Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle"

Transcript

1 Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 2 ρνιηθή ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ννηίνπ Αηγαίνπ 3 Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Σξίπνιεο 4 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο Πεπίληψη Σν εξγαζηήξην απηό έρεη σο ζθνπό ηελ παξνπζίαζε ηεο πιαηθόξκαο Moodle ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλαγθαηόηεηα ρξήζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο πξώηα σο εθπαηδεπόκελνη θαη ελ ζπλερεία σο εθπαηδεπηέο, ώζηε λα απνθηήζνπλ νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ελ ιόγσ ινγηζκηθνύ. Πξόζζεηνο ζηόρνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηηο καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην εθπαηδεπηηθό παηρλίδη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζρνιηθώλ ζηόρσλ. Δπηπιένλ, λα ππνγξακκίζεη ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε κεγάινπ εύξνπο εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, από ην Λεηηνπξγηθό ύζηεκα ησλ εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο έσο π.ρ. ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ. Σν εξγαζηήξην νξγαλώζεθε από εζεινληέο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πινπνηνύλ αλάινγν εμακεληαίν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζηνπο λνκνύο Ηιείαο, Αξθαδίαο θαη Γσδεθαλήζσλ. Δίλαη θαλεξό όηη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα παξαζρεζνύλ ζε επξεία θιίκαθα από ηελ πνιηηεία. Λέξειρ κλειδιά: επγαζηήπιο, Moodle, ΤΠΕ, επιμόπθωζη εκπαιδεςηικών 1. Δηζαγωγή Σν Γηαδίθηπν έρεη αλακθηζβήηεηα εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλή θαη επαγγεικαηηθή δσή ησλ αλζξώπσλ, αιιάδνληαο ζπλήζεηεο, λννηξνπίεο, δξαζηεξηόηεηεο. Γπλακηθό θαη εμειηζζόκελν από ηε θύζε ηνπ, δεκηνπξγεί θαη πξνζθέξεη λέεο ππεξεζίεο. Σν Web 2.0, ην Γηαδίθηπν 2εο γεληάο, θέξλεη ην ρξήζηε ζην επίθεληξν, ηνλ θαζηζηά ελεξγό θαη ζπκκέηνρν ζηε δεκηνπξγία ηεο γλώζεο (O Reilly, 2005). Δθαξκνγέο όπσο ηα ηζηνιόγηα, ε θνηλσληθή δηθηύσζε, ε αληαιιαγή κελπκάησλ, ηα wiki θ.ά. θπξηαξρνύλ ζηε δσή ησλ καζεηώλ θαηαιακβάλνληαο ηνλ ειεύζεξν ρξόλν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. αλ ζπλέπεηα, ην ζρνιείν θαληάδεη βαξεηό, παιηνκνδίηηθν θαη μεπεξαζκέλν. Η πνιηηεία αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηηο ειεθηξνληθέο απηέο ππεξεζίεο, παξέρνληάο ηεο κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ (ΠΓ), δεκηνπξγώληαο δηαγσληζκνύο ηζηνινγίσλ, δηθηπαθώλ ηόπσλ θιπ. Γηα άιιε κηα θνξά όκσο αθήλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εθηεζεηκέλνπο, δελ ηνπο επηκνξθώλεη νύηε ηνπο ππνζηεξίδεη. Δίλαη απηνλόεην πσο ε έληαμε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ δηδαθηηθή πξάμε έρεη σο πξνϋπόζεζε ηελ ζρεδηαζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή επηκόξθσζε, ζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Βνζληάδνπ, 2002; Γιέδνπ, 2002; Μηθξόπνπινο, 2006). Σν θελό απηό κπνξνύλ πξνζσξηλά λα θαιύςνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Σν Web 2.0 δίλεη ηε δπλαηόηεηα έθθξαζεο θαη παξέκβαζεο από ηε βάζε, από ηνλ ίδην ην ρξήζηε. πλεηδεηνπνηώληαο ηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ δίθηπα ζπλεξγαζίαο θαη θνηλόηεηεο κάζεζεο (Day, 2003). Αλαιακβάλνληαο ηελ επζύλε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη παξά ηελ απνπζία ηεο πνιηηείαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο απηναλάπηπμήο ηνπο. Μία από ηηο πνιιέο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ε ηειεθπαίδεπζε (elearning). Η αμηνπνίεζή ηεο κπνξεί λα αθνξά αθελόο ηνλ εθπαηδεπηηθό ζαλ "παξαγσγό" πνπ 1

2 δεκηνπξγεί καζήκαηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ηνπ αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν θαη ηνλ ρξόλν, θαη αθεηέξνπ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζαλ "θαηαλαισηή" πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηειεθπαίδεπζε γηα ηελ επηκόξθσζή ηνπ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ε ηειεθπαίδεπζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ελαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο παξάιιεια κε άιιεο ζπκβαηηθέο κνξθέο. ηελ πιένλ ζπλεζηζκέλε ηεο κνξθή, ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζηή κε ηελ αμηνπνίεζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). Έλα από ηα πην γλσζηά ηέηνηα ζπζηήκαηα απνηειεί ην Moodle. Πξόθεηηαη γηα ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα πνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν θαη κάιηζηα παξέρεηαη σο δσξεάλ ππεξεζία από ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ), θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Η ηειεθπαίδεπζε έθεξε επαλάζηαζε ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Μέρξη ηώξα, ε θιαζζηθή κνξθή εθπαίδεπζεο ήηαλ «δαζθαινθεληξηθή», επηθεληξσλόηαλ δειαδή ζηηο αλάγθεο ηνπ δηδάζθνληα θαη νη εθπαηδεπόκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκνζηνύλ ζε απηέο. Οη ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θέξλνπλ ζήκεξα ην καζεηή ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηνρεύνληαο ζε κηα «καζεηνθεληξηθή». εθπαίδεπζε. Η ηειεθπαίδεπζε ην επηηπγράλεη αθόκα θαιύηεξα, αθνύ ν καζεηήο έρεη, εθηόο ησλ άιισλ, θπξίαξρν θαη απνθαζηζηηθό ξόιν ζε ζρέζε κε ηηο επηινγέο ηνπ, ηηο ηεξαξρήζεηο ηνπ, ηνπο ξπζκνύο ηνπ, ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ θιπ. (Keegan, 2000; Learnframe, 2000). Σν κηθηό κνληέιν κάζεζεο (Blended Learning) πξνβιέπεη όηη ε δηδαζθαιία πεξηέρεη ηκήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ θιαζζηθή ηερληθή (πξόζσπν κε πξόζσπν) θαη ηκήκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ππνινγηζηή εηδηθόηεξα (αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε). Η κάζεζε ζπληειείηαη πάληνηε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ (καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ) θαη όρη κεηαμύ αλζξώπσλ θαη κεραλήο. Η ηερλνινγία όκσο κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ώζηε απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο λα γίλνπλ πην απηέο, πην ζπγθεθξηκέλεο θαη πην δηαρεηξίζηκεο (McDonald, 2006). 2. Δθαξκνγή Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο, κία νκάδα εζεινληώλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλεξγαζηήθακε θαη δεκηνπξγήζακε έλα αλνηρηό θαη επέιηθην ζεκηλάξην επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Νηαινύθαο θ.ά, 2009). Η πξσηνβνπιία απηή μεθίλεζε από ιίγνπο εθπαηδεπηηθνύο πξηλ 3 ρξόληα ζην λνκό Ηιείαο θαη ζήκεξα έρεη εληζρπζεί από κηα δηεπξπκέλε νκάδα εξγαζίαο κε εζεινληέο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πινπνηνύλ ην ίδην ζεκηλάξην ηαπηόρξνλα ζε 3 λνκνύο: ηελ Ηιεία, ηελ Αξθαδία θαη ηα Γσδεθάλεζα. Η νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ αλήθεη ζην 1ν Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηιείαο, ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξθαδίαο θαη ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γσδεθαλήζσλ. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη από ην Δ.Α.Ι.Σ.Τ. θαη ην ηκήκα Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκία ηνπ ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ. Σν ζεκηλάξην έρεη δηάξθεηα 26 εθπαηδεπηηθώλ εβδνκάδσλ. Τινπνηείηαη κε ηε κηθηή κέζνδν, δειαδή κε ειεθηξνληθή κάζεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle ζε ζπλδπαζκό κε 5 δηα δώζεο ζπλαληήζεηο. θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη εηδηθόηεξα ε αμηνπνίεζε ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, ε ρξήζε ηνπ Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ/Λνγηζκηθνύ Αλνηρηνύ Κώδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ), ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΠΓ όπσο είλαη π.ρ. ε δεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ. Οη εθπαηδεπόκελνη είλαη θαη απηνί εζεινληέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία. ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ζεκηλαξίνπ (http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle), ζε εβδνκαδηαία βάζε, γίλεηαη αλάξηεζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη πεξίπνπ 5 κηθξώλ εξγαζηώλ/αζθήζεσλ εκπέδσζεο ηνπ πιηθνύ απηνύ. Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη επηκνξθνύκελνη νθείινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 4 από ηηο 5 δηα δώζεο ζπλαληήζεηο θαη λα ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ Moodle ην 70% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαζηώλ. Με ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ ν θάζε επηκνξθνύκελνο απνθηά ην δηθό ηνπ ειεθηξνληθό κάζεκα ζην Moodle, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ζηε ζπλέρεηα ζαλ αηνκηθό κάζεκα πξαθηηθήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ εθείλσλ πνπ αθνξνύλ ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ 2

3 πιηθνύ/δξαζηεξηνηήησλ ζην Moodle. αλ δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ αηνκηθνύ καζήκαηνο πξαθηηθήο κπνξεί ν εθπαηδεπόκελνο λα επηιέμεη νπνηνδήπνηε ζέκα, ελδνζρνιηθό ή κε. 3. Δξγαζηήξην (workshop) Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ θνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα θέξνπκε ζε επαθή κε ην ζεκηλάξην πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, κηα επξύηεξε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο: ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, ππεύζπλνπο Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.), ηερληθνύο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. θαη εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ 19-20). αλ ζπλέπεηα, ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα γηα κεινληηθή επέθηαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ζε άιινπο λνκνύο, γηα εμαθηίλσζε ηεο επηκόξθσζεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε όξακα ηελ παηδαγσγηθή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΠΓ. Δπηπιένλ ζηόρνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξην, είλαη: λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο γηα: πινήγεζε θαη παξαθνινύζεζε καζεκάησλ ζην Moodle σο εθπαηδεπόκελνη θαηαζθεπή καζήκαηνο θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζην Moodle σο εθπαηδεπηέο δεκηνπξγία εξσηήζεσλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ζην Moodle σο εθπαηδεπηέο δεκηνπξγία απιώλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζην Moodle σο εθπαηδεπηέο ρξήζε θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγώλ ΔΛ/ΛΑΚ, ινγηζκηθό Wink λα θαιιηεξγήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε βησκαηηθή δηδαζθαιία θαη ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ, κέζσ ηνπ Moodle θαη ηνπ Web Πξνεηνηκαζία εξγαζηεξίνπ Ο αξηζκόο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην εξγαζηήξην ζα είλαη 15. ηε δήισζε γηα ζπκκεηνρή, είλαη απαξαίηεην θάζε ζπκκεηέρνληαο λα αλαγξάςεη ην όλνκα ρξήζηε πνπ επηζπκεί λα έρεη ζην εξγαζηήξην θαζώο θαη ηελ αηνκηθή ηνπ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Ο αξρηθόο θσδηθόο πξόζβαζεο ζα δνζεί από εκάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπο δεηεζεί λα ηνλ αιιάμνπλ. Δπίζεο, γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ, εθηόο από ηηο νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζα δνζνύλ θαη έληππεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 3.2 Χξνλνπξνγξακκαηηζκόο εξγαζηεξίνπ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζα γίλνπλ ζύληνκεο παξνπζηάζεηο πνπ ζα αθνινπζνύληαη από πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο επηιεγκέλσλ εξγαζηώλ από ην ζεκηλάξην. πλνιηθά, ζα παξνπζηαζηνύλ 17 εξγαζίεο. Η δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη (ππνζέηνληαο όηη μεθηλάεη ζηηο 17:00): 17:00-17:04 Αιιεινγλσξηκία 17:05-17:09 Παξνπζίαζε 1: Πεξηγξαθή ηνπ Workshop 17:10-17:15 Παξνπζίαζε 2: Πιενλεθηήκαηα ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο 17:16-17:20 Παξνπζίαζε 3: Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κε ην Moodle 17: Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ Δξγαζία 1.2: Οκάδα ζπδήηεζεο κε ζέκα Πξνζδνθίεο από ην Workshop Δξγαζία 1.4: Πξνθίι Δξγαζία 1.6: Απνζηνιή θαη ιήςε κελύκαηνο 17:25-17:29 Παξνπζίαζε 4: Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ζην Moodle 17:30-17:40 Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ Δξγαζία 2.4: Γεκηνπξγία νκάδαο ζπδήηεζεο ζην κάζεκα πξαθηηθήο ζαο Δξγαζία 5.1: Πξνζζήθε εηηθέηαο ζην κάζεκα πξαθηηθήο ζαο 3

4 Δξγαζία 5.2: Γεκηνπξγία ζπλδέζκνπ ζε ηζηνζειίδα Δξγαζία 5.4: πγγξαθή ηζηνζειίδαο 17:41-17:59 Παξνπζίαζε 5: Αμηνιόγεζε ζην Moodle κέζα από θνπίδ θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα Δξγαζία 9.1: Γεκηνπξγία ιεμηθνύ Δξγαζία 13.1: Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ ζύληνκεο απάληεζεο Δξγαζία 13.2: Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο Δξγαζία 13.3: Γεκηνπξγία θνπίδ Δξγαζία 15.1: Σν παηρλίδη θξεκάια Δξγαζία 15.2: Σν παηρλίδη ζηαπξόιεμν Δξγαζία 15.6: Σν παηρλίδη εθαηνκκπξηνύρνο 18:00-18:04 Παξνπζίαζε 6: Υξήζε ΔΛ/ΛΑΚ κε ην Gimp 18:05-18:14 Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ Δξγαζία 6.4: Gimp Γεκηνπξγία animation Δξγαζία 10.1: Γεκηνπξγία απινύ flash αξρείνπ κε ην πξόγξακκα Wink Δξγαζία 10.2: Γεκηνπξγία ζύλζεηνπ flash αξρείνπ κε ην πξόγξακκα Wink 18:15-18:22 Απνξίεο Πξαθηηθή εμάζθεζε 18:22-18:27 Αμηνιόγεζε ηνπ workshop 18:25-18:30 Κιείζηκν ηνπ workshop 4. Γξαζηεξηόηεηεο εξγαζηεξίνπ 4.1 Παξνπζίαζε 1 - Πεξηγξαθή ηνπ Workshop Θα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά ν ζθνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ. Δπίζεο ζα αλαθεξζεί όηη όπνηνο εθπαηδεπηηθόο ζέιεη κπνξεί λα ζπλερίζεη από ην ζπίηη ηνπ θαη λα θάλεη θαη ηηο ππόινηπεο 113 εξγαζίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζπκκεηέρνληαο σο εθπαηδεπόκελνο εμ απνζηάζεσο. 4.2 Παξνπζίαζε 2 - Πιενλεθηήκαηα ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Moodle κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο ζαλ έλα ζπκπιεξσκαηηθό δηδαθηηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Πέξα από ηα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα όηη παξέρεη ππνζηήξημε ζην καζεηή όιν ην 24σξν, δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηή θαη έμσ από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θιπ., πινπνηεί κε θπζηθό, αβίαζην θαη βησκαηηθό ηξόπν πνιινύο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΑΠ) Πιεξνθνξηθήο (ΤΠΔΠΘ/ΠΙ, 2003). ηελ ελόηεηα απηή, ζα ππνγξακκίζνπκε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ΑΠ Πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ κέζσ ηνπ Moodle. 4.3 Παξνπζίαζε 3 - Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κε ην Moodle ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα νη εθπαηδεπόκελνη ζα γλσξίζνπλ ην Moodle από ηελ πιεπξά ηνπ "θνηηεηή". Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πινεγεζνύλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle, ζα εμαζθεζνύλ ζην λα βιέπνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ έρνπλ κεηαθνξηώζεη νη εθπαηδεπηέο, ζα ηξνπνπνηήζνπλ ην πξνθίι ηνπο, ζα ππνβάιινπλ εξγαζίεο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ δεκηνύξγεζαλ νη εθπαηδεπηέο θαη ζα αμηνπνηήζνπλ βαζηθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο ηνπ Moodle, όπσο είλαη ε νκάδα ζπδήηεζεο (θόξνπκ) θαη ηα κελύκαηα. 4.4 Παξνπζίαζε 4 - Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ζην Moodle ε απηή ηελ ελόηεηα ν εθπαηδεπηηθόο ζα πεξάζεη ζην ξόιν ηνπ δεκηνπξγνύ ελόο ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο. Γηα λα γίλεη απηό ν θαζέλαο ζα έρεη αξρηθά έλα θελό κάζεκα, κία άδεηα ηζηνζειίδα δειαδή, θαη ζηγά ζηγά ζα ην γεκίζεη κε εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο κειινληηθνύο καζεηέο ηνπ. Σν κάζεκα απηό ην νλνκάδνπκε 4

5 "κάζεκα πξαθηηθήο" θαη εθεί ν εθπαηδεπόκελνο έρεη πιήξε δηθαηώκαηα (δηαρεηξηζηή θαη εθπαηδεπηή). Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ ζα δνζεί κηα ιίζηα κε ηνπιάρηζηνλ 10 πξνηεηλόκελα ζέκαηα καζεκάησλ πξαθηηθήο καδί κε θάπνηεο ηδέεο γηα πιηθό. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνύλ λα δηαιέμνπλ θάπνην από απηά ηα ζέκαηα ή αθόκε λα επηιέμνπλ έλα εληειώο δηαθνξεηηθό ζέκα. Πίλαθαο 1: Πποηεινόμενα θέμαηα ππακηικήρ Α/Α Πποηεινόμενο θέμα Ιδέερ 1 Αιγόξηζκνη- Πξνγξακκαηηζκόο Βαζηθέο έλλνηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 2 Πιεξνθνξηθή Βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο, πιηθό, ινγηζκηθό, κνλάδεο, Γπκλαζίνπ απνζεθεπηηθά κέζα θιπ. 3 Πνιπκέζα Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξνινγία. 4 ΔΛ/ΛΑΚ Να δίλεηαη ν ζθνπόο ρξήζεο ελόο πξνγξάκκαηνο θαη νη καζεηέο λα καληεύνπλ πνην είλαη. 5 Γηαδίθηπν Βαζηθέο έλλνηεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ 6 Υνξόο Λέμεηο θαη εξσηήζεηο πάλσ ζηα είδε ησλ ρνξώλ είηε είλαη ειιεληθνί είηε μέλνη. 7 Γεσγξαθία Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηόπνπο 8 Ιζηνξία ηεο ηέρλεο Να εκθαλίδεη θάπνην γλσζηό πίλαθα θαη νη εξσηήζεηο λα είλαη ζρεηηθέο κε απηόλ π.ρ. ην όλνκα ηνπ πίλαθα ή ηνπ θαιιηηέρλε. 9 Διιεληθή κνπζηθή Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα είδε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ή γλσζηνύο θαιιηηέρλεο. 10 Πεξηβαιινληηθή Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα Δθπαίδεπζε πξνβιήκαηά ηνπ. 11 Αζιήκαηα Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νλνκαζία ησλ αζιεκάησλ ή κε ζρεηηθνύο όξνπο 12 Ιζηνξηθά πξόζσπα Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε δσή ηνπο. 4.5 Παξνπζίαζε 5 - Αμηνιόγεζε ζην Moodle κέζα από θνπίδ θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα Σν Moodle πεξηιακβάλεη πνιιά αξζξώκαηα κεηαμύ απηώλ θαη ην άξζξσκα Game ην νπνίν πεξηέρεη 8 παηρλίδηα (Κξεκάια, ηαπξόιεμν, Κξππηόιεμν, Δθαηνκκπξηνύρνο, Φηδάθη, Sudoku, Κξπκκέλε Δηθόλα, Βηβιίν κε εξσηήζεηο). Σα παηρλίδηα απηά κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ είηε σο ςπραγσγία είηε σο έλαο ζπγθαιπκκέλνο ηξόπνο εμέηαζεο. Σν άξζξσκα απηό εθηόο από ηε δπλαηόηεηα ηνπ παημίκαηνο ησλ παξαπάλσ παηρληδηώλ κέζα ζην Moodle δίλεη θαη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηνπο ζε άιιεο πιαηθόξκεο π.ρ. Java2ME γηα θηλεηά ηειέθσλα, HTML γηα αλάξηεζε ζε ηζηνζειίδεο (Νηαινύθαο, Υξνλόπνπινο & πξκαθέζεο, 2008). Μέζα από ηε ρξήζε ηνπ Game ζην δηθηπαθό ηόπν πνπ αμηνπνηείηαη από δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Διιάδαο, θάλεθε πσο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξσκα κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό κέξνο ελόο καζήκαηνο, ηόζν γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο ζε γλσζηνινγηθό επίπεδν, όζν θαη γηα ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ λα εκπινπηίδνπλ ην ιεμηθό ηεο εθάζηνηε ελόηεηαο ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ πην πνιύπινθεο εξσηήζεηο/ζηνηρεία πξνο ζπκπιήξσζε. Δπεηδή ην άξζξσκα απηό κπνξεί λα αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ (π.ρ. θείκελν γηα ζηαπξόιεμν ή ιέμε ηεο θξεκάιαο) από ην ιεμηθό, αθόκε θαη κε καζεηέο δεκνηηθνύ είρε παξαηεξεζεί κηα ηάζε λα δεκηνπξγνύλ νη καζεηέο λέεο εγγξαθέο, ώζηε λα απμάλνπλ ηελ πξόθιεζε πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σν ιεμηθό είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα ε νπνία, όρη κόλν είλαη βνεζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη κέζσ Moodle, αιιά πξνζθέξεη θαη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ην δηθό ηνπο ιεμηιόγην θαη λα εκπινπηίζνπλ ηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ηνπο ιόγν, κέζα από ηελ αλάγθε λα εληνπίζνπλ θαη 5

6 λα πξνζζέζνπλ λέεο ιέμεηο θαη νξηζκνύο κε απώηεξν ζηόρν ηνλ εκπινπηηζκό - όρη ηνπ ίδηνπ ηνπ ιεμηθνύ - αιιά ησλ παηρληδηώλ. Πέξα από ηε ζύλδεζε κε ην ιεμηθό, θαη ηα ζεηηθά πνπ απηό δεκηνπξγεί σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηώλ κε έκκεζν ηξόπν, ην άξζξσκα Game πξνζθέξεη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο παξάιιεια ηπγράλνπλ θαη αμηνιόγεζεο από ην ίδην ην ζύζηεκα. Κάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ ν εθπαηδεπηηθόο ξπζκίδεη ώζηε λα δέρεηαη βαζκνινγία, απηνκάησο εκθαλίδεηαη θάησ από ην βαζκνιόγην ηνπ καζεηή. Έηζη, έλα κέξνο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ έρεη απνθηήζεη ν καζεηήο από ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, αιιά θαη ηεο γλώζεο (ή θαη θαηαλόεζεο, ζε νξηζκέλα επίπεδα) ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ, κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ αξζξώκαηνο απηνύ. ε απηή ηελ ελόηεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα δεκηνπξγήζνπλ εθαξκνγέο κε ηα παξαπάλσ παηρλίδηα ηνπ Moodle. πγθεθξηκέλα, ζα δεκηνπξγήζνπλ ιεμηθό ζην κάζεκα πξαθηηθήο ηνπο, ζα θηηάμνπλ εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο θαη πνιιαπιήο επηινγήο, ζα ζπλδπάζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζπλζέηνληαο έλα εθπαηδεπηηθό θνπίδ, ζα θηηάμνπλ ηα παηρλίδηα θξεκάια, ζηαπξόιεμν θαη εθαηνκκπξηνύρνο. 4.6 Παξνπζίαζε 6 - Χξήζε ΔΛ/ΛΑΚ κε ην Gimp ηε ζύγρξνλε επνρή, κηα επνρή πνπ θπξηαξρνύλ νη ππνινγηζηέο, ην Γηαδίθηπν, ε ηειεόξαζε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο, ηα πνιπκέζα βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην. αλ εθπαηδεπηηθνί, ζα ρξεηαζηεί αξθεηέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε αξρεία όρη κόλν θεηκέλνπ αιιά θαη εηθόλαο, ήρνπ, βίληεν θ.ά., λα θάλνπκε ζρεηηθέο παξνπζηάζεηο ζηνπο καζεηέο καο, λα ηα κεηαθέξνπκε ζην Γηαδίθηπν θιπ. ηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, ζα ρξεηαζηεί πνιιέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο/ήρνπ/βίληεν γηα λα θάλνπκε αληίζηνηρεο επεμεξγαζίεο ή/θαη λα αζθεζνύλ θαηάιιεια νη καζεηέο καο. Πνιιά εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο δε δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην ινγηζκηθό, θαη ην ΔΛ/ΛΑΚ απνηειεί ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ηε βέιηηζηε επηινγή. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ην ινγηζκηθό Gimp. Απνηειεί κηα πνιύ θαιή ιύζε γηα επεμεξγαζία εηθόλαο, δεκηνπξγία animation θιπ., ελζσκαηώλνληαο αξθεηά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ηνπ Photoshop, όζν θαη ηα θπζηθά εξγαιεία ηνπ Corel Painter. Με ην Gimp, έλαο ηθαλόο γξαθίζηαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εληππσζηαθά γξαθηθά κε ζρεδόλ κεδεληθό θόζηνο, ελώ αθόκε θαη ν αξράξηνο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί εηθόλεο εύθνια θαη γξήγνξα. Σν ινγηζκηθό απηό, γηα λα επθνιύλεη ηνλ αξράξην ρξήζηε, ελζσκαηώλεη αξθεηέο απηνκαηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ ή εθέ, όπσο γηα παξάδεηγκα θνπκπηά, ηξηζδηάζηαηνπο ηίηινπο, ζθίαζε, θ.ά. ηελ ελόηεηα απηή επηρεηξείηαη κηα πξώηε γλσξηκία κε ην ινγηζκηθό Gimp. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθό Wink. Με ην ινγηζκηθό απηό, ν θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη flash αξρεία γηα ηελ επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο/ηξόπνπ ρξήζεο θάπνηνπ ινγηζκηθνύ θ.ά. 5. Σπκπεξάζκαηα Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε έρεη λόεκα όηαλ ζπλνδεύεηαη από ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή ζεώξεζε πνπ πξνϋπνζέηεη θαη αλάινγε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Η επηκόξθσζε απηή απνηειεί επζύλε ηεο πνιηηείαο πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκό απνύζα. Πέξα από ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, ζην νπνίν δίλεηαη έκθαζε κέζσ ηεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ, νη ΣΠΔ, ην Web 2.0 θαη ε ηειεθπαίδεπζε παξέρνπλ πιήζνο εξγαιείσλ θαηάιιεισλ γηα ρξήζε ζην ζρνιείν. ε απηό ην δπλακηθά εμειηζζόκελν ηνπίν, νη εθπαηδεπηηθνί δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ θνηλνηήησλ κάζεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε, αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζή ηνπο. Μηα ηέηνηα πξσηνβνπιία απνηειεί θαη ην ζεκηλάξην εθκάζεζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ Moodle ζηνπο λνκνύο Ηιείαο, Αξθαδίαο θαη Γσδεθαλήζσλ. Με ην παξόλ εξγαζηήξην επηρεηξνύκε λα δηαδώζνπκε ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ ζεκηλαξίνπ, λα θέξνπκε εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζε άκεζε γλώζε θαη 6

7 ζπκκεηνρή κε ππνζύλνιν ηνπ ζεκηλαξίνπ. ηνρεύνπκε κε ηνλ ηξόπν απηό λα δεκηνπξγήζνπκε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηάιιειεο δεμηόηεηεο θαη ζεηηθέο ζηάζεηο. Η δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ κέζσ ηνπ Moodle γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο θαη έμσ από ηελ αίζνπζα απνηειεί θαηλνηνκία. Καηλνηνκία πνπ ηαηξηάδεη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη πνπ κπνξνύλ εύθνια νη εθπαηδεπηηθνί λα πηνζεηήζνπλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ. Η αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηε δηδαζθαιία θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο, ελώ ην ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί λα θαιύςεη πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σέινο, ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ηνπ Moodle κε ην κηθηό ζύζηεκα κάζεζεο είλαη πνιύ δεκνθηιήο θαη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ε κηα ρώξα όπσο ε Διιάδα πνπ απνηειείηαη από γεσγξαθηθά δύζβαηεο πεξηνρέο θαη πνιιά θαη απνκαθξπζκέλα λεζηά ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα εθπαηδεπηηθώλ θέληξσλ από ηελ πνιηηεία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο (αιιά θαη ηνπο άιινπο πνιίηεο), ε αμηνπνίεζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θαζώο θαη πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο όπσο είλαη ην Moodle, επηηξέπνπλ ηελ επηκόξθσζε όισλ ησλ πνιηηώλ κε ίζνπο όξνπο θαη κε ζρεηηθά ρακειό θόζηνο ζε ζρέζε κε άιιεο πιαηθόξκεο ή ιύζεηο. Μέζσ ηεο πιαηθόξκαο απηήο, είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε αθόκε θαη καζεκάησλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξνο ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, κε ζπλεξγαζία αθόκε θαη εθηόο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, θαηόπηλ ζύκθσλεο γλώκεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. Δπραξηζηίεο Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζεκηλάξην, ηόζν ηνπο εθπαηδεπηέο όζν θαη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δπραξηζηνύκε επίζεο ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ) πνπ θηινμελεί ην δηθηπαθό καο ηόπν, θαζώο θαη ην ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ. Βηβιηνγξαθία Βνζληάδνπ,. (2002). Οη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε: Πξννπηηθέο, Πξνβιήκαηα θαη Πξνηάζεηο. ην 3ν πλέδξην ΔΣΠΔ «Οι ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 26-29/9/2002, Ρόδνο: Καζηαληώηε Γιέδνπ, Κ. (2002). Οη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε. ην 3ν πλέδξην ΔΣΠΔ «Οι ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 26-29/9/2002, Ρόδνο: Καζηαληώηε Day, C. (2003). Η Εξέλιξη ηων Εκπαιδεςηικών. Οι πποκλήζειρ ηηρ δια βίος μάθηζηρ. Αζήλα: Γαξδαλόο Keegan, D. (2000). Οι βαζικέρ απσέρ ηηρ ανοισηήρ και εξ αποζηάζεων εκπαίδεςζηρ. Αζήλα: Μεηαίρκην Learnframe (2000). Facts, Figures and Forces Behind E- Learning. Draper, Utah. McDonald, J. (2006). Blended Learning and online tutoring, a good practice guide. Μηθξόπνπινο, Σ. (2006). Ο Υπολογιζηήρ ωρ Γνωζηικό Επγαλείο. Αζήλα, εθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα Νηαινύθαο, Β., Κσλζηαληνύιαο, Κ., Γανύζεο, Γ. & Ληαθνπνύινπ, Δ. (2009). Παίδσ θαη καζαίλσ ζην Moodle Μία εθαξκνγή παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο. ην 5ο Διεθνέρ Σςνέδπιο για ηην Ανοικηή και εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη ICODL. Αζήλα 27-29/11/09, Οξγ.: Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην. Νηαινύθαο, Β., Υξνλόπνπινο, Θ., & πξκαθέζεο,. (2008). Μηα πινπνίεζε δηδαθηηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζην πξόγξακκα Moodle, 1ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό πλέδξην Ηκαζίαο "Ψηθιακό Υλικό για ηην ςποζηήπιξη ηος παιδαγωγικού έπγος ηων εκπαιδεςηικών", 9-11 Μαΐνπ 2008, Νάνπζα. O Reilly, T. (2005). What is Web 2.0. Design patterns and business models for the next generation of software. Αλαθιήζεθε από ζηηο 28/05/2009 7

8 ΤΠΔΠΘ/ΠΙ (2003). Διαθεμαηικό Ενιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδών & Αναλςηικά Ππογπάμμαηα Σποςδών για ηην Υποσπεωηική Εκπαίδεςζη. Αζήλα 8

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δσξεάλ εξγαιεία ηεο Microsoft. γηα ηελ εθπαίδεπζε: Καηακηήζηε ηην ηάξη με δημιουπγικό ηπόπο

Δσξεάλ εξγαιεία ηεο Microsoft. γηα ηελ εθπαίδεπζε: Καηακηήζηε ηην ηάξη με δημιουπγικό ηπόπο Δσξεάλ εξγαιεία ηεο Microsoft γηα ηελ εθπαίδεπζε: Καηακηήζηε ηην ηάξη με δημιουπγικό ηπόπο Έιελα Δαγιαξίδνπ Υπεύζπλε Γθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Σπλεξγάηεο ζηελ Μάζεζε Η Microsoft ζηελ εθπαίδεπζε Αθαδεκαϊθέο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα