ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Οι αριθμοί με τα μαύρα όρθια στοιχεία παραπέμπουν στις παραγράφους και οι αριθμοί με τα λευκά πλάγια στοιχεία παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Έννοια της συμβάσεως εργασίας, 1, 1 1.α. προσδιορισμός του χαρακτήρα της, 3, 2 1.β. Τα επιμέρους συνθετικά της στοιχεία, 5, 3 (α) η εξάρτηση ως αναγκαίο συστατικό της στοιχείο, 8, 5 (β) η αμοιβή της εργασίας, 11, 11 (γ) ο ορισμένος ή αόριστος χαρακτήρας της, 13, 13 (δ) το δικαίωμα προς παροχή εργασίας, 19, Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και οι συγγενείς προς αυτήν συμβάσεις, 32 2.α. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και η σύμβαση έργου, 21, 32 2.β. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση εντολής, 22, 37 2.γ. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και η σύμβαση εταιρίας, 23, 39 2.δ. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος, 24, 42 2.ε. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση μεσιτείας, 25, 44 2.στ. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση παρακαταθήκης, 26, 46 2.ζ. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και κοινωνία δικαιώματος, 27, 47 2.η. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πρόστηση, 28, 48 2.θ. Εκμίσθωση των υπηρεσιών νομικού προσώπου, 29, Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση προμηθείας εργασίας, 30, 49 2.ια. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση εργασίας με αντάλλαγμα την παροχή εργασίας, 31, 51 2.ιβ. Παροχή εξαρτημένης εργασίας ως αντικείμενο μικτής (σύνθετης) συμβάσεως, 32, Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και μίσθωση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, 33, 54 Ενδεικτικές νομολογιακές περιπτώσεις 34, 57 Ειδικές συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, 61 επ. 3.α. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών από εμπορικό πράκτορα, παραγωγό (placier), περιοδεύοντα υπάλληλο και αποκλειστικό διανομέα, 35, 61

2 xii Περιεχόμενα 3.β. Σύμβαση παροχής των υπηρεσιών ιατρού, 37, 65 3.γ. Σύμβαση παροχής των υπηρεσιών παραγγελιοδόχου, 41, 69 3.δ. Σύμβαση παροχής των υπηρεσιών δικηγόρου, 42, 70 3.ε. Σύμβαση παροχής των υπηρεσιών διδασκάλου, καθηγητή ή διδάσκοντος σε φροντιστήριο, 43, 71 3.στ. Σύμβαση παροχής των υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού, ή αρχιτέκτονα, 44, 72 3.ζ. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών λογοτέχνη, καλλιτέχνη, ηθοποιού, δημοσιογράφου, ανταποκριτή ή συνεργάτη ραδιοφώνου και τηλεοράσεως, μοντέλλου, φωτομοντέλλου, μανεκέν, κ.λ.π., 45 επ., 73 3.η. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών των μελών της διοικήσεως νομικού προσώπου (σωματείου, αστικής και εμπορικής εταιρίας) και των ελεγκτών ανωνύμου εταιρίας, 50, Ειδικές μορφές συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, 78 4.α. Σύμβαση ναυτικής εργασίας, 52, 78 4.β. Σύμβαση αεροπορικής εργασίας, 53, 80 4.γ. Σύμβαση γεωργικής εργασίας, 54, 80 4.δ. Παροχή εργασίας χωρίς συμβατική υποχρέωση, 55, 82 4.ε. Εργασία σε επανορθωτικό κατάστημα, εργασία αιχμαλώτων, επίταξη εργασίας, 58, 84 4.στ. Εργασία των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., 59, 85 4.ζ. Αναγκαστική και υποχρεωτική εργασία, 63, 95 4.η. Έμμεση σχέση εργασίας, 65, 99 4.θ. Ομαδική σχέση εργασίας, 66, ι. Αθλητισμός και εξαρτημένη εργασία, 67, 104 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, σελ. 109 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σχέση εργασίας, 68, 109 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III, σελ. 115 Τα υποκείμενα της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, Ο εργαζόμενος, 71, 115 1α. Έννοια, 115 1β. Το επάγγελμα ως προσδιοριστικό στοιχείο της εννοίας του, 72, 116 1γ. Κατηγορίες εργαζομένων, 73, 117 Ιδιωτικοί υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες, 117 στο τέλος, επ. 1γα. Οικιακοί εργαζόμενοι, 75, 122

3 Περιεχόμενα xiii κατ' οίκον εργαζόμενοι, 76, 126 1γβ. μαθητευόμενοι εργαζόμενοι, 77, 127 γνήσια μορφή συμβάσεως μαθητείας, 127 (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου), 129 (σχέση μαθητευόμενου), 78, 131 (μαθητές τεχνίτες), 131 (ασκούμενοι μαθητές ή σπουδαστές), 79, 132 (σύμβαση υποτροφίας), 80, 133 (σχέση μετεκπαίδευσης), 81, 133 1γγ. Εργαζόμενοι μουσικοί, 82, 133 1γδ. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, 83, 134 1γε. Εργασιακό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, 84, 135 1γστ. Οι διευθύνοντες υπάλληλοι, 85, 140 στο τέλος 1δ. Εργαζόμενοι κάτω από ειδικές συνθήκες και καθεστώς εργασίας, 87, 147 1δα. ανήλικοι εργαζόμενοι, 87, 147 στο τέλος 1δβ. οι γυναίκες εργαζόμενες, 88, 151 (η ισότητα και ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση και στην παροχή της εργασίας), 90, 155 1δγ. εργαζόμενοι με μειωμένες ικανότητες, 91, 159 1δδ. ειδικό καθεστώς ιεροψαλτών - νεωκόρων, ιερέων και ιδιωτικών δασοφυλάκων, 92, Ο εργοδότης, 161 2α. Έννοια, 93, 161 2β. Κτήση της ιδιότητας του εργοδότη, 93, 161 επ. 2γ. Οι συγκεκριμένοι εργοδότες, 163 2δ. Εργοδότης και επιχειρηματίας, 164 2ε. Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη, 94, 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV, 175 Η κατάρτιση της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας και οι όροι της, Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, 95, 175 Το προσύμφωνο της συμβάσεως εργασίας, 96, Η κατάρτιση της συμβάσεως εργασίας, 179 2α. Εισαγωγικά, 97, 179 2α.1. Η υποχρέωση του εργοδότη για ενημέρωση του εργαζομένου επί των όρων της συμβάσεώς του, 98, 179

4 xiv Περιεχόμενα 2β. Η ελευθερία για την κατάρτιση της (περιορισμοί, μεσιτεία για την ανεύρεση εργασίας, κατάρτισή της διαμέσου του ΟΑΕ ), 99, 181 2γ. Πρόσληψη εργαζομένων με διαγωνισμό, 100, 184 2δ. Σύμβαση προσχωρήσεως, 101, 189 2ε. Σύμβαση εργασίας με δοκιμή, 102, Προϋποθέσεις για την έγκυρη κατάρτιση της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας και τρόποι κατάρτισης της, 196 3α. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την έγκυρη σύναψή της, 103, 196 επιχειρησιακή συνήθεια, 103, 196 3β. Ο τύπος της συμβάσεως εξ. εργασίας, 105, 198 3γ. Ελαττωματική σύμβαση εξ. εργασίας, 106, 199 Αισχροκερδής σύμβαση εργασίας, 199 Ακυρώσιμη εργασιακή σύμβαση λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής, 108, 200 3δ. Ειδικοί όροι για τη σύναψη της εργασιακής συμβάσεως, 201 Ειδικά προσόντα του εργαζομένου, 109, 201 Βιβλιάρια υγείας, 110, 202 Άδεια εργασίας από αστυνομική αρχή, 111, 207 Η άδεια εργασίας των αλλοδαπών εργαζομένων, 112, 208 Γενικές ρυθμίσεις, 112α, 209 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V, 211 Η λειτουργία και εξέλιξη της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, Η εκμετάλλευση ως χώρος λειτουργίας και εξέλιξης της εργασιακής συμβάσεως, 115, Οι όροι εργασίας, 117, Οι συμβατικές υποχρεώσεις του εργαζομένου, 214 3α. Η παροχή της συμφωνημένης εργασίας, 118, 214 3β. Η υποχρέωση για αυτοπρόσωπη παροχή της συμφωνημένης εργασίας και οι εξαιρέσεις της, 119, 215 3γ. Ετοιμότητα για παροχή εργασίας, 120, 217 3δ. Ο προσδιορισμός της συμφωνημένης εργασίας από το είδος και το αντικείμενο της, 121, 221 Παρεμφερείς εργασίες, 122, 221 Παράλληλη ή μικτή απασχόληση, 122α, 222 Πρόσθετη εργασία, 223 αρχή και επ. 3ε. Η μονομερής μεταβολή του είδους της συμφωνημένης εργασίας, 123, Η προαγωγή ως μορφή μεταβολής του είδους της συμφωνημένης εργασίας, 124, 230

5 Περιεχόμενα xv 3στ. Η πολλαπλή απασχόληση του εργαζομένου, 130, 245 3ζ. Ο κανόνας της υποχρεώσεως προς παροχή της εργασίας στον ίδιο εργοδότη με τον οποίο έχει συμβληθεί ο εργαζόμενος, 131, 246 ανεισμός του εργαζόμενου, 131, 246 3η. Η υποχρέωση παροχής της εργασίας ως προς τον τόπο αυτής, 133, Η μεταβολή της έδρας της απασχολήσεως, 134, 255 1α. Η μετάθεση του εργαζόμενου, 135, 256 1β. Η εκτός έδρας απασχόληση του εργαζομένου, 140, 265 3θ. Ο χρόνος παροχής της εργασίας, 144, Η θεμιτή διάρκεια της εργασίας (νόμιμο και συμβατικό ωράριο) και οι αποκλίσεις της, 145, 273 1α. Η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, 156, 286 1β. Η εργασία του Σαββάτου με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, 289 επ. και 312 και επ. 2. Ωράριο συνεχές - ωράριο διακεκομμένο - ωράριο ελαστικό (διακοπές της εργασίας), 157, Η μερική απασχόληση, 158, 293 3α. Η εκ περιτροπής εργασία, 159, Η διαθεσιμότητα των εργαζομένων, 163, 302 3ι. Οι υπερβάσεις της θεμιτής διάρκειας της εργασίας, Υπερεργασία, 164, Η υπερωριακή απασχόληση (νόμιμη και παράνομη) και η αποζημίωση της, 165, 317 2α. Η παράνομη υπερωριακή απασχόληση και η αποζημίωση της, 330 ιευθέτηση χρόνου εργασίας, 166, 335 2β. Συμψηφισμός των τυχόν ανωτέρων των νομίμων αποδοχών στην α- ξίωση για αμοιβή ή αποζημίωση από την παροχή υπερωριακής εργασίας, Η εργασία της Κυριακής, 167, 338 επ. 4. Οι εξαιρέσιμες ημέρες (ημέρες αργίας), 339, 168, 345 στο τέλος επ. 5. Η νυχτερινή εργασία, 170, Η αμοιβή των σερβιτόρων, 171, 356 3ια. Ο τρόπος εκπληρώσεως της παροχής εργασίας, Η υποχρέωση υπακοής στον εργοδότη, 172, Ο έλεγχος της ιδιωτικής ζωής του εργαζομένου, 173, 362 α. η απαγόρευση του καπνίσματος, 363 β. η σωματική έρευνα του εργαζομένου, Η επιμελής και καλόπιστη εκτέλεση της εργασίας (υποχρέωση πίστεως), 174, Ο εξαναγκασμός του εργαζομένου προς παροχή εργασίας, 175, 371

6 xvi Περιεχόμενα 4. Η μη εκπλήρωση ή η πλημμελής εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του εργαζομένου, Η επιμέλεια του εργαζομένου κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 176, Λόγοι απαλλαγής του εργαζομένου από την υποχρέωση προς παροχή εργασίας, 177, 374 α. Ανυπαίτιο κώλυμμα προς εργασία (ΑΚ ), 178, 375 β. επίσχεση εργασίας, 179, 382 γ. η απεργία ως νόμιμος λόγος απαλλαγής του εργαζομένου από την υποχρέωση προς παροχή εργασίας, 180, Υπαίτια αδυναμία παροχής της εργασίας, 181, Η υπερημερία του εργαζομένου, 182, Η πλημμελής εκπλήρωση της παροχής εργασίας, 183, Επιρρεπείς σε ζημία εργασίας, 184, Τα συμβατικά δικαιώματα του εργαζομένου, 185, 392 α. ικαίωμα πραγματικής απασχολήσεως και αποδοχής των υπηρεσιών του εργαζομένου, 186, 393 β. ικαίωμα στην θέση εργασίας, 189, 402 β1. οικονομικοτεχνικοί λόγοι αναδιάρθρωσης της εργοδοτικής επιχειρήσεως ως αιτία καταλύσεώς του, 190, 404 γ Το δικαίωμα για ίση μεταχείριση, 192, 412 δ. Το δικαίωμα σεβασμού της προσωπικότητας του εργαζομένου, 193, 425 ε Το δικαίωμα του εργαζομένου στα προϊόντα της εργασίας του, 194, 428 στ. Εφευρέσεις του εργαζομένου, 195, 428 ζ Συγγενικά δικαιώματα, 196, Οι υποχρεώσεις του εργοδότη, Γενικώς, 197, Η υποχρέωση προς καταβολή του μισθού, 432 α. Έννοια του μισθού, 198, 432 β. εργοδοτικές παροχές που δεν φέρουν τον χαρακτήρα του μισθού, 433 γ. μισθός σε ξένο νόμισμα, 201, 437 2α. ιακρίσεις του μισθού, 438 δ. Συμβατικός και νόμιμος μισθός, 202, 438 δ1. συμβατικός μισθός, 203, 439 δ2. νόμιμος μισθός, 204, 441 ε. Ο ειθισμένος μισθός, 205, 443 στ. Βασικός μισθός, επιδόματα και προσαυξήσεις, 205α, 445 στ1. κατηγορίες και είδη επιδομάτων, 447 στ1α. οικογενειακά επιδόματα, 206, 451

7 Περιεχόμενα xvii στ1β. επιδόματα (δώρα) εορτών, 207, 456 ζ. Μισθός και τακτικές αποδοχές, 208, 466 η. Σχέση μεταξύ του ατομικώς και του συλλογικώς συμφωνημένου μισθού, 209, 469 θ. Η επιχειρησιακή συνήθεια ως πηγή προέλευσης του μισθού, 210, 471 ι. Ο χρονικός μισθός, 212, 473 ια. Μισθός κατά μονάδα παρεχόμενης εργασίας, 213, 476 ιβ. Μισθός σε ποσοστά επί των κερδών, 214, 478 ιγ. Μισθός χρηματικός και μισθός σε είδος, 214α, 482 ιγ1. κατοικία ως μισθός σε είδος, 216, 486 ιγ2. τροφή ως μισθός σε είδος, 217, 486 ιδ. Προσδιορισμός του μισθού με βάση το είδος της παρεχομένης εργασίας, 220, 487 ιε. Μισθολογικές παροχές με ειδικό χαρακτήρα, 488 ιε1. οικειοθελείς εργοδοτικές παροχές, 221, 488 ιστ. τα φιλοδωρήματα, 222, 491 ιζ. βραβεία εργασίας, 223, 493 ιη. Η πληρωμή του μισθού, 224, ο χρόνος πληρωμής του μισθού, 225, ο τόπος πληρωμής του μισθού, 226, το εκκαθαριστικό σημείωμα, 227, 496 ιθ. Η εξασφάλιση και προστασία της αξιώσεως προς πληρωμή του μισθού, 228, συμψηφισμός της αξίωσης για πληρωμή του μισθού, 229, 499 1α. συμψηφισμός μισθολογικών απαιτήσεων στον υπέρτερο του νομίμου καταβαλλόμενο μισθό, καταλογισμός ποσών στον εργατικό μισθό, 230, κρατήσεις από το μισθό, 231, κατάσχεση, επίσχεση και εκχώρηση της αξιώσεως για καταβολή του μισθού, 232, η προστασία του μισθού σε περίπτωση κατά την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του εργοδότη, 233, η προστασία του μισθού σε περίπτωση πτωχεύσεως του εργοδότη, 234, προστασία της αξιώσεως για πληρωμή του μισθού των εργατών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οικοδομικού έργου, έναντι του κυρίου αυτού (κατά την ΑΚ 702), 235, η τύχη της αξίωσης προς πληρωμή του μισθού σε περίπτωση ανώμαλης εξελίξεως της συμβάσεως εργασίας, γενικώς, 236, αδυναμία καταβολής του οφειλομένου (συμφωνημένου ή νομίμου) μισθού, 237, 540

8 xviii Περιεχόμενα 3. υπερημερία του εργοδότη για την καταβολή του οφειλομένου μισθού, 238, 541 3α. άλλες συνέπειες από την υπερημερία του εργοδότη, περί την καταβολή του οφειλόμενου μισθού, 551 3β. ποινική ευθύνη εργοδότη λόγω μη καταβολής του οφειλομένου μισθού (άρθρο μόνο του αν. ν. 690/45), 551 3γ. δικαστική διεκδίκηση μελλοντικών μισθών υπερημερίας, αδυναμία ή άρνηση του εργοδότη να αποδεχθεί την εργασία του εργαζομένου, 239, 557 4α. Η ρύθμιση της διατάξεως του άρθρου 656 ΑΚ, 240, 559 4β. Απαλλαγή του εργοδότη από τις συνέπειες της υπερημερίας του, 241, 564 4γ. Η απεργία ως γεγονός ανωτέρας βίας, 242, 568 4δ. Άρση της υπερημερίας του εργοδότη, 243, Παραίτηση του εργαζομένου από την αξίωση για πληρωμή του μισθού, 244, 571 5α. συμβιβασμός για την απόσβεση των εργατικών απαιτήσεων, 574 5β. ανεπιφύλακτη υπογραφή εξοφλητικής αποδείξεως, Η παραγραφή των μισθολογικών αξιώσεων, 245, Η υποχρέωση πρόνοιας, 586 3α. Γενικά - Έννοια - Νομοθετικό καθεστώς, 246, 586 3α1. ειδικές υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του οικοσίτου προσωπικού, το οποίο ζει και διατρέφεται στην οικία του, 589 3β. Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας, 247, 593 ο ιατρός εργασίας, 248, 596 ο τεχνικός ασφαλείας, 249, 598 3γ. Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες, 250, 601 3δ. Οι επαγγελματικές ασθένειες, 251, 628 3ε. Προστασία στρατευομένων, πολεμιστών, αγωνιστών εθνικής αντίστασης και θυμάτων πολέμου, 629 3ε1. Προστασία στρατευομένων, 252, 629 3ε2. Προστασία, αγωνιστών εθνικής αντιστάσεως, θυμάτων πολέμου, μειωνεκτούντων ατόμων, πολυτέκνων, κ.λπ. 253, Η υποχρέωση προς παροχή αδείας, 646 4α. Είδη αδειών, 254, 646 4β. Η άδεια γάμου, 255, 647 4γ. Οι γονικές άδειες, 256, 647 4γ1. η γονική άδεια ανατροφής, 257, 648 4γ2. γονική άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών, 258, 650

9 Περιεχόμενα xix 4γ3. γονική άδεια απουσίας για την παρακολούθηση των σπουδών των τέκνων, 259, 651 4δ. Οι άδειες σπουδαστών και μαθητών, 260, 652 Άδεια λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας, 261, 653 Συνδικαλιστική άδεια, 262, 654 Άδεια μητρότητας (άδεια τοκετού και λοχείας), 263, 654 Άδεια χωρίς αποδοχές, 264, 656 Αναρρωτική άδεια, 265, 657 Άδεια επικίνδυνης εργασίας, 266, 657 Άδεια προς ανεύρεση άλλης εργασίας, 267, Η κανονική άδεια αναψυχής, 268, 658 5α. προϋποθέσεις δικαίωμα λήψεως κανονικής άδειας αναψυχής, 658 5β. αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας, 660 5γ. άρνηση παράλειψη εργοδότη να χορηγήσει την οφειλόμενη άδεια αναψυχής, 667 5δ. καταγγελία της συμβάσεως εργασίας διαρκούσης της κανονικής α- δείας, 669 5ε. παραγραφή αξιώσεων από την μη χορήγηση αδείας, 670 5στ. πρόσθετη άδεια ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, 670 5ζ. άδεια εποχιακώς εργαζομένων, 670 5η. γενικά ζητήματα αφορώντα την άδεια αναψυχής δικονομικά, 672 στο τέλος 5θ. πρακτικά θέματα αφορώντα την χορήγηση της κανονικής αδείας αναψυχής, Τα συμβατικά εργοδοτικά δικαιώματα, 687 α. Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, 269, 687 β. Η εργοδοτική πειθαρχική εξουσία, 271, 694, στο τέλος β1. ουδεμία ποινή άνευ νόμου, 696 β2. η απαγόρευση της αναδρομικότητας, 697 β3. η απαγόρευση της αναλογίας, 697 β4. non bis in idem, 697 β5. η αρχή της σκοπιμότητας, 699 β6. οι πειθαρχικές ποινές, 273, 699 β7. η διαδικασία επιβολής της πειθαρχικής ποινής, 274, 701 β8. βασικές αρχές της πειθαρχικής δίκης, 703 β9. απόλυση εργαζομένου ως πειθαρχική ποινή σχέση πειθαρχικής διαδικασίας και καταγγελίας, 705 β10. ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων, 277, 707 β11. γενικά ζητήματα, 278, 712

10 xx Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI, 713 Η μεταβολή της σχέσεως εργασίας, 279, Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής σχέσεως, 280, 713 επ. 1α. Γενικά έννοια μονομερούς βλαπτικής μεταβολής δικαιώματα του εργαζομένου, 280, 713 επ. 1β. Ειδικότερα νομικά ζητήματα, 284, Τροποποιητική καταγγελία, 285, ικονομικά, 731 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII, 737 Αναστολή της σχέσεως εργασίας, 286, 737 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII, 739 Η λύση της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, Λόγοι λύσεως της εργασιακής συμβάσεως ως ενοχικής διαρκούς συμβάσεως, 287, 739 1α. γενικά, 739 1β. αυτόματη λύση της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, 288, 739 Α) με το θάνατο του εργαζομένου, 739 Β) με τη διακοπή, ή τη διάλυση της εργοδοτικής επιχειρήσεως, 290, 742 Γ) με τη σύγχυση, 291, 745 ) με την πλήρωση διαλυτικής αίρεσης, 292, 745 Ε) με αμοιβαία συναίνεση ή με αντίθετη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 293, Η λύση της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, 747 Α) με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειας της, 294, 747 Β) σύμβαση εξαρτημένης εργασίας της οποίας η διάρκειά της ορίζεται για ολόκληρη τη ζωή ενός προσώπου, 295, 748 Γ) απόλυση ή αποχώρηση του εργαζομένου λόγω ορίου ηλικίας ή με συνθήκες πλήρους συνταξιοδοτήσεως και μειωμένη αποζημίωση, κατά την έννοια διατάξεως του άρθρου 8 του ν. 3198/55, όπως ισχύει σήμερα, 296, 750 ) σιωπηρή ανανέωση, 314, 763 Ε) οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 315, 766 ΣΤ) Η καταγγελία, 769 ΣΤ1. Γενικώς, 316, 769

11 Περιεχόμενα xxi ΣΤ2. Η καταγγελία ως νομική πράξη, 317, 770 ΣΤ3. Καταγγελία τακτική και καταγγελία έκτακτη, 776 ΣΤ4. Η καταγγελία της εργασιακής σχέσεως ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο, 318, 777 α) αποζημίωση κατά τη διάταξη της ΑΚ 773, 790 επ. β) αποζημίωση κατά τη διάταξη της ΑΚ 774, 791 επ. 3. Η λύση της εργασιακής σχέσεως αορίστου χρόνου, 793 Α) τακτική καταγγελία κατά τον ΑΚ, 319, 793 Β) έκτακτη καταγγελία κατά τον ΑΚ, 320, 794 Γ) καταγγελία της σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου κατά τους ειδικούς εργατικούς νόμους 2112/20, β.δ. της 16/18 Ιουλίου 1920 και 3198/55, 321, 794 ) τακτική καταγγελία μετά από προειδοποίηση, 324, η προθεσμία προειδοποίησης (προμήνυσης), 326, 802 Ε) ο τύπος της καταγγελίας, 335, επιδότηση ανεργίας του απολυθέντος, 336, 819 ΣΤ) η καταβολή της νόμιμης αποζημιώσεως, 337, 824 Ζ) η αναγγελία της καταγγελίας, 338, 844 Η) προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων του εργαζομένου από την τυχόν ακυρότητα της καταγγελίας της εργασιακής του σχέσεως, 339, 847 Θ) προθεσμία διεκδικήσεως ή συμπληρώσεως της αποζημιώσεως απολύσεως, 851 θ1. κοινές ρυθμίσεις επί των αποσβεστικών προθεσμιών των 1 και 2 του άρθρου 6 ν. 3198/1955, 860. I) ειδικό νομικό καθεστώς το οποίο ρυθμίζει την λύση της εργασιακής σχέσεως του προσωπικού των ΚΤΕΛ, 340, 864 ΙΑ) ειδική προστασία κατά της απόλυσης εγκύου εργαζομένης, 341, 875 ΙΒ) ειδική προστασία κατά της απολύσεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, 342, 884 ΙΓ) προστασία κατά της απολύσεως συνδικαλιστών, 342α, 902 Ι ) καταγγελία της σχέσεως εργασίας των ναυτικών, 343, 914 ΙΕ) ομαδικές απολύσεις, 344, 914 ΙΣΤ) Η έκτακτη καταγγελία της εργασιακής σχέσεως αορίστου χρόνου, 345, έκτακτη καταγγελία λόγω αξιόποινης πράξεως του εργαζομένου, 346, η σκόπιμη πρόκληση από τον εργαζόμενο της απολύσεώς του, 347, 938 ΙΖ) Η καταγγελία της εργασιακής σχέσεως από πλευράς εργαζομένου, 348, αποχή από την εργασία ως λόγος σιωπηρής καταγγελίας της εργασιακής σχέσεως από πλευράς εργαζομένου, 349, 943

12 xxii Περιεχόμενα 2. συμμετοχή σε παράνομη απεργία ως λόγος σιωπηρής καταγγελίας, 948 ΙΗ) Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της εργασιακής σχέσεως, 350, συναφή δικονομικά ζητήματα, 351, αποδυνάμωση του δικαιώματος, 352, 968 ΙΘ) Η εργοδοτική υποχρέωση προς παροχή ελευθέρου χρόνου προς ανεύρεση άλλης εργασίας, 353, 970 Κ) Η χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας, 354, 971

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα Περιεχόμενα Λύση της σχέσης εργασίας... 2 1. Πότε λήγει μια σχέση εργασίας... 4 1.1 Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου... 4 1.2 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου... 5 1.2.1 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα