Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft"

Transcript

1 Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, είμαστε αφοσιωμένοι στην αποστολή μας, η οποία είναι να παρέχουμε βοήθεια σε χρήστες και σε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο προκειμένου να φτάσουν στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα παραγωγικότητας και επιτυχίας. Για να επιτύχουμε την αποστολή μας, δεν βασιζόμαστε μόνο στη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το ποιοι είμαστε ως εταιρεία και ως άνθρωποι, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε εσωτερικό επίπεδο, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με πελάτες, συνεργάτες, δημόσιους φορείς, κοινότητες και προμηθευτές. Μέσα από τα Πρότυπα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (www.microsoft.com/mscorp/legal/buscond), η Microsoft έχει καθιερώσει ένα σύνολο εταιρικών προτύπων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές και αρχές κανονιστικής συμμόρφωσης. Αυτά τα πρότυπα ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, τους διευθυντές και τα στελέχη της Microsoft. Ομοίως, η Microsoft προσδοκά από τους προμηθευτές της να ενστερνιστούν αυτήν τη δέσμευση για ακεραιότητα, επιδεικνύοντας την ανάλογη συμμόρφωση και εκπαιδεύοντας τους υπαλλήλους τους ως προς το περιεχόμενο του Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Οι Προμηθευτές και οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες και οι υπεργολάβοι τους (καλούμενοι συλλογικά «Προμηθευτές») πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών κατά τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ή εκ μέρους της Microsoft. Οι Προμηθευτές πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως το σύνδεσμό τους στη Microsoft (ή κάποιο μέλος της διοίκησης της Microsoft) σε περίπτωση δημιουργίας συνθηκών που εξωθούν τον Προμηθευτή να ενεργήσει κατά παράβαση του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς. Οι Προμηθευτές της Microsoft αναμένεται να παρακολουθούν οι ίδιοι τη συμπεριφορά τους και να επιδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς, ωστόσο, η Microsoft δύναται να υποβάλει τους Προμηθευτές σε έλεγχο ή να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις τους προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωσή τους. Η Microsoft δύναται να απαιτήσει την άμεση απομάκρυνση οποιουδήποτε εκπροσώπου ή μέλους του προσωπικού ενός Προμηθευτή που συμπεριφέρεται κατά τρόπο παράνομο ή τρόπο που δεν συνάδει με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική της Microsoft. Η συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με αυτόν, όπως ενδέχεται να προσφέρονται από τη Microsoft, είναι υποχρεωτική σε συνδυασμό με τυχόν άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από κάποια άλλη σύμβαση που έχει ενδεχομένως συνάψει ο εκάστοτε Προμηθευτής με τη Microsoft. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να διεξάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς κατά τις συναλλαγές τους με ή/και εκ μέρους της Microsoft και πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Εμπόριο: Να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες εμπορικούς ελέγχους, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς περί εξαγωγών, επανεξαγωγών και εισαγωγών. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 1

2 Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία: Να διεξάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί αντιμονοπωλιακών τακτικών και αθέμιτου ανταγωνισμού που ισχύουν στις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Εμπορικοί Αποκλεισμοί: Να μην συμμετέχουν σε διεθνείς εμπορικούς αποκλεισμούς, οι οποίοι δεν έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση των Η.Π.Α ή την ισχύουσα νομοθεσία. Καταπολέμηση της Διαφθοράς: Να μην συμμετέχουν σε δωροδοκίες ή «λαδώματα» οποιουδήποτε είδους, είτε πρόκειται για συναλλαγές με δημόσιους αξιωματούχους είτε με άτομα που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Η Microsoft δεσμεύεται να τηρεί τα πρότυπα συμπεριφοράς που ορίζονται στο Νόμο των Η.Π.Α. περί Καταπολέμησης των Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (Foreign Corrupt Practices Act - «FCPA»), καθώς και τη νομοθεσία περί καταπολέμησης της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες που ισχύει στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Microsoft. Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες περί καταπολέμησης της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του FCPA, καθώς επίσης και με τη νομοθεσία που διέπει τις πρακτικές άσκησης επιρροής, την παροχή δώρων και πληρωμών προς δημόσιους αξιωματούχους, τη νομοθεσία περί χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων ή προεκλογικών εκστρατειών και άλλους σχετικούς κανονισμούς. Οι Προμηθευτές δεν θα προσφέρουν ή θα πληρώνουν, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας (συμπεριλαμβανομένων ταξιδίων, δώρων, εξόδων φιλοξενίας και φιλανθρωπικών δωρεών) σε οποιοδήποτε αξιωματούχο ή υπάλληλο οποιασδήποτε κυβέρνησης, κρατικής υπηρεσίας, πολιτικού κόμματος, δημόσιου διεθνούς οργανισμού ή σε οποιονδήποτε υποψήφιο για πολιτικό αξίωμα με σκοπό (i) να ασκήσουν αθέμιτη επιρροή σε οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση του εν λόγω αξιωματούχου, υπαλλήλου ή υποψηφίου με σκοπό την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων της Microsoft με οποιονδήποτε τρόπο ή (ii) να προωθήσουν άλλως με αθέμιτο τρόπο τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Microsoft με οποιονδήποτε τρόπο. Ως εκπρόσωποι της Microsoft, οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται σε κάθε τομέα με την Πολιτική κατά της Διαφθοράς για Εκπροσώπους της Microsoft στη διεύθυνση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να διεξάγουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές και δραστηριότητές τους με ακεραιότητα και πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Αρχεία Επιχειρηματικών Συναλλαγών: Να καταγράφουν και να αναφέρουν με ειλικρίνεια και ακρίβεια κάθε επιχειρηματική πληροφορία και να συμμορφώνονται με το σύνολο των ισχυουσών νομοθεσιών όσον αφορά την πληρότητα και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών. Να δημιουργούν, να διατηρούν και να καταστρέφουν επιχειρηματικά αρχεία σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Να είναι έντιμοι, ειλικρινείς και ευθείς κατά τη διάρκεια συζητήσεων με εκπροσώπους κανονιστικών αρχών και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τύπος: Να μιλούν στον Τύπο εκ μέρους της Microsoft μόνο εάν ο εκάστοτε Προμηθευτής έχει ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση από τη Microsoft για να πράττει αναλόγως. Δώρα: Να αποφεύγουν τη χορήγηση δώρων σε υπαλλήλους της Microsoft, καθώς ακόμα και ένα καλοπροαίρετο δώρο ενδέχεται να συνιστά δωροδοκία υπό ορισμένες περιστάσεις ή να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. Να μην προσφέρουν οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας με σκοπό την απόκτηση ή τη διατήρηση καταχρηστικού οφέλους ή πλεονεκτήματος για το δωρητή και να μην Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 2

3 προσφέρουν οτιδήποτε μπορεί να εκληφθεί ως μέσο άσκησης επιρροής, μέσο διαμόρφωσης κρίσης ή μέσο υποχρέωσης του υπαλλήλου της Microsoft σε ανταπόδοση. Κατά την παραχώρηση ενός δώρου, ενός γεύματος ή ψυχαγωγίας σε υπαλλήλους της Microsoft, να ενεργούν πάντα με ορθή κρίση, διακριτικότητα και μετριοπάθεια. Τυχόν δώρα που χορηγούνται από κάποιον Προμηθευτή θα πρέπει να επιτρέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της πολιτικής της επιχειρηματικής μονάδας και της χώρας του εκάστοτε υπαλλήλου της Microsoft, καθώς οι επιχειρηματικές και κατά τόπους πολιτικές της Microsoft ενδέχεται να απαγορεύουν εξ ολοκλήρου τα δώρα ή να περιορίζουν τη μέγιστη δυνατή αξία αυτών σε ορισμένου ύψους ποσά. Τυχόν δώρα, γεύματα ή ψυχαγωγία πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, να μην παραβιάζουν τις πολιτικές του δωρητή ή/και του αποδέκτη ως προς την εν λόγω κίνηση και πρέπει να συνάδουν με τα τοπικά ήθη και πρακτικές. Δεν επιτρέπεται στους Προμηθευτές να χορηγούν δώρα οποιασδήποτε αξίας σε μέλη του Παγκόσμιου Ομίλου Προμηθειών (Global Procurement Group - GPG) ή στους εκπροσώπους του. Σύγκρουση συμφερόντων: Να αποφεύγουν τη φαινομενική ή πραγματική μη προσήκουσα συμπεριφορά ή σύγκρουση συμφερόντων. Οι Προμηθευτές δεν πρέπει να έχουν άμεσες δοσοληψίες ή συναναστροφές με οποιονδήποτε υπάλληλο της Microsoft, ο/η σύζυγος του οποίου, ο συμβίος/η συμβία ή άλλο μέλος της οικογένειάς του ή συγγενής διατηρεί σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στον Προμηθευτή. Επίσης, απαγορεύονται οι άμεσες δοσοληψίες και συναναστροφές, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της σύμβασης του Προμηθευτή ή της εκτέλεσης των καθηκόντων του Προμηθευτή, με συζύγους, συμβίους ή άλλα μέλη της οικογένειας ή συγγενείς, οι οποίοι απασχολούνται από τη Microsoft. Εκμετάλλευση Εμπιστευτικών Πληροφοριών: Να αποφεύγουν την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών μη προβαίνοντας σε αγορά ή πώληση μετοχών της Microsoft ή άλλης εταιρείας, όταν έχουν στην κατοχή τους πληροφορίες σχετικά με τη Microsoft ή άλλη εταιρεία, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση ενός επενδυτή να αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προσδοκία της Microsoft είναι οι Προμηθευτές της να συμμεριστούν τη δέσμευσή της ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας. Όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να ασκούν τις πρακτικές επαγγελματικής απασχόλησης που εφαρμόζουν σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Να συνεργάζονται ως προς τη δέσμευση της Microsoft για εργατικό δυναμικό και χώρους εργασίας χωρίς παρενοχλήσεις και παράνομες διακρίσεις. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις πολιτισμικές διαφορές, ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι Προμηθευτές δεν πρέπει να προβαίνουν σε διακρίσεις κατά την πρόσληψη, την αποζημίωση, την πρόσβαση σε εκπαίδευση, την προαγωγή, την απόλυση ή/και τη συνταξιοδότηση με βάση τη φυλή, το χρώμα του δέρματος, το φύλο, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, την ταυτότητα ή έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση, την κύηση, το γενετήσιο προσανατολισμό, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή την ιδιότητα απόστρατου. Να μην χρησιμοποιούν μόνο εθελοντική εργασία. Απαγορεύεται η χρήση καταναγκαστικής εργασίας, είτε υπό τη μορφή μαθητείας, δουλείας είτε εργασίας από κρατούμενους, από τους Προμηθευτές της Microsoft. Επίσης, απαγορεύεται η υποστήριξη οποιασδήποτε μορφής εμπορίας Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 3

4 ανθρώπων ή καταναγκαστικής εργασίας μέσω απειλών, άσκησης βίας, ψευδών ισχυρισμών ή άλλης μορφής εξαναγκασμού. Να μην απαιτούν από τους εργαζομένους να υποβάλλουν «καταθέσεις ως εγγύηση» ή τα έγγραφα ταυτότητάς τους (επίσημες κρατικές ταυτότητες, διαβατήρια ή άδειες εργασίας) στον εργοδότη τους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να παραιτηθούν από την εργασία τους σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή τους αντίστοιχους κανονισμούς, χωρίς την επιβολή παράνομων κυρώσεων. Να συμμορφώνονται με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή το σύνολο των κανονισμών περί ελάχιστης ηλικίας απασχόλησης και να μη χρησιμοποιούν παιδική εργασία. Δεν επιτρέπεται στους Προμηθευτές η απασχόληση ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, που δεν έχουν συμπληρώσει το έτος ηλικίας ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή που δεν έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη κατώτερη ηλικία έναρξης απασχόλησης, όποιο εξ αυτών των ορίων είναι υψηλότερο. Η Microsoft Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν δύνανται να εκτελέσουν επικίνδυνη εργασία και ενδέχεται να τους απαγορευτεί η νυχτερινή εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Να μην χρησιμοποιούν σωματική πειθαρχία ή κακοποίηση. Απαγορεύεται η σωματική κακοποίηση ή πειθαρχία, η απειλή για σωματική κακοποίηση, η σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση, καθώς και λεκτική κακοποίηση ή άλλες μορφές εκβιασμού. Να καταβάλλουν τις ισχύουσες νόμιμες αποδοχές υπό ανθρώπινες συνθήκες. Σε όλους τους εργαζομένους πρέπει να παρέχονται σαφείς, έγγραφες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησής τους, όσον αφορά τις αποδοχές τους, προτού συνάψουν σύμβαση απασχόλησης και όπως απαιτείται καθ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ποσών από τις αποδοχές ως μέσο πειθαρχίας, καθώς και οποιαδήποτε αφαίρεση ποσού από τις αποδοχές η οποία δεν προβλέπεται από την εθνική ή τοπική νομοθεσία χωρίς τη ρητή, έγγραφη συναίνεση του εκάστοτε εργαζομένου. Όλα τα πειθαρχικά μέτρα θα πρέπει να καταγράφονται. Οι αποδοχές και οι παροχές που καταβάλλονται για μια τυπική εργάσιμη εβδομάδα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστο τα τοπικά και εθνικά νόμιμα πρότυπα. Να μην απαιτούν από τους εργαζομένους να εργάζονται περισσότερο από το μέγιστο αριθμό ημερήσιας εργασίας που προβλέπεται από την τοπική και εθνική νομοθεσία ή από τους αντίστοιχους κανονισμούς. Οι Προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η υπερωριακή εργασία είναι εθελοντική και πληρώνεται σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή τους αντίστοιχους κανονισμούς. Μια εργάσιμη εβδομάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ώρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, εξαιρουμένων τυχόν έκτακτων ή ασυνήθιστων περιστάσεων. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δικαιούνται τουλάχιστον ένα ρεπό για κάθε πλήρη εβδομάδα επτά ημερών. Να τηρούν αρχεία υπαλλήλων σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή τους αντίστοιχους κανονισμούς και να παρέχουν εγκαίρως, μέσω λογαριασμού μισθοδοσίας ή παρόμοιου εγγράφου, τα κριτήρια με τα οποία πληρώνονται οι υπάλληλοι. Να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων για ελευθερία συνδικαλιστικής δράσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, απαιτούμε τη μη ανάμειξη των Προμηθευτών σε διακρίσεις κατά τη πρόσληψη, την αποζημίωση, την πρόσβαση σε εκπαίδευση, την προαγωγή, την απόλυση ή/και τη συνταξιοδότηση βάσει συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 4

5 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι Προμηθευτές της Microsoft θα πρέπει να ενσωματώνουν ορθές πρακτικές διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης και θα πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και να συμμορφώνονται πλήρως με κάθε νομοθεσία, κανονισμό και πρακτική περί ασφάλειας και υγιεινής, όπως ενδεικτικά, στους τομείς της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, της ετοιμότητας για έκτακτα περιστατικά, των επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών, της βιομηχανικής υγιεινής, της σωματικά απαιτητικής εργασίας, της διασφάλισης των μηχανημάτων, της εξυγίανσης, των τροφίμων και της στέγασης. Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την ελαχιστοποίηση των αιτιών πρόκλησης κινδύνων που ανακύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον. Να απαγορεύουν τη χρήση, την κατοχή, τη διανομή ή την πώληση παράνομων ναρκωτικών, ενώ βρίσκονται σε ιδιοκτησία που ανήκει στη Microsoft ή μισθώνεται από αυτή. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η Microsoft αναγνωρίζει την κοινωνική ευθύνη της όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και αναμένει από τους Προμηθευτές της να συμμεριστούν τη δέσμευσή της, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις που θέτουν οι κλιματικές αλλαγές και λαμβάνοντας μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς σχετικά με τα επικίνδυνα υλικά, τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, την απόρριψη αποβλήτων και λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων της κατασκευής, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της απόρριψης και της απελευθέρωσης στο περιβάλλον των εν λόγω υλικών. Να επιδιώκουν τη μείωση ή την εξάλειψη των απορριμμάτων κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων και των ενεργειακών απορριμμάτων, υλοποιώντας κατάλληλα μέτρα διαφύλαξης στις εγκαταστάσεις τους, μέσω των διαδικασιών συντήρησης και παραγωγής τους, καθώς και μέσω της ανακύκλωσης, επανάχρησης ή αντικατάστασης υλικών. Να αποκτούν, να συντηρούν και να διατηρούν ενημερωμένες όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες και δηλώσεις και να τηρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις αναφοράς των εν λόγω αδειών. Εάν υφίστανται, να προσδιορίζουν τα χημικά ή άλλα υλικά που απελευθερώνονται και τα οποία αποτελούν απειλή για το περιβάλλον και να τα διαχειρίζονται κατάλληλα για να διασφαλίζουν τον ασφαλή χειρισμό, τη μετακίνηση, την αποθήκευση, τη χρήση, την ανακύκλωση ή την επανάχρηση και απόρριψή τους. Να τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις πελατών σχετικά με την απαγόρευση ή τον περιορισμό συγκεκριμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της προσάρτησης ετικετών για ανακύκλωση και απόρριψη. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 5

6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ζωτική σημασία για κάθε εταιρεία. Η Microsoft βασίζεται σε στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως πληροφορίες, διαδικασίας και τεχνολογία. Όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Να σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των εμπλεκόμενων μερών, χρησιμοποιώντας μόνο τεχνολογίες πληροφοριών και λογισμικό που έχει αγοραστεί και αδειοδοτηθεί νόμιμα. Να χρησιμοποιούν λογισμικό, υλικό και περιεχόμενο μόνο σύμφωνα με τις σχετικές άδειες ή όρους χρήσης. Να προστατεύουν και να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τα φυσικά και πνευματικά περιουσιακά στοιχεία της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων της πνευματικής ιδιοκτησίας, της ενσώματης ιδιοκτησίας, των προμηθειών, των αναλωσίμων και του εξοπλισμού, όταν εξουσιοδοτούνται από τη Microsoft για χρήση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και συστήματα που παρέχονται από τη Microsoft (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μόνο για εξουσιοδοτημένους επαγγελματικούς σκοπούς της Microsoft. Η Microsoft απαγορεύει αυστηρά στους Προμηθευτές να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και συστήματα που παρέχονται από τη Microsoft για (i) τη δημιουργία, την πρόσβαση, την αποθήκευση, την εκτύπωση, την άγρα ή την αποστολή υλικού που είναι εκφοβιστικό, παρενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, καταφανώς σεξουαλικό ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προσβλητικό ή ανάρμοστο ή για (ii) την αποστολή ψευδών, υποτιμητικών και κακόβουλων κοινοποιήσεων. Να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της Microsoft όσον αφορά τις διαδικασίες συντήρησης των κωδικών πρόσβασης, εμπιστευτικότητας, ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ως προϋπόθεση για να παρέχουν στη Microsoft αγαθά ή υπηρεσίες ή να αποκτούν πρόσβαση στο εσωτερικό εταιρικό δίκτυο, τα συστήματα και τα κτίρια της Microsoft. Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται με εξοπλισμό ο οποίος ανήκει στη Microsoft ή μισθώνεται από αυτή πρέπει να θεωρούνται ιδιωτικά και αποτελούν ιδιοκτησία της Microsoft. Η Microsoft δύναται να παρακολουθεί κάθε χρήση του εταιρικού δικτύου και όλων των συστημάτων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και δύναται να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται με χρήση του δικτύου της Microsoft. Να συμμορφώνονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft και τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και επιχειρηματικού απόρρητου, καθώς και να διαχειρίζονται τη μετάδοση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας με τρόπο που προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε κάποια ύποπτη συμπεριφορά ή μια πιθανή παραβίαση του Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών, σας συνιστούμε να συνεργαστείτε με τον κύριο σύνδεσμο της Microsoft για την επίλυση του ζητήματος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή αρμόζον, επικοινωνήστε με τη Microsoft με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 6

7 Τηλέφωνο: Γραμμή Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Microsoft, στον αριθμό MSFT (6738). Εάν καλείτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς τη Γραμμή Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς με δική μας χρέωση, αφού συνδεθείτε με κάποιο κέντρο διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων και ζητήσετε να συνδεθείτε με τον αριθμό , με χρέωση του καλούμενου συνδρομητή. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Εάν είστε Προμηθευτής και έχετε πρόσβαση στο intranet της Microsoft, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Διευθυντή Συμμόρφωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τμήματος Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Συμμόρφωσης, Ταχυδρομείο: Στείλτε επιστολή προς το Διευθυντή Συμμόρφωσης στη διεύθυνση Microsoft Corporation, Legal and Corporate Affairs, One Microsoft Way, Redmond, WA Φαξ: Στείλτε ένα φαξ προς το Διευθυντή Συμμόρφωσης στον αριθμό Η Microsoft θα διατηρεί την εμπιστευτικότητα στο μέγιστο δυνατό βαθμό και δεν θα ανέχεται οποιαδήποτε τιμωρία ή αντεκδίκηση κατά οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο ενεργώντας καλή τη πίστη, ζήτησε συμβουλές ή ανέφερε ύποπτη συμπεριφορά ή πιθανή παραβίαση του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 7

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της ΡΜΙ

Κώδικας Συμπεριφοράς της ΡΜΙ Κώδικας Συμπεριφοράς της ΡΜΙ Κώδικας Συμπεριφοράς της Philip Morris International Ακεραιότητα Κάνοντας το Σωστό Αναρωτηθείτε προτού ενεργήσετε Είναι νόμιμο; Ακολουθεί την εταιρική πολιτική; Είναι το σωστό;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στην Xerox Corporation και τις θυγατρικές της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Επιστολή Πολιτικής περιγράφει τις επαγγελµατικά δεοντολογικές σχέσεις και συµπεριφορές που απαιτεί η Xerox από τους

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Eυκαιρίες. Οι Ευθύνες μας

Εταιρικές Eυκαιρίες. Οι Ευθύνες μας Code of Conduct Greek November 2012 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η γενική μας Δήλωση για τη Δεοντολογική Επιχειρηματική Συμπεριφορά Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας; Υπάλληλοι με Ηγετικούς Ρόλους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Μελετητής: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο Τίτλος άρθρου σελίδα Σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB ABB Μήνυμα από τον CEO 4 Αποφασιστικότητα Πώς βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν 6 Ποιότητα και απόδοση 7 Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα 7 Δίκαιος ανταγωνισμός 7 Ανάρμοστες πληρωμές 8 Δώρα και ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΣ.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

CODE OF CONDUCT. Engineering the Future since 1758. Όμιλος MAN

CODE OF CONDUCT. Engineering the Future since 1758. Όμιλος MAN CODE OF CONDUCT Engineering the Future since 1758. Όμιλος MAN ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΟΝ ΠΑΡΌΝΤΑ CODE OF CONDUCT. ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΉΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΊΑ. Έκδοση 1.0 Ισχύει από: 01/01/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Ατομική προστασία εργαζομένων... 4 1.3 Προστασία της ίδιας της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης... 4 1.4 Προστασία της Συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

software consultancy financial

software consultancy financial -- OnLine Data SA Contents 1. Εισαγωγή... 2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία... 3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων... 3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών... 4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες - Ευρεσιτεχνίες...

Διαβάστε περισσότερα

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές)

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) 1 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η affidea αντιτίθεται σε κάθε είδους

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 Αναθεώρηση Απρίλιος 2015 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα