Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από Ανακζτουςα Αρχι: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ) Ρροχπολογιςμόσ: ,76 (χωρίσ ΨΡΑ) Ρλζον Δικαιϊματα Ρροαίρεςθσ: ,10( χωρίσ ΨΡΑ) όςον αφορά υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ Διάρκεια: 20 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτιριο τθν οικονομικά ςυμφερότερθ προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΡΣ: ΣΑΕ 0218, Κωδικόσ Ρράξθσ: 2011ΣΕ

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 4 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 5 υντομογραφίεσ... 5 Περιβάλλον του Ζργου... 6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 6 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Ψορζα Λειτουργίασ... 6 Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Ψορζα Υλοποίθςθσ... 7 Α1.1.3 Διάρκρωςθ Ψορζα Υλοποίθςθσ... 8 Α1.1.4 Άλλοι Ψορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου... 9 Α1.1.5 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου)... 9 Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Ψορζα Λειτουργίασ και του Ψορζα Υλοποίθςθσ Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Ψορζα Λειτουργίασ και του Ψορζα Υλοποίθςθσ Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ψορζα Υλοποίθςθσ Α1.2.5 Επίπεδο Ϋριμότθτασ του παρόντοσ Ζργου Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α1.3 Αντικείμενο του Ζργου Α1.4 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α1.5 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α1.5.1 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α1.6 Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ πλατφόρμασ Α1.7 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Α1.8 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α1.9 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Α1.10 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α Θλεκτρονικι πλατφόρμα ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν / ειδιςεων Α Διαδικτυακά Ραιχνίδια Α Διαδικτυακι Τθλεόραςθ (WebTV) Α1.11 Διαλειτουργικότθτα Α1.12 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α1.13 Ανοιχτά δεδομζνα Α1.14 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ

3 Α1.15 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ Α1.16 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ Α1.17 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α1.18 Ρίνακασ Ραραδοτζων Α1.19 Σθμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α1.20 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α1.21 Υπθρεςίεσ Ρροβολισ και Δθμοςιότθτασ Α1.22 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α1.23 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ & Συντιρθςθσ Α1.24 Υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ, ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και δθμοςίευςθσ Ρεριεχομζνου. 98 Α1.25 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α1.26 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α1.27 Σχιμα (Οργάνωςθ) Διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του Ζργου Α Υπεφκυνοσ Ζργου και Αναπλθρωτισ Α Μζλθ Ομάδασ Ζργου Α1.28 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ & Διαχείριςθσ Κινδφνων Α1.29 Διαδικαςία παραλαβισ Ζργου

4 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ) "TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν ΤΛΤΛΟΣ ΕΓΟΥ αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ ετϊν" ΨΟΕΑΣ ΓΛΑ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟ Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων / Μακεδονικό ΡΟΟΛΗΕΤΑΛ ΤΟ ΕΓΟ Ρρακτορείο Ειδιςεων ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων / Μακεδονικό ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΛΫΝ Ρρακτορείο Ειδιςεων ΕΛΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ταξινόμθςθ κατά CPV : Δθμόςιοσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Ο Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ εκατομμυρίου οκτακοςίων δζκα χιλιάδων ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ εννιακοςίων πενιντα επτά Ευρϊ, ,00 (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ : ,76 - ΨΡΑ (23 %): ,24) Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ϊθφιακι Σφγκλιςθ», ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Οι δαπάνεσ του Ζργου κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον κωδικό ΣΑΕ: 2011ΣΕ ΩΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΔΛΑΚΕΛΑ 20 μινεσ ΕΓΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ / / ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΓΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΫΝ ΕΡΛ ΤΫΝ ΟΫΝ / / ΤΘΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΫΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΚΕΣΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΫΑ ΑΡΟΣΨΑΓΛΣΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ / / και ϊρα :00 Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ) / / και ϊρα :00-4 -

5 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Συντομογραφίεσ ΥΔΕ ΓΤΕΕ ΓΔ ΜΜΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ ΑΡΕ/ΜΡΕ ΚΥ ΡΣ BΔ ΤΡΕ ΟΡΣ ΕΣΡΑ ΕΥΔΨΣ ΚΡΣ ΚτΡΑΕ Δ.Ρ. Δ/νςθ ΕΣΘΕΑ ΕΣΘΕΜΘ ΥΡΕΞ ΥπΡΘΡΑ ΔΤ EOT ΡΔ ΡΑΜ ΡΣΕΑ ΤΡΕ ΕΚ ΝΣΚ ΜΔΡΥ ΜΧΜΛ ΚΩΚ ΕΩΚ ΤΟΥ ΘΔ Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ Εξωτερικοφ Γενικι Διεφκυνςθ Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων / Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων Κεντρικι Υπθρεςία Συνολικι Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ του Ζργου Βάςθ Δεδομζνων Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ϊθφιακι Σφγκλιςθ Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ΑΕ Διαδικτυακι Ρφλθ Διεφκυνςθ Ζνωςθ Συντακτϊν Θμερθςίων Εφθμερίδων Ακθνϊν Ζνωςθ Συντακτϊν Θμερθςίων Εφθμερίδων Μακεδονίασ - Κράκθσ Υπουργείο Εξωτερικϊν Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (Τομζασ Ρολιτιςμοφ) Διαδικτυακόσ Τόποσ Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ Ρροεδρικό Διάταγμα Ραλλαϊκι Άμυνα Ρολιτικι Σχεδίαςθ Εκτάκτου Ανάγκθσ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ Μθ Διακεςιμότθτα των Ρροςφερόμενων Υπθρεςιϊν Μζγιςτοσ Ωρόνοσ Μθ Λειτουργίασ Κανονικζσ άρεσ Κάλυψθσ Επιπλζον άρεσ Κάλυψθσ Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ - 5 -

6 Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Οι εμπλεκόμενοι φορείσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου είναι: Ψορζασ Υλοποίθςθσ: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ-ΓΓMΕ) Ψορζασ Λειτουργίασ: Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων - Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων Α.Ε. (ΑΡΕ-ΜΡΕ) Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Ο ελλθνικόσ κρίκοσ τθσ αλυςίδασ τθσ ενθμζρωςθσ ξεκίνθςε πριν από ζναν αιϊνα, όταν το Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων, ξεκίνθςε τθ διαδρομι του τθν 1θ Λανουαρίου 1905, με διευκυντι τον Λωάννθ Ραρρζν. Το νζο αυτό πρακτορείο γεννικθκε μετά τθν εξαγορά από το ελλθνικό δθμόςιο του ιδιωτικοφ «Τθλεγραφικοφ Ρρακτορείου Στεφανόπολι» που δθμιουργικθκε το Το 1931 το ΑΡΕ αναδιοργανϊκθκε και απζκτθςε δθμοςιογραφικι δομι, ςτθν αρχι ωσ υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν και ςτθ ςυνζχεια ωσ υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν, ενϊ ωσ ανϊνυμθ εταιρεία του δθμοςίου (Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων Α.Ε. - ΑΡΕ Α.Ε.) με ζδρα τθν Ακινα, λειτοφργθςε με το Ρροεδρικό Διάταγμα 150/1994 ζωσ και το 2008 οπότε και ενϊκθκε με το Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων (Ρροεδρικό Διάταγμα 191/2008). Ραρά τα εκατό χρόνια ηωισ του, το Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων είναι ζνασ ηωντανόσ, άρτιοσ, δθμοςιογραφικόσ οργανιςμόσ. Για εκατοντάδεσ ςυνδρομθτζσ ςε όλο τον κόςμο, αποτελεί ςθμείο αναφοράσ για τθν εγκυρότθτα, τθν αμεςότθτα και τθ δυναμικι του. Σκοπόσ του ΑΡΕ είναι θ ςυλλογι, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ εςωτερικϊν και διεκνϊν ειδιςεων, φωτογραφιϊν κακϊσ και ραδιοφωνικοφ και τθλεοπτικοφ υλικοφ και θ διανομι τουσ ςτα ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα, τθν Κφπρο τθν Ομογζνεια και το εξωτερικό. Ωρθςιμοποιεί πολυμεςικό (multimedia) θλεκτρονικό ςφςτθμα διακίνθςθσ ειδιςεων και φωτογραφιϊν και όλεσ οι υπθρεςίεσ του είναι on-line. Το Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων ιδρφκθκε το 1991, με κεντρικά γραφεία ςτθ Κεςςαλονίκθ και ανταποκριτζσ ςτθν Ακινα, ςε βαλκανικζσ πρωτεφουςεσ και ςε πόλεισ με μεγάλθ ελλθνικι ομογζνεια. Το Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων αναδιαρκρϊκθκε κεςμικά το 1994 με τθ μετατροπι του ςε ανϊνυμθ εταιρία του δθμοςίου. Το ΜΡΕ ςυνεργαηόταν με όλα τα εκνικά πρακτορεία ειδιςεων των χωρϊν τθσ Βαλκανικισ και τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ. Το ΜΡΕ μετζδιδε ςφντομο δελτίο ειδιςεων για τουσ ραδιοφωνικοφσ και τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ, ςφντομο δελτίο βαλκανικϊν ειδιςεων, εςωτερικό δελτίο με ελλθνικζσ, βαλκανικζσ, ομογενειακζσ και διεκνείσ ειδιςεισ, οικονομικό δελτίο, ομογενειακό δελτίο για τισ δραςτθριότθτεσ και τα επιτεφγματα του απόδθμου ελλθνιςμοφ, κακϊσ και αγγλόφωνο δελτίο για τθν ενθμζρωςθ των ξζνων. Το 2008, το Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων και το Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων ενϊκθκαν ςε μια ανϊνυμθ εταιρεία του δθμοςίου με τθν επωνυμία "ΑΡΕ/ΜΡΕ " (Athens News Agency-Macedonian Press Agency S. A. / ANA-MPA S.A.)

7 Σκοπόσ του Ακθναϊκοφ και Μακεδονικοφ Ρρακτορείου (ΑΡΕ-ΜΡΕ) είναι θ ςυλλογι, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ εςωτερικϊν και διεκνϊν ειδιςεων, φωτογραφιϊν κακϊσ και ραδιοφωνικοφ και τθλεοπτικοφ υλικοφ και θ διανομι τουσ ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα, τθν Κφπρο, τθν ομογζνεια και το εξωτερικό. Το δίκτυο ενθμζρωςθσ του Ρρακτορείου περιλαμβάνει γραφεία ςτισ Βρυξζλλεσ, τθν Κωνςταντινοφπολθ, τθ Λευκωςία και το Βερολίνο και ανταποκριτζσ ςτο Λονδίνο, τθ Βιζννθ, τθ ϊμθ, το Ραρίςι, τα Σκόπια, τθν Ουάςιγκτον, τθ Νζα Υόρκθ, τθ Μελβοφρνθ, το Μόντρεαλ, τα Τίρανα, τθ Σόφια, τθν Άγκυρα, το Βελιγράδι κακϊσ και ςε όλεσ τισ μεγάλεσ ελλθνικζσ πόλεισ. Μεταξφ άλλων, ειδιςεισ από τισ υπθρεςίεσ του Ρρακτορείου αντλοφν κακθμερινά διεκνι και εκνικά πρακτορεία ειδιςεων όπωσ Reuters, AP, AFP, DPA, EFE, ANSA κακϊσ και παγκόςμιεσ εταιρείεσ πλθροφοριϊν όπωσ Factiva, Bloomberg, Financial Times κ.α. Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ επιτελεί το λειτοφργθμα τθσ πολφπλευρθσ, ζγκαιρθσ και αντικειμενικισ πλθροφόρθςθσ του ελλθνικοφ λαοφ. Επιπλζον, θ αποςτολι τθσ ςυνίςταται ςτθν ενθμζρωςθ των οργάνων του κράτουσ για τα ςθμαντικά διεκνι γεγονότα και για τισ απόψεισ των ΜΜΕ ςτα κζματα που αφοροφν ςτθν προβολι τθσ χϊρασ και των ελλθνικϊν κζςεων ςτο εξωτερικό, ςε ςυνεργαςία με το ΥΡΕΞ και λοιποφσ αρμόδιουσ φορείσ, ςτθν ενθμζρωςθ του απόδθμου ελλθνιςμοφ, κακϊσ και ςτθ λιψθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν πρωτοβουλιϊν για τθ ρφκμιςθ του ευρφτερου τομζα των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτο πλαίςιο των διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν εξελίξεων, ωσ ο νόμοσ ορίηει. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ διαρκρϊνονται ςε επιμζρουσ τομείσ, κυρίαρχθ κζςθ μεταξφ των οποίων κατζχει θ ςυλλογι, αποτφπωςθ και αξιοποίθςθ ςτοιχείων αναγόμενων ςτο φάςμα τθσ αδιάλειπτθσ ενθμζρωςθσ των Ελλινων πολιτϊν, μζςα από τθ διαςφάλιςθ τθσ πολυφωνίασ και τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ τθσ πλθροφορίασ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ μάλιςτα αποδίδεται ςτον απόδθμο ελλθνιςμό και ςτθν προςπάκεια καλλιζργειασ εκνικϊν και πολιτιςτικϊν ςχζςεων, παράλλθλα με τθ διαρκι ενθμζρωςθ του για κζματα που τον αφοροφν. Ειδικότερα, ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ περιλαμβάνονται: Θ αντικειμενικι πλθροφόρθςθ του ελλθνικοφ λαοφ. Θ ενθμζρωςθ των οργάνων του κράτουσ και των φορζων του δθμοςίου τομζα για τα ςθμαντικά διεκνι γεγονότα και για τισ απόψεισ και αντιδράςεισ τθσ ελλθνικισ και ξζνθσ κοινισ γνϊμθσ και των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτα κζματα που αφοροφν τθ χϊρα. Θ ενθμζρωςθ, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Εξωτερικϊν και λοιποφσ αρμόδιουσ φορείσ, τθσ διεκνοφσ κοινισ γνϊμθσ για τισ ελλθνικζσ κζςεισ και απόψεισ, θ προβολι τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό, κακϊσ και θ ςυμβολι ςτθν καλλιζργεια πνευματικϊν και γενικά πολιτιςτικϊν ςχζςεων με άλλα κράτθ και διεκνείσ οργανιςμοφσ. Θ ςυμβολι ςτθν καλλιζργεια εκνικϊν, πνευματικϊν και πολιτιςτικϊν γενικά ςχζςεων με τον απόδθμο ελλθνιςμό και τθν ενθμζρωςθ του ςτα ηθτιματα που τον αφοροφν. Θ ενθμζρωςθ των εκπροςϊπων των διεκνϊν Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ αλλά και τθσ διεκνοφσ κοινισ γνϊμθσ για τα εκνικά κζματα. Θ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ του Κράτουσ και θ λιψθ των απαιτοφμενων νομοκετικϊν - 7 -

8 και κανονιςτικϊν πρωτοβουλιϊν για τθ ρφκμιςθ του ευρφτερου τομζα των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ κακϊσ και θ διαμόρφωςθ και θ εφαρμογι τθσ πολιτικισ για τθν παροχι κάκε είδουσ ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ (ΚτΡ). Θ παρακολοφκθςθ των διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν εξελίξεων ςτον ευρφτερο τομζα των μζςων ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ και ο ςυντονιςμόσ και θ ρφκμιςθ των ενεργειϊν για τθν προςαρμογι τθσ εκνικισ οπτικοακουςτικισ πολιτικισ. Ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ και θ αξιοποίθςθ των αντιςτοίχων προσ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ προγραμμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) και θ ίδρυςθ και ςτιριξθ κεςμϊν που υπθρετοφν τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ του ελλθνικοφ λαοφ και τθσ διεκνοφσ κοινισ γνϊμθσ. Θ λειτουργία των επιμζρουσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που βρίςκονται εγκατεςτθμζνα ςτο φορζα και μζςω των οποίων γίνεται θ επεξεργαςία, αποκικευςθ και διανομι του ενθμερωτικοφ και ειδθςεογραφικοφ περιεχομζνου. Θ ςυλλογι και αξιοποίθςθ ςτοιχείων αναγομζνων ςτον ευρφτερο κφκλο των αρμοδιοτιτων τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ και ιδίωσ ςτα εκνικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιςτικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. κζματα του Ελλθνικοφ χϊρου και του Ελλθνιςμοφ γενικά, κακϊσ και ςτα διεκνι κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθ χϊρα και τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που αυτι μετζχει. Θ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ προβολισ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ Ελλάδοσ ςτο εξωτερικό με ςκοπό τθ διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ κετικισ εικόνασ τθσ χϊρασ. Τα ςυγκριτικά αυτά πλεονεκτιματα διαμορφϊνονται από ζνα εφροσ φορζων και οργανιςμϊν ςτθ χϊρα μασ, ςυνεργάτθσ των οποίων είναι θ ΓΓΕΕ- ΓΓΜΕ. Θ ενθμζρωςθ του Απόδθμου Ελλθνιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, για τα κζματα που τον αφοροφν, οι επαφζσ, θ βοικεια και θ ςυνεργαςία με τα ομογενειακά μζςα τον Τφπο τθσ παροικίασ, τουσ ραδιοφωνικοφσ, τουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ και τουσ δικτυακοφσ τόπουσ για τα προγράμματα που αφοροφν τον Ελλθνιςμό. Θ αποςτολι και αρμοδιότθτεσ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ κακορίηονται από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 258/1993 (ΨΕΚ 112/Α /30/6/1993), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Α1.1.3 Διάρκρωςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Θ διάρκρωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικισ Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ ζχει ωσ εξισ: Α. Θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ διαρκρϊνεται ςε Κεντρικι Υπθρεςία και ςε Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ. Β. Θ Κεντρικι Υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικισ Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ διαρκρϊνεται ςε μία Γενικι Διεφκυνςθ και ςε 10 επιμζρουσ Διευκφνςεισ: Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ Διεφκυνςθ Αναλφςεων & Τεκμθρίωςθσ Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ - 8 -

9 Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων Διεφκυνςθ Εποπτείασ Εντφπων & Επαγγελματικϊν Οργανϊςεων Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Διεφκυνςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Διεφκυνςθ Ραλλαϊκισ Άμυνασ-Ρολιτικισ Σχεδίαςθσ Εκτάκτου Ανάγκθσ (ΡΑΜ-ΡΣΕΑ). Γ. Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικισ Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ είναι τα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ Εξωτερικοφ (ΓΤΕΕ) και τα Γραφεία Τφπου Εςωτερικοφ: ςτθ Γενικι Γραμματεία Μακεδονίασ - Κράκθσ και ςτθ Γενικι Γραμματεία Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (δεν λειτουργεί) που εξαρτϊνται από τθν Κεντρικι Υπθρεςία Δ. Στθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ λειτουργοφν, επίςθσ: Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου (ΥΔΕ) ςτισ Υπθρεςίεσ που υπάγονται ςτον Ρρωκυπουργό, επιπζδου Διεφκυνςθσ, που υπάγεται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων του Υπουργείου Οικονομικϊν, Γραφείο Νομικοφ Συμβοφλου του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (ΝΣΚ), Γραφείο Κοινοβουλευτικοφ Ελζγχου ατφπωσ υπαγόμενο απευκείασ ςτον Υφυπουργό ςτον Ρρωκυπουργό και Κυβερνθτικό Εκπρόςωπο. Τα ΓΤΕΕ είναι εγκατεςτθμζνα κυρίωσ ςτισ ςθμαντικότερεσ από πλευράσ Ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ πόλεισ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, τθ Βόρεια Αμερικι, τθ Μζςθ Ανατολι, τθν Αυςτραλία και τθν Κίνα. Από το Νοζμβριο του 2010 λειτουργοφν 34 γραφεία, όπου απαςχολείται ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ςτελεχϊν τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ, κακϊσ και επιτόπιο προςωπικό για τθν υποςτιριξθ τουσ. Ο γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ των ΓΤΕΕ ζχει ωσ κριτιριο τθ γεωπολιτικι ςθμαςία των χωρϊν τόςο ςτο διεκνζσ ςτερζωμα όςο και ςτισ διμερείσ ςχζςεισ τθσ Ελλάδασ με άλλεσ χϊρεσ. Τα Γραφεία αποτελοφν το κφριο ςθμείο επαφισ τθσ χϊρασ μασ και των αρχϊν τθσ με τα κατά τόπουσ Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ΜΜΕ ςτθ χϊρα ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται. Αποτελοφν επίςθσ και ςθμείο επαφισ των απλϊν πολιτϊν ςτισ χϊρεσ αυτζσ με τθ χϊρα μασ, κακϊσ ςυχνά αυτοί απευκφνονται ςτα Γραφεία για τθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν Ελλάδα. Θ εργαςία ςτα ΓΤΕΕ ςχετίηεται άμεςα με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, δεδομζνου ότι ςιμερα θ ενθμζρωςθ εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από τα τεχνολογικά μζςα. Α1.1.4 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Δεν εμπλζκονται άλλοι φορείσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. Α1.1.5 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Θ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ, βάςει του Εγχειριδίου Διαχειριςτικισ Επάρκειασ που τθρεί αναφορικά με τον προγραμματιςμό, ςχεδιαςμό, ωρίμανςθ και παρακολοφκθςθ των Συγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων, ζχει ενςωματϊςει τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ και τυποποιθμζνα ζντυπα ϊςτε - 9 -

10 να διαςφαλίηει: i. τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν για τθν ποιοτικι εξζλιξθ των παραδοτζων/ λειτουργίασ/υλοποίθςθ τθσ πράξθσ/υποζργων (προδιαγραφζσ ποιότθτασ, διαδικαςίεσ, κ.λπ.) ii. τον οριςμό των Υπθρεςιϊν, ςτελεχϊν και επιτροπϊν αρμόδιων για τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των παραδοτζων του ζργου. Κατά τθν υλοποίθςθ και διακυβζρνθςθ του παρόντοσ ζργου κα εφαρμοςτοφν όλεσ οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ, ενϊ ο Ανάδοχοσ καλείται να ςυνεργαςτεί με τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ και τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου. Στο πλαίςιο του ζργου, θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ) κα ςυςτιςει τισ ακόλουκεσ Επιτροπζσ διακυβζρνθςθσ του ζργου: Α. Ειδικι Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ, Β. Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων - Ρροςφυγϊν, Γ. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου και Δ. Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου τθσ ΓΓΕΕ - ΓΓΜΕ Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Οι νζοι επικοινωνοφν κυρίωσ μζςω των νζων τεχνολογιϊν. Το διαδίκτυο και το κινθτό αποτελοφν τα δφο βαςικά μζςα επικοινωνίασ τθσ νζασ γενιάσ. Τα αποτελζςματα μιασ τρίχρονθσ ποιοτικισ ζρευνασ του που διεξιχκθ από το Ρανεπιςτιμιο του Μπζρκλεϊ ςε ςυνεργαςία και με άλλουσ φορείσ ζδειξαν πωσ οι νζοι χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο κυρίωσ για να επικοινωνιςουν μζςα από ιςτοχϊρουσ κοινωνικισ δικτφωςθσ αλλά και για να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ και να διερευνιςουν απόψεισ για κζματα που τουσ ενδιαφζρουν. Επιπλζων, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα ζρευνασ του Ευρωβαρομζτρου του 2008 ςε νζουσ των 27 χωρϊν-μελϊν τθσ ΕΕ, 9 ςτουσ 10 νζουσ ενδιαφζρονται για ειδιςεισ που ςχετίηονται με κζματα όπωσ είναι ο πολιτιςμόσ, θ ψυχαγωγία, θ επιςτιμθ, θ τεχνολογία, θ πολιτικι και θ οικονομία. Ραράλλθλα, ςε ςχετικζσ ζρευνεσ που ζγιναν από το Kaiser Family Foundation, αναφζρεται ότι το 68% των νζων που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο αναηιτθςε πλθροφορίεσ για τθν υγεία. Από το 90% των νζων που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο το 75% χρθςιμοποίθςε το διαδίκτυο τουλάχιςτον μία φορά για να βρει πλθροφορίεσ για τθν υγεία, ενϊ τα ποςοςτά για άλλεσ αναηθτιςεισ ιταν 46% (ακλθτικά κζματα), 50% (αγορά αντικειμζνων), 67% (ςυνομιλία), 72% (παιχνίδια). Τζλοσ, το 39% των ερωτθκζντων αναφζρει ότι άλλαξε θ προςωπικι του/τθσ ςυμπεριφορά με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που βρικε. 1 Ito, Mizuko, Heather A. Horst, Matteo Bittanti, danah boyd, Becky Herr-Stephenson, Patricia G. Lange, C.J. Pascoe, and Laura Robinson (2008), Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project

11 Στθν Ελλάδα τα ςτοιχεία για τθν διείςδυςθ τθσ Ευρυηωνικότθτασ είναι κετικά, κακϊσ ο ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ ευρυηωνικισ διείςδυςθσ παραμζνει από τουσ υψθλότερουσ ςτθν Ευρϊπθ παρά τθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με επίςθμα ςτατιςτικά ςτοιχεία που εξζδωςε το «Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ»ςτο τζλοσ του 2 ου εξαμινου του 2010, θ διείςδυςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ ανιλκε το 19,9 %, ενϊ, θ χϊρα μασ κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςτον ρυκμό αφξθςθσ ευρυηωνικισ διείςδυςθσ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ-27. Ραράλλθλα, ςτο ςυνολικό μζγεκοσ των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων ανζρχεται ςε ςτο τζλοσ του 2010, παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 17,5% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του προθγοφμενου ζτουσ. Στον ακόλουκο διάγραμμα αποτυπϊνεται θ αφξθςθ του ποςοςτοφ διείςδυςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ τθν τελευταία δεκαετία. Αναφορικά με τον βακμό διείςδυςθσ και χριςθσ του διαδικτφου ςτθν Ελλθνικι κοινωνία, το Ραρατθρθτιριο για τθν ΚτΡ, αναλφει και ςυνοψίηει τα κυριότερα αποτελζςματα τθσ ετιςιασ ζρευνασ για τθ χριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτα νοικοκυριά και τον πλθκυςμό για το 2010, όπωσ ανακοινϊκθκαν από τθ Eurostat. Τα κυριότερα ευριματα είναι τα εξισ: Δυναμικότεροι χριςτεσ του διαδικτφου αναδεικνφονται οι άνδρεσ, οι νζοι θλικίασ ετϊν, τα άτομα υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου και οι κάτοικοι των μεγάλων αςτικϊν κζντρων. Θ θλικία παραμζνει ςθμαντικόσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ διείςδυςθσ του διαδικτφου. Οι άνδρεσ ςυνεχίηουν να ζχουν το προβάδιςμα ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Στακερι θ απόκλιςθ ςε ςχζςθ με τθν ΕΕ και για τα δφο φφλα. Θ Αττικι εμφανίηει τα μεγαλφτερα ποςοςτά διείςδυςθσ, ενϊ θ Κεντρικι Ελλάδα τουσ

12 υψθλότερουσ δείκτεσ ανάπτυξθσ Λδιαίτερθ εντφπωςθ προξενεί το γεγονόσ πωσ μεταξφ των νζων, θ χρθςιμοποίθςθ του διαδικτφου ανζρχεται ςε ποςοςτό που φκάνει το 86%. Επομζνωσ, οι νζοι δείχνουν να ζχουν ανάγκθ για ζγκυρθ και εξατομικευμζνθ πλθροφόρθςθ γφρω από τθν επικαιρότθτα πιο πολφ από ποτζ και μάλιςτα ςε μια εποχι όπου υπάρχει πλθκϊρα πθγϊν ενθμζρωςθσ. Οι υπθρεςίεσ που κα προςφζρονται ςτουσ νζουσ, ωσ αποτζλεςμα του παρόντοσ ζργου, κα ςυμβάλλουν ςτθν προςφορά πλουραλιςτικϊν και αξιόπιςτων ειδιςεων και κα αποτελοφν εργαλείο εξειδικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ. Με λίγα λόγια κα είναι το μζςο μζςω του οποίου ο νζοσ κα ζχει πρόςβαςθ ςε ζγκυρθ πλθροφορία «όταν τθν ζχει ανάγκθ και όπωσ ακριβϊσ τθν ζχει ανάγκθ. Θ ςκοπιμότθτα τθσ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν, απορρζει από τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν και τθν εκτενι και εντατικι ανάπτυξθ που αυτά γνωρίηουν ςιμερα, όχι μόνο ςτο επίπεδο των νζων τεχνολογιϊν και προϊόντων αλλά και ςε αυτό τθσ αξιοποίθςισ τουσ ςε πλείςτεσ όςεσ εφαρμογζσ πζραν τθσ κακαρισ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ. Το κίνθμα των «ςοβαρϊν παιχνιδιϊν» (serious games), άλλωςτε, όπωσ ο όροσ ζχει κακιερωκεί ςτθν αγγλόφωνθ βιβλιογραφία, προτάςςει ακριβϊσ τθν κζςθ ότι τα ψθφιακά παιχνίδια αποτελοφν πλζον, πζραν από μζςο διαςκζδαςθσ, ζνα ιςχυρότατο μζςο προςζλκυςθσ ακροατθρίου και ψθφιακισ επικοινωνίασ με παντόσ είδουσ εφαρμογζσ (ενδυνάμωςθ δεξιοτιτων και μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο ψθφιακό παιχνίδι, ψθφιακά παιχνίδια για τθν υγεία, το περιβάλλον, τθν αλλαγι αντιλιψεων, τθν καλλιζργεια επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων και πολλά ακόμθ ειδικότερα κζματα). Ψθφιακά Ραιχνίδια. Τρζχουςεσ Εξελίξεισ Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ. Διαδικτυακά παιχνίδια (online games) είναι όλα τα παιχνίδια που παίηονται ςτο διαδίκτυο. Ο όροσ αυτόσ αναφζρεται ουςιαςτικά ςτθν τεχνολογία και όχι ςε κάποια κατθγορία παιχνιδιϊν. Με τθν τεχνολογία των δικτφων και με το διαδίκτυο (internet) οι παίκτεσ μποροφν, είτε να ζρκουν ςε επαφι και να παίξουν κάποιο ομαδικό παιχνίδι δικτυακά, είτε να αναηθτιςουν και να παίξουν μόνοι τουσ ζνα online game. Στο διαδίκτυο μπορεί κανείσ να παίξει από ζνα απλό παιχνίδι ςκάκι ι ζνα παιχνίδι παηλ (puzzle games) με ζναν ι και περιςςότερουσ παίκτεσ μζχρι και πολφπλοκα παιχνίδια με πολφ καλά γραφικά μαηί με μεγάλο αρικμό παικτϊν τα λεγόμενα Μαηικά Ραιχνίδια διαδικτφου με πολλαπλοφσ παίκτεσ (Massively Multiplayer Online games -MMOs). Σιμερα οι περιςςότεροι άνκρωποι είναι ςυνεχϊσ δικτυωμζνοι, είτε μζςω του διαδικτφου - internet, είτε μζςω του κινθτοφ τθλεφϊνου τουσ, βρίςκονται ςυνεχϊσ ςυνδεδεμζνοι (online). Τα online games είναι εφκολα προςβάςιμα από οποιονδιποτε υπολογιςτι με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο ι από το κινθτό του χριςτθ ι από κάποια άλλθ δικτυωμζνθ πλατφόρμα. Σιμερα, υπάρχουν τζςςερισ μεγάλεσ κατθγορίεσ αυτοφ του είδουσ παιχνιδιϊν: Τα Ραιχνίδια δράςθσ προοπτικισ πρϊτου προςϊπου -First Person Shooter. Το χαρακτθριςτικό των παιχνιδιϊν αυτϊν είναι ότι οι παίκτεσ βλζπουν ςε πρϊτο πρόςωπο τον κόςμο και ζρχονται αντιμζτωποι ο ζνασ με τον άλλον

13 Τα Ραιχνίδια ςτρατθγικισ πραγματικοφ χρόνου-real Time Strategy games, είναι μια κατθγορία παιχνιδιϊν πολζμου ςτθν οποία ο παίκτθσ καταςτρϊνει ζνα ςχζδιο δράςθσ για να εξοντϊςει τον αντίπαλο online παίκτθ. Τα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων, όπου οι παίκτεσ αναλαμβάνουν το ρόλο ενόσ φανταςτικοφ χαρακτιρα, ςε ζνα φανταςτικό κόςμο με ςτόχο να φζρουν εισ πζρασ διάφορεσ αποςτολζσ. Τζλοσ, τα λεγόμενα browser games, απλά παιχνίδια καταςκευαςμζνα με HTML ι Flash. Τα παιχνίδια τριϊν διαςτάςεων παρουςιάηουν ςιμερα το μεγαλφτερο βακμό διείςδυςθσ ςτουσ χριςτεσ μικρισ και μζςθσ θλικίασ από κάκε άλλθ χρονικι ςτιγμι. Είναι γνωςτό ότι τα κζρδθ των εταιρειϊν ανάπτυξθσ παιχνιδιϊν τριϊν διαςτάςεων ξεπερνοφν ακόμθ και αυτά του εμπορικοφ αμερικανικοφ κινθματογράφου και τισ κατατάςςουν πρϊτεσ ςτον τομζα τθσ διαςκζδαςθσ. Στόχοσ των ςφγχρονων παιχνιδιϊν τριςδιάςτατων γραφικϊν είναι να μποροφν να παρζχουν υψθλισ ποιότθτασ και φωτορεαλιςμοφ γραφικά πραγματικοφ χρόνου κακϊσ και υψθλισ αλθκοφάνειασ κίνθςθ και αλλθλεπίδραςθ μζςω τθσ υλοποίθςθσ κανόνων τθσ φυςικισ. Ραιχνίδια για κινθτζσ ςυςκευζσ και επικοινωνία δι εντοπιςμοφ Θ ζννοια τθσ ςφγκλιςθσ (convergence) αναφζρεται ςτθν τάςθ των νζων τεχνολογιϊν να ενοποιοφν και να ςυνδυάηουν μζςα τα οποία μζχρι πρότινοσ είχαν διαφορετικά χαρακτθριςτικά και διακριτι μορφι (Lister et al. 2003). Οι ςφγχρονεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ γεφυρϊνουν το χάςμα ανάμεςα ςτισ πρότερα αςφμβατεσ μορφζσ οπτικοακουςτικϊν μζςων και προςδίδουν ςτο ενιαίο αυτό μόρφωμα τθ διάςταςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ, τόςο με το ίδιο το μζςο όςο και με άλλουσ χριςτεσ του μζςου αυτοφ. Θ κεαματικι ελάττωςθ του κόςτουσ τθσ υπολογιςτικισ ιςχφοσ επιτρζπει ςε εφαρμογζσ τθσ ςφγχρονθσ αλλθλεπιδραςτικισ τεχνολογίασ, οι οποίεσ μζχρι ςιμερα υπζφεραν από τζτοιου είδουσ ελλείψεισ, όπωσ τα κινθτά τθλζφωνα, να παρζχουν ςτουσ χριςτεσ τουσ υψθλισ ποιότθτασ αλλθλεπιδραςτικό πολυμεςικό περιεχόμενο, ενιςχυμζνο από τθν ευκολία μετακίνθςισ τουσ λόγω του μικροφ τουσ μεγζκουσ. Το τελευταίο αυτό χαρακτθριςτικό επιτρζπει τθν αναγόρευςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του χριςτθ ανά πάςα ςτιγμι ςε ςθμαντικι παράμετρο τθσ αλλθλεπίδραςθσ του χριςτθ με το τεχνολογικό ςφςτθμα. Με τον τρόπο αυτό προκφπτει μια νζα μορφι μζςων, τα Μζςα Επικοινωνίασ Δι Εντοπιςμοφ (ΜΕΔΕ, αγγλιςτί locative media). Ραιχνίδια εναλλακτικισ πραγματικότθτασ Θ τεχνολογία των υπολογιςτϊν, το διαδίκτυο και τα δίκτυα τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ, ζδωςαν τθ δυνατότθτα να δθμιουργθκεί ζνα νζο είδοσ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν τα λεγόμενα παιχνίδια εναλλακτικισ πραγματικότθτασ - Alternative Reality Games (ARG). Είναι παιχνίδια ρόλων, τα οποία χρθςιμοποιοφν τα δίκτυα επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ, για να δθμιουργιςουν ζνα παιχνίδι, ςτο οποίο ο παίκτθσ αναηθτά ςτοιχεία μζςα ςτο φυςικό του περιβάλλον και ςτισ κακθμερινζσ του δραςτθριότθτεσ. Τα παιχνίδια εναλλακτικισ πραγματικότθτασ, αντίκετα από τα περιςςότερα ψθφιακά

14 παιχνίδια, αντί να αποκλείουν τθν πραγματικότθτα και να δθμιουργοφν ζνα εξ' ολοκλιρου φανταςτικό χϊρο για τον παίκτθ, περιλαμβάνουν τθν πραγματικότθτα ςαν κφριο ςτοιχείο του παιχνιδιοφ και προςκζτουν ςτοιχεία φανταςίασ ςε αυτιν. Μζςα από τθν αφιγθςθ και τθ διάδραςθ δθμιουργοφν καινοφριουσ κανόνεσ και ρόλουσ ςτο φυςικό περιβάλλουν του παίκτθ και δίνουν νζο νόθμα ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτζσ του. Για παράδειγμα, το κινθτό τθλζφωνο του παίκτθ μπορεί να μεταμορφωκεί ςε ςυςκευι για να εντοπίςει τον αντίπαλο ι το ςφμμαχο του. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ, ο παίκτθσ ίςωσ να πρζπει να εντοπίςει ανκρϊπουσ που φοράνε κόκκινθ μπλοφηα, ενϊ είναι ςθμαντικό πωσ ακόμα και αυτοί που δε ςυμμετζχουν ςτο παιχνίδι μποροφν να δϊςουν κάποια πλθροφορία, για τθν επίλυςθ ενόσ γρίφου. Τα παιχνίδια εναλλακτικισ πραγματικότθτασ ξεμακραίνουν από τθν παραδοςιακι φόρμα των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν, κολϊνοντασ τα όρια του ψθφιακοφ με του φυςικοφ χϊρου. Διευρφνουν το μαγικό κφκλο του παιχνιδιοφ και δθμιουργοφν ζνα ψθφιακό παιχνίδι μζςα ςτθν κακθμερινι ηωι και το περιβάλλον του παίκτθ, προςφζροντασ ζτςι νζο ενδιαφζρον ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτζσ του και αποκαλφπτοντάσ του μια εναλλακτικι πραγματικότθτα. Σφγχρονεσ τάςεισ αξιοποίθςθσ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν Είναι γεγονόσ πωσ θ εκτεταμζνθ ερευνθτικι προςπάκεια που ζχει γίνει τα τελευταία χρόνια ςχετικά με τα βιντεοπαιχνίδια ζκαμψε πολλζσ από τισ αμφιςβθτιςεισ που υπιρχαν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ που αυτά προςφζρουν ωσ εργαλεία μάκθςθσ (Egenfeldt- Nielsen 2005, Gee 2003, Papert 1998, Prensky 2006, Squire 2003). Οι άνκρωποι παίηοντασ βιντεοπαιχνίδια αποκτοφν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Επιπλζον τα βιντεοπαιχνίδια χαρακτθρίηονται από μια ιδιαιτερότθτα ςχετικά με τα άλλα ψθφιακά ι άλλου τφπου μαηικά μζςα. Μοιράηονται με αυτά οριςμζνα κοινά χαρακτθριςτικά, αλλά ταυτόχρονα ενςωματϊνουν και μια ςειρά από χαρακτθριςτικά τα οποία μποροφν να κεωρθκοφν μοναδικά και τα διαφοροποιοφν από τα υπόλοιπα μζςα. Υπάρχουν τζςςερα τουλάχιςτον βαςικά χαρακτθριςτικά που κάνουν ζνα βιντεοπαιχνίδι αρεςτό ςτον παίκτθ: ο ζλεγχοσ, θ πρόκλθςθ, θ φανταςία και θ περιζργεια (Malone, 1980, 1981). Ο κατάλλθλοσ ςυνδυαςμόσ των παραπάνω οδθγεί ςτθν ευχαρίςτθςθ και διαςκζδαςθ του παίκτθ, δθλαδι ςτθ διαςκεδαςτικότθτα (fun) του παιχνιδιοφ. Θ διαςκεδαςτικότθτα επιτυγχάνεται τόςο μζςα από μια ςειρά δράςεισ που ο παίκτθσ αναλαμβάνει παίηοντασ το παιχνίδι (ο παίκτθσ ελζγχει τον ψθφιακό κόςμο, αντιδρά, υποκζτει, επανελζγχει τισ υποκζςεισ, ανατροφοδοτείται, επαναδιατυπϊνει υποκζςεισ, προχωρά τθ δράςθ) όςο και από το ίδιο το ψθφιακό περιβάλλον με τουσ ιχουσ, τα χρϊματα, τα εφζ, τισ δυνατότθτεσ διαμόρφωςθσ και τζλοσ με τθν αίςκθςθ επίτευξθσ του ςτόχου. Ο ςτόχοσ είναι γενικά να κρατθκεί υψθλά το αυτοςυναίςκθμα του παίκτθ, κρατϊντασ μια ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ανατροφοδότθςθ που ενιςχφει τθν πρόκλθςθ και τθν ανάγκθ να μθν αυξθκεί υπερβολικά θ δυςκολία του ςτόχου ϊςτε θ πρόκλθςθ να κεωρθκεί απραγματοποίθτθ. Πταν θ πρόκλθςθ είναι ανϊτερθ των δυνατοτιτων δθμιουργείται ανθςυχία και απογοιτευςθ, ενϊ όταν είναι κατϊτερθ δθμιουργείται το αίςκθμα τθσ ανίασ Csikszentmihalyi (1975), Gee (2003). Οι διαδικαςίεσ που κρατοφν τον παίκτθ ςε εμπλοκι με το παιχνίδι ενςωματϊνονται ςτον όρο παικτικότθτα (playability). Αν λοιπόν το παιχνίδι ενςωματϊνει τζτοιου είδουσ ςτοιχεία γίνεται ενδιαφζρον για τον παίκτθ, πραγματοποιείται θ «εμβφκιςθ» (immersion) ςτο

15 ψθφιακό περιβάλλον και το ςθμαντικότερο είναι ότι πραγματοποιείται μάκθςθ, όπωσ ςυνοπτικά αποτυπϊνεται ςτισ παρακάτω αρχζσ (Prensky 2001): 1. Πταν το παιχνίδι είναι διαςκεδαςτικό προςφζρει ευχαρίςτθςθ ςτο χριςτθ. 2. Πταν ο χριςτθσ παίηει οδθγείται ςε ζνταςθ και ςυναιςκθματικι εμπλοκι. 3. Οι κανόνεσ του παιχνιδιοφ δθμιουργοφν ςτο χριςτθ εννοιολογικζσ υποδομζσ. 4. Οι ςτόχοι δθμιουργοφν παρακίνθςθ. 5. Θ αλλθλεπίδραςθ οδθγεί το χριςτθ ςε δράςθ. 6. Θ ανατροφοδότθςθ οδθγεί το χριςτθ ςε δράςθ. 7. Θ προςαρμογι οδθγεί το παιχνίδι ςε ςυνζχεια και εξζλιξθ. 8. Θ επιτυχία οδθγεί ςε τόνωςθ του εγϊ. 9. Οι ςυγκροφςεισ, ο ανταγωνιςμόσ και οι προκλιςεισ αυξάνουν τθν ζνταςθ τθσ εμπειρίασ του χριςτθ. 10. Θ επίλυςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων προάγει τθ δθμιουργικότθτα. 11. Θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των παικτϊν προάγει τθν κοινωνικότθτα. 12. Οι αναπαραςτάςεισ και το ςενάριο του παιχνιδιοφ επάγουν ςτουσ χριςτεσ ςυναιςκιματα. Τα παιχνίδια μακθςιακοφ ςκοποφ (games for learning) ζχουν ςτόχο να βοθκιςουν τθν εκπαίδευςθ και τθ μάκθςθ με διαςκεδαςτικό τρόπο. Ειδικότερα ξεχωρίηουν οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ: παιχνίδια-μεταφορζσ, μοντζλα που αναπαριςτοφν τον πραγματικό κόςμο προκειμζνου να υποςτθρίξουν μακθςιακζσ κοινότθτεσ παιχνίδια προςομοίωςθσ ι παιχνίδια μικρόκοςμου, όπου το παιχνίδι χρθςιμοποιείται ωσ ζνα πείραμα χωρίσ τζλοσ ςε αςφαλζσ περιβάλλον, το οποίο είναι πικανό να μεταφζρεται και ςτθν πραγματικι ηωι. παιχνίδια-εργαλεία για τθν προςωπικι ανάπτυξθ. Επιπλζον, τα παιχνίδια μακθςιακοφ ςκοποφ μπορεί να είναι: εξαρχισ ςχεδιαςμζνα με ςκοπό τθ μάκθςθ ι εμπορικά παιχνίδια, με ι χωρίσ προςαρμογζσ, με ςτόχο τθν ευχαρίςτθςθ παιχνίδια που δθμιουργοφνται από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευόμενουσ χρθςιμοποιϊντασ κάποιεσ εργαλεία λογιςμικοφ εςτιαςμζνα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό αντικείμενο μαηικά διαδικτυακά παιχνίδια (MMOG) τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, αλλά εξαιτίασ των πολλαπλϊν κοινωνικο-οικονομικϊν τουσ διαςτάςεων οι οποίεσ αναπτφςςονται εντόσ και εκτόσ του ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ αποτελοφν ζνα ιδιαίτερο πεδίο μελζτθσ Γραμματιςμόσ ςτα μζςα και δεξιότθτεσ δθμοςιογραφίασ και αφιγθςθσ Τα παιδιά και οι νζοι των ανεπτυγμζνων χωρϊν αφιερϊνουν υπερδιπλάςιο χρόνο ςτα θλεκτρονικά μζςα (τθλεόραςθ, διαδίκτυο, video game, DVD, ραδιόφωνο, κινθτό τθλζφωνο, κτλ.) από τον αντίςτοιχο χρόνο τθσ επίςθμθσ εκπαίδευςθσ ςτα ςχολεία. Μάλιςτα, πολφ ςυχνά το υλικό που καταναλϊνουν ζχει δθμιουργθκεί με ςκοπό να προωκιςει ςε αυτοφσ ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι ιδεολογίεσ (brand orientation). Ταυτόχρονα, ο χρόνοσ που αφιερϊνουν οι νζοι ςιμερα ςυμμετζχοντασ ςε ςυηθτιςεισ ςτα

16 πλαίςια τθσ οικογζνειασ ζχει μειωκεί κατά το ιμιςυ ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ γενιζσ. Οι παραπάνω εξελίξεισ γεννοφν μία ςειρά ερωτθμάτων: Από ποφ λαμβάνουν ςτθν πραγματικότθτα οι νζοι τθν εκπαίδευςι τουσ; Ροιοι είναι εκείνοι που αποφαςίηουν για τισ θκικζσ και κοινωνικζσ αξίεσ που προβάλλονται ςτουσ νζουσ από τα ΜΜΕ; Και ποιοι κακορίηουν τα πρότυπα προσ μίμθςθ για αυτοφσ; Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των περιςςότερων ςχολείων δεν λαμβάνουν υπόψθ τισ νζεσ εξελίξεισ. Θ εκπαίδευςθ πάνω ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, όταν αυτι ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςχολικό πρόγραμμα, περιορίηεται ςτθν εκμάκθςθ τεχνικϊν δεξιοτιτων (π.χ. χριςθ του υπολογιςτι), ενϊ ςπανίωσ περιλαμβάνει τθν καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ και πράξθσ απζναντι ςτα νζα Μζςα. Σε ςχζςθ με το κζμα του γραμματιςμοφ ςτα μζςα (media literacy) υπάρχουν επί του παρόντοσ δφο βαςικζσ προςεγγίςεισ. Θ μία είναι κοινωνιολογικι και ξεκινά από το κίνθμα τθσ δεκαετίασ του 1970 για τον «εγγραμματιςμό ςτα μζςα», με κυρίαρχθ μορφι τον David Buckingham, με ςτόχο τθ χειραφζτθςθ του νεαροφ ιδιαίτερα κοινοφ από τθ μαηικι πολιτικι, ιδεολογικι και καταναλωτικι ειςβολι των μζςων (κυρίωσ τθσ τθλεόραςθσ) ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι και τθν επιβολι ςυμπεριφορϊν και προτφπων. Το πρόταγμα του κινιματοσ αυτοφ είναι θ ανάπτυξθ και θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ανάλυςθσ του περιεχομζνου των μζςων με μεκοδολογικά εργαλεία από τθν ςθμειολογία του λόγου και τθσ εικόνασ. Στθ ςυνζχεια, θ κριτικι αυτι προςζγγιςθ ςυμπλθρϊκθκε από τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων γφρω από τα μζςα, με πρακτικζσ αςκιςεισ παραγωγισ μζςων μζςα ςτθν ςχολικι τάξθ. Κατά τισ δεκαετίεσ του αναπτφχκθκαν ςτθ Μ. Βρετανία και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςχολικά προγράμματα ςτα οποία υπιρχαν δραςτθριότθτεσ πρακτικισ άςκθςθσ (hands-on) που εμπλζκουν ενεργά το μακθτι ανακζτοντάσ του διάφορα κζματα προσ εξερεφνθςθ. Οι δραςτθριότθτεσ «εγγραμματιςμοφ ςτα μζςα» ςχετίηονταν με τθ λιψθ μίασ ςτατικισ φωτογραφίασ, τθν θχογράφθςθ και τζλοσ τθν ολοκλιρωςθ μιασ μικροφ μεγζκουσ οπτικοακουςτικισ παραγωγισ, είτε με τθ μορφι διαφθμιςτικοφ ςποτ, είτε με τθ μορφι ενόσ ζργου μυκοπλαςίασ ι μιασ ταινίασ τεκμθρίωςθσ ι/και ρεπορτάη. Ραράλλθλα αναπτφχκθκε ο «οπτικόσ εγγραμματιςμόσ» (visual literacy) που εςτίαςε περιςςότερο ςτα ζντυπα μζςα. Ζνασ άλλοσ ςυγγενικόσ όροσ είναι θ εκπαίδευςθ ςτα μζςα (media education) αλλά και κινθματογραφικόσ αλφαβθτιςμόσ (film education / film literacy). Οι όροι αυτοί πραγματεφονται αφενόσ τθν χριςθ των μζςων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, είτε ωσ εποπτικϊν εργαλείων είτε ωσ αντικειμζνων μελζτθσ και ανάλυςθσ για τθν κατανόθςθ και τθν εμβάκυνςθ ςε μια μορφι τζχνθσ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ του κινθματογράφου. Σθμαντικι προςωπικότθτα του δεφτερου αυτοφ κινιματοσ είναι ο Len Masterman, ο οποίοσ μάλιςτα αςχολικθκε ιδιαίτερα με τθν εκπαιδευτικι τθλεόραςθ. Σιμερα, θ ζννοια του «ψθφιακοφ εγγραμματιςμοφ» (digital literacy) ζχει επικρατιςει ωσ μια ζννοια ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, αφενόσ ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν και αφετζρου ςτθ μελζτθ μιασ κοινωνικισ δικτφωςθσ που αφορά ςτθν κοινωνικοποίθςθσ νζων ανκρϊπων μζςα από ςφγχρονεσ διαδικτυακζσ κυρίωσ εφαρμογζσ και μζςα από ζνα λεξιλόγιο το οποίο ςυνζχεια διευρφνεται και ζχει να κάνει κυρίωσ με τθ δθμιουργία περιεχομζνου από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ. Με τον τρόπο αυτό δθμιουργοφνται πρότυπα και ςυμπεριφορζσ μζςα από παιχνίδια ρόλων και χριςθ ψθφιακϊν εκπαιδευτικϊν εργαλείων που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςχολικι τάξθ

17 Ραράλλθλα υπάρχουν αντίςτοιχεσ πρακτικζσ ςε άτυπουσ χϊρουσ εκπαίδευςθσ όπωσ μουςεία, περιβαλλοντικά κζντρα, χϊροι και κζντρα τζχνθσ και επιςτιμθσ, οι οποίεσ προςφζρονται μζςα από κατάλλθλα διαμορφωμζνα προγράμματα για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων και τθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ικανότθτασ των νζων κυρίωσ ανκρϊπων. Τζλοσ, ςιμερα όλo και περιςςότερο μιλάμε για τον πλθροφοριακό αλφαβθτιςμό (information literacy), ζναν όρο που ςχετίηεται με τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, τα ηθτιματα αςφάλειασ και προςταςίασ των νζων από ανακριβζσ και προςβλθτικό περιεχόμενο ςτο διαδίκτυο, τα ηθτιματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και τθν καλλιζργεια μιασ θκικισ και κουλτοφρασ για τθ ςωςτι διαχείριςθσ του περιεχομζνου που μπορεί να βρεκεί ςτο διαδίκτυο ςε ςχζςθ με τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Ϋσ γραμματιςμόσ ςτα μζςα (media literacy), μπορεί και υπό το πρίςμα των παραπάνω να οριςτεί θ δυνατότθτα να ζχει κανείσ πρόςβαςθ ςε οπτικοακουςτικά μθνφματα, να μπορεί να τα αναλφςει και να επικοινωνεί μζςα από αυτά. Για τον ςκοπό αυτό, ζχει δθμιουργθκεί μια Ωάρτα Δικαιωμάτων (Charter) με ςτόχο να αναδειχκεί ο γραμματιςμόσ ςτα μζςα ωσ ζνα από τα πλζον ςθμαντικά ανκρϊπινα δικαιϊματα για τον 21ο αιϊνα. 2 Ριο ςυγκεκριμζνα, το British Film Institute (BFI) ζχει ςτοιχειοκετιςει μια εμπεριςτατωμζνθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και με ςαφι πολιτικι και ιδεολογικι κατεφκυνςθ ςε τρία επίπεδα: 1. τθν απόκτθςθ κριτικισ ικανότθτασ ςτθ διερεφνθςθ, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ οπτικοακουςτικϊν προϊόντων 2. τθ διαςφάλιςθ του εφρουσ τθσ "οπτικοακουςτικισ εμπειρίασ" ϊςτε οι νζοι να ζρκουν ςε επαφι με πολλά διαφορετικά οπτικοακουςτικά είδθ από διάφορεσ πθγζσ 3. τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων δθμιουργικισ εναςχόλθςθσ με τα οπτικοακουςτικά μζςα και με διαδικαςίεσ δόμθςθσ νοιματοσ μζςα από το οπτικοακουςτικό περιεχόμενο. Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ και του Φορζα Υλοποίθςθσ Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν και τθσ Λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Το Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων (ΑΡΕ-ΜΡΕ) ιδρφκθκε με το Ρροεδρικό Διάταγμα υπ. αρικ. 191 και προζρχεται από τθ ςυγχϊνευςθ του Ακθναϊκοφ Ρρακτορείου Ειδιςεων και του Μακεδονικοφ Ρρακτορείου Ειδιςεων, που ςυςτάκθκαν με το π.δ. 150/1994 (ΨΕΚ Αϋ 101) και το π.δ. 149/1994 (ΨΕΚ Αϋ 100) αντιςτοίχωσ, ωσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ του Δθμοςίου. Σκοπόσ του ΑΡΕ-ΜΡΕ είναι ιδίωσ: 2 βλ. και

18 α. Θ ςυλλογι, επεξεργαςία, αξιολόγθςθ και πϊλθςθ εςωτερικϊν και διεκνϊν ειδιςεων, φωτογραφιϊν, γραφθμάτων, κακϊσ και ραδιοφωνικοφ και τθλεοπτικοφ υλικοφ και θ διανομι τουσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό με όλουσ τουσ τεχνολογικά δυνατοφσ τρόπουσ, τθρουμζνων των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί πνευματικϊν δικαιωμάτων. β. Θ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν, δθμοςιογραφικϊν αναλφςεων, ςτατιςτικϊν, βιογραφικϊν και άλλων ςτοιχείων κακϊσ και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, θ ζνταξι τουσ ςε θλεκτρονικό αρχείο και θ διανομι τουσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό με όλουσ τουσ δυνατοφσ τεχνολογικά τρόπουσ, τθρουμζνων των κειμζνων διατάξεων περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα (ν. 2472/1997, ΨΕΚ Α 50, όπωσ ιςχφει). γ. Θ διαφφλαξθ και αξιοποίθςθ αρχείων δθμοςιογραφικοφ και γενικά ιςτορικοφ περιεχομζνου, ωσ και φωτογραφικοφ ειδθςεογραφικοφ, ιςτορικοφ και άλλου υλικοφ (ν. 2472/1997, ΨΕΚ Α 50, όπωσ ιςχφει). Στθν Εταιρεία λειτουργοφν τζςςερισ (4) Διευκφνςεισ οι οποίεσ διαρκρϊνονται ςε Τμιματα ωσ ακολοφκωσ: α. Διεφκυνςθ Ειδιςεων και Ενθμζρωςθσ, β. Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ, γ. Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν δ. Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Μακεδονίασ Ειδικότερα: Θ Διεφκυνςθ Ειδιςεων και Ενθμζρωςθσ είναι ιδίωσ αρμόδια για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία, αξιολόγθςθ, διανομι των ειδιςεων (κειμζνων, φωτογραφιϊν, γραφθμάτων, βίντεο), για τθν ςωςτι αρχειοκζτθςθ των ειδιςεων, ελλθνικϊν, αγγλικϊν και γαλλικϊν ςτισ αντίςτοιχεσ βάςεισ δεδομζνων και τθν αξιοποίθςι τουσ, κακϊσ και για τισ ειδικζσ εξειδικευμζνεσ ιςτοςελίδεσ πολιτιςμοφ, τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, αυτοκινιτου, υγείασ, τουριςμοφ, ςτο πλαίςιο του εταιρικοφ ςκοποφ. Θ Διεφκυνςθ Ειδιςεων και Ενθμζρωςθσ απαρτίηεται από: α. Το Τμιμα Σφνταξθσ Δελτίων (εςωτερικϊν και διεκνϊν ειδιςεων) β. Το Τμιμα Συλλογισ και Επεξεργαςίασ Δελτίων γ. Το Ακλθτικό τμιμα δ. Το Τμιμα Ξενόγλωςςων Δελτίων ε. Το Τμιμα Ψωτορεπορτάη ςτ. Το Τμιμα Θλεκτρονικισ Τεκμθρίωςθσ η. Το Τμιμα Εκδόςεων και εξειδικευμζνων Ρλθροφοριακϊν Δελτίων θ. Το Τμιμα Ρολυμζςων. Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ είναι ιδίωσ αρμόδια για όλα τα οικονομικισ φφςεωσ κζματα, κζματα μιςκοδοςίασ, ειςπράξεων, πλθρωμϊν, εμπορικισ εκμετάλλευςθσ, ςτο πλαίςιο του εταιρικοφ ςκοποφ. Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ απαρτίηεται από: α) Το Τμιμα Διοικθτικό Οικονομικό β) Το Τμιμα Ρωλιςεων Διαφιμιςθσ και Εμπορικισ Εκμετάλλευςθσ

19 Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν αναλαμβάνει το ςυντονιςμό, προγραμματιςμό και ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και τθ ςυντιρθςθ και ανανζωςι του. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν απαρτίηεται από: α) Το Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, β) Το Τμιμα Ανάπτυξθσ και Συντονιςμοφ Ζργων Ρλθροφορικισ. Στθν Εταιρεία λειτουργεί ωσ περιφερειακι διεφκυνςθ αυτισ, θ Διεφκυνςθ Μακεδονίασ. Θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Μακεδονίασ είναι ιδίωσ αρμόδια για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία, αξιολόγθςθ, διανομι και αποκικευςθ των ειδιςεων, (κειμζνων, φωτογραφιϊν, βιντεοκλίπ) από τθν Β. Ελλάδα, τισ Βαλκανικζσ χϊρεσ και τθν Ομογζνεια, τθν προετοιμαςία του δελτίου Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ ι άλλων υπθρεςιϊν που τθσ ανακζτει θ Εταιρεία, ςτο πλαίςιο του εταιρικοφ τθσ ςκοποφ. Θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Μακεδονίασ απαρτίηεται από: α) Το Τμιμα Σφνταξθσ Δελτίων τθσ περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Μακεδονίασ, β) Το Τμιμα Δελτίου Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, γ) Το Τμιμα Λογιςτθρίου και Εμπορικισ Εκμετάλλευςθσ Τζλοσ, ςτθν Εταιρεία λειτουργεί αυτοτελζσ Γραφείο Διεκνϊν και Δθμοςίων Σχζςεων Γραφείο Τφπου. Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν και τθσ Λειτουργίασ του Φορζα Υλοποίθςθσ Θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και θ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ (άρκρο 2παρ. 2 και 3 του Ν. 3242/ 2004, ΨΕΚ Αϋ 102), που υπάγονται ςτον Ρρωκυπουργό (άρκρο 5 περίπτ. αϋ του Ρ.Δ. 65/2011, ΨΕΚ Αϋ 147), μετονομάςτθκαν ςε Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ και Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ αντιςτοίχωσ, με το Ρ.Δ. 73/2011. Στθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ υπάγονται, ωσ ςφνολο αρμοδιοτιτων, κζςεων και προςωπικοφ, οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: α) θ Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ β) θ Διεφκυνςθ Αναλφςεων και Τεκμθρίωςθσ γ) θ Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ δ) θ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων και ε) τα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ Στθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ υπάγονται όλεσ οι άλλεσ υπθρεςίεσ των πρϊθν Γενικϊν Γραμματειϊν Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, και ιδίωσ: α) θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ β) θ Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ γ) θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, δ) θ Διεφκυνςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, ε) θ Διεφκυνςθ Εποπτείασ Εντφπων και Επαγγελματικϊν Οργανϊςεων

20 Ραράλλθλα, ςτθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ ανικει θ εποπτεία του Ακθναϊκοφ Μακεδονικοφ Ρρακτορείου Ειδιςεων (ΑΡΕ ΜΡΕ Α.Ε.) Τζλοσ, ςτθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ υπάγονται, επίςθσ, οι υπθρεςίεσ και αρμοδιότθτεσ που μεταφζρονται από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ ςτον Ρρωκυπουργό και ςυγκεκριμζνα: α) τα τμιματα Διοικθτικισ Εποπτείασ M.M.E. και αδιοτθλεοπτικϊν Κεμάτων και β) Θ εποπτεία των κρατικϊν ΜΜΕ και του Εκνικοφ Οπτικοακουςτικοφ αρχείου. Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Λειτουργίασ και του Φορζα Υλοποίθςθσ Οι οργανικζσ μονάδεσ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ που εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου είναι οι κάτωκι: α) Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ αποτελείται από τα εξισ τμιματα: Τμιμα Επιςκόπθςθσ Εξωτερικοφ Τφπου, Τμιμα Επιςκόπθςθσ Εςωτερικοφ Τφπου και Οπτικοακουςτικϊν Μζςων Τμιμα Δθμοςιογραφικϊν Καλφψεων Γραφεία Τφπου Εςωτερικοφ Γραφείο Τφπου Εςωτερικοφ που υπάγεται ςτθ Γενικι Γραμματεία Μακεδονίασ - Κράκθσ β) Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ αποτελείται από τα κάτωκι τμιματα: Τμιμα Τράπεηασ Ρλθροφοριϊν Τμιμα Ειςαγωγισ Στοιχείων Τμιμα Λειτουργίασ Τμιμα Κρατικισ Ταινιοκικθσ και Ψωτογραφικοφ Αρχείου γ) Διεφκυνςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Θ Διεφκυνςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ αποτελείται από τα κάτωκι τμιματα: Τμιμα Μζριμνασ Ωϊρων και Μζςων Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ δ) Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων Θ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων αποτελείται από τα κάτωκι τμιματα: Τμιμα Διεκνϊν Δθμοςίων Σχζςεων Τμιμα Εςωτερικϊν Δθμοςίων Σχζςεων Τμιμα Διοργάνωςθσ Εκδθλϊςεων και Συνεδριακϊν Κζντρων Ραράλλθλα, οι οργανικζσ μονάδεσ του ΑΡΕ-ΜΡΕ που εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου είναι οι κάτωκι:

21 α) Διεφκυνςθ Ειδιςεων και Ενθμζρωςθσ Θ Διεφκυνςθ Ειδιςεων και Ενθμζρωςθσ αποτελείται από τα κάτωκι τμιματα: Τμιμα Σφνταξθσ Δελτίων (εςωτερικϊν και διεκνϊν ειδιςεων), Τμιμα Συλλογισ και Επεξεργαςίασ Δελτίων, Ακλθτικό τμιμα, Τμιμα Ξενόγλωςςων Δελτίων, Τμιμα Ψωτορεπορτάη, Τμιμα Θλεκτρονικισ Τεκμθρίωςθσ, Τμιμα Εκδόςεων και εξειδικευμζνων Ρλθροφοριακϊν Δελτίων, Τμιμα Ρολυμζςων β) Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν αποτελείται από τα κάτωκι τμιματα: Το Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, Το Τμιμα Ανάπτυξθσ και Συντονιςμοφ Ζργων Ρλθροφορικισ Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Ρυρινα του παρόντοσ ζργου αποτελεί θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ μίασ διαδραςτικισ και πολυμεςικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για και από νζουσ ετϊν θ οποία κα καλφπτει τθν ανάγκθ τουσ για ενθμζρωςθ μζςω αναηιτθςθσ, ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ ειδιςεων/πλθροφοριϊν αλλά και επικοινωνία και ενδυνάμωςθ δεξιοτιτων μζςω ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν. Θ πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα που κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του ζργου κα ςτοχεφει: ςτθν κακθμερινι και διαδραςτικι ενθμζρωςθ / πλθροφόρθςθ των νζων για κζματα επικαιρότθτασ αλλά και ηθτιματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ ςτθν εξοικείωςθ των νζων με τθν πολυμεςικι δθμοςιογραφικι διαδικαςία και τα ΜΜΕ ςτθν ζκφραςθ των νζων μζςα από τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν ψυχαγωγία των νζων και γενικότερα ςτθν αξιοποίθςθ του ηωντανοφ, διαδραςτικοφ και ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα των νζων ψθφιακϊν μζςων για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργοποίθςθ των νζων ωσ προσ τθν ειδθςεογραφικι κάλυψθ των όςων ςυμβαίνουν ςτθ ςθμερινι πραγματικότθτα. Βαςικι φιλοδοξία και επιδίωξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αποτελεί θ παροχι ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ προσ τον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό (νζοι και νζεσ θλικίασ ετϊν, μακθτικι και ακαδθμαϊκι κοινότθτα, δθμοςιογραφικι κοινότθτα, γονείσ), οι οποίεσ κα ξεκινοφν από τθν αμφίδρομθ αλλθλεπίδραςθ (ςτάδιο 3) και κα καταλιγουν μζχρι και ςτάδιο 5 και τθν προςωποποιθμζνθ / εξατομικευμζνθ παροχι υπθρεςιϊν. Ειδικότερα, οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του παρόντοσ ζργου είναι οι κάτωκι:

22 1. Ρολυμεςικι και πολυδιάςτατθ ενθμζρωςθ των νζων αναφορικά με όλα τα κζματα τρζχοντοσ ενδιαφζροντοσ με δυνατότθτα αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν μζςα ςτο ειδθςεογραφικό περιεχόμενο του Ρρακτορείου (ςτάδιο 1) 2. Δυνατότθτα «κατεβάςματοσ» (downloading) και ανεβάςματοσ αρχείων ςυμπεριλαμβανομζνων εικόνων, βίντεο, γραφθμάτων, ειδιςεων και ειδικοφ λογιςμικοφ (ςτάδιο 2) 3. Δυνατότθτα υποβολισ ερωτιςεων και λιψθσ απαντιςεων (ςτάδιο 3) 4. Διαδικτυακι τθλεόραςθ για νζουσ web tv (ςτάδιο 3) 5. Διαδικτυακό ραδιόφωνο για νζουσ (ςτάδιο 3) 6. On-line εφθμερίδεσ (ςτάδιο 3) 7. Θλεκτρονικι παροχι ψθφιακϊν παιχνιδιϊν προςανατολιςμζνων ςτθν εκπαιδευτικι διάςταςθ (ςτάδιο 4), 8. Δυνατότθτα δθμιουργίασ ατομικοφ προφίλ και ενθμερϊςεισ αναφορικά με το θμερολόγιο ςυμβάντων νεολαίασ αλλά και ανάλογα με τα ςθμεία ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ των εγγεγραμμζνων μελϊν (ςτάδιο 5) Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Φορζα Υλοποίθςθσ Θ υπάρχουςα πλθροφοριακι υποδομι τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ περιλαμβάνει: Το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ), Το εςωτερικό δίκτυο, Τισ ςυμπλθρωματικζσ εφαρμογζσ που καλφπτουν τρζχουςεσ ανάγκεσ και υπθρεςίεσ του προςωπικοφ και Το δικτυακό/τθλεπικοινωνιακό/υπολογιςτικό εξοπλιςμό. Ραρουςίαςθ ΟΡΣ Το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ) γνωςτό με τθν αγγλικι ονομαςία Livelink τθσ εταιρίασ OPENTEXT, εγκαταςτάκθκε ςτθ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕ-ΓΓΕ) και παρελιφκθ οριςτικά τον Αφγουςτο του Ζχει χρθματοδοτθκεί ςτα πλαίςια του Γϋ Κ.Ρ.Σ. (μζτρο 2.2) ωσ ζργο με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ Πλθρότθτασ, τθσ Αςφάλειασ και τθσ Ταχφτθτασ ςτθν Ενθμζρωςθ των Επιχειριςεων ΜΜΕ & των Πολιτϊν με Επζκταςθ και Αναβάκμιςθ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ και Εκςυγχρονιςμό τθσ Δικτυακισ και Επικοινωνιακισ Υποδομισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ - Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ». Το ΟΡΣ υποςτθρίηει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: Λιψθ και αρχειοκζτθςθ πρωτογενϊν ειδιςεων, ςφνταξθ επεξεργαςμζνων ειδιςεων και δελτίων, διάκεςθ επεξεργαςμζνων ειδιςεων και δελτίων

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου Δικτυακϊν Τόπων και Ραροχι Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Υπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ.

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ. Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ *ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ϊ842-ΓΫΗ] για το Ζργο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ψ842-ΓΩΘ Γενικι Διεφκυνςθ Αρ. Ρρωτ.: 8612 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Θμ/νία: 19.04.2013 Τμιμα Ρρομθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα