ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Περί της ίδρυσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μετά από σειρά δημοσιευμάτων αναφορικά με την ίδρυση Τμημάτων Αρχιτεκτονικής στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Δυτικής Μακεδονίας, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα εξής: Η ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα της (Π.Δ. 173/09, ΦΕΚ 206 Α/ ) και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το Προεδρικό Διάταγμα της (Π.Δ. 8/10, ΦΕΚ 13 Α/ ). Στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και η έδρα του μεταφέρθηκε από την Καστοριά στην Κοζάνη. Με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 105/13, ΦΕΚ 137 Α/ ) ορίστηκε ότι η λειτουργία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος

2 Με την υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις (ΦΕΚ 2007 Β/ ), έγινε απλώς η ένταξη των εν λόγω Τμημάτων στο Επιστημονικό Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την ίδρυση των δυο παραπάνω τμημάτων υπήρξαν οι ανάλογες εισηγήσεις, από τα όργανα διοίκσης και των δυο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η εν τοις πράγμασι λειτουργία των δυο Τμημάτων θα εξαρτηθεί από τα ίδια τα Ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψιν τα οικονομικά τους δεδομένα, μετά και τις τελευταίες περικοπές στους προϋπολογισμούς τους.

3 25181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή Προστίμου για Τελωνειακή Παράβαση εις βάρος του SULA ADRIATIK του KASEM... 1 Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β / ) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κα τόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύ που Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»... 2 Κατάρτιση των πολιτικών και ποινικών τμημά των του Αρείου Πάγου για το δικαστικό έτος Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, ερ γασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας έως 31/12/2014 για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοι νωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου Εγκριση Υπερωριακής και Εξαιρέσιμης εργασίας πέ ραν της υποχρεωτικής, Νυκτερινής και Εξαιρέσι μης εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδι αίας υποχρεωτικής, προσωπικού Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. για το Έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Επιβολή Προστίμου για Τελωνειακή Παράβαση εις βάρος του SULA ADRIATIK του KASEM Με την υπ αριθμ. 10/2014 Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Πρέβεζας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 του Ν. 2960/01 επεβλήθησαν στον SULA ADRIATIK του KASEM με ΑΔΒ ΒΙ Αλβανό υπήκοο, αγνώστου διανομής, πρόστιμο ύψους εφτακοσίων πενήντα (750,00) ευρώ προσωπική οφειλή. Επίσης με την παραπάνω πράξη ορίστηκε αλληλέγγυα υπόχρεος με τον MALI KARALLMBEJ Αλβανό υπήκοο κά τοικο Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας,για το ποσό των χιλί ων πεντακοσίων ευρώ 1500,00, για Λαθρεμπορία καπνικών. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδαφ. (β) του Ν. 2960/01 (Τελωνειακός Κώδικας), ως αγνώστου διαμονής παραβάτης. Ο Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ F Αριθμ. Φ.253/104943/Β6 (2) Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β / ) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κα τόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α ), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90Α )2. Τις διατάξεις της με αριθμό Φ 253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β / ) υπουργικής από φασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 105/2013 (ΦΕΚ 137 Α / ).

4 25182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 72/2013 (ΦΕΚ 119 Α / ). 5. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 της αριθμ /ΣΤ5/2014 (ΦΕΚ 1618 Β / ) απόφα σης καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλ. Δερμεντζόπουλο και Κ. Κουκοδήμο. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την με αριθμό Φ. 253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β / ) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ως ακολούθως: Άρθρο ΜΟΝΟ Στο εδάφιο IV «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 (ΦΕΚ 1580 Β / ) ομοίας, στα Τμήματα των Πανεπιστημίων προστίθενται: α) το Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τη Κοζάνη, β) το Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Η εκπαιδευτική λειτουργία των ως άνω Τμημάτων αρ χίζει από το ακαδημαϊκό έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 7 Ιουλίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. απόφ. 16/2014 (3) Κατάρτιση των πολιτικών και ποινικών τμημάτων του Αρείου Πάγου για το δικαστικό έτος Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα 26 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 90 του Συντάγ ματος και 23 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβού λιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Αθανάσιος Κουτρομά νος Εισηγητής, 3) Γεώργιος Χρυσικός, 4) Βασίλειος Λυκούδης, 5) Γεώργιος Γιαννούλης, 6) Ιωάννης Σίδερης, 7) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 8) Νικόλαος Λεοντής, 9) Σπυρίδων Μιτσιάλης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 10) Βιολέττα Κυτέα, 11) Γεώργιος Γεωργέλλης, 12) Πανα γιώτης Ρουμπής, 13) Ανδρέας Δουλγεράκης, 14) Κωνστα ντίνος Φράγκος, 15) Νικόλαος Πάσσος, 16) Δημητρούλα Υφαντή, 17) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 18) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 19) Δημήτριος Κράνης, 20) Χριστόφορος Κοσμίδης, 21) Ανδρέας Ξένος, 22) Ευφημία Λαμπροπού λου, 23) Δημήτριος Κόμης, 24) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 25) Αντώνιος Ζευγώλης, 26) Ερωτόκριτος Καλούδης, 27) Γεράσιμος Φουρλάνος, 28) Αργύριος Σταυράκης, 29) Ιωάννα Πετροπούλου, 30) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου Πετρουλάκη, 31) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 32) Γεώργιος Σακκάς, 33) Μαρία Βασιλάκη, 34) Ιωάννης Χαμηλοθώρης, 35) Χρυσούλα Παρασκευά, 36) Μαρία Γαλάνη Λεοναρ δοπούλου, 37) Μιχαήλ Αυγουλέας, 38) Βασίλειος Καπε λούζος, 39) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 40) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 41) Πάνος Πετρόπουλος, 42) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 43) Μαρία Βαρελά, 44) Γεώργιος Κο ντός, 45) Ασπασία Μαγιάκου, 46) Αριστείδης Πελεκάνος, 47) Βασίλειος Πέππας, 48) Χαράλαμπος Καλαματιανός, 49) Γεώργιος Λέκκας, 50) Δημήτριος Στέφανος Βόσκας, 51) Μαρία Χυτήρογλου, 52) Ειρήνη Καλού, 53) Δημή τριος Χονδρογιάννης και 54) Αρτεμισία Παναγιώτου, Αρεοπαγίτες.Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος ως νόμιμος κατά σειρά αρ χαιότητας αναπληρωτής της κωλυομένης Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη και η Γραμ ματέας της Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 60 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 71 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας πενήντα τέσσερις (54), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 παρ. 5, εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ νεδρίασηςη Ολομέλεια, σε Συμβούλιο, ασχολήθηκε με την κατάρτιση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος Ο Εισηγητής Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Αθα νάσιος Κουτρομάνος, πρότεινε όσα αναφέρονται στο διατακτικό. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος, πρότεινε να γίνει δεκτή η πρόταση του Εισηγητή και αποχώρησε (άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005). ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3346/2005 «Με απόφαση της Ολομέλειας, σε συμ βούλιο, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σεως, γίνεται η σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου. Για την κατανομή λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των Αντιπροέδρων και των Αρεοπαγιτών, όπως και η αρχαιότητά τους, προ κειμένου να υπηρετούν σε κάθε τμήμα και αρχαιότεροι Αρεοπαγίτες. Κατά την κατανομή μπορεί να ορίζονται για κάθε τμήμα και αναπληρωτές Αρεοπαγίτες που υπηρετούν σε άλλα τμήματα. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μπορεί κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους να συμπληρώνει τη σύνθεση ορισμένων τμημάτων από άλλα τμήματα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες. Η πράξη αυτή του Προέδρου έχει προσωρινή ισχύ μέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση από την Ολομέλεια, η οποία πρέπει να συγκληθεί προς τούτο μέσα σε τριάντα ημέρες και η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, κατόπιν της από έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να αποφασίσει για την κατάρτιση των τμημάτων για το δικαστικό έτος , με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου. Η σύνθεση των κατωτέρω τμημάτων θα συμπλη ρωθεί με τους ήδη υπηρετούντες Αντιπροέδρους και τους Αντιπροέδρους, που θα προαχθούν για την κάλυ ψη των κενών οργανικών θέσεων. Εξουσιοδοτεί δε τον Πρόεδρο να τοποθετήσει αυτούς στα τμήματα και να προβεί στις αναγκαίες μετακινήσεις των Αρεοπαγιτών, εάν παραστεί ανάγκη. Κατόπιν τούτων, η Ολομέλεια, αφού άκουσε τον Ει σηγητή Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Αθανάσιο Κουτρομάνο και έλαβε υπόψη τις προτιμήσεις των Αντιπροέδρων και των Αρεοπαγιτών, όπως και την αρ χαιότητά τους, ώστε να υπηρετούν σε κάθε τμήμα και αρχαιότεροι Αρεοπαγίτες, αλλά και τις εν γένει υπηρε σιακές ανάγκες, έκρινε ομόφωνα, ότι η κατάρτιση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος , πρέπει να αυτή που αναφέρεται στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Καταρτίζει τα τμήματα, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος , ως εξής: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α 1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο Γεώργιος Χρυσικός και εννέα (9) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Γεώργιος Γεωργέλλης, 2) Αντώνιος Ζευγώλης, 3) Γεώργιος Λέκκας, 4) Πηνελόπη Ζωντανού, 5) Αθανά σιος Καγκάνης, 6) Χαράλαμπος Μαχαίρας, 7) Αλτάνα Κοκκοβού, 8) Δημήτριος Γεώργας και 9) Ιωάννης Μαγ γίνας, ως μέλη του. Α 2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο Αθανάσιος Κουτρομάνος και εννέα (9) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 2) Κωνσταντίνος Τσόλας, 3) Ευφημία Λαμπροπούλου, 4) Γεράσιμος Φουρλάνος, 5) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 6) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 7) Γεώργιος Κοντός, 8) Βασίλειος Πέππας και 9) Δημή τριος Στέφανος Βόσκας, ως μέλη του. Β 1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους προαχθησομένους σε Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος, και πέντε (5) Αρεο παγίτες, ήτοι οι: 1) Ανδρέας Δουλγεράκης, 2) Νικόλαος Πάσσος, 3) Μιχαήλ Αυγουλέας, 4) Χρήστος Βρυνιώτης και 5) Γεώργιος Αναστασάκος, ως μέλη του. Β 2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο Γεώργιος Γιαννούλης και πέντε (5) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Χριστόφορος Κοσμίδης, 2) Δημήτριος Κόμης, 3) Ασπασία Καρέλλου, 4) Απόστολος Παπαγεωργίου και 5) Παναγιώτης Κατσιρούμπας, ως μέλη του. Γ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο Ιωάννης Σίδερης, και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Νικόλαος Μπιχάκης, 2) Ερωτόκριτος Καλούδης, 3) Αρ γύριος Σταυράκης, 4) Ελένη Διονυσοπούλου, 5) Ευγενία Προγάκη, 6) Μαρία Βαρελά και 7) Ασπασία Μαγιάκου, ως μέλη του. Δ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο Νικόλαος Λεοντής, και εννέα (9) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 2) Δημητρούλα Υφαντή, 3) Γεώργιος Σακκάς, 4) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 5) Χαράλαμπος Καλαματιανός, 6) Μαρία Χυτήρογλου, 7) Ειρήνη Καλού, 8) Σοφία Ντάντου και 9) Δημήτριος Τζιούβας, ως μέλη του. ΠΟΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι η Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, και πέντε (5) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Βιολέττα Κυτέα, 2) Αικατερίνη Βασιλακοπού λου Κατσαβριά, 3) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 4) Αρι στείδης Πελεκάνος και 5) Δημήτριος Χονδρογιάννης, ως μέλη του. ΣΤ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους προαχθησομένους σε Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος, και πέντε (5) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Μαρία Βασιλάκη, 2) Χρυσού λα Παρασκευά, 3) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 4) Πάνος Πετρόπουλος και 5) Αρτεμισία Παναγιώτου, ως μέλη του. Ζ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους προαχθησομένους σε Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος, και πέντε (5) Αρεο παγίτες, ήτοι οι: 1) Παναγιώτης Ρουμπής, 2) Κωνσταντί νος Φράγκος, 3) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 4) Ανδρέας Ξένος και 5) Βασίλειος Καπελούζος, ως μέλη του. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε, ομόφωνα, ότι ως αναπλη ρωτές Αρεοπαγίτες για κάθε τμήμα θα καλούνται οι εξής: 1. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Α 2 τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Α 1 τμήματος και αντίστροφα. 2. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Β 1 τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Β 2 τμήματος και αντίστροφα.

6 25184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Δ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Γ τμήματος και αντίστροφα. 4. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες εκά στου ποινικού τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης των άλλων ποινικών τμημάτων. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου Ο Πρόεδρος ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ F Αριθμ. οικ (4) Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το διάστημα από την δημοσίευση της πα ρούσας έως 31/12/2014 για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 159 παρ. 1 περ. στ και ιβ και άρθρο 282 παρ. 1α). 2. Του Οργανισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο νίας Θράκης (Π.Δ. 144/2010, ΦΕΚ Α 237/10). 3. Την Αρ. Απ. 39/ απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που αφορά «μεταβί βαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπε ριφερειάρχες» (ΦΕΚ 122/ τ.β ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των οποίων επι τρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλ λήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ μόνο για αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Την απόφαση αρ. 1428/ (ΦΕΚ 650/τ.Β / ) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που αφορά «Καθο ρισμός ωραρίου εργασίας σε εικοσιτετράωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Έβρου». 6. Την ανάγκη εφαρμογής των Υγειονομικών Διατά ξεων και Νόμων α) Υ1γ/ΕΠ/οικ96967/12, β) Α5/3010/85. γ) Ν. 3868/10 κτλ. 7. Την ανάγκη κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών. 8. Τις αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α. Ω8ΓΑ7ΛΒ ΟΚ6 και ΒΥΠΔ7ΑΒ ΟΜΣ που αφορούν την δέσμευση των απαιτούμενων ποσών για την αποζημίωση των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, αποφασίζουμε: Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαι ρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων. Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υπο χρεώσεων μας καθ όλη την διάρκεια του 24ώρου, για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας έως 31/12/2014. Η έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης κρίνεται αναγκαία και επιβάλλεται για τους ενδεικτικά αναφερόμενους παρακάτω λόγους: 1. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζικής εστίασης και των Κέντρων Διασκέδασης, τα περισσότε ρα των οποίων λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωρα ραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ή μόνον εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές (κέντρα Διασκέδασης). 2. Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (πανηγύρια), σε με γάλες εμποροπανηγύρεις οι οποίες πραγματοποιούνται εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές. 3. Τον έλεγχο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου. 4. Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητη ριάσεις) κατά τις οποίες απαιτείται άμεση διενέργεια ελέγχου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και διενέργεια επιδημιολογικής διερεύνησης. 5. Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 6. Τη διενέργεια ηχομετρήσεων για τη χορήγηση αδει ών χρήσης μουσικών οργάνων ή και τη διαπίστωση ηχο ρύπανσης. Οι ηχομετρήσεις διενεργούνται τις βραδινές ή πρώρες πρωινές ώρες προκειμένου να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες θορύβου βάθους ή να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τα καταστήματα που ελέγχονται. 7. Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά τις εορτα στικές περιόδους. 8. Τη διεκπεραίωση προγραμμάτων ελέγχου ποιότη τας, του παρεχόμενου από τους δήμους, νερού ανθρώ πινης κατανάλωσης, περιλαμβανομένης της σύνταξης τεχνικών δελτίων και στατιστικών στοιχείων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 9. Τον έλεγχο ανθυγιεινών εστιών και την έγκριση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλή των, στερεών απορριμμάτων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 10. Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που προ κύπτουν από τις δραστηριότητες της υπερωριακής εργασίας και υπηρεσιακές εκκρεμότητες, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού καθώς και την για παρακολούθηση δράσεων που υλοποιούνται από την υπηρεσία μας 11. Τη διενέργεια κοινοτικών ερευνών κατόπιν εισαγ γελικής εντολής για παρακολούθηση οικογενειών σε κρίση και την διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών. 12. Συμμετοχή σε συσκέψεις και Β. Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες εργασίμων, Κυ ριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας έως 31/12/2014 ως εξής: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: έντεκα (11) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι μνας και του Τμήματος Δημόσιας Υγείας (Ορεστιάδας) ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗ ΜΑ από την δημοσίευση της παρούσας έως 31/12/2014:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α) ΠΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (μέχρι ώρα 22:00): συνολικά μέχρι χίλιες τριακόσιες (1300) ώρες Β) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ (22:00 έως 06:00), ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ: συνολικά μέχρι εξακόσιες (600) ώρες. ΣΥΝΟΛΟ (για 12 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υγείας και Κοιν. Μέριμνας): μέχρι 1900 ώρες. Το συνολικό ποσό υπολογίζεται σε ,00 ευρώ και είναι εις βάρος του ΚΑΕ για το ποσό των 8000 (απογευματινές υπερωρίες) και εις βάρος του ΚΑΕ για το ποσό των (υπερωρί ες νυχτερινών και εξαιρέσιμων ημερών), για το οποίο υπάρχουν πιστώσεις και έχουν ληφθεί οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. Όλοι οι παραπάνω υπάλληλοι θα απασχοληθούν ο κα θένας μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για εργασία κατά τις απογευματινές ώρες. και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως για εργασία νυχτερινή ή κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες (ή όπως θα καθορίζεται από την από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία). Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ λήλους θα γίνει με απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πι στώσεων στον προϋπολογισμό του έτους Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχόλη σης των ανωτέρω ορίζεται η Προϊσταμένη της Δ/νσης, η οποία θα υπογράψει και τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις ανά Περιφερειακή Ενότητα για την αμοιβή των απασχολουμένων υπαλλήλων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 'Αλεξανδρούπολη, 8 Ιουλίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΑΟΥ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ F Αριθμ. απόφ. 86/8/ (5) Εγκριση Υπερωριακής και Εξαιρέσιμης εργασίας πέραν της υποχρεωτικής, Νυκτερινής και Εξαιρέσιμης εργα σίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρε ωτικής, προσωπικού Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. για το Έτος ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε., Αφού έλαβε υπόψη του: 1) Την εισήγηση του προέδρου 2) Τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 (άρθρο 176ο). 3) Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (άρθρο 20ο). 4) Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (άρθρο 1ο). 5) Τον Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Χαλκίδας (ΦΕΚ 242/ Β /1980). 6) Την αρ. 1 απόφαση 1ης Συνεδρίασης ΟΛΝΕ Α.Ε. 10/01/2014 7) Το αρ. Πρωτ. 2/101370/0022/10/01/2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. 8) Τον προϋπολογισμό Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. οικ. έτους ) Την ανάγκη πραγματοποίησης Υπερωριακής και Εξαιρέσιμης εργασίας πέραν της υποχρεωτικής, Νυ κτερινής και Εξαιρέσιμης εργασίας προς συμπλήρω ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, αποφασίζει κατά πλειοψηφία: Την καθιέρωση και έγκριση των δεδουλευμένων ωρών Υπερωριακής και Εξαιρέσιμης εργασίας πέραν της υπο χρεωτικής, Νυκτερινής και Εξαιρέσιμης εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για το Έτος α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο μέχρι την 22η ώρα, τεσσάρων (4) υπαλλήλων Δ.Ε. Ειδικότητας Τεχνικών ήτοι 20 ώρες ανα μήνα έκαστος. 1.β. Υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέ σιμες ημέρες (από την 6η πρωινή 22η ώρα) καθ' υπέρ βαση της υποχρεωτικής, τεσσάρων (4) υπαλλήλων Δ.Ε. Ειδικότητας Τεχνικών ήτοι 16 ώρες ανα μήνα έκαστος. 2.α. Νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδο μαδιαίας υποχρεωτικής από δύο (2) υπαλλήλους Δ.Ε. Ειδικότητας Τεχνικών 22 Ημέρες Χ 8 ώρες ανα μήνα έκαστος. 2.β. Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής από δύο (2) υπαλλήλους Δ.Ε. Ειδικότητας Τεχνικών 3 Ημέρες Χ 8 ώρες ανα μήνα έκαστος. Οι ανωτέρω αιτούμενες ώρες αφορούν το Έτος 2014 και θα βαρύνουν τους Κωδικούς «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» προϋπολογισθέντος ποσού 2.000,00. και «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες» προϋπολογι σθέντος ποσού ,00. Η κατανομή των ωρών, καθώς και ο αριθμός του προσωπικού που πραγματοποιεί υπερωριακή εργασία, καθορίζεται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις διατάξεις του Ν. 4024/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Χαλκίδα, 7 Ιουλίου 2014 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΓΑΣ

8

9

10 25188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση της επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα