ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων... 1 Σύσταση δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ύδρας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας» και σύντομο δ.τ. «Κ.Ε.Δ.Υ.» Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ελευσίνας Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4371/25689/ από φασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Συ γκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) Μεταφορά θέσης στο Δήμο Λαρισαίων Μεταφορά θέσης στο Δήμο Βόλου Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στο Δήμο Δράμας Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στο Δήμο Δράμας Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Δρά μας για το έτος 2012» Εξαμηνιαία Υπερωριακή απασχόληση οδηγών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Elpida Kaseya Bambi Μεταβίβαση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Δη μοτικών Ωδείων Αλεξανδρούπολης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8000/20/28/1 α (1) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Το άρθρο 3 του ν. 3983/2011 (Α 61) «Σύσταση γρα φείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατά ξεις». 2. To Π.Δ. 82/2011 (Α 198) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων». 3. Το Π.Δ. 110/2011 (Α 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Το Π.Δ. 184/2009 (Α 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτή των του». 5. Τα άρθρα 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κω δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 6. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ γίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Ανα πτυξιακών Προγραμμάτων. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Μεταβιβάζουμε στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχεί ρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων την άσκηση των κατωτέρω αρμοδιοτήτων: 1. Την έκδοση αποφάσεων επιλογής προμηθευτών, αποδοχής ή απόρριψης τεχνικών προσφορών ενστά σεων κατά της διακήρυξης διαγωνισμού που αφορούν πιστώσεις της Τεχνικής Βοήθειας της Υ.Δ.Ε.Α.Π. και κατά της νομιμότητας διενέργειάς του, κατά της συμμετο χής προμηθευτή σ αυτόν και κατά της κατακυρωτικής πράξης των αποτελεσμάτων αυτού κρίσεως αποτε λεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφή συμβάσεων, για τα οποία έχει προηγηθεί η έγκριση χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) κα τόπιν σχετικής έκδοσης συλλογικής απόφασης έργου (Σ.Α.Ε.) για τα ποσά του άρθρου 83 ν. 2362/1995, όπως αυτά αναπροσαρμόζονται και ισχύουν κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τα οποία δικαιολογείται απ ευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και διαγωνισμός με

2 11308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) μέχρι και του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Για ποσά πλέον των ως άνω καθοριζομένων, εφαρμόζεται η ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία. 2. Τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών για την πληρω μή των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε ων από τις πιστώσεις αυτού (άρθρο 7 και 54 του ν. 2362/ 1995, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010). 3. Την υπογραφή των Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) ως νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου ή του Φορέα Πρότασης (Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπα ϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) για την ένταξή τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τη συγχρηματοδότησή τους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 3614/2007, όπως τροποπ. με το ν. 3840/2010). 4. Την υπογραφή των αιτημάτων των Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Πε ριφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη χρηματοδότηση έργων που περιλαμβάνονται στις Συλ λογικές Αποφάσεις Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ως και την κατανομή της χρηματοδότησης στα επιμέρους έργα (ΧΔ9035/ απόφαση). 5. Την έκδοση απόφασης ή εντολής μετακίνησης στο εσω τερικό και εξωτερικό, για υπηρεσιακούς λόγους, του προσω πικού της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξι ακών Προγραμμάτων (άρθρo 3 Ν. 2685/1999 ΦΕΚ Α 35). Άρθρο 2 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Αριθμ. 4634/4463 (2) Σύσταση δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ύδρας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δή μου Ύδρας» και σύντομο δ.τ. «Κ.Ε.Δ.Υ.». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α / ) «Οργανισμός της Αττικής». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 225 και 280 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 270 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ) όπως έχουν τροπο ποιηθεί και ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3613/2007 σχετι κά με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου βαθμού (ΦΕΚ 263/Β/ ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 σχε τικά με αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινο τικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/Β/ ). 6. Τις υπ αριθμ. οικ /16εγκ./ και οικ.71245/ 77εγκ./ εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., σχετι κά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ. 7. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και δια χείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 1876/Β/ ). 8. Την υπ αριθμ. οικ.43886/ απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύστα ση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής (ΦΕΚ 1574/Β / ). 9. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της Κοι νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας. 10. Την υπ αριθμ. 107/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ύδρας, σχετι κά με την σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας» και σύντομο διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.Υ.», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 107/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ύδρας σχε τικά με την σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας» και σύντομο διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.Υ.», ως εξής: Άρθρο 1 Επωνυμία Επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ και ο σύντομος διακριτός τίτλος «Κ.Ε.Δ.Υ.» Άρθρο 2 Έδρα Ως έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Ύδρας. Άρθρο 3 Κατηγορία Σύμφωνα με το άρθρο 252 του Δημοτικού και Κοινοτι κού Κώδικα, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ύδρας υπάγεται στην κατηγορία των «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕ ΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Άρθρο 4 Νομική μορφή Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ύδρας, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρθρων και Άρθρο 5 Διάρκεια Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται στα πενήντα (50) έτη, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης περί συστάσεως της επιχείρησης. Άρθρο 6 Διοίκηση της Επιχείρησης Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας θα διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που θα ορι στεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255, παρ. 1 του Ν. 3463/06) μαζί με τους αναπληρωτές τους. Το Διοικητι κό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμους (ένας (1) από τη μειοψηφία), έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής και δύο (2) δημότες/κατοίκους. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι περισσότεροι από είκοσι (20), τότε η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων θα πρέπει να αναδείξει τον εκπρόσωπό της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, όπως ορίζεται από το Δημοτικό και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κοινοτικό Κώδικα. Με την επιλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Επιχείρησης, αυτός θα αντικαταστήσει έναν (1) αιρετό (από την πλειοψηφία). Από τα παραπάνω μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο ορί ζει δύο (2) άτομα για την κάλυψη των θέσεων προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου αυτού. Άρθρο 7 Σκοπός της Επιχείρησης Για την ανάπτυξη του Δήμου Ύδρας, ο σκοπός της Κοι νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται μεταξύ των ακόλουθων τομέων: Α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 1) Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 2) Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων για την προστασία του εδάφους και τον έλεγχο της ρύπανσης. 3) Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. Β) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 1) Υποστήριξη της απασχόλησης για την καταπολέ μηση της ανεργίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 2) Προώθηση κι ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερό τητες. 3) Η λειτουργία Γραφείου Προώθησης της Απασχό λησης. Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: 1) Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρί της ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία Δομών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικι ωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. 2) Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υπο στήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 3) Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου. Δ) ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 1) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 2) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα σχόλησης παιδιών. 3) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 4) Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 5) Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. 6) Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχο λικών κτηρίων και κτηρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 7) Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά. 8) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 9) Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, χωρίς εμπορικό χαρακτήρα. 10) Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δη μοτικών χώρων άθλησης. 11) Η προώθηση κι εφαρμογή προγραμμάτων ενί σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Ε) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ καθώς και ΣΤ) ΕΚΠΟΝΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Άρθρο 8 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται σε ,00. Άρθρο 9 Πόροι της Επιχείρησης Οι πόροι πηγές εσόδων της Κοινωφελούς Επιχείρη σης Δήμου Ύδρας είναι: 1) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση τα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης (βάσει του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006). 2) Έσοδα από αποδέκτες των προσφερόμενων από την Επιχείρηση υπηρεσιών. 3) Έσοδα από το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώ πιση έκτακτων αναγκών. 4) Έσοδα από ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα Δη μοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 5) Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης Εθνικών κι Ευρω παϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, καθώς κι έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και τις Ευρω παϊκές Τράπεζες και τα ειδικά προγράμματα αυτών. 6) Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις. 7) Έσοδα από ενοικίαση χώρων και εν γένει την αξι οποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης.

4 11310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8) Έσοδα από εισφορές, δωρεές διαφόρου τύπου, χο ρηγίες, κληροδοτήματα. 9) Έσοδα από εισιτήρια. 10) Δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, τις τράπεζες κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τράπεζες και τα ταμεία της Ε.Ε. 11) Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης. Άρθρο 10 Λύση της Επιχείρησης Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ νόλου των μελών του, και πράξη του Γενικού Γραμματέα της που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Με την ίδια διαδικασία λύεται η Επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενερ γός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περι ουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο. Η εκκαθάριση διενεργείται από εκκαθαριστές που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια χείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές με τις δημοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του Νόμου 3463/2006. Ακροτελεύτιο Άρθρο: Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των ,00 για το οποίο υπάρχει πρόβλεψη στον ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου έτους Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματεάς ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ελευσίνας Με την υπ αριθμ. 17/2012 απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 101 & 181 του Ν.3584/2007, των άρθρων 28, 34 και 35 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνω μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής (υπ αριθμ. 23/2011 πρακτικό), του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής (υπ αριθμ. 18/2011 πρακτι κό) και του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου (υπ αριθμ. 525/2011 απόφαση) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο υπάλληλος με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΑΠΟ ΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοχάρη, κλάδου ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου, με βαθμό Ε, από το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου στο Δήμο Ελευσίνας, με μεταφορά της θέ σης του, με την ίδια σχέση εργασίας. (Αρ. βεβ. Τμημ. Λογιστικού Δήμου Ελευσίνας: 1264/ ). (Αρ. αποφ. Αττικής: 3226/3085/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Με την υπ αριθμ. 21/2178/ απόφαση του Δη μάρχου Αγίας Παρασκευής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 & 101 του Ν.3584/2007, των άρθρων 28, 33 και 35 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών (υπ αριθμ. 09/2011 πρακτικό), του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής (υπ αριθμ. 21/2011 πρακτικό) και του Δημάρχου Διονύσου (υπ αριθμ. 678/ έγγραφο) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Ε, από το Δήμο Διονύσου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Oucov. Υπηρ. Δήμου Αγίας παρα σκευής: ΔΥ/ ). (Αριθμ. απόφ. Αττικής: 2920/ 2786/ ) Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 1106/10880 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4371/25689/ απόφα σης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί κησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Συγκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο: «Κομ βικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφο ριών Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογρα φήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις) (ΦΕΚ 141 Α ) 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας» (ΦΕΚ 231 Α ). 3. Την υπ αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιμα τικής Αλλαγής «Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοι κήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α ) περί Εθνικής Υποδομής Γεωχω ρικών Πληροφοριών» (ΦΕΚ 1917 Β ). 4. Tην υπ αριθμ. 4371/25689/ απόφαση της Γενι κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, περί Συγκρότησης Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.). 5. Την υπ αριθμ. 19 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ανα πτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης αναφορικά με «γνωστοποίηση της με αριθμό 53136/ κοινής υπουργικής απόφασης (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για τον καθορισμό των χρονικών προθεσμιών για τη σύ σταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας Ενημέρωση για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της λειτουργίας των ΚΟΣΕ». 6. Το υπ αριθμ. 2960/18520/ έγγραφό μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή. 7. Το υπ αριθμ. 3587/151407/ έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μαγνησίας. 8. Το υπ αριθμ. 26/91/ έγγραφο της Διεύθυν σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 9. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της απόφασης συγκρότησης Διαρκούς Συντονιστικής Επι τροπής στην έδρα της Θεσ σαλίας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) για την καταγραφή και διασφάλιση των απαιτήσεων, για την προμήθεια, τήρηση και επι καιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων που εκπροσωπεί, αποφασίζουμε: Η παρ. Ι της υπ αριθμ. 4371/25689/ απόφασης της Γενικής Γραμματέως Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας τροποποιείται ως εξής: Προσθέτουμε στην Διαρκή Συντονιστική Επιτροπή με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ), τον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μαγνησίας: 18. Στέργιο Γάκη του Φιλίππου, δασολόγος, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Γ βαθμό της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μαγνησίας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ851504, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γαβριηλίδη του Θεοφάνη, δασολόγο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτε χνικών με Δ βαθμό της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης, με Α.Δ.Τ. ΑΙ Τροποποιείται η απόφαση ως προς το υπό στοιχεία 9 μέλος ως εξής: 9. Κωνσταντίνο Μπριάστικα του Γεωργίου, δασολόγο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Δ βαθμό του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, με Α.Δ.Τ. Μ865328, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Μιχαλέ του Ευθυμίου, δασολόγο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτε χνικών με Γ βαθμό του Τμήματος Δασικών Χαρτογρα φήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, με Α.Δ.Τ. Τ Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η υπ αριθμ. 4371/25689/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω μένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Λάρισα, 21 Φεβρουαρίου 2012 Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Μεταφορά θέσης στο Δήμο Λαρισαίων Με την υπ αριθμ. 96/ απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011, με το υπ αριθμ. 20/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ (6) λήλων ΟΤΑ Ν. Λάρισας, με το υπ αριθμ. 11/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Θεσ/νίκης και με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Καλαμαριάς (αριθμ. απόφασης 90/ ), μετατάσσεται ο υπάλληλος Χρήστος Μανούσιος του Δημητρίου κλάδου ΔΕ Δεν δροανθοκηπουρών με βαθμό Ε και Μ.Κ. Βασικό, από το Δήμο Καλαμαριάς Ν. Θεσ/νίκης με ταυτόχρονη με ταφορά της θέσης που κατέχει στο Δήμο Λαρισαίων Ν. Λάρισας επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρι σαίων 6227/ ). (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 1722/18079/2012 Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (7) Μεταφορά θέσης στο Δήμο Βόλου Με την υπ αριθμ. 5988/ΓΠ 1444/ απόφαση του Δημάρχου Βόλου Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 3/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας, και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Σκιάθου (αριθμ. από φασης 9/ ), μετατάσσεται ο υπάλληλος Παύλος Πρωτούλης του Ιωάννη κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινή των με βαθμό Ε και Μ.Κ Βασικό, από το Δήμο Σκιάθου Ν. Μαγνησίας στο Δήμο Βόλου Ν. Μαγνησίας, με ταυτό χρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης που κατέχει, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου 1646/ΓΠ519/2012)/ (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 1743/18209/2012). Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (8) Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Με την υπ αριθμ. 40/ απόφαση του Δημάρχου Αλεξ/πολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/07, την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/ και ύστερα από την σε ορθή επανάληψη υπ αριθμ. 8/3/ σύμφωνη γνωμοδό τηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικών Υπαλλή λων Ν. Έβρου μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Αλεξ/πολης Παπαδόπουλος Πέτρος του Νικολάου από τον κλάδο ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε σε ομοιόβαθμη θέση στον ανώτερο κλάδο ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης επειδή κατέχει όλα τα τυπικά προσόντα και συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις: (Αριθμ. βεβ. της οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξ/ πολης 4012/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας Θράκης 886/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ

6 11312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (9) Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στο Δήμο Δράμας. Με την υπ αριθμ. 1/107/ απόφαση του Δη μάρχου Δράμας του Νομού Δράμας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011, μετατάσσεται ο Λαζαράκης Αθανάσιος του Λαζάρου, υπάλληλος του Δήμου Δράμας, του κλά δου ΔΕ σχολικών φυλάκων σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ιδίου Δήμου. (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας Θράκης / Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας 55/2012). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ (10) Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στο Δήμο Δράμας. Με την υπ αριθμ. 2/108/ απόφαση του Δη μάρχου Δράμας του Νομού Δράμας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011, μετατάσσεται η Βουρκούδη Σοφία του Ιορδάνη, υπάλληλος του Δήμου Δράμας, του κλάδου ΔΕ σχολικών φυλάκων σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ιδίου Δήμου. (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης/Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας 56/2012). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ Αριθμ. 431 (11) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλ λήλων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το έτος 2012». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011(ΦΕΚ 226/τ.Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. που αφορά στη παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003(ΦΕΚ 297/τ.Α /2003) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παραγρ. 7 του Ν.2738/ 1999(ΦΕΚ180/τ.Α /1999) σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρου 34, παραγράφου 5 του Ν.2768/1999(ΦΕΚ 273/τ.Α /1999). 4. Τις διατάξεις του Ν.3833/2010 «Προστασία της Εθνι κής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α / ). 5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010(ΦΕΚ 237/τΑ / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 7. Την υπ αριθμ. 39/ απόφαση του Περιφε ρειάρχη Α.Μ.Θ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες. 8. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης περί καθιέρωσης λειτουργίας των Υπηρεσιών Τεχνι κού Εξοπλισμού των Ν.Α. σε 24ώρη βάση η οποία δίνει την δυνατότητα αποζημίωσης για τους υπαλλήλους που εργάστηκαν υπερωριακά και κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και τις ημέρες αργίας και Κυριακής. 9. Τις ειδικές, έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται (Χιονοπτώσεις πλημμύ ρες άρση καταπτώσεων πυρκαγιές κ.λπ.) για την αντι μετώπιση των οποίων απασχολείται το προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ΠΣΕΑ και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας σε 24ώρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 10. Το υπ αριθμ. 6197/ Σχέδιο Εκτάκτων Ανα γκών Π.Ε Δράμας Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη που ανέρχεται έως το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00 ) Ευρώ και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που έχουν για τον σκοπό αυτό στον προϋ πολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης/Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έτους 2012, αποφασίζουμε: 1. Την καθιέρωση υπερωριακή εργασία με αμοιβή των παρακάτω υπαλλήλων: του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ΠΣΕΑ και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας σε 24ώρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ ρες) για την αντιμετώπιση ειδικών, εκτάκτων ή επειγου σών υπηρεσιακών αναγκών που παρουσιάζονται (Χιονο πτώσεις πλημμύρες άρση καταπτώσεων πυρκαγιές κ.λπ.) για το έτος Αριθμός υπαλλήλων: 23 Απογευματινή εργασία: ώρες Νυχτερινή εργασία και εργασία Κυριακών και Εξαιρέ σιμων ημερών: ώρες. Απαιτούμενη συνολική δαπάνη: Είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000,00 ) Ευρώ. 2. Η ονομαστική και η κατανομή κατ είδος (καθημερι νές Κυριακές και εξαιρέσιμες απογευματινές νυχτε ρινές) θα γίνει με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και δεν θα ξεπερνούν τις 20 ώρες καθημερινές απογευματινές και τις 16 ώρες Κυριακές εξαιρέσιμες και νυχτερινές ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ με Κ.Α.Ε 0511 ποσού (4.000,00 ) και 0512 ποσού (2.000,00 ) και τον Ε.Φ με Κ.Α.Ε 0511 ποσού (22.000,00 ) και υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τολικής Μακεδονίας & Θράκης/Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έτους Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Δράμα, 9 Φεβρουαρίού 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /717 (12) Εξαμηνιαία Υπερωριακή απασχόληση οδηγών της Πε ριφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθ. 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ). β. Της παρ. 10 του άρθ. 12 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α ) γ. Της παρ. 7 του άρθ. 25 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180 Α ) δ. Του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α ) ε. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 ( ΦΕΚ 40 Α ) στ. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) και του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α ) ζ. Τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερει ακής Ενότητας Καστοριάς, οικονομικού έτους 2012, στο φορέα 072 και στον ΚΑΕ η. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των οδη γών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες, αποφασίζουμε: Την έγκριση της υπερωριακής εργασίας τεσσάρων οδηγών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για ένα εξάμηνο του 2012, χρονικό διάστημα: ένα μήνα πριν τη δημοσί ευση της παρούσας έως και τις Υπηρεσία Αριθμός Υπαλλήλων Δ/νση Δ/κού Οικον. 4 Σύνολο ωρών 480 απογευματινές Η υπερωριακή εργασία αφορά τέσσερις οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και θα πραγματο ποιηθούν τα απογεύματα από ώρα έως και 22.00, για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι της συμπληρώσεως των 20 ωρών μηνιαίως για κάθε οδηγό υπάλληλο. Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας των παραπάνω υπαλλήλων οδηγών κρίνεται αναγκαία και επιτακτική για τη διεκπεραίωση των εργασιών της Περιφερειακής Ενότητας και ειδικότερα για την μεταφορά υπηρεσια κών φακέλων από την μία Περιφέρεια στην άλλη, την αντιμετώπιση όλων των τακτικών και έκτακτων υπη ρεσιακών αναγκών, που συνίστανται εκτός των άλλων στην επίσκεψη καθ εκάστην και επί τόπου όλων των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και των υπηρεσιών της Περιφέρειας και Αποκ/νης Διοίκησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η δαπάνη για την πληρωμή της υπερωριακής απασχό λησης ύψους περίπου 2.800, θα πληρωθούν από πιστώ σεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς από τον φορέα 072 και τον ΚΑΕ Η απόφαση αυτή που ισχύει από ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kαστοριά, 21 Φεβρουαρίου 2012 O Περιφερειάρχης ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ (13) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Elpida Kaseya Bambi. Με την υπ αριθμ 383/ απόφαση του Αντιπεριφε ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ 23/1992 (Α 6) του Π.Δ 93/1993 (Α 39) και του άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (Α 43) και του αρ. 186 παρ. ΙΙ, περ. Ζ αρ. 17 του Ν.3852/2010 (Α 87), χορηγείται στην Elpida Kaseya Bambi του Leonida κάτοικο Λιβαδειάς Βοιωτίας, άδεια άσκησης επαγγέλμα τος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσί ες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ Aριθμ. 141A/13/02/201 (14) Μεταβίβαση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Δημοτι κών Ωδείων Αλεξανδρούπολης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. Τις διατάξεις: Του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/ ) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων», του Ν.299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμόν λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων», του από Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ229/Α/1957), του άρθρου 10 του Ν.3207/2003 «Ρύθμισης θεμάτων Ολυ μπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις», Την υπ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/ υπουρ γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ1595/Β/2004. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. ζ και 94, παρ. 4, εδ. 28 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο από την εκχωρείται στους Δήμους η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων. 2. Την 12158/378/ (ΦΕΚ1665/Β/2009) Υπουργική Απόφαση με την οποία χορηγήθηκε στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρού πολης»( Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.) άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρού πολης». 3. Την ΚΑΤΕΧΝ/Δ/47261/ (ΦΕΚ717/Β/ ) Υπουργική Απόφαση με την οποία χορηγήθηκε στην «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυ ξης Δήμου Φερών «(Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.) άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας μουσικής σχολής με την επωνυμία: «Μουσική Σχολή Δήμου Φερών».

8 11314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Αυτοδιοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί λύσης και εκκαθάρισης των κοινωφελών επιχειρήσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ1551/Β/ ) 5. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Αυτοδιοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ2696/ Β/ ) περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) (Αρ. Απ. 665/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης, Αρ. Απ. 12/2011 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης», σχετικά με την μετα βίβαση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Δημοτικών Ωδείων στο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης αποφασίζει: Α. Την μεταβίβαση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργί ας του «Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης» από την «Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης» στο «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης». Β. Την μεταβίβαση της άδειας ιδρύσεως και λειτουρ γίας της «Μουσικής Σχολής Δήμου Φερών» από την «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυ ξης Φερών» στο «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» με την νέα επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης Παράρτημα Δημοτικής Ενό τητας Φερών» 3. Την διοίκηση του «Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρού πολης» και του «Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Φερών» θα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του «Αθλητικού Πολιτιστικού Κέ ντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης». Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αλεξανδρούπολη, 13 Φεβρουαρίου 2012 Ο Δήμαρχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIKONΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 20 Μαίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ.πρωτ. 7748 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 36 ο από 3/9 έως 7/9) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 10 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 592 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ1 TY/ 930/118741/Γ1 (ΦΕΚ 2442/02.11.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ" με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 48 ο από 25//203 έως 29//203) 3 0 ) 2 Δεκεμβρίου 203 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΘΕΜΑ: 16 ο Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις και για Υπερωριακή Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 5 ο από 7/ έως /) 3-0 ) 4 Δεκεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 204 (Τεύχος 8 ο από 7/2/204 έως 2/2/204) 3 0 ) 24 Φεβρουαρίου 204 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45957 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4542 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 202/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 5 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Μεταβατικού Ωρολογίου προγράμμα τος των μαθημάτων των τάξεων Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 373/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 373/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 8 Μαΐου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 120017/1005 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 909 /2013 «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 909 /2013 «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ --------------------------------------- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -------------------------------------- ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 453 24 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1214 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Μεταφορά θέσης κλάδου ΠΕ Διοικ. στο Υπουργείο Εσωτερικών.... 1 *Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα