ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α βαθμού Τροποποίηση της αριθμ / (ΦΕΚ Β 1832/ ) ΥΑ Τροποποίηση της αριθμ / (ΦΕΚ Β 2578/ ) Υπουργικής Από φασης «Τροποποίηση της αριθμ / (ΦΕΚ Β 1467/ ) Υπουργικής Απόφασης «Διευκρινήσεις που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 3.4 «Εκτατι κοποίηση της Κτηνοτροφίας» και 3.7 «Απειλούμε νες με εγκατάλειψη φυλές αγροτικών ζώων» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα» του Εγ γράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ) 1257/1999 του Συμ βουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολι σμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμήμα Εγγυήσεων και τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 903/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης»... 2 Σύσταση προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Οι κονομικού Σύσταση θέσης με δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ 10 Καθηγητών Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Συγχωνεύση των αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» του Δήμου Κοζάνης σε κοινωφελή επιχείρηση... 5 Μεταφορά θέσης από το Δήμο Πλατέος Ν. Ημαθίας στο Δήμο Νάουσας Ν. Ημαθίας... 6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέρα από το κα νονικό ωράριο εργασίας κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών και Κυριακών και εξαιρέσιμων κατά τη διάρκεια του B εξαμήνου 2010 για υπαλλήλους του Νομαρχι ακού Διαμερίσματος Έβρου... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α βαθμού. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α / ) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α / ) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 3) Τις αριθμ. 185/ , 124/ , 92/ , 13/ , 161/ και 111/10./ αποφάσεις του ΑΣΕΠ. 4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α / ) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει. 5) Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων». 6) Το γεγονός ότι στους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των αναφερόμενων στην απόφαση αυτή φο ρέων, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης ειδικότητας. 7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 8) Τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. 2876/ απόφασης του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β / ). 9) Τις διατάξεις των π.δ. 184/ και π.δ. 185/ (ΦΕΚ 213/Α / ). 10) Την αριθ.2672/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β / ). 11) Την αριθμ. 383/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτή

2 23964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γε ώργιου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/Β / ), αποφασίζουμε: Συστήνουμε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους κατωτέρω φορείς των ΟΤΑ α βαθμού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα και αριθμό, ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ/ΝΠΔΔ ΟΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΠ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 ΤΕ ΔΕ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟ ΚΟΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟ ΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ, περίπου και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων ΟΤΑ α βαθμού καθώς και των νομικών προ σώπων δημοσίου δικαίου αυτών, στους οποίους έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψη της. Κατά το τρέχον έτος η ανωτέρω δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των Ευρώ περίπου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αριθμ (2) Τροποποίηση της αριθμ / (ΦΕΚ Β 1832/ ) ΥΑ Τροποποίηση της αριθμ / (ΦΕΚ Β 2578/ ) Υπουργικής Από φασης «Τροποποίηση της αριθμ / (ΦΕΚ Β 1467/ ) Υπουργικής Απόφασης «Διευ κρινήσεις που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 3.4 «Εκτατικοποίηση της Κτηνοτροφίας» και 3.7 «Απειλούμενες με εγκατάλειψη φυλές αγροτικών ζώων» του Άξονα 3 «Γεωργοπερι βαλλοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προ σανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμήμα Εγγυή σεων και τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 903/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/83 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34) όπως τρο ποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α 70) και του άρθρου 3 του αυτού νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν.1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ Α 101). 3. Το Ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198 Α / ). 4. Τον Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου (L 160) «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊ κό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορι σμένων κανονισμών». 5. Τον Καν.(ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής (L 153) «σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονι σμού (ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου», όπως αντικατέστη σε τον Καν. (ΕΚ) 445/2002 (L 74) «για τη θέσπιση λεπτο μερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1257/1999». 6. Την αριθμ. 428/339372/661/ (ΦΕΚ 280 Β 01) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών «για την εφαρμογή του Αγροπεριβαλλοντι κού Μέτρου του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) » όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 494/279207/3733/ Την αριθμ. 640/141102/ (ΦΕΚ 1754 Β / ) ΚΥΑ «περί διαδικασίας και τρόπου πληρω μής και ελέγχου των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) Καν. (ΕΚ)1257/99 όπως τροποποι ήθηκε με τον Καν.(ΕΚ)1783/2003», όπως έχει τροποποι ηθεί και ισχύει. 8. Την αριθμ. 586/130492/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1298 Β / ), όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. 657/ / (ΦΕΚ 669Β ), για την εφαρμο γή του μέτρου 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προ γραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα μείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμήμα Εγγυήσεων. 9. Την αριθμ. 601/134339/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1977 Β / ) για τροποποίηση της αριθμ. 586/130492/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1298 Β / ) για την εφαρμογή του μέτρου 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλ λοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγρο τικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν. (ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμήμα Εγγυήσεων. 10. Την αριθμ. 611/133477/ ΚΥΑ «Τροποποίηση της αριθμ. 571/125768/ (ΦΕΚ 306 Β / ΚΥΑ «Εφαρμογή του μέτρου 3.7 «Πρόγραμμα απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» του Γεωργοπε ριβαλλοντικού Άξονα του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ)1257/99 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυ ξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολι σμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμήμα Εγγυήσεων».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αριθμ. 571/125768/ (ΦΕΚ 306 Β / ΚΥΑ «Εφαρμογή του μέτρου 3.7 «Πρόγραμμα απειλού μενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Άξονα του Εγγράφου Προ γραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ)1257/99 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα μείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμήμα Εγγυήσεων». 12. Την αριθμ. 565/216267/138/ (ΦΕΚ 37 Β ) Από φασης των Υπουργών Γεωργίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικο νομικών «Εφαρμογή Προγράμματος Εκτατικοποίηση της Κτηνοτροφίας του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέ τρου 3.4 του Άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ), Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμή μα Εγγυήσεων». 13. Την αριθμ. 629/137355/ (ΦΕΚ 1248 Β ) από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 565/216267/138/ Κοινής Υπουργικής Από φασης για την εφαρμογή του προγράμματος Εκτατικο ποίηση της Κτηνοτροφίας του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 3.4 του Άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.)». 14. Την αριθμ. 659/217068/ (ΦΕΚ 730 Β ) από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της αριθμ. 565/216267/138/ (Β 37) απόφασης των Υπουργών Γεωργίας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Εφαρμογή Προγράμματος Εκτατικοποίηση της Κτη νοτροφίας του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 3.4 του Άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ)». 15. Την αριθμ / ΥΑ (ΦΕΚ 1650 Β / ), όπως τροποποιήθηκε από την αριθ / (ΦΕΚ 756 Β / ), για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 586/130492/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1298/Β/ ) για την εφαρμογή του μέτρου 3.2 «Βιολο γική Κτηνοτροφία» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντι κά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμήμα Εγγυήσεων. 16. Την αριθμ / Υπουργική Απόφαση «Διευκρινήσεις που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 3.4 «Εκτατικοποίηση της Κτηνοτροφίας» και 3.7 «Απειλούμενες με εγκατάλειψη φυλές αγροτικών ζώων» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλ λοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγρο τικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυ ξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολι σμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμήμα Εγγυήσεων και τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 903 Β / ) Υπουργικής Απόφασης». 17. Την αριθμ / (ΦΕΚ 484 Β / ) ΥΑ σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 571/125768/ (ΦΕΚ Β 306/ ) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 611/133477/ (ΦΕΚ Β 578/ ) ΚΥΑ για την Εφαρμογή του Μέτρου 3.7 «Πρόγραμμα απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Άξονα του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ)1257/99 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊ κό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμήμα Εγγυήσεων». 18. Την αριθμ / ΥΑ «Τροποποίηση της / (ΦΕΚ 484 Β / ) ΥΑ σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 571/125768/ (ΦΕΚ 306 Β / ) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 611/133477/ (ΦΕΚ 578 Β / ) ΚΥΑ για την Εφαρμογή του Μέτρου 3.7 «Πρόγραμμα απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Άξονα του Εγγράφου Προ γραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν. (ΕΚ)1257/99 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα μείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμήμα Εγγυήσεων.» 19. Την αριθμ / Απόφαση του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διευκρινίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μέτρου 3.2 «Βιολογι κή Κτηνοτροφία» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής Ανάπτυ ξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατο λισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Τμήμα Εγγυήσεων» (ΦΕΚ 903 Β / ) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ / (ΦΕΚ 1274 Β / ), / (ΦΕΚ 1702/Β ), / (ΦΕΚ 2402 Β / ), / (ΦΕΚ 1467 Β / ) όμοιες Αποφάσεις. 20. Την αριθμ /ΦΕΚ 2204/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορι σμένων δράσεων του μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνο Το άρθρο μόνο της με αριθμ / (ΦΕΚ Β 1832/ ) ΥΑ αντικαθίσταται με το εξής: «Άρθρο Μόνο» Το άρθρο 1 της με αριθ / υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται με το εξής: Άρθρο 1 Η υπ αριθμ / υπουργική απόφαση τροποποιείται συμπληρώνεται ως ακολούθως: Στο άρθρο 1 το σημείο Α αντικαθίσταται ως εξής: Α. Μετά την πρόταση, «Οι δικαιούχοι εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης πληρω

4 23966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μής, όπως προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας) όμως δεν θα προωθούν τη διαδι κασία πληρωμής έως ότου οι δικαιούχοι προσκομίσουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας», προστίθεται η πρόταση «Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι η ημερομηνία λήξης της σύμβασής τους». Στο άρθρο 1 το σημείο Δ αντικαθίσταται ως εξής: Δ. Οι δικαιούχοι των μέτρων 3.2 «Βιολογική Κτηνοτρο φία», 3.4 «Εκτατικοποίηση της Κτηνοτροφίας» και 3.7 «Απειλούμενες με εγκατάλειψη φυλές αγροτικών ζώων» που υπέγραψαν σύμβαση το έτος 2006, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα προσκόμισης των αδειών ίδρυ σης και λειτουργίας με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ / (ΦΕΚ 903 Β ) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (3) Σύσταση προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Οικονο μικού. Με την 42/208/ απόφαση του Προέδρου των Παιδικών Σταθμών Δήμου Βιστωνίδας Νομού Ξάνθης η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 183 του ν.3584/07 (ΦΕΚ Α 143/ ), του άρθρου 233 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ ), την από αίτηση της ενδιαφερόμενης, καθώς και την 39/ θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου ΠΟΤΑ Ν. Ξάνθης, μετατάσσεται η Αναστασία Γκιαουράκη του Συμεών, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ως άνω Νομικού Προσώπου, από την ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών σε συνιστώμενη προ σωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ει δικότητας ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού, με τη δέσμευση κενής θέσης μόνιμου προσωπικού, καθώς κατέχει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Από την ως άνω απόφαση προκύπτει ετήσια δαπάνη ,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α , καθώς και 4.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του Προϋπο λογισμού του έτους (Αριθμ. βεβ. του Προέδρου των Παιδικών Σταθμών Δ. Βιστωνίδας 207/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια κ.α.α. Λ. ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ (4) Σύσταση θέσης με δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ 10 Καθηγητών Πτυ χιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Με την αριθμ. 171/2010 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν.3584/07, καθώς και με την σύμ φωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δή μου Αθηναίων (όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 21/2010 πρακτικό του), μετατάσσεται η υπάλληλος Ιδιω τικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου, από τον κλάδο ΥΕ Εργάτρια στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού (κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου). Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ 10 Κα θηγητών Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (Αριθμ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας ΟΝΑ Δήμου Αθη ναίων: 3227/ ). (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 19949/11538/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια κ.α.α. Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ /7383 (5) Συγχωνεύση των αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» και «ΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» του Δή μου Κοζάνης σε κοινωφελή επιχείρηση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Των άρθρων του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Την αριθμ. Ε / (ΦΕΚ 846/Β ) απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης για τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού Κοζάνης» του Δήμου Κοζάνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Την αριθμ. 4082/ (ΦΕΚ 319/Β ) απόφαση της Αναπλ. Περιφ/κής Διευθύντριας Ν. Κοζάνης για τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Κοζάνης» Δήμου Κο ζάνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 4. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 5. Την αριθμ. 399/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Κοζάνης με τη συνημμένη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας περί συγχώνευσης των εν λόγω αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων σε Κοινωφελή Επιχεί ρηση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), αποφασίζουμε: Συγχωνεύουμε τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δή μου Κοζάνης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού Κοζάνης» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΤΚ» και «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοι νωνικής Πολιτικής» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΚΠ»

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» (ΚΕΔΚ). Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ: O σκοπός της νέας επιχείρησης είναι μη κερδοσκο πικός. Αντικείμενο της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης είναι: Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η πα ροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς: 1) Της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και συγκεκριμένα: Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη λειτουργία: α. Παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, τη συνέχιση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα του «Βρεφο νηπιακού Σταθμού» και του «Παιδικού Σταθμού». β. Κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, τη συνέχιση του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα του «ΚΗΦΗ». γ. Κοινωνικών Κέντρων. δ. Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», τη συνέχιση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα των προγραμ μάτων «Βοήθεια στο Σπίτι». ε. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, τη συνέχιση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από ευρω παϊκούς πόρους και συγκεκριμένα των προγραμμάτων «ΚΔΑΠ» και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Η μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προ γραμμάτων. Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι στική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου. 2) Της παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και συ γκεκριμένα: Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ στασία του τοπικού πολιτισμού, η καταγραφή, προβολή και ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής, η ενίσχυση των λαϊκών δρώμενων. Η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγ χρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Η ανάδειξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας με τη λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων (ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, χαρακτικής, κ.ά.), φιλαρμονι κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, κ.ά. Η λειτουργία του «Μουσείου Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας». Η λειτουργία τουριστικού περιπτέρου για τη διάθεση έντυπου υλικού και εκδόσεων σχετικά με την Κοζάνη. Η διοργάνωση της Κοζανίτικης αποκριάς. Η διοργάνωση των «Λασσανείων». Η διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Τρα γουδιού Κοζάνης. Η λειτουργία εκθεσιακού χώρου και η ανάδειξη της εικαστικής δημιουργίας. Η διοργάνωση συνεδρίων ημερίδων διαλέξεων σε θέματα πολιτισμού και παιδείας. Η διοργάνωση των χριστουγεννιάτικών εκδηλώ σεων. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών, τα οποία ανήκουν ή παραχωρούνται στο Δήμο Κοζάνης. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων (πανηγύρια κ.ά.) ή η συμμετοχή της σε αυτά. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κεί μενη νομοθεσία. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και εναλλακτικού του ρισμού, εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα. Η εκτύπωση βιβλίων και ενημερωτικών φυλλαδίων, καθώς και η διάθεση αυτών χωρίς εμπορικό σκοπό. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων άθλησης και μαζικού αθλητισμού. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Η διαχείριση αθλητικών υποδομών και εγκαταστά σεων. 3) Της εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανά πτυξη του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα: Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δια φόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυνα μικού της περιοχής με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

6 23968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρθρο 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από τη δημοσίευση της συγχώνευ σης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αρθρο 4 ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης. Αρθρο 5 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κοζάνης για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπη ρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006. Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο ρέων. Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους καταστατικούς σκοπούς. Η χρηματοδότηση από τη συμμετοχή σε προγραμ ματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006. Αρθρο 6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο απο τελούμενο από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής και πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι του Δή μου με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης. Όταν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι πάνω από είκοσι (20), συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπός τους στο Δ.Σ., οπότε μειώνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των δημοτών. Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα (1) μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Αρθρο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στην κοινωφελή επιχείρηση εισφέρεται σε μετρητά από το Δήμο Κοζάνης το ποσό των ,72. Αρθρο 8 ΔΙΑΛΥΣΗ Η επιχείρηση λύεται όταν: 1) Παρέλθει η διάρκειά της. 2) Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3) Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Κοζάνης. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ,72 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Κοζάνης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 4 Αυγούστου Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ (6) Μεταφορά θέσης από το Δήμο Πλατέος Ν. Ημαθίας στο Δήμο Νάουσας Ν. Ημαθίας. Με την αριθ. 4712/ απόφαση του Δημάρ χου Νάουσας Νομού Ημαθίας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 181 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α / ) και ύστερα από την αριθμ. 4307/ απόφαση του Δημάρχου Πλατέος (με την οποία συναινεί για την εν λόγω μετάταξη) και τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλί ου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ημαθίας (όπως διατυπώθη κε στο αριθμ. 28/ πρακτικό του αριθμός από φασης 82/2010), μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Πλατέος Ν. Ημαθίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Δήμο Νά ουσας επίσης Νομού Ημαθίας, με μεταφορά της προ σωποπαγούς θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικού Τμήματος Δ. Νάουσας 4297/ ) (Αριθμ. αποφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (6004/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ Αριθμ (7) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέρα από το κανο νικό ωράριο εργασίας κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών και Κυρια κών και εξαιρέσιμων κατά τη διάρκεια του B εξα μήνου 2010 για υπαλλήλους του Νομαρχιακού Δια μερίσματος Έβρου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α /2003), σε συνδυασμό με την ερμηνευτική εγκύ κλιο του Γ.Λ.Κ. αριθμ. 2/72757/0022/ Τις διατάξεις του άρθρου 25, παραγρ. 7 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α ) σε συνδυασμό με τις δια τάξεις του άρθρου 34, παραγράφου 5 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α ) όπως ισχύουν. 4. Την αριθμ. 7364/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1969/ τεύχος Β ) με την οποία καθορίζεται το ωράριο των εργαζομένων στις Ελε γκτικές υπηρεσίες των Δ/νσεων Υγείας, Εμπορίου και Κτηνιατρικής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου και του Επαρχείου Β. Έβρου σε 24ωρη βάση καθώς και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προκειμένου να διενεργούν ελέγχους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. 5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας κατά τις απο γευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών και Κυριακών και εξαιρέσιμων για το προσωπικό που θα απασχοληθεί για τον έλεγχο ποιότητας τροφίμων, υγι εινής καταστημάτων, φιλοξενουμένων δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων, της γραμματειακής υποστή ριξης του Νομάρχη, καθώς και την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών διαφόρων Διευθύν σεων της Ν.Α. 6. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά νης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (33.100,00 ) και θα αντιμετωπισθεί από την πίστωση που έχει εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Νομαρχιακού Διαμ/τος Έβρου έτους 2010, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοι βή, κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών και Κυριακών και εξαιρέσιμων, των υπαλλήλων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, κατά το χρονικό διάστημα από 1/07/2010 έως 31/12/2010 για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών ως ακολούθως: Δ/νση Υποστήριξης Νομάρχη Τρεις (3) υπάλληλοι μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ώρες συνολικά υπερωριακής απογευματινής απασχόλη σης εργασίμων ημερών για την γραμματειακή υποστή ριξη του Νομάρχη και την οργάνωση της επικοινωνίας του με το κοινό. Μικτή Ομάδα Ελέγχου Καταστημάτων Τροφίμων Οκτώ (8) υπάλληλοι από το Ν.Δ. Έβρου διαφόρων ειδικοτήτων (Κτηνιάτρων, Χημικών, Εποπτών Δημόσι ας Υγείας, Γεωπόνων) και ένας (1) οδηγός, οι οποίοι συγκροτούν τη Μικτή Ομάδα Ελέγχου καταστημάτων τροφίμων υγειονομικού ενδιαφέροντος με στόχο την καλύτερη δυνατή προστασία του καταναλωτή μέχρι τριακόσιες τριάντα (330) ώρες συνολικά υπερωριακής απασχόλησης απογευματινής εργασίας και μέχρι δια κόσιες (200) ώρες συνολικά για εργασία νυχτερινή, Κυ ριακών και εξαιρέσιμων ημερών. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Δεκαπέντε (15) υπάλληλοι μέχρι τετρακόσιες είκοσι (420) ώρες συνολικά υπερωριακής απασχόλησης απο γευματινής εργασίας και μέχρι διακόσιες πενήντα (250) ώρες συνολικά για εργασία νυχτερινή, Κυριακών & εξαι ρέσιμων ημερών, για ταχύτερη διεκπεραίωση εργασι ών δειγματοληψιών και νυχτερινών ηχομετρήσεων, για διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καθώς και για έκτα κτους εμβολιασμούς σε ομάδες υψηλού κινδύνου και επιδημιολογικής έρευνας. Δ/νση Εμπορίου Έξι (6) υπάλληλοι μέχρι εκατόν πενήντα (150) ώρες συνολικά υπερωριακής απασχόλησης απογευματινής εργασίας και μέχρι πενήντα (50) ώρες συνολικά εργα σίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για αγορανομικούς ελέγχους. Δ/νση Τουριστικής Ανάπτυξης Πολιτισμού και Νε ότητας Επτά (7) υπάλληλοι και ένας (1) οδηγός μέχρι επτα κόσιες σαράντα (740) ώρες συνολικά υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για τη διοργάνωση, το συντονισμό και τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές εκ δηλώσεις οι οποίες θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις εντός και εκτός του Νομού και έξι (6) υπάλληλοι μέχρι εξακόσιες (600) ώρες συνολικά υπερωριακής απασχό λησης απογευματινής εργασίας για τη συμμετοχή τους σε τουριστικές εκθέσεις, ξενάγηση φιλοξενούμενων δη μοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και τηλεοπτικών συνεργείων σε διάφορα αξιοθέατα για την τουριστική προβολή του Νομού. Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας Έξι (6) υπάλληλοι μέχρι διακόσιες (200) ώρες συνο λικά υπερωριακής απασχόλησης απογευματινής εργα σίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση διαδικασιών που απαιτεί η εφαρμογή νέων προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης των ΑμεΑ και άλλων ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων. Δ/νση Κτηνιατρικής Ν.Δ. Έβρου Δέκα (10) υπάλληλοι μέχρι εκατό (100) ώρες συνολικά υπερωριακής απασχόλησης απογευματινής εργασίας και μέχρι πενήντα (50) ώρες συνολικά εργασίας νυχτε ρινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για ελέγχους καταστημάτων κτηνιατρικού υγειονομικού ενδιαφέρο ντος, ελέγχους λαϊκών αγορών, καταγγελιών καθώς και ελέγχους κοπαδιών για ασθένειες που υπάγονται σε σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Π.Δ. Εννέα (9) υπάλληλοι μέχρι χίλιες διακόσιες (1.200) ώρες συνολικά υπερωριακής απασχόλησης απογευ ματινής εργασίας προκειμένου να συμπληρώσουν το σύνολο των στοιχείων προσωπικού μητρώου από τους ατομικούς φακέλους όλων των υπαλλήλων του Ν.Δ. Έβρου και Επ. Β. Έβρου στη βάση δεδομένων της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικ/κών. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 72 Απογευματινή εργασία Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2010 ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ Νυχτερινή εργασία Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες 550 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 Η συγκρότηση των συνεργείων και η κατανομή των ωρών κατά υπηρεσία και υπάλληλο θα γίνει από τους Προϊσταμένους των προαναφερόμενων υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, οι οποίοι θα βεβαι ώνουν και την προσφορά της εργασίας. Η απαιτούμενη δαπάνη των τριάντα τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (33.100,00 ) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Νο μαρχιακού Δ/τος Έβρου έτους 2010 στους φορείς 0721 και 3101 K.A.E και Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αλεξανδρούπολη, 6 Ιουλίου 2010 Ο Νομάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ

8 23970 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1771 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 6248/31 03 2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ειδικό διετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1291 11 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα