σολή Οπειβαηικού κι ΔΟ Ασαπνών 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σολή Οπειβαηικού κι ΔΟ Ασαπνών 2015"

Transcript

1 1 σολή Οπειβαηικού κι ΔΟ Ασαπνών 2015 ΓΔΝΗΚΑ Βαζηθόο ζηόρνο ηεο ρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο όιεο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα θηλεζνύλ απηόλνκα θαη κε αζθάιεηα ζην νξεηλό πεξηβάιινλ θαη ζε όια ηα πεδία κε ζπλεξγηζηηθή ρξήζε ηερληθώλ Οξεηβαζίαο θαη Υηνλνδξνκίαο (Οξεηβαηηθό θη). Ζ ρνιή απεπζύλεηαη: 1. ηνλ νξεηβάηε, πνπ γλσξίδεη αιπηθό ζθη θαηάβαζεο θαη επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηερληθέο ρηνλνδξνκίαο ζην αιπηθό πεδίν γηα κεγαιύηεξε ηαρύηεηα θίλεζεο, αζθάιεηα θαη απηνλνκία. ηελ πεξίπησζε απηή ζα απαηηεζεί ε πξνκήζεηα κόλν εμνπιηζκνύ νξεηβαηηθνύ ζθη. 2. ην ρηνλνδξόκν ηνπ αιπηθνύ ζθη θαηάβαζεο, πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ζηαδηαθή απηνλνκία γηα θίλεζε καθξηά από ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν κε ρξήζε ηερληθώλ Οξεηβαζίαο θαη Υηνλνδξνκίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα απαηηεζεί ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ νξεηβαηηθνύ ζθη αιιά θαη νξεηβαζίαο (ξνπρηζκόο, ζαθίδην θιπ). Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ρνιή απαηηείηαη έλα ζρεηηθά θαιό επίπεδν ζηελ ηερληθή ηνπ αιπηθνύ ζθη θαηάβαζεο ζε θόθθηλε πίζηα. Απηό ζα πηζηνπνηεζεί κε ζρεηηθέο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηε ρνιή. Δπηπιένλ, απαηηείηαη έλα θαιό επίπεδν θπζηθήο θαηάζηαζεο. Ζ ρνιή, είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηνλ εθπαηδεπηηθό θαλνληζκό ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Οξεηβαζίαο θαη Αλαξξίρεζεο (ΔΟΟΑ Δθπαηδεπηέο ζηε ρνιή ζα είλαη νη Σ. Καξαράιηνο (ηερληθέο αλάβαζεο θαη θαηάβαζεο) θαη Γ. Κάξαιεο (θίλεζε θαη αζθάιηζε ζην Αιπηθό Πεδίν). Τπεύζπλνο Δθπαηδεπηήο ηεο ρνιήο ζα είλαη ν Γ. Κάξαιεο (βιέπε tab «Δθπαηδεπηέο»). Οη ζεσξεηηθέο δηαιέμεηο θαη ζπδεηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ αίζνπζα δηαιέμεσλ ηνπ ΔΟ Αραξλώλ. ΔΟ Αραξλώλ, Φηιαδειθείαο 126, 13671, Αραξλέο

2 2 Ζ ζρνιή ΓΔΝ είλαη ζρνιή αθξαίαο ρηνλνδξνκίαο (extreme ski). Ζ ζρνιή ΓΔΝ ππνθαζηζηά ηε ρνιή Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ. Ζ ζρνιή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) θαη ην πνιύ νρηώ (8) άηνκα. ΔΞΟΠΛΗΜΟ Ο ΔΟ Αραξλώλ ζα δηαζέζεη γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ηα εμήο: 1. Πνκπνδέθηε ρηνλνζηηβάδσλ (arva), 2. Φηπάξη, 3. Ράβδν ρηνλνζηηβάδσλ (sonda), 4. Καξακπίλεξ, 5. ρνηληά, 6. Ηκάληεο, 7. Πηνιέ (νξεηβαηηθή ζθαπάλε), 8. Κξακπόλ (αληηνιηζζεηηθά θαξθηά ππνδεκάησλ), 9. Γηδαθηηθό Δγρεηξίδην (δηαηίζεηαη ζην εκπόξην θαη ζηα ΣΔΦΑΑ). Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνύλ: 1. Πέδηια δέζηξεο κπόηεο θώθηεο νξεηβαηηθνύ ζθη (ζα ππάξμεη δπλαηόηεηα ελνηθίαζεο από ηνλ ΔΟ Αραξλώλ), 2. Ρνπρηζκό θαη ζαθίδην νξεηβαζίαο, 3. Κξάλνο ρηνλνδξνκίαο (όρη θξάλνο νξεηβαζίαο/αλαξξίρεζεο!). ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ Με ηδία κέζα ή πνύικαλ, όπνπ απηό θαηαζηεί δπλαηό. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Οη εθδειώζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ αλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη αθαηάιιειεο ή αλ ζπληξέρνπλ αληηθεηκεληθνί θίλδπλνη. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΔΟ Αραξλώλ, , Γ. Κάξαιεο,

3 3 ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ρνιή απαηηείηαη ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο, βιέπε tab «ρνιέο - Αηηήζεηο» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιόγνπ πνπ αθνξά ζηε ρνιή ηνπ Οξεηβαηηθνύ θη. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟ Ασαπνών, Πέμπηη 18/12/2014, πλάληεζε γλσξηκίαο Δθπαηδεπηώλ-Δθπαηδεπόκελσλ. Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ηεο ρνιήο, Γηεπθξηλήζεηο, Απνξίεο - πδήηεζε. ΔΟ Ασαπνών, Γεςηέπα 05/01/2015, Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξώηε εθδήισζε. Πξνεηνηκαζία γηα ηνλ Παξλαζζό. Γεςηέπα 05/01/2015, Λήξη πποθεζμίαρ ςποβολήρ δηλώζεων ζςμμεηοσήρ. Λήμε ππνβνιήο ειεθηξνληθώλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε ρνιή. Βιέπε tab «ρνιέο - Αηηήζεηο» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιόγνπ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο (απόθνηηνη θαη κε) ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πιήξε αίηεζε. Κακία αίηεζε γηα ζπκκεηνρή δε ζα γίλεη δεθηή κεηά ηηο 05/01/2015. Παπναζζόρ, Κςπιακή 11/01/2015, Δμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηε ρνιή (ηερληθή επάξθεηα ζε θόθθηλε πίζηα). Η εκδήλωζε απαιηεί ηε σπήζε ηων αναβαηήπων. Σηεν εκδήλωζε ΔΕΝ είναι απαπαίηεηορ ο εξοπλιζμόρ οπειβαηικού ζκι. ΔΟ Ασαπνών, Σεηάπηη 14/01/2015, πδήηεζε κε ζέκα «Δμνπιηζκόο ζην Οξεηβαηηθό θη». Γηαλνκή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ δηδαθηηθνύ εγρεηξηδίνπ «Οξεηβαζία - Αλαιπηηθό Σερληθό Δγρεηξίδην», εθδόζεσλ ΔΟ Αραξλώλ. πζηάζεηο γηα αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ θαη απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ. Παπναζζόρ, Κςπιακή 25/01/2015, Δθπαίδεπζε ζηηο ηερληθέο θαηάβαζεο. Σηεν εκδήλωζε ΔΕΝ είναι απαπαίηεηορ ο εξοπλιζμόρ οπειβαηικού ζκι. ΔΟ Ασαπνών, Σεηάπηη 04/02/2015, πδήηεζε κε ζέκα «Δμνπιηζκόο ζηελ Οξεηβαζία. Έλδπζε, Τπόδεζε, αθίδην, Eμνπιηζκόο αζθάιηζεο». πζηάζεηο γηα αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ θαη απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ.

4 Παπναζζόρ,, Κςπιακή 15/02/2015, Σερληθέο θαηάβαζεο. Δηζαγσγή ζηηο ηερληθέο αλάβαζεο κε θώθηεο. Σηεν εκδήλωζε είναι απαπαίηεηορ ο εξοπλιζμόρ οπειβαηικού ζκι. ΔΟ Ασαπνών, Σεηάπηη 18/02/2015, πδήηεζε κε ζέκα «Δηζαγσγή ζηελ Οξεηβαζία κε ηα νξεηβαηηθά ζθη θαη ζηελ απηόλνκε θίλεζε ζην Αιπηθό Πεδίν καθξηά από ηα Υηνλνδξνκηθά Κέληξα. Υηνλνζηηβάδεο θαη κέηξα πξνθύιαμεο Υξήζε Φηπαξηνύ (shovel), Ράβδνπ (sonda) θαη Πνκπνδέθηε (Arva). Δηζαγσγή ζηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα αληηκεηώπηζεο ρηνλνζηηβάδσλ». Παπναζζόρ, Κςπιακή 22/02/2015, Σερληθέο θαηάβαζεο. Δμάζθεζε ζηηο ηερληθέο αλάβαζεο κε θώθηεο. Σηεν εκδήλωζε είναι απαπαίηεηορ ο εξοπλιζμόρ οπειβαηικού ζκι. ΔΟ Ασαπνών, Σεηάπηη 25/02/2015, Γηάιεμε κε ζέκα «Πξνζαλαηνιηζκόο ζην βνπλό». Κοινή διάλεξε με ηε Σσολή Οπειβαζίαρ Απσαπίων. ΔΟ Ασαπνών, Σεηάπηη 04/03/2015, Άζθεζε κε ζέκα «Υάξαμε πνξείαο επί Υάξηνπ». Πξνεηνηκαζία ελ όςεη εθδήισζεο ζην αιπηθό πεδίν. Όπορ Κςλλήνη (Εήπεια) 2374 m, 7-8/03/2015 άββαην, εθθίλεζε από ην νξνπέδην Εήξεηαο (1500 m) θαη αλάβαζε ζηελ ςειή θνξθή (2374 m) από ηε ζέζε «Πόξηεο». Σερληθέο πηνιέ - θξακπόλ. Σερληθέο απηναζθάιηζεο κε πηνιέ θαη κπαηόλ. Άζθεζε εληνπηζκνύ θαη δηάζσζεο ζύκαηνο από ρηνλνζηηβάδα. Καηάβαζε κε ηα ζθη ζην νξνπέδην Εήξεηαο από ηε ζέζε «Πόξηεο». Σερληθή δπζθνιία νξεηβαηηθνύ ζθη (Τ.Γ. 874 m ΗΗ/S2-/R1). Νπρηεξηλή άζθεζε πξνζαλαηνιηζκνύ. Γηαλπθηέξεπζε ζην Αζιεηηθό Κέληξν Εήξεηαο ή ζην Καηαθύγην ηνπ ΔΟ Κνξίλζνπ. Κπξηαθή, εθθίλεζε από ην νξνπέδην Εήξεηαο (1500 m) θαη αλάβαζε ζηελ θνξθή Κνθθηλόβξαρνο (2168 m) θαη ελ ζπλερεία ζηελ ςειή θνξθή (2374 m). Γνθηκή πνηόηεηαο ρηνληνύ θαη εθηίκεζε θηλδύλνπ ρηνλνζηηβάδσλ. Καηάβαζε κε ηα ζθη ζην νξνπέδην Εήξεηαο από ηελ βνξεηναλαηνιηθή πιαγηά. Σερληθή δπζθνιία νξεηβαηηθνύ ζθη (Τ.Γ. 874 m ΗΗ/S2+/R2). ΔΟ Ασαπνών, Σεηάπηη 11/03/2015, Γηάιεμε κε ζέκα «Γηακνλή ζην βνπλό θαη ρεηκεξηλή θαηαζθήλσζε». Κοινή διάλεξε με ηε Σσολή Οπειβαζίαρ Απσαπίων. 4

5 Αποάνεια Όπη (Υελμόρ) 2355 m, 14-15/03/2015, Αλπινιζηική Γιάζσιζη. άββαην, εθθίλεζε από ην ρσξηό Κάησ Λνπζνί (1100 m). Αλάβαζε ζηελ ςειή θνξθή ηνπ Υεικνύ (2355 m) από ηελ θόςε ηνπ Πξ. Ζιία. Καηάβαζε από ηελ θόςε ηεο Νεξατδόξαρεο θαη επηζηξνθή ζηνλ Ξεξόθακπν (1600 m) κε ηε δύζε ηνπ ειίνπ. Σερληθή δπζθνιία νξεηβαηηθνύ ζθη (Τ.Γ m ΗΗ+/S3/R1). Διεύζεξε επηινγή λπρηεξηλήο δηακνλήο. Κπξηαθή, εθθίλεζε από Ξεξόθακπν (1600 m) θαη αλαξξίρεζε από ηελ θόςε ηεο Νεξατδόξαρεο ζηε θνξθή Νεαξατδόξαρε (2338 m) κε παξάιιειε θίλεζε δεκέλνη ζε ζρνηλνζπληξνθηέο. Καηαζθεπή ρηνλόηξππαο. Κπθιηθή πνξεία θαη αλάβαζε ζην Απγό (2138 m). Δπηζηξνθή κε ηα ζθη ζηνλ Ξεξόθακπν κε ηε δύζε ηνπ ειίνπ. Σερληθή δπζθνιία νξεηβαηηθνύ ζθη (Τ.Γ. 738 m ΗΗΗ-/S3/R1). ΔΟ Ασαπνών, Σεηάπηη 01/04/2015, πδήηεζε κε ζέκα «Κίλδπλνη ζην βνπλό: Τπνζεξκία - Κξπνπάγεκα - Θεξκνπιεμία». Όπορ Παπναζζόρ 2455 m, 19/04/2015 Κπξηαθή, εθθίλεζε από Φηεξόιαθθα (1780 m). Αλάβαζε ζηελ θνξθή Σζάξθνο (2415 m) κε θώθηεο. Καηάβαζε κε ηα ζθη ηεο ραξάδξαο ηεο Βειίηζαο. Δπηζηξνθή κε θώθηεο ζην δηάζειν ηνπ Σζάξθνπ θαη αλάβαζε ζηελ θνξθή Ληάθνπξα (2455 m). Δπηζηξνθή ζηε Φηεξόιαθθα κε ηε δύζε ηνπ ειίνπ. Σερληθή δπζθνιία νξεηβαηηθνύ ζθη (Τ.Γ. 815 m ΗΗ/S3-/R2). ΔΟ Ασαπνών, Σεηάπηη 22/04/2015, Γξαπηό δηαγώληζκα. Λήμε ρνιήο. 5

6 6 Ανάβαζε με οπειβαηικά ζκι ζε σιονιζμένε πλαγιά. Ανάβαζε με οπειβαηικά ζκι ζηο μικηό πεδίο ζε ζσοινοζςνηποθιέρ (θωηό. Ν. Χαηδήρ)

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ: ε 2 CTP Tutor Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Τν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ECDL CTP θαη CTP Generic, πνπ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ Ι

ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου -ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-82, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αθήνα, 16 επηεμβπίος 2014 Απ. Ππωη.: 1118 Ππορ: Μέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 96 681068, 99423826 E-mail: info@htscy.com ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ» από ηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθωζηρ (ΚΣΕ)

Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ» από ηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθωζηρ (ΚΣΕ) «Επιμόπθωζη ηων Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ η Διδακηική Ππάξη» Δικαιούσορ Φοπέαρ Σςμππάηηων Επιζηημονικόρ Φοπέαρ Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΣΜΗΜΑΣΑ Α θαη Β Αξ.Πξση.Βαζκόο Πξνηεξ. Φ.251/ 3138 /B6 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΡΝΦΙΑΘΖΠ ΙΗΚΔΛΑΟΣΔΗΝ ΠΟΝ

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΡΝΦΙΑΘΖΠ ΙΗΚΔΛΑΟΣΔΗΝ ΠΟΝ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΡΝΦΙΑΘΖΠ ΙΗΚΔΛΑΟΣΔΗΝ ΠΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ, ΠΟΤ ΣΑ ΣΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΦΟ ΟΤ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΤΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ ΜΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr ΔΛΝΡΖΡΑ 2 η : ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ MENTORING ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ MENTORING? ΡΗ ΔΗΛΑΗ Ν ΚΔΛΡΝΟΑΠ? ΓΛΥΠΔΗΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΚΔΛΡΝΟΑ Ζ ΝΚΑΓΑ ΠΡΝΣΝΠ ΘΑΗ ΝΗ MENTEES ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ ΡΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANCE FOR A CAVITY-FREE FUTURE Δλληνικό Παράρηημα ηης Δσρωπαϊκής Σσμματίας για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα

ALLIANCE FOR A CAVITY-FREE FUTURE Δλληνικό Παράρηημα ηης Δσρωπαϊκής Σσμματίας για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα ALLIANCE FOR A CAVITY-FREE FUTURE Δλληνικό Παράρηημα ηης Δσρωπαϊκής Σσμματίας για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα Η Τερηδόνα ζήμερα Η ηεξεδόλα αθόκα θαη ζήκεξα έρεη ραξαθηεξηζηηθά επηδεκίαο ζε πνιιέο ρώξεο.

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο»

Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο» Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο» ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΑΚΟ ΑΓΥΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Τν εξγαζηαθό άγρνο έρεη

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα