ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου Ταγ μάτων Αριστείας» Ανακαθορισμός οργανικών θέσεων μειονοτικών σχο λείων Σύσταση και Οργάνωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγ χου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πλην Υπηρεσιών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και εξαί ρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου... 4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπάλλη λο που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του ληξιάρχου του Δή μου Ανωγείων... 5 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2013 για υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης Υμηττού... 6 Καθιέρωση εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε ρών και νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι αίας εργασίας του προσωπικού του Δήμου Δο ξάτου για το έτος Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των εργαζομένων που εργάζονται με δικαστική απόφα ση και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμέ νου χρόνου, που θα προσληφθούν στο Δήμο Νέας Σμύρνης μετά την λήξη της ς δικαστι κής απόφασης... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 851/ΑΣ174 (1) Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτερι κών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 106/1975 «περί των Ταγμά των Αριστείας» (ΦΕΚ 171/Α / ) όπως αντικαταστά θηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2993/2002 (ΦΕΚ 58/Α ). Το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 3. Το υπ αριθμ. Α.Π. Φ.1753/ΑΣ 26/22013 έγγραφο του Διπλωματικού Γραφείου της Προεδρίας της Δη μοκρατίας. 4. Την υπ αριθμ. Α.Π. Φ.851/ΑΣ 3151/ υπουργική απόφαση Συγκροτήσεως του Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας (ΦΕΚ 2410/Β /12011) και 5. Την υπ αριθμ. Α.Π. Φ.851/ΑΣ 34/ (ΦΕΚ 662/ Β / ) απόφαση κατά το μέρος που τροποποίησε την προηγούμενη, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Α.Π. Φ.851/ΑΣ 4251/ υπουργική απόφαση και ορίζουμε ως Μέλος του Συμ βουλίου Ταγμάτων Αριστείας την Μαρία Διαμάντη του Βασιλείου, Πληρεξούσιο Υπουργό Α, Διευθύνουσα το Διπλωματικό Γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση της Δανάης Μα γδαληνής Κουμανάκου του Γεωργίου, Πληρεξουσίου Υπουργού Α. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Α.Π. Φ.851/ΑΣ34/ υπουργική απόφαση. Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

2 6454 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Α.Σ.85/11809/Ζ1 (2) Ανακαθορισμός οργανικών θέσεων μειονοτικών σχολείων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 παρ. 2 και 7 παρ. 1 εδάφιο Α του Ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/Α / ) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότη τας εις Δυτικήν Θράκην». Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 9 και 4 παρ. 1 του Ν. 695/1977 (ΦΕΚ 264/Α / ) «Περί ρυθμίσεως θε μάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγι κής Ακαδημίας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208/Α / ) «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλ λες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 του Ν. 3304/2005 (ΦΕΚ Α 16) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρη σκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού». 5. Τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 1024/1979 (ΦΕΚ 288/ Α / ) «Περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μουσουλμάνους Δημοσίους εκπαι δευτικούς λειτουργούς των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, του τρόπου ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ διορισμού αυτών και ρυθμίσεων θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ). 7. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 39/1992 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης», 8. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 98/2007 (ΦΕΚ 121/Α / ) «Σύσταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκ παιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών σχολείων της Θράκης». 9. Το Κεφ. Β παρ. Β της υπ αριθμ. Ζ2/365/ (ΦΕΚ 544/Β / ) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολεί ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως συμπληρώθηκε από την υπ αριθμ. Ζ2/102/ (ΦΕΚ 270/Β / ) ομοία. 10. Την υπ αριθμ. Ζ2/182/ (ΦΕΚ 555/Β / ,) υπουργική απόφαση «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων». 1 Την υπ αριθμ. Φ.8.1/2007/ απόφαση του Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης. 1 Το υπ αριθμ /Δ4/ έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχο λικού έτους ». 13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α) Τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων σε δασκάλους του ελληνόγλωσσου και του μειονοτικού προγράμματος των παρακάτω μειονοτικών σχολείων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μ/κό Δημ. Σχ. 1ο Ξάνθης Δήμου Ξάνθης Μ/κό Δημ. Σχ. 2ο Ξάνθης Δήμου Ξάνθης Μ/κό Δημ. Σχ. Κοτύλης Μ/κό Δημ. Σχ. Μελιβοίων Μ/κό Δημ. Σχ. Μύκης Μ/κό Δημ. Σχ. Ευλάλου Δήμου Τοπείρου Μ/κό Δημ. Σχ. Κεντητής Δήμου Τοπείρου από 24/θ σε 20/θ από 6/θ σε 4/θ 2 2 από 6/θ σε 8/θ 4 4 από 4/θ σε 6/θ 3 3

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6455 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μ/κό Δημ. Σχ. Λαμπρού Δήμου Αρριανών Μ/κό Δημ. Σχ. Μεγάλου Πιστού Δήμου Ιάσμου Μ/κό Δημ. Σχ. Μελέτης Δήμου Κομοτηνής Μ/κό Δημ. Σχ. Οργάνης Δήμου Αρριανών Μ/κό Δημ. Σχ. Σαπών Δή μου Μαρωνείας Σαπών από 4/θ σε 6/θ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μ/κό Δημ. Σχ. Αλεξαν δρούπολης Δήμος Αλε ξανδρούπολης από 10/θ σε 8/θ 4 4 Μ/κό Δημ. Σχ. Σιδηροχω ρίου Δήμος Σουφλίου Β) Την των παρακάτω μειονοτικών σχολείων ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μ/κό Δημ. Σχ. Μορσίνης Δήμου Ξάνθης Μ/κό Δημ. Σχ. Μέδουσας 3. Μ/κό Δημ. Σχ. Χρυσού 4. Μ/κό Δημ. Σχ. Μικρού Ορ φανού Δήμου Τοπείρου 5. Μ/κό Δημ. Σχ. Μικροχωρί ου Δήμου Τοπείρου 6. Μ/κό Δημ. Σχ. Βελοχωρί ου Δήμου Αβδήρων 7. Μ/κό Δημ. Σχ. Γενισέας Δήμου Αβδήρων

4 6456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μ/κό Δημ. Σχ. Κάτω Βυρ σίνης Δήμου Αρριανών Μ/κό Δημ. Σχ. Μοναστη ρίου Δήμου Αρριανών 3. Μ/κό Δημ. Σχ. Παλλαδίου Δήμου Ιάσμου Μ/κό Δημ. Σχ. Σκιάδας 4. Δήμου Αρριανών 3. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μ/κό Δημ. Σχ. Περάματος Δήμος Αλεξανδρούπολης Μαρούσι, 28 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. 5211/02/13 (3) Σύσταση και Οργάνωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πλην Υπηρε σιών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Τις διατάξεις: α) Του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 12 και 19, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4081/2012 «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 184) και ισχύει. β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). γ) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και μετο νομασία των Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α 149) και το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α 160) και ισχύει. δ) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ Α 124). ε) Του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπο ρικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α 201), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ στ) Του Π.Δ. 175/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 158). ζ) του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η) Του άρθρου 40 του Π.Δ. 67/2011 (ΦΕΚ 149 Α ) «Ορ γάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος Ελ ληνικής Ακτοφυλακής». θ) Του Π.Δ. 24/2008 (ΦΕΚ Α 48) «Διάρθρωση της Γε νικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικού Ελέγχου (Γ.Δ.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και αρμοδιο τήτων των Διευθύνσεων και Τμημάτων του». Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ 0215 του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ευρώ από την κάλυψη των επιδομάτων θέσης του Προϊ σταμένου της Μονάδας. H εν λόγω δαπάνη σύμφωνα με το υπ αριθμ /78/12/ έγγραφο ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ ΤΟΘ δύναται να καλυφθεί από τις πιστώσεις του φορέα 41/120 όπως αυτές έχουν εγκριθεί για το οικονομικό έτος Aνάλογη πίστωση θα προβλέπεται στους αντίστοι χους μελλοντικούς προϋπολογισμούς, αποφασίζουμε: Τη σύσταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με τίτλο «Μονάδα Εσω τερικού Ελέγχου», η οποία είναι ανεξάρτητη ελεγκτική συμβουλευτική υπηρεσία, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και λειτουργεί ως ορ γανική μονάδα επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας, ως προς τη διε νέργεια εσωτερικού ελέγχου είναι οι οριζόμενες στα άρθρα 4, 12 και 19 στο Ν. 3492/2006, όπως τροποποιή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6457 θηκε με τις διατάξεις του Ν. 4081/2012 και ισχύει και θα ασκούνται και στους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, πλην των Υπηρεσιών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. 3. Η στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου γίνεται από το υπηρετούν στο Υ.Ν.Α. προσωπικό. 4. Της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Διοικητικού και/ή Οικονομικού. 5. Το προσωπικό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ανέρχεται σε (5) άτομα, τα οποία ανά κατηγορία είναι: α) Κατηγορία ΠΕ, Κλάδου Διοικητικού και/ή Οικονο μικού (3) άτομα. β) Kατηγορία ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (2) άτομα. 6. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 29 Ιανουαρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Αριθμ. 3482/3240 (4) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και εξαίρε σης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α / ). Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 278/ απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου Διονύσου περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού, της Υπηρεσίας Ύδρευσης (σε βάρ διες) και του Δημοτικού Κοιμητηρίου, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε: τη λειτουργία σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδος καθώς και Κυριακές και εξαι ρέσιμες των υπηρεσιών Καθαριότητας Ηλεκτροφωτι σμού, της υπηρεσίας Ύδρευσης στις ακόλουθες βάρδιες (14:00 20:00, 20:00 2:00, 2:00 7:30) και του Δημοτικού Κοι μητηρίου έως τη δύση του ηλίου, γιατί επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών (περισυλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων, πεσμένων κλαδιών κλπ, έλεγχο των αντλιοστασίων, δεξαμενών, βλαβών δικτύου και υδρομετρητών, ταφή εκταφή και καθαριότητα του Κοιμητηρίου). Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη ύψους 23000,00 περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου για το οι κονομικό έτος 2013 που θα βαρύνει τους ΚΑ: , , , , , , , , και , ανά λογη δε δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βά ρος των ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. απόφ. 3 (5) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπάλληλο που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δη μοτικού Συμβουλίου και του ληξιάρχου του Δήμου Ανωγείων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/ Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/ Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/ Την υπ αριθμ. οικ.2/78400/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 7. Την υπ αριθμ. 1/2007 απόφασή μας, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως υπεύθυνη για την τήρηση και κατάρ τιση των πρακτικών και των αποφάσεων του Δημοτι κού Συμβουλίου του Δήμου μας η δημοτική υπάλληλος Σκουλά Όλγα του Γεωργίου. 8. Την υπ αριθμ. 563/ (ΦΕΚ 102/Γ /22007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρή της, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου του Δήμου Ανωγείων στη Δημοτική υπάλληλο κλάδου ΔΕ1 Διοικη τικού, Πλουσή Γεωργία του Ελευθερίου. 9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 200,00 ευρώ για την πρακτικογράφο και στο ποσό των 000,00 ευρώ για τη ληξίαρχο. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι στώσεις των ΚΑ και αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων έτους 2013, αποφασίζουμε: Α) Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση έως εί κοσι (20) ώρες το μήνα, κατά το χρονικό διάστημα έως , για την υπάλληλο του Δήμου μας που ασκεί καθήκοντα πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου Ανωγείων πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση. Β) Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση έως είκο σι (20) ώρες το μήνα, κατά το χρονικό διάστημα έως , για την υπάλληλο του Δήμου μας που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου του Δήμου Ανωγείων πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

6 6458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ανώγεια, 2 Ιανουαρίου 2013 Ο Δήμαρχος ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. απόφ. 1 (6) Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2013 για υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης Υμηττού. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Δη μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν. 3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 2/7093/002/ κοινή υπουργική απόφαση με την οποία επεκτάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 στο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό καθώς και την υπ αριθμ. 2/16606/0022 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που αμείβεται βάσει των διατάξεων του Α μέρους του Ν. 3205/2003, εγκρίνεται, χωρίς να απαιτούνται οι προβλεπόμενες από την εργατική νο μοθεσία αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. 5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/ 2012 (ΦΕΚ 85/Α / ). 6. Την υπ αριθμ. 4/2012 απόφαση Δ.Σ. καθώς και την υπ αριθμ. 7106/6849/22012 εγκριτική του Γενικού Γραμμα τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε κατ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες του μήνα (ΦΕΚ 702/ Β / ). 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. 8. Ότι υπάρχουν εξειδικευμένες πιστώσεις στον προ ϋπολογισμό του 2013 του Δήμου Δάφνης Υμηττού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας και όχι πέρα των 20 ωρών ανά μήνα για κάθε υπάλληλο πέρα της υποχρεωτικής από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και μέχρι τις , για την αντιμετώπι ση εξαιρετικά εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών ως εξής: Την απογευματινή υπερωριακή εργασία για εκα τόν είκοσι εννέα (129) μονίμους υπαλλήλους και μέχρι διακόσιες σαράντα (240) ώρες το έτος ανά υπάλληλο. Την απογευματινή υπερωριακή εργασία για είκοσι εννέα (29) υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου και μέχρι διακόσιες σαράντα (240) ώρες το έτος ανά υπάλληλο. 3) Την απογευματινή υπερωριακή εργασία για οκτώ (8) υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι διακόσιες σαράντα (240) ώρες το έτος ανά υπάλληλο. Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στις ,20 και θα βαρύνει τους εξής κωδικούς προϋπολογισμού έτους 2013: Κ.Α , ΚΑ , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α Με νεώτερες αποφάσεις μας θα συγκροτούνται συ νεργεία υλοποίησης της παρούσης με τη φροντίδα του Διοικητικού Τμήματος. Δάφνη, 2 Ιανουαρίου 2013 Ο Δήμαρχος ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Αριθμ. απόφ. 21 (7) Καθιέρωση εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ερ γασίας του προσωπικού του Δήμου Δοξάτου για το έτος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Τα άρθρα 48 και 176 του Ν. 3584/2007. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/ Την παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/ Την υπ αριθμ. 93/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία κυρώθηκε με την υπ αριθμ. 2572/ όμοια του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 915/Β / και με την οποία καθιερώθηκαν εξαιρέσεις από την πενθήμερη εργασία και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 24ωρη λει τουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Δοξάτου. 6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο γισμό του Δήμου Δοξάτου. 7. Το γεγονός ότι για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Ύδρευσης και συγκεκριμένα της παρακο λούθησης της λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου του Δήμου και της κατανομής του νερού για τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου κρίνεται επιτακτι κή και επιβεβλημένη η ανάγκη εργασίας κατά τις Κυ ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες και η 24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας Ύδρευσης, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε εργασία με αμοιβή έντεκα (11) συνολικά υπαλλήλων του αντλιοστασίου του Δήμου Δοξάτου εκ των οποίων πέντε (5) τακτικοί (ΠΕ Διοικητικού Οικονο μικού, ΔΕ υδραυλικοί, ΥΕ εργάτες) και έξι (6) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΔΕ Τεχνι τών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΥΕ Φυλάκων και ΥΕ Εργατών) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ως εξής: έως 48 ώρες για νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι αίας εργασίας και έως 32 ώρες για εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρε ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ανά υπάλληλο μηνιαίως. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ,95 η οποία βαρύνει τους Κ.Α. 20/6011, Κ.Α. 25/6011, Κ.Α. 25/6051, Κ.Α. 25/6052 του προϋπολογισμού του έτους 2013.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6459 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Καλαμπάκι, 8 Ιανουαρίου 2013 Ο Δήμαρχος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Αριθμ (8) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των εργαζομένων που εργάζονται με δικαστική απόφαση και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό νου, που θα προσληφθούν στο Δήμο Νέας Σμύρνης μετά την λήξη της ς δικαστικής απόφα σης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 σχε τικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει σήμερα. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/ Την υπ αριθμ. 90/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβου λίου Νέας Σμύρνης περί καθιέρωσης 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας Διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου. 5. Την υπ αριθμ /24382/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφω να με την οποία καθιερώνεται λειτουργία σε 12ωρη βάση (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κοινωνικής Πολι τικής, Τμήμα Γεωπονικής, Τμήμα Μελετών, Τμήμα Δημο τικού Κοιμητηρίου σε ότι αφορά στην ταφή εκταφή νεκρών και στις τελετές, Γραφείο Δημάρχου) ή 24ωρη (Τμήμα Καθαριότητας, Τμήμα Δημοτικών Προσόδων, Τμή μα Ηλεκτροφωτισμού, Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι κλητήρες του Δήμου, Γραφείο Αθλητισμού Νεολαίας, Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου σε ότι αφορά στη φύλαξη του χώρου και λειτουργία ψυγείου). 6. Τις εποχικές και έκτακτες ανάγκες που δημιουρ γήθηκαν στο Δήμο για την καθαριότητα των κοινόχρη στων χώρων, την λειτουργία των λαϊκών αγορών, την λειτουργία εμποροπανήγυρων κ.λπ. 7. Το γεγονός ότι οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλε φθεί στον ψηφισθέντα από το Δ.Σ. προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση του Λογιστικού Τμήματος, αποφασίζει: Καθιερώνει υπερωριακή εργασία για το έτος 2013 στους 107 εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έληξε η σύμβασή τους και εργάζονται με δικαστική απόφαση και για τους 138 εργαζό μενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας και πρόκειται να προσληφθούν μετά την λήξη της προ σωρινής δικαστικής εντολής των ανωτέρω, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας Καθα ριότητας. Οι ώρες αυτές στην καθ υπέρβαση εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως όσο αφορά τις απογευματινές και τις δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως, όσον αφορά τις νυκτερινές, Κυ ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Στην απασχόληση κατά τις νυκτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες εντάσσονται εργαζόμενοι της υπηρεσίας Καθαριότητας λόγω της 24ωρης λειτουργίας της παραπάνω υπηρεσίας σύμφωνα με την αναφερόμενη στο σκεπτικό απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η δαπάνη που θα προκύψει ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α , του ψηφισθέντα από το Δ.Σ. προϋπολογισμού οικονο μικού έτους Νέα Σμύρνη, 29 Ιανουαρίου 2013 Ο Δήμαρχος ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

8 6460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 250 Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση της επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυ μάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα