ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρε ωτικής εργασίας, για μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογι κών Χώρων του ΤΑΠ για το έτος Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Γενικής Γραμμα τείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, για το έτος Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλε ση του έργου: «Επέκταση Λιμένα Ερείκουσας»... 3 Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής για το έργο της αντι πλημμυρικής προστασίας της κοιλάδας του πο ταμού Έβρου, Ερυθροποτάμου, Άρδα, παραποτά μων και Περιφερειακής Τάφρου Ορεστιάδας Τροποποίηση της αριθμ. Α1α/7949/ (ΦΕΚ1531/ Β ) κοινής υπουργικής απόφασης Μεταφορά θέσης στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασί ας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Χίου.*... 6 Μεταφορά θέσης στο Δήμο Πρέβεζας Νομού Πρέ βεζας.*... 7 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτι σμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυ λοκάστρου Ευρωστίνης» με διακριτικό τίτλο «Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.»... 8 Μεταφορά θέσης στην Περιφέρεια Κρήτης.*... 9 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για τον οδηγό Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέ ρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος Λειτουργία Κέντρου Κατάρτισης στο Κέντρο Επαγ γελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης του ΟΑΕΔ Ιωαννίνων στο Νομό Ιωαννίνων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/19228/0022 (1) Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθημέ ρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και αορίστου χρόνου προσω πικό φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΤΑΠ για το έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτι κές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο» (ΦΕΚ 226). 2. Την αριθμ. 2/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ με την οποία εγκρίνεται ο καθορισμός ωρών αποζημίω σης για εργασία πέραν του πενθημέρου καθ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου για μονίμους και αορίστου χρό νου υπαλλήλους του ΤΑΠ για το έτος Του Ν.736/1977 «Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρ χαιολογικών πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 316/Α/ ). 4. Του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84/ Α/ ) Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.» Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι Πινακοθήκες που ανήκουν ή επο πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 5. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/ «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/ ) και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 παραγρ.8 εδάφιο γ δδ του Ν.2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271 IN ). 6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Καθορισμός ωραρί ου εργασίας φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883 Β ).

2 19172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη ύψους ,00 ευρώ που θα καλυ φθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑΠΑ, έτους 2012 (ΚΑΕ 0261), αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρ θρου 20 παρ. 7 του Ν.4024/2011 έως 40 ώρες κατά μήνα την απασχόληση για εργασία πέραν του πενθημέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργα σίας για το 2012 για (108) μονίμους υπαλλήλους των Κλάδων ΔΕ15 Ασφαλείας, ΔΕ17 Φυλάκων, ΔΕ22 Φύλαξης Πληροφόρησης, ΔΕ18 και ΔΕ23 Νυκτοφυλάκων. 2. Καθορίζουμε κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρ θρου 20 του Ν. 4024/2011 έως 40 ώρες κατά μήνα την απασχόληση για εργασία πέραν του πενθημέρου καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το 2012 για (7) υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου του ΤΑΠ των κλάδων ΔΕ Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων. 3. Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τις δι ατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 32 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α). 4. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από έως Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ. 2/22485/0022 (2) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί ου Αορίστου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Πλη ροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, για το έτος 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α /2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο λόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 515/1970 «Περί χρονικών ορί ων εργασίας μισθωτών» (ΦΕΚ 95 Α ), όπως συμπληρώ θηκαν από το ν.δ. 264/1973 (ΦΕΚ 342 Α ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπι κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημο σίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 191 Α ). 5. Το αριθμ. ΔΙΑ ΕΞ 2012 / έγγραφο της ΔΙ Διοικητικού περί ανάγκης απογευματινής υπε ρωριακής απασχόλησης για διακόσιους (200) μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να αντιμετω πισθούν, τόσο οι πάγιες παραγωγικές δραστηριότητες όσο και οι έκτακτες και εποχιακές ανάγκες αλλά και οι δραστηριότητες ανάπτυξης Συστημάτων Τεχνολογικών αιχμής και η αυξημένη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προ γράμματα, της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, συμπεριλαμβανομέ νων Κυριακών και Αργιών. 6. Το αριθμ. Δ5Α ΕΞ2012/ έγγραφο της Δ5 Οικονομικού του Υπουργείου Οικονομικών, για την ύπαρξη πίστωσης. 7. Τις αριθμ. Δ5Α ΕΞ2012/ , Δ5Α ΕΞ2012/17/1/2012, Δ5Α ΕΞ2012/ και Δ5Α ΕΞ2012/ αποφάσεις δέσμευσης πί στωσης. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη συνολικού ύψους εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ ( ευρώ), η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα και ΚΑΕ 0511 κατά και 0512 κατά οικονομικού έτους 2012, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά των (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός πριν τη δημοσίευση της πα ρούσας έως και από έως , ως εξής: Για διακόσιους (200) μονίμους υπαλλήλους και υπαλ λήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. μέχρι είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες ώρες (22.600) απογευματινής ερ γασίας συνολικά και μέχρι είκοσι (20) ώρες τον μήνα ανά υπάλληλο. Για εκατόν (100) μονίμους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔ.Α.Χ. μέχρι επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) ώρες συνολικά, ως εξής: για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών μέχρι τέσ σερεις (4) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο για ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι τέσσερεις (4) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο. Στο ανωτέρω προσωπικό συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι που είναι με απόσπαση, ή με έγγραφη διάθεση ή τοποθέτηση από Δ.Ο.Υ., Τελωνεία ή άλλες Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών, καθώς και από Υπη ρεσίες άλλων Υπουργείων και απασχολούνται με έργα της Γ.Γ.Π.Σ. Η κατανομή των ωρών θα γίνει με απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφο ριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες εντός του ύψους της πίστωσης ( ) που αναγράφεται στην παρ. 8 του προοιμίου της παρούσας απόφασης. Αρμόδιος για τη βεβαίωση της πραγματοποίησης της εν λόγω υπερωριακής εργασίας θα είναι ο κατά περί πτωση Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δη μοσίευση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ Τ08/02/12 (3) Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση Λιμένα Ερείκουσας». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ α. Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α 145), Άρθρο δέκατο όγδοο «Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε νικής Πολιτικής». β. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α 197) (Άρθρο 14ο, παρ. 1) όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003 (Άρθρο 44ο, παρ. 1, περίπτωση δ) «Θέματα Λιμενικής Πολι τικής». γ. Το γεγονός ότι τα έργα μη Εθνικού επιπέδου εντός ζώνης λιμένα των Οργανισμών Λιμένων, προϋπολο γισμού άνω των ευρώ, κατασκευάζονται κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του Υπουργεί ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, της Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυ τιλίας (άρθρο 14, παρ. 1 του Ν.3044/2002 (ΦΕΚ Α 197), όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α 153), άρθρο 44). δ. Το Π.Δ.175 (ΦΕΚ Α 158) (Άρθρο 5ο,παρ.2) «Αρμοδιό τητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών». ε. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213), «Καθορισμός και ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». στ. Το Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ Α 170), «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». ζ. Το Π.Δ. 127/10 (ΦΕΚ Α 214), «Ανακατανομή αρμοδι οτήτων των Υπουργείων.». η. Το Π.Δ. 65/11 (ΦΕΚ Α 147), «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης.». θ. Την αριθμ /02/2012 (ΦΕΚ Β 464), Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας. ι. Την αριθμ. 8468/ Απόφαση έγκρισης Περι βαλλοντικών Όρων Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών/ Γ.Δ.Π. / Δ/νση Περ/ντος και Χωρ/ξίας. ια. Το αριθμ Λ33/14/09/2009/ έγγραφο Υπηρεσίας μας για την εκτέλεση του έργου. ιβ. Το αριθμ. 0342/2.2.2./ έγγραφο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ιγ. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει: 1. Τον ορισμό για την εκτέλεση του έργου «Επέκτα ση λιμένα Ερείκουσας» προϋπολογισμού ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως Προϊστα μένης Αρχής τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφε ρειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέ ρειας Ιόνιων Νήσων. 2. Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται όλες οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2012 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ Αριθμ. Δ17α/06/48/ΦΝ 461 (4) Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής για το έργο της αντι πλημμυρικής προστασίας της κοιλάδας του ποτα μού Έβρου, Ερυθροποτάμου, Άρδα, παραποτάμων και Περιφερειακής Τάφρου Ορεστιάδας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 τoυ Π.Δ/τος, 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού σας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 180 της Κωδικο ποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116). 3. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Π.Δ. 54/2011 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημο σίων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραπόταμων του (ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ)» (ΦΕΚ Α 135), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 10/2012 (ΦΕΚ Α 13). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221). 6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 110/2011 «Διορισμός Αντι προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 243). 7. Την αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Aλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234). 8. Την αριθμ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β 447), όπως τροποποιή θηκε και ισχύει. 9. Την αριθμ. Δ17γ/07/45/ΦΝ439.4/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αποφαινόμενα όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί ων Έργων και των εποπτευομένων νομικών προσώπων κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005» (ΦΕΚ Β 447), αποφασίζουμε: Για το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας της κοιλάδας του ποταμού Έβρου, Ερυθροποτάμου, Άρδα, παραποτάμων και Περιφερειακής Τάφρου Ορεστιάδας, του οποίου η μελέτη και η κατασκευή ανήκει στην αρμο διότητα της ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ορίζουμε ως Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Εγγειο

4 19174 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 27 Μαρτίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ Αριθμ. Υ3α/ΓΠ /10 (5) Τροποποίηση της αριθμ. Α1α/7949/ (ΦΕΚ1531/Β ) κοινή ς υπουργικής απόφασης ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 14, 15, 17 και 19 του Ν. 1397/ 1983 «Εθνι κό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143 Α ) όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1β του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α ). β) Του άρθρου 5 του Ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34 Α ), όπως ισχύει. γ) Του άρθρου 24 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α ). δ) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ε) Του Κεφαλαίου Β του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμ βάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α ), όπως ισχύει. στ) Του Ν. 3754/ 2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το ΠΔ 76/ 2005, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α ), όπως ισχύει. ζ) Του ΠΔ 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι κών... στα Υπουργεία...και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...» (ΦΕΚ 147 Α ). η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/ 2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δε θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Την αριθμ / απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ 2791 Β ). 3. Το ΠΔ 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α 62). 4. Το αριθμ / έγγραφο Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης. 5. Την αριθμ. 7/ (θέμα 8β) απόφαση του ΚΕΣΥ ΠΕ, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε το άρθρο 5 της αριθμ. Α1α/7949/ (ΦΕΚ 1531 Β ) κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής: Η μία (1) κενή θέση, της κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, στο Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Δροσάτου, του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, καταργείται και συνιστάται μία (1) θέση της ίδιας κατηγορίας, του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, στο ίδιο ΚΥ. Οι παραπάνω κλάδοι προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Δροσάτου διαμορφώνονται ως ακολούθως: Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Τρεις (3) θέσεις Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικός καταργείται Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει Αθήνα, 24 Μαρτίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (6) Μεταφορά θέσης στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παι δείας του Δήμου Χίου.* Με την αριθμ. 33/ απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Χίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/11 και την αριθμ. 03/12 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των ΟΤΑ Ν.Χίου, μετατάσσεται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προ στασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Χίου, Σοφία Πουλερέ του Γεωργίου, από τον κλάδο TE Βρεφονηπιοκόμων, στον κλάδο TE Διοικητικού Λογιστικού, της ίδιας υπηρεσίας, με με ταφορά της θέσης της. (Αριθμ. απόφ. Τμήματος Δ/σης Ν. Χίου 10968/378/ ). *Επαναδημοσίευση. Αρχική δημοσίευση ΦΕΚ 321/ Γ /2012. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης Ν. Χίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗ Μεταφορά θέσης στο Δήμο Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας. * Με την αριθμ. 51/ απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007, όπως (7)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σήμερα ισχύουν, του άρθρου 68 του Ν.4002/2011,του άρ θρου 35 του Ν.4024/2011 και ύστερα από τις από και αιτήσεις του υπαλλήλου, το αριθμ.2/2012 πρακτικό (Γνωμοδότηση) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Πρέβεζας, το αριθμ. 1/2012 πρακτικό (Γνωμοδότηση) του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Κρίσης Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Λευκάδας και τις σύμφωνες γνώμες των Δημάρχων Πρέβεζας και Λευκάδας, μετατάσσεται, ο Θεμιστοκλής Νάνος, του Παναγιώτη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού, με βαθμό Ε, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, από το Δήμο Λευκάδας Νομού Λευ κάδας, στο Δήμο Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας, καθόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. εγγράφου βεβαίωση τον Δημάρχου του ανωτέρω Δήμου, για την εξασφαλισμένη πίστωση 73980/2012). (Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας 14050/3593/2012). *Επαναδημοσίευση. Αρχική δημοσίευση ΦΕΚ 320/ Γ /2012. Η Γενική Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ Αριθμ (8) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστί νης» με διακριτικό τίτλο «Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί ου». 6. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/ (ΦΕΚ 480/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενι κής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 7. Την αριθμ. 75/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης αναφορικά με τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου και τη σύσταση νέου με την επωνυμία «Νομι κό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλ λοντος Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» με διακρι τικό τίτλο «Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.» η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 1437/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1508/τ.Β / Την αριθμ. 141/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης που αφορά τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» με διακριτικό τίτλο «Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.» ως προς την επωνυμία αυτού από «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» σε «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυ λοκάστρου Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»». 9. Το αριθμ. 222/ έγγραφο του Τμήματος Διοι κητικού Οικονομικού Νομού Κορινθίας, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε την επωνυμία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης από «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Πε ριβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» σε «Νο μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ». Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 75/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1508/τ.Β / Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης. Τρίπολη, 9 Μαρτίου 2012 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ (9) Μεταφορά θέσης στην Περιφέρεια Κρήτης.* Με την υπ αριθμ /10196/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1α και 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 και τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.48/49/οικ.25958/ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ

6 19176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βέρνησης, τροποποιείται η αριθμ /38691/ όμοια που δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ 1160/ , τεύχος Γ, αναφορικά με τη μετάταξη της υπαλλήλου της Περιφέρειας Κρήτης Σουλτάτου Ιωάννας του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μαθηματικών σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, κατά το μέρος που αφορά στη θέση στην οποία διενεργείται η ανωτέρω μετάταξη και συ γκεκριμένα: *Επαναδημοσίευση. Αρχική δημοσίευση ΦΕΚ 330/ τ. Γ /2012 Αντικαθιστούμε το «σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού», με το «στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει η υπάλληλος». (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 10702/ ). Ο Περιφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Αριθμ /952 (10) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για τον οδηγό Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρει ας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α ). 3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για τον οδηγό του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρι νας με σκοπό την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν κατά την λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τις μετακι νήσεις του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλώρινας με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, για συνεδριάσεις συλλογι κών οργάνων, επιτόπιους ελέγχους, μεταφορά υπη ρεσιακών φακέλων από την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στην έδρα της Περιφέρειας (Κοζάνη) για υπογραφές κ.λπ. 4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ072 των ΚΑΕ 0511 και 0512 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2012, για την πληρωμή των υπερωριών του ανωτέρω υπαλλήλου, αποφασίζουμε: Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι νής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τον οδηγό του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2012, από Μάρτιο έως Δεκέμβριο 2012 μέχρι 20 απογευματινές ώρες μηνιαίως και μέχρι 16 ώρες για εξαιρέσιμες και Κυριακές μηνιαίως: Διεύθυνση Δ/κου Οικονομικού Αριθμός υπαλλήλων Σύνολο ωρών Ώρες απογευματινής εργασίας Ώρες Εξαιρ. Ημερών και Κυριακών Οδηγός Αντιπεριφερειάρχη Η απόφαση έχει ισχύ ένα μήνα πριν από τη δημοσί ευσή της. Φλώρινα, 22 Μαρτίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 652/9/ (11) Λειτουργία Κέντρου Κατάρτισης στο Κέντρο Επαγγελ ματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης του ΟΑΕΔ Ιωαννίνων στο Νομό Ιωαννίνων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης από το ΕΚΕΠΙΣ, Δομών ΚΕΚ του ΟΑΕΔ σε περισσότερες από μία διοικητικές περιφέρειες και σύμφωνα με τη κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1999/ ) «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)») 1. Τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του Β.Δ. 405/1971 «Περί Οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ Α 123). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελ ματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 188). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της με αριθμό 40109/ απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοι νωνικών Ασφαλίσεων «Συγκρότηση, διάρθρωση και λει τουργία των Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΟΑ.Ε.Δ. σε Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κα τάρτισης (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ /Β /831/ ). 4. Την εισήγηση της Υπηρεσίας. 5. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει: Α. Τη λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) (μονάδα επιπέδου τμήματος) στο Κέντρο Επαγγελ ματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ. Ιωαννίνων, στο Ν. Ιωαννίνων, στο οποίο λει τουργεί μόνο εκπαιδευτική μονάδα Ε.Π.Α.Σ. Μαθητείας. Β. Σκοπός της λειτουργίας του Κ.Ε.Κ. είναι η υλο ποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) για ανέργους, απασχολουμένους και αυτοαπασχολουμένους. Στα ανωτέρω προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν και πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών. Γ. Η Λειτουργία του Κ.Ε.Κ. θα διέπεται από τις διατά ξεις των Αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινω νικών Ασφαλίσεων, με αριθμούς 40325/ (ΦΕΚ Β 45), 40109/ (ΦΕΚ Β 831) και / (ΦΕΚ Β 1589), όπως αυτές ισχύουν. Στο Κ.Ε.Κ. θα προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ εκπαιδευτικών. Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εκτέλεση της πα ρούσας ρυθμίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης Επαγ γελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων του ΟΑΕΔ. Άλιμος, 28 Μαρτίου 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

7

8 19178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση της επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα