ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων... 1 Σύσταση δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ύδρας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας» και σύντομο δ.τ. «Κ.Ε.Δ.Υ.» Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ελευσίνας Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4371/25689/ από φασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Συ γκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) Μεταφορά θέσης στο Δήμο Λαρισαίων Μεταφορά θέσης στο Δήμο Βόλου Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στο Δήμο Δράμας Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στο Δήμο Δράμας Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Δρά μας για το έτος 2012» Εξαμηνιαία Υπερωριακή απασχόληση οδηγών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Elpida Kaseya Bambi Μεταβίβαση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Δη μοτικών Ωδείων Αλεξανδρούπολης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8000/20/28/1 α (1) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Το άρθρο 3 του ν. 3983/2011 (Α 61) «Σύσταση γρα φείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατά ξεις». 2. To Π.Δ. 82/2011 (Α 198) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων». 3. Το Π.Δ. 110/2011 (Α 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Το Π.Δ. 184/2009 (Α 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτή των του». 5. Τα άρθρα 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κω δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 6. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ γίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Ανα πτυξιακών Προγραμμάτων. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Μεταβιβάζουμε στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχεί ρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων την άσκηση των κατωτέρω αρμοδιοτήτων: 1. Την έκδοση αποφάσεων επιλογής προμηθευτών, αποδοχής ή απόρριψης τεχνικών προσφορών ενστά σεων κατά της διακήρυξης διαγωνισμού που αφορούν πιστώσεις της Τεχνικής Βοήθειας της Υ.Δ.Ε.Α.Π. και κατά της νομιμότητας διενέργειάς του, κατά της συμμετο χής προμηθευτή σ αυτόν και κατά της κατακυρωτικής πράξης των αποτελεσμάτων αυτού κρίσεως αποτε λεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφή συμβάσεων, για τα οποία έχει προηγηθεί η έγκριση χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) κα τόπιν σχετικής έκδοσης συλλογικής απόφασης έργου (Σ.Α.Ε.) για τα ποσά του άρθρου 83 ν. 2362/1995, όπως αυτά αναπροσαρμόζονται και ισχύουν κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τα οποία δικαιολογείται απ ευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και διαγωνισμός με

2 11308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) μέχρι και του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Για ποσά πλέον των ως άνω καθοριζομένων, εφαρμόζεται η ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία. 2. Τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών για την πληρω μή των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε ων από τις πιστώσεις αυτού (άρθρο 7 και 54 του ν. 2362/ 1995, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010). 3. Την υπογραφή των Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) ως νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου ή του Φορέα Πρότασης (Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπα ϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) για την ένταξή τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τη συγχρηματοδότησή τους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 3614/2007, όπως τροποπ. με το ν. 3840/2010). 4. Την υπογραφή των αιτημάτων των Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Πε ριφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη χρηματοδότηση έργων που περιλαμβάνονται στις Συλ λογικές Αποφάσεις Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ως και την κατανομή της χρηματοδότησης στα επιμέρους έργα (ΧΔ9035/ απόφαση). 5. Την έκδοση απόφασης ή εντολής μετακίνησης στο εσω τερικό και εξωτερικό, για υπηρεσιακούς λόγους, του προσω πικού της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξι ακών Προγραμμάτων (άρθρo 3 Ν. 2685/1999 ΦΕΚ Α 35). Άρθρο 2 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Αριθμ. 4634/4463 (2) Σύσταση δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ύδρας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δή μου Ύδρας» και σύντομο δ.τ. «Κ.Ε.Δ.Υ.». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α / ) «Οργανισμός της Αττικής». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 225 και 280 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 270 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ) όπως έχουν τροπο ποιηθεί και ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3613/2007 σχετι κά με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου βαθμού (ΦΕΚ 263/Β/ ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 σχε τικά με αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινο τικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/Β/ ). 6. Τις υπ αριθμ. οικ /16εγκ./ και οικ.71245/ 77εγκ./ εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., σχετι κά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ. 7. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και δια χείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 1876/Β/ ). 8. Την υπ αριθμ. οικ.43886/ απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύστα ση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής (ΦΕΚ 1574/Β / ). 9. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της Κοι νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας. 10. Την υπ αριθμ. 107/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ύδρας, σχετι κά με την σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας» και σύντομο διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.Υ.», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 107/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ύδρας σχε τικά με την σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας» και σύντομο διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.Υ.», ως εξής: Άρθρο 1 Επωνυμία Επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ και ο σύντομος διακριτός τίτλος «Κ.Ε.Δ.Υ.» Άρθρο 2 Έδρα Ως έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Ύδρας. Άρθρο 3 Κατηγορία Σύμφωνα με το άρθρο 252 του Δημοτικού και Κοινοτι κού Κώδικα, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ύδρας υπάγεται στην κατηγορία των «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕ ΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Άρθρο 4 Νομική μορφή Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ύδρας, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρθρων και Άρθρο 5 Διάρκεια Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται στα πενήντα (50) έτη, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης περί συστάσεως της επιχείρησης. Άρθρο 6 Διοίκηση της Επιχείρησης Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας θα διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που θα ορι στεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255, παρ. 1 του Ν. 3463/06) μαζί με τους αναπληρωτές τους. Το Διοικητι κό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμους (ένας (1) από τη μειοψηφία), έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής και δύο (2) δημότες/κατοίκους. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι περισσότεροι από είκοσι (20), τότε η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων θα πρέπει να αναδείξει τον εκπρόσωπό της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, όπως ορίζεται από το Δημοτικό και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κοινοτικό Κώδικα. Με την επιλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Επιχείρησης, αυτός θα αντικαταστήσει έναν (1) αιρετό (από την πλειοψηφία). Από τα παραπάνω μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο ορί ζει δύο (2) άτομα για την κάλυψη των θέσεων προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου αυτού. Άρθρο 7 Σκοπός της Επιχείρησης Για την ανάπτυξη του Δήμου Ύδρας, ο σκοπός της Κοι νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται μεταξύ των ακόλουθων τομέων: Α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 1) Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 2) Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων για την προστασία του εδάφους και τον έλεγχο της ρύπανσης. 3) Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. Β) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 1) Υποστήριξη της απασχόλησης για την καταπολέ μηση της ανεργίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 2) Προώθηση κι ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερό τητες. 3) Η λειτουργία Γραφείου Προώθησης της Απασχό λησης. Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: 1) Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρί της ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία Δομών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικι ωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. 2) Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υπο στήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 3) Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου. Δ) ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 1) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 2) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα σχόλησης παιδιών. 3) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 4) Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 5) Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. 6) Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχο λικών κτηρίων και κτηρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 7) Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά. 8) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 9) Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, χωρίς εμπορικό χαρακτήρα. 10) Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δη μοτικών χώρων άθλησης. 11) Η προώθηση κι εφαρμογή προγραμμάτων ενί σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Ε) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ καθώς και ΣΤ) ΕΚΠΟΝΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Άρθρο 8 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται σε ,00. Άρθρο 9 Πόροι της Επιχείρησης Οι πόροι πηγές εσόδων της Κοινωφελούς Επιχείρη σης Δήμου Ύδρας είναι: 1) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση τα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης (βάσει του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006). 2) Έσοδα από αποδέκτες των προσφερόμενων από την Επιχείρηση υπηρεσιών. 3) Έσοδα από το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώ πιση έκτακτων αναγκών. 4) Έσοδα από ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα Δη μοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 5) Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης Εθνικών κι Ευρω παϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, καθώς κι έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και τις Ευρω παϊκές Τράπεζες και τα ειδικά προγράμματα αυτών. 6) Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις. 7) Έσοδα από ενοικίαση χώρων και εν γένει την αξι οποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης.

4 11310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8) Έσοδα από εισφορές, δωρεές διαφόρου τύπου, χο ρηγίες, κληροδοτήματα. 9) Έσοδα από εισιτήρια. 10) Δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, τις τράπεζες κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τράπεζες και τα ταμεία της Ε.Ε. 11) Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης. Άρθρο 10 Λύση της Επιχείρησης Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ νόλου των μελών του, και πράξη του Γενικού Γραμματέα της που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Με την ίδια διαδικασία λύεται η Επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενερ γός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περι ουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο. Η εκκαθάριση διενεργείται από εκκαθαριστές που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια χείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές με τις δημοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του Νόμου 3463/2006. Ακροτελεύτιο Άρθρο: Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των ,00 για το οποίο υπάρχει πρόβλεψη στον ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου έτους Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματεάς ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ελευσίνας Με την υπ αριθμ. 17/2012 απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 101 & 181 του Ν.3584/2007, των άρθρων 28, 34 και 35 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνω μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής (υπ αριθμ. 23/2011 πρακτικό), του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής (υπ αριθμ. 18/2011 πρακτι κό) και του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου (υπ αριθμ. 525/2011 απόφαση) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο υπάλληλος με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΑΠΟ ΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοχάρη, κλάδου ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου, με βαθμό Ε, από το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου στο Δήμο Ελευσίνας, με μεταφορά της θέ σης του, με την ίδια σχέση εργασίας. (Αρ. βεβ. Τμημ. Λογιστικού Δήμου Ελευσίνας: 1264/ ). (Αρ. αποφ. Αττικής: 3226/3085/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Με την υπ αριθμ. 21/2178/ απόφαση του Δη μάρχου Αγίας Παρασκευής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 & 101 του Ν.3584/2007, των άρθρων 28, 33 και 35 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών (υπ αριθμ. 09/2011 πρακτικό), του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής (υπ αριθμ. 21/2011 πρακτικό) και του Δημάρχου Διονύσου (υπ αριθμ. 678/ έγγραφο) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Ε, από το Δήμο Διονύσου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Oucov. Υπηρ. Δήμου Αγίας παρα σκευής: ΔΥ/ ). (Αριθμ. απόφ. Αττικής: 2920/ 2786/ ) Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 1106/10880 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4371/25689/ απόφα σης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί κησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Συγκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο: «Κομ βικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφο ριών Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογρα φήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις) (ΦΕΚ 141 Α ) 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας» (ΦΕΚ 231 Α ). 3. Την υπ αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιμα τικής Αλλαγής «Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοι κήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α ) περί Εθνικής Υποδομής Γεωχω ρικών Πληροφοριών» (ΦΕΚ 1917 Β ). 4. Tην υπ αριθμ. 4371/25689/ απόφαση της Γενι κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, περί Συγκρότησης Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.). 5. Την υπ αριθμ. 19 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ανα πτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης αναφορικά με «γνωστοποίηση της με αριθμό 53136/ κοινής υπουργικής απόφασης (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για τον καθορισμό των χρονικών προθεσμιών για τη σύ σταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας Ενημέρωση για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της λειτουργίας των ΚΟΣΕ». 6. Το υπ αριθμ. 2960/18520/ έγγραφό μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή. 7. Το υπ αριθμ. 3587/151407/ έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μαγνησίας. 8. Το υπ αριθμ. 26/91/ έγγραφο της Διεύθυν σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 9. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της απόφασης συγκρότησης Διαρκούς Συντονιστικής Επι τροπής στην έδρα της Θεσ σαλίας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) για την καταγραφή και διασφάλιση των απαιτήσεων, για την προμήθεια, τήρηση και επι καιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων που εκπροσωπεί, αποφασίζουμε: Η παρ. Ι της υπ αριθμ. 4371/25689/ απόφασης της Γενικής Γραμματέως Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας τροποποιείται ως εξής: Προσθέτουμε στην Διαρκή Συντονιστική Επιτροπή με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ), τον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μαγνησίας: 18. Στέργιο Γάκη του Φιλίππου, δασολόγος, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Γ βαθμό της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μαγνησίας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ851504, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γαβριηλίδη του Θεοφάνη, δασολόγο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτε χνικών με Δ βαθμό της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης, με Α.Δ.Τ. ΑΙ Τροποποιείται η απόφαση ως προς το υπό στοιχεία 9 μέλος ως εξής: 9. Κωνσταντίνο Μπριάστικα του Γεωργίου, δασολόγο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Δ βαθμό του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, με Α.Δ.Τ. Μ865328, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Μιχαλέ του Ευθυμίου, δασολόγο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτε χνικών με Γ βαθμό του Τμήματος Δασικών Χαρτογρα φήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, με Α.Δ.Τ. Τ Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η υπ αριθμ. 4371/25689/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω μένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Λάρισα, 21 Φεβρουαρίου 2012 Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Μεταφορά θέσης στο Δήμο Λαρισαίων Με την υπ αριθμ. 96/ απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011, με το υπ αριθμ. 20/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ (6) λήλων ΟΤΑ Ν. Λάρισας, με το υπ αριθμ. 11/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Θεσ/νίκης και με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Καλαμαριάς (αριθμ. απόφασης 90/ ), μετατάσσεται ο υπάλληλος Χρήστος Μανούσιος του Δημητρίου κλάδου ΔΕ Δεν δροανθοκηπουρών με βαθμό Ε και Μ.Κ. Βασικό, από το Δήμο Καλαμαριάς Ν. Θεσ/νίκης με ταυτόχρονη με ταφορά της θέσης που κατέχει στο Δήμο Λαρισαίων Ν. Λάρισας επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρι σαίων 6227/ ). (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 1722/18079/2012 Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (7) Μεταφορά θέσης στο Δήμο Βόλου Με την υπ αριθμ. 5988/ΓΠ 1444/ απόφαση του Δημάρχου Βόλου Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 3/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας, και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Σκιάθου (αριθμ. από φασης 9/ ), μετατάσσεται ο υπάλληλος Παύλος Πρωτούλης του Ιωάννη κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινή των με βαθμό Ε και Μ.Κ Βασικό, από το Δήμο Σκιάθου Ν. Μαγνησίας στο Δήμο Βόλου Ν. Μαγνησίας, με ταυτό χρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης που κατέχει, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου 1646/ΓΠ519/2012)/ (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 1743/18209/2012). Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (8) Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Με την υπ αριθμ. 40/ απόφαση του Δημάρχου Αλεξ/πολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/07, την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/ και ύστερα από την σε ορθή επανάληψη υπ αριθμ. 8/3/ σύμφωνη γνωμοδό τηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικών Υπαλλή λων Ν. Έβρου μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Αλεξ/πολης Παπαδόπουλος Πέτρος του Νικολάου από τον κλάδο ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε σε ομοιόβαθμη θέση στον ανώτερο κλάδο ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης επειδή κατέχει όλα τα τυπικά προσόντα και συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις: (Αριθμ. βεβ. της οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξ/ πολης 4012/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας Θράκης 886/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ

6 11312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (9) Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στο Δήμο Δράμας. Με την υπ αριθμ. 1/107/ απόφαση του Δη μάρχου Δράμας του Νομού Δράμας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011, μετατάσσεται ο Λαζαράκης Αθανάσιος του Λαζάρου, υπάλληλος του Δήμου Δράμας, του κλά δου ΔΕ σχολικών φυλάκων σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ιδίου Δήμου. (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας Θράκης / Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας 55/2012). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ (10) Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στο Δήμο Δράμας. Με την υπ αριθμ. 2/108/ απόφαση του Δη μάρχου Δράμας του Νομού Δράμας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011, μετατάσσεται η Βουρκούδη Σοφία του Ιορδάνη, υπάλληλος του Δήμου Δράμας, του κλάδου ΔΕ σχολικών φυλάκων σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ιδίου Δήμου. (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης/Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας 56/2012). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ Αριθμ. 431 (11) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλ λήλων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το έτος 2012». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011(ΦΕΚ 226/τ.Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. που αφορά στη παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003(ΦΕΚ 297/τ.Α /2003) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παραγρ. 7 του Ν.2738/ 1999(ΦΕΚ180/τ.Α /1999) σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρου 34, παραγράφου 5 του Ν.2768/1999(ΦΕΚ 273/τ.Α /1999). 4. Τις διατάξεις του Ν.3833/2010 «Προστασία της Εθνι κής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α / ). 5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010(ΦΕΚ 237/τΑ / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 7. Την υπ αριθμ. 39/ απόφαση του Περιφε ρειάρχη Α.Μ.Θ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες. 8. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης περί καθιέρωσης λειτουργίας των Υπηρεσιών Τεχνι κού Εξοπλισμού των Ν.Α. σε 24ώρη βάση η οποία δίνει την δυνατότητα αποζημίωσης για τους υπαλλήλους που εργάστηκαν υπερωριακά και κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και τις ημέρες αργίας και Κυριακής. 9. Τις ειδικές, έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται (Χιονοπτώσεις πλημμύ ρες άρση καταπτώσεων πυρκαγιές κ.λπ.) για την αντι μετώπιση των οποίων απασχολείται το προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ΠΣΕΑ και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας σε 24ώρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 10. Το υπ αριθμ. 6197/ Σχέδιο Εκτάκτων Ανα γκών Π.Ε Δράμας Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη που ανέρχεται έως το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00 ) Ευρώ και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που έχουν για τον σκοπό αυτό στον προϋ πολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης/Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έτους 2012, αποφασίζουμε: 1. Την καθιέρωση υπερωριακή εργασία με αμοιβή των παρακάτω υπαλλήλων: του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ΠΣΕΑ και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας σε 24ώρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ ρες) για την αντιμετώπιση ειδικών, εκτάκτων ή επειγου σών υπηρεσιακών αναγκών που παρουσιάζονται (Χιονο πτώσεις πλημμύρες άρση καταπτώσεων πυρκαγιές κ.λπ.) για το έτος Αριθμός υπαλλήλων: 23 Απογευματινή εργασία: ώρες Νυχτερινή εργασία και εργασία Κυριακών και Εξαιρέ σιμων ημερών: ώρες. Απαιτούμενη συνολική δαπάνη: Είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000,00 ) Ευρώ. 2. Η ονομαστική και η κατανομή κατ είδος (καθημερι νές Κυριακές και εξαιρέσιμες απογευματινές νυχτε ρινές) θα γίνει με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και δεν θα ξεπερνούν τις 20 ώρες καθημερινές απογευματινές και τις 16 ώρες Κυριακές εξαιρέσιμες και νυχτερινές ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ με Κ.Α.Ε 0511 ποσού (4.000,00 ) και 0512 ποσού (2.000,00 ) και τον Ε.Φ με Κ.Α.Ε 0511 ποσού (22.000,00 ) και υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τολικής Μακεδονίας & Θράκης/Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έτους Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Δράμα, 9 Φεβρουαρίού 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /717 (12) Εξαμηνιαία Υπερωριακή απασχόληση οδηγών της Πε ριφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθ. 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ). β. Της παρ. 10 του άρθ. 12 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α ) γ. Της παρ. 7 του άρθ. 25 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180 Α ) δ. Του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α ) ε. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 ( ΦΕΚ 40 Α ) στ. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) και του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α ) ζ. Τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερει ακής Ενότητας Καστοριάς, οικονομικού έτους 2012, στο φορέα 072 και στον ΚΑΕ η. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των οδη γών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες, αποφασίζουμε: Την έγκριση της υπερωριακής εργασίας τεσσάρων οδηγών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για ένα εξάμηνο του 2012, χρονικό διάστημα: ένα μήνα πριν τη δημοσί ευση της παρούσας έως και τις Υπηρεσία Αριθμός Υπαλλήλων Δ/νση Δ/κού Οικον. 4 Σύνολο ωρών 480 απογευματινές Η υπερωριακή εργασία αφορά τέσσερις οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και θα πραγματο ποιηθούν τα απογεύματα από ώρα έως και 22.00, για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι της συμπληρώσεως των 20 ωρών μηνιαίως για κάθε οδηγό υπάλληλο. Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας των παραπάνω υπαλλήλων οδηγών κρίνεται αναγκαία και επιτακτική για τη διεκπεραίωση των εργασιών της Περιφερειακής Ενότητας και ειδικότερα για την μεταφορά υπηρεσια κών φακέλων από την μία Περιφέρεια στην άλλη, την αντιμετώπιση όλων των τακτικών και έκτακτων υπη ρεσιακών αναγκών, που συνίστανται εκτός των άλλων στην επίσκεψη καθ εκάστην και επί τόπου όλων των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και των υπηρεσιών της Περιφέρειας και Αποκ/νης Διοίκησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η δαπάνη για την πληρωμή της υπερωριακής απασχό λησης ύψους περίπου 2.800, θα πληρωθούν από πιστώ σεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς από τον φορέα 072 και τον ΚΑΕ Η απόφαση αυτή που ισχύει από ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kαστοριά, 21 Φεβρουαρίου 2012 O Περιφερειάρχης ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ (13) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Elpida Kaseya Bambi. Με την υπ αριθμ 383/ απόφαση του Αντιπεριφε ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ 23/1992 (Α 6) του Π.Δ 93/1993 (Α 39) και του άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (Α 43) και του αρ. 186 παρ. ΙΙ, περ. Ζ αρ. 17 του Ν.3852/2010 (Α 87), χορηγείται στην Elpida Kaseya Bambi του Leonida κάτοικο Λιβαδειάς Βοιωτίας, άδεια άσκησης επαγγέλμα τος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσί ες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ Aριθμ. 141A/13/02/201 (14) Μεταβίβαση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Δημοτι κών Ωδείων Αλεξανδρούπολης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. Τις διατάξεις: Του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/ ) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων», του Ν.299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμόν λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων», του από Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ229/Α/1957), του άρθρου 10 του Ν.3207/2003 «Ρύθμισης θεμάτων Ολυ μπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις», Την υπ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/ υπουρ γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ1595/Β/2004. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. ζ και 94, παρ. 4, εδ. 28 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο από την εκχωρείται στους Δήμους η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων. 2. Την 12158/378/ (ΦΕΚ1665/Β/2009) Υπουργική Απόφαση με την οποία χορηγήθηκε στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρού πολης»( Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.) άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρού πολης». 3. Την ΚΑΤΕΧΝ/Δ/47261/ (ΦΕΚ717/Β/ ) Υπουργική Απόφαση με την οποία χορηγήθηκε στην «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυ ξης Δήμου Φερών «(Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.) άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας μουσικής σχολής με την επωνυμία: «Μουσική Σχολή Δήμου Φερών».

8 11314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Αυτοδιοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί λύσης και εκκαθάρισης των κοινωφελών επιχειρήσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ1551/Β/ ) 5. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Αυτοδιοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ2696/ Β/ ) περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) (Αρ. Απ. 665/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης, Αρ. Απ. 12/2011 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης», σχετικά με την μετα βίβαση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Δημοτικών Ωδείων στο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης αποφασίζει: Α. Την μεταβίβαση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργί ας του «Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης» από την «Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης» στο «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης». Β. Την μεταβίβαση της άδειας ιδρύσεως και λειτουρ γίας της «Μουσικής Σχολής Δήμου Φερών» από την «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυ ξης Φερών» στο «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» με την νέα επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης Παράρτημα Δημοτικής Ενό τητας Φερών» 3. Την διοίκηση του «Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρού πολης» και του «Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Φερών» θα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του «Αθλητικού Πολιτιστικού Κέ ντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης». Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αλεξανδρούπολη, 13 Φεβρουαρίου 2012 Ο Δήμαρχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2985 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι κής Στήριξης.... 1 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1062 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1586 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2394 1 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτή των, οικονομικού έτους 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα