Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft"

Transcript

1 Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, είμαστε αφοσιωμένοι στην αποστολή μας, η οποία είναι να παρέχουμε βοήθεια σε χρήστες και σε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο προκειμένου να φτάσουν στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα παραγωγικότητας και επιτυχίας. Για να επιτύχουμε την αποστολή μας, δεν βασιζόμαστε μόνο στη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το ποιοι είμαστε ως εταιρεία και ως άνθρωποι, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε εσωτερικό επίπεδο, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με πελάτες, συνεργάτες, δημόσιους φορείς, κοινότητες και προμηθευτές. Μέσα από τα Πρότυπα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (www.microsoft.com/mscorp/legal/buscond), η Microsoft έχει καθιερώσει ένα σύνολο εταιρικών προτύπων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές και αρχές κανονιστικής συμμόρφωσης. Αυτά τα πρότυπα ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, τους διευθυντές και τα στελέχη της Microsoft. Ομοίως, η Microsoft προσδοκά από τους προμηθευτές της να ενστερνιστούν αυτήν τη δέσμευση για ακεραιότητα, επιδεικνύοντας την ανάλογη συμμόρφωση και εκπαιδεύοντας τους υπαλλήλους τους ως προς το περιεχόμενο του Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Οι Προμηθευτές και οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες και οι υπεργολάβοι τους (καλούμενοι συλλογικά «Προμηθευτές») πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών κατά τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ή εκ μέρους της Microsoft. Οι Προμηθευτές πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως το σύνδεσμό τους στη Microsoft (ή κάποιο μέλος της διοίκησης της Microsoft) σε περίπτωση δημιουργίας συνθηκών που εξωθούν τον Προμηθευτή να ενεργήσει κατά παράβαση του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς. Οι Προμηθευτές της Microsoft αναμένεται να παρακολουθούν οι ίδιοι τη συμπεριφορά τους και να επιδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς, ωστόσο, η Microsoft δύναται να υποβάλει τους Προμηθευτές σε έλεγχο ή να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις τους προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωσή τους. Η Microsoft δύναται να απαιτήσει την άμεση απομάκρυνση οποιουδήποτε εκπροσώπου ή μέλους του προσωπικού ενός Προμηθευτή που συμπεριφέρεται κατά τρόπο παράνομο ή τρόπο που δεν συνάδει με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική της Microsoft. Η συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με αυτόν, όπως ενδέχεται να προσφέρονται από τη Microsoft, είναι υποχρεωτική σε συνδυασμό με τυχόν άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από κάποια άλλη σύμβαση που έχει ενδεχομένως συνάψει ο εκάστοτε Προμηθευτής με τη Microsoft. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να διεξάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς κατά τις συναλλαγές τους με ή/και εκ μέρους της Microsoft και πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Εμπόριο: Να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες εμπορικούς ελέγχους, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς περί εξαγωγών, επανεξαγωγών και εισαγωγών. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 1

2 Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία: Να διεξάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί αντιμονοπωλιακών τακτικών και αθέμιτου ανταγωνισμού που ισχύουν στις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Εμπορικοί Αποκλεισμοί: Να μην συμμετέχουν σε διεθνείς εμπορικούς αποκλεισμούς, οι οποίοι δεν έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση των Η.Π.Α ή την ισχύουσα νομοθεσία. Καταπολέμηση της Διαφθοράς: Να μην συμμετέχουν σε δωροδοκίες ή «λαδώματα» οποιουδήποτε είδους, είτε πρόκειται για συναλλαγές με δημόσιους αξιωματούχους είτε με άτομα που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Η Microsoft δεσμεύεται να τηρεί τα πρότυπα συμπεριφοράς που ορίζονται στο Νόμο των Η.Π.Α. περί Καταπολέμησης των Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (Foreign Corrupt Practices Act - «FCPA»), καθώς και τη νομοθεσία περί καταπολέμησης της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες που ισχύει στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Microsoft. Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες περί καταπολέμησης της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του FCPA, καθώς επίσης και με τη νομοθεσία που διέπει τις πρακτικές άσκησης επιρροής, την παροχή δώρων και πληρωμών προς δημόσιους αξιωματούχους, τη νομοθεσία περί χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων ή προεκλογικών εκστρατειών και άλλους σχετικούς κανονισμούς. Οι Προμηθευτές δεν θα προσφέρουν ή θα πληρώνουν, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας (συμπεριλαμβανομένων ταξιδίων, δώρων, εξόδων φιλοξενίας και φιλανθρωπικών δωρεών) σε οποιοδήποτε αξιωματούχο ή υπάλληλο οποιασδήποτε κυβέρνησης, κρατικής υπηρεσίας, πολιτικού κόμματος, δημόσιου διεθνούς οργανισμού ή σε οποιονδήποτε υποψήφιο για πολιτικό αξίωμα με σκοπό (i) να ασκήσουν αθέμιτη επιρροή σε οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση του εν λόγω αξιωματούχου, υπαλλήλου ή υποψηφίου με σκοπό την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων της Microsoft με οποιονδήποτε τρόπο ή (ii) να προωθήσουν άλλως με αθέμιτο τρόπο τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Microsoft με οποιονδήποτε τρόπο. Ως εκπρόσωποι της Microsoft, οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται σε κάθε τομέα με την Πολιτική κατά της Διαφθοράς για Εκπροσώπους της Microsoft στη διεύθυνση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να διεξάγουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές και δραστηριότητές τους με ακεραιότητα και πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Αρχεία Επιχειρηματικών Συναλλαγών: Να καταγράφουν και να αναφέρουν με ειλικρίνεια και ακρίβεια κάθε επιχειρηματική πληροφορία και να συμμορφώνονται με το σύνολο των ισχυουσών νομοθεσιών όσον αφορά την πληρότητα και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών. Να δημιουργούν, να διατηρούν και να καταστρέφουν επιχειρηματικά αρχεία σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Να είναι έντιμοι, ειλικρινείς και ευθείς κατά τη διάρκεια συζητήσεων με εκπροσώπους κανονιστικών αρχών και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τύπος: Να μιλούν στον Τύπο εκ μέρους της Microsoft μόνο εάν ο εκάστοτε Προμηθευτής έχει ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση από τη Microsoft για να πράττει αναλόγως. Δώρα: Να αποφεύγουν τη χορήγηση δώρων σε υπαλλήλους της Microsoft, καθώς ακόμα και ένα καλοπροαίρετο δώρο ενδέχεται να συνιστά δωροδοκία υπό ορισμένες περιστάσεις ή να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. Να μην προσφέρουν οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας με σκοπό την απόκτηση ή τη διατήρηση καταχρηστικού οφέλους ή πλεονεκτήματος για το δωρητή και να μην Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 2

3 προσφέρουν οτιδήποτε μπορεί να εκληφθεί ως μέσο άσκησης επιρροής, μέσο διαμόρφωσης κρίσης ή μέσο υποχρέωσης του υπαλλήλου της Microsoft σε ανταπόδοση. Κατά την παραχώρηση ενός δώρου, ενός γεύματος ή ψυχαγωγίας σε υπαλλήλους της Microsoft, να ενεργούν πάντα με ορθή κρίση, διακριτικότητα και μετριοπάθεια. Τυχόν δώρα που χορηγούνται από κάποιον Προμηθευτή θα πρέπει να επιτρέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της πολιτικής της επιχειρηματικής μονάδας και της χώρας του εκάστοτε υπαλλήλου της Microsoft, καθώς οι επιχειρηματικές και κατά τόπους πολιτικές της Microsoft ενδέχεται να απαγορεύουν εξ ολοκλήρου τα δώρα ή να περιορίζουν τη μέγιστη δυνατή αξία αυτών σε ορισμένου ύψους ποσά. Τυχόν δώρα, γεύματα ή ψυχαγωγία πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, να μην παραβιάζουν τις πολιτικές του δωρητή ή/και του αποδέκτη ως προς την εν λόγω κίνηση και πρέπει να συνάδουν με τα τοπικά ήθη και πρακτικές. Δεν επιτρέπεται στους Προμηθευτές να χορηγούν δώρα οποιασδήποτε αξίας σε μέλη του Παγκόσμιου Ομίλου Προμηθειών (Global Procurement Group - GPG) ή στους εκπροσώπους του. Σύγκρουση συμφερόντων: Να αποφεύγουν τη φαινομενική ή πραγματική μη προσήκουσα συμπεριφορά ή σύγκρουση συμφερόντων. Οι Προμηθευτές δεν πρέπει να έχουν άμεσες δοσοληψίες ή συναναστροφές με οποιονδήποτε υπάλληλο της Microsoft, ο/η σύζυγος του οποίου, ο συμβίος/η συμβία ή άλλο μέλος της οικογένειάς του ή συγγενής διατηρεί σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στον Προμηθευτή. Επίσης, απαγορεύονται οι άμεσες δοσοληψίες και συναναστροφές, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της σύμβασης του Προμηθευτή ή της εκτέλεσης των καθηκόντων του Προμηθευτή, με συζύγους, συμβίους ή άλλα μέλη της οικογένειας ή συγγενείς, οι οποίοι απασχολούνται από τη Microsoft. Εκμετάλλευση Εμπιστευτικών Πληροφοριών: Να αποφεύγουν την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών μη προβαίνοντας σε αγορά ή πώληση μετοχών της Microsoft ή άλλης εταιρείας, όταν έχουν στην κατοχή τους πληροφορίες σχετικά με τη Microsoft ή άλλη εταιρεία, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση ενός επενδυτή να αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προσδοκία της Microsoft είναι οι Προμηθευτές της να συμμεριστούν τη δέσμευσή της ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας. Όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να ασκούν τις πρακτικές επαγγελματικής απασχόλησης που εφαρμόζουν σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Να συνεργάζονται ως προς τη δέσμευση της Microsoft για εργατικό δυναμικό και χώρους εργασίας χωρίς παρενοχλήσεις και παράνομες διακρίσεις. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις πολιτισμικές διαφορές, ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι Προμηθευτές δεν πρέπει να προβαίνουν σε διακρίσεις κατά την πρόσληψη, την αποζημίωση, την πρόσβαση σε εκπαίδευση, την προαγωγή, την απόλυση ή/και τη συνταξιοδότηση με βάση τη φυλή, το χρώμα του δέρματος, το φύλο, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, την ταυτότητα ή έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση, την κύηση, το γενετήσιο προσανατολισμό, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή την ιδιότητα απόστρατου. Να μην χρησιμοποιούν μόνο εθελοντική εργασία. Απαγορεύεται η χρήση καταναγκαστικής εργασίας, είτε υπό τη μορφή μαθητείας, δουλείας είτε εργασίας από κρατούμενους, από τους Προμηθευτές της Microsoft. Επίσης, απαγορεύεται η υποστήριξη οποιασδήποτε μορφής εμπορίας Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 3

4 ανθρώπων ή καταναγκαστικής εργασίας μέσω απειλών, άσκησης βίας, ψευδών ισχυρισμών ή άλλης μορφής εξαναγκασμού. Να μην απαιτούν από τους εργαζομένους να υποβάλλουν «καταθέσεις ως εγγύηση» ή τα έγγραφα ταυτότητάς τους (επίσημες κρατικές ταυτότητες, διαβατήρια ή άδειες εργασίας) στον εργοδότη τους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να παραιτηθούν από την εργασία τους σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή τους αντίστοιχους κανονισμούς, χωρίς την επιβολή παράνομων κυρώσεων. Να συμμορφώνονται με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή το σύνολο των κανονισμών περί ελάχιστης ηλικίας απασχόλησης και να μη χρησιμοποιούν παιδική εργασία. Δεν επιτρέπεται στους Προμηθευτές η απασχόληση ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, που δεν έχουν συμπληρώσει το έτος ηλικίας ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή που δεν έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη κατώτερη ηλικία έναρξης απασχόλησης, όποιο εξ αυτών των ορίων είναι υψηλότερο. Η Microsoft Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν δύνανται να εκτελέσουν επικίνδυνη εργασία και ενδέχεται να τους απαγορευτεί η νυχτερινή εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Να μην χρησιμοποιούν σωματική πειθαρχία ή κακοποίηση. Απαγορεύεται η σωματική κακοποίηση ή πειθαρχία, η απειλή για σωματική κακοποίηση, η σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση, καθώς και λεκτική κακοποίηση ή άλλες μορφές εκβιασμού. Να καταβάλλουν τις ισχύουσες νόμιμες αποδοχές υπό ανθρώπινες συνθήκες. Σε όλους τους εργαζομένους πρέπει να παρέχονται σαφείς, έγγραφες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησής τους, όσον αφορά τις αποδοχές τους, προτού συνάψουν σύμβαση απασχόλησης και όπως απαιτείται καθ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ποσών από τις αποδοχές ως μέσο πειθαρχίας, καθώς και οποιαδήποτε αφαίρεση ποσού από τις αποδοχές η οποία δεν προβλέπεται από την εθνική ή τοπική νομοθεσία χωρίς τη ρητή, έγγραφη συναίνεση του εκάστοτε εργαζομένου. Όλα τα πειθαρχικά μέτρα θα πρέπει να καταγράφονται. Οι αποδοχές και οι παροχές που καταβάλλονται για μια τυπική εργάσιμη εβδομάδα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστο τα τοπικά και εθνικά νόμιμα πρότυπα. Να μην απαιτούν από τους εργαζομένους να εργάζονται περισσότερο από το μέγιστο αριθμό ημερήσιας εργασίας που προβλέπεται από την τοπική και εθνική νομοθεσία ή από τους αντίστοιχους κανονισμούς. Οι Προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η υπερωριακή εργασία είναι εθελοντική και πληρώνεται σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή τους αντίστοιχους κανονισμούς. Μια εργάσιμη εβδομάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ώρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, εξαιρουμένων τυχόν έκτακτων ή ασυνήθιστων περιστάσεων. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δικαιούνται τουλάχιστον ένα ρεπό για κάθε πλήρη εβδομάδα επτά ημερών. Να τηρούν αρχεία υπαλλήλων σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή τους αντίστοιχους κανονισμούς και να παρέχουν εγκαίρως, μέσω λογαριασμού μισθοδοσίας ή παρόμοιου εγγράφου, τα κριτήρια με τα οποία πληρώνονται οι υπάλληλοι. Να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων για ελευθερία συνδικαλιστικής δράσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, απαιτούμε τη μη ανάμειξη των Προμηθευτών σε διακρίσεις κατά τη πρόσληψη, την αποζημίωση, την πρόσβαση σε εκπαίδευση, την προαγωγή, την απόλυση ή/και τη συνταξιοδότηση βάσει συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 4

5 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι Προμηθευτές της Microsoft θα πρέπει να ενσωματώνουν ορθές πρακτικές διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης και θα πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και να συμμορφώνονται πλήρως με κάθε νομοθεσία, κανονισμό και πρακτική περί ασφάλειας και υγιεινής, όπως ενδεικτικά, στους τομείς της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, της ετοιμότητας για έκτακτα περιστατικά, των επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών, της βιομηχανικής υγιεινής, της σωματικά απαιτητικής εργασίας, της διασφάλισης των μηχανημάτων, της εξυγίανσης, των τροφίμων και της στέγασης. Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την ελαχιστοποίηση των αιτιών πρόκλησης κινδύνων που ανακύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον. Να απαγορεύουν τη χρήση, την κατοχή, τη διανομή ή την πώληση παράνομων ναρκωτικών, ενώ βρίσκονται σε ιδιοκτησία που ανήκει στη Microsoft ή μισθώνεται από αυτή. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η Microsoft αναγνωρίζει την κοινωνική ευθύνη της όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και αναμένει από τους Προμηθευτές της να συμμεριστούν τη δέσμευσή της, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις που θέτουν οι κλιματικές αλλαγές και λαμβάνοντας μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς σχετικά με τα επικίνδυνα υλικά, τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, την απόρριψη αποβλήτων και λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων της κατασκευής, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της απόρριψης και της απελευθέρωσης στο περιβάλλον των εν λόγω υλικών. Να επιδιώκουν τη μείωση ή την εξάλειψη των απορριμμάτων κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων και των ενεργειακών απορριμμάτων, υλοποιώντας κατάλληλα μέτρα διαφύλαξης στις εγκαταστάσεις τους, μέσω των διαδικασιών συντήρησης και παραγωγής τους, καθώς και μέσω της ανακύκλωσης, επανάχρησης ή αντικατάστασης υλικών. Να αποκτούν, να συντηρούν και να διατηρούν ενημερωμένες όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες και δηλώσεις και να τηρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις αναφοράς των εν λόγω αδειών. Εάν υφίστανται, να προσδιορίζουν τα χημικά ή άλλα υλικά που απελευθερώνονται και τα οποία αποτελούν απειλή για το περιβάλλον και να τα διαχειρίζονται κατάλληλα για να διασφαλίζουν τον ασφαλή χειρισμό, τη μετακίνηση, την αποθήκευση, τη χρήση, την ανακύκλωση ή την επανάχρηση και απόρριψή τους. Να τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις πελατών σχετικά με την απαγόρευση ή τον περιορισμό συγκεκριμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της προσάρτησης ετικετών για ανακύκλωση και απόρριψη. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 5

6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ζωτική σημασία για κάθε εταιρεία. Η Microsoft βασίζεται σε στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως πληροφορίες, διαδικασίας και τεχνολογία. Όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Να σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των εμπλεκόμενων μερών, χρησιμοποιώντας μόνο τεχνολογίες πληροφοριών και λογισμικό που έχει αγοραστεί και αδειοδοτηθεί νόμιμα. Να χρησιμοποιούν λογισμικό, υλικό και περιεχόμενο μόνο σύμφωνα με τις σχετικές άδειες ή όρους χρήσης. Να προστατεύουν και να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τα φυσικά και πνευματικά περιουσιακά στοιχεία της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων της πνευματικής ιδιοκτησίας, της ενσώματης ιδιοκτησίας, των προμηθειών, των αναλωσίμων και του εξοπλισμού, όταν εξουσιοδοτούνται από τη Microsoft για χρήση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και συστήματα που παρέχονται από τη Microsoft (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μόνο για εξουσιοδοτημένους επαγγελματικούς σκοπούς της Microsoft. Η Microsoft απαγορεύει αυστηρά στους Προμηθευτές να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και συστήματα που παρέχονται από τη Microsoft για (i) τη δημιουργία, την πρόσβαση, την αποθήκευση, την εκτύπωση, την άγρα ή την αποστολή υλικού που είναι εκφοβιστικό, παρενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, καταφανώς σεξουαλικό ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προσβλητικό ή ανάρμοστο ή για (ii) την αποστολή ψευδών, υποτιμητικών και κακόβουλων κοινοποιήσεων. Να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της Microsoft όσον αφορά τις διαδικασίες συντήρησης των κωδικών πρόσβασης, εμπιστευτικότητας, ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ως προϋπόθεση για να παρέχουν στη Microsoft αγαθά ή υπηρεσίες ή να αποκτούν πρόσβαση στο εσωτερικό εταιρικό δίκτυο, τα συστήματα και τα κτίρια της Microsoft. Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται με εξοπλισμό ο οποίος ανήκει στη Microsoft ή μισθώνεται από αυτή πρέπει να θεωρούνται ιδιωτικά και αποτελούν ιδιοκτησία της Microsoft. Η Microsoft δύναται να παρακολουθεί κάθε χρήση του εταιρικού δικτύου και όλων των συστημάτων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και δύναται να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται με χρήση του δικτύου της Microsoft. Να συμμορφώνονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft και τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και επιχειρηματικού απόρρητου, καθώς και να διαχειρίζονται τη μετάδοση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας με τρόπο που προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε κάποια ύποπτη συμπεριφορά ή μια πιθανή παραβίαση του Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών, σας συνιστούμε να συνεργαστείτε με τον κύριο σύνδεσμο της Microsoft για την επίλυση του ζητήματος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή αρμόζον, επικοινωνήστε με τη Microsoft με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 6

7 Τηλέφωνο: Γραμμή Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Microsoft, στον αριθμό MSFT (6738). Εάν καλείτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς τη Γραμμή Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς με δική μας χρέωση, αφού συνδεθείτε με κάποιο κέντρο διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων και ζητήσετε να συνδεθείτε με τον αριθμό , με χρέωση του καλούμενου συνδρομητή. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Εάν είστε Προμηθευτής και έχετε πρόσβαση στο intranet της Microsoft, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Διευθυντή Συμμόρφωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τμήματος Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Συμμόρφωσης, Ταχυδρομείο: Στείλτε επιστολή προς το Διευθυντή Συμμόρφωσης στη διεύθυνση Microsoft Corporation, Legal and Corporate Affairs, One Microsoft Way, Redmond, WA Φαξ: Στείλτε ένα φαξ προς το Διευθυντή Συμμόρφωσης στον αριθμό Η Microsoft θα διατηρεί την εμπιστευτικότητα στο μέγιστο δυνατό βαθμό και δεν θα ανέχεται οποιαδήποτε τιμωρία ή αντεκδίκηση κατά οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο ενεργώντας καλή τη πίστη, ζήτησε συμβουλές ή ανέφερε ύποπτη συμπεριφορά ή πιθανή παραβίαση του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 7

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx «Η εμπιστοσύνη θα πρέπει να διέπει κάθε μας πράξη.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III Be well ΟΙ ΞΙΣ ΚΙ Τ ΠΡΟΤΥΠ ΜΣ Η ΒΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΧΙΣ ΜΣ Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III ΠΡΟΣΘΤΗ ΒΟΗΘΙ Πόροι για τους υπαλλήλους μας Προϊστάμενος ή διευθυντής Πρώτο μέλημά σας είναι να συμβουλευτείτε το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 204/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ (Το παρόν κείμενο αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές α. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την αλήθεια. β.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα