ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέτρηση θερµοκρασίας µε το ψηφιακό πολύµετρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέτρηση θερµοκρασίας µε το ψηφιακό πολύµετρο"

Transcript

1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέτρηση θερµοκρασίας µε το ψηφιακό πολύµετρο 1. Το ψηφιακό πολύµετρο Το ψηφιακό πολύµετρο που χρησιµοποιείται στην άσκηση έχει την δυνατότητα µέτρησης των ηλεκτρικών µεγεθών τα οποία φαίνονται στις αντίστοιχες θέσεις λειτουργίας του περιστροφικού επιλογέα, δηλαδή τάση (V), ρεύµα (ma, A), αντίσταση (Ω), χωρητικότητα (CAP), καθώς και συχνότητα (Hz) και θερµοκρασία ( C). CAP SEL RAN/Hz REL C Hz RS232 ON OFF V ma OFF A Σχήµα Π1: Το ψηφιακό πολύµετρο και ο περιστροφικός επιλογέας του 1. Οθόνη 2. Περιστροφικός επιλογέας 3. Θέση επιλογέα για την µέτρηση θερµοκρασίας 4. Αρνητικός ακροδέκτης εισόδου (γείωση) 5. Θετικός ακροδέκτης εισόδου 6. ιακόπτης σειριακής εξόδου προς υπολογιστή Για την άσκηση αυτή ενδιαφέρει µόνο η δυνατότητα µέτρησης θερµοκρασίας. Αυτό επιτυγχάνεται συνδέοντας µε το πολύµετρο έναν αισθητήρα θερµοκρασίας, ο οποίος µετατρέπει την θερµοκρασία σε ηλεκτρική τάση. Ο αισθητήρας που συνεργάζεται µε το συγκεκριµένο πολύµετρο στην περίπτωσή µας είναι ένα τυποποιηµένο θερµοηλεκτρικό στοιχείο (θερµοζεύγος) τύπου Κ. Το θερµοζεύγος αυτό αποτελείται από δύο αγωγούς από κράµατα Chromel-Alumel και παρέχει διαφορά δυναµικού 0.04 mv ανά βαθµό Κελσίου της διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ θερµής και ψυχρής επαφής. (Περισσότερα για τα θερµοηλεκτρικά στοιχεία θα βρείτε στην Άσκηση 7, σελ. 160). Για να µετρήσετε θερµοκρασία αρκεί να συνδέσετε το θερµοζεύγος µε το πολύµετρο και να επιλέξετε την θέση C στον περιστροφικό επιλογέα του (βλέπε 3 στο Σχήµα Π1. Οι

2 2 µετρήσεις που προέρχονται από τον συνδυασµό θερµοζεύγους-πολύµετρου έχουν διακριτική ικανότητα 0.1 C και πιστότητα 1-2 C. Το συγκεκριµένο πολύµετρο έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ µέσω του σειριακού διαύλου (serial port). Ο Η/Υ µέσω κατάλληλου προγράµµατος λήψης δεδοµένων το ο- ποίο ονοµάζεται Data Logger λαµβάνει τα δεδοµένα (χρόνος και θερµοκρασία) από το πολύµετρο και τα παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ. Μέσω καταλλήλων επιλογών του προγράµµατος, ο χρήστης έχει την δυνατότητα τα λαµβανόµενα δεδοµένα να τα βλέπει στην οθόνη του Η/Υ (σε ψηφιακή ή/και αναλογική µορφή), να τα παρουσιάσει σε πίνακα δεδοµένων, να τα σχεδιάσει σε γραφική παράσταση και να τα αποθηκεύσει στον σκληρό δίσκο του Η/Υ (ή σε δισκέτα). Επίσης το πρόγραµµα µπορεί να ανακαλέσει αποθηκευ- µένα δεδοµένα και να τα παρουσιάσει σε πίνακα ή/και γραφική παράσταση. Επειδή το πολύµετρο διαθέτει λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας, µετά από την παρέλευση 30 λεπτών από την τελευταία χρήση του περιστροφικού επιλογέα, το πολύµετρο σταµατά την λήψη µετρήσεων. Για το λόγο αυτό, µετά από κάθε ανεξάρτητο πείραµα πρέπει να γυρνάτε τον επιλογέα του πολυµέτρου στην θέση OFF. (Εναλλακτικά, µπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ανάβοντας το πολύµετρο έχοντας συγχρόνως πατηµένο το πλήκτρο SEL. ) 2. Το πρόγραµµα λήψης δεδοµένων Data Logger Όταν εκτελέσετε πρόγραµµα Data Logger από την επιφάνεια εργασίας του Η/Υ, εµφανίζεται η κύρια οθόνη του όπως στο Σχήµα Π2. Πλήκτρα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης λειτουργιών: Επικοινωνία µε το πολύµετρο Εµφάνιση ψηφιακής ένδειξης Εµφάνιση αναλογικής ένδειξης Εµφάνιση πίνακα δεδοµένων Εµφάνιση γραφικής παράστασης Έναρξη καταγραφής µετρήσεων Επιλογή συνεχούς καταγραφής Όριο συνολικού χρόνου καταγραφής Χρόνος ανά µέτρηση (ρ υθµός) Επιλογή ρυθµίσεων καταγραφής Σχήµα Π2: Επιλογές και ρυθµίσεις του προγράµµατος Data Logger Αν ο διακόπτης ενεργοποίησης της σειριακής εξόδου του πολυµέτρου είναι στη θέση ΟΝ ( 6 στο Σχ. Π1), και ο επιλογέας του στην θέση µέτρησης θερµοκρασίας ( C), πατώντας στο πρόγραµµα το πλήκτρο Begin θα δείτε στην οθόνη του Η/Υ να απεικονίζονται οι ίδιες τιµές θερµοκρασίας µε αυτές που δείχνει το πολύµετρο. Σηµειωτέον ότι οι λειτουργίες ένδειξης και καταγραφής είναι ανεξάρτητες, δηλαδή µετρήσεις σας δεν καταγράφονται από το πρόγραµµα εάν πρώτα δεν το επιλέξετε εσείς ενεργοποιώντας και την επιλογή Recording (έναρξη καταγραφής) και την επιλογή

3 3 Continue (συνεχόµενη καταγραφή). Αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε ως εξής: εµφανίστε τα παράθυρα του πίνακα µετρήσεων (List) και της γραφικής παράστασης (Graph) όπως στο Σχ. Π3. Παρατηρείστε ότι στον πίνακα µετρήσεων δεν εµφανίζονται τιµές, παρόλο που οι ενδείξεις µεταβάλλονται. Επιλέγοντας µόνο το Recording επίσης δεν εµφανίζονται τιµές. (Στην κατάσταση αυτή όµως έχετε την δυνατότητα να πάρετε µεµονωµένες µετρήσεις πατώντας το πλήκτρο One ). Όταν όµως επιλέξετε και το Continue, βλέπετε ότι εµφανίζονται συνεχόµενες µετρήσεις στον πίνακα και ότι αρχίζει να σχηµατίζεται µία γραφική παράσταση. Το πλήκτρο Begin έχει γίνει τώρα Stop και αν το πατήσετε θα σταµατήσει η λήψη των µετρήσεων. Αν ξαναπατήσετε Begin, ο πίνακας αδειάζει και οι µετρήσεις ξεκινούν από την αρχή. Κάθε φορά που πατάτε Begin ο πίνακας δεδοµένων αδειάζει και οι προηγού- µενες µετρήσεις σας χάνονται. Άρα βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα υ- πάρχοντα δεδοµένα σας πριν πατήσετε Begin! Παράθυρο πίνακα µετρήσεων (πλήκτρο List) Έναρξη καταγραφής µετρήσεων Λήψη µεµονωµένων µετρήσεων Επιλογή συνεχούς καταγραφής Πλήκτρο Zoom γραφ. παράστασης Παράθυρο γραφικής παράστασης (πλήκτρο Graph) Σχήµα Π3: Εµφάνιση και καταγραφή µετρήσεων Ο ρυθµός καταγραφής µετρήσεων επιλέγεται έµµεσα, µέσω του χρόνου µεταξύ διαδοχικών µετρήσεων Sample Interval. Εισάγετε στο πεδίο εισόδου Sample interval µία τιµή π.χ. 2 (σε second), πατήστε Stop/Begin και παρατηρείστε ότι πράγµατι στον πίνακα τώρα εισάγεται µία τιµή κάθε 2 sec. ( ιευκρινίζεται ότι στην πραγµατικότητα το πολύµετρο στέλνει µετρήσεις µε σταθερό ρυθµό 4 ανά δευτερόλεπτο. Αυτές λαµβάνονται όλες όταν από το πρόγραµµα όταν το πεδίο Sample Interval είναι κενό, ενώ όταν αυτό περιέχει µία τιµή, τότε γίνεται δειγµατοληψία των µετρήσεων, π.χ. στο ανωτέρω παράδειγµα µία µέτρηση ανά 2 sec). Η προρυθµισµένη µέγιστη τιµή χρόνου στον οριζόντιο άξονα της γραφικής παράστασης είναι 1000 sec (περίπου 6.5 min). Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι µετρήσεις θα σταµατήσουν µετά τα 1000 sec, αλλά ότι η γραφική παράσταση θα συνεχιστεί εκτός κλίµακας. Για να εµφανιστεί το υπόλοιπο της γραφικής παράστασης, πρέπει να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία Zoom στο παράθυρο αυτό. Εισάγοντας τιµές µεγαλύτερες της µονάδας, η γραφική παράσταση µεγεθύνεται στον οριζόντιο άξονα (πράγµα που επιτρέπει την λεπτο-

4 4 µερή εξέταση της αρχής της γραφικής παράστασης), ενώ µε τιµές µικρότερες της µονάδας, αυτή σµικρύνεται (οπότε εµφανίζονται και τα σηµεία µε τιµή χρόνου >1000 sec). Μετά το τέλος µιας σειράς µετρήσεων, πρέπει να τις αποθηκεύσετε στον σκληρό δίσκο του Η/Υ. Για την αποθήκευση των µετρήσεων, στο πρόγραµµα από το µενού File επιλέγετε Save Data File και κάνετε πλοήγηση στον φάκελο c:\desktop\my Documents\DATA. Για όνοµα αρχείου χρησιµοποιήστε την τυποποίηση: ηµεροµηνία πάγκος εργασίας υλικό αριθµός δοκιµής Παραδείγµατα: Ζ3-Η2Ο-1.dat, Ζ5-Pb-2.dat. Ο αριθµός δοκιµής χρειάζεται για να διαχωρίζονται δεδοµένα από διαφορετικά πειράµατα µε το ίδιο υλικό. Ο σκοπός της τυποποίησης είναι α) να αναγνωρίζετε εύκολα τα δεδοµένα σας µεταξύ των άλλων δεδοµένων που ενδέχεται να υπάρχουν στον φάκελο, β) να µπορεί ο διδάσκων να παίρνει τα δεδοµένα µετά το τέλος της άσκησης. 3. Η µορφή του αρχείου δεδοµένων Είναι χρήσιµο να γνωρίζετε την µορφή ενός αρχείου δεδοµένων, για να γνωρίζετε την διαδικασία που απαιτείται για την εισαγωγή τους στο πρόγραµµα DPlot ή όποιο άλλο πρόγραµµα επεξεργασίας µετρήσεων. "DATA log file!!!" 1,""," 89.1","C"," 12/9/2002 2:25:14 PM" 2,""," 88.4","C"," 12/9/2002 2:25:24 PM" 3,""," 87.7","C"," 12/9/2002 2:25:34 PM" 4,""," 87.1","C"," 12/9/2002 2:25:44 PM" 5,""," 86.7","C"," 12/9/2002 2:25:54 PM"... Σχήµα Π4: Το περιεχόµενο ενός αρχείου δεδοµένων από το Data Logger Όπως µπορείτε να παρατηρήσετε, η πρώτη γραµµή του αρχείου είναι περιγραφικό κεί- µενο, το οποίο πρέπει να αγνοήσετε στο πρόγραµµα επεξεργασίας. Οι επόµενες γραµ- µές αποτελούνται από πέντε πεδία, τα οποία διαχωρίζονται από ένα κόµµα (, ). Το πρώτο πεδίο περιλαµβάνει τον αύξοντα αριθµό της µέτρησης και το τρίτο περιέχει τις θερµοκρασίες σε C. Άρα στο πρόγραµµα επεξεργασίας, θα χρειαστεί να κρατήσετε µόνο το πεδίο της θερµοκρασίας και να διαγράψετε τα υπόλοιπα. Ο χρόνος στον οποίο α- ντιστοιχεί κάθε µέτρηση θερµοκρασίας θα προσδιοριστεί από το γεγονός ότι κάθε µέτρηση (γραµµή) από την επόµενη χρονικά διαφέρουν κατά το χρονικό διάστηµα που ε- πιλέξατε από το Sample interval (π.χ. 10 sec στο παράδειγµα του Σχ. Π4). Επειδή ο χρόνος έναρξης της καταγραφής είναι t = 0 sec, ενώ οι επόµενες µετρήσεις προκύπτουν στα 10, 20, 30, 40 sec, θα χρειαστεί να κατασκευάσετε εξ αρχής στο πρόγραµµα επεξεργασίας την στήλη των χρόνων. Στο Παράρτηµα Β περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων και επεξεργασία τους µε το πρόγραµµα Dplot. Στο Παράρτηµα Γ περιγράφεται η ίδια διαδικασία µε το πρόγραµµα Microsoft Excel.

5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Επεξεργασία δεδοµένων µε το DPlot Για να επεξεργαστείτε δεδοµένα µε το DPlot, µπορείτε είτε να τα εισάγετε ένα-ένα από το πληκτρολόγιο, ή να τα εισάγετε από αρχείο. Το DPlot υποστηρίζει την συγκεκριµένη µορφή δεδοµένων του ψηφιακού πολύµετρου. Για τα δεδοµένα της άσκησης της ειδικής θερµότητας η πορεία της εργασίας σας θα έχει ως εξής: 1. Εισαγωγή του αρχείου δεδοµένων 2. Επιλογή των σηµείων προς επεξεργασία 3. Μορφοποίηση της στήλης των χρόνων Χ 4. Μετασχηµατισµός και επεξεργασία των δεδοµένων 1. Εισαγωγή αρχείου δεδοµένων στο DPlot Από την επιφάνεια εργασίας εκτελέστε το DPlot. Από το µενού File επιλέξτε άνοιγµα αρχείου (Open). Εµφανίζεται ο διάλογος επιλογής τύπου αρχείου δεδοµένων (βλ. διπλανό σχήµα). Επειδή το αρχείο δεδοµένων από το πολύµετρο περιέχει πολλαπλές στήλες, επιλέξτε τύπο δεδοµένων D Multiple columns και πατήστε ΟΚ. Στη συνέχεια κάντε πλοήγηση στον φάκελο που περιέχει τα δεδοµένα σας επιλέγοντας σαν τύπο αρ- για άνοιγµα (Files of type) όλα τα είδη (All files). Από τα αρχεία δεδοµένων που εµφανίζονται, χείων επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει, τσεκάρετε την επιλογή Pick Columns to Plot για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία επιλογής στηλών προς σχεδίαση και πατήστε Open. Αµέσως εµφανίζεται ο διάλογος επιλογής στηλών (columns) προς επεξεργασία. Σαν στήλη Χ επιλέξτε την 1 η στήλη των δεδοµένων, η οποία είναι ο αύξων αριθµός (στη συνέχεια θα χρειαστεί να την τρο- Σαν στήλη Υ επιλέξτε την 3 η στήλη η οποία περιέχει τις θερµοκρασίες. Πατώντας ΟΚ ποποιήσετε). εµφανίζεται η γραφική παράσταση της θερµοκρασίας συναρτήσει του αύξοντος αριθµού 1,2,3...

6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 2 2. Επιλογή των δεδοµένων προς επεξεργασία Αν στην αρχή του φαινοµένου η ψύξη δεν είναι οµαλή, και η καµπύλη δεν πέφτει εκθετικά µε οµαλό τρόπο, θα χρειαστεί να αγνοήσετε έναν αριθµό σηµείων στην γραφική παράσταση. Για να αποφα- πόσα σηµεία πρέπει να διαγράψετε, πρέπει πρώτα να εξετάσετε προσεκτικά την γραφική σας σίσετε παράσταση. Για το σκοπό αυτό καλό είναι να µεγεθύνετε την γραφική παράσταση χρησιµοποιώντας το εργαλείο Zoom, είτε από το µενού View-Zoom, είτε πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο Εάν για παράδειγµα πρέπει να αφαιρέσετε λίγα (π.χ. 4-5) πειραµ ατικά σηµεία, η επιλογή Edit Edit Data, παρουσιάζει τον πίνακα τιµών µε δυνατότητες πρόσθεσης, αφαίρεσης και τροποποίησης των πειραµατικών σηµείων. Εάν πρέπει να αφαιρέσετε µαζικά περισσότερα πειραµατικά σηµεία, η εντολή Edit Truncate X σας επιτρέπει να απαλείψετε τιµές πάνω και κάτω από συγκεκριµένα όρια. Σηµειωτέον ότι µετά την διαγραφή των αρχικών σηµείων, οι τιµές χρόνων δεν θα ολισθήσουν αρχίζοντας από το µηδέν, οπότε θα πρέπει να τις µετασχηµατίσετε πάλι µε χρήση του Edit - Operate on X, ώστε να αρχίζουν από τα 0 sec. Το µόνο που θα χρειαστεί είναι να αφαιρέσετε από όλα τα Χ την αρχική τιµή χρόνου, δηλαδή να εισάγετε τον µετασχηµατισµό Χ = Χ <χρόνος πρώτης µέτρησης>. 3. Μορφοποίηση της στήλης των χρόνων Χ Στη συνέχεια θα πρέπει να µετατρέψετε την στήλη του αύξοντα αριθνα είναι t 0 = 0 sec, ενώ οι επόµενες µετρήσεις να αντιστοιχούν σε µού (Χ) σε στήλη χρόνων t (sec). Η πρώτη µέτρηση χρόνου πρέπει χρόνους που καθορίζονται από το Sample Interval. Αν λοιπόν το Sample Interval είναι π.χ. 10 sec, πρέπει η πρώτη στήλη από 1, 2, 3, 4... να µετασχηµατιστεί σαν 0, 10, 20, κλπ. Στο DPlot αυτό επιτυγχάνεται µε έναν µετασχηµατισµό της στήλης των Χ, µέσα από το µενού Edit Operate on X. Σαν συνάρτηση µετασχηµατισµού επιλέγεται η 10*(Χ-1), διότι το Sample Interval στο παράδειγµά µας είναι 10 sec. Τώρα η γραφική µας παράσταση είναι έτοιµη, και παριστάνει θερµοκρασίες συναρτήσει χρόνου, αρχίνες, και ρυθµίστε αν χρειάζεται την βαθµολογία των ζοντας από τιµή χρόνων τα 0 sec. Προσθέστε τίτλο στο διάγραµµα, λεζάντες και µονάδες στους άξοαξόνων. Την µορφή αυτή της γραφικής παράστασης, η οποία παριστάνει τα πρωτογενή πειραµατικά δεδοένα πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία, είναι καλό να την αποθηκεύσετε, και να συνεχίσετε να ερ- µ γ άζεστε σε ένα αντίγραφο του αρχείου αυτού. Π.χ. αποθηκεύστε την γραφική παράσταση σαν Water- 1-original και ξανααποθηκεύστε την σαν Water-1-EET, αρχείο το οποίο θα συνεχίσετε να επεξεργά- ζεστε. 4. Μετασχηµατισµός και επεξεργασία των δεδοµένων Τα δεδοµένα της άσκησης της ειδικής θερµότητας, αλλά και κάθε τύπου µη γραµµικών δεδοµένων, µπορείτε να τα επεξεργαστείτε µε δύο µεθόδους:

7 ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 3 α) προσαρµόζοντας κατευθείαν µία µη γραµµική σχέση σε αυτά, π.χ. λογαριθµική, εκθετική ή δύνα- µης, η οποία θα σας δώσει µία καµπύλη ελαχίστων τετραγώνων, ή µια ευθεία σε κατάλληλο λογαριθµικό χαρτί. β) µετασχηµατίζοντας τα δεδοµένα µε κατάλληλο τρόπο και προσαρµόζοντας σε αυτά µία ευθεία ελαχίστων τετραγώνων (σε γραµµικούς άξονες) Ενώ το Dplot υποστηρίζει και τις δύο µεθόδους επεξεργασίας, παρουσιάζουµε πρώτα την δεύτερη, γιατί είναι γενική και επιτρέπει την επεξεργασία δεδοµένων που αντιστοιχούν σε αυθαίρετες συναρτήσεις, και όχι µόνο αυτές που υποστηρίζει το πρόγραµµα επεξεργασίας. Στο τέλος του παραρτήµατος παρατίθεται πάντως και η πρώτη µέθοδος εργασίας. Επιλέγοντας λοιπόν την δεύτερη µέθοδο, για να υπολογίσετε την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων µε το DPlot, τα δεδοµένα σας πρέπει να µετασχηµατιστούν πριν να επιχειρηθεί η οποιαδήποτε επεξεργασία, έτσι ώστε η γραφική παράσταση των πειραµατικών σηµείων από εκθετική καµπύλη να πάρει γραµµική µορφή. Η εξίσωση που περιγράφει το φαινόµενο της ψύξης είναι (σελ. 155) λ ln Θ = ln Θ t (14) όπου Θ = θ θ m 1c1 + m2c2 0 περ Εκτελώντας τους µετασχηµατισµούς: ln Θ Υ, t X, ln Θ 0 α λ mc + mc β η (14) γίνεται γραµµική, παίρνοντας τη γνωστή µορφή Υ = α + β Χ. Οι µετασχηµατισµοί αυτοί συνεπάγονται ότι από όλες τις τι- µές θερµοκρασίας πρέπει να αφαιρεθεί η θ περ και το αποτέλεσµα να λογαριθµιστεί. Αυτό στο DPlot γίνεται εύκολα µε την λειτουργία Edit Operate on Y (σε πλήρη αναλογία µε την λειτουργία Operate on X, την οποία ήδη χρησιµοποιήσατε). Αν στο παράδειγµά µας είναι θ περ = 24 ºC, σαν µετασχηµατισµός των Υ επιλέγεται η συνάρτηση LOG(Y-24). Παρατηρείστε ότι τώρα ότι τα πειραµατικά σας ση µεία προσεγγίζουν µ ία ευθεία, την οποία στη συνέχεια θα προσδιορίσετε µε την Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Η εύρεση της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων στην ορολογία του DPlot ονοµάζεται πολυωνυµική προσαρµογή δεδοµένων πρώτου βαθµού. Η κατασκευή της ευθείας γίνεται από το µενού Generate Polynomial Curve Fit. Επειδή η ευθεία είναι πολυώνυµο πρώτου βαθµού, στον πρώτο διάλογο επιλογής βαθµού του πολυωνύµου (Order of fit) επιλέ- γουµε 1. Πατώντας ΟΚ εµφανίζεται ο δεύτερος διάλογος που δίνει την τιµή των συντελεστών C0 και C1, οι οποίοι προφανώς αντιστοιχούν στους συ- της ευθείας Υ = α + βχ. Ο συντελεστή συσχέτισης (Correla- ντελεστές tion coefficient) στην περίπτωσή µας εκφράζει τον βαθµό γραµµικότη- τας των δεδοµένων. Το κείµενο αυτού του παραθύρου µε το πλήκτρο Copy αποθηκεύεται στο clipboard για µεταφορά σε άλλη εφαρµογή π.χ. το Word. Εναλλακτικά µπορείτε να επιλέξετε το τµήµα του κειµένου που σας ενδιαφέρει µε το ποντίκι και να το κάνετε Copy Paste. και

8 ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 4 Πατώντας ΟΚ εµφανίζεται ένας τρίτος διάλογος, που αφορά την πυκνότητα των σηµείων µε τα οποία σχεδιάζεται η ευθεία, και τα όρια σχεδιασµού της ευθείας ΕΕΤ, η οποία είναι καλό να επεκτείνεται και έξω από εύρος των δεδοµένων σας. Πατώντας ΟΚ, στην γραφική σας παράσταση πρέπει να έχουν εµφανιστεί τα πειραµατικά σηµεία, η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, καθώς και ένα µικρό πληροφοριακό παράθυρο µε την εξίσωση της ευθείας. Στο σηµείο αυτό µπορείτε να ασχοληθείτε µε τις λεπτοµέρειες του γραφήµατος: τα πειραµατικά σηµεία να απεικονίζονται π.χ. µε µικρά κόκκινα σύµβολα ενώ η ΕΕΤ µε µαύρη λεπτή γραµµή (επιλογή Op- ΕΕΤ µπορείτε να το µετακι- tions Symbol/Line Styles). Το παράθυρο που παρουσιάζει την εξίσωση νήσετε µε το ποντίκι, καθώς και να επιλέξετε την γραµµατοσειρά και το µέγεθός της κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο και επιλέγοντας Fonts. 5. Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας Όταν η κατασκευή της ευθείας γίνεται από το µενού Generate Polynomial Curve Fit, τότε στον υ- πολογισµό λαµβάνονται υπόψη όλα τα πειραµατικά σηµεία που περιλαµβάνονται στην γραφική πα- ράσταση. Εάν θέλετε να βρείτε την ΕΕΤ για µερικά µόνο από τα συνολικά σηµεία της γραφικής παράστασης, π.χ. τα αρχικά ή τα τελικά 10 σηµεία, πρέπει να επεξεργαστείτε τα δεδοµένα µε την εντολή Generate More curve fits, η οποία παρέχει έλεγχο του πλήθους των σηµείων προς επεξεργασία. Στο παράθυρο αυτό επιλέγετε τον πρώτο τύπο συνάρτησης (το πολυώνυµο), επιλέγετε βαθµό πολυωνύµου Order = 1, και αποεπιλέγετε την επιλογή Fit all points (προσαρµογή σε όλα τα σηµεία). Στα πεδία έναρξης και λήξης (From X= To X=) εισάγετε την τεταγµένη Χ για το πρώτο και τελευταίο σηµείο της περιοχής σηµείων για τα οποία θέλετε να υπολογίσετε την ΕΕΤ. Με σύγκριση του τύπου της ευθείας Υ = α + βx, της σχέσης (14) και των συντελεστών της ευθείας C0 και C1 µπορείτε πλέον να υπολογίστε την τιµή του συντελεστή λ ή την ειδική θερµότητα (µην ξεχά- σετε τις αντίστοιχες µονάδες µέτρησης!). Αν θέλετε να δείτε πώς διαµορφώνεται η διαδικασία της προσαρµογής δεδοµένων µε την πρώτη µέ- αρκεί στην εντολή Generate More curve fits θοδο, χωρίς δηλαδή µετασχηµατισµό των δεδοµένων, να επιλέξτε τον δεύτερο τύπο συνάρτησης, δηλαδή την λογαριθµική πρώτου βαθµού log(y) = Α + Βx. Τα αποτελέσµατα της προσαρµογής δίνουν τους συντελεστές Α και Β, ενώ συγχρόνως σχεδιάζεται και η αντίστοιχη καµπύλη στο διάγραµµα. Τώρα, εάν αλλάξετε τον άξονα των Υ σε λογαριθµικό, είτε µε δεξί κλικ πάνω στον άξονα και επιλέγοντας Linear/Log scaling B Linear X Logarithmic Y, είτε από το µενού Options Linear/Log scaling B Linear X Logarithmic Y, παίρνετε µία ηµιλογαριθµική γραφική παράσταση. Παρατηρείστε ότι στην παράσταση αυτή η καµπύλη log(y) = Α + Βx παίρνει την µορφή ευθείας. Σηµειώνουµε ότι στα επιστηµονικά συγγράµµατα προτιµάται η χρήση των λογαριθµικών αξόνων όπου αυτοί εφαρµόζονται (δηλ. όταν ισχύουν µη γραµµικές σχέσεις). Παρόλα αυτά συνιστάµε να εξοικειωθείτε πρώτα µε την δεύτερη µέθοδο (γραµµικοί άξονες) και στη συνέχεια να καθιερώσετε την πρώτη µέθοδο (δηλαδή µε χρήση λογαριθµικών αξόνων).

9 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Επεξεργασία δεδοµένων µε το Excel 1. Εισαγωγή αρχείου δεδοµένων στο Excel Από την επιφάνεια εργασίας εκτελέστε το Excel. Από το µενού File - Open κάντε πλοήγηση στον φάκελο που περιέχει τα δεδοµένα σας επιλέγοντας σαν τύπο αρχείων για ά- νοιγµα (Files of type) όλα τα είδη (All files). Από τα αρχεία δεδοµένων που εµφανίζονται, επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει και πατήστε Open. Αµέσως εµφανίζεται ο βοηθός εισαγωγής αρχείων κειµένου (Text Import Wizard) οποίος σας προτείνει να εισάγει το αρχείο σας µε την µορφή πεδίων διαχωρισµένων µε ειδικούς χαρακτήρες (Delimited). Επειδή αυτή είναι η περίπτωσή µας (τα πεδία είναι διαχωρισµένα µε κόµµα), πατήστε Next για συνέχεια. Ο βοηθός σας ζητάει να επιλέξετε το είδος του διαχωριστικού των πεδίων, το οποίο είναι το κόµµα (Comma). Επιλέξτε το κόµµα και πατήστε Next για συνέχεια. Σχήµα Π5: Εισαγωγή των δεδοµένων στο Excel. Τώρα έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να εισαχθεί ή να µην εισαχθεί το κάθε πεδίο δεδοµένων. Κρατείστε µόνο το πρώτο και το τρίτο πεδίο, δηλαδή τον αύξοντα αριθµό και τις θερµοκρασίες, επιλέγοντας µε το ποντίκι τα πεδία που δεν χρειάζεστε και επιλέγοντας να µην εισαχθούν (Do not import column). Πατήστε Finish.

10 2 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να έχουν εµφανιστεί στο Excel οι δύο στήλες. (αν σας εµφανιστεί και κάποια άλλη, δεν πειράζει, επιλέξτε την και πατήστε στο πληκτρολόγιο Delete για να την διαγράψετε). Το πρώτο κελί στο Excel που περιέχει το κείµενο DATA log file!!! µπορείτε επίσης να το διαγράψετε. Στο σηµείο αυτό είσαστε έτοιµοι για µία πρώτη γραφική παράσταση. 2. Γραφικές παραστάσεις στο Excel Στο στάδιο αυτό µπορείτε να κάνετε την γραφική παράσταση της θερµοκρασίας συναρτήσει του αύξοντα αριθµού, η οποία είναι παρόµοια µε την γραφική παράσταση θερµοκρασίας-χρόνου, διότι t = (α.α. 1) x (Sample interval)]. Επιλέξτε µε το ποντίκι τις δύο στήλες που περιέχουν τα δεδοµένα σας, και στη συνέχεια είτε επιλέξτε από το µενού Insert Chart, είτε πατήστε το εικονίδιο της γραφικής παράστασης στην γραµµή εικονιδίων (το έγχρωµο ιστόγραµµα ). Εµφανίζεται ο βοηθός κατασκευής γραφικών παραστάσεων. Στο είδος γραφικής παράστασης επιλέξτε Χ-Υ Scatter, και πατήστε επανειληµµένα Νext στις επόµενες οθόνες του βοηθού, µέχρι να καταλήξετε σε µία γραφική παράσταση µέσα στο φύλλο εργασίας σας. Μεγεθύνατε την γραφική παράσταση µε κατάλληλες τιµές της αρχής και του τέλους των αξόνων, ώστε να φτάσετε σε µια γραφ. παράσταση ανάλογη µε αυτή του σχήµατος Στο συγκεκριµένο σχήµα παρατηρήστε ότι στην αρχή του φαινοµένου η ψύξη δεν είναι οµαλή. Σε µια τέτοια περίπτωση πρέπει να αγνοήσετε έναν αριθµό δεδοµένων, ούτως ώστε η καµπύλη ψύξης να είναι οµαλή. Αυτό θα γίνει επιλέγοντας και διαγράφοντας κελιά δεδοµένων, οπότε εξετάζοντας την γραφική σας παράσταση η οποία ανανεώνεται αυτοµάτως, µπορείτε να αποφασίσετε από ποια µέτρηση το φαινόµενο εξελίσσεται οµαλά. Όταν έχετε πλέον «καθαρίσει» τα δεδοµένα σας µε αυτό τον τρόπο, µπορείτε να προχωρήσετε στην κατασκευή της γραφικής παράστασης t θ. Με την επόµενη διαδικασία θα µπορέσετε να αντικαταστήσετε την στήλη αύξοντα αριθ- µού µε µία στήλη χρόνων. Επιλέγετε ολόκληρη την στήλη αύξοντα αριθµού και την διαγράφετε. Σαν πρώτη µέτρηση χρόνου που αντιστοιχεί στην πρώτη µέτρηση θερµοκρασίας εισάγετε τιµή χρόνου µηδέν. Στην συνέχεια επιλέγετε µε το ποντίκι όλα τα κελιά των χρόνων µέχρι τη σειρά που περιέχει την τελευταία τιµή θερµοκρασίας.

11 3 Χρησιµοποιώντας το µενού Edit Fill Series εµφανίζεται το παράθυρο επιλογών συµπλήρωσης σειράς δεδο- µένων. Επιλέξτε συµπλήρωση στήλης (Columns) µε γραµµική αύξηση τιµών (Linear) και βήµα αύξησης (Step value) ίσο µε τον χρόνο ανάµεσα στις µετρήσεις (10 sec στο παράδειγµά µας). Πατώντας ΟΚ θα παρατηρήσετε ότι η στήλη των χρόνων συµπληρώθηκε όπως ακριβώς απαιτείται και άρα έχετε έναν πλήρη πίνακα πρωτογενών δεδοµένων χρόνου-θερµοκρασίας. Η γραφική παράσταση επίσης έχει ανανεωθεί, και µπορείτε πλέον να την συµπεριλάβετε στην εργασία σας. Παρατηρήστε τώρα την µορφή της εξίσωσης (14) στην σελίδα 155: ln Θ = ln Θ 0 m c 1 1 λ + m 2 c 2 t (14) και θυµηθείτε ότι Θ = θ θ περ Αυτό σηµαίνει ότι τα δεδοµένα πρέπει να µετασχηµατιστούν πριν να επιχειρηθεί η ο- ποιαδήποτε επεξεργασία µε την µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. 3. Μετασχηµατισµός και επεξεργασία δεδοµένων Από την (14) φαίνεται ότι πρέπει από όλες τις τιµές θερµοκρασίας πρέπει να να αφαιρεθεί η θερµοκρασία της δεξαµενής θερµότητας και το αποτέλεσµα να λογαριθµιστεί. Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα µε τον ορισµό µιας συνάρτησης (Function) στο Excel, ως εξής: Έστω ότι το κελί της πρώτης θερµοκρασίας, είναι το Β11 και ότι θ 0 = 24.5 C. Κάντε κλικ στο διπλανό άδειο κελί C11 για να το επιλέξετε. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο = που βρίσκεται στην αρχή της γραµµής εισόδου τιµών για να εισέλθει στην κατάσταση εισόδου συναρτήσεων. ίπλα από το = γράψτε LN(B ) όπως στο σχήµα, δηλαδή υπολόγισε την ποσότητα αυτή µε βάση την τιµή του κελιού Β11. Πατήστε ΟΚ και στο κελί C11 θα φανεί η τιµή του lnθ.

12 4 Την ίδια διαδικασία θα έπρεπε να την ακολουθήσετε για όλα τα κελιά θερµοκρασίας, αν το Excel δεν διέθετε τον επόµενο αυτοµατισµό: Επιλέξτε µε το ποντίκι όλα τα κελιά από το C11 (ή όποιο περιέχει την τιµή του Θ στα δικά σας δεδοµένα) µέχρι το τελευταίο που αντιστοιχεί στην τελευταία τιµή θερµοκρασίας. Από το µενού File Edit Fill επιλέξτε την αυτόµατη συµπλήρωση προς τα κάτω (Down). Παρατηρείστε ότι όλες οι τιµές της στήλης θερµοκρασιών µετασχηµατίστηκαν σύµφωνα µε την συνάρτηση, η οποία χρησιµοποίησε για κάθε γραµµή την σωστή τιµή θερµοκρασίας. Τώρα πλέον µπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδοµένα µε βάση την (14). Επιλέξτε την πρώτη και την τρίτη στήλη (χρόνοι και τιµές lnθ), επιλέγοντας µε το ποντίκι την πρώτη στήλη και κάνοντας control-κλικ στην τρίτη. Στη συνέχεια κάντε γραφική παράσταση κατά τα γνωστά. Θα πρέπει να σας προκύψει ένα διάγραµµα που να µοιάζει αρκετά µε ευθεία. Στην ευθεία αυτή πρέπει τώρα να εφαρµόσετε Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων στην ορολογία του Excel ονοµάζεται γραµµή τάσης δεδοµένων (Trendline). Κάντε κλικ πάνω στα δεδοµένα της γραφικής παράστασης για να τα επιλέξετε και στη συνέχεια δεξί κλικ πάλι πάνω στα δεδοµένα. Εµφανίζεται ένα µενού επιλογών, από το οποίο επιλέγετε το Add Trendline. Στο παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγετε σαν τύπο (Type) το γραµµικό µοντέλο (Linear) και στις προτιµήσεις (Options) επιλέγετε την εµφάνιση των συντελεστών (Display equation on chart). Πατώντας τώρα ΟΚ παρατηρείστε ότι µαζί µε τα δεδοµένα σας εµφανίζεται και η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, και η εξίσωσή της µε τις τιµές των συντελεστών της. Με σύγκριση του τύπου της ευθείας Υ=αX + β, της σχέσης (14) και των συντελεστών της ευθείας µπορείτε πλέον να υπολογίστε την τιµή του συντελεστή λ ή την ειδική θερµότητα (µην ξεχάσετε τις αντίστοιχες µονάδες µέτρησης!).

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ORIGIN ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Απλή αρμονική ταλάντωση με χρήση Multilog

Απλή αρμονική ταλάντωση με χρήση Multilog 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Απλή αρμονική ταλάντωση με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ 5 η Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας Μελέτη ανασύνθεση: Χ. Πολάτογλου,. Ευαγγελινός Πρώτη προσαρμογή σε Η/Υ: Ι. Σαμαράς 157 ΨΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πειραματική διάταξη

1. Πειραματική διάταξη 1. Πειραματική διάταξη 1.1 Περιγραφή της διάταξης Η διάταξη του πειράματος αποτελείται από έναν αερόδρομο και ένα ή δύο κινητά τα οποία είναι συζευγμένα μέσω ελατήριου. Η κίνηση των ταλαντωτών καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας.

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας. Kεφάλαιο 7: Το Ιεραρχικό Σύστημα Φακέλων των Windows 113 φάκελος προορισμού αντιγραμμένα αρχεία Τα αρχεία αντιγράφονται στον προορισμό τους. Παρατηρήστε ότι τα αρχεία έχουν παραμείνει και στην αρχική τους

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ :

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις, τις αριθμητικές πράξεις καθώς και την επισήμανση κελιών υπό όρους με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1]

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1] ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Κεφάλαιο: 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ενότητα: 1.5 ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εμπλεκόμενες έννοιες: Πληροφορική Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: ΣΚΟΠΟΙ Να μάθετε πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Excel Μέρος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Μαθηματικών με γραφικές παραστάσεις

Συνδυασμός Μαθηματικών με γραφικές παραστάσεις Το πρόγραμμα Origin Συνδυασμός Μαθηματικών με γραφικές παραστάσεις Δημιουργία γραφικής παράστασης συνάρτησης Για να δημιουργήσετε τη γραφική παράσταση από μια συνάρτηση επιλέξτε File-New-Graph To Origin

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Το Κidspiration είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας βοηθά να κατασκευάζετε διαγράμματα-χάρτες εννοιών. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τα σχεδιαγράμματά σας με ήχους και εικόνες. Ας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα 1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Γνωστικό Αντικείμενο: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Διδακτική Ενότητα: Ηλεκτρισμός Τάξη: Ε'

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Using Custom Python Expression Functions

Using Custom Python Expression Functions Using Custom Python Expression Functions QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset. Άσκηση 7 η Σύνθετα Αντικείμενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία σύνθετων αντικειμένων που δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1

1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1 1.Puzzle Μόλις ανοίξω το πρόγραμμα επιλέγω την εντολή Browse. Στη συνέχεια αναζητώ την εικόνα που έχω αποθηκεύσει σε ένα φάκελο (στην επιφάνεια εργασίας ή στα έγγραφά μου ή στο σκληρό μου δίσκο). Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KOSTOLOGOS  Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. [Επιλέξτε ημερομηνία] Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. Για Windows Xp Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Συντάκτης: Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Οδηγός Εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης MOVIE MAKER Οδηγός Χρήσης ΜΜ XP ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/4) Το Windows Movie Maker (MM2) μας βοηθά να δημιουργήσουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ταινίες που έχουμε δημιουργήσει. 2 ΜΜ XP Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL Το πακέτο Excel είναι ένα πρόγραμμα φύλλου εργασίας (spreadsheet) με το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς και διαγράμματα που είναι χρήσιμοι στα οικονομικά. Στο Excel το φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 Σημειώσεις για την εφαρμογή Microsoft Office Excel 2007 Μαυρίδης Ανέστης Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σημειώσεις για το σχολικό έτος 2014-2015 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

6. Στερεοσκοπική Απόδοση

6. Στερεοσκοπική Απόδοση 6. Στερεοσκοπική Απόδοση Για τη στερεοσκοπική απόδοση και τη δηµιουργία ορθοφωτογραφίας θα εργαστείτε στο συνολικό µπλοκ. Η στερεοσκοπική απόδοση στον φωτογραµµετρικό σταθµό PHOTOMOD γίνεται στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων

Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων Το πρόγραμμα Origin Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων To πρόγραμμα Origin (OriginPro 7.5) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο γραφικής αναπαράστασης και ανάλυσης δεδομένων. Είναι γρήγορο,

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα