ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ."

Transcript

1 ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ.

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ(ΠΡΟΧΠΗΚΟ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ) ΔΛ 1 3 Α. ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΔΛ 1 Β. ΣΑ ΑΝΑΛΧΗΜΑ & ΣΑ ΑΞΔΟΤΑΡ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΔΛ 1 Γ. ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΔΛ 2 Γ. Ζ ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΔΛ 2-3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν : ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΛ 3 7 Α. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΖΡΖΖ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΛ 3-4 Β. ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΑΠΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ- ΚΟΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΛ 5 Γ. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ Κ.Β.. ΠΔΡΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΛ 5-6 Γ. ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΛΑΣΧΝ-ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ (ΚΔ.Π.Τ.Ο.) ΔΛ 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν : ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛ 8 9 Α. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΔΛ 8 Β. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛ 8-9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ν : ΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ Ζ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΔΛ 9 12 Α. ΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ 2 ε ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΣΟΤ Δ.Γ.Λ.. ΔΛ 9-10 Β. Ζ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΛ Γ. Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 11-12

3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ν : ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΠΧΛΖΔΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΔΛ Α. ΠΧΛΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ & ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΔΛ 13 Β. ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΚΑΗ ΔΚΠΣΧΔΗ ΠΧΛΖΔΧΝ ΠΧΛΖΔΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΑΓΑΘΧΝ ΥΧΡΗ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΣΟ ΚΛΔΗΗΜΟ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΛ 14 Γ. ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΠΧΛΖΔΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΡΗΣΟΤ ΔΚΚΑΘΑΡΗΔΗ ΔΛ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ν : ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔΗ ΔΛ Α. Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΛ Β. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΚΧΓΗΚΧΝ ΔΛ 16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ν : ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΛ Α. Ζ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΛ 17 Β. Ζ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΛ Γ. Ο ΚΤΚΛΟ ΣΧΝ ΑΓΟΡΧΝ-ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΔΛ Γ. Ο ΚΤΚΛΟ ΣΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ-ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ ΔΛ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ν : ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΧΛΖΔΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΔΛ Α. ΔΗΓΖ ΠΧΛΖΔΧΝ ΔΛ 20 Β. ΔΗΓΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ ΔΛ Γ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ-ΠΔΛΑΣΧΝ ΔΛ Γ. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ ΔΛ Δ. ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΧΛΖΔΗ-ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΜΖΥΑΝΔ ΔΛ 24-25

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ν : ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΛ Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΔΛ Β. Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΟΡΧΝ-ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΔΛ 26 Γ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΛ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 ν : ΑΛΛΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΛ Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΔΛ Β. ΣΟ ΑΡΥΔΗΟ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ ΔΛ 29- Γ. ΑΛΛΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΛ 30 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 ν : ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΛ Α. ΜΔΛΔΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ & ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΧΝ ΔΛ Α. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΧΛΖΖ ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΔΛ 33 Β. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΧΛΖΖ ΔΛ 34 Α ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΔΛ 34Β Γ. ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΛ 35 Γ. ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΗΠΡΑΞΖ ΔΛ 36 Δ. ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΗΠΡΑΞΔΧ ΜΔΣΡΖΣΧΝ & ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΠΗΣΑΓΧΝ ΔΛ 37 Σ. ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΠΗΣΑΓΧΝ ΔΛ 38 Ε. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΠΔΛΑΣΧΝ ΔΛ Ζ. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΔΛ 46 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Μέζα από απηή ηελ εξγαζία ζα επηδηώμνπκε λα αλαιύζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ην ζύζηεκα ηεο κεραλνγξαθεκέλεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ζε ζεωξεηηθό, εκπνξηθό, θαη πξαθηηθό επίπεδν. Θα αλαθεξζνύκε ζε βαζηθέο έλλνηεο, ζε θύξηεο εθαξκνγέο, ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη γεληθά ζε θάζε ηη ζηνηρείν πνπ δηαδξακαηίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζην θύθιωκα ηεο κεραλνγξαθεκέλεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο.

6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΟΡΓΑΝΩΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ( ΠΡΟΩΠΙΚΟ, ΔΞΟΠΛΙΜΟ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΙΑ) Α. ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ. Όινη γλσξίδνπκε φηη ε ζπλερφκελε θαη αζηακάηεηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάθνξα πξνβιήκαηα φπσο θφπσζε, πφλνη θαη κνχδηαζκα ζηα ρέξηα θαη ζηελ κέζε. Σα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηα αληηκεησπίδνπλ θπξίσο νη εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο κε Ζ/Τ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ παξζεί κέηξα πνπ αθνξνχλ ηξαπκαηηζκνχο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. χκθσλα φκσο κε ηνπο εηδηθνχο νη θαιχηεξνη ηξφπνη γηα μεθνχξαζε θαη ραιάξσζε απφ ηελ ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη ηα ζπρλά θαη ηαθηηθά δηαιείκκαηα θαζψο επίζεο θαη ην βάδηζκα εληφο θαη εθηφο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. εκαληηθφ ξφιν γηα έλα ζσζηφ θαη θαηάιιειν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ παίδεη ηφζν ν εμνπιηζκφο ηνπ γξαθείνπ φζν θαη δηάθνξνη άιινη πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο. Σν ινγηζηήξην πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ πινχζην εμνπιηζκφ φπσο κεγάια θαη επξχρσξα έπηπια γηα ηελ άλεηε ηνπνζέηεζε ησλ Ζ/Τ, ησλ θαθέισλ εξγαζίαο θαη δηαθφξσλ άιισλ εγγξάθσλ. Δπίζεο ηα βνεζεηηθά έπηπια φπσο εθηππσηέο, βηβιηνζήθεο, αξρεηνζήθεο θηι ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά ζηα γξαθεία ησλ εξγαδνκέλσλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη κία ζρεηηθή δηεπθφιπλζε. Σέινο, παξάγνληεο φπσο ν θσηηζκφο, ν θιηκαηηζκφο θαη ε ρσξνηαμηθή δηακφξθσζε ηνπ γξαθείνπ παίδνπλ θαη απηά ηνλ ξφιν ηνπο γηα έλα ηδαληθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ο θαηάιιεινο θσηηζκφο(νχηε έληνλνο, νχηε ρακειφο) βνεζά ζηελ μεθνχξαζε ησλ ππαιιήισλ. Έλαο θιηκαηηδφκελνο εξγαζηαθφο ρψξνο έρεη σο απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη λα απνδίδνπλ θαιχηεξα θαζψο ππάξρεη θαηάιιειε αηκφζθαηξα θαη πνιχ θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Όζν αθνξά ηελ ρσξνηαμηθή δηακφξθσζε ηνπ γξαθείνπ απηή θάλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ ππαιιήισλ επθνιφηεξε θαη απνηειεί αθφκα έλα ζηνηρείν γηα έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο δίρσο πξνβιήκαηα θαη άιιεο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. Β. ΣΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΣΑ ΑΞΔΟΤΑΡ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ. έλα ζσζηφ κεραλνγξαθεκέλν ινγηζηήξην ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ φια εθείλα ηα εξγαιεία θαη ηα αμεζνπάξ πνπ ζα θάλνπλ ην έξγν ησλ ππαιιήισλ πην άλεην. Με άιια ιφγηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια αλαιψζηκα. Σα γλσζηφηεξα αλαιψζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα κεραλνγξαθεκέλν ινγηζηήξην είλαη ηα εμήο: δηζθέηεο, ηφζν γηα ηελ αζθαιή θαη λφκηκε αληηγξαθή πξνγξακκάησλ, φζν θαη γηα ηελ ιήςε ζπζηήκαηνο back-up, απιφ κεραλνγξαθηθφ ραξηί γηα εθηππψζεηο ηζνδπγίσλ, εκεξνινγηαθψλ εγγξάθσλ, ππνινίπσλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ θηι, ζεσξεκέλν κεραλνγξαθηθφ ραξηί γηα επίζεκεο ινγηζηηθέο εθηππψζεηο θαη κεραλνγξαθηθά έληππα Φ.Π.Α, θχιια Α4 γηα εθηππψζεηο επηζηνιψλ θαη ηηκνινγίσλ,

7 κειάληα γηα δηαθφξσλ εηδψλ εθηππσηέο θαη άιια πνιιά αλαιψζηκα θαη πιηθά πνπ ρξεηάδεηαη έλα κεραλνγξαθεκέλν ινγηζηήξην. Γ. ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ, ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ. Οη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο. ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ππάξρεη κηθξφο θχθινο εξγαζηψλ θαη ν φγθνο ηεο δνπιεηάο δελ είλαη κεγάινο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη αηνκηθέο θαη ν ππεχζπλνο ινγηζηήο αλαιακβάλεη φιεο ηηο ινγηζηηθέο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα απηφλνκν ινγηζηηθφ πξφγξακκα θαη έρνληαο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ βνήζεηα ελφο αθφκε αηφκνπ απφ ην ινγηζηήξην. Οη κεζαίεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αζθαιψο κεγαιχηεξν φγθν εξγαζηψλ απφ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ κέζα απφ ην νπνίν ζα παξαθνινπζείηαη ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ επηρείξεζε θαη ν θάζε ππάιιεινο ηνπ ινγηζηεξίνπ ζα έρεη ηελ δηθή ηνπ αξκνδηφηεηα. Όζν αθνξά ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλαθεξφκαζηε ζε έλαλ ηεξάζηην φγθν δνπιεηάο θαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο ηφζνπ κεγάινπ δηθηχνπ ππνινγηζηψλ πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο ή δηεχζπλζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σν ηκήκα απηφ είλαη ζε ζέζε λα δείρλεη, ηελ ζπλεξγαζία ησλ ζηειερψλ ηνπ ινγηζηεξίνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθαξκνγψλ, ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίβιεςε γηα ηελ γεληθφηεξε ιεηηνπξγία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με δπν ιφγηα ην ηκήκα απηφ ζα δείρλεη θαηά πφζν ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο έρεη ηελ θαηάιιειε δνκή έηζη ψζηε ε επηρείξεζε λα κελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη λα ιεηηνπξγεί θάησ απφ θαζεζηψο επεκεξίαο. Όηαλ ιέκε ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα αλαθεξφκαζηε ζ έλαλ αξκνληθφ ζπλδπαζκφ hardware & software. Ζ επηινγή ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο( επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, φγθνο ζηνηρείσλ, χπαξμε δηθηχνπ επηθνηλσληψλ θηι) θαη είλαη θαη απηή πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Κιείλνληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα κε ηελ αλαθνξά καο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ινγηζηεξίνπ έρνπκε λα πνχκε φηη ηελ ζεκεξηλή επνρή απνηειεί επηβεβιεκέλε αλάγθε ηα ζηειέρε ηνπ ινγηζηεξίνπ λα γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο. Αλ ηα ζηειέρε απηά έρνπλ άξηζηε γλψζε ηνπ κεραλνγξαθεκέλνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηεξίνπ ηφηε ηνπο δίλνληαη νη εμήο δπλαηφηεηεο: ζπκκεηνρή ζηελ ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ θαζψο θαη γηα ηελ επηινγή δηαθφξσλ παθέησλ θαη πξνγξακκάησλ θαηάιιεια γηα ην κεραλνγξαθηθφ ηκήκα ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο επηρείξεζεο, άκεζε πξφζβαζε ζε έλαλ κεγάιν φγθν επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ κειέηε ησλ νπνίσλ αλαδεηθλχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ιακβάλνληαη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ αλάιπζεο θηι. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε άξηηα γλψζε ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο απφ ηα ζηειέρε ηνπ ινγηζηεξίνπ απνηειεί εθηφο απφ επαγγεικαηηθφ θαζήθνλ θαη ιφγν αλαβάζκηζεο ηνπ θχξνπο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζηειέρνπο ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο.

8 Γ. Η ΜΗΥΑΝΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο κεραλνξγάλσζεο ηνπ ινγηζηεξίνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο κέζα απφ απηήλ επηηπγράλεηαη ε πςειή ηαρχηεηα ζηελ εθηέιεζε επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ε αθξίβεηα ζηελ παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ εμάγνληαη απφ ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κε δηάθνξεο κνξθέο (ηζνδχγηα, ππφινηπα πειαηψλ, ρξεκ/θεο θαηαζηάζεηο, αξηζκνδείθηεο θηι), ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα επηιχνληαη πηζαλά πξνβιήκαηα, ε δπλαηφηεηα ςεθηαθήο απνζήθεπζεο ελφο ηεξάζηηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζε κηθξφ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη ηέινο ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιια ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη ε πνηθηιφηξνπε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Δπνκέλσο δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζσζηή κεραλνξγάλσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ βνεζάεη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ θαη πνιχ ζεκαληηθψλ αλαγθψλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΓΟΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ. Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΗΡΗΗ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Ο θψδηθαο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ (ΚΒ) νξίδεη ηξεηο θαηεγνξίεο ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ηελ πξψηε, ηελ δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε. Δθηφο φκσο απφ ηξεηο θαηεγνξίεο βηβιίσλ ν ΚΒ εθαξκφδεη θαη πέληε θξηηήξηα γηα ηελ έληαμε ησλ επηηεδεπκαηηψλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο βηβιίσλ. Σα θξηηήξηα απηά είλαη ηα εμήο: - ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο - ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα (ηδίξνο) ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ - ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο -ην θαζεζηψο Φ.Π.Α ζην νπνίν εληάζζεηαη ε επηρείξεζε ππνρξεσηηθψο ή πξναηξεηηθψο ( θαλνληθφ, ηεθκαξηφ απαιιαζζφκελσλ ) - ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο πνπ έρεη σο έδξα ε επηρείξεζε θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο σο ηνπξηζηηθή ή κε ηνπξηζηηθή πεξηνρή. Βέβαηα εθηφο απφ ηα βαζηθά ινγηζηηθά βηβιία (Α Β Γ θαηεγνξίαο) ππάξρνπλ θαη ηα πξφζζεηα βηβιία ( άξζξν 10 ηνπ ΚΒ ) πνπ ηεξνχληαη αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο θαη είδνπο ηνπ επηηεδεπκαηία θαη είλαη πάληνηε ζεσξεκέλα, απινγξαθηθά θαη ηεξνχληαη ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά ( π.ρ. βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ). απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα δνζεί έκθαζε ζηα βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο θαζψο απηά αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο. ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζα γίλεη κηα απιή αιιά νπζηαζηηθή αλαθνξά. ηα βηβιία Α θαηεγνξίαο νη επηηεδεπκαηίεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ, βηβιία αγνξψλ, βηβιία επελδχζεσλ θαη βηβιία πξφζζεησλ. Δπίζεο ζ απηή ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ νη επηηεδεπκαηίεο ζα πξέπεη λα εθδίδνπλ φια ηα απαξαίηεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη παξαζηαηηθά(ηηκνιφγην, δειηίν απνζηνιήο θηι). Δμαίξεζε

9 απνηειεί ε απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. (άξζξν 13 ηνπ ΚΒ ). Σν πην ζεκαληηθφ απφ ηα βηβιία ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη ην βηβιίν αγνξψλ. απηφ ην βηβιίν θαηαρσξνχληαη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ζηνηρεία φπσο ε ρξνλνινγία έθδνζεο ή ιήςεο ηνπ παξαζηαηηθνχ, ην είδνο θαη ν αξηζκφο ηνπ παξαζηαηηθνχ, ε επσλπκία ηνπ εθδφηε ηνπ παξαζηαηηθνχ, ε θαζαξή αμία ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη ηέινο νη επηζηξνθέο θαη νη εθπηψζεηο ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ(εδψ εθδίδεηαη πηζησηηθφ ηηκνιφγην). Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ε αμία ηνπ θάζε παξαζηαηηθνχ ζα πξέπεη λα αλαιχεηαη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α. Πεξλψληαο ζηα βηβιία Β θαηεγνξίαο παξαηεξνχκε φηη εδψ νη επηηεδεπκαηίεο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ βηβιία εζφδσλ-εμφδσλ, βηβιία επελδχζεσλ, βηβιία απνγξαθψλ εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη βηβιία πξφζζεησλ. Όπσο θαη ζηελ πξψηε θαηεγφξηα έηζη θαη εδψ νη επηηεδεπκαηίεο εθδίδνπλ φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ θψδηθα θνξνινγηθά ζηνηρεία. Σν ζπνπδαηφηεξν βηβιίν ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη αλακθίβνια ην βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ. Σφζν ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ, φζν θαη ζ απηφ ησλ εμφδσλ θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία φκνηα κε εθείλα πνπ θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν αγνξψλ( ρξνλνινγία έθδνζεο παξαζηαηηθνχ, θαζαξή αμία ρσξίο Φ.Π.Α., επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο θηι). Κάπνηεο κηθξέο αιιά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έγθεηληαη ζηνλ Φ.Π.Α. εηζξνψλ θαη εθξνψλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ, πξντφλησλ, πξψησλ πιψλ θαη απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Δίπακε θαη πξνεγνπκέλσο φηη έλα απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα ηεο κειέηεο καο αθνξνχλ ηα βηβιία Γ θαηεγνξίαο. Οη επηρεηξήζεηο ηξίηεο θαηεγνξίαο ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία κε βάζε ηηο Γεληθέο Παξαδερηέο Αξρέο, κε νπνηνδήπνηε ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ. Οη επηηεδεπκαηίεο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ θαηά γξάκκα ην Δ.Γ.Λ.. σο πξνο ηελ δνκή ηελ νλνκαηνινγία θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ ( εμαηξνχληαη νη ινγαξηαζκνί ηεο 9 εο νκάδαο). Πξηλ εμεηάζνπκε ηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ ζηελ Γ θαηεγνξία ζα πξέπεη πξψηα λα δνχκε θάπνην θξηηήξην φπνπ ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελ ιφγσ θαηεγφξηα. Σα θξηηήξην απηφ είλαη: γηα λα ηεξεί κηα επηρείξεζε βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ζα πξέπεη ην φξην ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ λα αλέξρεηαη ζην euro θαη άλσ ( άξζξν 16 θαη ηζρχεη απφ 1/1/2003 θαη κεηά). Σα ινγηζηηθά βηβιία ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα εμήο: - αλαιπηηθφ, ζπγθεληξσηηθφ ή γεληθφ εκεξνιφγην αλάινγα κε ηελ ηήξεζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. - εκεξνιφγην εγγξάθσλ ηζνινγηζκνχ - αλαιπηηθά θαζνιηθά & γεληθφ θαζνιηθφ - βηβιίν απνγξαθψλ-ηζνινγηζκνχ - κεηξψν παγίσλ ζηνηρείσλ - βηβιία επελδχζεσλ, απνζήθεο, θαη παξαγσγήο-θνζηνινγίνπ - βηβιία πξαθηηθψλ Γ.., Γ.., θαη νλνκαζηηθψλ κεηφρσλ απφ ηηο Α.Δ. - βηβιία πξαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη δηαρείξηζεο απφ ηηο Δ.Π.Δ. Χο επίινγν ζηελ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηα βηβιία ππνθαηαζηεκάησλ πνπ ηεξνχληαη αλεμάξηεηα αλ ην θεληξηθφ θαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο ηεξεί βηβιία Α, Β, ή Γ θαηεγνξίαο θαη έρνπλ θαη απηά ηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ δηθή ηνπο μερσξηζηή ζεκαζία.

10 Β. ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΚΟΣΟΛΟΓΙΟΤ Όηαλ κηιάκε γηα κεραλνγξαθεκέλε εκπνξηθή δηαρείξηζε θαη εκπνξηθφ θχθισκα γεληθφηεξα πεξίνπηε ζέζε έρνπλ ηα βηβιία απνζήθεο θαη παξαγσγήο-θνζηνινγίνπ. Σν βηβιίν απνζήθεο βξίζθεηαη ζην 8 ν άξζξν ηνπ θψδηθα θαη παξαθνινπζεί θαηά πνζφηεηα θαη αμία ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο ησλ αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο. Τπφρξενη γηα ηελ ηήξεζε βηβιίσλ απνζήθεο θπζηθά θαη είλαη νη επηηεδεπκαηίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξίνδνη. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ θψδηθα έρνπκε: 1. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεξεί βηβιίν απνζήθεο αλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα (απφ ηηο ρνλδξηθέο πσιήζεηο) θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ππεξέβεζαλ ηα euro. 2. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεξεί βηβιίν απνζήθεο αλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ( απφ ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο) θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ππεξέβεζαλ ηα euro. άπθπο 8 Ν. 3301/2004 Βέβαηα έθηνο απφ ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο, ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν απνζήθεο θαη αλαιχνληαη πιεξέζηεξα ζηνλ 8 ν άξζξν ηνπ Κ.Β.. Δπίζεο αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ζα ζπλαληήζνπκε ζε επφκελα θεθάιαηα. Απφ 1/1/1995 ε ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ παξαγσγήο - θνζηνινγίνπ γίλεηαη κε ηδηαίηεξε κεξίδα γηα θάζε έλα παξαγφκελν πξντφλ απφ ηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ηξίηεο θαηεγφξηαο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ηεξνχλ ππνρξεσηηθά βηβιίν απνζήθεο θαη πσινχλ δηθά ηνπο αγαζά κεηά απφ πξνεγνχκελε επεμεξγαζία είηε ζηηο δηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο είηε ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ. Όζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 9 ε νκάδα ηνπ Δ.Γ.Λ.. απηέο ηεξνχλ κφλν βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ φπνηε ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο γίλεηαη κέζα απφ ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή. ην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλαγξάθνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο, ε απαηηνχκελε πνζφηεηα πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή κηαο κνλάδαο πξντφληνο θαη ε πξνυπνινγηδφκελε θχξα παξαγσγήο. Γ. ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ Κ.Β.. ΠΔΡΙ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΓΟΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ. Σα άξζξα ηνπ θψδηθα πξνβιέπνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ κεραλνγξαθηθή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη έθδνζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επήιζαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα. Οη θπξηφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα πνπ αθνξνχλ ηελ κεραλνγξαθηθή ηήξεζε βηβιίσλ νη νπνίεο ηζρχνπλ κέρξη θαη ζήκεξα αλαθέξνληαη παξαθάησ. Πξψηε δηάηαμε είλαη απηή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ινγηζκηθνχ. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο είλαη νη εμήο: χπαξμε εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ζηα ειιεληθά γηα ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα, πιήξεο πξνζαξκνγή ζην Δ.Γ.Λ.., παξακεηξηθφηεηα, εηήζηα απηφκαηε θαη πξννδεπηηθή αξίζκεζε θάζε εκεξνινγηαθήο εγγξαθήο, δπλαηφηεηα αθχξσζεο ιαλζαζκέλσλ θηλήζεσλ κε ηελ έθδνζε εηδηθνχ

11 αθπξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο, δηαρσξηζκφο ησλ εγγξαθψλ, απηφκαηε κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ζηελ λέα ρξήζε, απαγφξεπζε δηαγξαθήο ή ηξνπνπνίεζεο εγγξαθψλ κεηά ηελ πξνζεζκία ελεκέξσζεο ηνπο, απηφκαηε άζξνηζε θαη κεηαθνξά αζξνηζκάησλ απφ ζειίδα ζε ζειίδα, δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ελεκέξσζεο ησλ πξάμεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη θιεηζίκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο κέζα ζηηο απαξαίηεηεο πξνζεζκίεο θαη ηέινο ζσζηή αλάπηπμε ησλ ζηειψλ ζηηο εθάζηνηε θαηεγνξίεο βηβιίσλ. Ζ δεχηεξε θαη ηξίηε δηάηαμε ηνπ θψδηθα έρεη λα θάλεη κε ηελ ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαζψο επίζεο κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθηχπσζε ησλ κεραλνγξαθηθψο ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ. Λέγνληαο ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ελλννχκε κηα πνιχ ζεκαληηθή ινγηζηηθή πξάμε. Αξθεηά ινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξλάλε απφ κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη θαηάιιεια έηζη ψζηε λα είλαη λφκηκα ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Βηβιία φπσο αγνξψλ, εζφδσλ-εμφδσλ, εκεξνιφγηα, θαζνιηθά, απνζήθεο, παξάγσγεο-θνζηνινγίνπ θηι θαη ζηνηρεία φπσο δειηίν απνζηνιήο, δειηίν παξαγγειίαο, θνξησηηθέο, ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ, απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θηι αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη απαξαηηήησο λα ζεσξνχληαη. Ζ ελεκέξσζε ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ ζεκαίλεη ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ κε βάζε ηα παξαζηαηηθά, ηελ εηζαγσγή ζην αξρείν ηνπ Ζ/Τ θαη ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ν Κ.Β.. Θα πξέπεη δειαδή λα νξηζηηθνπνηνχληαη νη εγγξαθέο θαη λα ελεκεξψλνληαη ηα αξρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα ζ έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ ηψξα ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά ηφηε ε ελεκέξσζε γίλεηαη είηε on-line είηε κε ηλ κεηέπεηηα πιεθηξνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ παξαζηαηηθψλ. Όζν αθνξά ηελ εθηχπσζε ησλ βηβιίσλ, ελλννχκε ηελ κεηαθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ απφ ην αξρείν θαη ηελ απεηθφληζε ηνπο ζε κεραλνγξαθηθά έληππα ζεσξεκέλα ε αζεψξεηα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Φπζηθά φια απηά γίλνληαη αλάινγα κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ ζέηεη ν Κ.Β.. (άξζξν 24). Παξαθάησ ζα δνχκε έλα ζρεηηθφ δείγκα βηβιίσλ Γ θαηεγνξίαο θαη ηηο πξνζεζκίεο ελεκέξσζεο θαη εθηχπσζεο απηψλ. ΔΗΓΟ ΒΗΒΛΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ή ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ & ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΘΟΛΗΚΑ, ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΑ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ ΒΗΒΛΗΟ ΑΠΟΘΖΚΖ ΥΡΟΝΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα έθδνζεο ή ιήςεο ησλ ζηνηρείσλ θαη πξνθεηκέλνπ απφ ηελ έθδνζε ηακεηαθψλ παξαζηαηηθψλ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα. Δμαίξεζε, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλεηαη κέρξη ηελ 20 ε ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα. ΠΟΟΣΗΚΑ: εληφο 8 εκεξψλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε δηαθίλεζε. ΚΑΣΑ ΑΞΗΑ: εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ή ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΤΠΧΖ Μέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ εθείλνλ πνπ αθνξνχλ νη νηθνλνκηθέο πξάμεηο. Μέζα ζηνλ επφκελν κήλα ή ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Μέζα ζηνλ επφκελν κήλα ή ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ.

12 ιήςε ζηνηρείσλ αμίαο. Γ. ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΛΑΣΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ (ΚΔ.Π.Τ.Ο.) Γηα ιφγνπο δηαζηαχξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεηψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαη ειέγρνπ ηεο θαηαρψξηζεο ηνπο ζηα βηβιία νη επηηεδεπκαηίεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηξηπιφηππεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Οη θαηαζηάζεηο απηέο είλαη γλσζηέο θαη σο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ. ηηο θαηαζηάζεηο ΚΔ.Π.Τ.Ο. αλαγξάθνληαη ηα εμήο: - ηα πιήξε θαη αθξηβή ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ. - ε αμία ηνπ εζφδνπ ή ηεο δαπάλεο (πξν Φ.Π.Α) - ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθδφζεθαλ ή ιήθζεθαλ απφ ηνλ ππφρξεν(ρξεσζηηθά + πηζησηηθά) - ε δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηπρφλ ινηπέο θνξνινγηθέο θαη άιιεο επηβαξχλζεηο. - ηα ηηκνιφγηα πξνο ην Γεκφζην - ν αξηζκφο «1» ζηελ ζέζε ηνπ επαγγέικαηνο εθείλσλ πνπ δελ ππνρξενχληαη ππνβνιήο ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ε ζέζε επαγγέικαηνο κέλεη θελή. ηελ ζπλέρεηα ζα δνχκε ηη πεξηιακβάλνπλ θαη ηη φρη νη ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο. Ο αθφινπζνο πίλαθαο είλαη δηαθσηηζηηθφο. ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ Υνλδξηθέο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, είζπξαμε ακνηβψλ, απνδεκηψζεσλ, νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ θαη άιισλ δηθαησκάησλ. Αγνξέο εκπνξεχζηκσλ θαη πάγησλ αγαζψλ, αγνξέο αλαιψζηκσλ θαζψο θαη ιήςε ππεξεζηψλ. πλαιιαγέο κε ην Γεκφζην, κε Ν.Π.Γ.Γ. θαη κε άιια πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ Ληαληθέο πσιήζεηο. Απνδείμεηο ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΚΣΔΛ, ΔΤΓΑΠ, ΔΛΣΑ, απνδείμεηο δηνδίσλ θαη parking, ζπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, θνηλφρξεζηεο δαπάλεο, εηζηηήξηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ θηι. Σηκνιφγηα αγνξάο αγαζψλ απφ κε ππφρξενπο θαη εθδηδφκελα ηηκνιφγηα κε αλαθξηβή πεξηερφκελν. Πξηλ θιείζνπκε ηελ αλαθνξά καο γηα ηηο θαηαζηάζεηο ΚΔ.Π.Τ.Ο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε ππνβνιή απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ on-line πξνγξακκάησλ.

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΒΑΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. Α. ΒΑΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ. Γηα λα επδνθηκήζεη κηα νηθνλνκηθή κνλάδα, κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη εληάμεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη θπξίσο απφ ινγηζηηθήο πιεπξάο. Όηαλ ιέκε απφ ινγηζηηθήο πιεπξάο ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο κηα επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε ζεηηθή πνξεία κέζσ ησλ πφξσλ πνπ απνθηά απφ ηηο δηάθνξεο πεγέο ηεο. Σέηνηεο πεγέο είλαη νη επελδπηέο, νη επηρεηξεκαηίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ επηρείξεζε θαη θαηέβαιιαλ ην αξρηθφ θεθάιαην, νη πηζησηέο θαη ηέινο ε δηάζεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. Αλ ηψξα ζπλδέζνπκε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο κε ηηο πεγέο ηεο δηαηππψλεηαη ε βαζική λογιζηική ηαςηόηηηα πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη φιν ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα εμεηάζνπκε ηηο βαζηθφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο ινγηζηηθέο έλλνηεο. Απφ ηνπο πξψηνπο ινγηζηηθνχο φξνπο πνπ ζπλαληάκε μεθηλψληαο ηελ κειέηε καο ζηνλ ινγηζηηθφ θιάδν είλαη νη φξνη: ελεξγεηηθφ, παζεηηθφ, ρξέσζε, πίζησζε θαη ινγαξηαζκνί. Δίλαη γλσζηφ φηη νη ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ ρξεψλνληαη κε θάζε αχμεζε ηεο αξρηθήο αμίαο θαη πηζηψλνληαη κε θάζε κείσζε ηεο. Σν αληίζεην πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ παζεηηθνχ. Άιιεο ζεκαληηθέο έλλνηεο ηεο ινγηζηηθήο είλαη : έζνδν, έμνδν, ίδηα θεθάιαηα, ππνρξεψζεηο, απνηειέζκαηα ρξήζεο, πάγηα, κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί θ.ν.θ. Σν απνθνξχθσκα ησλ ελλνηψλ απηψλ είλαη ν ηζνινγηζκφο Ο ηζνινγηζκφο είλαη έλαο πίλαθαο ζε θάζεηε ή νξηδφληηα κνξθή ν νπνίνο παξνπζηάδεη νκαδνπνηεκέλα ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηεο ινγηζηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνλίζνπκε φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα αλάκεζα ζε δχν ζπλερφκελνπο ηζνινγηζκνχο νλνκάδεηαη ινγηζηηθή πεξίνδνο ή ρξήζε θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη 12 κήλεο. Παξαθάησ ζα δνχκε έλα ζρεηηθφ θαη πνιχ απιφ ππφδεηγκα ελφο ηζνινγηζκνχ : ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ Α. ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ & ΔΞΟΓΑ Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ Δ. ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ). Σ. ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ(Α+Β+Γ+Γ+Δ) Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. Όπσο νη ινγηζηηθέο έλλνηεο έηζη θαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ζεκείν θιεηδί ζηελ ινγηζηηθή επηζηήκε. Με ηελ έθδνζε θαη ηελ ππνβνιή νπνηνπδήπνηε

14 ζεσξεκέλνπ θνξνινγηθνχ παξαζηαηηθνχ πηζηνπνηείηαη θαη λνκηκνπνηείηαη θάζε ινγηζηηθή πξάμε, θάζε ζπλαιιαγή θαη θάζε νηθνλνκηθφ ζπκβάλ. Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα ζηελ δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ε κε έθδνζεο ηνπο απνηειεί παξαλνκία θαη ακαπξψλεη ηελ ζέζε ηεο επηρείξεζεο αλαγθάδνληαο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο λα είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθέο καδί ηεο. Σέινο πξέπεη λα πνχκε φηη ε δηαθχιαμε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αθφκα θαη παιαηφηεξσλ εηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη ππάξρεη πεξίπησζε λα ρξεηαζηνχλ γηα θάπνηνλ έιεγρν ή γηα θάπνηα κειέηε. Όζν αθνξά ηψξα ην πεξηερφκελν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απηφ απνηειείηαη ζπλήζσο απφ ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ εθάζηνηε πειάηε ή πξνκεζεπηή, ηηο απαξαίηεηεο δηεπζχλζεηο, ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα έθδνζεο ηνπ ζηνηρείνπ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ή ηεο ππεξεζίαο, ηνπο θσδηθνχο ηνπ πξντφληνο, ηελ θαζαξή αμία, ηελ αμία Φ.Π.Α. ηελ ζπλνιηθή αμία θηι. ηνηρεία φπσο ην δειηίν απνζηνιήο, ην ζπγθεληξσηηθφ δειηίν απνζηνιήο, ην ηηκνιφγην, ην ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ θ.α. είλαη ζηνηρεία πνπ ηα ζπλαληάλε ζε θαζεκεξηλή βάζε άλζξσπνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπλαιιαγέο θαη δηαθηλήζεηο. Έλα απφ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εμεηάδνπκε πξνζεθηηθά ζην θχθισκα ηεο κεραλνγξαθεκέλεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο είλαη ην δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο ην φπνην εθδίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο αγαζψλ. Αλαιπηηθφηεξα, αλ ν επηηεδεπκαηίαο παξάγεη πξντφληα θαη ηεξεί βηβιίν απνζήθεο ηφηε είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθδίδεη Γ.Δ.Γ. γηα νπνηαδήπνηε δηαθίλεζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Σν Γ.Δ.Γ ην φπνην είλαη αζεψξεην πεξηιακβάλεη: ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ δηαθηλνχληαη, ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο θαη ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν πξννξηζκνχ ησλ πξντφλησλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ. Α. ΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Η 2 η ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΣΟΤ Δ.Γ.Λ.. Ο φξνο απνζέκαηα αλαθέξεηαη ζ φιεο ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ αγαζψλ πνπ δηαηεξεί ζηελ απνζήθε ηεο κηα επηρείξεζε. Δπίζεο σο απνζέκαηα ινγαξηάδνληαη θαη ηα πιηθά κηαο επηρείξεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ(δει. ηα αληαιιαθηηθά παγίσλ ζηνηρείσλ). ε κηα εκπνξηθή επηρείξεζε ηα απνζέκαηα είλαη σο επί ην πιείζηνλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρεη αγνξάζεη ε επηρείξεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζθνπεχεη λα ηα πνπιήζεη ζηνπο πειάηεο επηδηψθνληαο θέξδε θαη εηζξνή κεηξεηψλ. Μηιψληαο κε ηελ γιψζζα ηεο ινγηζηηθήο έρνπκε λα πνχκε φηη ηα απνζέκαηα είλαη ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη καδί κε ηελ αμία θηήζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Ζ αμία θηήζεο κεηαηξέπεηαη ζε θφζηνο κεηά ηελ πψιεζε θαη ην θφζηνο απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αμία πψιεζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη θέξδνο. Αλ ηψξα δελ έρνπκε πψιεζε ηφηε ηα απνζέκαηα κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηελ επφκελε ρξήζε σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηα απνζέκαηα ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ(ηειηθά & εκηηειή πξντφληα, πξψηεο & βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά & είδε ζπζθεπαζίαο θηι.). Πην αλαιπηηθά θαη ζχκθσλα κε ην ινγηζηηθφ ζρέδην ηα απνζέκαηα παξαθνινπζνχληαη ζηελ δεχηεξε νκάδα ηνπ ζρεδίνπ θαη είλαη

15 ηα εμήο: ινγ/ζκνο20 εκπνξεχκαηα, ινγ/ζκνο21 πξντφληα έηνηκα & εκηηειή, ινγ/ζκνο22 ππνπξντφληα & ππνιείκκαηα, ινγ/ζκνο23 παξαγσγή ζε εμέιημε, ινγ/ζκνο24 πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο, ινγ/ζκνο25 αλαιψζηκα πιηθά, ινγ/ζκνο26 αληαιιαθηηθά παγίσλ ζηνηρείσλ, ινγ/ζκνο28 είδε ζπζθεπαζίαο. Β. Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ. Ο Κ.Β.. επηβάιιεη ηελ ηήξεζε δηαξθνχο απνγξαθήο απνζεκάησλ ζην βηβιίν απνζήθεο, γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ νπνίσλ ππεξέβεζαλ γηα δεχηεξε θνξά απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηα απαξαίηεηα φξηα. Σν βηβιίν απνζήθεο παξαθνινπζεί ζε πνζφηεηα θαη αμία ηηο θηλήζεηο (εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο) ησλ αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπκε: - ηα αγαζά ηξίησλ παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά ζε είδνο θαη πνζφηεηα - γηα αγαζά κεηά απφ επεμεξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή ε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ. - γηα ππνπξντφληα θαη ππνιείκκαηα ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο εθφζνλ ππάξρεη κφλν εκπνξεπκαηηθή αμία ή ππάξρεη επαλαρξεζηκνπνίεζε σο πξψηεο χιεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. - γηα εκηηειή ή ελδηάκεζα πξντφληα ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο κφλν αλ απηά πσινχληαη ζε άιιε επηρείξεζε. - νη βνεζεηηθέο χιεο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη ζπλνιηθά θαη αμία ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ κέρξη ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή λα θαιχςεη ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. ην βηβιίν απνζήθεο πξέπεη λα ηεξείηαη μερσξηζηή κεξίδα γηα θάζε είδνπο αγαζνχ. Οη κεξίδεο απνζήθεο, είλαη αλαιπηηθνί ινγαξηαζκνί αληίζηνηρνη ησλ ππνινγαξηαζκψλ θαη είδνο ηεο νκάδαο 94 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ αλαιπηηθή ινγηζηηθή. Με ηνλ φξν «είδνο» αλαθεξφκαζηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα αλδξηθά ή γπλαηθεία ελδχκαηα, παληειφληα ή θνχζηεο θηι. Δπίζεο αλ πξνβνχκε ζε παξαπάλσ ππνδηαηξέζεηο ηφηε ιακβάλνπκε ππ φςηλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγαζνχ φπσο κέγεζνο, ρξψκα, πνηφηεηα θηι. Μηιψληαο κε ηελ γιψζζα ηνπ Κ.Β.. έρνπκε λα πνχκε φηη, ζε θάζε κεξίδα κπνξεί λα παξαθνινπζνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία πνζφηεηεο ελφο αγαζνχ αξθεί απηέο λα αθνξνχλ επνπζηψδεο δηαθξίζεηο πνπ δελ δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ηελ ηηκή αγνξάο, ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ηελ ηηκή πψιεζεο. χκθσλα πάιη κε ηνλ θψδηθα ηα απνζέκαηα ηεξνχληαη ζηελ απνζήθε σο πξνο ηελ εηζαγσγή κε βάζε ηελ ηηκή θηήζεο θαη σο πξνο ηελ εμαγσγή κε βάζε ηελ ηηκή πψιεζεο. Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζηνλ ηξφπν ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη γηα είλαη ζχκθσλε κηα πιήξεο θαξηέια απνζήθεο ηφζν κε ηνλ Κ.Β.. φζν θαη κε ηνλ Δ.Γ.Λ.. ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηελ ρξέσζε κηα ζηήιε γηα πνζφηεηα, κηα ζηήιε γηα ηελ αμία θηήζεο θαη κηα ζηήιε γηα ην ηξέρνλ ππφινηπν ζε πνζφηεηα θαη αμία. ηελ πίζησζε ηψξα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηξεηο δηαθεθξηκέλεο ζηήιεο γηα ηελ πνζφηεηα πνπ εμάγεηαη απφ ηελ απνζήθε, ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη ηελ αμία ησλ πσιεζέλησλ.

16 Όζν αθνξά ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θαη ζχκθσλα πάληα κε ηνλ θψδηθα γηα θάζε κεξίδα μερσξηζηά θαηαρσξνχληαη ηα εμήο: - ε ρξνλνινγία παξαιαβήο ή παξάδνζεο ηνπ αγαζνχ(αλ ζην δειηίν παξαιαβήο ππάξρεη άιιε εκεξνκελία ηφηε ζπκπιεξψλεηαη πάλσ ζ απηφ ε ζσζηή εκεξνκελία παξαιαβήο). - ην είδνο θαη ν αξηζκφο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ εηζαγσγήο ή εμαγσγήο ηνπ αγαζνχ απφ ηελ απνζήθε. - ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο εμέδσζε ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πεξί αγνξψλ. - ε πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ πνπ παξαιήθζεθε ή παξαδφζεθε. - ε ηηκή θηήζεο ηνπ αγαζνχ καδί κε ηα εηδηθά έμνδα αγνξψλ ή ε αμία πψιεζεο ηνπ παξαδνζέληνο αγαζνχ ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο. - γηα επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο αγνξψλ ή πσιήζεσλ ε απνζήθε ελεκεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ησλ αλάινγσλ πνζψλ ζε ζηήιεο ε αθαηξεηηθά ζε ζηήιεο εηζαγσγήο ή εμαγσγήο. ε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο, θινπήο ή ινηπήο απψιεηαο αγαζψλ ππάξρεη θαη πάιη αθαηξεηηθή ελεκέξσζε ζηελ ζηήιε ησλ εηζαγσγψλ. Γ. Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ. Όπσο είδακε παξαπάλσ ην αξρείν ηεο απνζήθεο ελεκεξψλεηαη απ επζείαο γηα θάζε είδνο ζε πνζφηεηα θαη αμία, απφ ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο ησλ αγαζψλ κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ ησλ αγνξψλ θαη ησλ πσιήζεσλ. Έθηνο φκσο απ απηά πξνζθέξνληαη θαη άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα απνζέκαηα φπσο ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ απνζεκάησλ, ε άμηα ηνπ ππνινίπνπ ηεο απνζήθεο κε ηελ βνήζεηα ησλ κεζφδσλ fifo & lifo, ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο θάζε είδνπο (ROP), ε νηθνλνκηθή πνζφηεηα αλαπαξαγγειίαο (EOQ) θηι. Σν ζεκείν αλαπαξαγγειίαο (rop), αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ηεο πνζφηεηαο ελφο είδνπο ηεο απνζήθεο εθθξαζκέλν ζε αξηζκφ κνλάδσλ, ην νπνίν ππνδειψλεη ηελ αλάγθε αλαπαξαγγειίαο ηνπ. Σν ζεκείν rop εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο απνζηνιήο ηεο παξαγγειίαο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηεο παξαιαβήο ησλ αγαζψλ απφ απηφλ (lead time). Δπίζεο αλαγθαία είλαη θαη ε χπαξμε ηνπ απνζέκαηνο αζθάιεηαο (safety stock), ηφζν γηα κηα πηζαλή θαζπζηέξεζε ζηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο φζν θαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε κνλάδσλ ηνπ πξντφληνο. Σν απφζεκα αζθαιείαο ππνινγίδεηαη κεηά απφ κειέηε ηνπ θφζηνπο απνζήθεπζεο θαη ηεο εθηίκεζεο γηα πηζαλή εμάληιεζε ηνπ θαλνληθνχ απνζέκαηνο ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο. Αλ ηψξα ζέινπκε λα δηαηππψζνπκε ην ζεκείν rop κε καζεκαηηθή ζρέζε ηφηε έρνπκε: ROP = ( L * U ) + S. L: lead time, U: ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ πνπ απαηηείηαη εκεξεζίσο, S: safety stock.

17 Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζεκαζία ησλ απνζεκάησλ είλαη ε νηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο (eoq). Σν ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο θαζνξίδεη ηελ άξηζηε πνζφηεηα ησλ απνζεκάησλ πνπ πξέπεη λα πξνκεζεχεηαη κηα επηρείξεζε γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο, ην φπνην είλαη άζξνηζκα ησλ παξαθάησ κεγεζψλ. α) ηνπ θφζηνπο απνζήθεπζεο ή δηαηήξεζεο ησλ απνζεκάησλ & β) ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ παξαγγειηψλ. Με κνξθή καζεκαηηθνχ ηχπνπ έρνπκε: EOQ= 2*R*K/C. R: απαηηήζεηο απνζέκαηνο κηαο πεξηφδνπ ζε αξηζκφ κνλάδσλ ηνπ αγαζνχ Κ : θφζηνο δηαρείξηζεο κηαο παξαγγειίαο C: θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο αλά κνλάδα γηα κηα πεξίνδν Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ή έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κεγέζε ζηελ κειέηε ησλ απνζεκάησλ είλαη ν δείθηεο ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ απνζεκάησλ. Ζ ζεκαζία ηνπ δείθηε απηνχ είλαη ηα απνζέκαηα λα δεζκεχνπλ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη επνκέλσο απνηειεί έλα πνιχ ζπνπδαίν ηκήκα ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Καηά ζπλέπεηα ε επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ βαζκφ ξεπζηφηεηαο ησλ απνζεκάησλ, ηελ ηαρχηεηα δειαδή κε ηελ νπνία κπνξεί ην απφζεκα λα κεηαηξαπεί ζε εηζπξάμεηο κέζσ ηεο πψιεζεο ηνπ ζηνπο πειάηεο. Γχν είλαη νη αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη: 1) δείκηηρ ανακύκλωζηρ ηων αποθεμάηων = κόζηορ πωληθένηων / μέζο απόθεμα. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο δείρλεη πφζεο θνξέο κέζα ζε κηα πεξίνδν αλαθπθιψλνληαη ηα απνζέκαηα. *κέζν απφζεκα είλαη ην άζξνηζκα ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ απνζεκάησλ κηαο πεξηφδνπ δηά δχν. 2) δείκηηρ ανακύκλωζηρ ειζππάξεων = καθαπέρ πωλήζειρ / μέζο ςπόλοιπο απαιηήζεων. Δδψ νη απαηηήζεηο αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ ηεο επηρείξεζεο. (δει. ησλ πειαηψλ, ησλ εηζπξαθηέσλ γξακκαηίσλ θαη επηηαγψλ θηι).

18 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ο : ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΥΔΙΡΙΜΟ ΠΩΛΗΔΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ. Α. ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ & ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΥΔΙΡΙΜΟ. Οη πσιήζεηο ησλ απνζεκάησλ εληνπίδνληαη ζηελ 7 ε νκάδα ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ κε ηνλ ηίηιν «Οξγαληθά έζνδα θαη είδνο» θαη απνηεινχληαη απφ ηνπο αθφινπζνπο ινγαξηαζκνχο: ινγ/ζκνο70 πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ, ινγ/ζκνο71 πσιήζεηο πξντφλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειψλ, ινγ/ζκνο72 πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ θαη άρξεζηνπ πιηθνχ, ινγ/ζκνο73 πσιήζεηο ππεξεζηψλ, ινγ/ζκνο74 επηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ, ινγ/ζκνο75 έζνδα παξεπνκέλσλ αζρνιηψλ, ινγ/ζκνο76 έζνδα θεθαιαίσλ, ινγ/ζκνο78 ηδηνπαξαγσγή παγίσλ θαη ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θαη νξηζκέλνη δεπηεξνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ηεο 7 εο νκάδαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ν ινγαξηαζκφο «Με δεδνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ» ν νπνίνο είλαη αληίζεηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ 70 θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ κε δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απφ γξακκάηηα θαη ζπλαιιαγκαηηθέο ηεο επηρείξεζεο. ε φηη αθνξά ηψξα ηηο πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ην εθδνζέλ παξαζηαηηθφ, δχν είλαη νη ιέμεηο θιεηδηά. Ζ ρξέσζε θαη ε πίζησζε. ηελ ρξέσζε κπαίλεη ν ινγαξηαζκφο ηνπ πειάηε κε ηελ θαζαξή αμία ηνπ εθδνζέληνο παξαζηαηηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α θαη δηαθφξσλ άιισλ θφξσλ θαη επηβαξχλζεσλ ηα νπνία θπζηθά θαη αλαγξάθνληαη ζην παξαζηαηηθφ. ην θνκκάηη ηεο πίζησζεο έρνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο «πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ» θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Φ.Π.Α εθξνψλ/πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ» ρσξηζηά ηνλ έλαλ απφ ηνλ άιινλ θαη φρη εληαία (δχν εγγξαθέο). Οη ρξεσζηηθέο θαη νη πηζησηηθέο εγγξαθέο γίλνληαη ζην ιεγφκελν εκεξνιφγην δηαθφξσλ πξάμεσλ ή εκεξνιφγην πσιήζεσλ θαη αλάινγα απφ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο έρνπκε θαη ην εκεξνινγίνπ ηακείνπ ε εηζπξάμεσλ. Οη ηξφπνη πιεξσκήο πνηθίιινπλ(επί πηζηψζεη, κεηξεηνίο, επηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο, γξακκάηηα ή ζπλαιιαγκαηηθέο θηι) θαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηαθνξνπνηνχληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν νη εγγξαθέο. Άμηνη αλαθνξάο είλαη ηφζν νη ηφθνη ζπλαιιαγκαηηθψλ φζν θαη νη δεδνπιεπκέλνη θαη κε δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ζπλαιιαγκαηηθψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ρξεψλεηαη ν εθάζηνηε πειάηεο θαη πηζηψλνληαη νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη( ) θαη ην Φ.Π.Α εθξνψλ, ελψ ζηελ δεχηεξε ρξενπηζηψλνληαη νη δεδνπιεπκέλνη θαη νη κε δεδνπιεπκέλνη ηφθνη( ).

19 Β. ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΚΑΙ ΔΚΠΣΩΔΙ ΠΩΛΗΔΩΝ- ΠΩΛΗΔΙ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ- ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΑΘΩΝ ΥΩΡΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΣΟ ΚΛΔΙΙΜΟ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ. Ο ινγαξηαζκφο, επηζηξνθέο πσιήζεσλ(70.95) ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν πειάηεο επηζηξέςεη ζηελ επηρείξεζε εκπνξεχκαηα, ζπλνδεπφκελα κε ην θαηάιιειν παξαζηαηηθφ θαη ε επηρείξεζε εθδψζεη πηζησηηθφ ηηκνιφγην. αλ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην ζα ρξεσζνχλ νη επηζηξνθέο πσιήζεσλ καδί κε ην Φ.Π.Α εθξνψλ θαη ζα πηζησζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ πειάηε. Οη εθπηψζεηο πσιήζεσλ είλαη απηέο πνπ παξέρνληαη ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο πψιεζεο κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αμία πψιεζεο αιιά θαη ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Δθπηψζεηο πσιήζεσλ δίλνληαη γηα δηεπθφιπλζε ηακεηαθήο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ, γηα πνηνηηθέο δηαθνξέο ζηα παξαδνζέληα εκπνξεχκαηα, γηα θάιπςε ελφο νξίνπ ηδίξνπ απφ πειάηεο θηι. ην εκεξνιφγην ηα πξάγκαηα είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηηο επηζηξνθέο. Υξεψλνληαη δειαδή, νη εθπηψζεηο πσιήζεσλ(70.98) θαη ν Φ.Π.Α εθξνψλ θαη ζα πηζησζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ πειάηε. Έθηνο απφ ηηο επηζηξνθέο θαη ηηο εθπηψζεηο πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε θαη ζηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ νη πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ. χκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.., φηαλ ππάξρνπλ πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ ηφηε ε ρξεσζηηθή ή ε πηζησηηθή εγγξαθή ζην εκεξνιφγην γίλεηαη ηελ ήκεξα θαηά ηελ ήκεξα ηα εκπνξεχκαηα πξνο πψιεζε εμάγνληαη απφ ηελ απνζήθε εθδίδνληαο θπζηθά θαη ην απαξαίηεην παξαζηαηηθφ. Αλ ε πψιεζε ζην εμσηεξηθφ γίλεη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ παξαπάλσ ηφηε ζα ρξεψζνπκε ηνλ πειάηε εμσηεξηθνχ (30.01) θαη ζα πηζηψζνπκε ηνλ ινγαξηαζκφ «Πσιήζεηο ρνλδξηθήο εμσηεξηθνχ» ( ). ηελ πεξίπησζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ, ε πψιεζε ζην εμσηεξηθφ ζεσξείηαη σο αλφξγαλν έζνδν ή έμνδν θαη ε εγγξαθή ζα έρεη σο εμήο: ηελ πίζησζε ζα κπνπλ ν πειάηεο εμσηεξηθνχ + νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ( ) θαη ζηελ ρξέσζε ζα έρνπκε ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ηακείνπ (38.00). Σέινο, θαη αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν έρνπκε ηελ παξάδνζε αγαζψλ ρσξίο παξαζηαηηθά ε δηθαηνινγεηηθά κεηά ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηφηε ζα ρξεσζεί ν κεηαβαηηθφο ελεξγεηηθφο ινγαξηαζκφο «Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα» (36.01) θαη ζα πηζησζεί ν ινγαξηαζκφο ησλ πσιήζεσλ (70.00). Με ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνχ κέζα ζηελ λέα ρξήζε ρξεψλεηαη ν πειάηεο θαη πηζηψλεηαη ν Γ. ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΥΔΙΡΙΜΟ ΠΩΛΗΔΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΔΚΚΑΘΑΡΙΔΙ. Έζησ φηη έρνπκε κηα επηρείξεζε Υ θαη κηα επηρείξεζε Φ. Ζ Υ ζηέιλεη ζηελ Φ καδί κε ην θαηάιιειν παξαζηαηηθφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κνλάδσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε. Με ηελ παξαιαβή ησλ ζηνηρεηψλ απηψλ απφ ηελ Φ ζα ρξεσζεί ζην εκεξνιφγην ν ινγαξηαζκφο «Αγαζά ηεο Υ πξνο

20 πψιεζε» ( ) θαη ζα πηζησζεί ε Υ ( ) ρξενπηζηψλνληαο πάληα ην αξηζκφ κνλάδσλ ηνπ αγαζνχ πνπ έρνπκε. ηελ ζπλέρεηα κε θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη δηάθνξνπο αληηινγηζκνχο ζα αιιάδνπλ νη εγγξαθέο κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζσζηψλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ πσιήζεσλ ησλ εκπνξεπκάησλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΔΙ. Α. Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ. Ζ θσδηθνπνίεζε γίλεηαη ζηελ δηαδηθαζία εθρψξεζεο θσδηθψλ γηα θάζε νληφηεηα πνπ δηαρεηξίδνληαη νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνίεη ε επηρείξεζε, δειαδή γηα ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηα είδε απνζήθεο, ηα αμηφγξαθα, ηα πάγηα, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη δηάθνξνπο άιινπο ινγαξηαζκνχο ινγηζηηθήο. Ζ ρξήζε ησλ θσδηθψλ ζηα αξρεία ησλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ιφγσ ησλ πάξα πνιιψλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ κεραλνγξαθεκέλε εκπνξηθή δηαρείξηζε. Οη θσδηθνί απηνί δείρλνπλ ηελ κνλαδηθφηεηα ησλ αξρείσλ θαη απνηεινχλ πεδίν θιεηδί ην νπνίν δηαθνξνπνηεί ηελ κία θαηαρψξηζε απφ ηελ άιιε. Ζ κνξθή ησλ θσδηθψλ κπνξεί λα είλαη, αξηζκεηηθνί πνπ πεξηιακβάλνπλ κφλν αξηζκνχο, αλαπηχζζνληαη εχθνια θαη είλαη εχρξεζηνη, αιθαβεηηθνί πνπ πεξηιακβάλνπλ κφλν γξάκκαηα, θαη είλαη πεξηζζφηεξν κλεκνληθνί θαη αιθαξηζκεηηθνί πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη γξάκκαηα θαη αξηζκνχο. Όζν αθνξά ηνλ ζπκβνιηζκφ έρνπκε: αξηζκεηηθνί D(digital) αιθαβεηηθνί L(letter) αιθαξηζκεηηθνί A(alphanumeric). Οη παξαπάλσ θσδηθνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψλνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε.(π.ρ. ρξψκα θαη κέγεζνο ησλ εηδψλ απνζήθεο). Δπίζεο ηα πξνγξάκκαηα ησλ εθαξκνγψλ παξέρνπλ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ζπζηαηηθψλ ελφο θσδηθνχ θαη ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Καηά ζπλέπεηα ε θσδηθνπνίεζε ησλ νληνηήησλ είλαη πνιχ ρξήζηκε φρη κφλν θαηά αχμνληα αξηζκφ αιιά θαη κε ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θσδηθνί λα ελζσκαηψλνπλ νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ηξεηο παξακέηξνπο: α) Σν είδνο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ελζσκαηψλεη ν θσδηθφο. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο πξέπεη λα είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη ρξεζηκφηεξεο γηα ηελ επηρείξεζε. ( π.ρ. ζηελ απνζήθε κηαο βηνηερλίαο ελδπκάησλ εμεηάδνπκε ην είδνο{θνχηεξ, jean}, ην κέγεζνο {small, medium}, ην χθαζκα { βακβαθεξφ} θαη ηελ πξνζέιεπζε {εγρψξην ή εηζαγσγήο} ). β) Σελ κνξθή ηνπ θσδηθνχ ε νπνία αλαθέξεηαη ηφζν ζηνλ ηχπν ηνπ πεδίνπ φζν θαη ζην κήθνο ηνπ. Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε ηειεπηαία νκάδα θάζε θσδηθνχ έρεη αξηζκεηηθή κνξθή δηφηη αληηπξνζσπεχεη ζπλήζσο ηνλ αχμνληα αξηζκφ κηαο εγγξαθήο θαη κηαο νληφηεηαο. ε γεληθέο γξακκέο φκσο θαη ζχκθσλα κε ην παξάδεηγκα ηεο βηνηερλίαο ελδπκάησλ ε κνξθή ησλ θσδηθψλ κπνξεί λα έρεη σο εμήο: π.ρ. αλ ην small κέγεζνο έρεη αξηζκεηηθή κνξθή ηφηε λα ζπκβνιίδεηαη κε 1,2,3 θηι θαη αλ έρεη αιθαβεηηθή κνξθή λα εθθξάδεηαη κε Α,Β,Γ θηι.

21 γ) Σελ δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ θσδηθνπνηήζεσλ. Απφ ηηο πξνεγνχκελεο δχν παξακέηξνπο πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο αξρείνπ θσδηθνπνηήζεσλ είλαη απαξαίηεηε, βάζεη ηεο νπνίαο ζα θσδηθνπνηείηαη θάζε λέν είδνο. Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε απηήο ηεο παξακέηξνπ ζέηνπκε θαη πάιη ππφςε ην παξάδεηγκα ηεο βηνηερλίαο ελδπκάησλ. Με ηελ δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ θσδηθνπνηήζεσλ κπνξεί λα εθθξάδεηαη ν ηχπνο ηνπ ξνχρνπ κε L, ην κέγεζνο κε D, θαη έηζη λα δεκηνπξγείηαη κηα αιπζίδα απφ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία ρξήζηκα γηα κηα επηρείξεζε. Β. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΗ ΚΩΓΙΚΩΝ. Πξψην θαη ζπνπδαηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θσδηθνπνίεζεο είλαη ε κνλαδηθφηεηα ησλ θσδηθψλ. Όπσο είπακε θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ θάζε θσδηθφο πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε εγγξαθή πνπ παξαθνινπζείηαη απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο. Κάζε πειάηεο, πξνκεζεπηήο, είδνο απνζήθεο θαη νπνηνδήπνηε ινγηζηηθφ ζηνηρείν πξέπεη λα έρεη μερσξηζηφ θσδηθφ έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ζπγρχζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθαιέζνπλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζηελ επηρείξεζε. Δθηφο φκσο απφ ηελ κνλαδηθφηεηα νη θσδηθνί έρνπλ θαη άιια εμίζνπ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηά είλαη ε ζπληνκία, ην ζπλεπέο κήθνο θαη εηθφλαο νκάδσλ, ε ζπλεπήο γξαθή γξακκάησλ θαη ε επεθηαζηκφηεηα. Πην αλαιπηηθά, έλα θσδηθφο πξέπεη λα είλαη ζχληνκνο θαη φρη κεγάινο ψζηε λα πιεθηξνινγείηαη εχθνια θαη γξήγνξα ζηα αξρεία ηεο επηρείξεζεο, λα αλαγλσξίδεηαη ακέζσο θαη λα ην ζπκνχληαη άλεηα νη ππεχζπλνη. Όζν αθνξά ηελ ζπλέπεηα ζην κήθνο θαη ζηε γξαθή, απηά ππάξρνπλ γηα λα αλαδεηνχληαη εγγξαθέο κε βάζε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη επίζεο κε ηελ ζπλεπή ρξήζε αξηζκψλ θαη γξακκάησλ θαη δίρσο πνιιέο θαη ζπρλέο αιιαγέο απνθεχγνληαη δηάθνξα ιάζε ζηελ δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη θπξηαξρεί ε ζηαζεξφηεηα. Σέινο ε επεθηαζηκφηεηα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη απεξηφξηζηε δνκή ησλ θσδηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο λέσλ εγγξαθψλ. Οη θσδηθνί δηαθξίλνληαη ζε ηεξαξρηθνχο θαη αλεμάξηεηνπο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο νκαδνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο. ηνπο ηεξαξρηθνχο θσδηθνχο θάζε νκάδα πιεξνθνξηψλ ζπλδέεηαη κε κηα κεγαιχηεξε νκάδα ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο πεξηιακβάλεηαη ζε κηα ηεξαξρηθψο αλψηεξε νκάδα θαη φιν απηφ ζπλερίδεηαη κε κηα αιπζηδσηή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα βηνηερλία ελδπκάησλ κπνξεί λα έρνπκε ζην πξψην επίπεδν ηεξαξρίαο ηηο θαηεγνξίεο ξνχρσλ(αλδξηθφ, γπλαηθείν, παηδηθφ), ζην δεχηεξν, ην είδνο ( κπινχδα, πνπθάκηζν, παληειφλη), ζηελ ηξίηε ηελ πνηφηεηα (jean, βακβαθεξφ, ιχθξα) θνθ. ε αληίζεζε κε ηελ ηεξαξρηθή θσδηθνπνίεζε ζηελ πεξίπησζε ησλ αλεμάξηεησλ θσδηθψλ ε ζεκαζία θάζε ζέζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζεκαζία θάπνηαο άιιεο. Σν είδνο απηφ πξνζθέξεη κεγάιε επθνιία ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θσδηθψλ. Αλ γηα παξάδεηγκα ζέινπκε λα κειεηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξνζέιεπζε ελφο αγαζνχ ηφηε δεκηνπξγνχκε έλα αξρείν θσδηθνπνηήζεσλ, φπνπ νη θσδηθνί ησλ παξαπάλσ νκάδσλ είλαη αλεμάξηεηνη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ θαη δελ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο.

22 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΣΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ. Α. Η ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ. Σν εκπνξηθφ θχθισκα ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία εζφδσλ θαη θεξδψλ κηαο εκπνξηθήο επηρείξεζεο. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εκπνξηθνχ θπθιψκαηνο είλαη ηα αθφινπζα: νη αγνξέο ησλ απνζεκάησλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο(εκπνξεχκαηα, Α - βνεζεηηθέο χιεο, είδε-πιηθά ζπζθεπαζίαο, αληαιιαθηηθά), ε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο θαη ν έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ θαη ηέινο νη πσιήζεηο ησλ απνζεκάησλ ζε πειάηεο. Δδψ πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη κε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο δεκηνπξγνχληαη εθηφο ησλ άιισλ θαη επηπιένλ δηνηθεηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη έμνδα δηάζεζεο. Δπίζεο είλαη γλσζηφ φηη γηα λα έρεη ζεηηθή πνξεία κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ λα ππεξθαιχπηνπλ ηα έμνδα κέζα ζε θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν. Γηα κηα απνηειεζκαηηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε κηαο επηρείξεζεο απαηηείηαη ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη απνθάζεσλ θαη θπζηθά ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ εκπνξηθνχ παθέηνπ. Με ην θαηάιιειν εκπνξηθφ πξφγξακκα παξαθνινπζείηαη αλαιπηηθά θαη πξνζεθηηθά ην εκπνξηθφ θχθισκα ηεο επηρείξεζεο θαη πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε λα πάξνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη λα ζπιιέμνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Σα παθέηα απηά ζπλδένληαη on-line, κέζα απφ ηηο ινγηζηηθέο εθαξκνγέο παξαθνινπζνχλ ζηνηρεία φπσο αμηφγξαθα, παξαγσγή θηι, δηεπθνιχλνπλ ηηο ινγηζηηθέο εξγαζίεο θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηηο πηζαλφηεηεο ιάζνπο θαη εζθαικέλεο θαηαρψξηζεο. Β. Η ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ. Οη νηθνλνκηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζε δηάθνξα παξαζηαηηθά θαηαρσξνχληαη, ηαμηλνκνχληαη θαη αλαιχνληαη είηε ζε εκπνξηθά πξνγξάκκαηα είηε ζην πξφγξακκα γεληθή ινγηζηηθήο εζφδσλ-εμφδσλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φκσο, απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε θαηαρψξηζε ζηα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα. Όηαλ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί πξνγξάκκαηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ηφηε, ηα παξαζηαηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή ζπλαιιαγψλ ζηα αξρεία απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. Σα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηηο εμήο βαζηθέο νκάδεο εθαξκνγψλ. ΟΜΑΓΔ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΔΛΑΣΔ/ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΠΧΛΖΔΗ/ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΠΔΛΑΣΧΝ Δηζπξάμεηο απφ πειάηεο, απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο, πνζνζηφ κηθξνχ θέξδνπο αλά πειάηε θαη δηάθνξα άιια νηθνλνκηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πειάηεο. Έθδνζε παξαζηαηηθψλ πξνο ηνπο πειάηεο(ηηκνιφγηα πψιεζεο, δειηία απνζηνιήο θηι) θαη αλαιπηηθή θαη μερσξηζηή παξαθνινχζεζε ησλ παξαγγειηψλ αλά πειάηε

23 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ/ΠΛΖΡΧΜΔ ΑΓΟΡΔ/ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ Δ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΖΚΖ ΛΟΗΠΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δλεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ γηα θάζε έλα πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηα παξαζηαηηθά θαη ηηο πιεξσκέο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηδίξν, εθπηψζεηο θηι. Καηαρψξηζε ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη παξαθνινχζεζε ησλ παξαγγειηψλ ηεο επηρείξεζεο πξνο απηνχο. Δλεκέξσζε θάζε είδνπο θαηά πνζφηεηα θαη αμία ζχκθσλα κε ηα παξαζηαηηθά πξνο πειάηεο/πξνκεζεπηέο, θαηαγξαθή θάζε εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θίλεζεο πνπ επηδξά ζηηο πνζφηεηεο θαη αμίεο ησλ αγαζψλ, δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ ηηκψλ πψιεζεο θαηά έλα πνζνζηφ αλάινγα κε ηηο ηηκέο αγνξάο θαη ηέινο παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ(θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ θηι). Αμηφγξαθα, γηα λα παξαθνινπζνχληαη γξακκάηηα εηζπξαθηέα/πιεξσηέα, ζπλαιιαγκαηηθέο, κηζζνδνζία θαη πάγηα ζηνηρεία. Γ. Ο ΚΤΚΛΟ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αγνξψλ είλαη απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη αγνξέο κηαο επηρείξεζεο αθνξνχλ πάγηα ζηνηρεία, αλαιψζηκα πιηθά θαη εκπνξεχκαηα. Οη αγνξέο απηέο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ αιιά θαη ησλ δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο. Σα εκπνξεχκαηα απνζεθεχνληαη ζηελ απνζήθε ηεο επηρείξεζεο θαη παξαθνινπζνχληαη θαηά πνζφηεηα θαη αμία ηφζν ζηελ εηζαγσγή φζν θαη ζηελ εμαγσγή απφ ηελ απνζήθε. Παξαθάησ ζα δνχκε θαη ζα αλαιχζνπκε ηηο πην νπζηαζηηθέο θαη ρξήζηκεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ δηαρείξηζε ησλ αγνξψλ ησλ εκπνξεπκάησλ. α) χληαμε αίηεζεο εθνδηαζκνχ ε νπνία ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη απνζηέιιεηαη ζην ηκήκα εθνδηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο. Μέζα απφ απηή ηελ αίηεζε αμηνινγνχληαη νη αλάγθεο ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ αγαζψλ. β) Απνζηνιή ησλ δεηεζέλησλ απνζεκάησλ απφ ηηο θεληξηθέο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο ζηα ζεκεία πψιεζεο. Αλ ηψξα ρξεηάδεηαη λα γίλεη παξαγγειία αγαζψλ, απηφ ζπκβαίλεη αθνχ πξψηα ιεθζνχλ νη αλακελφκελεο παξαιαβέο αγαζψλ. Σν ηκήκα

24 εθνδηαζκνχ ειέγρεη ηελ πνξεία ηεο παξαγγειίαο θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ηεο. γ) Δπηβεβαίσζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ αγαζψλ θάπνηαο παξαγγειίαο. Ζ επηβεβαίσζε απνδεηθλχεηαη είηε κέζα απφ θάπνην ζρεηηθφ έληππν είηε απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ ππεπζχλνπ ζην αλάινγν παξαζηαηηθφ. Σα αγαζά απηά ζπλνδεχνληαη πάληνηε απφ ην δειηίν απνζηνιήο ηνπ πξνκεζεπηή. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ε αληηπαξαβνιή ηνπ αληίγξαθνπ ηεο παξαγγειίαο πνπ έρεη απνζηαιεί καδί κε ην Γ.Α ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ν έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί αλ έγηλε ζσζηή εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο. Σν αληίγξαθν ηεο παξαγγειίαο ζπγθξίλεηαη κε ην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή φηαλ απηφ ιεθζεί γηα λα ειεγρζεί ε ρξέσζε ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Όια ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ( Γ.Α., αληίγξαθν παξαγγειίαο, ηηκνιφγην θηι.) κεηαβηβάδνληαη ζην ινγηζηήξην, ην νπνίν ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ηνπο. δ) Καηαρψξηζε ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ πξνκεζεπηψλ. Με ηελ θαηαρψξηζε ηνπ Γ.Α ηνπ πξνκεζεπηή, ην ζχζηεκα ηεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ρξεψλεη πνζνηηθά ηελ απνζήθε. Ζ πνζφηεηα θάζε αγαζνχ πνπ αγνξάζηεθε πξνζηίζεηαη ζηελ ήδε ππάξρνπζα. Με ην ηηκνιφγην ελεκεξψλνληαη ηα ζρεηηθά είδε θαη πηζηψλεηαη ν πξνκεζεπηήο, ελψ κε ην ζπλαπηφκελν ηηκνιφγην-δειηίν απνζηνιήο ε απνζήθε ελεκεξψλεηαη θαηά πνζφηεηα θαη αμία θαη πηζηψλεηαη ν πξνκεζεπηήο. ε) Πιεξσκή πξνκεζεπηψλ κε κεηξεηά ή αμηφγξαθα θαη ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο γηα λα πξνθχςνπλ ηα λέα ππφινηπα. ζη) Αλάιπζε ησλ αγνξψλ απνζεκάησλ, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη εηνηκαζία δηαθφξσλ αλαθνξψλ πξνο ην management ηεο επηρείξεζεο. Γ. Ο ΚΤΚΛΟ ΣΩΝ ΠΩΛΗΔΩΝ-ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ. Σα έζνδα κηαο εκπνξηθήο επηρείξεζεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ πψιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. Όπσο ν θχθινο αγνξψλ-πιεξσκψλ έηζη θαη ν θχθινο ησλ πσιήζεσλ-εηζπξάμεσλ πεξηιακβάλεη έμη βαζηθά ζηάδηα δξαζηεξηνηήησλ ηα νπνία επαλαιακβάλνληαη θαη είλαη ηα εμήο: α) Ζ ιήςε παξαγγειηψλ απφ ηνπο πειάηεο θαη ε θαηαρψξηζε ηνπο ζην αξρείν παξαγγειηψλ. Γηα θάζε παξαγγειία ελφο πειάηε ρξεζηκνπνηείηαη έλα δειηίν παξαγγειίαο. β) Ζ έγθξηζε ή ε απφξξηςε ησλ παξαγγειηψλ κε βάζε ηνπο φξνπο πίζησζεο πνπ ηίζεληαη ζηνλ πειάηε εάλ ε πψιεζε γίλεη επί πηζηψζεη. Οη φξνη απηνί ζρεηίδνληαη κε θάπνηα θξηηήξηα φπσο ν ηδίξνο, ην ηξέρνλ ππφινηπν θηι. Όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη απφ ην θχξην αξρείν ησλ πειαηψλ. Αλ ε παξαγγειία είλαη έγθπξε ηφηε θαηαρσξείηαη ζε έλα αξρείν αλνηρηψλ παξαγγειηψλ ζην νπνίν ππάξρνπλ θαη παιαηφηεξεο παξαγγειίεο νη νπνίεο δελ εθηειέζηεθαλ 100% ιφγσ θάπνησλ πξνβιεκάησλ. Έπεηηα εηδνπνηείηαη ε απνζήθε γηα ηελ θφξησζε ησλ εηδψλ θαη ηελ εηνηκαζία ησλ παξαζηαηηθψλ. γ) Ζ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο, δειαδή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο, φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε ηηκνιφγεζε ησλ εηδψλ, ε έθδνζε ησλ θαηάιιεισλ παξαζηαηηθψλ, ε ζπζθεπαζία, ε θφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζηνλ πειάηε κε ηελ ζπλνδεία ησλ ζσζηψλ εγγξάθσλ. Απαηηείηαη ε έθδνζε Γ.Α νπφηε θαη αθνινπζεί ε έθδνζε ηηκνινγίνπ ή ηηκνινγίνπ-γ.α εληφο 30 εκεξψλ. δ) Με ηελ έθδνζε ηνπ Γ.Α πηζηψλεηαη ε απνζήθε. Με ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ ελεκεξψλεηαη ε απνζήθε θαηά αμία θαη ρξεψλεηαη κε ην ζρεηηθφ πνζφ ν πειάηεο.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΩΣΔΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΑΗΩΣΖ ΡΑΦΑΔΛΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ θ. ΜΑΣΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ)

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΉΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ) Καβάια 2006 Λαθαδάλε Μαξία 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΦΠΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΗΖΓΖΣΖ: θα. ΧΣΖΡΗΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΑΡΡΖ ΟΦΗΑ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Θεζζαλονίκη 2015 ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΑΔ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Εέπζη ηαςπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΣΔΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΘΔΜΑ: ΟΗ ΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ Ζ ΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Φηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ.

Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Φηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ. Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΩ Η ΤΜΜΕΣΟΥΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΕΛΙΚΩΝ ΥΡΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ , ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Product Version: 4.0

Product Version: 4.0 Product Version: 4.0 S i E B E N I n n o v a t i v e S o lutions Κ α ξ ί λ ν π Αληύπα 28, 14121, Λ. Ζ ξ ά θ ι ε ην, Α ζήλα Ρ ε ι. : 210 2725350, Fax. : 210 2724439 w w w. s i e b e n. g r, e - m ail: i

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Υξήζεο_Δπίπεδν Α Version 2.1. Ηκεξνκελία: Οθηψβξηνο 2008 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4

Οδεγίεο Υξήζεο_Δπίπεδν Α Version 2.1. Ηκεξνκελία: Οθηψβξηνο 2008 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4 Οδεγίεο Χξήζεο Εθαξκνγήο Soft1 Εκπνξηθή Δηαρείξηζε Επίπεδν ρεηξηζκνύ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ Α 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4 2.1 Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή 4 2.2 System

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ FACTORING LEASING KAI TOY VENTURE CAPITAL ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΗΠΟΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΠΑΤΛΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ

Διαβάστε περισσότερα