ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 3 : Ευθύνες του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 4 :Υποχρεώσεις Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 5 : Μέτρα Ασφαλείας ΑΡΘΡΟ 6 : Φορολογικές Υποχρεώσεις ΑΡΘΡΟ 7 : Προσωπικό του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 8 : Υπερωριακή Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές ΑΡΘΡΟ 9 : Τρόπος πληρωμής Δικαιολογητικά ΑΡΘΡΟ 10 : Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων ΑΡΘΡΟ 11 : Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης ΑΡΘΡΟ 12 : Δωσιδικία ΑΡΘΡΟ 13 : Καταγγελία της Σύμβασης

2 Άρθρο 1 Εκπροσώπηση της Εταιρείας 1. Ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται, καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, να επιβλέπει, δια των αρμοδίων οργάνων του, την πιστή και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης. 2. Αρμόδια για την παρακολούθηση της Σύμβασης, από πλευράς του ΑΔΜΗΕ, ορίζεται η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποστήριξης (εφεξής ΔΑΔΥ) ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία μαζί της, για κάθε σχετικό θέμα που αφορά την παρούσα σύμβαση. Αρμόδιοι για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της παρούσης σύμβασης ορίζονται οι: για το κυλικείο στο κτίριο Δυρραχίου 89 & Κηφισού: κ. Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, Επιτελικός Τομεάρχης ΔΑΔΥ, τηλ.: και για το κυλικείο στο κτίριο Αγ. Άννης 70: κα Σ. ΓΛΑΡΟΥ, Υποτομεάρχης ΔΣΣΜ, τηλ.: Άρθρο 2 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης και να προβαίνει εξ ονόματος του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. Άρθρο 3 Ευθύνες του Αναδόχου 1. Συμφωνείται ρητά, ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί κατά τη λειτουργία των κυλικείων ή και εξαιτίας τούτου, είτε σε εργαζόμενό του είτε σε προσωπικό του ΑΔΜΗΕ, είτε σε κάθε τρίτο. Οι τυχόν ζημίες και βλάβες που ενδεχομένων θα προξενηθούν στα ανωτέρω πρόσωπα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Στις ζημίες περιλαμβάνονται ιδίως, οι σωματικές βλάβες, ο θάνατος και η εξ αυτών χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, αλλά και οι υλικές ζημίες σε κάθε τρίτο, εννοούμενου ως τέτοιου και του ΑΔΜΗΕ μετά του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και εντός 24 ωρών, όλα τα ατυχήματα τα οποία συμβούν τόσο στον ΑΔΜΗΕ, όσο και στο οικείο Αστυνομικό τμήμα και στον Επιθεωρητή Εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς. Επίσης, υποχρεούται να διαφυλάσσει το χώρο του ατυχήματος, ως έχει. 2. Ο Ανάδοχος απαλλάσσει τον ΑΔΜΗΕ από κάθε ευθύνη εκτός από εκείνες που ρητά αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση. 3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για την εκτέλεση του Αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης άτομα απολύτως κατάλληλα και δηλώνει ότι, επισκέφθηκε το χώρο όπου θα εκτελούνται οι εργασίες αυτές και έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τον ΑΔΜΗΕ και αναλαμβάνει το συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του πέραν από το συμβατικό τίμημα. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλους τους όρους της Σύμβασης και να εγγυάται την άρτια, πλήρη, ασφαλή, οικονομική, εμπρόθεσμη σύμφωνα με τους ισχύοντας σχετικούς Κανονισμούς και τους κανόνες της σύγχρονης Επιστήμης εκπόνηση των εργασιών της Σύμβασης και ότι αυτή δεν θα έχει ελαττώματα. 2

3 5. Ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιάζει τον ΑΔΜΗΕ με όλες τις απαραίτητες γραπτές πληροφορίες, δεδομένα, τα οποία ο ΑΔΜΗΕ θα ζητήσει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και τα οποία θεωρεί χρήσιμα για την πληρότητα ή ορθότητα αυτής. 6. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με το αστικό και ποινικό δίκαιο για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις τόσο του ίδιου, όσο και των προστηθέντων του, που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, είτε στο προσωπικό του, είτε στο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ ή σε τρίτους, καθώς και τυχόν ζημιές ή βλάβες που ενδεχομένως προξενηθούν σ αυτούς. 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημία, η οποία θα προκληθεί σε βάρος του ΑΔΜΗΕ, έστω κι αν αυτό οφείλεται σε ελαφρά ακόμα αμέλεια αυτού ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των ανωτέρω ζημιών από τον Ανάδοχο εντός ευλόγου προθεσμίας, ο ΑΔΜΗΕ θα δικαιούται να αποκαταστήσει ο ίδιος τις προκληθείσες σε αυτόν ζημίες με δαπάνες του Αναδόχου. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Αναδόχου O Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση, που θα συναφθεί, υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο κατά τις διατάξεις περί απαιτήσεων του Αστικού Κώδικα για οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος εγγυάται την τιμιότητα και την φερεγγυότητα του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΑΔΜΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική Σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: (α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΑΔΜΗΕ και (β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΑΔΜΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της 3

4 Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοι του Αναδόχου είναι υποχρεωμένοι να φορούν κατά την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο της σύμβασης και καθ όλη την παραμονή τους εντός των κτιρίων του ΑΔΜΗΕ αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου, να φέρουν σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία τους, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμό και η ειδικότητά τους. Την ενδυμασία του προσωπικού χορηγεί υπ ευθύνη του ο Ανάδοχος και συμπεριλαμβάνει δύο θερινές και δύο χειμερινές για κάθε απασχολούμενο. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της σύμβασης οργάνου του ΑΔΜΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Αναδόχου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο, για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της σύμβασης, όργανο του ΑΔΜΗΕ αντίγραφο της σύμβασης εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης και θα εισέρχεται στο κτίριο του ΑΔΜΗΕ, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει αποδεικτικό υποβολής της ΑΠΔ, καθώς απόσπασμα ατομικού λογαριασμού από το ΙΚΑ για κάθε απασχολούμενο από αυτόν, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχει υποβληθεί Α.Π.Δ., αμέσως μόλις αυτό οριστικοποιηθεί από το ΙΚΑ και είναι διαθέσιμο προς εκτύπωση. Τα αποσπάσματα των ατομικών λογαριασμών θα πρέπει να ταυτίζονται με τις καθημερινά υποβαλλόμενες, καταστάσεις απασχόλησης του προσωπικού του Αναδόχου που αφορούν την ίδια χρονική περίοδο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί στις υπόψη εργασίες, καθώς και για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας του προσωπικού. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των προβλέψεων και προθεσμιών που αφορούν στην καταγγελία της σύμβασης. Επιπροσθέτως, κατ εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων του ΑΔΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων, να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από τον ΑΔΜΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. Κατά τα λοιπά, θα εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων του ΑΔΜΗΕ. 4

5 Άρθρο 5 Μέτρα Ασφαλείας Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά, ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών θα προβαίνει κάθε φορά στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας που, κατά τους κανόνες της τέχνης, τους τυχόν Κανονισμούς που ισχύουν και κατά την κρίση επιμελούς ανδρός, απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ και παντός τρίτου, καθώς και για την αποφυγή προκλήσεως οποιασδήποτε ζημιάς στον ΑΔΜΗΕ ή σε τρίτους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. Άρθρο 6 Φορολογικές Υποχρεώσεις Όλοι ανεξαίρετα οι σχετικά με την παρούσα σύμβαση συναλλαγές και οι βάσει αυτής, πληρωμές, έκδοση αποδείξεων, τιμολογίων κ.λ.π. επιβεβλημένοι (όχι όμως και όσοι τυχόν θα επιβληθούν στο μέλλον) πάσης φύσεως φόροι, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και γενικά παντός τρίτου, οι προσαυξήσεις και τα τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο, με εξαίρεση το ΦΠΑ που βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ. Η παραπάνω απαρίθμηση των επιβαρύνσεων έγινε εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Άρθρο 7 Προσωπικό του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίγραφα των συμβάσεων του προσωπικού του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης και στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός της Σύμβασης, η περιγραφή των εργασιών, το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου και σε στήλες τα εξής στοιχεία: α. Αύξων αριθμός β. Ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός του εργαζόμενου γ. Ειδικότητα δ. Αριθμός Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. ε. Αριθμός βιβλιαρίου ΙΚΑ Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα ως άνω στοιχεία. 2. Το προσωπικό που θα εργάζεται, θα υπογράφει σε καταστάσεις που με μέριμνα του Αναδόχου θα υπάρχουν και στις οποίες θα αναγράφονται ο αριθμός της Σύμβασης, τα στοιχεία του Αναδόχου και του Εκπροσώπου της Εταιρείας καθώς και η ημερομηνία. Οι καταστάσεις αυτές θα προσκομίζονται την επόμενη ημέρα στον Εντεταλμένο εκπρόσωπο της ΑΔΜΗΕ. 3. Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με το απαραίτητο βιβλιάριο υγείας από το Υγειονομικό και να είναι πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων (όπως προβλέπεται από τον ΕΚ 852/2004 παράρτημα ΙΙ κεφ. ΧΙΙ). Σε περίπτωση επιβολής προστίμου από τις αρμόδιες Αρχές, λόγω μη εκπλήρωσης των προαναφερομένων υποχρεώσεων, η ευθύνη και η δαπάνη θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 5

6 4. Σε περίπτωση απουσίας των εργαζομένων ο Ανάδοχος, ο οποίος θα είναι ενημερωμένος από αυτούς για την απουσία τους, θα είναι υποχρεωμένος να τους αντικαταστήσει με άλλους που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την απασχόληση στο χώρο του κυλικείου και θα έχει ενημερώσει σχετικά τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΔΥ. 5. Ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητά με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την αιτιολογημένη απομάκρυνση οποιουδήποτε εργαζομένου του Αναδόχου που κρίνεται για οποιοδήποτε λόγο ως ακατάλληλος. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει τον εργαζόμενο αυτό με δικές του δαπάνες και δεν μπορεί να τον ξαναχρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΑΔΜΗΕ. Άρθρο 8 Υπερωριακή Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές Η απασχόληση του προσωπικού του Αναδόχου μπορεί να απαιτήσει υπερωριακή, νυχτερινή εργασία ή εργασία σε εορτές και αργίες. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις και εφόσον έχει προηγηθεί έγκριση του ΑΔΜΗΕ για την μεταβολή των ωρών λειτουργίας του κυλικείου, θα εφαρμόζονται απαρέγκλιτα για το υπόψη προσωπικό, οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και των άλλων σχετικών Νόμων. Άρθρο 9 Τρόπος πληρωμής Δικαιολογητικά 1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών: (α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, (β) Πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με τους όρους της παρούσας Σύμβασης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Στην πιστοποίηση θα αναγράφονται και οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των κυλικείων, (γ) Φορολογική Ενημερότητα, (δ) (ε) Ασφαλιστική Ενημερότητα, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το απασχολούμενο για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης προσωπικό του Αναδόχου, για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, (στ) Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει και απόσπασμα ατομικού λογαριασμού από το ΙΚΑ για κάθε απασχολούμενο από αυτόν, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχει υποβληθεί Α.Π.Δ., αμέσως μόλις αυτό οριστικοποιηθεί από το ΙΚΑ και είναι διαθέσιμο προς εκτύπωση. (ζ) (η) Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή, μέσω τραπέζης, των αποδοχών του απασχολούμενου για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου, για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου και Κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο ενδεχομένως θα ζητηθεί από τα αρμόδια για την πληρωμή όργανα του ΑΔΜΗΕ, από το οποίο δύναται να αποδειχθεί η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με το απασχολούμενο για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης προσωπικό του Αναδόχου, για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 2. Εξαιρουμένου του πρώτου μηνός, για κάθε μηνιαία πληρωμή του ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα του προηγούμενου μηνός και ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη αξίωση για οποιαδήποτε χρηματική καταβολή, που απορρέει από εργασία του προσωπικού που αφορά στην υπόψη παροχή Υπηρεσίας. 6

7 3. Σε περίπτωση που με οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιηθεί τεκμηριωμένα στον ΑΔΜΗΕ, ότι ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στο προσωπικό που απασχολεί στα πλαίσια της υπόψη σύμβασης (και δεδομένων των επιπτώσεων που έχει στον ΑΔΜΗΕ αυτή η εκκρεμότητα), ρητά συμφωνείται στη Σύμβαση ότι ο Ανάδοχος εκχωρεί το δικαίωμα στον ΑΔΜΗΕ να δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό (και μέχρι του ποσού που οφείλει ο ΑΔΜΗΕ στον Ανάδοχο από μεταξύ τους συμβάσεις) ώστε να καλύψει διεκδικήσεις των υπόψη εργαζομένων από τον ίδιο. Άρθρο 10 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων Για την κάλυψη των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ. Το αντικείμενο, η διάρκεια, τα όρια αποζημίωσης καθώς και οι ειδικοί και γενικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της παραπάνω ασφάλισης, καθορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα σύμβαση Τεύχος περί Ασφαλίσεων. Άρθρο 11 Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον εαυτό του, μερικώς ή ολικώς στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΑΔΜΗΕ. 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΑΔΜΗΕ. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. Άρθρο 12 Δωσιδικία Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 19 των Γενικών Όρων της Διακήρυξης ισχύουν και τα ακόλουθα: 1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας που θα προκύπτει από ή σε σχέση με τη Σύμβαση και θα αφορά στο κύρος, την εκτέλεση, την εφαρμογή και την ερμηνεία της ως και τις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή, συμφωνείται να καταβάλλεται προσπάθεια διευθέτησης με φιλικό διακανονισμό μεταξύ του Διευθυντή ΔΑΔΥ και του Αναδόχου. 2. Αν η διαπραγμάτευση αυτή, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 7

8 Άρθρο 13 Καταγγελία της Σύμβασης Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 18 των Γενικών Όρων της Διακήρυξης ισχύουν και τα ακόλουθα: 1. Εάν ο εργολάβος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, ο ΑΔΜΗΕ θα καταγγέλλει τη σύμβαση τηρουμένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων και προθεσμιών του άρθρου 18 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΑΔΜΗΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 8 του τεύχους 3 «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ» της παρούσας σύμβασης εγγύησης και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΑΔΜΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 2. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο Άρθρο 4 του παρόντος τεύχους των Ειδικών Όρων (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 8

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Χαλκίδα 20/02/2014 Αριθ. Πρωτ: 15029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα