Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle"

Transcript

1 Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 2 ρνιηθή ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ννηίνπ Αηγαίνπ 3 Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Σξίπνιεο 4 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο Πεπίληψη Σν εξγαζηήξην απηό έρεη σο ζθνπό ηελ παξνπζίαζε ηεο πιαηθόξκαο Moodle ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλαγθαηόηεηα ρξήζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο πξώηα σο εθπαηδεπόκελνη θαη ελ ζπλερεία σο εθπαηδεπηέο, ώζηε λα απνθηήζνπλ νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ελ ιόγσ ινγηζκηθνύ. Πξόζζεηνο ζηόρνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηηο καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην εθπαηδεπηηθό παηρλίδη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζρνιηθώλ ζηόρσλ. Δπηπιένλ, λα ππνγξακκίζεη ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε κεγάινπ εύξνπο εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, από ην Λεηηνπξγηθό ύζηεκα ησλ εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο έσο π.ρ. ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ. Σν εξγαζηήξην νξγαλώζεθε από εζεινληέο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πινπνηνύλ αλάινγν εμακεληαίν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζηνπο λνκνύο Ηιείαο, Αξθαδίαο θαη Γσδεθαλήζσλ. Δίλαη θαλεξό όηη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα παξαζρεζνύλ ζε επξεία θιίκαθα από ηελ πνιηηεία. Λέξειρ κλειδιά: επγαζηήπιο, Moodle, ΤΠΕ, επιμόπθωζη εκπαιδεςηικών 1. Δηζαγωγή Σν Γηαδίθηπν έρεη αλακθηζβήηεηα εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλή θαη επαγγεικαηηθή δσή ησλ αλζξώπσλ, αιιάδνληαο ζπλήζεηεο, λννηξνπίεο, δξαζηεξηόηεηεο. Γπλακηθό θαη εμειηζζόκελν από ηε θύζε ηνπ, δεκηνπξγεί θαη πξνζθέξεη λέεο ππεξεζίεο. Σν Web 2.0, ην Γηαδίθηπν 2εο γεληάο, θέξλεη ην ρξήζηε ζην επίθεληξν, ηνλ θαζηζηά ελεξγό θαη ζπκκέηνρν ζηε δεκηνπξγία ηεο γλώζεο (O Reilly, 2005). Δθαξκνγέο όπσο ηα ηζηνιόγηα, ε θνηλσληθή δηθηύσζε, ε αληαιιαγή κελπκάησλ, ηα wiki θ.ά. θπξηαξρνύλ ζηε δσή ησλ καζεηώλ θαηαιακβάλνληαο ηνλ ειεύζεξν ρξόλν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. αλ ζπλέπεηα, ην ζρνιείν θαληάδεη βαξεηό, παιηνκνδίηηθν θαη μεπεξαζκέλν. Η πνιηηεία αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηηο ειεθηξνληθέο απηέο ππεξεζίεο, παξέρνληάο ηεο κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ (ΠΓ), δεκηνπξγώληαο δηαγσληζκνύο ηζηνινγίσλ, δηθηπαθώλ ηόπσλ θιπ. Γηα άιιε κηα θνξά όκσο αθήλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εθηεζεηκέλνπο, δελ ηνπο επηκνξθώλεη νύηε ηνπο ππνζηεξίδεη. Δίλαη απηνλόεην πσο ε έληαμε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ δηδαθηηθή πξάμε έρεη σο πξνϋπόζεζε ηελ ζρεδηαζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή επηκόξθσζε, ζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Βνζληάδνπ, 2002; Γιέδνπ, 2002; Μηθξόπνπινο, 2006). Σν θελό απηό κπνξνύλ πξνζσξηλά λα θαιύςνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Σν Web 2.0 δίλεη ηε δπλαηόηεηα έθθξαζεο θαη παξέκβαζεο από ηε βάζε, από ηνλ ίδην ην ρξήζηε. πλεηδεηνπνηώληαο ηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ δίθηπα ζπλεξγαζίαο θαη θνηλόηεηεο κάζεζεο (Day, 2003). Αλαιακβάλνληαο ηελ επζύλε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη παξά ηελ απνπζία ηεο πνιηηείαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο απηναλάπηπμήο ηνπο. Μία από ηηο πνιιέο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ε ηειεθπαίδεπζε (elearning). Η αμηνπνίεζή ηεο κπνξεί λα αθνξά αθελόο ηνλ εθπαηδεπηηθό ζαλ "παξαγσγό" πνπ 1

2 δεκηνπξγεί καζήκαηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ηνπ αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν θαη ηνλ ρξόλν, θαη αθεηέξνπ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζαλ "θαηαλαισηή" πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηειεθπαίδεπζε γηα ηελ επηκόξθσζή ηνπ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ε ηειεθπαίδεπζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ελαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο παξάιιεια κε άιιεο ζπκβαηηθέο κνξθέο. ηελ πιένλ ζπλεζηζκέλε ηεο κνξθή, ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζηή κε ηελ αμηνπνίεζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). Έλα από ηα πην γλσζηά ηέηνηα ζπζηήκαηα απνηειεί ην Moodle. Πξόθεηηαη γηα ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα πνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν θαη κάιηζηα παξέρεηαη σο δσξεάλ ππεξεζία από ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ), θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Η ηειεθπαίδεπζε έθεξε επαλάζηαζε ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Μέρξη ηώξα, ε θιαζζηθή κνξθή εθπαίδεπζεο ήηαλ «δαζθαινθεληξηθή», επηθεληξσλόηαλ δειαδή ζηηο αλάγθεο ηνπ δηδάζθνληα θαη νη εθπαηδεπόκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκνζηνύλ ζε απηέο. Οη ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θέξλνπλ ζήκεξα ην καζεηή ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηνρεύνληαο ζε κηα «καζεηνθεληξηθή». εθπαίδεπζε. Η ηειεθπαίδεπζε ην επηηπγράλεη αθόκα θαιύηεξα, αθνύ ν καζεηήο έρεη, εθηόο ησλ άιισλ, θπξίαξρν θαη απνθαζηζηηθό ξόιν ζε ζρέζε κε ηηο επηινγέο ηνπ, ηηο ηεξαξρήζεηο ηνπ, ηνπο ξπζκνύο ηνπ, ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ θιπ. (Keegan, 2000; Learnframe, 2000). Σν κηθηό κνληέιν κάζεζεο (Blended Learning) πξνβιέπεη όηη ε δηδαζθαιία πεξηέρεη ηκήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ θιαζζηθή ηερληθή (πξόζσπν κε πξόζσπν) θαη ηκήκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ππνινγηζηή εηδηθόηεξα (αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε). Η κάζεζε ζπληειείηαη πάληνηε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ (καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ) θαη όρη κεηαμύ αλζξώπσλ θαη κεραλήο. Η ηερλνινγία όκσο κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ώζηε απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο λα γίλνπλ πην απηέο, πην ζπγθεθξηκέλεο θαη πην δηαρεηξίζηκεο (McDonald, 2006). 2. Δθαξκνγή Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο, κία νκάδα εζεινληώλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλεξγαζηήθακε θαη δεκηνπξγήζακε έλα αλνηρηό θαη επέιηθην ζεκηλάξην επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Νηαινύθαο θ.ά, 2009). Η πξσηνβνπιία απηή μεθίλεζε από ιίγνπο εθπαηδεπηηθνύο πξηλ 3 ρξόληα ζην λνκό Ηιείαο θαη ζήκεξα έρεη εληζρπζεί από κηα δηεπξπκέλε νκάδα εξγαζίαο κε εζεινληέο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πινπνηνύλ ην ίδην ζεκηλάξην ηαπηόρξνλα ζε 3 λνκνύο: ηελ Ηιεία, ηελ Αξθαδία θαη ηα Γσδεθάλεζα. Η νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ αλήθεη ζην 1ν Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηιείαο, ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξθαδίαο θαη ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γσδεθαλήζσλ. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη από ην Δ.Α.Ι.Σ.Τ. θαη ην ηκήκα Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκία ηνπ ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ. Σν ζεκηλάξην έρεη δηάξθεηα 26 εθπαηδεπηηθώλ εβδνκάδσλ. Τινπνηείηαη κε ηε κηθηή κέζνδν, δειαδή κε ειεθηξνληθή κάζεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle ζε ζπλδπαζκό κε 5 δηα δώζεο ζπλαληήζεηο. θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη εηδηθόηεξα ε αμηνπνίεζε ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, ε ρξήζε ηνπ Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ/Λνγηζκηθνύ Αλνηρηνύ Κώδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ), ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΠΓ όπσο είλαη π.ρ. ε δεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ. Οη εθπαηδεπόκελνη είλαη θαη απηνί εζεινληέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία. ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ζεκηλαξίνπ (http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle), ζε εβδνκαδηαία βάζε, γίλεηαη αλάξηεζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη πεξίπνπ 5 κηθξώλ εξγαζηώλ/αζθήζεσλ εκπέδσζεο ηνπ πιηθνύ απηνύ. Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη επηκνξθνύκελνη νθείινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 4 από ηηο 5 δηα δώζεο ζπλαληήζεηο θαη λα ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ Moodle ην 70% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαζηώλ. Με ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ ν θάζε επηκνξθνύκελνο απνθηά ην δηθό ηνπ ειεθηξνληθό κάζεκα ζην Moodle, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ζηε ζπλέρεηα ζαλ αηνκηθό κάζεκα πξαθηηθήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ εθείλσλ πνπ αθνξνύλ ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ 2

3 πιηθνύ/δξαζηεξηνηήησλ ζην Moodle. αλ δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ αηνκηθνύ καζήκαηνο πξαθηηθήο κπνξεί ν εθπαηδεπόκελνο λα επηιέμεη νπνηνδήπνηε ζέκα, ελδνζρνιηθό ή κε. 3. Δξγαζηήξην (workshop) Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ θνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα θέξνπκε ζε επαθή κε ην ζεκηλάξην πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, κηα επξύηεξε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο: ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, ππεύζπλνπο Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.), ηερληθνύο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. θαη εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ 19-20). αλ ζπλέπεηα, ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα γηα κεινληηθή επέθηαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ζε άιινπο λνκνύο, γηα εμαθηίλσζε ηεο επηκόξθσζεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε όξακα ηελ παηδαγσγηθή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΠΓ. Δπηπιένλ ζηόρνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξην, είλαη: λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο γηα: πινήγεζε θαη παξαθνινύζεζε καζεκάησλ ζην Moodle σο εθπαηδεπόκελνη θαηαζθεπή καζήκαηνο θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζην Moodle σο εθπαηδεπηέο δεκηνπξγία εξσηήζεσλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ζην Moodle σο εθπαηδεπηέο δεκηνπξγία απιώλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζην Moodle σο εθπαηδεπηέο ρξήζε θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγώλ ΔΛ/ΛΑΚ, ινγηζκηθό Wink λα θαιιηεξγήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε βησκαηηθή δηδαζθαιία θαη ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ, κέζσ ηνπ Moodle θαη ηνπ Web Πξνεηνηκαζία εξγαζηεξίνπ Ο αξηζκόο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην εξγαζηήξην ζα είλαη 15. ηε δήισζε γηα ζπκκεηνρή, είλαη απαξαίηεην θάζε ζπκκεηέρνληαο λα αλαγξάςεη ην όλνκα ρξήζηε πνπ επηζπκεί λα έρεη ζην εξγαζηήξην θαζώο θαη ηελ αηνκηθή ηνπ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Ο αξρηθόο θσδηθόο πξόζβαζεο ζα δνζεί από εκάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπο δεηεζεί λα ηνλ αιιάμνπλ. Δπίζεο, γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ, εθηόο από ηηο νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζα δνζνύλ θαη έληππεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 3.2 Χξνλνπξνγξακκαηηζκόο εξγαζηεξίνπ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζα γίλνπλ ζύληνκεο παξνπζηάζεηο πνπ ζα αθνινπζνύληαη από πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο επηιεγκέλσλ εξγαζηώλ από ην ζεκηλάξην. πλνιηθά, ζα παξνπζηαζηνύλ 17 εξγαζίεο. Η δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη (ππνζέηνληαο όηη μεθηλάεη ζηηο 17:00): 17:00-17:04 Αιιεινγλσξηκία 17:05-17:09 Παξνπζίαζε 1: Πεξηγξαθή ηνπ Workshop 17:10-17:15 Παξνπζίαζε 2: Πιενλεθηήκαηα ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο 17:16-17:20 Παξνπζίαζε 3: Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κε ην Moodle 17: Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ Δξγαζία 1.2: Οκάδα ζπδήηεζεο κε ζέκα Πξνζδνθίεο από ην Workshop Δξγαζία 1.4: Πξνθίι Δξγαζία 1.6: Απνζηνιή θαη ιήςε κελύκαηνο 17:25-17:29 Παξνπζίαζε 4: Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ζην Moodle 17:30-17:40 Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ Δξγαζία 2.4: Γεκηνπξγία νκάδαο ζπδήηεζεο ζην κάζεκα πξαθηηθήο ζαο Δξγαζία 5.1: Πξνζζήθε εηηθέηαο ζην κάζεκα πξαθηηθήο ζαο 3

4 Δξγαζία 5.2: Γεκηνπξγία ζπλδέζκνπ ζε ηζηνζειίδα Δξγαζία 5.4: πγγξαθή ηζηνζειίδαο 17:41-17:59 Παξνπζίαζε 5: Αμηνιόγεζε ζην Moodle κέζα από θνπίδ θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα Δξγαζία 9.1: Γεκηνπξγία ιεμηθνύ Δξγαζία 13.1: Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ ζύληνκεο απάληεζεο Δξγαζία 13.2: Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο Δξγαζία 13.3: Γεκηνπξγία θνπίδ Δξγαζία 15.1: Σν παηρλίδη θξεκάια Δξγαζία 15.2: Σν παηρλίδη ζηαπξόιεμν Δξγαζία 15.6: Σν παηρλίδη εθαηνκκπξηνύρνο 18:00-18:04 Παξνπζίαζε 6: Υξήζε ΔΛ/ΛΑΚ κε ην Gimp 18:05-18:14 Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ Δξγαζία 6.4: Gimp Γεκηνπξγία animation Δξγαζία 10.1: Γεκηνπξγία απινύ flash αξρείνπ κε ην πξόγξακκα Wink Δξγαζία 10.2: Γεκηνπξγία ζύλζεηνπ flash αξρείνπ κε ην πξόγξακκα Wink 18:15-18:22 Απνξίεο Πξαθηηθή εμάζθεζε 18:22-18:27 Αμηνιόγεζε ηνπ workshop 18:25-18:30 Κιείζηκν ηνπ workshop 4. Γξαζηεξηόηεηεο εξγαζηεξίνπ 4.1 Παξνπζίαζε 1 - Πεξηγξαθή ηνπ Workshop Θα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά ν ζθνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ. Δπίζεο ζα αλαθεξζεί όηη όπνηνο εθπαηδεπηηθόο ζέιεη κπνξεί λα ζπλερίζεη από ην ζπίηη ηνπ θαη λα θάλεη θαη ηηο ππόινηπεο 113 εξγαζίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζπκκεηέρνληαο σο εθπαηδεπόκελνο εμ απνζηάζεσο. 4.2 Παξνπζίαζε 2 - Πιενλεθηήκαηα ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Moodle κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο ζαλ έλα ζπκπιεξσκαηηθό δηδαθηηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Πέξα από ηα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα όηη παξέρεη ππνζηήξημε ζην καζεηή όιν ην 24σξν, δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηή θαη έμσ από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θιπ., πινπνηεί κε θπζηθό, αβίαζην θαη βησκαηηθό ηξόπν πνιινύο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΑΠ) Πιεξνθνξηθήο (ΤΠΔΠΘ/ΠΙ, 2003). ηελ ελόηεηα απηή, ζα ππνγξακκίζνπκε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ΑΠ Πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ κέζσ ηνπ Moodle. 4.3 Παξνπζίαζε 3 - Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κε ην Moodle ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα νη εθπαηδεπόκελνη ζα γλσξίζνπλ ην Moodle από ηελ πιεπξά ηνπ "θνηηεηή". Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πινεγεζνύλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle, ζα εμαζθεζνύλ ζην λα βιέπνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ έρνπλ κεηαθνξηώζεη νη εθπαηδεπηέο, ζα ηξνπνπνηήζνπλ ην πξνθίι ηνπο, ζα ππνβάιινπλ εξγαζίεο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ δεκηνύξγεζαλ νη εθπαηδεπηέο θαη ζα αμηνπνηήζνπλ βαζηθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο ηνπ Moodle, όπσο είλαη ε νκάδα ζπδήηεζεο (θόξνπκ) θαη ηα κελύκαηα. 4.4 Παξνπζίαζε 4 - Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ζην Moodle ε απηή ηελ ελόηεηα ν εθπαηδεπηηθόο ζα πεξάζεη ζην ξόιν ηνπ δεκηνπξγνύ ελόο ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο. Γηα λα γίλεη απηό ν θαζέλαο ζα έρεη αξρηθά έλα θελό κάζεκα, κία άδεηα ηζηνζειίδα δειαδή, θαη ζηγά ζηγά ζα ην γεκίζεη κε εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο κειινληηθνύο καζεηέο ηνπ. Σν κάζεκα απηό ην νλνκάδνπκε 4

5 "κάζεκα πξαθηηθήο" θαη εθεί ν εθπαηδεπόκελνο έρεη πιήξε δηθαηώκαηα (δηαρεηξηζηή θαη εθπαηδεπηή). Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ ζα δνζεί κηα ιίζηα κε ηνπιάρηζηνλ 10 πξνηεηλόκελα ζέκαηα καζεκάησλ πξαθηηθήο καδί κε θάπνηεο ηδέεο γηα πιηθό. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνύλ λα δηαιέμνπλ θάπνην από απηά ηα ζέκαηα ή αθόκε λα επηιέμνπλ έλα εληειώο δηαθνξεηηθό ζέκα. Πίλαθαο 1: Πποηεινόμενα θέμαηα ππακηικήρ Α/Α Πποηεινόμενο θέμα Ιδέερ 1 Αιγόξηζκνη- Πξνγξακκαηηζκόο Βαζηθέο έλλνηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 2 Πιεξνθνξηθή Βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο, πιηθό, ινγηζκηθό, κνλάδεο, Γπκλαζίνπ απνζεθεπηηθά κέζα θιπ. 3 Πνιπκέζα Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξνινγία. 4 ΔΛ/ΛΑΚ Να δίλεηαη ν ζθνπόο ρξήζεο ελόο πξνγξάκκαηνο θαη νη καζεηέο λα καληεύνπλ πνην είλαη. 5 Γηαδίθηπν Βαζηθέο έλλνηεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ 6 Υνξόο Λέμεηο θαη εξσηήζεηο πάλσ ζηα είδε ησλ ρνξώλ είηε είλαη ειιεληθνί είηε μέλνη. 7 Γεσγξαθία Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηόπνπο 8 Ιζηνξία ηεο ηέρλεο Να εκθαλίδεη θάπνην γλσζηό πίλαθα θαη νη εξσηήζεηο λα είλαη ζρεηηθέο κε απηόλ π.ρ. ην όλνκα ηνπ πίλαθα ή ηνπ θαιιηηέρλε. 9 Διιεληθή κνπζηθή Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα είδε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ή γλσζηνύο θαιιηηέρλεο. 10 Πεξηβαιινληηθή Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα Δθπαίδεπζε πξνβιήκαηά ηνπ. 11 Αζιήκαηα Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νλνκαζία ησλ αζιεκάησλ ή κε ζρεηηθνύο όξνπο 12 Ιζηνξηθά πξόζσπα Λέμεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε δσή ηνπο. 4.5 Παξνπζίαζε 5 - Αμηνιόγεζε ζην Moodle κέζα από θνπίδ θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα Σν Moodle πεξηιακβάλεη πνιιά αξζξώκαηα κεηαμύ απηώλ θαη ην άξζξσκα Game ην νπνίν πεξηέρεη 8 παηρλίδηα (Κξεκάια, ηαπξόιεμν, Κξππηόιεμν, Δθαηνκκπξηνύρνο, Φηδάθη, Sudoku, Κξπκκέλε Δηθόλα, Βηβιίν κε εξσηήζεηο). Σα παηρλίδηα απηά κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ είηε σο ςπραγσγία είηε σο έλαο ζπγθαιπκκέλνο ηξόπνο εμέηαζεο. Σν άξζξσκα απηό εθηόο από ηε δπλαηόηεηα ηνπ παημίκαηνο ησλ παξαπάλσ παηρληδηώλ κέζα ζην Moodle δίλεη θαη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηνπο ζε άιιεο πιαηθόξκεο π.ρ. Java2ME γηα θηλεηά ηειέθσλα, HTML γηα αλάξηεζε ζε ηζηνζειίδεο (Νηαινύθαο, Υξνλόπνπινο & πξκαθέζεο, 2008). Μέζα από ηε ρξήζε ηνπ Game ζην δηθηπαθό ηόπν πνπ αμηνπνηείηαη από δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Διιάδαο, θάλεθε πσο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξσκα κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό κέξνο ελόο καζήκαηνο, ηόζν γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο ζε γλσζηνινγηθό επίπεδν, όζν θαη γηα ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ λα εκπινπηίδνπλ ην ιεμηθό ηεο εθάζηνηε ελόηεηαο ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ πην πνιύπινθεο εξσηήζεηο/ζηνηρεία πξνο ζπκπιήξσζε. Δπεηδή ην άξζξσκα απηό κπνξεί λα αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ (π.ρ. θείκελν γηα ζηαπξόιεμν ή ιέμε ηεο θξεκάιαο) από ην ιεμηθό, αθόκε θαη κε καζεηέο δεκνηηθνύ είρε παξαηεξεζεί κηα ηάζε λα δεκηνπξγνύλ νη καζεηέο λέεο εγγξαθέο, ώζηε λα απμάλνπλ ηελ πξόθιεζε πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σν ιεμηθό είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα ε νπνία, όρη κόλν είλαη βνεζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη κέζσ Moodle, αιιά πξνζθέξεη θαη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ην δηθό ηνπο ιεμηιόγην θαη λα εκπινπηίζνπλ ηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ηνπο ιόγν, κέζα από ηελ αλάγθε λα εληνπίζνπλ θαη 5

6 λα πξνζζέζνπλ λέεο ιέμεηο θαη νξηζκνύο κε απώηεξν ζηόρν ηνλ εκπινπηηζκό - όρη ηνπ ίδηνπ ηνπ ιεμηθνύ - αιιά ησλ παηρληδηώλ. Πέξα από ηε ζύλδεζε κε ην ιεμηθό, θαη ηα ζεηηθά πνπ απηό δεκηνπξγεί σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηώλ κε έκκεζν ηξόπν, ην άξζξσκα Game πξνζθέξεη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο παξάιιεια ηπγράλνπλ θαη αμηνιόγεζεο από ην ίδην ην ζύζηεκα. Κάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ ν εθπαηδεπηηθόο ξπζκίδεη ώζηε λα δέρεηαη βαζκνινγία, απηνκάησο εκθαλίδεηαη θάησ από ην βαζκνιόγην ηνπ καζεηή. Έηζη, έλα κέξνο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ έρεη απνθηήζεη ν καζεηήο από ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, αιιά θαη ηεο γλώζεο (ή θαη θαηαλόεζεο, ζε νξηζκέλα επίπεδα) ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ, κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ αξζξώκαηνο απηνύ. ε απηή ηελ ελόηεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα δεκηνπξγήζνπλ εθαξκνγέο κε ηα παξαπάλσ παηρλίδηα ηνπ Moodle. πγθεθξηκέλα, ζα δεκηνπξγήζνπλ ιεμηθό ζην κάζεκα πξαθηηθήο ηνπο, ζα θηηάμνπλ εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο θαη πνιιαπιήο επηινγήο, ζα ζπλδπάζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζπλζέηνληαο έλα εθπαηδεπηηθό θνπίδ, ζα θηηάμνπλ ηα παηρλίδηα θξεκάια, ζηαπξόιεμν θαη εθαηνκκπξηνύρνο. 4.6 Παξνπζίαζε 6 - Χξήζε ΔΛ/ΛΑΚ κε ην Gimp ηε ζύγρξνλε επνρή, κηα επνρή πνπ θπξηαξρνύλ νη ππνινγηζηέο, ην Γηαδίθηπν, ε ηειεόξαζε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο, ηα πνιπκέζα βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην. αλ εθπαηδεπηηθνί, ζα ρξεηαζηεί αξθεηέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε αξρεία όρη κόλν θεηκέλνπ αιιά θαη εηθόλαο, ήρνπ, βίληεν θ.ά., λα θάλνπκε ζρεηηθέο παξνπζηάζεηο ζηνπο καζεηέο καο, λα ηα κεηαθέξνπκε ζην Γηαδίθηπν θιπ. ηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, ζα ρξεηαζηεί πνιιέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο/ήρνπ/βίληεν γηα λα θάλνπκε αληίζηνηρεο επεμεξγαζίεο ή/θαη λα αζθεζνύλ θαηάιιεια νη καζεηέο καο. Πνιιά εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο δε δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην ινγηζκηθό, θαη ην ΔΛ/ΛΑΚ απνηειεί ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ηε βέιηηζηε επηινγή. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ην ινγηζκηθό Gimp. Απνηειεί κηα πνιύ θαιή ιύζε γηα επεμεξγαζία εηθόλαο, δεκηνπξγία animation θιπ., ελζσκαηώλνληαο αξθεηά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ηνπ Photoshop, όζν θαη ηα θπζηθά εξγαιεία ηνπ Corel Painter. Με ην Gimp, έλαο ηθαλόο γξαθίζηαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εληππσζηαθά γξαθηθά κε ζρεδόλ κεδεληθό θόζηνο, ελώ αθόκε θαη ν αξράξηνο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί εηθόλεο εύθνια θαη γξήγνξα. Σν ινγηζκηθό απηό, γηα λα επθνιύλεη ηνλ αξράξην ρξήζηε, ελζσκαηώλεη αξθεηέο απηνκαηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ ή εθέ, όπσο γηα παξάδεηγκα θνπκπηά, ηξηζδηάζηαηνπο ηίηινπο, ζθίαζε, θ.ά. ηελ ελόηεηα απηή επηρεηξείηαη κηα πξώηε γλσξηκία κε ην ινγηζκηθό Gimp. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθό Wink. Με ην ινγηζκηθό απηό, ν θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη flash αξρεία γηα ηελ επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο/ηξόπνπ ρξήζεο θάπνηνπ ινγηζκηθνύ θ.ά. 5. Σπκπεξάζκαηα Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε έρεη λόεκα όηαλ ζπλνδεύεηαη από ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή ζεώξεζε πνπ πξνϋπνζέηεη θαη αλάινγε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Η επηκόξθσζε απηή απνηειεί επζύλε ηεο πνιηηείαο πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκό απνύζα. Πέξα από ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, ζην νπνίν δίλεηαη έκθαζε κέζσ ηεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ, νη ΣΠΔ, ην Web 2.0 θαη ε ηειεθπαίδεπζε παξέρνπλ πιήζνο εξγαιείσλ θαηάιιεισλ γηα ρξήζε ζην ζρνιείν. ε απηό ην δπλακηθά εμειηζζόκελν ηνπίν, νη εθπαηδεπηηθνί δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ θνηλνηήησλ κάζεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε, αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζή ηνπο. Μηα ηέηνηα πξσηνβνπιία απνηειεί θαη ην ζεκηλάξην εθκάζεζεο εξγαιείσλ ΣΠΔ πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ Moodle ζηνπο λνκνύο Ηιείαο, Αξθαδίαο θαη Γσδεθαλήζσλ. Με ην παξόλ εξγαζηήξην επηρεηξνύκε λα δηαδώζνπκε ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ ζεκηλαξίνπ, λα θέξνπκε εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζε άκεζε γλώζε θαη 6

7 ζπκκεηνρή κε ππνζύλνιν ηνπ ζεκηλαξίνπ. ηνρεύνπκε κε ηνλ ηξόπν απηό λα δεκηνπξγήζνπκε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηάιιειεο δεμηόηεηεο θαη ζεηηθέο ζηάζεηο. Η δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ κέζσ ηνπ Moodle γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο θαη έμσ από ηελ αίζνπζα απνηειεί θαηλνηνκία. Καηλνηνκία πνπ ηαηξηάδεη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη πνπ κπνξνύλ εύθνια νη εθπαηδεπηηθνί λα πηνζεηήζνπλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ. Η αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηε δηδαζθαιία θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο, ελώ ην ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί λα θαιύςεη πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σέινο, ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ηνπ Moodle κε ην κηθηό ζύζηεκα κάζεζεο είλαη πνιύ δεκνθηιήο θαη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ε κηα ρώξα όπσο ε Διιάδα πνπ απνηειείηαη από γεσγξαθηθά δύζβαηεο πεξηνρέο θαη πνιιά θαη απνκαθξπζκέλα λεζηά ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα εθπαηδεπηηθώλ θέληξσλ από ηελ πνιηηεία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο (αιιά θαη ηνπο άιινπο πνιίηεο), ε αμηνπνίεζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θαζώο θαη πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο όπσο είλαη ην Moodle, επηηξέπνπλ ηελ επηκόξθσζε όισλ ησλ πνιηηώλ κε ίζνπο όξνπο θαη κε ζρεηηθά ρακειό θόζηνο ζε ζρέζε κε άιιεο πιαηθόξκεο ή ιύζεηο. Μέζσ ηεο πιαηθόξκαο απηήο, είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε αθόκε θαη καζεκάησλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξνο ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, κε ζπλεξγαζία αθόκε θαη εθηόο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, θαηόπηλ ζύκθσλεο γλώκεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. Δπραξηζηίεο Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζεκηλάξην, ηόζν ηνπο εθπαηδεπηέο όζν θαη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δπραξηζηνύκε επίζεο ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ) πνπ θηινμελεί ην δηθηπαθό καο ηόπν, θαζώο θαη ην ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ. Βηβιηνγξαθία Βνζληάδνπ,. (2002). Οη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε: Πξννπηηθέο, Πξνβιήκαηα θαη Πξνηάζεηο. ην 3ν πλέδξην ΔΣΠΔ «Οι ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 26-29/9/2002, Ρόδνο: Καζηαληώηε Γιέδνπ, Κ. (2002). Οη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε. ην 3ν πλέδξην ΔΣΠΔ «Οι ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 26-29/9/2002, Ρόδνο: Καζηαληώηε Day, C. (2003). Η Εξέλιξη ηων Εκπαιδεςηικών. Οι πποκλήζειρ ηηρ δια βίος μάθηζηρ. Αζήλα: Γαξδαλόο Keegan, D. (2000). Οι βαζικέρ απσέρ ηηρ ανοισηήρ και εξ αποζηάζεων εκπαίδεςζηρ. Αζήλα: Μεηαίρκην Learnframe (2000). Facts, Figures and Forces Behind E- Learning. Draper, Utah. McDonald, J. (2006). Blended Learning and online tutoring, a good practice guide. Μηθξόπνπινο, Σ. (2006). Ο Υπολογιζηήρ ωρ Γνωζηικό Επγαλείο. Αζήλα, εθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα Νηαινύθαο, Β., Κσλζηαληνύιαο, Κ., Γανύζεο, Γ. & Ληαθνπνύινπ, Δ. (2009). Παίδσ θαη καζαίλσ ζην Moodle Μία εθαξκνγή παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο. ην 5ο Διεθνέρ Σςνέδπιο για ηην Ανοικηή και εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη ICODL. Αζήλα 27-29/11/09, Οξγ.: Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην. Νηαινύθαο, Β., Υξνλόπνπινο, Θ., & πξκαθέζεο,. (2008). Μηα πινπνίεζε δηδαθηηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζην πξόγξακκα Moodle, 1ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό πλέδξην Ηκαζίαο "Ψηθιακό Υλικό για ηην ςποζηήπιξη ηος παιδαγωγικού έπγος ηων εκπαιδεςηικών", 9-11 Μαΐνπ 2008, Νάνπζα. O Reilly, T. (2005). What is Web 2.0. Design patterns and business models for the next generation of software. Αλαθιήζεθε από ζηηο 28/05/2009 7

8 ΤΠΔΠΘ/ΠΙ (2003). Διαθεμαηικό Ενιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδών & Αναλςηικά Ππογπάμμαηα Σποςδών για ηην Υποσπεωηική Εκπαίδεςζη. Αζήλα 8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη"

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot Αμθιηπίηη Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη" Β. Οπθανάκηρ 1, Σ. Παπαδάκηρ 2 1,2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκνξθσηήο Β' Δπηπέδνπ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε vorfan@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη

Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη Βαζίλειορ Μαςποςδήρ 1, Σπςπίδων Μοςπάηηρ 2 1 Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα