ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ ματέα του Υπουργείου Οικονομικών Καταβολή επιχορήγησης στην Ομοσπονδία Συνταξι ούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μι σθωτών για την κάλυψη δαπανών του 19ου εκλο γοαπολογιστικού συνεδρίου Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής εργασίας στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.Π.Δ.Δ.) Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Σιθωνίας σε Δη μοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σιθωνίας (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.). 4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων ημερών, Κυριακών και εξαιρέσιμων, κατά το έτος 2010, για υπαλλήλους του Γραφείου Νομάρχη της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας Σύσταση Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι νωνιών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ ΕΞ (1) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα φής «Με Εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 41, 50, 54 και 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98), β) του άρθρου 81 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονι σμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101), γ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι κονομικών» (Α 128), όπως ισχύει, δ) των άρθρων 1 έως 5 του Π.Δ. 249/1998 (Α 186) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 284/1988)», ε) του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α 165), όπως ισχύει, στ) του ν. 3691/2008 (Α 166) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη ριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», ζ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί ας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α 213), η) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 2. Την υπ αριθμ. 2672/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β 2408). 3. Την υπ αριθμ /2042/0006/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγ γράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιο ρισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990» (Β 756). 4. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδο τική λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο νομικών, επί των οποίων ασκούμε αρμοδιότητες, καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σ αυτές. 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων:

2 854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Σε θέματα: α) όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύ θυνσης Οικονομικής Πολιτικής, β) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000, Α 165), κατά το μέρος που αφο ρούν σε προσωπικό, υπηρεσίες ή φορείς του Υπουρ γείου Οικονομικών (άρθρο 4, παρ. 1δ, εδάφιο 2 του π.δ. 189/2009, Α 221), ως τη συγκρότηση αντίστοιχης υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, γ) του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά το μέρος που παρακολουθεί τη δρα στηριότητα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) σε θέματα ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 4, παρ. 2β, περ. αα του π.δ. 189/2009), ως τη συγκρότηση αντίστοιχης υπηρεσί ας στο Υπουργείο Οικονομικών, δ) του Τμήματος Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας, κατά το μέρος που παρακολουθεί τη δραστηριό τητα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (I.M..) και του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (I..C.) (άρθρο 4, παρ. 2β, περ. ββ του π.δ. 189/2009), ως τη συγκρότηση αντίστοιχης υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, ε) του Υπουργείου Οικονομικών ως Κεντρικής Συντο νιστικής Αρχής για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008, στ) του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Θεμάτων Ευ ρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000, Α 165), κατά το μέρος που αφορούν στο Υπουργείο Οικονομικών, ως τη συγκρότηση αντίστοιχης υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, ζ) του Γραφείου Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πο λιτών (Γ.Ε.Π.ΠΟ.), η) προτάσεων μεταφοράς πίστωσης από έναν κωδικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό των υπηρεσιών και των φο ρέων του Υπουργείου του παρόντος άρθρου και ανάληψης πιστώσεων έως πέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ, θ) έγκρισης κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και κατάρτισης και υπογραφής συμβάσεων για τα έργα των υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου του παρόντος άρθρου, μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ, ι) έγκρισης δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, κατάρτισης και υπο γραφής συμβάσεων όλων των έργων των υπηρεσιών και φορέων του παρόντος άρθρου, που προβλέπονται σε ενταγμένες σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευ ρωπαϊκή Ένωση δράσεις, μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ, ια) κατάρτισης ενιαίου προγράμματος προμηθειών, ιβ) αποφάσεων έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), αποφάσεων ορισμού υπολόγων ΧΕΠ ανεξαρτήτως ποσού και εντολών προς τους υπο λόγους για την καταβολή δαπανών από τα χρηματι κά εντάλματα προπληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους έως πέντε εκατομμύρια ( ) ευρώ, των υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου του παρόντος άρθρου. 2. Εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων: α) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύ σεων (Τ.Ε.Κ.Ε), β) του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Ανα γκών, γ) του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. Άρθρο 2 Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες του Γενικού Γραμμα τέα του Υπουργείου Οικονομικών εξαιρούνται: α) Η οργάνωση Υπηρεσιών. β) Οι αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων άλλων φορέων σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Οι κονομικών, καθώς και οι αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή σε άλλους φορείς. γ) Οι πράξεις πρόσληψης ή διορισμού προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ανάθεσης μί σθωσης έργου σε φυσικά πρόσωπα. δ) Οι πράξεις συγκρότησης Διοικητικών Συμβουλίων, και σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Υπηρε σιακών Συμβουλίων. Άρθρο 3 Εκτός από τις κατά το άρθρο 1 της παρούσας αρμοδι ότητες, στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονο μικών μεταβιβάζεται και το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού», για θέματα των παρακάτω φορέων και υπηρεσιών: α) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς β) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγ χων (Ε.Λ.Τ.Ε.) γ) της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) δ) της Υπηρεσίας Έρευνας και Ελέγχου των Τιμών ε) των Υπηρεσιών Εξωτερικού για θέματα του Υπουρ γείου Οικονομικών και ειδικότερα: της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευ ρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ορ γανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ ΟΟΣΑ) στο Παρίσι και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη, τις παρακάτω πράξεις: 1. Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών και φορέων του άρθρου 1 της παρούσας. 2. Την αποδοχή και έγκριση πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), εκτός των πρακτικών συμβιβασμού για την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, το συμβιβασμό σε διαφορές με αυτό, τη ρύθμιση πτωχών οφειλετών του Δημοσίου και τις πράξεις εξώδικης επίλυσης διαφορών. Εξαιρούνται επίσης, οι πράξεις που ανατίθενται με το άρθρο 4 της υπ αριθμ. 2672/ κοινής απόφασης του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β 2408) στον Υφυπουργό Οικονομικών. 3. Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την επιφύλαξη εκείνων που ανατίθενται με ρητή άλλη πράξη στον Υφυπουργό Οικονομικών, σε άλλο Γενικό Γραμματέα ή σε Ειδικό Γραμματέα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμει βόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας, για θέματα υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και στις περιπτώσεις που οι επιτροπές ή οι ομάδες εργασίας συγκροτούνται από υπαλλήλους Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών. 5. Τον ορισμό των συμμετεχόντων σε ομάδες εργα σίας, συμβούλια ή άλλες συναντήσεις σε ευρωπαϊκά ή διεθνή όργανα και το συντονισμό της εκπροσώπησης του Υπουργείου Οικονομικών σε περιπτώσεις συναρμο διότητας Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών του Υπουρ γείου Οικονομικών. 6. Τις διοικητικές πράξεις, εγκυκλίους ή κάθε είδους έγγραφα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικο νομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.). 7. Τις διοικητικές πράξεις, εγκυκλίους ή κάθε είδους έγ γραφα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΑΜ ΠΣΕΑ). 8. Τα έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουργεία, στη ΜΕΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλ λους εθνικούς αντιπροσωπευτικούς φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον δι ατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής και, εφόσον, λόγω διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 4 1. Τα έγγραφα που υπογράφονται «Με εντολή Υπουρ γού» από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικο νομικών και αφορούν γενικότερης σημασίας θέματα, κοινοποιούνται σε αντίγραφο στο Γραφείο Υπουργού. 2. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων αρμοδιό τητάς του, οι αρμοδιότητες αυτών και η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», ασκούνται από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 5 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθμ. 1863/33 (2) Καταβολή επιχορήγησης στην Ομοσπονδία Συνταξιού χων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθω τών για την κάλυψη δαπανών του 19ου εκλογοαπο λογιστικού συνεδρίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις α. Του Π. Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ). β. Του Π.Δ/τος 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί ου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. γ. Του Ν. 678/77 περί τροποποιήσεως και συμπλη ρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. δ. Του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 1915/90 «Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνι κού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος» (ΦΕΚ 186/Α ), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν διαδοχικά με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2091/92 «Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων και διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας» (ΦΕΚ 180/Α ), και το άρθρο 5 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α ). 2. Την αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β ). 3. Το μ αριθμ / έγγραφο του Ο.Ε.Ε. με το οποίο μας υποβλήθηκε απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 64/ συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου. 4. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε Δ του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε έτους 2010 για την προκαλούμενη δαπάνη. Η δαπάνη αυτή δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2224/94 την καταβολή της επιχορήγησης των είκοσι μίας χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (21.150,00 ) στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επι κουρικών Ταμείων Μισθωτών για την κάλυψη δαπανών του 19ου Εκλογοαπολογιστικού τους Συνεδρίου. Η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των σχετικών παραστατικών στον Ο.Ε.Ε. Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Κ.Α.Ε Δ του προϋ πολογισμού του Ο.Ε.Ε. έτους Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ (3) Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής ερ γασίας στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινω νικής Αλληλεγγύης (Ν.Π.Δ.Δ.). Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/ τ.α ). 2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΚΚΑ. 3. Το με αριθ. 5317/ έγγραφο του ΕΚΚΑ. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ (Ν.Π.Δ.Δ.).

4 856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Την Απόφαση με αριθμ (ΦΕΚ 2480/ τ.β ) «Καθορισμό αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φωτεινής Γεννηματά», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα τινής εργασίας με αμοιβή σε (115) υπαλλήλους της Κε ντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΚΚΑ Κλάδων. 1. ΠΕ Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων, Παιδαγωγών, Διοι κητικού Οικονομικού, Μηχανικών, Πληροφορικής. 2. TE Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Βρεφονη πιοκομίας, Διοικητικού Λογιστικού, Μηχανικών. 3. ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, Οδηγών, Τεχνικών, Πλη ροφορικής, Μεταφραστών. 4. ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού, Φυλάκων. Από έως και μέχρι ώρες συνολικά. Η δαπάνη για την πληρωμή της ανωτέρω αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των πιστώσεων του προϋ πολογισμού του ΕΚΚΑ για την αιτία αυτή, ούτε μπορεί να καλυφθεί από απομείωση πίστωσης άλλης κατηγο ρίας δαπάνης, εφόσον εντάσσεται στον ίδιο κωδικό και ειδικότερα των λειτουργικών εξόδων του Φορέα. Η υπερωριακή απασχόληση ορίζεται όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου των υπαλλή λων. Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 16 του Ν. 3205/03. Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2010 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Αριθμ (4) Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Σιθωνίας σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σιθωνίας (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξες των άρθρων 252, του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 2. Την με αρ. 8780/ (ΦΕΚ 610/ ) από φαση του Περιφερειακού Δ/ντή Νομού Χαλκιδικής με την οποία συστήθηκε η Aμιγής κοινοτική επιχείρηση Τουριστικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Κατασκευή Νι κήτης (Κ.Ε.Α.Ν.) και την 9045/1999 (ΦΕΚ 1942/ ) απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία τροποποιήθηκε αυτή σε Δημοτική Επιχεί ρηση Σιθωνίας. 3. Την αρίθμ. 180/2009 και 221/2009 αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου Σιθωνίας για την μετατροπή της Δη μοτικής Επιχείρησης Σιθωνίας σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σιθωνία (ΔΗ.Κ.Ε.Μ.). 4. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που συ ντάχθηκε για το σκοπό αυτό, καθώς και το γεγονός ότι οι σκοποί της επιχείρησης είναι επιτρεπτοί και συνάδουν με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επιλεγείσα μορφή της κοινωφελούς επιχείρησης, αποφασίζουμε: Την προσαρμογή του καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης Σιθωνίας με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τη μετατροπή της σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, ως εξής: Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ 1. Προσαρμόζονται οι καταστατικοί σκοποί της υφιστά μενης Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Σιθωνίας (Δ.Ε.Σ), σύμφωνα με το άρθρο 269 του Νόμου 3463/2006, προς τις προβλέψεις του άρθρου 254 του ίδιου Νόμου, και μετατρέπεται σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σιθωνίας, με την Επωνυμία ΔΗ.Κ.Ε.Σ λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χα ρακτήρα και διέπεται, ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση των έργων της αρμοδιότητάς της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της, από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Σκοπός της ΔΗ.Κ.Ε.Σ είναι η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες του Δήμου Σιθω νίας, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πο λιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα οι σκοποί της ΔΗ.Κ.Ε.Σ είναι: Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη: Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθμιση. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμ μάτων και έργων που συμβάλλουν στην άσκηση δρα στηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε προγράμ ματα για τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήρι ξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόγραμμα Βοήθειας στο σπίτι. Η φροντίδα και η παρακολούθηση κατ οίκον, ατό μων τρίτης ηλικίας, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία γηροκομείου. Λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Βρεφοκομείων, Ορφανοτροφείων και Κέντρων Δημιουρ γικής Απασχόλησης Παιδιών. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ μετοχή σε προγράμματα για την ένταξη των παλιν νοστούντων ομογενών, μεταναστών, προσφύγων και αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών, εθελοντικών οργανώσεων και τοπικών δι κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 857 Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυ ση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσα νατολισμού, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρου Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας. Παροχή υπηρεσιών σε ΚΑΠΗ όπως φυσιοθεραπεί ες, λειτουργία καφενείου, διοργάνωση εκδρομών και διαλέξεων. Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρε σιών στους τομείς του παιδείας πολιτισμού, του αθλη τισμού και Πληροφόρησης: Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. Η οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώ σεων στα σχολεία. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Η υλοποίηση Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτο βουλιών στα σχολεία και η συνεργασία με άλλα σχολεία της χώρας και της Ε.Ε. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία. Η φύλαξη των σχολείων και η αξιοποίηση σχολικών τροχονόμων. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστη ριοτήτων πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. Η προστασία μνημείων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστά σεών τους, εφόσον δεν ανήκουν στην δικαιοδοσία του υπουργείου πολιτισμού. Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή σε αυτά. Λειτουργία κλειστού και ανοιχτού θεάτρου. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Λειτουργία τμημάτων χορωδίας, χορευτικών, φιλαρ μονικής θεάτρου. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ σης του μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλη τικών εκδηλώσεων. Εκδόσεις εντύπων, εφημερίδας κ.λπ. Παραγωγή ψηφιακών DVD. Η πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών. Υπηρεσίες internet προς τους Δημότες. Προβολή και διαφήμιση του Δήμου. Υπηρεσίες προβολής επιχειρήσεων του Δήμου. Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπη ρεσιών στον τομέα του περιβάλλοντος: Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου για τα θέματα του περιβάλλοντος. Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστα σίας. Δημιουργία και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. Aνακύκλωση. Καθαρισμός δασικών εκτάσεων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Ντραγουντέλι) και δενδροφυτεύσεις. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας Λειτουργία πάρκινγκ στάθμευσης για δωρεάν στάθ μευση Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής Ο σχεδιασμός, η μελέτη και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά. 3. Έδρα της Δημοτικής επιχείρησης είναι η έδρα του Δήμου Σιθωνίας. 4. Κάθε διαφορά μεταξύ της επιχείρησης αφ ενός και οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, που προκύπτει από το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της επιχείρησης. Άρθρο 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δη μοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας. Από τα μέλη αυτά, τουλάχι στον τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Σιθωνίας, εκ των οποίων ο ένας θα προέρχεται από τη μειοψηφία. Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με ανάλογη πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει πάνω από 20 εργαζόμενους τη θέση του ενός (1) Δημότη την παίρνει ένας εργαζόμενος υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. 2. Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορί ζει στο διοικητικό συμβούλιο πρόσωπα από κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επό μενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Δι οικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Σ τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του (Άρθρο 256 παρ. 4 του Ν. 3463/2006). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή τη Συστατική Πράξη της επιχείρησης. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντι πρόεδρος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση

6 858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμ βουλίου και λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 256, παρ. 2 του Ν. 3463/2006). 4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσω πεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος. Άρθρο 3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέμα τα που αφορούν την επιχείρηση, πλην των περιπτώσεων που ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3463/2006. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α. Εκπροσωπεί την επιχείρηση και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της επιχείρησης, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που την αφορά. Επιμελείται των υπο θέσεων και των συμφερόντων της Επιχείρησης. β. Προσλαμβάνει το Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης, μετά από σχετική προκήρυξη. γ. Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο το διετές πρό γραμμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της επιχείρη σης. δ. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον ετήσιο προϋ πολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης. ε. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της επιχείρησης, μαζί με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 261 (Ν. 3463/2006) και έκθεση του Διοικητι κού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης. ζ. Συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης των έργων, υπηρεσι ών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης, καθώς και συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ. Άρθρο 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, καθώς και όταν οι υποθέσεις της επιχείρησης το απαιτούν. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρό εδρο με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη τρεις του λάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. 3. Επίσης συγκαλείται υποχρεωτικά όταν το ζητήσουν τα μισά τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλί ου. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί την ίδια ημέρα της συνεδρίασης. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της επιχείρησης και ευρίσκεται σε απαρτία εφ όσον υφίσταται απόλυτος πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. 5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου είναι άρτιος, βρίσκεται σε απαρτία εφ όσον παρίστανται τα μισά μέλη του. 6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβά νονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περί πτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, φυσικά πρόσωπα για να εκφράσουν την άποψη τους όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους. 8. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους Συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της επιχείρησης που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 30 χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής πράξης της στην Εφημερίδα της Η δι άρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για πε ρισσότερα διάστημα, πριν από τη λήξη της, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της. Άρθρο 6 ΠΟΡΟΙ Πόροι της Επιχείρησης είναι: α. Η χρηματοδότηση του Δήμου Σιθωνίας για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπη ρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006. β. Οι πόροι από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμε να προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών φορέων. γ. Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ σικά πρόσωπα. δ. Οι αποζημιώσεις από τους αποδέκτες των σχετι κών με τους καταστατικούς σκοπούς προσφερόμενων υπηρεσιών. Άρθρο 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επι χείρησης συντάσσονται υποχρεωτικά ο Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπη ρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού, ο Κανο νισμός Προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαι ώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές τους ευθύνες, και ο Κανονισμός Διαχείρισης. Επί πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει, με από φασή του, και άλλους κανονισμούς, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης. Άρθρο 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαμορφώνεται: Α) όπως προβλέπεται στο άρθρο 253 του νόμου 3463/06. Η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται από Δήμο ή Κοινότητα σε επιχείρηση

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 859 Ο.Τ.Α. ενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Β) Με την κατάθεση μετρητών από τον Δήμο. Με βάση τα παραπάνω συμφώνα με την προεκτίμη ση της μελέτης η εισφορά του Δήμου Σιθωνίας στο κεφάλαιο της επιχείρησης υπό μορφή παγίων στοιχεί ων ανέρχεται σε Ευρώ και η εισφορά σε χρήμα ανέρχεται σε ,00 ευρώ το οποίο θα αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο της. Το ακριβές ποσό του κεφαλαίου θα διαμορφωθεί συμ φώνα με την τελική εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του νομού 2190/1920 στην όποια θα υποβάλουμε προς εκτίμηση φάκελο των εισφερομένων στοιχείων. Άρθρο 9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η διαχείριση της ΔΗ.Κ.Ε.Σ γίνεται σύμφωνα με το άρ θρο 260 του Ν. 3463/2006. Ειδικότερα: α. Με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. β. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. γ. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κατά την ισχύουσα νομοθεσία. δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης μπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεών της ή να διατίθενται στο Δήμο Σιθωνίας για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. Με την ίδια διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κρατήσει μέχρι δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα καθαρά κέρδη σε ιδιαίτερο λογαριασμό, για την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους. ε. Η ΔΗ.Κ.Ε.Σ μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματι κές συμβάσεις. Άρθρο 10 ΛΥΣΗ Η επιχείρηση λύεται: α. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και πράξη του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της β. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. γ. Όταν παρέλθει η διάρκειά της και δεν υπάρξει νέα απόφαση για παράταση. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας. Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο Σιθωνίας. Άρθρο 11 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σιθωνίας καθί σταται καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υπο χρεώσεων της Δ.Ε.Σ. Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη στον προϋπο λογισμό του Δήμου Σιθωνίας ,00 ευρώ σε βά ρος του ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας Πολύγυρος, 7 Ιανουαρίου 2010 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ Αριθμ. Φ.21/238 (5) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων ημερών, Κυριακών και εξαιρέσιμων, κατά το έτος 2010, για υπαλλήλους του Γραφείου Νομάρχη της Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης Φθιώτιδας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης», β) του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 «Κώδικας Δημοσί ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α /2007), γ) της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 «Συλλο γικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/ , τ.α ), δ) του άρθρου 3 του Π.Δ. 402/2001 «Μισθοδοσία πάσης φύσεως προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και κατα βολής των εξόδων, παράστασης των αιρετών οργάνων των υπηρεσιών αυτών» (ΦΕΚ 287/ , τ.α ), ε) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/ , τ.α ), στ) της υπ αριθμ /0022/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «παρο χή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003», ζ) του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/ , τ.α ), με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτη των Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω τερικών. 2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών της Ν.Α. Φθιώτιδας όπως τρο ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις αριθμ. 23/ και 66/ αποφάσεις του Νομαρχι ακού Συμβουλίου Φθιώτιδας (ΦΕΚ 1041/ /τ.Β και 1172/ /τ.Β ). 3. Το γεγονός ότι το Γραφείο Νομάρχη λειτουργεί επί 12ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του και το προσωπικό που υπηρετεί σ αυτό προσφέρει υπερωριακή απασχόλη ση απογευματινή, νυκτερινή, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 465 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει νής εργασίας της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73 24 Μαρτίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4249 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού Σώματος και της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 30 Ιανουαρίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4138 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα