ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 02/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Τ.Κ. : Τηλέφωνο : Φαξ : Πληροφορίες : ΣΙ ΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Η ήµαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την διενέργεια της εργασίας, µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014», µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε εξασφαλισµένη πίστωση µέσω του προϋπολογισµού του ήµου Αλεξανδρούπολης για το έτος Η εργασία θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη συνηµµένη υπ αριθµ. 55/2014 µελέτη της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» ικαίωµα συµµετοχής έχουν, όλοι οι κτηνίατροι. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ α) Υπεύθυνη δήλωση ότι µελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της µελέτης της εργασίας. β) Οικονοµική προσφορά (σε κλειστό φάκελο). Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι µέχρι και την 10/10/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00µ., να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο προµηθειών στον κ. Σιδερά Ευάγγελο.

2 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο δήµο καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (στο τηλέφωνο : ). Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήµου, και στην ιστοσελίδα του δήµου. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...6 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...7 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...11 Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 55/2014 Έργο: «απάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η τεχνική αυτή περιγραφή αφορά τις εργασίες στείρωσης αδέσποτων ζώων στα όρια του ήµου της Αλεξανδρούπολης. Συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80 Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Το έργο αυτό, προβλέπεται να συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση της επιθετικής συµπεριφοράς των αδέσποτων ζώων, στον έλεγχο του πληθυσµού τους, και τη προώθηση της δηµόσιας υγείας. Γενικά αναµένεται να καλύψει σηµαντικό µέρος των υποχρεώσεων του ήµου οι οποίες απορρέουν βάσει του Ν.3170/2003. Για τις συγκεκριµένες εργασίες έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού ευρώ από τον προϋπολογισµό του ήµου Αλεξανδρούπολης (Κ.Α ). Για την σύνταξη της παρούσας λήφθηκαν υπόψη οι: Υ.Α /2003 (ΦΕΚ 1712/ ), που αφορά τα Προγράµµατα αντιµετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις Υ.Α /2004. (ΦΕΚ 1697Β/2004), που αφορά τον Καθορισµό των κατώτατων ορίων αµοιβής για την παροχή κτηνιατρικής φύσεως υπηρεσιών από τα ιδιωτικά ιατρεία και τις κλινικές µικρών ζώων. Το αναθεωρηµένο τιµολόγιο «κατώτατου ορίου αµοιβών συνήθων ιατρικών πράξεων ιατρείων µικρών ζώων» του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Το έργο περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: I. Τη στείρωση ή ωοθηκουστεροκτοµή των ζώων ανάλογα µε το φύλο τους. Σηµειώνεται ότι η πράξη αυτή πραγµατοποιείται αποκλειστικά από κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του και απαιτεί τη χρήση αναισθητικών. Η χειρουργική µέθοδος επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Την παραµονή και παρακολούθηση των στειρωµένων Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

6 ζώων µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ώστε να καταστεί δυνατή η επανένταξη τους στο περιβάλλον. και την επανένταξη τους. II. Τη σήµανση και καταγραφή των στειρωµένων ζώων που περισυλλέγονται η οποία θα πρέπει να ακολουθεί τα οριζόµενα µε την Υ.Α (ΦΕΚ 1712/ ): Βάσει των οριζόµενων στην προαναφερόµενη Υ.Α., η σήµανση θα πρέπει να: α) Πραγµατοποιείται µε ισχυρό υφασµάτινο ιµάντα πλάτους 3 εκατ. Χρώµατος µπλε για τα αρσενικά και κόκκινου για τα θηλυκά, στο οποίο έχει προσαρµοστεί µεταλλική πλάκα διαστάσεων 3Χ3 cm. β) Στην πλάκα αυτή χαράσσονται τα ακόλουθα στοιχεία: - ο ήµος στα όρια του οποίου το ζώο διαβιεί, - η ένδειξη στειρωµένο, - καθώς και ο αύξων αριθµός καταχώρησής του στο µητρώο του αντίστοιχου ήµου ή του ιαδηµοτικού Κέντρου. γ) Για τη διάκριση των ήδη στειρωµένων αδέσποτων ζώων, κατά το στάδιο της επανατοποθέτησης τους στο περιβάλλον, στο εσωτερικό του ενός αυτιού κάθε στειρωµένου ζώου εγγράφεται ευκρινώς µε την µέθοδο της δερµατοστιξίας το κεφαλαίο γράµµα Σ (Στειρωµένο). Η εγγραφή αυτή πραγµατοποιείται µε τρόπο που δεν προκαλεί πόνο ή ταλαιπωρία των ζώων κατά την διάρκεια που αυτό ευρίσκεται σε κατάσταση γενικής αναισθησίας για την πραγµατοποίηση της στείρωσης. Για το στάδιο της σήµανσης και καταγραφής επισηµαίνονται ακόµα τα εξής: α) Η σήµανση των αδέσποτων ζώων πραγµατοποιείται µε την ευθύνη του ιδιώτη κτηνιάτρου, ανάδοχο των εργασιών. β) Η προµήθεια των υλικών σήµανσης των αδέσποτων ζώων (ιµάντας, µεταλλική πλάκα) αποτελεί υποχρέωση του ανάδοχου. γ) Η καταγραφή των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται πραγµατοποιείται στους χώρους που οδηγούνται αυτά για την εφαρµογή του προγράµµατος στείρωσης. δ) Οι σκύλοι που σηµαίνονται καταγράφονται σε αρχείο το οποίο θα παρακολουθείται τακτικά από τον επιβλέποντα του έργου. ε) Η καταχώρηση αυτή περιλαµβάνει τα στοιχεία της σήµανσης και την περιγραφή των ζώων κατ' εκτίµηση του κτηνιάτρου (φυλή, φύλο, χρώµα, µέγεθος, ηλικία). στ) Τα στοιχεία καταχώρησης και την περιγραφή συνοδεύει και φωτογραφία του ζώου. ιευκρινίζονται ακόµα τα παρακάτω: Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

7 Στην περίπτωση στην οποία ζώο που έχει περισυλλεχθεί διαπιστωθεί ότι είναι δεσποζόµενο ακολουθούνται τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 Στην περίπτωση στην οποία ζώο που έχει περισυλλεχθεί κρίνετε από τον ανάδοχο κτηνίατρο ότι εντάσσεται στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν.3170/2003, περί ευθανασίας, τότε ενηµερώνεται η επιτροπή του άρθρου 7, της Υ.Α /2003 και ακολουθείται η διαδικασία που το ίδιο άρθρο περιγράφει. Το παρόν έργο αφορά αποκλειστικά αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται από κοινόχρηστους χώρους, σχολικά συγκροτήµατα και λοιπές δηµόσιες ή δηµοτικές εγκαταστάσεις. Επεµβάσεις σε ιδιωτικούς χώρους επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που αδέσποτα ζώα έχουν εισέλθει σε αυτές και κατόπιν συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη. Για ειδικές περιπτώσεις ενηµερώνεται ο επιβλέπων του έργο ο οποίος µπορεί να ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 7, της Υ.Α /2003. Το έργο δεν αφορά δεσποζόµενους σκύλους ακόµα και αν αυτοί προέρχονται από υιοθεσία αδέσποτων. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Απόστολος Μάκρας ασολόγος Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 55 /2014 Έργο: «απάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο 1 ο Στείρωση-Σήµανση-Παρακολούθηση Οι εργασίες αφορούν τη στείρωση ή ωοθηκουστεροκτοµή αδέσποτων ζώων, τη καταγραφή και σήµανση µε λουρί και δερµατοστιξία καθώς και τη παραµονή και παρακολούθηση στο ιατρείο µέχρι τα ζώα να είναι ικανά να επανενταχθούν στο περιβάλλον, όπως στη τεχνική περιγραφή αναφέρθηκε. Τιµή εφαρµογής : 110 /ζώο Ολογράφως: Εκατόν δέκα ευρώ. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο προϊστάµενος /σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Απόστολος Μάκρας ασολόγος Κωνσταντίνος Πατλακίδης Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 55 /2014 Έργο: «απάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τα. Στείρωση, ωοθηκουστεροκτοµή, σήµανση, παρακολούθηση ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ Τιµή εφαρµογής ΑΠΑΝΗ 1 ο ,00 CPV ΦΠΑ 1.716,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο προϊστάµενος /σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Απόστολος Μάκρας ασολόγος Κωνσταντίνος Πατλακίδης Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 55 /2014 Έργο: «απάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο ( ιατάξεις) Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 1) του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 2) του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 3) του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 Λόγω της ιδιοµορφίας των εργασιών επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν ακόµα υπόψη οι διατάξεις του Ν.3170/03 καθώς και των Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1712/ ) και Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1671/ ). Άρθρο 2ο (Συµβατικά στοιχεία) Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 1. ιακήρυξη δηµοπρασίας 2. Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 4. Τεχνική περιγραφή Άρθρο 3ο (Εργασία) α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «απάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων» Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

11 β) Τόπος παροχής της εργασίας : ήµος Αλεξανδρούπολης. γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13%. Άρθρο 4ο (Εγγυήσεις) Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 3% του συµβατικού ποσού. (δηλαδή του προσφερόµενου ποσού) Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. Άρθρο 5ο (Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας) Οι χώροι παροχής των εργασιών είναι ο ήµος Αλεξανδρούπολης µε έµφαση την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι 6 µήνες. Οι υπηρεσίες που προβλέπονται από τη µελέτη (βλέπε και τεχνική περιγραφή του έργου) θα παρέχονται σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και τα οριζόµενα στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο 6ο (Παραλαβή εργασιών) Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του άρθρου 63 παρ 3 του Π 28/80. Άρθρο 7ο (Τρόπος πληρωµής) Ο ανάδοχος θα πληρωθεί µε το πέρας του συνόλου των εργασιών ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και µε την επιφύλαξη των υπολοίπων άρθρων που αφορούν τη πληρωµή και περιλαµβάνονται στη Γενικής ή Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αναιρεθεί από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο. Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

12 Άρθρο 8ο (Κρατήσεις) Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο βαρύνεται ο ήµος. Άρθρο 9ο (Ποιότητα παρεχόµενων εργασιών) Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που θέτει η σχετική νοµοθεσία για ανάλογες εργασίες. Άρθρο 10ο (Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο) Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του αντικειµένου της συµβάσεως, χωρίς απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. Άρθρο 11ο (Επίλυση διαφορών) Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 270 του Π 410/95. Άρθρο 12ο (Ατυχήµατα και ζηµιές) Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ υποχρεούνται να ασφαλίζουν σ αυτό το προσωπικό που θα απασχοληθεί από αυτούς. Στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού το οποίο είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλιση του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να το ασφαλίσει σε µια από τις αναγνωρισµένες από το δηµόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν από τον ανάδοχο στο σύνολο δηλαδή η εργοδοτική εισφορά και η εισφορά ασφαλισµένου βαρύνουν αυτόν. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς µε αποζηµιώσεις για ζηµίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και από τα µεταφορικά µέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δηµοσίου, ήµων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα. Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

13 Άρθρο 13 ο (Γνώση συνθηκών του έργου) Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου και των µελών αυτού, τις µεταφορές που απαιτούνται µε κάθε µέσο, την διάθεση διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, την δίαιτα των ρευµάτων και οιεσδήποτε άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και που µπορούν να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά την σύµβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συµµορφωθεί. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο προϊστάµενος /σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Απόστολος Μάκρας ασολόγος Κωνσταντίνος Πατλακίδης Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 55 /2014 Έργο: «απάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων» ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο (Αντικείµενο της µελέτης) Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη «απάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων» απαιτούµενης πίστωσης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό εργασιών: εκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξη ευρώ (14.916,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%. Άρθρο 2ο (Ειδικές δαπάνες, βαρύνουσες τον ανάδοχο) Ο ανάδοχος της εργασίας θα έχει υπόψη του ότι τον βαρύνουν: Οι οποιεσδήποτε φύσεως δαπάνες για το προσωπικό που θα ασχοληθεί, δηλαδή µισθοί, ηµεροµίσθια, υπερωρίες και επιβαρύνσεις για εργασία κατά τις Κυριακές, εορτές και εξαιρέσιµες ηµέρες καθώς και για νυχτερινή εργασία για την εµπρόθεσµη περαίωση της εργασίας, οι διάφορες επιβαρύνσεις για τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και Ταµείων, δώρα εορτών, επίδοµα και ηµεροµίσθια αδείας, αποζηµιώσεις λόγω απολύσεων κλπ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τέλος κάθε νόµιµη υποχρέωση και γενικά επιβάρυνση, που αφορά την εκτέλεση των εργασιών. Οι δαπάνες χρήσεις ή µίσθωσης των εργαλείων και µέσων απαραίτητων για την πλήρη έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Οι πρόσθετες δαπάνες δυσχερειών που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σε επιµέρους και ιδιαίτερου χώρους. Οι δαπάνες ελέγχων και δοκιµών όπου απαιτούνται. Οι κάθε φύσεως δαπάνες καταµετρήσεων και επιµετρήσεων γενικά. Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την προσέγγιση στους χώρους εργασιών. Οι δαπάνες ασφαλίσεως ή αποζηµιώσεως ατυχηµάτων του αναδόχου και του προσωπικού ή τρίτων. Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

15 Όλες οι δαπάνες που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας, για τους κάθε φύσεως φόρους, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων. Άρθρο 3ο (Ώρες εργασίας) Εφόσον απαιτείται και ζητηθεί λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου των εργασιών ο εργολάβος υποχρεούται να εργαστεί ακόµα και υπερωριακά, κατά τις Κυριακές και Εορτές ή απογευµατινές ώρες, εφόσον διαταχθεί γι' αυτό µε έγγραφο από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καµία αξίωση του εργολάβου για πρόσθετη αποζηµίωση θα γίνει δεκτή. Άρθρο 4ο (Προσωπικό) Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι ειδικευµένο και πεπειραµένο. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση κάθε τεχνίτη κ.λ.π. εφόσον αυτός δεν κατέχει τα απαιτούµενα κατά την επιστήµη και την πείρα προσόντα, για κανονική εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε η είναι απειθής, προκλητικός κ.λ.π. Ο ανάδοχος αρνούµενος ή αναβάλλον την εκτέλεση ενδεχόµενης διαταγής της επίβλεψης για αποµάκρυνση ορισµένου προσώπου, υπόκεινται σε ποινική ρήτρα 50. για κάθε µέρα που παρέρχεται, από την λήψη της σχετικής απόφασης. Ο έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη στο προσωπικό του αναδόχου, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και µε οµαλό τρόπο αποπεράτωσης των εργασιών και σε καµία περίπτωση δεν θα ερµηνευθεί ότι καθιστά συµµέτοχο τον εργοδότη στις οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού και τις εν γένει κακές συνέπειες λόγω ακαταλληλότητας. Άρθρο 5ο (Προληπτικά µέτρα ασφαλείας - ευθύνες αναδόχου) Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για τη τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο χώρο του για τη συµµόρφωση προς τις εκάστοτε αστυνοµικές, υγειονοµικές διατάξεις, τους εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης που σχετίζονται µε τη χρήση των εργαλείων, µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων καθώς και ασφάλειας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου. σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλεπούσης υπηρεσίας και τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, υπέχων µονοµερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από την µη καλή εφαρµογή τους. Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

16 Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος ο ανάδοχος είναι µόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά για ζηµιές και ατυχήµατα είτε στο προσωπικό του είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους, λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρµογή των αναφερόµενων στην παρούσα. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν καταβολή αποζηµίωσης και έχει κάθε αστική ή ποινική ευθύνη από όπου και αν προκύπτει από την εκτέλεση των έργων ακόµη και αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του αλλά σε τυχαίο γεγονός. Άρθρο 6ο (Γενικοί όροι) 1) Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και από ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. 2) Ο αντιπρόσωπος του αναδόχου πρέπει να είναι διπλωµατούχος γεωτεχνικός ή αντίστοιχης σχολής ΤΕΙ ειδικά εξουσιοδοτηµένος για να ασκεί τη διεύθυνση των εργασιών. 3) Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να διαθέσει το επιστηµονικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών, εφόσον θα του ζητήσει η επιβλέπουσα υπηρεσία. 4) Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας που είναι απαραίτητη σύµφωνα µε τους νόµους. Ο ανάδοχος είναι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 5) Πρέπει επίσης να µεριµνήσει για την τήρηση στο ιατρείο του όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόµο για την απρόσκοπτη και οµαλή εκτέλεση των εργασιών καθώς και για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας και υγιεινής που επιβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. 6) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες και µετά από τις υποδείξεις του κύριου του έργου. α. Να αναπαραγάγει τα συµβατικά τεύχη και σχέδια των µελετών των εργασιών στα αναγκαία αντίτυπα. β. Να συντάξει τις τελικές επιµετρήσεις και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τους λογαριασµούς και τα δικαιολογητικά που τους συνοδεύουν µετά από προηγούµενο έλεγχο και έγκριση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία. γ. Να διαθέτει µεταφορικό µέσο για τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούνται και τις επιµετρήσεις Αν ο ανάδοχος δυστροπήσει να συµµορφωθεί µε αυτή την παράγραφο, ο κύριος του έργου µπορεί να προσλάβει ένα επιβατικό αυτ/το µε τον οδηγό του σε βάρος και για λογαριασµό του ανάδοχου. Άρθρο 7ο (Τρόπος επιµέτρησης εργασιών) Ο τρόπος επιµέτρησης κάθε εργασίας είναι ο καθοριζόµενος στο οικείο άρθρο του τιµολογίου και του προϋπολογισµού της παρούσης µελέτης. Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

17 Άρθρο 8ο (Φάκελος έργου Ηµερολόγια εργασιών) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί πλήρη ηµερολόγιο εργασιών Άρθρο 9 ο Ποιότητα υλικών Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις επιµέρους εργασίες πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και τα απολύτως ενδεικνυόµενα. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο προϊστάµενος /σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Απόστολος Μάκρας ασολόγος Κωνσταντίνος Πατλακίδης Μελέτη στείρωσης αδέσποτων ζώων

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2011 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα