ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΡΘΡΟ 6 : ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΡΘΡΟ 8 : ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΡΘΡΟ 14 : ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΡΘΡΟ 20 : ΑΡΘΡΟ 21 : ΑΡΘΡΟ 22 : ΑΡΘΡΟ 23 : ΑΡΘΡΟ 24 : ΑΡΘΡΟ 25 : ΑΡΘΡΟ 26 : ΑΡΘΡΟ 27 : ΑΡΘΡΟ 28 : ΑΡΘΡΟ 29 : ΑΡΘΡΟ 30 : ΑΡΘΡΟ 31 : Επεξήγηση όρων και συντοµογραφιών της Σύµβασης Σχέδια και οδηγίες Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Εκπροσώπηση του Αναδόχου Υποπροµηθευτές - Υπεργολάβοι Προσωπικό του Αναδόχου Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές Εργασίες µε παρακολούθηση Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου Οδοί προσπέλασης Μηχανήµατα, Εργαλεία - Υλικά-Επιθεωρήσεις - οκιµές Υλικά προµηθείας Αναδόχου που ενσωµατώνονται στο Έργο Χρήση µηχανηµάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας της ΕΗ Εξοπλισµός και υλικά που χορηγεί η Επιχείρηση ιαδικασίες κατά την εκτέλεση των εργασιών Όροι εκτέλεσης των Έργων Κατασκευή νέων Παροχών Χ.Τ. Αντιµετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης Ευθύνες του Αναδόχου Έκδοση απαιτούµενων Αδειών Χρήση εκρηκτικών υλών Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ηµερολόγιο ιακοπή Εκτέλεσης Εργασιών Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του Έργου Προσαυξήσεις-Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης Εργασιών στα Νησιά Αποζηµίωση Αναδόχου λόγω αναβολής διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος από τη ΕΗ Τρόπος πληρωµής- ικαιολογητικά Συγκριτικοί Πίνακες Ασφαλιστικές καλύψεις Υγιεινή και ασφάλεια Εργασίας

3 Άρθρο 1 Επεξήγηση όρων και συντοµογραφιών της Σύµβασης 1. Με τον όρο Εργολαβική Περιοχή εννοείται η γεωγραφική περιοχή όπου θα εκτελούνται οι εργασίες του Έργου (Εργολαβία). 2. Συντοµογραφίες : ιεύθυνση ικτύου ΠΑ : ιεύθυνση Περιφερείας Αττικής (της ΕΗ) ΠΜ-Θ : ιεύθυνση Περιφερείας Μακεδονίας - Θράκης ΠΠ-Η : ιεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου Ηπείρου ΠΚΕ : ιεύθυνση Περιφερείας Κεντρικής Ελλάδας ΠΝ : ιεύθυνση Περιφερείας Νήσων ΥΠ : ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ιανοµής ΤΤΕ : Τοµέας Τεχνικών Εργασιών ικτύου Γ.Ο. : Γενικοί Όροι Ε.Ο. : Ειδικοί Όροι ΧΥ : ελτίο Χορήγησης Υλικών ΚΤΥ : Κατάσταση Τοποθετηθέντων Υλικών ΕΥ : ελτίο Επιστροφής Υλικών ΚΑΥ : Κατάσταση Αποξηλωθέντων Υλικών ΕΣ : ελτίο Επισκοπήσεως - Συνδέσεως "Α" κατηγορία υλικών : Καινούργια, κατάλληλα για χρησιµοποίηση υλικά "Β" κατηγορία υλικών : Υλικά από αποξηλώσεις άµεσα επαναχρησιµοποιήσιµα. "Χ" κατηγορία υλικών Υλικά από αποξήλωση για τα οποία κρίνεται ότι πρέπει να υποστούν περαιτέρω έλεγχο καταλληλότητας. "Γ" κατηγορία υλικών : Υλικά που κρίνονται κατά την αποξήλωση οριστικά άχρηστα. Άρθρο 2 Σχέδια και οδηγίες Σε διευκρίνιση του Aρθρου 3 των Γ.Ο. ισχύουν τα εξής: 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις εργασίες της παρούσας Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στα Συµβατικά Τεύχη ήτοι: 1.1. Τα κατασκευαστικά σχέδια Τις "Τυποποιηµένες Κατασκευές ιανοµής", Τις «Κωδικοποιηµένες κατασκευές Π Α» και τις Τεχνικές Περιγραφές για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών Τις Ειδικές Τεχνικές Οδηγίες Το τεύχος Οδηγίες ιανοµής που περιλαµβάνει τις Οδηγίες Ν ο Τις Προδιαγραφές των Υλικών Προµήθειας Αναδόχου Την Κατάσταση Επιβεβληµένων Εργαλείων Τον Πίνακα ποσοστών δικαιολόγησης ελλειµµάτων και αχρήστων υλικών ιανοµής. 1

4 Όλα τα παραπάνω των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση θεωρούνται ως ενσωµατωµένα στην παρούσα Σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει προς χρήση για το προσωπικό του, τον αναγκαίο αριθµό αντιτύπων από τα παραπάνω σχέδια, Οδηγίες και Προδιαγραφές, ο δε "Εντεταλµένος Μηχανικός" ελέγχει την ύπαρξη και χρησιµοποίηση τους (π.χ. στο Εργοτάξιο του Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων που επισηµανθούν εγγράφως, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός 20ηµέρου, να τις καλύψει. Η Επιχείρηση επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωµα να επιφέρει στα παραπάνω τεύχη όσες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις ήθελε κρίνει αναγκαίες ή σκόπιµες και να αποφασίζει κατά τη κρίση της τι θα εφαρµοστεί στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές είτε µεταξύ των παραπάνω Προδιαγραφών είτε µεταξύ αυτών και των Συµβατικών Τευχών και παραρτηµάτων της Σύµβασης. 2. Στην περίπτωση που στην κατασκευαστική Μελέτη ορίζεται ρητά ότι εφαρµόζονται διαφορετικές τυποποιήσεις από αυτές που αναφέρονται στη προηγούµενη παράγραφο, ισχύουν οι τυποποιήσεις που ορίζονται στη Μελέτη. 3. Αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη ανακοίνωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης που υπογράφει στα σχέδια την ένδειξη "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" είναι ο "Εντεταλµένος Μηχανικός" της Επιχείρησης. Τα σχέδια αυτά παραδίδονται στον Ανάδοχο µε τον κατασκευαστικό φάκελο κάθε εντολής εκτέλεσης εργασιών (αυτοτελούς τµήµατος έργου) όταν του επιδίδονται οι εργασίες αυτές για εκτέλεση σύµφωνα µε την παραγρ.4 του Άρθρου 2 του Συµφωνητικού, την παραγρ.2 του Άρθρου 16 των παρόντων Ειδικών Όρων και τα αναφερόµενα στο παρόν Άρθρο. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάζει µε κάθε προσοχή και επιµέλεια, τα σχέδια που του χορηγεί ο "Εντεταλµένος Μηχανικός" της Επιχείρησης και θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως αν δεν διατυπώσει γραπτά τις τυχόν παρατηρήσεις, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή τους ή αν η προθεσµία έναρξης εργασιών είναι µικρότερη από 5 ηµέρες, αµέσως µετά την παραλαβή των σχεδίων και οπωσδήποτε πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών της υπόψη εντολής. Στις ίδιες προθεσµίες πρέπει να ζητά ο Ανάδοχος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τα σχέδια, που τυχόν δεν του παραδόθηκαν κατά την επίδοση της υπόψη εντολής και τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών. 5. Τα σχέδια και οι µελέτες που αναφέρονται στην εκτέλεση εργασιών της Σύµβασης ανήκουν και είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης και φυλάσσονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της. Η Επιχείρηση φροντίζει να εφοδιάζεται ο Ανάδοχος µε δύο (2) αντίγραφα των σχεδίων αυτών. Με αίτηση του Αναδόχου µπορεί να του χορηγηθούν περισσότερα αντίγραφα εφόσον καταβάλλει τη σχετική δαπάνη. Ο Ανάδοχος µπορεί µε έγγραφη αίτηση του, να ζητά από την Επιχείρηση τυχόν σχέδια ή οδηγίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών. Ειδικά όσον αφορά το εγχειρίδιο "Τυποποιηµένες Κατασκευές ιανοµής", µπορεί ο Ανάδοχος να το προµηθεύεται από την αρµόδια Υπηρεσία της ιεύθυνσης ικτύου της ΕΗ οδός Χαλκοκονδύλη 22, 7 ος όροφος, καταβάλλοντας το σχετικό τίµηµα. 6. Από ένα αντίγραφο των παραπάνω σχεδιαγραµµάτων που χορηγούνται στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να υπάρχει µε φροντίδα του στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και να είναι κατά το δυνατόν σε κάθε στιγµή, διαθέσιµο για χρησιµοποίηση από τον "Εντεταλµένο Μηχανικό" της Επιχείρησης ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο της Επιχείρησης. 7. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται και η σύνταξη σχεδίων για κάθε ανεξάρτητο τµήµα έργου όπως τελικά κατασκευάστηκε, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Τα σχέδια αυτά µπορεί να είναι τα σχέδια της µελέτης πάνω στα οποία να έχει γίνει ενηµέρωση µε τις τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις που έγιναν κατά την εκτέλεση κάθε εντολής και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αµέσως µετά την αποπεράτωση των εργασιών της εντολής και σε κάθε παραλαβή για χρήση ανεξάρτητου τµήµατος έργου (εντολής). 2

5 Άρθρο 3 Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 1. Τα πρότυπα και οι κανονισµοί µε βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι: 1.1 Kανονισµοί για την Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαίθριων Γραµµών Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΚΕΣΥΓΗΕ έκδοση Οκτωβρίου 1967 (ΦΕΚ-608/Β/ ) και των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων τους. (ΦΕΚ-476/Β/ , ΦΕΚ-829/Β/ , ΦΕΚ-687/Β/ ). Νόµος 158/75 για εργασίες υπό τάση ΦΕΚ 189/ Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και γενικά όλοι οι κανονισµοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήµερα στην Ελλάδα. Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισµούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους. 2. Όλα τα παραπάνω των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση θεωρούνται ενσωµατωµένα στην παρούσα Σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει προς χρήση για το προσωπικό του, τον αναγκαίο αριθµό αντιτύπων από τους παραπάνω Κανονισµούς, ο δε "Εντεταλµένος Μηχανικός" ελέγχει την ύπαρξη και χρησιµοποίηση τους (π.χ. στο Εργοτάξιο του Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων που επισηµανθούν εγγράφως, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 20ηµέρου να τις καλύψει. Άρθρο 4 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 5 των Γ.Ο. µε τις παρακάτω συµπληρώσεις : 1. Οι Eργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων ιανοµής, αφορούν µία ή περισσότερες Επιβλέπουσες Υπηρεσίες όπως φαίνεται στον τίτλο τους και όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 του Συµφωνητικού Στις περιπτώσεις που σύµφωνα µε τον τίτλο της, η Εργολαβία αφορά µία µόνο Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα απευθύνεται στον Προϊστάµενο αυτής, σαν Προϊστάµενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Στις περιπτώσεις που σύµφωνα µε τον τίτλο της, η Εργολαβία αφορά δύο ή περισσότερες Επιβλέπουσες Υπηρεσίες της Επιχείρησης, ισχύουν τα παρακάτω : Ο Ανάδοχος θ' απευθύνεται σε κάθε Προϊστάµενο Επιβλέπουσας Υπηρεσίας χωριστά, ανάλογα µε την περιοχή αρµοδιότητάς του, κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο στη ιεύθυνση Περιφέρειας Μετά την υπογραφή της Σύµβασης µπορεί η ιεύθυνση Περιφέρειας να ορίσει και να γνωρίσει στον Ανάδοχο αρµόδιο όργανό της που θα συντονίζει τις ενέργειες των Επιβλεπουσών Υπηρεσιών που αφορούν την ίδια Εργολαβία Η παρακολούθηση των εργασιών µπορεί να γίνεται από κάθε Επιβλέπουσα Υπηρεσία χωριστά και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες της Επιχείρησης Τα καθήκοντα του Προϊσταµένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκούνται είτε από κοινού από τους Προϊσταµένους των Επιβλεπουσών Υπηρεσιών της Επιχείρησης, στα όρια των οποίων εκτείνεται η Εργολαβία, είτε από όργανο της Επιχείρησης που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο από το ιευθυντή της Περιφέρειας µετά την υπογραφή της Σύµβασης. 3

6 2. Ο Ανάδοχος θα απευθύνεται στο ιευθυντή Περιφέρειας, στον οποίο υπάγεται η αντίστοιχη Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σαν Προϊσταµένη Υπηρεσία. 3. Σ' όλες τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος απευθύνεται προς την Επιχείρηση, είναι υποχρεωµένος να κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον αρµόδιο για τις σχετικές εργασίες "Εντεταλµένο Μηχανικό" της Επιχείρησης, ο οποίος θα του γνωστοποιηθεί εγγράφως µετά την υπογραφή της Σύµβασης. 4. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αρµοδιότητες και τις δικαιοδοσίες των οργάνων της Επιχείρησης όπως αυτές ορίζονται από τις οργανωτικές της διατάξεις, από τη Νοµοθεσία και τους κανονισµούς λειτουργίας της όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 5 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 6 των Γ.Ο. µε τις παρακάτω συµπληρώσεις : 1. Το Γραφείο του εργοταξίου του Αναδόχου θα εγκαθίσταται στην πόλη ή τις πόλεις που καθορίζονται στο Άρθρο 2 του Συµφωνητικού και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτό. 2. Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύµβαση αποκαλείται και "Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να διαθέτει άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος διπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισµένης ως ισότιµης ειδικότητας καθώς και την κατά Νόµο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν.6422/34). Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Ατοµική Επιχείρηση, µπορεί "Επιβλέπων Μηχανικός" να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν παραπάνω. Στις Εργολαβίες Εναέριων Παροχών ΠΑ ο Επιβλέπων Μηχανικός µπορεί να είναι και Πτυχιούχος Μηχανικός ή κάτοχος ισοδύναµου τίτλου σπουδών. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία στον ίδιο Ανάδοχο έχει ανατεθεί η εκτέλεση περισσότερων από µίας Συµβάσεων κατασκευής έργων δικτύων ιανοµής, τότε αυτός είναι υποχρεωµένος να διαθέτει ιδιαίτερο "Επιβλέποντα Μηχανικό" για κάθε Σύµβαση. Στις Εργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων ιανοµής που αφορούν περισσότερες από µία διοικητικές Περιοχές ΕΗ, µπορούν να ορίζονται περισσότεροι του ενός Επιβλέποντες Μηχανικοί κατόπιν γραπτού αιτήµατος του Αναδόχου προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και έγκρισης της Προϊσταµένης Υπηρεσίας. 4. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι συνυπεύθυνος µε τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσης εξοπλισµού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων αναφέρονται στο Νόµο 1568/85 "περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας", την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.. 305/96 σε συνδυασµό µε το Π.. 17/96, για την αποφυγή ατυχήµατος θανατηφόρου ή όχι το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συµβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Επιχείρησης ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση των έργων της παρούσας Σύµβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο "Επιβλέπων Μηχανικός" του. 5. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης πρέπει να γίνει ο ορισµός του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του Αναδόχου µε κατάθεση στη ιεύθυνση ικτύου της ΕΗ κοινής υπεύθυνης δήλωσης (σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Υπηρεσίας) µε την οποία θα δηλώνεται, ότι ο µεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε "Επιβλέπων Μηχανικός" αναλαµβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύµβασης αυτής. Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ηµεροµηνίας έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) µήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του "Επιβλέποντα Μηχανικού" και αντίγραφο της άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη που κατέχει. Η αντικατάσταση του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του 4

7 Αναδόχου θα γίνεται µε έγκριση της Προϊσταµένης Υπηρεσίας, µετά την συναίνεση της. Για την αποδοχή της αντικατάστασης κατατίθεται στην Προϊσταµένη Υπηρεσία, το σύνολο των παραπάνω εγγράφων, τα οποία κοινοποιούνται στη µαζί µε την εγκριτική απόφαση. 6. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι µε βάση την παρούσα Σύµβαση εξουσιοδοτηµένος, να ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Αναδόχου στην τοποθεσία των έργων σε σχέση µε όλα τα θέµατα που αναφέρονται στην εκτέλεση τους περιλαµβανοµένης και της εκπροσώπησης του Αναδόχου κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή των Έργων. 7. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υποχρεούται να έχει την έδρα του µέσα στα όρια της γεωγραφικής περιοχής που αφορά η Εργολαβία ή στον τόπο που είναι εγκατεστηµένο το Γραφείο εργοταξίου του Αναδόχου προκειµένου για τις Εργολαβίες της ΠΑ, να ευρίσκεται δε στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα της Σύµβασης, όλες τις ηµέρες που εκτελείται εργασία. Υποχρεούται επίσης σε συνεργασία µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδοµάδα, διαφορετικά επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους πεντακοσίων ΕΥΡΩ (500 ) για κάθε απουσία. 8. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του "Επιβλέποντα Μηχανικού" τις αρµοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαµβάνει Αναπληρωτής Μηχανικός. Ο "Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα υπόκειται επίσης στην έγκριση της Επιχείρησης όπως και ο "Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου ". Ο "Αναπληρωτής" αναλαµβάνει µόνο στο χρονικό διάστηµα που κωλύεται ή απουσιάζει ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται έγκαιρα η Επιχείρηση µε ευθύνη του Αναδόχου ή και του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαµβάνει τις ευθύνες του "Επιβλέποντα Μηχανικού" όπως προβλέπονται στη Σύµβαση. Άρθρο 6 Υποπροµηθευτές - Υπεργολάβοι Επιπλέον των αναφεροµένων στο Άρθρο 8, παραγρ. 4 των Γ.Ο. ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την υπογραφή της Σύµβασης και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των εργασιών, να υποβάλλει για έγκριση τους τυχόν υπεργολάβους που θα χρησιµοποιήσει για την υλοποίηση του Έργου. 1. Τα Κύρια τµήµατα των Εργων, για τις Εργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων ιανοµής, για τα οποία η Επιχείρηση ζητά την έγκριση Υπεργολάβων, είναι είτε το σύνολο των εργασιών της Σύµβασης, που επιδίδονται και κατασκευάζονται στα πλαίσια µιας Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ( ιοικητική Περιοχή ΕΗ), όταν η Εργολαβία αφορά δύο ή περισσότερες ιοικητικές Περιοχές ΕΗ, είτε το σύνολο των εναέριων ή υπογείων δικτύων στα πλαίσια µιας Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ( ιοικητική Περιοχή ΕΗ). Είναι ευνόητο ότι κύριο τµήµα Εργολαβίας, όταν η Εργολαβία αφορά δύο ή περισσότερες ιοικητικές Περιοχές ΕΗ, αποτελούν και οι προκύπτοντες συνδυασµοί, της παραπάνω τµηµατοποίησης. Προυπόθεση επίσης έγκρισης της υπεργολαβίας είναι ο Ανάδοχος του Εργου να διατηρεί για κατασκευή µε ίδια µέσα, κύρια τµήµατα του Εργου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 50% του Συµβατικού Τιµήµατος του Εργου. 2. Ο Υπεργολάβος θα εγκρίνεται, όταν εκτός των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο, διαθέτει επιπλέον και τις εξής προϋποθέσεις, προκειµένου να αξιολογείται από την Επιχείρηση, η από τεχνικής πλευράς εµπειρία και αξιοπιστία του. Είναι Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και ανήκει σε κατηγορίες έργων (Η/Μ και Ενεργειακά) και τάξεις, αντίστοιχες µε τις κατ ελάχιστον 5

8 απαιτούµενες, για το µέρος του Εργου και το ποσό της Σύµβασης Υπεργολαβίας που ο Ανάδοχος προτίθεται να του αναθέσει. ιαθέτει εναλλακτικά, ο Υπεργολάβος ή τουλάχιστον ένα µέλος της στελέχωσής του στο ΜΕΕΠ την παρακάτω εµπειρία : α) Να έχει κατασκευάσει επιτυχώς, Έργα εναέριων και υπόγειων δικτύων ιανοµής µέσης και χαµηλής τάσης ( ,6-0,4 kv), κατά την τελευταία δεκαετία, ύψους ΕΥΡΩ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η αξία των υλικών. β) Να έχει διατελέσει στην τελευταία δεκαετία για χρονικό διάστηµα ενός (1) τουλάχιστον έτους "Επιβλέπων Μηχανικός" σε Εργολαβίες κατασκευής δικτύων Μέσης και Χαµηλής Τάσης ιανοµής ΕΗ. 3. Προκειµένου να προχωρεί η διαδικασία έγκρισης της υπεργολαβίας, απαιτείται η προσκόµιση από τον Ανάδοχο, στην Προϊσταµένη Υπηρεσία, πριν από την εγκατάσταση του Υπεργολάβου στο Εργο, κοινής αίτησης του Αναδόχου και του Υπεργολάβου, η οποία θα συνοδεύεται από τα κατωτέρω: 3.1. Πρωτότυπο Συµφωνητικό σύστασης της Υπεργολαβίας το οποίο θα τελεί υπό την αίρεση έγκρισής του σύµφωνα µε τα παραπάνω και πρέπει να περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τα εξής στοιχεία: Σαφή αναφορά των στοιχείων των συµβαλλοµένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, από τα οποία να αποδεικνύεται η εγκυρότητα σύστασης της Υπεργολαβίας και ότι αυτές έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται στις παραπάνω παραγράφους και ειδικότερα: α) Εάν πρόκειται περί ατοµικής Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραµµένης στο ΜΕΕΠ, το ονοµατεπώνυµο, την ισχύουσα επαγγελµατική διεύθυνση και τον αριθµό εγγραφής στο ΜΕΕΠ και την τάξη και τις κατηγορίες εργασιών στις οποίες είναι εγγεγραµµένη. β) Εάν πρόκειται περί Εργοληπτικής Επιχείρησης µε νοµική προσωπικότητα εγγεγραµµένης στο ΜΕΕΠ, την πλήρη επωνυµία και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας, την ισχύουσα διεύθυνση, τον αριθµό εγγραφής στο ΜΕΕΠ και την τάξη και τις κατηγορίες εργασιών στις οποίες είναι εγγεγραµµένη, καθώς και το ονοµατεπώνυµο, την ισχύουσα διεύθυνση, το επάγγελµα και την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή του συµφωνητικού σύστασης της Υπεργολαβίας και τα στοιχεία της απόφασης του οργάνου, το οποίο δεσµεύει την εταιρεία κατά το καταστατικό της, για την εκτέλεση του Έργου σε Υπεργολαβία και για την εξουσιοδότησή του να υπογράψει το Συµφωνητικό σύστασής της. γ) Εάν πρόκειται για Εργοληπτική Επιχείρηση µε έδρα εκτός Ελλάδος, µη εγγεγραµµένη στο ΜΕΕΠ, τα στοιχεία των ανωτέρω περιπτώσεων α και β (ανάλογα αν πρόκειται περί ατοµικής επιχείρησης ή περί νοµικού προσώπου) και αντί των στοιχείων εγγραφής στο ΜΕΕΠ, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται περί Εργοληπτικής Επιχείρησης, η οποία δύναται σύµφωνα µε το δίκαιο της έδρας της, να συµµετέχει σε δηµοπρασίες και να αναλαµβάνει την εκτέλεση δηµοσίων έργων, της τάξης και της κατηγορίας του συγκεκριµένου τµήµατος του Έργου το οποίο, ο Ανάδοχος, προτίθεται να του αναθέσει Υπεργολαβικά Σαφή αναφορά του Έργου για την εκτέλεση του οποίου συνιστάται η Υπεργολαβία, η οποία να ταυτίζεται µε την αναφορά του Έργου που έχει αναλάβει ο αρχικός Ανάδοχος Το µέρος του Εργου (Κύρια τµήµατα Εργου), που αναλαµβάνει ο Υπεργολάβος, καθώς και η αξία της Σύµβασης Υπεργολαβίας Σαφή αναφορά του ποσοστού συµµετοχής κάθε συµβαλλόµενης Εργοληπτικής Επιχείρησης στο σύνολο του Έργου, από την οποία να αποδεικνύεται πλήρως η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων έγκρισης της Υπεργολαβίας αυτής. 6

9 Να αναφέρεται ότι ο Υπεργολάβος θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και µόνο από τον Ανάδοχο και κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες και γνωστοποιήσεις, καθώς και όλα τα έγγραφα και η όλη αλληλογραφία θα περιορίζονται µεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα στην παρ.7 Αρθρο 6 των Γενικών Ορων Ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση όλων των συµβαλλοµένων περί αποδοχής όλων των όρων της Σύµβασης, µεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου και περί της από κοινού, πλήρως, εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον, ευθύνης τους έναντι της Επιχείρησης για το µέρος του Εργου, που αφορά η Σύµβαση Υπεργολαβίας (αντικείµενο Υπεργολαβίας) και ειδικότερα ότι : Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση, αλλά θα παραµένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υπεργολάβου ή του προσωπικού του, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο, ο οποίος και παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώµατος της διζήσεως. Επίσης ο Ανάδοχος, θα παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι όροι και οι διατάξεις της εν λόγω υπεργολαβικής Σύµβασης είναι απολύτως σύµφωνοι µε τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης Φάκελο των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση και περιέχει τα εξής: Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που τεκµηριώνουν τα στοιχεία των προηγούµενων παραγράφων, όπως: τα ισχύοντα καταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συµβουλίων, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ. και ειδικότερα: Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Όταν ο ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε. α. Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δηµοσιεύτηκε το καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή του. β. Επικυρωµένο απόσπασµα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά µε την εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. γ. Επικυρωµένο απόσπασµα Πρακτικών σχετικά µε τη συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα. δ. Βεβαίωση της αρµοδίας Αρχής (Υπουργείο Εµπορίου) ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. ε. Επικυρωµένο απόσπασµα Πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε., µε το οποίο παρέχεται έγκριση σύστασης της Υπεργολαβίας, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν το Συµφωνητικό σύστασής της Όταν ο ιαγωνιζόµενος είναι Ε.Π.Ε. α. Φύλλα εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δηµοσιεύτηκε το Καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και κάθε τροποποίησή του µε αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων. β. Βεβαίωση του αρµόδιου ικαστικού Γραµµατέα περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του που έγιναν µετά την έκδοση αυτού. γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, µε την οποία παρέχεται έγκριση σύστασης της Υπεργολαβίας και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν το Συµφωνητικό σύστασής της. 7

10 Όταν ο ιαγωνιζόµενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) α. Επικυρωµένο αντίγραφο συµβολαίου ή συµφωνητικού σύστασης ή παράστασης και των τυχόν τροποποιήσεών τους µε βεβαίωση του αρµοδίου ικαστικού Γραµµατέα για µη δηµοσίευση άλλων. β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν το Συµφωνητικό σύστασης της Υπεργολαβίας Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Ανάλογα πιστοποιητικά µε εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα κ.λπ Απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, για τη σύστασης της Υπεργολαβίας. Η απόφαση θα πρέπει να είναι επικυρωµένη από τις αρµόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση Επικυρωµένο Αντίγραφο βεβαίωσης για την εγγραφή των ιαγωνιζοµένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του αρµόδιου Υπουργείου. Οι Αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν Πιστοποιητικό των αρµοδίων Αρχών ή της Πρεσβείας της Χώρας τους που να βεβαιώνει ότι η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να αναλάβει την εκτέλεση του τµήµατος του Εργου που αφορά η Υπεργολαβία Πιστοποιητικό Γραµµατείας Πρωτοδικών της έδρας του Υπεργολάβου ή για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις από τις αρµόδιες Αρχές της Χώρας όπου έχει την έδρα η Εταιρεία έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεµεί αίτηση για την κήρυξη του Υπεργολάβου σε κατάσταση πτώχευσης. Επίσης, πέραν των ανωτέρω, τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί µε την Προσφορά τους: Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του παραπάνω νοµοθετήµατος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας καταγωγής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υπεργολάβος δεν έχει καταδικαστεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και διαφθοράς σύµφωνα µε το Ν. 3560/2007, ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή. Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν το παραπάνω απόσπασµα για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε) και για τον Πρόεδρο και το ιευθύνοντα Σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες Αποδεικτικό Ενηµερότητας για χρέη προς το ηµόσιο, κατά την ισχύουσα Νοµοθεσία. 8

11 ήλωση από την οποία θα φαίνεται ότι ο Υπεργολάβος ή τουλάχιστον ένα µέλος της στελέχωσής του στο ΜΕΕΠ διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία (συνυποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις). 4. Το σύνολο των προαναφερόµενων δικαιολογητικών θα διαβιβάζεται στη, µαζί µε την αιτιολογηµένη έγγραφη άποψη της Επιβλέπουσας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας. Η απόφαση έγκρισης ή µη έγκρισης της Υπεργολαβίας θα λαµβάνεται από την Προϊσταµένη Υπηρεσία, µετά από έγγραφη συναίνεση της. Αν κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, µπορεί να προσκληθεί ο Ανάδοχος για τη συµπλήρωσή τους. Η απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η σύσταση της Υπεργολαβίας, κοινοποιείται αµέσως στον Ανάδοχο, στον εκπρόσωπο του Υπεργολάβου, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Εργου, καθώς και στη. Η Προϊσταµένη Υπηρεσία, µε ειδική αιτιολόγηση, µπορεί να µην εγκρίνει τη σύσταση Υπεργολαβίας, οι δε λόγοι µη έγκρισης µπορούν να βασίζονται µόνο σε τεκµηριωµένα στοιχεία, σχετικά µε την ικανότητα και αξιοπιστία της Εργοληπτικής Επιχείρησης, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου. Το αυτό ισχύει και για την έγγραφη συναίνεση της. Η απόφαση αυτή, περί µη έγκρισης της σύστασης της Υπεργολαβίας κοινοποιείται αµέσως στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 των Γενικών Ορων. 5. Η έγκριση της Υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες, για την χορήγηση εµπειρίας: α. Το ποσό της Σύµβασης της Υπεργολαβίας, λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της εµπειρίας του Υπεργολάβου. β. Ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται πιστοποιητικό εµπειρίας για το ποσό της Σύµβασης της Υπεργολαβίας. Άρθρο 7 Προσωπικό του Αναδόχου Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 14 των Γ.Ο. µε τις παρακάτω διευκρινίσεις : 1. Ο Ανάδοχος από κοινού µε τον "Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση, να ανακοινώσει στην Επιχείρηση (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) µε έγγραφη γνωστοποίησή του, τα ονόµατα και τα στοιχεία ταυτότητας των µελών του προσωπικού του, τα οποία εξουσιοδοτεί να διεκπεραιώνουν εργασίες ειδικής φύσης που έχουν σχέση µε την εκτέλεση των έργων. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών κατά την κρίση της ή αν δεν εκτελούν µε την απαραίτητη επιµέλεια, ακεραιότητα, ανιδιοτέλεια και συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά τους. 2. Για τις εργασίες της Σύµβασης που απαιτούν τεχνικούς άλλων ειδικοτήτων από αυτήν που διαθέτει ο "Επιβλέπων Μηχανικός", ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση µε τον "Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση να φροντίζει να περιλαµβάνονται τέτοιοι τεχνικοί στο προσωπικό του οι οποίοι θα επιβλέπουν τις σχετικές εργασίες. Ειδικά για τις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για τοποθέτηση υπογείων καλωδίων και για τις εργασίες επαναφοράς τους, όταν περιλαµβάνεται εργασία τοµής οδοστρώµατος, ερείσµατος ή πεζοδροµίου, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει µε φροντίδα του Αναδόχου και του "Επιβλέποντα Μηχανικού", Επιβλέπων από το προσωπικό του Αναδόχου µε πείρα και ανάλογα προσόντα ώστε να αποκλείεται η κακότεχνη εκτέλεση των εργασιών αυτών ή η ανεπαρκής τήρηση των µέτρων ασφάλειας. 9

12 Εννοείται ότι τα καθήκοντα των τεχνικών αυτών είναι δυνατόν να ασκούνται από τεχνικούς που έχουν τα προσόντα που αναφέρθηκαν και συγχρόνως είναι στελέχη της Εργοληπτικής Επιχείρησης του Αναδόχου. 3. Για τις εργασίες της Σύµβασης που αφορούν τοποθέτηση-εκτοποθέτηση και σύνδεση- αποσύνδεση µετρητών, ο Ανάδοχος σε συνεννόηση µε τον "Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση να φροντίζει να εκτελούνται αποκλειστικά και µόνο από εξουσιοδοτηµένους τεχνίτες, της απόλυτης έγκρισης της Επιχείρησης. Οι τεχνίτες αυτοί θα είναι κάτοχοι Αδείας Ηλεκτροτεχνίτη «Ειδικότητας ΣΤ». Άρθρο 8 Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία-Εργασία τις Αργίες και Εορτές Επί πλέον των αναφεροµένων στο Άρθρο 15 των Γ.Ο. ισχύουν τα εξής: 1. Προκειµένου να εκτελεστεί εργασία υπερωριακή, νυχτερινή, εργασία σε Αργίες, Εορτές, Κυριακές κλπ από τον Ανάδοχο "µε παρακολούθηση" (κατά την παράγραφο 6 του Άρθρου 25 των Γ.Ο.), απαιτείται οπωσδήποτε έγγραφη άδεια του "Εντεταλµένου Μηχανικού" της Επιχείρησης. Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει τέτοιες εργασίες χωρίς την παραπάνω έγγραφη άδεια τότε επιβαρύνεται ο ίδιος την επί πλέον δαπάνη που προκύπτει. 2. Νυχτερινή εργασία έστω και µε έξοδα του Αναδόχου απαιτεί προηγούµενη γραπτή έγκριση της Επιχείρησης (Εντεταλµένου Μηχανικού). 3. Όταν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κρίνει, για λόγους που δεν αφορούν τον Ανάδοχο, ότι πρέπει να εκτελεστεί εργασία ηµέρα Κυριακή ή άλλη εξαιρετέα ηµέρα ή νύκτα ή νύκτα Κυριακής ή άλλης εξαιρετέας ηµέρας, επιδίδεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στον Ανάδοχο ειδική έγγραφη εντολή, στην οποία αναφέρεται ρητά και µε λεπτοµέρεια ο χρόνος που πρέπει η εντολή αυτή να εκτελεστεί. Στην περίπτωση αυτή τα πρόσθετα οφειλόµενα στον Ανάδοχο ποσά, που του καταβάλλονται βάσει των τιµών µονάδας του Τιµολογίου για τις εργασίες που εκτέλεσε σε τέτοιες ηµέρες ή νύκτες, δίδονται από τον τύπο : όπου : Π' = Π [(0,35 + 0,65 Κ' / Κ) Χ 1,10-1] Π' είναι το πρόσθετο ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον Ανάδοχο για τις εργασίες που εξετέλεσε στις ηµέρες ή νύκτες που αναφέρονται παραπάνω Π το ποσό που προκύπτει από τις βασικές τιµές µονάδος του Τιµολογίου προσαυξηµένες κατά το συντελεστή Σ-2 (πίνακες Ι έως VΙ του Τετάρτου Μέρους Τιµολογίου) Κ' είναι το ισχύον ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο µε τις ισχύουσες νόµιµες ρυθµίσεις ανάλογα µε την περίπτωση εκτέλεσης εργασίας κατά Κυριακή ή άλλη, σύµφωνα µε τον Nόµο, εξαιρετέα ηµέρα ή κατά νύκτα ή κατά νύκτα Κυριακής. Νυκτερινή εργασία υπολογίζεται εκείνη που εκτελείται από την ώρα έως την ώρα της εποµένης. Εργασία κατά Κυριακή υπολογίζεται εκείνη που εκτελείται από την ώρα του Σαββάτου έως την ώρα της Κυριακής. Κ είναι το ηµεροµίσθιο που ισχύει κανονικά. 4. Εάν παρόµοια όπως παραπάνω εκτελεστούν εργασίες κατά Σάββατο, µετά από ειδική έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, στην οποία αναγράφεται επίσης ο ακριβής χρόνος που πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, τα οφειλόµενα στον Ανάδοχο ποσά, µε βάση τις τιµές 10

13 µονάδας του Τιµολογίου, προσαυξάνονται κατά τα ακόλουθα ποσοστά, ανάλογα µε το είδος του δικτύου (υπόγειο ή εναέριο). Για µεν τις εργασίες σε υπόγεια δίκτυα κατά 25,6% (εικοσιπέντε και έξι δέκατα τοις εκατό). Για τις εργασίες σε εναέρια δίκτυα κατά 19,5% (δεκαεννιά και πέντε δέκατα τοις εκατό). Οι παραπάνω προσαυξήσεις για εργασίες κατά Σάββατο δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών της παραγράφου 3 του Άρθρου 19 των παρόντων Ειδικών Όρων και δεν προστίθενται στο προβλεπόµενο για τις περιπτώσεις αυτές ποσοστό προσαύξησης 50%. 5. Τυχόν βοηθητικές εργασίες που θα γίνουν από τον Ανάδοχο µετά από έγκριση της Επιχείρησης από την ώρα του Σαββάτου, στα πλαίσια εργασίας κατά Κυριακή, δεν επιµετρούνται ιδιαίτερα. 6. Σε περίπτωση εκτέλεσης από τον Ανάδοχο εργασιών "µε παρακολούθηση", ύστερα από εντολή της Επιχείρησης, δεν εφαρµόζονται οι προσαυξήσεις που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους 3 και Προκειµένου να είναι σε θέση ο Ανάδοχος να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των έργων, είναι υποχρεωµένος να διαθέτει επαρκή οργάνωση και δυναµικό ώστε να µπορεί εύκολα να επιτυγχάνει, σε περίπτωση ειδικής εντολής Κυριακής ή άλλης εξαιρετέας ηµέρας, την πλήρη εγκατάσταση υπογείου καλωδίου µήκους ενός στροφείου, ήτοι περίπου 350µ., σε κάθε µία από τις ιοικητικές Περιοχές, των Εργολαβιών, της ΠΑ, της υτικής, της Κεντρικής και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης της ΠΜ-Θ, καθώς και Λαµίας της ΠΚΕ. Άρθρο 9 Εργασίες µε παρακολούθηση 1. Σε συµπλήρωση και διευκρίνιση των αναφεροµένων στην παράγραφο 6 του Άρθρου 25 των Γ.Ο. ισχύουν τα παρακάτω: 1.1. Αν για την εκτέλεση µίας "εργασίας µε παρακολούθηση", ο Ανάδοχος πρέπει να αγοράσει υλικά µε δαπάνη της Επιχείρησης (στην περίπτωση που τα υλικά δεν παρέχονται από την Επιχείρηση), τότε η Επιχείρηση θα καταβάλλει στον Ανάδοχο την δαπάνη αγοράς των υλικών αυτών µε βάση τα τιµολόγια αγοράς τους και επί πλέον για ολοσχερή εξόφληση κάθε συναφούς δαπάνης και για αµοιβή του, θα του καταβάλλει η Επιχείρηση εργολαβικό ποσοστό 8% (οκτώ τοις εκατό) επί της αξίας των τιµολογίων αγοράς. Ο ΦΠΑ των τιµολογίων αγοράς θα πληρωθεί από τον Ανάδοχο, (ο οποίος στη συνέχεια εισπράττει τον ΦΠΑ επί των πιστοποιήσεων από την Επιχείρηση για συµψηφισµό). Με τον ίδιο παραπάνω τρόπο αποζηµιώνεται ο Ανάδοχος και για τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιµολογίου (υλικά προµηθείας του) που χρησιµοποιεί στις "εργασίες µε παρακολούθηση", τα οποία τότε πρέπει να επιµετρούνται ιδιαίτερα. Εφόσον όµως ο Ανάδοχος δεν προσκοµίσει τιµολόγια που να καλύπτουν την αγορά των ποσοτήτων των υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιµολογίου που χρησιµοποιήθηκαν στις συγκεκριµένες εργασίες, τότε τα υλικά αυτά θα επιµετρώνται ιδιαίτερα και ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται όπως στην περίπτωση που τοποθετεί υλικά προµηθείας του Στην περίπτωση των υπόψη εργασιών θα πληρωθεί ακόµη στον Ανάδοχο η δαπάνη εργατικών και κάθε συναφής δαπάνη (µε βάση το ισχύον κατά το χρόνο προσφοράς Πρακτικό της Επιτροπής ιαπιστώσεως Τιµών ηµοσίων Έργων). Στο προκύπτον ποσόν δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε άλλη προσαύξηση, παρά µόνον αναθεώρηση και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που για την περίπτωση προσδιορίζεται σε 18% µείον την έκπτωση της Σύµβασης. 11

14 1.3. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών "µε παρακολούθηση", ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει αναλυτικό προϋπολογισµό των εργασιών αυτών, αναλύοντας τις απαιτήσεις σε ηµεροµίσθια ανά ειδικότητα, τις συναφείς κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισµούς, τις δαπάνες µηχανικών µέσων και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τη σχετική εντολή της Επιχείρησης. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκρίνει τον προϋπολογισµό αυτό ως προς τα ανώτατα όρια των τιµών µονάδας, ηµεροµισθίων κλπ. και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά που θα προσκοµίσει, τα οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισµό. Πριν από την παραπάνω έγκριση δεν επιτρέπεται η έναρξη εκτέλεσης εργασιών "µε παρακολούθηση" Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πληρωµής για τις παραπάνω αναφερόµενες δαπάνες, εφόσον η δαπάνη για ηµεροµίσθια έγινε µε υπέρβαση των ανωτάτων ορίων ηµεροµισθίων, όπως αυτά περιλαµβάνονταν στον προϋπολογισµό της προηγούµενης παραγράφου ή αν η πληρωµή των ηµεροµισθίων δεν βεβαιώνεται από έγγραφες καταστάσεις, υπογεγραµµένες από τους δικαιούχους και θεωρηµένες από τον επί τόπου των έργων "Εντεταλµένο Μηχανικό" της Επιχείρησης ή αν δεν συνοδεύεται λογαριασµός από τιµολόγια και αποδεικτικά καταβολής κάθε επί µέρους δαπάνης ή τέλος αν η εργασία έγινε κατά παρέκκλιση των όρων που είχαν συµφωνηθεί µε την Επιχείρηση. 2. Για την εφαρµογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 των Γ.Ο. διευκρινίζεται ότι ο υπολογισµός των πραγµατικών στοιχείων κόστους µίας εργασίας, περιλαµβάνει την καθαρή αµοιβή των συντελεστών κόστους για την εκτέλεση της εργασίας αυτής επιτόπου του έργου, υπολογιζόµενη όπως στην παραπάνω παράγραφο 1.2. Στο προκύπτον ποσόν δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε άλλη προσαύξηση, παρά µόνον αναθεώρηση και ποσοστό 18% για γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου. Άρθρο 10 Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου Τα αναφερόµενα στο Άρθρο 16 των Γ.Ο. ισχύουν στην παρούσα Σύµβαση µόνο κατά την έκταση που προσαρµόζονται στη φύση των εκτελούµενων εργασιών. Ειδικότερα ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση κτίσµατος Πρώτων Βοηθειών και Τηλεφωνικού Κέντρου υποχρεούται όµως, να έχει στους χώρους εργασίας Πρόχειρο Φαρµακείο ή ότι άλλο αντίστοιχο προβλέπει η κείµενη Νοµοθεσία και επίσης να διατηρεί τηλεφωνική σύνδεση στο γραφείο του και στην Αποθήκη του για την διευκόλυνση της επικοινωνίας µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Επιπλέον ο Ανάδοχος µε την έναρξη των εργασιών πρέπει να διαθέτει στο γραφείο ή στην αποθήκη του ηλεκτρονικό υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο και λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) Επίσης ο Ανάδοχος, εφόσον απαιτείται από τη διάρκεια και την τοποθεσία των εργασιών, πρέπει να εξασφαλίζει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής (π.χ. χηµικές τουαλέτες) για όλο το προσωπικό που απασχολείται στον τόπο των εργασιών. 12

15 Άρθρο 11 Οδοί προσπέλασης Ισχύουν τα αναφερόµενα στα Άρθρα 10 και 13 των Γ.Ο. µε τις εξής διευκρινίσεις : 1. Τα αναφερόµενα στα παραπάνω Άρθρα των Γ.Ο. προσαρµόζονται στη φύση των εργασιών της Σύµβασης και σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης εργασίας σε περιοχή που δεν διαθέτει δρόµους προσπέλασης, ανάλογα και µε το µέγεθος της συγκεκριµένης εργασίας, θα προσαρµόζεται ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση της Επιχείρησης, ώστε να µην υφίσταται ο Ανάδοχος δαπάνες κατασκευής οδών προσπέλασης δυσανάλογες προς το αντικείµενο των εργασιών που αφορούν. 2. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 10 των Γ.Ο. ισχύουν αντίστοιχα στους υπολογισµούς που έκανε ο Ανάδοχος προκειµένου να διαµορφώσει την προσφορά του (ενιαία έκπτωση). Άρθρο 12 Μηχανήµατα, Εργαλεία - Υλικά - Επιθεωρήσεις - οκιµές 1. Ισχύουν τα αναφερόµενα στα Άρθρα 18, 26 και 27 των Γ.Ο. µε τις εξής διευκρινίσεις όσον αφορά τα εργαλεία: 1.1. Μετά από γραπτή πρόσκλησή της προς τον Ανάδοχο, η Επιχείρηση µπορεί να κάνει έλεγχο της καταλληλότητας των χρησιµοποιούµενων εργαλείων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει τα προς εξέταση εργαλεία σε εργαστήριο ή άλλο τόπο που µπορεί να γίνει ο έλεγχος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιχείρησης. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά την κρίση της Επιχείρησης είτε ανεπάρκειας της ποσότητας των εργαλείων είτε ότι είναι ακατάλληλα ή κακής ποιότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός 20 ηµερών το αργότερο από την ηµεροµηνία γραπτής ανακοίνωσης της Επιχείρησης, να συµπληρώσει τα εργαλεία του σύµφωνα µε την ανακοίνωση και να αντικαταστήσει τα ακατάλληλα ή µη καλής ποιότητας µε άλλα κατάλληλα. Μετά την παρέλευση του 20ηµέρου η Επιχείρηση ορίζει ηµεροµηνία επανελέγχου για να εξακριβώσει εάν ο Ανάδοχος συµµορφώθηκε πλήρως µε την γραπτή ειδοποίησή της Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου, θα δεσµεύεται από τον πρώτο µηνιαίο λογαριασµό του που ακολουθεί, για όσα εργαλεία λείπουν ή είναι ακατάλληλα ή κακής ποιότητας, ποσό ίσο προς την αναγραφόµενη αξία, στους καταλόγους της Επιχείρησης, για καινούργια εργαλεία. Ποσοστό 10% του παραπάνω ποσού και µέχρι εξάντλησής του θα καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης σαν ποινική ρήτρα για κάθε µήνα, µέχρι τη συµµόρφωση του Αναδόχου και µε αρχή τον πρώτο µήνα µετά τη δέσµευση Εννοείται ότι όλοι οι παραπάνω έλεγχοι είτε πραγµατοποιηθούν είτε όχι από την Επιχείρηση, δεν µειώνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας της κατάστασης των εργαλείων που χρησιµοποιεί. 2. Όσον αφορά τα υλικά ισχύουν γενικά τα αναφερόµενα στα παραπάνω Άρθρα των Γ.Ο., ειδικότερα δε για τα υλικά που είναι του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ισχύουν επιπλέον τα αναφερόµενα στο επόµενο Άρθρο του παρόντος. 3. Για τα ανυψωτικά µηχανήµατα σε περίπτωση µη προσκόµισης από τον Ανάδοχο των απαιτούµενων πιστοποιητικών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Αρθρο 18 των Γ.Ο, εντός εύλογης τακτής ηµεροµηνίας που θα θέσει εγγράφως η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, επιφέρει ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 100 ανά ηµέρα. 13

16 Άρθρο 13 Υλικά προµήθειας Αναδόχου που ενσωµατώνονται στο Έργο 1. Προσδιορισµός των υλικών προµήθειας του Αναδόχου 1.1. Εκτός των υλικών του Άρθρου 15 των παρόντων Ε.Ο. που χορηγούνται από την Επιχείρηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται µε ευθύνη του και δαπάνες του, ορισµένα υλικά αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύµβασης και τα οποία θα ενσωµατώνει στο Έργο κατά είδος και ποσότητα, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπουν για κάθε επιµέρους εργασία, τα Συµβατικά τεύχη και ΣΤ, τα σχέδια της µελέτης και οι οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Τα υλικά προµήθειας Αναδόχου αποτελούν το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Β' Τεύχους της Σύµβασης (Τιµολόγιο) και για καθένα απ' αυτά αναφέρεται ο κωδικός αριθµός του, η πλήρης περιγραφή του σύµφωνα µε τον Κατάλογο των Υλικών της Επιχείρησης και ο κωδικός της προδιαγραφής του, η οποία περιλαµβάνεται στο Ζ Τεύχος της Σύµβασης Για την ένταξη και άλλων υλικών στα παραπάνω υλικά προµήθειας Αναδόχου, ισχύουν τα οριζό- µενα στα Άρθρα 25 και 36 των Γ.Ο. περί µεταβολών κατά την εκτέλεση του Έργου και αυξοµείωση του προϋπολογισµού αυτού. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός έξι (6) µηνών από την έγγραφη ειδοποίηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας να πάψει να χρησιµοποιεί και να αποσύρει, όποιο από τα πιο πάνω υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιµολογίου, αποφασίστηκε από την Επιχείρηση να καταργηθεί, λόγω αντικατάστασής του µε άλλο ή κατάργησης της χρήσης του στις κατασκευές που ενσωµατώνεται Συµφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος, προκειµένου για υλικά προµήθειας του, υποχρεούται να χρησι- µοποιεί υλικά καινούργια, πρώτης χρήσης, χωρίς ελαττώµατα, τα οποία θα έχουν τις συνοµολογηθείσες ιδιότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στην προδιαγραφή τους. 2. Εξασφάλιση των υλικών προµήθειας Αναδόχου - Προµηθευτές Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται έγκαιρα τις αναγκαίες ποσότητες των υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιµολογίου και να διατηρεί το κατάλληλο απόθεµα για καθένα απ' αυτά ώστε να εκτελεί τις αντίστοιχες εργασίες µέσα στις οριζόµενες προθεσµίες. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι µεταξύ των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου που αναγνώρισε πριν την κατάθεση της προσφοράς του, κατά το Άρθρο 10 των Γ.Ο. και το ΙΓ τεύχος της Σύµβασης (Υπεύθυνη ήλωση αποδοχής όρων κ.λπ), περιλαµβάνεται και ο προσδιορισµός των απαιτήσεων της Εργολαβίας σε υλικά προµηθείας του βάσει της εξέτασης που έκανε όλων των επιτόπου στοιχείων και δεδοµένων. Υπέρβαση προθεσµιών εξαιτίας ελλείψεων υλικών από τα παραπάνω, θεωρείται αποκλειστικής υπαιτιότητας του Αναδόχου και συνεπάγεται τη σε βάρος του επιβολή των προβλεποµένων, από το Άρθρο 6 του Συµφωνητικού, ποινικών ρητρών Για την ανεύρεση των πηγών προµήθειας των υλικών ισχύουν τα παρακάτω : Η προµήθεια κάθε υλικού του παρόντος Άρθρου θα γίνεται αποκλειστικά από τους προµηθευτές που περιλαµβάνονται στον εγκεκριµένο από την Επιχείρηση "ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ" (Τεύχος Η της Σύµβασης) Ο ΠΙΝΑΚΑΣ περιλαµβάνει τους Προµηθευτές που στο πρόσφατο παρελθόν εκτέλεσαν µε επιτυχία συµβάσεις µε την Επιχείρηση για την προµήθεια των αντίστοιχων υλικών και τα υλικά αυτά έχουν ήδη συµπεριφερθεί ικανοποιητικά στα δίκτυα της ΕΗ. 14

17 Νέος προµηθευτής µπορεί να προστεθεί στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ για κάποιο υλικό µε φροντίδα της και µε τις εξής προϋποθέσεις : Ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής να υποβάλει σχετική αίτηση στη ΕΗ, συνοδευόµενη από δήλωση του έκτυπου σήµατος µε την Επωνυµία του και µε τεκµηρίωση των κατασκευαστικών του δυνατοτήτων καθώς και της ποιότητας και µακροβιότητας του συγκεκριµένου υλικού του Για την επιτυχή τεκµηρίωση που προαναφέραµε, απαιτούνται ικανοποιητικές συστάσεις άλλων χρηστών των υπόψη υλικών (references) ή πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 ή 9002 για τον συγκεκριµένο κατασκευαστή και το συγκεκριµένο υλικό Μετά από την τεχνική αξιολόγηση του υλικού αυτού, σύµφωνα µε τη σχετική τεχνική προδιαγραφή της ΕΗ και µετά από τους αντίστοιχους δειγµατοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους καθώς και µετά την αξιολόγηση των συστάσεων προηγούµενης χρήσης του σε δίκτυα ιανοµής, το υλικό αυτό να κριθεί αξιόπιστα τεχνικά αποδεκτό και ικανοποιητικά δοκιµασµένο Ο προµηθευτής και ο κατασκευαστής του υπόψη υλικού να κριθούν ως δόκιµοι οίκοι, για το συγκεκριµένο υλικό, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον κανονισµό προµηθειών της ΕΗ και την προηγούµενη παράγραφο Από τον ΠΙΝΑΚΑ θα διαγράφεται Προµηθευτής για συγκεκριµένο υλικό και για την υπολειπόµενη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύµβασης όταν θα ισχύουν ταυτόχρονα τα παρακάτω : το εν λόγω υλικό του συγκεκριµένου Προµηθευτή κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύµβασης έχει κριθεί µη αποδεκτό τουλάχιστον 3 φορές στο σύνολο των εργολαβικών περιοχών της χώρας. οι παραπάνω µη αποδοχές του εν λόγω υλικού έχουν γίνει µετά από ελέγχους και δοκιµές από εξουσιοδοτηµένα όργανα της Επιχείρησης. οι έλεγχοι και οι δοκιµές αφορούν ποσότητες του υλικού προερχόµενες από το εργοτάξιο ή από αποθηκευτικό χώρο ή αυτοκίνητο συνεργείου του Αναδόχου ή ποσότητες που έχουν προσωρινά αποτεθεί επί τόπου των έργων ή έχουν τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης. οι µη αποδοχές του εν λόγω υλικού έχουν γίνει είτε λόγω µη εκπλήρωσης από πλευράς προµηθευτού των προδιαγραφόµενων απαιτήσεων ποιότητας του υλικού, είτε λόγω έλλειψης σήµανσης όταν πρόκειται για υλικό που απαιτεί σήµανση, είτε λόγω του ότι δεν έχει υποστεί τους προβλεπόµενους ποιοτικούς ελέγχους και δοκιµές από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά Η διαγραφή του Προµηθευτή από τον Πίνακα του τεύχους Η της παρούσας Σύµβασης, που προαναφέραµε, για συγκεκριµένο υλικό σύµφωνα µε τα πιο πάνω θα υλοποιείται µετά από πρόταση της Προϊσταµένης Υπηρεσίας ή της ΥΠ ή και αυτόµατα µε τη συγκέντρωση των δελτίων ποιοτικού ελέγχου. Η υλοποίηση της διαγραφής αυτής από τον υπόψη συµβατικό πίνακα θα γίνεται µε µέριµνα της και θα γνωστοποιείται σε όλους τους Αναδόχους των εργολαβιών της παρούσας σύµβασης. Μετά από τη γνωστοποίηση αυτή, όλοι οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παύσουν αµέσως τη χρήση του συγκεκριµένου υλικού, καταγγέλλοντας ενδεχόµενη σύµβασή τους µε τον υπόψη προµηθευτή Συµφωνείται ρητά ότι η Επιχείρηση ουδαµού υπεισέρχεται στη σχέση του Αναδόχου και των Προ- µηθευτών του για οποιοδήποτε λόγο και ουδεµία έχει ή διατηρεί από την παρούσα Σύµβαση ή εξ 15

18 άλλου λόγου και αιτίας υποχρέωση είτε προς τον Ανάδοχο είτε προς οποιονδήποτε Προµηθευτή του, εξαιτίας όρου σύµβασης που έχει συναφθεί µεταξύ Αναδόχου και Προµηθευτή για προµήθεια υλικών, εξ αυτών που περιλαµβάνει το παρόν Άρθρο, ιδιαίτερα δε εξαιτίας αθέτησης οικονοµικών υποχρεώσεων του Αναδόχου προς Προµηθευτή του Συµφωνείται επίσης ρητά ότι οι τιµές µονάδος αγοράς, ο τρόπος πληρωµής του Προµηθευτή από τον Ανάδοχο και γενικά όλες οι δαπάνες που αφορούν την προµήθεια των υλικών αυτών, είναι αποκλειστικά υπόθεση του Αναδόχου και δεν σχετίζονται µε κανέναν τρόπο µε τις τιµές ανά υλικό που περιλαµβάνονται στο ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Τιµολογίου και µε την εν γένει αποζηµίωσή του από την Επιχείρηση, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Τιµολόγιο σε συνδυασµό µε την παράγραφο 7 του Άρθρου αυτού. Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται να µεταφέρει µε δαπάνες του, αναλαµβάνοντας και όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη µεταφορά, όλα τα όπως αναφέρονται παραπάνω υλικά από τα εργοστάσια ή τις αποθήκες των Προµηθευτών, µέχρι το εργοτάξιο του και στη συνέχεια µέχρι τον τόπο των έργων έως ότου ενσωµατωθούν σ' αυτά. Συµφωνείται ακόµη ότι για τις µεταφορές αυτές και για όλες γενικά τις διακινήσεις των υλικών αυτών, δεν αµείβεται ιδιαίτερα ο Ανάδοχος, αλλά η αποζηµίωσή του περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου Σε εξαιρετική περίπτωση, όταν για λόγους ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος αδυνατεί να προµηθευτεί κάποιο από τα παραπάνω υλικά και προκειµένου να εξυπηρετηθούν επείγοντα έργα της Επιχείρησης, είναι δυνατόν µετά από αίτηµά του και εφόσον βέβαια η Επιχείρηση έχει διαθέσιµα αποθέµατα, να του χορηγήσει από την οικεία Αποθήκη της, ποσότητα από το υλικό αυτό ανάλογη των αποθεµάτων και των αναγκών των επειγόντων έργων, µετά από απόφαση της Προϊσταµένης Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, στο µηνιαίο λογαριασµό που ακολουθεί της χορήγησης των υλικών από την Επιχείρηση, παρακρατείται η αξία τους µε πιστοποίηση, στην οποία οι τιµές µονάδας λαµβάνονται από το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Τιµολογίου και επ' αυτών εφαρµόζεται η Αναθεώρηση Τιµών σύµφωνα µε το Άρθρο 33 των Γ.Ο. και το Άρθρο 8 του Συµφωνητικού της Σύµβασης Εξ άλλου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλαµβάνει από την Επιχείρηση ποσότητες από τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιµολογίου που βρίσκονται σαν ακινητούντα αποθέµατα στις αποθήκες της. Η αξία των υλικών που µπορεί να χορηγεί η Επιχείρηση στον Ανάδοχο κάθε µήνα, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3% της µηνιαίας επίδοσης της υπόψη Εργολαβίας, εκτός αν ο Ανάδοχος εγγράφως ζητήσει ποσότητες µεγαλύτερης αξίας και η Επιχείρηση είναι σε θέση να ικανοποιήσει το αίτηµά του. Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου υλοποιείται µε επίδοση σ' αυτόν εντολής "εργασίας" της Σύµβασης κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Άρθρο 5 του Συµφωνητικού µε όλες τις εκ του Άρθρου αυτού συνέπειες. Η προθεσµία για την εκτέλεση της υπόψη "εργασίας" δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 15 ηµερών. Η "εργασία" θεωρείται ολοκληρωµένη µε την παραλαβή των υλικών από την τροφοδοτούσα Αποθήκη της Εργολαβίας ή από την Αποθήκη της Περιοχής σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η αξία δε των υλικών που χορηγούνται στον Ανάδοχο παρακρατείται µε τη µέθοδο που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο 2.5. Επιπλέον για τα αποξηλούµενα, από τον Ανάδοχο, υλικά της Επιχείρησης, του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του τιµολογίου, θα ισχύουν τα παρακάτω: α) Τα υλικά αυτά δεν θα καταγράφονται στις ΚΑΥ και εποµένως δεν θα επιστρέφονται από τον Ανάδοχο στις αποθήκες της Επιχείρησης, αλλά θα περιέρχονται στην κυριότητα του Αναδόχου. 16

19 β) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, στην αποθήκη του, να προχωρεί στη διαλογή των υλικών αυτών σε κατάλληλα για τοποθέτηση στα δίκτυα και άχρηστα. Τα υλικά που είναι κατάλληλα, µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για τοποθέτηση στα δίκτυα, αποζηµιούµενος µε την προβλεπόµενη από την παρούσα Σύµβαση, διαδικασία για τα υλικά προµηθείας του. Οσα από αυτά δεν του είναι χρήσιµα (πλεονάζουν ή είναι άχρηστα), δύναται να τα µεταπωλήσει ή να τα εκποιήσει. Σε περίπτωση µεταπώλησης των υλικών σε άλλο Ανάδοχο, ο αγοραστής Ανάδοχος οφείλει να αναγγείλει την προγραµµατιζόµενη αγορά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν Αρθρο. γ) Οι ποσότητες των υλικών που αποξηλώνονται, ανά κωδικό υλικού, θα προκύπτουν αυτόµατα από το µηχανογραφικό πρόγραµµα πιστοποιήσεων, κατά την πιστοποίηση των αντίστοιχων εργασιών αποξήλωσης. Η αξία τους θα παρακρατείται µε πιστοποίηση, στην οποία σαν τιµή µονάδος θα λαµβάνεται ποσοστό επί των τιµών µονάδας από το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Τιµολογίου και επ' αυτών θα εφαρµόζεται η Αναθεώρηση Τιµών σύµφωνα µε το Άρθρο 33 των Γ.Ο. και το Άρθρο 8 του Συµφωνητικού της Σύµβασης. Το προαναφερόµενο ποσοστό είναι 60% για το σύνολο των εργολαβιών, εκτός από τις Εργολαβίες, των νησιών της ΠΝ (πλην της Κρήτης), της Ζακύνθου, Κέρκυρας και Κεφαλονιάς της ΠΠ-Η και Χαλκίδας, Αλιβερίου της ΠΚΕ το οποίο είναι 20% Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία τέλος, δικαιούται να ζητήσει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στην Επιχείρηση, ποσότητα από τα υλικά προµηθείας του εν είδη ανταλλακτικών. Το δικαίωµά της αυτό ασκεί η Επιχείρηση, εξοµοιώνοντάς το επίσης µε επίδοση "εργασίας" της Σύµβασης, µε όλες τις εκ του Άρθρου 5 του Συµφωνητικού συνέπειες. Η προθεσµία για την εκτέλεση και αυτής της "εργασίας" δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 15 ηµερών. Η ποσότητα δε, που υποχρεούται ο Ανάδοχος να χορηγήσει σε κάποιο ηµερολογιακό µήνα δεν µπορεί να υπερβαίνει σε αξία, ανά υλικό το 0,5% και για το σύνολο της ποσότητας το 2% της µηνιαίας συµβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου. Σε περίπτωση που σε κάποιο µήνα η Επιχείρηση ζητήσει από τον Ανάδοχο ποσότητα µεγαλύτερη από τα παραπάνω όρια, ο Ανάδοχος, εφόσον το επιθυµεί, µπορεί να χορηγήσει την επιπλέον ποσότητα, µε τις ίδιες τιµές µονάδας και τους υπόλοιπους όρους της Σύµβασης (περιλαµβανοµένης και της υποχρέωσης τήρησης της κατά τα ως άνω τιθέµενης προθεσµίας). Στην περίπτωση αυτή επί της εντολής "εργασίας" θα αναφέρεται ενυπόγραφα από τον Ανάδοχο ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση χορήγησης στην Επιχείρηση της ποσότητας των επιπλέον υλικών καθ' υπέρβαση των ορίων του προηγούµενου εδαφίου. Η "εργασία", θεωρείται ολοκληρωµένη µε την παράδοση των υλικών στην τροφοδοτούσα Αποθήκη της Εργολαβίας ή στην Αποθήκη της Περιοχής, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ο δε Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε σύνταξη πιστοποίησης, στην οποία οι τιµές µονάδας λαµβάνονται από το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Τιµολογίου και επ' αυτών εφαρµόζεται η Αναθεώρηση σύµφωνα µε το Άρθρο 33 των Γ.Ο. και το Άρθρο 8 του Συµφωνητικού της Σύµβασης Συµφωνείται ότι, οι χορηγήσεις από τον Ανάδοχο στην Επιχείρηση και αντίστροφα, υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιµολογίου, κατά τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους 2.5, 2.6 και 2.7, δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της, κατά το Άρθρο 5 του Συµφωνητικού, µηνιαίας απόδοσης του Αναδόχου. 3. Αποθήκευση 3.1. H αποθήκευση των υλικών προµήθειας του Αναδόχου θα γίνεται, στην Αποθήκη της παραγράφου 4 του Άρθρου 15 των παρόντων Ε.Ο., κατά τρόπον ώστε να µη γίνεται ανάµειξή τους µε τα υλικά ιδιοκτησίας της Επιχείρησης. Για το σκοπό αυτόν θα χρησιµοποιούνται διακεκριµένα τµήµατα και στον στεγασµένο χώρο της Αποθήκης (π.χ. ράφια) και στους υπόλοιπους χώρους της. 17

20 Την ίδια υποχρέωση µη ανάµειξης υπέχει ο Ανάδοχος και κατά την προσωρινή αποθήκευση των υλικών αυτών επί των αυτοκινήτων του και στις προσωρινές θέσεις απόθεσης επί τόπου των έργων µέχρι την ενσωµάτωσή τους Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας όσον αφορά την ταξινόµηση των υλικών κατ' είδος και κατά παρτίδα παραλαβής, ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των ελέγχων από τα εντεταλµένα όργανα της Επιχείρησης. 4. ιακίνηση - Λογιστική Παρακολούθηση 4.1. Τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιµολογίου (προµήθειας του Αναδόχου), που ενσωµατώνονται στο δίκτυο πρέπει να είναι καινούργια, πρώτης χρήσης, πληρούντα τις συνοµολογηθείσες ιδιότητες και αποκλειστικής προµήθειας του Αναδόχου εκτός των εξαιρέσεων των προηγούµενων παραγράφων 2.5 και 2.6. Τοποθέτηση υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιµολογίου, που είτε προέρχονται από προµήθειες του Αναδόχου και δεν είναι πρώτης χρήσης (από αποξήλωση), είτε προέρχονται - εκτός των παραπάνω εξαιρέσεων - από την Επιχείρηση, απαγορεύεται απόλυτα και εφόσον διαπιστωθεί τέτοια, επιβάλλεται η αντικατάστασή τους, πέραν δε αυτού επιβάλλεται και ποινική ρήτρα κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του παρόντος Άρθρου Για τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιµολογίου που προέρχονται από το δίκτυο της Επιχείρησης από αποξήλωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 2.6. ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην τα αναµιγνύει µε τα καινούργια υλικά δικής του προµήθειας Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη στοιχεία για την προµήθεια και διαχείριση των υλικών του παρόντος Άρθρου και δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη διενέργεια σχετικών ελέγχων της Επιχείρησης κατά τα γενικά προβλεπόµενα στα Άρθρα 26 και 29 των Γ.Ο. Επίσης υποχρεούται να τηρεί ανά παραγγελία τα αντίστοιχα ανά υλικό στοιχεία, που πιστοποιούν τη σύµφωνη µε τις προδιαγραφές παραγγελία και παραλαβή του (Συµβάσεις προµήθειας, Αποτελέσµατα δοκιµών, Πιστοποιητικά ελέγχου, Τιµολόγια, ελτία Αποστολής κ.λπ.) και να τα διαθέτει σε κάθε ζήτηση αρµοδίων οργάνων της Επιχείρησης. 5. Ασφάλιση των υλικών Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για τα υλικά προµήθειας του, από την παραλαβή τους από το εργοστάσιο ή τις αποθήκες των Προµηθευτών, µέχρι την ενσωµάτωσή τους και την παραλαβή του έργου και συνεπώς η ασφάλιση των υλικών αυτών είναι αποκλειστικά δική του υπόθεση, η τυχόν δε πραγµατοποίησή της ή όχι, δεν συνεπάγεται καµιά ευθύνη ή υποχρέωση για την Επιχείρηση. 6. Εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών 6.1. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών προµήθειας του και την υποχρέωση να έχουν αυτά τα υλικά και να πληρούν όλες τις συνοµολογηθείσες ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που απαιτούν οι αντίστοιχες προδιαγραφές της Επιχείρησης (Τεύχος Ζ της Σύµβασης) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί µε δαπάνες του, ανά παρτίδα παραλαβής υλικών, όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους και δοκιµές, η επιτυχία των οποίων να διαπιστούται µε την ύπαρξη ανάλογων παραστατικών του εργοστασίου κατασκευής ή πιστοποιητικών αναγνωρισµένων εργαστηρίων δοκιµών. Η υποχρέωση αυτή του Αναδόχου ισχύει εξ ολοκλήρου ακόµα και αν οι ίδιοι έλεγχοι και δοκιµές εκτελεστούν µε επιτυχία από εξουσιοδοτηµένα όργανα της Επιχείρησης σε εφαρµογή των περιγραφοµένων παρακάτω δικαιωµάτων της. 18

ΙΑΚΗΡΥΞΗ µε αριθµό - 187 για την ανάδειξη Αναδόχων εκτέλεσης έργων δικτύων ιανοµής της ΕΗ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ µε αριθµό - 187 για την ανάδειξη Αναδόχων εκτέλεσης έργων δικτύων ιανοµής της ΕΗ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ µε αριθµό - 187 για την ανάδειξη Αναδόχων εκτέλεσης έργων δικτύων ιανοµής της ΕΗ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ή) Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής. ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 8 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη υπογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση ΔΠΜ-Θ Περιοχή Βεροίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ ΚΑΙ Χ.Τ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ 1 /2015 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1/10 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 Το παρόν συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1 Τροποποίηση του Άρθρου 1 της Πρόσκλησης Στο άρθρο 1 της Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΜΠΟ ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΜΠΟ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου σύσφιξης των κοχλιωτών συνδέσεων της φέρουσας µεταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α'

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -189 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΜΑΟΡ - 147 ΕΡΓΟ : «ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΝΠ ΣΤΟ ΛΚΔΜ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α. Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/10/2014 Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41205 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισµός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1. Σχέδια και οδηγίες... 0 Άρθρο 2. Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί... 0 Άρθρο 3. Εκπροσώπηση της Επιχείρησης.

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1. Σχέδια και οδηγίες... 0 Άρθρο 2. Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί... 0 Άρθρο 3. Εκπροσώπηση της Επιχείρησης. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. Ι. Εταιρικά 1. ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΜΑΕ της απόφασης της αρµόδιας Νοµαρχίας για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/2012 16 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 Ταχ. /νση: Μητροπόλεως 25, 52100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24670

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα