Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle"

Transcript

1 Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 2 ρνιηθή ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ννηίνπ Αηγαίνπ 3 Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Σξίπνιεο 4 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο Πεπίληψη Σν εξγαζηήξην απηό έρεη σο ζθνπό ηελ παξνπζίαζε ηεο πιαηθόξκαο Moodle ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλαγθαηόηεηα ρξήζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο πξώηα σο εθπαηδεπόκελνη θαη ελ ζπλερεία σο εθπαηδεπηέο, ώζηε λα απνθηήζνπλ νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ελ ιόγσ ινγηζκηθνύ. Πξόζζεηνο ζηόρνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηηο καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην εθπαηδεπηηθό παηρλίδη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζρνιηθώλ ζηόρσλ. Δπηπιένλ, λα ππνγξακκίζεη ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε κεγάινπ εύξνπο εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, από ην Λεηηνπξγηθό ύζηεκα ησλ εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο έσο π.ρ. ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ. Σν εξγαζηήξην νξγαλώζεθε από εζεινληέο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πινπνηνύλ αλάινγν εμακεληαίν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζηνπο λνκνύο Ηιείαο, Αξθαδίαο θαη Γσδεθαλήζσλ. Δίλαη θαλεξό όηη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα παξαζρεζνύλ ζε επξεία θιίκαθα από ηελ πνιηηεία. Λέξειρ κλειδιά: επγαζηήπιο, Moodle, ΤΠΕ, επιμόπθωζη εκπαιδεςηικών 1. Δηζαγωγή Σν Γηαδίθηπν έρεη αλακθηζβήηεηα εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλή θαη επαγγεικαηηθή δσή ησλ αλζξώπσλ, αιιάδνληαο ζπλήζεηεο, λννηξνπίεο, δξαζηεξηόηεηεο. Γπλακηθό θαη εμειηζζόκελν από ηε θύζε ηνπ, δεκηνπξγεί θαη πξνζθέξεη λέεο ππεξεζίεο. Σν Web 2.0, ην Γηαδίθηπν 2εο γεληάο, θέξλεη ην ρξήζηε ζην επίθεληξν, ηνλ θαζηζηά ελεξγό θαη ζπκκέηνρν ζηε δεκηνπξγία ηεο γλώζεο (O Reilly, 2005). Δθαξκνγέο όπσο ηα ηζηνιόγηα, ε θνηλσληθή δηθηύσζε, ε αληαιιαγή κελπκάησλ, ηα wiki θ.ά. θπξηαξρνύλ ζηε δσή ησλ καζεηώλ θαηαιακβάλνληαο ηνλ ειεύζεξν ρξόλν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. αλ ζπλέπεηα, ην ζρνιείν θαληάδεη βαξεηό, παιηνκνδίηηθν θαη μεπεξαζκέλν. Η πνιηηεία αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηηο ειεθηξνληθέο απηέο ππεξεζίεο, παξέρνληάο ηεο κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ (ΠΓ), δεκηνπξγώληαο δηαγσληζκνύο ηζηνινγίσλ, δηθηπαθώλ ηόπσλ θιπ. Γηα άιιε κηα θνξά όκσο αθήλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εθηεζεηκέλνπο, δελ ηνπο επηκνξθώλεη νύηε ηνπο ππνζηεξίδεη. Δίλαη απηνλόεην πσο ε έληαμε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ δηδαθηηθή πξάμε έρεη σο πξνϋπόζεζε ηελ ζρεδηαζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή επηκόξθσζε, ζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Βνζληάδνπ, 2002; Γιέδνπ, 2002; Μηθξόπνπινο, 2006). Σν θελό απηό κπνξνύλ πξνζσξηλά λα θαιύςνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Σν Web 2.0 δίλεη ηε δπλαηόηεηα έθθξαζεο θαη παξέκβαζεο από ηε βάζε, από ηνλ ίδην ην ρξήζηε. πλεηδεηνπνηώληαο ηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ δίθηπα ζπλεξγαζίαο θαη θνηλόηεηεο κάζεζεο (Day, 2003). Αλαιακβάλνληαο ηελ επζύλε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη παξά ηελ απνπζία ηεο πνιηηείαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο απηναλάπηπμήο ηνπο. Μία από ηηο πνιιέο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ε ηειεθπαίδεπζε (elearning). Η αμηνπνίεζή ηεο κπνξεί λα αθνξά αθελόο ηνλ εθπαηδεπηηθό ζαλ "παξαγσγό" πνπ 1

2 δεκηνπξγεί καζήκαηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ηνπ αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν θαη ηνλ ρξόλν, θαη αθεηέξνπ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζαλ "θαηαλαισηή" πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηειεθπαίδεπζε γηα ηελ επηκόξθσζή ηνπ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ε ηειεθπαίδεπζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ελαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο παξάιιεια κε άιιεο ζπκβαηηθέο κνξθέο. ηελ πιένλ ζπλεζηζκέλε ηεο κνξθή, ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζηή κε ηελ αμηνπνίεζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). Έλα από ηα πην γλσζηά ηέηνηα ζπζηήκαηα απνηειεί ην Moodle. Πξόθεηηαη γηα ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα πνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν θαη κάιηζηα παξέρεηαη σο δσξεάλ ππεξεζία από ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ), θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Η ηειεθπαίδεπζε έθεξε επαλάζηαζε ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Μέρξη ηώξα, ε θιαζζηθή κνξθή εθπαίδεπζεο ήηαλ «δαζθαινθεληξηθή», επηθεληξσλόηαλ δειαδή ζηηο αλάγθεο ηνπ δηδάζθνληα θαη νη εθπαηδεπόκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκνζηνύλ ζε απηέο. Οη ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θέξλνπλ ζήκεξα ην καζεηή ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηνρεύνληαο ζε κηα «καζεηνθεληξηθή». εθπαίδεπζε. Η ηειεθπαίδεπζε ην επηηπγράλεη αθόκα θαιύηεξα, αθνύ ν καζεηήο έρεη, εθηόο ησλ άιισλ, θπξίαξρν θαη απνθαζηζηηθό ξόιν ζε ζρέζε κε ηηο επηινγέο ηνπ, ηηο ηεξαξρήζεηο ηνπ, ηνπο ξπζκνύο ηνπ, ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ θιπ. (Keegan, 2000; Learnframe, 2000). Σν κηθηό κνληέιν κάζεζεο (Blended Learning) πξνβιέπεη όηη ε δηδαζθαιία πεξηέρεη ηκήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ θιαζζηθή ηερληθή (πξόζσπν κε πξόζσπν) θαη ηκήκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ππνινγηζηή εηδηθόηεξα (αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε). Η κάζεζε ζπληειείηαη πάληνηε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ (καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ) θαη όρη κεηαμύ αλζξώπσλ θαη κεραλήο. Η ηερλνινγία όκσο κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ώζηε απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο λα γίλνπλ πην απηέο, πην ζπγθεθξηκέλεο θαη πην δηαρεηξίζηκεο (McDonald, 2006). 2. Δθαξκνγή Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο, κία νκάδα εζεινληώλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλεξγαζηήθακε θαη δεκηνπξγήζακε έλα αλνηρηό θαη επέιηθην ζεκηλάξην επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Νηαινύθαο θ.ά, 2009). Η πξσηνβνπιία απηή μεθίλεζε από ιίγνπο εθπαηδεπηηθνύο πξηλ 3 ρξόληα ζην λνκό Ηιείαο θαη ζήκεξα έρεη εληζρπζεί από κηα δηεπξπκέλε νκάδα εξγαζίαο κε εζεινληέο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πινπνηνύλ ην ίδην ζεκηλάξην ηαπηόρξνλα ζε 3 λνκνύο: ηελ Ηιεία, ηελ Αξθαδία θαη ηα Γσδεθάλεζα. Η νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ αλήθεη ζην 1ν Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηιείαο, ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξθαδίαο θαη ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γσδεθαλήζσλ. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη από ην Δ.Α.Ι.Σ.Τ. θαη ην ηκήκα Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκία ηνπ ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ. Σν ζεκηλάξην έρεη δηάξθεηα 26 εθπαηδεπηηθώλ εβδνκάδσλ. Τινπνηείηαη κε ηε κηθηή κέζνδν, δειαδή κε ειεθηξνληθή κάζεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle ζε ζπλδπαζκό κε 5 δηα δώζεο ζπλαληήζεηο. θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη εηδηθόηεξα ε αμηνπνίεζε ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, ε ρξήζε ηνπ Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ/Λνγηζκηθνύ Αλνηρηνύ Κώδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ), ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΠΓ όπσο είλαη π.ρ. ε δεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ. Οη εθπαηδεπόκελνη είλαη θαη απηνί εζεινληέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία. ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ζεκηλαξίνπ (http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle), ζε εβδνκαδηαία βάζε, γίλεηαη αλάξηεζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη πεξίπνπ 5 κηθξώλ εξγαζηώλ/αζθήζεσλ εκπέδσζεο ηνπ πιηθνύ απηνύ. Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη επηκνξθνύκελνη νθείινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 4 από ηηο 5 δηα δώζεο ζπλαληήζεηο θαη λα ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ Moodle ην 70% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαζηώλ. Με ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ ν θάζε επηκνξθνύκελνο απνθηά ην δηθό ηνπ ειεθηξνληθό κάζεκα ζην Moodle, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ζηε ζπλέρεηα ζαλ αηνκηθό κάζεκα πξαθηηθήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ εθείλσλ πνπ αθνξνύλ ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ 2

3 πιηθνύ/δξαζηεξηνηήησλ ζην Moodle. αλ δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ αηνκηθνύ καζήκαηνο πξαθηηθήο κπνξεί ν εθπαηδεπόκελνο λα επηιέμεη νπνηνδήπνηε ζέκα, ελδνζρνιηθό ή κε. 3. Δξγαζηήξην (workshop) Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ θνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα θέξνπκε ζε επαθή κε ην ζεκηλάξην πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, κηα επξύηεξε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο: ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, ππεύζπλνπο Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.), ηερληθνύο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. θαη εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ 19-20). αλ ζπλέπεηα, ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα γηα κεινληηθή επέθηαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ζε άιινπο λνκνύο, γηα εμαθηίλσζε ηεο επηκόξθσζεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε όξακα ηελ παηδαγσγηθή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΠΓ. Δπηπιένλ ζηόρνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξην, είλαη: λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο γηα: πινήγεζε θαη παξαθνινύζεζε καζεκάησλ ζην Moodle σο εθπαηδεπόκελνη θαηαζθεπή καζήκαηνο θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζην Moodle σο εθπαηδεπηέο δεκηνπξγία εξσηήζεσλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ζην Moodle σο εθπαηδεπηέο δεκηνπξγία απιώλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζην Moodle σο εθπαηδεπηέο ρξήζε θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγώλ ΔΛ/ΛΑΚ, ινγηζκηθό Wink λα θαιιηεξγήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε βησκαηηθή δηδαζθαιία θαη ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ, κέζσ ηνπ Moodle θαη ηνπ Web Πξνεηνηκαζία εξγαζηεξίνπ Ο αξηζκόο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην εξγαζηήξην ζα είλαη 15. ηε δήισζε γηα ζπκκεηνρή, είλαη απαξαίηεην θάζε ζπκκεηέρνληαο λα αλαγξάςεη ην όλνκα ρξήζηε πνπ επηζπκεί λα έρεη ζην εξγαζηήξην θαζώο θαη ηελ αηνκηθή ηνπ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Ο αξρηθόο θσδηθόο πξόζβαζεο ζα δνζεί από εκάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπο δεηεζεί λα ηνλ αιιάμνπλ. Δπίζεο, γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ, εθηόο από ηηο νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζα δνζνύλ θαη έληππεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 3.2 Χξνλνπξνγξακκαηηζκόο εξγαζηεξίνπ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζα γίλνπλ ζύληνκεο παξνπζηάζεηο πνπ ζα αθνινπζνύληαη από πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο επηιεγκέλσλ εξγαζηώλ από ην ζεκηλάξην. πλνιηθά, ζα παξνπζηαζηνύλ 17 εξγαζίεο. Η δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη (ππνζέηνληαο όηη μεθηλάεη ζηηο 17:00): 17:00-17:04 Αιιεινγλσξηκία 17:05-17:09 Παξνπζίαζε 1: Πεξηγξαθή ηνπ Workshop 17:10-17:15 Παξνπζίαζε 2: Πιενλεθηήκαηα ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο 17:16-17:20 Παξνπζίαζε 3: Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κε ην Moodle 17: Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ Δξγαζία 1.2: Οκάδα ζπδήηεζεο κε ζέκα Πξνζδνθίεο από ην Workshop Δξγαζία 1.4: Πξνθίι Δξγαζία 1.6: Απνζηνιή θαη ιήςε κελύκαηνο 17:25-17:29 Παξνπζίαζε 4: Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ζην Moodle 17:30-17:40 Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ Δξγαζία 2.4: Γεκηνπξγία νκάδαο ζπδήηεζεο ζην κάζεκα πξαθηηθήο ζαο Δξγαζία 5.1: Πξνζζήθε εηηθέηαο ζην κάζεκα πξαθηηθήο ζαο 3

4 Δξγαζία 5.2: Γεκηνπξγία ζπλδέζκνπ ζε ηζηνζειίδα Δξγαζία 5.4: πγγξαθή ηζηνζειίδαο 17:41-17:59 Παξνπζίαζε 5: Αμηνιόγεζε ζην Moodle κέζα από θνπίδ θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα Δξγαζία 9.1: Γεκηνπξγία ιεμηθνύ Δξγαζία 13.1: Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ ζύληνκεο απάληεζεο Δξγαζία 13.2: Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο Δξγαζία 13.3: Γεκηνπξγία θνπίδ Δξγαζία 15.1: Σν παηρλίδη θξεκάια Δξγαζία 15.2: Σν παηρλίδη ζηαπξόιεμν Δξγαζία 15.6: Σν παηρλίδη εθαηνκκπξηνύρνο 18:00-18:04 Παξνπζίαζε 6: Υξήζε ΔΛ/ΛΑΚ κε ην Gimp 18:05-18:14 Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ Δξγαζία 6.4: Gimp Γεκηνπξγία animation Δξγαζία 10.1: Γεκηνπξγία απινύ flash αξρείνπ κε ην πξόγξακκα Wink Δξγαζία 10.2: Γεκηνπξγία ζύλζεηνπ flash αξρείνπ κε ην πξόγξακκα Wink 18:15-18:22 Απνξίεο Πξαθηηθή εμάζθεζε 18:22-18:27 Αμηνιόγεζε ηνπ workshop 18:25-18:30 Κιείζηκν ηνπ workshop 4. Γξαζηεξηόηεηεο εξγαζηεξίνπ 4.1 Παξνπζίαζε 1 - Πεξηγξαθή ηνπ Workshop Θα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά ν ζθνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ. Δπίζεο ζα αλαθεξζεί όηη όπνηνο εθπαηδεπηηθόο ζέιεη κπνξεί λα ζπλερίζεη από ην ζπίηη ηνπ θαη λα θάλεη θαη ηηο ππόινηπεο 113 εξγαζίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζπκκεηέρνληαο σο εθπαηδεπόκελνο εμ απνζηάζεσο. 4.2 Παξνπζίαζε 2 - Πιενλεθηήκαηα ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Moodle κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο ζαλ έλα ζπκπιεξσκαηηθό δηδαθηηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Πέξα από ηα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα όηη παξέρεη ππνζηήξημε ζην καζεηή όιν ην 24σξν, δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηή θαη έμσ από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θιπ., πινπνηεί κε θπζηθό, αβίαζην θαη βησκαηηθό ηξόπν πνιινύο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΑΠ) Πιεξνθνξηθήο (ΤΠΔΠΘ/ΠΙ, 2003). ηελ ελόηεηα απηή, ζα ππνγξακκίζνπκε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ΑΠ Πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ κέζσ ηνπ Moodle. 4.3 Παξνπζίαζε 3 - Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κε ην Moodle ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα νη εθπαηδεπόκελνη ζα γλσξίζνπλ ην Moodle από ηελ πιεπξά ηνπ "θνηηεηή". Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πινεγεζνύλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle, ζα εμαζθεζνύλ ζην λα βιέπνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ έρνπλ κεηαθνξηώζεη νη εθπαηδεπηέο, ζα ηξνπνπνηήζνπλ ην πξνθίι ηνπο, ζα ππνβάιινπλ εξγαζίεο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ δεκηνύξγεζαλ νη εθπαηδεπηέο θαη ζα αμηνπνηήζνπλ βαζηθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο ηνπ Moodle, όπσο είλαη ε νκάδα ζπδήηεζεο (θόξνπκ) θαη ηα κελύκαηα. 4.4 Παξνπζίαζε 4 - Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ζην Moodle ε απηή ηελ ελόηεηα ν εθπαηδεπηηθόο ζα πεξάζεη ζην ξόιν ηνπ δεκηνπξγνύ ελόο ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο. Γηα λα γίλεη απηό ν θαζέλαο ζα έρεη αξρηθά έλα θελό κάζεκα, κία άδεηα ηζηνζειίδα δειαδή, θαη ζηγά ζηγά ζα ην γεκίζεη κε εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο κειινληηθνύο καζεηέο ηνπ. Σν κάζεκα απηό ην νλνκάδνπκε 4

5 "κάζεκα πξαθηηθήο" θαη εθεί ν εθπαηδεπόκελνο έρεη πιήξε δηθαηώκαηα (δηαρεηξηζηή θαη εθπαηδεπηή). Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ ζα δνζεί κηα ιίζηα κε ηνπιάρηζηνλ 10 πξνηεηλόκελα ζέκαηα καζεκάησλ πξαθηηθήο καδί κε θάπνηεο ηδέεο γηα πιηθό. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνύλ λα δηαιέμνπλ θάπνην από απηά ηα ζέκαηα ή αθόκε λα επηιέμνπλ έλα εληειώο δηαθνξεηηθό ζέκα. Πίλαθαο 1: Πποηεινόμενα θέμαηα ππακηικήρ Α/Α Πποηεινόμενο θέμα Ιδέερ 1 Αιγόξηζκνη- Πξνγξακκαηηζκόο Βαζηθέο έλλνηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 2 Πιεξνθνξηθή Βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο, πιηθό, ινγηζκηθό, κνλάδεο, Γπκλαζίνπ απνζεθεπηηθά κέζα θιπ. 3 Πνιπκέζα Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξνινγία. 4 ΔΛ/ΛΑΚ Να δίλεηαη ν ζθνπόο ρξήζεο ελόο πξνγξάκκαηνο θαη νη καζεηέο λα καληεύνπλ πνην είλαη. 5 Γηαδίθηπν Βαζηθέο έλλνηεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ 6 Υνξόο Λέμεηο θαη εξσηήζεηο πάλσ ζηα είδε ησλ ρνξώλ είηε είλαη ειιεληθνί είηε μέλνη. 7 Γεσγξαθία Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηόπνπο 8 Ιζηνξία ηεο ηέρλεο Να εκθαλίδεη θάπνην γλσζηό πίλαθα θαη νη εξσηήζεηο λα είλαη ζρεηηθέο κε απηόλ π.ρ. ην όλνκα ηνπ πίλαθα ή ηνπ θαιιηηέρλε. 9 Διιεληθή κνπζηθή Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα είδε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ή γλσζηνύο θαιιηηέρλεο. 10 Πεξηβαιινληηθή Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα Δθπαίδεπζε πξνβιήκαηά ηνπ. 11 Αζιήκαηα Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νλνκαζία ησλ αζιεκάησλ ή κε ζρεηηθνύο όξνπο 12 Ιζηνξηθά πξόζσπα Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε δσή ηνπο. 4.5 Παξνπζίαζε 5 - Αμηνιόγεζε ζην Moodle κέζα από θνπίδ θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα Σν Moodle πεξηιακβάλεη πνιιά αξζξώκαηα κεηαμύ απηώλ θαη ην άξζξσκα Game ην νπνίν πεξηέρεη 8 παηρλίδηα (Κξεκάια, ηαπξόιεμν, Κξππηόιεμν, Δθαηνκκπξηνύρνο, Φηδάθη, Sudoku, Κξπκκέλε Δηθόλα, Βηβιίν κε εξσηήζεηο). Σα παηρλίδηα απηά κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ είηε σο ςπραγσγία είηε σο έλαο ζπγθαιπκκέλνο ηξόπνο εμέηαζεο. Σν άξζξσκα απηό εθηόο από ηε δπλαηόηεηα ηνπ παημίκαηνο ησλ παξαπάλσ παηρληδηώλ κέζα ζην Moodle δίλεη θαη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηνπο ζε άιιεο πιαηθόξκεο π.ρ. Java2ME γηα θηλεηά ηειέθσλα, HTML γηα αλάξηεζε ζε ηζηνζειίδεο (Νηαινύθαο, Υξνλόπνπινο & πξκαθέζεο, 2008). Μέζα από ηε ρξήζε ηνπ Game ζην δηθηπαθό ηόπν πνπ αμηνπνηείηαη από δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Διιάδαο, θάλεθε πσο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξσκα κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό κέξνο ελόο καζήκαηνο, ηόζν γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο ζε γλσζηνινγηθό επίπεδν, όζν θαη γηα ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ λα εκπινπηίδνπλ ην ιεμηθό ηεο εθάζηνηε ελόηεηαο ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ πην πνιύπινθεο εξσηήζεηο/ζηνηρεία πξνο ζπκπιήξσζε. Δπεηδή ην άξζξσκα απηό κπνξεί λα αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ (π.ρ. θείκελν γηα ζηαπξόιεμν ή ιέμε ηεο θξεκάιαο) από ην ιεμηθό, αθόκε θαη κε καζεηέο δεκνηηθνύ είρε παξαηεξεζεί κηα ηάζε λα δεκηνπξγνύλ νη καζεηέο λέεο εγγξαθέο, ώζηε λα απμάλνπλ ηελ πξόθιεζε πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σν ιεμηθό είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα ε νπνία, όρη κόλν είλαη βνεζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη κέζσ Moodle, αιιά πξνζθέξεη θαη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ην δηθό ηνπο ιεμηιόγην θαη λα εκπινπηίζνπλ ηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ηνπο ιόγν, κέζα από ηελ αλάγθε λα εληνπίζνπλ θαη 5

6 λα πξνζζέζνπλ λέεο ιέμεηο θαη νξηζκνύο κε απώηεξν ζηόρν ηνλ εκπινπηηζκό - όρη ηνπ ίδηνπ ηνπ ιεμηθνύ - αιιά ησλ παηρληδηώλ. Πέξα από ηε ζύλδεζε κε ην ιεμηθό, θαη ηα ζεηηθά πνπ απηό δεκηνπξγεί σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηώλ κε έκκεζν ηξόπν, ην άξζξσκα Game πξνζθέξεη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο παξάιιεια ηπγράλνπλ θαη αμηνιόγεζεο από ην ίδην ην ζύζηεκα. Κάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ ν εθπαηδεπηηθόο ξπζκίδεη ώζηε λα δέρεηαη βαζκνινγία, απηνκάησο εκθαλίδεηαη θάησ από ην βαζκνιόγην ηνπ καζεηή. Έηζη, έλα κέξνο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ έρεη απνθηήζεη ν καζεηήο από ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, αιιά θαη ηεο γλώζεο (ή θαη θαηαλόεζεο, ζε νξηζκέλα επίπεδα) ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ, κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ αξζξώκαηνο απηνύ. ε απηή ηελ ελόηεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα δεκηνπξγήζνπλ εθαξκνγέο κε ηα παξαπάλσ παηρλίδηα ηνπ Moodle. πγθεθξηκέλα, ζα δεκηνπξγήζνπλ ιεμηθό ζην κάζεκα πξαθηηθήο ηνπο, ζα θηηάμνπλ εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο θαη πνιιαπιήο επηινγήο, ζα ζπλδπάζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζπλζέηνληαο έλα εθπαηδεπηηθό θνπίδ, ζα θηηάμνπλ ηα παηρλίδηα θξεκάια, ζηαπξόιεμν θαη εθαηνκκπξηνύρνο. 4.6 Παξνπζίαζε 6 - Χξήζε ΔΛ/ΛΑΚ κε ην Gimp ηε ζύγρξνλε επνρή, κηα επνρή πνπ θπξηαξρνύλ νη ππνινγηζηέο, ην Γηαδίθηπν, ε ηειεόξαζε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο, ηα πνιπκέζα βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην. αλ εθπαηδεπηηθνί, ζα ρξεηαζηεί αξθεηέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε αξρεία όρη κόλν θεηκέλνπ αιιά θαη εηθόλαο, ήρνπ, βίληεν θ.ά., λα θάλνπκε ζρεηηθέο παξνπζηάζεηο ζηνπο καζεηέο καο, λα ηα κεηαθέξνπκε ζην Γηαδίθηπν θιπ. ηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, ζα ρξεηαζηεί πνιιέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο/ήρνπ/βίληεν γηα λα θάλνπκε αληίζηνηρεο επεμεξγαζίεο ή/θαη λα αζθεζνύλ θαηάιιεια νη καζεηέο καο. Πνιιά εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο δε δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην ινγηζκηθό, θαη ην ΔΛ/ΛΑΚ απνηειεί ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ηε βέιηηζηε επηινγή. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ην ινγηζκηθό Gimp. Απνηειεί κηα πνιύ θαιή ιύζε γηα επεμεξγαζία εηθόλαο, δεκηνπξγία animation θιπ., ελζσκαηώλνληαο αξθεηά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ηνπ Photoshop, όζν θαη ηα θπζηθά εξγαιεία ηνπ Corel Painter. Με ην Gimp, έλαο ηθαλόο γξαθίζηαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εληππσζηαθά γξαθηθά κε ζρεδόλ κεδεληθό θόζηνο, ελώ αθόκε θαη ν αξράξηνο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί εηθόλεο εύθνια θαη γξήγνξα. Σν ινγηζκηθό απηό, γηα λα επθνιύλεη ηνλ αξράξην ρξήζηε, ελζσκαηώλεη αξθεηέο απηνκαηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ ή εθέ, όπσο γηα παξάδεηγκα θνπκπηά, ηξηζδηάζηαηνπο ηίηινπο, ζθίαζε, θ.ά. ηελ ελόηεηα απηή επηρεηξείηαη κηα πξώηε γλσξηκία κε ην ινγηζκηθό Gimp. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθό Wink. Με ην ινγηζκηθό απηό, ν θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη flash αξρεία γηα ηελ επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο/ηξόπνπ ρξήζεο θάπνηνπ ινγηζκηθνύ θ.ά. 5. Σπκπεξάζκαηα Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε έρεη λόεκα όηαλ ζπλνδεύεηαη από ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή ζεώξεζε πνπ πξνϋπνζέηεη θαη αλάινγε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Η επηκόξθσζε απηή απνηειεί επζύλε ηεο πνιηηείαο πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκό απνύζα. Πέξα από ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, ζην νπνίν δίλεηαη έκθαζε κέζσ ηεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ, νη ΣΠΔ, ην Web 2.0 θαη ε ηειεθπαίδεπζε παξέρνπλ πιήζνο εξγαιείσλ θαηάιιεισλ γηα ρξήζε ζην ζρνιείν. ε απηό ην δπλακηθά εμειηζζόκελν ηνπίν, νη εθπαηδεπηηθνί δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ θνηλνηήησλ κάζεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε, αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζή ηνπο. Μηα ηέηνηα πξσηνβνπιία απνηειεί θαη ην ζεκηλάξην εθκάζεζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ Moodle ζηνπο λνκνύο Ηιείαο, Αξθαδίαο θαη Γσδεθαλήζσλ. Με ην παξόλ εξγαζηήξην επηρεηξνύκε λα δηαδώζνπκε ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ ζεκηλαξίνπ, λα θέξνπκε εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζε άκεζε γλώζε θαη 6

7 ζπκκεηνρή κε ππνζύλνιν ηνπ ζεκηλαξίνπ. ηνρεύνπκε κε ηνλ ηξόπν απηό λα δεκηνπξγήζνπκε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηάιιειεο δεμηόηεηεο θαη ζεηηθέο ζηάζεηο. Η δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ κέζσ ηνπ Moodle γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο θαη έμσ από ηελ αίζνπζα απνηειεί θαηλνηνκία. Καηλνηνκία πνπ ηαηξηάδεη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη πνπ κπνξνύλ εύθνια νη εθπαηδεπηηθνί λα πηνζεηήζνπλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ. Η αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηε δηδαζθαιία θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο, ελώ ην ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί λα θαιύςεη πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σέινο, ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ηνπ Moodle κε ην κηθηό ζύζηεκα κάζεζεο είλαη πνιύ δεκνθηιήο θαη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ε κηα ρώξα όπσο ε Διιάδα πνπ απνηειείηαη από γεσγξαθηθά δύζβαηεο πεξηνρέο θαη πνιιά θαη απνκαθξπζκέλα λεζηά ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα εθπαηδεπηηθώλ θέληξσλ από ηελ πνιηηεία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο (αιιά θαη ηνπο άιινπο πνιίηεο), ε αμηνπνίεζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θαζώο θαη πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο όπσο είλαη ην Moodle, επηηξέπνπλ ηελ επηκόξθσζε όισλ ησλ πνιηηώλ κε ίζνπο όξνπο θαη κε ζρεηηθά ρακειό θόζηνο ζε ζρέζε κε άιιεο πιαηθόξκεο ή ιύζεηο. Μέζσ ηεο πιαηθόξκαο απηήο, είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε αθόκε θαη καζεκάησλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξνο ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, κε ζπλεξγαζία αθόκε θαη εθηόο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, θαηόπηλ ζύκθσλεο γλώκεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. Δπραξηζηίεο Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζεκηλάξην, ηόζν ηνπο εθπαηδεπηέο όζν θαη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δπραξηζηνύκε επίζεο ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ) πνπ θηινμελεί ην δηθηπαθό καο ηόπν, θαζώο θαη ην ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ. Βηβιηνγξαθία Βνζληάδνπ,. (2002). Οη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε: Πξννπηηθέο, Πξνβιήκαηα θαη Πξνηάζεηο. ην 3ν πλέδξην ΔΣΠΔ «Οι ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 26-29/9/2002, Ρόδνο: Καζηαληώηε Γιέδνπ, Κ. (2002). Οη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε. ην 3ν πλέδξην ΔΣΠΔ «Οι ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 26-29/9/2002, Ρόδνο: Καζηαληώηε Day, C. (2003). Η Εξέλιξη ηων Εκπαιδεςηικών. Οι πποκλήζειρ ηηρ δια βίος μάθηζηρ. Αζήλα: Γαξδαλόο Keegan, D. (2000). Οι βαζικέρ απσέρ ηηρ ανοισηήρ και εξ αποζηάζεων εκπαίδεςζηρ. Αζήλα: Μεηαίρκην Learnframe (2000). Facts, Figures and Forces Behind E- Learning. Draper, Utah. McDonald, J. (2006). Blended Learning and online tutoring, a good practice guide. Μηθξόπνπινο, Σ. (2006). Ο Υπολογιζηήρ ωρ Γνωζηικό Επγαλείο. Αζήλα, εθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα Νηαινύθαο, Β., Κσλζηαληνύιαο, Κ., Γανύζεο, Γ. & Ληαθνπνύινπ, Δ. (2009). Παίδσ θαη καζαίλσ ζην Moodle Μία εθαξκνγή παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο. ην 5ο Διεθνέρ Σςνέδπιο για ηην Ανοικηή και εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη ICODL. Αζήλα 27-29/11/09, Οξγ.: Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην. Νηαινύθαο, Β., Υξνλόπνπινο, Θ., & πξκαθέζεο,. (2008). Μηα πινπνίεζε δηδαθηηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζην πξόγξακκα Moodle, 1ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό πλέδξην Ηκαζίαο "Ψηθιακό Υλικό για ηην ςποζηήπιξη ηος παιδαγωγικού έπγος ηων εκπαιδεςηικών", 9-11 Μαΐνπ 2008, Νάνπζα. O Reilly, T. (2005). What is Web 2.0. Design patterns and business models for the next generation of software. Αλαθιήζεθε από ζηηο 28/05/2009 7

8 ΤΠΔΠΘ/ΠΙ (2003). Διαθεμαηικό Ενιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδών & Αναλςηικά Ππογπάμμαηα Σποςδών για ηην Υποσπεωηική Εκπαίδεςζη. Αζήλα 8

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Φακιολάκηρ 1,. Παπαδάκηρ 2. Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, papadakis@eap.gr

Γ. Φακιολάκηρ 1,. Παπαδάκηρ 2. Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, papadakis@eap.gr 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 929 σεδιαζμόρ και αξιοποίηζη τηθιακών μαθημάηυν με ηο ύζηημα Διασείπιζηρ Μαθηζιακών Δπαζηηπιοηήηυν (LAMS): Μελέηη πεπίπηυζηρ εθαπμογήρ ζηο 3 ο Γςμνάζιο Μεηαμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Χσξηθή πιεξνθνξία θαη Σπκκεηνρηθόο Γήκνο Σεκηλάξηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Σύξνο, 10-7-2010 Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε γεσγξαθία Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα