(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν επίτου παρόντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν επίτου παρόντος"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 303/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσοναφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για τους σκοπούς των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για τα προσόντα του προσωπικού που ασκείδραστηριότητες στους χώρους λειτουργίας εξοπλισμού που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τυχόν διαρροές τους. (2) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν διαφορετικές κατηγορίες πιστοποιημένου προσωπικού, προκειμένου το προσωπικό να έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τις δραστηριότητες που ασκείκαι, παράλληλα, να αποφεύγονται επιβαρύνσεις με δυσανάλογο κόστος. (3) Πρέπει να επιτρέπεται στα μέλη του προσωπικού τα οποία δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθείαλλά έχουν εγγραφείσε σχετικό κύκλο μαθημάτων, να ασκούν, για περιορισμένη χρονική περίοδο, τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η εν λόγω πιστοποίηση, ούτως ώστε να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τις εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται από πιστοποιημένα μέλη του προσωπικού. (4) Πρέπει να επιτρέπεται στα μέλη του προσωπικού που έχουν τα προσόντα για να εκτελούν εργασίες σκληρής ετερογενούς συγκόλλησης, μαλακής ετερογενούς συγκόλλησης και αυτογενούς συγκόλλησης να ασκούν τις εν λόγω εξειδικευμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας από τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται από πιστοποιημένα μέλη του προσωπικού. ( 1 ) ΕΕ L 161 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L37της , σ. 24. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/108/ΕΚ (ΕΕ L 345 της , σ. 106). (5) Η οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)( 2 ) θεσπίζει τεχνικές απαιτήσεις για τις εταιρείες που αναλαμβάνουν την επεξεργασία και αποθήκευση αποβλήτων συσκευών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας. Το επίπεδο προσόντων που απαιτείται για το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την ανάκτηση του ψυκτικού μέσου στις εν λόγω εγκαταστάσεις είναι κατώτερο από το απαιτούμενο επίπεδο για το προσωπικό που εκτελεί τις ίδιες εργασίες επιτόπου, λόγω της ύπαρξης αυτόματου εξοπλισμού ανάκτησης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παροπλισμού ψυκτικού εξοπλισμού. (6) Ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν επίτου παρόντος συστήματα αξιολόγησης ή πιστοποίησης. Ως εκ τούτου, πρέπει να παρασχεθείστο προσωπικό και στις εταιρείες περιορισμένος χρόνος για να αποκτήσουν πιστοποιητικό. (7) Προκειμένου να αποφευχθείκάθε άσκοπη διοικητική επιβάρυνση, πρέπει να επιτραπείη δημιουργία συστήματος πιστοποίησης βασιζόμενου στα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι καλυπτόμενες δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και το αντίστοιχο σύστημα αξιολόγησης ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. (8) Οι εξετάσεις συνιστούν αποτελεσματικό μέσο ελέγχου της ικανότητας υποψηφίου να εκτελεί σωστά τις εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν, κατά τρόπο άμεσο, διαρροή, καθώς και εκείνες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν έμμεσα διαρροή. (9) Προκειμένου να καταστείδυνατή η κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού το οποίο ήδη εργάζεται στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, χωρίς να διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά του, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί κατάλληλη ενδιάμεση περίοδος κατά την οποία η πιστοποίηση θα στηρίζεται στα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης και στην επαγγελματική πείρα. (10) Οι επίσημοι φορείς αξιολόγησης και πιστοποίησης οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, συμβάλλοντας, κατ αυτό τον τρόπο, στην αποδοτική και αποτελεσματική αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ανά την Κοινότητα. (11) Η αμοιβαία αναγνώριση δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα προσωρινά πιστοποιητικά, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις απόκτησης των εν λόγω πιστοποιητικών ενδέχεται να είναι σημαντικά χαμηλότερου επιπέδου από τις ισχύουσες απαιτήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη.

2 L 92/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (12) Οι πληροφορίες για το σύστημα πιστοποίησης με το οποίο εκδίδονται πιστοποιητικά υποκείμενα σε αμοιβαία αναγνώριση πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή με τη μορφή που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών ( 1 ). Πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή πληροφορίες για τα προσωρινά συστήματα πιστοποίησης. (13) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο προσωπικό που ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) έλεγχος για διαρροές των εφαρμογών που περιέχουν 3 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και των εφαρμογών που περιέχουν 6 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικώς σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση β) ανάκτηση γ) εγκατάσταση δ) συντήρηση ή εξυπηρέτηση. 2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις εταιρείες που ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) εγκατάσταση β) συντήρηση ή εξυπηρέτηση. 3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες παραγωγής και επισκευής που ασκούνται στον τόπο παραγωγής ( 1 ) Βλέπε σελίδα 28 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. ( 2 ) ΕΕ L 244 της , σ. 1.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/540/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 198 της , σ. 35). σταθερού ψυκτικού εξοπλισμού, εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. ως «εγκατάσταση», νοείται η σύνδεση τουλάχιστον δύο τεμαχίων εξοπλισμού ή κυκλωμάτων που περιέχουν ή προορίζονται να περιέχουν ως ψυκτικό μέσο φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου, με σκοπό τη συναρμολόγηση συστήματος στον ίδιο τον τόπο λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών με τις οποίες ψυκτικοίαγωγοίσυστήματος συνδέονται για να αποτελέσουν κύκλωμα ψύξης, ανεξαρτήτως της ανάγκης πλήρωσης του συστήματος μετά τη συναρμολόγηση 2. ως «συντήρηση ή εξυπηρέτηση» νοούνται όλες οι δραστηριότητες, πλην της ανάκτησης και των ελέγχων για διαρροές που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 14 και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, αντιστοίχως, οι οποίες απαιτούν παρέμβαση στα συστήματα που περιέχουν ή προορίζονται να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ειδικότερα, οι δραστηριότητες τροφοδότησης του συστήματος με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, απομάκρυνσης ενός ή περισσοτέρων τεμαχίων του κυκλώματος ή του εξοπλισμού, επανασυναρμολόγησης δύο ή περισσοτέρων τεμαχίων του κυκλώματος ή του εξοπλισμού, καθώς και επισκευής μετά από διαρροή. Άρθρο 4 Πιστοποίηση του προσωπικού 1. Το προσωπικό που ασκείτις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 1 είναι κάτοχος πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 5 ή στο άρθρο 6 για την αντίστοιχη κατηγορία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 2. Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ότι ο κάτοχος πληροίτις απαιτήσεις για την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 1, χορηγούνται για τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού: α) οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας Ι μπορούν να ασκούν όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 β) οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας II μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν απαιτούν παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας II μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), όσον αφορά τον εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει λιγότερο από 3kgή, στην περίπτωση των ερμητικώς σφραγισμένων συστημάτων που φέρουν τη σχετική επισήμανση, λιγότερο από 6kgφθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/5 γ) οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας III μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) όσον αφορά τον εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει λιγότερο από 3kg ή, στην περίπτωση των ερμητικώς σφραγισμένων συστημάτων που φέρουν τη σχετική επισήμανση, λιγότερο από 6kgφθοριούχων αερίων θερμοκηπίου δ) οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας IV μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απαιτεί παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. 3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για μέγιστη περίοδο 2 ετών, στα μέλη του προσωπικού που ασκούν μια από τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 1 και έχουν εγγραφείσε κύκλο μαθημάτων με σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικού το οποίο καλύπτει την οικεία δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέλη του προσωπικού ασκούν τη δραστηριότητα αυτή υπό την επίβλεψη προσώπου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού το οποίο καλύπτει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα β) στα μέλη του προσωπικού που εκτελούν εργασίες σκληρής ετερογενούς συγκόλλησης, μαλακής ετερογενούς συγκόλλησης και αυτογενούς συγκόλλησης μερών συστήματος ή τεμαχίων εξοπλισμού στο πλαίσιο μιας από τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 1 και τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί η εθνική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται από πρόσωπο που είναι κάτοχος πιστοποιητικού το οποίο καλύπτει την εν λόγω δραστηριότητα γ) στο προσωπικό που επιφορτίζεται με την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από εξοπλισμό που εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, με φορτίο φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου μικρότερο των 3 kg, σε εγκαταστάσεις που καλύπτονται από άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω προσωπικό απασχολείται από την εταιρεία που είναι κάτοχος της άδειας και ότι από βεβαίωση ικανότητας που χορηγείται από τον κάτοχο της άδειας προκύπτει ότι το προσωπικό αυτό έχει ολοκληρώσει κύκλο μαθημάτων που αφορά τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην κατηγορία III και απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι, για χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στο προσωπικό που ασκείμια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Για τους σκοπούς των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, το προσωπικό αυτό θεωρείται πιστοποιημένο για τις ανωτέρω δραστηριότητες κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο. Άρθρο 5 Πιστοποιητικά που χορηγούνται στο προσωπικό 1. Φορέας πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 10, χορηγείπιστοποιητικό στο προσωπικό που έχει επιτύχει σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις οι οποίες διοργανώνονται από φορέα αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 11 και καλύπτουν τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα, για την αντίστοιχη κατηγορία. 2. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) το όνομα του φορέα πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό του πιστοποιητικού και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης β) την κατηγορία πιστοποίησης του προσωπικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, και τις συναφείς δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί ο κάτοχος του πιστοποιητικού γ) την ημερομηνία χορήγησης και την υπογραφή του χορηγήσαντος. 3. Όταν υφιστάμενο σύστημα πιστοποίησης βάσει εξετάσεων καλύπτει τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα για συγκεκριμένη κατηγορία και πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 10 και 11, πλην όμως η σχετική βεβαίωση δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο φορέας πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 10 μπορείνα χορηγήσει πιστοποιητικό στον κάτοχο των συγκεκριμένων προσόντων, για την αντίστοιχη κατηγορία, χωρίς να είναι αναγκαία η επανάληψη των εξετάσεων. 4. Όταν υφιστάμενο σύστημα πιστοποίησης βάσει εξετάσεων πληροίτις απαιτήσεις των άρθρων 10 και 11 και καλύπτει τμήμα των ελάχιστων δεξιοτήτων συγκεκριμένης κατηγορίας οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα, οι φορείς πιστοποίησης μπορούν να χορηγούν πιστοποιητικό για την αντίστοιχη κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών υποβάλλεται σε συμπληρωματικές εξετάσεις σχετικές με τις δεξιότητες και γνώσεις που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο πιστοποιητικό, τις οποίες διοργανώνει ο φορέας αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 11. Άρθρο 6 Προσωρινά πιστοποιητικά που χορηγούνται στο προσωπικό 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης για το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, ή τις παραγράφους 2 και 3, του παρόντος άρθρου. Η ισχύς των προσωρινών πιστοποιητικών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 λήγει το αργότερο στις 4 Ιουλίου Τα μέλη του προσωπικού που είναι κάτοχοι βεβαίωσης η οποία χορηγήθηκε στο πλαίσιο υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, θεωρούνται ως κάτοχοι προσωρινού πιστοποιητικού. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις βεβαιώσεις που ισοδυναμούν με προσωρινά πιστοποιητικά για την αντίστοιχη κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

4 L 92/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στο προσωπικό με επαγγελματική εμπειρία στις δραστηριότητες των κατηγοριών που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η οποία είχε αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, χορηγείται προσωρινό πιστοποιητικό από οντότητα που ορίζεται από το κράτος μέλος. Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφονται η κατηγορία κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 και η ημερομηνία λήξης. γ) την ημερομηνία χορήγησης και την υπογραφή του χορηγήσαντος. Άρθρο 9 Προσωρινά πιστοποιητικά για εταιρείες 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης για τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, ή τις παραγράφους 2 και 3, του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7 Πιστοποίηση εταιρειών 1. Οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατά την έννοια του άρθρου 8 ή του άρθρου Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι, για περίοδο που δεν υπερβαίνει την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες που ασκούν μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Άρθρο 8 Πιστοποιητικά που χορηγούνται στις εταιρείες 1. Οργανισμός πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 10 χορηγεί πιστοποιητικό σε εταιρεία για μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 2, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: Τα προσωρινά πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 λήγουν το αργότερο στις 4 Ιουλίου Οι εταιρείες που πιστοποιούνται στο πλαίσιο υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 θεωρούνται ως κάτοχοι προσωρινού πιστοποιητικού. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις βεβαιώσεις που ισοδυναμούν με προσωρινά πιστοποιητικά για τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 2 τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί ο κάτοχος. 3. Στις εταιρείες που απασχολούν προσωπικό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού για τις δραστηριότητες που απαιτούν πιστοποίηση για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 2, χορηγείται προσωρινό πιστοποιητικό από οντότητα που ορίζεται από το κράτος μέλος. Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφονται οι δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί ο κάτοχος και η ημερομηνία λήξης. α) απασχόληση πιστοποιημένου σύμφωνα με το άρθρο 5 προσωπικού, για τις δραστηριότητες που απαιτούν πιστοποίηση, σε αριθμούς που αρκούν για την κάλυψη του αναμενόμενου όγκου δραστηριοτήτων β) αποδεδειγμένη διάθεση των αναγκαίων εργαλείων και διαδικασιών στο προσωπικό που ασκείτις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση. 2. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) το όνομα του φορέα πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, αριθμό πιστοποιητικού και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης β) τις δραστηριότητες που επιτρέπεται να ασκείο κάτοχος του πιστοποιητικού Άρθρο 10 Φορέας πιστοποίησης 1. Ο φορέας πιστοποίησης συνιστάται με εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις ή ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλες, εξουσιοδοτημένες προς τούτο οντότητες, για τη χορήγηση πιστοποιητικών στο προσωπικό ή στις εταιρείες που ασκούν μια ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 δραστηριότητες. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο φορέας πιστοποίησης είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος. 2. Ο φορέας πιστοποίησης θεσπίζει και εφαρμόζει τις διαδικασίες έκδοσης, αναστολής και ανάκλησης των πιστοποιητικών. 3. Ο φορέας πιστοποίησης τηρεί αρχεία που επιτρέπουν την επαλήθευση της κατάστασης πιστοποιημένων προσώπων ή εταιρειών. Τα αρχεία συνιστούν την απόδειξη της πλήρους διεκπεραίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης. Τα αρχεία διατηρούνται τουλάχιστον επί πενταετία.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/7 Άρθρο 11 Φορέας αξιολόγησης 1. Φορέας ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλες, εξουσιοδοτημένες προς τούτο οντότητες, διοργανώνει εξετάσεις για το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Ένας φορέας πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 10 μπορείνα ενεργείκαι ως φορέας αξιολόγησης. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο φορέας αξιολόγησης είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος. 2. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται και διαρθρώνονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι καλύπτουν τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα. 3. Ο φορέας αξιολόγησης θεσπίζει διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και τηρεί αρχεία για την τεκμηρίωση των ατομικών και των συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 4. Ο φορέας αξιολόγησης μεριμνά ώστε οι οριζόμενοι για μια δοκιμασία εξεταστές να γνωρίζουν πλήρως τις μεθόδους και τα έγγραφα των εξετάσεων και να διαθέτουν την κατάλληλη ικανότητα στον τομέα που αποτελείτο αντικείμενο των εξετάσεων. Εξασφαλίζει επίσης τη διάθεση του αναγκαίου εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών για τις πρακτικές δοκιμασίες. ορίσει για τη χορήγηση προσωρινών πιστοποιητικών και κοινοποιούν τις θεσπισθείσες εθνικές διατάξεις δυνάμει των οποίων τα έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης θεωρούνται ως προσωρινά πιστοποιητικά. 3. Το αργότερο στις 4 Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, με τη μορφή που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008, τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων πιστοποίησης προσωπικού και εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 10, καθώς και τους τίτλους των πιστοποιητικών τα οποία χορηγούνται στο προσωπικό που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5 και στις εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τα στοιχεία που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 με κάθε σχετική νέα πληροφορία και τα υποβάλουν πάραυτα στην Επιτροπή. Άρθρο 13 Όροι αμοιβαίας αναγνώρισης 1. Η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη εφαρμόζεται μόνο στα πιστοποιητικά που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 5, όσον αφορά το προσωπικό, και σύμφωνα με το άρθρο 8, όσον αφορά τις εταιρείες. Άρθρο 12 Κοινοποίηση 1. Το αργότερο στις 4 Ιουλίου 2008, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 ή το άρθρο 9 ή αμφότερα. 2. Το αργότερο στις 4 Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, κατά περίπτωση, τις οντότητες που έχουν 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους κατόχους πιστοποιητικών που έχουν εκδοθείσε άλλο κράτος μέλος να καταθέτουν μετάφραση του οικείου πιστοποιητικού σε άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας. Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 2Απριλίου Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΗΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής

6 L 92/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να αξιολογούνται από τους φορείς αξιολόγησης 1. Οι εξετάσεις για καθεμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 περιλαμβάνουν: α) θεωρητική δοκιμασία που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι δεξιότητες ή γνώσεις που υποδεικνύονται στις στήλες «Κατηγορίες» με το γράμμα (Τ) β) πρακτική δοκιμασία κατά την οποία ο αιτών εκτελεί με τη βοήθεια του κατάλληλου υλικού, εργαλείων και εξοπλισμού, την αντίστοιχη εργασία που υποδεικνύεται στις στήλες «Κατηγορίες» με το γράμμα (P). 2. Οι εξετάσεις καλύπτουν καθεμία από τις ομάδες δεξιοτήτων και γνώσεων 1, 2, 3, 4, 5 και Οι εξετάσεις καλύπτουν τουλάχιστον μια από τις ομάδες δεξιοτήτων και γνώσεων 6, 7, 8 και 9. Ο υποψήφιος δεν γνωρίζει, πριν από τις εξετάσεις, σε ποιο από τα τέσσερα στοιχεία θα εξεταστεί. 4. Εάν οι στήλες «Κατηγορίες» περιλαμβάνουν μόνο μια θέση που αντιστοιχείσε περισσότερες της μιας θέσεις (περισσότερες της μιας δεξιότητες και γνώσεις) της στήλης «Δεξιότητες και γνώσεις», δεν είναι αναγκαίο να αποτελέσουν αντικείμενο της εξέτασης όλες οι δεξιότητες και γνώσεις. 1 Βασική θερμοδυναμική ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ I II III IV 1.01 Γνώση των βασικών προτύπων μονάδων ISO για τη θερμοκρασία, την πίεση, τη μάζα, την πυκνότητα, την ενέργεια T T T 1.02 Κατανόηση της βασικής θεωρίας των συστημάτων ψύξης: βασική θερμοδυναμική (ορολογία, βασικές παράμετροι και διεργασίες όπως υπερθέρμανση, πλευρά υψηλής πίεσης, θερμότητα συμπίεσης, ενθαλπία, ψυκτικό αποτέλεσμα, πλευρά χαμηλής πίεσης, υπόψυξη), ιδιότητες και θερμοδυναμικές μετατροπές των ψυκτικών μέσων, όπου συμπεριλαμβάνεται η ταυτοποίηση ζεοτροπικών μειγμάτων και της κατάστασης των ρευστών T T 1.03 Χρήση σχετικών πινάκων και διαγραμμάτων και ερμηνεία τους στο πλαίσιο του ελέγχου για έμμεσες διαρροές (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ομαλής λειτουργίας του συστήματος): διάγραμμα log p/h, πίνακες κορεσμού ψυκτικού μέσου, διάγραμμα απλού κύκλου ψύξης με συμπίεση T T 1.04 Περιγραφή της λειτουργίας των κύριων μερών του συστήματος (συμπιεστής, εξατμιστής, συμπυκνωτής, θερμοστατικές εκτονωτικές βαλβίδες) και των θερμοδυναμικών μετατροπών του ψυκτικού μέσου T 1.05 Γνώση της βασικής λειτουργίας των ακόλουθων κατασκευαστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ψύξης, καθώς και του ρόλου και της σημασίας τους στην πρόληψη και τον εντοπισμό διαρροών ψυκτικού μέσου: α) βαλβίδες (ένσφαιρες δικλείδες, διαφράγματα μεμβράνης, βαλβίδες ρύθμισης ροής, ανακουφιστικές βαλβίδες), β) όργανα ελέγχου θερμοκρασίας και πίεσης, γ) δείκτες στάθμης υγρών και δείκτες υγρασίας, δ) όργανα ελέγχου απόψυξης, ε) διατάξεις προστασίας συστήματος, στ) συσκευές μέτρησης όπως θερμόμετρα, ζ) συστήματα ελέγχου του ελαίου, η) δοχεία συλλογής ψυκτικού υγρού, θ) ελαιοδιαχωριστήρες T 2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψυκτικών μέσων και αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί 2.01 Βασικές γνώσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και με το πρωτόκολλο του Κιότο T T T T 2.02 Βασικές γνώσεις σχετικά με το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), τη χρήση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και άλλων ουσιών ως ψυκτικών μέσων, τις κλιματικές επιπτώσεις των εκπομπών φθοριούχων αερίων (τάξη μεγέθους των οικείων GWP) και με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, καθώς και των κανονισμών εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού T T T T

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ I II III IV 3 Έλεγχοι πριναπό τη θέση σε λειτουργία, μετά από μακρά περίοδο αχρησίας, μετά από παρεμβάσεις συντήρησης ή επισκευής ή κατά τη λειτουργία 3.01 Διεξαγωγή δοκιμής πίεσης ώστε να ελεγχθεί η αντοχή του συστήματος 3.02 Διεξαγωγή δοκιμής πίεσης ώστε να ελεγχθεί η στεγανότητα του συστήματος 3.03 Χρήση αντλίας κενού P P 3.04 Εκκένωση του συστήματος ώστε να αφαιρεθείο αέρας και η υγρασία σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική 3.05 Καταγραφή των δεδομένων στο αρχείο του συστήματος και σύνταξη έκθεσης σχετικά με μία ή περισσότερες δοκιμές και ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά την εξέταση T T 4 Έλεγχοι για διαρροές 4.01 Γνώση των πιθανών σημείων διαρροής του εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας T T T Εξέταση του αρχείου του συστήματος πριν από κάθε έλεγχο για διαρροές, ώστε να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενα προβλήματα ή προβληματικά τμήματα του συστήματος τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή Οπτική και χειρωνακτική επιθεώρηση ολόκληρου του συστήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2007, περίθεσπίσεως, κατ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ( 1 ) Έλεγχος του συστήματος για διαρροές, με τη χρήση έμμεσης μεθόδου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής, και του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης του συστήματος Χρήση φορητών συσκευών όπως μανόμετρα, θερμόμετρα και πολύμετρα για τη μέτρηση Volt/Amp/Ohm στο πλαίσιο έμμεσων μεθόδων ελέγχου των διαρροών και ερμηνεία των παραμέτρων που μετρήθηκαν Έλεγχος του συστήματος για διαρροές, με τη χρήση άμεσης μεθόδου που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής Έλεγχος του συστήματος για διαρροές, με τη χρήση άμεσης μεθόδου που δεν συνεπάγεται παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης και η οποία αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής T T T P P P P P P P P P P P 4.08 Χρήση ηλεκτρονικής συσκευής εντοπισμού διαρροών P P P 4.09 Συμπλήρωση των δεδομένων στο αρχείο του συστήματος T T T 5 Φιλικός προς το περιβάλλονχειρισμός του συστήματος και του ψυκτικού μέσου κατά τηνεγκατάσταση, τη συντήρηση, τηνεξυπηρέτηση ή τηνανάκτηση 5.01 Σύνδεση και αποσύνδεση των μετρητών ελέγχου και των γραμμών κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές P P 5.02 Εκκένωση και πλήρωση φιάλης ψυκτικού μέσου, τόσο σε υγρή όσο και σε αέρια κατάσταση P P P 5.03 Χρήση εξοπλισμού ανάκτησης του ψυκτικού μέσου καθώς και σύνδεση και αποσύνδεση του εν λόγω εξοπλισμού κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές P P P 5.04 Εκκένωση, από σύστημα, ελαίου που έχει ρυπανθεί με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου P P P 5.05 Προσδιορισμός της κατάστασης (υγρή, αέρια) και των συνθηκών (υπόψυξη, κορεσμός ή υπερθέρμανση) του ψυκτικού μέσου πριν από την πλήρωση, ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση της ορθής μεθόδου και του κατάλληλου όγκου πλήρωσης. Πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό μέσο (τόσο σε υγρή όσο και σε αέρια κατάσταση) χωρίς απώλειες ψυκτικού μέσου P P

8 L 92/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ I II III IV 5.06 Χρήση πλάστιγγας για τη ζύγιση του ψυκτικού μέσου P P P Καταγραφή στο αρχείο του συστήματος όλων των πληροφοριών σχετικά με το ψυκτικό μέσο που ανακτήθηκε ή προστέθηκε T T Γνώση των απαιτήσεων και διαδικασιών χειρισμού, αποθήκευσης και μεταφοράς ρυπανθέντων ψυκτικών μέσων και ελαίων T T T Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση παλινδρομικών, κοχλιωτώνκαι σπειροειδώνσυμπιεστών, μονοβάθμιων ή διβάθμιων Εξήγηση της αρχής λειτουργίας του συμπιεστή (συμπεριλαμβανομένων του οργάνου ελέγχου της ισχύος και του κυκλώματος λίπανσης) και των σχετικών κινδύνων διαρροής ή διαφυγής ψυκτικού μέσου T T Ορθή εγκατάσταση συμπιεστή, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ελέγχου και ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε διαρροή ή διαφυγή από τη στιγμή που το σύστημα τεθεί σε λειτουργία 6.03 Ρύθμιση των διακοπτών ασφαλείας και ελέγχου 6.04 Ρύθμιση των βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης 6.05 Έλεγχος του συστήματος επιστροφής του ελαίου 6.06 Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας συμπιεστή και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συμπιεστή 6.07 Σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση του συμπιεστή, επισημαίνοντας κάθε πρόβλημα λειτουργίας που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα και να οδηγήσει σε διαρροή ή διαφυγή ψυκτικού μέσου, εφόσον δεν ληφθούν σχετικά μέτρα T 7 Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αερόψυκτων και υδρόψυκτων συμπυκνωτών 7.01 Εξήγηση της αρχής λειτουργίας του συμπυκνωτή και των σχετικών κινδύνων διαρροής T T 7.02 Ρύθμιση του οργάνου ελέγχου της πίεσης κατάθλιψης 7.03 Ορθή εγκατάσταση συμπυκνωτή, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ελέγχου και ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε διαρροή ή διαφυγή από τη στιγμή που το σύστημα τεθεί σε λειτουργία 7.04 Ρύθμιση των διακοπτών ασφαλείας και ελέγχου 7.05 Έλεγχος των γραμμών κατάθλιψης και υγρού Εξαέρωση του συμπυκνωτή από μη συμπυκνώσιμα αέρια, με τη χρήση διάταξης για εξαέρωση ψυκτικών συστημάτων Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας συμπυκνωτή και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων κατά τη λειτουργία 7.08 Έλεγχος της επιφάνειας του συμπυκνωτή 7.09 Σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση του συμπυκνωτή, επισημαίνοντας κάθε πρόβλημα λειτουργίας που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα και να οδηγήσει σε διαρροή ή διαφυγή ψυκτικού μέσου, εφόσον δεν ληφθούν σχετικά μέτρα T 8 Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αερόψυκτων και υδρόψυκτων εξατμιστών 8.01 Εξήγηση της αρχής λειτουργίας του εξατμιστή (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος απόψυξης) και των σχετικών κινδύνων διαρροής T T

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ I II III IV 8.02 Ρύθμιση οργάνου του εξατμιστή που ελέγχει την πίεση εξάτμισης 8.03 Εγκατάσταση εξατμιστή, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ελέγχου και ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε διαρροή ή διαφυγή από τη στιγμή που το σύστημα τεθεί σε λειτουργία 8.04 Ρύθμιση των διακοπτών ασφαλείας και ελέγχου 8.05 Έλεγχος της ορθής θέσης των σωληνώσεων υγρού και αναρρόφησης 8.06 Έλεγχος της σωλήνωσης απόψυξης που λειτουργείμε θερμό αέριο 8.07 Ρύθμιση της βαλβίδας αυξομείωσης της πίεσης εξάτμισης 8.08 Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας εξατμιστή και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων κατά τη λειτουργία 8.09 Έλεγχος της επιφάνειας του εξατμιστή 8.10 Σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση του εξατμιστή, επισημαίνοντας κάθε πρόβλημα λειτουργίας που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα και να οδηγήσει σε διαρροή ή διαφυγή ψυκτικού μέσου, εφόσον δεν ληφθούν σχετικά μέτρα T Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εξυπηρέτηση θερμοστατικώνεκτονωτικώνβαλβίδωνκαι άλλωνκατασκευαστικών στοιχείων Εξήγηση των βασικών αρχών λειτουργίας διαφόρων τύπων εκτονωτικών ρυθμιστών πίεσης (θερμοστατικές εκτονωτικές βαλβίδες, τριχοειδείς σωλήνες) και των σχετικών κινδύνων διαρροής T T 9.02 Ορθή εγκατάσταση βαλβίδων 9.03 Ρύθμιση μηχανικής/ηλεκτρονικής θερμοστατικής εκτονωτικής βαλβίδας 9.04 Ρύθμιση μηχανικών και ηλεκτρονικών θερμοστατών 9.05 Ρύθμιση πιεζοστατικής βαλβίδας 9.06 Ρύθμιση μηχανικών και ηλεκτρονικών περιοριστών πίεσης 9.07 Έλεγχος της λειτουργίας ελαιοδιαχωριστή 9.08 Έλεγχος της κατάστασης φίλτρου ξήρανσης 9.09 Σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση των εν λόγω στοιχείων, επισημαίνοντας κάθε πρόβλημα λειτουργίας που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα και να οδηγήσει σε διαρροή ή διαφυγή ψυκτικού μέσου, εφόσον δεν ληφθούν σχετικά μέτρα T 10 Σωληνώσεις: δημιουργία στεγανού δικτύου σωλήνων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις Στεγανοίαρμοίμε αυτογενή συγκόλληση, καθώς και με σκληρή ή/και μαλακή ετερογενή συγκόλληση μεταλλικών σωλήνων και αγωγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θερμότητας P P Κατασκευή/έλεγχος στηριγμάτων των σωλήνων και των κατασκευαστικών στοιχείων P P ( 1 ) ΕΕ L 335 της , σ. 10.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521. Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ως οργανισμός κατάρτισης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης διοργανώνει το πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση και χρήση εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 308/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές (6.1)

Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Σκοπός λειτουργίας εκτονωτικής διάταξης Η έννοια της Υπερθέρμανσης Εκτονωτικές Διατάξεις Σύγχρονες Εκτονωτικές Βαλβίδες Τριχοειδής Σωλήνας Υδροψυκτοι Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κυριάκος Ψαράς Γεννήθηκε στην Άσσια της επαρχίας Αμμοχώστου το 1957 και φοίτησε στην Τεχνική Σχολή Λευκωσίας στον κλάδο των οικιακών συσκευών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ o Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24, 10682, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 999045085 Α ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 210 5248127, Fax: 210 5248176, Email: info@opse.gr www.opse.gr Αθήνα 07/06/2014 Αριθ. Πρωτ. :537 Προς :.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 / 4 /2015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861. Πατησίων 147 112 51 Αθήνα. Ταχ. Δ/νση:

Αθήνα, 3 / 4 /2015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861. Πατησίων 147 112 51 Αθήνα. Ταχ. Δ/νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 3 / 4 /015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το παρόν εγχειρίδιο έχει στόχο την επαγγελματική επιμόρφωση. Η τελευταία διαφέρει από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, στο ότι πρέπει στο μικρότερο δυνατό χρόνο να αποδώσει «χειροπιαστά» οφέλη. Ο επιμορφωθείς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Certified Ventilation, Refrigeration and Air Conditioning Τechnician SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Certified Ventilation, Refrigeration and Air Conditioning Τechnician SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Certified Ventilation, Refrigeration and Air Conditioning Τechnician SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

AQUASNAPTM. Ψυκτική απόδοση kw 19 24,4 28,2 37,8 43,5 54 67 76 87 102 117 134 143 150 171 198 226 264 291 R407C

AQUASNAPTM. Ψυκτική απόδοση kw 19 24,4 28,2 37,8 43,5 54 67 76 87 102 117 134 143 150 171 198 226 264 291 R407C ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΟΛΑ SA ΕNΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ Με νέο πρωτοποριακό σχεδιασμό ο υδρόψυκτος ψύκτης νερού Aquasnap περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα και διατάξεις ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012 Ε-News Τεύχος 59 Mάρτιος 2012 Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012 Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. στην έκθεση CLIMATHERM, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS Σ υ μ π υ κ ν ω τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ψ ύ ξ η ς»» Επαγγελματική ψύξη χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών»» Υψηλή ενεργειακή απόδοση»» Χαμηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw

30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw Αυξήστε την άνεσή σας Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός

Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός Πανδημία στην αντικατάσταση του R22; Υπάρχει άραγε συνταγή για το κατάλληλο εμβόλιο ; Από τον κ.δανιήλ Παππά Διπλ.Μηχανολόγο Μηχ. www.ecoref.gr Η υποχρεωτική απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 17-33 kw Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH 1 2 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ Σειρά FH Σειρά GH Οι μονάδες αυτές είναι υψηλής απόδοσης ειδικά σχεδιασμένες για συνεργασία με τα συστήματα ενδοδαπέδιας ψύξης. Οι μονάδες FH είναι σχεδιασμένες για

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

: ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

: ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 0 από 10 ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓ. : Μ. Γ. ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1276 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74912/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/9/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/9/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/9/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:16956 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ Γιάννης Νικολάου Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμοί σε χώρους IT. 31 / 05 / 2014 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ PRECISION VS COMFORT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Ηλεκτροκινουμένων Συστημάτων στη Βιομηχανία 21-3-2007 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αυτό το επαναληπτικό φυλλάδιο δίνεται με σκοπό να σας βοηθήσει για μια πρόχειρη και άμεση επανάληψη σε όλα τα θέματα που θα εξεταστείτε.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα