ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυ σης Διαφοράς του ΔΕΚ Αθηνών και των ΠΕΚ Αθη νών και Πειραιώς, του άρθρου 70 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την υποπαράγραφο β της παραγράφου 5 του άρ θρου 24 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α ) Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμε νων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) Τροποποίηση της Φ /46/158169/Σ.1931/19 Δεκ 05/ απόφασης ΥΦΕΘΑ «Άδειες Απουσίας» (ΦΕΚ 1813/ τ. Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθμ /2637/ κοι νής υπουργικής απόφασης «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. Μετονομασία νέας Ανώνυ μης Εταιρείας σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» (Β 1454), όπως ισχύει Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ./6964/α321/ (ΦΕΚ 1949/Β / ) (δι όρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2246/Β / ) από φασης του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Προσωρινή παραχώρηση των κατοικιών που έχουν ανεγερθεί με δαπάνες και επιμέλεια του Υπουργείου Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων, πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο Δήμο Δραπετσώνας για τη στέγαση των ιδιοκτητών των σεισμοπλήκτων προσφυγικών πολυκατοικιών του οικισμού «Καππαδοκία» της περιοχής Αγίου Διονυσίου του Δήμου Δραπετσώνας και καθορι σμός της σχετικής διαδικασίας... 5 Συγκρότηση Οργανωτικού Σχήματος Κλιμακίων ερ γασίας, Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφάλισης και Απονομής και Πληρωμής Συντάξεων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Καθιέρωση Νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο Εξαιρέσιμες στο προσωπικό του ΕΙΚ παράρτημα Θεσσαλονί κης (Ν.Π.Δ.Δ.) προς συμπλήρωση του υποχρεωτι κού ωραρίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6Α ΕΞ2012 (1) Ανασυγκρότηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Διαφοράς του ΔΕΚ Αθηνών και των ΠΕΚ Αθηνών και Πειραιώς, του άρθρου 70 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την υποπα ράγραφο β της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 70 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ) «Κύ ρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», όπως συ μπληρώθηκε και ισχύει με την υποπαράγραφο β της παραγράφου 5 άρθρου 24 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιο λόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». β) Των παρ. 1, 2, 4 και 11, του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α ) «Τροποποίηση της συνταξιοδο τικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρ μοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». γ) Του άρθρου 89 του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 Α ) «Ορ γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». δ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονο μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας..» και του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 2. Την υπ αριθμ. Δ6Α ΕΞ2011/ (ΦΕΚ 2111 Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγ χων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και των Διευθύν σεων αυτής, καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών».

2 4906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το υπ αριθμ. ΓΔ ΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ ΕΞ2011/ έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ θυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α ) τις Επιτροπές Διοικητικής Επίλυσης Διαφοράς του Δ.Ε.Κ. Αθηνών και των ΠΕΚ Αθηνών και Πειραιώς του άρθρου 70 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ), όπως συ μπληρώθηκε και ισχύει με την υποπαράγραφο β της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α) και ορίζουμε ότι στις προαναφερθείσες Επιτρο πές, στις οποίες συμμετείχε ως μέλος ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Φο ρολογικών Ελέγχων, θα συμμετέχει στην θέση του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δη μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ F Αριθμ. ΠΟΛ 1230 (2) Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δο μημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α ) (ΚΕΔΕ), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 599/1977 (ΦΕΚ 160 Α ), με τις οποίες προβλέπεται ότι μπορεί να ανα τεθεί κατ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρο μεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών. β. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α / ) «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα κύ ρωση της σύμβασης πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιή σεών της και άλλες διατάξεις». γ. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του Ν. 4021/ 2011 (ΦΕΚ 218/Α / ), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ρυθμίζει, με απόφασή του τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπρα ξη του τέλους καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. δ. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο γιστικού» (ΦΕΚ 247 Α ), όπως ισχύει. ε. Τις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 1 του άρθρου 55, του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος). στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων». ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ). η. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΠΟΛ 1211/2011 (ΦΕΚ 2298/Β / ). θ. Την υπ αριθμ. Υ 25/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β / ). ι. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τα ποσά του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδο τούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που εισπράττονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο με τη συμπλήρωση της 20ής ημέρας (ή της επόμενης εργάσιμης) από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί. Η από δοση θα γίνεται με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και θα συνοδεύεται με κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα η οποία θα περιέχει υπό μορφή πίνακα τις παρακάτω πληροφορίες: Μήνας/έτος είσπραξης Πλήθος εισπραχθέντων Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Συνολικό ποσό είσπραξης Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (1) Συνολικό ποσό που παρακρατήθηκε (2) Τελικό συνολικό ποσό που αποδόθηκε μετά την παρακράτηση (3)=(1) (2) Το προς απόδοση ποσό της κατάστασης πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της επιταγής. Η ανωτέρω ΔΟΥ, με την παραλαβή της επιταγής, θα εκ δίδει «οίκοθεν» ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνομα της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού προμηθευτή για το ποσό που καταθέτει και για την εισαγωγή των εσόδων αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0224). Η πρώτη κατάσταση θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. συσχε τισμένη με το αποδεικτικό είσπραξης και η δεύτερη θα αποστέλλεται από τη ΔΟΥ στο Γραφείο του τμή ματος Δ της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων στη ΓΓΠΣ προς έλεγχο των αναγραφόμενων ποσών με τα αντίστοιχα ποσά των καταστάσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθ.5 της ΠΟΛ 1211/2011(ΦΕΚ 2298/Β / ). Μετά την πάροδο της ημερομηνίας της απόδοσης εφόσον η ΔΕΗ ή οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν καθυστερήσει να αποδώσουν στο Δημόσιο τα χρηματικά ποσά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που έχουν εισπράξει, καταλογί ζονται με τον οφειλόμενο τόκο υπερημερίας με κατα λογιστική πράξη του αρμόδιου επιθεωρητή, ο οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση. Η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης για ορισμό Επιθεωρητή, θα γίνεται από το Γραφείο του Δ τμήματος της Διεύθυν σης Πολιτικής Εισπράξεων με βάση τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξω τερικού και τη ΓΓΠΣ. Άρθρο 2 Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύ ματος υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίων με βάση τις διατάξεις του άρθ. 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), για τα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4907 ποσά που έχουν παρακρατήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α / ). Τα ως άνω ποσά επιβαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2% τέλος χαρτοσήμου επί του ποσού υπέρ του ΜΤΠΥ και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου. Επίσης, ενεργείται παρακρά τηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8%, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 1 του άρθρου 55, του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος). Άρθρο 3 Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1211/ αντικαθίστανται ως εξής: «Ειδικά για τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδο χεία και κάμπινγκ), οι κοινόχρηστοι χώροι προσδιορί ζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφανείας της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφορούν στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής». Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ F Αριθμ. Φ.446/1/240403/Σ.97 (3) Τροποποίηση της Φ /46/158169/Σ.1931/19 Δεκ 05/ απόφασης ΥΦΕΘΑ «Άδειες Απουσίας» (ΦΕΚ 1813/ τ. Β / ). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Ν. 3421/2005 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 302/τ. Α / ). β. Την υπ αριθμ. Υ27/ απόφαση Πρωθυπουργού «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνι κής Άμυνας Ιωάννη Ραγκούση» (ΦΕΚ 2821/ τ. Β ). γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. δ. Την από 05 Δεκ 2011 σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στο άρθρο 3 της Φ /46/158169/Σ.1931/19 Δεκ 05/ απόφασης ΥΦΕΘΑ «Άδειες Απουσίας» (ΦΕΚ 1813/τ. Β / ) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται και η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών, για την οποία χορηγείται τιμη τική άδεια διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών. Η χορήγηση της εν λόγω άδειας είναι υποχρεωτική και χορηγείται αμέσως μετά την ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων». Άρθρο 2 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Αριθμ. οικ. 3105/386 (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ /2637/ κοι νής υπουργικής απόφασης «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» (Β 1454), όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 του Ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, ανα διάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α 33). β) Του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχει ρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α 314), όπως τροπο ποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρ φωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ ους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α 113), γ) του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρ φωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ ους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α 113), δ) των άρθρων 18 έως 24 του Ν. 2190/1920 «Περί Ανω νύμων Εταιρειών» (Α 37), όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει, ε) των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μι σθολογίου και άλλες διατάξεις» (Α 110), όπως τροποποι ήθηκαν με το άρθρο 26 του Ν. 3091/2002 «Απλουστεύ σεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» Α 330), εφαρμοζομένων αναλογικά, στ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» (Α 98), όπως ισχύει, ζ) του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) και του Π.Δ. 189/2009 (Α 221). 2. Την υπ αριθμ /2637/ κοινή Υπουργική απόφαση «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» (Β 1454). 3. Την υπ αριθμ /4919/ (ΥΟΔΔ 378) κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία έγινε αποδεκτή η πα ραίτηση του Σπυράκου Βασιλείου Ιωάννη από τη θέση του Προέδρου Διευθύνοντος Συμβούλου και του μέλους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) και διορίστηκε ως Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. το μέλος αυτής Βασιλειάδης Κωνσταντίνος. 4. Την ανάγκη ορισμού μέλους στο Διοικητικό Συμ βούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑ ΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

4 4908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τροποποιείται το άρθρο τρίτο της υπ αριθμ / 2637/ (Β 1454) κοινής Υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής: Ορίζεται, ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥ ΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), ο Λιαροκάπης Βελισσάριος του Μηνά, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ F Αριθμ. οικ. 46/Γ4 Επι (5) Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ./6964/ Α321/ (ΦΕΚ 1949/Β / ) (διόρθωση σφάλ ματος ΦΕΚ 2246/Β / ) απόφασης του Υφυ πουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Προσωρινή παραχώρηση των κατοικιών που έχουν ανεγερθεί με δαπάνες και επιμέλεια του Υπουργεί ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πρώην Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. στο Δήμο Δραπετσώνας για τη στέγαση των ιδιοκτητών των σεισμοπλήκτων προσφυγικών πολυ κατοικιών του οικισμού «Καππαδοκία» της περιοχής Αγίου Διονυσίου του Δήμου Δραπετσώνας και κα θορισμός της σχετικής διαδικασίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ YΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και του άρθρου 5 παρ. 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχο μένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκατα στάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το Ν. 867/1979 (ΦΕΚ 24/ Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο κρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α / ). 3. Το άρθρο 10 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α / ) σχετικά με την στέγαση των πληγέντων από θεομη νίες. 4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α / ). 5. Τις υπ αριθμ. οικ./3828/τσεπ 31.1/ και ΔΟ/114/ 1/Φ.1331/ αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την με αρ. πρωτ. οικ/4767/α312/ απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδιάρθρωση της Υ.Α.Σ. 6. Την υπ αριθμ. οικ/7235/α311/ (ΦΕΚ 1997/ Β / ) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ανα διοργάνωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.». 7. Το Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα φών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1799/88, 2052/92, 2229/94 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. καθώς και την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 609/85 και την παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 και όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατα σκευής Δημοσίων Εργων με τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α / ) 8. Το Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α / ) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει σήμερα. 9. Την Κοινή απόφαση Δ16α/04/773/ του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο γραφών». 10. Την υπ αριθμ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου Υπουργείων. 11. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α / ) για το διορισμό των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 12. Την υπ αριθμ. 8172/ (ΦΕΚ 2795/Β / ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη. 13. Το άρθρο 9 του Ν. 1807/1988 (ΦΕΚ 208/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 παρ. 1α του Ν. 3164/ 2003 (ΦΕΚ 17/Α / ). 14. Το άρθρο 35, παρ. 1β 1ε, 2 και 3 του Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α / ). 15. Την υπ αριθμ. οικ./6964/α321/ (ΦΕΚ 1949/Β / ) (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2246/ Β / ) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων με θέμα «Προσωρινή παραχώρηση των κατοικιών που έχουν ανεγερθεί με δαπάνες και επιμέλεια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο Δήμο Δραπετσώνας για τη στέγαση των ιδιοκτητών των σεισμοπλήκτων προσφυγικών πολυκατοικιών του οικισμού «Καππαδοκία» της περιοχής Αγίου Διονυσίου του Δήμου Δραπετσώνας και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας». 16. Την υπ αριθμ. οικ/1243/γ4 Επι/ (ΦΕΚ 368/ Β / ) απόφαση Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία αποφασίστηκε: (1) η παραχώρηση μετά των ως άνω (150) διαμερισμάτων και των ισαρίθμων χώρων στάθμευσης, (2) η εξαίρεση από την κλήρωση για την προσωρινή παραχώρηση των κατοικιών όλων των ισογείων διαμε ρισμάτων και των πέντε (5) συγκροτημάτων πολυκα τοικιών μετά των κατά τα ανωτέρω αντιστοιχούντων σε αυτά χώρων στάθμευσης και (3) η διεξαγωγή της κλήρωσης για την προσωρινή παραχώρηση των διαμε ρισμάτων με τα παρακολουθήματά τους (χώροι στάθ μευσης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. οικ./6964/α321/ (ΦΕΚ 1949/Β / ) απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2246/Β / ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. οικ./1423/ απόφαση της Προϊ σταμένης ΥΑΣ με την οποία συντάχθηκε ο πίνακας των συμμετεχόντων για τη κλήρωση της 27 ης Μαρτίου Το γεγονός ότι διεξήχθη η κλήρωση στις 27 Μαρ τίου 2011 σύμφωνα με το από Πρακτικό Επι τροπής Κλήρωσης. 19. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων που προέκυψαν μετά την πιο πάνω κλήρωση των διαμερισμάτων, απο φασίζουμε: Τη συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ./6964/α321/ (ΦΕΚ 1949/Β / ) (διόρθω ση σφάλματος ΦΕΚ 2246/Β ) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως ακολούθως: α) Στο τέλος της παραγράφου 1.7 της με αριθμ. πρωτ. οικ./6964/α321/ απόφασης του Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις η Υπηρε σία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) δύναται να προβεί σε ανταλλαγή κληρωθέντων διαμερισμάτων με κενά ή κενωθέντα διαμερίσματα του ίδιου ή υποκειμένου ορόφου (συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου).» β) Από την παρ. 2.1 του κεφ. 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ./6964/α321/ απόφασης του Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αντικαθίσταται το ακόλουθο εδάφιο: «Διευ κρινίζεται ότι στην περίπτωση... υπάρχει η ένδει ξη «άγνωστος» για οποιοδήποτε ποσοστό συνιδιοκτησί ας επί του σεισμόπληκτου διαμερίσματος... στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο» ως ακολούθως: «Διευκρινίζεται ότι μόνο στην περίπτωση που στο φύλ λο ελέγχου του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου υπάρχει η ένδειξη «άγνωστος» για ποσοστό συνιδιο κτησίας μικρότερο του 50% επί του σεισμόπληκτου διαμερίσματος, θα παραχωρείται προσωρινά η χρήση του κληρωθέντος διαμερίσματος στο άλλο συνιδιοκτή τη, που έχει εγγράψει το δικαίωμά του (ποσοστό συνι διοκτησίας εξ αδιαιρέτου) στο αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο υπό προϋποθέσεις και όρους που θα καθορι στούν με απόφαση της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.)» γ) Στη παρ το εδάφιο «Στα εν λόγω συμφωνη τικά... εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στα εν λόγω συμφωνητικά... εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού,..... στο αρμόδιο Κτηματο λογικό Γραφείο.» Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Αριθμ. Φ 10021/809/3 (6) Συγκρότηση Οργανωτικού Σχήματος Κλιμακίων εργασί ας, Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφάλισης και Απονο μής και Πληρωμής Συντάξεων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Tις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011 (170 Α ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (98 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 110/2011 (243 Α ). 4. Την απόφαση του ΔΣ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που λήφθηκε κατά την 31/ συνεδρίασή του. 5. Το ΑΠ Γ 54/3/ έγγραφο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 6. Την αναγκαιότητα συντόμευσης του χρόνου αναμο νής για ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και την αύξηση της απόδοσης των υπαλλήλων απονομών και πληρωμών συντάξεων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκκρεμών συνταξι οδοτικών περιπτώσεων πανελλαδικά. 7. Την ανάγκη μείωσης του χρόνου αναμονής για την απονομή των συντάξεων του Ιδρύματος στα πλαίσια της δράσης και των στόχων του Έργου της Επιτάχυνσης Απονομών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφ/νων του. 8. Την ανάγκη υλοποίησης της διάταξης για την έκ δοση προσωρινών αποφάσεων συνταξιοδότησης, όταν δεν είναι δυνατή η χορήγηση της οριστικής σύνταξης, εντός της τασσόμενης από το νόμο προθεσμίας. 9. Την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας με την εξασφάλιση εργασίας, πέραν του προβλεπόμενου ωρα ρίου, για την έκδοση περισσοτέρων συνταξιοδοτικών αποφάσεων, μέσω του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ). 10. Την σημασία όλων των ανωτέρω για αποτελεσμα τικότερη Δημόσια Διοίκηση και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ η οποία θα καθοριστεί με την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από την διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011, αποφασίζουμε: Τη συγκρότηση στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Οργανωτικού Σχή ματος Κλιμακίων εργασίας Ανακεφαλαίωσης χρόνου Ασφάλισης και Απονομής και Πληρωμής Συντάξεων (οριστικών και προσωρινών) για τη διεξαγωγή και τους όρους συμμετοχής στο Έργο Επιτάχυνσης Απονομής Συντάξεων, ως ακολούθως: Ι. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο συντονισμός του έργου ανατίθεται στο Διοικητή ΕΤΑΜ, ως Υπεύθυνο έργου, με αναπληρωτή Υπευθύνου του Έργου τον Υποδιοικητή Β ΙΚΑ ΕΤΑΜ. ΙΙ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Α) Κλιμάκιο Εργασίας Απονομής και Πληρωμής Προ σωρινών και Οριστικών Αποφάσεων Συνταξιοδότησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, που το αποτελούν υπάλληλοι που έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν σε υπηρεσίες Απονομών ή Πληρωμών Συντάξεων ανά συμμετέχον Υποκ/μα ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ως μέλη.

6 4910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο συντονισμός και ο έλεγχος λειτουργίας του Κλιμα κίου Απονομής και Πληρωμής συντάξεων ανατίθεται σε έναν από τους συμμετέχοντες στο κλιμάκιο υπάλληλο που θα έχει το ρόλο του Συντονιστή του Κλιμακίου. Β. Κλιμάκιο Εργασίας Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφά λισης, που το αποτελούν Υπάλληλοι που έχουν υπηρε τήσει ή υπηρετούν σε υπηρεσίες Ανακεφαλαίωσης Χρό νου Ασφάλισης ανά συμμετέχον Υποκ/μα ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ως μέλη. Ο συντονισμός και ο έλεγχος λειτουργίας του Κλιμα κίου Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφάλισης ανατίθεται σε έναν από τους συμμετέχοντες στο κλιμάκιο υπάλληλο που θα έχει το ρόλο του Συντονιστή. Έργο των κλιμακίων: Αναλυτικότερα έργο των Κλιμακίων εργασίας είναι ο προσδιορισμός και ο έλεγχος του χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από υπαλλήλους της Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφάλισης, η έκδοση προσωρινών και οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων από υπαλλήλους των Απο νομών Συντάξεων καθώς και η εκτέλεση των αποφάσε ων συνταξιοδότησης από υπαλλήλους των Πληρωμών Συντάξεων. Σκοπός της συγκρότησης των κλιμακίων είναι η επί σπευση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων, με τη μείωση του χρόνου αναμονής από την υποβολή της αίτησης του ασφαλισμένου μέχρι και τη στιγμή της πληρωμής του, καθώς και η ελαχιστοποίηση του όγκου των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων που έχει σωρευτεί στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ως ρόλοι των μελών του Κλιμακίου Ανακεφαλαίωσης που θα διεξάγουν την αρχική ανακεφαλαίωση και θα συμμετέχουν στα κλιμάκια ανακεφαλαίωσης ορίζονται οι ρόλοι Ανακεφαλαιωτή και Ελεγκτή. Απαιτούμενη απόδοση. Η απόδοση των Ανακεφαλαιωτών ορίζεται σε 75 φα κέλους αρχικής ανακεφαλαίωσης το μήνα, για τον κάθε ανακεφαλαιωτή με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 37 φακέλους, ενώ αυτών που θα διεξάγουν τον έλεγχο ορίζεται σε 225 φακέλους το μήνα για τον κάθε ελεγκτή, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 111 φακέλους. Ως ρόλοι των μελών που θα διεξάγουν την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, και θα συμμετέχουν στα κλιμάκια Απονομών ορίζονται οι ρόλοι του Εισηγητή Απονομών και του Ελεγκτή. Η απόδοση των Εισηγητών απονομής συντάξεων ορίζεται σε 40 αποφάσεις το μήνα, που θα αφορούν αποκλειστικά απονομή κύριας προσωρινής ή οριστικής σύνταξης, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 20 αποφά σεις ενώ για τους ελεγκτές η απαιτούμενη απόδοση ορίζεται σε 120 αποφάσεις, με ελάχιστη δυνατή από δοση τις 60 αποφάσεις. Ως ρόλοι των μελών που θα διεξάγουν την πληρωμή προσωρινών και οριστικών συντάξεων ορίζονται οι ρόλοι του Εισηγητή Πληρωμών και του Ελεγκτή. Η απόδοση των Εισηγητών πληρωμής συντάξεων, ορί ζεται για κάθε εισηγητή σε 75 αποφάσεις πληρωμών το μήνα ( Δελτία αναγγελίας νέου συνταξιούχου ΔΑΝΣ και Δελτία μεταβολών συνταξιούχου ΔΑΜ), με ελάχι στη δυνατή απόδοση τις 37 αποφάσεις ενώ για τους Ελεγκτές η απαιτούμενη απόδοση για κάθε Ελεγκτή, ορίζεται σε 225 αποφάσεις πληρωμών συντάξεων το μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 111. Έργο των συντονιστών ανά κλιμάκιο είναι ο συντονισμός και ο έλεγχος λειτουργίας των Κλιμακίων και ειδικότερα η αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων που θα με τέχουν στη διεξαγωγή του όλου έργου, η εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής και του χρονοδιαγράμμα τος επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων. IV. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Οι υπάλληλοι που θα συμμετέχουν στα κλιμάκια θα πρέπει να έχουν 2ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο ερ γασίας του Κλιμακίου που επιθυμούν να εργαστούν, να έχουν γνώση του ΟΠΣ Συντάξεων, να έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχετικό με την αρμοδιότητα του κλιμακίου στο οποίο θα ενταχθούν και να έχουν πιστοποιηθεί ως εισηγητές με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Β. Επιπλέον ορίζουμε ως προϋπόθεση συμμετοχής τους στις εργασίες των Κλιμακίων η πρωινή απόδο ση στην εργασία τους να μην υπολείπεται ορισμένων απαιτητών ορίων απόδοσης ανά αντικείμενο άλλως θα στερούνται το δικαίωμα συμμετοχής στην αντίστοιχη εργασία κλιμακίου για τον επόμενο μήνα. Για τα μέλη του Κλιμακίου της Ανακεφαλαίωσης, η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωϊνής εργασίας δεν μπορεί να υπολείπεται των 143 φακέλων για τον Ανακεφαλαιωτή και των 286 για τον Ελεγκτή. Για τα μέλη του Κλιμακίου Απονομής και Πληρωμής Προσωρινών και Οριστικών Συντάξεων, και για τους συμμετέχοντες υπαλλήλους των απονομών η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των 80 αποφάσεων (από τις οποίες του λάχιστον οι 40 θα πρέπει να αφορούν απονομή κύριας σύνταξης) για τον εισηγητή και των 240 αποφάσεων για τον Ελεγκτή, για δε τους συμμετέχοντες υπαλλήλους των πληρωμών συντάξεων η σταθερή μηνιαία παρα γωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπο λείπεται των 100 αποφάσεων για τον εισηγητή (εκ των οποίων 60 ΔΑΝΣ και 40 ΔΑΜ), αποφάσεων πληρωμής συντάξεων με προτεραιότητα στη διεκπεραίωση των περιπτώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, των περιπτώσεων παρακράτησης λόγω εξαγοράς, της αναγ γελίας θανάτου συνταξιούχου και διακοπής συντάξεων) και των 300 αποφάσεων για τον Ελεγκτή. Γ. Οι πιστοποιημένοι εισηγητές υποχρεούνται να πα ρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης πολιτών από τα Κέντρα Ενημέρωσης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ) για δύο ημέρες κάθε μήνα. Δ. Τα Μέλη και οι Συντονιστές των κλιμακίων, αλλά και οι τυχόν απαιτούμενες αντικαταστάσεις αυτών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προτεινόμενου έργου, ορί ζονται με αποφάσεις του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ειδικότερα το έργο του Συντονιστή ανά κλιμάκιο θα περιγραφεί με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Κάθε μέλος που θα συμμετέχει με την ιδιότητα του θα αντικαθίσταται αυτόματα με την απώλεια της ιδιότητας του από άλλο πιστοποιημένο εισηγητή. IV. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗ ΜΙΩΣΗΣ Α. Τα κλιμάκια εργασίας για την υλοποίηση του έργου θα απασχολούνται εκτός πρωινού ωραρίου, στο χώρο των Υποκ/των, ενώ θα συντονίζονται, θα κατευθύνονται και εποπτεύονται από τον Συντονιστή. Τα μέλη που θα συμμετέχουν στα κλιμάκια ανέρχο νται σε 1100.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4911 Ο χρόνος λειτουργίας των Κλιμακίων ορίζεται σε 12 μήνες, από έως , με δυνατότητα αντί στοιχης παράτασης του χρονικού διαστήματος λει τουργίας σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης της λειτουργίας τους. Β. Στους συντονιστές και τα μέλη των Κλιμακίων κα ταβάλλεται κάθε μήνα αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010, το ύψος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της οποίας καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφα ση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται από τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ F Αριθμ. Π4/ΓΠ/298 (7) Καθιέρωση Νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο Εξαιρέσιμες στο προ σωπικό του ΕΙΚ παράρτημα Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.) προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου.20 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/τ. Α / ). 2) Την απόφαση / (ΦΕΚ 2741/τ. Β ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη». 3) Την ανάγκη λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Εθνι κού Ιδρύματος Κωφών Παραρτήματος Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.). 4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη περίπου ,00, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΙΚ οικονομικού έτους ) Το υπ αριθμ. 2933/Φ1/ έγγραφο του ΕΙΚ, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση Νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και σύμφωνα με τον νόμο Εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του κανο νικού ωραρίου στο προσωπικό του ΕΙΚ παραρτήματος Θεσσαλονίκης, για το χρονικό διάστημα από έως , για ώρες για Νυχτερινή εργασία, για την ομαλή λειτουργία του σε 24ωρη βάση. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΚ παράρτημα Θεσσαλονίκης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1 Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη της ανωτέρω αποζημίωσης περιορίζεται μέσα στα πλαίσια των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό, με ευθύνη της Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Επίσης η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί από απομείωση πίστωσης άλλης κατηγορίας δαπάνης, εφόσον εντάσσεται στον ίδιο κωδικό και ειδικότερα των λειτουργικών εξόδων του Φορέα. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

8 4912 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 262 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαγορά του υπόλοιπου της εναλλακτικής υπηρεσί ας των αντιρρησιών συνείδησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3415 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 60411/ΥΠΕ/5/01236/ Ε/Ν.3299/2004/29 12 2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3049 16 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 253 7 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυ μάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2061 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «NEW YORK COLLEGE».... 1 Χορήγηση Αδειας Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα