ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "25 2 2010 ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ"

Transcript

1 ΤΛΛΟΓΟ ΓAΚΑΛΧΝ & Ησάλληλα ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 36 Ταχ. Δ/νση: Αξάπε 1 A ΗΩΑΝΝΗΝΑ Τηλ. FAX: ΠΡΟ : ηε Γηεπζχληξηα Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Ζπείξνπ Ανεξαρτησίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α θ. Γηεπζχληξηα, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Ζπείξνπ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Γαζθάισλ Νεπηαγσγψλ Ν. Ησαλλίλσλ αηζζάλεηαη ηελ ππνρξέσζε, ζηελ πξψηε απηή ζπλάληεζε, λα ζέζεη ππφςε ζαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο, ζην Ν. Ησαλλίλσλ. Πηζηεχνπκε πξαγκαηηθά φηη ηα πνιιά, ρξφληα θαη νμπκέλα πξνβιήκαηα ηεο Γεκφζηαο Δθπ/ζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ, αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά κ έλα ζπλερή δηάινγν, αξθεί απηφο λα είλαη απνηειεζκαηηθφο (νπζηαζηηθφο θαη εηιηθξηλήο), έηζη ψζηε νη φπνηεο αιιαγέο πξνθξίλνληαη, λα έρνπλ πξννπηηθή θαη λα αληέρνπλ ζην ρξφλν. Απνηειεί «θνηλφ ηφπν» φηη θακηά αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη, όζν ζεηηθέο πξνδηαγξαθέο θη αλ έρεη, εάλ δελ έρεη σο θπζηθνύο ζπκκάρνπο θαη απνδέθηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Α ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΛΗΓΟΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΜΟΝΟΘΔΗΧΝ ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΧΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. (Α.Π.119/ ) «Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών του Νομού Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του τη Δευτέρα συζήτησε το θέμα της λειτουργίας των μονοθέσιων Δημοτικών Σχολείων του νομού μας. Θέση του Δ.Σ. είναι η δημιουργία σχολικών κέντρων για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπ/σης και την παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές της περιφέρειας. Μέχρι σήμερα δεν έγιναν προσπάθειες δημιουργίας νέων σχολικών κέντρων και δεν υποστηρίχτηκαν τα υ- πάρχοντα ώστε να γίνει αποδεκτός ο θεσμός από την τοπική κοινωνία με αποτέλεσμα να λειτουργούν πολλά μονοθέσια σχολεία. Στα μονοθέσια σχολεία λόγω του μεγάλου όγκου των μαθημάτων και του ελάχιστου διδακτικού χρόνου για κάθε τάξη, της ύπαρξης μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αλλοδαπών μαθητών, δημιουργούνται σοβαρές δυσκολίες στην υλοποίηση του εκπ/κού έργου και ελαχιστοποιούνται οι δυνατότητες για ίσες ευκαιρίες στην εκπ/ση των παιδιών αυτών. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών προτείνουμε στο ΠΥΣΠΕ να αποφασίσει τη λειτουργία των μονοθέσιων σχολείων ως διθέσια, αφού λάβει υπόψη του την ύπαρξη μαθητών σε όλες ή τις περισσότερες τάξεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου». 1

2 ην Ν. Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγνχλ πνιιά κνλνζέζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ζε πξνβιεκαηηθέο θαη παξακεζφξηεο πεξηνρέο ησλ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ, ρσξίο ζχγρξνλν, αζθαιέο δηαδεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη πνιιέο θνξέο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ηελ έδξα ησλ Γήκσλ. Οη ζπλάδειθνί καο πνπ ππεξεηνχλ ζ απηά ηα νιηγνζέζηα ή κνλνζέζηα ζρνιεία θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, ην νπνίν δπζρεξαίλεηαη θη απ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: α ) Όιεο νη ηάμεηο καδί κε κεγάιν αξηζκφ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ( δηαζεκαηηθφηεηα καζεκάησλ) β ) Μεγάιε πνζφηεηα χιεο ζηα λέα βηβιία γ ) Φνίηεζε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα (αιινδαπνί θηι.) δ ) Φνίηεζε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν Γ.. ηνπ πιιφγνπ, πνπ ζπδήηεζε ην ζέκα ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηηο , απνθάζηζε όηη πέξαλ ηεο γεληθήο ζέζεο ηεο Οκνζπνλδίαο καο ζην παξαπάλσ ζέκα (1 δάζθαινο αλά 20 καζεηέο θαη 1 λεπηαγσγόο αλά 15 λήπηα), είλαη πιένλ αλαγθαηόηεηα ε θαηάξγεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 4 6, ηνπ Ν. 1566/ 1985 θαη ηεο Απόθαζεο Φ.3/ 897/ 97652/ Γ1/ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ, πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ νξγαληθόηεηα ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ αλαινγία καζεηώλ αλά δάζθαιν. Οη δηαηάμεηο απηέο είλαη αλαρξνληζηηθέο γηα ην ζεκεξηλό ζρνιείν, κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο θαη άιισλ θαηλνηνκηώλ ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε. Δπίζεο εηδηθά γηα ην λνκφ καο, ην Γ.. ηνπ πιιφγνπ απνθάζηζε φηη γηα ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο, απφ ην ιεθαλνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ, πεξηνρέο, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ε πξνζπάζεηα καδί κε άιινπο θνξείο, γηα ηε ζηήξημε ηεο ππαίζξνπ, ηελ απνζάξξπλζε ηεο αζηπθηιίαο, ηε ζηήξημε ησλ αθξηηηθώλ θνηλνηήησλ θηι. Δπνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νξγαληθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ απηψλ θαζψο θαη ε αλαινγία καζεηψλ πξνο έλα δάζθαιν, πξέπεη λα είλαη, θαηά πνιχ, δηαθνξνπνηεκέλνο απ φηη ζηα πνιπζέζηα ζρνιεία. πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε: 1. Να ιεηηνπξγήζνπλ σο δηζέζηα φια ηα κνλνζέζηα Γεκνηηθά ζρνιεία, φηαλ θνηηνχλ ζ απηά καζεηέο φισλ ή ησλ πεξηζζφηεξσλ ηάμεσλ (Α-Β-Γ-Γ-Δ-Σ) 2. Να ιεηηνπξγήζνπλ θαη Οινήκεξα ηκήκαηα, έζησ θη αλ δελ θαιχπηνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ. Μ απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ ζα ηχρνπλ ηεο δπλαηφηεηαο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη δηδαζθαιίαο θη άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο μέλεο γιψζζαο, Πιεξνθνξηθήο, θηι., πνπ δε δηδάζθνληαη ζηα νιηγνζέζηα Γεκνηηθά ζρνιεία. Β ΣΔΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ.Σ. (Α.Π.118/ ) «Το Δ.Σ. Συλλόγου Δασκάλων- Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του, τη Δευτέρα 29 του Ιούνη, συζήτησε το έντονο στεγαστικό πρόβλημα των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Ιωαννιτών. Είναι γεγονός ότι οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Ιωαννιτών αντιμετωπίζουν οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο οξύνθηκε ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή της υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων στα νηπιαγωγεία και τη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων. Οι αίθουσες διδασκαλίας των νηπιαγωγείων δεν επαρκούν για την εγγραφή και τη φοίτηση όλων των νηπίων. Πολλά νηπιαγωγεία δεν έχουν δικό τους κτίριο και φιλοξενού- 2

3 νται σε αίθουσες Δημοτικών σχολείων, τα οποία αναγκάζονται να συμπιέσουν τα δικά τους τμήματα. Πολλά προνήπια αναγκάζονται να μένουν εκτός Δημόσιου Ν/γείου και οι γονείς τους να πληρώνουν δίδακτρα στα Ιδιωτικά Ν/γεία. Για την κάλυψη όλων των αναγκών πρέπει να διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω Νηπιαγωγεία: 6 ο Νηπιαγωγείο, 9 ο Νηπιαγωγείο, 14 ο Νηπιαγωγείο, 22 ο Νηπιαγωγείο και 28 ο Νηπιαγωγείο. Πολλά ολοήμερα τμήματα Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων λειτουργούν χωρίς τις στοιχειώδεις υποδομές. Απουσιάζουν οι αίθουσες σίτισης και ανάπαυσης σε αρκετά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε: το 2 ο Πειραματικό Δ. Σχ., το 3 ο Δ. Σχ., το 8 ο Δ. Σχ., το 14 ο Δ. Σχ., το 22 ο Δ. Σχ., το 5 ο Ν/γείο, το 7 ο Ν/γείο, το 14 ο Ν/γείο, κ.ά. Αρκετά Ν/γεία στο Δήμο Ιωαννιτών στεγάζονται σε ακατάλληλες αίθουσες υπόγειες, μικρές, χωρίς αυλές. Ενδεικτικά αναφέρουμε: το 1 ο Ν/γείο, το 2 ο Ν/γείο, το 8 ο Ν/γείο, το 12 ο Ν/γείο, το 14 ο Ν/γείο, το 15 ο Ν/γείο, το 24 ο Ν/γείο, το 27 ο Ν/γείο. Καλούμε όλους τους αρμοδίους (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμο Ιωαννιτών, Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων) να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η νέα σχολική χρονιά, να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα». Γ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Σν Γ.. ηνπ πιιφγνπ Γαζθάισλ Νεπηαγσγψλ Ν. Ησαλλίλσλ έρεη θαηαγγείιεη ζην παξειζόλ ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο θαη ην Γήκν Ησαλληηώλ, γηα ηε κε α- πφδνζε ζην ζχλνιφ ηεο, ηεο επηρνξήγεζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ρνιηθψλ κνλάδσλ. χκθσλα κε Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Γηαρεηξηζηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, γηα ηα έηε , πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή θ. ηαχξν Κέληξν, θαηά ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε πεξίνδν ( ), δελ απνδφζεθε ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο πνζφ επηρνξήγεζεο χςνπο ,90, ην νπνίν δαπαλήζεθε γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Ζ ελέξγεηα απηή θξίζεθε σο κε ζύλλνκε. Δπίζεο κε κηα, πξν δηεηίαο, Απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, ε νπνία εγθξίζεθε απ ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, παξαθξαηείηαη κέρξη ζήκεξα κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, κε ζθνπφ ηελ απεπζείαο πξνκήζεηα πεηξειαίνπ απ ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο θαη ηε δηαλνκή ηνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (εξγνιαβηθή αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη δηαλνκήο ζε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία). Απηή ε Απφθαζε βξήθε ζχκθσλν θαη ηνλ Γ/ληή Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Ησαλλίλσλ, ν νπνίνο κε ην αξηζκ Φ.35/ 3362/ Έγγξαθφ ηνπ, θαιεί ηνπο Γ/ληέο ησλ ζρνιείσλ (νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη Πξφεδξνη ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ή Δληαίσλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ) λα εθαξκφζνπλ ηελ Απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. Θεσξνύκε ηελ παξαπάλσ παξαθξάηεζε σο κε βάζηκε, ε νπνία πξέπεη λα ε- ιεγρζεί σο πξνο ηε λνκηκόηεηά ηεο θαη ηνλ ηξόπν αλαινγηθήο δηαλνκήο ηεο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ αξζξ. 8 ηνπ Ν. 3320/ 2005, ε απφδνζε ησλ πηζηψζεσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, είλαη ππνρξεσηηθφ λα γίλεηαη κέζα ζ έλα κήλα απφ ηεο ρνξεγήζεσο, απ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηά ηξφπν αλαινγηθφ ζε ζρέζε κε ηα ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξαηεξνύληαη όκσο κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο. πέξαλ ηνπ κελόο, ζηελ απόδνζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. 3

4 Γηα φια ηα παξαπάλσ ζαο θαινχκε: α ) Να δηεξεπλήζεηε ην ζνβαξφ δήηεκα ηεο κε απφδνζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, δεηψληαο ζηνηρεία απ φινπο ηνπο Γήκνπο ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ. β ) Να δηεξεπλήζεηε ην ζέκα ηεο κε απφδνζεο, ζην αθέξαην θαη αλαινγηθά, ησλ επηρνξεγήζεσλ, ρσξίο θακηά παξαθξάηεζε πνζνχ (φπσο γηα πεηξέιαην) θαζψο θαη ηεο έγθαηξεο απφδνζεο ηεο επηρνξήγεζεο, εληφο 30 εκεξψλ, φπσο πξνβιέπεη ν Ν.3320/ Γ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ - ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΦΟΡΟ ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ.Σ. (Α.Π. 165/ ) «Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων στην τελευταία συνεδρίασή του αποφάσισε, ομόφωνα, να αναλάβει δράση για την πλήρη κατάργηση των Δημοτικών τελών και του Δημοτικού φόρου, που εισπράττεται μέσω των λογ/σμών της Δ.Ε.Η. υπέρ των Ο.Τ.Α., καθώς και των τελών σύνδεσης αποχέτευσης, που επιβάλλονται στα Δημόσια κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Με τα υπέρογκα Δημοτικά τέλη και το Δημοτικό φόρο στην ουσία υποχρηματοδοτούνται οι Σχολικές Επιτροπές, με την τακτική μηνιαία υφαρπαγή σημαντικού ποσού χρημάτων από τα ταμεία τους. Στα πλαίσια αυτά καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών να α- ποφασίσει την κατάργηση των παραπάνω τελών και φόρων και να εναρμονιστεί με τις α- ποφάσεις και την πρακτική πολλών άλλων ΟΤΑ του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (π.χ. Ανατολής, Πασσαρώνας) καθώς και άλλων ΟΤΑ της χώρας μας». αο θαινύκε, από ηελ πιεπξά ζαο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, λα δεηήζεηε από ην Γήκν Ησαλληηώλ λα θαηαξγήζεη ηα παξαπάλσ ππέξνγθα ηέιε θαη θόξνπο απ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, φπσο έρεη ήδε θάλεη ε πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο, αιιά θαη Γήκνη ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ. ηελ νπζία δηαηεξψληαο ηα ηέιε θαη ηνπο θφξνπο, κε ην έλα ρέξη δηαλέκεη ηα ρξήκαηα ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαη κε ην άιιν ηα παίξλεη πίζσ, ζηεξψληαο απ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπο. Δ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Πάγηα ζέζε ηνπ θιάδνπ καο ζηηο κεηαβνιέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πιελ νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ ηα νπνία έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο, ζηηο νπνίεο πξναλαθεξζήθακε, (ηδξχζεηο πξναγσγέο ππνβηβαζκνί αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θαηαξγήζεηο) είλαη ε α- λαινγία: 1 δάζθαινο αλά 20 καζεηέο, 1 λεπηαγσγφο αλά 15 λήπηα. αο θαινύκε ζε νπνηαδήπνηε πξόηαζή ζαο ή πξόζεζή ζαο γηα κεηαβνιή, λα ιακβάλεηε πάληα ππόςε πξνζεγγηζηηθά απηή ε αλαινγία, κε ζηόρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Σ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Σε ζρνιηθή ρξνληά έγηλε πξφηαζε απ ην ΚΔΓΓΤ Ν. Ησαλλίλσλ ζηε Γ/λζε Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Ησαλλίλσλ γηα ίδξπζε ησλ παξαθάησ Σκεκάησλ Έληαμεο: 1. Πξφηαζε ίδξπζεο Σκεκάησλ Έληαμεο ζηα Νεπηαγσγεία Μεηζφβνπ, Κφληηζαο θαη Βνπλνπιαγηάο. 2. Πξφηαζε ίδξπζεο Σκεκάησλ Έληαμεο ζηα Γεκνηηθά ρνιεία 5 ν, 16 ν, 22 ν θαη ηαπξαθίνπ. 4

5 Απ ηηο πξνηάζεηο απηέο θακηά δελ πινπνηήζεθε. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο ην ΚΔΓΓΤ Ν. Ησαλλίλσλ επαλήιζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζή ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο επηπιένλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ίδξπζε Σκεκάησλ Έληαμεο θαη ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία: 2 ν Αλαηνιήο, 15 ν Ησαλλίλσλ, Καιπαθίνπ θαη Βνπλνπιαγηάο. αο θαινχκε, ζηα πιαίζηα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηεο έληαμεο θαη ζπλεθπαίδεπζεο φισλ ησλ παηδηψλ, κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην Γεληθφ Γεκφζην ρνιείν, λα πξνηείλεηε ΔΔΗ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηελ ίδξπζε ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ Έληαμεο, πνπ ην ΚΔΓΓΤ Ν. Ησαλλίλσλ αμηνιόγεζε όηη πξέπεη λα ηδξπζνύλ. Ε ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΠΑΗΓΔΗΑ χκθσλα κε ην Ν.1566/ 1985 θαη ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζε θάζε Γήκν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο, ζηε ζχλζεζε ηεο νπνίαο κεηέρεη σο κέινο έλαο εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγψλ (Α/ζκηαο Δθπ/ζεο). ε πνιινχο Γήκνπο ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ (π.ρ. Γήκνο Αλαηνιήο) δελ ιεηηνπξγνχλ νη Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Παηδείαο ή δελ έρνπλ θαιέζεη ην χιινγφ καο λα πξνηείλεη εθπξφζσπφ ηνπ σο κέινο απηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απ ηελ θείκελε λνκνζεζία. αο θαινύκε, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, λα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ Γ.Δ.Π., κε ηε ζύλζεζε πνπ ε λνκνζεζία νξίδεη. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΔΝΑ ΥΟΛΔΗΧΝ Αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθά θελά ζε νξηζκέλα Γεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία ηνπ λνκνχ. πγθεθξηκέλα: Γε ιεηηνπξγεί ην Οινήκεξν Σκήκα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πιαηαλνχζαο, ηα Σκήκαηα Έληαμεο ησλ Γεκνη. ρνιείσλ Αγ. Ησάλλε, Γειβηλαθίνπ, Ρσκαλνχ θαη Πξακάλησλ. νβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο άδεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αδπλακία θάιπςεο απηψλ ησλ θελψλ. Εεηνύκε ηελ άκεζε θάιπςε όισλ ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθώλ θελώλ θαη ε- θείλσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαζεκεξηλά από ηηο καθξνρξόληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο, θαζώο θαη ηηο άδεηεο κεηξόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Θ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 2690/ 1999) φ- πσο απηφο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3230/ 2004, 3242/ 2004, 3345/ 2005 θαη 3471/ 2006: «Κάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο» Ο ύιινγόο καο ιεηηνπξγώληαο «σο ελδηαθεξόκελνο», γηα ινγαξηαζκό κέινπο ηνπ, δήηεζε κε ην αξηζκ. Πξση. 15/ έγγξαθφ ηνπ, απ ηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΤΠΔ Ησαλλίλσλ αληίγξαθν ηεο Πξάμεο 27/ , ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ. Ο Πξφεδξνο ηνπ ΠΤΠΔ θαη Γ/ληήο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ησαλλίλσλ απάληεζε πξνθνξηθά, φηη δελ κπνξεί λα δνζεί αληίγξαθν ηεο Πξάμεο, επεηδή πεξηέρεη «πξνζσπηθά δεδν- 5

6 κέλα» θαη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δνζεί απάληεζε ζην αίηεκά καο (έρεη ήδε πεξάζεη έλαο κήλαο). Θεσξνχκε φηη Γ/ληήο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ησαλλίλσλ πξνζπαζψληαο λα απνθχγεη (γηα ιφγνπο πνπ δελ γλσξίδνπκε) ηε γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα Πξαθηηθά, ζθνπίκσο ζπγρέεη ηα «πξνζσπηθά δεδνκέλα» κε ηα «επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα». Παξειθπζηηθά θαη κφλν πξνθνξηθά, δεηά λα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεηνχληαη ηα Πξαθηηθά, ελψ ν ιφγνο αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζην αίηεκά καο: «Δμέηαζε δηαδηθαζίαο απνζπάζεσλ λεπηαγσγψλ θαηά ην ζέξνο ηνπ 2008». Δπηπιένλ δε, είλαη γλσζηφ φηη «νηαδήπνηε απφξξηςε αηηήκαηνο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη λα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ αηηνχληα κέζα ζε έλα κήλα (παξ 6, αξζξ 5, Ν. 2690/ 1999), πξάγκα ην νπνίν δελ έγηλε. Πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζ έλα άηνκν θαη ην πεξηγξάθεη, φπσο: ζηνηρεία αλαγλψξηζεο (νλνκαηεπψλπκν, ειηθία, θαηνηθία, επάγγεικα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εθπαίδεπζε, θηι.), θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, εθπαίδεπζε, εξγαζία (πξνυπεξεζία, εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θιπ), νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (έζνδα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά), ελδηαθέξνληα, δξαζηεξηφηεηεο, ζπλήζεηεο. Δπαίζζεηα ραξαθηεξίδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ελφο αηφκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε θπιεηηθή ή εζληθή ηνπ πξνέιεπζε, ζηα πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα, ζηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ζηελ πγεία ηνπ, ζηελ θνηλσληθή ηνπ πξφλνηα, ζηελ εξσηηθή ηνπ δσή, ζηηο πνηληθέο δηψμεηο θαη θαηαδίθεο ηνπ, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλαθείο κε ηα αλσηέξσ ελψζεηο πξνζψπσλ, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη απφ ην Νφκν κε απζηεξφηεξεο ξπζκίζεηο απ φηη ηα απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα. Οη πξάμεηο ηνπ ΠΤΠΔ πεξηέρνπλ ζπλήζσο κόλν πξνζσπηθά δεδνκέλα (νλνκαηεπψλπκν, θαηνηθία, επάγγεικα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πξνυπεξεζία, νξγαληθή ζέζε, ζπλνιηθή ππεξεζία θηι.) θαη πην ζπγθεθξηκέλα κόλν ππεξεζηαθά θαη όρη άιια πξνζσπηθά (π.ρ. πεξηνπζηαθά ή νηθνλνκηθά) ή επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηα ν- πνία κπνξνχλ λα γλσζηνπνηεζνχλ ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν ζπλάδειθν θαη «έηη πεξαηηέξσ» είλαη «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ» όηη κπνξνύλ λα γλσζηνπνηεζνύλ ζε Όξγαλν ελόο πλδηθαιηζηηθνύ σκαηείνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί γηα ινγαξηαζκό κέινπο ηνπ, «επί αηηήζεη ηνπ». Η ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ Γ.. ΤΛΛΟΓΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΖ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΖ (γηα λα ιάβεηε γλψζε) (Α.Π. 132/ ) «Με αφορμή την πρόσκληση την με αριθμ. Φ.Δ/ντών/4842/ του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων για την κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Δ/ντή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων, το Δ.Σ. του Συλλόγου Δ/λων- Ν/γών Ν. Ιωαννίνων διαμαρτύρεται έντονα και καταγγέλλει την ενέργεια του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, γιατί αυτή έγινε στο διάστημα από έως χωρίς να κοινοποιηθεί η πρόσκληση στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/μιας Εκπ/σης, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής, που έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προσόντα και να υποβάλουν αίτηση κάλυψης της παραπάνω θέσης. Τέτοιες ενέργειες μας γυρίζουν πίσω σε πρακτικές αδιαφάνειας, διακρίσεων και ρουσφετιού οι οποίες έχουν καταδικαστεί από την συντριπτική πλειοψηφία των εκπ/κών. Στα πλαίσια της δημοκρατικής νομιμότητας και διαφάνειας, καλούμε τους Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης να ανακοινοποιήσουν με νέες τρέχουσες προθεσμίες την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κ ά λ υ ψ η θ έ σ η ς Α ν α π λ η ρ ω τ ή Δ / ν τ ή 6

7 Ε. Ε. Ε. Ε. Κ. Ι ω α ν ν ί ν ω ν και να ενημερώσουν έγκαιρα και έγκυρα όλους τους εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης». ΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. Απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΟΔ (17/12/2009) γηα ηελ παξαπέξα αγσληζηηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ Σν Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ. ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρζεζηλήο ζπλάληεζεο (16/12/2009) κε ηελ Τθππνπξγφ Παηδείαο θ. Δχε Υξηζηνθηινπνχινπ, θαηά ηελ νπνία δελ δόζεθαλ νπζηαζηηθέο απαληήζεηο ζηα θπξίαξρα αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ Απνθάζηζε: ΓΗΔΚΓΗΚΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Τπεξάζπηζε ηεο Γεκόζηαο Δθπαίδεπζεο Αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία ζην 5% ηνπ ΑΔΠ Άκεζε θάιπςε φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ Δληαίν 14ρξνλν ζρεδηαζκφ γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Νεπηαγσγείν - Γεκνηηθφ - Γπκλάζην - Λχθεην) Αχμεζε ηεο νξγαληθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ κε βάζε ηνπο 20 καζεηέο αλά ηκήκα γηα ηα Γεκνηηθά θαη ηνπο 15 γηα ηα Νεπηαγσγεία. χγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζε φια ηα ζρνιεία Αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζρνιηθή ζηέγε κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ηεο δηπινβάξδηαο ζε φια ηα ζρνιεία Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ Οηθνλνκηθή Αλαβάζκηζε - απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο 1400 θαζαξά ζηνλ λενδηφξηζην, κε ελζσκάησζε φισλ ησλ επηδνκάησλ ζην βαζηθφ κηζζφ Άκεζε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ησλ 176, αλαδξνκηθά απφ ην 2002 Γηπιαζηαζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ Οπζηαζηηθή αχμεζε ηεο ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο Τπεξσξηαθή απνδεκίσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζθέξνπλ δηδαθηηθφ έξγν, πέξα απφ ην πξνβιεπφκελν ππνρξεσηηθφ σξάξηφ ηνπο Κακηά ζχλδεζε κηζζνχ - απφδνζεο Αθνξνιφγεην ίζν κε ην κηζζφ ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε εηήζηαο δηάξθεηαο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ γηα πξψηε θνξά αλαιακβάλνπλ δηδαθηηθφ έξγν 7

8 Πεξηνδηθή επηκφξθσζε εηήζηαο δηάξθεηαο κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα Δλδνζρνιηθή Δπηκφξθσζε Αζθαιηζηηθά - πληαμηνδνηηθά Γεκφζηα θαζνιηθή θνηλσληθή αζθάιηζε Σελ θαηάξγεζε φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ Νφκσλ Δληαία αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα γηα παιηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο Κξαηηθή εγγχεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ ηακείσλ Κακηά αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηηο γπλαίθεο Να θαηαξγεζεί ε εμαγνξά ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Καλέλα «ραξάηζη» ζηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο γηα ην Σακείν Πξφλνηαο Σελ επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηελ έληνθε απφδνζε ζπληάμεσλ, κεξηζκάησλ θαη εθάπαμ. Όρη ζηε δηάζεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζην ρξεκαηηζηήξην Πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλαπιεξσηψλ γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο Σν Κξάηνο λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ θαηαβάιινληαο ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο νθείιεη θαη λα παηάμεη ηελ εηζθνξνδηαθπγή. Άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σακείνπ Πξφλνηαο θαη ηνπ Ο.Π.Α.Γ. Να θαηαξγεζεί ε εηζθνξά γηα θχξηα ζχληαμε Ζ ζχληαμε λα απνηειεί ην 80% ησλ ελ εξγαζία απνδνρψλ θαη λα ππνινγίδεηαη ζηνλ ηειεπηαίν κηζζφ Να δνζεί πιήξεο ζχληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 30 έηε, κε 30/30 Να ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή νιηθήο αλαπεξίαο, αλεμάξηεηα απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο, κε θαηψηεξν φξην ζχληαμεο ζην χςνο ηνπ 80% ησλ απνδνρψλ ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ Να ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζχληαμεο ν έλαο εθ ησλ δχν ζπδχγσλ, φηαλ ζηελ νηθνγέλεηα π- πάξρεη αλάπεξν παηδί (φρη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε κεηέξα) Να θαηαξγεζεί ε εηζθνξά ηνπ 7% γηα ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε Να θαηαξγεζεί ην πιαθφλ ηνπ 20%, πνπ ζεζκνζεηήζεθε γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο Οη αλαπιεξσηέο λα πιεξψλνπλ θαη' επζείαλ ζηα αζθαιηζηηθά καο ηακεία θαη φρη ζην ΗΚΑ. Να δηαζθαιηζηνχλ πιήξσο ηα ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην επηθνπξηθφ ηνπο λα κεηαθέξεηαη ζην Σακείν Αξσγήο. Να είλαη ππνρξεσηηθή ε εηζθνξά θαη γηα ην Μ.Σ.Π.Τ. θαη γηα ην Σακείν Αξσγήο Να απνδεζκεπηεί ε 35εηία απφ φξηα ειηθίαο Ζ πιεηνςεθία ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, λα απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ Αλαβάζκηζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, λα θαιχπηνληαη νη γηαηξνί θαη φιεο νη εμεηάζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Να θαηαξγεζεί ε ζπκκεηνρή γηα ηε Φαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε Να θαηνρπξσζεί ε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, κε αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ δηέπεη ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο κε ζηφρν ηελ απηνδηαρείξηζε. Ο ζπληαμηνδνηνχκελνο εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα επηιέγεη ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ησλ κεξηζκάησλ Να απμεζεί ην πνζφ ησλ δαλείσλ, λα κεησζνχλ ηα επηηφθηα θαη λα απινπζηεπζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ Υνξήγεζε πιαζκαηηθήο ηξηεηίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ παξακεζφξην Γεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Σακείσλ 8

9 Πξνζρνιηθή Αγσγή Γίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή γηα φια ηα παηδηά ειηθίαο 4-6 ρξνλψλ ζηα δεκφζηα Νεπηαγσγεία. Αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηδξχνληαη πνιπζέζηεο κνλάδεο λεπηαγσγείσλ. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Νεπηαγσγείσλ επηιέγνληαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνληαη θαη νη Γ/ληέο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. Ζ πξνζέιεπζε θαη ε αλαρψξεζε ησλ λεπίσλ λα γίλεηαη κε επζχλε ησλ γνλέσλ, ηεο πνιηηείαο ή ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη πάλησο φρη κε επζχλε ησλ λεπηαγσγψλ. Σα νινήκεξα Νεπηαγσγεία λα ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ ηηο θαηάιιειεο θηηξηαθέο θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, κε ην θαηάιιειν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε κεησκέλν αξηζκφ λεπίσλ, δειαδή απφ ηα 25 πνπ πξνβιέπεηαη ζήκεξα ζηα 15. Να θαζηεξσζεί γηα θάζε ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, απαξαίηεηε, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη Νεπηαγσγνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Γηαξθή επηκφξθσζε ησλ Νεπηαγσγψλ. Δηδηθή κέξηκλα γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηα Νεπηαγσγεία. Καηνρχξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ Νεπηαγσγψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ. Να θαηαξγεζνχλ φιεο νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ πξηκνδνηνχλ ηα ηδησηηθά θαη δεκνηηθά Νεπηαγσγεία. Όια ηα λήπηα ζην Γεκφζην Νεπηαγσγείν, θαλέλα ζε ηδησηηθφ. Ίδξπζε λέσλ Νεπηαγσγείσλ θαη ην δηνξηζκφ δχν ρηιηάδσλ ηνπιάρηζηνλ Νεπηαγσγψλ. Όρη ζηελ «απνθέληξσζε» ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζε δεκνηηθνχο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο εθπαίδεπζεο. Οινήκεξν ρνιείν Κηηξηαθή ππνδνκή, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ λένπ ηχπνπ ζρνιείνπ. Αθφκε δελ έρνπκε δεη απφ ηνλ Ο..Κ. ζρέδηα λέσλ δηδαθηεξίσλ, πνπ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζ' απηή ηελ θαηεχζπλζε. ίηηζε κε επζχλε ηεο πνιηηείαο. Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ κφληκν θαη φρη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα stage (ηξαπεδνθφκνπο γηα ηε ζίηηζε, Γξακκαηείο γηα ην Γηνηθεηηθφ έξγν ησλ 6/ζ θαη πάλσ ρνιείσλ θιπ). Τιηθνηερληθή ππνδνκή θαη επνπηηθά κέζα (ππνινγηζηέο, κνπζηθά φξγαλα - αζιεηηθφ - εηθαζηηθφ πιηθφ - μελφγισζζα βηβιία) πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ εληαία ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ψζηε ν ζεκεξηλφο απνγεπκαηηλφο θχθινο λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πξσηλνχ. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε κέξα λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη ν καζεηήο κε εξγαζία ζην ζπίηη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ηκήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νιηγνκειή θαη νκνηνγελή, ψζηε ε πξνεηνηκαζία λα είλαη νπζηαζηηθή. Ζ ηζάληα λα κέλεη ζην ζρνιείν. Γηα λα ζπκβεί απηφ πξέπεη ε χιε ησλ καζεκάησλ γηα ηελ επφκελε κέξα λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ηε δηεθπεξαηψλνπλ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηα ηκήκαηα λα είλαη νιηγνκειή ζηα πξφηππα ησλ Οιηγνζεζίσλ ρνιείσλ, ψζηε ε πξνεηνηκαζία λα είλαη νπζηαζηηθή θαη λα εθαξκφδεηαη ε Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία. Οη ζπλάδειθνη ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ζηε δηδαζθαιία κηθξψλ καζεηψλ θαη λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Τπάξρεη, άιισζηε, ζρεηηθή ζέζε ηεο ΓΟΔ γηα ίδξπζε λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζε νκάδεο ζρνιείσλ. 9

10 Όπνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαιάβνπλ θαη λα δηδάμνπλ δάζθαινη ηα αληηθείκελα γηα ηα νπνία δε ρξεηάδνληαη Δηδηθφηεηεο θαη θαηέρνπλ νη ίδηνη βαζηθέο γλψζεηο (π.ρ. πιεξνθνξηθή, ζέαηξν, ρνξφο, εηθαζηηθά θιπ). Σν κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο λα δηδάζθεηαη βάζεη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Να κε γίλεηαη θαηάρξεζε ηεο ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ζην Οινήκεξν ρνιείν, γηαηί απηφ απφ κφλν ηνπ αδπλαηίδεη ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Να δηαθπιαρζεί ν πξσηεχσλ ιφγνο χπαξμεο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ παηδαγσγηθή απνζηνιή ηνπ, ε νπνία φκσο - παξάιιεια - απαληά θαη ζε θνηλσληθά αηηήκαηα. Σν ηειεπηαίν φκσο λα παξακέλεη απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ. Να ηνπνζεηεζεί δεχηεξνο Τπνδηεπζπληήο - Τπεχζπλνο Ο.. ζηα 10/ζ θαη πάλσ ρνιεία. Ζ ψξα ζίηηζεο - μεθνχξαζεο (14:00-14:40) λα ιακβάλεηαη σο δηδαθηηθή, φηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη πάλσ απφ 50, φρη κφλν γηα ηνλ Τπεχζπλν αιιά θαη γηα ην δεχηεξν εθπαηδεπηηθφ ηνπ Οινήκεξνπ. Να δηαζθαιηζηεί ην σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, θπξίσο ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ Ο.. θαη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο ππεξεηνχληεο ζ' απηά. Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φια ηα ζρνιεία σο Οινήκεξα ζε πιήξε αλάπηπμε, δε ρξεηάδεηαη λα θαθνπνηείηαη ν ζεζκφο κε βηαζηηθέο επεθηάζεηο, πνπ κφλν απαμίσζε επηθέξνπλ. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο Σελ θαηάξγεζε ηεο σξνκηζζίαο θαη ηε ζχζηαζε λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ αλά ζρνιείν ή αλά νκάδα ζρνιείσλ γηα λα θαιπθζνχλ ηα νινήκεξα ζρνιεία Σελ θαηάξγεζε ηεο εγθπθιίνπ ηεο 20 εο Ηνπιίνπ 2007 πνπ απμάλεη ην σξάξην ησλ Νεπηαγσγψλ θαη θαηαζηξαηεγεί ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα Σε ζεζκνζέηεζε εληαίνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο απφ ην Νεπηαγσγείν σο ην Λχθεην, ζηα επίπεδα ηεο Β/ζκηαο Παηδαγσγηθή Διεπζεξία θαη Γεκνθξαηία ζην ζρνιείν Σελ ελίζρπζε ηνπ απνθαζηζηηθνχ ξφινπ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ Λέκε φρη ζηελ αμηνιόγεζε - ρεηξαγώγεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε - θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Μεηαζέζεηο-Απνζπάζεηο Μεηαζέζεηο: Να ηεζεί ζε ηζρχ λέν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ηηο κεηαζέζεηο θαη λα γίλεη αλακνξηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Απνζπάζεηο: Να αληηθεηκεληθνπνηεζεί θαη λα κνξηνδνηεζεί ην ζχζηεκα απνζπάζεσλ κε έκθαζε ζηνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη ζηνπο ιφγνπο πγείαο. Οη απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία λα γίλνληαη απφ ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Να πξνζιεθζεί ην απαξαίηεην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ έηζη ψζηε λα κελ απνζπάηαη θαλείο εθπαηδεπηηθφο γηα πξνζθνξά δηνηθεηηθνχ έξγνπ ζην ΤΠΔΠΘ, ζηα Γξαθεία, ζηηο Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο, θιπ. 10

11 ηα πεληακειή Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ν θιάδνο ( ΚΤΠΔ - ΑΠΤΠΔ- ΠΤΠΔ) ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εθπξνζσπείηαη απφ ηξία αηξεηά κέιε. Δηδηθή Αγσγή Καηάξγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ησλ 400 σξψλ. Να κελ ππνινγίδνληαη σο πξνζφλ δηνξηζκνχ. Σν κφληκν δηνξηζκφ ησλ αλαπιεξσηψλ ζπλαδέιθσλ Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΔ61, ΠΔ71), φπσο ηζρχεη θαη γηα ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Δμαγγειίεο Τπνπξγνύ Παηδείαο Απνξξίπηνπκε ηηο εμαγγειίεο ηεο Τπνπξγνχ Παηδείαο. Εεηνχκε δηάινγν απφ κεδεληθή βάζε. Κακηά αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν 60% από ΑΔΠ θαη 40% από ηνλ εληαίν πίλαθα είλαη αδηαπξαγκάηεπην. 2. ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ Γ.Ο.Δ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΖΝ ΔΠΗΘΔΖ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΑ ΝΔΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Απέλαληη ζε κηα πξσηνθαλή επίζεζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπο βξίζθνληαη νη εξγαδφκελνη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Ζ θπβέξλεζε, ε Δ.Δ., κε ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη ηηο αγνξέο, πξνρσξνχλ ζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ιεειαζία ησλ νηθνλνκηθψλ, εξγαζηαθψλ θη αζθαιηζηηθψλ καο δηθαησκάησλ. Σν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θη Αλάπηπμεο πνπ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε θαζψο θαη νη εμαγγειίεο ηνπ πξσζππνπξγνχ νδεγνχλ ζε κέηξα δξακαηηθήο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ καο. πγθεθξηκέλα: * Απφιπηε κείσζε ησλ κηζζψλ κέζσ ηνπ παγψκαηνο ηνπο θαη ηεο πεξηθνπήο φισλ ησλ επηδνκάησλ θαηά 10%(πιελ νηθνγελεηαθνχ, παηδηψλ, ζπνπδψλ θαη θηλήηξνπ απφδνζεο) * Μείσζε ησλ δηνξηζκψλ κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά 50% θαη κείσζε ησλ αλαπιεξσηψλ θαηά 70% πνπ ζα νδεγήζεη ζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ειιείςεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ελψ ζα δηνγθψζεη ηελ σξνκηζζία θαη ζα νδεγήζεη ζηελ παξαπέξα ππνβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηελ αλεξγία ρηιηάδεο ζεκεξηλνχο ζπλαδέιθνπο καο. * Θεακαηηθή αχμεζε ησλ έκκεζσλ θαη άκεζσλ θφξσλ. Ηδηαίηεξα νη απμήζεηο ζηα θαχζηκα ζα ζεκάλνπλ απηφκαηα απμήζεηο ζε φια ηα είδε ιατθήο θαηαλάισζεο. Σαπηφρξνλα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπκε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ κηα θαη γηα λα «θεξδεζεί» πηα ην αθνξνιφγεην ησλ επξψ ζα ρξεηαζηνχλ απνδείμεηο ίζεο κε ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ είλαη ακθίβνιν αλ κπνξεί λα ηηο πξνζεγγίζεη έλαο κηζζσηφο. * Αληηδξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε κε κεηαηξνπή ηεο απφ θνηλσληθή ζε επαγγεικαηηθή κε: ** Αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο ** Δμίζσζε πξνο ηα πάλσ ησλ νξίσλ αλδξψλ-γπλαηθψλ ** Κφςηκν ησλ πξφσξσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ ** Γξακαηηθή ρεηξνηέξεπζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο ** Γηεχξπλζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο κε γηγάλησζε ηεο σξνκηζζίαο. 11

12 πλαδέιθηζζεο, -νη, ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο πιεζαίλνπλ νη θσλέο ζηελ Δ.Δ. πνπ θαινχλ λα παξζνχλ θαη λέα πξφζζεηα κέηξα: * Σν θφςηκν ηνπ 14νπ κηζζνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ θέηνο κε ην δψξν ηνπ Πάζρα. * Μείσζε εθηφο ησλ επηδνκάησλ θαη ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ * Σελ άξζε κνληκφηεηαο γηα ην δεκφζην * Τπνινγηζκφο ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ κε βάζε νιφθιεξν ηνλ εξγάζηκν βίν(!!!) * Σελ απειεπζέξσζε ησλ απνιχζεσλ θαη ην ζπάζηκν ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο Δίλαη θαλεξφ φηη ζην φλνκα ηεο θξίζεο γίλεηαη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ ζε βάξνο ηεο εξγαδφκελεο πιεηνςεθίαο. Μαο θαινχλ λα πιεξψζνπκε ηελ θξίζε ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε νη κνλαδηθνί πνπ δελ έρνπκε θακία απνιχησο επζχλε γη' απηή, είκαζηε εθείλνη πνπ βηψζακε απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε ην πάγσκα ησλ κηζζψλ, ηελ άξλεζε ηεο απέλαληη ζηα δίθαηα αηηήκαηα ηεο κεγάιεο απεξγίαο καο, πνπ φπσο θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, βηψλνπκε ρξφληα ιηηφηεηα αθφκα θαη ηφηε πνπ νη αξηζκνί ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αλάπηπμεο επεκεξνχζαλ. πλαδέιθηζζεο, -νη, ηα κέηξα απηά αιιάδνπλ δξακαηηθά ην εξγαζηαθφ ηνπίν. Σίπνηα δε ζα είλαη ίδην αλ πεξάζνπλ. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν, είλαη ζαθέο φηη ν θαηήθνξνο ησλ αιιαγψλ δελ έρεη ηέινο θαη ε αδεθάγα νηθνλνκηθή ειίη θαη ε θεξδνζθνπία ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ζα δεηάεη ζπλερψο φιν θαη πεξηζζφηεξα. Να βγνχκε ζην πξνζθήλην, λα γίλνπκε επηθίλδπλνο αληίπαινο, λα αλαηξέςνπκε ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ρξεηάδεηαη καρεηηθά, καδηθά θη απνθαζηζηηθά λα αληηπαιέςνπκε ηηο πξνσζνχκελεο αληηδξαζηηθέο αλαηξνπέο. Ο κνλαδηθφο δξφκνο γηα λα απνηξέςνπκε ηα ζρέδηα πνπ απεξγάδνληαη ζε βάξνο καο είλαη λα βγνχκε ζην δξφκν ηνπ αγψλα, λα δειψζνπκε κε ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ απεξγία θαη ζηηο δηαδειψζεηο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ φηη είκαζηε δπλακηθά παξνχζεο -φληεο, λα ζπκκεηέρνπκε ζηηο Γ.. ησλ ζπιιφγσλ γηα απνθάζεηο πξαγκαηηθψλ αγψλσλ αλαηξνπήο. 23 Φεβξνπαξίνπ 2010 Απφ ηε Γ.Ο.Δ. Γηα ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ Γαζθάισλ Νεπ/γώλ Ν. Ησαλλίλσλ 12

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ.

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Θέκα : Εξγαζηαθά δηθαηώκαηα Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. πλάδειθνη, Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ., επηθαηξνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 Ώξα έλαξμεο 10π.κ. Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5 νο νξ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζζεο ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο

Διαβάστε περισσότερα

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα»

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νζα Διοίκηση για το Νζο Σχολείο 1. Σκοπός Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηνλ νξζνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα