ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Τρίκαλα: 02/11/2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Ρρωτ.: Η Υγειονομική Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Τρίκαλα: 02/11/2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Ρρωτ.: 22892 5 Η Υγειονομική Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Τρίκαλα: 02/11/2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Ρρωτ.: Η Υγειονομική Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ Σαχ. Δ/νςη: Διεφθυνςη: Σμήμα : Πληροφορίεσ: Καρδίτςησ 56, ΣΚ 42100, Σρίκαλα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Αλ. Γιδαροποφλου ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Σηλζφωνο: FAX: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Ιςτότοποσ δημοςίευςησ 5η ΤΠΕ Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 02/11/2015 ΧΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ: ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ: 30 ημζρεσ, ήτοι 02/12/2015 και ώρα 15:00μ.μ. Σρόφιμα, Ποτά, Καπνόσ & υναφή Προϊόντα ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΗ: ,00 με Φ.Π.Α ΚΑΕ 1511 Σχετ. ζγγραφο: Σο υπ αριθμ. 2891/ ζγγραφο τησ ΕΠΤ με Θζμα «Τποχρεωτική διαδικαςία ςφνταξησ τεχνικών προδιαγραφών και προτφπων για όλουσ τουσ δημόςιουσ φορείσ υγείασ». Σο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ προκειμζνου να διενεργήςει ςτα πλαίςιο του Π.Π.Τ.Φ.Τ ετήςιο Δημόςιο Ανοικτό Διαγωνιςμό με τίτλο «Σρόφιμα, Ποτά, Καπνόσ & υναφή Προϊόντα» ςφμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ. 2891/ ζγγραφο τησ ΕΠΤ καλεί, εντόσ αποκλειςτικήσ προθεςμίασ τριάντα (30) ημερών, η οποία άρχεται από την επομζνη τησ ωσ άνω ανάρτηςησ, τουσ ενδιαφερόμενουσ προμηθευτζσ των προϊόντων του πίνακα (Α) να υποβάλλουν ςτην Ελληνική ή /και αγγλική γλώςςα ςτο Σμήμα Προμηθειών τεχνικζσ προδιαγραφζσ και πρότυπα των προϊόντων αυτών και δεφτερον τουσ επίςημουσ φορείσ ή/και ενώςεισ των ιδίων προμηθευτών να υποβάλλουν ςτην Ελληνική ή /και αγγλική γλώςςα ςτο Σμήμα Προμηθειών τισ προτεινόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και πρότυπα των προϊόντων αυτών. Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτφπων θα γίνεται ταυτοχρόνωσ ςε ζντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd ή dvd ή memory stick). Σελίδα 1 από 12

2 ΡΙΝΑΚΑΣ (Α) ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΑΛΑΤΙ ΓΑΥΦΑΛΛΟ ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ ΜΡΑΧΑΙ ΚΑΝΕΛΛΑ ΔΥΟΣΜΟΣ ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΟ ΚΙΤΙΚΟ ΟΞΥ - ΞΙΝΟ ΡΙΡΕΙ ΜΑΥΟ ΤΙΜΜΕΝΟ ΙΓΑΝΗ ΤΣΙΡ ΚΑΚΕΣ ΚΙΒΩΤΙΟ 24 ΤΕΜ ΥΖΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΚΕΤΣΑΡ ΚΑΚΑΟ ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΣ ΚΑΦΕ 200 Γ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΟΥ 500 Γ ΚΑΦΕΣ ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ ΛΕΥΚΗ ΖΑΧΑΗ ΜΕΛΙ ΕΝΠΣ ΚΙΛΟΥ ΚΙΘΑΑΚΙ ΦΙΔΕΣ ΤΑΧΑΝΑΣ Σελίδα 2 από 12

3 ΜΟΥΣΤΑΔΑ ΜΑΚΑΟΝΙΑ ΔΙΑΦΟΑ ΝΟΥΜΕΑ ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 900 Γ ΧΥΜΟΙ ΦΟΥΤΩΝ ΣΕ ΧΑΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 Γ ΑΝΘΟΣ ΟΥΖΗΣ ΒΑΝΙΛΙΑ 150 Γ ΖΑΧΑΗ ΑΧΝΗ 500 ΓΑΜΜΑΙΩΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΒΥΘΙΑ ΑΡΟΦΛΕΙΩΜΕΝΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΨΙΛΑ - ΜΕΤΙΑ ΦΑΚΕΣ ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ ΡΛΗΕΣ ΚΟΜΡΟΣΤΑ ΟΔΑΚΙΝΟ ΑΡΟΦΛΕΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΙΟΡΙ 850 Γ ΕΛΙΕΣ ΜΡΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ 2,5 ΚΙΛΩΝ ΒΟΥΤΥΟ ΤΥΡΟΥ BECEL 500 Γ ΦΥΤΙΚΗ ΜΑΓΑΙΝΗ ΖΑΜΡΟΝ ΩΜΟΡΛΑΤΗ ΧΑΛΒΑΣ ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΡΟΦΛΕΙΩΜΕΝΑ 3,5 ΚΙΛΩΝ ΤΟΜΑΤΟΡΟΛΤΟΣ ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 125 Γ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 ΤΕΜ) ΜΡΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΑΚΑΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 24 ΤΕΜ ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 1 Γ (ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ) ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 400 Γ ΞΥΔΙ 400 ΓΑΜΜΑΙΩΝ Σελίδα 3 από 12

4 ΜΑΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 20 Γ ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΤΣΑΙ ΜΑΥΟ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 205 ΚΙΛΆ ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 205 ΚΙΛΩΝ ΜΕΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 Γ ΑΕΙΟΥΧΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ 1 1/2 ΛΙΤΟΥ ΑΝΘΟΣ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ ΨΩΜΙ ΕΝΠΣ ΚΙΛΟΥ ΑΛΕΥΙ ΕΝΠΣ ΚΙΛΟΥ ΨΩΜΑΚΙΑ ΤΟΣΤ ΨΩΜΙ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΑΥΓΑ ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΡΤΗΝΟΤΟΦΕΙΟΥ ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ ΟΛΟΚΛΗΑ Η ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΑΝΙΣΙΟ ΚΕΑΣ ΚΕΑΣ ΝΩΡΟ ΜΟΣΧΑΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΧΟΙΙΝΟ ΚΕΑΣ ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ ΡΕΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΣΟΥΡΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΚΙΝΓΚ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΛΑΙΑ Σελίδα 4 από 12

5 ΣΡΟΕΛΑΙΟ - ΑΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΕΞΑΙΕΤΙΚΟ ΡΑΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΗΛΑ ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ ΛΑΧΑΝΟ ΣΕΛΙΝΟ ΑΝΗΘΟΣ ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΑΝΤΙΔΙΑ ΡΑΤΑΤΕΣ ΡΙΡΕΙΕΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ ΣΡΑΝΑΚΙ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΟΤΑ ΚΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΝΙΤΑΙΑ ΟΜΑΔΑ Η: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑΟΥΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 Γ 2% ΛΙΡΑΑ ΓΑΛΑ ΚΑΚΑΟ ΦΕΣΚΟ 250 ΜΛ ΓΑΛΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΡΑΑ ΞΙΝΟΓΑΛΟ 500 Γ ΒΟΥΤΥΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 10 Γ ΓΙΑΟΥΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 Γ 4% ΛΙΡΑΑ Σελίδα 5 από 12

6 ΤΥΙ ΗΜΙΣΚΛΗΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΙ ΦΕΤΑ ΓΑΛΑ ΡΛΗΕΣ ΦΕΣΚΟ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΟΥ ΓΑΛΑ ΡΛΗΕΣ ΦΕΣΚΟ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ ΤΥΙ ΣΚΛΗΟ ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ ΚΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Σελίδα 6 από 12

7 HELLENIC REPUBLIC Τρίκαλα: 02/11/2015 MINISTRY OF HEALTH Αριθμ. Ρρωτ.: th Regional Health Authority Thessaly & Continental Greece GENERAL HOSPITAL OF TRIKALA Address : Karditsis 56, Postal Code 42100, Trikala Department : Economic Office : Procurement Contact Person: Al. Gidaropoulou Phone : FAX : TO WHOM IT MAY CONCERN SUBJECT: «ANNOUNCEMENT INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARDS» Contracting Authority General Hospital Of Trikala (GNT) Publication website 5 th Regional Health Authority Thessaly & Continental Greece Publication Date 02/11/2015 Deadline of the submission 30 days, 02/12/ :00. Service Description Food, Beverages, Tobacco and Related Products CPV Code: BUDGET: ,00 including VAT FPC 1511 Related Document: Reference number 2891/ originated from the COMMITTEE FOR HEALTHCARE SUPPLIES (ΕPY) Mandatory procedure for the development of technical specifications and standards for all public healthcare suppliers. The GENERAL HOSPITAL OF TRIKALA, in order to conduct in the framework of P.P.H.S Open call for public tender entitled Food, Beverages, Tobacco and Related Products according to the document ref. no. 2891/ of the Committee for Healthcare Supplies (EPY) invites, within an exclusive 30 day deadline, starting the exact next day of the date of the present announcement, the interested Suppliers of the Products of the table (A) to submit in Greek or /and English language to the Procurement Department technical specifications and standards for these products and Official Bodies or / and Associations of the same suppliers to submit in Greek or/and English language to the Procurement Department the suggested technical specifications and standards for these products. The submission of technical specifications and standards will be done simultaneously on paper and electronic form (cd or dvd or usb memory stick). Σελίδα 7 από 12

8 TABLE (A) GROUP A: GROCERIES Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ SALT CLOVE NUTMEG SPICE CINNAMON SPEARMINT BAY LEAVES CITRIC ACID - SOUR GROUND BLACK PEPPER OREGANO CHIPS CRACKERS BOX 24 PCS RICE ALL TYPES KETCHUP COCOA GREEK COFFEE NESCAFE 200 gr FILTER COFFEE 500 gr COFFEE DECAFFEINATED WHITE SUGAR HONEY OF A KILO ORZO PASTA FIDES TRACHANAS MUSTARD Σελίδα 8 από 12

9 PASTA VARIOUS NUMBERS SODA FOOD 900 gr FRUIT JUICE IN CARTON OF 250 gr ANTHOS ORYZIS VANILLA 150 gr POWDERED SUGAR 500 gr LIMA BEANS CHICKPEAS BEANS FINE - MODERATE LENTILS PEAS FROZEN EVAPORATED MILK FULL FAT CANNED PEACHES IN SYRUP 850 gr OLIVES BAMIES FROZEN 2.5 kg BUTTER BECEL 500 gr VEGETABLE MARGARINE HAM SHOULDER HALVA CHERRY TOMATOES NOT PEELED 3.5 kg PASTE FROM TOMATOES RYE CRISPBREAD 125 GR (PACK 24 PCS) BISCUITS STUFFED COCOA BOX 24 PCS CHAMOMILE MINI 1 gr (Pack 10 PCS) CRISPBREAD INDIVIDUAL LEMON JUICE 400 gr VINEGAR 400 gr Σελίδα 9 από 12

10 JAM INDIVIDUAL PACKAGING MOUNTAIN TEA BLACK TEA GREEN BEANS FROZEN 250 kg MIXED VEGETABLES 250kg HONEY IN PACKAGING 20 GR ORANGEADE CARBONATED 1 1/2 litre CORNFLOWER GROUP B: TYPES BAKERIES BREAD OF A KILO FLOUR OF A KILO BUNS TOAST RYE BREAD EGGS GROUP C: TYPES OF POULTRY CHICKENS WHOLE OR BROKEN GROUP D: TYPES BUTCHER LAMB MEAT FRESH BEEF WITHOUT BONES PORK MEAT GROUP E: TYPES FISH PERCH FILLET FROZEN VAKALAOS FROZEN CUTTLEFISH FROZEN KING FROZEN FROZEN SQUID Σελίδα 10 από 12

11 GROUP F: OILS SEED OIL - CORN EXTRA VIRGIN OLIVE OIL APPLES GROUP G: ITEMS GREENGROCERS CABBAGE CELERY DILL PARSLEY ENDIVES POTATOES PEPPERS ORANGES SPINACH GRAPES TOMATOES CARROTS DRIED ONIONS AUBERGINES LEMONS MUSSROOMS GROUP H: DAIRY SUPPLIES COW'S YOGURT 200 gr 2% FAT FRESH MILK COCOA 250 ml LOW FAT MILK SOUR MILK 500 gr INDIVIDUAL BUTTER 10 gr Σελίδα 11 από 12

12 COW'S YOGURT 200 GR 4% FAT SEMISOLID CHEESE WHITE FETA CHEESE MILK FULL FRESH PASTEURISED 1 liter MILK FULL FRESH PASTEURISED BULK HARD CHEESE KEFALOTYRI HEAVY CREAM The Director of GNT Georgios Al. Souflias Σελίδα 12 από 12

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION LIST ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

PROVISION LIST ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ PROVISION LIST ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FRESH FRUITS Oranges Apples Pears Melons Water melons Peaches Apricots Cherries Figs Strawberries Grapefruit Pineapple White grapes Red grapes ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ Πορτοκάλια Μήλα

Διαβάστε περισσότερα

Charter No:... Type of the Yacht:... Name of the Yacht:... Charterer:... Date of delivery:... Time of delivery:...

Charter No:... Type of the Yacht:... Name of the Yacht:... Charterer:... Date of delivery:... Time of delivery:... FOR GREECE Charter No:... Type of the Yacht:... Name of the Yacht:... Charterer:... Date of delivery:... Time of delivery:... Attention please: quantities should be written in Kilos, grams or pieces Head

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Διαβήτης: Πώς να κάνετε υγιεινές επιλογές τροφών. Diabetes: Making healthy food choices.

Ελληνικά. Διαβήτης: Πώς να κάνετε υγιεινές επιλογές τροφών. Diabetes: Making healthy food choices. Greek Ελληνικά Διαβήτης: Πώς να κάνετε υγιεινές επιλογές τροφών. Diabetes: Making healthy food choices. Πίνακας Περιεχομένων Table of Contents Υγιεινή Διατροφή για το διαβήτη 3 Healthy Eating for diabetes

Διαβάστε περισσότερα

Efotro Trofodotiki Ltd.

Efotro Trofodotiki Ltd. MISKO-BARILLA 13.026.0025 MISKO catering spaghettini No10 Κιβ.12 κλ. Κιλό MISKO catering spaghettini No10 Case 12 kg KG. 13.026.0023 MISKO catering spaghetti No6 Κιβ.12 κλ. Κιλό MISKO catering spaghetti

Διαβάστε περισσότερα

Êáëþò Þëèáôå. Οµελέτα γιαγιάς (αυγά, κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντοµάτα, κολοκυθάκι, πατάτες και φέτα)

Êáëþò Þëèáôå. Οµελέτα γιαγιάς (αυγά, κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντοµάτα, κολοκυθάκι, πατάτες και φέτα) Êáëþò Þëèáôå ÊáëÞ óáò üñåîç! Welcome Enjoy your meal! ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΖΕΙΣ Μπουφές Πρωινό µε ελεύθερη επιλογή. Καφές γαλλικός, µαύρο τσάι, φασκόµηλο, γάλα, σοκολάτα, χυµός πορτοκάλι, βούτυρο, µαργαρίνη, µαρµελάδες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23429 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 22/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23429 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 22/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23429 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 22/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Dear cooking aficionados,

Dear cooking aficionados, Dear cooking aficionados, This small gift, with recipes from the distinguished CyChefs Antonis and George, is supplied by Wellgoods Cypressa, especially for the cooking aficionados who relish frequent

Διαβάστε περισσότερα

THE OLD TOWN ΜΕΝΟΥ. 17 Mussels with Wine and Tomatoes/Μύδια με κρασί και ντομάτα 16.00

THE OLD TOWN ΜΕΝΟΥ. 17 Mussels with Wine and Tomatoes/Μύδια με κρασί και ντομάτα 16.00 THE OLD TOWN ΜΕΝΟΥ STARTERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ 1 Dip Mix/ Ποικιλία από ορεκτικά 7,00 Tachini, Tyrokafteri, Tzatziki / Tαχίνι,Tυροκαυτερή,Tζατζίκι 2 Tachini Dip/ Ταχίνι 3,00 Traditional Dip of Sesame Seeds/ Παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας Ολυμπίας. Board of Directors (Union of Agricultural Co-operatives of Eleia Olympia)

Μέλη Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας Ολυμπίας. Board of Directors (Union of Agricultural Co-operatives of Eleia Olympia) ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κοκκίνου 8 & Τ. Πετροπούλου, 27 100 Πύργος τηλ: 26210 29973-6, fax: 26210 35712 e-mail: eashlol@yahoo.gr www. eashlol.gr UNION OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

Διαβάστε περισσότερα

Salads. Chicken Breast Salad 13.50 17.00. Greek Salad 11.50 14.50. Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00. Smoked Salmon Salad 16.00 19.

Salads. Chicken Breast Salad 13.50 17.00. Greek Salad 11.50 14.50. Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00. Smoked Salmon Salad 16.00 19. Salads AS MAIN Chicken Breast Salad 13.50 17.00 Chicken breast marinated in Garam Masala spices, set on crispy selected salad greens blended with a yogurt and lemon sauce topped with almonds & raisins

Διαβάστε περισσότερα

HOMEMADE CAKES SOUP OF THE DAY. V : vegetarian meal / ALL

HOMEMADE CAKES SOUP OF THE DAY. V : vegetarian meal / ALL CAFE CENTRO MENU HOMEMADE CAKES One of the very nicest things about life is the way we must regularly stop whatever it is we are doing and devote our attention to eating. Luciano Pavarotti 1935-2007 Ένα

Διαβάστε περισσότερα

THE MENU. Αγορανομικός Υπεύθυνος. Τζιλήρας Χρήστος

THE MENU. Αγορανομικός Υπεύθυνος. Τζιλήρας Χρήστος THE MENU Αγορανομικός Υπεύθυνος Τζιλήρας Χρήστος Σνακ, Ορεκτικά & Σαλάτες Snacks, Appetizers & Salads Τοστ με εκλεκτό χοιρινό ζαμπόν ή φιλέτο γαλοπούλας fouantré, 5.50 τυρί Ένταμ και τσιπς πατάτας Toast

Διαβάστε περισσότερα

FREE Wi-Fi. password: dulac123

FREE Wi-Fi. password: dulac123 ελληνικά αγγλικά FREE Wi-Fi password: dulac123 Ψωμί, βούτυρο Πίτα Σκορδόψωμο Τυροσκορδόψωμο 1,50 2,00 4,00 Bread and butter Pita bread Garlic bread Cheese and Garlic bread ΠΡΩΪΝΑ Κοντινένταλ Τσάι, γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Salads. Chicken Breast Salad 13.50 17.00. Greek Salad 11.50 14.50. Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00. Smoked Salmon Salad 16.00 19.

Salads. Chicken Breast Salad 13.50 17.00. Greek Salad 11.50 14.50. Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00. Smoked Salmon Salad 16.00 19. Salads AS MAIN Chicken Breast Salad 13.50 17.00 Chicken breast marinated in Garam Masala spices, set on crispy selected salad greens blended with a yogurt and lemon sauce topped with almonds & raisins

Διαβάστε περισσότερα

CAFÉ la MODE The choice is growing... CAFÉ la MODE Η επιλογή μεγαλώνει. Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis

CAFÉ la MODE The choice is growing... CAFÉ la MODE Η επιλογή μεγαλώνει. Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis CAFÉ la MODE The choice is growing... Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis & new Café la Mode Latsia CAFÉ la MODE is not just another café/restaurant! It is a unique location that combines

Διαβάστε περισσότερα

CAFÉ la MODE The choice is growing... CAFÉ la MODE Η επιλογή μεγαλώνει. Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis

CAFÉ la MODE The choice is growing... CAFÉ la MODE Η επιλογή μεγαλώνει. Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis menu μενού CALL: 77.77.78.81 CAFÉ la MODE The choice is growing... Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis & new Café la Mode Latsia CAFÉ la MODE is not just another café/restaurant! It is

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας τους γείτονες μας

Γνωρίζοντας τους γείτονες μας Στα πλαίσια υλοποίησης του πολιτιστικού προγράμματος «Γνωρίζοντας τους γείτονες μας» για την μελέτη των πολιτιστικών στοιχείων των δύο λαών και την διαπίστωση ομοιοτήτων/διαφορών, ζητήθηκε από τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30

Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30 ROOM SERVICE MENU ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST 6:30am - 11:30am Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30 Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι ή Γκρέιπφρουτ Fresh Orange Juice or Grapefruit Juice Εσπρέσο, Εσπρέσο Ντεκαφεϊνέ,

Διαβάστε περισσότερα

Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00

Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00 salads AS MAIN Chicken Breast Salad 13.50 17.00 Chicken breast marinated in Garam Masala spices, set on crispy selected salad greens blended with a yogurt and lemon sauce topped with almonds & raisins

Διαβάστε περισσότερα

Garlic Bread with Cheese Σκορδόψωμο με τυρί. Bruschetta with Tomato Mπρουσκέττα με ντομάτα

Garlic Bread with Cheese Σκορδόψωμο με τυρί. Bruschetta with Tomato Mπρουσκέττα με ντομάτα A p p e t i z e r s Ο ρ ε κ τ ι κ α Soup of the day Σούπα της ημέρας Garlic Bread Σκορδόψωμο Slices of fresh French baguette oven baked with garlic butter springled with paprika. Κομμένες φέτες γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Price List

Τιμοκατάλογος Price List Τιμοκατάλογος Price List Σε άλλες εποχές σαν γνήσιος ενετός ναυτικός θ αράζατε εδώ το καράβι σας. Τώρα πια ως σύγχρονος ταξιδευτής θα αράξετε δίπλα στη θάλασσα για να απολαύσετε πλήρες πρωινό, καφέ, δροσερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ PALMIE BISTRO

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ PALMIE BISTRO ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ Palmie bistro ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. ALL PALMIE BISTRO DISHES CAN BE ORDERED FOR TAKE AWAY. LOOK FOR THE TAKE AWAY MENU. Δεχόμαστε με ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

THE OLD TOWN Grill House

THE OLD TOWN Grill House THE OLD TOWN Grill House Code Description Price (Incl.VAT) Κωδικός Περιγραφή Φαγητού Τιμή (Με ΦΠΑ) STARTERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ OLT001 Soup of the Day/Σούπα της ημέρας 4.00 Variety of soups (ask the waiter) OLT002

Διαβάστε περισσότερα

Ψαρόσουπα µε αυγολέµονο 8,00 Fish soup with egg lemon sauce

Ψαρόσουπα µε αυγολέµονο 8,00 Fish soup with egg lemon sauce ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΕΣ / APPETIZERS & SALADS Ψαρόσουπα µε αυγολέµονο 8,00 Fish soup with egg lemon sauce Τριλογία παραδοσιακών ορεκτικών 4,50 τζατζίκι, τυροκαυτερή & µελιτζανοσαλάτα Traditional appetizer trilogy

Διαβάστε περισσότερα

Today s specials Please ask us. Πιάτα ημέρας Παρακαλώ ρωτήστε μας

Today s specials Please ask us. Πιάτα ημέρας Παρακαλώ ρωτήστε μας Μπορούμε να σας σερβίρουμε στο δωμάτιό σας από τις 08:00 έως τις 23:30. Η επιβάρυνσή σας είναι 10% επί του τιμοκαταλόγου. Για να επικοινωνείστε καλέστε απευθείας το 151 από το τηλέφωνο του δωματίου σας.

Διαβάστε περισσότερα

ιαβήτης Diabetes Greek

ιαβήτης Diabetes Greek Diabetes ιαβήτης Greek These materials were developed by the Nutrition Education for New Americans project of the Department of Anthropology and Geography at Georgia State University, Atlanta, Georgia.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADE CENTRE in CAIRO 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 2010

CYPRUS TRADE CENTRE in CAIRO 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.. 4 Γενικά χαρακτηριστικά του τομέα «Τροφίμων και Ποτών» στην Αίγυπτο. 4 SWOT ανάλυση.4 Κυριότερες τάσεις οι οποίες επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

R e s t a u r a n t - B a r

R e s t a u r a n t - B a r We welcome you to the Bolero Restaurant - Bar. We hope that you enjoy your meal and will come & see us again during your holidays. Restaurant - Bar The Big Breakfast Αγγλικό λουκάνικο, 2 αυγά, μπέικον,

Διαβάστε περισσότερα