ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανι σμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Γραμμα τικοπούλειο Μπάλειο και Τρίγκειο Θεραπευτή ριο Χρονίων Παθήσεων» που κυρώθηκε με το από Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 124 Β ) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με το από Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 691 Β )... 1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση της Υπαγωγής της Εθνικής Μετεωρο λογικής Υπηρεσίας στον Α/ΓΕΕΘΑ Ορισμός σημείου επαφής σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α 116/ ) «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρο νικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά»... 3 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ5β/ ΓΠοικ (ΦΕΚ 2444/τ.Β / ) υπουργι κής απόφασης Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά νόμο εξαιρέσιμες ημέρες στο προσωπικό του Κέντρου Αποθεραπείας και Απο κατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου... 5 Καθορισμός Εργασίας Πέραν της Υποχρεωτικής του Προσωπικού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για το έτος Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δη μοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Ανω Λιοσίων»... 7 Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι καίου με την επωνυμία «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξάνδρειας» του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/2746/Π07/5/00131/Ε/ Ν. 3299/2004/ απόφασης της Περιφερει άρχη Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, κατά το έτος 2012 υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγεί ας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος της δημοσίευσης της υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/03398/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφασης Υπαγωγής που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 642/τ.Β / και αφορά την επιχείρη ση με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΦΩΤΟΝΙΟ Μ. Ε.Π.Ε.» Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.80000/8786/1078/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1240/Β/ Διόρθωση σφάλματος στο υπ αριθμ ΦΕΚ 1129/ , τεύχος Β, που δημοσιεύθηκε η αρ. Υ5α/ Γ.Π.οικ.26159/ απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 2079/τ.Β / , αριθμ. 5753/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.. 14 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ αριθμό 05/3058/ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 948/τ.Β / ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Γραμματικοπού λειο Μπάλειο και Τρίγκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» που κυρώθηκε με το από Π.Δ/ γμα (ΦΕΚ 124 Β ) και τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε, με το από Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 691 Β ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) της από ιδιόγραφης διαθήκης της Αι κατερίνης Τρίγκα, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 5/

2 25016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Παρ νασσίδος, με την οποία συστήθηκε κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Τρίγκειο Δημοτικό Νοσοκομείο Ιτέ ας Κύρρας, β) της από ιδιόγραφης διαθήκης της Ιωάννας Νικολάου Μπαλή, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 53/ πρακτικό του Μονομελούς Πρωτο δικείο Παρνασσίδος, με την οποία συστήθηκε κοινω φελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Μπάλειο Γηροκομείο», γ) τις από και ιδιόγραφες διαθήκες του Χαράλαμπου Γραμματικόπουλου, που δημοσιεύθηκαν με τα αριθμ. 46/ και 243Α/ πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας και Κορίνθου αντί στοιχα, δ) τις αριθμ. 1751/1987 και 12501/1987 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες βεβαιώθηκε ότι η θέληση των διαθέτιδων Αικατερίνης Τρίγκα και Ιωάν νας Μπαλλή μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με τη σύσταση, κατά συγχώνευση των δύο ως άνω προβλεπο μένων σε ένα κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Τρί γκειο και Μπάλλειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα την Ιτέα καθώς και την αριθμ. 4921/1993 από φαση ίδιου δικαστηρίου με την οποία βεβαιώθηκε ότι η βούληση του διαθέτη Χαράλαμπου Γραμματικόπουλου, ως και η βούληση των δύο ανωτέρω διαθέτιδων, μπο ρεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με τη σύσταση κατά συγχώνευση των τριών ιδρυμάτων σε ένα κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Γραμματικοπούλειο Μπάλειο και Τρίγκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα την Ιτέα, ε) του από Π.Δ/τος (ΦΕΚ 691 Β ) με το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Οργα νισμός του ανωτέρω Ιδρύματος, λόγω συγχώνευσης σ αυτό του «Γραμματικοπούλειου Ασύλου Γερόντων», στ) του άρθρου 98 του Α.Ν. 2039/39, ζ) του άρθρου 101 του Εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα και η) του άρθρου 110 του Αστικού Κώδικα. 2. Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου του Ιδρύματος. 3. Τα αριθμ. 86/ και 98/ έγγραφα του Ιδρύματος. 4. Την αριθμ. 9/ συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων. 5. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1082 Β ) απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά τον καθορισμό αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Ιωάννη Μουρμούρα, Με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Οικονομικών απο φασίζουμε, Άρθρο μόνο Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 4 παρ.3 του Οργανισμού του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Γραμματικοπούλειο Μπάλειο και Τρίγκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων», ως ακολούθως: Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: α. Σε περίπτωση που διαλυθεί κάποιο από τα ανα φερόμενα στην Παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Σωματεία, ή σε περίπτωση παραίτησης ή αποποίησης διορισμού οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμ βουλίου, η πλήρωση της κενής θέσης θα γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από πρό ταση του Προέδρου, ο οποίος δύναται να προτείνει οποιονδήποτε πολίτη της Ιτέας που διακατέχεται από ήθος, ακεραιότητα, αισθήματα προσφοράς και βούλησης ανιδιοτελούς συμμετοχής στο έργο του Ιδρύματος. Τα μέλη που εκλέγονται σύμφωνα με τα ανωτέρω θα έχουν τετραετή θητεία και δικαίωμα επανεκλογής. Σε περίπτωση παραίτησης του αρχαιότερου ιερέα του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιτέας, καλείται στη θέση του, ο επόμενος σε αρχαιότητα Εφη μέριος του ως άνω Ιερού Ναού. β. Σε περίπτωση που ο αρχαιότερος Εφημέριος του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος αποποιηθεί ή παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο από το αξιώμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση του Προέδρου καλύπτεται από έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται με απόφαση των μελών αυ τού η οποία θα λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), του συνόλου των μελών. Αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία κατά την πρώτη ψηφοφορία ακολουθεί επαναληπτική ψηφοφορία στην οποία απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από έξι (6). Ο Πρόεδρος που εκλέγεται με αυτό τον τρόπο να είναι δημότης και κάτοικος της πόλεως της Ιτέας και η θητεία του ορίζεται τετραετής, με δικαίωμα επανεκλογής. Αν στην διάρκεια θητείας του Προέδρου που εξελέγη ως ανωτέρω, εγκαταστα θεί καινούργιος αρχαιότερος Εφημέριος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τότε μετά το πέρας της τετραετούς θητείας του Προέδρου αυτού, ο εγκατα σταθείς αρχαιότερος Εφημέριος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος καλείται να αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου. Στους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟYΡΜΟΥΡΑΣ Αθήνα 27 Απριλίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.210/70/134564/Σ.824 (2) Μεταβίβαση της Υπαγωγής της Εθνικής Μετεωρολογι κής Υπηρεσίας στον Α/ΓΕΕΘΑ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ 2, 22 και 25 παρ 8 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α 35). β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 302). γ. Το άρθρο 1 παρ 1 υποπαρ. κ της υπ αριθμ /14 Δεκ 2011 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 2821).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε Άρθρο 1 Μεταβίβαση Αρμοδιότητας 1. Μεταβιβάζουμε την υπαγωγή της Εθνικής Μετεω ρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σε περίπτωση πολέμου ή γενικής επιστρατεύσεως ή άμεσης απειλής της εδαφι κής ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Χώρας λόγω εξωτερικών κινδύνων, με τη διοικητική και οικονομική μέριμνα και ευθύνη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. 2. Τα ως άνω ισχύουν και για την περίπτωση διορισμού του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ως Αρχιστράτηγου. Άρθρο 2 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Κ1 919 (3) Ορισμός σημείου επαφής σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α 116/ ) «Προσαρ μογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπ όψιν: α) Το Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). β) Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α 18). γ) Το Π.Δ. 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε τικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά» (Α 116). δ) Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 243). ε) Τη με αριθμ. Υ13/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας Σωκράτη Ξυνίδη» (Β 2740). στ) Την ανάγκη ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εμπο ρίου στην Ελλάδα και την προώθηση της Επιχειρημα τικότητας, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τη Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σημείο επαφής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 131/2003, η οποία: Α. παρέχει με τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα τη συνδρομή και τις πληροφορίες, που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές και φορείς άλλου κράτους μέλους ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, Β. αποτελεί το σημείο επαφής, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται με ηλεκτρονικά μέσα τόσο οι αποδέκτες, όσο και οι φορείς παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να: α. λαμβάνουν γενικές πληροφορίες όσον αφορά το ισχύ ον δίκαιο πάνω σε θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο β. λαμβάνουν τα στοιχεία των ελληνικών αρχών, οργανισμών ή ενώσεων, στις οποίες οι αποδέκτες των υπηρεσιών μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες ή πρακτική βοήθεια, Γ. μεριμνά για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επι τροπή των σημαντικών ελληνικών διοικητικών και δι καστικών αποφάσεων για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς και των πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές, τα συναλλακτικά ήθη και τα έθιμα, που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, Δ. δύναται να αντλεί πληροφορίες και να συνεπικου ρείται στο έργο της από ερευνητικά εργαστήρια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που γνωστικό πεδίο έχουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κυβερνήσεως Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ Αριθμ. Υ5β/Γ.Π. οίκ (4) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ5β/ ΓΠοικ (ΦΕΚ 2444/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α / ) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως διορθώθηκε στο Φ.Ε.Κ. 123/24 04/2000 τ.α. 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2741/Β/2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α /98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5. Την αριθμ. Υ5β/ΓΠοικ (ΦΕΚ 2444/τ.Β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου

4 25018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99» 6. Την Υ5β/ΓΠοικ / υπουργική από φαση και την Υ5β/ΓΠοικ.37115/ Εγκύκλιο 7. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας από Κέντρα Ημέρας, αποφασί ζουμε: Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ως άνω (5) απόφαση ως εξής: Στο άρθρο 5 της Υ5β/ΓΠοικ (ΦΕΚ 2444/τ.Β/ ) Υπουργικής Απόφασης τίθεται δέκατη τρίτη παράγραφος, ως εξής: «13. Υπηρεσίες Ολοκλη ρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας, σύμφωνα με την Υ5β/ ΓΠοικ / Υπουργική Απόφαση και την Υ5β/ΓΠοικ.37115/ Εγκύκλιο της Δ/νσης Ψυχι κής Υγείας» Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στο Φύλλο της Εφημερίδας της Αθήνα, 26 Απριλίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ Αριθμ. Π4/ΓΠ/οικ (5) Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά νόμο εξαιρέσιμες ημέρες στο προ σωπικό του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης προς συμπλή ρωση του κανονικού ωραρίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου.20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) 2) Το άρθρο 1 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228) 3) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 κεφ. Β του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α / και του άρθρου 13 παρ.2 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α / ). 4) Την απόφαση / ( ΦΕΚ 2741/ τ.β ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη». 5) Την ανάγκη λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Κ.Α. και Α.Π. με Α. Θεσσαλονίκης 6) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ,00 (ΚΑΕ 0263) σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α. και Α.Π. με Α. Θεσσαλονίκης 7) Το με αριθμ. 1250/ έγγραφο του Κ.Α. και Α.Π. με Α. Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά νόμο εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου στο προσωπικό του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα ένα (1) μήνα πριν την δημοσίευση της απόφασης αυτής έως και για ώρες, ως ακολούθως: 4η ΥΠΕ Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 4 3 ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 9 3 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1 1 Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη της ανωτέρω αποζημίωσης περιορίζεται μέσα στα πλαίσια των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Φορέα, δεν μπορεί να καλυφθεί από απομείωση πίστωσης άλλης κατηγορίας δαπάνης, εφόσον εντάσσεται στον ίδιο κωδικό και ειδικότερα των λειτουργικών εξόδων του Φορέα. Η ωριαία αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ). Κυβερνήγσεως. Αριθμ. 17.1/328 (6) Καθορισμός Εργασίας Πέραν της Υποχρεωτικής του Προσωπικού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για το έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38). Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ β. Του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι ονομικής Στρατηγικής » (Α 152). γ. Του άρθρου 4 παρ.2 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδο τικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργα σιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». (Α 226) δ. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ17.1/οικ.220/ «Έκδο ση απόφασης Διατάκτη για την κατανομή των Πιστώσε ων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη για το έτος 2012 κατά προσέγγιση ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (8.000,00 ) που θα καλυφθεί από την πίστωση του ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, Ε.Φ οικονομικού έτους Την υπ αριθ. 2/13953/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί μεταβολών εκτελούμενου προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 4. Την υπ αριθμ. EM/2/39/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευ θέριο Οικονόμου» (Β 762). 5. α) Την επιτακτική ανάγκη σύστασης και λειτουργίας των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής αποστολή των οποίων είναι η υποδοχή αλλοδαπών, που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης εισόδου ή διαμονής στην Ελλάδα, σε συνθή κες που να εξασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα τους, σύμφωνα με τις απαράβατες διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας. Η υποδοχή αυτή, εκτός του να διασφαλίζει τις άμεσες βιοτικές ανάγκες των αλλοδαπών, περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές διαδικασίες, όπως η εξακρίβωση της ταυτότητας τους, η καταγραφή τους, ο ιατρικός έλεγχος και η ψυχοκοι νωνική στήριξη, η ενημέρωση τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η μέριμνα για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και τα θύματα βασανιστηρίων γ) το υπέρμετρο και δυσανάλογο βάρος που επιφέρει στη χώρα η εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ. δ) το γεγονός ότι το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι μόνο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων άλλα επηρεάζει άμεσα την εθνική ασφάλεια της χώρας και ε) το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναγραφόμενα απαιτούν από το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής να εργάζεται υπό εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες πέραν του ωραρίου της ημερήσιας απασχόλησης ώστε να ανταπεξέρχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο έργο της σύστασης των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για τους υπαλλή λους της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επει γουσών υπηρεσιακών αναγκών κατά το έτος Καθορίζουμε ως αριθμό υπαλλήλων τους οκτώ (8), οι οποίοι θα απασχοληθούν περίπου για χίλιες τετρα κόσιες σαράντα (1.440) ώρες συνολικά και όχι πέραν των είκοσι (20) ωρών το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: α) Υπερωριακή απογευματινή εργασία (μέχρι 22η ώρα) 20 ώρες μηνιαίως. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και έως 31 Δεκεμβρίου Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ Αριθμ /15337 (7) Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δη μοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Ανω Λιοσίων Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 107 και 280 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 269 και 270 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή των» (ΦΕΚ 114/Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 /Α / ). 5. Την υπ αριθμ. 11 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΠ οικ. 4569/ ). 6. Την με αριθ / απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 198/Β/ ) με την οποία συστάθηκε η «Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων». 7. Την με αριθ. 326/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Φυλής περί λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων» καθώς και την υπ αριθ. 89/2012 όμοια της που την τροποποιεί, αποφασίζου με: Τη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επω νυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσί ων», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 270 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/1995. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φυλής οικονομικού έτους 2012 ποσού ,00 που αφορά σε δαπά νες για οφειλόμενες αποδοχές προσωπικού εξηρτημέ νης εργασίας ( ,00 ), δαπάνες για οφειλόμε νες αποδοχές προσωπικού μη εξηρτημένης εργασίας ( ,00 ), δαπάνες για οφειλόμενες αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ( ,00 ), δαπάνες για οφειλόμενα λειτουργικά έξοδα ενοίκια (20.000,00 ), δαπάνες για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, πλέον των προσαυξήσεων ( ,00 ), δαπάνες για οφειλόμενα χρέη προς το Δημόσιο, πλέον των προσαυξήσεων και με εκκρεμείς αποφάσεις ελέγ χου του ΣΔΟΕ ( ,00 ), δαπάνες για προμηθευ τές και λοιπούς πιστωτές ( ,00 ), προβλεπόμε νες δαπάνες εκκαθάρισης έτους 2012 (75.000,00 ). Για το συνολικό ποσό των ,00 έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης όσα περιου σιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Φυ λής. Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

6 25020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (8) Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αλε ξάνδρειας» του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 225, 238, 280 περ. ι και 283 παρ. 3 και 4 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7 6 10). β) του άρθρου 103 παρ. 1 του Ν. 3852/10 από τις οποίες ορίζεται ότι: Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει: α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. γ) του άρθ. 8 περ. α παρ. 4 και 24 του Π.Δ. 142/10 (ΦΕΚ 235/Α/ ). δ) της παρ. 3 και 5 του άρθρου 241 όπως Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». ε) του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/ Α/07) από τις οποίες ορίζεται «Οι διατάξεις των άρ θρων 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που καταργούνται, και αναλαμβάνει ο οικείος Δήμος απευθείας ή όχι την εκπλήρωση του σκοπού τους». στ) της παρ. 3 του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικη τικές πράξεις». 2) Την αριθ. 4569/ εγκύκλιο 11 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης. 3) Την αριθ. 3780/ απόφαση Νομάρχη Ημα θίας με την οποία συστάθηκε στον Δήμο Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξάν δρειας». 4) Την αριθ. 84/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Αλεξάνδρειας με την οποία καταργείται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέ ντρο Αλεξάνδρειας». 5) Την αριθ. οικ.684/ (Φ.Ε.Κ. 88/τ.Β / ) από φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με θέμα την παροχή εξουσιοδό τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», αποφασίζουμε: Την κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πνευ ματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξάνδρειας» του Δήμου Αλεξάνδρειας. Στο ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο δεν υπηρετεί προσω πικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η πε ριουσία του ανωτέρου νομικού προσώπου περιέρχεται στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Ακροτελεύτια διάταξη. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προ κληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δή μου Αλεξάνδρειας. Βέροια, 10 Απριλίου 2012 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (9) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/2746/Π07/5/00131/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφασης της Περιφερειάρχη Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της επιχείρη σης «ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την αριθμ. ΙΕ/24509/1048/Π07/5/00131/Ε/Ν. 3299/04/ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, τροποποιεί ται η με αρ. πρωτ. ΙΕ/2746/Π07/5/00131/Ε/Ν..3299/2004/ (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β 194/ ) απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΓΡΑΜ ΜΟΣ Α.Ε.» που πραγματοποιείται θέση Χασομέρι, Λωρίδα Σαγιάδας, Ν. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου και αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας ιχθυοτροφείου και παραγωγής γόνου ως ακολούθως: συνολικό κόστος : ,00 έναντι του κόστους των ,00 του προβλεπόμενου στην απόφαση υπαγωγής,η συνολική επιχορήγηση έπειτα και από την αναπροσαρμογή του κόστους, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ( : ,50) ήτοι ποσοστό 55%. Το ποσό της Ίδιας Συμμετοχής στην επένδυση, έπειτα και από την αναπροσαρμογή του κόστους, ορίζεται στο ποσό των σε εκατόν εβδομήντα έξη χιλιάδες τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά ( : ,50) ήτοι ποσοστό 25,00%. Το Τραπεζικό Δάνειο έπειτα και από την αναπρο σαρμογή του κόστους ορίζεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ ( : ,00) ήτοι ποσοστό 20,00% Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει του άρθρου 16 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α / ) «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή». Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ιωάννινα, 30 Απριλίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ Αριθμ. 7173/500 (10) Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, κατά το έτος 2012 υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγεί ας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 113, 114, 159, 186, 241, 245, 255, 257, 282 και 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α )

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το ΠΔ 147/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) και τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προ στασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3986/11 «Επεί γοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής ». 6. Την αριθμ. οικ /6770/ απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, περί μεταβίβασης επιπλέ ον αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπερι φεριεάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 7. Το γεγονός ότι προκειμένου να καλυφθούν επι τακτικές λειτουργικές ανάγκες της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, απαιτείται η υπερωριακή απα σχόληση α) του προσωπικού και συγκεκριμένα των ελεγκτικών υπαλλήλων, που αφορούν: στην διενέργεια υγειονομικών ελέγχων σε κατα στήματα, επιχειρήσεις και γενικά χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. στην διενέργεια ελέγχων για την εφαρμογή του νόμου ολικής απογόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους. στην αντιμετώπιση εκτάκτων ανθυγιεινών εστιών και επειγόντων καταστάσεων. β) του οδηγού για τις μετακινήσεις των εποπτών δημό σιας υγείας προς πραγματοποίηση των διενεργούμενων από αυτούς ελέγχους. 8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Ζακύνθου και συγκεκριμένα στον ΕΦ 073 και ΚΑΕ 0511 ποσού για το οποίο έχει γίνει ανάληψη πίστωσης με την αριθμ. οικ.18531/1134/ απόφαση (ΑΔΑ:Β4Ω07ΛΕ ΔΗΜ, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευ ματινής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, για πέντε (5) υπαλλήλους της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου. 2. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι είκοσι (20). Η εκτιμώμενη δαπάνη για τις ως άνω υπε ρωρίες ανέρχεται στο ύψος των Ζάκυνθος, 6 Απριλίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11) Στην υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/03398/Ε/Ν.3299/2004/ Απόφαση Υπαγωγής που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 642/τ.Β / αναφορικά με την επωνυμία της επιχείρησης διορθώνεται από το λανθασμένο: «Μ.ΤΣΟΛΑΚΗΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΦΩΤΟΝΙΟ Ε.Π.Ε.» στο ορθό: «ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΦΩΤΟΝΙΟ Μ. Ε.Π.Ε.». (Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) (12) Στην αριθμ. Φ.80000/8786/1078/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κρι τήρια και διαδικασία επιλογής ωφελούμενων για την υλοποίηση προγράμματος κατ οίκον φροντίδας συντα ξιούχων», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1240/Β/ , στη σελίδα 19757, στο άρθρο 1, στην Α στήλη, στα Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων της απόφασης, γίνεται η εξής διόρθωση: από το εσφαλμένο «α) Να έχουν συμπληρώσει τουλά χιστον το 78 έτος της ηλικίας τους,» στο ορθό: «α) Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 78 έτος της ηλικίας τους ή να έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας,». (Από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (13) Στο αρ. ΦΕΚ1129/ , τεύχος Β, που δημοσιεύθη κε η αρ. Υ5α/Γ.Π.οικ.26159/ απόφαση, επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση: από την εσφαλμένη τελική ημερομηνία της απόφασης: « » στην ορθή: « ». (Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (14) Στο ΦΕΚ 2079/τ.Β / , αριθμ. 5753/2010 από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που αφορά «Μεταφορά υπαλ λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών στριων από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους» γίνονται οι εξής διορθώσεις: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Σελ Α/Α 20: αντί του εσφαλμένου «10Γ/ΣΙΟ 10ΓΕΛ» στο ορθό «1 Γ/ΣΙΟ 1ο ΓΕΛ» Α/Α 29: αντί του εσφαλμένου «20ΓΕΛ» στο ορθό «2 ΓΕΛ» Σελ

8 25022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Να προστεθεί καθαρίστρια στον πίνακα του Δήμου Δράμας: 54 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΗΣ Γ/ΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Σελ Α/Α 3: Να διαγραφεί η καθαρίστρια ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ διότι εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στον πίνακα, αφού υπηρετεί σε σχολείο του Δήμου Δράμας. Α/Α 10: Το εσφαλμένο: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» στο ορθό: «ΜΑΡΙΑ» Να προστεθεί στον πίνακα του Δήμου Προσοτσάνης καθαρίστρια ως εξής: 12 ΣΙΑΧΙΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) (15) το εσφαλμένο: «...Κυριακές και 40 για...» Στην υπ αριθμό 05/3058/ απόφαση του Αντι στο ορθό:«...κυριακές ή νυχτερινές ώρες και 200 περιφερειάρχη Χαλκιδικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ για...» 948/τ.Β / στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Στην γραμμή 31 διορθώνεται και αφορούσε την Απόφαση υπερωριακής απασχόλη το εσφαλμένο: «200 ώρες εκ των...» σης του προσωπικού που εμπλέκεται στο πρόγραμμα στο ορθό: «360 ώρες εκ των...» Στην γραμμή 32 διορθώνεται Δακοκτονίας 2012 επιφέρονται οι παρακάτω διορθώσεις το εσφαλμένο: «...Κυριακές και 40 για...» στην σελίδα στην Β στήλη: στο ορθό: «...Κυριακές ή νυχτερινές ώρες και 200 Στην γραμμή 1 διορθώνεται για...» το εσφαλμένο: «Αριθμ » Στην γραμμή 41 διορθώνεται στο ορθό: «Αριθμ. 05/3058» το εσφαλμένο: «...στο ποσό των » Στην γραμμή 27 διορθώνεται στο ορθό: το εσφαλμένο: «1. Δ/ντης δακοκτονίας 200 ώρες...» «...στο ποσό των » στο ορθό: «1. Δ/ντης δακοκτονίας 360 ώρες...» Στην γραμμή 28 διορθώνεται (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1909 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2394 1 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτή των, οικονομικού έτους 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2985 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι κής Στήριξης.... 1 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα