ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ ) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό εισφοράς που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. από τις εποπτευ όμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις».. 1 Παράταση της ισχύος της 2/67774/0022/ (Β 1938) Κοινής Υπουργικής απόφασης σχετικά με τη μηνιαία αποζημίωση των Εμπειρογνωμόνων Συντονιστών και Μελών του Οργανωτικού Σχή ματος με κύριο έργο την Επιτάχυνση Απονομής Συντάξεων Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου σε πράξη του ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙ ΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ Σύσταση θέσεων στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαί δευσης Ενηλίκων Ορισμός και συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων με τίτλο «Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας των Ακα δημιών Εμπορικού Ναυτικού, (χρονικού διαστήμα τος )» και «Προβολή του Θεσμού της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ» που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων ζ (πρώην Κ.Π η/2.3.3.ια): «Ενί σχυση Δράσεων Δημοσιότητας για την Προβολή του Θεσμού της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαί δευσης και Κατάρτισης», της Ενέργειας 2.3.3: «Λοι ποί φορείς αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», του Μέτρου 2.3 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρ. Ένωση... 5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων πολι τικών υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι λίας για το χρονικό διάστημα από έως Συμπλήρωση και τροποποίηση της συστατικής πρά ξης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ» (πρώην Κοινοτική Επιχείρη ση) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Κώτση Ελένη του Διο νυσίου Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ ρες, καθώς και νυκτερινές ώρες κατά το έτος 2006, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β454 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ ) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό εισφοράς που κα ταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τις διατάξεις: 1 α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). β. Του π.δ. 81/ (ΦΕΚ 57 Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». 2. Του άρθρο 9 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α / ) όπως ισχύει. 3. Της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/283 (ΦΕΚ 1887 Β / ), απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Επι τροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)». 4. Της υπ αριθμ /Β431 (ΦΕΚ 377 Β / ) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό εισφοράς που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις». 5. Του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 6. Την υπ αριθμ. 39/ εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφά λισης. 7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, της υπ αριθμ /Β431 (ΦΕΚ 377 Β / ) απόφα

2 3858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό εισφοράς που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχει ρήσεις» ως εξής: α) Η παράγραφος 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η κατ έτος εισφορά των εποπτευομένων από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. ασφαλιστικών επιχειρήσεων προς αυτήν, σύμ φωνα με το άρθρο 9 του ν. 3229/2004, καθορίζεται σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1 ) επί της ετήσιας συνολικής παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων εκάστης των επιχει ρήσεων αυτών. Ως ετήσια παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων για τους σκοπούς της παρούσας, ορίζονται τα έσοδα κάθε ασφα λιστικής επιχείρησης από την έκδοση και ανανέωση συμ βολαίων όλων των Κλάδων ασφάλισης για τους οποίους έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξαιρουμένων των φόρων και τελών που ει σπράττονται για λογαριασμό του Δημοσίου ή τρίτων και αποδίδονται εις αυτούς.» β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ταυτόχρονα, κάθε εποπτευόμενη επιχείρηση υποχρε ούται να αποστέλλει προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α. έγγραφο, με το οποίο θα της γνωστοποιεί, αναλυτικά κατά κλάδο ασφά λισης, το σύνολο των καθαρών εσόδων της, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω, του προηγουμένου έτους, το οποίο υπογράφεται υποχρεωτικά από τους νομίμους εκ προσώπους της επιχείρησης, καθώς και αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος». Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφαση ισχύει ως έχει. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. 2/4546/0022 (2) Παράταση της ισχύος της 2/67774/0022/ (Β 1938) Κοινής Υπουργικής απόφασης σχετικά με τη μηνιαία αποζημίωση των Εμπειρογνωμόνων Συντονι στών και Μελών του Οργανωτικού Σχήματος με κύριο έργο την Επιτάχυνση Απονομής Συντάξεων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (Α 297) «Μισθολογι κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 (Α 75) «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές δια τάξεις». 3. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/ Το π.δ/μα 33/2006 (Α 35) «Διορισμός μελών της Κυ βέρνησης και Υφυπουργών». 5. Την υπ αριθμ. Την Φ /26672/1866/ (Β 1659) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας «Σύσταση Οργανωτικού Σχήματος για την περάτωση εκκρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με κύριο έργο την Επιτάχυνση Απονομής Συντάξεων», όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ αριθμ. Φ10021/7303/369/ (Β 435) όμοια τροποποιήθη κε με τις υπ αριθμ. Φ10021/10464/330/ (Β 704), Φ10021/27185/1489/ (Β 1856) αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και την 1682/ (Β736) απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 6. Την υπ αριθμ. 2/67774/0022/ (Β 1938) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασία «Καθορι σμός μηνιαίας αποζημίωσης των Εμπειρογνωμόνων, Συ ντονιστών και Μελών του Οργανωτικού Σχήματος στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με κύριο έργο την Επιτάχυνση Απονομής Συ ντάξεων». 7. Το υπ αριθμ.378/ έγγραφο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι η προβλεπόμενη δαπάνη ύψους ευρώ, δε θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΚΑΕ 0264). 9. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε: Η μηνιαία αποζημίωση των Εμπειρογνωμόνων, Συντο νιστών και Μελών του Οργανωτικού Σχήματος με κύριο έργο την Επιτάχυνση Απονομής Συντάξεων, που έχει κα θοριστεί με την 2/67774/0022/ (Β 1938) κοινή Υπουργική απόφαση ισχύει και για το χρονικό διάστημα παράτασης λειτουργίας του έργου της ομάδας, ήτοι από έως Αθήνα, 3 Μαρτίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. 876/0051 (3) Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου σε πράξη του ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , που συγχρηματοδο τείται από το ΕΚΤ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Διαχείρι ση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251), όπως τροποποι ήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/03 (ΦΕΚ Α 136). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ /ΦΕΚ 1432 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 519). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού στο Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύν

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3859 σεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά τους» (ΦΕΚ Β 1185), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/20554/0004/ όμοια της (ΦΕΚ Β 556) και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 2/27040/0022/ απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρ θρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β 1170). 5. Την υπ αριθμ. 2/7240/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β 310). 6. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος Το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο ΕΠΕΑΕΚ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη ευρώ, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια ου σιαστικού ελέγχου σε υποέργα πράξης ΕΚΤ του Επιχει ρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγ γελματική Κατάρτιση Ειδικότερα θα ελεγχθούν τα παρακάτω υποέργα του έργου «Υποστήριξη εκπαιδευτικών δομών δημοσίων ΙΕΚ/ αναβάθμιση των δημοσίων ΙΕΚ (Γ ΦΑΣΗ)» με κωδ. ΟΠΣ με τελικό δικαιούχο τον Οργανισμό Επαγγελμα τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Στην Αττική: ΙΕΚ Αργυρούπολης α/α υποέργου 14 ΙΕΚ Γαλατσίου α/α υποέργου 18 ΙΕΚ Γλυφάδας α/α υποέργου 19 ΙΕΚ Ηλιούπολης α/α υποέργου 21 ΙΕΚ Αμαρουσίου α/α υποέργου 13 ΙΕΚ Κορυδαλλού α/α υποέργου 24 ΙΕΚ Μεταμόρφωσης α/α υποέργου 27 ΙΕΚ Ν. Σμύρνης α/α υποέργου 29 ΙΕΚ Νίκαιας α/α υποέργου 30 ΙΕΚ Πειραιά α/α υποέργου 31 ΙΕΚ Περιστερίου α/αυποέργου 32 ΙΕΚ Χαϊδαρίου α/α υποέργου 33 ΙΕΚ Αγ.Αναργύρων α/α υποέργου 8 ΙΕΚ Αγ.Δημητρίου α/αυποέργου 9 ΙΕΚ Αιγάλεω α/αυποέργου 11 2ο ΙΕΚ Πειραιά α/α υποέργου 7 Στη Θεσσαλονίκη: Ιο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης α/α υποέργου 67 2ο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης α/α υποέργου 68 ΙΕΚ Επανομής α/α υποέργου 71 ΙΕΚ Εύοσμου α/α υποέργου 72 ΙΕΚ Θέρμης α/α υποέργου 73 ΙΕΚ Καλαμαριάς α/α υποέργου 74 ΙΕΚ Κουφαλιών α/α υποέργου 77 ΙΕΚ Λαγκαδά α/α υποέργου 78 ΙΕΚ Νεάπολης α/α υποέργου 81 ΙΕΚ Σίνδου α/α υποέργου 84 ΙΕΚ Τριανδρίας α/α υποέργου Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστη μα από έως και στην Αττική και από έως και στη Θεσσαλονίκη. 4. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι παρακάτω υπάλληλοι του Γ.Λ.Κ.: Χρονόπουλος Γεώργιος, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων Μπαρμπαγιάννη Ελένη, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων Χειλάκου Βασιλική, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προ γραμματισμού και Ελέγχων Αδαμόπουλος Χρήστος, υπάλληλος της 20ης Δ/νσης Προϋπολογισμού. Συντονιστής της ελεγκτικής ομάδας ορίζεται ο Χρο νόπουλος Γεώργιος. 5. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Τελικού Δικαι ούχου, μέσω της επιλεγμένης πράξης και ειδικότερα: α. Η διαπίστωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου σε επίπεδο κεντρικών περιφερειακών υπηρε σιών και τελικού δικαιούχου. β. Η διαπίστωση της ορθής διαχείρισης του προγράμ ματος σε σχέση με την ελεγχόμενη πράξη από τη Δια χειριστική Αρχή καθώς και η αποτελεσματική εκτέλεση της πράξης από το τελικό δικαιούχο. γ. Η πορεία υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, δ. Η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και ε. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης. 6. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου, που θα υποβληθεί, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, στη Διεύθυνση Προ γραμματισμού και Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.Λ.). 7. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη, από την υπό στοιχείο 4 του προοιμίου απόφαση, αποζημίωση. 8. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της ελεγκτικής ομάδας, για τις ανάγκες του ελέγχου, με οποι οδήποτε μέσο μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και του ΤΑΞΙ για μετακινήσεις εντός νομού. 9. Η εκτός έδρας αποζημίωση, τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης των μελών της ελεγκτικής ομάδας θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 5 του προ οιμίου απόφαση. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια ΚΟΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Αριθμ. 932 (4) Σύσταση θέσεων στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 164/2004 άρθρο 11 «Μετατροπή

4 3860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συμβάσεων των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ή έρ γου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου» (Α 134). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/ ) «Ρύθμιση θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.». 3. Το υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οικ. 8791/ έγγρα φο του ΥΠΕΣΔΔΑ με θέμα: «Ρυθμίσεις του ν. 3320/ 2005 για τη σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». 4. Τα υπ αριθμ. 20/ και 35/ πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ). 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, της Δ/νσης Ηλεκτρο νικής Διοίκησης. 6. Την υπ αριθμ. 126/ απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ «περί υπαγωγής ή μη στις ρυθμίσεις του π.δ. 164/2004». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/1995) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/ ) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2002 Οργάνωση Διοίκηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΦΕΚ 118/Α/ ). 10. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ι.Δ.ΕΚ. Ε. (Υ.Α ΦΕΚ 993/Β/ Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β 1432). 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του προϋπο λογισμού του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ύψους ,00 ΕΥΡΩ περίπου ετησίως. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ περίπου, αποφασίζουμε: Συνιστώνται στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( ΙΔΕΚΕ) οργανικές θέσεις, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εξής: 1. Μία θέση ΠΕ Θετικών Επιστημών 2. Μία θέση ΠΕ Φιλοσοφικών Επιστημών 3. Μία θέση ΔΕ Δ/κού Λογ/κού Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αριθμ (5) Ορισμός και συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων με τίτλο «Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας των Ακαδημιών Εμπο ρικού Ναυτικού, (χρονικού διαστήματος )» και «Προβολή του Θεσμού της Αρχικής Επαγγελματι κής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ» που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων ζ (πρώην Κ.Π η/2.3.3.ια): «Ενίσχυση Δράσεων Δημοσιότητας για την Προβολή του Θεσμού της Αρχικής Επαγγελματι κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», της Ενέργειας 2.3.3: «Λοιποί φορείς αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», του Μέτρου 2.3 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρ. Ένωση. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. με αρ. C(2004) 2414/ «για την τροποποίηση της απόφασης αρ. C(2000)3405/ με την οποία εγκρίνεται το Κοι νοτικό πλαίσιο Στήριξης για κοινοτική διαρθρωτική ενί σχυση στο πλαίσιο του στόχου 1 στην Ελλάδα». 3. Την απόφαση της Επιτροπής με αριθμ. Ε(2004) 5583/ «για την τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. Ε(2001)44,16/03/2001, απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ), από την Επιτροπή των Ε.Κ με ARINCO 2000/ GR/05/1/PO/ Το ν. 2860/2000(ΦΕΚ251/Α/ ) ο οποίος αναφέ ρεται στην «Διαχείριση, παρακολούθηση, και έλεγχο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3, καθώς και τις τροποποιή σεις του ν.3193/2003, άρθρο 17 (ΦΕΚ 266/ ). 5. Την Κοινή Υπουργική απόφαση 3345/ (ΦΕΚ 1533/Β / ) για την «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαί δευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης». 6. Την απόφαση υπ αριθμ. 1/ της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ, με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής πράξεων του Μέτρου 2.3 του ΕΠΕ ΑΕΚ, όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση. 7. Την απόφαση υπ αριθμ. 2280/ της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ, (μέσω γραπτής διαδικα σίας) με την οποία τροποποιήθηκε το Συμπλήρωμα Προ γραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ και ειδικότερα το αναλυτικό περιεχόμενο του Μέτρου 2.3 καθώς και την απόφαση υπ αριθμ. 9926/ της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ (μέσω γραπτής διαδικασίας) με την οποία τροποποιήθηκαν ορισμένα σημεία του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ. 8. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 581/ της ΕΥΔ ΕΠΕΑ ΕΚ με το οποίο διαβιβάζεται προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης προς έγκριση το οριστικό τροποποι ημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ στο οποίο συμπεριλήφθηκαν οι προτάσεις των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης που υποβλήθηκαν στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ σύμφωνα με την απόφαση της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής ( ). 9. Την υπ αριθμ / πρόσκληση υποβολής προτάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο πλαίσιο της Κατηγορίας

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3861 Πράξεων ζ (πρώην Κ.Π η/2.3.3.ια): «Ενίσχυση Δρά σεων Δημοσιότητας για την Προβολή του Θεσμού της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» της Ενέργειας 2.3.3, του Μέτρου 2.3. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 10. Τις με υπ αριθμ / και 1347/ (εισερχ. στην ΕΥΔ) προτάσεις του Υπουργείου Εμπορι κής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και του ΟΑΕΔ αντίστοιχα με τίτλο «Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (χρονικού διαστήματος )» και «Προβολή του Θεσμού της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ», που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με υπ αριθμ / πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, της Κατηγορίας Πράξεων ζ (πρώην Κ.Π η/2.3.3.ια), της Ενέργειας 2.3.3, του Μέτρου 2.3. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 11. Την απόφαση ΣΤ5/35235/ (ΦΕΚ583/τ.Β / ) της Υπουργού Παιδείας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα Ε.Ε. και Κ.Π.Σ., όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την απόφαση με υπ αριθμ / ΣΤ5/ (ΦΕΚ 680 τ.β/ ). 12. Το υπ αριθμ. Φ.908/32075/Η/ (ΦΕΚ 109 Τεύχος Γ / ), έγγραφο με θέμα: «Διορισμός Ειδικού Γραμ ματέα Υπηρεσιών Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Ε.Ε. και ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ». 13. Την με υπ αριθμ. 9706/ απόφαση της Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμέ νου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ. 14. Την Κοινή Υπουργική απόφαση 17758/ (ΦΕΚ 1339/Β / ) για την μετονομασία του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σε Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Διαχείρι σης Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ. 15. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/τ.Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 16. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συγκεκρι μένα: την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς και τη λειτουργία του εν λόγω συλλογικού οργάνου εκτός ωραρίου εργασίας για υπαλλήλους ή μισθωτούς του Δη μοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 17. Ότι προκαλείται δαπάνη που θα καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκ παίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με Κ.Υ.Α., σύμφωνα με τον ν. 3205/2003, αποφασίζουμε: Τη συγκρότηση τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αποτελούμενης από αξιολογητές για την αξιολόγη ση των προτάσεων των Τελικών Δικαιούχων (YEN και ΟΑΕΔ) με τίτλο «Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, (χρονικού διαστήμα τος )» και «Προβολή του Θεσμού της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ» που υποβλήθη καν στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων ζ(πρώην Κ.Π η/2.3.3.ια): «Ενίσχυση Δράσεων Δημοσιότητας για την Προβολή του Θεσμού της Αρχικής Επαγγελμα τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» της Ενέργειας «Λοιποί φορείς αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», του Μέτρου 2.3. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Ως μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται οι εξής: 1) Εμμανουήλ Χαιρετάκης, Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, ως πρόεδρος 2) Σοφοκλής Γώγος, Προϊστάμενος Μον. Α ΕΥΔ ΕΠΕ ΑΕΚ, ως μέλος 3) Ευάγγελος Κίτσιος, στέλεχος ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, ως μέ λος Γραμματέας για τη διαδικασία αξιολόγησης ορίζεται η κα Νίκη Αναστασίου, συνεργάτης του Ε.Α.Π. Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προαναφερόμενων προτάσεων που υποβλήθηκαν, όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης των ομάδων κριτηρίων Δ, Ε, ΣΤ, σύμφωνα με: α) τα αναφερόμενα στις ενότητες 8 και 9 της αντίστοιχης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και β) τα Τεχνικά Δελτία Έργων/Υποέργων (ΤΔΕ/Υ) και τα επισυναπτόμενα στις υποβληθείσες προτάσεις Έντυπα που ορίζονται στην πρόσκληση. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία θα συμπληρώσει σχετικά φύλλα αξι ολόγησης (Δελτίο Κρίσης) σύμφωνα με τα κριτήρια και τα οριζόμενα στις ενότητες 8 και 9 της σχετικής πρό σκλησης υποβολής προτάσεων και μετά από ανταλλαγή απόψεων επί των αναφερόμενων κριτηρίων, του περιε χομένου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ΤΔΕ/Υ και των επισυναπτόμενων στις προτάσεις εντύπων και εγγράφων. Ο αναλυτικός σχολιασμός των κριτηρίων είναι απαραίτητος για την αξιοπιστία της αξιολόγησης. Απαραίτητη επίσης είναι και η διατύπωση γνώμης σχετι κά με το ύψος των προϋπολογισμών για την ορθολογική εκτέλεση των πράξεων. Τα φύλλα αξιολόγησης (Δελτία Κρίσης) με την αξιολό γηση και το σχολιασμό για τα επιμέρους κριτήρια των προτάσεων παραλαμβάνονται από την ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ. Στη συνέχεια, η συνολική τελική διαδικασία αξιολόγησης η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 9 της σχετικής πρόσκλησης πραγματοποιείται με την «Άμεση Αξιολόγηση», θα ολοκληρωθεί από την ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ με την σύνταξη των τυποποιημένων από την ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ Εντύπων Αξιολόγησης Α 1, Α 2, Α 3 και του Πίνακα συ γκεντρωτικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η απασχόληση των ανωτέρω θα διαρκέσει έως 50 ερ γάσιμες ημέρες από την υπογραφή της παρούσας από φασης, επιπλέον των υποχρεωτικών τους καθηκόντων και πέραν του ωραρίου τους. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πιστοποιείται κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης περαίωσης εργασιών του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ /09/2006 (6) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων πολιτικών υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για το χρονικό διάστημα από έως Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή λων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και άλλες συναφείς διατάξεις».

6 3862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών / ΓΛΚ. 3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υ.Ε.Ν που θα καλυ φθούν με υπερωριακή εργασία, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής εργα σίας, με αμοιβή, από το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, για το Α εξάμηνο έτους 2006, ως εξής: Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΣ: Α. Για διακόσιους (200) μονίμους πολιτικούς υπαλλή λους της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΕΝ, έξι χιλιάδες τριακό σιες (6.300) ώρες συνολικά, για το Α εξάμηνο έτους 2006 (01 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006), ως ακολούθως: α) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εννιακόσιες (900) ώρες συνολικά, για την αντι μετώπιση αναγκών σύνταξης και εκτέλεσης του Τακτι κού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΥΕΝ, για την αναβάθμιση και επέκταση με νέα προγράμματα λογισμικού μισθοδοσίας των πολιτικών υπαλλήλων ΥΕΝ. β) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων, χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες συνολικά, για την υλοποίηση των πέραν του προ ϋπολογισμού ΥΕΝ προμηθειών, του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, του λογαριασμού Επιθεώρησης εμπορικών πλοίων, της Πλοηγικής Υπηρεσίας και του κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας, τη συμμετοχή σε επιτροπές Προ μηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης εκτός κανονικού ωραρίου. γ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολιτικού Προ σωπικού (ΔΠΠ) χίλιες τετρακόσιες (1.400) ώρες συνολικά, για την αντιμετώπιση αναγκών διενέργειας προσλήψε ων προσωπικού στο ΥΕΝ, τις εκπαιδευτικές μονάδες, τους πλοηγικούς σταθμούς και τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής που εξαιρούνται από το ν. 2190/94, τη συμμετοχή στις διαδικασίες συλλογι κών διαπραγματεύσεων, την επεξεργασία των Γενικών Κανονισμών Προσωπικού και Κανονισμών Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των εποπτευομένων από το ΥΕΝ Ανωνύμων Εταιριών, την κατάταξη του συνόλου του μόνιμου πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου, καθώς και άλλες επείγουσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας. δ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΔΥΑΣΟ) τριακόσιες (300) ώρες συνολικά, για περιπτώσεις απασχόλησης του προ σωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου για την αντιμε τώπιση θεμάτων ΝΑΤ, Οίκου Ναύτου και λοιπών εποπτευ ομένων από τη Διεύθυνση Οργανισμών. ε) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών (ΔΟΠΥ) τριακόσιες (300) ώρες συνολικά, για την άμεση προώθηση των διαδικασιών συμπλήρωσης και βελτίωσης των οργανικών διατάξε ων ΥΕΝ και των κανονιστικών πράξεων και Προεδρικών διαταγμάτων που προωθούνται από όλες τις Υπηρεσίες του ΥΕΝ. στ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΝΤ β ) τετρακόσιες (400) ώρες συνολικά, για την εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων για τη μισθοδοσία του προσωπικού ΥΕΝ και την ανα βάθμιση και επέκταση με νέα προγράμματα λογισμικού μισθοδοσίας πολιτικών υπαλλήλων ΥΕΝ και μηχανογρα φική επεξεργασία πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και την ολοκλήρωση και ενεργοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος βάσης πλοίων ναυτικών. ζ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας (ΔΑΝ) διακόσιες (200) ώρες συνολικά για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών, για την αποζημίωση της πέραν της πενθημέρου εργα σίας απασχόλησης τους ως χειριστές του Ραδιοτηλεπι κοινωνιακού δικτύου ΥΕΝ και των παρακτίων σταθμών ασυρμάτου με στόχο την ασφαλή διακίνηση των πλοίων εντός και εκτός του ελληνικού θαλάσσιου χώρου. η) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προστασί ας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) διακόσιες (200) ώρες συνολικά για το χειρισμό θεμάτων αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης άμεσα χωρίς καθυ στερήσεις και χρονικό περιορισμό, οποτεδήποτε τούτο απαιτηθεί και την προώθηση των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό ρυθμίσεων. θ) Για τους υπαλλήλους του Τμήματος Θαλασσίου Του ρισμού της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών (ΔΘΣ) διακόσιες (200) ώρες συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για την άμεση και έγκαιρη χορήγηση των κατ εξαίρεση εγκρίσεων για εκτέλεση περιηγητικών ταξιδιών, επαγγελματικών αδειών για πραγματοποίηση προκαθο ρισμένων ναύλων και διαπιστωτικών πράξεων παύσης ισχύος της επαγγελματικής αδείας για την αυθημερόν καταβολή Φ.Π.Α. ι) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) διακόσιες (200) ώρες συνολικά απο γευματινή υπερωριακή εργασία για την διαδικασία αντι κατάστασης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας με νέο κατάλληλο πιστοποιητικό το οποίο να πληροί τις προ ϋποθέσεις της Διεθνούς Σύμβασης S.T.C.W., εντός των οριζομένων προθεσμιών που ήδη γίνονται πιεστικές. ια) Για τους υπαλλήλους του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασί ας (ΔΝΕΡ) τριακόσιες (300) ώρες συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για την προώθηση και αποσυμφό ρηση των συσσωρευμένων φακέλων προς συνταξιοδότη ση ναυτικών, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται ο έλεγχος θαλάσσιας υπηρεσίας μεγάλου αριθμού ναυτι κών μηνιαίως, για την επίτευξη του στόχου μείωσης του χρόνου συνταξιοδότησης των ναυτικών. ιβ Για τους υπαλλήλους του Γραφείου Νομικού Συμβού λου εκατό (100) ώρες συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για την οργάνωση της Νομικής Βιβλιοθήκης του, την απογραφή των βιβλίων του και την αρχειοθέτησή τους σε Η/Υ. ΙΙ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΕΣΕΝ/Π) Επίσης εγκρίνεται σε βάρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ)απογευματινή υπερωριακή απασχόλη ση εξακοσίων (600) ωρών συνολικά για τρεις (03) μόνι μους υπαλλήλους ΥΕΝ που υπηρετούν στο ΚΕΣΕΝ/Πλοι άρχων για την υποβοήθηση της λειτουργίας των ειδικών σχολείων BRM BMS ARPA και ΝΗΟ. ΙΙI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Π.Σ.Κ.Ρ): α) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Για έναν (01) μόνιμο υπάλληλο εκατό δέκα (100) ώρες συνολικά για απογευματινή και τριάντα (30) ώρες για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3863 β) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΠΕΙΡΑΙΑ Για δύο (02) μόνιμους υπαλλήλους διακόσιες (200) ώρες συνολικά για απογευματινή και σαράντα (40) ώρες για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων. γ) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΚΑΒΑΛΑΣ Για δύο (02) μόνιμους υπαλλήλους εκατόν ογδόντα (180) ώρες συνολικά για απογευματινή εργασία. δ) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΠΑΤΡΑΣ Για δύο (02) μόνιμους υπαλλήλους τριακόσιες είκοσι (200) ώρες για απογευματινή και ογδόντα (80) ώρες για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων συνολικά. ε) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Για έναν (01) μόνιμο υπάλληλο εκατόν εξήντα (160) ώρες για απογευματινή και εξήντα (60) ώρες για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων συνολικά. στ) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΙΣΘΜΙΩΝ Για έναν (01) μόνιμο υπάλληλο εκατό (120) ώρες συνολι κά για απογευματινή και τριάντα (30) ώρες για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων. Όσον αφορά το προαναφερόμενο προσωπικό, κρίνεται απολύτως αναγκαία η έγκριση υπερωριακής απασχόλη σης δεδομένου, ότι παρίσταται πολλές φορές ανάγκη απασχόλησής του εκτάκτως εκτός ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση αιφνίδιων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, καθόσον η προσπάθεια καταπολέμησής της απαιτεί συνεχή εργασία και πέραν του κανονικού ωραρί ου, αλλά και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. ΙΙΙ. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ): α) ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Για έναν (01) μόνιμο υπάλληλο (οδηγό) διακόσιες ογδό ντα (280) ώρες συνολικά, για απογευματινή εργασία. β) ΑΕΝ/ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Για έναν (01) μόνιμο υπάλληλο (οδηγό), ενενήντα (90) ώρες συνολικά, για απογευματινή εργασία. Για έναν (01) μόνιμο υπάλληλο (Φύλακα), εκατό (100) ώρες συνολικά για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημε ρών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και εκατό (100) ώρες συνολικά για εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής. γ) ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ Για έναν (01) μόνιμο υπάλληλο (Φύλακα), εννιακόσιες είκοσι (920) ώρες συνολικά για νυχτερινή εργασία ερ γασίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και διακόσιες (200) ώρες συνολικά για εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής. Το πιο πάνω φυλακτικό προσωπικό απασχολείται, στις προαναφερόμενες περιφερειακές Ακαδημίες Ε.Ν. σε βάρ διες καθόσον σ αυτές, η φοίτηση είναι εσωτερική και οι σπουδαστές σε όλη τη διάρκειά της ενδιαιτώνται εντός της Σχολής, γεγονός που απαιτεί τη φύλαξη των χώρων αυτής όλες τις ημέρες του εκπαιδευτικού έτους. Οι οδηγοί των Σχολών Ασπροπύργου και Μακεδονί ας μεταφέρουν με υπηρεσιακό όχημα το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολών αυτών, οι οποίες στεγάζονται σε περιοχές μακριά από το αστικό Κέντρο και συνεπώς απαιτείται η εργασία τους ενωρίτερα το πρωί και αργότερα το μεσημέρι ώστε οι υπάλληλοι να ευρίσκονται στην Υπηρεσία τους κατά το κανονικό ωρά ριο εργασίας. ΙV. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟ ΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΓΛΛΠ): α) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οργάνωσης Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΔΟΛΕΛ), δι ακόσιες (200) ώρες συνολικά για την προώθηση νομο θετικών ρυθμίσεων αναφορικά με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, οργάνωση των Υπηρεσιών των Ο.Λ. Α.Ε., την εισήγηση επί των Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχε δίων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., θεμάτων Ναυπηγοε πισκευής και Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων. β) Για τους υπαλλήλους του Τμήματος Μελετών και Έργων της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών, εκατό (100) ώρες συνολικά για την διατύπωση απόψεων επί μελετών που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς όρους, εκτέλεση λιμενικών έργων, τοποθέτηση πλωτών κατασκευών και τα συναφή θέματα εντός και εκτός ζώνης Λιμένα καθώς και την εποπτεία και έλεγχο της εφαρμογής των Αναπτυ ξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (Master Plan) των Λιμένων που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. 2. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλ ληλο μηνιαίως. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης νυκτερινών, Κυρια κών και εξαιρεσίμων ημερών καθ υπέρβαση της υποχρε ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαί νουν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα (δεν ισχύει για την εργασία προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής). 3. Υπεύθυνοι ορίζονται οι οικείοι Διευθυντές για την Κεντρική Υπηρεσία, ενώ για τους υπαλλήλους ΚΕΣΕΝ/ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΑΕΝ και ΠΣΚΡ, οι Διοικητές και κατά τόπους Λιμενάρχες, αντίστοιχα. 4. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την απόφαση αυτή ανέρχεται σε ΕΥΡΩ περίπου σε βάρος των Κ.Α.Ε και 0512 του φορέα 41/110 «Κεντρική Υπηρεσία και Λιμεναρχεία», Προϋπολογισμού ΥΕΝ, έτους 2005 και σε 2500 ΕΥΡΩ περίπου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) έτους 2005 όπου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. Κυβερνήσεως και ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της και μέχρι Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ (7) Συμπλήρωση και τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ» (πρώην Κοινοτική Επιχείρηση). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 277 παρ. 3 και 4, , 315 του π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 11 του ν. 2503/ Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. 3. Τις διατάξεις του ν. 2539/ ΦΕΚ 244/ Τις διατάξεις του π.δ. 250/1989 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στις Νομαρχίες». 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ 358/ , περί σύστασης Κοινοτικής

8 3864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιχείρησης ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ στην Κοινότητα Καμηλαρίου Ν. Ηρακλείου. 6. Την υπ αριθμ. 713/ εισηγητική έκθεση της Δ/ νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης για τη βιωσιμότητα της Δημοτικής Επιχείρησης «ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ». 7. Την υπ αριθμ. 335/2005 απόφαση του δημοτικού συμ βουλίου Τυμπακίου, με την οποία αποφασίσθηκε η παρά ταση διάρκειας λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης «ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ», για είκοσι χρόνια έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου που εκφράζεται με την υπ αριθμ. 16/2055 απόφασή του, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ 358/ , με την οποία συστήθηκε η Δημοτική Επιχεί ρηση «ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ» (πρώην Κοινοτική Επιχείρηση), ως προς την χρονική διάρκεια της ανωτέρω επιχείρησης, η οποία παρατείνεται για είκοσι (20) χρόνια με την ίδια μορφή που λειτουργεί μέχρι σήμερα. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 358/ ), περί σύστασης Κοινοτικής Επιχείρησης ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Τυμπακίου. Ηράκλειο, 2 Μαρτίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ (8) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Κώτση Ελένη του Διονυσίου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 877/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών χορηγείται στην Κώτση Ελένη του Διονυσίου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Αριθμ. οικ (9) Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, ερ γασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κα θώς και νυκτερινές ώρες κατά το έτος 2006, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Νομαρχιακή Αυτοδι οίκηση Αργολίδας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19Α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, (ΦΕΚ 297/Α ) και ως ορίζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) και τις όμοιες του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 301/ Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996, (ΦΕΚ 21 Α) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α). 6. Το με υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Την ανάγκη απασχόλησης των υπαλλήλων μελών του Τοπικού Κέντρου Επείγουσας Ανάγκης που έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί υπό την Δ/νση Κτηνιατρικής με την υπ αριθμ. 600/ απόφαση Νομάρχη Αργολίδας, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της γρίπης των πτηνών, πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, λόγω εξαιρετικών ή εκτάκτων αναγκών της Δ/νσης Κτηνιατρικής για το έτος 2006 στα πλαίσια της αντιμετώπισης της γρίπης των πτηνών. 8. Τα υπ αριθμ. 600/ και 864/ έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Ν.Α. Αργολίδας. 9. Το ότι, με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του φορέα του προϋπολογισμού μας Φ. 292 και ΚΑΕ , ΚΑΕ , του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν, όπως προκύπτει από το έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών μας, αποφασίζουμε: Α. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας καθώς και εργασίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για την κάλυψη όλως εξαιρετικών ή εκτάκτων αναγκών της Δ/νσης Κτηνιατρικής για (14) δεκατέσσερις υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια του έτους 2006, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της γρίπης των πτηνών. Β. Ορίζουμε υπεύθυνο για τον έλεγχο και παρακολούθηση της πραγματοποίησης παροχής υπερωριακής απασχόλησης τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής. Γ. Κατανέμουμε στη Δ/νση Κτηνιατρικής και κατά ανώτερο όριο ωρών αντίστοιχα: για απογευματινή υπερωριακή εργασία 900 για εργασία κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες 170 Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο θα γίνει με νεώτερες αποφάσεις, σύμφωνα με την εργασία που θα παρασχεθεί υπό την εποπτεία και ευθύνη του παραπάνω ορισθέντος Προϊσταμένου. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Ναύπλιο, 8 Μαρτίου 2006 Ο Νομάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μεσογείων 14-18 115 10 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α Μέγεθος κειμένου: 471 KB Π.Δ. 362/28-11-97 (ΦΕΚ-240 Α'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-272 Α'/97) : Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-ΥΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-ΥΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Tαχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-84Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-84Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ9-61Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ9-61Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΨΦ-9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΨΦ-9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23/03/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π. 33022/ΔΟΔ 1855 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα