Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : Τηλέφωνο : ,194,195

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : Τηλέφωνο : ,194,195 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη Αναδόχου συντήρησης του συστήματος τηλεχειρισμού των Υποσταθμών Έλξεως και Εγκαταστάσεων του δικτύου του συστήματος της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ», με διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας (ΤΔ-008/14). Προϋπολογισμός: Είκοσι οχτώ χιλιάδες Ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κ.λ.π.) να υποβάλουν την προσφορά τους για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης του συστήματος τηλεχειρισμού των Υποσταθμών Έλξεως και Εγκαταστάσεων του δικτύου του συστήματος της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, για ένα έτος με δικαίωμα μονομερούς από πλευράς ΣΤΑΣΥ παράτασης για ένα ακόμη έτος, με τίμημα το αρχικά ετήσιο προσφερθέν κόστος συντήρησης. Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Αρμόδιας Διεύθυνσης Έλξης και Αποκλεισμού της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ με τίτλο Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου συντήρησης του συστήματος τηλεχειρισμού των Υποσταθμών Έλξεως και Εγκαταστάσεων του δικτύου του συστήματος της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει ένα ετήσιο βασικό τίμημα που θα αφορά στην παροχή υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 του συνημμένου τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης με την οικονομική προσφορά συνυποβάλλεται συμπληρωμένος και όμοιος πίνακας με αυτόν του άρθρου 3 του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, με το ωρομίσθιο των αναφερομένων στον πίνακα ειδικοτήτων για ημερήσια και νυχτερινή εργασία, προκειμένου να γνωρίζει η ΣΤΑΣΥ ΑΕ το τίμημα που θα καταβάλλει στον Ανάδοχο, σε περιπτώσεις απασχόλησης του για αποκατάσταση έκτακτων ζημιών στον εξοπλισμό από βανδαλισμούς και λοιπά περιστατικά για τα οποία δεν έχει αποδεδειγμένα ευθύνη ο ίδιος ο Ανάδοχος. Οι τιμές αυτού του πίνακα δεν αξιολογούνται με την οικονομική προσφορά.

2 Οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένες αρμόδια από τους συμμετέχοντες. Ο Φ.Π.Α. δεν θα περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή και θα αναφέρεται χωριστά. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο συνολικό τίμημα ή δεν έχει συμπληρωθεί ο πίνακας του άρθρου 3 του τεύχους Προκήρυξη Διαγωνισμού με τα ωρομίσθια ειδικοτήτων, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή θα ενημερώσει εγγράφως τους διαγωνιζόμενους για την ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας καλώντας συγχρόνως να επιβεβαιώσουν τις υποβληθείσες οικονομικές τους προσφορές. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας περιγράφεται στο συνημμένο παράρτημα με τίτλο: «ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ (βάσει χαμηλότερης τιμής)». Το τίμημα εκκίνησης είναι το τίμημα της χαμηλότερης τιμής που θα προκύψει από τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, οι οποίες θα προκύψουν από την ηλεκτρονική δημοπρασία, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας. Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα διεξαχθεί μόνον εφόσον ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών είναι τουλάχιστον δύο (2). Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα παρακολουθηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, η εταιρεία Β24 της Eurobank στο δικτυακό τόπο της οποίας θα διεξαχθεί η δημοπρασία, θα παραδώσει στην Επιτροπή έγγραφη και πλήρη αναφορά για το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Η Επιτροπή θα συντάξει σχετικό πρακτικό με βάση τα αποτελέσματα της διεξαγωγής της δημοπρασίας και τις αρχικές έντυπες οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτούνται οποιεσδήποτε τυχόν ενημερωτικές επιστολές, βελτιώσεις, συμπληρώσεις, ή διευκρινίσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Πληροφορίες τεχνικής φύσεως παρέχονται καθημερινά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Έλξης της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ στο τηλέφωνο: (Αρμόδιος κ. Αποστολόπουλος).

3 Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα το αργότερο, στη Διεύθυνση Προμηθειών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα, 4 ος όροφος, γραφείο 8. Στο φάκελο της προσφοράς να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας καθώς και ο τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Κριτήριο Ανάθεσης Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει μεταξύ των διαγωνιζομένων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλλει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή κατά τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, η οποία δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη. Σημειώνουμε: 1. Με ευθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ημέρες. 3. Εξυπακούεται ότι το προσφερθέν κόστος ωριαίας αποζημίωσης (νυχτερινής ή ημερήσιας) θα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην εργατική Νομοθεσία για αντίστοιχης ειδικότητας και προϋπηρεσίας τεχνικό προσωπικό. 4. Το συμβατικό ετήσιο τίμημα θα καταβάλλεται σε 4 δόσεις. Κάθε δόση θα αφορά το δεδουλευμένο τρίμηνο και θα τιμολογείται εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών του πρώτου μήνα του επόμενου τριμήνου. Θα εξοφλείται δε, έναντι εξόφλησης τιμολογίου του Αναδόχου συντηρητή, συνοδευόμενο από πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών, που θα συντάσσει η επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρίας μας. 5. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης : Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής για ποσό ίσο με το 10% του βασικού συμβατικού τιμήματος. 6. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο της πλήρους και ανεπιφύλαχτης αποδοχής των όρων του παρόντος διαγωνισμού. Νικόλαος Χ. Παπαθανάσης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Όροι Διαγωνισμού - Τευχος Τεχνικών Προδιαγραφών

4 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε Ταχυδρομική Διεύθυνση : Αθηνάς 67 ΤΚ Αθήνα «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου συντήρησης του Συστήματος Τηλεχειρισμού των Υποσταθμών Έλξεως και Εγκαταστάσεων του δικτύου της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ, για ένα έτος και με διατήρηση μονομερούς δικαιώματος από πλευράς ΣΤΑΣΥ παράτασης της σχετικής σύμβασης για ένα ακόμη έτος.» ΤΔ-008/14 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΤΟΥΣ: (πλέον Φ.Π.Α)

5 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η ανάληψη ολοκληρωμένης συντήρησης με υλικά όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή (SIEMENS), καθώς και η αποκατάσταση των βλαβών τους δια αντκαταστάσεώς τους με άλλα καινούρια, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και συμφωνεί προς τούτο και η ΣΤΑΣΥ. Συγκεκριμένα θα συντηρείται και θα υποστηρίζεται τεχνικά το σύστημα με στόχο να είναι πλήρως διαθέσιμο και σε απρόσκοπτη λειτουργία καθόλη την περίοδο ισχύος της σύμβασης ο εξοπλισμός του. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος και η ΣΤΑΣΥ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να παρατείνει αυτή για ένα έτος ακόμη με τους ίδιους οικονομικούς και λοιπούς όρους. Στο παράρτημα της παρούσας επισυνάπτεται και τεύχος με την αναλυτική τεχνική περιγραφή του προς συντήρηση συστήματος. 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής της και ισχύει για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα από πλευράς του ΠΕΛΑΤΗ να παρατείνει αυτή για περαιτέρω ένα (1) έτος κατόπιν έγγραφης προ διμήνου ειδοποίησης του "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ". Στον παρόντα διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (επιχείρηση), που αποδεδειγμένα έχει εκτελέσει συντηρήσεις συστημάτων τηλεχειρισμού Υποσταθμών κατά την τελευταία πενταετία, ήτοι από 1/1/2009 και μετά, με συνολικό άθροισμα ανταλλάγματος υλοποιηθησών συμβάσεων τουλάχιστον ίσον με το ποσό του προϋπολογισμού. Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται η ως άνω εμπειρία. Προκειμένου οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να αποδείξουν την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα και εμπειρία θα πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις από τους κυρίους των έργων που έχουν εκτελέσει. Στις βεβαιώσεις αυτές, που δεν θα είναι συστατικές επιστολές, θα πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε στοιχεία όπως, ο χρόνος υπογραφής της Σύμβασης, το αντικείμενο, το συμβατικό τίμημα, ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης του έργου, ο χρόνος περάτωσης αυτού, η καλή και η σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους εκτέλεσή του κλπ. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν και σε απλά φωτοαντίγραφα. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι προσφέροντες θα διατυπώσουν την οικονομική τους προσφορά ως εξής ; 1. Ένα ετήσιο βασικό τίμημα που θα αφορά στην παροχή υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 του παρόντος. Το ποσό του ετήσιου βασικού τιμήματος θα είναι και το μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη του μειοδότη 2. Επίσης, με την οικονομική προσφορά συνυποβάλλεται συμπληρωμένος και όμοιος πίνακας με τον παρακάτω, με το ωρομίσθιο των αναφερομένων σ αυτόν ειδικοτήτων προκειμένου να γνωρίζει η ΣΤΑΣΥ το τίμημα που θα καταβάλλει στον Ανάδοχο σε περιπτώσεις απασχόλησής του για αποκατάσταση έκτακτων ζημιών στον εξοπλισμό

6 από βανδαλισμούς και λοιπά περιστατικά για τα οποία δεν έχει αποδεδειγμένα ευθύνη ο ίδιος ο Ανάδοχος. Κατηγορία προσωπικού Εργατοώρα (ευρώ) Διπλ. Μηχανικοί Τεχνολόγοι Μηχανικοί Τεχνίτες στη συντήρηση & επισκευή Βοηθοί τεχνίτες Οι τιμές του πίνακα θα επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις για νυχτερινή εργασία ή εργασία σε αργίες/εορτές. Οι τιμές του παρόντος πίνακα δεν αξιολογούνται με την οικονομική προσφορά. 4. ΕΤΗΣΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ): Το Βασικό ετήσιο τίμημα για την υποστήριξη του συστήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες : Υπηρεσία Προληπτικής Συντήρησης (Αρθρο 9 και 20) Υπηρεσία Τηλεφωνικής Υποστήριξης (Αρθρο 9) Διαθεσιμότητα προσωπικού του αναδόχου για την περίπτωση εκτάκτων βλαβών (Αρθρο 5 και17) Στο ετήσιο βασικό τίμημα κατά τα παραπάνω, περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως φόροι και κρατήσεις, οι αποζημιώσεις του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ καθώς και οι υπέρ αυτού ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισής του, οι δαπάνες μεταφοράς αυτού στο έργο προκειμένου να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες τους, το κόστος χρήσης μηχανικών και λοιπών μέσων κατά την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, το κέρδος του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, τα Γενικά του έξοδα και κάθε άλλη δαπάνη που ρητά δεν αναφέρεται στην παρούσα. 5. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Με τον όρο <<Πλήρης Λειτουργία του Συστήματος (ΠΛΣ)>> θα εννοούμε εφεξής την λειτουργική κατάσταση αυτού κατά την οποία : Υπάρχει πλήρης απεικόνιση στις οθόνες του Κέντρου Τηλεχειρισμού στο ΚΕΛ της ΣΤΑΣΥ της λειτουργικής κατάστασης όλων των Υποσταθμών έλξεως και εγκαταστάσεων. Είναι σε χρήση ο τηλεχειρισμός όλων των στοιχείων του κάθε Υποσταθμού, όπως ακριβώς απεικονίζεται στις οθόνες του συστήματος στο Κ.Ε.Λ. Οι βλάβες του συστήματος τηλεχειρισμού των Υ/Σ διακρίνονται σε :

7 Μικρές βλάβες, που δεν επηρεάζουν την Πλήρη Λειτουργία του Συστήματος (ΠΛΣ). Μεγάλες βλάβες, που εμποδίζουν την Πλήρη Λειτουργία του Συστήματος (ΠΛΣ) και αυτό λειτουργεί μερικώς. Βαριές βλάβες, που διακόπτεται μόνιμα ή και προσωρινά η Πλήρης Λειτουργία του Συστήματος (ΠΛΣ), δηλαδή όλο το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη και η προσέλευση Τεχνικού του «Συντηρητή» θα είναι: εντός 24 ωρών το πολύ, σε περίπτωση Μικρών βλαβών εντός δύο (2) ωρών το πολύ, σε περίπτωση Μεγάλων βλαβών εντός δύο (2) ωρών το πολύ, σε περίπτωση Βαριάς βλάβης από την ώρα λήψεως της αναγγελίας της βλάβης ανεξάρτητα αν η κλήση γίνει εντός ή και εκτός του ωραρίου εργασίας της ΣΤΑΣΥ, δηλαδή καθ όλο το εικοσιτετράωρο συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και Αργιών. Η αναγγελία της βλάβης θα γίνεται τηλεφωνικώς και γραπτώς μέσω FAX, εφόσον το τελευταίο είναι εφικτό, από την αρμόδια Υπηρεσία της ΣΤΑΣΥ. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών αποκατάστασης μιας βλάβης θα είναι : εντός 36 ωρών το πολύ, από την ώρα αναγγελίας μικρής βλάβης εντός 4 ωρών το πολύ, από την ώρα αναγγελίας μεγάλης βλάβης εντός 2 ωρών το πολύ, από την ώρα αναγγελίας βαριάς βλάβης Η χρονική διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης μιας βλάβης θα είναι : 48 ώρες το πολύ από την αναγγελία μικρής βλάβης Σε περίπτωση μεγάλης βλάβης και βαριάς βλάβης και με την άφιξη του Συντηρητή στο χώρο των εγκαταστάσεων του συστήματος στην Α.Ε. ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 16 της παρούσης Σύμβασης («ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ».) Ο Συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

8 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει συντήρηση και επιδιόρθωση στις περιπτώσεις: 1. Βλαβών που οφείλονται αποδεδειγμένα στην κακή χρήση των μηχανημάτων ή επέμβασης σ αυτά από άτομα μη ανήκοντα στο προσωπικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ή δεν είναι εξουσιοδοτημένα από αυτόν και βλαβών που οφείλονται σε αστοχία υλικών. 2. Μεγάλων φυσικών καταστροφών ή βανδαλισμών, όπως π.χ πλημμυρών, σεισμών και κεραυνών (ανωτέρα βία). Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφ οσον τούτο απαιτηθεί από την ΣΤΑΣΥ, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα προσφέρει τις υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών στον εξοπλισμό έναντι των τιμών που προβλέπονται στους αντίστοιχους πίνακες που επισυνάπτονται στην παρούσα. 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η Σύμβαση δεν καλύπτει υπηρεσίες αντκατάστασης αναλώσιμων υλικών όπως κεφαλές εκτυπωτών, μελανοταινιών, print belt ή train εκτυπώσεως, μηχανογραφικό χαρτί εκτύπωσης, μπαταρίες και λυχνίες ούτε και δαπάνες προμήθειας τούτων. 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Η τιμολόγηση των παρεχόμενων βασικών υπηρεσιών θα γίνεται ανά τρίμηνο και κατόπιν πιστοποίησης από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Το τριμηνιαίο τίμημα θα τιμολογείται εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών του πρώτου μήνα του επόμενου τριμήνου και θα αφορά το προηγούμενο τρίμηνο παροχής υπηρεσιών. Περαιτέρω, τυχόν τίμημα που αφορά σε από μέρους του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ υπηρεσίες για αποκατάσταση βλαβών (κόστη ανταλλακτικών, χρονοχρέωση απασχόλησης τεχνικού προσωπικού), θα εξοφλείται έναντι τιμολογίων αυτού σε συνδυασμό και με σχετικές πιστοποιήσεις της επιβλέπουσας τη σύμβαση Τεχνικής Υπηρεσίας.

9 9. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.1 Προληπτική συντήρηση: Προς αποφυγή βλάβης του συστήματος καθώς και για διαπίστωση της καλής λειτουργίας και χρήσης του, ο "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ" θα προβαίνει σε προληπτική συντήρηση ως ορίζει ο κατασκευαστής των εξαρτημάτων αυτού, ήτοι δύο (2) φορές ετησίως για το κάθε ένα τοπικό σημείο ελέγχου (Υποσταθμό ) και τέσσερις (4) φορές ετησίως για το Κέντρο Ελέγχου στο ΚΕΛ. Οι μισές εκ των συντηρήσεων (μία για κάθε τοπικό σημείο ελέγχου και δύο για το Κέντρο Ελέγχου στο ΚΕΛ) θα πραγματοποιούνται κατά τις νυκτερινές ώρες διακοπής της συγκοινωνίας ήτοι από 01:15 έως 04:10 καθημερινά και οι άλλες μισές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα τοπικά σημεία ελέγχου δηλαδή οι Υποσταθμοί που διαθέτει η γραμμή 1 της ΣΤΑΣΥ είναι είκοσι έξι (26) και κατά συνέπεια απαιτούνται συνολικά πενήντα έξι (56) συντηρήσεις εκ των οποίων οι μισές θα γίνονται κατά την νυκτερινή διακοπή της συγκοινωνίας. 9.2 Παρέχεται η ευχέρεια στο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ να εγκαταστήσει (αδαπάνως για τον ΠΕΛΑΤΗ) στον εξοπλισμό του ΠΕΛΑΤΗ επιπρόσθετες διατάξεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του κέντρου Τηλεδιάγνωσης / Τηλεσυντήρησης με το προς υποστήριξη σύστημα / εξοπλισμό κατόπιν ενημέρωσης του Πελάτη Η τηλεφωνική υποστήριξη δεν θα χρεώνεται επιπλέον από το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα παρέχει στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ τα παρακάτω: 1. Άδεια εισόδου στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού 2. Άνετη πρόσβαση και κατάλληλα μέσα κοντά στην περιοχή που βρίσκεται ο εξοπλισμός. 3. Είσοδο και άδεια χρήσεως όλων των πληροφοριών που ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θεωρεί αναγκαία για να γίνει η συντήρηση των ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» θα πρέπει να ακολουθεί τις προκαθορισμένες ενέργειες κατα την λειτουργία του συστήματος τηλεχειρισμού, όπως ακριβώς αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα φυλλάδια του εξοπλισμού αυτού. Ενας αντιπρόσωπος του «ΠΕΛΑΤΗ» θα είναι πάντα παρών κατά το χρονικό διάστημα που το τεχνικό προσωπικό του «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» θα προσφέρει τις υπηρεσίες. Το προσωπικό του «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» δεν θα εισέρχεται και δεν θα παραμένει στον χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων εάν δεν παρευρίσκεται εκεί και ο αντιπρόσωπος του «ΠΕΛΑΤΗ»

10 11. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Η ΑΕ ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ θα διενεργήσει παράλληλα με αυτόν και άλλο διαγωνισμό προκειμένου να προμηθευτεί τα ανταλλακτικά που απαιτούνται. Τα ανταλλακτικά αυτά θα τα αποθηκεύσει η ΑΕ ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ σε δικούς της χώρους και θα τα παραδείδει κάθε φορά στο συντηρητή προκειμένου να προβεί στην αποκατάσταση της βλάβης. Η εγκατάσταση των ανταλλακτικών θα γίνεται αποκλειστικά από τον συντηρητή. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα είδη των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την τεχνική υποστήριξη του συστήματος. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν, βάση της εμπειρίας τους, την ποσότητα σε κάθε ένα είδος προκειμένου να γνωρίζει και η ΑΕ ΣΤΑΣΥ/ ΗΣΑΠ το ελάχιστο διαθέσιμο ΣΤΟΚ ανταλλακτικών που θα πρέπει να διατηρεί κάθε φορά στην αποθήκη της. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ SIEMENS CPU ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ SIEMENS 32 DI 3 ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ SIEMENS 16DQ 4 ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝSIEMENS 8AI 5 ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SIEMENS CP340 6 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SIEMENS PS 7 MODEM ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SIEMENS MD2 8 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ETHERNET 9 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΕΛΕ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 10 ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LP OP 11 ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ VDC ΣΕ 24VDC 12 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ SIEMENS RX SYSTEM RACK IBM SYSTEM RACK TAPE SUBSYSTEM IBM3580L23 15 LASER ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΙΒΜ INFOPRINT INKJET ΕΚΤΥΠΩΤHΣ ΙΒΜ INFOPRINT 1357N 17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΡΜAΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ WIN ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΥ 19 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υ/Σ 20 ΟΘΟΝΕΣ LCD 19'' ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ SIEMENS 21 ΟΘΟΝΕΣ LCD 42'' ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ NEC MIMIKOY 22 ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΘΟΝΩΝ 23 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 24 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 25 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

11 12. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Τοπικό Σύστημα Ελέγχου και Εποπτείας του Η/Μ εξοπλισμού κάθε Υποσταθμού: Ο απαραίτητος Η/Μ εξοπλισμός (προγραμματιζόμενοι ελεγκτές (PLC), μονάδα αυτοματισμού και βοηθητικά ρελλέ) κάθε υποσταθμού. Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC): Ηλεκτρονική διάταξη, που έχει εισόδους και εξόδους, οι οποίες συνδέονται με τα στοιχεία μιας ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και μέσω ενός αλγόριθμου καθορίζει ότι κάποιος συνδυασμός εισόδων παράγει ένα αποτέλεσμα στις εξόδους. Κέντρο Ελέγχου στο ΚΕΛ Ειρήνης : Το σύστημα μέσω του οποίου γίνεται η επιβλεψη και οι χειρισμοί των απομακρυσμένων σημείων ελέγχου (Υποσταθμοί) και περιλαμβάνει του Υπολογιστές με τις Οθόνες τους, το Λογισμικό, τα Modem επικοινωνίας και τους Εκτυπωτές Δίκτυο επικοινωνίας : Ως δίκτυο επικοινωνίας ορίζονται : α)το καλώδιο του Χαλκού β)το καλώδιο τις Οπτικής Ίνας μέσω των οποίων γίνεται η επικοικωνία του Κέντρου με τους Υποσταθμούς. Οι βλάβες στα ανωτέρω καλώδια αφού εντοπισθούν,σε συνεργασία με τον εργολάβο θα αποκαθίστανται από συνεργείο της Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. για το καλώδιο του Χαλκού και από Εργολάβο για το καλώδιο της Οπτικής Ίνας και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης. Ώρες Κανονικής Λειτουργίας: Χρονική περίοδος κατά την οποία η κυκλοφορία υπηρεσιακών - επιβατικών συρμών διεξάγεται κανονικά. Η χρονική αυτή περίοδος είναι σήμερα μεταξύ 04:10 και 01:15 καθημερινά. Ώρες Τεχνικών Εργασιών: Χρονική περίοδος κατά την οποία ο Υποσταθμός έχει τη δυνατότητα να διακοπεί, έχει σταματήσει η κυκλοφορία επιβατικών συρμών και λαμβάνουν χώρα οι εργασίες συντήρησης των συστημάτων, οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες λειτουργίας. Η χρονική αυτή περίοδος είναι σήμερα μεταξύ 01:15 και 04:10 καθημερινά. Χρόνος Απόκρισης: Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που μια βλάβη αναγγέλλεται στον Ανάδοχο έως τη στιγμή που ο Ανάδοχος φθάνει στο χώρο του υποσταθμού και επικοινωνεί με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) της ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ Α.Ε.. Χρόνος Αποκατάστασης: ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τον «Χρόνο Απόκρισης» έως την Ολοκλήρωση Υπηρεσίας. Ολοκλήρωση Υπηρεσίας: ορίζεται η παροχή μόνιμης ή προσωρινής λύσης στο αίτημα του Πελάτη. Στην περίπτωση προσωρινής λύσης εννοείται ότι θα ακολουθεί η μόνιμη λύση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εξουσιοδοτημένο Προσωπικό Πελάτη: ορίζεται το προσωπικό του Πελάτη το οποίο διατηρεί το δικαίωμα υποβολής στο Συντηρητή, αιτήσεων παροχής των Υπηρεσιών σύμφωνα με τη παρούσα Σύμβαση. Δίκτυο: Οι Υποσταθμοί, Οι Σταθμοί, Σήραγγες, Συρμοί, Μέγαρο Αθήνας, Μέγαρο Πειραιά, ΚΕΛ της ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ Α.Ε..

12 13. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α) Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωμα, να ζητήσει την αύξηση του προσωπικού του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, ή οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεσή τους, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της συντήρησης. Β) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα απασχολεί το δηλωθέν κατά την υπογραφή της παρούσας πιστοποιημένο προσωπικό του για τις ανάγκες της συντήρησης του εξοπλισμού (πλήθος προσωπικού, βιογραφικά, ειδικότητες, άδειες, περιγραφή της εκτελούμενης εργασίας κ.λ.π.) Γ) Το προσωπικό, που δηλώνεται από το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για να καλύψει τις απαιτήσεις της Σύμβασης θα είναι αποκλειστικά προορισμένο για τις εργασίες της Σύμβασης. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ειδοποιεί εγγράφως την ΣΤΑΣΥ όταν πρόκειται να προσθέσει, αφαιρέσει ή αντικαταστήσει άτομα δικαιολογώντας τις μεταβολές του. Σε περίπτωση αυθαίρετης προσθήκης, αφαίρεσης ή αντικατάστασης ατόμων από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΣΤΑΣΥ., θα κινηθεί διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. Δ) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύσεις, αποχωρήσεις ή ασθένειες εργαζομένων του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ επηρεάσουν τις εργασίες συντήρησης, τότε θα δίνεται περιθώριο 5 εργασίμων ημερών σε αυτόν για την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων. Αν μετά το πέρας των 5 εργασίμων ημερών δεν καλυφθούν οι θέσεις, τότε θα κινηθεί από την ΣΤΑΣΥ η διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. Ε) Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την απομάκρυνση από το έργο οποιουδήποτε εργαζόμενου του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ εφόσον κριθεί ότι είναι ακατάλληλος για την συγκεκριμένη εργασία ή δεν υπακούει σε προφορικές ή γραπτές οδηγίες της. Στην περίπτωση αυτή ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ οφείλει αναντίρρητα να συμμορφωθεί και να προβεί στην αντικατάσταση του κρινόμενου ως ακατάλληλου με άλλο κατάλληλο εργαζόμενο. 14. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑΣΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α) Ο Επιβλέπων του έργου της συντήρησης του Τηλεχειρισμού των Υποσταθμών ορίζεται ως διαχειριστής της Σύμβασης. Έγγραφα από την ΣΤΑΣΥ προς τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ συνυπογράφονται από την επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΣΤΑΣΥ. Β) Διαχειριστής της Σύμβασης από πλευράς ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ορίζεται ο υπογράφων την Σύμβαση. Γ) Το προσωπικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, που θα είναι σε ετοιμότητα, θα δηλώνεται ονομαστικά με αριθμούς κινητού τηλεφώνου ή σταθερού συνεχούς λειτουργίας. Ο Επιβλέπων θα καλεί τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ στα τηλέφωνα αυτά και αποστέλλει και ΦΑΞ, εάν αυτό είναι εφικτό, ζητώντας την παρουσία του προσωπικού του στο Δίκτυο. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν απαντά στα δηλωθέντα τηλέφωνα θα κινηθεί από την ΣΤΑΣΥ η διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας.

13 15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α) Προγραμματισμένη συντήρηση μπορεί να εκτελεσθεί τόσο κατά τις εργάσιμες ώρες όσο και κατά τις νυκτερινές ώρες διακοπής της συγκοινωνίας Β) Κατά την υπογραφή της παρούσας ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να προσκομίσει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του πρώτου έτους (56 συντηρήσεις) προς έγκριση. Την ίδια υποχρέωση έχει αυτός και για καθένα των επόμενων ετών ένα μήνα προ της έναρξης κάθε έτους. Για τον προγραμματισμό ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα λαμβάνει υπόψη του ότι το πρόγραμμα πρέπει να είναι κατανεμημένο σε όλο το έτος. Γ) Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ζητά από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ αλλαγές στο Πρόγραμμα συντήρησης σύμφωνα με τις ανάγκες της. Οι αλλαγές αυτές θα κοινοποιούνται εγγράφως από την ΣΤΑΣΥ στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ τουλάχιστον προ πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ισχύ του νέου προγράμματος. 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φθάνει στον χώρο του Υποσταθμού ή στο χώρο του Κέντρου στο ΚΕΛ Ειρήνης και θα ειδοποιεί αμέσως τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης για την άφιξή του. Η ώρα άφιξης του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, εάν πρόκειται για νυκτερινή εργασία, πρέπει να είναι νωρίτερα από τις 01:15, έτσι ώστε, να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες όπως: Παραλαβή κλειδιών και σχετικών εντύπων από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. Προετοιμασία του προσωπικού του Αναδόχου. (Η ΣΤΑΣΥ δεν διαθέτει αποδυτηριακές εγκαταστάσεις στον Ανάδοχο). Μεταφορά εξοπλισμού στον χώρο εργασίας. Β) Μετά τη διέλευση του τελευταίου δρομολογίου θα αρχίζει την εργασία ξεκινώντας με ηλεκτρική απομόνωση της εγκατάστασης, που πρόκειται να συντηρήσει. Γ) Πριν από την έναρξη του πρώτου δρομολογίου, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ολοκληρώνει τις εργασίες συντήρησης και θα παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης ή τον εκπρόσωπό του τις εγκαταστάσεις που συντηρήθηκαν έτοιμες σε χρήση. Ολοκληρωμένη εργασία θεωρείται η εργασία όταν: Έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά κλπ. Έχουν απομακρυνθεί οι διατάξεις απομόνωσης της εγκατάστασης και οι προειδοποιητικές πινακίδες. Έχουν γίνει οι προβλεπόμενες δοκιμές και ο εξοπλισμός είναι έτοιμος προς χρήση. Αν δεν συμβαίνει ένα από τα παραπάνω ο Επιβλέπων του Έργου Συντήρησης θα απαιτεί την επιδιόρθωση και θα αφαιρείται ο αντίστοιχος χρόνος από την διαθεσιμότητα της εγκατάστασης. Δ) Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ: Θα παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης τα σχετικά έντυπα συμπληρωμένα τα οποία θα υπογράφονται και από αυτόν.

14 Θα παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης τα κλειδιά που παρέλαβε. Θα απομακρύνει το προσωπικό του από τον Υποσταθμό. 17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ. 1) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα δέχεται κλήση για βλάβη από τον Επιβλέποντα του Έργου στο κινητό τηλέφωνο που διαθέτει ή σε σταθερό τηλέφωνο των δικών του εγκαταστάσεων και είναι υποχρεωμένος να ευρίσκεται στο σημείο της βλάβης σε χρόνο όχι μεγαλύτερο αυτού που προβλέπεται στο άρθρο 5 «ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ». 2) Αμέσως μετά την άφιξή του ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου και καταγράφεται η ώρα της άφιξης. 3) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα πραγματοποιεί τις επισκευές στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 4) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης την εργασία ολοκληρωμένη, δηλαδή: Θα έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά κλπ. Ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος για ασφαλή λειτουργία. 5) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα συμπληρώνει τα σχετικά έντυπα και θα καταγράφεται η ώρα αποκατάστασης της βλάβης. 6) Αν ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ εκτιμήσει αρχικά ότι η αποκατάσταση της βλάβης θα υπερβεί τις τέσσερις (4) ώρες, θα ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης και θα αναμένει οδηγίες. 7) Αν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης τελικά υπερβούν τις τέσσερις (4) ώρες, τότε ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης και αναμένει οδηγίες. 8) Αποκατάσταση βλάβης με εναλλακτικές λύσεις. Σαν τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος συχνά μπορεί να επιλεγεί μια εναλλακτική λύση που αποκαθιστά προσωρινά την λειτουργία των "ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" ενώ συγχρόνως ο "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ" εξετάζει την οριστική επίλυση του προβλήματος. 9) Αν ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ κατά την παρουσία του στο χώρο εργασίας, εντοπίσει σφάλμα σε κάποια εγκατάσταση ή καλωδίωση, η επιδιόρθωση της οποίας δεν εμπίπτει στις συμβατικές υποχρεώσεις του, θα πρέπει αμέσως να το αναφέρει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. Καθυστερήσεις ή παραλήψεις των ανωτέρω είναι δυνατό να αφαιρέσουν χρόνο διαθεσιμότητας από την εγκατάσταση και να κινήσουν από την ΣΤΑΣΥ διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. 10) Ο τρόπος πληρωμής του Συντηρητή για περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών θα είναι ο ακόλουθος: Η επιβλέπουσα υπηρεσία θα πιστοποιεί μετά το πέρας των εργασιών του τον αριθμό του προσωπικού του "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ", καθώς και τον συνολικό χρόνο που απασχολήθηκε. Ο συνολικός χρόνος θα αρχίζει από τη στιγμή που το συνεργείο του "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ" θα προσέρχεται στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ. Πιστοποίηση θα γίνεται

15 επίσης και για των αριθμό και τις τιμές των ανταλλακτικών που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. 18. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ. Α) Η ΣΤΑΣΥ θα ελέγχει το σύνολο των εργασιών προγραμματισμένης ή έκτακτης συντήρησης που εκτελεί ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ στον προς συντήρηση εξοπλισμό. Β) Εκτός από τους ελέγχους που η ΣΤΑΣΥ θα διεξάγει όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο χωρίς την απαραίτητη παρουσία του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, θα γίνονται ολοκληρωμένες επιθεωρήσεις στο σύνολο του εξοπλισμού για να εξακριβώνεται η τεχνική του κατάσταση και η αποτελεσματικότητα της συντήρησης του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. Η ΣΤΑΣΥ θα ειδοποιεί τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ τουλάχιστον δυο (2) ημέρες πριν για τους Υποσταθμούς που πρόκειται να επιθεωρήσει. Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβαίνει και απροειδοποίητα σε τέτοιου είδους επιθεωρήσεις, όποτε τις κρίνει αναγκαίες. Γ) Μετά το τέλος κάθε επιθεώρησης, θα παραδίδεται στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ένα Έντυπο Επιθεώρησης, που θα απαριθμεί τις ενδεχόμενες ατέλειες και τις ενέργειες αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα υποχρεούται να αποκαθιστά τις ατέλειες σε χρόνο που θα ορίζεται από την ΣΤΑΣΥ. Στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση εντοπισθεί μια επικείμενη βλάβη που μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του τηλεχειρισμού του συγκεκριμένου Υποσταθμού ή και όλου του συστήματος, τότε ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα είναι υποχρεωμένος να αρχίζει επισκευές άμεσα και σύμφωνα με όσα καθορίζονται ρητώς στην παρούσα. Δ) Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης η ΣΤΑΣΥ θα προβεί σε λεπτομερή επιθεώρηση όλου του συντηρούμενου εξοπλισμού. Όλες οι ελλείψεις που θα βρεθούν ως αποτέλεσμα αυτής της επιθεώρησης, θα αποκατασταθούν από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της επιθεώρησης. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για την όποια απώλεια διαθεσιμότητας στον εξοπλισμό που θα προκληθεί από τις εργασίες που θα ακολουθήσουν αυτή την επιθεώρηση. Καθυστερήσεις ή παραλείψεις συνεπεία των ανωτέρω που τυχόν αφαιρέσουν χρόνο διαθεσιμότητας από την εγκατάσταση θα έχουν ως αποτέλεσμα να κινήσουν από την ΣΤΑΣΥ διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. 19. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Α) Βιβλίο συντήρησης και επιθεώρησης εξοπλισμού ανά Υποσταθμό του δικτύου. Συμπληρώνεται από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ύστερα από κάθε επισκευή, συντήρηση και επιθεώρηση και φυλάσσεται εντός του Υποσταθμού. Β) Έντυπο επιδιόρθωσης βλάβης. Συμπληρώνεται και συνυπογράφεται από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. Γ) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα είναι υποχρεωμένος τις να συμπληρώνει σε ηλεκτρονική μορφή αναφορές για βλάβες και την αποκατάστασή τις και να τις αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο στην επιβλέπουσα Υπηρεσία.

16 20. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εργασίες σε Υποσταθμούς: 1 Επιθεώρηση περιβάλλοντος χώρου PLC 2 Τεχνικός καθαρισμός (Αφαίρεση σκόνης από το εσωτερικό του) 3 Έλεγχος μπαταρίας και μνήμης της CPU 4 Έλεγχος τάσης, ρεύματος εισόδων-εξόδων στις κάρτες του PLC 5 Προσομοίωση διακοπής τάσης δικτύου στο τοπικό σύστημα ελέγχου και εποπτείας 6 Έλεγχος δομημένης καλωδίωσης 7 Έλεγχος καρτών PLC με χρήση προγραμματιστή / P.C. (ON LINE) 8 Έλεγχος τοπικών αισθητηρίων των στοιχείων του Η/Μ εξοπλισμού 9 Έλεγχος των συνδέσεων και της λειτουργίας των βοηθητικών ρελέ 10 Έλεγχος του δικτύου των PLC Οπτικός έλεγχος όλων των μερών του PLC και των περιφερειακών οργάνων ελέγχου για τυχόν φθορές ή άλλους παράγοντες που ενδεχόμενα θα επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του τοπικού συστήματος ελέγχου και εποπτείας του Η/Μ εξοπλισμού του Υποσταθμού όπως παραμένουσα υγρασία ή ροή όμβριων υδάτων. Έλεγχος για διάβρωση μεταλλικών ή πλαστικών τμημάτων. Οπτικός έλεγχος υλικών μέσα στον πίνακα για φθορές από οποιαδήποτε αιτία, έλεγχος στήριξης των υλικών στον επίτοιχο πίνακα ελέγχου και έλεγχος για άλλες χαλαρές συνδέσεις στην καλωδίωσή τους, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του συστήματος. Η εργασία θα γίνει με κατάλληλα μη διαβρωτικά υγρά καθαρισμού για κατάλοιπα υγρασίας, σκόνης και έντομα. Έλεγχος της μπαταρίας και της μνήμης CPU μετά αποσύνδεση της κύριας τροφοδοσίας. Σε περίπτωση απώλειας του προγράμματος που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη αυτή να γίνει επαναφόρτωση του. Ο έλεγχος γίνεται καταρχήν οπτικά μέσω των ενδεικτικών leds των καρτών αλλά και με χρήση προγραμματιστή / P.C. (ON LINE), δίνοντας τάση στις εισόδους και παρατηρώντας τη συμπεριφορά των εξόδων και ελέγχοντας την τάση εξόδου του τροφοδοτικού. Έλεγχος των συνδέσεων στις κλεμμοσειρές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και σύσφιξη καλωδιώσεων όπου απαιτείται. Έλεγχος σύσφιξης ακροδεκτών και κλεμών.

17 Πρόκληση εικονικών βλαβών (είτε τοπικά σε κάθε στοιχείο του Η/Μ εξοπλισμού είτε από τον προγραμματιστή / PC (ON LINE). Έλεγχος των συνδέσεων και της λειτουργίας των βοηθητικών ρελέ που στέλνουν σήματα ενδείξεων ή βλαβών στο PLC. Ενεργοποίηση χειρισμών όλων των στοιχείων του Η/Μ εξοπλισμού αυτόματα και χειροκίνητα και έλεγχος λειτουργίας όλων των στοιχείων του Η/Μ εξοπλισμού ένα προς ένα καθώς και όλων των αναλογικών σημάτων και των καταστάσεων Alarm. Σε περίπτωση προβλήματος να ειδοποιείται ο αντίστοιχος εργολάβος. Εργασίες στο Κέντρο Ελέγχου στο ΚΕΛ: 1 Επιθεώρηση του Rack των δύο PLC 2 Τεχνικός καθαρισμός (Αφαίρεση σκόνης από το εσωτερικό του) 3 Έλεγχος μπαταρίας και μνήμης της CPU 4 Έλεγχος τάσης, ρεύματος εισόδων-εξόδων στις κάρτες των PLC 5 Προσομοίωση διακοπής τάσης δικτύου στο τοπικό σύστημα ελέγχου και εποπτείας 6 Έλεγχος δομημένης καλωδίωσης 7 Έλεγχος καρτών PLC με χρήση προγραμματιστή / P.C. (ON LINE) 8 Έλεγχος του modem επικοικωνίας των PLC με τους Υπολογιστές 9 Έλεγχος των τριών Υπολογιστικών συστημάτων και των Οθονών των 10 Έλεγχος του λειτουργικού συστήματος WINCC 21. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ εφόσον του ζητηθεί από την ΣΤΑΣΥ θα αναλαμβάνει την κατασκευήαναβάθμιση συμπληρωματικών τμημάτων του προς συντήρηση εξοπλισμού, βάσει των συμβατικών τιμών. 22. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ" με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει τραπεζική εγγυητική επιστολή ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ, ίση με το 10% του βασικού συμβατικού τιμήματος η οποία θα είναι ακατάληκτη χρονικά, και η αξία της σε περιπτώσεις παρατάσεων της σύμβασης θα συμπληρώνεται στο προσήκον πάντα μέτρο. 23. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

18 Οι Ποινικές Ρήτρες που θα βαρύνουν τον Συντηρητή του συστήματος και τα αντίστοιχα σε βάρος του χρηματικά πρόστιμα έχουν ως εξής : 1. Η με υπαιτιότητα του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ μη εκτέλεση εντός της συγκεκριμένης ημέρας της προγραμματισμένης συντήρησης, θα συνεπάγεται σε βάρος του χρηματικό πρόστιμο εκ ποσού ανά γεγονός. 2. Η παντελής αποχή του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ από την εκτέλεση των ανειλημμένων με την παρούσα υποχρεώσεών του πέραν των πέντε (5) ημερών, θα συνεπάγεται την σε βάρος του έκπτωση και σε όφελος της ΑΕ ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ όλου του ποσού της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξή του ως εκπτώτου. 3. Η μη έγκαιρη ανταπόκριση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σε κλήση για έκτακτη βλάβη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 4, θα συνεπάγεται την σε βάρος του επιβολή χρηματικού προστίμου: 1000 για την πρώτη φορά, 2000 για την δεύτερη φορά και 3000 για την τρίτη φορά. Περαιτέρω περιπτώσεις μη έγκυρης ανταπόκρισης σε κλήση για έκτακτη βλάβη οδηγεί αυτόματα σε λύση του συμβολαίου συντήρησης εις βάρος του συντηρητή και την κήρυξη του ως εκπτώτου. Τα παραπάνω ποσά είναι δυνατόν να παρακρατούνται από οφειλόμενα στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ποσά είτε να εκπίπτουν από την κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 24. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία, και οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ το «ΠΕΛΑΤΗ» και του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ που έχει σχέση με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία της, μετά από την αποτυχία φιλικής λύσης, θα λύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας. Η σύμβαση αυτή αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και στην συνέχεια υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, σε δύο πρωτότυπα. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα έλαβε ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» και το άλλο Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ. ΤΔ-008/14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

19 ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΣΤΑΣΥ 1. Περιγραφή των PLC του ΚΕΛ και των τοπικών σταθμών Το σύστημα τηλεχειρισμού της ΣΤΑΣΥ αποτελείται από έναν κεντρικό σταθμό ελέγχου ( εγκατεστημένο στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας Ειρήνης) και από είκοσι-έξι (26) συνολικά τοπικούς σταθμούς ελέγχου (υποσταθμούς), εκ των οποίων οι δεκαοκτώ είναι οι υποσταθμοί έλξης για την λειτουργία των επιβατικών συρμών και οι οκτώ είναι υποσταθμοί φωτισμού για την ηλεκτροδότηση των επιβατικών σταθμών και μεγάρων. Σε κάθε τοπικό σταθμό έχει τοποθετηθεί μια μονάδα ελέγχου PLC S7-300 της SIEMENS. Στο ΚΕΛ για λόγους ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί δύο μονάδες ελέγχου σε διάταξη hot stand by. Οι μονάδες ελέγχου που έχουν τοποθετηθεί στο ΚΕΛ είναι και αυτές PLC S7-300 της SIEMENS και αποτελούνται από τις παρακάτω κάρτες : τροφοδοτικό PS 307 2A, κεντρική μονάδα ελέγχου CPU 314, κάρτα σειριακής επικοινωνίας CP340, κάρτα επικοινωνίας Ethernet CP και μόντεμ MD2 για σειριακή επικοινωνία του ΚΕΛ με τους τοπικούς σταθμούς. Στους 26 τοπικούς σταθμούς έχουν τοποθετηθεί μονάδες ελέγχου PLC S7-300 της SIEMENS και αποτελούνται από τις ακόλουθες κάρτες : τροφοδοτικό Sitop Power VDC/ 24VDC, κεντρική μονάδα επεξεργασίας CPU 314, κάρτα σειριακής επικοινωνίας CP 340, κάρτα επικοινωνίας Ethernet CP 343-1, μόντεμ MD 2, κάρτες ψηφιακών εισόδων και εξόδων SM321 και SM322 αντίστοιχα και κάρτες αναλογικών εισόδων SM 331. Τα PLC των τοπικών σταθμών συλλέγουν όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση και τη θέση των διακοπτών του υποσταθμού, τα διάφορα αναλογικά μεγέθη των τάσεων και εντάσεων και όποια άλλη πληροφορία μπορεί να δώσει ο υποσταθμός. Ο χειρισμός του διακοπτικού υλικού γίνεται κατόπιν εντολής του χειριστή από το ΚΕΛ και με την βοήθεια της κάρτας ψηφιακών εξόδων. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες αποστέλλονται στο ΚΕΛ βάση προγράμματος επικοινωνίας. Για την μετάδοση των πληροφοριών χρησιμοποιούνται δύο τρόποι, οι οποίοι διατέθηκαν από την ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ Α.Ε. Ο ένας είναι με τη χρήση καλωδίου Χαλκού και ο άλλος με τη χρήση Οπτικής Ίνας. Και τα δύο αυτά καλώδια τρέχουν κατά μήκος της γραμμής από Πειραιά έως Κηφισιά και συνδέουν όλα τα τοπικά σημεία ελέγχου με το ΚΕΛ και η συντήρησή τους τεχνική υποστήριξη δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσης. Το κέντρο ελέγχου του ΚΕΛ Ειρήνης αποτελεί τον κεντρικό σταθμό ελέγχου του συνολικού συστήματος. Εδώ είναι εγκατεστημένες δύο μονάδες PLC S7-300 σε διάταξη hot stand by εξοπλισμένη η κάθε μια με τις κατάλληλες κάρτες για την επικοινωνία με τους επιμέρους σταθμούς ελέγχου. Η παρουσία δύο ανεξάρτητων μονάδων PLC στο κέντρο ελέγχου εξασφαλίζει την περίπτωση που για κάποιο λόγο εμφανιστεί πρόβλημα στη μία, αυτομάτως το σύστημα κάνει τη μεταγωγή στην άλλη προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και χωρίς προβλήματα. Το λογισμικό εφαρμογής και προγραμματισμού των PLC είναι το Simatic Manager της SIEMENS.

20 2. Περιγραφή λειτουργίας ΚΕΛ και SCADA Στο ΚΕΛ Ειρήνης όλες οι συλλεγόμενες πληροφορίες μεταφέρονται από τα κεντρικά PLC στους Η/Υ προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να τα επεξεργαστούν και να τα μεταφέρουν στις οθόνες τους, οι οποίες αποτελούν και το συνδετικό κρίκο του όλου συστήματος με τους επόπτες-χειριστές, αφού μεταφράζουν τις πληροφορίες σε εικόνες εύκολα κατανοητές. Το σύστημα βασίζεται στη λογική MultiUser με Server και Client προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του. Πιο συγκεκριμένα το σύστημα των Η/Υ αποτελείται από δύο υπολογιστές SERVER, έναν υπολογιστή CLIENT, έναν εκτυπωτή dot- matrix και έναν εκτυπωτή inkjet. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του κέντρου ελέγχου είναι του οίκου Fujitsou- Siemens και οι εκτυπωτές του οίκου HP. Η ανάπτυξη της εφαρμογής βασίστηκε στο λογισμικό SCADA WINCC V6.0 του γερμανικού οίκου SIEMENS το οποίο είναι ένα προϊόν SCADA που λειτουργεί και είναι πλήρως συμβατό σε περιβάλλον Windows, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα δημιουργίας ενός παραθυρικού προγράμματος ελέγχου, καθιστώντας το πολύ φιλικό και ευκολονόητο στη χρήση του. Στόχος του λογισμικού SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) εκτός της απλότητας που προσφέρει στον χειριστή, είναι η απόκριση σε πραγματικό χρόνο (Real Time) των διαφόρων μεταβολών, μεγεθών και καταστάσεων του συστήματος μέσω συμβατών διεθνών αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας με τους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), που αποτελούν τον «εγκέφαλο» του κάθε υποσταθμού. Για την επικοινωνία των Η/Υ με τα PLC στο ΚΕΛ υπάρχει ένα τοπικό δίκτυο Ethernet. Για την υλοποίηση του τοπικού δικτύου έχουν χρησιμοποιηθεί Ethernet switch της 3Com. Οι Η/Υ είναι συνδεμένοι πάνω στο δίκτυο με κάρτα δικτύου Ethernet, ενώ τα PLC με την κάρτα CP Ethernet. Η ταχύτητα του δικτύου είναι της τάξης των 100Mbps/sec και το πρωτόκολλο επικοινωνίας το TCP/IP. Οι υπολογιστές Server έχουν ως πρωτεύοντα ρόλο τη συλλογή και την επεξεργασία των πληροφοριών. Σε αυτούς τρέχουν οι αλγόριθμοι για την αποκωδικοποίηση των συλλεγόμενων στοιχείων, και αυτοί είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την επεξεργασία και αποθήκευση όλων των πληροφοριών. Πάνω σε αυτούς βρίσκονται οι βάσεις δεδομένων οι οποίες αποθηκεύουν όλο το ιστορικό των υποσταθμών ώστε ανά πάσα στιγμή στο μέλλον αυτό να είναι προσβάσιμο. Σε αυτούς επίσης συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται όλες οι αναλογικές τιμές ώστε ανά πάσα στιγμή να δίδεται η δυνατότητα ανάκλησή τους από τη βάση για επεξεργασία. Το σύστημα των δύο Server ακολουθεί τη λογική Redundancy, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης, ενώ είναι προγραμματισμένοι να εκτελούν αυτόματο Back Up μία φορά το μήνα όλων των δεδομένων, δίδοντας και τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε δίσκους DVD ή CD.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1430 Ημερομηνία :23.01.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,196

Αριθ. Πρωτ. :1430 Ημερομηνία :23.01.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,196 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 1. Γενικό πλαίσιο ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αναφερόμενοι στην ανωτέρω εκποίηση παλαιών λεωφορείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΑΚΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 4.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΑΚΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 4.000,00 με ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ν. ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757, 670 Prom3@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ, 24-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία :

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-4141211-17, FAX : 210-3223935 ΑΔΑ: ΒΙ65ΟΡΛΟ-0ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Συκιές: 06/12/2013 Αρ πρωτ: 87479 13REQ001765428 2013-12-06 Ανάθεση εργασιών για την «Ενοικίαση Πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αριθ. Πρωτ.:15436 Ημερομηνία:08/09/2016 Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υποβολή σφραγισμένης προσφοράς για την προμήθεια Ανταλλακτικών Πυρανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών αγαθών με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού»

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών αγαθών με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση: Κάνιγγος 20 Ταχ. Κώδικας: 101 81 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 213 1514 221, 412, 329 FAX: 210-3302713

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 8565 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003122557 2015-10-05

15PROC003122557 2015-10-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 02-10-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231 004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ δέσιμο με σπιράλ) και ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει, η εκτέλεση εργασίας τήρησης πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14-12-2016 Αριθμ.πρωτ.: 15491 ΠΡΟΣ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-7-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 02-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 02-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 02-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΥΡΩ # 28.000,00 # + Φ.Π.Α. Για την ετήσια ανά τρίμηνο συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα