ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας»"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει Προωθητική Ενέργεια με διαδικασία κλήρωσης (εφεξής η «Κλήρωση») υπό τον τίτλο «Εγγράψου στο Newsletter μας» (εφ εξής «Προωθητική Ενέργεια») στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια και στη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. ΟΡΟΙ 1] Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, δεν στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας και είναι άνω των 18 ετών. Κάθε δήλωση στοιχείων από τους συμμετέχοντες, ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσής τους περί της ακρίβειας και αλήθειας των στοιχείων αυτών. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια, πέραν των ανωτέρω τυπικών προϋποθέσεων, απαιτεί μόνον την ύπαρξη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και αριθμού κινητού τηλεφώνου. Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων από κάθε συμμετέχοντα, ως και η ρητή συναίνεσή του για την τήρηση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του στοιχείων που εκουσίως συμπληρώνονται (λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρ. κινητού τηλεφώνου). Ο κάθε συμμετέχων, μπορεί να διεκδικήσει μόνο μια δωροεπιταγή. 2] Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας Στην Προωθητική Ενέργεια, συμμετέχουν όσοι πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια συμμετοχής. Με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία που τίθενται σε γνώση της διοργανώτριας ( , αριθμός κινητού τηλεφώνου) κ.α, χρησιμοποιηθούν από τη διοργανώτρια για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας και για ενημέρωσή του σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρίας. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της Προωθητικής Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Προωθητικής Ενέργειας. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών. 3] Ημερομηνία έναρξης-λήξης Προωθητικής Ενέργειας διάρκεια Η Προωθητική Ενέργεια ξεκινά από τις 1/10/2014, ώρα 00:00 και θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2014 και ώρα 23:59, οπότε οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλουν συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια για την διεκδίκηση των δώρων, με την απλή δήλωση του λογαριασμού του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου ( ). Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση της, και πάντως πριν από τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας κατά τις αναφερόμενες στο παρόν ημερομηνίες, μονομερώς να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής της εν λόγω Προωθητικής Ενέργειας. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας ή του προγράμματός της

2 Ασφαλιστικός Γονέας. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Προγράμματος που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Προωθητικής Ενέργειας, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής, μέσω της εμφανούς λήψης της συμμετοχής ( και αριθμός κινητού τηλεφώνου συμμετέχοντος) στην Προωθητική Ενέργεια. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της Προωθητικής Ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια εταιρία ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Οι συμμετοχές που υποβάλλονται μετά τη πάροδο της λήξης της Προωθητικής Ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση της λήξασας Προωθητικής Ενέργειας, είτε παράδοση των τυχόν μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση. 4] Ρητή δήλωση συγκατάθεση αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων Όλοι οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες «Αναλυτικούς Όρους». Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους «Αναλυτικούς Όρους» δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια. Επίσης κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει, δηλώνει και αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) Το και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου που θα δηλώσει στην Προωθητική Ενέργεια, δεν επιτρέπεται να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στον ίδιο. (β) Η προσωπικότητά του δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή του στην συγκεκριμένη Προωθητική Ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχει δηλώνοντας το και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του. (γ) Δεν προσβάλλει με την συμμετοχή του τα προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. (δ) Δεν προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. (ε) Ρητώς συναινεί στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά του στοιχεία (διεύθυνση και αριθμός κινητού τηλεφώνου) με σκοπό την εξυπηρέτηση της Προωθητικής Ενέργειας. (στ) Παρέχει τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στη Διοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας. ζ) Παρέχει τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων. η) Παραιτείται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι ο συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από την Προωθητική Ενέργεια για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες «Αναλυτικούς Όρους». 5] Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όσοι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις μόνιμης κατοικίας, ως ανωτέρω, όσοι στερούνται πλήρως ή μερικώς δικαιοπρακτικής ικανότητας και όσοι είναι κάτω των 18 ετών. (β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες «Αναλυτικούς Όρους». (γ) Όσοι καθ οιονδήποτε τρόπο αποστείλουν υβριστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο στις ως άνω επίσημες ιστοσελίδες της Εταιρίας και του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας. (δ) Οι εργαζόμενοι στον όμιλο εταιριών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., στις θυγατρικές της εταιρείες.

3 (ε) Τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω υπό (δ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. (στ) Όσοι δεν πληρούν τις ως άνω ταχθείσες προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή να παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, δήλωση ψευδών στοιχείων κλπ. 6] Αλλαγή «Αναλυτικών Όρων» Δώρων Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, να παρατείνει το χρόνο διάρκειάς της κλπ, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την ημερομηνία κλήρωσης, στην επίσημη ιστοσελίδα της ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας. Ειδικά αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει / ματαιώσει την παρούσα Προωθητική Ενέργεια στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό των δέκα (10) δωροεπιταγών, που αποτελούν αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί και εγκαίρως γνωστοποιηθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ή/και της ιστοσελίδας του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας, η εν λόγω Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες - υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Προωθητικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Κάθε τροποποίηση των όρων της Προωθητικής Ενέργειας θα κατατίθενται επίσης στον ειδικά εξουσιοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Πίστη δικηγόρο στον οποίο έχουν κατατεθεί οι παρόντες όροι. 7] Κλήρωση Δώρα Κάθε συμμετέχων με την έγκυρη συμμετοχή του / αποστολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ( ) και αριθμού κινητού τηλεφώνου στην Προωθητική Ενέργεια και εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις περιπτώσεις αποκλεισμού του από την Προωθητική Ενέργεια, ως ανωτέρω αναλυτικά, διεκδικεί μέσω της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί, μια δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, από τις 10 δωροεπιταγές που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεση των δωροεπιταγών. Διευκρινίζεται ρητώς ότι το ως άνω δώρο, είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα. Μετά τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στην έδρα της Διοργανώτριας, με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών κατά τα παραπάνω. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 13/01/2015 και ώρα 14:00 με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής κλήρωσης στα γραφεία της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, (Λεωφόρος Κηφισίας 274, Χαλάνδρι), παρουσία του εξουσιοδοτημένου από την Διοργανώτρια δικηγόρου και θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες, από όσους έχουν εγκύρως συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια, αποστέλλοντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου ( ) και του κινητού τους τηλεφώνου. Για την απόδοση του δώρου, καθώς και για τον τρόπο παραλαβής του, οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν από τη διοργανώτρια ηλεκτρονικά στο που δήλωσαν ή τηλεφωνικά

4 στο κινητό που δήλωσαν. Παράλληλα, η διοργανώτρια εταιρία θα τους ενημερώνει ότι θα λάβουν τη δωροεπιταγή τους στη διεύθυνση αλληλογραφίας που θα δηλώσουν. Το δώρο ως ανωτέρω, είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται από άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Ο νικητής της Προωθητικής Ενέργειας δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου του με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη από Δημόσια Αρχή. Αν το δώρο δεν αναζητηθεί από τον τυχερό έως και την 30/01/2015 για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής εκπίπτει από το δικαίωμα να λάβει το δώρο και δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση. Σε περίπτωση που κάποιοι νικητές δεν παραλάβουν τα δώρα τους έως την 13/02/2015 χάνουν κάθε δικαίωμά τους από την παρούσα Προωθητική Ενέργεια και στην θέση τους υπεισέρχονται οι επιλαχόντες, κατά τη σειρά κλήρωσής τους, οι οποίοι θα ενημερώνονται κατά τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του δώρου. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, με τον νικητή, εντός 24 ωρών από την κλήρωση και την ανάδειξη των νικητών, οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμά τους από την παρούσα προωθητική ενέργεια και στην θέση τους υπεισέρχονται οι επιλαχόντες, μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού των επιλαχόντων. Η Διοργανώτρια κατά την αναζήτηση του νικητή θα ζητεί τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία του, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισμό του νικητή και την παράδοση του δώρου σε αυτόν. Αν οποιοσδήποτε νικητής δεν βρεθεί μέσω του που θα έχει συμπληρώσει/δηλώσει ή αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο του θα το κερδίσει ο πρώτος επιλαχών. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον πρώτο επιλαχόντα το δώρο κερδίζει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ.. Αν δεν βρεθεί κανείς, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση απόδοσης του δώρου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω καταχωρίσεων σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και των καταστημάτων της, το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Προωθητική Ενέργεια δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. Η παραλαβή του δώρου από τους νικητές μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και τις 13/02/2015. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους μέσω ιδιωτικής εταιρίας ταχυμεταφορών. 8] Δημοσιότητα Οι όροι συμμετοχής της Προωθητικής Ενέργειας έχουν κατατεθεί στον εξουσιοδοτημένο από τη Διοργανώτρια δικηγόρο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στον ανωτέρω Δικηγόρο. 9] Ακύρωση Προγράμματος - Τροποποίηση Όρων Ευθύνη Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε την Προωθητική Ενέργεια, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

5 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο της Προωθητικής Ενέργειας και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου της Προωθητικής Ενέργειας. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των στοιχείων ( και αριθμό κινητού τηλεφώνου) όσων συμμετέχουν. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (π.χ. από σφάλμα, παράλειψη, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση των δεδομένων, διακοπή γραμμής επικοινωνιών, provider, λογισμικού, συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων κ.α.). Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση εφαρμογών μη συμβατών με τα κινητά τύπου smartphone και τις όποιες ζημιές προκληθούν από μια τέτοια ενέργεια του χρήστη. Δεν υφίσταται ευθύνη της Διοργανώτριας για την εγκατάσταση λογισμικού στο κινητό τηλέφωνο διαφορετικού από αυτό που πρέπει να κατέβει και να εγκατασταθεί. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Εταιρεία υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο. 10] Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και στο κώδικα και το λογισμικό της εφαρμογής. 11] Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, ( και αριθμό κινητού τηλεφώνου) θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Πίστη. Για το λόγο αυτό, έχει γίνει και σχετική γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης Προωθητικής Ενέργειας. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από τη διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων του νικητή, την απόδοση του δώρου σε αυτόν κλπ, καθώς και για την ενημέρωσή τους (τυχόν αποστολή διαφημιστικού υλικού, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από τον συμμετέχοντα κλπ). Η Ευρωπαϊκή Πίστη δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια ή για στατιστικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Πίστη δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Διοργανώτρια έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην Ευρωπαϊκή Πίστη. Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο

6 κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης. Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως. 12] Επίλυση Διαφορών Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης τυχόν ανακύπτουσας διαφοράς από την παρούσα Προωθητική Ενέργεια, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων ή το κύρος της Προωθητικής Ενέργειας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΑ ΕΣ MOTORS A.E. Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM SUBARU XV Λάβε µέρος στο διαγωνισµό selfie στο instagram και κέρδισε µια απόδραση µε το ποδήλατό σου και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», (εφεξής «ELPEDISON»)

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

2. Στο Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Στο Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) και κλήρωσης και τίτλο «ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΔΩΡΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ WIND!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Διαγωνισμός «ΦΜ Dance by Dentyne» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» (εφεξής καλούμενη «ΠΕΛΑΤΗΣ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.larocheposay.gr/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf/effaclar-duohome/a15824.aspxx

http://www.larocheposay.gr/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf/effaclar-duohome/a15824.aspxx Όροι Διαγωνισμού «EFFACLAR DUO [+] Challenge» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «La Roche-Posay«Effaclar DUO[+] Challenge»» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή»

Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή» Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας»

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ», (εφεξής καλούµενη «alfa»),

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic»

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «DELONGHI KENWOOD HELLAS», με ΑΦΜ 999120410, που εδρεύει στην οδό Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 60 Volkswagen Polo 60 ημέρες της Vodafone - Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (Διοργανώτρια) και της VELTI Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συνδιοργανώτρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΑΞΟΣ ΑΒΕΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Ορφέως αρ.120, Αθήνα) καλούμενη (στο εξής Παξός ή «Διοργανώτρια Εταιρία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα