ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα , από τους οποίους μπορούν να πληρώνονται δα πάνες από τις Πάγιες Προκαταβολές που έχουν συσταθεί στις Πρεσβείες και Μόνιμες Αντιπρο σωπείες εξωτερικού Τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης 4/2012 ως προς το άρθρο Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύ που Β Ιεράπετρας στη Διεύθυνση Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα νίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της βε βαίωσης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του προβλεπόμενου από την διάταξη της παρ. 5 του άρ θρου 45 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α ) ποσού Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ / κοινής υπουργικής απόφασης «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού Νοσο κομείου Δυτικής Αττικής» (ΦΕΚ 3486/Β /2012) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατό μων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.) κατά το έτος Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας Ρόδου Επικαιροποίηση της υπ αριθμ. 224/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας Κολινδρού, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. 42/2011 όμοια, που αφορά τη συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρή σεων του Δήμου Πύνδας Κολινδρού και σύσταση νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/ Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ιδρύματος του Δήμου Τυρνάβου «Δελήχειο Ίδρυμα Αντωνίου και Ευαγγελίας Δελήχα» (ΝΠΔΔ), ως προς τον επα ναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορήγησης... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. α πόφ. ΣΤ4/Π/083.2/ΑΣ1521 (1) Συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα , από τους οποίους μπορούν να πληρώνονται δαπάνες από τις Πάγιες Προκαταβολές που έχουν συστα θεί στις Πρεσβείες και Μόνιμες Αντιπροσωπείες εξωτερικού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 3566/2007 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 117). 2) Τις διατάξεις των άρθρων 46, 47, 48 και 49, του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» (Α 247) και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141). 3) Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών» Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/ B /2012). 4) Την ανάγκη αναπροσαρμογής της υπ αριθμ. 2/81221/ (ΦΕΚ Β 2304/1999) κοινής υπουργικής απόφα σης, για τον ορισμό δαπανών που πληρώνονται από Πά γιες Προκαταβολές του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά ειδικό φορέα, κωδικό αριθμό και ποσοστό, όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. 2/11053/ Α0024/ (ΦΕΚ Β 437/2003) και ΣΤ4/Π/083.2/ ΑΣ8655/ ΦΕΚ Β 886/2006) και ΣΤ4/Π/083.2/ ΑΣ9299/ (ΦΕΚ Β 2385/2011) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 5) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1. Συμπληρώνουμε τους Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα , από τους οποίους μπορούν να πληρώνονται δαπά νες από τις Πάγιες Προκαταβολές που έχουν συσταθεί στις Πρεσβείες και Μόνιμες Αντιπροσωπείες εξωτερι κού, με το αντίστοιχο ποσοστό:

2 12830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικός Φορέας Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1. Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού % 2. Προμήθεια ειδών καθαριότητας % 3. Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευές εξοπλισμού % 4. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών % 5. Λοιπές προμήθειες % 6. Έπιπλα και σκεύη % 7. Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου % 8. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα % 9. Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός % 10. Λοιπός εξοπλισμός % 11 Εισφορές και συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς % 12. Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού % 13. Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα % 14. Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) % 15. Λοιπές μεταφορές % 16. Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης % 17. Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας % 18. Εκδόσεις, εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία % 19. Δαπάνες δημοσίων σχέσεων % 20. Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού % 21. Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων % 22. Λοιπές αμοιβές % 23. Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών % 24. Δαπάνες Κοινωνικής Προστασίας % 2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ αριθμ. 2/81221/ κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. 2/11053/Α0024/ (ΦΕΚ Β 437/2003), ΣΤ4/Π/083.2/ΑΣ8655/ (ΦΕΚ Β 886/2006) και ΣΤ4/Π/083.2/ΑΣ9299/ (ΦΕΚ Β 2385/2011) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Α2 265 (2) Αγορανομική Διάταξη 01/2013 Τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης 4/2012 ως προς το άρθρο 1. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α. Τις διατάξεις: 1. Του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κωδικός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α 298). 2. Το ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 Περί Αγορανομικού Κώδικα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 115/2008) και ιδιαίτερα το άρθρο 8α όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 236 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Με σίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 86/ )». 3. Την Αγορανομική Διάταξη 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδο θεισών μέχρι και την » (ΦΕΚ Β 1388) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/2005). 5. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπο ρίου» (ΦΕΚ Α 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο μασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμμα τείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (ΦΕΚ Α 213/2009). 7. Το Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/2009). 8. Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α / ). 9. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α 141/2012). 10. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α 141/2012). 11. Την υπ αριθμ /Δ / απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων Αθανάσιο Σκορδά». (Φ.Ε.Κ Β 2094/2012). 12. Την ανάγκη θέσπισης μέτρων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με την έκδοση των νομίμων παραστατικών στοιχείων κατά την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. 13. Την ανάγκη θέσπισης μέτρων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού κατά την αγοραπωλησία καυσόξυλων και ειδικά τη θέσπιση νέας μονάδας μέτρη σης εμπορίας προκειμένου να αποφευχθούν πρακτικές που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή. 14. Την Α.Δ. 4/2012 (ΦΕΚ 3313/Β ) «Νέα Αγορανομική Δι άταξη σχετικά με τη λιανική πώληση καυσόξυλων και το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του». 15. Την υπ αριθμ. Α2 85/ Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 133/Β ) «Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8α και των άρθρων 3 και 8 του Ν. 3668/2008, όπως τροποποιήθηκαν αντικαταστάθηκαν με το άρ θρο 236 του Ν (ΦΕΚ 86/Α /12) και ισχύουν,στους παραβάτες της υπ αριθμ. Α2 1145/ απόφασης (Α.Δ. 4/2012) ΦΕΚ 3313/Β / )». 16. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στο άρθρο 1 της ΑΔ 4/2012 στο τέλος της παραγρά φου 3 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Επίσης η ίδια ρύθμιση περιλαμβάνει και όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες,χωρίς την υποχρέωση τήρησης τιμοκαταλόγου,οι οποίοι και υποχρεούνται να τοποθε τήσουν πινακίδα με την ανωτέρω ένδειξη σε εμφανές σημείο του γραφείου τους». Άρθρο 2 Ισχύς της παρούσας Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Αριθμ. Φ/Α.6/8/1519/124 (3) Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύ που Β Ιεράπετρας στη Διεύθυνση Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανί ας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της βεβαίωσης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του προβλε πόμενου από την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α ) ποσού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α /2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιη τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 47 παρ. 1, το άρθρο 63 παρ.2, και το άρθρο 45 παρ. 4, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρη ματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 254/Α /97) και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού. 2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 3. Την υπ αριθμ /Δ106721/2012 υπουργική από φαση (ΦΕΚ 2094/Β / ) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Χατζηδάκη για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών, και Δικτύων Σκορδά».

4 12832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την υπ αριθμ. Φ/Α /6.8/4847/375/ (ΦΕΚ 1464 Β ) κοινή υπουργική απόφαση «περί έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β Ιεράπετρας στη θέση Κρεμαστά στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης». 5. Την υπ αριθμ. Φ/Α.6/8/12260/793/ (ΦΕΚ 3128 Β ) απόφαση «Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β Ιεράπετρας στη Διεύθυνση Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων της βεβαίωσης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του προβλεπόμενου από την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α ) ποσού». 6. Την υπ αριθμ. 21/ αίτηση της εταιρείας «Βιομηχανικό Πάρκο Ιεράπετρας Κρήτης Α.Ε.» για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β Ιεράπετρας στην Διεύθυνση Χωροθεσίας και Περι βάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της βεβαίωσης κατάθεσης του ποσού του Μετοχικού Κεφαλαίου, ίσου με το κατώτερο δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδομής, όπως περιγράφονται στα σχέδια που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο. 7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε: Την χορήγηση, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α ), παράτασης διάρκειας τριών (3) μη νών της προθεσμίας υποβολής από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β Ιεράπετρας στη Διεύθυν ση Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της βεβαίωσης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του προβλεπόμενου από την παραπάνω διάταξη ποσού, επιπλέον της παράτασης των τριών μηνών που χορηγήθηκε ήδη με την υπ αριθμ. Φ/Α.6/8/12260/793/ (ΦΕΚ 3128 Β ) απόφαση. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Αριθμ. Υ4α/οικ (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ / κοινής υπουργικής απόφασης «Ενοποιημένος Οργα νισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑ ΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής» (ΦΕΚ 3486/Β /2012). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. β) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμο διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α /12). γ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. δ) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α ). ε) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 150 Α ), όπως ισχύουν. ζ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. η) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α ). 2. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β 2105/ ). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ4α/οικ απόφασης «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρό που διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/ Β / ), όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. ΔΑΑΔ 26796/22833 εισήγηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 5. Την υπ αριθμ. 23/ απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. 6. Τις υπ αριθμ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 1483/Β /2012) και Υ4α/οικ (ΦΕΚ 3288/Β /2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις, αποφασίζουμε: Στην υπ αριθμ. Υ4α/οικ / «Ενοποιη μένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής» (ΦΕΚ 3486/Β /2012) ΚΥΑ, τροποποιούμε και αναδιατυπώνουμε τα άρθρα 1 και 3 ως ακολούθως: «Άρθρο 1 1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεό μενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ: α) Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και β) Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α ), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Πε ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, διέπεται από τις διατά ξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά που βρίσκεται στην Νίκαια. 3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρα τίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περι φέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρο 3 Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προσώ που Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 798 κλίνες.». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 3486/Β /2012) κοινή υπουργική απόφαση. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθμ. Υ10β/Γ. Π /12 (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.) κατά το έτος Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85/Α ) όπως τρο ποποιήθηκε με το υπ αριθμ. Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/ /Α ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 2. Την υπ αριθμ. Α 2β/οικ. 3983/ απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπεί ας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 577/Β /87), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. Α2β/ οικ.2280/ απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αντικατάσταση και συμπλή ρωση των διατάξεων της Α2Β/οικ.3983/ Υπουργι κής απόφασης (ΦΕΚ Β 577) σχετικής με την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση του ΚΕΘΕΑ» (ΦΕΚ 270/Β /88) και με την υπ αριθμ. οικ.245/ απόφαση Υπουργού Υγεί ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων της Α2β/οικ. 3983/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 577) σχετικής με την οργά νωση, λειτουργία και διοίκησης του ΚΕΘΕΑ» (ΦΕΚ 74/Β /94). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/ /Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι σθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής », όπως τροποποι ήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/2 2 12/Α ), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63/ /Α ) και τις παρ. 1 και 13 του άρθρου 45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/ /Α ). 4. Την υπ αριθμ. οικ.2/85127/0022/ (ΑΔΑ: Β4Σ1Η 8Ξ6) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» 5. Την αριθμ. ΟΙΚ.68155/ (ΦΕΚ 2105/2012/Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φω τεινή Σκοπούλη». 6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ σωπικού του ΚΕ.Θ.Ε.Α., λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών αντιμετώπισης του ειδικού πληθυσμού που είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και λόγω έλλειψης προσωπικού. 7. Το υπ αριθμ. 4295/ έγγραφο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.). 8. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννια κοσίων είκοσι έξι ευρώ ( ) περίπου, σε βάρος της πιστώσεως του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. οικονομικού έτους To άρθρο 33 του Κανονισμού Εργασίας του Κ.Ε.Θ.Ε.Α., αποφασίζουμε: Εγκρίνεται για το έτος 2013, η υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κα θώς και εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής διακοσίων τριάντα τριών (233) υπαλλή λων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)/ οι οποίοι θα εργαστούν συνολικά μέχρι εκατόν μία χιλιάδες εν νιακόσιες εβδομήντα έξι ( ) ώρες, από τις οποίες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες τέσσερις (55.704) αντιστοιχούν στην απογευματινή υπερωριακή απασχό ληση μέχρι και την 22η ώρα, τρεις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα έξι (3.456) για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (18.624) στις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας πέραν της υποχρεωτικής και οι υπόλοιπες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενε νήντα δύο (24.192) ώρες σε εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής. Οι συνολικές ώρες της απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως και οι συνολικές ώρες νυχτερινής απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16) ώρες ανά υπάλληλο το μήνα. Η απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους: Το προσωπικό του ΚΕ.Θ.Ε.Α. εμπλέκεται ενεργά με τους θεραπευόμε νους στη λειτουργία των προγραμμάτων θεραπείας μέσα από δράσεις αλληλοβοήθειας, συλλογικότητας και αμοιβαίας υποστήριξης. Επιπλέον, έχει αναπτύξει και παρέχει υπηρεσίες σε ειδικά προγράμματα για χρήστες που δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε διαδικα σία θεραπείας ή είναι αποκομμένοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες, έχοντας δημιουργήσει ένα πολύπλευρο δί κτυο υπηρεσιών μέσω του οποίου έρχεται σε επαφή με εξαρτημένα άτομα που συχνά έχουν ιδιαίτερα χα ρακτηριστικά και ανάγκες (άστεγοι, εκδιδόμενες γυναί κες, εθνικές μειονότητες), πραγματοποιώντας πρωινές, απογευματινές, βραδινές και μεταμεσονύχτιες εξορμή σεις σε περιοχές όπου συχνάζουν χρήστες και ομάδες υψηλού κινδύνου.

6 12834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συγκεκριμένα το προσωπικό του ΚΕ.Θ.Ε.Α. καλείται πέραν της υποχρεωτικής του απασχόλησης στη θέση εργασίας του, α) συχνά να καλύψει έκτακτες ή επείγου σες ανάγκες υλοποίησης των θεραπευτικών διαδικασιών και νέων δράσεων στα θεραπευτικά προγράμματα, β) να συμμετέχει σε δραστηριότητες και ενημερωτικές παρεμ βάσεις που υλοποιούνται εκτάκτως, γ) να καλύψει και ανά γκες που προκύπτουν λόγω των κενών θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί σε μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α., στις διάφορες περιοχές της χώρας και στο πλαίσιο του σω φρονιστικού συστήματος από αποχωρήσεις εργαζομένων, οι οποίοι δεν έχουν αντικατασταθεί δεδομένου ότι δεν έχουν δοθεί εγκρίσεις προσλήψεων εδώ και πέντε τουλά χιστον έτη και δ) να ανταποκριθεί άμεσα και ευέλικτα στα αιτήματα που διατυπώνουν οι τοπικές κοινωνίες για τη δημιουργία και στελέχωση μονάδων λόγω της συνεχούς εξέλιξης του φαινομένου της τοξικοεξάρτησης. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ Αριθμ. απόφ. 617 (6) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας Ρόδου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ. 1 του Ν τ.α / και καταργήθηκαν οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 από σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 45 του ίδιου Νόμου. 2. Τις οδηγίες της υπ αριθμ. 2/78400/ διευ κρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οι κονομικών καθώς και το υπ αριθμ. 2/94652/0022/2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του Ν. 3731/2008 σύμφωνα με τις οποίες η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυ νομίας λειτουργεί όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και των αργιών με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 4. Την εισήγηση πρόταση υπερωριακής εργασίας του Αντιδημάρχου Ευστράτιου Καρίκη έγγραφο αριθμ. 2/122100/ Το έγγραφο αριθμ. 2/14315/ της Διεύθυνσης Οικονομικών, Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληρο φόρησης του Δήμου Ρόδου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 στον Κ.Α με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής ερ γασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές «Μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας προβλέπεται ποσό και στον Κ.Α και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προβλέπεται ποσό των Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία και μέχρι : 1) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσι ες και νυχτερινές) προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 80 ώρες x 9 μήνες x 40 άτομα = ώρες Δαπάνη ώρες x 4,55 ωρομίσθιο = Εργοδοτικές Εισφορές ) Κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας: 40 ώρες x 9 μήνες x 80 άτομα= ώρες για τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα ως και Πέμπτη. 36ώρες x 9 μήνες x 40 άτομα = ώρες για Πα ρασκευή και Σάββατο. Δαπάνη ( ) = ώρες x 3,62 ωρομί σθιο= Εργοδοτικές Εισφορές Τα ανωτέρω επιβάλλονται επειδή το προσωπικό πα ρέχει υπηρεσία σε 24ωρη βάση και συγκεκριμένα την Δευτέρα, Τριτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 22:00 ως 01:00, Παρασκευή και Σάββατο από 22:00ως 04:00 και Κυριακή από 9:00 ως 24:00. 3) Για απογευματινές καθ υπέρβαση του υποχρεωτι κού ωραρίου μέχρι 22η ώρα και μέχρι ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩ ΠΕ , ,20 ΤΕ , ,20 ΔΕ , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,40

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η καθ υπέρβαση εργασία απαιτείται για την αντιμε τώπιση εποχικών έκτακτων και επειγουσών αναγκών σε θέματα αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας λόγω: α) Της αύξησης των αφίξεων των επισκεπτών του ριστών που συνεπάγεται την κατακόρυφη άνοδο του όγκου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων. β) Έλεγχος στη λειτουργία της Μεσαιωνικής Πόλης (καταστήματα, μικροπωλητές, κυκλοφορία & στάθμευση, κοινόχρηστοι χώροι, νυχτερινά κέντρα κ.τ.λ.). γ) Έλεγχος στην άφιξη των κρουαζιερόπλοιων. δ) Έλεγχος στην δράση παντός είδους μικροπωλητών, ομπρελάδων, καντινών στην πόλη και σε όλο το μήκος του νησιού. ε) Έλεγχος αφίξεων νέων αυθαίρετων μικροπωλητών, εμπορευμάτων στα λιμάνια του νησιού, στ) Μέτρα τάξης στις εμποροπανηγύρεις, σε εκδηλώ σεις, συναυλίες, παραστάσεις, θρησκευτικές τελετές. Η ανωτέρω απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Ρόδος, 13 Μαρτίου 2013 Ο Δήμαρχος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ Αριθμ. απόφ. 71/2013 (7) Επικαιροποίηση της υπ αριθμ. 224/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας Κολινδρού, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. 42/2011 όμοια, που αφορά τη συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Πύνδας Κολινδρού και σύσταση νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης κατά τις δια τάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1. Την υπ αριθμ. 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας Κολινδρού που αφορά τη συγχώ νευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Πύνδας Κολινδρού και σύσταση νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/ Το υπ αριθμ. 943/τ.Β / ΦΕΚ όπου δημοσι εύθηκε η με αριθμό 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας Κολινδρού. 3. Την υπ αριθμ. 11/2011 απόφαση του ΔΣ. της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. 4. Την υπ αριθμ. 224/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας Κολινδρού που αφορά την τρο ποποίηση της 42/2011 όμοιας. 5. Τις διατάξεις του άρθ. 109 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του άρθ. 254 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3, του Ν. 4071/ Το υπ αριθμ. 1768/ έγγραφο της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο ανα κοινώνεται ότι έχει ληφθεί νόμιμα η υπ αριθμ. 71/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας Κολινδρού. 9. Την από βεβαίωση της Οικονομικής Υπη ρεσίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την οποία βε βαιώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρ/ σμού έτους 2013 του Δήμου από την με αριθμό 71/2013 απόφαση του Δ.Σ., αποφασίζει: Επικαιροποιείται η υπ αριθμ. 224/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας Κολινδρού και τροπο ποιείται η με αριθμό 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Πύνδας Κολινδρού και σύ σταση νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, το οποίο ανέρχεται σε ,00 και όχι σε ,00 όπως εκ παραδρομής υπολογίστηκε και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 943/τ.Β / ΦΕΚ ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχει ρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συ γκεκριμένα ορίζεται σε ,00 ευρώ όπως προκύπτει από το άθροισμα. Αιγίνιο, 12 Μαρτίου 2013 Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ Αριθμ. απόφ. 27/ (8) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ιδρύματος του Δήμου Τυρνάβου «Δελήχειο Ίδρυμα Αντωνίου & Ευ αγγελίας Δελήχα» (ΝΠΔΔ), ως προς τον επαναπροσ διορισμό της ετήσιας επιχορήγησης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Tο άρθρο 103 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Tην παρ. 2 του άρθρου 240 και το άρθρο 235 του N. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Tη συστατική πράξη του Ιδρύματος με την επωνυμία «Δελήχειον Ίδρυμα «Αντωνίου και Ευαγγελίας Δεληχά» (Ν.Π.Δ.Δ.) το οποίο συστάθηκε με το υπ αριθμ. 153/2008 Π.Δ. (ΦΕΚ 117/Α ) όπως προσαρμόσθηκε στις διατάξεις του ΔΚΚ με την υπ αριθμ. 39/2007 ΑΔΣ και την απόφαση 3850/2007 Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας (ΦΕΚ 445/Β / ). Tην ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Τυρνάβου και του ανωτέρω Ν.Π.. Tα οικονομικά στοιχεία του Ν.Π. και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου Τυρνάβου. Tην υπ αριθμ. 2778/25870/ απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 27/2013 από φασης του Δ.Σ. Τυρνάβου, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ιδρύμα τος του Δήμου Τυρνάβου με την επωνυμία «Δελήχειον Ίδρυμα «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά» (Ν.Π.Δ.Δ.) ως προς το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης του από τον Δήμο Τυρνάβου και της κάλυψης δαπάνης (άρθρο 3 περ. α' και άρθρο 5 του αποφατικού της 39/2007 ΑΔΣ), ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1586 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 465 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει νής εργασίας της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3149 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβεβαίωση μεταβίβασης της υπ αριθμ. Υ4ε/24478/ 17.04.2014 άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1753 18 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα