ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέτρηση θερµοκρασίας µε το ψηφιακό πολύµετρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέτρηση θερµοκρασίας µε το ψηφιακό πολύµετρο"

Transcript

1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέτρηση θερµοκρασίας µε το ψηφιακό πολύµετρο 1. Το ψηφιακό πολύµετρο Το ψηφιακό πολύµετρο που χρησιµοποιείται στην άσκηση έχει την δυνατότητα µέτρησης των ηλεκτρικών µεγεθών τα οποία φαίνονται στις αντίστοιχες θέσεις λειτουργίας του περιστροφικού επιλογέα, δηλαδή τάση (V), ρεύµα (ma, A), αντίσταση (Ω), χωρητικότητα (CAP), καθώς και συχνότητα (Hz) και θερµοκρασία ( C). CAP SEL RAN/Hz REL C Hz RS232 ON OFF V ma OFF A Σχήµα Π1: Το ψηφιακό πολύµετρο και ο περιστροφικός επιλογέας του 1. Οθόνη 2. Περιστροφικός επιλογέας 3. Θέση επιλογέα για την µέτρηση θερµοκρασίας 4. Αρνητικός ακροδέκτης εισόδου (γείωση) 5. Θετικός ακροδέκτης εισόδου 6. ιακόπτης σειριακής εξόδου προς υπολογιστή Για την άσκηση αυτή ενδιαφέρει µόνο η δυνατότητα µέτρησης θερµοκρασίας. Αυτό επιτυγχάνεται συνδέοντας µε το πολύµετρο έναν αισθητήρα θερµοκρασίας, ο οποίος µετατρέπει την θερµοκρασία σε ηλεκτρική τάση. Ο αισθητήρας που συνεργάζεται µε το συγκεκριµένο πολύµετρο στην περίπτωσή µας είναι ένα τυποποιηµένο θερµοηλεκτρικό στοιχείο (θερµοζεύγος) τύπου Κ. Το θερµοζεύγος αυτό αποτελείται από δύο αγωγούς από κράµατα Chromel-Alumel και παρέχει διαφορά δυναµικού 0.04 mv ανά βαθµό Κελσίου της διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ θερµής και ψυχρής επαφής. (Περισσότερα για τα θερµοηλεκτρικά στοιχεία θα βρείτε στην Άσκηση 7, σελ. 160). Για να µετρήσετε θερµοκρασία αρκεί να συνδέσετε το θερµοζεύγος µε το πολύµετρο και να επιλέξετε την θέση C στον περιστροφικό επιλογέα του (βλέπε 3 στο Σχήµα Π1. Οι

2 2 µετρήσεις που προέρχονται από τον συνδυασµό θερµοζεύγους-πολύµετρου έχουν διακριτική ικανότητα 0.1 C και πιστότητα 1-2 C. Το συγκεκριµένο πολύµετρο έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ µέσω του σειριακού διαύλου (serial port). Ο Η/Υ µέσω κατάλληλου προγράµµατος λήψης δεδοµένων το ο- ποίο ονοµάζεται Data Logger λαµβάνει τα δεδοµένα (χρόνος και θερµοκρασία) από το πολύµετρο και τα παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ. Μέσω καταλλήλων επιλογών του προγράµµατος, ο χρήστης έχει την δυνατότητα τα λαµβανόµενα δεδοµένα να τα βλέπει στην οθόνη του Η/Υ (σε ψηφιακή ή/και αναλογική µορφή), να τα παρουσιάσει σε πίνακα δεδοµένων, να τα σχεδιάσει σε γραφική παράσταση και να τα αποθηκεύσει στον σκληρό δίσκο του Η/Υ (ή σε δισκέτα). Επίσης το πρόγραµµα µπορεί να ανακαλέσει αποθηκευ- µένα δεδοµένα και να τα παρουσιάσει σε πίνακα ή/και γραφική παράσταση. Επειδή το πολύµετρο διαθέτει λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας, µετά από την παρέλευση 30 λεπτών από την τελευταία χρήση του περιστροφικού επιλογέα, το πολύµετρο σταµατά την λήψη µετρήσεων. Για το λόγο αυτό, µετά από κάθε ανεξάρτητο πείραµα πρέπει να γυρνάτε τον επιλογέα του πολυµέτρου στην θέση OFF. (Εναλλακτικά, µπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ανάβοντας το πολύµετρο έχοντας συγχρόνως πατηµένο το πλήκτρο SEL. ) 2. Το πρόγραµµα λήψης δεδοµένων Data Logger Όταν εκτελέσετε πρόγραµµα Data Logger από την επιφάνεια εργασίας του Η/Υ, εµφανίζεται η κύρια οθόνη του όπως στο Σχήµα Π2. Πλήκτρα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης λειτουργιών: Επικοινωνία µε το πολύµετρο Εµφάνιση ψηφιακής ένδειξης Εµφάνιση αναλογικής ένδειξης Εµφάνιση πίνακα δεδοµένων Εµφάνιση γραφικής παράστασης Έναρξη καταγραφής µετρήσεων Επιλογή συνεχούς καταγραφής Όριο συνολικού χρόνου καταγραφής Χρόνος ανά µέτρηση (ρ υθµός) Επιλογή ρυθµίσεων καταγραφής Σχήµα Π2: Επιλογές και ρυθµίσεις του προγράµµατος Data Logger Αν ο διακόπτης ενεργοποίησης της σειριακής εξόδου του πολυµέτρου είναι στη θέση ΟΝ ( 6 στο Σχ. Π1), και ο επιλογέας του στην θέση µέτρησης θερµοκρασίας ( C), πατώντας στο πρόγραµµα το πλήκτρο Begin θα δείτε στην οθόνη του Η/Υ να απεικονίζονται οι ίδιες τιµές θερµοκρασίας µε αυτές που δείχνει το πολύµετρο. Σηµειωτέον ότι οι λειτουργίες ένδειξης και καταγραφής είναι ανεξάρτητες, δηλαδή µετρήσεις σας δεν καταγράφονται από το πρόγραµµα εάν πρώτα δεν το επιλέξετε εσείς ενεργοποιώντας και την επιλογή Recording (έναρξη καταγραφής) και την επιλογή

3 3 Continue (συνεχόµενη καταγραφή). Αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε ως εξής: εµφανίστε τα παράθυρα του πίνακα µετρήσεων (List) και της γραφικής παράστασης (Graph) όπως στο Σχ. Π3. Παρατηρείστε ότι στον πίνακα µετρήσεων δεν εµφανίζονται τιµές, παρόλο που οι ενδείξεις µεταβάλλονται. Επιλέγοντας µόνο το Recording επίσης δεν εµφανίζονται τιµές. (Στην κατάσταση αυτή όµως έχετε την δυνατότητα να πάρετε µεµονωµένες µετρήσεις πατώντας το πλήκτρο One ). Όταν όµως επιλέξετε και το Continue, βλέπετε ότι εµφανίζονται συνεχόµενες µετρήσεις στον πίνακα και ότι αρχίζει να σχηµατίζεται µία γραφική παράσταση. Το πλήκτρο Begin έχει γίνει τώρα Stop και αν το πατήσετε θα σταµατήσει η λήψη των µετρήσεων. Αν ξαναπατήσετε Begin, ο πίνακας αδειάζει και οι µετρήσεις ξεκινούν από την αρχή. Κάθε φορά που πατάτε Begin ο πίνακας δεδοµένων αδειάζει και οι προηγού- µενες µετρήσεις σας χάνονται. Άρα βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα υ- πάρχοντα δεδοµένα σας πριν πατήσετε Begin! Παράθυρο πίνακα µετρήσεων (πλήκτρο List) Έναρξη καταγραφής µετρήσεων Λήψη µεµονωµένων µετρήσεων Επιλογή συνεχούς καταγραφής Πλήκτρο Zoom γραφ. παράστασης Παράθυρο γραφικής παράστασης (πλήκτρο Graph) Σχήµα Π3: Εµφάνιση και καταγραφή µετρήσεων Ο ρυθµός καταγραφής µετρήσεων επιλέγεται έµµεσα, µέσω του χρόνου µεταξύ διαδοχικών µετρήσεων Sample Interval. Εισάγετε στο πεδίο εισόδου Sample interval µία τιµή π.χ. 2 (σε second), πατήστε Stop/Begin και παρατηρείστε ότι πράγµατι στον πίνακα τώρα εισάγεται µία τιµή κάθε 2 sec. ( ιευκρινίζεται ότι στην πραγµατικότητα το πολύµετρο στέλνει µετρήσεις µε σταθερό ρυθµό 4 ανά δευτερόλεπτο. Αυτές λαµβάνονται όλες όταν από το πρόγραµµα όταν το πεδίο Sample Interval είναι κενό, ενώ όταν αυτό περιέχει µία τιµή, τότε γίνεται δειγµατοληψία των µετρήσεων, π.χ. στο ανωτέρω παράδειγµα µία µέτρηση ανά 2 sec). Η προρυθµισµένη µέγιστη τιµή χρόνου στον οριζόντιο άξονα της γραφικής παράστασης είναι 1000 sec (περίπου 6.5 min). Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι µετρήσεις θα σταµατήσουν µετά τα 1000 sec, αλλά ότι η γραφική παράσταση θα συνεχιστεί εκτός κλίµακας. Για να εµφανιστεί το υπόλοιπο της γραφικής παράστασης, πρέπει να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία Zoom στο παράθυρο αυτό. Εισάγοντας τιµές µεγαλύτερες της µονάδας, η γραφική παράσταση µεγεθύνεται στον οριζόντιο άξονα (πράγµα που επιτρέπει την λεπτο-

4 4 µερή εξέταση της αρχής της γραφικής παράστασης), ενώ µε τιµές µικρότερες της µονάδας, αυτή σµικρύνεται (οπότε εµφανίζονται και τα σηµεία µε τιµή χρόνου >1000 sec). Μετά το τέλος µιας σειράς µετρήσεων, πρέπει να τις αποθηκεύσετε στον σκληρό δίσκο του Η/Υ. Για την αποθήκευση των µετρήσεων, στο πρόγραµµα από το µενού File επιλέγετε Save Data File και κάνετε πλοήγηση στον φάκελο c:\desktop\my Documents\DATA. Για όνοµα αρχείου χρησιµοποιήστε την τυποποίηση: ηµεροµηνία πάγκος εργασίας υλικό αριθµός δοκιµής Παραδείγµατα: Ζ3-Η2Ο-1.dat, Ζ5-Pb-2.dat. Ο αριθµός δοκιµής χρειάζεται για να διαχωρίζονται δεδοµένα από διαφορετικά πειράµατα µε το ίδιο υλικό. Ο σκοπός της τυποποίησης είναι α) να αναγνωρίζετε εύκολα τα δεδοµένα σας µεταξύ των άλλων δεδοµένων που ενδέχεται να υπάρχουν στον φάκελο, β) να µπορεί ο διδάσκων να παίρνει τα δεδοµένα µετά το τέλος της άσκησης. 3. Η µορφή του αρχείου δεδοµένων Είναι χρήσιµο να γνωρίζετε την µορφή ενός αρχείου δεδοµένων, για να γνωρίζετε την διαδικασία που απαιτείται για την εισαγωγή τους στο πρόγραµµα DPlot ή όποιο άλλο πρόγραµµα επεξεργασίας µετρήσεων. "DATA log file!!!" 1,""," 89.1","C"," 12/9/2002 2:25:14 PM" 2,""," 88.4","C"," 12/9/2002 2:25:24 PM" 3,""," 87.7","C"," 12/9/2002 2:25:34 PM" 4,""," 87.1","C"," 12/9/2002 2:25:44 PM" 5,""," 86.7","C"," 12/9/2002 2:25:54 PM"... Σχήµα Π4: Το περιεχόµενο ενός αρχείου δεδοµένων από το Data Logger Όπως µπορείτε να παρατηρήσετε, η πρώτη γραµµή του αρχείου είναι περιγραφικό κεί- µενο, το οποίο πρέπει να αγνοήσετε στο πρόγραµµα επεξεργασίας. Οι επόµενες γραµ- µές αποτελούνται από πέντε πεδία, τα οποία διαχωρίζονται από ένα κόµµα (, ). Το πρώτο πεδίο περιλαµβάνει τον αύξοντα αριθµό της µέτρησης και το τρίτο περιέχει τις θερµοκρασίες σε C. Άρα στο πρόγραµµα επεξεργασίας, θα χρειαστεί να κρατήσετε µόνο το πεδίο της θερµοκρασίας και να διαγράψετε τα υπόλοιπα. Ο χρόνος στον οποίο α- ντιστοιχεί κάθε µέτρηση θερµοκρασίας θα προσδιοριστεί από το γεγονός ότι κάθε µέτρηση (γραµµή) από την επόµενη χρονικά διαφέρουν κατά το χρονικό διάστηµα που ε- πιλέξατε από το Sample interval (π.χ. 10 sec στο παράδειγµα του Σχ. Π4). Επειδή ο χρόνος έναρξης της καταγραφής είναι t = 0 sec, ενώ οι επόµενες µετρήσεις προκύπτουν στα 10, 20, 30, 40 sec, θα χρειαστεί να κατασκευάσετε εξ αρχής στο πρόγραµµα επεξεργασίας την στήλη των χρόνων. Στο Παράρτηµα Β περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων και επεξεργασία τους µε το πρόγραµµα Dplot. Στο Παράρτηµα Γ περιγράφεται η ίδια διαδικασία µε το πρόγραµµα Microsoft Excel.

5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Επεξεργασία δεδοµένων µε το DPlot Για να επεξεργαστείτε δεδοµένα µε το DPlot, µπορείτε είτε να τα εισάγετε ένα-ένα από το πληκτρολόγιο, ή να τα εισάγετε από αρχείο. Το DPlot υποστηρίζει την συγκεκριµένη µορφή δεδοµένων του ψηφιακού πολύµετρου. Για τα δεδοµένα της άσκησης της ειδικής θερµότητας η πορεία της εργασίας σας θα έχει ως εξής: 1. Εισαγωγή του αρχείου δεδοµένων 2. Επιλογή των σηµείων προς επεξεργασία 3. Μορφοποίηση της στήλης των χρόνων Χ 4. Μετασχηµατισµός και επεξεργασία των δεδοµένων 1. Εισαγωγή αρχείου δεδοµένων στο DPlot Από την επιφάνεια εργασίας εκτελέστε το DPlot. Από το µενού File επιλέξτε άνοιγµα αρχείου (Open). Εµφανίζεται ο διάλογος επιλογής τύπου αρχείου δεδοµένων (βλ. διπλανό σχήµα). Επειδή το αρχείο δεδοµένων από το πολύµετρο περιέχει πολλαπλές στήλες, επιλέξτε τύπο δεδοµένων D Multiple columns και πατήστε ΟΚ. Στη συνέχεια κάντε πλοήγηση στον φάκελο που περιέχει τα δεδοµένα σας επιλέγοντας σαν τύπο αρ- για άνοιγµα (Files of type) όλα τα είδη (All files). Από τα αρχεία δεδοµένων που εµφανίζονται, χείων επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει, τσεκάρετε την επιλογή Pick Columns to Plot για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία επιλογής στηλών προς σχεδίαση και πατήστε Open. Αµέσως εµφανίζεται ο διάλογος επιλογής στηλών (columns) προς επεξεργασία. Σαν στήλη Χ επιλέξτε την 1 η στήλη των δεδοµένων, η οποία είναι ο αύξων αριθµός (στη συνέχεια θα χρειαστεί να την τρο- Σαν στήλη Υ επιλέξτε την 3 η στήλη η οποία περιέχει τις θερµοκρασίες. Πατώντας ΟΚ ποποιήσετε). εµφανίζεται η γραφική παράσταση της θερµοκρασίας συναρτήσει του αύξοντος αριθµού 1,2,3...

6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 2 2. Επιλογή των δεδοµένων προς επεξεργασία Αν στην αρχή του φαινοµένου η ψύξη δεν είναι οµαλή, και η καµπύλη δεν πέφτει εκθετικά µε οµαλό τρόπο, θα χρειαστεί να αγνοήσετε έναν αριθµό σηµείων στην γραφική παράσταση. Για να αποφα- πόσα σηµεία πρέπει να διαγράψετε, πρέπει πρώτα να εξετάσετε προσεκτικά την γραφική σας σίσετε παράσταση. Για το σκοπό αυτό καλό είναι να µεγεθύνετε την γραφική παράσταση χρησιµοποιώντας το εργαλείο Zoom, είτε από το µενού View-Zoom, είτε πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο Εάν για παράδειγµα πρέπει να αφαιρέσετε λίγα (π.χ. 4-5) πειραµ ατικά σηµεία, η επιλογή Edit Edit Data, παρουσιάζει τον πίνακα τιµών µε δυνατότητες πρόσθεσης, αφαίρεσης και τροποποίησης των πειραµατικών σηµείων. Εάν πρέπει να αφαιρέσετε µαζικά περισσότερα πειραµατικά σηµεία, η εντολή Edit Truncate X σας επιτρέπει να απαλείψετε τιµές πάνω και κάτω από συγκεκριµένα όρια. Σηµειωτέον ότι µετά την διαγραφή των αρχικών σηµείων, οι τιµές χρόνων δεν θα ολισθήσουν αρχίζοντας από το µηδέν, οπότε θα πρέπει να τις µετασχηµατίσετε πάλι µε χρήση του Edit - Operate on X, ώστε να αρχίζουν από τα 0 sec. Το µόνο που θα χρειαστεί είναι να αφαιρέσετε από όλα τα Χ την αρχική τιµή χρόνου, δηλαδή να εισάγετε τον µετασχηµατισµό Χ = Χ <χρόνος πρώτης µέτρησης>. 3. Μορφοποίηση της στήλης των χρόνων Χ Στη συνέχεια θα πρέπει να µετατρέψετε την στήλη του αύξοντα αριθνα είναι t 0 = 0 sec, ενώ οι επόµενες µετρήσεις να αντιστοιχούν σε µού (Χ) σε στήλη χρόνων t (sec). Η πρώτη µέτρηση χρόνου πρέπει χρόνους που καθορίζονται από το Sample Interval. Αν λοιπόν το Sample Interval είναι π.χ. 10 sec, πρέπει η πρώτη στήλη από 1, 2, 3, 4... να µετασχηµατιστεί σαν 0, 10, 20, κλπ. Στο DPlot αυτό επιτυγχάνεται µε έναν µετασχηµατισµό της στήλης των Χ, µέσα από το µενού Edit Operate on X. Σαν συνάρτηση µετασχηµατισµού επιλέγεται η 10*(Χ-1), διότι το Sample Interval στο παράδειγµά µας είναι 10 sec. Τώρα η γραφική µας παράσταση είναι έτοιµη, και παριστάνει θερµοκρασίες συναρτήσει χρόνου, αρχίνες, και ρυθµίστε αν χρειάζεται την βαθµολογία των ζοντας από τιµή χρόνων τα 0 sec. Προσθέστε τίτλο στο διάγραµµα, λεζάντες και µονάδες στους άξοαξόνων. Την µορφή αυτή της γραφικής παράστασης, η οποία παριστάνει τα πρωτογενή πειραµατικά δεδοένα πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία, είναι καλό να την αποθηκεύσετε, και να συνεχίσετε να ερ- µ γ άζεστε σε ένα αντίγραφο του αρχείου αυτού. Π.χ. αποθηκεύστε την γραφική παράσταση σαν Water- 1-original και ξανααποθηκεύστε την σαν Water-1-EET, αρχείο το οποίο θα συνεχίσετε να επεξεργά- ζεστε. 4. Μετασχηµατισµός και επεξεργασία των δεδοµένων Τα δεδοµένα της άσκησης της ειδικής θερµότητας, αλλά και κάθε τύπου µη γραµµικών δεδοµένων, µπορείτε να τα επεξεργαστείτε µε δύο µεθόδους:

7 ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 3 α) προσαρµόζοντας κατευθείαν µία µη γραµµική σχέση σε αυτά, π.χ. λογαριθµική, εκθετική ή δύνα- µης, η οποία θα σας δώσει µία καµπύλη ελαχίστων τετραγώνων, ή µια ευθεία σε κατάλληλο λογαριθµικό χαρτί. β) µετασχηµατίζοντας τα δεδοµένα µε κατάλληλο τρόπο και προσαρµόζοντας σε αυτά µία ευθεία ελαχίστων τετραγώνων (σε γραµµικούς άξονες) Ενώ το Dplot υποστηρίζει και τις δύο µεθόδους επεξεργασίας, παρουσιάζουµε πρώτα την δεύτερη, γιατί είναι γενική και επιτρέπει την επεξεργασία δεδοµένων που αντιστοιχούν σε αυθαίρετες συναρτήσεις, και όχι µόνο αυτές που υποστηρίζει το πρόγραµµα επεξεργασίας. Στο τέλος του παραρτήµατος παρατίθεται πάντως και η πρώτη µέθοδος εργασίας. Επιλέγοντας λοιπόν την δεύτερη µέθοδο, για να υπολογίσετε την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων µε το DPlot, τα δεδοµένα σας πρέπει να µετασχηµατιστούν πριν να επιχειρηθεί η οποιαδήποτε επεξεργασία, έτσι ώστε η γραφική παράσταση των πειραµατικών σηµείων από εκθετική καµπύλη να πάρει γραµµική µορφή. Η εξίσωση που περιγράφει το φαινόµενο της ψύξης είναι (σελ. 155) λ ln Θ = ln Θ t (14) όπου Θ = θ θ m 1c1 + m2c2 0 περ Εκτελώντας τους µετασχηµατισµούς: ln Θ Υ, t X, ln Θ 0 α λ mc + mc β η (14) γίνεται γραµµική, παίρνοντας τη γνωστή µορφή Υ = α + β Χ. Οι µετασχηµατισµοί αυτοί συνεπάγονται ότι από όλες τις τι- µές θερµοκρασίας πρέπει να αφαιρεθεί η θ περ και το αποτέλεσµα να λογαριθµιστεί. Αυτό στο DPlot γίνεται εύκολα µε την λειτουργία Edit Operate on Y (σε πλήρη αναλογία µε την λειτουργία Operate on X, την οποία ήδη χρησιµοποιήσατε). Αν στο παράδειγµά µας είναι θ περ = 24 ºC, σαν µετασχηµατισµός των Υ επιλέγεται η συνάρτηση LOG(Y-24). Παρατηρείστε ότι τώρα ότι τα πειραµατικά σας ση µεία προσεγγίζουν µ ία ευθεία, την οποία στη συνέχεια θα προσδιορίσετε µε την Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Η εύρεση της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων στην ορολογία του DPlot ονοµάζεται πολυωνυµική προσαρµογή δεδοµένων πρώτου βαθµού. Η κατασκευή της ευθείας γίνεται από το µενού Generate Polynomial Curve Fit. Επειδή η ευθεία είναι πολυώνυµο πρώτου βαθµού, στον πρώτο διάλογο επιλογής βαθµού του πολυωνύµου (Order of fit) επιλέ- γουµε 1. Πατώντας ΟΚ εµφανίζεται ο δεύτερος διάλογος που δίνει την τιµή των συντελεστών C0 και C1, οι οποίοι προφανώς αντιστοιχούν στους συ- της ευθείας Υ = α + βχ. Ο συντελεστή συσχέτισης (Correla- ντελεστές tion coefficient) στην περίπτωσή µας εκφράζει τον βαθµό γραµµικότη- τας των δεδοµένων. Το κείµενο αυτού του παραθύρου µε το πλήκτρο Copy αποθηκεύεται στο clipboard για µεταφορά σε άλλη εφαρµογή π.χ. το Word. Εναλλακτικά µπορείτε να επιλέξετε το τµήµα του κειµένου που σας ενδιαφέρει µε το ποντίκι και να το κάνετε Copy Paste. και

8 ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 4 Πατώντας ΟΚ εµφανίζεται ένας τρίτος διάλογος, που αφορά την πυκνότητα των σηµείων µε τα οποία σχεδιάζεται η ευθεία, και τα όρια σχεδιασµού της ευθείας ΕΕΤ, η οποία είναι καλό να επεκτείνεται και έξω από εύρος των δεδοµένων σας. Πατώντας ΟΚ, στην γραφική σας παράσταση πρέπει να έχουν εµφανιστεί τα πειραµατικά σηµεία, η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, καθώς και ένα µικρό πληροφοριακό παράθυρο µε την εξίσωση της ευθείας. Στο σηµείο αυτό µπορείτε να ασχοληθείτε µε τις λεπτοµέρειες του γραφήµατος: τα πειραµατικά σηµεία να απεικονίζονται π.χ. µε µικρά κόκκινα σύµβολα ενώ η ΕΕΤ µε µαύρη λεπτή γραµµή (επιλογή Op- ΕΕΤ µπορείτε να το µετακι- tions Symbol/Line Styles). Το παράθυρο που παρουσιάζει την εξίσωση νήσετε µε το ποντίκι, καθώς και να επιλέξετε την γραµµατοσειρά και το µέγεθός της κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο και επιλέγοντας Fonts. 5. Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας Όταν η κατασκευή της ευθείας γίνεται από το µενού Generate Polynomial Curve Fit, τότε στον υ- πολογισµό λαµβάνονται υπόψη όλα τα πειραµατικά σηµεία που περιλαµβάνονται στην γραφική πα- ράσταση. Εάν θέλετε να βρείτε την ΕΕΤ για µερικά µόνο από τα συνολικά σηµεία της γραφικής παράστασης, π.χ. τα αρχικά ή τα τελικά 10 σηµεία, πρέπει να επεξεργαστείτε τα δεδοµένα µε την εντολή Generate More curve fits, η οποία παρέχει έλεγχο του πλήθους των σηµείων προς επεξεργασία. Στο παράθυρο αυτό επιλέγετε τον πρώτο τύπο συνάρτησης (το πολυώνυµο), επιλέγετε βαθµό πολυωνύµου Order = 1, και αποεπιλέγετε την επιλογή Fit all points (προσαρµογή σε όλα τα σηµεία). Στα πεδία έναρξης και λήξης (From X= To X=) εισάγετε την τεταγµένη Χ για το πρώτο και τελευταίο σηµείο της περιοχής σηµείων για τα οποία θέλετε να υπολογίσετε την ΕΕΤ. Με σύγκριση του τύπου της ευθείας Υ = α + βx, της σχέσης (14) και των συντελεστών της ευθείας C0 και C1 µπορείτε πλέον να υπολογίστε την τιµή του συντελεστή λ ή την ειδική θερµότητα (µην ξεχά- σετε τις αντίστοιχες µονάδες µέτρησης!). Αν θέλετε να δείτε πώς διαµορφώνεται η διαδικασία της προσαρµογής δεδοµένων µε την πρώτη µέ- αρκεί στην εντολή Generate More curve fits θοδο, χωρίς δηλαδή µετασχηµατισµό των δεδοµένων, να επιλέξτε τον δεύτερο τύπο συνάρτησης, δηλαδή την λογαριθµική πρώτου βαθµού log(y) = Α + Βx. Τα αποτελέσµατα της προσαρµογής δίνουν τους συντελεστές Α και Β, ενώ συγχρόνως σχεδιάζεται και η αντίστοιχη καµπύλη στο διάγραµµα. Τώρα, εάν αλλάξετε τον άξονα των Υ σε λογαριθµικό, είτε µε δεξί κλικ πάνω στον άξονα και επιλέγοντας Linear/Log scaling B Linear X Logarithmic Y, είτε από το µενού Options Linear/Log scaling B Linear X Logarithmic Y, παίρνετε µία ηµιλογαριθµική γραφική παράσταση. Παρατηρείστε ότι στην παράσταση αυτή η καµπύλη log(y) = Α + Βx παίρνει την µορφή ευθείας. Σηµειώνουµε ότι στα επιστηµονικά συγγράµµατα προτιµάται η χρήση των λογαριθµικών αξόνων όπου αυτοί εφαρµόζονται (δηλ. όταν ισχύουν µη γραµµικές σχέσεις). Παρόλα αυτά συνιστάµε να εξοικειωθείτε πρώτα µε την δεύτερη µέθοδο (γραµµικοί άξονες) και στη συνέχεια να καθιερώσετε την πρώτη µέθοδο (δηλαδή µε χρήση λογαριθµικών αξόνων).

9 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Επεξεργασία δεδοµένων µε το Excel 1. Εισαγωγή αρχείου δεδοµένων στο Excel Από την επιφάνεια εργασίας εκτελέστε το Excel. Από το µενού File - Open κάντε πλοήγηση στον φάκελο που περιέχει τα δεδοµένα σας επιλέγοντας σαν τύπο αρχείων για ά- νοιγµα (Files of type) όλα τα είδη (All files). Από τα αρχεία δεδοµένων που εµφανίζονται, επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει και πατήστε Open. Αµέσως εµφανίζεται ο βοηθός εισαγωγής αρχείων κειµένου (Text Import Wizard) οποίος σας προτείνει να εισάγει το αρχείο σας µε την µορφή πεδίων διαχωρισµένων µε ειδικούς χαρακτήρες (Delimited). Επειδή αυτή είναι η περίπτωσή µας (τα πεδία είναι διαχωρισµένα µε κόµµα), πατήστε Next για συνέχεια. Ο βοηθός σας ζητάει να επιλέξετε το είδος του διαχωριστικού των πεδίων, το οποίο είναι το κόµµα (Comma). Επιλέξτε το κόµµα και πατήστε Next για συνέχεια. Σχήµα Π5: Εισαγωγή των δεδοµένων στο Excel. Τώρα έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να εισαχθεί ή να µην εισαχθεί το κάθε πεδίο δεδοµένων. Κρατείστε µόνο το πρώτο και το τρίτο πεδίο, δηλαδή τον αύξοντα αριθµό και τις θερµοκρασίες, επιλέγοντας µε το ποντίκι τα πεδία που δεν χρειάζεστε και επιλέγοντας να µην εισαχθούν (Do not import column). Πατήστε Finish.

10 2 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να έχουν εµφανιστεί στο Excel οι δύο στήλες. (αν σας εµφανιστεί και κάποια άλλη, δεν πειράζει, επιλέξτε την και πατήστε στο πληκτρολόγιο Delete για να την διαγράψετε). Το πρώτο κελί στο Excel που περιέχει το κείµενο DATA log file!!! µπορείτε επίσης να το διαγράψετε. Στο σηµείο αυτό είσαστε έτοιµοι για µία πρώτη γραφική παράσταση. 2. Γραφικές παραστάσεις στο Excel Στο στάδιο αυτό µπορείτε να κάνετε την γραφική παράσταση της θερµοκρασίας συναρτήσει του αύξοντα αριθµού, η οποία είναι παρόµοια µε την γραφική παράσταση θερµοκρασίας-χρόνου, διότι t = (α.α. 1) x (Sample interval)]. Επιλέξτε µε το ποντίκι τις δύο στήλες που περιέχουν τα δεδοµένα σας, και στη συνέχεια είτε επιλέξτε από το µενού Insert Chart, είτε πατήστε το εικονίδιο της γραφικής παράστασης στην γραµµή εικονιδίων (το έγχρωµο ιστόγραµµα ). Εµφανίζεται ο βοηθός κατασκευής γραφικών παραστάσεων. Στο είδος γραφικής παράστασης επιλέξτε Χ-Υ Scatter, και πατήστε επανειληµµένα Νext στις επόµενες οθόνες του βοηθού, µέχρι να καταλήξετε σε µία γραφική παράσταση µέσα στο φύλλο εργασίας σας. Μεγεθύνατε την γραφική παράσταση µε κατάλληλες τιµές της αρχής και του τέλους των αξόνων, ώστε να φτάσετε σε µια γραφ. παράσταση ανάλογη µε αυτή του σχήµατος Στο συγκεκριµένο σχήµα παρατηρήστε ότι στην αρχή του φαινοµένου η ψύξη δεν είναι οµαλή. Σε µια τέτοια περίπτωση πρέπει να αγνοήσετε έναν αριθµό δεδοµένων, ούτως ώστε η καµπύλη ψύξης να είναι οµαλή. Αυτό θα γίνει επιλέγοντας και διαγράφοντας κελιά δεδοµένων, οπότε εξετάζοντας την γραφική σας παράσταση η οποία ανανεώνεται αυτοµάτως, µπορείτε να αποφασίσετε από ποια µέτρηση το φαινόµενο εξελίσσεται οµαλά. Όταν έχετε πλέον «καθαρίσει» τα δεδοµένα σας µε αυτό τον τρόπο, µπορείτε να προχωρήσετε στην κατασκευή της γραφικής παράστασης t θ. Με την επόµενη διαδικασία θα µπορέσετε να αντικαταστήσετε την στήλη αύξοντα αριθ- µού µε µία στήλη χρόνων. Επιλέγετε ολόκληρη την στήλη αύξοντα αριθµού και την διαγράφετε. Σαν πρώτη µέτρηση χρόνου που αντιστοιχεί στην πρώτη µέτρηση θερµοκρασίας εισάγετε τιµή χρόνου µηδέν. Στην συνέχεια επιλέγετε µε το ποντίκι όλα τα κελιά των χρόνων µέχρι τη σειρά που περιέχει την τελευταία τιµή θερµοκρασίας.

11 3 Χρησιµοποιώντας το µενού Edit Fill Series εµφανίζεται το παράθυρο επιλογών συµπλήρωσης σειράς δεδο- µένων. Επιλέξτε συµπλήρωση στήλης (Columns) µε γραµµική αύξηση τιµών (Linear) και βήµα αύξησης (Step value) ίσο µε τον χρόνο ανάµεσα στις µετρήσεις (10 sec στο παράδειγµά µας). Πατώντας ΟΚ θα παρατηρήσετε ότι η στήλη των χρόνων συµπληρώθηκε όπως ακριβώς απαιτείται και άρα έχετε έναν πλήρη πίνακα πρωτογενών δεδοµένων χρόνου-θερµοκρασίας. Η γραφική παράσταση επίσης έχει ανανεωθεί, και µπορείτε πλέον να την συµπεριλάβετε στην εργασία σας. Παρατηρήστε τώρα την µορφή της εξίσωσης (14) στην σελίδα 155: ln Θ = ln Θ 0 m c 1 1 λ + m 2 c 2 t (14) και θυµηθείτε ότι Θ = θ θ περ Αυτό σηµαίνει ότι τα δεδοµένα πρέπει να µετασχηµατιστούν πριν να επιχειρηθεί η ο- ποιαδήποτε επεξεργασία µε την µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. 3. Μετασχηµατισµός και επεξεργασία δεδοµένων Από την (14) φαίνεται ότι πρέπει από όλες τις τιµές θερµοκρασίας πρέπει να να αφαιρεθεί η θερµοκρασία της δεξαµενής θερµότητας και το αποτέλεσµα να λογαριθµιστεί. Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα µε τον ορισµό µιας συνάρτησης (Function) στο Excel, ως εξής: Έστω ότι το κελί της πρώτης θερµοκρασίας, είναι το Β11 και ότι θ 0 = 24.5 C. Κάντε κλικ στο διπλανό άδειο κελί C11 για να το επιλέξετε. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο = που βρίσκεται στην αρχή της γραµµής εισόδου τιµών για να εισέλθει στην κατάσταση εισόδου συναρτήσεων. ίπλα από το = γράψτε LN(B ) όπως στο σχήµα, δηλαδή υπολόγισε την ποσότητα αυτή µε βάση την τιµή του κελιού Β11. Πατήστε ΟΚ και στο κελί C11 θα φανεί η τιµή του lnθ.

12 4 Την ίδια διαδικασία θα έπρεπε να την ακολουθήσετε για όλα τα κελιά θερµοκρασίας, αν το Excel δεν διέθετε τον επόµενο αυτοµατισµό: Επιλέξτε µε το ποντίκι όλα τα κελιά από το C11 (ή όποιο περιέχει την τιµή του Θ στα δικά σας δεδοµένα) µέχρι το τελευταίο που αντιστοιχεί στην τελευταία τιµή θερµοκρασίας. Από το µενού File Edit Fill επιλέξτε την αυτόµατη συµπλήρωση προς τα κάτω (Down). Παρατηρείστε ότι όλες οι τιµές της στήλης θερµοκρασιών µετασχηµατίστηκαν σύµφωνα µε την συνάρτηση, η οποία χρησιµοποίησε για κάθε γραµµή την σωστή τιµή θερµοκρασίας. Τώρα πλέον µπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδοµένα µε βάση την (14). Επιλέξτε την πρώτη και την τρίτη στήλη (χρόνοι και τιµές lnθ), επιλέγοντας µε το ποντίκι την πρώτη στήλη και κάνοντας control-κλικ στην τρίτη. Στη συνέχεια κάντε γραφική παράσταση κατά τα γνωστά. Θα πρέπει να σας προκύψει ένα διάγραµµα που να µοιάζει αρκετά µε ευθεία. Στην ευθεία αυτή πρέπει τώρα να εφαρµόσετε Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων στην ορολογία του Excel ονοµάζεται γραµµή τάσης δεδοµένων (Trendline). Κάντε κλικ πάνω στα δεδοµένα της γραφικής παράστασης για να τα επιλέξετε και στη συνέχεια δεξί κλικ πάλι πάνω στα δεδοµένα. Εµφανίζεται ένα µενού επιλογών, από το οποίο επιλέγετε το Add Trendline. Στο παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγετε σαν τύπο (Type) το γραµµικό µοντέλο (Linear) και στις προτιµήσεις (Options) επιλέγετε την εµφάνιση των συντελεστών (Display equation on chart). Πατώντας τώρα ΟΚ παρατηρείστε ότι µαζί µε τα δεδοµένα σας εµφανίζεται και η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, και η εξίσωσή της µε τις τιµές των συντελεστών της. Με σύγκριση του τύπου της ευθείας Υ=αX + β, της σχέσης (14) και των συντελεστών της ευθείας µπορείτε πλέον να υπολογίστε την τιµή του συντελεστή λ ή την ειδική θερµότητα (µην ξεχάσετε τις αντίστοιχες µονάδες µέτρησης!).

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ 5 η Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας Μελέτη ανασύνθεση: Χ. Πολάτογλου,. Ευαγγελινός Πρώτη προσαρμογή σε Η/Υ: Ι. Σαμαράς 157 ΨΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

1. Πειραματική διάταξη

1. Πειραματική διάταξη 1. Πειραματική διάταξη 1.1 Περιγραφή της διάταξης Η διάταξη του πειράματος αποτελείται από έναν αερόδρομο και ένα ή δύο κινητά τα οποία είναι συζευγμένα μέσω ελατήριου. Η κίνηση των ταλαντωτών καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KOSTOLOGOS  Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. [Επιλέξτε ημερομηνία] Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. Για Windows Xp Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Συντάκτης: Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Οδηγός Εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων...

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα..................................................1 Εγκατάσταση του λογισμικού.....................................2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων..............7

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade One version 1.1

ZTrade One version 1.1 ZTrade One version 1.1 Περιεχόμενα 1. Πλοήγηση 2. Κατάσταση Εφαρμογής 3. Λίστα Μετοχών 4. Χαρτοφυλάκια 5. Ξένοι Δείκτες 6. Τεχνική Ανάλυση 7. Ειδοποιήσεις 8. Ρυθμίσεις 1. Πλοήγηση Η εφαρμογή οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3 ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο επιχειρήσεις Α και Β, μοιράζονται το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Καθεμία σχεδιάζει τη νέα της στρατηγική για τον επόμενο χρόνο, προκειμένου να αποσπάσει πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων 1 2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και οι εικόνες του φακέλου «Multispec_tutorial_files\ Images and Files Σκοπός: Η προσαρμογή της χωρικής ανάλυσης διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Tiles Editor. 'Εκδοση 7

Tiles Editor. 'Εκδοση 7 Tiles Editor 'Εκδοση 7 1992 Professional Tiles Editor Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καµµία µορφή και µε κανένα µέσο - γραφικό, ηλεκτρονικό,

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ DRIVE ΤΗΣ GOOGLE. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Π.Ε.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ DRIVE ΤΗΣ GOOGLE. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Π.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ DRIVE ΤΗΣ GOOGLE Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων Ανοίγουμε το Drive της Google από τις εφαρμογές της αρχικής σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα