Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 13 Ι Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ αριθμ. 1989/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7,δηλαδή ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αναγνώστου Πασχάλης 1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 (Αντιπρόεδρος)προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 2 Χριστοφόρου Γεώργιος 2 Τσολάκη Ελευθερία 3 Χρυσοχόου Παύλος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα 4 Αντωνιάδου Μαρία 4 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 6 Καρκατζίνος Νικόλαος 7 Κεσίδη Αναστασία κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, με την με αριθμό 101/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης αποφασίσθηκε η σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης, μετά από συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Καθαριότητας Μίκρας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας Θέρμης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης και συντομογραφικά (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, Σύσταση- Σκοπός» «Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της. Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών τον Κανονισμό Άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με τον οποίο ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αρδεύσεως, ο τρόπος τιμολόγησης, της διανομής του αρδευτικού ύδατος, τα σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο αρδεύσεως, η διακοπή των συνδέσεων, τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, οι υπόχρεοι καταβολής των τελών αρδεύσεως πάσης φύσεως και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι αντίστοιχες από αυτά κυρώσεις και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων άρδευσης της επιχείρησης. Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 1

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α 1. Εγκρίνει τον Κανονισμό Άρδευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης(Δ.Ε.Υ.Α.Θ), όπως αυτός παρουσιάστηκε στο επισυναπτόμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν ο 7 απόφαση 66/ Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας της ΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Το νερό που θα χρησιμοποιείται για άρδευση αγροτεμαχίων, θα λέγεται στο εξής νερό άρδευσης και το δίκτυο διανοµής νερού, θα λέγεται δίκτυο άρδευσης. Δικαίωμα άρδευσης έχουν αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργούνται αγροτικές καλλιέργειες από αγρότες ή και από μη αγρότες. ΑΡΘΡΟ 2 ο Όποιος επιθυµεί την παροχή νερού και έχει αγροτεμάχιο πλησίον του δικτύου άρδευσης και είναι δυνατή η παροχή άρδευσης, υποβάλλει αίτηση-δήλωση προς την υπηρεσία άρδευσης της.ε.υ.α.θ ή στους υδρονομείς. Η παροχή νερού υλοποιείται με σύνδεση στο δίκτυο άρδευσης της.ε.υ.α.θ, όπου υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης. Η μέτρηση κατανάλωσης πραγματοποιείται : με τοποθέτηση υδροµετρητή όπου υπάρχει δυνατότητα(συνεχή ροή νερού στο δίκτυο άρδευσης) ανάλογα με την αρδευόμενη έκταση (στρέμμα) του αγροτεμαχίου και το είδος της καλλιέργειας με χρονομέτρηση. Η.Ε.Υ.Α.Θ δικαιούται να µην προχωρήσει στην σύνδεση της παροχής µε το δίκτυο άρδευσης, εφόσον δεν πληρείται µια από τις ισχύουσες προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού. ΑΡΘΡΟ 3 ο Για την σύνδεση με το δίκτυο άρδευσης ο αρδευόμενος δηλώνει υποχρεωτικά στον υδρονομέα ή στην υπηρεσία άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. πριν την αρδευτική περίοδο με αίτηση δήλωση. Η δήλωση περιέχει: Έκταση άρδευσης Είδος καλλιέργειας Τρόπο ποτίσματος περιοχή άρδευσης Βεβαίωση ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ( από συνεταιρισμό κ.τ.λ). Για τους μη αγρότες Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει αγροτική καλλιέργεια. ΑΡΘΡΟ 4 ο Τα τέλη άρδευσης είναι ανταποδοτικά. Για την αντιµετώπιση κάθε φύσεως δαπανών, στις οποίες υποβάλλεται η.ε.υ.α.θ, για τη συντήρηση και βελτίωση των έργων άρδευσης γενικά, επιβάλλεται τέλος άρδευσης, το οποίο θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται βάσει των όσων ορίζονται στα επόµενα άρθρα και βάση τιμολογίου το οποίο θα ορίζεται κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 4

5 Πριν από κάθε έγκριση άδειας σύνδεσης αγροτεµαχίου µε το δίκτυο άρδευσης της.ε.υα.θ, όπου τοποθετείται υδρομετρητής, ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή του τέλους διακλάδωσης παροχής και του τέλους σύνδεσης. ΑΡΘΡΟ 5ο Πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς εξαρτηµάτων και υλικών άρδευσης, για τη σύνδεση με το δίκτυο άρδευσης, βαρύνουν την.ε.υα.θ. Επίσης η.ε.υ.α.θ. αναλαμβάνει την παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου άρδευσης, καθώς και την τυχόν αντικατάστασή του εάν αυτό απαιτηθεί και προς τούτο επιβάλλεται τέλος συντήρησης. ΑΡΘΡΟ 6ο Το δικαίωμα άρδευσης είναι αόριστης διάρκειας. Η.Ε.Υ.Α.Θ. όµως διατηρεί το δικαίωµα της διακοπής της παροχής του νερού, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: Βλάβη δικτύου, επισκευή δικτύου ή άλλες απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο. όταν δεν υπάρχει επάρκεια νερού όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασµοί όταν γίνεται άσκοπη κατανάλωση, μη τήρηση προγράμματος άρδευσης Για κάθε διακοπή που οφείλεται στους παραπάνω λόγους ή άλλους σχετικούς, η.ε.υ.α.θ. δεν υποχρεούται σε καµία αποζηµίωση ακόμη και αν ο υδρολήπτης υπέστη εκ της διακοπής, οποιαδήποτε ζηµία. Η επανασύνδεση, όταν η διακοπή είναι από υπαιτιότητα του αρδευόμενου, πραγματοποιείται μετά την καταβολή του τέλους επανασύνδεσης όπου υπάρχει υδρομετρητής. ΑΡΘΡΟ 7 ο Όταν η σύνδεση αφορά κούμπωμα στις αναμονές του αρδευτικού δικτύου το μέγεθος παροχής του θα είναι 2,5, 3 ή 4 ιντσών. Όταν η σύνδεση αφορά τοποθέτηση υδρομετρητή το µμέγεθος της παροχής του υδροµετρητή θα είναι 1,5 ιντσών. Οι εγκαταστάσεις του δικτύου του αγροτεµαχίου πρέπει να είναι από υλικά επαρκούς αντοχής στην πίεση. Τα έξοδα της διανοµής από το δίκτυο της.ε.υ.α.θ. μέχρι της τελικής παροχής του αρδευόμενου, βαρύνουν εξολοκλήρου τον αρδευόμενο. Η σύνδεση θα γίνεται από τους τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Η.Ε.Υ.Α.Θ. έχει το δικαίωµα του ελέγχου της καλής εκτέλεσης και της ποιότητας των υλικών. ΑΡΘΡΟ 8ο Η υπηρεσία άρδευσης δικαιούται να µην επιτρέψει τη σύνδεση, σε περίπτωση που το αρδευόµενο αγροτεµάχιο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του ορίου των 100 μέτρων από το πλησιέστερο 5

6 κρουνό άρδευσης. Για παραπάνω μέτρα από αυτά μπορεί να αρδεύεται με δική του ευθύνη και δικό του εξοπλισμό. Ο υδρολήπτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη διαφύλαξη, την ασφάλεια και την καλή κατάσταση του υδροµετρητή (όπου υπάρχει). Κάθε δε βλάβη ή απώλεια νερού, που προέρχεται από εξωτερική επίδραση ή και χρήση, επιβαρύνει τον υδρολήπτη. Αν η βλάβη γίνει στον υδρομετρητή (όπου υπάρχει) από πρόθεση του αρδευόμενου, διακόπτεται η παροχή νερού και αφαιρείται ο υδρομετρητής. ΑΡΘΡΟ 9ο Δεν επιτρέπεται: α) Καμία επέμβαση τρίτου επί των υδραγωγείων και των αρδευτικών εγκαταστάσεων. β) Η επέμβαση επί των υδρομετρητών από οποιονδήποτε εκτός από τον υπάλληλο της υπηρεσίας άρδευσης της.ε.υ.α.θ. γ) Οποιαδήποτε εργασία η οποία θα μεταβάλλει την υδροληψία. ΑΡΘΡΟ 10ο Το τέλος άρδευσης βαρύνει όλα τα αγροτεμάχια τα οποία αρδεύονται από το δίκτυο της.ε.υ.α.θ., εισπράττεται δε από τον ιδιοκτήτη του αγροτεµαχίου και σε περίπτωση μίσθωσης από τον μισθωτή χρήστη του αρδευόμενου ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 11ο Η καταμέτρηση του νερού που καταναλώνεται από κάθε αρδευόμενο πραγματοποιείται από την υπηρεσία άρδευσης της.ε.υ.α.θ. μετά το τέλος κάθε αρδευτικής περιόδου (μία φορά το έτος) και µε βάση: την ένδειξη κατανάλωσης που αναγράφεται στο υδροµετρητή ανάλογα με την αρδευόμενη έκταση του αγροτεμαχίου και το είδος της καλλιέργειας με χρονομέτρηση. ΑΡΘΡΟ 12ο Το βεβαιωμένο ποσό τέλους άρδευσης εξοφλείται από τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου και σε περίπτωση μίσθωσης από τον μισθωτή. Σε κάθε περίπτωση που δεν καταβάλλεται το τέλος άρδευσης, μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο κοινοποιούμενο έντυπο λογαριασμού (ειδοποιητήριο), διακόπτει την παροχή νερού άρδευσης (στον συγκεκριμένο αρδευόμενο) και δεν εγκρίνει την επανασύνδεση εάν δεν εξοφληθούν τα οφειλόμενα και δεν καταβληθεί συγχρόνως το ανάλογο κατά περίπτωση τέλος επανασύνδεσης. ΑΡΘΡΟ 13ο Το νερό που παρέχεται από τη.ε.υ.α.θ. σε οποιοδήποτε αρδευόμενο, πρέπει να καταναλώνεται υποχρεωτικά για την εξυπηρέτηση του αγροτεµαχίου για το οποίο ζητήθηκε η σύνδεση. 6

7 Απαγορεύεται η μεταπώληση ή διοχέτευση νερού σε γειτονικά αγροτεμάχια. ΑΡΘΡΟ 14ο Η είσπραξη του τέλους άρδευσης και των λοιπών ανταποδοτικών τελών που αναγράφονται στο λογαριασμό θα ενεργείται από τα εισπρακτικά όργανα της.ε.υ.α.θ. ΑΡΘΡΟ 15ο Δεν εγκρίνεται αίτηση παροχής νερού από τη.ε.υ.α.θ. εφόσον ο αιτών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη.ε.υ.α.θ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν από κάθε έγκριση αίτησης άρδευσης να ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της.ε.υ.α.θ. η ύπαρξη ή µη οφειλών εκ μέρους του αιτούντος. ΑΡΘΡΟ 16ο Αν υπάρχει εσφαλμένη χρέωση ή ο υδροµετρητής δεν λειτουργεί λόγω βλάβης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υδρολήπτη, η κατανάλωση της αρδευτικής περιόδου θα υπολογίζεται με τεκμαρτό προσδιορισμό σύμφωνα µε την αρδευόμενη έκταση ή με τον χρόνο χρήσης του αρδευτικού νερού κατόπιν αίτησης του αρδευόμενου. ΑΡΘΡΟ 17ο Το ύψος των τελών άρδευσης καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα οποία τέλη πρέπει απαραιτήτως να καλύπτουν το ύψος των ετήσιων εξόδων. Επίσης για τον καθορισμό των συντελεστών τελών άρδευσης θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψη: α) οι δαπάνες συντήρησης των έργων άρδευσης, β) οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας των έργων τούτων, γ) οι δαπάνες αποσβέσεως κεφαλαίων, δ) οι ετήσιες δαπάνες διοικήσεως των έργων, κατά εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. ΑΡΘΡΟ 18 ο Τα τέλη παροχής υπηρεσιών και κατανάλωσης νερού άρδευσης είναι : Η αξία του καταναλισκόμενου αρδευτικού νερού η οποία εξοφλείται εφ άπαξ στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού. Μετά τη λήξη ο λογαριασμός θεωρείτε εκπρόθεσμος και βαρύνεται με τόκους υπερημερίας. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό άρδευσης. Εισπράττεται πριν τη σύνδεση με δίκτυο με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το τέλος επανασύνδεσης λόγω οφειλών ή άλλης αιτίας. Εισπράττεται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή βεβαιώνεται στον επόμενο λογαριασμό. Το τέλος συντήρησης δικτύου άρδευσης. Εισπράττεται με το λογαριασμό άρδευσης. Η επιβολή προστίμων και το ποσό αυτών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 7

8 Τα ανωτέρω τέλη και το ποσό αυτών, ορίζονται και δύναται να μεταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΑΡΘΡΟ 19 ο Σε περίπτωση που θα προκληθεί από εργολάβο ή ιδιώτη βλάβη στο δίκτυο άρδευσης της.ε.υ.α.θ., αρμόδια για την εκτίμηση της ζημίας καθώς και του κόστους αποκατάστασης της είναι η τεχνική υπηρεσία της.ε.υ.α.θ. Στη συνέχεια η.ε.υ.α.θ. θα πρέπει να ενημερώσει αυτόν που προξένησε την βλάβη για την άμεση εξόφληση του κόστους αποκατάστασής της. Η εξόφληση της οφειλής θα γίνεται µε υπηρεσιακό σημείωμα στη Ταμειακή υπηρεσία της.ε.υ.α.θ. ΑΡΘΡΟ 20 ο Καθένας ο οποίος υποβάλλει αίτηση-δήλωση άρδευσης προς τη.ε.υ.α.θ., πρέπει να λαμβάνει γνώση του παρόντος κανονισµού και ενυπόγραφα να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του. Η αίτηση αυτή θα παραμείνει στο αρχείο της υπηρεσίας της.ε.υ.α.θ., Η εφαρμογή του παρόντος κανονισµού ανατίθεται κατά πρώτο λόγο στην υπηρεσία της.ε.υ.α.θ. η οποία υποχρεούται να τον εφαρμόζει πιστά. ΑΡΘΡΟ 21ο Το Διοικητικό Συμβούλιο της.ε.υ.α.θ και ύστερα από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου, μπορεί µε απόφαση του, εφόσον δημιουργηθεί πρόβλημα έλλειψης νερού για οποιοδήποτε λόγο, να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα στην κατανάλωση νερού σε κάποια Τοπική Κοινότητα ή σε ζώνη Δημοτικής Ενότητας. ΑΡΘΡΟ 22ο Απαγορεύεται σε καθένα που δεν ανήκει στην υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ.) να θίξει µε οποιοδήποτε τρόπο τις γεωτρήσεις το δίκτυο άρδευσης και τις διακλαδώσεις αυτού, τις ιδιωτικές παροχετεύσεις, τους υδρομετρητές καθώς και κάθε εξάρτημα αυτών. Η οποιαδήποτε επέμβαση στις εγκαταστάσεις άρδευσης της.ε.υα.θ. θεωρείται φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή νερού και διώκεται ποινικά σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση υπαίτιας φθοράς (ηθελημένη φθορά από δόλο) και διαπιστωμένη κλοπή νερού, θα επιβάλλεται στον παραβάτη πρόστιμο που καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της.ε.υ.α.θ. και σύμφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ποινικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 23ο Επιτρέπεται κάθε συμπλήρωση, τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ή μεταβολών της σειράς των άρθρων αυτού, µόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.ε.υ.α.θ 8

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός..Σελίδα 4 Διοίκηση Διεύθυνση...Σελίδα 4 Γενικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ Η παροχή νερού για άρδευση στη κτηματική περιφέρεια της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Η συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, ανακαίνιση των υπαρχόντων αρδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 316/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΨ-Χ4Ρ Αριθμ. Απόφασης 72/2014 ΠΕΡΙ : Κανονισμός λειτουργίας και Καθορισμός Τελών, δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νομικό πλαίσιο Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Παροχή νερού 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού 1.3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 190/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση κανονισµού άρδευσης Δήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 Νομικό πλαίσιο 4 Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης 4 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4 1.1 Παροχή νερού 4 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - Ορισµός... 4 Άρθρο 2 - Παροχή πόσιµου νερού... 4 Άρθρο 3 - Αγωγοί... 4 Άρθρο 4 - Παροχές... 4 Άρθρο 5 Θέση παροχών... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 88 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Μ.Α.Θ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 167/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 53/2015 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών - Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

, 17-10-2012 .: , &

, 17-10-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα