Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από Ανακζτουςα Αρχι: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ) Ρροχπολογιςμόσ: ,76 (χωρίσ ΨΡΑ) Ρλζον Δικαιϊματα Ρροαίρεςθσ: ,10( χωρίσ ΨΡΑ) όςον αφορά υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ Διάρκεια: 20 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτιριο τθν οικονομικά ςυμφερότερθ προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΡΣ: ΣΑΕ 0218, Κωδικόσ Ρράξθσ: 2011ΣΕ

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 4 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 5 υντομογραφίεσ... 5 Περιβάλλον του Ζργου... 6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 6 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Ψορζα Λειτουργίασ... 6 Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Ψορζα Υλοποίθςθσ... 7 Α1.1.3 Διάρκρωςθ Ψορζα Υλοποίθςθσ... 8 Α1.1.4 Άλλοι Ψορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου... 9 Α1.1.5 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου)... 9 Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Ψορζα Λειτουργίασ και του Ψορζα Υλοποίθςθσ Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Ψορζα Λειτουργίασ και του Ψορζα Υλοποίθςθσ Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ψορζα Υλοποίθςθσ Α1.2.5 Επίπεδο Ϋριμότθτασ του παρόντοσ Ζργου Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α1.3 Αντικείμενο του Ζργου Α1.4 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α1.5 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α1.5.1 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α1.6 Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ πλατφόρμασ Α1.7 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Α1.8 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α1.9 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Α1.10 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α Θλεκτρονικι πλατφόρμα ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν / ειδιςεων Α Διαδικτυακά Ραιχνίδια Α Διαδικτυακι Τθλεόραςθ (WebTV) Α1.11 Διαλειτουργικότθτα Α1.12 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α1.13 Ανοιχτά δεδομζνα Α1.14 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ

3 Α1.15 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ Α1.16 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ Α1.17 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α1.18 Ρίνακασ Ραραδοτζων Α1.19 Σθμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α1.20 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α1.21 Υπθρεςίεσ Ρροβολισ και Δθμοςιότθτασ Α1.22 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α1.23 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ & Συντιρθςθσ Α1.24 Υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ, ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και δθμοςίευςθσ Ρεριεχομζνου. 98 Α1.25 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α1.26 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α1.27 Σχιμα (Οργάνωςθ) Διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του Ζργου Α Υπεφκυνοσ Ζργου και Αναπλθρωτισ Α Μζλθ Ομάδασ Ζργου Α1.28 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ & Διαχείριςθσ Κινδφνων Α1.29 Διαδικαςία παραλαβισ Ζργου

4 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ) "TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν ΤΛΤΛΟΣ ΕΓΟΥ αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ ετϊν" ΨΟΕΑΣ ΓΛΑ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟ Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων / Μακεδονικό ΡΟΟΛΗΕΤΑΛ ΤΟ ΕΓΟ Ρρακτορείο Ειδιςεων ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων / Μακεδονικό ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΛΫΝ Ρρακτορείο Ειδιςεων ΕΛΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ταξινόμθςθ κατά CPV : Δθμόςιοσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Ο Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ εκατομμυρίου οκτακοςίων δζκα χιλιάδων ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ εννιακοςίων πενιντα επτά Ευρϊ, ,00 (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ : ,76 - ΨΡΑ (23 %): ,24) Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ϊθφιακι Σφγκλιςθ», ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Οι δαπάνεσ του Ζργου κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον κωδικό ΣΑΕ: 2011ΣΕ ΩΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΔΛΑΚΕΛΑ 20 μινεσ ΕΓΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ / / ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΓΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΫΝ ΕΡΛ ΤΫΝ ΟΫΝ / / ΤΘΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΫΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΚΕΣΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΫΑ ΑΡΟΣΨΑΓΛΣΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ / / και ϊρα :00 Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ ΓΓΜΕ) / / και ϊρα :00-4 -

5 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Συντομογραφίεσ ΥΔΕ ΓΤΕΕ ΓΔ ΜΜΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ ΑΡΕ/ΜΡΕ ΚΥ ΡΣ BΔ ΤΡΕ ΟΡΣ ΕΣΡΑ ΕΥΔΨΣ ΚΡΣ ΚτΡΑΕ Δ.Ρ. Δ/νςθ ΕΣΘΕΑ ΕΣΘΕΜΘ ΥΡΕΞ ΥπΡΘΡΑ ΔΤ EOT ΡΔ ΡΑΜ ΡΣΕΑ ΤΡΕ ΕΚ ΝΣΚ ΜΔΡΥ ΜΧΜΛ ΚΩΚ ΕΩΚ ΤΟΥ ΘΔ Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ Εξωτερικοφ Γενικι Διεφκυνςθ Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων / Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων Κεντρικι Υπθρεςία Συνολικι Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ του Ζργου Βάςθ Δεδομζνων Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ϊθφιακι Σφγκλιςθ Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ΑΕ Διαδικτυακι Ρφλθ Διεφκυνςθ Ζνωςθ Συντακτϊν Θμερθςίων Εφθμερίδων Ακθνϊν Ζνωςθ Συντακτϊν Θμερθςίων Εφθμερίδων Μακεδονίασ - Κράκθσ Υπουργείο Εξωτερικϊν Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (Τομζασ Ρολιτιςμοφ) Διαδικτυακόσ Τόποσ Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ Ρροεδρικό Διάταγμα Ραλλαϊκι Άμυνα Ρολιτικι Σχεδίαςθ Εκτάκτου Ανάγκθσ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ Μθ Διακεςιμότθτα των Ρροςφερόμενων Υπθρεςιϊν Μζγιςτοσ Ωρόνοσ Μθ Λειτουργίασ Κανονικζσ άρεσ Κάλυψθσ Επιπλζον άρεσ Κάλυψθσ Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ - 5 -

6 Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Οι εμπλεκόμενοι φορείσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου είναι: Ψορζασ Υλοποίθςθσ: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ-ΓΓMΕ) Ψορζασ Λειτουργίασ: Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων - Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων Α.Ε. (ΑΡΕ-ΜΡΕ) Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Ο ελλθνικόσ κρίκοσ τθσ αλυςίδασ τθσ ενθμζρωςθσ ξεκίνθςε πριν από ζναν αιϊνα, όταν το Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων, ξεκίνθςε τθ διαδρομι του τθν 1θ Λανουαρίου 1905, με διευκυντι τον Λωάννθ Ραρρζν. Το νζο αυτό πρακτορείο γεννικθκε μετά τθν εξαγορά από το ελλθνικό δθμόςιο του ιδιωτικοφ «Τθλεγραφικοφ Ρρακτορείου Στεφανόπολι» που δθμιουργικθκε το Το 1931 το ΑΡΕ αναδιοργανϊκθκε και απζκτθςε δθμοςιογραφικι δομι, ςτθν αρχι ωσ υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν και ςτθ ςυνζχεια ωσ υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν, ενϊ ωσ ανϊνυμθ εταιρεία του δθμοςίου (Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων Α.Ε. - ΑΡΕ Α.Ε.) με ζδρα τθν Ακινα, λειτοφργθςε με το Ρροεδρικό Διάταγμα 150/1994 ζωσ και το 2008 οπότε και ενϊκθκε με το Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων (Ρροεδρικό Διάταγμα 191/2008). Ραρά τα εκατό χρόνια ηωισ του, το Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων είναι ζνασ ηωντανόσ, άρτιοσ, δθμοςιογραφικόσ οργανιςμόσ. Για εκατοντάδεσ ςυνδρομθτζσ ςε όλο τον κόςμο, αποτελεί ςθμείο αναφοράσ για τθν εγκυρότθτα, τθν αμεςότθτα και τθ δυναμικι του. Σκοπόσ του ΑΡΕ είναι θ ςυλλογι, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ εςωτερικϊν και διεκνϊν ειδιςεων, φωτογραφιϊν κακϊσ και ραδιοφωνικοφ και τθλεοπτικοφ υλικοφ και θ διανομι τουσ ςτα ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα, τθν Κφπρο τθν Ομογζνεια και το εξωτερικό. Ωρθςιμοποιεί πολυμεςικό (multimedia) θλεκτρονικό ςφςτθμα διακίνθςθσ ειδιςεων και φωτογραφιϊν και όλεσ οι υπθρεςίεσ του είναι on-line. Το Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων ιδρφκθκε το 1991, με κεντρικά γραφεία ςτθ Κεςςαλονίκθ και ανταποκριτζσ ςτθν Ακινα, ςε βαλκανικζσ πρωτεφουςεσ και ςε πόλεισ με μεγάλθ ελλθνικι ομογζνεια. Το Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων αναδιαρκρϊκθκε κεςμικά το 1994 με τθ μετατροπι του ςε ανϊνυμθ εταιρία του δθμοςίου. Το ΜΡΕ ςυνεργαηόταν με όλα τα εκνικά πρακτορεία ειδιςεων των χωρϊν τθσ Βαλκανικισ και τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ. Το ΜΡΕ μετζδιδε ςφντομο δελτίο ειδιςεων για τουσ ραδιοφωνικοφσ και τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ, ςφντομο δελτίο βαλκανικϊν ειδιςεων, εςωτερικό δελτίο με ελλθνικζσ, βαλκανικζσ, ομογενειακζσ και διεκνείσ ειδιςεισ, οικονομικό δελτίο, ομογενειακό δελτίο για τισ δραςτθριότθτεσ και τα επιτεφγματα του απόδθμου ελλθνιςμοφ, κακϊσ και αγγλόφωνο δελτίο για τθν ενθμζρωςθ των ξζνων. Το 2008, το Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων και το Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων ενϊκθκαν ςε μια ανϊνυμθ εταιρεία του δθμοςίου με τθν επωνυμία "ΑΡΕ/ΜΡΕ " (Athens News Agency-Macedonian Press Agency S. A. / ANA-MPA S.A.)

7 Σκοπόσ του Ακθναϊκοφ και Μακεδονικοφ Ρρακτορείου (ΑΡΕ-ΜΡΕ) είναι θ ςυλλογι, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ εςωτερικϊν και διεκνϊν ειδιςεων, φωτογραφιϊν κακϊσ και ραδιοφωνικοφ και τθλεοπτικοφ υλικοφ και θ διανομι τουσ ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα, τθν Κφπρο, τθν ομογζνεια και το εξωτερικό. Το δίκτυο ενθμζρωςθσ του Ρρακτορείου περιλαμβάνει γραφεία ςτισ Βρυξζλλεσ, τθν Κωνςταντινοφπολθ, τθ Λευκωςία και το Βερολίνο και ανταποκριτζσ ςτο Λονδίνο, τθ Βιζννθ, τθ ϊμθ, το Ραρίςι, τα Σκόπια, τθν Ουάςιγκτον, τθ Νζα Υόρκθ, τθ Μελβοφρνθ, το Μόντρεαλ, τα Τίρανα, τθ Σόφια, τθν Άγκυρα, το Βελιγράδι κακϊσ και ςε όλεσ τισ μεγάλεσ ελλθνικζσ πόλεισ. Μεταξφ άλλων, ειδιςεισ από τισ υπθρεςίεσ του Ρρακτορείου αντλοφν κακθμερινά διεκνι και εκνικά πρακτορεία ειδιςεων όπωσ Reuters, AP, AFP, DPA, EFE, ANSA κακϊσ και παγκόςμιεσ εταιρείεσ πλθροφοριϊν όπωσ Factiva, Bloomberg, Financial Times κ.α. Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ επιτελεί το λειτοφργθμα τθσ πολφπλευρθσ, ζγκαιρθσ και αντικειμενικισ πλθροφόρθςθσ του ελλθνικοφ λαοφ. Επιπλζον, θ αποςτολι τθσ ςυνίςταται ςτθν ενθμζρωςθ των οργάνων του κράτουσ για τα ςθμαντικά διεκνι γεγονότα και για τισ απόψεισ των ΜΜΕ ςτα κζματα που αφοροφν ςτθν προβολι τθσ χϊρασ και των ελλθνικϊν κζςεων ςτο εξωτερικό, ςε ςυνεργαςία με το ΥΡΕΞ και λοιποφσ αρμόδιουσ φορείσ, ςτθν ενθμζρωςθ του απόδθμου ελλθνιςμοφ, κακϊσ και ςτθ λιψθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν πρωτοβουλιϊν για τθ ρφκμιςθ του ευρφτερου τομζα των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτο πλαίςιο των διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν εξελίξεων, ωσ ο νόμοσ ορίηει. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ διαρκρϊνονται ςε επιμζρουσ τομείσ, κυρίαρχθ κζςθ μεταξφ των οποίων κατζχει θ ςυλλογι, αποτφπωςθ και αξιοποίθςθ ςτοιχείων αναγόμενων ςτο φάςμα τθσ αδιάλειπτθσ ενθμζρωςθσ των Ελλινων πολιτϊν, μζςα από τθ διαςφάλιςθ τθσ πολυφωνίασ και τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ τθσ πλθροφορίασ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ μάλιςτα αποδίδεται ςτον απόδθμο ελλθνιςμό και ςτθν προςπάκεια καλλιζργειασ εκνικϊν και πολιτιςτικϊν ςχζςεων, παράλλθλα με τθ διαρκι ενθμζρωςθ του για κζματα που τον αφοροφν. Ειδικότερα, ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ περιλαμβάνονται: Θ αντικειμενικι πλθροφόρθςθ του ελλθνικοφ λαοφ. Θ ενθμζρωςθ των οργάνων του κράτουσ και των φορζων του δθμοςίου τομζα για τα ςθμαντικά διεκνι γεγονότα και για τισ απόψεισ και αντιδράςεισ τθσ ελλθνικισ και ξζνθσ κοινισ γνϊμθσ και των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτα κζματα που αφοροφν τθ χϊρα. Θ ενθμζρωςθ, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Εξωτερικϊν και λοιποφσ αρμόδιουσ φορείσ, τθσ διεκνοφσ κοινισ γνϊμθσ για τισ ελλθνικζσ κζςεισ και απόψεισ, θ προβολι τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό, κακϊσ και θ ςυμβολι ςτθν καλλιζργεια πνευματικϊν και γενικά πολιτιςτικϊν ςχζςεων με άλλα κράτθ και διεκνείσ οργανιςμοφσ. Θ ςυμβολι ςτθν καλλιζργεια εκνικϊν, πνευματικϊν και πολιτιςτικϊν γενικά ςχζςεων με τον απόδθμο ελλθνιςμό και τθν ενθμζρωςθ του ςτα ηθτιματα που τον αφοροφν. Θ ενθμζρωςθ των εκπροςϊπων των διεκνϊν Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ αλλά και τθσ διεκνοφσ κοινισ γνϊμθσ για τα εκνικά κζματα. Θ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ του Κράτουσ και θ λιψθ των απαιτοφμενων νομοκετικϊν - 7 -

8 και κανονιςτικϊν πρωτοβουλιϊν για τθ ρφκμιςθ του ευρφτερου τομζα των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ κακϊσ και θ διαμόρφωςθ και θ εφαρμογι τθσ πολιτικισ για τθν παροχι κάκε είδουσ ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ (ΚτΡ). Θ παρακολοφκθςθ των διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν εξελίξεων ςτον ευρφτερο τομζα των μζςων ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ και ο ςυντονιςμόσ και θ ρφκμιςθ των ενεργειϊν για τθν προςαρμογι τθσ εκνικισ οπτικοακουςτικισ πολιτικισ. Ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ και θ αξιοποίθςθ των αντιςτοίχων προσ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ προγραμμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) και θ ίδρυςθ και ςτιριξθ κεςμϊν που υπθρετοφν τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ του ελλθνικοφ λαοφ και τθσ διεκνοφσ κοινισ γνϊμθσ. Θ λειτουργία των επιμζρουσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που βρίςκονται εγκατεςτθμζνα ςτο φορζα και μζςω των οποίων γίνεται θ επεξεργαςία, αποκικευςθ και διανομι του ενθμερωτικοφ και ειδθςεογραφικοφ περιεχομζνου. Θ ςυλλογι και αξιοποίθςθ ςτοιχείων αναγομζνων ςτον ευρφτερο κφκλο των αρμοδιοτιτων τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ και ιδίωσ ςτα εκνικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιςτικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. κζματα του Ελλθνικοφ χϊρου και του Ελλθνιςμοφ γενικά, κακϊσ και ςτα διεκνι κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθ χϊρα και τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που αυτι μετζχει. Θ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ προβολισ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ Ελλάδοσ ςτο εξωτερικό με ςκοπό τθ διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ κετικισ εικόνασ τθσ χϊρασ. Τα ςυγκριτικά αυτά πλεονεκτιματα διαμορφϊνονται από ζνα εφροσ φορζων και οργανιςμϊν ςτθ χϊρα μασ, ςυνεργάτθσ των οποίων είναι θ ΓΓΕΕ- ΓΓΜΕ. Θ ενθμζρωςθ του Απόδθμου Ελλθνιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, για τα κζματα που τον αφοροφν, οι επαφζσ, θ βοικεια και θ ςυνεργαςία με τα ομογενειακά μζςα τον Τφπο τθσ παροικίασ, τουσ ραδιοφωνικοφσ, τουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ και τουσ δικτυακοφσ τόπουσ για τα προγράμματα που αφοροφν τον Ελλθνιςμό. Θ αποςτολι και αρμοδιότθτεσ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ κακορίηονται από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 258/1993 (ΨΕΚ 112/Α /30/6/1993), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Α1.1.3 Διάρκρωςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Θ διάρκρωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικισ Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ ζχει ωσ εξισ: Α. Θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ διαρκρϊνεται ςε Κεντρικι Υπθρεςία και ςε Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ. Β. Θ Κεντρικι Υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικισ Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ διαρκρϊνεται ςε μία Γενικι Διεφκυνςθ και ςε 10 επιμζρουσ Διευκφνςεισ: Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ Διεφκυνςθ Αναλφςεων & Τεκμθρίωςθσ Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ - 8 -

9 Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων Διεφκυνςθ Εποπτείασ Εντφπων & Επαγγελματικϊν Οργανϊςεων Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Διεφκυνςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Διεφκυνςθ Ραλλαϊκισ Άμυνασ-Ρολιτικισ Σχεδίαςθσ Εκτάκτου Ανάγκθσ (ΡΑΜ-ΡΣΕΑ). Γ. Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικισ Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ είναι τα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ Εξωτερικοφ (ΓΤΕΕ) και τα Γραφεία Τφπου Εςωτερικοφ: ςτθ Γενικι Γραμματεία Μακεδονίασ - Κράκθσ και ςτθ Γενικι Γραμματεία Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (δεν λειτουργεί) που εξαρτϊνται από τθν Κεντρικι Υπθρεςία Δ. Στθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ λειτουργοφν, επίςθσ: Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου (ΥΔΕ) ςτισ Υπθρεςίεσ που υπάγονται ςτον Ρρωκυπουργό, επιπζδου Διεφκυνςθσ, που υπάγεται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων του Υπουργείου Οικονομικϊν, Γραφείο Νομικοφ Συμβοφλου του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (ΝΣΚ), Γραφείο Κοινοβουλευτικοφ Ελζγχου ατφπωσ υπαγόμενο απευκείασ ςτον Υφυπουργό ςτον Ρρωκυπουργό και Κυβερνθτικό Εκπρόςωπο. Τα ΓΤΕΕ είναι εγκατεςτθμζνα κυρίωσ ςτισ ςθμαντικότερεσ από πλευράσ Ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ πόλεισ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, τθ Βόρεια Αμερικι, τθ Μζςθ Ανατολι, τθν Αυςτραλία και τθν Κίνα. Από το Νοζμβριο του 2010 λειτουργοφν 34 γραφεία, όπου απαςχολείται ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ςτελεχϊν τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ, κακϊσ και επιτόπιο προςωπικό για τθν υποςτιριξθ τουσ. Ο γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ των ΓΤΕΕ ζχει ωσ κριτιριο τθ γεωπολιτικι ςθμαςία των χωρϊν τόςο ςτο διεκνζσ ςτερζωμα όςο και ςτισ διμερείσ ςχζςεισ τθσ Ελλάδασ με άλλεσ χϊρεσ. Τα Γραφεία αποτελοφν το κφριο ςθμείο επαφισ τθσ χϊρασ μασ και των αρχϊν τθσ με τα κατά τόπουσ Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ΜΜΕ ςτθ χϊρα ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται. Αποτελοφν επίςθσ και ςθμείο επαφισ των απλϊν πολιτϊν ςτισ χϊρεσ αυτζσ με τθ χϊρα μασ, κακϊσ ςυχνά αυτοί απευκφνονται ςτα Γραφεία για τθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν Ελλάδα. Θ εργαςία ςτα ΓΤΕΕ ςχετίηεται άμεςα με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, δεδομζνου ότι ςιμερα θ ενθμζρωςθ εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από τα τεχνολογικά μζςα. Α1.1.4 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Δεν εμπλζκονται άλλοι φορείσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. Α1.1.5 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Θ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ, βάςει του Εγχειριδίου Διαχειριςτικισ Επάρκειασ που τθρεί αναφορικά με τον προγραμματιςμό, ςχεδιαςμό, ωρίμανςθ και παρακολοφκθςθ των Συγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων, ζχει ενςωματϊςει τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ και τυποποιθμζνα ζντυπα ϊςτε - 9 -

10 να διαςφαλίηει: i. τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν για τθν ποιοτικι εξζλιξθ των παραδοτζων/ λειτουργίασ/υλοποίθςθ τθσ πράξθσ/υποζργων (προδιαγραφζσ ποιότθτασ, διαδικαςίεσ, κ.λπ.) ii. τον οριςμό των Υπθρεςιϊν, ςτελεχϊν και επιτροπϊν αρμόδιων για τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των παραδοτζων του ζργου. Κατά τθν υλοποίθςθ και διακυβζρνθςθ του παρόντοσ ζργου κα εφαρμοςτοφν όλεσ οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ, ενϊ ο Ανάδοχοσ καλείται να ςυνεργαςτεί με τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ και τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου. Στο πλαίςιο του ζργου, θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ) κα ςυςτιςει τισ ακόλουκεσ Επιτροπζσ διακυβζρνθςθσ του ζργου: Α. Ειδικι Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ, Β. Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων - Ρροςφυγϊν, Γ. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου και Δ. Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου τθσ ΓΓΕΕ - ΓΓΜΕ Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Οι νζοι επικοινωνοφν κυρίωσ μζςω των νζων τεχνολογιϊν. Το διαδίκτυο και το κινθτό αποτελοφν τα δφο βαςικά μζςα επικοινωνίασ τθσ νζασ γενιάσ. Τα αποτελζςματα μιασ τρίχρονθσ ποιοτικισ ζρευνασ του που διεξιχκθ από το Ρανεπιςτιμιο του Μπζρκλεϊ ςε ςυνεργαςία και με άλλουσ φορείσ ζδειξαν πωσ οι νζοι χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο κυρίωσ για να επικοινωνιςουν μζςα από ιςτοχϊρουσ κοινωνικισ δικτφωςθσ αλλά και για να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ και να διερευνιςουν απόψεισ για κζματα που τουσ ενδιαφζρουν. Επιπλζων, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα ζρευνασ του Ευρωβαρομζτρου του 2008 ςε νζουσ των 27 χωρϊν-μελϊν τθσ ΕΕ, 9 ςτουσ 10 νζουσ ενδιαφζρονται για ειδιςεισ που ςχετίηονται με κζματα όπωσ είναι ο πολιτιςμόσ, θ ψυχαγωγία, θ επιςτιμθ, θ τεχνολογία, θ πολιτικι και θ οικονομία. Ραράλλθλα, ςε ςχετικζσ ζρευνεσ που ζγιναν από το Kaiser Family Foundation, αναφζρεται ότι το 68% των νζων που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο αναηιτθςε πλθροφορίεσ για τθν υγεία. Από το 90% των νζων που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο το 75% χρθςιμοποίθςε το διαδίκτυο τουλάχιςτον μία φορά για να βρει πλθροφορίεσ για τθν υγεία, ενϊ τα ποςοςτά για άλλεσ αναηθτιςεισ ιταν 46% (ακλθτικά κζματα), 50% (αγορά αντικειμζνων), 67% (ςυνομιλία), 72% (παιχνίδια). Τζλοσ, το 39% των ερωτθκζντων αναφζρει ότι άλλαξε θ προςωπικι του/τθσ ςυμπεριφορά με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που βρικε. 1 Ito, Mizuko, Heather A. Horst, Matteo Bittanti, danah boyd, Becky Herr-Stephenson, Patricia G. Lange, C.J. Pascoe, and Laura Robinson (2008), Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project

11 Στθν Ελλάδα τα ςτοιχεία για τθν διείςδυςθ τθσ Ευρυηωνικότθτασ είναι κετικά, κακϊσ ο ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ ευρυηωνικισ διείςδυςθσ παραμζνει από τουσ υψθλότερουσ ςτθν Ευρϊπθ παρά τθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με επίςθμα ςτατιςτικά ςτοιχεία που εξζδωςε το «Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ»ςτο τζλοσ του 2 ου εξαμινου του 2010, θ διείςδυςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ ανιλκε το 19,9 %, ενϊ, θ χϊρα μασ κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςτον ρυκμό αφξθςθσ ευρυηωνικισ διείςδυςθσ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ-27. Ραράλλθλα, ςτο ςυνολικό μζγεκοσ των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων ανζρχεται ςε ςτο τζλοσ του 2010, παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 17,5% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του προθγοφμενου ζτουσ. Στον ακόλουκο διάγραμμα αποτυπϊνεται θ αφξθςθ του ποςοςτοφ διείςδυςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ τθν τελευταία δεκαετία. Αναφορικά με τον βακμό διείςδυςθσ και χριςθσ του διαδικτφου ςτθν Ελλθνικι κοινωνία, το Ραρατθρθτιριο για τθν ΚτΡ, αναλφει και ςυνοψίηει τα κυριότερα αποτελζςματα τθσ ετιςιασ ζρευνασ για τθ χριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτα νοικοκυριά και τον πλθκυςμό για το 2010, όπωσ ανακοινϊκθκαν από τθ Eurostat. Τα κυριότερα ευριματα είναι τα εξισ: Δυναμικότεροι χριςτεσ του διαδικτφου αναδεικνφονται οι άνδρεσ, οι νζοι θλικίασ ετϊν, τα άτομα υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου και οι κάτοικοι των μεγάλων αςτικϊν κζντρων. Θ θλικία παραμζνει ςθμαντικόσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ διείςδυςθσ του διαδικτφου. Οι άνδρεσ ςυνεχίηουν να ζχουν το προβάδιςμα ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Στακερι θ απόκλιςθ ςε ςχζςθ με τθν ΕΕ και για τα δφο φφλα. Θ Αττικι εμφανίηει τα μεγαλφτερα ποςοςτά διείςδυςθσ, ενϊ θ Κεντρικι Ελλάδα τουσ

12 υψθλότερουσ δείκτεσ ανάπτυξθσ Λδιαίτερθ εντφπωςθ προξενεί το γεγονόσ πωσ μεταξφ των νζων, θ χρθςιμοποίθςθ του διαδικτφου ανζρχεται ςε ποςοςτό που φκάνει το 86%. Επομζνωσ, οι νζοι δείχνουν να ζχουν ανάγκθ για ζγκυρθ και εξατομικευμζνθ πλθροφόρθςθ γφρω από τθν επικαιρότθτα πιο πολφ από ποτζ και μάλιςτα ςε μια εποχι όπου υπάρχει πλθκϊρα πθγϊν ενθμζρωςθσ. Οι υπθρεςίεσ που κα προςφζρονται ςτουσ νζουσ, ωσ αποτζλεςμα του παρόντοσ ζργου, κα ςυμβάλλουν ςτθν προςφορά πλουραλιςτικϊν και αξιόπιςτων ειδιςεων και κα αποτελοφν εργαλείο εξειδικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ. Με λίγα λόγια κα είναι το μζςο μζςω του οποίου ο νζοσ κα ζχει πρόςβαςθ ςε ζγκυρθ πλθροφορία «όταν τθν ζχει ανάγκθ και όπωσ ακριβϊσ τθν ζχει ανάγκθ. Θ ςκοπιμότθτα τθσ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν, απορρζει από τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν και τθν εκτενι και εντατικι ανάπτυξθ που αυτά γνωρίηουν ςιμερα, όχι μόνο ςτο επίπεδο των νζων τεχνολογιϊν και προϊόντων αλλά και ςε αυτό τθσ αξιοποίθςισ τουσ ςε πλείςτεσ όςεσ εφαρμογζσ πζραν τθσ κακαρισ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ. Το κίνθμα των «ςοβαρϊν παιχνιδιϊν» (serious games), άλλωςτε, όπωσ ο όροσ ζχει κακιερωκεί ςτθν αγγλόφωνθ βιβλιογραφία, προτάςςει ακριβϊσ τθν κζςθ ότι τα ψθφιακά παιχνίδια αποτελοφν πλζον, πζραν από μζςο διαςκζδαςθσ, ζνα ιςχυρότατο μζςο προςζλκυςθσ ακροατθρίου και ψθφιακισ επικοινωνίασ με παντόσ είδουσ εφαρμογζσ (ενδυνάμωςθ δεξιοτιτων και μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο ψθφιακό παιχνίδι, ψθφιακά παιχνίδια για τθν υγεία, το περιβάλλον, τθν αλλαγι αντιλιψεων, τθν καλλιζργεια επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων και πολλά ακόμθ ειδικότερα κζματα). Ψθφιακά Ραιχνίδια. Τρζχουςεσ Εξελίξεισ Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ. Διαδικτυακά παιχνίδια (online games) είναι όλα τα παιχνίδια που παίηονται ςτο διαδίκτυο. Ο όροσ αυτόσ αναφζρεται ουςιαςτικά ςτθν τεχνολογία και όχι ςε κάποια κατθγορία παιχνιδιϊν. Με τθν τεχνολογία των δικτφων και με το διαδίκτυο (internet) οι παίκτεσ μποροφν, είτε να ζρκουν ςε επαφι και να παίξουν κάποιο ομαδικό παιχνίδι δικτυακά, είτε να αναηθτιςουν και να παίξουν μόνοι τουσ ζνα online game. Στο διαδίκτυο μπορεί κανείσ να παίξει από ζνα απλό παιχνίδι ςκάκι ι ζνα παιχνίδι παηλ (puzzle games) με ζναν ι και περιςςότερουσ παίκτεσ μζχρι και πολφπλοκα παιχνίδια με πολφ καλά γραφικά μαηί με μεγάλο αρικμό παικτϊν τα λεγόμενα Μαηικά Ραιχνίδια διαδικτφου με πολλαπλοφσ παίκτεσ (Massively Multiplayer Online games -MMOs). Σιμερα οι περιςςότεροι άνκρωποι είναι ςυνεχϊσ δικτυωμζνοι, είτε μζςω του διαδικτφου - internet, είτε μζςω του κινθτοφ τθλεφϊνου τουσ, βρίςκονται ςυνεχϊσ ςυνδεδεμζνοι (online). Τα online games είναι εφκολα προςβάςιμα από οποιονδιποτε υπολογιςτι με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο ι από το κινθτό του χριςτθ ι από κάποια άλλθ δικτυωμζνθ πλατφόρμα. Σιμερα, υπάρχουν τζςςερισ μεγάλεσ κατθγορίεσ αυτοφ του είδουσ παιχνιδιϊν: Τα Ραιχνίδια δράςθσ προοπτικισ πρϊτου προςϊπου -First Person Shooter. Το χαρακτθριςτικό των παιχνιδιϊν αυτϊν είναι ότι οι παίκτεσ βλζπουν ςε πρϊτο πρόςωπο τον κόςμο και ζρχονται αντιμζτωποι ο ζνασ με τον άλλον

13 Τα Ραιχνίδια ςτρατθγικισ πραγματικοφ χρόνου-real Time Strategy games, είναι μια κατθγορία παιχνιδιϊν πολζμου ςτθν οποία ο παίκτθσ καταςτρϊνει ζνα ςχζδιο δράςθσ για να εξοντϊςει τον αντίπαλο online παίκτθ. Τα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων, όπου οι παίκτεσ αναλαμβάνουν το ρόλο ενόσ φανταςτικοφ χαρακτιρα, ςε ζνα φανταςτικό κόςμο με ςτόχο να φζρουν εισ πζρασ διάφορεσ αποςτολζσ. Τζλοσ, τα λεγόμενα browser games, απλά παιχνίδια καταςκευαςμζνα με HTML ι Flash. Τα παιχνίδια τριϊν διαςτάςεων παρουςιάηουν ςιμερα το μεγαλφτερο βακμό διείςδυςθσ ςτουσ χριςτεσ μικρισ και μζςθσ θλικίασ από κάκε άλλθ χρονικι ςτιγμι. Είναι γνωςτό ότι τα κζρδθ των εταιρειϊν ανάπτυξθσ παιχνιδιϊν τριϊν διαςτάςεων ξεπερνοφν ακόμθ και αυτά του εμπορικοφ αμερικανικοφ κινθματογράφου και τισ κατατάςςουν πρϊτεσ ςτον τομζα τθσ διαςκζδαςθσ. Στόχοσ των ςφγχρονων παιχνιδιϊν τριςδιάςτατων γραφικϊν είναι να μποροφν να παρζχουν υψθλισ ποιότθτασ και φωτορεαλιςμοφ γραφικά πραγματικοφ χρόνου κακϊσ και υψθλισ αλθκοφάνειασ κίνθςθ και αλλθλεπίδραςθ μζςω τθσ υλοποίθςθσ κανόνων τθσ φυςικισ. Ραιχνίδια για κινθτζσ ςυςκευζσ και επικοινωνία δι εντοπιςμοφ Θ ζννοια τθσ ςφγκλιςθσ (convergence) αναφζρεται ςτθν τάςθ των νζων τεχνολογιϊν να ενοποιοφν και να ςυνδυάηουν μζςα τα οποία μζχρι πρότινοσ είχαν διαφορετικά χαρακτθριςτικά και διακριτι μορφι (Lister et al. 2003). Οι ςφγχρονεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ γεφυρϊνουν το χάςμα ανάμεςα ςτισ πρότερα αςφμβατεσ μορφζσ οπτικοακουςτικϊν μζςων και προςδίδουν ςτο ενιαίο αυτό μόρφωμα τθ διάςταςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ, τόςο με το ίδιο το μζςο όςο και με άλλουσ χριςτεσ του μζςου αυτοφ. Θ κεαματικι ελάττωςθ του κόςτουσ τθσ υπολογιςτικισ ιςχφοσ επιτρζπει ςε εφαρμογζσ τθσ ςφγχρονθσ αλλθλεπιδραςτικισ τεχνολογίασ, οι οποίεσ μζχρι ςιμερα υπζφεραν από τζτοιου είδουσ ελλείψεισ, όπωσ τα κινθτά τθλζφωνα, να παρζχουν ςτουσ χριςτεσ τουσ υψθλισ ποιότθτασ αλλθλεπιδραςτικό πολυμεςικό περιεχόμενο, ενιςχυμζνο από τθν ευκολία μετακίνθςισ τουσ λόγω του μικροφ τουσ μεγζκουσ. Το τελευταίο αυτό χαρακτθριςτικό επιτρζπει τθν αναγόρευςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του χριςτθ ανά πάςα ςτιγμι ςε ςθμαντικι παράμετρο τθσ αλλθλεπίδραςθσ του χριςτθ με το τεχνολογικό ςφςτθμα. Με τον τρόπο αυτό προκφπτει μια νζα μορφι μζςων, τα Μζςα Επικοινωνίασ Δι Εντοπιςμοφ (ΜΕΔΕ, αγγλιςτί locative media). Ραιχνίδια εναλλακτικισ πραγματικότθτασ Θ τεχνολογία των υπολογιςτϊν, το διαδίκτυο και τα δίκτυα τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ, ζδωςαν τθ δυνατότθτα να δθμιουργθκεί ζνα νζο είδοσ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν τα λεγόμενα παιχνίδια εναλλακτικισ πραγματικότθτασ - Alternative Reality Games (ARG). Είναι παιχνίδια ρόλων, τα οποία χρθςιμοποιοφν τα δίκτυα επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ, για να δθμιουργιςουν ζνα παιχνίδι, ςτο οποίο ο παίκτθσ αναηθτά ςτοιχεία μζςα ςτο φυςικό του περιβάλλον και ςτισ κακθμερινζσ του δραςτθριότθτεσ. Τα παιχνίδια εναλλακτικισ πραγματικότθτασ, αντίκετα από τα περιςςότερα ψθφιακά

14 παιχνίδια, αντί να αποκλείουν τθν πραγματικότθτα και να δθμιουργοφν ζνα εξ' ολοκλιρου φανταςτικό χϊρο για τον παίκτθ, περιλαμβάνουν τθν πραγματικότθτα ςαν κφριο ςτοιχείο του παιχνιδιοφ και προςκζτουν ςτοιχεία φανταςίασ ςε αυτιν. Μζςα από τθν αφιγθςθ και τθ διάδραςθ δθμιουργοφν καινοφριουσ κανόνεσ και ρόλουσ ςτο φυςικό περιβάλλουν του παίκτθ και δίνουν νζο νόθμα ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτζσ του. Για παράδειγμα, το κινθτό τθλζφωνο του παίκτθ μπορεί να μεταμορφωκεί ςε ςυςκευι για να εντοπίςει τον αντίπαλο ι το ςφμμαχο του. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ, ο παίκτθσ ίςωσ να πρζπει να εντοπίςει ανκρϊπουσ που φοράνε κόκκινθ μπλοφηα, ενϊ είναι ςθμαντικό πωσ ακόμα και αυτοί που δε ςυμμετζχουν ςτο παιχνίδι μποροφν να δϊςουν κάποια πλθροφορία, για τθν επίλυςθ ενόσ γρίφου. Τα παιχνίδια εναλλακτικισ πραγματικότθτασ ξεμακραίνουν από τθν παραδοςιακι φόρμα των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν, κολϊνοντασ τα όρια του ψθφιακοφ με του φυςικοφ χϊρου. Διευρφνουν το μαγικό κφκλο του παιχνιδιοφ και δθμιουργοφν ζνα ψθφιακό παιχνίδι μζςα ςτθν κακθμερινι ηωι και το περιβάλλον του παίκτθ, προςφζροντασ ζτςι νζο ενδιαφζρον ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτζσ του και αποκαλφπτοντάσ του μια εναλλακτικι πραγματικότθτα. Σφγχρονεσ τάςεισ αξιοποίθςθσ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν Είναι γεγονόσ πωσ θ εκτεταμζνθ ερευνθτικι προςπάκεια που ζχει γίνει τα τελευταία χρόνια ςχετικά με τα βιντεοπαιχνίδια ζκαμψε πολλζσ από τισ αμφιςβθτιςεισ που υπιρχαν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ που αυτά προςφζρουν ωσ εργαλεία μάκθςθσ (Egenfeldt- Nielsen 2005, Gee 2003, Papert 1998, Prensky 2006, Squire 2003). Οι άνκρωποι παίηοντασ βιντεοπαιχνίδια αποκτοφν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Επιπλζον τα βιντεοπαιχνίδια χαρακτθρίηονται από μια ιδιαιτερότθτα ςχετικά με τα άλλα ψθφιακά ι άλλου τφπου μαηικά μζςα. Μοιράηονται με αυτά οριςμζνα κοινά χαρακτθριςτικά, αλλά ταυτόχρονα ενςωματϊνουν και μια ςειρά από χαρακτθριςτικά τα οποία μποροφν να κεωρθκοφν μοναδικά και τα διαφοροποιοφν από τα υπόλοιπα μζςα. Υπάρχουν τζςςερα τουλάχιςτον βαςικά χαρακτθριςτικά που κάνουν ζνα βιντεοπαιχνίδι αρεςτό ςτον παίκτθ: ο ζλεγχοσ, θ πρόκλθςθ, θ φανταςία και θ περιζργεια (Malone, 1980, 1981). Ο κατάλλθλοσ ςυνδυαςμόσ των παραπάνω οδθγεί ςτθν ευχαρίςτθςθ και διαςκζδαςθ του παίκτθ, δθλαδι ςτθ διαςκεδαςτικότθτα (fun) του παιχνιδιοφ. Θ διαςκεδαςτικότθτα επιτυγχάνεται τόςο μζςα από μια ςειρά δράςεισ που ο παίκτθσ αναλαμβάνει παίηοντασ το παιχνίδι (ο παίκτθσ ελζγχει τον ψθφιακό κόςμο, αντιδρά, υποκζτει, επανελζγχει τισ υποκζςεισ, ανατροφοδοτείται, επαναδιατυπϊνει υποκζςεισ, προχωρά τθ δράςθ) όςο και από το ίδιο το ψθφιακό περιβάλλον με τουσ ιχουσ, τα χρϊματα, τα εφζ, τισ δυνατότθτεσ διαμόρφωςθσ και τζλοσ με τθν αίςκθςθ επίτευξθσ του ςτόχου. Ο ςτόχοσ είναι γενικά να κρατθκεί υψθλά το αυτοςυναίςκθμα του παίκτθ, κρατϊντασ μια ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ανατροφοδότθςθ που ενιςχφει τθν πρόκλθςθ και τθν ανάγκθ να μθν αυξθκεί υπερβολικά θ δυςκολία του ςτόχου ϊςτε θ πρόκλθςθ να κεωρθκεί απραγματοποίθτθ. Πταν θ πρόκλθςθ είναι ανϊτερθ των δυνατοτιτων δθμιουργείται ανθςυχία και απογοιτευςθ, ενϊ όταν είναι κατϊτερθ δθμιουργείται το αίςκθμα τθσ ανίασ Csikszentmihalyi (1975), Gee (2003). Οι διαδικαςίεσ που κρατοφν τον παίκτθ ςε εμπλοκι με το παιχνίδι ενςωματϊνονται ςτον όρο παικτικότθτα (playability). Αν λοιπόν το παιχνίδι ενςωματϊνει τζτοιου είδουσ ςτοιχεία γίνεται ενδιαφζρον για τον παίκτθ, πραγματοποιείται θ «εμβφκιςθ» (immersion) ςτο

15 ψθφιακό περιβάλλον και το ςθμαντικότερο είναι ότι πραγματοποιείται μάκθςθ, όπωσ ςυνοπτικά αποτυπϊνεται ςτισ παρακάτω αρχζσ (Prensky 2001): 1. Πταν το παιχνίδι είναι διαςκεδαςτικό προςφζρει ευχαρίςτθςθ ςτο χριςτθ. 2. Πταν ο χριςτθσ παίηει οδθγείται ςε ζνταςθ και ςυναιςκθματικι εμπλοκι. 3. Οι κανόνεσ του παιχνιδιοφ δθμιουργοφν ςτο χριςτθ εννοιολογικζσ υποδομζσ. 4. Οι ςτόχοι δθμιουργοφν παρακίνθςθ. 5. Θ αλλθλεπίδραςθ οδθγεί το χριςτθ ςε δράςθ. 6. Θ ανατροφοδότθςθ οδθγεί το χριςτθ ςε δράςθ. 7. Θ προςαρμογι οδθγεί το παιχνίδι ςε ςυνζχεια και εξζλιξθ. 8. Θ επιτυχία οδθγεί ςε τόνωςθ του εγϊ. 9. Οι ςυγκροφςεισ, ο ανταγωνιςμόσ και οι προκλιςεισ αυξάνουν τθν ζνταςθ τθσ εμπειρίασ του χριςτθ. 10. Θ επίλυςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων προάγει τθ δθμιουργικότθτα. 11. Θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των παικτϊν προάγει τθν κοινωνικότθτα. 12. Οι αναπαραςτάςεισ και το ςενάριο του παιχνιδιοφ επάγουν ςτουσ χριςτεσ ςυναιςκιματα. Τα παιχνίδια μακθςιακοφ ςκοποφ (games for learning) ζχουν ςτόχο να βοθκιςουν τθν εκπαίδευςθ και τθ μάκθςθ με διαςκεδαςτικό τρόπο. Ειδικότερα ξεχωρίηουν οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ: παιχνίδια-μεταφορζσ, μοντζλα που αναπαριςτοφν τον πραγματικό κόςμο προκειμζνου να υποςτθρίξουν μακθςιακζσ κοινότθτεσ παιχνίδια προςομοίωςθσ ι παιχνίδια μικρόκοςμου, όπου το παιχνίδι χρθςιμοποιείται ωσ ζνα πείραμα χωρίσ τζλοσ ςε αςφαλζσ περιβάλλον, το οποίο είναι πικανό να μεταφζρεται και ςτθν πραγματικι ηωι. παιχνίδια-εργαλεία για τθν προςωπικι ανάπτυξθ. Επιπλζον, τα παιχνίδια μακθςιακοφ ςκοποφ μπορεί να είναι: εξαρχισ ςχεδιαςμζνα με ςκοπό τθ μάκθςθ ι εμπορικά παιχνίδια, με ι χωρίσ προςαρμογζσ, με ςτόχο τθν ευχαρίςτθςθ παιχνίδια που δθμιουργοφνται από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευόμενουσ χρθςιμοποιϊντασ κάποιεσ εργαλεία λογιςμικοφ εςτιαςμζνα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό αντικείμενο μαηικά διαδικτυακά παιχνίδια (MMOG) τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, αλλά εξαιτίασ των πολλαπλϊν κοινωνικο-οικονομικϊν τουσ διαςτάςεων οι οποίεσ αναπτφςςονται εντόσ και εκτόσ του ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ αποτελοφν ζνα ιδιαίτερο πεδίο μελζτθσ Γραμματιςμόσ ςτα μζςα και δεξιότθτεσ δθμοςιογραφίασ και αφιγθςθσ Τα παιδιά και οι νζοι των ανεπτυγμζνων χωρϊν αφιερϊνουν υπερδιπλάςιο χρόνο ςτα θλεκτρονικά μζςα (τθλεόραςθ, διαδίκτυο, video game, DVD, ραδιόφωνο, κινθτό τθλζφωνο, κτλ.) από τον αντίςτοιχο χρόνο τθσ επίςθμθσ εκπαίδευςθσ ςτα ςχολεία. Μάλιςτα, πολφ ςυχνά το υλικό που καταναλϊνουν ζχει δθμιουργθκεί με ςκοπό να προωκιςει ςε αυτοφσ ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι ιδεολογίεσ (brand orientation). Ταυτόχρονα, ο χρόνοσ που αφιερϊνουν οι νζοι ςιμερα ςυμμετζχοντασ ςε ςυηθτιςεισ ςτα

16 πλαίςια τθσ οικογζνειασ ζχει μειωκεί κατά το ιμιςυ ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ γενιζσ. Οι παραπάνω εξελίξεισ γεννοφν μία ςειρά ερωτθμάτων: Από ποφ λαμβάνουν ςτθν πραγματικότθτα οι νζοι τθν εκπαίδευςι τουσ; Ροιοι είναι εκείνοι που αποφαςίηουν για τισ θκικζσ και κοινωνικζσ αξίεσ που προβάλλονται ςτουσ νζουσ από τα ΜΜΕ; Και ποιοι κακορίηουν τα πρότυπα προσ μίμθςθ για αυτοφσ; Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των περιςςότερων ςχολείων δεν λαμβάνουν υπόψθ τισ νζεσ εξελίξεισ. Θ εκπαίδευςθ πάνω ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, όταν αυτι ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςχολικό πρόγραμμα, περιορίηεται ςτθν εκμάκθςθ τεχνικϊν δεξιοτιτων (π.χ. χριςθ του υπολογιςτι), ενϊ ςπανίωσ περιλαμβάνει τθν καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ και πράξθσ απζναντι ςτα νζα Μζςα. Σε ςχζςθ με το κζμα του γραμματιςμοφ ςτα μζςα (media literacy) υπάρχουν επί του παρόντοσ δφο βαςικζσ προςεγγίςεισ. Θ μία είναι κοινωνιολογικι και ξεκινά από το κίνθμα τθσ δεκαετίασ του 1970 για τον «εγγραμματιςμό ςτα μζςα», με κυρίαρχθ μορφι τον David Buckingham, με ςτόχο τθ χειραφζτθςθ του νεαροφ ιδιαίτερα κοινοφ από τθ μαηικι πολιτικι, ιδεολογικι και καταναλωτικι ειςβολι των μζςων (κυρίωσ τθσ τθλεόραςθσ) ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι και τθν επιβολι ςυμπεριφορϊν και προτφπων. Το πρόταγμα του κινιματοσ αυτοφ είναι θ ανάπτυξθ και θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ανάλυςθσ του περιεχομζνου των μζςων με μεκοδολογικά εργαλεία από τθν ςθμειολογία του λόγου και τθσ εικόνασ. Στθ ςυνζχεια, θ κριτικι αυτι προςζγγιςθ ςυμπλθρϊκθκε από τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων γφρω από τα μζςα, με πρακτικζσ αςκιςεισ παραγωγισ μζςων μζςα ςτθν ςχολικι τάξθ. Κατά τισ δεκαετίεσ του αναπτφχκθκαν ςτθ Μ. Βρετανία και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςχολικά προγράμματα ςτα οποία υπιρχαν δραςτθριότθτεσ πρακτικισ άςκθςθσ (hands-on) που εμπλζκουν ενεργά το μακθτι ανακζτοντάσ του διάφορα κζματα προσ εξερεφνθςθ. Οι δραςτθριότθτεσ «εγγραμματιςμοφ ςτα μζςα» ςχετίηονταν με τθ λιψθ μίασ ςτατικισ φωτογραφίασ, τθν θχογράφθςθ και τζλοσ τθν ολοκλιρωςθ μιασ μικροφ μεγζκουσ οπτικοακουςτικισ παραγωγισ, είτε με τθ μορφι διαφθμιςτικοφ ςποτ, είτε με τθ μορφι ενόσ ζργου μυκοπλαςίασ ι μιασ ταινίασ τεκμθρίωςθσ ι/και ρεπορτάη. Ραράλλθλα αναπτφχκθκε ο «οπτικόσ εγγραμματιςμόσ» (visual literacy) που εςτίαςε περιςςότερο ςτα ζντυπα μζςα. Ζνασ άλλοσ ςυγγενικόσ όροσ είναι θ εκπαίδευςθ ςτα μζςα (media education) αλλά και κινθματογραφικόσ αλφαβθτιςμόσ (film education / film literacy). Οι όροι αυτοί πραγματεφονται αφενόσ τθν χριςθ των μζςων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, είτε ωσ εποπτικϊν εργαλείων είτε ωσ αντικειμζνων μελζτθσ και ανάλυςθσ για τθν κατανόθςθ και τθν εμβάκυνςθ ςε μια μορφι τζχνθσ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ του κινθματογράφου. Σθμαντικι προςωπικότθτα του δεφτερου αυτοφ κινιματοσ είναι ο Len Masterman, ο οποίοσ μάλιςτα αςχολικθκε ιδιαίτερα με τθν εκπαιδευτικι τθλεόραςθ. Σιμερα, θ ζννοια του «ψθφιακοφ εγγραμματιςμοφ» (digital literacy) ζχει επικρατιςει ωσ μια ζννοια ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, αφενόσ ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν και αφετζρου ςτθ μελζτθ μιασ κοινωνικισ δικτφωςθσ που αφορά ςτθν κοινωνικοποίθςθσ νζων ανκρϊπων μζςα από ςφγχρονεσ διαδικτυακζσ κυρίωσ εφαρμογζσ και μζςα από ζνα λεξιλόγιο το οποίο ςυνζχεια διευρφνεται και ζχει να κάνει κυρίωσ με τθ δθμιουργία περιεχομζνου από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ. Με τον τρόπο αυτό δθμιουργοφνται πρότυπα και ςυμπεριφορζσ μζςα από παιχνίδια ρόλων και χριςθ ψθφιακϊν εκπαιδευτικϊν εργαλείων που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςχολικι τάξθ

17 Ραράλλθλα υπάρχουν αντίςτοιχεσ πρακτικζσ ςε άτυπουσ χϊρουσ εκπαίδευςθσ όπωσ μουςεία, περιβαλλοντικά κζντρα, χϊροι και κζντρα τζχνθσ και επιςτιμθσ, οι οποίεσ προςφζρονται μζςα από κατάλλθλα διαμορφωμζνα προγράμματα για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων και τθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ικανότθτασ των νζων κυρίωσ ανκρϊπων. Τζλοσ, ςιμερα όλo και περιςςότερο μιλάμε για τον πλθροφοριακό αλφαβθτιςμό (information literacy), ζναν όρο που ςχετίηεται με τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, τα ηθτιματα αςφάλειασ και προςταςίασ των νζων από ανακριβζσ και προςβλθτικό περιεχόμενο ςτο διαδίκτυο, τα ηθτιματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και τθν καλλιζργεια μιασ θκικισ και κουλτοφρασ για τθ ςωςτι διαχείριςθσ του περιεχομζνου που μπορεί να βρεκεί ςτο διαδίκτυο ςε ςχζςθ με τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Ϋσ γραμματιςμόσ ςτα μζςα (media literacy), μπορεί και υπό το πρίςμα των παραπάνω να οριςτεί θ δυνατότθτα να ζχει κανείσ πρόςβαςθ ςε οπτικοακουςτικά μθνφματα, να μπορεί να τα αναλφςει και να επικοινωνεί μζςα από αυτά. Για τον ςκοπό αυτό, ζχει δθμιουργθκεί μια Ωάρτα Δικαιωμάτων (Charter) με ςτόχο να αναδειχκεί ο γραμματιςμόσ ςτα μζςα ωσ ζνα από τα πλζον ςθμαντικά ανκρϊπινα δικαιϊματα για τον 21ο αιϊνα. 2 Ριο ςυγκεκριμζνα, το British Film Institute (BFI) ζχει ςτοιχειοκετιςει μια εμπεριςτατωμζνθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και με ςαφι πολιτικι και ιδεολογικι κατεφκυνςθ ςε τρία επίπεδα: 1. τθν απόκτθςθ κριτικισ ικανότθτασ ςτθ διερεφνθςθ, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ οπτικοακουςτικϊν προϊόντων 2. τθ διαςφάλιςθ του εφρουσ τθσ "οπτικοακουςτικισ εμπειρίασ" ϊςτε οι νζοι να ζρκουν ςε επαφι με πολλά διαφορετικά οπτικοακουςτικά είδθ από διάφορεσ πθγζσ 3. τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων δθμιουργικισ εναςχόλθςθσ με τα οπτικοακουςτικά μζςα και με διαδικαςίεσ δόμθςθσ νοιματοσ μζςα από το οπτικοακουςτικό περιεχόμενο. Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ και του Φορζα Υλοποίθςθσ Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν και τθσ Λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Το Ακθναϊκό Ρρακτορείο Ειδιςεων Μακεδονικό Ρρακτορείο Ειδιςεων (ΑΡΕ-ΜΡΕ) ιδρφκθκε με το Ρροεδρικό Διάταγμα υπ. αρικ. 191 και προζρχεται από τθ ςυγχϊνευςθ του Ακθναϊκοφ Ρρακτορείου Ειδιςεων και του Μακεδονικοφ Ρρακτορείου Ειδιςεων, που ςυςτάκθκαν με το π.δ. 150/1994 (ΨΕΚ Αϋ 101) και το π.δ. 149/1994 (ΨΕΚ Αϋ 100) αντιςτοίχωσ, ωσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ του Δθμοςίου. Σκοπόσ του ΑΡΕ-ΜΡΕ είναι ιδίωσ: 2 βλ. και

18 α. Θ ςυλλογι, επεξεργαςία, αξιολόγθςθ και πϊλθςθ εςωτερικϊν και διεκνϊν ειδιςεων, φωτογραφιϊν, γραφθμάτων, κακϊσ και ραδιοφωνικοφ και τθλεοπτικοφ υλικοφ και θ διανομι τουσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό με όλουσ τουσ τεχνολογικά δυνατοφσ τρόπουσ, τθρουμζνων των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί πνευματικϊν δικαιωμάτων. β. Θ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν, δθμοςιογραφικϊν αναλφςεων, ςτατιςτικϊν, βιογραφικϊν και άλλων ςτοιχείων κακϊσ και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, θ ζνταξι τουσ ςε θλεκτρονικό αρχείο και θ διανομι τουσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό με όλουσ τουσ δυνατοφσ τεχνολογικά τρόπουσ, τθρουμζνων των κειμζνων διατάξεων περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα (ν. 2472/1997, ΨΕΚ Α 50, όπωσ ιςχφει). γ. Θ διαφφλαξθ και αξιοποίθςθ αρχείων δθμοςιογραφικοφ και γενικά ιςτορικοφ περιεχομζνου, ωσ και φωτογραφικοφ ειδθςεογραφικοφ, ιςτορικοφ και άλλου υλικοφ (ν. 2472/1997, ΨΕΚ Α 50, όπωσ ιςχφει). Στθν Εταιρεία λειτουργοφν τζςςερισ (4) Διευκφνςεισ οι οποίεσ διαρκρϊνονται ςε Τμιματα ωσ ακολοφκωσ: α. Διεφκυνςθ Ειδιςεων και Ενθμζρωςθσ, β. Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ, γ. Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν δ. Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Μακεδονίασ Ειδικότερα: Θ Διεφκυνςθ Ειδιςεων και Ενθμζρωςθσ είναι ιδίωσ αρμόδια για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία, αξιολόγθςθ, διανομι των ειδιςεων (κειμζνων, φωτογραφιϊν, γραφθμάτων, βίντεο), για τθν ςωςτι αρχειοκζτθςθ των ειδιςεων, ελλθνικϊν, αγγλικϊν και γαλλικϊν ςτισ αντίςτοιχεσ βάςεισ δεδομζνων και τθν αξιοποίθςι τουσ, κακϊσ και για τισ ειδικζσ εξειδικευμζνεσ ιςτοςελίδεσ πολιτιςμοφ, τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, αυτοκινιτου, υγείασ, τουριςμοφ, ςτο πλαίςιο του εταιρικοφ ςκοποφ. Θ Διεφκυνςθ Ειδιςεων και Ενθμζρωςθσ απαρτίηεται από: α. Το Τμιμα Σφνταξθσ Δελτίων (εςωτερικϊν και διεκνϊν ειδιςεων) β. Το Τμιμα Συλλογισ και Επεξεργαςίασ Δελτίων γ. Το Ακλθτικό τμιμα δ. Το Τμιμα Ξενόγλωςςων Δελτίων ε. Το Τμιμα Ψωτορεπορτάη ςτ. Το Τμιμα Θλεκτρονικισ Τεκμθρίωςθσ η. Το Τμιμα Εκδόςεων και εξειδικευμζνων Ρλθροφοριακϊν Δελτίων θ. Το Τμιμα Ρολυμζςων. Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ είναι ιδίωσ αρμόδια για όλα τα οικονομικισ φφςεωσ κζματα, κζματα μιςκοδοςίασ, ειςπράξεων, πλθρωμϊν, εμπορικισ εκμετάλλευςθσ, ςτο πλαίςιο του εταιρικοφ ςκοποφ. Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ απαρτίηεται από: α) Το Τμιμα Διοικθτικό Οικονομικό β) Το Τμιμα Ρωλιςεων Διαφιμιςθσ και Εμπορικισ Εκμετάλλευςθσ

19 Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν αναλαμβάνει το ςυντονιςμό, προγραμματιςμό και ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και τθ ςυντιρθςθ και ανανζωςι του. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν απαρτίηεται από: α) Το Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, β) Το Τμιμα Ανάπτυξθσ και Συντονιςμοφ Ζργων Ρλθροφορικισ. Στθν Εταιρεία λειτουργεί ωσ περιφερειακι διεφκυνςθ αυτισ, θ Διεφκυνςθ Μακεδονίασ. Θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Μακεδονίασ είναι ιδίωσ αρμόδια για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία, αξιολόγθςθ, διανομι και αποκικευςθ των ειδιςεων, (κειμζνων, φωτογραφιϊν, βιντεοκλίπ) από τθν Β. Ελλάδα, τισ Βαλκανικζσ χϊρεσ και τθν Ομογζνεια, τθν προετοιμαςία του δελτίου Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ ι άλλων υπθρεςιϊν που τθσ ανακζτει θ Εταιρεία, ςτο πλαίςιο του εταιρικοφ τθσ ςκοποφ. Θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Μακεδονίασ απαρτίηεται από: α) Το Τμιμα Σφνταξθσ Δελτίων τθσ περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Μακεδονίασ, β) Το Τμιμα Δελτίου Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, γ) Το Τμιμα Λογιςτθρίου και Εμπορικισ Εκμετάλλευςθσ Τζλοσ, ςτθν Εταιρεία λειτουργεί αυτοτελζσ Γραφείο Διεκνϊν και Δθμοςίων Σχζςεων Γραφείο Τφπου. Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν και τθσ Λειτουργίασ του Φορζα Υλοποίθςθσ Θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και θ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ (άρκρο 2παρ. 2 και 3 του Ν. 3242/ 2004, ΨΕΚ Αϋ 102), που υπάγονται ςτον Ρρωκυπουργό (άρκρο 5 περίπτ. αϋ του Ρ.Δ. 65/2011, ΨΕΚ Αϋ 147), μετονομάςτθκαν ςε Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ και Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ αντιςτοίχωσ, με το Ρ.Δ. 73/2011. Στθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ υπάγονται, ωσ ςφνολο αρμοδιοτιτων, κζςεων και προςωπικοφ, οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: α) θ Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ β) θ Διεφκυνςθ Αναλφςεων και Τεκμθρίωςθσ γ) θ Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ δ) θ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων και ε) τα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ Στθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ υπάγονται όλεσ οι άλλεσ υπθρεςίεσ των πρϊθν Γενικϊν Γραμματειϊν Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, και ιδίωσ: α) θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ β) θ Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ γ) θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, δ) θ Διεφκυνςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, ε) θ Διεφκυνςθ Εποπτείασ Εντφπων και Επαγγελματικϊν Οργανϊςεων

20 Ραράλλθλα, ςτθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ ανικει θ εποπτεία του Ακθναϊκοφ Μακεδονικοφ Ρρακτορείου Ειδιςεων (ΑΡΕ ΜΡΕ Α.Ε.) Τζλοσ, ςτθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ υπάγονται, επίςθσ, οι υπθρεςίεσ και αρμοδιότθτεσ που μεταφζρονται από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ ςτον Ρρωκυπουργό και ςυγκεκριμζνα: α) τα τμιματα Διοικθτικισ Εποπτείασ M.M.E. και αδιοτθλεοπτικϊν Κεμάτων και β) Θ εποπτεία των κρατικϊν ΜΜΕ και του Εκνικοφ Οπτικοακουςτικοφ αρχείου. Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Λειτουργίασ και του Φορζα Υλοποίθςθσ Οι οργανικζσ μονάδεσ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ που εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου είναι οι κάτωκι: α) Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ αποτελείται από τα εξισ τμιματα: Τμιμα Επιςκόπθςθσ Εξωτερικοφ Τφπου, Τμιμα Επιςκόπθςθσ Εςωτερικοφ Τφπου και Οπτικοακουςτικϊν Μζςων Τμιμα Δθμοςιογραφικϊν Καλφψεων Γραφεία Τφπου Εςωτερικοφ Γραφείο Τφπου Εςωτερικοφ που υπάγεται ςτθ Γενικι Γραμματεία Μακεδονίασ - Κράκθσ β) Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ αποτελείται από τα κάτωκι τμιματα: Τμιμα Τράπεηασ Ρλθροφοριϊν Τμιμα Ειςαγωγισ Στοιχείων Τμιμα Λειτουργίασ Τμιμα Κρατικισ Ταινιοκικθσ και Ψωτογραφικοφ Αρχείου γ) Διεφκυνςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Θ Διεφκυνςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ αποτελείται από τα κάτωκι τμιματα: Τμιμα Μζριμνασ Ωϊρων και Μζςων Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ δ) Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων Θ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων αποτελείται από τα κάτωκι τμιματα: Τμιμα Διεκνϊν Δθμοςίων Σχζςεων Τμιμα Εςωτερικϊν Δθμοςίων Σχζςεων Τμιμα Διοργάνωςθσ Εκδθλϊςεων και Συνεδριακϊν Κζντρων Ραράλλθλα, οι οργανικζσ μονάδεσ του ΑΡΕ-ΜΡΕ που εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου είναι οι κάτωκι:

21 α) Διεφκυνςθ Ειδιςεων και Ενθμζρωςθσ Θ Διεφκυνςθ Ειδιςεων και Ενθμζρωςθσ αποτελείται από τα κάτωκι τμιματα: Τμιμα Σφνταξθσ Δελτίων (εςωτερικϊν και διεκνϊν ειδιςεων), Τμιμα Συλλογισ και Επεξεργαςίασ Δελτίων, Ακλθτικό τμιμα, Τμιμα Ξενόγλωςςων Δελτίων, Τμιμα Ψωτορεπορτάη, Τμιμα Θλεκτρονικισ Τεκμθρίωςθσ, Τμιμα Εκδόςεων και εξειδικευμζνων Ρλθροφοριακϊν Δελτίων, Τμιμα Ρολυμζςων β) Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν αποτελείται από τα κάτωκι τμιματα: Το Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, Το Τμιμα Ανάπτυξθσ και Συντονιςμοφ Ζργων Ρλθροφορικισ Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Ρυρινα του παρόντοσ ζργου αποτελεί θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ μίασ διαδραςτικισ και πολυμεςικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για και από νζουσ ετϊν θ οποία κα καλφπτει τθν ανάγκθ τουσ για ενθμζρωςθ μζςω αναηιτθςθσ, ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ ειδιςεων/πλθροφοριϊν αλλά και επικοινωνία και ενδυνάμωςθ δεξιοτιτων μζςω ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν. Θ πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα που κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του ζργου κα ςτοχεφει: ςτθν κακθμερινι και διαδραςτικι ενθμζρωςθ / πλθροφόρθςθ των νζων για κζματα επικαιρότθτασ αλλά και ηθτιματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ ςτθν εξοικείωςθ των νζων με τθν πολυμεςικι δθμοςιογραφικι διαδικαςία και τα ΜΜΕ ςτθν ζκφραςθ των νζων μζςα από τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν ψυχαγωγία των νζων και γενικότερα ςτθν αξιοποίθςθ του ηωντανοφ, διαδραςτικοφ και ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα των νζων ψθφιακϊν μζςων για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργοποίθςθ των νζων ωσ προσ τθν ειδθςεογραφικι κάλυψθ των όςων ςυμβαίνουν ςτθ ςθμερινι πραγματικότθτα. Βαςικι φιλοδοξία και επιδίωξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αποτελεί θ παροχι ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ προσ τον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό (νζοι και νζεσ θλικίασ ετϊν, μακθτικι και ακαδθμαϊκι κοινότθτα, δθμοςιογραφικι κοινότθτα, γονείσ), οι οποίεσ κα ξεκινοφν από τθν αμφίδρομθ αλλθλεπίδραςθ (ςτάδιο 3) και κα καταλιγουν μζχρι και ςτάδιο 5 και τθν προςωποποιθμζνθ / εξατομικευμζνθ παροχι υπθρεςιϊν. Ειδικότερα, οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του παρόντοσ ζργου είναι οι κάτωκι:

22 1. Ρολυμεςικι και πολυδιάςτατθ ενθμζρωςθ των νζων αναφορικά με όλα τα κζματα τρζχοντοσ ενδιαφζροντοσ με δυνατότθτα αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν μζςα ςτο ειδθςεογραφικό περιεχόμενο του Ρρακτορείου (ςτάδιο 1) 2. Δυνατότθτα «κατεβάςματοσ» (downloading) και ανεβάςματοσ αρχείων ςυμπεριλαμβανομζνων εικόνων, βίντεο, γραφθμάτων, ειδιςεων και ειδικοφ λογιςμικοφ (ςτάδιο 2) 3. Δυνατότθτα υποβολισ ερωτιςεων και λιψθσ απαντιςεων (ςτάδιο 3) 4. Διαδικτυακι τθλεόραςθ για νζουσ web tv (ςτάδιο 3) 5. Διαδικτυακό ραδιόφωνο για νζουσ (ςτάδιο 3) 6. On-line εφθμερίδεσ (ςτάδιο 3) 7. Θλεκτρονικι παροχι ψθφιακϊν παιχνιδιϊν προςανατολιςμζνων ςτθν εκπαιδευτικι διάςταςθ (ςτάδιο 4), 8. Δυνατότθτα δθμιουργίασ ατομικοφ προφίλ και ενθμερϊςεισ αναφορικά με το θμερολόγιο ςυμβάντων νεολαίασ αλλά και ανάλογα με τα ςθμεία ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ των εγγεγραμμζνων μελϊν (ςτάδιο 5) Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Φορζα Υλοποίθςθσ Θ υπάρχουςα πλθροφοριακι υποδομι τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ περιλαμβάνει: Το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ), Το εςωτερικό δίκτυο, Τισ ςυμπλθρωματικζσ εφαρμογζσ που καλφπτουν τρζχουςεσ ανάγκεσ και υπθρεςίεσ του προςωπικοφ και Το δικτυακό/τθλεπικοινωνιακό/υπολογιςτικό εξοπλιςμό. Ραρουςίαςθ ΟΡΣ Το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ) γνωςτό με τθν αγγλικι ονομαςία Livelink τθσ εταιρίασ OPENTEXT, εγκαταςτάκθκε ςτθ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ - Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ (ΓΓΕ-ΓΓΕ) και παρελιφκθ οριςτικά τον Αφγουςτο του Ζχει χρθματοδοτθκεί ςτα πλαίςια του Γϋ Κ.Ρ.Σ. (μζτρο 2.2) ωσ ζργο με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ Πλθρότθτασ, τθσ Αςφάλειασ και τθσ Ταχφτθτασ ςτθν Ενθμζρωςθ των Επιχειριςεων ΜΜΕ & των Πολιτϊν με Επζκταςθ και Αναβάκμιςθ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ και Εκςυγχρονιςμό τθσ Δικτυακισ και Επικοινωνιακισ Υποδομισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ - Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ». Το ΟΡΣ υποςτθρίηει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: Λιψθ και αρχειοκζτθςθ πρωτογενϊν ειδιςεων, ςφνταξθ επεξεργαςμζνων ειδιςεων και δελτίων, διάκεςθ επεξεργαςμζνων ειδιςεων και δελτίων

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου Δικτυακϊν Τόπων και Ραροχι Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Υπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ Επιηπαπέζιο παισνίδι πος δημιούπγηζε η Γ ηάξη ηος 4 ος Γςμναζίος πάπηηρ «Γιάννηρ Ρίηζορ» καηά ηο ζσολικό έηορ 2014-5 ζηο μάθημα ηηρ Κοινωνικήρ και Πολιηικήρ Αγωγήρ Ακολουκεί θ πρόταςθ του μακθτι Κουτςοβίτθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Ακινα 25 Ιουλίου 2014 Α.Ρ.: 19 Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Σε ςυνζχεια τθσ απάντθςθσ ςασ με Α.Ρ. Υ/ΙΕ/221/16.06.2014 ςτο υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα