ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "25 2 2010 ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ"

Transcript

1 ΤΛΛΟΓΟ ΓAΚΑΛΧΝ & Ησάλληλα ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 36 Ταχ. Δ/νση: Αξάπε 1 A ΗΩΑΝΝΗΝΑ Τηλ. FAX: ΠΡΟ : ηε Γηεπζχληξηα Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Ζπείξνπ Ανεξαρτησίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α θ. Γηεπζχληξηα, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Ζπείξνπ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Γαζθάισλ Νεπηαγσγψλ Ν. Ησαλλίλσλ αηζζάλεηαη ηελ ππνρξέσζε, ζηελ πξψηε απηή ζπλάληεζε, λα ζέζεη ππφςε ζαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο, ζην Ν. Ησαλλίλσλ. Πηζηεχνπκε πξαγκαηηθά φηη ηα πνιιά, ρξφληα θαη νμπκέλα πξνβιήκαηα ηεο Γεκφζηαο Δθπ/ζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ, αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά κ έλα ζπλερή δηάινγν, αξθεί απηφο λα είλαη απνηειεζκαηηθφο (νπζηαζηηθφο θαη εηιηθξηλήο), έηζη ψζηε νη φπνηεο αιιαγέο πξνθξίλνληαη, λα έρνπλ πξννπηηθή θαη λα αληέρνπλ ζην ρξφλν. Απνηειεί «θνηλφ ηφπν» φηη θακηά αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη, όζν ζεηηθέο πξνδηαγξαθέο θη αλ έρεη, εάλ δελ έρεη σο θπζηθνύο ζπκκάρνπο θαη απνδέθηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Α ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΛΗΓΟΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΜΟΝΟΘΔΗΧΝ ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΧΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. (Α.Π.119/ ) «Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών του Νομού Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του τη Δευτέρα συζήτησε το θέμα της λειτουργίας των μονοθέσιων Δημοτικών Σχολείων του νομού μας. Θέση του Δ.Σ. είναι η δημιουργία σχολικών κέντρων για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπ/σης και την παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές της περιφέρειας. Μέχρι σήμερα δεν έγιναν προσπάθειες δημιουργίας νέων σχολικών κέντρων και δεν υποστηρίχτηκαν τα υ- πάρχοντα ώστε να γίνει αποδεκτός ο θεσμός από την τοπική κοινωνία με αποτέλεσμα να λειτουργούν πολλά μονοθέσια σχολεία. Στα μονοθέσια σχολεία λόγω του μεγάλου όγκου των μαθημάτων και του ελάχιστου διδακτικού χρόνου για κάθε τάξη, της ύπαρξης μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αλλοδαπών μαθητών, δημιουργούνται σοβαρές δυσκολίες στην υλοποίηση του εκπ/κού έργου και ελαχιστοποιούνται οι δυνατότητες για ίσες ευκαιρίες στην εκπ/ση των παιδιών αυτών. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών προτείνουμε στο ΠΥΣΠΕ να αποφασίσει τη λειτουργία των μονοθέσιων σχολείων ως διθέσια, αφού λάβει υπόψη του την ύπαρξη μαθητών σε όλες ή τις περισσότερες τάξεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου». 1

2 ην Ν. Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγνχλ πνιιά κνλνζέζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ζε πξνβιεκαηηθέο θαη παξακεζφξηεο πεξηνρέο ησλ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ, ρσξίο ζχγρξνλν, αζθαιέο δηαδεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη πνιιέο θνξέο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ηελ έδξα ησλ Γήκσλ. Οη ζπλάδειθνί καο πνπ ππεξεηνχλ ζ απηά ηα νιηγνζέζηα ή κνλνζέζηα ζρνιεία θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, ην νπνίν δπζρεξαίλεηαη θη απ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: α ) Όιεο νη ηάμεηο καδί κε κεγάιν αξηζκφ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ( δηαζεκαηηθφηεηα καζεκάησλ) β ) Μεγάιε πνζφηεηα χιεο ζηα λέα βηβιία γ ) Φνίηεζε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα (αιινδαπνί θηι.) δ ) Φνίηεζε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν Γ.. ηνπ πιιφγνπ, πνπ ζπδήηεζε ην ζέκα ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηηο , απνθάζηζε όηη πέξαλ ηεο γεληθήο ζέζεο ηεο Οκνζπνλδίαο καο ζην παξαπάλσ ζέκα (1 δάζθαινο αλά 20 καζεηέο θαη 1 λεπηαγσγόο αλά 15 λήπηα), είλαη πιένλ αλαγθαηόηεηα ε θαηάξγεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 4 6, ηνπ Ν. 1566/ 1985 θαη ηεο Απόθαζεο Φ.3/ 897/ 97652/ Γ1/ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ, πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ νξγαληθόηεηα ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ αλαινγία καζεηώλ αλά δάζθαιν. Οη δηαηάμεηο απηέο είλαη αλαρξνληζηηθέο γηα ην ζεκεξηλό ζρνιείν, κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο θαη άιισλ θαηλνηνκηώλ ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε. Δπίζεο εηδηθά γηα ην λνκφ καο, ην Γ.. ηνπ πιιφγνπ απνθάζηζε φηη γηα ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο, απφ ην ιεθαλνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ, πεξηνρέο, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ε πξνζπάζεηα καδί κε άιινπο θνξείο, γηα ηε ζηήξημε ηεο ππαίζξνπ, ηελ απνζάξξπλζε ηεο αζηπθηιίαο, ηε ζηήξημε ησλ αθξηηηθώλ θνηλνηήησλ θηι. Δπνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νξγαληθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ απηψλ θαζψο θαη ε αλαινγία καζεηψλ πξνο έλα δάζθαιν, πξέπεη λα είλαη, θαηά πνιχ, δηαθνξνπνηεκέλνο απ φηη ζηα πνιπζέζηα ζρνιεία. πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε: 1. Να ιεηηνπξγήζνπλ σο δηζέζηα φια ηα κνλνζέζηα Γεκνηηθά ζρνιεία, φηαλ θνηηνχλ ζ απηά καζεηέο φισλ ή ησλ πεξηζζφηεξσλ ηάμεσλ (Α-Β-Γ-Γ-Δ-Σ) 2. Να ιεηηνπξγήζνπλ θαη Οινήκεξα ηκήκαηα, έζησ θη αλ δελ θαιχπηνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ. Μ απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ ζα ηχρνπλ ηεο δπλαηφηεηαο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη δηδαζθαιίαο θη άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο μέλεο γιψζζαο, Πιεξνθνξηθήο, θηι., πνπ δε δηδάζθνληαη ζηα νιηγνζέζηα Γεκνηηθά ζρνιεία. Β ΣΔΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ.Σ. (Α.Π.118/ ) «Το Δ.Σ. Συλλόγου Δασκάλων- Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του, τη Δευτέρα 29 του Ιούνη, συζήτησε το έντονο στεγαστικό πρόβλημα των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Ιωαννιτών. Είναι γεγονός ότι οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Ιωαννιτών αντιμετωπίζουν οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο οξύνθηκε ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή της υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων στα νηπιαγωγεία και τη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων. Οι αίθουσες διδασκαλίας των νηπιαγωγείων δεν επαρκούν για την εγγραφή και τη φοίτηση όλων των νηπίων. Πολλά νηπιαγωγεία δεν έχουν δικό τους κτίριο και φιλοξενού- 2

3 νται σε αίθουσες Δημοτικών σχολείων, τα οποία αναγκάζονται να συμπιέσουν τα δικά τους τμήματα. Πολλά προνήπια αναγκάζονται να μένουν εκτός Δημόσιου Ν/γείου και οι γονείς τους να πληρώνουν δίδακτρα στα Ιδιωτικά Ν/γεία. Για την κάλυψη όλων των αναγκών πρέπει να διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω Νηπιαγωγεία: 6 ο Νηπιαγωγείο, 9 ο Νηπιαγωγείο, 14 ο Νηπιαγωγείο, 22 ο Νηπιαγωγείο και 28 ο Νηπιαγωγείο. Πολλά ολοήμερα τμήματα Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων λειτουργούν χωρίς τις στοιχειώδεις υποδομές. Απουσιάζουν οι αίθουσες σίτισης και ανάπαυσης σε αρκετά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε: το 2 ο Πειραματικό Δ. Σχ., το 3 ο Δ. Σχ., το 8 ο Δ. Σχ., το 14 ο Δ. Σχ., το 22 ο Δ. Σχ., το 5 ο Ν/γείο, το 7 ο Ν/γείο, το 14 ο Ν/γείο, κ.ά. Αρκετά Ν/γεία στο Δήμο Ιωαννιτών στεγάζονται σε ακατάλληλες αίθουσες υπόγειες, μικρές, χωρίς αυλές. Ενδεικτικά αναφέρουμε: το 1 ο Ν/γείο, το 2 ο Ν/γείο, το 8 ο Ν/γείο, το 12 ο Ν/γείο, το 14 ο Ν/γείο, το 15 ο Ν/γείο, το 24 ο Ν/γείο, το 27 ο Ν/γείο. Καλούμε όλους τους αρμοδίους (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμο Ιωαννιτών, Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων) να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η νέα σχολική χρονιά, να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα». Γ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Σν Γ.. ηνπ πιιφγνπ Γαζθάισλ Νεπηαγσγψλ Ν. Ησαλλίλσλ έρεη θαηαγγείιεη ζην παξειζόλ ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο θαη ην Γήκν Ησαλληηώλ, γηα ηε κε α- πφδνζε ζην ζχλνιφ ηεο, ηεο επηρνξήγεζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ρνιηθψλ κνλάδσλ. χκθσλα κε Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Γηαρεηξηζηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, γηα ηα έηε , πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή θ. ηαχξν Κέληξν, θαηά ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε πεξίνδν ( ), δελ απνδφζεθε ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο πνζφ επηρνξήγεζεο χςνπο ,90, ην νπνίν δαπαλήζεθε γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Ζ ελέξγεηα απηή θξίζεθε σο κε ζύλλνκε. Δπίζεο κε κηα, πξν δηεηίαο, Απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, ε νπνία εγθξίζεθε απ ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, παξαθξαηείηαη κέρξη ζήκεξα κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, κε ζθνπφ ηελ απεπζείαο πξνκήζεηα πεηξειαίνπ απ ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο θαη ηε δηαλνκή ηνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (εξγνιαβηθή αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη δηαλνκήο ζε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία). Απηή ε Απφθαζε βξήθε ζχκθσλν θαη ηνλ Γ/ληή Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Ησαλλίλσλ, ν νπνίνο κε ην αξηζκ Φ.35/ 3362/ Έγγξαθφ ηνπ, θαιεί ηνπο Γ/ληέο ησλ ζρνιείσλ (νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη Πξφεδξνη ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ή Δληαίσλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ) λα εθαξκφζνπλ ηελ Απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. Θεσξνύκε ηελ παξαπάλσ παξαθξάηεζε σο κε βάζηκε, ε νπνία πξέπεη λα ε- ιεγρζεί σο πξνο ηε λνκηκόηεηά ηεο θαη ηνλ ηξόπν αλαινγηθήο δηαλνκήο ηεο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ αξζξ. 8 ηνπ Ν. 3320/ 2005, ε απφδνζε ησλ πηζηψζεσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, είλαη ππνρξεσηηθφ λα γίλεηαη κέζα ζ έλα κήλα απφ ηεο ρνξεγήζεσο, απ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηά ηξφπν αλαινγηθφ ζε ζρέζε κε ηα ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξαηεξνύληαη όκσο κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο. πέξαλ ηνπ κελόο, ζηελ απόδνζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. 3

4 Γηα φια ηα παξαπάλσ ζαο θαινχκε: α ) Να δηεξεπλήζεηε ην ζνβαξφ δήηεκα ηεο κε απφδνζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, δεηψληαο ζηνηρεία απ φινπο ηνπο Γήκνπο ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ. β ) Να δηεξεπλήζεηε ην ζέκα ηεο κε απφδνζεο, ζην αθέξαην θαη αλαινγηθά, ησλ επηρνξεγήζεσλ, ρσξίο θακηά παξαθξάηεζε πνζνχ (φπσο γηα πεηξέιαην) θαζψο θαη ηεο έγθαηξεο απφδνζεο ηεο επηρνξήγεζεο, εληφο 30 εκεξψλ, φπσο πξνβιέπεη ν Ν.3320/ Γ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ - ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΦΟΡΟ ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ.Σ. (Α.Π. 165/ ) «Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων στην τελευταία συνεδρίασή του αποφάσισε, ομόφωνα, να αναλάβει δράση για την πλήρη κατάργηση των Δημοτικών τελών και του Δημοτικού φόρου, που εισπράττεται μέσω των λογ/σμών της Δ.Ε.Η. υπέρ των Ο.Τ.Α., καθώς και των τελών σύνδεσης αποχέτευσης, που επιβάλλονται στα Δημόσια κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Με τα υπέρογκα Δημοτικά τέλη και το Δημοτικό φόρο στην ουσία υποχρηματοδοτούνται οι Σχολικές Επιτροπές, με την τακτική μηνιαία υφαρπαγή σημαντικού ποσού χρημάτων από τα ταμεία τους. Στα πλαίσια αυτά καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών να α- ποφασίσει την κατάργηση των παραπάνω τελών και φόρων και να εναρμονιστεί με τις α- ποφάσεις και την πρακτική πολλών άλλων ΟΤΑ του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (π.χ. Ανατολής, Πασσαρώνας) καθώς και άλλων ΟΤΑ της χώρας μας». αο θαινύκε, από ηελ πιεπξά ζαο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, λα δεηήζεηε από ην Γήκν Ησαλληηώλ λα θαηαξγήζεη ηα παξαπάλσ ππέξνγθα ηέιε θαη θόξνπο απ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, φπσο έρεη ήδε θάλεη ε πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο, αιιά θαη Γήκνη ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ. ηελ νπζία δηαηεξψληαο ηα ηέιε θαη ηνπο θφξνπο, κε ην έλα ρέξη δηαλέκεη ηα ρξήκαηα ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαη κε ην άιιν ηα παίξλεη πίζσ, ζηεξψληαο απ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπο. Δ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Πάγηα ζέζε ηνπ θιάδνπ καο ζηηο κεηαβνιέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πιελ νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ ηα νπνία έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο, ζηηο νπνίεο πξναλαθεξζήθακε, (ηδξχζεηο πξναγσγέο ππνβηβαζκνί αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θαηαξγήζεηο) είλαη ε α- λαινγία: 1 δάζθαινο αλά 20 καζεηέο, 1 λεπηαγσγφο αλά 15 λήπηα. αο θαινύκε ζε νπνηαδήπνηε πξόηαζή ζαο ή πξόζεζή ζαο γηα κεηαβνιή, λα ιακβάλεηε πάληα ππόςε πξνζεγγηζηηθά απηή ε αλαινγία, κε ζηόρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Σ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Σε ζρνιηθή ρξνληά έγηλε πξφηαζε απ ην ΚΔΓΓΤ Ν. Ησαλλίλσλ ζηε Γ/λζε Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Ησαλλίλσλ γηα ίδξπζε ησλ παξαθάησ Σκεκάησλ Έληαμεο: 1. Πξφηαζε ίδξπζεο Σκεκάησλ Έληαμεο ζηα Νεπηαγσγεία Μεηζφβνπ, Κφληηζαο θαη Βνπλνπιαγηάο. 2. Πξφηαζε ίδξπζεο Σκεκάησλ Έληαμεο ζηα Γεκνηηθά ρνιεία 5 ν, 16 ν, 22 ν θαη ηαπξαθίνπ. 4

5 Απ ηηο πξνηάζεηο απηέο θακηά δελ πινπνηήζεθε. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο ην ΚΔΓΓΤ Ν. Ησαλλίλσλ επαλήιζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζή ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο επηπιένλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ίδξπζε Σκεκάησλ Έληαμεο θαη ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία: 2 ν Αλαηνιήο, 15 ν Ησαλλίλσλ, Καιπαθίνπ θαη Βνπλνπιαγηάο. αο θαινχκε, ζηα πιαίζηα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηεο έληαμεο θαη ζπλεθπαίδεπζεο φισλ ησλ παηδηψλ, κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην Γεληθφ Γεκφζην ρνιείν, λα πξνηείλεηε ΔΔΗ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηελ ίδξπζε ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ Έληαμεο, πνπ ην ΚΔΓΓΤ Ν. Ησαλλίλσλ αμηνιόγεζε όηη πξέπεη λα ηδξπζνύλ. Ε ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΠΑΗΓΔΗΑ χκθσλα κε ην Ν.1566/ 1985 θαη ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζε θάζε Γήκν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο, ζηε ζχλζεζε ηεο νπνίαο κεηέρεη σο κέινο έλαο εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγψλ (Α/ζκηαο Δθπ/ζεο). ε πνιινχο Γήκνπο ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ (π.ρ. Γήκνο Αλαηνιήο) δελ ιεηηνπξγνχλ νη Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Παηδείαο ή δελ έρνπλ θαιέζεη ην χιινγφ καο λα πξνηείλεη εθπξφζσπφ ηνπ σο κέινο απηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απ ηελ θείκελε λνκνζεζία. αο θαινύκε, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, λα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ Γ.Δ.Π., κε ηε ζύλζεζε πνπ ε λνκνζεζία νξίδεη. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΔΝΑ ΥΟΛΔΗΧΝ Αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθά θελά ζε νξηζκέλα Γεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία ηνπ λνκνχ. πγθεθξηκέλα: Γε ιεηηνπξγεί ην Οινήκεξν Σκήκα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πιαηαλνχζαο, ηα Σκήκαηα Έληαμεο ησλ Γεκνη. ρνιείσλ Αγ. Ησάλλε, Γειβηλαθίνπ, Ρσκαλνχ θαη Πξακάλησλ. νβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο άδεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αδπλακία θάιπςεο απηψλ ησλ θελψλ. Εεηνύκε ηελ άκεζε θάιπςε όισλ ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθώλ θελώλ θαη ε- θείλσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαζεκεξηλά από ηηο καθξνρξόληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο, θαζώο θαη ηηο άδεηεο κεηξόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Θ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 2690/ 1999) φ- πσο απηφο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3230/ 2004, 3242/ 2004, 3345/ 2005 θαη 3471/ 2006: «Κάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο» Ο ύιινγόο καο ιεηηνπξγώληαο «σο ελδηαθεξόκελνο», γηα ινγαξηαζκό κέινπο ηνπ, δήηεζε κε ην αξηζκ. Πξση. 15/ έγγξαθφ ηνπ, απ ηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΤΠΔ Ησαλλίλσλ αληίγξαθν ηεο Πξάμεο 27/ , ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ. Ο Πξφεδξνο ηνπ ΠΤΠΔ θαη Γ/ληήο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ησαλλίλσλ απάληεζε πξνθνξηθά, φηη δελ κπνξεί λα δνζεί αληίγξαθν ηεο Πξάμεο, επεηδή πεξηέρεη «πξνζσπηθά δεδν- 5

6 κέλα» θαη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δνζεί απάληεζε ζην αίηεκά καο (έρεη ήδε πεξάζεη έλαο κήλαο). Θεσξνχκε φηη Γ/ληήο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ησαλλίλσλ πξνζπαζψληαο λα απνθχγεη (γηα ιφγνπο πνπ δελ γλσξίδνπκε) ηε γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα Πξαθηηθά, ζθνπίκσο ζπγρέεη ηα «πξνζσπηθά δεδνκέλα» κε ηα «επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα». Παξειθπζηηθά θαη κφλν πξνθνξηθά, δεηά λα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεηνχληαη ηα Πξαθηηθά, ελψ ν ιφγνο αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζην αίηεκά καο: «Δμέηαζε δηαδηθαζίαο απνζπάζεσλ λεπηαγσγψλ θαηά ην ζέξνο ηνπ 2008». Δπηπιένλ δε, είλαη γλσζηφ φηη «νηαδήπνηε απφξξηςε αηηήκαηνο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη λα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ αηηνχληα κέζα ζε έλα κήλα (παξ 6, αξζξ 5, Ν. 2690/ 1999), πξάγκα ην νπνίν δελ έγηλε. Πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζ έλα άηνκν θαη ην πεξηγξάθεη, φπσο: ζηνηρεία αλαγλψξηζεο (νλνκαηεπψλπκν, ειηθία, θαηνηθία, επάγγεικα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εθπαίδεπζε, θηι.), θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, εθπαίδεπζε, εξγαζία (πξνυπεξεζία, εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θιπ), νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (έζνδα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά), ελδηαθέξνληα, δξαζηεξηφηεηεο, ζπλήζεηεο. Δπαίζζεηα ραξαθηεξίδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ελφο αηφκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε θπιεηηθή ή εζληθή ηνπ πξνέιεπζε, ζηα πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα, ζηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ζηελ πγεία ηνπ, ζηελ θνηλσληθή ηνπ πξφλνηα, ζηελ εξσηηθή ηνπ δσή, ζηηο πνηληθέο δηψμεηο θαη θαηαδίθεο ηνπ, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλαθείο κε ηα αλσηέξσ ελψζεηο πξνζψπσλ, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη απφ ην Νφκν κε απζηεξφηεξεο ξπζκίζεηο απ φηη ηα απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα. Οη πξάμεηο ηνπ ΠΤΠΔ πεξηέρνπλ ζπλήζσο κόλν πξνζσπηθά δεδνκέλα (νλνκαηεπψλπκν, θαηνηθία, επάγγεικα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πξνυπεξεζία, νξγαληθή ζέζε, ζπλνιηθή ππεξεζία θηι.) θαη πην ζπγθεθξηκέλα κόλν ππεξεζηαθά θαη όρη άιια πξνζσπηθά (π.ρ. πεξηνπζηαθά ή νηθνλνκηθά) ή επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηα ν- πνία κπνξνχλ λα γλσζηνπνηεζνχλ ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν ζπλάδειθν θαη «έηη πεξαηηέξσ» είλαη «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ» όηη κπνξνύλ λα γλσζηνπνηεζνύλ ζε Όξγαλν ελόο πλδηθαιηζηηθνύ σκαηείνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί γηα ινγαξηαζκό κέινπο ηνπ, «επί αηηήζεη ηνπ». Η ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ Γ.. ΤΛΛΟΓΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΖ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΖ (γηα λα ιάβεηε γλψζε) (Α.Π. 132/ ) «Με αφορμή την πρόσκληση την με αριθμ. Φ.Δ/ντών/4842/ του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων για την κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Δ/ντή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων, το Δ.Σ. του Συλλόγου Δ/λων- Ν/γών Ν. Ιωαννίνων διαμαρτύρεται έντονα και καταγγέλλει την ενέργεια του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, γιατί αυτή έγινε στο διάστημα από έως χωρίς να κοινοποιηθεί η πρόσκληση στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/μιας Εκπ/σης, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής, που έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προσόντα και να υποβάλουν αίτηση κάλυψης της παραπάνω θέσης. Τέτοιες ενέργειες μας γυρίζουν πίσω σε πρακτικές αδιαφάνειας, διακρίσεων και ρουσφετιού οι οποίες έχουν καταδικαστεί από την συντριπτική πλειοψηφία των εκπ/κών. Στα πλαίσια της δημοκρατικής νομιμότητας και διαφάνειας, καλούμε τους Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης να ανακοινοποιήσουν με νέες τρέχουσες προθεσμίες την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κ ά λ υ ψ η θ έ σ η ς Α ν α π λ η ρ ω τ ή Δ / ν τ ή 6

7 Ε. Ε. Ε. Ε. Κ. Ι ω α ν ν ί ν ω ν και να ενημερώσουν έγκαιρα και έγκυρα όλους τους εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης». ΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. Απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΟΔ (17/12/2009) γηα ηελ παξαπέξα αγσληζηηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ Σν Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ. ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρζεζηλήο ζπλάληεζεο (16/12/2009) κε ηελ Τθππνπξγφ Παηδείαο θ. Δχε Υξηζηνθηινπνχινπ, θαηά ηελ νπνία δελ δόζεθαλ νπζηαζηηθέο απαληήζεηο ζηα θπξίαξρα αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ Απνθάζηζε: ΓΗΔΚΓΗΚΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Τπεξάζπηζε ηεο Γεκόζηαο Δθπαίδεπζεο Αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία ζην 5% ηνπ ΑΔΠ Άκεζε θάιπςε φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ Δληαίν 14ρξνλν ζρεδηαζκφ γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Νεπηαγσγείν - Γεκνηηθφ - Γπκλάζην - Λχθεην) Αχμεζε ηεο νξγαληθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ κε βάζε ηνπο 20 καζεηέο αλά ηκήκα γηα ηα Γεκνηηθά θαη ηνπο 15 γηα ηα Νεπηαγσγεία. χγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζε φια ηα ζρνιεία Αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζρνιηθή ζηέγε κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ηεο δηπινβάξδηαο ζε φια ηα ζρνιεία Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ Οηθνλνκηθή Αλαβάζκηζε - απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο 1400 θαζαξά ζηνλ λενδηφξηζην, κε ελζσκάησζε φισλ ησλ επηδνκάησλ ζην βαζηθφ κηζζφ Άκεζε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ησλ 176, αλαδξνκηθά απφ ην 2002 Γηπιαζηαζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ Οπζηαζηηθή αχμεζε ηεο ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο Τπεξσξηαθή απνδεκίσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζθέξνπλ δηδαθηηθφ έξγν, πέξα απφ ην πξνβιεπφκελν ππνρξεσηηθφ σξάξηφ ηνπο Κακηά ζχλδεζε κηζζνχ - απφδνζεο Αθνξνιφγεην ίζν κε ην κηζζφ ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε εηήζηαο δηάξθεηαο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ γηα πξψηε θνξά αλαιακβάλνπλ δηδαθηηθφ έξγν 7

8 Πεξηνδηθή επηκφξθσζε εηήζηαο δηάξθεηαο κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα Δλδνζρνιηθή Δπηκφξθσζε Αζθαιηζηηθά - πληαμηνδνηηθά Γεκφζηα θαζνιηθή θνηλσληθή αζθάιηζε Σελ θαηάξγεζε φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ Νφκσλ Δληαία αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα γηα παιηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο Κξαηηθή εγγχεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ ηακείσλ Κακηά αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηηο γπλαίθεο Να θαηαξγεζεί ε εμαγνξά ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Καλέλα «ραξάηζη» ζηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο γηα ην Σακείν Πξφλνηαο Σελ επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηελ έληνθε απφδνζε ζπληάμεσλ, κεξηζκάησλ θαη εθάπαμ. Όρη ζηε δηάζεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζην ρξεκαηηζηήξην Πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλαπιεξσηψλ γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο Σν Κξάηνο λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ θαηαβάιινληαο ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο νθείιεη θαη λα παηάμεη ηελ εηζθνξνδηαθπγή. Άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σακείνπ Πξφλνηαο θαη ηνπ Ο.Π.Α.Γ. Να θαηαξγεζεί ε εηζθνξά γηα θχξηα ζχληαμε Ζ ζχληαμε λα απνηειεί ην 80% ησλ ελ εξγαζία απνδνρψλ θαη λα ππνινγίδεηαη ζηνλ ηειεπηαίν κηζζφ Να δνζεί πιήξεο ζχληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 30 έηε, κε 30/30 Να ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή νιηθήο αλαπεξίαο, αλεμάξηεηα απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο, κε θαηψηεξν φξην ζχληαμεο ζην χςνο ηνπ 80% ησλ απνδνρψλ ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ Να ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζχληαμεο ν έλαο εθ ησλ δχν ζπδχγσλ, φηαλ ζηελ νηθνγέλεηα π- πάξρεη αλάπεξν παηδί (φρη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε κεηέξα) Να θαηαξγεζεί ε εηζθνξά ηνπ 7% γηα ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε Να θαηαξγεζεί ην πιαθφλ ηνπ 20%, πνπ ζεζκνζεηήζεθε γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο Οη αλαπιεξσηέο λα πιεξψλνπλ θαη' επζείαλ ζηα αζθαιηζηηθά καο ηακεία θαη φρη ζην ΗΚΑ. Να δηαζθαιηζηνχλ πιήξσο ηα ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην επηθνπξηθφ ηνπο λα κεηαθέξεηαη ζην Σακείν Αξσγήο. Να είλαη ππνρξεσηηθή ε εηζθνξά θαη γηα ην Μ.Σ.Π.Τ. θαη γηα ην Σακείν Αξσγήο Να απνδεζκεπηεί ε 35εηία απφ φξηα ειηθίαο Ζ πιεηνςεθία ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, λα απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ Αλαβάζκηζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, λα θαιχπηνληαη νη γηαηξνί θαη φιεο νη εμεηάζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Να θαηαξγεζεί ε ζπκκεηνρή γηα ηε Φαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε Να θαηνρπξσζεί ε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, κε αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ δηέπεη ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο κε ζηφρν ηελ απηνδηαρείξηζε. Ο ζπληαμηνδνηνχκελνο εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα επηιέγεη ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ησλ κεξηζκάησλ Να απμεζεί ην πνζφ ησλ δαλείσλ, λα κεησζνχλ ηα επηηφθηα θαη λα απινπζηεπζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ Υνξήγεζε πιαζκαηηθήο ηξηεηίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ παξακεζφξην Γεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Σακείσλ 8

9 Πξνζρνιηθή Αγσγή Γίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή γηα φια ηα παηδηά ειηθίαο 4-6 ρξνλψλ ζηα δεκφζηα Νεπηαγσγεία. Αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηδξχνληαη πνιπζέζηεο κνλάδεο λεπηαγσγείσλ. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Νεπηαγσγείσλ επηιέγνληαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνληαη θαη νη Γ/ληέο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. Ζ πξνζέιεπζε θαη ε αλαρψξεζε ησλ λεπίσλ λα γίλεηαη κε επζχλε ησλ γνλέσλ, ηεο πνιηηείαο ή ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη πάλησο φρη κε επζχλε ησλ λεπηαγσγψλ. Σα νινήκεξα Νεπηαγσγεία λα ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ ηηο θαηάιιειεο θηηξηαθέο θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, κε ην θαηάιιειν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε κεησκέλν αξηζκφ λεπίσλ, δειαδή απφ ηα 25 πνπ πξνβιέπεηαη ζήκεξα ζηα 15. Να θαζηεξσζεί γηα θάζε ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, απαξαίηεηε, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη Νεπηαγσγνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Γηαξθή επηκφξθσζε ησλ Νεπηαγσγψλ. Δηδηθή κέξηκλα γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηα Νεπηαγσγεία. Καηνρχξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ Νεπηαγσγψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ. Να θαηαξγεζνχλ φιεο νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ πξηκνδνηνχλ ηα ηδησηηθά θαη δεκνηηθά Νεπηαγσγεία. Όια ηα λήπηα ζην Γεκφζην Νεπηαγσγείν, θαλέλα ζε ηδησηηθφ. Ίδξπζε λέσλ Νεπηαγσγείσλ θαη ην δηνξηζκφ δχν ρηιηάδσλ ηνπιάρηζηνλ Νεπηαγσγψλ. Όρη ζηελ «απνθέληξσζε» ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζε δεκνηηθνχο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο εθπαίδεπζεο. Οινήκεξν ρνιείν Κηηξηαθή ππνδνκή, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ λένπ ηχπνπ ζρνιείνπ. Αθφκε δελ έρνπκε δεη απφ ηνλ Ο..Κ. ζρέδηα λέσλ δηδαθηεξίσλ, πνπ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζ' απηή ηελ θαηεχζπλζε. ίηηζε κε επζχλε ηεο πνιηηείαο. Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ κφληκν θαη φρη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα stage (ηξαπεδνθφκνπο γηα ηε ζίηηζε, Γξακκαηείο γηα ην Γηνηθεηηθφ έξγν ησλ 6/ζ θαη πάλσ ρνιείσλ θιπ). Τιηθνηερληθή ππνδνκή θαη επνπηηθά κέζα (ππνινγηζηέο, κνπζηθά φξγαλα - αζιεηηθφ - εηθαζηηθφ πιηθφ - μελφγισζζα βηβιία) πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ εληαία ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ψζηε ν ζεκεξηλφο απνγεπκαηηλφο θχθινο λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πξσηλνχ. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε κέξα λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη ν καζεηήο κε εξγαζία ζην ζπίηη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ηκήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νιηγνκειή θαη νκνηνγελή, ψζηε ε πξνεηνηκαζία λα είλαη νπζηαζηηθή. Ζ ηζάληα λα κέλεη ζην ζρνιείν. Γηα λα ζπκβεί απηφ πξέπεη ε χιε ησλ καζεκάησλ γηα ηελ επφκελε κέξα λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ηε δηεθπεξαηψλνπλ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηα ηκήκαηα λα είλαη νιηγνκειή ζηα πξφηππα ησλ Οιηγνζεζίσλ ρνιείσλ, ψζηε ε πξνεηνηκαζία λα είλαη νπζηαζηηθή θαη λα εθαξκφδεηαη ε Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία. Οη ζπλάδειθνη ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ζηε δηδαζθαιία κηθξψλ καζεηψλ θαη λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Τπάξρεη, άιισζηε, ζρεηηθή ζέζε ηεο ΓΟΔ γηα ίδξπζε λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζε νκάδεο ζρνιείσλ. 9

10 Όπνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαιάβνπλ θαη λα δηδάμνπλ δάζθαινη ηα αληηθείκελα γηα ηα νπνία δε ρξεηάδνληαη Δηδηθφηεηεο θαη θαηέρνπλ νη ίδηνη βαζηθέο γλψζεηο (π.ρ. πιεξνθνξηθή, ζέαηξν, ρνξφο, εηθαζηηθά θιπ). Σν κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο λα δηδάζθεηαη βάζεη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Να κε γίλεηαη θαηάρξεζε ηεο ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ζην Οινήκεξν ρνιείν, γηαηί απηφ απφ κφλν ηνπ αδπλαηίδεη ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Να δηαθπιαρζεί ν πξσηεχσλ ιφγνο χπαξμεο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ παηδαγσγηθή απνζηνιή ηνπ, ε νπνία φκσο - παξάιιεια - απαληά θαη ζε θνηλσληθά αηηήκαηα. Σν ηειεπηαίν φκσο λα παξακέλεη απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ. Να ηνπνζεηεζεί δεχηεξνο Τπνδηεπζπληήο - Τπεχζπλνο Ο.. ζηα 10/ζ θαη πάλσ ρνιεία. Ζ ψξα ζίηηζεο - μεθνχξαζεο (14:00-14:40) λα ιακβάλεηαη σο δηδαθηηθή, φηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη πάλσ απφ 50, φρη κφλν γηα ηνλ Τπεχζπλν αιιά θαη γηα ην δεχηεξν εθπαηδεπηηθφ ηνπ Οινήκεξνπ. Να δηαζθαιηζηεί ην σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, θπξίσο ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ Ο.. θαη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο ππεξεηνχληεο ζ' απηά. Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φια ηα ζρνιεία σο Οινήκεξα ζε πιήξε αλάπηπμε, δε ρξεηάδεηαη λα θαθνπνηείηαη ν ζεζκφο κε βηαζηηθέο επεθηάζεηο, πνπ κφλν απαμίσζε επηθέξνπλ. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο Σελ θαηάξγεζε ηεο σξνκηζζίαο θαη ηε ζχζηαζε λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ αλά ζρνιείν ή αλά νκάδα ζρνιείσλ γηα λα θαιπθζνχλ ηα νινήκεξα ζρνιεία Σελ θαηάξγεζε ηεο εγθπθιίνπ ηεο 20 εο Ηνπιίνπ 2007 πνπ απμάλεη ην σξάξην ησλ Νεπηαγσγψλ θαη θαηαζηξαηεγεί ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα Σε ζεζκνζέηεζε εληαίνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο απφ ην Νεπηαγσγείν σο ην Λχθεην, ζηα επίπεδα ηεο Β/ζκηαο Παηδαγσγηθή Διεπζεξία θαη Γεκνθξαηία ζην ζρνιείν Σελ ελίζρπζε ηνπ απνθαζηζηηθνχ ξφινπ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ Λέκε φρη ζηελ αμηνιόγεζε - ρεηξαγώγεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε - θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Μεηαζέζεηο-Απνζπάζεηο Μεηαζέζεηο: Να ηεζεί ζε ηζρχ λέν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ηηο κεηαζέζεηο θαη λα γίλεη αλακνξηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Απνζπάζεηο: Να αληηθεηκεληθνπνηεζεί θαη λα κνξηνδνηεζεί ην ζχζηεκα απνζπάζεσλ κε έκθαζε ζηνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη ζηνπο ιφγνπο πγείαο. Οη απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία λα γίλνληαη απφ ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Να πξνζιεθζεί ην απαξαίηεην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ έηζη ψζηε λα κελ απνζπάηαη θαλείο εθπαηδεπηηθφο γηα πξνζθνξά δηνηθεηηθνχ έξγνπ ζην ΤΠΔΠΘ, ζηα Γξαθεία, ζηηο Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο, θιπ. 10

11 ηα πεληακειή Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ν θιάδνο ( ΚΤΠΔ - ΑΠΤΠΔ- ΠΤΠΔ) ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εθπξνζσπείηαη απφ ηξία αηξεηά κέιε. Δηδηθή Αγσγή Καηάξγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ησλ 400 σξψλ. Να κελ ππνινγίδνληαη σο πξνζφλ δηνξηζκνχ. Σν κφληκν δηνξηζκφ ησλ αλαπιεξσηψλ ζπλαδέιθσλ Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΔ61, ΠΔ71), φπσο ηζρχεη θαη γηα ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Δμαγγειίεο Τπνπξγνύ Παηδείαο Απνξξίπηνπκε ηηο εμαγγειίεο ηεο Τπνπξγνχ Παηδείαο. Εεηνχκε δηάινγν απφ κεδεληθή βάζε. Κακηά αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν 60% από ΑΔΠ θαη 40% από ηνλ εληαίν πίλαθα είλαη αδηαπξαγκάηεπην. 2. ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ Γ.Ο.Δ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΖΝ ΔΠΗΘΔΖ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΑ ΝΔΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Απέλαληη ζε κηα πξσηνθαλή επίζεζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπο βξίζθνληαη νη εξγαδφκελνη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Ζ θπβέξλεζε, ε Δ.Δ., κε ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη ηηο αγνξέο, πξνρσξνχλ ζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ιεειαζία ησλ νηθνλνκηθψλ, εξγαζηαθψλ θη αζθαιηζηηθψλ καο δηθαησκάησλ. Σν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θη Αλάπηπμεο πνπ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε θαζψο θαη νη εμαγγειίεο ηνπ πξσζππνπξγνχ νδεγνχλ ζε κέηξα δξακαηηθήο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ καο. πγθεθξηκέλα: * Απφιπηε κείσζε ησλ κηζζψλ κέζσ ηνπ παγψκαηνο ηνπο θαη ηεο πεξηθνπήο φισλ ησλ επηδνκάησλ θαηά 10%(πιελ νηθνγελεηαθνχ, παηδηψλ, ζπνπδψλ θαη θηλήηξνπ απφδνζεο) * Μείσζε ησλ δηνξηζκψλ κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά 50% θαη κείσζε ησλ αλαπιεξσηψλ θαηά 70% πνπ ζα νδεγήζεη ζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ειιείςεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ελψ ζα δηνγθψζεη ηελ σξνκηζζία θαη ζα νδεγήζεη ζηελ παξαπέξα ππνβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηελ αλεξγία ρηιηάδεο ζεκεξηλνχο ζπλαδέιθνπο καο. * Θεακαηηθή αχμεζε ησλ έκκεζσλ θαη άκεζσλ θφξσλ. Ηδηαίηεξα νη απμήζεηο ζηα θαχζηκα ζα ζεκάλνπλ απηφκαηα απμήζεηο ζε φια ηα είδε ιατθήο θαηαλάισζεο. Σαπηφρξνλα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπκε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ κηα θαη γηα λα «θεξδεζεί» πηα ην αθνξνιφγεην ησλ επξψ ζα ρξεηαζηνχλ απνδείμεηο ίζεο κε ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ είλαη ακθίβνιν αλ κπνξεί λα ηηο πξνζεγγίζεη έλαο κηζζσηφο. * Αληηδξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε κε κεηαηξνπή ηεο απφ θνηλσληθή ζε επαγγεικαηηθή κε: ** Αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο ** Δμίζσζε πξνο ηα πάλσ ησλ νξίσλ αλδξψλ-γπλαηθψλ ** Κφςηκν ησλ πξφσξσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ ** Γξακαηηθή ρεηξνηέξεπζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο ** Γηεχξπλζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο κε γηγάλησζε ηεο σξνκηζζίαο. 11

12 πλαδέιθηζζεο, -νη, ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο πιεζαίλνπλ νη θσλέο ζηελ Δ.Δ. πνπ θαινχλ λα παξζνχλ θαη λέα πξφζζεηα κέηξα: * Σν θφςηκν ηνπ 14νπ κηζζνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ θέηνο κε ην δψξν ηνπ Πάζρα. * Μείσζε εθηφο ησλ επηδνκάησλ θαη ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ * Σελ άξζε κνληκφηεηαο γηα ην δεκφζην * Τπνινγηζκφο ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ κε βάζε νιφθιεξν ηνλ εξγάζηκν βίν(!!!) * Σελ απειεπζέξσζε ησλ απνιχζεσλ θαη ην ζπάζηκν ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο Δίλαη θαλεξφ φηη ζην φλνκα ηεο θξίζεο γίλεηαη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ ζε βάξνο ηεο εξγαδφκελεο πιεηνςεθίαο. Μαο θαινχλ λα πιεξψζνπκε ηελ θξίζε ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε νη κνλαδηθνί πνπ δελ έρνπκε θακία απνιχησο επζχλε γη' απηή, είκαζηε εθείλνη πνπ βηψζακε απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε ην πάγσκα ησλ κηζζψλ, ηελ άξλεζε ηεο απέλαληη ζηα δίθαηα αηηήκαηα ηεο κεγάιεο απεξγίαο καο, πνπ φπσο θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, βηψλνπκε ρξφληα ιηηφηεηα αθφκα θαη ηφηε πνπ νη αξηζκνί ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αλάπηπμεο επεκεξνχζαλ. πλαδέιθηζζεο, -νη, ηα κέηξα απηά αιιάδνπλ δξακαηηθά ην εξγαζηαθφ ηνπίν. Σίπνηα δε ζα είλαη ίδην αλ πεξάζνπλ. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν, είλαη ζαθέο φηη ν θαηήθνξνο ησλ αιιαγψλ δελ έρεη ηέινο θαη ε αδεθάγα νηθνλνκηθή ειίη θαη ε θεξδνζθνπία ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ζα δεηάεη ζπλερψο φιν θαη πεξηζζφηεξα. Να βγνχκε ζην πξνζθήλην, λα γίλνπκε επηθίλδπλνο αληίπαινο, λα αλαηξέςνπκε ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ρξεηάδεηαη καρεηηθά, καδηθά θη απνθαζηζηηθά λα αληηπαιέςνπκε ηηο πξνσζνχκελεο αληηδξαζηηθέο αλαηξνπέο. Ο κνλαδηθφο δξφκνο γηα λα απνηξέςνπκε ηα ζρέδηα πνπ απεξγάδνληαη ζε βάξνο καο είλαη λα βγνχκε ζην δξφκν ηνπ αγψλα, λα δειψζνπκε κε ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ απεξγία θαη ζηηο δηαδειψζεηο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ φηη είκαζηε δπλακηθά παξνχζεο -φληεο, λα ζπκκεηέρνπκε ζηηο Γ.. ησλ ζπιιφγσλ γηα απνθάζεηο πξαγκαηηθψλ αγψλσλ αλαηξνπήο. 23 Φεβξνπαξίνπ 2010 Απφ ηε Γ.Ο.Δ. Γηα ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ Γαζθάισλ Νεπ/γώλ Ν. Ησαλλίλσλ 12

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 Ώξα έλαξμεο 10π.κ. Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5 νο νξ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζζεο ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο 2011-2012

ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο 2011-2012 ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο 2011-2012 Ζ ΚΑΠΗΣΑΛΗΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΒΑΘΑΗΝΔΗ- ΣΑ ΚΑΠΗΣΑΛΗΣΗΚΑ ΑΓΗΔΞΟΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΕΟΝΣΑΗ- Ζ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΓΑΛΩΝΔΗ Νέα, απμεκέλα θαζήθνληα κπαίλνπλ κπξνζηά ζην εξγαηηθφ ιατθφ θίλεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Παναγιώτησ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ύμβουλοσ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αρκαδίασ Ο ηφπνο καο ε Αξθαδία, φπσο θαη νιφθιεξε ε ρψξα βηψλεη κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε. Σψξα, ζε απηή

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ. 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ. 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ 28, 29 ΚΑΗ 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ.

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Θέκα : Εξγαζηαθά δηθαηώκαηα Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. πλάδειθνη, Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ., επηθαηξνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΟΡΓΑΝΧΖ- ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Απνδνρέο Σωλ Μηζζωηώλ θαη ε ύλδεζε ηνπο κε ηελ Παξαγωγηθόηεηα Τπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο)

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 1 (εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) ΘΔΜΑΣΑ Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα»

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νζα Διοίκηση για το Νζο Σχολείο 1. Σκοπός Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηνλ νξζνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Σ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 (άξζξν 217 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Β.Σαθνχδεο *, Α. Οηθνλφκνπ** 1. Παραηερεηήρηο Ιλζηηηούηοσ Δργαζίας ΓΔΔ

Β.Σαθνχδεο *, Α. Οηθνλφκνπ** 1. Παραηερεηήρηο Ιλζηηηούηοσ Δργαζίας ΓΔΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Ο θορκός ηφλ θοηλφληθώλ αλαγθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΕΙΑΓΩΓΗ ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΖ ΤΓΔΗΑ: Η Οηθνλνκηθή ηεο πγείαο είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε, ηελ αμηνιόγεζε

Διαβάστε περισσότερα