Μηχανές Διέλασης Χρήση στην παραγωγή προφίλ Αλουμινίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανές Διέλασης Χρήση στην παραγωγή προφίλ Αλουμινίου"

Transcript

1 Μηχανές Διέλασης Χρήση στην παραγωγή προφίλ Αλουμινίου Πτυχιακή Εργασία Παπαναστασίου Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : Αναστάσιος Καρκάνης - 1 -

2 Π ε ριεχόμ ενα 1. Ε ισαγω γή 4 2. Ισ τ ορική εξέλιξ η τ ης Εξ ώθησ ης Η Διέλαση ανάλο γ α με τ η ν δι αδι κασ ί α που ακολουθείται Η Υ πέρθερμ η εξώθηση Η Ψυ χρ ός εξώθηση Η Θερμ ή εξ ώθηση Η Διέλαση ανάλο γ α με τον χρ η σιμ οποιού μενο Εξ ο πλι σμ ό Άμ εση εξώθηση Έμμεση εξ ώθηση Υ δρ οστατ ι κή δι έ λασ η Ο δ ηγοί Υδραυ λικών Π ρεσών Ε λαττώματ α Εξ ώθησης Η Διέλαση ανάλο γ α με το επεξ εργαζόμενο Υλικό Μέταλλα Π λαστικό Κ εραμ ικά Η εξ ώθησ η στην επεξ εργασία τροφ ίμων Σ χεδιασμ ός Πρ οφ ί λ Μήτρες Π αρ ασ κευ ή Μήτρας Σ χηματισμ ός Μήτρας Δι αδι κασ ί α γι α την κατ ασκευ ή μ η τρ ών διέλασης

3 1 1. Ρ οή του ημικατε ρ γασμ ένου μ ε τάλλο υ στη Μ ήτρα Δο κιμ ή τ ης μ ή τρ ας και διορθωτι κές επεμβάσ εις γι α τ ην βέλτι στη παραγω γ ή και συ ν τήρησ η τ ης Περιγρ αφ ή της διαδι κασ ίας Δι έ λασης Αλουμινί ου Ανθρώπι νο δυ ναμικό μ ο ν άδ ας διέλασης Αριθμός ατ όμων, επί πε δ ο γνώσεω ν και αρμοδι ότητες Αρμοδι ό τητε ς και γνώ σεις του τεχνολόγου μ η χανο λόγου μ η χαν ι κού

4 1. Εισα γωγή Ε ξώθηση είναι μ ι α δ ι αδι κασ ία που χρ η σιμ ο πο ιείται γ ια τ η δ ημιουργί α αντικε ιμένω ν ε νός σ τ αθερού συ γ χρ ονισμένου προφίλ. Ένα υ λι κό που ω θείτε ή περνά μέσα από τ ο καλού πι από τ η ν ε πι θυμητή δ ι ατομ ή τ ου. Τ α δύ ο β ασ ικά πλεονεκτ ήμ ατα αυτής τ η ς δ ιαδι κασίας σ ε σ χέση με άλλες β ιομ η χανο ποιημ ένες δι αδι κασ ίες είναι η ι καν ότητά της ν α δ ημ ιου ργεί πολύ πολύ πλο κε ς δ ι ατομ ές και υ λικά εργασ ί ας που είναι εύ θραυστα, δ ι ότι τ ο υ λι κό συναντά μ όνο θ λίψ η και δι άτ μ ησ η. Ε πί σ ης τα τ ε λι κά τ μ ήμ ατ α έχουν ένα εξαιρετικό φινίρισμ α επι φ αν είας. Η εξώθησ η μ πορεί ν α ε ί ναι συ νε χής ( θεωρητι κά μ πορεί ν α παρ άγε ι υ λι κό ε π 'αόριστου μ ή κους) ή ημι - συνεχής ( ν α παρ άγε ι δ η λαδή πολλά τ εμ άχι α). Η δι αδ ι κασία της εξ ώθησ ης μ πορεί ν α γί ν ει μ ε το ζεστό ή κρύ ο υ λικό. Η δ ι αδ ικασία αρ χίζει με τ η θέρμ ανση τ ης πρ ώ της ύ λης. Ε ν συ νε χεία φ ορτώ νε τ αι στο δ οχείο τ ης πρέσας. Έν α ανδρ είκε λο τ ο πο θετείται πίσω από τ ο υ λικό γι α ν α τ ο φράξ ει ό που στη συ νέ χεια το σ τ έ λε χος του ε μβόλου πιέζει τ ο υ λικό γ ια ν α τ ο προω θήσει έξω από τ ο καλού πι. Α ρ γό τ ερα στην εξώθηση τ ο προφίλ τ ραβιέται τ ε ντωμένο προκε ιμένου να ι σιώσει. Αν απαι το ύνται καλύτερες ι δι ό τητες τ ότε μ πορεί ν α υ ποστεί θ ερμ ι κή ε πεξ εργασία ή κρύ α

5 Η μικατε ργασμένο Υ λικό Μ ή τρ α Τ ε λι κό Προϊόν 2. Ι στ ορικ ή εξέλιξη της Εξώθηση ς Τ ο 1797, ο J o seph Bramah κατοχύρωσε τ η ν πρώτη δ ιαδι κασία ε ξώθησης γι α το σ ω λήνα μ ο λύβδου μ ε δ ί πλωμα ευρεσιτεχνίας. Κ ατασκεύ ασ ε μια πρέσα ( εικ. 2.1) γ ι α τ ην παραγω γ ή σ ω λή νων συ γ κε κριμ ένης δι αμ έ τρ ου και μ ή κους χω ρίς ενώσεις μ ο λύβδου και άλλων μαλακών μετάλλων. Π εριελάμβανε τ η ν προθέρμ ανσ η το υ μ ετάλλου και έ πε ι τα τ ον καταναγκασμ ό του μ έσω ενός κύ βου μ έσω ε ν ός προσαν ατολισμ ένου προς το χέρι δύ τ η. Ε άν μ ια δύ ναμη ασκούταν σ το μ ικρότερο έ μβολο, αυ τό θα μεταφραζόταν σ ε μ ι α μ εγαλύ τε ρ η δύ ν αμη σ τ ο μεγαλύ τε ρο έ μβολο. Η δι αφορά στις δύ ο δυ ν άμ εις θα ήταν ανάλογη - 5 -

6 προς τη δι αφορά στην περιοχή τ ων δύ ο εμβόλω ν. Σ τ ην πραγμ ατι κότητα ο ι κύ λι ν δρ οι ενεργούν με παρ όμ οιο τρ ό πο, δ η λαδή έ ν ας μοχλός χρησιμ ο ποιείται για να αυ ξήσει τη δύναμη που ασ κείται. Ε ι κό ν α 2.1 Πρέσα Μολύβδου ( Bram ah, 1797) A. Θ άλαμος Τήξ ης B. Έμβολο C. Σ ω λήνας Στήριξ ης D. Σ ω ληνο ειδής Άξονας E. Σ ω λήνας Εξώθησης - 6 -

7 Γ ι α ν α ο δ ηγηθεί το κράμ α λιώνει σ τους 3 27 o C και οι περισσότε ροι τύ ποι κρ αμ άτω ν σε ακόμ α χαμ η λότερη θ ερμ ο κρ ασία, έ τσι ώ στε αυτό το υ λι κό μ πο ρεί ν α σ χημ ατι στε ί με χαμηλά φορ τί α ακόμη και σε 80 o C. Ο υ δρ αυ λι κός τύ πος του έχει πο λλές β ιομ η χανι κές εφ αρμ ογές ακόμ α και σήμερα. Τ ό τε η υ δρ αυ λική εφ αρμοσμένη μηχανική ή τ αν μια σ χε δ όν άγνω στη ε πιστήμ η, ο Bramah μ αζί μ ε τ ον William G eorge A r mstrong ή τ αν από τ ους δύο πρωτοπό ρους σ ε αυτόν τ ον τ ομ έ α. Ως ε κ τού το υ, η δ ι αδι κασ ία ν α ο δηγηθεί το υ λικό ώστε ν α γ ί νε ι η εξώθηση ή τ αν η σημ αντικότερη μ έ χρι το τέ λος τ ου δ έ κατ ου έ ν ατ ου αιώνα. Πο λλά από τ α σ ημ αν τι κά σ τ οιχε ί α τ ης δ ιαδικασίας χρησιμ ο πο ι ο ύνται μέχρι σ ήμ ερα, ωστό σο η δ ι αδι κασ ία αυτή αν απτύ χθηκε κατά τη δ ι άρ κεια αυ τ ής της περιόδου. Ο υ δρ αυ λι κός τύ πος ε ί ν αι ακόμ α γνωστό ς ως τύ πος Bram ah μ ε τ ά από τ ον ε φευ ρέτη του. Ο πρώτος σ χεδιασμ ός μίας κάθ ε της υ δρ αυ λι κ ής δι έ λασης γι α μ ό λυβδο αναπτύ χθηκε από το ν Άγγλο Thom as Burr το ( εικ. 2.2). Εί χε έ να δ ο χείο Α, ένα στέλε χος εξώθησης με έ ν α μ η χανου ργικό ε πίθεμ α πί εσης, έ ν α σ πε ίρωμα, και έ ν α καλού πι Β τ ο ο ποίο ή τ αν σ ε θέση ν α αντικατ ασταθ εί. A. Δ ο χείο B. Μ ή τρ α C. Σ τ έ λε χος εξώθησης D. Σ ω λήνας εξώθησης Ε ι κό ν α 2.2 Πρώτη υ δρ αυ λι κή πρέσα μολύβδου, (Th. Burr, 1820) - 7 -

8 Η Α γγλία έ παιξ ε πρωταγω νι σ τι κό ρόλο σ τ ην εξ ώθησ η καθώς και σ ε πολλούς τομ είς τ η ς εφ αρμοσμένης μ η χανι κής. Χ ρησιμοποιήθ ηκε μ ό λυβδος γ ι α τ η ν δ η μιου ρ γί α σωλήνω ν ύ δρ ευσης. Αγγλι κές εφευ ρέσεις από τ ο δ έ κατ ο ένατο αιώνα είναι και η γέφυρα τω ν καλου πιών ( μ ητ ρών), καθώς και η έμμεση δι αδι κασία εξώθησης. Ο H anson, ο ο ποίος ήδ η από τ ο παρήγαγ ε σωλήνε ς μ ο λύβδου από έ ν α σ τ ερεό ημικατε ρ γασμ ένο κράμ α (billet) μ έσω ε νός ο λοκληρωμένου συ σ τήμ ατος καλουπιού μ ε έ να σ τ αθ ερό επίθεμ α πί εσης που μπορού σε να αντικατ α σταθ εί (ε ικ. 2.3). Ρυθμιζόμενη μήτρα Γέφυρα και Άξονας Γέφυρα Ε ι κό ν α 2.3 Η πρώτη μ ή τρ α με γέφυρα ( I. and C. Han son 1837) - 8 -

9 Ο H ammon ανέ πτυξε τ η θέρμ αν σ η τω ν κομματ ιών που απαρτί ζου ν τ ο ό λο το σύστημ α μ ε φυσικό αέ ριο το Η έναρξ η τ ης η λεκτ ρ οκίνησης ανο ί γει μια ν έ α αγο ρ ά γι α τ ο μ ό λυβ δο ως υ λι κό ε πένδυ σης σ τ η δ ημ ιου ργία καλωδί ου. Ο πρ ώτος τύ πος μ ανδύα καλωδί ου κατ ασκευ άσ τ η κε από το ν Bo r el l το 1879 ό που μ ε την δι έ λασ η δ η μιου ρ γείτε απευ θείας πυρήνας καλωδίου. Η δι αδι κασ ία β ε λτιώθηκε το από τον W erner von S i em en s. Ο Al ex an der Di ck κ ατάφερε ν α αναπτύξει τ η ν δ ιέλαση μ ε την δ η μιου ρ γί α ε πεξ εργασ μένω ν μ ετάλλων τ α ο πο ί α ε ίχαν υψηλό τε ρα σ ημ εία τ ήξ ης. Γι αυτό και θεω ρείται ο πατέρας τ ης δ ιέλασ ης. Το ο Di ck κατοχύρωσε τ η ν πρέσα η ο πο ί α ή τ αν ειδικά κατασκευ ασμένη για παραγ ωγή ράβ δων ορειχάλκου (εικ. 2.4). Ε ι κό ν α 2.4 Η πρώτη πρέσα παρ αγω γ ής Ορείχαλκου ( A. Dick, 1894) D. Σ φ ήνες E. Μ ή τρ α και υποστήριγμ α μ ήτρας F. Α ν τ ικαθιστάμ ενη μήτρα - 9 -

10 Η ι δέα τ ου ήταν να ρ ί χνει υγρό μ ε τ άλλου στο κάθετα προσανατολισμ έ νο δ ο χείο και ν α τ ο αφήσ ει ν α στερεοπο ι ηθ εί. Μετά τ η ν περιστροφή του δ ο χείου σε ο ριζόντια θ έση, το πρ οϊόν εξωθού ν τ αν μ ε την αρχική του θ ερμ ό τητα μέσω τ ης μ ήτρας F, η πί εση τ ου νε ρού έ σ πρ ω χνε απευ θείας τ ο σ τέ λεχος πρ ος τ α εμ πρός. Ε πί σης είχε έ να ε πίθεμ α πίεσης που προστατευ όταν από τ η ν θερμό τ ητα τ ου ημ ι κατ εργασμένου κρ άμ ατος ( b illet ) και εμ πόδιζ ε την αν άποδη εξώθησ η του μ ετάλλο υ. Η μ ήτρα και η υ ποστήριξ ή τ ης, E, ή τ αν σφραγι σμ έν ες από δύο σφήνες, D. Αυ τές άνοιγαν σ το τέ λο ς τ ης δι αδ ι κασίας τ ης εξ ώθησης, η μ ή τρ α απελευθερωνόταν και η εξ αέρωση γι ν όταν μ ε τ η ν απο μ άκρυ νσ η του σ τ ε λέ χου ς. Ε ι κό ν α 2.5 Υδρ αυ λι κή Πρέσα Δι έ λασ ης (1895) Ε πειδή το δοχείο ήταν από χυτοσίδηρο ή από χάλυβα έ τε ι νε ν α ρ αγί σει σ τ ο πλαίσιο από τ ις θ ερμ ο κρ ασίες που αναπτύσσονταν, αναπτύ χθηκε έ τ σι ένα δ ο χε ίο από χύτευση ε ν ός καυ τού μ ε τάλλου που πολυχρησιμοποιήθ ηκε το Ωσ τό σο οι μεμ ονωμένοι κύλι ν δρ οι απλά ή τ αν απλώς μονωμένοι από σκόνη γρ αφ ίτη και βόρακα

11 Τ ο Al ex ander D i ck κατο χυ ρώνε ι τ ο πρώτο ο λο κληρωμένο σύ στημ α μ ή τρ ας παίρνο ν τ ας δίπλωμα ευ ρεσιτε χν ί ας (εικ. 2.6). Ε ι κό ν α 2.6 Η πρώτη μ ή τρ α με γέφυρα ( A. Dick, 1897) Η κατασ κευή πρεσών εξ ώθησ ης μ ε ικανότητες 7ΜΝ ε νε ρ γο ποιεί τ ην χρησιμ ο ποίηση μεγαλύτερων ημ ικατε ρ γασμ ένων κομματ ιών κρ άμ ατος δ ί νο ν τ ας έτσι τ η δυ ν ατ ό τητα οικονομικότερης παραγω γής. Η υ δρ αυ λι κή πρέσα νερού τ ροφοδοτείτε από μ ι α πίεση ν ερού ό που τ ο σύ στημ ά της αποτελείται από αν τ λίες και συσσωρευτές. Το ζεστό ημ ικατεργασμ ένο κράμ α φορτωνόταν μ ε τ α χέρια μ ε λαβ ίδες. Μ ε τ α χέρια και μ ε λαβ ίδες γ ι νό τ αν και ο έ λεγχος της ακολουθίας τ ης δι αδι κασ ί ας τ ης εξώθησης ό πως και η αντιμ ετώ πιση τω ν παρ αγόμενων κομματι ών. Ο ι ρ αγδαί ες εξ ε λίξ εις σ τι ς αρ χές τ ο υ εικο στού αι ώνα ε ί χε ως αποτέλεσμα τ η ν αντικατάσταση τ ης διαδικασ ία ς εξώθησης τ ε λε ίως από

12 τ η ν προηγούμενη πρότυ π η δι αδι κασ ί α γ ι α τ η ν παρ αγ ω γ ή ρ άβ δω ν. Π ε ρισσότερες από 2 00 πρ έσες δι έλασης, ως ε πί τ ο πλείστο ν για ο ρείχαλκο, ε ί χαν ή δ η κατασ κευ ασ τεί από το ( κυρίως από τ ην Γ ερμ ανι κή ε ταιρεία K r u pp - G ruson). Ω σ τ όσο, ακόμ η και τ μήμ ατα χάλυβα είχαν εξωθηθεί από το Σ τ η δ ε καε τί α τ ου , η εμ πε ιρία έδειξε ό τ ι η ομοκεντρικότητα τ ων ε σωτε ρικώ ν και εξωτερικών τ οίχων το υ σ ω λήνα ή τ αν καλύτε ρα γι α τους τ ύ πους τ ων κάθετω ν υ δρ αυ λικώ ν πρ εσών, ε πειδή είχαν τ η ν ευνοϊκή ε πίδρ ασ η τ ης β αρύτητας. Ο άξ ο ν ας ή ταν βιδωμένος στο σ τ έ λε χο ς και τ ο δ ι ατρυ πούσαν ημικατεργασ μένα κομμ άτια κράμ ατ ος. Σ τη δ ε καετία του , πο λλές κάθετες πρ έσες κατ ασ κευ άσ τ η καν ( από τ ις ε ταιρείες S chloem ann και H yd r aulik), αλλά τ ώρα με ανεξ άρ τ ητ η κίνησ η τω ν αξόνων και αυ τόμ ατη λε ιτουργί α γ ι α τ η ν παρ αγω γή χαλκού και ο ρειχάλκου σωλήνα. Η κατασκευ ή τ ω ν κάθ ε τω ν πρ εσών σ τ αμ άτησε περίπου το 1 965, όταν κατέ στη δ υ ν ατ ό ν α β ελτιώσου ν τ ην ε υθυ γρ άμμιση τ ου κεντρικού τύ που πρέσας, την καθ ο δήγησ η του δ ο χείου, τ ο σ τέ λεχο ς, και τ ους άξονες σ ε τ έτοιο β αθμ ό που σωλήνες με ε παρκή ο μοκε ν τρ ι κό τ η τ α παρ ή χθ η σ αν σ ε ο ριζό ν τι ες πρέ σ ες. Π αρ ά τις υψηλέ ς κυ κλι κές ταχύτητε ς, με τ ης πρ έσες μέγι στης χωρητι κότητας 1 6 Μ Ν δεν είχαν την απαιτού μενη δύ ν αμ η γι α τ ην ε πεξεργασία μεγάλων η μικατε ργασμένω ν κομματ ιών πρώτης ύ λης. Γύ ρω σ το 1933, η κάθετη μ η χαν ι κή πρέσα κατοχυ ρώθηκε με δ ί πλωμα ε υρε σιτε χνί ας από τ ο ν S inger ό που και άρ χι σε η μ αζική παρ αγω γή χαλυβδοσωλήνων. Ο ι ε ν λό γω κάθετες πρέσες σωλήνων με τις πολλές δ ι αδρομές τ ου εμ βόλου αν ά λεπτ ό γι α τ η μ αζική παραγω γή χαλυβδοσωλήνω ν έ χου ν αν τ ικατασ τ αθ εί σε μεγάλο β αθμ ό από κυλι όμενες δι εργασίες που λειτουργούν πι ο οικονομ ι κά και με υψηλό τ ερη παραγ ωγικότητα. Δ ο χεία τ α ο πο ί α παράγο ν τ αν γι α μ ε γάλο χρονι κό δ ι άσ τημα ως μ ονάδες πολλαπλών κομματι ών τ α ο ποία δεν ε ί χαν υ ποστεί καμιά δι ορθωτι κή παρέμβαση μ πορούσαν να λε ιτουργήσουν μόνο σε συ γ κεκριμένες πιέσεις ε ξώθησης τ ης τ άξης τω ν 300 N /mm 2. Ή τ αν μόνο η ε ισαγω γ ή των προεντε τ αμ ένων δοχείων τ α ο ποία αποτελού ν τ αν από δύ ο ή τρ ία κομμάτ ι α που ε πέ τρ εψ αν υψηλό τε ρες πιέσεις εξώθησης. Κ ι ν ητά δοχεία ε ν εργο ποιούσαν τ η φ ό ρτωση του η μικατεργασ μένου κράματος όμ ως η απόρριψ η τ ου έ πρ ε πε ν α β ε λτ ιωθεί. Η εισαγωγή της η λεκτρικής θ έρμ ανσ ης τ ω ν δ ο χείων ( ανθ ε κτ ικότητα και αργότερα ε παγω γή θ έρμ ανσ η ) τ ο αντικατέστησε την ή δ η χρησιμ ο πο ιήσιμ η κατ ά τ ο παρελθ όν αερίου ή θ έ ρμ αν σ ης άνθρακα και ε πέτρεψ ε την μεταποίηση τ ου αλουμινίου (ε ικ. 2.7)

13 Ε ι κό ν α 2.7 Το πρώτο ηλεκτρικό δοχείο μ ε επαγ ωγή θερμότητας 1933 Η τ αχεία ε πέκτ αση τ η ς τ ε χν ο λο γί ας της εξώθησης από το ο δήγησε σ ε εντατι κή έ ρευ να τ ω ν θ εω ριών περί δι αδι κασ ίας τ ης ρ ο ής και τ ης τ ε χνο λογίας της παρ αμ όρφωση ς. Αυτά ο δ ή γ ησ αν σ ε ν έες ε ξελί ξεις σ την κατασκευ ή πρέσας και στον τεχν ο λο γικό εξ ο πλι σμό. Γ ι α μεγάλο χρονικό δι άστημ α αποτε λούσε πάγι α πρ ακτική γ ι α τ ο ν σ χεδιασμ ό κάθ ε πρέσας η κάλυψη τ ων αναγκώ ν τ ης εφ αρ μογής και του πελάτη. Γύρω σ το , πο λλαπλώ ν ε ι δώ ν πρ έσες εξώθ ησ ης που θ α μ πορούσαν ν α είχαν χρησ ιμοποιηθ εί παγκοσμίως αναπτ ύ χθ η καν στην Ε υρώπη. Π αρά τ ο γ εγονός ότι η Al can έχει ε πεξ εργασ τε ί αλουμίνιο σε ο ριζό ν τι α πρέσα από το 1918, η ε πανάσ τ ασ η τ ης δ ι έ λασ ης αλουμινίου ήρθε με την κατασκευ ή αε ρόπλο ιων και αεροσκαφώ ν. Λόγο τ ης δυσκο λίας ε ξαγω γ ής υψηλής αν το χής κραμ άτω ν αλουμινί ου η δι έ λασ η αν απτύ χθηκε τ η

14 δ ε καε τ ία του ( αλουμινί ου, χαλκού και προϊόντω ν μεγάλων δ ι ατομ ών που απαιτού σ αν ισχυ ρές πρ έσες ). Η μ ε γ αλύτερη πρ έσα δ ιέλασ ης που κατ ασκευ άστηκε μ έ χρι το είχε μ ια δύ ν αμ η του τ ύ που 1 25 MN. Γύρω σ το , η πρ ο - συ ν αρ μολογημ ένη πρέσα κρ ουστι κού τ ύ που μ ε άμ εση μ εταβλη τ ή ρ οή λαδιού ( το ποθετημένη πάνω από τ ην πρέσα), και με ο λισθαί νο ν καλού πι ή περιστρεφ όμ ενο γ ι α τ ην τ αχεία αλλαγή τ ου, αναπτύχθηκε στις Η ν ωμένες Πο λιτείες. Αυ τό ε πέτρεπε να αναπτυ χθού ν ο ι σύ ντομ οι νεκροί κύκλο ι. Αυ τές οι πρέσες γι α τ α κράμ ατα αλουμινίου κατασκευ άζονται μ ε φορτί α πρ εσών 1 0 μ ε 3 0 MN. Έδ ωσαν τ η β έ λτ ιστη παραγω γ ή σε συ ν δυ ασμ ό μ ε έ να υ ψηλής τ αχύ τ ητας φ ούρνο ημικατεργασ μένων κομματ ιών κράματο ς μ προστά από τ η ν πρ έσα και ε νό ς συστήμ ατος χειρισμ ού με μ η χάν η μ α τ εντώματος και πριόνι γ ι α τ ο πρ οφ ί λ μετά τ ην πρέσα. Πρ οφ ί λ αλουμινίου γι α παράθυρα και πατ ζούρια θ α μ πο ρού σαν σ τ η συ νέ χε ι α ν α παρ αχθού ν οικονομικό τ ερα. Φούρνος προθέρμανσης πρώτης ύλης Πριόνι ζεστής κοπής Τανυστικό Σύστημα έλξης προφίλ Φούρνος Τεχνητής Γήρανσης Πρέσα Σύστημα στοίβαξης προφίλ Ε ι κό ν α 2.8 Ολοκληρ ωμένη ε γκατάσ τ ασ η διέλασης αλουμινίου Α ν και τ α πειράματα από τ ο ν R. G enders (1 921, σ την Α γ γ λί α) σ ε έ μμεση εξ ώθησ η οδήγησ ε σ τ η ν κατ ασ κευ ή αυτών τ ων πρεσών από το , η ε πανάσ τ ασ η της δι αδι κασ ίας αυτής ήρ θε με τ ην έμμεση ε ξώθηση σύρμ α ο ρειχ άλκου από τ ην ( H yd r aulik Co.). Η εξ έ λιξ η τ ων σ χεδίων και η ανάγ κη ν α εξωθηθεί ακόμα και τ ο πιο δύσκολο κρ άμ α

15 αλου μινί ου εξ ασφάλισε τ η ν αυξανό μενη εφ αρμ ογή τ η ς παρ ούσας δ ι αδι κασ ίας, τ ης έ μμεσης εξώθησης. Α ντίθετα, η διαδικασ ία της υ δρ οστατ ι κής εξώθησης πέτυ χε μόνο σε πολύ εξειδικευμένες εφ αρ μογές, παρά τ ις ε κτε τ αμ ένες έρευ νες και τις πολυ άρ ιθμ ες δ ημοσιεύσεις. Ένα παράδειγμα είναι η εξώθησ η σύνθε τω ν υλι κώ ν. 3. Η Διέ λα ση ανάλογα με τη ν δια δικασία που ακολουθε ίται 3. 1 Υπέρθερμη ε ξώθηση Η Υ πέρθερμη εξώθηση γί νε τ αι σ ε υψηλή θ ερμ οκρασ ία για τ η δι ατήρηση τ ου υ λικού από τ η σ κλήρυνση και ν α καταστεί ευ κο λότερη η ώ θ ησ η του υ λι κού μέσω του καλου πιού. Οι περισσότε ρ ες ζε στές εξ ωθήσεις γί ν ονται σ ε οριζό ν τι ες υ δρ αυ λι κές πρέσες, που κυμαί νο ν ται από 250 έω ς τ ό νου ς. Πι έσεις μ εταξύ 3 0 και 7 00 M Pa ( 4400 psi σε ), ως εκ τ ού του απαι τ είται λίπανσ η, η ο ποία μπορεί να ε ί ναι λάδι ή γρ αφ ί της γι α χαμηλό τε ρες θ ερμοκρασ ίες εξ ώθησ ης ή πο ύδρα γι α τ η ν υψηλό τε ρη θ ερμ ο κρ ασία εξ ώθησης. Τ ο μεγαλύ τε ρο μειονέ κτημ α της δι α δ ι κασίας αυτής είναι τ ο κόστος γι α τ α μ η χαν ήμ ατα και τ ην συ ν τήρησ η τους(εικ ). Ε ι κό ν α Πρέσα Υπέρθερμ ης εξ ώθησης

16 Θ ε ρμοκρασία καυ τής εξώθησ ης γι α διάφορα μέταλλα Υ λικό Θ ε ρμοκρασία [ C ( F)] Μ αγνήσιο ( ) Α λουμίνιο ( ) Χ αλκός ( ) Χ άλυβα ( ) Τ ι τ αν ίου ( ) Ν ι κέλιο ( ) Π υρίμ αχα κράμ ατα (4000) Η δ ι αδ ι κασία τ ης εξώθησ ης ε ί ναι γε νικά ο ι κο νομ ι κ ή κατά τ η ν παρ αγω γ ή μ εταξύ τω ν δι αφ όρων κιλώ ν και πολλών τ ό νω ν, αν άλογα μ ε τ ο υ λι κό που εξωθείτε (ε ι κ ). Ε ι κό ν α Προφ ίλ Αλουμινί ου Υ πέρθερμ ης Εξώθησ ης

17 3. 2 Η Ψυχρ ό ς εξώθηση Η Ψυ χρ ός εξώθηση γ ί νε τ αι σ ε θ ερμ ο κρ ασία δωματί ου ή κοντά σ ε αυ τήν. Τ α πλεονεκτ ήμ ατα αυτής της εξ ώθησ ης αντί τ ης υ πέρθερμ ης είναι η έ λλειψ η τ ης οξ είδω σ ης, υψηλότερη αντοχή που ο φείλεται σ τ η ν κρύα ε ρ γασία, πι ο μ ι κρές ανο χέ ς, καλή ε πιφ άνε ι α, και υψηλές τ αχύ τ ητες δ ι έ λασης, ε άν τ ο υ λι κό υ πόκε ι ται σε σύ ν τομ η θέρμ ανσ η. Υ λικά που συ ν ηθ ί ζο ν τ αι ν α χρησιμοποιού νται σε ψυχρή δι έ λασ η είναι: ο μ ό λυβδος, ο κασσίτερος, τ ο αλουμίνιο, ο χαλκός, το ζιρκό ν ιο, τ ο τ ι τ άν ιο, τ ο μ ο λυβδαίνι ο, το βηρύ λλι ο, τ ο β ανάδι ο, το ν ιόβιο, και ο χάλυβας. Ε ι κό ν α 3.2 Πρέσα Ψυ χρής εξώθησης Π αραδείγμ ατα πρ οϊόντω ν που παρ άγο νται από αυτή τ η δ ιαδικασ ία είναι: πτυσσόμ ενοι σ ωλήνες, περιπτ ώσεις πυροσβεστήρων, κύ λινδρ οι αμορτισέρ, έμβολα αυτο κι ν ή του, και ημ ιτελή εργαλεία

18 3. 3 Η Θερμή εξώθη ση Η Θ ερμ ή εξώθησ η γ ίνεται υψηλοτέ ρα από τ η θερμ οκρασία δωματίου, αλλά κάτω από τη θ ερμοκρ ασία κρυσταλλοποίησης το υ υ λι κού, οι θ ερμ ο κρ ασίες κυ μαίνονται από 800 μ ε F (4 24 μ ε 975 C ). Σ υνήθως χρ ησ ιμοπο ιείται γ ια ν α ε πιτευ χθ εί η σωστή ι σορροπί α τ ων δ υνάμ εω ν που απαι τ ούνται, τ ην ο λκιμ ότητα και τ ις τελικές ιδιότητες ε ξώθησης. Ε ι κό ν α 3.3 Πρέσα Θερμ ής εξώθησης 4. Η Διέ λα ση ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο Εξοπ λ ισμό Υ πάρχου ν πο λλές δ ι αφ ορετικές παρ αλλαγές του ε ξοπλισμού δ ιέλασης. Α υτές διαφέρου ν λό γ ω τε σσάρ ων βασι κών χαρακτηρ ιστι κώ ν: 1. Κ ί νηση της εξώθησ ης σε σ χέ ση μ ε το έμβολο. Α ν τ ο καλού πι κρατε ίται σ ε σ τ άση και τ ο έμ βολο κι ν είται προς τ ην κατεύ θυνση αυ τ ή ο ν ομ άζε τ αι "άμ εση εξ ώθησ η ". Α ν τ ο έμ βολο δι ατηρείται ακίνητο και το

19 καλού πι κινείται πρ ος τ ο έμβολο τ ό τε η δι αδ ι κασία ο ν ομάζεται "έμμεση ε ξώθηση". 2. Η θέση της πρ έσας, κάθετα ή οριζό ν τι α. 3. Ο τύ πο ς της, είτε υ δρ αυ λι κά ε ίτε μηχανικά. 4. Το ε ίδος τ ου φορτίου που ε φαρμ ό ζε τ αι, είτε συμβατικά ε ίτε υ δρ οστατ ι κά. Μ ί α ή δύ ο μονάδες, που κι νού ν τ αι μ ε η λεκ τρικό κινητήρ α, ή έ να έ μβολο, καθοδηγείται από υ δρ αυ λική πίεση (συ χνά χρησιμοποιούνται γ ι α τ ον χάλυ β α και κράματ α τ ιτανί ου ), πίεση λαδι ού ( γι α τ ο αλουμίνιο), ή σ ε άλλες εξ ειδικευ μένες δ ιαδικασίες, ό πως κύ λι ν δροι μ έσα σε έ να δ ι άτρ η το τύ μ πανο γ ι α τ η ν παραγ ωγ ή πολλών τ αυτόχρ ο νω ν ρ οώ ν υ λικού Άμεση εξώθηση Η Άμ εση εξώθηση, είναι γνωστή ω ς ε ξώθηση πρ ος τ α εμ πρός, είναι η πιο συ ν ηθ ισμ ένη δι αδι κασία εξ ώθησ ης (ε ι κ. 4.1). Λειτο υργε ί με την τ ο ποθέτησ η τω ν ημικατε ργασμένω ν κομματι ών πρ ώτης ύ λη ς σε ένα βαρύ δ ο χείο. Το ημ ικατεργασ μένο κομμάτι ω θείται δ ι α μέσου τ ου καλου πιού από έ ν α έμ βολο. Υπάρχει ένας ψεύ τικος φραγμός μεταξύ του εμβόλου και ημικατε ρ γασμένου κομματ ιού για ν α δι αχωρίζονται. Τ ο μεγάλο μ ειονέκτ ημ α αυ τ ής τ η ς δι αδι κασ ί ας είναι ό τι η δύ ν αμ η που απαι τε ίται γ ι α ν α ε ξάγετε τ ο ημικατε ργασμένο κομ μάτι πρώτης ύ λης είναι μ εγαλύ τε ρ η από αυτή που χρειάζεται από τ ην έμμεση δι αδι κασ ία ε ξώθησης, λό γω τω ν δυνάμ εω ν τρ ιβής που αναπτύσσονται από τ ην ανάγκη ν α δι ασχίσει το ημικατε ρ γασμ έ νο κομ μ άτ ι κατά μ ή κος το δ ο χείο. Εξαιτί ας αυ τού απαι τ είται ν α αναπτυ χθεί η μ εγαλύτερη δύ ν αμη κατά τ η ν έ ν αρξ η της δι αδι κασ ί ας και σ ι γ ά -σιγά ν α μειώνεται, έως ότου τ ο ημ ι κατεργασμ ένο κομμάτι εξ αντληθ εί ( απορροφ ηθ εί ). Σ τ ο τέ λος του κομματ ιού η δύ ν αμ η αυξάν ε τε σ ημ αν τ ι κά, δι ότι τ ο ημ ικατεργασμ ένο κράμ α είναι λεπτό και τ ο υ λι κό πρ έ πει ν α ρέει ακτινωτά προς τ ην έξ οδο τ ου καλου πι ού

20 Η μικατε ργασμένο κομμάτ ι πρώτης ύ λη ς Χ ι τώ νι ο Δ ο χείου Δ ο χείο Μ ή τρ α Σ τ έ λε χος Ε μβόλου Υ ποστήριγμ α Μ ή τρ ας Δ ι έ λασ η Κ ομμάτι χάλυβα που ε μ πο δί ζει την δι αρροή τ ου μετάλλου Ε ι κό ν α 4.1 Διαδ ι κασ ί α Άμ εσης εξώθησης 4. 2 Έμ μεση εξώθη ση Σ τ η ν έμμεση ε ξώθηση, γ νωστό και ως πρ ος τ α πίσω δι έλα ση (ε ι κ. 4.2), τ ο ημ ι κατεργασμ ένο κομμάτι πρώτης ύ λης και τ ο δ ο χε ίο κινούνται μ αζί, ε ν ώ το καλού πι ε ί ν αι ακίνητο. Τ ο καλού πι συ γ κρ ατε ί ται από έ να "στέλε χος " τ ο ο ποίο πρέπει ν α είναι μεγαλύ τε ρο από τ ο μ ή κος του δ ο χείου. Τ ο μ έγιστο μ ή κος της εξώθησ ης υ παγ ορε ύεται τ ε λικά από τη δ ύναμ η της κολό ν ας του σ τ ε λέ χου ς. Επειδή η πρ ώτη ύ λη κινε ίτε με το δ ο χείο εξαλείφονται έτσι οι δυ ν άμ εις τρ ιβής

21 Χ ι τώ νι ο Δοχείου Η μικατε ργασμένο κομμάτ ι πρώτης ύ λη ς Σ τ έ λε χος Ε μβόλου Υ ποστήριγμ α Μ ή τρ ας Δ ί σ κος Υ ποστήριξ ης Δ ο χείο Δ ι έ λασ η Μ ή τρ α Ε ι κό ν α 4.2 Διαδ ι κασ ί α Έμμεσης εξ ώθησ ης Α υ τό οδηγεί στ α εξής π λεον εκτήματα σε σχ έ ση με τη ν Άμεση Εξώ θη ση : 1) Σ ε μ είωση τ ης τριβής από 2 5 % έω ς 30%, τ ο ο ποίο ε πι τρ έ πε ι τ ην δ ι έ λαση μεγαλύτερων ημικατε ργασμένων κομματι ών, τ ην αύξηση τ η ς ταχύ τ η τας, καθώς και σ την αυξημ ένη ι κανό τ η τ α ν α ε ξωθού νται πρ οφ ί λ μ ικρότερων δ ιατομών. 2) Υ πάρχε ι μικρότε ρη τ άση ν α ρ αγ ίσει τ ο πρ οφίλ που ε ξωθείται ε πειδή δεν σχημ ατ ίζεται καμία θερμ ότητα από την τριβή. 3) Τ ο δοχε ίο θα δι αρκέ σει περισσότε ρο λό γ ω λι γ ότερης φθοράς. 4) Τ ο ημικατε ργασμένο κομμάτι πρώτης ύ λης χρ ησ ιμ ο πο ιείται περισσότερο ομοιόμ ορφ α τ όσο ώστε τα ε λαττώματ α τ ης ε ξ ώθησης και ο ι χονδρ οειδείς κόκκο ι στις περιφερειακές ζώ νες ε ίναι ό σο τ ο δ υνατό ν λι γό τε ρες

22 Τ α μειονεκτήματα τ ης Έμμεση ς σε σχέση με τ ην Άμεση Εξώθη ση ε ίναι: 1) Α καθαρ σίες και ατέ λειες σ την ε πιφ άνε ι α τω ν κομματι ών πρώτης ύ λης ε πη ρεάζουν τ η ν ε πι φάνεια τ η ς δ ιέλαση ς. Α υ τά τ α ε λαττώματα κατ αστρέφου ν τ ο πρ οφίλ, αν πρέπει ν α ανο δ ιωθεί ή αν απαιτε ίται καλαίσθητη ε πιφάνεια. Πρ ο κε ιμένου ν α απαλλαγούμε από αυτά, το η μικατ εργασμ ένο κο μμάτ ι μ πορεί ν α β ουρτσ ιστε ί, δ η λαδή καθαρ ί ζο ν ται πριν χρησ ιμοποιηθ ούν μ η χαν ι κά ή χημικά. 2) Η δ ι αδ ι κασία τ ης έμμεσης εξ ώθησης δεν ε ί ν αι τό σο ε υέλικτη ε πειδή η δ ιατομ ή περιορίζεται από τ ο μ έγιστο μ έγεθος του σ τ ε λέ χου ς. Ε ι κό ν α 4.2 Διαδ ι κασ ί α Εξώθησης: ( a ) Ά μεση (b ) Έμμεση 1. Ε ξώθηση 2. Μ ή τρ α

23 3. Μ πιγέ τ α 4. Κ ομμάτι χάλυβα που εμ ποδίζει την δ ι αρ ροή μετάλλου 5. Δ ο χείο 6. Σ τ έ λε χος 7. Κ ομμάτι χάλυβα που εμ ποδίζει την δ ι αρ ροή μετάλλου, μ αζί με τη μ ή τρ α 8. Ε ρ γ αλείο σφ ράγισης 4. 3 Υδρ ο στα τ ική διέλαση Σ τ η ν υ δρ οστατ ι κή δ ι αδι κασ ί α εξ ώθησ ης τ ο ημικατε ργασ μένο κομμάτι πρώτης ύ λης πε ριβάλλεται πλήρ ως από ένα υ γρ ό υ πό πίεση, ε κτός και αν τ ο κομμάτι εφ άπτεται μ ε τ ο καλού πι. Αυτή η δ ι αδ ι κασία μ πο ρεί να γ ί νε ι υ πέρθερμ η, ζεστή ή κρύ α, όμ ως η θ ερμ ο κρ ασ ί α είναι περιορισμένη από τ η σ τ αθ ερότητα τ ου υ γρού που χρησιμ ο ποιείται. Η δ ι αδ ι κασία πρέπε ι ν α πρ αγμ ατο ποιείται σ ε σ φ ρ αγι σμένο κύ λινδρ ο γ ια ν α συ γ κρ ατεί τ η ν υδροστατι κή πίεση στο μ έσο. Μ ή τρ α Σ τ ε γνωτικο ί Δ ακτύ λιο ι Σ τ έ λε χος εμβόλου που ασ κεί πί εση Ρ ευστό Δ ι έ λασ η Δ ο χείο Υ ποστήριγμ α Μ ή τρ ας Ε ι κό ν α 4.3 Διαδ ι κασ ί α Υ δροστατικής Διέλασ ης

24 Τ ο υγρό μ πο ρεί να είναι υ πό πίεση μ ε δύο τρόπους : 1) Σ τ αθερό ρυθμό εξώθησ ης : Τ ο σ τέ λεχος τ ου εμ βόλου χρησιμοποιείται για να ασκήσει πίεση τ ου υ γρ ού μ έσα στο δοχείο. 2) Σ τ αθερή πίεση εξ ώθησης : Η αν τ λί α χρ η σιμ ο πο ιείται, ενδεχομένως γ ι α ε νίσχυ σ η της πίεσης, γ ι α ν α ασ κήσει πίεση σ το υγρό, το ο ποίο σ τ η συ νέ χε ι α δι ο χετεύ εται στο δοχείο. Τ α π λε ονεκτήματα αυτή ς τη ς διαδικασία ς ε ίναι : 1) Δ ε ν υ πάρχει τ ριβή μ εταξύ τ ου δοχε ίου και τ ου ημικατε ργασμ ένου κομματ ιού πρώτης ύ λης έ τσ ι μ ειώνο ν τ αι ο ι απαι τ ήσ εις ι σ χύος. Α υτό ε πι τρ έ πε ι σε τ ε λική ανάλυση μ εγαλύ τε ρες τ αχύ τητες και χαμηλό τε ρες θερμ οκρασίες κρ άμ ατος. 2) Σ υνήθως η ο λκιμ ότητα τ ου υ λι κού αυξάνε ι όταν εφ αρ μόζο ν τ αι υψηλέ ς πι έσεις. 3) Μ ι α ακόμ α ροή του υλι κού. 4) Μ ε γ άλα κομμάτι α πρώτης ύ λη ς και μ εγάλων δ ιατομών καλούπι α μ πορούν να εξ ωθηθούν. 5) Δ ε ν αφήνει κατάλοιπα πρ ώτης ύ λη ς στα τοιχώματα τ ου δοχείου. Τ α μειονεκτήματα είν αι : 1) Τ α η μικατε ργασμένα κομμάτι α πρ ώτης ύ λη ς πρέπει ν α προετοιμ άζο ν τ αι από το έ ν α κω νι κό άκρο τ ους γι α ν α τ αι ριάζει με τ η γ ω νί α εισόδου τ ο υ καλου πιού. Αυ τό ε ί ν αι που χρειάζο ν τ αι γ ια ν α ε πι σφραγί σου ν τ η ν αρ χή τ ου κύ κλο υ. Σ υνήθ ως τ ο σύνολο τω ν κομματ ιών αυ τώ ν πρ έ πε ι ν α κατ εργασθού ν γ ια τ ην εξ άλειψη τυ χό ν ε λαττωμάτω ν στην επιφάνε ι α

25 2) Π ου τ ο υ γ ρό υ πό υ ψηλή πίεση μ πο ρεί ν α κάνε ι τ α πράγματα δ ύσκο λα. Εικόνα Υδροστατική διέλαση 1. Διέλαση 2. Μήτρα 3. Επισφράγιση 4. Μπιγέτα 5. Δοχείο 6. Στέλεχος 7. Υδροστατικό μέσο Άμεση Εξώθηση Έμμεση Εξώθηση Υδροστατική Διέλαση Ισχύς Μετατόπιση Εμβόλου Ε ι κό ν α Γ ρ αφική απε ι κό νι ση των δυ ν άμεων που απαιτο ύνται από τ ις διάφορες διαδ ι κασίες Εξ ώθησ η

26 5.Ο δηγοί Υδραυλικών Πρεσώ ν Ο ι περισσότε ρες σ ύ γχρονες άμ εσες ή έμμεσες πρ έσες δι έ λασ ης καθοδηγού ν τ αι υ δρ αυ λικά, αλλά υ πάρχουν κάποιες μικρές μ η χαν ι κές πρέσες που εξ ακολουθού ν ν α χρ η σιμ ο πο ιού νται. Α πό τ ις υ δρ αυ λικές πρέσες υ πάρχου ν δ ύο τύ ποι: η άμεση πρ έσα με ο δ ηγό λαδιού και η πρέσα με οδηγό συσσωρευ τ ή νε ρού. Η άμ εση με οδηγό λαδιού είναι η πιο κοινή ε πειδή είναι αξιόπι στη και ανθεκτική. Μ πο ρεί ν α αποδώσε ι πάνω από 3 5 MPa ( 5000 psi). Κ αλύπτ ου ν σ τ αθ ερή πίεση καθ 'όλο τ ο μήκος του η μικατεργασ μένου κομματ ιού πρ ώτης ύ λης. Τ ο μειονέ κτ η μ α είναι ό τι είναι αρ γ ή, εξωθεί προφ ί λ μ εταξύ 50 και 200 mm / s. Η πρέσα μ ε ο δηγό συ σσωρευ τ ή ν ερού ε ίναι πιο ακριβή και μεγαλύ τ ε ρη σ ε μέγε θος από τ η ν άμεση πρ έσα με οδηγό λαδι ού, καθώς χάνει περίπου τ ο 1 0% τ ης πίεσης, αλλά ε ί ναι πολύ πιο γρ ή γο ρ η, εξωθεί προφ ί λ έως mm / s. Εξ αι τί ας αυ τ ής τ ης τ αχύ τ ητας χρ η σιμ ο πο ιούνται γι α την ε ξώθηση χάλυ β α. Χ ρ ησ ιμοποιού νται ε πίσης γ ια τ α υ λι κά που πρ έ πε ι να θ ερμ ανθ ού ν σε πο λύ υψηλές θερμοκρασ ίες, για λό γ ους ασφ αλείας. Υ δ ροστατι κή πρέσα δ ιέλασης χρ ησ ιμ ο πο ιεί συ νήθως καστο ρέλαιο σε πίεση μέχρ ι τ α MP a. Τ ο κασ τορέλαι ο χρ ησ ιμ ο ποιείται γι ατί έ χε ι καλή ολισθηρ ότητα και ιδιότητες υ ψηλή ς πίεσης. 6. Ελαττώματα Εξώθησης 1) Ε πιφ ανε ι ακές ρωγμές - Ό τ αν η ε πιφ άνε ι α τ ης εξ ώθησ ης χω ρίζεται. Α υτό πρ ο καλείται συ χνά από τη θερμ ο κρ ασ ί α τ ης δ ιέλασης, τ η ν τ ρ ιβή ή από τ η ν υψηλή τ αχύ τ ητα δι έ λασ ης. Μ πορεί επίσης ν α συ μβεί σ ε χαμ η λότερες θερμοκρ ασίες, αν το προϊ ό ν ε ξώθησης προσωρινά κο λλήσ ει στο ημικατε ρ γασμ ένο κομμάτ ι που χρησιμ ο ποιείται ως πρώτη ύ λη. 2) Ένας αγ ωγός - Έν α υ πόδειγμ α ρ ο ής πο υ αντλε ί τα οξ είδια και τις ακαθαρ σίες από την ε πι φ άν εια σ τ ο κέ ν τρ ο τ ου πρ οϊόντο ς. Αυτό προκαλε ίται συ χν ά από υψηλές τριβές ή ψύξη τω ν εξωτερικών περιοχώ ν του κομ ματιού της πρώτης ύλης. 3) Ε σωτερικές ρωγμ ές - Ό τ αν τ ο κέντρο τ ης εξ ώθησ ης αν απτύ σσει ρ ωγμές ή κενά. Αυ τές οι ρωγμ ές απο δ ίδονται σε μία κατάσταση

27 υ δρ οστατ ι κής καταπόνησ ης εφελκυσμού κατά τ η ν κεντρ ι κή γ ρ αμμή στη ζώ ν η παραμ όρφ ωσης του καλου πιού. 7. Η Διέ λα ση ανάλογα με το ε πεξεργαζόμενο Υλικ ό 7. 1 Μέ τα λλα Μέτα λλα π ου λαμβάνον τα ι μ ε εξώ θη ση συν ήθω ς π εριλαμβάνουν : 1) Τ ο Α λουμίνιο είναι το πι ο συχνό υ λικό ε ξώθησ ης. Τ ο α λου μ ί νιο μ πορεί ν α εξωθηθεί ζ εστό ή κρύο. Αν είναι ζ εστή εξώθηση τ ό τε θ ερμ αίνεται στους έως 1100 F ( έ ως 600 C ). Π αραδείγμ ατα προϊόντω ν αλουμινίου: κουφώματα, κάγκε λα, χώρισμα παρ αθύρων, και ν εροχύ τ ες θερμότητας. 2) Ο Χ αλκός μ πο ρεί ν α εξωθηθ εί σ τ ους μ ε 1825 F ( 6 00 έως C ). Π αραδ είγμ α τ α προϊόντω ν χαλκού: αγω γο ύς, σύ ρμ ατα, μ πάρ ες, ρ άβδοι, σωλήνες, και η λε κτρ ό δι α συγκόλλησ ης. Συ χνά περισσότερα από 690 MP a, απαι τού ν ται γι α ν α εξωθηθεί ο χαλκός. 3) Ο Μ ό λυβδος και ο κασσίτε ρος εξωθείται στους 5 75 F (3 0 0 C ). Π ρ οϊόντα αυ τώ ν τω ν μ ε τ άλλων ε ίναι: αγω γ οί, καλώ δι α, σ ω λήνες, και μ ανδύες καλωδίων. Λιωμένος μόλυβδος μ πορεί επίσης ν α χρησιμ ο ποιηθεί αντί τω ν ημικατε ρ γασ μένω ν κομ ματιών ω ς πρώτη ύ λη στην κατακό ρυφη πρέσα δι έ λασ ης. 4) Τ ο Μ αγ ν ήσ ιο θερμαίνεται γ ι α ν α εξωθηθεί σ τους 575 μ ε F δ η λαδή (3 00 έ ως C ). Π ροϊόντα από μ αγνήσιο είναι μέρη αεροσκαφών και ε ξαρτήμ ατα της πυρηνι κής βιομηχανίας. Το Μ αγνήσιο συμπε ριφέρεται περίπου όπως και το αλουμίνιο. 5) Ο Ψ ευ δάργυρος, θερμαίνε τ αι σ τους 4 00 μ ε 6 50 F ( 2 00 έως 3 50 C). Π ροϊόντα αυτού βέργες, μ πάρ ες, σωλήνε ς, εξαρτήμ ατα ε ρ γαλείων και χειρολαβές. 6) Ο Χ άλυ β ας θ ερμ αίνεται στους 1825 με F ( 1000 έως 1300 C). Πρ οϊόντα που παράγ ο νται από τ ο χάλυβα είναι ράβδοι και γ ρ αμμές σιδηρ οδρ όμ ου. Συ ν ήθ ως εξωθείτε απλός χάλυ βας άνθρακα, αλλά κρ άμ ατα χάλυβα και αν οξ είδω του χάλυ β α, μ πο ρούν ε πίσης να εξ ωθηθ ού ν

28 7) Τ ι τ άν ιο 1100 με 1825 F ( 600 έω ς C ). Π ροϊόντα αυ τού: ε ξαρτήμ ατα αεροσκαφών, συμπεριλαμ βανομένω ν και κομμάτ ια καθίσμ ατος, δαχτυλίδι α του κινητήρ α, και άλλα δομ ι κά μ έρη. 8) Κ αρβίδιο β ο λφραμ ίου αυ τ ό είναι έ ν α από τ α συ ν ηθέστερα χρησιμ ο ποιούμενα μ έταλλα δι έ λασης λόγω τ ης ακραίας σ κληρότητας τ ους και της ι κανό τ η τ ά τ ους ν α παρ ακρατ ά τ η δ ι κή τ ου μορφ ή. Τ ο 1 950, η U gi n e S éjourn et, τ ης Γαλλίας, εφ ηύρε μ ια δι αδι κασία η ο ποία χρ ησ ιμ ο ποιεί γυ αλί σ αν λιπαντικό γι α την δ ιέλαση χάλυβα. Η δ ι αδι κασ ία U gi ne -S ej ournet, ή S ej ournet, χρησιμοποιείται τώ ρ α γ ι α άλλα υ λι κά που έ χου ν υψηλό τε ρες θερμ ο κρ ασ ίες τ ήξεως από τον χάλυβα ή ε κε ίνα που απαιτο ύν έ ν α μ ι κρό εύρος θ ερμ ο κρασιών γι α ν α ε ξωθηθού ν. Η δ ι αδ ι κασ ί α ξεκι ν ά μ ε τ η θ έ ρμ αν σ η τ ων υ λι κώ ν σ την θ ερμ ο κρ ασία δ ιέλασ ης το υς και σ τ η συ ν έ χεια πουδράρ ονται σ ε σ κό νη γ υ αλι ού. Το γυ αλί λιώνει και σ χημ ατίζει έ ν α λεπτ ό φ ί λμ, από 0,5 έως 0, 75 χι λιοστά, πρ οκειμένου ν α γί ν ει σ αφής δ ιαχωρισμός από τ οιχώματα τ ου θαλάμ ου και ν α τ ο αφ ήσ ει ν α δ ρ άσ ει ως λι παντικό. Έν α παχύ γ υ άλι νο δ αχτυ λίδι που είναι πε ρίπο υ σε 6 μ ε 1 8 χιλιοστά πάχος τ ο ποθετείται σ το θ άλαμ ο γι α ν α λιπαίνετε το καλού πι τ ης δ ιέλασης καθώς αναγκάζεται το υ λι κό ν α περνάει μέσω αυτού. Ένα δ εύτερο πλεονέ κτημ α αυτού του γυ άλινου δ ακτυ λί ου ε ίναι η ι κανότητά τ ου να μ ονώνει θ ερμικά τ α τ ο ι χώματα τ ο υ καλου πιού από τ ην η μιεπεξ εργασμ έ νη πρώτη ύ λη. Η εξώθηση θ α έ χει έ ν α έ ν α εκατ οστό παχύ σ τρώμα από γ υαλί, το ο πο ίο μ πο ρεί ν α αφ αι ρεθεί εύ κολα τη σ τ ιγμ ή που θα κρυώσει. Μ ι α άλλη σ ημ αν τι κή ανακάλ υψη στη λί πανσ η είναι η χρήσ η των φ ωσφ ορικών επιχρ ισμάτω ν. Με τη διαδ ι κασ ί α αυ τή, σε συ νδυ ασμό με λίπανσ η γυ αλιού, η δ ιέλασ η του χάλυ βα μπορεί να είναι ψυχρ ή. Το φ ωσφ ορικό ε πί στρωμα απο ρροφ ά το υγρό γυ αλί για ν α πρ οσφέρει έτσ ι ακόμ α καλύτερες ιδι ό τητες λίπ ανσης Πλα στικ ό Η εξ ώθησ η πλασ τ ικού χρ ησ ιμοποιεί συνήθως πλασ τ ικά τσ ι π ή σ φ αιρίδια, τ α ο πο ία ε ί ν αι συνήθως αποξηραμένα σε μ ια χοάνη, πριν ε ισέλθ ει στην τροφοδοσία. Η πο λυμερές ρ η τί ν η θερμ αί ν εται σ ε κατάσταση τ ήξ ης σε συνδυ ασμ ό με την θέρμ αν σ η και τ ην δ ι άτμ η ση τ ων σ τ οιχε ίων από το ν σ ω λήνα εξώθησης. Ο ι δυνάμ εις τ ου σωλήνα μέσο της

29 ρ η τί ν ης στο καλού πι, δί νου ν στην ρ η τί ν η το ε πι θυμητό σ χήμ α. Το ε ξωθούμενο υ λι κό ψύχεται και στερεοπο ιείται καθ ώς τ ρ αβ ιέται μέσω τ ου καλου πιού ή μ ε τ η ν δεξαμενή ν ε ρού. Σ ε ορισμ ένε ς περιπτ ώσεις ( ό πως ε ί ν αι ενισχυμένος μ ε ίνες ο σ ω λήνας) τ ο εξωθούμενο υ λικό τ ρ αβ ιέται μέσα από ένα πο λύ μ ακρύ καλού πι, σε μια δ ι αδι κασ ία που ο ν ομ άζε τ αι pultrusion. Ένα πλήθος από πολυμερή χρ ησ ιμ ο ποιούνται στην παρ αγ ω γ ή πλασ τι κών σ ω λήνων, μ πάρες, ράβδοι, κάγκε λα, σφ ρ αγ ίδες, και φύλλα ή ταινίες Κεραμικά Τ α Κ εραμ ι κά υ λι κά μ πορούν ε πί σ ης ν α τ ους δ οθεί σχήμα μ έσω της ε ξώθησης. Ε ρυθρά κεραμικά είδη εξώθησ ης χρησιμοποιού νται γι α τ ην παραγω γ ή σωλήνων. Πο λλά σύ γ χρ ο ν α κε ρ αμικά τ ούβλα κατασκευ άζονται επίσης χρησιμ ο πο ιώντας μια διαδ ι κασία εξώθησ ης 7. 4 Η Εξώθηση στην επεξεργασία Τροφίμων Η Εξ ώθησ η βρήκε μεγάλη εφ αρμογή σ την ε πεξ εργασ ί α τ ροφίμων. Π ρ οϊόντα, ό πως τ α ζυμαρ ι κά, δ ημ ητριακά, ζύμη μ πι σ κότων, Γ αλλι κ ές πατάτες, παιδι κές τ ρ οφ ές, ξ ηρ ά τρ οφ ή ζώων και έ το ιμ α γι α κατανάλωση σ ν ακ κατ ασκευ άζονται ως ε πί το πλείστο ν μ ε εξ ώθηση. Κ ατά τ η δ ι αδι κασ ία εξ ώθησης, ο ι πρ ώτες ύ λες έ χου ν τ ον πρώτο λόγο γι α το σ ωστό μέγεθος των σωματι δίων. Το ξηρό μείγμ α δι έρχεται από έ ν α σύ σ τημ α γι α ν α μ αλακώσει στο ο πο ίο έ χουν πρ οστε θεί άλλα συστατι κά ( υ γρ ή ζάχαρ η, λίπη, χρώματα, κρέατα και ν ερό, ανάλογα μ ε τ ο προϊόν που πρ έ πε ι ν α παραχθεί), ατμ ός ε γ χέεται γ ι α ν α ξ ε κι ν ήσ ει η δ ι αδ ι κασία μ αγε ιρέμ ατ ος. Η πρ οετοιμ ασ ί α αυ τ ή ε ί ν αι έ ν α μ είγμ α πο υ θα περάσ ει σ τ η συνέχε ι α στη μ η χαν ή εξ ώθησ ης, και σ τ η συ ν έ χεια θα περάσει μέσα από τ ο καλού πι ό πο υ και κό βεται σ το ε πιθυμητό μ ή κος. Η δ ιαδι κασία μ αγε ιρέμ ατ ος χρ ησιμοποιεί μια δ ι αδ ικασία γ νωστή ως ζελατι ν ο πο ίηση αμύλου. Ο ι περισσότεροι χρησιμ ο πο ιούν αυτή τ η δ ι αδικασία και έ χε ι δ υναμ ι κό τ ητα 1-25 τό ν ους ανά ώρα, ανάλο γ α με τ ο σ χεδιασμό

30 8. Σχε διασμός Προφίλ Ο σ χεδιασμ ός ε ν ός προφ ί λ δ ιέλασης έ χει μεγάλη ε πί πτω σ η σ το ν τρ όπο μ ε το ν ο ποίο εύκολα μ πορεί ν α υ ποστεί εξ ώθησ η. Τ ο μέγιστο μέγε θος γ ι α μ ι α ε ξώθηση κ αθορίζε τ αι από την ε ύρεση του μικρότερου κύ κλου που θ α τ αιριάζει γύρω από την τομ ή, αυτό ο ν ομ άζε τ αι περιγρ αμ μένος κύκλος. Αυ τ ή η δ ιάμετρος, μ ε τ η σειρά τ ης, ε λέγχει το μ έγεθος του καλου πιού που απαι τ είται, τ ο ο ποίο καθορίζει σ ε τ ε λι κή ανάλυση, ε άν τ ο τμ ήμ α θ α τ αιριάζει σ τ η συ γ κε κρ ιμ ένη πρέσα. Γ ια παράδειγμα, μια μ εγαλύ τε ρ η πρ έσα μπορεί να χε ιριστεί 6 0 cm ( 24 in) δι αμέτρου κύ κλους γ ι α αλου μίνι ο και 5 5 cm ( 22 i n ) δ ιαμέτρου κύ κλου ς γ ι α χάλυβα και τ ι τ άν ιο. Π αχύτερη τ μήμ ατα χρειάζονται κατ ά κανόνα αύ ξηση το υ μ εγέθους τ ους. Γ ι α το υ λι κό γι α την ομ αλή κυ κλοφ ορία δεν πρέπει να ε ί ν αι πάνω από δ έ κα φ ορές μ εγαλύ τε ρο από το πάχο ς τους. Ε άν η διατομ ή του ε ίναι ασύμμετρ η, παρακε ίμ ενα τμ ήμ ατ α πρ έ πε ι ν α είναι όσο το δυνατό ν πλησιέστερα προς τ ο ί δι ο μέγεθος. Αι χμ ηρ ές γω νίε ς πρ έ πε ι να αποφεύ γο ν τ αι, για αλου μίνι ο και μ αγνήσιο, η ελάχιστη ακτίνα πρ έ πε ι να ε ί ν αι 0,4 χι λιοστά ( 1 / 6 4 τ ου ) και για τ ις γ ωνίες του χάλυβα θ α πρ έ πει ν α ε ίναι 0,75 χι λιοστά (0,030 in) και τ ο ε λάχι στο πάχος θ α πρ έ πε ι ν α ε ί ν αι 3 mm (0,12 i n). Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τ η ν ελάχιστη δι ατομή και τ ο πάχος για τ α δι άφ ορα υ λι κά: Υ λ ικό Ε λά χι στηδια τομ ή Ε λά χι στο Πάχος [ cm² ( sq. in.)] [ mm ( i n ) ] Ά ν θρακα χάλυ βες 2, 5 (0,40) 3, 00 (0,120) Α ν οξ είδω το χάλυβα ( ) ( ) Τ ι τ άν ιο 3, 0 (0,50) 3, 80 (0,150) Α λουμίνιο <2,5 (0,40) 1, 00 (0,040) Μ αγνησίου <2,5 (0,40) 1, 00 (0,040)

31 9. Μήτρ ες 9. 1 Παρασκευή Μή τρας Μ ι α μ ήτρα ε ίναι ένα εξ ειδι κευμένο εργαλε ίο που χρ η σιμ ο πο ιείται σ τις μ εταποιητι κέ ς βιομηχανίες γι α ν α μειώσου ν ή ν α δώ σουν σ χήμα σε έ να υ λι κό με τ η χρ ήσ η πρέσας. Ό πως τ α καλού πια και μ εμβράνες, έ τσ ι και ο ι μ ήτρες είναι προσαρμ οσμ έ νες σ ε γε ν ι κές γρ αμμές με τ ο σ τ οιχε ίο που χρησιμ ο ποιού νται γ ι α ν α δ η μιουργήσ ουν. Π ρ οϊόντα που παρασκευ άζο ν τ αι μ ε μ ή τρ ες είναι από απλού ς συ ν δετήρες μ έ χρ ι και σύ ν θετα κομμάτ ι α που χρ η σιμ ο ποιού νται στην πρ οηγμ ένη τε χνολο γί α Σχηματισμός Μήτρας Ο σ χημ ατισμός μ ι α μ ή τρ ας συνήθως γί ν εται με εργαλε ί α και καλού πια γ ι α ν α τ εθεί σ ε παρ αγω γ ή, μ ετά τ η ν το ποθέτηση σε μια πρέσα. Η μήτρα ε ί ν αι έ να μεταλλικό μ πλο κ που χρησιμοποιείται γ ια τ η δ ι αμόρφωση υ λι κών ό πως τ ο μ έταλλο και τ ο πλαστικό. Για το ν κενό σ χεδι ασμ ό από πλαστι κό φύλλο μόνο ένας απλός τ ρόπος χρησιμοποιείται, γ ι α τυ πι κά δ ι αφ ανή πλασ τ ικά δ ο χεία, γι α τ α εμ πο ρεύ ματα. Ο κενός σ χημ ατ ισμ ός θ εω ρείται μια απλή δ ι αδ ι κασία θ ερμοδιαμόρφωσης αλλά χρησ ιμοποιεί τ ις ίδι ες αρχές μ αυ τές του σχημ ατ ισμού της μ ή τρ ας Διαδικασία για τη ν κατα σκευή μητρών διέ λα ση ς Μ ι α μ ή τρ α δι έ λασης ( εικ ) ε κτίθεται σε υ ψηλές θερμ οκρασ ίες οι ο ποίες δ ε ν προέρχο ν τ αι μ όνο από το θερμ αι νόμ ε ν ο ημ ικατεργασμ ένο κομμάτ ι πρώτης ύ λη ς, αλλά και από τ η θ ερμ ό τητα που παράγε τ αι από τ η ν παραμόρφωση και τ ην τ ριβή. Ε πιπλέον, η μ ή τρ α έχει υ ποβληθεί σε υψηλή πίεση και, σ τ η ν περιοχή τ ης β άσης τ ης σ ημ αντικέ ς δυνάμ εις τ ρ ιβής. Στη δι έ λαση αλουμινίου, η σ κληρή μεμβράνη οξ ειδί ων, η ο πο ία αποτελεί τ ην ε πιφάνεια του μ ετάλλου δ ιέλασης, πρ ο καλεί ε κτε τ αμένες τ ρ ιβές στη μήτρ α κατά τη δι άρ κεια της διέλασ ης

32 Ε ι κό ν α 10.1 Μήτρ α δ ιέλασ ης Αλουμινίου Σ τ α παλαιότε ρ α χρ ό νι α ο σ χεδιασμός και η κατ ασκευ ή της μ ήτρας γ ι νό τ αν μ ε τ η ν δι αδ ι κασ ί α τ ης χύτευσης. Σ ήμ ερα όμως είναι μια άκρως ε ξειδικευμένη δ ι αδι κασία που απαι τεί εξειδικευμένους κατασκευ αστές μ η τρών. Ε ίναι αναγ καίο στο σ τ άδιο το υ σ χε δι ασμού ν α κάνει τ η σ ωστή ανοχή γι α συρρίκνω σ η, ε λασ τ ι κή παραμόρφωση, η φύση τ ου τμ ήμ ατος τ ου προφ ί λ και η ανομ οιόμορφ η τ αχύ τ ητα όταν η δ ιέλαση του προφ ίλ ε ί ν αι πε ρίπλοκη ( έτσ ι τ ο πρ οφίλ παραμένει περισσότερο ή λιγό τ ερο ίσιο ό τ αν εξωθείτε). Τ α ακόλουθα κρ ιτήρια πρ έ πε ι ν α πληρού ν τ αι κατά τ η δι άρ κεια σ χεδιασμ ού και κατασκευ ής της μ ή τρ ας: 1. Π ο λύ αυ στηρά όρια ανοχής, έ τσ ι ώστε η εξώθηση τ ου προφ ί λ ν α μ η ν έ χει υ πε ρβολι κό βάρος αν ά μονάδα Μ ή κους. 2. Σ ωστή γεω μετρ ία τ η ς μήτρας από την αρχή, απο φεύ γο ν τ ας έ τσι δ απανηρ ές αναδι ατυ πώ σεις. 3. Ε πιμ ε λη μένη ε πιφάνεια, ώστε η επιφάν εια πρ οφίλ ν α είναι αποδεκτή

33 4. Κ ατάλληλο ς σ χεδιασ μός, κατ άλληλη επιλογή τ ου χάλυβα, θ ερμ ική ε πεξ εργασία παρ έχο ν τ ας έτσι ανώ τατο όριο ζω ής στη μ ήτρ α. 5. Ο ρ θολογική παραγω γ ή μ ε αποτέλε σμα μ ι κρ ά έξ οδα κατ ασκευ ής τ η ς μ ή τρ ας. Η ζωή μιας μ ήτρας δι έ λασ ης ως εκ τ ο ύτου είναι τ ετελεσμ ένη και περιορίζε τ αι από (κατά σειρά σ που δ αιότητας): 1. Τ ριβή. 2. Π λαστι κή παραμόρφ ωση. 3. Σ τ αθερότητα των εργαλε ίων σ τήριξ ης. 4. Σ χηματισμ ός ρωγμών λό γω της θερμικής καταπό ν ησ ης. Η ό λη δι αδι κασ ία παραγω γ ής τ ης μήτρας ξεκινάει από τ ο σ χ ε δι ασμό τ η ς. Αυ τ ό γί νε τ αι μ ε σ χεδιασ τι κά προγράμματ α σ ε η λεκτ ρονι κό υ πολο γι στή. Α μέσως μ ετά ε πιλέγεται τ ο κατάλληλο κρ άμ α ανάλογα με την χρησιμ ο ποίηση της, το οποίο είναι σχε δ όν πάν τ α χάλυ β ας. Π η γ αίνει σ ε κέντρ ο ε πεξεργασίας C NC. Ε κε ί αποκτά η μ ή τρ α τ ο περίγρ αμ μά τ ης και σ τ η συ ν έ χεια μ ε η λε κτρ οδιαβ ρώσεις σύ ρμ ατος παίρνει τ η ν τ ε λι κή τ η ς μορφ ή, τ ο σ χέδιο δ η λαδή που απαιτε ί ται γι α να ε ξωθηθεί το πρ οφίλ. Ό τ αν λέμε ότι β άζο υμε μ ι α μ ήτρα γ ια παραγω γ ή ε ν νο ούμε τ ο συ ν ολικό συ γ κρ ό τημα που απαρτί ζει μια μ ήτρα (ει κ. 10.2). Τ ο οποίο απο τ ε λείτε από : 1. ( Bolster) Το υ ποστήριγμ α 2. ( Backer) Το δακτυλίδι, μικρ ότερο υ πο σ τήριγμ α 3. ( D i e) Τη μ ή τρ α, αρσενι κό 4. ( Feeder) Το δεύ τε ρο κο μμάτ ι της μ ή τρας, θηλυ κό

34 Ε ι κό ν α 10.2 Συγκρότημ α Μήτρας Κ αθώς είναι γ νω στό ό τι μ ια μήτρ α αποτελείται τ ου λάχιστον από δύο κομμάτ ι α ό που είναι και τ ο πι ο συ ν ηθ ισμ έ νο. Τώ ρ α αν τ ο σχέδι ο είναι πιο πο λύ πλοκο μ πορεί η μ ή τρ α ν α έ χε ι και τέ σσερα κομμάτι α. Βέ β αι α υ πάρ χουν και σ πάν ι ες πε ριπτώ σεις ό που μ ι α μ ή τρ α είναι έ ν α ενιαίο κομμάτ ι αλλά κι αυτές ε ίναι δυο μέρη, συ γ κο λλημένα

35 Ε ι κό ν α 10.3 Π λήρες συ γ κρ ότημ α της μήτρας κατά τ ην δι άρ κεια της δ ι έ λασης 1. Π έ τ αλο (Hors e Shoe), συ γ κρ ατε ί το δακτυλί δι της μ ήτρας. 2. Η κασέτα τ ης μ ή τρ ας ( Di e Slide), είναι αυτή που ο λισθαί νει και τοπο θετε ί το συ γ κρ ότημ α της μ ήτρ ας στην πρ έσα. 3. Δ ακτυ λίδι μ ή τρ ας ( D i e Ring), ε ίναι τ ο κυ λινδρ ι κό μ ανίκι που κρατά τ ην μ ή τρ α και το μικρ ό υ ποστήρ ι γμ α σε αξ ο νι κή σχέση. 4. Μ ή τρ α (Die) 5. Μ ι κρ ό υ ποστήριγμ α ( Backer), τ ο ο ποίο υ πο σ τηρίζει τ ην ε ξωτε ρική ε πιφ άνε ια τ ης μ ήτρας από την πίεση που δέχε τ αι από τ ο διελασόμ ενο μ έ ταλλο. 6. Υ ποστήριγμ α ( Bo lster), τ ο ο ποίο μ ε την σ ειρά τ ου υ πο στηρίζει τ η ν μ ήτρα από την πίεση της διέλασης. 7. Η μικατε ργασμένο κο μμάτ ι αλουμινί ου ( b illet ). 8. Κ ομμάτι χάλυ β α ( D um m y Block), τ ο ο πο ίο είναι σφ ι χτ ά τ ο ποθετημ ένο ανάμεσα σ το ημικ ατεργασ μένο κομμάτι αλου μινί ου και τ ο σ τ έ λε χο ς τ ου εμ βόλου, γι α ν α εμ ποδίζει τη δ ι αρ ροή του αλουμινίου κατά τ η ν δι αδι κασία τ ης διέλασ ης. 9. Σ τ έ λε χος εμβόλου ( Stem) 10. Δ ι έ λασ η ( Extrusion)

36 1 1. Ροή του ημικατεργασμένου μετάλλου στη Μή τρα Ε ι κό ν α 11.1 Μήτρ α τύ που Σω λήνα

37 Ό πως β λέ πουμε και σ τ ην παραπάν ω ε ι κό ν α η μ ή τρ α αποτελε ίται από τ ρ ία μ έρη ( εικ. 11.1). Τ ο πρώτο μ έρος ε ίναι η γέφυρα όπου είναι έ ν ας κύκλος, ο περιγεγρ αμ μένος κύκλος τ η ς τρ οφοδοσίας τ η ς μ ή τρ ας ο ο ποίος δ εν πρέπει ν α ξεπερνάε ι τ η ν δ ι άμετρ ο τ ου ημ ικατεργασ μένου μ ετάλλου (πρ ώτη ύλη) (ε ι κ. 11.2). Ε ι κό ν α 11.2 Γ έφυρα Μήτρας Τ ο μ έρος αυτό της μ ή τρ ας είναι αυ τό που έρχεται πρ ώτο σε επαφή με το μ έταλλο και το διαχέει στο δεύ τε ρο κο μμάτ ι που αποτελε ί τη μήτρ α. Ε ι κό ν α 11.3 Μήτρ α ( αρσενικό μ π ρ οστινό μέρος )

38 Τ ο μ πρ οστι νό μ έρος του δεύ τε ρου κομματ ιού ό πως φ αίνεται στην παραπάνω ε ικόνα αποτελείται από τ έ σσερις τρ οφ οδοσίες ( εικ.11.3), οι ο ποίες αναλαμβάνου ν το χωρισμ ό το υ η μ ι κατ εργασμ ένου μ ε τ άλλου σε τ έ σσερις ροές ώστε ν α ε κτονώνονται οι πιέσεις, ο ι τ ριβές που προκαλού ν τ αι. Τ ο πί σω μ έρος (ε ικ ) δι αθέτε ι σ ε κάθε τ ροφοδοσία ν ευ ρ ά τ α ο πο ία ε ί ν αι ε ιδικά κατασκευ ασμένα κατ ά τέτοιο τρ ό πο να οδηγεί τ ο μέταλλο ως ένα σώμα πλέ ο ν. Ε ι κό ν α 11.4 Μήτρ α ( αρσενικό, πί σω μέρος) Τ ο δ εύτερο αυ τό κο μμάτ ι τ η ς μ ή τρ ας ο ν ομ άζεται ( αρσενικό). Ό ταν τ α ν εύ ρ α του αρσενικο ύ ε νω θού ν με τ ο τ ρ ίτο μ έρος τ ης μήτρας (θ η λυ κό) ( ε ι κ ) τ ό τε σ χημ ατί ζουν ένα θ άλαμ ο συ γ κό λλησης. Ο θ άλαμ ος συ γ κόλλη σ ης ο δ ηγε ί το μ έ τ αλλο μ έσα από τ η ν καθ αυ τό μ ήτρα γ ι α ν α πάρει το μέταλλο την τε λική του μορφή (προφ ί λ)

39 Ε ι κό ν α 11.5 Μήτρ α ( θ η λυκό) Ε ι κό ν α 11.6 Ολο κλη ρ ωμένη Μήτρ α

40 Ε ι κό ν α 11.7 Σ χέ δι ο Μήτρας Ε ι κό ν α 11.8 Ολο κλη ρ ωμένη Μήτρ α

41 Ε ι κό ν α 11.9 Ολο κλη ρ ωμένη Μήτρ α Ε ι κό ν α Αρσενικό και Θηλυ κό της παραπάν ω μ ή τρ ας

42 Ε ι κό ν α Τα μέρη και οι επιφ άνειες της μ ήτρας του παραπάνω σ χεδίου 12. Δοκ ιμή τη ς μήτρας και διορ θωτικές επεμβάσεις γ ια την βέλτιστη π αραγωγή και συντήρηση της Π ρ ιν ξ εκινήσει τ η ν παραγω γή μ ι α μ ήτρα, ακολουθεί μ ια συ γ κε κριμ ένη δ ι αδι κασ ία. Δ η λαδή μ ε τ η ν κατ ασκε υή- παρ αλαβ ή της μ ή τρ ας γί νε τ αι ο πτικός έ λεγχος και έ πε ιτα λε πτομερέστερα με ό ρ γανα γι α ν α δούμε αν ό ν τως ο ι δι αστάσεις τ ου σχεδίου ε ί ν αι σωστές. Έπειτα πάει για δ ο κι μαστι κή παρ αγω γ ή δηλαδή εξ ώθησ η μ ι ας μ πι γ έτας γι α ν α παρ θούν δ ε ίγμ ατα τ ου προφίλ. Α ν τ ο δ εί γμ α το υ εξωθημ έ νου προφίλ τ η ρεί τις δ ι ασ τ άσ εις του σ χε δ ίου τ ό τε η μ ή τρ α μ πορεί ν α πάει γι α κανονική παραγω γ ή. Δ ι αφορετικά γ ίνονται β ελτιωτικές παρεμ βάσ εις ώστε να παράγε ι σωστά το απαιτού μενο πρ οφίλ. Α υτές οι δι ορθωτικές κινήσεις μ πο ρεί ν α ε ίναι σ ημ αντι κέ ς δηλαδή να ε πεξ εργασ τε ί η μ ήτρα σ ε τ όρνο, φρέζα ή μ ε λείανσ η με σμυριδόπανα σ τ ις ο πές τ ις. Μ πορεί όμως ν α χρ ειάζε τ αι απλά μ ι α ε ν αζώ τ οση, η ο ποία β ο ηθ ά ώστε ν α σκλη ρ αίνουν οι επι φάνε ιες της μ ή τρ ας

43 Ε ι κό ν α 12.1 Κ αθ αρισμός επιφ ανε ιών της μήτρ ας Ε ι κό ν α 12.2 Κ αθ αρισμός επιφ ανε ιών της μήτρ ας

44 Η Ε ν αζώ τ οση γί νεται και σ αν συ ν τ ήρ η ση τ ης μήτρας μ ετά από κάθε δ ο κι μή, μετά από την πρ ώτη παρ αγω γή τ ης μήτρ ας και έπειτα σύ μφωνα μ ε τ η ν παρ αγω γ ή τ η ς μ ήτρας με τ ο τ ο ν άζ και μ ε τ ο βαθμ ό δυσκο λίας τ η ς, δ η λαδ ή τ ο π όσο δύσκολο είναι τ ο σ χέ δι ο τ ης. Ε πί σ ης μ ετά από κάθε παραγ ωγή μ παίνει σ τ η σ όδα η οποία καθαρ ί ζει τ η ν μ ήτρα από τα υ πολείμματ α αλουμινίου. Σ ήμ ερα υπάρχει και μια άλλη θ εω ρία να μ παί ν ει σ την σ όδα γ ι α ν α σ υντηρ είται η μ ή τρ α έ χο ν τ ας μ έσα τ ο κρ άμ α και γ ι α εξοικονόμηση. Γ ι ατ ί το κράμ α που υ πάρχει μ έσα σ τ ην μ ήτρα πριν αφ αι ρεθεί και μ πει στη σόδα δεν είναι και λίγη ποσότητα. Τ έ λος μια δι αδι κασία που ακο λουθείτε από τ ους μ ητραδώρους πρ ι ν τ η ν παραγω γ ή και την ε ν αζώ τ οση ε ίναι ο καθαρισμός τ ης ε πιφ άνε ι ας τ ης μ ή τρ ας και τω ν ο πώ ν τις (ε ι κ & 12.2). Αυ τό γί νε τ αι ώστε, κατά την παραγω γ ή ν α έ χουμε τ α απόλυ τ α ε πιθυ μητά αποτελέ σματα και ν α μην παρουσιάσει η μ ή τρ α προβλήμ ατ α ό πως ν α τρ έ χε ι ή να αφήνε ι γ ραμμές πάνω σ το προφ ί λ. Κ αθαρ ισμ ός γ ί νε τ αι και πριν μ πε ι γ ια ε ν αζώ το σ η γι α ν α ε ίναι και πάλι καθαρές οι ε πιφ άνε ιες τ ις αλλι ώς δεν θ α έ χε ι καλά αποτελέσματα η εναζώτο σ η Π εριγρ α φή τη ς διαδικασί ας Δ ιέλα σης Αλουμ ινίου Η ό λη δ ιαδι κασία τ η ς δι έ λασ ης ξ εκινά μ ε τ ην σωστή ε πιλο γ ή του κράμ ατο ς που θα χρ η σιμ ο πο ιηθεί στη ν παραγω γ ή τ ου προφίλ. Η σ ωστή ε πιλο γ ή τ ου κράματος εξ αρτάται από πολλά σημαντι κά κριτήρ ια τα ο ποία πρέπει να λάβ ουμε υ πόψ η μ ας. Τ ο σ ημ αντι κό τ ερο από αυ τ ά ε ίναι τ ο σ χέ δι ο τ ου προφίλ που θ έ λουμε ν α παράγου με. Αυτό συμβαίνει γ ι ατί τ ο κάθ ε πρ οφίλ έχει τις ιδ ι αι τε ρότητες του όσο αναφ ορά τ η ν παρ αγω γή τ ου. Ό σο πι ο δύσκολο ε ίναι το σχέδιο του προφ ί λ τ όσο πι ο μ αλακό κράμ α ε πιλέ γο υμε πάντα ό μως σ ε σ χέση μ ε τις απαι τ ήσεις τ ου πε λάτη που ε ίναι έ ν α άλλο κριτήρ ιο ε πι λογής σ ωστού κράματος. Ο κάθε πελάτης ανάλογα με το ν σ κο πό που έχει ν α χρησιμοποιήσει τ ο προφίλ τ ου ε πι λέγει τ η σκληρότητα ή τ η ν ε λαστικό τ ητα που ι κανο ποιεί τις ανάγκες τ ου. Ένας άλλος λό γο ς ε ίναι η τ αχύτητα παρ αγω γ ής, ό τ αν θ έ λου με ταχύ τ ητα στην παρ αγω γ ή και πάλι επι λέγουμε μαλακό κρ άμ α

45 Ε ι κό ν α 13.1 Πρ ώ τ η Ύ λη αλουμινίου Ε ι κό ν α 13.2 Πρώτη Ύ λη αλουμινίου

46 Ε ι κό ν α 13.3 Φόρτωση πρώτης ύ λης στο ν πάγ κο του φ ούρνου προθέρμ ανσ ης Ε ι κό ν α 13.4 Φόρτωση πρώτης ύ λης στο ν πάγ κο του φ ούρνου προθέρμ ανσ ης

47 Π ρ ιν ξεκι ν ήσ ει η παραγω γ ή κάπο ιου είδους πρ οφίλ αφού έ χου ν ληφ θεί υ πόψη τα παραπάνω, η μ ή τρ α του πρ οφ ί λ προθερμ αί νε τ αι μαζί με όλο το συ γ κρ ό τημά τ ης στους 450 ο C γι α τ ου λάχιστο ν τέ σσερις ώρες σ το φ ούρνο πρ οθέρμ ανσ ης μ ητρών ( εικ & 13.6). Ε ι κό ν α 13.5 Φού ρνο ς προθέρμ ανσ ης μητρών Ε ι κό ν α 13.6 Φού ρνο ς π ροθέρμ ανσ ης μητρών

48 Ε ι κό ν α 13.7 Πρ οθερμασμένη μήτρ α που ανεβαί ν ει για παραγωγή Α φού είναι έτοιμ η η μήτρα στη συ νέ χεια το κράμ α που θ α χρησιμ ο ποιηθεί προθερμ αί νε τ αι σε έ να φού ρ νο από τ ην ε ίσοδό τ ου 4 65 o C μέχρ ι τ ην έ ξοδό τ ου έω ς και 3 50 ο C ( ε ι κ ). Σ το φ ούρνο αυτό φ ορτώ νε τ αι ο λόκλη ρ η κολώ να κράματος συνήθως είναι δ εκάμ ε τρ ες, αυτή η κολώ ν α σύρεται πάνω σε ρ άου λα μ ε μια τ ροχαλία η ο ποία δ ίνει κίνησ η σ αυ τ ά και έ τσ ι μεταφέρεται στο φού ρνο τμ ημ ατι κά και συ ν ε χόμ ενα. Δ η λαδή η κο λώ ν α προχωράει μέχρι τ η ν έξοδο τ ου φού ρνου ( ε ι κ. 13.9) ό που πιάνει και τ η ν τε λική θ ερμ ο κρ ασ ί α. Βγαίνε ι από τον φ ούρνο αφ ού έ χε ι τ η ν ε πιθυμητή θερμ ο κρ ασ ί α ό πως ε ί παμε και κό βεται μ ε το ψ αλίδι κο πής ( ε ι κ ) σ το ε πι θυμητό μέγεθος, αυτό τ ο κομμάτι κράμ ατο ς ο ν ομ άζε ται η μικατ εργασμ έ νο κομμάτι μέταλλου ( billet). Αυτή η δ ι αδι κασ ί α είναι ε παναλαμβανόμ ενη, συ νέ χε ι α υ πάρ χου ν κο λώνες μ έσα σ το φ ούρνο. Αυ τ ό ε πι τυ γ χάνεται μ ε αισθητήρ ια που μ ε τρού ν το μ ή κος τ ης κολώ ν ας. Όταν σημειωθεί αρκετή μείωση φορτώ νε τ αι και άλλη κολώ ν α και κολλάε ι με αυ τ ή που β ρίσκεται ήδ η και προθερμ αίνεται. Αι σθητήρια ε πίσης υ πάρ χουν σε ό λο τ ο μ ή κος του φ ούρνου πρ οθέρμ αν σ ης. Εί ν αι αισθητήρια θ ερμ ο κρ ασ ίας, σ τ α ο ποία ο ρίζουμε εμείς την ε πιθυμητή θ ερμ ο κρ ασία. Αυ τ ά μ παι νο β γαίνου ν μέσα σ τ ο φ ούρνο ακουμπάνε πάνω σ τ ην κολώνα(κ ρ άμ α) και ε λέγχουν τ μ ημ ατ ι κά τ η ν θερμοκρ ασία κατ ά μ ή κος, αν δεν έχει πι άσ ει τ ην θ ερμ ο κρ ασία τ ότε αυτά δί νου ν σ ήμ α σ τ ο φ ούρνο και δ εν σταμ ατάε ι η θ έρμ ανσ η στο εκάστοτε τμήμα

49 Ε ι κό ν α 13.8 Φού ρνο ς προθέρμ ανσ ης πρ ώτης ύ λης ( αισθητήρια μέτρ ησ ης θερμ ο κρ ασ ί α ς) Ό λα αυ τ ά ε λέ γ χο ν ται από ένα πάν ε λ το ο πο ίο φέρει πάνω τ α αι σθητήρια και τ η θ ερμ ο κρ ασ ί α που θέλουμε ν α β άλουμε. Ε πί σ ης από αυ τό ε λέγχε τ αι και τ ο ψ αλί δι ό που καθ ορίζουμε το μέγε θος στο ο πο ίο θα κοπεί τ ο ημ ι κατ εργασ μένο κομμάτι αλουμινίου. Αυτό ε ί ν αι πολύ σ ημ αντι κό γι ατί το μ ή κος αυτό υ πολογίζε τ αι γι α κάθε προφ ί λ αφού πρέπε ι κάθ ε κο μμάτι ν α παρ άγει συ γ κε κρ ιμένο μ ή κος προφίλ, αυτό β έβαια σε σχέ ση μ ε το απαι τ ούμενο μ ήκος πρ οφ ί λ από το ν πελάτη

50 Ε ι κό ν α 13.9 Έξ οδος φού ρνου προθέρμανσης πρώτης ύ λης Ε ι κό ν α Πρώτη ύ λη, έτοιμ η για κο πή στο απαι τούμενο μ ή κος

51 Ε ι κό ν α Ψαλίδι κοπής ημ ι κατεργασμ έ νου αλουμινίου ( billet ) Α πό τ ο ψ αλί δι ένας γε ρ αν ός μ εταφ έρει τ ο ημικατεργασ μένο κομμάτι αλου μινί ου στον κινούμενο φ ορτω τή τ ης πρ έσας ( εικ ) αφ ού περάσει πρώτα και ψεκαστεί με πούδρα βορίου σ τ ο πίσω μ έρος του ( ε ι κ ). Αυτή η πού δρ α βοηθά σ το ν α μην κολλάνε πάνω σ τ ον τ άκο τ ου στε λέχους του εμβόλου υ πο λείμματ α του κρ άμ ατος

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η

Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ Π ε ρ ί λ η ψ η Π ο δ ή λ α τ ο ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι τ ο δ ί τ ρ ο χ ο ( μ ε ρ ι κέ ς φ ο ρ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριστ. Β. Αλεξοπούλου Νικ. Γ. Φουρναράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα