ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναγνώριση του Πανεπιστημιακoύ Γενικού Νοσοκο μείου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ως νοσο κομειακής μονάδας κατάλληλης να χορηγεί την Ειδικότητα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Τροποποίηση του άρθρου 15 της αριθμ. Υ7γ/Γ.Π./62030/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2743 Β ) Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ως κατάλληλου για την άσκηση των ιατρών στην ειδικότητα της Ακτι νοδιαγνωστικής Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού Τροποποίηση της με αριθμ. Π4/ΓΠοικ / απόφασης για καθιέρωση νυχτερινής εργασί ας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες στο προσωπικό του ΚΕΑΤ (Ν.Π.Δ.Δ.) προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου Προσδιορισμός εποχικών αναγκών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ. και καθορισμός αριθμού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό νου, για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατά ξεις της παρ. 8 του άρθρου Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρή σεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου (ΦΕΚ Β 2612/ ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Δ4 (1) Μετονομασία σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 5 παρ. 2 και 7 και 8 παρ. 3 και 6 του Ν. 1566/ 1985 (ΦΕΚ167 Α / ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 2. Του άρθρου 51, παρ. 2 και του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 3. Την αριθμ /Δ4/ (ΦΕΚ 2546 Β / ) υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός Σχολικών Μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων». 4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (κωδικοποιητικό Π.Δ. 63/2005, 98 Α ). 5. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Δι ευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης και τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. 6. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 763/τ.Β /2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστο φιλοπούλου». 7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μετονομάζονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης που είχαν αποχαρακτηρισθεί ως πειραματικά με την αριθμ /Δ4/ (ΦΕΚ 2546/τ.Β / ) υπουργική απόφαση, ως εξής: βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης/Διεύθυνση Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης ( ) σε 5ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής/Διεύθυνση Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ιλίου ( ) σε 2ο Γενικό Λύκειο Ιλίου βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής/Διεύθυνση Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

2 20332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδιο» ( ) σε 1ο Γενικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδιο» Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου/Διεύθυνση Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου Το Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Γιάννης & Αριστείδης Δελλής» ( ) σε 6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης «Γιάννης & Αριστείδης Δελλής». βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής/Διεύθυνση Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Πειραιά Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ραλλείου Θηλέων Πειραιά ( ) σε Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά. Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ραλλείου Θηλέων Πειραιά ( ) σε Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά. Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ζαννείου ( ) σε Ζάννειο Γυμνάσιο. Το Πειραματικό Γυμνάσιο Νίκαιας ( ) σε 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας. Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Νίκαιας ( ) σε 2ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας. βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας/Διεύθυνση Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας Το Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου ( ) σε Γυ μνάσιο Φαναρίου. βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Το Πειραματικό Γυμνάσιο Κοζάνης ( ) σε 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης. Μαρούσι, 10 Απριλίου 2012 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. Υ7β/Γ.Π /11 (2) Αναγνώριση του Πανεπιστημιακoύ Γενικού Νοσοκομεί ου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ως νοσοκομεια κής μονάδας κατάλληλης να χορηγεί την Ειδικότη τα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. 1 Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 του Ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 85). β) Του άρθρου 106 του Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α 123). γ) Του άρθρου 56 παρ. 2 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 165). δ) Του άρθρου 49 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α 176) «Ορ γάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 31). ε) Του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Την αριθμ. Α4/203/88 απόφαση του Υπουργού Υγεί ας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση τίτλου Ειδι κού Νοσηλευτή» (ΦΕΚ Β 106), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Υ7/5334/93 (ΦΕΚ Β 889), Υ7/1145/95 (ΦΕΚ Β 276) και Υ7β/Γ.Π.οικ.31115/05 (ΦΕΚ Β 414) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Την αριθμ. Υ7/Α4β/4844/88 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων» (ΦΕΚ Β 856) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Α4β/4635/89 (ΦΕΚ Β 769) και Α4/6593/92 (ΦΕΚ Β 204) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων. 4. Την αριθμ. Φ. 300/142595/90 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφα λίσεων «Καθορισμός Νοσηλευτικών ειδικοτήτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπά ειδικότερα θέματα επ αυ τών» (ΦΕΚ Β 733). 5. Το αριθμ / έγγραφο εισήγηση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 6. Το αριθμ / έγγραφο του Π.Γ.Ν. Πα τρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» με συνημμένο το αριθμ. 12/ απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. 7. Την αριθμ. 2/ απόφαση της 1ης Ολομέλει ας/ του Ε.Σ.Α.Ν., αποφασίζουμε: Αναγνωρίζουμε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ως νοσοκομειακή μονά δα κατάλληλη να χορηγεί την Ειδικότητα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/30717 (3) Τροποποίηση του άρθρου 15 της αριθμ. Υ7γ/Γ.Π./62030/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2743 Β ). 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3599/2007 «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 41 του Ν. 4025/2011 «Ανασυ γκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 228 Α ). β. του άρθρου 49 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31, Α ). γ. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Το υπ αριθμ. 571/ έγγραφο της Προσωρι νής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Η παρ. 1 του άρθρου 15 της αριθμ.υ7γ/γ.π./62030/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2743 Β ) με θέμα: «Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελληνίου Συλ λόγου Φυσιοθεραπευτών αρμοδιότητες και σχέσεις με την κεντρική διοίκηση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία των οργάνων της διοίκησης αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Oι αρχαιρεσίες διεξάγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία την ίδια ημέρα σ όλη την Επικράτεια από τις το πρωί μέχρι τις το βράδυ με δυνατότητα παράτασής τους, εφόσον συνεχίζεται η προσέλευση ψηφοφόρων. Η ψηφοφορία στα Περιφερειακά Τμήματα εκτός Αττικής διεξάγεται στις έδρες των Τμημάτων και στα γραφεία τους, ή σε τόπο που ορίζεται από την κάθε Διοικούσα Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Σ. Η ψηφοφορία για το Π.Τ. Αττικής διεξάγεται στα κεντρικά γραφεία του Π.Σ.Φ. ενώπιον της Κ.Ε.Ε. Σε όλες τις Εφορευτικές Επιτροπές προεδρεύουν εκπρό σωποι της Δικαστικής Αρχής. Οι ψηφοφόροι που διαμέ νουν σε νήσο ή σε νομό όπου δεν λειτουργεί εκλογικό τμήμα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν δι επιστολής, η οποία αποστέλλεται συστημένη στο οικείο Π.Τ. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας των εκλογών. Το μυστικόν της επιστολικής ψήφου διασφαλίζεται δια της τοποθετήσεως σφραγισμένου του φακέλου με το ψηφοδέλτιο επιλογής του ψηφοφόρου εντός άλλου φα κέλου, επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του ψηφοφόρου. Η επιστολική ψήφος διαβιβάζεται αμελλητί στην Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία την ημέρα των εκλογών, αφού καταγράψει στο βιβλίο ψηφισάντων τον ψηφοφόρο, ρίπτει τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο της επιλογής του εντός της κάλπης. Όποιος επιθυμεί να ψηφίσει δι επιστολικής ψήφου οφείλει να ενημερώσει την Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Π.Τ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών.». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. Υ7γ/Γ.Π./62030/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2743 Β ). ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ. Υ7α/ΓΠ 96183/11 (4) Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γε νικού Νοσοκομείου Ρόδου, ως κατάλληλου για την άσκηση των ιατρών στην ειδικότητα της Ακτινοδια γνωστικής. 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/1955 «Περί ειδικοτήτων» (ΦΕΚ Α 258), β. του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α 105), όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 34), γ. του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 «Εθνικό σύστημα Υγεί ας» (ΦΕΚ Α 143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 165), δ. του άρθρου 49 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 176), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 50 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 31), ε. του Π.Δ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α 76), στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Την αριθμ. Υ7α/Γ.Π 38389/ υπουργική από φαση αναγνώρισης του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ως κατάλληλου για τη χορήγηση δύο (2) χρόνων άσκησης των ιατρών στην ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής (ΦΕΚ 495/Β). 3. Το με αρ. πρωτ. ΔΠΑΠ 22595/ έγγραφο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. 4. Την αριθμ. 1612/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ, αποφασίζουμε: Κυρώνεται η αριθμ. 1612/ απόφαση της Εκτε λεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ και τροποποιείται ως εξής η Υ7α/Γ.Π 38389/ απόφαση (ΦΕΚ 495/Β) «Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση των γιατρών», κατά το μέρος, που η απόφα ση αυτή αναφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου: «8. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: «Άσκηση των ιατρών για τρία (3) χρόνια στην ειδικότητα της Ακτινοδιαγνω στικής». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. Υ7α/ Γ.Π/38389/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 495/Β). ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

4 20334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. ΔΥ2α/Γ.Π. οικ (5) Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού. 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2256/1994 «Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού και Οδοντι ατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 196/ Α/1994) με τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 4 (εκτός της περίπτωσης δ ) και 5 του άρθρου 27 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/1983). 2. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας.» (Φ.Ε.Κ. 76/Α/2000). 3. Την με αριθμ. Α3β/447/ υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 19/Β/1985). 4. Την αριθμ. 1731/ απόφαση της Εκτελεστι κής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στα περιοδικά με εθνική αναγνώριση (σχετικό 3), στα οποία οι δημοσιευμένες εργασίες των ιατρών, αποτε λούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάλη ψη θέσης του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., προστίθεται και το περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ», που εκδίδεται από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ. Π4/Γ.Π. οικ (6) Τροποποίηση της με αριθμ. Π4/ΓΠοικ / απόφασης για καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες στο προσωπικό του ΚΕΑΤ (Ν.Π.Δ.Δ.) προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου.20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α / ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας & άλλες διατάξεις», συγχώνευση στο ΚΕΑΤ του Ιδρύματος Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος Σχο λή Τυφλών «Ο ΗΛΙΟΣ». 3) Την ανάγκη λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Ν.Π.Δ.Δ.). 4) Τα με αριθμ. 785/ και 538/ έγγραφα του ΚΕΑΤ, σύμφωνα με τα οποία εκ παραδρομής είχαν δηλωθεί διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες στις ει δικότητες ορισμένων επιμελητών και θυρωρών. 5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε σχέση με την τροποποιούμενη, γιατί η αύξηση των ωρών καλύ πτεται από την μείωση του ωρομισθίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/ ) Το γεγονός ότι από τον Ιανουάριο του 2012 έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανηλίκων οικοτρόφων του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυξη μένη φροντίδα επιμέλειας και φύλαξης των εξυπηρε τουμένων και για ορισμένους για τους οποίους το ΚΕΑΤ έχει την γονική επιμέλεια. 7) Την απόφαση / (ΦΕΚ 2741/Β / ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την με αριθμ. Π4/ΓΠ οικ / (ΦΕΚ 3165/Β / ) απόφαση του Υφυπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά νόμο εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου στο προσωπικό του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, ως προς: α) τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και β) ως προς τον αριθμό ωρών οι οποίες αυξάνονται κατά χίλιες (1.000) για εργα σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά χίλιες τριακόσιες (1.300) ώρες για νυχτερινή εργασία, ως ακολούθως: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΑΤ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) TE Επιμελητριών Οικοτροφείου 1 1 TE Μαγείρων 1 ΔΕ Επιμελητριών Οικοτροφείου ΔΕ Θυρωρών Κλητήρων Νυχτ/κων 4 4 ΥΕ Θυρωρών Κλητήρων Νυχτ/κων 2 2 ΥΕ Μαγείρων 1 ΥΕ Τραπεζοκόμων Β. Μαγείρων 3 ΔΕ Καθαριστριών 3 ΥΕ Καθαριστριών 1 ΣΥΝΟΛΟ Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Π4/ΓΠ οικ / απόφαση ως έχει. Αθήνα, 12 Απριλίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 457/45875 (7) Προσδιορισμός εποχικών αναγκών του Οργανισμού Ελ ληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ. και καθορισμός αριθμού προσωπικού με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α), «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». β) Της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α), «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». γ) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α), «Οργάνωση και λει τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α), «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας», όπως ισχύει σήμερα και της αριθμ / (ΦΕΚ 1154 Β), των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση Κανονι σμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α. Ν.Π.Ι.Δ.». δ) Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α), «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης κλπ.». ε) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. στ) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α), «Ανάληψη υποχρε ώσεων από τους Διατάκτες». ζ) Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α), «Διορισμός Αντιπροέ δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 2. Την αριθμ / (ΦΕΚ 2741 Β) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη». 3. Την αριθμ. 1984/ γνωμοδότηση του Α.Σ.Ε.Π. σχετικά με πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών, η οποία εκδόθηκε ύστερα από το αριθμ. 165/16341/ τρο ποποιημένο αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς το Α.Σ.Ε.Π. 4. Την αριθμ. 1303/ βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε ότι οι κατωτέρω περιγραφόμενες ανά γκες του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί σεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ., είναι εποχικές γιατί αφορούν την αντιμετώπιση από τον ΕΛ.Γ.Α. αναγκών ασφάλισης ζημιών που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα απρόβλεπτα σε ένταση, έκταση, τόπο και χρόνο και οι πραγματογνωμοσύνες των ζημιών αυτών πρέπει να ολοκληρώνονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται τα πορίσματα της ζημιάς και να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο. Οι παρατεταμένοι παγετοί που παρατηρήθηκαν το πρώτο δίμηνο του 2012 σε όλες σχεδόν τις περιφέρει ες της χώρας καθώς και οι πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιφέρειες που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατά σταση έκτακτης ανάγκης έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, με συνέπειες οι παραγωγοί να έχουν υποβάλλει πλήθος δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. ο οποίος υποχρεούται να προβεί άμεσα σε εκτιμήσεις ζημιών. Το αιτούμενο γεωτεχνικό προσωπικό θα κατανεμηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, σε 12 Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. (Αλεξαν δρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κοζάνης, Λάρισας, Λαμίας, Αθήνας, Αγρινίου, Πάτρας, Τρίπολης, Ηρακλείου) και εκτιμάται ότι θα διενεργήσει εξατομικευμένες εκτιμήσεις ζημιών περίπου. Επίσης, επειδή το αντικείμενο εργασιών του Οργα νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) επαυξήθηκε σημαντικά καθώς με το Ν. 3877/2010 τέθη κε σε εφαρμογή νέο σύστημα καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που συνεπάγεται την ενασχόληση του Οργανισμού από με την είσπραξή της από τους παραγωγούς, η οποία αποτελεί προϋπόθεση ένταξής τους στην ασφαλιστική διαδικασία πρέπει ο Οργανισμός να εξασφαλισθεί με το απαραί τητο εποχικό προσωπικό ώστε να μπορεί να προβαίνει σε προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από το τακτικό προσωπικό. 2. Καθορίζουμε τον αριθμό κατά κατηγορία και ειδικό τητα εκπαίδευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, ως ακολούθως: Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμός ατόμων ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 132 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 18 ΣΥΝΟΛΟ 150 Συνολική διάρκεια απασχόλησης 3 μηνών Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζόμενων που θα καλύψουν, τις βάσει της παρούσας, προσδιοριζόμενες ανάγκες, θα προηγηθεί έγκριση της Τετραμελούς Επι τροπής της ΠΥΣ 33/2006, καθώς και ανακοίνωση του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

6 20336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. ΡΑΕ 279/2012 (8) Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου (ΦΕΚ Β 2612/ ). Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (τακτική συνεδρίαση στις 12 Απριλίου 2012) 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων 56, 57, 58, 96, 120, 196 και του Άρθρου Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσε ων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου (ΦΕΚ Β 2612/ ), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. 874/2011 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1903/ ) και ισχύουν (εφεξής το «Εγχειρίδιο»), και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων 8, 9 και Την από επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη μεταφορά πελατών σε Προμηθευτή Τελευταί ου Καταφυγίου και Καθολικής Υπηρεσίας (Ι και Ι ). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (14) του Άρθρου 196 του Ν. 4001/2011 οι αποφάσεις, κώδι κες, κανονισμοί και εγχειρίδια, που έχουν εκδοθεί βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, και τα οποία καταργούνται, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται με διατάξεις του Ν. 4001/2011, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κα τάργηση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (4) του Άρθρου 96 και (6) του Άρθρου 120 του Ν. 4001/2011 τα εγχειρίδια των Κωδικών Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας τροποποιούνται με απόφαση της ΡΑΕ. Επειδή, παρίσταται άμεση ανάγκη ρύθμισης θεμάτων Προμήθειας που σχετίζονται κυρίως με τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ) σύμφωνα με το Άρθρο 58 του ν. 4001/2011. Η άμεση ανάγκη προκύπτει από το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ (σχετικό 33), σημαντικό ποσοστό (75%) πελατών που μεταφέρ θηκαν στις στον Προμηθευτή Τελευταίου Κα ταφυγίου (ΠΤΚ) δεν έχουν προχωρήσει σε υπογραφή συμβολαίου με προμηθευτή της επιλογής τους παρόλο που στις λήγει η τρίμηνη προθεσμία παροχής υπό καθεστώς ΠΤΚ. Επειδή, απαιτείται προσωρινή ειδική ρύθμιση λόγω του ότι οι διαδικασίες ένταξης και απένταξης από τον ΠΤΚ εφαρμόζονται για πρώτη φορά και κατά τούτο παρατηρούνται δυσκολίες εφαρμογής μείζονος σημα σίας, τόσο από τους Προμηθευτές και τους αρμόδιους Διαχειριστές, όσο και από τους καταναλωτές. Επειδή, περαιτέρω, στο Κεφάλαιο 2 του Εγχειριδίου περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την εκπροσώπη ση μετρητών. Από την φύση της διαδικασίας μεταφοράς των πελατών από τα τον ΠΤΚ στον ΠΚΥ, είναι προφανές πως οι διαδικασίες αυτές δεν μπορούν να τηρηθούν εξολοκλήρου στη μεταφορά Πελατών στον ΠΚΥ. Συνε πώς, η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμη την τροποποίησή τους ώστε να προβλέπεται η ομαλή μεταφορά των Πελατών στον ΠΚΥ, αποφασίζει: Α. Αναφορικά με την τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου (ΦΕΚ Β 2612/ ). 1. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 8 με την προσθήκη παραγράφων 5 και 6 ως εξής: «5. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου για τους Πελάτες που εκπροσωπεί ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου εντός των τριών (3) μηνών που προβλέπονται στο Άρ θρο 57 του ν. 4001/2011, οι μεν Πελάτες που εμπίπτουν στην Καθολική Υπηρεσία σύμφωνα με το Άρθρο 58 του ν. 4001/2011 μεταφέρονται στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), για τους δε λοιπούς Πελάτες ισχύει η παράγραφος 11 του Άρθρου Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής υποχρεούται να αποστέλλει στον ΠΚΥ τα στοιχεία των Πελατών που μεταπίπτουν σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας άμεσα και το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την μεταφορά τους». 2. Την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 11 του Άρθρου 9 ως εξής: «11. Σε περίπτωση κατά την οποία Μετρητής Φορτίου δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή ή το συνολικό πο σοστό εκπροσώπησης Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΜΤ δεν είναι ίσο με 100%, περιλαμβανομένης της περίπτωσης υποβολής Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης κατά την παράγραφο (10), ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί ο Μετρητής, προκειμένου να τον ενημερώ σει σχετικά και να του γνωστοποιήσει τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης του μετρητή του. Εάν συντρέχει περίπτωση οικειοθελούς διακοπής της τρο φοδοσίας, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους υφιστάμενους εκπροσώπους του Πελάτη σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης και μεριμνά για τη διακοπή τροφοδοσίας του μετρητή του. Εάν δεν συντρέχει οικειοθελής διακοπή και ο Πελάτης δεν έχει πρόσβαση σε καθολική υπηρεσία σύμφωνα με το νόμο, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τον Πελάτη ότι οφείλει να μεριμνήσει ώστε εντός του ανωτέρω χρόνου να υποβληθεί Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορ τίου, προκειμένου ο μετρητής του να εκπροσωπείται πλήρως και να μην διακοπεί η τροφοδότησή του. Εάν δεν συντρέχει οικειοθελής διακοπή και ο Πελάτης έχει πρόσβαση σε καθολική υπηρεσία, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τον Πελάτη για την μετάπτωσή του στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, σε περίπτω ση που δεν μεριμνήσει για την εκπροσώπησή του από Προμηθευτή της επιλογής του κατά τα ανωτέρω. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων κατά το Άρθρο 10, η ισχύς των ως άνω δηλώσεων άρχεται άμεσα μετά την παύση, ολική ή μερική, της εκπροσώπησης του μετρητή του Πελάτη. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δεν έχει την πα ραπάνω υποχρέωση ενημέρωσης Πελατών των οποίων εκπνέει το μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής τους στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.» Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμ βουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4001/2011.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 12 Απριλίου 2012 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

8 20338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυ μάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 502 5 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα πανών διενέργειας της τριμηνιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 28153/126 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2363 24 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91274/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα