ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "25 2 2010 ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ"

Transcript

1 ΤΛΛΟΓΟ ΓAΚΑΛΧΝ & Ησάλληλα ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 36 Ταχ. Δ/νση: Αξάπε 1 A ΗΩΑΝΝΗΝΑ Τηλ. FAX: ΠΡΟ : ηε Γηεπζχληξηα Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Ζπείξνπ Ανεξαρτησίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α θ. Γηεπζχληξηα, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Ζπείξνπ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Γαζθάισλ Νεπηαγσγψλ Ν. Ησαλλίλσλ αηζζάλεηαη ηελ ππνρξέσζε, ζηελ πξψηε απηή ζπλάληεζε, λα ζέζεη ππφςε ζαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο, ζην Ν. Ησαλλίλσλ. Πηζηεχνπκε πξαγκαηηθά φηη ηα πνιιά, ρξφληα θαη νμπκέλα πξνβιήκαηα ηεο Γεκφζηαο Δθπ/ζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ, αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά κ έλα ζπλερή δηάινγν, αξθεί απηφο λα είλαη απνηειεζκαηηθφο (νπζηαζηηθφο θαη εηιηθξηλήο), έηζη ψζηε νη φπνηεο αιιαγέο πξνθξίλνληαη, λα έρνπλ πξννπηηθή θαη λα αληέρνπλ ζην ρξφλν. Απνηειεί «θνηλφ ηφπν» φηη θακηά αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη, όζν ζεηηθέο πξνδηαγξαθέο θη αλ έρεη, εάλ δελ έρεη σο θπζηθνύο ζπκκάρνπο θαη απνδέθηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Α ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΛΗΓΟΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΜΟΝΟΘΔΗΧΝ ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΧΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. (Α.Π.119/ ) «Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών του Νομού Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του τη Δευτέρα συζήτησε το θέμα της λειτουργίας των μονοθέσιων Δημοτικών Σχολείων του νομού μας. Θέση του Δ.Σ. είναι η δημιουργία σχολικών κέντρων για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπ/σης και την παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές της περιφέρειας. Μέχρι σήμερα δεν έγιναν προσπάθειες δημιουργίας νέων σχολικών κέντρων και δεν υποστηρίχτηκαν τα υ- πάρχοντα ώστε να γίνει αποδεκτός ο θεσμός από την τοπική κοινωνία με αποτέλεσμα να λειτουργούν πολλά μονοθέσια σχολεία. Στα μονοθέσια σχολεία λόγω του μεγάλου όγκου των μαθημάτων και του ελάχιστου διδακτικού χρόνου για κάθε τάξη, της ύπαρξης μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αλλοδαπών μαθητών, δημιουργούνται σοβαρές δυσκολίες στην υλοποίηση του εκπ/κού έργου και ελαχιστοποιούνται οι δυνατότητες για ίσες ευκαιρίες στην εκπ/ση των παιδιών αυτών. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών προτείνουμε στο ΠΥΣΠΕ να αποφασίσει τη λειτουργία των μονοθέσιων σχολείων ως διθέσια, αφού λάβει υπόψη του την ύπαρξη μαθητών σε όλες ή τις περισσότερες τάξεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου». 1

2 ην Ν. Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγνχλ πνιιά κνλνζέζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ζε πξνβιεκαηηθέο θαη παξακεζφξηεο πεξηνρέο ησλ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ, ρσξίο ζχγρξνλν, αζθαιέο δηαδεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη πνιιέο θνξέο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ηελ έδξα ησλ Γήκσλ. Οη ζπλάδειθνί καο πνπ ππεξεηνχλ ζ απηά ηα νιηγνζέζηα ή κνλνζέζηα ζρνιεία θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, ην νπνίν δπζρεξαίλεηαη θη απ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: α ) Όιεο νη ηάμεηο καδί κε κεγάιν αξηζκφ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ( δηαζεκαηηθφηεηα καζεκάησλ) β ) Μεγάιε πνζφηεηα χιεο ζηα λέα βηβιία γ ) Φνίηεζε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα (αιινδαπνί θηι.) δ ) Φνίηεζε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν Γ.. ηνπ πιιφγνπ, πνπ ζπδήηεζε ην ζέκα ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηηο , απνθάζηζε όηη πέξαλ ηεο γεληθήο ζέζεο ηεο Οκνζπνλδίαο καο ζην παξαπάλσ ζέκα (1 δάζθαινο αλά 20 καζεηέο θαη 1 λεπηαγσγόο αλά 15 λήπηα), είλαη πιένλ αλαγθαηόηεηα ε θαηάξγεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 4 6, ηνπ Ν. 1566/ 1985 θαη ηεο Απόθαζεο Φ.3/ 897/ 97652/ Γ1/ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ, πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ νξγαληθόηεηα ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ αλαινγία καζεηώλ αλά δάζθαιν. Οη δηαηάμεηο απηέο είλαη αλαρξνληζηηθέο γηα ην ζεκεξηλό ζρνιείν, κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο θαη άιισλ θαηλνηνκηώλ ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε. Δπίζεο εηδηθά γηα ην λνκφ καο, ην Γ.. ηνπ πιιφγνπ απνθάζηζε φηη γηα ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο, απφ ην ιεθαλνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ, πεξηνρέο, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ε πξνζπάζεηα καδί κε άιινπο θνξείο, γηα ηε ζηήξημε ηεο ππαίζξνπ, ηελ απνζάξξπλζε ηεο αζηπθηιίαο, ηε ζηήξημε ησλ αθξηηηθώλ θνηλνηήησλ θηι. Δπνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νξγαληθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ απηψλ θαζψο θαη ε αλαινγία καζεηψλ πξνο έλα δάζθαιν, πξέπεη λα είλαη, θαηά πνιχ, δηαθνξνπνηεκέλνο απ φηη ζηα πνιπζέζηα ζρνιεία. πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε: 1. Να ιεηηνπξγήζνπλ σο δηζέζηα φια ηα κνλνζέζηα Γεκνηηθά ζρνιεία, φηαλ θνηηνχλ ζ απηά καζεηέο φισλ ή ησλ πεξηζζφηεξσλ ηάμεσλ (Α-Β-Γ-Γ-Δ-Σ) 2. Να ιεηηνπξγήζνπλ θαη Οινήκεξα ηκήκαηα, έζησ θη αλ δελ θαιχπηνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ. Μ απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ ζα ηχρνπλ ηεο δπλαηφηεηαο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη δηδαζθαιίαο θη άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο μέλεο γιψζζαο, Πιεξνθνξηθήο, θηι., πνπ δε δηδάζθνληαη ζηα νιηγνζέζηα Γεκνηηθά ζρνιεία. Β ΣΔΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ.Σ. (Α.Π.118/ ) «Το Δ.Σ. Συλλόγου Δασκάλων- Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του, τη Δευτέρα 29 του Ιούνη, συζήτησε το έντονο στεγαστικό πρόβλημα των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Ιωαννιτών. Είναι γεγονός ότι οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Ιωαννιτών αντιμετωπίζουν οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο οξύνθηκε ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή της υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων στα νηπιαγωγεία και τη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων. Οι αίθουσες διδασκαλίας των νηπιαγωγείων δεν επαρκούν για την εγγραφή και τη φοίτηση όλων των νηπίων. Πολλά νηπιαγωγεία δεν έχουν δικό τους κτίριο και φιλοξενού- 2

3 νται σε αίθουσες Δημοτικών σχολείων, τα οποία αναγκάζονται να συμπιέσουν τα δικά τους τμήματα. Πολλά προνήπια αναγκάζονται να μένουν εκτός Δημόσιου Ν/γείου και οι γονείς τους να πληρώνουν δίδακτρα στα Ιδιωτικά Ν/γεία. Για την κάλυψη όλων των αναγκών πρέπει να διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω Νηπιαγωγεία: 6 ο Νηπιαγωγείο, 9 ο Νηπιαγωγείο, 14 ο Νηπιαγωγείο, 22 ο Νηπιαγωγείο και 28 ο Νηπιαγωγείο. Πολλά ολοήμερα τμήματα Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων λειτουργούν χωρίς τις στοιχειώδεις υποδομές. Απουσιάζουν οι αίθουσες σίτισης και ανάπαυσης σε αρκετά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε: το 2 ο Πειραματικό Δ. Σχ., το 3 ο Δ. Σχ., το 8 ο Δ. Σχ., το 14 ο Δ. Σχ., το 22 ο Δ. Σχ., το 5 ο Ν/γείο, το 7 ο Ν/γείο, το 14 ο Ν/γείο, κ.ά. Αρκετά Ν/γεία στο Δήμο Ιωαννιτών στεγάζονται σε ακατάλληλες αίθουσες υπόγειες, μικρές, χωρίς αυλές. Ενδεικτικά αναφέρουμε: το 1 ο Ν/γείο, το 2 ο Ν/γείο, το 8 ο Ν/γείο, το 12 ο Ν/γείο, το 14 ο Ν/γείο, το 15 ο Ν/γείο, το 24 ο Ν/γείο, το 27 ο Ν/γείο. Καλούμε όλους τους αρμοδίους (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμο Ιωαννιτών, Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων) να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η νέα σχολική χρονιά, να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα». Γ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Σν Γ.. ηνπ πιιφγνπ Γαζθάισλ Νεπηαγσγψλ Ν. Ησαλλίλσλ έρεη θαηαγγείιεη ζην παξειζόλ ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο θαη ην Γήκν Ησαλληηώλ, γηα ηε κε α- πφδνζε ζην ζχλνιφ ηεο, ηεο επηρνξήγεζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ρνιηθψλ κνλάδσλ. χκθσλα κε Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Γηαρεηξηζηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, γηα ηα έηε , πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή θ. ηαχξν Κέληξν, θαηά ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε πεξίνδν ( ), δελ απνδφζεθε ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο πνζφ επηρνξήγεζεο χςνπο ,90, ην νπνίν δαπαλήζεθε γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Ζ ελέξγεηα απηή θξίζεθε σο κε ζύλλνκε. Δπίζεο κε κηα, πξν δηεηίαο, Απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, ε νπνία εγθξίζεθε απ ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, παξαθξαηείηαη κέρξη ζήκεξα κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, κε ζθνπφ ηελ απεπζείαο πξνκήζεηα πεηξειαίνπ απ ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο θαη ηε δηαλνκή ηνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (εξγνιαβηθή αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη δηαλνκήο ζε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία). Απηή ε Απφθαζε βξήθε ζχκθσλν θαη ηνλ Γ/ληή Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Ησαλλίλσλ, ν νπνίνο κε ην αξηζκ Φ.35/ 3362/ Έγγξαθφ ηνπ, θαιεί ηνπο Γ/ληέο ησλ ζρνιείσλ (νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη Πξφεδξνη ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ή Δληαίσλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ) λα εθαξκφζνπλ ηελ Απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. Θεσξνύκε ηελ παξαπάλσ παξαθξάηεζε σο κε βάζηκε, ε νπνία πξέπεη λα ε- ιεγρζεί σο πξνο ηε λνκηκόηεηά ηεο θαη ηνλ ηξόπν αλαινγηθήο δηαλνκήο ηεο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ αξζξ. 8 ηνπ Ν. 3320/ 2005, ε απφδνζε ησλ πηζηψζεσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, είλαη ππνρξεσηηθφ λα γίλεηαη κέζα ζ έλα κήλα απφ ηεο ρνξεγήζεσο, απ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηά ηξφπν αλαινγηθφ ζε ζρέζε κε ηα ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξαηεξνύληαη όκσο κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο. πέξαλ ηνπ κελόο, ζηελ απόδνζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. 3

4 Γηα φια ηα παξαπάλσ ζαο θαινχκε: α ) Να δηεξεπλήζεηε ην ζνβαξφ δήηεκα ηεο κε απφδνζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, δεηψληαο ζηνηρεία απ φινπο ηνπο Γήκνπο ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ. β ) Να δηεξεπλήζεηε ην ζέκα ηεο κε απφδνζεο, ζην αθέξαην θαη αλαινγηθά, ησλ επηρνξεγήζεσλ, ρσξίο θακηά παξαθξάηεζε πνζνχ (φπσο γηα πεηξέιαην) θαζψο θαη ηεο έγθαηξεο απφδνζεο ηεο επηρνξήγεζεο, εληφο 30 εκεξψλ, φπσο πξνβιέπεη ν Ν.3320/ Γ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ - ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΦΟΡΟ ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ.Σ. (Α.Π. 165/ ) «Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων στην τελευταία συνεδρίασή του αποφάσισε, ομόφωνα, να αναλάβει δράση για την πλήρη κατάργηση των Δημοτικών τελών και του Δημοτικού φόρου, που εισπράττεται μέσω των λογ/σμών της Δ.Ε.Η. υπέρ των Ο.Τ.Α., καθώς και των τελών σύνδεσης αποχέτευσης, που επιβάλλονται στα Δημόσια κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Με τα υπέρογκα Δημοτικά τέλη και το Δημοτικό φόρο στην ουσία υποχρηματοδοτούνται οι Σχολικές Επιτροπές, με την τακτική μηνιαία υφαρπαγή σημαντικού ποσού χρημάτων από τα ταμεία τους. Στα πλαίσια αυτά καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών να α- ποφασίσει την κατάργηση των παραπάνω τελών και φόρων και να εναρμονιστεί με τις α- ποφάσεις και την πρακτική πολλών άλλων ΟΤΑ του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (π.χ. Ανατολής, Πασσαρώνας) καθώς και άλλων ΟΤΑ της χώρας μας». αο θαινύκε, από ηελ πιεπξά ζαο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, λα δεηήζεηε από ην Γήκν Ησαλληηώλ λα θαηαξγήζεη ηα παξαπάλσ ππέξνγθα ηέιε θαη θόξνπο απ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, φπσο έρεη ήδε θάλεη ε πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο, αιιά θαη Γήκνη ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ. ηελ νπζία δηαηεξψληαο ηα ηέιε θαη ηνπο θφξνπο, κε ην έλα ρέξη δηαλέκεη ηα ρξήκαηα ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαη κε ην άιιν ηα παίξλεη πίζσ, ζηεξψληαο απ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπο. Δ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Πάγηα ζέζε ηνπ θιάδνπ καο ζηηο κεηαβνιέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πιελ νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ ηα νπνία έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο, ζηηο νπνίεο πξναλαθεξζήθακε, (ηδξχζεηο πξναγσγέο ππνβηβαζκνί αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θαηαξγήζεηο) είλαη ε α- λαινγία: 1 δάζθαινο αλά 20 καζεηέο, 1 λεπηαγσγφο αλά 15 λήπηα. αο θαινύκε ζε νπνηαδήπνηε πξόηαζή ζαο ή πξόζεζή ζαο γηα κεηαβνιή, λα ιακβάλεηε πάληα ππόςε πξνζεγγηζηηθά απηή ε αλαινγία, κε ζηόρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Σ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Σε ζρνιηθή ρξνληά έγηλε πξφηαζε απ ην ΚΔΓΓΤ Ν. Ησαλλίλσλ ζηε Γ/λζε Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Ησαλλίλσλ γηα ίδξπζε ησλ παξαθάησ Σκεκάησλ Έληαμεο: 1. Πξφηαζε ίδξπζεο Σκεκάησλ Έληαμεο ζηα Νεπηαγσγεία Μεηζφβνπ, Κφληηζαο θαη Βνπλνπιαγηάο. 2. Πξφηαζε ίδξπζεο Σκεκάησλ Έληαμεο ζηα Γεκνηηθά ρνιεία 5 ν, 16 ν, 22 ν θαη ηαπξαθίνπ. 4

5 Απ ηηο πξνηάζεηο απηέο θακηά δελ πινπνηήζεθε. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο ην ΚΔΓΓΤ Ν. Ησαλλίλσλ επαλήιζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζή ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο επηπιένλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ίδξπζε Σκεκάησλ Έληαμεο θαη ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία: 2 ν Αλαηνιήο, 15 ν Ησαλλίλσλ, Καιπαθίνπ θαη Βνπλνπιαγηάο. αο θαινχκε, ζηα πιαίζηα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηεο έληαμεο θαη ζπλεθπαίδεπζεο φισλ ησλ παηδηψλ, κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην Γεληθφ Γεκφζην ρνιείν, λα πξνηείλεηε ΔΔΗ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηελ ίδξπζε ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ Έληαμεο, πνπ ην ΚΔΓΓΤ Ν. Ησαλλίλσλ αμηνιόγεζε όηη πξέπεη λα ηδξπζνύλ. Ε ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΠΑΗΓΔΗΑ χκθσλα κε ην Ν.1566/ 1985 θαη ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζε θάζε Γήκν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο, ζηε ζχλζεζε ηεο νπνίαο κεηέρεη σο κέινο έλαο εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγψλ (Α/ζκηαο Δθπ/ζεο). ε πνιινχο Γήκνπο ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ (π.ρ. Γήκνο Αλαηνιήο) δελ ιεηηνπξγνχλ νη Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Παηδείαο ή δελ έρνπλ θαιέζεη ην χιινγφ καο λα πξνηείλεη εθπξφζσπφ ηνπ σο κέινο απηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απ ηελ θείκελε λνκνζεζία. αο θαινύκε, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, λα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ Γ.Δ.Π., κε ηε ζύλζεζε πνπ ε λνκνζεζία νξίδεη. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΔΝΑ ΥΟΛΔΗΧΝ Αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθά θελά ζε νξηζκέλα Γεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία ηνπ λνκνχ. πγθεθξηκέλα: Γε ιεηηνπξγεί ην Οινήκεξν Σκήκα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πιαηαλνχζαο, ηα Σκήκαηα Έληαμεο ησλ Γεκνη. ρνιείσλ Αγ. Ησάλλε, Γειβηλαθίνπ, Ρσκαλνχ θαη Πξακάλησλ. νβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο άδεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αδπλακία θάιπςεο απηψλ ησλ θελψλ. Εεηνύκε ηελ άκεζε θάιπςε όισλ ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθώλ θελώλ θαη ε- θείλσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαζεκεξηλά από ηηο καθξνρξόληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο, θαζώο θαη ηηο άδεηεο κεηξόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Θ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 2690/ 1999) φ- πσο απηφο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3230/ 2004, 3242/ 2004, 3345/ 2005 θαη 3471/ 2006: «Κάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο» Ο ύιινγόο καο ιεηηνπξγώληαο «σο ελδηαθεξόκελνο», γηα ινγαξηαζκό κέινπο ηνπ, δήηεζε κε ην αξηζκ. Πξση. 15/ έγγξαθφ ηνπ, απ ηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΤΠΔ Ησαλλίλσλ αληίγξαθν ηεο Πξάμεο 27/ , ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ. Ο Πξφεδξνο ηνπ ΠΤΠΔ θαη Γ/ληήο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ησαλλίλσλ απάληεζε πξνθνξηθά, φηη δελ κπνξεί λα δνζεί αληίγξαθν ηεο Πξάμεο, επεηδή πεξηέρεη «πξνζσπηθά δεδν- 5

6 κέλα» θαη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δνζεί απάληεζε ζην αίηεκά καο (έρεη ήδε πεξάζεη έλαο κήλαο). Θεσξνχκε φηη Γ/ληήο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ησαλλίλσλ πξνζπαζψληαο λα απνθχγεη (γηα ιφγνπο πνπ δελ γλσξίδνπκε) ηε γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα Πξαθηηθά, ζθνπίκσο ζπγρέεη ηα «πξνζσπηθά δεδνκέλα» κε ηα «επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα». Παξειθπζηηθά θαη κφλν πξνθνξηθά, δεηά λα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεηνχληαη ηα Πξαθηηθά, ελψ ν ιφγνο αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζην αίηεκά καο: «Δμέηαζε δηαδηθαζίαο απνζπάζεσλ λεπηαγσγψλ θαηά ην ζέξνο ηνπ 2008». Δπηπιένλ δε, είλαη γλσζηφ φηη «νηαδήπνηε απφξξηςε αηηήκαηνο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη λα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ αηηνχληα κέζα ζε έλα κήλα (παξ 6, αξζξ 5, Ν. 2690/ 1999), πξάγκα ην νπνίν δελ έγηλε. Πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζ έλα άηνκν θαη ην πεξηγξάθεη, φπσο: ζηνηρεία αλαγλψξηζεο (νλνκαηεπψλπκν, ειηθία, θαηνηθία, επάγγεικα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εθπαίδεπζε, θηι.), θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, εθπαίδεπζε, εξγαζία (πξνυπεξεζία, εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θιπ), νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (έζνδα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά), ελδηαθέξνληα, δξαζηεξηφηεηεο, ζπλήζεηεο. Δπαίζζεηα ραξαθηεξίδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ελφο αηφκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε θπιεηηθή ή εζληθή ηνπ πξνέιεπζε, ζηα πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα, ζηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ζηελ πγεία ηνπ, ζηελ θνηλσληθή ηνπ πξφλνηα, ζηελ εξσηηθή ηνπ δσή, ζηηο πνηληθέο δηψμεηο θαη θαηαδίθεο ηνπ, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλαθείο κε ηα αλσηέξσ ελψζεηο πξνζψπσλ, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη απφ ην Νφκν κε απζηεξφηεξεο ξπζκίζεηο απ φηη ηα απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα. Οη πξάμεηο ηνπ ΠΤΠΔ πεξηέρνπλ ζπλήζσο κόλν πξνζσπηθά δεδνκέλα (νλνκαηεπψλπκν, θαηνηθία, επάγγεικα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πξνυπεξεζία, νξγαληθή ζέζε, ζπλνιηθή ππεξεζία θηι.) θαη πην ζπγθεθξηκέλα κόλν ππεξεζηαθά θαη όρη άιια πξνζσπηθά (π.ρ. πεξηνπζηαθά ή νηθνλνκηθά) ή επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηα ν- πνία κπνξνχλ λα γλσζηνπνηεζνχλ ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν ζπλάδειθν θαη «έηη πεξαηηέξσ» είλαη «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ» όηη κπνξνύλ λα γλσζηνπνηεζνύλ ζε Όξγαλν ελόο πλδηθαιηζηηθνύ σκαηείνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί γηα ινγαξηαζκό κέινπο ηνπ, «επί αηηήζεη ηνπ». Η ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ Γ.. ΤΛΛΟΓΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΖ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΖ (γηα λα ιάβεηε γλψζε) (Α.Π. 132/ ) «Με αφορμή την πρόσκληση την με αριθμ. Φ.Δ/ντών/4842/ του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων για την κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Δ/ντή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων, το Δ.Σ. του Συλλόγου Δ/λων- Ν/γών Ν. Ιωαννίνων διαμαρτύρεται έντονα και καταγγέλλει την ενέργεια του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, γιατί αυτή έγινε στο διάστημα από έως χωρίς να κοινοποιηθεί η πρόσκληση στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/μιας Εκπ/σης, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής, που έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προσόντα και να υποβάλουν αίτηση κάλυψης της παραπάνω θέσης. Τέτοιες ενέργειες μας γυρίζουν πίσω σε πρακτικές αδιαφάνειας, διακρίσεων και ρουσφετιού οι οποίες έχουν καταδικαστεί από την συντριπτική πλειοψηφία των εκπ/κών. Στα πλαίσια της δημοκρατικής νομιμότητας και διαφάνειας, καλούμε τους Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης να ανακοινοποιήσουν με νέες τρέχουσες προθεσμίες την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κ ά λ υ ψ η θ έ σ η ς Α ν α π λ η ρ ω τ ή Δ / ν τ ή 6

7 Ε. Ε. Ε. Ε. Κ. Ι ω α ν ν ί ν ω ν και να ενημερώσουν έγκαιρα και έγκυρα όλους τους εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης». ΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. Απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΟΔ (17/12/2009) γηα ηελ παξαπέξα αγσληζηηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ Σν Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ. ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρζεζηλήο ζπλάληεζεο (16/12/2009) κε ηελ Τθππνπξγφ Παηδείαο θ. Δχε Υξηζηνθηινπνχινπ, θαηά ηελ νπνία δελ δόζεθαλ νπζηαζηηθέο απαληήζεηο ζηα θπξίαξρα αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ Απνθάζηζε: ΓΗΔΚΓΗΚΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Τπεξάζπηζε ηεο Γεκόζηαο Δθπαίδεπζεο Αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία ζην 5% ηνπ ΑΔΠ Άκεζε θάιπςε φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ Δληαίν 14ρξνλν ζρεδηαζκφ γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Νεπηαγσγείν - Γεκνηηθφ - Γπκλάζην - Λχθεην) Αχμεζε ηεο νξγαληθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ κε βάζε ηνπο 20 καζεηέο αλά ηκήκα γηα ηα Γεκνηηθά θαη ηνπο 15 γηα ηα Νεπηαγσγεία. χγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζε φια ηα ζρνιεία Αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζρνιηθή ζηέγε κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ηεο δηπινβάξδηαο ζε φια ηα ζρνιεία Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ Οηθνλνκηθή Αλαβάζκηζε - απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο 1400 θαζαξά ζηνλ λενδηφξηζην, κε ελζσκάησζε φισλ ησλ επηδνκάησλ ζην βαζηθφ κηζζφ Άκεζε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ησλ 176, αλαδξνκηθά απφ ην 2002 Γηπιαζηαζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ Οπζηαζηηθή αχμεζε ηεο ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο Τπεξσξηαθή απνδεκίσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζθέξνπλ δηδαθηηθφ έξγν, πέξα απφ ην πξνβιεπφκελν ππνρξεσηηθφ σξάξηφ ηνπο Κακηά ζχλδεζε κηζζνχ - απφδνζεο Αθνξνιφγεην ίζν κε ην κηζζφ ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε εηήζηαο δηάξθεηαο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ γηα πξψηε θνξά αλαιακβάλνπλ δηδαθηηθφ έξγν 7

8 Πεξηνδηθή επηκφξθσζε εηήζηαο δηάξθεηαο κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα Δλδνζρνιηθή Δπηκφξθσζε Αζθαιηζηηθά - πληαμηνδνηηθά Γεκφζηα θαζνιηθή θνηλσληθή αζθάιηζε Σελ θαηάξγεζε φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ Νφκσλ Δληαία αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα γηα παιηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο Κξαηηθή εγγχεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ ηακείσλ Κακηά αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηηο γπλαίθεο Να θαηαξγεζεί ε εμαγνξά ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Καλέλα «ραξάηζη» ζηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο γηα ην Σακείν Πξφλνηαο Σελ επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηελ έληνθε απφδνζε ζπληάμεσλ, κεξηζκάησλ θαη εθάπαμ. Όρη ζηε δηάζεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζην ρξεκαηηζηήξην Πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλαπιεξσηψλ γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο Σν Κξάηνο λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ θαηαβάιινληαο ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο νθείιεη θαη λα παηάμεη ηελ εηζθνξνδηαθπγή. Άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σακείνπ Πξφλνηαο θαη ηνπ Ο.Π.Α.Γ. Να θαηαξγεζεί ε εηζθνξά γηα θχξηα ζχληαμε Ζ ζχληαμε λα απνηειεί ην 80% ησλ ελ εξγαζία απνδνρψλ θαη λα ππνινγίδεηαη ζηνλ ηειεπηαίν κηζζφ Να δνζεί πιήξεο ζχληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 30 έηε, κε 30/30 Να ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή νιηθήο αλαπεξίαο, αλεμάξηεηα απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο, κε θαηψηεξν φξην ζχληαμεο ζην χςνο ηνπ 80% ησλ απνδνρψλ ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ Να ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζχληαμεο ν έλαο εθ ησλ δχν ζπδχγσλ, φηαλ ζηελ νηθνγέλεηα π- πάξρεη αλάπεξν παηδί (φρη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε κεηέξα) Να θαηαξγεζεί ε εηζθνξά ηνπ 7% γηα ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε Να θαηαξγεζεί ην πιαθφλ ηνπ 20%, πνπ ζεζκνζεηήζεθε γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο Οη αλαπιεξσηέο λα πιεξψλνπλ θαη' επζείαλ ζηα αζθαιηζηηθά καο ηακεία θαη φρη ζην ΗΚΑ. Να δηαζθαιηζηνχλ πιήξσο ηα ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην επηθνπξηθφ ηνπο λα κεηαθέξεηαη ζην Σακείν Αξσγήο. Να είλαη ππνρξεσηηθή ε εηζθνξά θαη γηα ην Μ.Σ.Π.Τ. θαη γηα ην Σακείν Αξσγήο Να απνδεζκεπηεί ε 35εηία απφ φξηα ειηθίαο Ζ πιεηνςεθία ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, λα απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ Αλαβάζκηζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, λα θαιχπηνληαη νη γηαηξνί θαη φιεο νη εμεηάζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Να θαηαξγεζεί ε ζπκκεηνρή γηα ηε Φαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε Να θαηνρπξσζεί ε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, κε αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ δηέπεη ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο κε ζηφρν ηελ απηνδηαρείξηζε. Ο ζπληαμηνδνηνχκελνο εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα επηιέγεη ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ησλ κεξηζκάησλ Να απμεζεί ην πνζφ ησλ δαλείσλ, λα κεησζνχλ ηα επηηφθηα θαη λα απινπζηεπζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ Υνξήγεζε πιαζκαηηθήο ηξηεηίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ παξακεζφξην Γεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Σακείσλ 8

9 Πξνζρνιηθή Αγσγή Γίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή γηα φια ηα παηδηά ειηθίαο 4-6 ρξνλψλ ζηα δεκφζηα Νεπηαγσγεία. Αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηδξχνληαη πνιπζέζηεο κνλάδεο λεπηαγσγείσλ. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Νεπηαγσγείσλ επηιέγνληαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνληαη θαη νη Γ/ληέο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. Ζ πξνζέιεπζε θαη ε αλαρψξεζε ησλ λεπίσλ λα γίλεηαη κε επζχλε ησλ γνλέσλ, ηεο πνιηηείαο ή ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη πάλησο φρη κε επζχλε ησλ λεπηαγσγψλ. Σα νινήκεξα Νεπηαγσγεία λα ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ ηηο θαηάιιειεο θηηξηαθέο θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, κε ην θαηάιιειν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε κεησκέλν αξηζκφ λεπίσλ, δειαδή απφ ηα 25 πνπ πξνβιέπεηαη ζήκεξα ζηα 15. Να θαζηεξσζεί γηα θάζε ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, απαξαίηεηε, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη Νεπηαγσγνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Γηαξθή επηκφξθσζε ησλ Νεπηαγσγψλ. Δηδηθή κέξηκλα γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηα Νεπηαγσγεία. Καηνρχξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ Νεπηαγσγψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ. Να θαηαξγεζνχλ φιεο νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ πξηκνδνηνχλ ηα ηδησηηθά θαη δεκνηηθά Νεπηαγσγεία. Όια ηα λήπηα ζην Γεκφζην Νεπηαγσγείν, θαλέλα ζε ηδησηηθφ. Ίδξπζε λέσλ Νεπηαγσγείσλ θαη ην δηνξηζκφ δχν ρηιηάδσλ ηνπιάρηζηνλ Νεπηαγσγψλ. Όρη ζηελ «απνθέληξσζε» ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζε δεκνηηθνχο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο εθπαίδεπζεο. Οινήκεξν ρνιείν Κηηξηαθή ππνδνκή, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ λένπ ηχπνπ ζρνιείνπ. Αθφκε δελ έρνπκε δεη απφ ηνλ Ο..Κ. ζρέδηα λέσλ δηδαθηεξίσλ, πνπ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζ' απηή ηελ θαηεχζπλζε. ίηηζε κε επζχλε ηεο πνιηηείαο. Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ κφληκν θαη φρη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα stage (ηξαπεδνθφκνπο γηα ηε ζίηηζε, Γξακκαηείο γηα ην Γηνηθεηηθφ έξγν ησλ 6/ζ θαη πάλσ ρνιείσλ θιπ). Τιηθνηερληθή ππνδνκή θαη επνπηηθά κέζα (ππνινγηζηέο, κνπζηθά φξγαλα - αζιεηηθφ - εηθαζηηθφ πιηθφ - μελφγισζζα βηβιία) πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ εληαία ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ψζηε ν ζεκεξηλφο απνγεπκαηηλφο θχθινο λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πξσηλνχ. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε κέξα λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη ν καζεηήο κε εξγαζία ζην ζπίηη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ηκήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νιηγνκειή θαη νκνηνγελή, ψζηε ε πξνεηνηκαζία λα είλαη νπζηαζηηθή. Ζ ηζάληα λα κέλεη ζην ζρνιείν. Γηα λα ζπκβεί απηφ πξέπεη ε χιε ησλ καζεκάησλ γηα ηελ επφκελε κέξα λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ηε δηεθπεξαηψλνπλ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηα ηκήκαηα λα είλαη νιηγνκειή ζηα πξφηππα ησλ Οιηγνζεζίσλ ρνιείσλ, ψζηε ε πξνεηνηκαζία λα είλαη νπζηαζηηθή θαη λα εθαξκφδεηαη ε Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία. Οη ζπλάδειθνη ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ζηε δηδαζθαιία κηθξψλ καζεηψλ θαη λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Τπάξρεη, άιισζηε, ζρεηηθή ζέζε ηεο ΓΟΔ γηα ίδξπζε λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζε νκάδεο ζρνιείσλ. 9

10 Όπνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαιάβνπλ θαη λα δηδάμνπλ δάζθαινη ηα αληηθείκελα γηα ηα νπνία δε ρξεηάδνληαη Δηδηθφηεηεο θαη θαηέρνπλ νη ίδηνη βαζηθέο γλψζεηο (π.ρ. πιεξνθνξηθή, ζέαηξν, ρνξφο, εηθαζηηθά θιπ). Σν κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο λα δηδάζθεηαη βάζεη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Να κε γίλεηαη θαηάρξεζε ηεο ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ζην Οινήκεξν ρνιείν, γηαηί απηφ απφ κφλν ηνπ αδπλαηίδεη ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Να δηαθπιαρζεί ν πξσηεχσλ ιφγνο χπαξμεο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ παηδαγσγηθή απνζηνιή ηνπ, ε νπνία φκσο - παξάιιεια - απαληά θαη ζε θνηλσληθά αηηήκαηα. Σν ηειεπηαίν φκσο λα παξακέλεη απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ. Να ηνπνζεηεζεί δεχηεξνο Τπνδηεπζπληήο - Τπεχζπλνο Ο.. ζηα 10/ζ θαη πάλσ ρνιεία. Ζ ψξα ζίηηζεο - μεθνχξαζεο (14:00-14:40) λα ιακβάλεηαη σο δηδαθηηθή, φηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη πάλσ απφ 50, φρη κφλν γηα ηνλ Τπεχζπλν αιιά θαη γηα ην δεχηεξν εθπαηδεπηηθφ ηνπ Οινήκεξνπ. Να δηαζθαιηζηεί ην σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, θπξίσο ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ Ο.. θαη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο ππεξεηνχληεο ζ' απηά. Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φια ηα ζρνιεία σο Οινήκεξα ζε πιήξε αλάπηπμε, δε ρξεηάδεηαη λα θαθνπνηείηαη ν ζεζκφο κε βηαζηηθέο επεθηάζεηο, πνπ κφλν απαμίσζε επηθέξνπλ. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο Σελ θαηάξγεζε ηεο σξνκηζζίαο θαη ηε ζχζηαζε λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ αλά ζρνιείν ή αλά νκάδα ζρνιείσλ γηα λα θαιπθζνχλ ηα νινήκεξα ζρνιεία Σελ θαηάξγεζε ηεο εγθπθιίνπ ηεο 20 εο Ηνπιίνπ 2007 πνπ απμάλεη ην σξάξην ησλ Νεπηαγσγψλ θαη θαηαζηξαηεγεί ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα Σε ζεζκνζέηεζε εληαίνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο απφ ην Νεπηαγσγείν σο ην Λχθεην, ζηα επίπεδα ηεο Β/ζκηαο Παηδαγσγηθή Διεπζεξία θαη Γεκνθξαηία ζην ζρνιείν Σελ ελίζρπζε ηνπ απνθαζηζηηθνχ ξφινπ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ Λέκε φρη ζηελ αμηνιόγεζε - ρεηξαγώγεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε - θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Μεηαζέζεηο-Απνζπάζεηο Μεηαζέζεηο: Να ηεζεί ζε ηζρχ λέν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ηηο κεηαζέζεηο θαη λα γίλεη αλακνξηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Απνζπάζεηο: Να αληηθεηκεληθνπνηεζεί θαη λα κνξηνδνηεζεί ην ζχζηεκα απνζπάζεσλ κε έκθαζε ζηνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη ζηνπο ιφγνπο πγείαο. Οη απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία λα γίλνληαη απφ ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Να πξνζιεθζεί ην απαξαίηεην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ έηζη ψζηε λα κελ απνζπάηαη θαλείο εθπαηδεπηηθφο γηα πξνζθνξά δηνηθεηηθνχ έξγνπ ζην ΤΠΔΠΘ, ζηα Γξαθεία, ζηηο Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο, θιπ. 10

11 ηα πεληακειή Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ν θιάδνο ( ΚΤΠΔ - ΑΠΤΠΔ- ΠΤΠΔ) ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εθπξνζσπείηαη απφ ηξία αηξεηά κέιε. Δηδηθή Αγσγή Καηάξγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ησλ 400 σξψλ. Να κελ ππνινγίδνληαη σο πξνζφλ δηνξηζκνχ. Σν κφληκν δηνξηζκφ ησλ αλαπιεξσηψλ ζπλαδέιθσλ Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΔ61, ΠΔ71), φπσο ηζρχεη θαη γηα ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Δμαγγειίεο Τπνπξγνύ Παηδείαο Απνξξίπηνπκε ηηο εμαγγειίεο ηεο Τπνπξγνχ Παηδείαο. Εεηνχκε δηάινγν απφ κεδεληθή βάζε. Κακηά αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν 60% από ΑΔΠ θαη 40% από ηνλ εληαίν πίλαθα είλαη αδηαπξαγκάηεπην. 2. ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ Γ.Ο.Δ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΖΝ ΔΠΗΘΔΖ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΑ ΝΔΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Απέλαληη ζε κηα πξσηνθαλή επίζεζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπο βξίζθνληαη νη εξγαδφκελνη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Ζ θπβέξλεζε, ε Δ.Δ., κε ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη ηηο αγνξέο, πξνρσξνχλ ζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ιεειαζία ησλ νηθνλνκηθψλ, εξγαζηαθψλ θη αζθαιηζηηθψλ καο δηθαησκάησλ. Σν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θη Αλάπηπμεο πνπ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε θαζψο θαη νη εμαγγειίεο ηνπ πξσζππνπξγνχ νδεγνχλ ζε κέηξα δξακαηηθήο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ καο. πγθεθξηκέλα: * Απφιπηε κείσζε ησλ κηζζψλ κέζσ ηνπ παγψκαηνο ηνπο θαη ηεο πεξηθνπήο φισλ ησλ επηδνκάησλ θαηά 10%(πιελ νηθνγελεηαθνχ, παηδηψλ, ζπνπδψλ θαη θηλήηξνπ απφδνζεο) * Μείσζε ησλ δηνξηζκψλ κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά 50% θαη κείσζε ησλ αλαπιεξσηψλ θαηά 70% πνπ ζα νδεγήζεη ζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ειιείςεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ελψ ζα δηνγθψζεη ηελ σξνκηζζία θαη ζα νδεγήζεη ζηελ παξαπέξα ππνβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηελ αλεξγία ρηιηάδεο ζεκεξηλνχο ζπλαδέιθνπο καο. * Θεακαηηθή αχμεζε ησλ έκκεζσλ θαη άκεζσλ θφξσλ. Ηδηαίηεξα νη απμήζεηο ζηα θαχζηκα ζα ζεκάλνπλ απηφκαηα απμήζεηο ζε φια ηα είδε ιατθήο θαηαλάισζεο. Σαπηφρξνλα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπκε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ κηα θαη γηα λα «θεξδεζεί» πηα ην αθνξνιφγεην ησλ επξψ ζα ρξεηαζηνχλ απνδείμεηο ίζεο κε ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ είλαη ακθίβνιν αλ κπνξεί λα ηηο πξνζεγγίζεη έλαο κηζζσηφο. * Αληηδξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε κε κεηαηξνπή ηεο απφ θνηλσληθή ζε επαγγεικαηηθή κε: ** Αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο ** Δμίζσζε πξνο ηα πάλσ ησλ νξίσλ αλδξψλ-γπλαηθψλ ** Κφςηκν ησλ πξφσξσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ ** Γξακαηηθή ρεηξνηέξεπζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο ** Γηεχξπλζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο κε γηγάλησζε ηεο σξνκηζζίαο. 11

12 πλαδέιθηζζεο, -νη, ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο πιεζαίλνπλ νη θσλέο ζηελ Δ.Δ. πνπ θαινχλ λα παξζνχλ θαη λέα πξφζζεηα κέηξα: * Σν θφςηκν ηνπ 14νπ κηζζνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ θέηνο κε ην δψξν ηνπ Πάζρα. * Μείσζε εθηφο ησλ επηδνκάησλ θαη ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ * Σελ άξζε κνληκφηεηαο γηα ην δεκφζην * Τπνινγηζκφο ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ κε βάζε νιφθιεξν ηνλ εξγάζηκν βίν(!!!) * Σελ απειεπζέξσζε ησλ απνιχζεσλ θαη ην ζπάζηκν ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο Δίλαη θαλεξφ φηη ζην φλνκα ηεο θξίζεο γίλεηαη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ ζε βάξνο ηεο εξγαδφκελεο πιεηνςεθίαο. Μαο θαινχλ λα πιεξψζνπκε ηελ θξίζε ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε νη κνλαδηθνί πνπ δελ έρνπκε θακία απνιχησο επζχλε γη' απηή, είκαζηε εθείλνη πνπ βηψζακε απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε ην πάγσκα ησλ κηζζψλ, ηελ άξλεζε ηεο απέλαληη ζηα δίθαηα αηηήκαηα ηεο κεγάιεο απεξγίαο καο, πνπ φπσο θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, βηψλνπκε ρξφληα ιηηφηεηα αθφκα θαη ηφηε πνπ νη αξηζκνί ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αλάπηπμεο επεκεξνχζαλ. πλαδέιθηζζεο, -νη, ηα κέηξα απηά αιιάδνπλ δξακαηηθά ην εξγαζηαθφ ηνπίν. Σίπνηα δε ζα είλαη ίδην αλ πεξάζνπλ. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν, είλαη ζαθέο φηη ν θαηήθνξνο ησλ αιιαγψλ δελ έρεη ηέινο θαη ε αδεθάγα νηθνλνκηθή ειίη θαη ε θεξδνζθνπία ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ζα δεηάεη ζπλερψο φιν θαη πεξηζζφηεξα. Να βγνχκε ζην πξνζθήλην, λα γίλνπκε επηθίλδπλνο αληίπαινο, λα αλαηξέςνπκε ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ρξεηάδεηαη καρεηηθά, καδηθά θη απνθαζηζηηθά λα αληηπαιέςνπκε ηηο πξνσζνχκελεο αληηδξαζηηθέο αλαηξνπέο. Ο κνλαδηθφο δξφκνο γηα λα απνηξέςνπκε ηα ζρέδηα πνπ απεξγάδνληαη ζε βάξνο καο είλαη λα βγνχκε ζην δξφκν ηνπ αγψλα, λα δειψζνπκε κε ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ απεξγία θαη ζηηο δηαδειψζεηο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ φηη είκαζηε δπλακηθά παξνχζεο -φληεο, λα ζπκκεηέρνπκε ζηηο Γ.. ησλ ζπιιφγσλ γηα απνθάζεηο πξαγκαηηθψλ αγψλσλ αλαηξνπήο. 23 Φεβξνπαξίνπ 2010 Απφ ηε Γ.Ο.Δ. Γηα ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ Γαζθάισλ Νεπ/γώλ Ν. Ησαλλίλσλ 12

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ.

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Θέκα : Εξγαζηαθά δηθαηώκαηα Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. πλάδειθνη, Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ., επηθαηξνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο θαη νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012

ΘΔΜΑ : Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο θαη νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ A ----- Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

ΘΔΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βαθμός αζθαλείας Να διαηηρηθεί μέτρι ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010

ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010 ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010 Σο Διοικητικό υμβούλιο τησ Δ.Ο.Ε., που προϋκυψε από τισ αρχαιρεςύεσ τησ 24 ησ Ιουνύου 2009, παρουςιϊζει, ςύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα