ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ / απόφασης για καθιέρωση νυχτερινής εργα σίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες στο προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των ΥΠΕ κατά το μέρος που αφορά 1) Το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Φλώρινας (3η ΥΠΕ) και 2) Το Κέντρο Παι δικής Μέριμνας Αρρένων «ΠΑΠΑΦΕΙΟ» (4η ΥΠΕ) 2 Αναθεώρηση αδείας λειτουργίας Μονάδας Φροντί δας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) ιδιοκτησίας της Εταιρεί ας «ΣΑΡΡΗΜΑΝΩΛΕΙΟ» εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπεί ρου εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Ηπείρου. 5 εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ηπεί ρου Καθιέρωση και κατανομή ωρών υπερωριακής απα σχόλησης με αμοιβή στο προσωπικό Δακοκτονί ας Προσθήκη τμήματος Σαξοφώνου στο Παράρτημα του Εθνικού Ωδείου Αχαρνών Διαδικασίες Επιλογής και Εξέλιξης σε θέσεις Καθη γητών έως τη Δημοσίευση τον Οργανισμού του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ15 /οικ/5961 (1) Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1) Τις διατάξεις του Ν. 716/77 «Περί Μητρώου Μελε τητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών», και τα εκτελεστικά αυτού ΠΔ/τα 541/78 (ΦΕΚΑ 116), 799/78 (ΦΕΚ Α 185) και 840/78 (ΦΕΚ Α 196). 2) Τις διατάξεις της παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπό νησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 185). 3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 456/85 «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουρ γεία Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Με ταφορών και Επικοινωνιών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας». (ΦΕΚ Α 163). 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78 «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου» (ΦΕΚ Α 185). 5) Τις διατάξεις του αρθ. 6 του ΠΔ. 189/2009 «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α /221). 6) Τη με αρ. πρωτ. 8172/ απόφαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων, στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη (ΦΕΚ Β 2795). 7) Το υπ αρ. Γ797/ έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τε λευταίου τριμήνου των αναφερομένων σε αυτή ετών. 8) Δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2012 ο χρησιμοποιούμε νος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ. 798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του Δ τριμήνου των ετών 2010 και 1978, ήτοι 109,642 = 28,58 μ 3,836 2) Κατόπιν των ανωτέρω τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε όπως παρακάτω: Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78: ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από έως ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από έως ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από έως

2 19396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από έως ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από και άνω Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78: ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από έως ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από έως ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από έως ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από έως ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από και άνω Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78: ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από έως ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από έως ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από έως ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από έως ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από και άνω 3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφα σης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθορίζονται από την αρ. Δ15/οικ/6655/ απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε καταργείται από τότε η αρ. Δ15/οικ/6655/ από φαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Αθήνα, 3 Απριλίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Αριθμ. Π4/ΓΠ οικ (2) Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ / απόφασης για καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες στο προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των ΥΠΕ κατά το μέρος που αφορά 1) Το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Φλώ ρινας (3η ΥΠΕ) και 2) Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων «ΠΑΠΑΦΕΙΟ» (4η ΥΠΕ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 κεφ. Β του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α / και του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α / ). 3) Την απόφαση / (ΦΕΚ 2741/τ. Β ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη». 4) Την ανάγκη λειτουργίας σε 24ωρη βάση του 1) Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Φλώρινας και 2) του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων «ΠΑΠΑΦΕΙΟ». 5) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη η επιπλέον ώρες. 6) Τα σχετικά αιτήματα των φορέων 7) Το άρθρο 1 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228), αποφα σίζουμε: Τροποποιούμε την με αριθμ. Π4/ΓΠ οικ / (ΦΕΚ 3198/Β ) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μόνον ως προς την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου και κατά το μέρος που αφορά: 1) Το προσωπικό του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Φλώρινας, ως ακολούθως: 3η ΥΠΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρε ωτικού ωραρίου) ΠΕ Παιδαγωγικής Δημοτικής ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 1 ΔΕ Βοηθ. Νοσοκόμων 1 ΔΕ Διοικ.Επιμ. Παιδιών 2 ΥΕ Βοηθ. Προσ. Μαγειρείου 1 ΥΕ Προσ. Καθαρ.Βοηθ. Εργασιών ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων 1 2) Το προσωπικό του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρ ρένων «ΠΑΠΑΦΕΙΟ» ως ακολούθως: 4η ΥΠΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ «ΠΑΠΑΦΕΙΟ» ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) ΠΕ Παιδαγωγών ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΔΕ Βοηθ. Νοσηλευτών ΔΕ Επιμελητών 4 ΔΕ Τεχνικών 1 ΥΕ Βοηθ. Εργασιών ΥΕ Βοηθ. Προσ. Μαγειρείου ΥΕ Φυλάκων 1 Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Π4/ΓΠ οικ / απόφαση ως έχει. Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ (3) Αναθεώρηση αδείας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) ιδιοκτησίας της Εταιρείας «ΣΑΡ ΡΗΜΑΝΩΛΕΙΟ». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87/762010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/ (ΦΕΚ 238/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2494/ ) «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Την υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2973/ τ.β / ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες Υπηρε σίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/95 τ Α ). 5. Τις διατάξεις των Υπ. Αποφάσεων α) Π4β/οικ. 3176/1996, ΦΕΚ 455/τ.Β / «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χα ρακτήρα) και β) Π4β/οικ4690/1996, ΦΕΚ 833/τ.Β / «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ μη κερδο σκοπικού χαρακτήρα (ΜΦΗΜΚ)» του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Π1γ/οικ.81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β / Τις διατάξεις της Υπ. απόφασης Π1γ/οικ129673/2009, ΦΕΚ 2190/τ.Β / «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β /672007». 7. Τις διατάξεις της Υπ. απόφασης Π1γ/οικ80794/2011, ΦΕΚ 1736/τ.Β / τροποποίηση των σχετ. (5) και (6). 8. Τις διατάξεις των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α /04) «Ρυθμί σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και Ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57/Α /2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφο ριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με τις οποίες η Υπηρεσία μας προέβει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. 9. Τις διατάξεις του Ν. 3844/2010, ΦΕΚ 63/Α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 10. Τις διατάξεις της ΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ 22/19222 Υπ. Εσω τερικών, σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010, ΦΕΚ 63/Α / Τις διατάξεις της Υπ. απόφασης ΑΔΑ: 457ΡΘ2ΡΛ, Αριθ. Πρωτ. Π1γ/ΓΠ οικ123831/ , ΦΕΚ 266/Β /2011 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και αναθε ώρησης των ΜΦΗ σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010». 12. Την υπ αριθμ. 5974/ απόφαση της Νομαρ χίας Αττικής περί χορήγησης άδειας λειτουργίας στη Μονάδα, για το κτίριο της οδού Σαχτούρη 36 περιοχή Χαλανδρίου, δυναμικότητας σαράντα οχτώ (48) κλινών υπό την ευθύνη της εταιρείας ΣΑΡΡΗΜΑΝΩΛΕΙΟ. 13. Την υπ αριθμ. 433/ αίτηση του Δημητρίου Σπαθάρη, διαχειριστή (δυνάμει του σχετικού εταιρικού) της εταιρείας ΣΑΡΡΗΜΑΝΩΛΕΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ε.Π.Ε. με τα νόμιμα δικαιολογητικά τα οποία εμπεριέχονται στον φάκελο, αποφασίζουμε: Αναθεωρούμε την σχετ. (12) λόγω μεταβολής του ιδι οκτησιακού καθεστώτος της Μονάδας και αλλαγής του διακριτικού τίτλου. Η Μονάδα στο εξής και δια της πα ρούσης θα λειτουργεί υπό την ευθύνη της εταιρείας με την επωνυμία ΣΑΡΡΗΜΑΝΩΛΕΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕ. Ο διακριτικός τίτλος της Μονάδας θα είναι ΣΠΑΘΑΡΕΙΟ ΠΑΛΛΑΣ. Κατά τα λοιπά ισχύει η σχετ. (12) απόφαση. Η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει το απαραίτη το προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Επίσης υποχρεούται να επιτρέ πει τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο της εποπτεύ ουσας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2345/95. Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή μη συμμόρφωση προς τις ρυθμίσεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που διέπουν την ίδρυση και την λειτουργία ΜΦΗ, συνεπάγε ται την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης. Αγία Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. οικ /2432 (4) εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη 1) Τις διατάξεις του εδαφ. ιγ της 1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2011 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα αρ χιτεκτονικής αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/ ) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου». 3) Τις διατάξεις του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/922007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 4) Την αριθ. 2/ απόφαση «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 5) Την αριθ. 3/ απόφαση «Ορισμός Προϊστα μένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 6) Την αριθ. 5019/568/ απόφαση «Τοποθέτηση 7) Την αριθ /1064/ απόφαση «Τροποποί ηση της αρ. 5019/568/ απόφαση τοποθέτησης 8) Τις αριθμ /3416/ και 82288/8524/ αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου τοποθέτη σης υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

4 19398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη. 10) Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία διεκπε ραίωσης των υποθέσεων και την εξασφάλιση της εύρυθ μης και αποδοτικής λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε: Εκτός των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής που προβλέπονται στη σχετική Νομοθεσία περί μελετών και εκτέλεσης έργων (Ν. 3316/05 και 3669/08 αντίστοιχα) και ασκούνται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας και αυτών που ασκούνταν από την Νομαρχιακή επιτροπή σύμφωνα με το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145/Α/ ) και συνεχίζουν να ασκούνται σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας (Σχετική Εγκύκλιος 6/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών) και αυτών που προβλέ πονται στο άρθρο 176 του Ν. 3852/10 (κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας κ.λπ.). Παρέχουμε στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έρ γων Περιφέρειας Ηπείρου, εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη», αποφάσεων, εγγράφων ή άλλων πράξεων σύμφωνα με τις διατάξεις ως ακολούθως: 1. Τα διαβιβαστικά έγγραφα, που αφορούν την αλληλο γραφία της Δ/νσης με ιδιώτες, υπηρεσίες, φορείς κ.λπ. 2. Τα έγγραφα με τα οποία ζητούνται από άλλες Υπη ρεσίες, Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμούς και Ιδιώτες, πλη ροφορίες ή στοιχεία χρήσιμα και απαραίτητα για την έκδοση αποφάσεών μας. Εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν την συγκέντρωση πληροφοριών ή στοιχείων για την διενέργεια προκαταρτικής έρευνας ή Ε.Δ.Ε. 3. Τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται ή κοινο ποιούνται νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις και εγκύκλιοι Υπουργείων και της Περιφέρειας. 4. Τη χρέωση των εισερχομένων εγγράφων στα τμή ματα της Δ/νσης. 5. Τη θέση στο αρχείο εγγράφων που δεν απαιτούν ενέργεια. 6. Τις αποφάσεις μετακίνησης του προσωπικού εντός της ίδιας Δ/νσης καθώς και του καθορισμού του αντι κειμένου απασχόλησης κάθε υπαλλήλου, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος. 7. Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και αφορούν θέ ματα που μπορούν σύμφωνα με τον Νόμο να βεβαιωθούν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία. 8. Τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας στους υπαλλή λους της Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περι φέρειας, εκτός των αδειών των άρθρων 51 (άδειες άνευ αποδοχών), 58 (άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης) και 59 (άδειες για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους) του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). 9. Την έγκριση χορήγησης εγγράφων από το τηρού μενο στην Υπηρεσία αρχείο. 10. Τα έγγραφα και τις πράξεις που έχουν σχέση με την έκδοση, ετήσια αναθεώρηση και συμπλήρωση των μεταβολών στα βιβλιάρια ιατροφαρμακευτικής και νο σοκομειακής περίθαλψης των υπαλλήλων και των προ στατευόμενων μελών της οικογένειάς τους. 11. Την έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων πρα τηρίων υγρών καυσίμων, συνεργείων, ξενώνων εγκατά στασης κλπ., μετά του Εθνικού Οδικού δικτύου. 12. Την αδειοδότηση τομών επί του Εθνικού Οδικού δικτύου. 13. Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που δεν μνημο νεύεται ρητά στην παρούσα απόφαση αλλά προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις από την Περιφέρεια Ηπείρου ως αρμοδιότητα της Υπηρεσίας. 14. Τα πρωτόκολλα βλάβης δημόσιας οδού. 15. Τις άδειες διέλευσης βαρέων οχημάτων στο Ε.Ο.Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της. Iωάννινα, 2 Απριλίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ Αριθμ. οικ /2433 (5) εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του εδαφ. ιγ της 1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2011 (ΦΕΚ 87/Α/ )» Νέα αρ χιτεκτονικής αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/ ) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/922007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 4. Την αριθ. 2/ απόφαση «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 5. Την αριθ. 3/ απόφαση «Ορισμός Προϊστα μένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 6. Την αριθ. 5019/568/ απόφαση «Τοποθέτηση 7. Την αριθ /1064/ απόφαση «Τροποποί ηση της αρ. 5019/568/ απόφαση τοποθέτησης 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 9. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία διεκπε ραίωσης των υποθέσεων και την εξασφάλιση της εύρυθ μης και αποδοτικής λειτουργίας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε: Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στην Προϊσταμένη της Διεύθυν σης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Ηπείρου ήτοι: 1. Την αλληλογραφία της Δ/νσης με ιδιώτες, υπηρε σίες, φορείς, κ.λπ. 2. Τη χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγ γελμάτων υγείας. 3. Τη χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόνοιας. 4. Τη χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας και προέγκρισης φορέων ιοντι ζουσών και μη ακτινοβολιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας. 6. Τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας ιδι ωτικών φορέων πρωτ. φροντίδας υγείας. 7. Η εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρμακευτικών συλλόγων. 8. Την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές. 9. Τον διορισμό Τοποθέτηση Ιατρών στα Νοσο κομεία που είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ηπείρου. 10. Την συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας. 11. Την χορήγηση τίτλου ειδικότητας μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας. 12. Την αλλαγή ειδικότητας ή χρόνου ειδίκευσης κα θώς και την διαγραφή από την λίστα αναμονής για ειδικότητα. 13. Την αναγνώριση Τίτλων Ειδικοτήτων εξωτερικού καθώς και πτυχίων ιατρών και φαρμακοποιών. 14. Τις βεβαιώσεις για την εγκυρότητα του Τίτλου Ειδικότητας με τους χρόνους και τα Νοσηλευτικά Ιδρύ ματα άσκησης. 15. Τις βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει η σειρά προτεραιότητας και του χρόνου αναμονής στις λίστες ειδικοτήτων. 16. Τις βεβαιώσεις χρόνου ειδικότητας ιατρών για σύ νταξη. 17. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών κρατήσεων για συντα ξιοδότηση. 18. Διάφορες άλλες βεβαιώσεις. 19. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων δη μόσιας υγιεινής. 20. Την διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και προάσπιση της δημόσιας υγείας. 21. Την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθε νειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοση μάτων σε διάφορες χώρες για την λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων. 22. Την διενέργεια παραγγελιών όλων των εμβολίων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού. 23. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προ ληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής, ψυχικής υγιεινής, κοι νωνικής επανένταξης και αποϊδρυματοποίησης χρονίως πασχόντων. 24. Η υλοποίηση προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας. 25. Την χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδει ών. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της. Iωάννινα, 2 Απριλίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ Αριθμ. οικ.: 29787/2434 (6) εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του εδαφ. ιγ της 1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2011 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα αρ χιτεκτονικής αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/ ) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/922007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 4. Την αριθ. 2/ απόφαση «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 5. Την αριθ. 3/ απόφαση «Ορισμός Προϊστα μένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 6. Την αριθ. 5019/568/ απόφαση «Τοποθέτηση 7. Την αριθ /1064/ απόφαση «Τροποποί ηση της αρ. 5019/568/ απόφαση τοποθέτησης 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη. 9. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία διεκ περαίωσης των υποθέσεων και την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της Δ/νσης Κοι νωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου Περιφέρει ας Ηπείρου, αποφασίζουμε: Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύ θυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου ως εξής: 1. Τα διαβιβαστικά έγγραφα προς τους πολίτες, τις Δημόσιες Υπηρεσίες και άλλους φορείς για παροχή πληροφοριών ή αναζήτηση στοιχείων σε θέματα αρ μοδιότητας της Διεύθυνσης. 2. Τα έγγραφα και οδηγίες που αφορούν κατευθύν σεις προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Π.Ε για το συντονισμό και την ομοιόμορφη λειτουργία αυτών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο στο σύνολο της Περιφέρειας. 3. Τη χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 4. Τη χορήγηση άδειας των υπαλλήλων (κανονική, αναρρωτική, εκπαιδευτική κ.τ.λ.). 5. Τις πράξεις για τη θέση εγγράφων στο αρχείο κα θώς και την έγκριση χορήγησης αντιγράφων αυτών. 6. Την κατανομή αντικειμένων στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας. 7. Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με την εφαρ μογή προγραμμάτων στεγαστικής, κοινωνικής και οικο νομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, σε περιφερειακό επίπεδο. 8. Τη διαδικασία για αναλήψεις χορηγούμενων οικονο μικών ενισχύσεων, από το προϊόν του ειδικού κρατικού λαχείου, σε φορείς Κοινωνικής Αντίληψης που εποπτεύ

6 19400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ονται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, σε περιφερειακό επίπεδο. 9. Την υπογραφή κάθε εγγράφου και εκθέσεων κοινω νικής έρευνας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων υιοθεσι ών, για θέματα άσκησης κοινωνικής εργασίας και γενικά για την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόνοιας. 10. Την υπογραφή εγγράφων για τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέ ρειας. 11. Την αποστολή εκθέσεων Κοινωνικού Συμβούλου για τα ιδρύματα. 12. Τη χορήγηση βεβαιώσεων στους σπουδαστές των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, για την εξάμηνη πρα κτική τους άσκηση. 13. Τη διαδικασία για τη διενέργεια εράνων, λαχει οφόρων και φιλανθρωπικών αγορών σε υπερτοπικό επίπεδο. 14. Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν πολιτιστι κές δράσεις υπερτοπικής σημασίας. 15. Τη διαδικασία για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγ χου των προϋποθέσεων κτιριακών εγκαταστάσεων για ίδρυση και μεταστέγαση ερασιτεχνικών σχολών χο ρού. 16. Τη διαδικασία για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων. 17. Τη διαδικασία συγκρότησης επιτροπών για τη χο ρήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΜΦΗ, ΚΗΦΗ, ΣΥΔ, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ. 18. Τη θεώρηση βιβλίων και ακύρωση συγχωνευθέντων βιβλίων, αθλητικώνπολιτιστικών σωματείων. 19. Τη διαδικασία ελέγχου ιδιωτικών γυμναστηρίων, αθλητικών σχολών και ερασιτεχνικών σχολών χορού. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της. Iωάννινα, 2 Απριλίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ Αριθμ. 287 (7) Καθιέρωση και κατανομή ωρών υπερωριακής απασχό λησης με αμοιβή στο προσωπικό Δακοκτονίας Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 εδ. Α του Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. 242/Α / ). 3. Την με αριθμό 2704/ απόφαση Περιφε ρειάρχη Κρήτης περί αρμοδιοτήτων των Αντιπεριφε ρειαρχών. 4. Την με αριθμό 443/ απόφαση Περιφερει άρχη περί εξουσιοδότησης υπογραφών. 5. Την με αριθμό / απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 775/Β / ) που καθορίζεται η διάρκεια της δακικής περιόδου. 6. Το με αριθμό / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι σθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο σιονομικής στρατηγικής ». 8. Την με αριθμό 261/ απόφαση του Περι φερειάρχη Κρήτης «περί ανάθεσης καθηκόντων για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2012 στις Περιφερειακές Ενό τητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων». 9. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999 και την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/ Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή του εμπλεκομένου προσωπικού στο πρόγραμμα της Δακοκτονίας 2012, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία, με αμοιβή για το προσωπικό Δακοκτονίας μέχρι 31/12/2012 για τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Κρήτης ως εξής: 1. Διευθυντής Δακοκτονίας μέχρι 185 ώρες συνολικά απογευματινής εργασίας. 2. Επόπτες Δακοκτονίας, μέχρι 185 ώρες συνολικά απογευματινής εργασίας. 3. Λογιστή Δακοκτονίας μέχρι 185 ώρες συνολικά απο γευματινής εργασίας. 4. Γραμματέα Δακοκτονίας μέχρι 110 ώρες συνολικά απογευματινής εργασίας. Οι δαπάνες υπερωριακής αμοιβής θα βαρύνουν τις πιστώσεις Δακοκτονίας του ΚΑ.Ε και 0512 ως ακο λούθως: 1. Για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι κής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου συνολικού ύψους δαπάνης Για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια τρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων συνολικού ύψους δαπάνης Για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι κής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου συνολικού ύψους δαπάνης Για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι κής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου συνολικού ύψους δαπάνης Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί ευσή της Εφημερίδα της Ηράκλειο, 2 Απριλιου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Αριθμ. 458 (8) Προσθήκη τμήματος Σαξοφώνου στο Παράρτημα του Εθνικού Ωδείου Αχαρνών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 58 παρ. 1 περίπτωση ζ, του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Την υπ αρ. απόφαση 2319/2011 του Δημάρχου Αχαρ νών για τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τις μεταβι βαζόμενες αρμοδιότητες αυτών. γ. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976). δ. Του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966). ε. Του Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του Εσωτερικού Κανονι σμού του ωδείου της Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957). στ. Του άρθρου 10 και 13 του Ν. 3207/03 «Ρύθμιση θεμά των Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». ζ. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ Υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004). η. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 85303/ «προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου» ΦΕΚ 1913/Β/ θ. Την υπ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ απόφαση (ΦΕΚ 123/Β/ ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυ ση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». ι. Την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης». κ. Την απόφαση αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/48812/ , χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήμα τος Εθνικού Ωδείου (ΦΕΚ 1082/Β/ ). λ. Την υπ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/ Υπουργική απόφαση, περί μεταστέγασης του παραρ τήματος του Εθνικού Ωδείου Αχαρνών Μενιδίου, από το κτίριο της οδού Γεννήσεως Χριστού 9 στο κτίριο επί της οδού Λιοσίων 47, Αχαρνές. μ. Την από 28/02/2012 αίτηση της ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΣΕ ΑΪΓΗΣΙΜΟΝΧΑΡΑ του Ιωάννη με τα συνημμένα δικαι ολογητικά (Παράβολο αξίας 150, 2 τεύχη (ΦΕΚ 1082/ Β/ και ΦΕΚ 1108/Β/ ), αποφασίζει: Α. Την προσθήκη τμήματος Σαξοφώνου στο Παράρ τημα του Εθνικού Ωδείου Αχαρνών. Β. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών. Αχαρνές, 2 Απριλίου 2012 Ο Αντιδήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ Αριθμ (9) Διαδικασίες Επιλογής και Εξέλιξης σε θέσεις Καθηγη τών έως τη Δημοσίευση τον Οργανισμού του Πανε πιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Συνεδρίαση 19/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 και 34 και του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α), αποφασίζει: 1. Οι διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις κα θηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη μετά την 6/9/2011 ή έχει υποβληθεί αί τηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή μετά την 1/7/2011, πραγματοποιούνται με τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τον Ν. 4009/2011 (δηλαδή από τις συνδυασμένες διατάξεις των Νόμων 1268/1982, 2083/1992 και 3549/2007, των ιδρυτικών ΦΕΚ των Τμημά των 65/ τ. Α και 240/ τ. Α, όπως ισχύουν). Οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος. 2. Κατά τα λοιπά, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών, οι ανω τέρω διαδικασίες διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4009/2011. Μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος, τα ειδικότερα ζητήματα σε σχέση με τις ανωτέρω διαδικασίες ρυθ μίζονται με τις επόμενες παραγράφους της παρούσας απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/ α) Σε συμφωνία με τη σχετική διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, οι επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών είναι επταμελής και αποτελούνται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, και αναπληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικεί μενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. β) Τρία από τα μέλη των επιτροπών επιλογής προέρ χονται από το μητρώο εξωτερικών μελών (δηλαδή εκτός Πανεπιστήμον Στερεάς Ελλάδας). Ένα εκ των τριών αυ τών μελών προέρχεται από ΑΕΙ της αλλοδαπής. Τα υπό λοιπα τέσσερα μέλη των επιτροπών επιλογής προέρχο νται από το μητρώο εσωτερικών μελών (δηλαδή είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας). Εάν δεν υπάρχει στο μητρώο εσωτερικών μελών επαρκής αριθμός καθηγητών που να πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου α τότε οι ελλείπουσες θέσεις μεταφέρονται στο μητρώο εξωτερικών μελών. γ) Έως την εκλογή και το διορισμό του Κοσμήτορα της οικείας σχολής κατά τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, η συ γκρότηση των επιτροπών επιλογής γίνεται με απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος στην οποία πρέπει να αιτιολο γείται πλήρως η συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων των οριζομένων μελών με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 4. α) Έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύ ματος, ως μητρώα εξωτερικών μελών χρησιμοποιούνται αφενός μεν τα μητρώα ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), αφετέρου δε τα πλέον επικαιροποίηση μητρώα μελών καθηγητών που διατηρεί το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. β) Έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύμα τος, τα μητρώα εσωτερικών μελών καταρτίζονται με ευθύνη των Προσωρινών Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων κατά γνωστικό αντικείμενο και κατά ευρύτερες περιοχές γνωστικών αντικειμένων και υποβάλλονται προς έγκριση στη Διοικούσα Επιτροπή. Η κατάρτιση των μητρώων εσωτερικών μελών γίνεται με

8 19402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βάση τόσο το γνωστικό αντικείμενο που αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού όσο και το συνολικό επιστημονικό έργο του κάθε καθηγητή. 5. Έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος, οι διαδικασίες επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών πραγμα τοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. 6. Έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος, ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες για τις διαδικασίες επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών: i. Οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων υποβάλλονται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος μέσα σε απο κλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011 σχετικές διατάξεις. ii. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων συγκροτείται από την Προ σωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήμα τος η επταμελής επιτροπή επιλογής. iii. Οι διαδικασίες επιλογής η εξέλιξης ολοκληρώνο νται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής επιλογής. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2012 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κέρκυρα, 04/05/2015 Αριθμός Πρωτ.: oικ. 41564/17051/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΘΕΜΑ: 16 ο Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις και για Υπερωριακή Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/24-05-2016 Αριθμός Απόφασης: 339/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 /5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ. 42126 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1905 2 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 243 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 του φορέα του Κεφ. Α του ν. 3429/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 1 Βασιλική Κωστούλα Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 2 Συνεργασία συναρμόδιων Υπηρεσιών για την προστασία της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12277 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/ ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/27.06.06 Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 5 ο από 7/ έως /) 3-0 ) 4 Δεκεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1057 8 Αυγούστου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 5126/04.06.2014 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα