243/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ηη Γιεύθςνζη Γαζών Απγολίδαρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "243/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ηη Γιεύθςνζη Γαζών Απγολίδαρ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 243/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ηη Γιεύθςνζη Γαζών Απγολίδαρ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΖ ΔΛΔΓΚΣΖ Γ.Γ. Καλλιόπη Ξοςπή ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΖ ΔΛΔΓΚΣΖ Γ.Γ. Βαΐα Καπασλέ Δγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Σνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Ν. 3613/2007 1

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, Ηνχιηνο 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Α.Δ.: 243/Α/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ - ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΑ 1. Δνηολή επιθεώπηζηρ-ελέγσος:.δ.δ.γ.γ./φ.2/7/1497/ θαη.δ.δ.γ.γ./φ.2/7/7218/ Α.Π. αναθοπάρ/καηαγγελίαρ: Ζ αξηζ..δ.δ.γ.γ./15213/ αλαθνξά πνιίηε, ηα κε αξηζ..δ.δ.γ.γ./190/ ,.δ.δ.γ.γ./1011/ έγγξαθα ηνπ Γξαθείνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηα κε αξηζ..δ.δ.γ.γ./340/ θαη.δ.δ.γ.γ./1642/ έγγξαθα ηνπ ΓΔΓΓ, κε ηα νπνία απεζηάιε ε ίδηα αλαθνξά ζην.δ.δ.γ.γ. Δπίζεο, ην Πηαηζκαηνδηθείν Σξίπνιεο, κε ην αξηζ. Δ11/121/ έγγξαθφ ηνπ (θαζψο θαη κε ζεηξά επφκελσλ εγγξάθσλ) δήηεζε απφ ην.δ.δ.γ.γ., ζε εθηέιεζε εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Αξγνιίδαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα , πνπ δηεηέιεζε Πξντζηάκελνο ν Παλαγηψηεο Λπκπεξφπνπινο, σο πξνο ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ πξναλαθεξφκελε αλαθνξά ηνπ πνιίηε. 3. Ανηικείμενο ελέγσος: Ζ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνχ εθηάζεσλ σο δαζηθψλ ή κε, θείκελσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, λνκνχ Αξγνιίδαο, πνπ εθδφζεθαλ ηα έηε 2009 θαη Ανηικείμενο ηηρ παπούζαρ: χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο απφ ηελ ειεγρφκελε Τπεξεζία, θαηά ην έηνο 2010 απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Παλαγηψηε Λπκπεξφπνπιν, εθδφζεθαλ ζπλνιηθά 179 πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ γηα εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηνπ (λπλ) Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά ζηελ αξηζ. 1279/ πξάμε ραξαθηεξηζκνχ. 5. Δλεγσόμενη Τπηπεζία: Γηεχζπλζε Γαζψλ Αξγνιίδαο 6. Δμπλεκόμενη Τπηπεζία: Πξψελ Γηεχζπλζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ Β. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο θαη εξκελεπηηθή δήισζε πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν απηφ κε ην Φήθηζκα ηεο Ε Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ Φήθηζε (Φ.Δ.Κ. 84/ /Σ.Α.): «Ωο δάζνο ή δαζηθό νηθνζύζηεκα λνείηαη ην νξγαληθό 2

3 ζύλνιν άγξησλ θπηώλ κε μπιώδε θνξκό πάλσ ζηελ αλαγθαία επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία, καδί κε ηελ εθεί ζπλππάξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα, απνηεινύλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιεινεπίδξαζήο ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλόηεηα (δαζνβηνθνηλόηεηα) θαη ηδηαίηεξν θπζηθό πεξηβάιινλ (δαζνγελέο). Γαζηθή έθηαζε ππάξρεη όηαλ ζην παξαπάλσ ζύλνιν ε άγξηα μπιώδεο βιάζηεζε, πςειή ή ζακλώδεο, είλαη αξαηά.» Ν. 998/1979 (ΦΔΚ 289/Α) «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Χώξαο.», άξζξα 3, 14, 16, 46 Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α) «Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξα 7 θαη 8 Ν. 3208/2003 (ΦΔΚ 303/Α) «Πξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξα 1 θαη 12 Ν. 3242/2004 (ΦΔΚ 102/Α) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο Ο.Σ.Α.», άξζξν 6 N.3698/2008 (ΦΔΚ 198/Α) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ θηελνηξνθίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 36 ΚΤΑ /4192/ (ΦΔΚ 647/Β/ ) ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε Πξάμεσλ Χαξαθηεξηζκνύ» «Γηα ηελ έθδνζε πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν.14 λ. 998/1979, ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη ζε 12 κήλεο ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απαηηνύκελε θαηά ην λόκν απηνςία γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζε ζρέζε κε θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηηο πεξηθέξεηεο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ.ε 12 κήλεο επίζεο γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο ιόγσ ηεο πιεζώξαο ησλ αηηήζεσλ εμαηηίαο ηεο κε θαηάξηηζεο ηνπ δαζνινγίνπ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη ζε 6 κήλεο γηα ηηο πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη ηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ Αηησιναθαξλαλίαο. Γηα ηηο ππόινηπεο πεξηθέξεηεο ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη ζε 3 κήλεο.». Γ. ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ Γ.1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Οη 179 πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ, ηηο νπνίεο εμέδσζε ν Γηεπζπληήο Γαζψλ Αξγνιίδαο, θαηά ην έηνο 2010, αθνξνχλ ζε εθηάζεηο θείκελεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο (πεξηιακβάλεη ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Κξαληδίνπ θαη Δξκηφλεο), ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο, φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί. 3

4 ΔΡΜΗΟΝΖ ΚΡΑΝΗΓΗ ΚΟΣΑ ΠΟΡΣΟ ΥΔΛΗ ΥΑΡΣΖ 1: Δπνπηηθφο ράξηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Δξκηνλίδαο, ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη ζέζεηο ησλ εθηάζεσλ, γηα ηηο νπνίεο εθδφζεθαλ πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη θαηά ην έηνο ηελ εδαθηθή έθηαζε ηνπ σο άλσ Γήκνπ, ν νπνίνο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη εληεχζελ απνηειεί ζέξεηξν θαη πξνζθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, πεξηιακβάλνληαη νηθηζηηθέο πεξηνρέο, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο θαη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ (ζηεξενζθνπηθή παξαηήξεζε επί δεπγψλ αεξνθσηνγξαθηψλ εηψλ ιήςεο 1945 θαη 1960, παξαηήξεζε νξζνθσηνραξηψλ θ.ά.), πνπ καο δηαηέζεθε απφ ηελ ειεγρφκελε Τπεξεζία θαη απφ ηνλ επηηφπην έιεγρν, πξνέθπςε φηη ήδε απφ ην έηνο 1960 ππήξμε δηαθνξνπνίεζε (ζε ζρέζε κε ην έηνο 1945) ησλ εθηάζεσλ, θπξίσο ιφγσ ηεο δηάλνημεο δξφκσλ θαη ηεο αλέγεξζεο θηηζκάησλ, θαηά ζέζεηο. εκαληηθή δε νηθηζηηθή αλάπηπμε παξαηεξείηαη απφ ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηνπ έηνπο 1996 θαη εληεχζελ. Απφ ηνπο νξζνθσηνράξηεο ηνπ 1996 παξαηεξείηαη επίζεο, ηφζν ε αχμεζε ηεο δαζνθάιπςεο ζηελ πεξηνρή, φζν θαη ε επέκβαζε ζε εθηάζεηο, πνπ δελ έθεξαλ θαηά ην παξειζφλ ίρλε θαιιηέξγεηαο, κε ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Χο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφ εηζήγεζε ηνπ (ηφηε) Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (βι. θάθειν ηεο αξηζ. 4876/2009 πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ) ζχκθσλα κε ηα νπνία «ε ηάζε εμάπισζεο ηεο ραιεπίνπ πεύθεο ζηελ πεξηνρή είλαη ζρεδόλ θαζνιηθή», γεγνλφο ην νπνίν επηβεβαηψζεθε απφ ηνλ δηελεξγεζέληα επηηφπην έιεγρν (σο αλαθέξεηαη θαησηέξσ). Σν θπξίαξρν, ινηπφλ, δαζνπνληθφ είδνο ηεο πεξηνρήο, είλαη ε ραιέπηνο πεχθε (Pinus halepensis), ελψ παξάιιεια δηαπηζηψζεθε ε αλάπηπμε θη άιισλ δαζηθψλ εηδψλ φπσο, αξθεχζνπ (Juniperus phoenicea), αζπαιάζνπ (Calycotome villosa), ζρίλνπ (Pistacia lentiscus), αγξηειηάο (Olea europaea var. silvestris) θαη θαηά ζέζεηο πξίλνπ ή πνπξλαξηνχ (Quercus coccifera). Δπηπιένλ απφ ηνλ επηηφπην έιεγρν δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε, θαηά ζέζεηο, εγθαηαιεηκκέλσλ ειαηνδέλδξσλ, ζηα νπνία έρεη αλαπηπρζεί ππφξνθνο απφ δαζηθή 4

5 βιάζηεζε, ελψ παξάιιεια πθίζηαληαη θαη ίρλε πνπ θαλεξψλνπλ πξνγελέζηεξεο θαιιηέξγεηεο (γηα παξάδεηγκα παιηέο «πεδνχιεο»). Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο είλαη πνηθίιν θαη αθνξά ζε επίπεδα εδάθε, ζε πςφκεηξν ζηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, αιιά θαη ζε εδάθε ζε θπζηθέο ινθψδεηο δηακνξθψζεηο ή αθφκα θαη ζε νξεηλέο ζέζεηο. Γ.2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΔΞΔΣΑΣΖΚΑΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ε εθηέιεζε ηεο σο άλσ εληνιήο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο παξνχζαο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ, εμεηάζζεθαλ: i) ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξάμεο θαη ii) ην αεξνθσηνγξαθηθφ πιηθφ (δεχγε αεξνθσηνγξαθηψλ θαη νξζνθσηνράξηεο), ην νπνίν εζηάιε ζην.δ.δ.γ.γ. απφ ηελ ειεγρφκελε Τπεξεζία 1 ηηο έσο ηηο δηελεξγήζεθε, παξνπζία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο, Βαξδάθα Δπάγγεινπ, επηηφπηνο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζεκεξηλή κνξθή ηεο έθηαζεο θαη ησλ επξχηεξσλ γεηηνληθψλ ηεο, θαζψο ε κνξθή πνπ παξνπζηάδνπλ νη φκνξεο εθηάζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθή πνπ παξνπζίαδαλ θαηά ην παξειζφλ, παξέρεη πιεξνθνξία σο πξνο ηελ χπαξμε ή κε εληαίνπ δαζνγελνχο πεξηβάιινληνο, αιιά θαη σο πξνο ηελ ελδερφκελε δηάζπαζή ηνπ απφ ηπρφλ εθρεξζψζεηο. ηα θσηνγξαθηθά απνζπάζκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα έρεη ζεκεησζεί ην πεξίγξακκα ηεο έθηαζεο γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε ππφ εμέηαζε πξάμε, φπσο εζηάιε ζην.δ.δ.γ.γ. απφ ηελ ειεγρφκελε Τπεξεζία. Γ.3. Απιθ. 1279/ ππάξη σαπακηηπιζμού 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Δικόνα 1: Θέζε ηεο έθηαζεο γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ 1 Με ην αξηζ /1136/ έγγξαθν, ε Γηεχζπλζε Γαζψλ Αξγνιίδαο απέζηεηιε ζην.δ.δ.γ.γ. ηα εμήο δεχγε αεξνθσηνγξαθηψλ: , , , (έηνπο ιήςεο 1945) θαη R , R , R , R , R , R , R , R (έηνπο ιήςεο 1960). 5

6 Καηφπηλ αίηεζεο πνπ ππέβαιε πνιίηεο, γηα ην ραξαθηεξηζκφ έθηαζεο εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. ζηε ζέζε «αιάληη», ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γηδχκσλ, ηνπ Γήκνπ Κξαληδίνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο Παλαγηψηεο Λπκπεξφπνπινο εμέδσζε ηελ σο άλσ πξάμε ραξαθηεξηζκνχ, γηα έθηαζε εκβαδνχ 9.135,00 η.κ., ζηελ σο άλσ ζέζε. Με ηελ αίηεζή ηνπ ν πνιίηεο πξνζθφκηζε α) ην αξηζ. 3158/ ζπκβφιαην κεξηθήο πξάμεο απνδνρήο θιεξνλνκηάο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ελδηαθεξφκελε απέθηεζε ηελ θπξηφηεηα θαηά ηα 3/8 εμ αδηαηξέηνπ, κεηαμχ άιισλ, έθηαζεο εκβαδνχ 9.135,20 η.κ. ζηελ σο άλσ ζέζε θαη β) ην αξηζ. 7677/ ζπκβφιαην αγνξαπσιεζίαο αγξνηεκαρίσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν παηέξαο ηεο ελδηαθεξφκελεο απέθηεζε ηελ θπξηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, έθηαζεο εκβαδνχ « η.κ. πεξίπνπ ή όζσλ είλαη» ζηελ σο άλσ ζέζε 2, ρσξίο ζην θάθειν ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ λα πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηεο πξνο ραξαθηεξηζκφ έθηαζεο, σο πξνο ηα φξηα θαη ην κέγεζφο ηεο, κε ηνπο σο άλσ ηίηινπο. Με ηελ σο άλσ πξάμε ραξαθηεξίζηεθε έθηαζε εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. σο «δαζηθή», αθνχ ππήρζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν.998/1979. Ζ πξάμε απηή βαζίζηεθε ζηελ απφ απαηηνχκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ σο άλσ λφκνπ, εηζήγεζε ηεο δαζνιφγνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο, Μνηξαζγεληή Μαξίαο 3, ζπδχγνπ ηνπ ηφηε Πξντζηακέλνπ ηεο ειεγρφκελεο Τπεξεζίαο, πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε ραξαθηεξηζκνχ. ηελ εηζήγεζε απηή, αλαθεξφηαλ φηη: α) δηελεξγήζεθε απηνςία ζηηο ζε έθηαζε εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. θαη ε νπνία (έθηαζε) θαιχπηεηαη απφ δαζηθή βιάζηεζε κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ δαζνθάιπςεο 45-55% κε θπξίαξρα δαζνπνληθά είδε άξθεπζν, αγξηειηά θαη αζπάιαζν θαη εληφο απηήο ππάξρνπλ πνζφηεηεο αδξαλψλ πιηθψλ, β) πξαγκαηνπνηήζεθε θσηνεξκελεία δεπγψλ αεξνθσηνγξαθηψλ εηψλ ιήςεο 1945 θαη 1960, θαηά ηα νπνία ε έθηαζε «εκθαλίδεηαη λα θαιύπηεηαη κε δαζηθή βιάζηεζε κε πνζνζηό δαζνθάιπςεο 35-45%» θαη γ) ε έθηαζε ελέπηπηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2, ηνπ Ν. 998/79, δειαδή δαζηθή έθηαζε. Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ αεξνθσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ δηελήξγεζε ην θιηκάθην ηνπ.δ.δ.γ.γ., πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: Έηνο 1945 (εμέηαζε ηνπ αξηζ δεχγνπο αεξνθσηνγξαθηψλ): Ζ έθηαζε ηεο εμεηαδφκελεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ εθηείλεηαη ζε πιαγηά θπζηθήο ινθψδνπο δηακφξθσζεο, ε νπνία (πιαγηά) θαιχπηεηαη απφ ςειή θαη ρακειή μπιψδε βιάζηεζε, ρσξίο θαλνληθή θαηαλνκή, κε πνζνζηφ θάιπςεο κεγαιχηεξν ηνπ 30%. Ζ απεηθφληζε παξνπζηάδεη ρξσκαηηθφ ηφλν γθξη ζθνχξν, πθή ηξαρεία θαη δελ δηαθξίλνληαη ίρλε θαιιηέξγεηαο εληφο απηήο, ελψ παξνπζηάδεηαη ζαθψο δηαθνξεηηθή απφ παξαθείκελεο εθηάζεηο νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο θαιιηεξγνχκελεο. Οη 2 ην αξηζ. 7677/1970 ζπκβφιαην αλαθέξεηαη επίζεο φηη «πεξηειζόληα ηα σο άλσ 16 πεξηγξαθόκελα αγξνηεκάρηα εηο ηνλ σο άλσ πσιεηή δπλάκεη ηνπ αξηζ /1929 αγνξαπσιεζίαο ζπκβνιαίνπ, ηνπ αξηζ. 6109/1934 δσξεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ παξά ηνπ άλεπ δηαζήθεο ελ έηεη 1934 απνβηώζαληνο παηξόο ηνπ, εηο νλ είρνλ πεξηέιζεη εμ αγνξάο δπλάκεη ησλ αξηζ. 336/1888 ζπκβνιαίνπ, 131/1892 θαη 657/1892 ζπκβνιαίσλ, ηνπ αξηζ. 3181/1899 ζπκβνιαίνπ, ηνπ αξηζ. 1026/1907 ζπκβνιαίνπ, ηνπ αξηζ. 3916/1916 ζπκβνιαίνπ θαη ηνπ αξηζ. 1895/1893 ζπκβνιαίνπ» 3 χκθσλα κε ηελ αξηζ. 3365/ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο, κε ηελ νπνία νξίζζεθαλ νη πεξηνρέο επζχλεο ησλ δαζνιφγσλ ηεο Τπεξεζίαο, ζηε ζπγθεθξηκέλε δαζνιφγν αλαηέζεθε σο «πεξηνρή εθαξκνγήο αξκνδηνηήησλ επζύλεο θαη επνπηείαο εθηάζεσλ δηεπόκελσλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο» νη ηφηε Γήκνη Κξαληδίνπ θαη Δξκηφλεο (κεηά ηελ ηζρχ ηνπ «Καιιηθξάηε» Γήκνο Δξκηνλίδαο). 6

7 φκνξεο (λφηηα λνηηνδπηηθά θαη αλαηνιηθά) εθηάζεηο είλαη φκνηαο κνξθήο κε ηελ ππφ εμέηαζε έθηαζε. Δικόνα 2: Απόζπαζμα οπθοθυηοσάπηη έηοςρ 1945 κε απεηθφληζε ηεο έθηαζεο (θφθθηλν πεξίγξακκα) γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Έηνο 1960 (εμέηαζε ηνπ αξηζ. R δεχγνπο αεξνθσηνγξαθηψλ): Οκνίσο σο ην έηνο 1945, κε ην πνζνζηφ θάιπςεο ηεο έθηαζεο απφ ηελ σο άλσ βιάζηεζε λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 40%. Έηνο 1996 (παξαηήξεζε νξζνθσηνράξηε): Οκνίσο σο ηα πξνεγνχκελα έηε. Δπηπιένλ, φκσο, ζην λφηην ηκήκα ηεο έθηαζεο, δηαθξίλεηαη αλζξσπνγελήο επέκβαζε κε ηελ εθρέξζσζε ηεο πξνυπάξρνπζαο βιάζηεζεο. Δπίζεο, δηαθξίλεηαη ε δηάλνημε δξφκσλ πξνο βνξξά θαη πξνο λφην, εθαπηφκελσλ ηεο έθηαζεο. Δικόνα 3: Απόζπαζμα οπθοθυηοσάπηη έηοςρ 1996 κε απεηθφληζε ηεο έθηαζεο (θφθθηλν πεξίγξακκα) γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Έηνο (παξαηήξεζε νξζνθσηνράξηε παξαγσγήο ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ.): Σελ πεξίνδν απηή εθηηκάηαη φηη έρνπλ αθαηξεζεί πεξηζζφηεξα άηνκα βιάζηεζεο. 7

8 Έηνο 2013 (παξαηήξεζε δνξπθνξηθψλ ιήςεσλ απφ «αλνηρηή» δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζέαζεο): Οκνίσο σο αλσηέξσ. Δικόνα 4: Απόζπαζμα οπθοθυηοσάπηη εηών κε απεηθφληζε ηεο έθηαζεο (θίηξηλν πεξίγξακκα) γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Δικόνα 5: Απόζπαζμα δοπςθοπικήρ λήτηρ έηοςρ 2013 κε απεηθφληζε ηεο έθηαζεο (θφθθηλν πεξίγξακκα) γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν, αθνχ ππνδείρζεθαλ, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ, Βαξδάθα Δπάγγειν, επί ηνπ εδάθνπο, ηα φξηα ηεο έθηαζεο εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα: - ε έθηαζε έρεη έληνλε θιίζε - ζην βφξεην ηκήκα ηεο παξαηεξείηαη δαζηθή θαη ρνξηνιηβαδηθή βιάζηεζε (άξθεπζνο, αγξηειηά, αζπάιαζνο, ζπκάξη θ.α.) ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 40% - ζην λφηην ηκήκα ηεο έρνπλ γίλεη απνζέζεηο απνβιήησλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, γεγνλφο πνπ εθηηκάηαη φηη είρε πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ απφ ην έηνο 1996, φπσο θαίλεηαη κε απιή παξαηήξεζε ηεο Δηθφλαο 3, - ε επξχηεξε πεξηνρή θαιχπηεηαη θπξίσο απφ αγξηειηέο θαη ραξνππηέο, ελψ ν δηαρσξηζκφο ηεο έθηαζεο ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ απφ ηηο φκνξεο (αλαηνιηθά θαη δπηηθά) είλαη ζαθήο θαη γξακκηθφο. Γεγνλφο απφ ην νπνίν ζπλάγεηαη ε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ εθρέξζσζε ηεο πξνυπάξρνπζαο δαζηθήο βιάζηεζεο. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, σο πξνο ηελ εμέηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη σο πξνο ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, πξνθχπηεη φηη, θαηά ηε δηελεξγεζείζα απφ ηε δαζνιφγν απηνςία, ζηηο , δελ θαηαγξάθεθε ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ έθηαζε, αθνχ δελ αλαθέξζεθε φηη είρε αθαηξεζεί ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηελ πξνυπάξρνπζα δαζηθή βιάζηεζε, πνπ ε ίδηα είρε δηαπηζηψζεη θαηά ηε θσηνεξκελεία ηεο. Καη ηνχην θαζψο, αθφκα θαη απφ ηελ απιή παξαηήξεζε ησλ Δηθφλσλ 4 θαη 5 ηεο παξνχζαο (ήηνη, ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο ιίγν πξν ηεο απηνςίαο θαη κεηά απφ απηή) πξνθχπηεη φηη ε έθηαζε δελ θαιππηφηαλ απφ δαζηθή βιάζηεζε ζε πνζνζηφ 45-55%, σο αλέθεξε ε δαζνιφγνο. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ε έθηαζε εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. νξζψο ραξαθηεξίζηεθε σο «δαζηθή έθηαζε», ε ειεγρφκελε Τπεξεζία φκσο, παξέιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηέο ηεο, αθνχ, κέζσ ηεο κε αλαθνξάο πεξί εθρέξζσζεο δαζηθήο 8

9 βιάζηεζεο, δελ πξνέβε ζε έθδνζε πξσηνθφιινπ κήλπζεο 4, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λφκνπ 998/79, σο ηζρχνπλ θαη ζε ζχληαμε πξφηαζεο πεξί θήξπμεο ηεο έθηαζεο σο αλαδαζσηέαο, θαηά ηα νξηδφκελα ηφζν ζην άξζξν 117 ηνπ πληάγκαηνο, φζν θαη ζην άξζξν 38 ηνπ Ν.998/1979, σο ηζρχεη. Ζ αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηνπ Ν. 998/79, αλαξηήζεθε ζηνλ νηθείν Γήκν ζηηο θαη δεκνζηεχηεθε ζηηο 19 θαη ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Ζ σο άλσ πξάμε θνηλνπνηήζεθε επίζεο ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία, ζχκθσλα κε ην αξηζ. 842/ έγγξαθφ ηεο, δελ πξφηεηλε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ηελ άζθεζε αληηξξήζεσλ θαηά ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ. Ζ ελδηαθεξφκελε ππέβαιιε αληηξξήζεηο θαηά ηεο ελ ιφγσ πξάμεο ζηηο Απφ ηα ζηνηρεία πνπ απέζηεηιε ε ειεγρφκελε Τπεξεζία δελ πξνθχπηεη λα έρνπλ εμεηαζηεί νη σο άλσ αληηξξήζεηο. Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο παξνχζαο ζπλάγεηαη φηη 1. ε αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ εθδφζεθε κε λνκίκσο, αθνχ κε απηήλ ε έθηαζε εκβαδνχ 9.135,00 η.κ. ραξαθηεξίζηεθε σο «δαζηθή έθηαζε», ελψ έπξεπε λα είραλ θηλεζεί νη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα θεξπρζεί σο αλαδαζσηέα, ιφγσ ηεο θζνξάο/εθρέξζσζεο ηεο δαζηθήο ηεο βιάζηεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ειεγρφκελε Τπεξεζία, παξέιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηέο ηεο, αθνχ δελ πξνέβε ζε έθδνζε πξσηνθφιινπ κήλπζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λφκνπ 998/79, σο ίζρπαλ θαη ζε ζχληαμε πξφηαζεο πεξί θήξπμεο ηεο έθηαζεο σο αλαδαζσηέαο, θαηά ηα νξηδφκελα ηφζν ζην άξζξν 117 ηνπ πληάγκαηνο, φζν θαη ζην άξζξν 38 ηνπ Ν.998/1979, σο ίζρπε, δεδνκέλνπ φηη ε πξνυπάξρνπζα δαζηθή βιάζηεζε είρε εθρεξζσζεί απφ ηελ έθηαζε. 2. Ζ Α ζκηα Δ.Δ.Γ.Α. λ. Αξγνιίδαο (λπλ Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γαζηθψλ Ακθηζβεηήζεσλ ΔΔΓΑ - Π.Δ. Αξγνιίδαο), δελ έρεη εμεηάζεη ηηο αληηξξήζεηο θαηά ηεο αξηζ. 1279/2010 πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ, πνπ θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο, αλ θαη έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) πεξίπνπ εηψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη θαηαζηεί ηειεζίδηθνο ν ραξαθηήξαο ηεο έθηαζεο. 3. Γεδνκέλνπ φηη α) ν Πξντζηάκελνο θαη ππνγξάςαο ηελ πξάμε ραξαθηεξηζκνχ είλαη ζχδπγνο ηεο εηζεγήηξηαο/δαζνιφγνπ θαη β) ζηελ ειεγρφκελε Τπεξεζία, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εθδφζεθε ε πξάμε ραξαθηεξηζκνχ, ππεξεηνχζαλ αθφκα ηξεηο (3) ππάιιεινη εηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο φθεηιε, πξνο δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 5 ηνπ Ν.2690/1999, φπσο ίζρπε, λα απφζρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ, ιφγσ ηνπ πθηζηακέλνπ θσιχκαηνο θαη θαη εθαξκνγή ησλ 4 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 1213/1981, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δαζνθπιάθσλ πεξηιακβάλνληαη: «α), β) ε βεβαίσζε παξαβάζεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ε ππνβνιή πξσηνθόιισλ κήλπζεο θαηά ησλ παξαβαηώλ, γ)» 5 «1. Σα δηνηθεηηθά όξγαλα, κνλνκειή ή ζπιινγηθά, πξέπεη λα παξέρνπλ εγγπήζεηο ακεξόιεπηεο θξίζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο..». 9

10 δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 6 ηνπ σο άλσ Νφκνπ, αλη απηνχ λα είρε ππνγξάςεη ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ εηδηθφηεηαο δαζνιφγνπ. Δ. ΠΡΟΣΑΔΗ - ΤΣΑΔΗ Δ.1. Ο Πποφζηάμενορ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γαζών Απγολίδαρ ζα πξέπεη λα πξνβεί άκεζα ζε αλάθιεζε ηεο αξηζ. 1279/2010 πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ θαη ζε ζχληαμε πξφηαζεο γηα ηελ θήξπμε ηεο έθηαζεο, πνπ έρεη ππνζηεί αλζξσπνγελή επέκβαζε, σο αλαδαζσηέαο. Δ.2. Ζ Α βάθμια Δπιηποπή Δπίλςζηρ Γαζικών Αμθιζβηηήζευν θαη πιένλ ΔΔΓΑ Π.Δ. Αξγνιίδαο, ελψπηνλ ηεο νπνίαο έρνπλ θαηαηεζεί αληηξξήζεηο θαηά ηεο αξηζ. 1279/2010 πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη, γηα ηελ άκεζε εμέηαζε απηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη έρεη παξέιζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο θαη ζηελ έθηαζε έρνπλ ζπληειεζηεί επεκβάζεηο. Σ. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΤΘΤΝΩΝ η.1. Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος Γςηικήρ Δλλάδαρ και Ηονίος, λα αζθήζεη ηηο πεηζαξρηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 117 παξ. 1.δ ηνπ λ. 3528/2007, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ σο άλσ λφκνπ, ζε βάξνο ησλ θαησηέξσ ππαιιήισλ: α) θαηά ηεο δαζνιφγνπ Μνηξαζγεληή Μαξίαο, ε νπνία ππεξεηεί ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Αξγνιίδαο, δηφηη ην 2010, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηφζν ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ πληάγκαηνο, φζν θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.998/1979, σο ίζρπε, ζπλέηαμε εηζήγεζε γηα έθδνζε ηεο αξηζ. 1279/2010 πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ θαη δελ αλέθεξε φηη ε δαζηθή βιάζηεζε πνπ πξνυπήξρε ζηελ έθηαζε είρε εθρεξζσζεί θαη σο εθ ηνχηνπ ε δαζηθή έθηαζε έπξεπε λα θεξπρζεί σο αλαδαζσηέα. Δπηπιένλ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λφκνπ 998/79, σο ίζρπαλ, δελ πξνέβε ζε έθδνζε πξσηνθφιινπ κήλπζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο θαη β) θαηά ηνπ πξψελ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Παλαγηψηε Λπκπεξφπνπινπ, ν νπνίνο πιένλ ππεξεηεί ζην Γαζαξρείν Κπλνπξίαο, δηφηη ην 2010, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηφζν ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ πληάγκαηνο, φζν θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.998/1979, σο ίζρπε, εμέδσζε ηελ αξηζ. 1279/2010 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ, ελψ έπξεπε λα είρε θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ ε έθηαζε ηεο πξάμεο λα θεξπρζεί σο αλαδαζσηέα, ιφγσ ηεο θζνξάο/εθρέξζσζεο ηεο δαζηθήο ηεο βιάζηεζεο, θαηά ηα αλαιπηηθψο εθηηζέκελα ζηελ παξνχζα. η.2. Ζ παξνχζα έθζεζε λα δηαβηβαζηεί: 6 «ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο, ηνλ πξντζηάκελν νξγαληθήο κνλάδαο δεκόζηαο αξρήο αλαπιεξώλεη ν αλώηεξνο θαηά βαζκό πξντζηάκελνο ησλ ππνθείκελσλ ζε απηόλ νξγαληθώλ κνλάδσλ. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνθείκελεο νξγαληθέο κνλάδεο, ηνλ πξντζηάκελν αλαπιεξώλεη ν θαηά βαζκό αλώηεξνο ππάιιεινο ηεο κνλάδαο. ε πεξίπησζε νκνηνβάζκσλ, αλαπιεξσηήο είλαη ν πξντζηάκελνο ή ν ππάιιεινο πνπ έρεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ππεξεζίαο ζην βαζκό. Πάλησο, ν νξηδόκελνο αλαπιεξσηήο πξέπεη λα αλήθεη ζε θιάδν ηνπ νπνίνπ νη ππάιιεινη, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, κπνξνύλ λα πξνΐζηαληαη». 10

11 α) ζηνλ Διζαγγελέα Δθεηών Αθηνών, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 7 ηνπ Ν. 3074/2002 θαη β) ζην Πηαιζμαηοδικείο Σπίποληρ, ζε ζπλέρεηα ηνπ αξηζ. Δ11/121 / εγγξάθνπ ηνπ πξνο ην.δ.δ.γ.γ. Οι διενεπγήζαζερ ηον Έλεγσο Ξοςπή Καλλιόπη, Π.Δ. Αγξνλφκνο θαη Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Βαΐα Καπασλέ, Δ.Δ.Γ.Γ. Γαζνιφγνο 11

12 Απνζπάζκαηα επίγεησλ θσηνγξαθηψλ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ζηηο έσο ηηο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α.Γ.Α.:... ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ Γ/Η ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Βέροια 5 / 11 / 2014 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11700 ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο Έρνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα