243/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ηη Γιεύθςνζη Γαζών Απγολίδαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "243/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ηη Γιεύθςνζη Γαζών Απγολίδαρ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 243/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ηη Γιεύθςνζη Γαζών Απγολίδαρ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΖ ΔΛΔΓΚΣΖ Γ.Γ. Καλλιόπη Ξοςπή ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΖ ΔΛΔΓΚΣΖ Γ.Γ. Βαΐα Καπασλέ Δγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Σνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Ν. 3613/2007 1

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, Ηνχιηνο 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Α.Δ.: 243/Α/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ - ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΑ 1. Δνηολή επιθεώπηζηρ-ελέγσος:.δ.δ.γ.γ./φ.2/7/1497/ θαη.δ.δ.γ.γ./φ.2/7/7218/ Α.Π. αναθοπάρ/καηαγγελίαρ: Ζ αξηζ..δ.δ.γ.γ./15213/ αλαθνξά πνιίηε, ηα κε αξηζ..δ.δ.γ.γ./190/ ,.δ.δ.γ.γ./1011/ έγγξαθα ηνπ Γξαθείνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηα κε αξηζ..δ.δ.γ.γ./340/ θαη.δ.δ.γ.γ./1642/ έγγξαθα ηνπ ΓΔΓΓ, κε ηα νπνία απεζηάιε ε ίδηα αλαθνξά ζην.δ.δ.γ.γ. Δπίζεο, ην Πηαηζκαηνδηθείν Σξίπνιεο, κε ην αξηζ. Δ11/121/ έγγξαθφ ηνπ (θαζψο θαη κε ζεηξά επφκελσλ εγγξάθσλ) δήηεζε απφ ην.δ.δ.γ.γ., ζε εθηέιεζε εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Αξγνιίδαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα , πνπ δηεηέιεζε Πξντζηάκελνο ν Παλαγηψηεο Λπκπεξφπνπινο, σο πξνο ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ πξναλαθεξφκελε αλαθνξά ηνπ πνιίηε. 3. Ανηικείμενο ελέγσος: Ζ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνχ εθηάζεσλ σο δαζηθψλ ή κε, θείκελσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, λνκνχ Αξγνιίδαο, πνπ εθδφζεθαλ ηα έηε 2009 θαη Ανηικείμενο ηηρ παπούζαρ: χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο απφ ηελ ειεγρφκελε Τπεξεζία, θαηά ην έηνο 2010 απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Παλαγηψηε Λπκπεξφπνπιν, εθδφζεθαλ ζπλνιηθά 179 πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ γηα εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηνπ (λπλ) Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά ζηελ αξηζ. 1279/ πξάμε ραξαθηεξηζκνχ. 5. Δλεγσόμενη Τπηπεζία: Γηεχζπλζε Γαζψλ Αξγνιίδαο 6. Δμπλεκόμενη Τπηπεζία: Πξψελ Γηεχζπλζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ Β. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο θαη εξκελεπηηθή δήισζε πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν απηφ κε ην Φήθηζκα ηεο Ε Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ Φήθηζε (Φ.Δ.Κ. 84/ /Σ.Α.): «Ωο δάζνο ή δαζηθό νηθνζύζηεκα λνείηαη ην νξγαληθό 2

3 ζύλνιν άγξησλ θπηώλ κε μπιώδε θνξκό πάλσ ζηελ αλαγθαία επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία, καδί κε ηελ εθεί ζπλππάξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα, απνηεινύλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιεινεπίδξαζήο ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλόηεηα (δαζνβηνθνηλόηεηα) θαη ηδηαίηεξν θπζηθό πεξηβάιινλ (δαζνγελέο). Γαζηθή έθηαζε ππάξρεη όηαλ ζην παξαπάλσ ζύλνιν ε άγξηα μπιώδεο βιάζηεζε, πςειή ή ζακλώδεο, είλαη αξαηά.» Ν. 998/1979 (ΦΔΚ 289/Α) «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Χώξαο.», άξζξα 3, 14, 16, 46 Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α) «Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξα 7 θαη 8 Ν. 3208/2003 (ΦΔΚ 303/Α) «Πξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξα 1 θαη 12 Ν. 3242/2004 (ΦΔΚ 102/Α) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο Ο.Σ.Α.», άξζξν 6 N.3698/2008 (ΦΔΚ 198/Α) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ θηελνηξνθίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 36 ΚΤΑ /4192/ (ΦΔΚ 647/Β/ ) ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε Πξάμεσλ Χαξαθηεξηζκνύ» «Γηα ηελ έθδνζε πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν.14 λ. 998/1979, ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη ζε 12 κήλεο ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απαηηνύκελε θαηά ην λόκν απηνςία γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζε ζρέζε κε θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηηο πεξηθέξεηεο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ.ε 12 κήλεο επίζεο γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο ιόγσ ηεο πιεζώξαο ησλ αηηήζεσλ εμαηηίαο ηεο κε θαηάξηηζεο ηνπ δαζνινγίνπ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη ζε 6 κήλεο γηα ηηο πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη ηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ Αηησιναθαξλαλίαο. Γηα ηηο ππόινηπεο πεξηθέξεηεο ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη ζε 3 κήλεο.». Γ. ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ Γ.1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Οη 179 πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ, ηηο νπνίεο εμέδσζε ν Γηεπζπληήο Γαζψλ Αξγνιίδαο, θαηά ην έηνο 2010, αθνξνχλ ζε εθηάζεηο θείκελεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο (πεξηιακβάλεη ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Κξαληδίνπ θαη Δξκηφλεο), ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο, φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί. 3

4 ΔΡΜΗΟΝΖ ΚΡΑΝΗΓΗ ΚΟΣΑ ΠΟΡΣΟ ΥΔΛΗ ΥΑΡΣΖ 1: Δπνπηηθφο ράξηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Δξκηνλίδαο, ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη ζέζεηο ησλ εθηάζεσλ, γηα ηηο νπνίεο εθδφζεθαλ πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη θαηά ην έηνο ηελ εδαθηθή έθηαζε ηνπ σο άλσ Γήκνπ, ν νπνίνο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη εληεχζελ απνηειεί ζέξεηξν θαη πξνζθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, πεξηιακβάλνληαη νηθηζηηθέο πεξηνρέο, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο θαη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ (ζηεξενζθνπηθή παξαηήξεζε επί δεπγψλ αεξνθσηνγξαθηψλ εηψλ ιήςεο 1945 θαη 1960, παξαηήξεζε νξζνθσηνραξηψλ θ.ά.), πνπ καο δηαηέζεθε απφ ηελ ειεγρφκελε Τπεξεζία θαη απφ ηνλ επηηφπην έιεγρν, πξνέθπςε φηη ήδε απφ ην έηνο 1960 ππήξμε δηαθνξνπνίεζε (ζε ζρέζε κε ην έηνο 1945) ησλ εθηάζεσλ, θπξίσο ιφγσ ηεο δηάλνημεο δξφκσλ θαη ηεο αλέγεξζεο θηηζκάησλ, θαηά ζέζεηο. εκαληηθή δε νηθηζηηθή αλάπηπμε παξαηεξείηαη απφ ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηνπ έηνπο 1996 θαη εληεχζελ. Απφ ηνπο νξζνθσηνράξηεο ηνπ 1996 παξαηεξείηαη επίζεο, ηφζν ε αχμεζε ηεο δαζνθάιπςεο ζηελ πεξηνρή, φζν θαη ε επέκβαζε ζε εθηάζεηο, πνπ δελ έθεξαλ θαηά ην παξειζφλ ίρλε θαιιηέξγεηαο, κε ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Χο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφ εηζήγεζε ηνπ (ηφηε) Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (βι. θάθειν ηεο αξηζ. 4876/2009 πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ) ζχκθσλα κε ηα νπνία «ε ηάζε εμάπισζεο ηεο ραιεπίνπ πεύθεο ζηελ πεξηνρή είλαη ζρεδόλ θαζνιηθή», γεγνλφο ην νπνίν επηβεβαηψζεθε απφ ηνλ δηελεξγεζέληα επηηφπην έιεγρν (σο αλαθέξεηαη θαησηέξσ). Σν θπξίαξρν, ινηπφλ, δαζνπνληθφ είδνο ηεο πεξηνρήο, είλαη ε ραιέπηνο πεχθε (Pinus halepensis), ελψ παξάιιεια δηαπηζηψζεθε ε αλάπηπμε θη άιισλ δαζηθψλ εηδψλ φπσο, αξθεχζνπ (Juniperus phoenicea), αζπαιάζνπ (Calycotome villosa), ζρίλνπ (Pistacia lentiscus), αγξηειηάο (Olea europaea var. silvestris) θαη θαηά ζέζεηο πξίλνπ ή πνπξλαξηνχ (Quercus coccifera). Δπηπιένλ απφ ηνλ επηηφπην έιεγρν δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε, θαηά ζέζεηο, εγθαηαιεηκκέλσλ ειαηνδέλδξσλ, ζηα νπνία έρεη αλαπηπρζεί ππφξνθνο απφ δαζηθή 4

5 βιάζηεζε, ελψ παξάιιεια πθίζηαληαη θαη ίρλε πνπ θαλεξψλνπλ πξνγελέζηεξεο θαιιηέξγεηεο (γηα παξάδεηγκα παιηέο «πεδνχιεο»). Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο είλαη πνηθίιν θαη αθνξά ζε επίπεδα εδάθε, ζε πςφκεηξν ζηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, αιιά θαη ζε εδάθε ζε θπζηθέο ινθψδεηο δηακνξθψζεηο ή αθφκα θαη ζε νξεηλέο ζέζεηο. Γ.2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΔΞΔΣΑΣΖΚΑΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ε εθηέιεζε ηεο σο άλσ εληνιήο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο παξνχζαο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ, εμεηάζζεθαλ: i) ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξάμεο θαη ii) ην αεξνθσηνγξαθηθφ πιηθφ (δεχγε αεξνθσηνγξαθηψλ θαη νξζνθσηνράξηεο), ην νπνίν εζηάιε ζην.δ.δ.γ.γ. απφ ηελ ειεγρφκελε Τπεξεζία 1 ηηο έσο ηηο δηελεξγήζεθε, παξνπζία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο, Βαξδάθα Δπάγγεινπ, επηηφπηνο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζεκεξηλή κνξθή ηεο έθηαζεο θαη ησλ επξχηεξσλ γεηηνληθψλ ηεο, θαζψο ε κνξθή πνπ παξνπζηάδνπλ νη φκνξεο εθηάζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθή πνπ παξνπζίαδαλ θαηά ην παξειζφλ, παξέρεη πιεξνθνξία σο πξνο ηελ χπαξμε ή κε εληαίνπ δαζνγελνχο πεξηβάιινληνο, αιιά θαη σο πξνο ηελ ελδερφκελε δηάζπαζή ηνπ απφ ηπρφλ εθρεξζψζεηο. ηα θσηνγξαθηθά απνζπάζκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα έρεη ζεκεησζεί ην πεξίγξακκα ηεο έθηαζεο γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε ππφ εμέηαζε πξάμε, φπσο εζηάιε ζην.δ.δ.γ.γ. απφ ηελ ειεγρφκελε Τπεξεζία. Γ.3. Απιθ. 1279/ ππάξη σαπακηηπιζμού 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Δικόνα 1: Θέζε ηεο έθηαζεο γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ 1 Με ην αξηζ /1136/ έγγξαθν, ε Γηεχζπλζε Γαζψλ Αξγνιίδαο απέζηεηιε ζην.δ.δ.γ.γ. ηα εμήο δεχγε αεξνθσηνγξαθηψλ: , , , (έηνπο ιήςεο 1945) θαη R , R , R , R , R , R , R , R (έηνπο ιήςεο 1960). 5

6 Καηφπηλ αίηεζεο πνπ ππέβαιε πνιίηεο, γηα ην ραξαθηεξηζκφ έθηαζεο εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. ζηε ζέζε «αιάληη», ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γηδχκσλ, ηνπ Γήκνπ Κξαληδίνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο Παλαγηψηεο Λπκπεξφπνπινο εμέδσζε ηελ σο άλσ πξάμε ραξαθηεξηζκνχ, γηα έθηαζε εκβαδνχ 9.135,00 η.κ., ζηελ σο άλσ ζέζε. Με ηελ αίηεζή ηνπ ν πνιίηεο πξνζθφκηζε α) ην αξηζ. 3158/ ζπκβφιαην κεξηθήο πξάμεο απνδνρήο θιεξνλνκηάο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ελδηαθεξφκελε απέθηεζε ηελ θπξηφηεηα θαηά ηα 3/8 εμ αδηαηξέηνπ, κεηαμχ άιισλ, έθηαζεο εκβαδνχ 9.135,20 η.κ. ζηελ σο άλσ ζέζε θαη β) ην αξηζ. 7677/ ζπκβφιαην αγνξαπσιεζίαο αγξνηεκαρίσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν παηέξαο ηεο ελδηαθεξφκελεο απέθηεζε ηελ θπξηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, έθηαζεο εκβαδνχ « η.κ. πεξίπνπ ή όζσλ είλαη» ζηελ σο άλσ ζέζε 2, ρσξίο ζην θάθειν ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ λα πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηεο πξνο ραξαθηεξηζκφ έθηαζεο, σο πξνο ηα φξηα θαη ην κέγεζφο ηεο, κε ηνπο σο άλσ ηίηινπο. Με ηελ σο άλσ πξάμε ραξαθηεξίζηεθε έθηαζε εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. σο «δαζηθή», αθνχ ππήρζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν.998/1979. Ζ πξάμε απηή βαζίζηεθε ζηελ απφ απαηηνχκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ σο άλσ λφκνπ, εηζήγεζε ηεο δαζνιφγνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο, Μνηξαζγεληή Μαξίαο 3, ζπδχγνπ ηνπ ηφηε Πξντζηακέλνπ ηεο ειεγρφκελεο Τπεξεζίαο, πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε ραξαθηεξηζκνχ. ηελ εηζήγεζε απηή, αλαθεξφηαλ φηη: α) δηελεξγήζεθε απηνςία ζηηο ζε έθηαζε εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. θαη ε νπνία (έθηαζε) θαιχπηεηαη απφ δαζηθή βιάζηεζε κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ δαζνθάιπςεο 45-55% κε θπξίαξρα δαζνπνληθά είδε άξθεπζν, αγξηειηά θαη αζπάιαζν θαη εληφο απηήο ππάξρνπλ πνζφηεηεο αδξαλψλ πιηθψλ, β) πξαγκαηνπνηήζεθε θσηνεξκελεία δεπγψλ αεξνθσηνγξαθηψλ εηψλ ιήςεο 1945 θαη 1960, θαηά ηα νπνία ε έθηαζε «εκθαλίδεηαη λα θαιύπηεηαη κε δαζηθή βιάζηεζε κε πνζνζηό δαζνθάιπςεο 35-45%» θαη γ) ε έθηαζε ελέπηπηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2, ηνπ Ν. 998/79, δειαδή δαζηθή έθηαζε. Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ αεξνθσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ δηελήξγεζε ην θιηκάθην ηνπ.δ.δ.γ.γ., πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: Έηνο 1945 (εμέηαζε ηνπ αξηζ δεχγνπο αεξνθσηνγξαθηψλ): Ζ έθηαζε ηεο εμεηαδφκελεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ εθηείλεηαη ζε πιαγηά θπζηθήο ινθψδνπο δηακφξθσζεο, ε νπνία (πιαγηά) θαιχπηεηαη απφ ςειή θαη ρακειή μπιψδε βιάζηεζε, ρσξίο θαλνληθή θαηαλνκή, κε πνζνζηφ θάιπςεο κεγαιχηεξν ηνπ 30%. Ζ απεηθφληζε παξνπζηάδεη ρξσκαηηθφ ηφλν γθξη ζθνχξν, πθή ηξαρεία θαη δελ δηαθξίλνληαη ίρλε θαιιηέξγεηαο εληφο απηήο, ελψ παξνπζηάδεηαη ζαθψο δηαθνξεηηθή απφ παξαθείκελεο εθηάζεηο νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο θαιιηεξγνχκελεο. Οη 2 ην αξηζ. 7677/1970 ζπκβφιαην αλαθέξεηαη επίζεο φηη «πεξηειζόληα ηα σο άλσ 16 πεξηγξαθόκελα αγξνηεκάρηα εηο ηνλ σο άλσ πσιεηή δπλάκεη ηνπ αξηζ /1929 αγνξαπσιεζίαο ζπκβνιαίνπ, ηνπ αξηζ. 6109/1934 δσξεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ παξά ηνπ άλεπ δηαζήθεο ελ έηεη 1934 απνβηώζαληνο παηξόο ηνπ, εηο νλ είρνλ πεξηέιζεη εμ αγνξάο δπλάκεη ησλ αξηζ. 336/1888 ζπκβνιαίνπ, 131/1892 θαη 657/1892 ζπκβνιαίσλ, ηνπ αξηζ. 3181/1899 ζπκβνιαίνπ, ηνπ αξηζ. 1026/1907 ζπκβνιαίνπ, ηνπ αξηζ. 3916/1916 ζπκβνιαίνπ θαη ηνπ αξηζ. 1895/1893 ζπκβνιαίνπ» 3 χκθσλα κε ηελ αξηζ. 3365/ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο, κε ηελ νπνία νξίζζεθαλ νη πεξηνρέο επζχλεο ησλ δαζνιφγσλ ηεο Τπεξεζίαο, ζηε ζπγθεθξηκέλε δαζνιφγν αλαηέζεθε σο «πεξηνρή εθαξκνγήο αξκνδηνηήησλ επζύλεο θαη επνπηείαο εθηάζεσλ δηεπόκελσλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο» νη ηφηε Γήκνη Κξαληδίνπ θαη Δξκηφλεο (κεηά ηελ ηζρχ ηνπ «Καιιηθξάηε» Γήκνο Δξκηνλίδαο). 6

7 φκνξεο (λφηηα λνηηνδπηηθά θαη αλαηνιηθά) εθηάζεηο είλαη φκνηαο κνξθήο κε ηελ ππφ εμέηαζε έθηαζε. Δικόνα 2: Απόζπαζμα οπθοθυηοσάπηη έηοςρ 1945 κε απεηθφληζε ηεο έθηαζεο (θφθθηλν πεξίγξακκα) γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Έηνο 1960 (εμέηαζε ηνπ αξηζ. R δεχγνπο αεξνθσηνγξαθηψλ): Οκνίσο σο ην έηνο 1945, κε ην πνζνζηφ θάιπςεο ηεο έθηαζεο απφ ηελ σο άλσ βιάζηεζε λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 40%. Έηνο 1996 (παξαηήξεζε νξζνθσηνράξηε): Οκνίσο σο ηα πξνεγνχκελα έηε. Δπηπιένλ, φκσο, ζην λφηην ηκήκα ηεο έθηαζεο, δηαθξίλεηαη αλζξσπνγελήο επέκβαζε κε ηελ εθρέξζσζε ηεο πξνυπάξρνπζαο βιάζηεζεο. Δπίζεο, δηαθξίλεηαη ε δηάλνημε δξφκσλ πξνο βνξξά θαη πξνο λφην, εθαπηφκελσλ ηεο έθηαζεο. Δικόνα 3: Απόζπαζμα οπθοθυηοσάπηη έηοςρ 1996 κε απεηθφληζε ηεο έθηαζεο (θφθθηλν πεξίγξακκα) γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Έηνο (παξαηήξεζε νξζνθσηνράξηε παξαγσγήο ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ.): Σελ πεξίνδν απηή εθηηκάηαη φηη έρνπλ αθαηξεζεί πεξηζζφηεξα άηνκα βιάζηεζεο. 7

8 Έηνο 2013 (παξαηήξεζε δνξπθνξηθψλ ιήςεσλ απφ «αλνηρηή» δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζέαζεο): Οκνίσο σο αλσηέξσ. Δικόνα 4: Απόζπαζμα οπθοθυηοσάπηη εηών κε απεηθφληζε ηεο έθηαζεο (θίηξηλν πεξίγξακκα) γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Δικόνα 5: Απόζπαζμα δοπςθοπικήρ λήτηρ έηοςρ 2013 κε απεηθφληζε ηεο έθηαζεο (θφθθηλν πεξίγξακκα) γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν, αθνχ ππνδείρζεθαλ, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ, Βαξδάθα Δπάγγειν, επί ηνπ εδάθνπο, ηα φξηα ηεο έθηαζεο εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα: - ε έθηαζε έρεη έληνλε θιίζε - ζην βφξεην ηκήκα ηεο παξαηεξείηαη δαζηθή θαη ρνξηνιηβαδηθή βιάζηεζε (άξθεπζνο, αγξηειηά, αζπάιαζνο, ζπκάξη θ.α.) ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 40% - ζην λφηην ηκήκα ηεο έρνπλ γίλεη απνζέζεηο απνβιήησλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, γεγνλφο πνπ εθηηκάηαη φηη είρε πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ απφ ην έηνο 1996, φπσο θαίλεηαη κε απιή παξαηήξεζε ηεο Δηθφλαο 3, - ε επξχηεξε πεξηνρή θαιχπηεηαη θπξίσο απφ αγξηειηέο θαη ραξνππηέο, ελψ ν δηαρσξηζκφο ηεο έθηαζεο ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ απφ ηηο φκνξεο (αλαηνιηθά θαη δπηηθά) είλαη ζαθήο θαη γξακκηθφο. Γεγνλφο απφ ην νπνίν ζπλάγεηαη ε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ εθρέξζσζε ηεο πξνυπάξρνπζαο δαζηθήο βιάζηεζεο. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, σο πξνο ηελ εμέηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη σο πξνο ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, πξνθχπηεη φηη, θαηά ηε δηελεξγεζείζα απφ ηε δαζνιφγν απηνςία, ζηηο , δελ θαηαγξάθεθε ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ έθηαζε, αθνχ δελ αλαθέξζεθε φηη είρε αθαηξεζεί ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηελ πξνυπάξρνπζα δαζηθή βιάζηεζε, πνπ ε ίδηα είρε δηαπηζηψζεη θαηά ηε θσηνεξκελεία ηεο. Καη ηνχην θαζψο, αθφκα θαη απφ ηελ απιή παξαηήξεζε ησλ Δηθφλσλ 4 θαη 5 ηεο παξνχζαο (ήηνη, ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο ιίγν πξν ηεο απηνςίαο θαη κεηά απφ απηή) πξνθχπηεη φηη ε έθηαζε δελ θαιππηφηαλ απφ δαζηθή βιάζηεζε ζε πνζνζηφ 45-55%, σο αλέθεξε ε δαζνιφγνο. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ε έθηαζε εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. νξζψο ραξαθηεξίζηεθε σο «δαζηθή έθηαζε», ε ειεγρφκελε Τπεξεζία φκσο, παξέιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηέο ηεο, αθνχ, κέζσ ηεο κε αλαθνξάο πεξί εθρέξζσζεο δαζηθήο 8

9 βιάζηεζεο, δελ πξνέβε ζε έθδνζε πξσηνθφιινπ κήλπζεο 4, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λφκνπ 998/79, σο ηζρχνπλ θαη ζε ζχληαμε πξφηαζεο πεξί θήξπμεο ηεο έθηαζεο σο αλαδαζσηέαο, θαηά ηα νξηδφκελα ηφζν ζην άξζξν 117 ηνπ πληάγκαηνο, φζν θαη ζην άξζξν 38 ηνπ Ν.998/1979, σο ηζρχεη. Ζ αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηνπ Ν. 998/79, αλαξηήζεθε ζηνλ νηθείν Γήκν ζηηο θαη δεκνζηεχηεθε ζηηο 19 θαη ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Ζ σο άλσ πξάμε θνηλνπνηήζεθε επίζεο ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία, ζχκθσλα κε ην αξηζ. 842/ έγγξαθφ ηεο, δελ πξφηεηλε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ηελ άζθεζε αληηξξήζεσλ θαηά ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ. Ζ ελδηαθεξφκελε ππέβαιιε αληηξξήζεηο θαηά ηεο ελ ιφγσ πξάμεο ζηηο Απφ ηα ζηνηρεία πνπ απέζηεηιε ε ειεγρφκελε Τπεξεζία δελ πξνθχπηεη λα έρνπλ εμεηαζηεί νη σο άλσ αληηξξήζεηο. Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο παξνχζαο ζπλάγεηαη φηη 1. ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ εθδφζεθε κε λνκίκσο, αθνχ κε απηήλ ε έθηαζε εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. ραξαθηεξίζηεθε σο «δαζηθή έθηαζε», ελψ έπξεπε λα είραλ θηλεζεί νη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα θεξπρζεί σο αλαδαζσηέα, ιφγσ ηεο θζνξάο/εθρέξζσζεο ηεο δαζηθήο ηεο βιάζηεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ειεγρφκελε Τπεξεζία, παξέιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηέο ηεο, αθνχ δελ πξνέβε ζε έθδνζε πξσηνθφιινπ κήλπζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λφκνπ 998/79, σο ίζρπαλ θαη ζε ζχληαμε πξφηαζεο πεξί θήξπμεο ηεο έθηαζεο σο αλαδαζσηέαο, θαηά ηα νξηδφκελα ηφζν ζην άξζξν 117 ηνπ πληάγκαηνο, φζν θαη ζην άξζξν 38 ηνπ Ν.998/1979, σο ίζρπε, δεδνκέλνπ φηη ε πξνυπάξρνπζα δαζηθή βιάζηεζε είρε εθρεξζσζεί απφ ηελ έθηαζε. 2. Ζ Α ζκηα Δ.Δ.Γ.Α. λ. Αξγνιίδαο (λπλ Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γαζηθψλ Ακθηζβεηήζεσλ ΔΔΓΑ - Π.Δ. Αξγνιίδαο), δελ έρεη εμεηάζεη ηηο αληηξξήζεηο θαηά ηεο αξηζ. 1279/2010 πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ, πνπ θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο, αλ θαη έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) πεξίπνπ εηψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη θαηαζηεί ηειεζίδηθνο ν ραξαθηήξαο ηεο έθηαζεο. 3. Γεδνκέλνπ φηη α) ν Πξντζηάκελνο θαη ππνγξάςαο ηελ πξάμε ραξαθηεξηζκνχ είλαη ζχδπγνο ηεο εηζεγήηξηαο/δαζνιφγνπ θαη β) ζηελ ειεγρφκελε Τπεξεζία, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εθδφζεθε ε πξάμε ραξαθηεξηζκνχ, ππεξεηνχζαλ αθφκα ηξεηο (3) ππάιιεινη εηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο φθεηιε, πξνο δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 5 ηνπ Ν.2690/1999, φπσο ίζρπε, λα απφζρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ, ιφγσ ηνπ πθηζηακέλνπ θσιχκαηνο θαη θαη εθαξκνγή ησλ 4 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 1213/1981, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δαζνθπιάθσλ πεξηιακβάλνληαη: «α), β) ε βεβαίσζε παξαβάζεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ε ππνβνιή πξσηνθόιισλ κήλπζεο θαηά ησλ παξαβαηώλ, γ)» 5 «1. Σα δηνηθεηηθά όξγαλα, κνλνκειή ή ζπιινγηθά, πξέπεη λα παξέρνπλ εγγπήζεηο ακεξόιεπηεο θξίζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο..». 9

10 δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 6 ηνπ σο άλσ Νφκνπ, αλη απηνχ λα είρε ππνγξάςεη ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ εηδηθφηεηαο δαζνιφγνπ. Δ. ΠΡΟΣΑΔΗ - ΤΣΑΔΗ Δ.1. Ο Πποφζηάμενορ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γαζών Απγολίδαρ ζα πξέπεη λα πξνβεί άκεζα ζε αλάθιεζε ηεο αξηζ. 1279/2010 πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ θαη ζε ζχληαμε πξφηαζεο γηα ηελ θήξπμε ηεο έθηαζεο, πνπ έρεη ππνζηεί αλζξσπνγελή επέκβαζε, σο αλαδαζσηέαο. Δ.2. Ζ Α βάθμια Δπιηποπή Δπίλςζηρ Γαζικών Αμθιζβηηήζευν θαη πιένλ ΔΔΓΑ Π.Δ. Αξγνιίδαο, ελψπηνλ ηεο νπνίαο έρνπλ θαηαηεζεί αληηξξήζεηο θαηά ηεο αξηζ. 1279/2010 πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη, γηα ηελ άκεζε εμέηαζε απηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη έρεη παξέιζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο θαη ζηελ έθηαζε έρνπλ ζπληειεζηεί επεκβάζεηο. Σ. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΤΘΤΝΩΝ η.1. Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος Γςηικήρ Δλλάδαρ και Ηονίος, λα αζθήζεη ηηο πεηζαξρηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 117 παξ. 1.δ ηνπ λ. 3528/2007, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ σο άλσ λφκνπ, ζε βάξνο ησλ θαησηέξσ ππαιιήισλ: α) θαηά ηεο δαζνιφγνπ Μνηξαζγεληή Μαξίαο, ε νπνία ππεξεηεί ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Αξγνιίδαο, δηφηη ην 2010, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηφζν ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ πληάγκαηνο, φζν θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.998/1979, σο ίζρπε, ζπλέηαμε εηζήγεζε γηα έθδνζε ηεο αξηζ. 1279/2010 πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ θαη δελ αλέθεξε φηη ε δαζηθή βιάζηεζε πνπ πξνυπήξρε ζηελ έθηαζε είρε εθρεξζσζεί θαη σο εθ ηνχηνπ ε δαζηθή έθηαζε έπξεπε λα θεξπρζεί σο αλαδαζσηέα. Δπηπιένλ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λφκνπ 998/79, σο ίζρπαλ, δελ πξνέβε ζε έθδνζε πξσηνθφιινπ κήλπζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο θαη β) θαηά ηνπ πξψελ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Παλαγηψηε Λπκπεξφπνπινπ, ν νπνίνο πιένλ ππεξεηεί ζην Γαζαξρείν Κπλνπξίαο, δηφηη ην 2010, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηφζν ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ πληάγκαηνο, φζν θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.998/1979, σο ίζρπε, εμέδσζε ηελ αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ, ελψ έπξεπε λα είρε θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ ε έθηαζε ηεο πξάμεο λα θεξπρζεί σο αλαδαζσηέα, ιφγσ ηεο θζνξάο/εθρέξζσζεο ηεο δαζηθήο ηεο βιάζηεζεο, θαηά ηα αλαιπηηθψο εθηηζέκελα ζηελ παξνχζα. η.2. Ζ παξνχζα έθζεζε λα δηαβηβαζηεί: 6 «ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο, ηνλ πξντζηάκελν νξγαληθήο κνλάδαο δεκόζηαο αξρήο αλαπιεξώλεη ν αλώηεξνο θαηά βαζκό πξντζηάκελνο ησλ ππνθείκελσλ ζε απηόλ νξγαληθώλ κνλάδσλ. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνθείκελεο νξγαληθέο κνλάδεο, ηνλ πξντζηάκελν αλαπιεξώλεη ν θαηά βαζκό αλώηεξνο ππάιιεινο ηεο κνλάδαο. ε πεξίπησζε νκνηνβάζκσλ, αλαπιεξσηήο είλαη ν πξντζηάκελνο ή ν ππάιιεινο πνπ έρεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ππεξεζίαο ζην βαζκό. Πάλησο, ν νξηδόκελνο αλαπιεξσηήο πξέπεη λα αλήθεη ζε θιάδν ηνπ νπνίνπ νη ππάιιεινη, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, κπνξνύλ λα πξνΐζηαληαη». 10

11 α) ζηνλ Διζαγγελέα Δθεηών Αθηνών, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 7 ηνπ Ν. 3074/2002 θαη β) ζην Πηαιζμαηοδικείο Σπίποληρ, ζε ζπλέρεηα ηνπ αξηζ. Δ11/121 / εγγξάθνπ ηνπ πξνο ην.δ.δ.γ.γ. Οι διενεπγήζαζερ ηον Έλεγσο Ξοςπή Καλλιόπη, Π.Δ. Αγξνλφκνο θαη Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Βαΐα Καπασλέ, Δ.Δ.Γ.Γ. Γαζνιφγνο 11

12 Απνζπάζκαηα επίγεησλ θσηνγξαθηψλ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ζηηο έσο ηηο

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Οει. Α. ΓΖΟΑΓΩΓΕ Α.1. Δηάγναμμα πενηεπμμέκωκ 3 Α.2. Οογθνόηεζε θαη μνγάκωζε ενγαζίαξ ηεξ επηηνμπήξ 3 Β. ΓΓΚΖΗΑ Β.1. Ζζημνηθή ακαδνμμή 6 Β.2. Κμμηθό πιαίζημ 10 Β.3 Ε δαζηθή πμιηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΟΛΠ) ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ-ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ

Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΟΛΠ) ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ-ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΧΜΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗ Ζ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΧΝ ΓΑ ΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1.6 2.1 2.2 Ζ

Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗ Ζ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΧΝ ΓΑ ΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1.6 2.1 2.2 Ζ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ABSTRACT... 4 ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΔΗΑΓΧΓΖ... 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΟΗ ΓΑΗΚΔ ΠΤΡΚΑΓΗΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.1 Γάζε θαη ππξθαγηέο... 10 1.2 Αίηηα, ζπλέπεηεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ιαλνπάξηνο 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Απιθμόρ έκθεζηρ 323 / Α / 2013 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ. ζηoν Οπγανιζμό Δπγαηικήρ Καηοικίαρ (Ο.Δ.Κ.)

Απιθμόρ έκθεζηρ 323 / Α / 2013 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ. ζηoν Οπγανιζμό Δπγαηικήρ Καηοικίαρ (Ο.Δ.Κ.) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Απιθμόρ έκθεζηρ 323 / Α / 2013 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ζηoν Οπγανιζμό Δπγαηικήρ Καηοικίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Απόςεηο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ» - 1 - Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : «Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθφο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 2 ε ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 Αζήλα, Ηνύιηνο 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα