Γνωμοδότηση της 02/2012 όσον αφορά την αναγνώριση προσώπου στις επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωμοδότηση της 02/2012 όσον αφορά την αναγνώριση προσώπου στις επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες"

Transcript

1 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY 00727/12/EL WP 192 Γνωμοδότηση της 02/2012 όσον αφορά την αναγνώριση προσώπου στις επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες Εκδόθηκε στις 22 Μαρτίου 2012 This Working Party was set up under Article 29 of Directive 95/46/EC. It is an independent European advisory body on data protection and privacy. Its tasks are described in Article 30 of Directive 95/46/EC and Article 15 of Directive 2002/58/EC. The secretariat is provided by Directorate C (Fundamental Rights and Union Citizenship) of the European Commission, Directorate General Justice, B-1049 Brussels, Belgium, Office No MO-59 02/013. Website:

2 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου. Επιπλέον, η τεχνολογία αυτή έχει ενσωματωθεί στις επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση, εξακρίβωση/επαλήθευση ή κατηγοριοποίηση ατόμων. Η τεχνολογία, που κάποτε αποτελούσε αντικείμενο έργων επιστημονικής φαντασίας, είναι τώρα διαθέσιμη για χρήση τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς οργανισμούς. Παραδείγματα χρήσης στις επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες περιλαμβάνουν κοινωνικά δίκτυα και κατασκευαστές έξυπνων τηλεφώνων. Η δυνατότητα αυτόματης απόκτησης δεδομένων και αναγνώρισης προσώπου από μια ψηφιακή εικόνα έχει εξετασθεί προηγουμένως από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 (WP29) στο έγγραφο εργασίας σχετικά με τα στοιχεία βιομετρίας (WP80) και στην πρόσφατα δημοσιευθείσα Γνώμη 03/2012 (WP193) σχετικά με τις εξελίξεις των τεχνολογιών βιομετρίας. Η αναγνώριση προσώπου θεωρείται στο πλαίσιο των βιομετρικών στοιχείων ότι περιέχει, σε πολλές περιπτώσεις, επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να καθιστά δυνατή τη σαφή ταυτοποίηση ενός ατόμου. Η Γνώμη 03/2012 παρατηρεί ότι: «[τα βιομετρικά στοιχεία] καθιστούν δυνατή την αυτόματη παρακολούθηση, τον εντοπισμό ή την ανάλυση των χαρακτηριστικών των προσώπων και ως εκ τούτου ο ενδεχόμενος αντίκτυπός τους στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα προστασίας δεδομένων των ατόμων είναι σημαντικός». Η δήλωση αυτή ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση αναγνώρισης προσώπου στις επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες όταν ενδεχομένως λαμβάνονται εικόνες ενός ατόμου (εν γνώσει του ή μη) και, στη συνέχεια, διαβιβάζονται σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή για περαιτέρω επεξεργασία. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες, των οποίων την ιδιοκτησία και διαχείριση έχουν πολλές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα, έχουν αποκτήσει μεγάλες συλλογές εικόνων που εισάγονται στη βάση δεδομένων από τα ίδια τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι εικόνες μπορούν επίσης να αποκτηθούν παράνομα με την απόσπασή τους από άλλους δημόσιους ιστότοπους, όπως οι μηχανές αναζήτησης κρυφής μνήμης. Οι μικρές κινητές συσκευές με κάμερες υψηλής ευκρίνειας παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα λήψης εικόνων και σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο με επιγραμμικές υπηρεσίες μέσω συνεχούς σύνδεσης δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται τις γνώσεις αυτές με άλλους ή να προβαίνουν σε αναγνώριση, επαλήθευση/εξακρίβωση ή κατηγοριοποίηση για να αποκτήσουν πρόσβαση σε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το γνωστό ή άγνωστο άτομο που βρίσκεται ενώπιόν τους. Η αναγνώριση προσώπου σε επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες χρήζει, ως εκ τούτου, της ιδιαίτερης προσοχής της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 επειδή η χρήση αυτής της τεχνολογίας δημιουργεί πολλές ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Σκοπός της παρούσας Γνώμης είναι να εξετάσει το νομικό πλαίσιο και να παράσχει κατάλληλες συστάσεις εφαρμοστέες στην τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου όταν αυτή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των επιγραμμικών και κινητών υπηρεσιών. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στις ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθετικές αρχές, στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων και στους χρήστες των τεχνολογιών αυτών. Η Γνώμη δεν προτίθεται να επαναλάβει τις αρχές που αναφέρονται στη Γνώμη 03/2012, αλλά μάλλον 1

3 βασίζεται σε αυτές στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής των επιγραμμικών και κινητών υπηρεσιών. 2. Ορισμοί Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου δεν είναι νέα και υπάρχει μια σειρά ορισμών και ερμηνειών της ορολογίας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί σαφώς η τεχνολογία που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας γνώμης. Ψηφιακή εικόνα: μια ψηφιακή εικόνα είναι μία αναπαράσταση εικόνας δύο διαστάσεων σε ψηφιακή μορφή. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου απαιτούν να περιλαμβάνονται και τρισδιάστατες εικόνες εκτός από τις στατικές και τις κινούμενες εικόνες (π.χ. φωτογραφίες, μαγνητοσκοπημένα και ζωντανά βίντεο). Αναγνώριση προσώπου: αναγνώριση προσώπου είναι η αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών εικόνων που περιέχουν τα πρόσωπα ατόμων για σκοπούς ταυτοποίησης, εξακρίβωσης/επαλήθευσης ή κατηγοριοποίησης 1 των συγκεκριμένων ατόμων. Η ίδια η διαδικασία αναγνώρισης προσώπου αποτελείται από διάφορες επιμέρους διαδικασίες: α) Απόκτηση εικόνας: η διαδικασία λήψης των χαρακτηριστικών του προσώπου ενός ατόμου και η μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή (η ψηφιακή εικόνα). Σε μια επιγραμμική και κινητή υπηρεσία, η εικόνα μπορεί να έχει αποκτηθεί σε ένα διαφορετικό σύστημα, π.χ. μια φωτογραφία με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή η οποία εν συνεχεία μεταφέρεται σε μια επιγραμμική υπηρεσία. β) Ανίχνευση προσώπου: η διαδικασία με την οποία ανιχνεύεται η παρουσία ενός προσώπου σε μια ψηφιακή εικόνα και σημειώνεται η περιοχή. γ) Εξομάλυνση: η διαδικασία για την εξομάλυνση αποκλίσεων που διαπιστώθηκαν σε τμήματα του προσώπου, π.χ. μετατροπή σε κανονικό μέγεθος, περιστροφή ή ευθυγράμμιση της κατανομής των χρωμάτων. δ) Εξαγωγή χαρακτηριστικών: η διαδικασία απομόνωσης και αναπαραγωγής επαναλαμβανόμενων και διακριτών ενδείξεων της ψηφιακής εικόνας ενός ατόμου. Η εξαγωγή χαρακτηριστικών μπορεί να είναι ολιστική 2, βάσει χαρακτηριστικών 3, ή συνδυασμός των δύο μεθόδων 4. Το σύνολο των βασικών χαρακτηριστικών μπορεί να αποθηκεύεται με στόχο τη μεταγενέστερη σύγκριση με υπόδειγμα αναφοράς 5. ε) Καταχώριση: εάν είναι η πρώτη φορά που ένα άτομο έρχεται σε επαφή με το σύστημα αναγνώρισης προσώπου, η εικόνα και/ή το υπόδειγμα αναφοράς μπορούν να αποθηκεύονται ως αρχείο για μεταγενέστερη σύγκριση. στ) Σύγκριση: η διαδικασία μέτρησης της ομοιότητας μεταξύ μιας δέσμης χαρακτηριστικών (το δείγμα) με ένα άλλο προηγουμένως καταχωρισμένο στο Η ταυτοποίηση, εξακρίβωση/επαλήθευση και κατηγοριοποίηση ορίζονται στη Γνώμη 03/2012 Ολιστική εξαγωγή χαρακτηριστικών: Μια μαθηματική εκπροσώπηση του συνόλου της εικόνας όπως αυτή που προκύπτει από ανάλυση της βασικής συνιστώσας. Εξαγωγή χαρακτηριστικών με βάση τα χαρακτηριστικά: εντοπισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προσώπου, όπως μάτια, μύτη και στόμα Γνωστής και ως μεθόδου υβριδικής εξαγωγής χαρακτηριστικών Το υπόδειγμα ορίζεται στη Γνώμη 03/2012 ως «τα βασικά χαρακτηριστικά που εξάγονται από την πρωτογενή μορφή στοιχείων βιομετρίας (π.χ. μετρήσεις προσώπου από εικόνα) και αποθηκεύονται για περαιτέρω επεξεργασία και όχι τα ανεπεξέργαστα δεδομένα αυτά καθαυτά». 2

4 σύστημα. Κύριος σκοπός της σύγκρισης είναι η ταυτοποίηση και η εξακρίβωση/επαλήθευση. Ο τρίτος σκοπός της σύγκρισης είναι η κατηγοριοποίηση η οποία αποτελεί τη διαδικασία εξαγωγής χαρακτηριστικών από την εικόνα ενός ατόμου ώστε το συγκεκριμένο άτομο να καταχωριστεί σε μία ή περισσότερες μεγάλες κατηγορίες (π.χ. ηλικία, φύλο, χρώμα ενδυμάτων, κ.λπ.). Δεν είναι αναγκαίο ένα σύστημα κατηγοριοποίησης να διαθέτει σύστημα καταχώρισης. 3. Παραδείγματα αναγνώρισης προσώπου στις επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες Η αναγνώριση προσώπου μπορεί να ενσωματωθεί στις επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες με διάφορους τρόπους και για διάφορους σκοπούς. Στο πλαίσιο της παρούσας Γνώμης η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 επικεντρώνεται σε πολλά διαφορετικά παραδείγματα που έχουν ως στόχο την παροχή πρόσθετου πλαισίου στη νομική ανάλυση και περιλαμβάνουν τη χρήση της αναγνώρισης προσώπου για σκοπούς ταυτοποίησης και εξακρίβωσης/επαλήθευσης ή κατηγοριοποίησης Η αναγνώριση προσώπου ως μέσο ταυτοποίησης Παράδειγμα 1: Μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης 6 επιτρέπει στους χρήστες να επισυνάπτουν μια ψηφιακή εικόνα στο προφίλ τους. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να τηλεφορτώνουν εικόνες για να τις ανταλλάσσουν με άλλους εγγεγραμμένους ή μη χρήστες. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν και να επισημαίνουν με το χέρι άλλα άτομα (που μπορεί να είναι ή να μην είναι εγγεγραμμένοι χρήστες) στις εικόνες που τηλεφορτώνουν. Αυτές τις σημάνσεις (εφεξής tag) μπορεί να τις βλέπει ο ίδιος ο δημιουργός τους, να τις συμμερίζεται με μεγαλύτερη ομάδα φίλων ή και με όλους τους εγγεγραμμένους ή μη χρήστες. Η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις αναρτημένες εικόνες για τη δημιουργία υποδείγματος αναφοράς για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη και, μέσω της χρήσης ενός συστήματος αναγνώρισης προσώπου, προτείνει αυτομάτως τις επισημάνσεις για τις νέες εικόνες κατά την τηλεφόρτωσή τους. Οι εικόνες των ατόμων που καθίστανται δημόσια διαθέσιμες από τους χρήστες θα μπορούσαν, στη συνέχεια, να είναι προσβάσιμες και να αποθηκεύονται σε κρυφή μνήμη από μηχανή αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Η μηχανή αναζήτησης θα μπορούσε να ενισχύσει τη λειτουργία αναζήτησης επιτρέποντας στους χρήστες να τηλεφορτώνουν την εικόνα ενός ατόμου και να εμφανίζουν τα πλησιέστερα αποτελέσματα, με σύνδεσμο προς τη σελίδα της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που περιέχει τα προφίλ. Η εικόνα πληροφοριών μπορεί να λαμβάνεται απευθείας από μια κάμερα λήψης έξυπνου τηλεφώνου Η αναγνώριση προσώπου ως μέσο εξακρίβωσης/επαλήθευσης Παράδειγμα 2: Ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει το όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο της πρόσβασης σε επιγραμμική ή κινητή υπηρεσία ή συσκευή. Κατά τη διάρκεια της καταχώρισης, μια κάμερα τοποθετημένη στη συσκευή χρησιμοποιείται για τη λήψη εικόνας ενός εγκεκριμένου χρήστη της συσκευής και ενός υποδείγματος αναφοράς που μπορούν να αποθηκεύονται στη συσκευή ή εξ αποστάσεως από την επιγραμμική υπηρεσία Για να επιτευχθεί πρόσβαση στην υπηρεσία ή στη συσκευή, το άτομο φωτογραφίζεται εκ νέου και το πρόσωπό του συγκρίνεται με την εικόνα αναφοράς. Χορηγείται πρόσβαση, εφόσον το σύστημα αναγνωρίζει θετική αντιστοιχία. 6 Μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης ορίζεται εν γένει στη Γνώμη 05/2009 σχετικά με την επιγραμμική κοινωνική δικτύωση ως «επιγραμμική πλατφόρμα επικοινωνίας που επιτρέπει στα άτομα να προσχωρούν σε ή να δημιουργούν δίκτυα χρηστών με παρόμοιες ιδέες» 3

5 3.3. Η αναγνώριση προσώπου ως μέσο κατηγοριοποίησης Παράδειγμα 3: Η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που περιγράφεται στο Παράδειγμα 1 δύναται να χορηγήσει άδεια πρόσβασης στη βιβλιοθήκη εικόνων σε ένα τρίτο μέρος που εκμεταλλεύεται μια επιγραμμική υπηρεσία αναγνώρισης προσώπου. Η υπηρεσία επιτρέπει στο τρίτο μέρος να ενσωματώσει την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου σε άλλα προϊόντα. Αυτή η λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα σε αυτά τα προϊόντα να υποβάλουν εικόνες ατόμων με σκοπό την ανίχνευση και την κατηγοριοποίηση των προσώπων τους σε συνάρτηση με το σύνολο προκαθορισμένων κριτηρίων, για παράδειγμα την ηλικία, το φύλο και τη διάθεση. Παράδειγμα 4: Μια κονσόλα παιχνιδιών χρησιμοποιεί ένα σύστημα ελέγχου κίνησης με το οποίο οι κινήσεις του χρήστη ανιχνεύονται με σκοπό τον έλεγχο του παιχνιδιού. Οι κάμερες που χρησιμοποιούνται για το σύστημα ελέγχου κίνησης μοιράζονται τις εικόνες ατόμων με ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου που προβλέπει την πιθανή ηλικία, το φύλο και τη διάθεση των παικτών του παιχνιδιού. Τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από άλλους παράγοντες πολυτροπικών μέσων, μπορούν να τροποποιήσουν το παιχνίδι για να βελτιώσουν την πείρα του χρήστη ή να αλλάξουν το περιβάλλον ώστε να αντικατοπτρίζεται το προβλεπόμενο προφίλ του χρήστη. Ομοίως, ένα σύστημα θα μπορούσε να κατατάσσει τους χρήστες ώστε να επιτρέπει/αρνείται την πρόσβαση σε περιεχόμενο ανάλογα με την ηλικία ή να εμφανίζει τις στοχοθετημένες διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 4. Νομικό πλαίσιο Το σχετικό νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση προσώπου είναι η οδηγία για την προστασία των δεδομένων (95/46/ΕΚ), η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης σχετικά με το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της Γνώμης 03/2012. Το παρόν τμήμα έχει απλά ως στόχο να παρουσιάσει συνοπτικά το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την αναγνώριση προσώπου στις επιγραμμικές ή κινητές υπηρεσίες, βάσει παραδειγμάτων που περιλαμβάνονται στο τμήμα 3. Περαιτέρω παραδείγματα αναγνώρισης προσώπου εξετάζονται στη Γνώμη 03/ Οι ψηφιακές εικόνες ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Όταν μια ψηφιακή εικόνα περιλαμβάνει το πρόσωπο συγκεκριμένου ατόμου, το οποίο είναι ευδιάκριτο και επιτρέπει την ταυτοποίησή του, αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλές παραμέτρους, όπως η ποιότητα της εικόνας ή η συγκεκριμένη άποψη. Στην περίπτωση εικόνων από σκηνές στις οποίες εμφανίζονται άτομα φωτογραφημένα εξ αποστάσεως ή των οποίων τα πρόσωπα είναι θολά, είναι απίθανο να θεωρηθούν ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Είναι εντούτοις σημαντικό να τονισθεί ότι οι ψηφιακές εικόνες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περισσοτέρων του ενός ατόμων (π.χ. στο παράδειγμα 4, στο πεδίο λήψης μπορούν να συμπεριλαμβάνονται πολλοί παίκτες) και η παρουσία άλλων ατόμων μπορεί να υποδηλοί υφιστάμενη σχέση. Η Γνώμη 04/2007 σχετικά με την έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπενθυμίζει ότι αν τα δεδομένα αναφέρονται σε «χαρακτηριστικά ή τη συμπεριφορά ενός ατόμου ή αν οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να καθορισθεί ή να επηρεασθεί ο τρόπος αντιμετώπισης ή αξιολόγησης του εν λόγω προσώπου», τότε θεωρούνται επίσης ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 4

6 Εξ ορισμού, ένα πρότυπο αναφοράς που έχει δημιουργηθεί βάσει της εικόνας ενός προσώπου αποτελεί επίσης δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι περιλαμβάνει ένα σύνολο διακριτικών χαρακτηριστικών του προσώπου ενός ατόμου, τα οποία συνδέονται με το συγκεκριμένο άτομο και αποθηκεύονται για να χρησιμεύσουν ως σημεία αναφοράς με στόχο την μεταγενέστερη σύγκριση σε διαδικασία ταυτοποίησης και εξακρίβωσης/ επαλήθευσης. Ένα υπόδειγμα ή ένα σύνολο διακριτικών χαρακτηριστικών που χρησιμοποιείται μόνο σε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης δεν θα πρέπει, εν γένει, να περιλαμβάνει πληροφορίες που να επαρκούν για την ταυτοποίηση του ατόμου. Θα πρέπει απλά να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για να πραγματοποιηθεί η κατάταξη σε κάποια κατηγορία (π.χ. άνδρας ή γυναίκα). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι το υπόδειγμα (ή το αποτέλεσμα) δεν συνδέεται με το φάκελο, το προφίλ ή την πρωτότυπη εικόνα συγκεκριμένου ατόμου (η οποία συνεχίζει να θεωρείται ότι συγκαταλέγεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα). Επιπλέον, δεδομένου ότι οι ψηφιακές εικόνες ατόμων και τα πρότυπα αφορούν «βιολογικές ιδιότητες, πτυχές συμπεριφοράς, φυσιολογικά χαρακτηριστικά, προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις όπου αυτά τα γνωρίσματα και/ή κινήσεις είναι και τα δύο μοναδικά για το άτομο αυτό και μετρήσιμα 7», θα πρέπει να θεωρούνται ως βιομετρικά δεδομένα Οι ψηφιακές εικόνες ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Οι ψηφιακές εικόνες ατόμων ενδέχεται, σε ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις, να θεωρούνται ως ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 8. Ειδικότερα, όταν οι ψηφιακές εικόνες ατόμων ή τα υποδείγματα υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με στόχο να προκύψουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, θα πρέπει σαφώς να θεωρηθεί ότι αυτές οι εικόνες υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, όταν αυτές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή την υγεία των συγκεκριμένων ατόμων Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συστήματος αναγνώρισης προσώπου Η αναγνώριση προσώπου, όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασίζεται σε σειρά σταδίων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση προσώπου συνιστά έναν αυτοματοποιημένο τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών δεδομένων. Με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων, τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου μπορεί να υπόκεινται σε συμπληρωματικούς ελέγχους ή σε άλλες νομοθετικές διατάξεις στα διάφορα κράτη μέλη, όπως η εκ των προτέρων έγκριση ή το εργατικό δίκαιο. Η χρήση βιομετρικών στοιχείων στο εργασιακό πλαίσιο εξετάζεται περαιτέρω στη Γνώμη 03/ Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων Με τα παρεχόμενα παραδείγματα, υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων θα είναι εν γένει οι ιδιοκτήτες δικτυακών τόπων και/ή οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και φορείς που δραστηριοποιούνται στην εφαρμογή κινητής υπηρεσίας και εμπλέκονται στην 7 8 Ορισμός των βιομετρικών δεδομένων από τη Γνώμη 03/2012 Η νομολογία σε ορισμένες χώρες έχει κατατάξει τις ψηφιακές εικόνες προσώπων ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων LJN BK6331 Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών 23 Μαρτίου

7 αναγνώριση προσώπου αφού καθορίζουν τους σκοπούς και/ή τα μέσα της επεξεργασίας 9. Αυτό περιλαμβάνει το συμπέρασμα που διατυπώνεται στη Γνώμη 05/2009 σχετικά με την επιγραμμική κοινωνική δικτύωση, στην οποία δηλώνεται ότι «Οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης είναι οι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οδηγία για την προστασία των δεδομένων» Θεμιτοί λόγοι Η οδηγία 95/46/ΕΚ ορίζει τις προϋποθέσεις με τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συμμορφώνεται. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία πρέπει, κατ αρχάς, να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις ποιότητας των δεδομένων (άρθρο 6). Στην περίπτωση αυτή, οι ψηφιακές εικόνες των ατόμων και τα αντίστοιχα υποδείγματα πρέπει να είναι «συναφή» και «όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας της αναγνώρισης προσώπου. Επιπλέον, η επεξεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν πληρούται ένα από τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 7. Λόγω των ιδιαίτερων κινδύνων που συνδέονται με τα βιομετρικά δεδομένα, αυτό θα απαιτήσει, επομένως, την εν γνώσει συγκατάθεση του ατόμου πριν από την έναρξη της επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων για την αναγνώριση προσώπου. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων μπορεί προσωρινά να χρειάζεται να εκτελεί ορισμένα στάδια επεξεργασίας αναγνώρισης προσώπου, ιδίως για να καθοριστεί κατά πόσον ένα χρήστης παρέσχε ή μη τη συγκατάθεσή του ως νομική βάση για την επεξεργασία. Αυτή η αρχική επεξεργασία (δηλαδή απόκτηση εικόνας, ανίχνευση προσώπου, σύγκριση, κ.λπ.) μπορεί στην περίπτωση αυτή να στηρίζεται σε διαφορετική νομική βάση, κυρίως το έννομο συμφέρον του υπευθύνου της επεξεργασίας δεδομένων να συμμορφωθεί με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία κατά τα στάδια αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον αυστηρώς περιορισμένο σκοπό του ελέγχου της συγκατάθεσης του χρήστη και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διαγράφονται αμέσως μετά. Στο παράδειγμα 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει καθορίσει ότι όλες οι νέες εικόνες που τηλεφορτώνονται στη βάση δεδομένων από εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να υπόκεινται σε ανίχνευση προσώπου, εξαγωγή χαρακτηριστικών και σύγκριση. Μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες που διαθέτουν πρότυπο αναφοράς καταχωρισμένο στην βάση δεδομένων για την ταυτοποίηση, θα υπάρχει αντιστοιχία με αυτές τις νέες εικόνες και, συνεπώς, θα προτείνεται αυτομάτως tag. Αν η συγκατάθεση του ατόμου θα έπρεπε να θεωρηθεί ως η μόνη δυνατή νόμιμη βάση για κάθε επεξεργασία, το σύνολο της υπηρεσίας θα πρέπει να εμποδιζόταν, αφού, για παράδειγμα, κατά κανένα τρόπο δεν μπορεί να ληφθεί η συγκατάθεση των μη καταχωρισμένων χρηστών των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης προσώπου και της εξαγωγής χαρακτηριστικών. Επιπλέον, δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ των προσώπων των εγγεγραμμένων χρηστών που είχαν ή δεν είχαν συναινέσει, χωρίς προηγουμένως να πραγματοποιηθεί αναγνώριση προσώπου. Μόνο μετά την αναγνώριση (ή την αδυναμία ταυτοποίησης), ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων θα είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσο ή όχι διαθέτει την απαραίτητη συγκατάθεση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. 9 Βλ. Γνώμη 01/2010 σχετικά με τις έννοιες του «υπεύθυνου επεξεργασίας» και του «εκτελούντος την επεξεργασία» 6

8 Πριν ένας εγγεγραμμένος χρήστης τηλεφορτώσει μια εικόνα στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης πρέπει πρώτα να έχει σαφή ενημέρωση ότι αυτές οι εικόνες θα υποβληθούν σε σύστημα αναγνώρισης προσώπου. Επιπλέον, πρέπει να έχει επίσης δοθεί στους εγγεγραμμένους χρήστες η δυνατότητα περαιτέρω επιλογής ως προς το κατά πόσον έχουν συγκατατεθεί ή όχι στο υπόδειγμα αναφοράς τους εάν θα εγγραφούν στην βάση δεδομένων για την ταυτοποίηση. Ως εκ τούτου, το όνομα των μη εγγεγραμμένων χρηστών και των εγγεγραμμένων χρηστών που δεν έχουν συγκατατεθεί για την επεξεργασία δεν θα προτείνεται αυτομάτως για την ετικέτα διότι οι εικόνες στις οποίες αυτοί εμφανίζονται δεν θα παρουσιάσουν καμία αντιστοιχία. Συγκατάθεση που χορηγείται από εκείνον που τηλεφορτώνει την εικόνα δεν πρέπει να συγχέεται με τη νόμιμη βάση που απαιτείται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων ατόμων τα οποία ενδέχεται να εμφανίζονται στην εικόνα. Προς τον σκοπό αυτόν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να επιθυμεί να στηριχθεί σε διαφορετική νόμιμη αιτία για να προβεί στα ενδιάμεσα στάδια της επεξεργασίας (ανίχνευση προσώπου, εξομάλυνση και σύγκριση), όπως για παράδειγμα, ότι η επεξεργασία του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον του, υπό τον όρο ότι τίθενται επαρκείς περιορισμοί και έλεγχοι για να εξασφαλίζουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών υποκειμένων των δεδομένων, τα οποία δεν είναι εκείνα που τηλεφορτώνουν την εικόνα. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ότι τα δεδομένα που προέρχονται από την επεξεργασία δεν διατηρούνται όταν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι η απουσία της αντιστοιχίας (δηλαδή όλα τα μοντέλα και συναφή δεδομένα έχουν διαγραφεί ασφαλώς). Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων μπορεί επίσης να επιθυμεί να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής εργαλείων στους χρήστες του τα οποία να επιτρέπουν σε εκείνον που τηλεφορτώνει την εικόνα να θολώσει τα πρόσωπα εκείνων των ατόμων που δεν αντιστοιχούν σε υπόδειγμα της βάσης δεδομένων αναφοράς. Η καταχώριση του υποδείγματος ενός ατόμου σε μια βάση δεδομένων ταυτοποίησης (παρέχοντας έτσι αντίστοιχο αποτέλεσμα και ακόλουθες προτάσεις σήμανσης (tag) θα είναι δυνατή μόνο με την εν γνώσει συγκατάθεση του ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Στο παράδειγμα 2, υπάρχει σαφής ευκαιρία απόκτησης της συγκατάθεσης του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να έχει πρόσβαση στη συσκευή κατά τη διαδικασία καταχώρισης. Για να είναι έγκυρη η συγκατάθεση, πρέπει να υπάρχει ένα εναλλακτικό, και εξίσου ασφαλές, σύστημα ελέγχου της πρόσβασης (όπως ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης). Αυτή η εναλλακτική φιλική προς την προστασία της ιδιωτικής ζωής επιλογή πρέπει να υπάρχει εξ ορισμού. Σε περίπτωση που ένας μεμονωμένος χρήστης παρουσιάζεται ενώπιον κάμερας συνδεδεμένης με μια συσκευή με σαφή σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι το εν λόγω άτομο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την προκύπτουσα επεξεργασία των δεδομένων προσώπου που είναι απαραίτητη για σκοπούς εξακρίβωσης, ακόμη και αν το εν λόγω άτομο δεν είναι εξουσιοδοτημένος χρήστης της συσκευής. Ωστόσο, το επίπεδο των πληροφοριών που παρέχονται πρέπει να είναι επαρκές ώστε να διασφαλίζει ότι η συγκατάθεση είναι έγκυρη. Η περαιτέρω βελτίωση της φωτογραφικής βιβλιοθήκης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που περιγράφεται στο παράδειγμα 3 θα αποτελέσει χαρακτηριστική περίπτωση παραβίασης της αρχής του οριοθετημένου σκοπού και, ως εκ τούτου, η έγκυρη συγκατάθεση πρέπει να δίδεται από το άτομο πριν από την εισαγωγή μιας τέτοιας λειτουργίας, προσδιορίζοντας με σαφήνεια ότι θα λάβει χώρα επεξεργασία εικόνων. Αυτή είναι επίσης η περίπτωση της μηχανής αναζήτησης που περιγράφεται στο παράδειγμα 1. Οι εικόνες που ελήφθησαν μέσω της μηχανής αναζήτησης ήταν αναρτημένες με πρόθεση θέασης και όχι για απόκτηση από ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου. Ο πάροχος της μηχανής αναζήτησης θα πρέπει να 7

9 είναι υποχρεωμένος να ζητά τη συγκατάθεση των υποκείμενων των δεδομένων, πριν προβεί στην καταχώρισή τους στο δεύτερο σύστημα αναγνώρισης προσώπου. Αυτό θα μπορούσε, επίσης, να είναι η περίπτωση στο παράδειγμα 4, αφού ο χρήστης δεν αναμένει υποχρεωτικά ότι οι εικόνες που αποκτώνται για τον έλεγχο κίνησης υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ζητά τη συγκατάθεση για να προβεί σε πιο μακροπρόθεσμη επεξεργασία (χρονικά ή κατά τη διάρκεια παιχνιδιών) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να υπενθυμίζει συστηματικά στους χρήστες ότι το σύστημα λειτουργεί και θα απενεργοποιηθεί εξ ορισμού. Η Γνώμη 15/2011 σχετικά με τον ορισμό της συγκατάθεσης εξετάζει την ποιότητα, την προσβασιμότητα και τη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Γνώμη ορίζει ότι: «οι πληροφορίες πρέπει να δίδονται απευθείας στα φυσικά πρόσωπα. Δεν αρκεί οι πληροφορίες να «διατίθενται» κάπου». Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου σε επιγραμμική ή κινητή υπηρεσία δεν θα πρέπει να αποκρύπτονται, αλλά θα πρέπει να παρουσιάζονται με προσιτό και κατανοητό τρόπο. Αυτό θα περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι ίδιες οι κάμερες δεν λειτουργούν κατά συγκεκαλυμμένο τρόπο. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εύλογες προσδοκίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου, και να ανταποκρίνονται κατάλληλα σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκατάθεση στη διαδικασία καταχώρισης δεν μπορεί να προκύψει από τη γενική αποδοχή του χρήστη όσον αφορά τους συνολικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη σχετική υπηρεσία, εκτός εάν ο πρωταρχικός στόχος της υπηρεσίας υποτίθεται ότι συνεπάγεται αναγνώριση προσώπου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η καταχώριση θα αποτελεί επιπλέον χαρακτηριστικό και δεν σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της επιγραμμικής ή κινητής υπηρεσίας. Οι χρήστες δεν πρέπει κατ ανάγκη να αναμένουν ότι η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιείται κατά τη χρήση της υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λειτουργία αυτή είτε κατά την εγγραφή είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ανάλογα με τη χρονική στιγμή που η λειτουργία τίθεται σε εφαρμογή. Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συγκατάθεση, πρέπει να δοθούν κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι χρήστες θα πρέπει πάντοτε να διαθέτουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους με απλό τρόπο. Όταν ανακληθεί η συγκατάθεση οφείλει να παύσει αμέσως η επεξεργασία εικόνων που γίνεται για τους σκοπούς της αναγνώρισης προσώπου. 5. Συγκεκριμένοι κίνδυνοι και συστάσεις Οι κίνδυνοι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής από ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου θα εξαρτηθούν εξ ολοκλήρου από το είδος της επεξεργασίας και του σκοπού. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη σημασία σε συγκεκριμένα στάδια αναγνώρισης προσώπου. Το ακόλουθο τμήμα υπογραμμίζει τους σημαντικότερους κινδύνους και παρέχει σχετικές συστάσεις βέλτιστης πρακτικής. 8

10 5.1. Παράνομη επεξεργασία για τους σκοπούς της αναγνώρισης προσώπου Σε επιγραμμικό περιβάλλον, οι εικόνες μπορεί να αποκτηθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων με πολλούς τρόπους, όπως προβλέπεται από τους χρήστες της επιγραμμικής ή κινητής υπηρεσίας, τους φίλους και συναδέλφους τους ή από τρίτο μέρος. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν τα πρόσωπα των χρηστών τους και/ή των εγγεγραμμένων ή μη εγγεγραμμένων χρηστών ή αποκτώνται εν αγνοία του υποκειμένου των δεδομένων. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εικόνες μπορούν να αποκτηθούν απαιτείται νομική βάση για την επεξεργασία τους. Σύσταση 1: Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων αποκτά την εικόνα άμεσα (π.χ. όπως στα παραδείγματα 2 και 4) πρέπει να διασφαλίζει ότι έχει την έγκυρη συγκατάθεση των υποκείμενων των δεδομένων πριν από την απόκτηση και να παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με πότε μια κάμερα λειτουργεί για τον σκοπό αναγνώρισης προσώπου. Σύσταση 2: Εάν κάποια άτομα αποκτούν ψηφιακές εικόνες και τις τηλεφορτώνουν σε επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες για τον σκοπό της αναγνώρισης προσώπου, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να διασφαλίζουν ότι εκείνοι που τηλεφορτώνουν τις εικόνες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί για τους σκοπούς αναγνώρισης προσώπου. Σύσταση 3: Εάν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων αποκτούν ψηφιακές εικόνες ατόμων από τρίτους (π.χ. αντιγραφή από τον ιστότοπο ή αγορά από άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων) πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά την πηγή και το πλαίσιο στο οποίο οι αρχικές εικόνες αποκτήθηκαν και να εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων. Σύσταση 4: Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ψηφιακές εικόνες και υποδείγματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να προβλέπουν τεχνικούς ελέγχους προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μεταγενέστερης επεξεργασίας των ψηφιακών εικόνων από τρίτους για σκοπούς για τους οποίους ο χρήστης δεν έχει συναινέσει. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να δημιουργήσουν εργαλεία για τους χρήστες που να επιτρέπουν τον έλεγχο της ορατότητας των εικόνων τους που τηλεφόρτωσαν, προτείνοντας εξ ορισμού την περιορισμένη πρόσβαση τρίτων. Σύσταση 5: Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ψηφιακές εικόνες ατόμων που δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της υπηρεσίας ή δεν έχουν άλλως συγκατατεθεί στην επεξεργασία αυτή, υφίστανται επεξεργασία μόνο εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει έννομο συμφέρον. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του παραδείγματος 1, στόχος είναι να παύσει η επεξεργασία και να διαγραφούν όλα τα δεδομένα στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία. Παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων κατά τη διαβίβαση Στην περίπτωση επιγραμμικών και κινητών υπηρεσιών είναι πιθανό ότι θα υπάρξει διαβίβαση δεδομένων μεταξύ απόκτησης εικόνας και των υπολοίπων σταδίων επεξεργασίας (π.χ. τηλεφόρτωση εικόνας από κάμερα σε δικτυακό τόπο για εξαγωγή χαρακτηριστικών και σύγκριση). Σύσταση 6: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της διαβίβασης δεδομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κρυπτογραφημένους διαύλους επικοινωνίας ή να κρυπτογραφεί την ίδια την εικόνα που 9

11 αποκτήθηκε. Όπου είναι δυνατόν, και ιδίως στην περίπτωση της εξακρίβωσης/επαλήθευσης, η τοπική επεξεργασία πρέπει να προτιμηθεί Ανίχνευση προσώπου, εξομάλυνση, εξαγωγή χαρακτηριστικών Ελαχιστοποίηση δεδομένων Τα υποδείγματα που προκύπτουν από ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου μπορεί να περιέχουν περισσότερα δεδομένα, πέραν αυτών που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού. Σύσταση 7: Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που εξάγονται από μια ψηφιακή εικόνα για τη δημιουργία ενός υποδείγματος δεν θα είναι υπερβολικά και θα περιέχουν μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε πιθανή άλλη επεξεργασία. Τα υποδείγματα δεν πρέπει να είναι μεταβιβάσιμα μεταξύ διαφόρων συστημάτων αναγνώρισης προσώπου. Παραβίαση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης δεδομένων Η ταυτοποίηση και η εξακρίβωση/επαλήθευση ενδέχεται να απαιτούν την αποθήκευση του υποδείγματος προς χρήση σε μεταγενέστερη σύγκριση. Σύσταση 8: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να εξετάζει την καταλληλότερη θέση για την αποθήκευση των δεδομένων. Αυτή μπορεί να είναι η συσκευή του χρήστη ή τα συστήματα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει την ασφάλεια των αποθηκευμένων δεδομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την κρυπτογράφηση του υποδείγματος. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να επιτευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπόδειγμα ή χώρο αποθήκευσης. Ιδίως, στην περίπτωση αναγνώρισης προσώπου για τους σκοπούς της επαλήθευσης, μπορούν να χρησιμοποιούνται τεχνικές βιομετρικής κρυπτογράφησης με αυτές τις τεχνικές, το κρυπτογραφικού κλειδί συνδέεται άμεσα με τα βιομετρικά δεδομένα και ξαναδημιουργείται μόνον εάν το σωστό βιομετρικό δείγμα εμφανίζεται για επαλήθευση, χωρίς να έχει αποθηκευθεί εικόνα ή υπόδειγμα (έτσι ώστε να σχηματίζει ένα είδος «μη ανιχνεύσιμων βιομετρικών στοιχείων»). Πρόσβαση των υποκειμένων των δεδομένων Σύσταση 9: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων κατάλληλους μηχανισμούς για να ασκούν το δικαίωμά τους πρόσβασης, όπου κρίνεται σκόπιμο, τόσο στις αρχικές εικόνες όσο και στα υποδείγματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της αναγνώρισης προσώπου. Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2012 Για την ομάδα εργασίας Ο Πρόεδρος Jacob KOHNSTAMM 10

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Τάκης Κακούρης, Δικηγόρος, Ζέπος & Γιαννόπουλος www.zeya.com Επισκόπηση εξελίξεων (2013-2014) 158 αποφάσεις της Αρχής το 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης

Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου jiliad@aegean.gr Αθήνα, Ιούλιος 2004 Η έννοια του Κακόβουλου Λογισμικού Το Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΣ.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και συμβουλές

Οδηγίες και συμβουλές Οδηγίες και συμβουλές Τηρήστε αυτές τις οδηγίες και συμβουλές προκειμένου να αποκτήσετε καλές συνήθειες όσον αφορά την επιγραμμική ασφάλεια. Η ενότητα αυτή αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Get Safe Online

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γνώμη 02/2013 για τις εφαρμογές των έξυπνων συσκευών

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γνώμη 02/2013 για τις εφαρμογές των έξυπνων συσκευών ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 00461/13/EL WP 202 Γνώμη 02/2013 για τις εφαρμογές των έξυπνων συσκευών Εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2013 Η παρούσα ομάδα εργασίας συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & Γιώργος Ν.Γιαννόπουλος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚ 160 και ΚΠολΔ 443 α Το έγγραφο πρέπει να έχει ιδιόχειρη

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 26.1.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-14 Σχέδιο έκθεσης Toine Manders (PE416.256v01-00) σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 00909/10/EL WP 171 Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση Εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2010 Η συγκεκριµένη οµάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Διαδικασία Αιτήσεων 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..»

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» 1. Γενικά Το ηλεκτρονικό κατάστηµα µε την επωνυµία www.print24.com/gr είναι µία προσφορά της εταιρείας unitedprint.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 74/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.3.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιανουαρίου 2013 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/363 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3761/16-06-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Nestlé για τα Cookies

Πολιτική της Nestlé για τα Cookies Πολιτική της Nestlé για τα Cookies Τι είναι τα Cookies? Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ν. 89(Ι)/2013 89(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ BOBBI BROWN GREECE «Γνωρίστε το make up της ταινίας «ΑΝ»» «Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με

Διαβάστε περισσότερα