Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -"

Transcript

1 EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer -

2 About This Guide Bu Kılavuz Hakkında Σχετικά με αυτές τις οδηγίες Despre acest ghid Follow these guidelines as you read your instructions: Talimatları okurken şu yönergelere uyun: Ακολουθήστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές καθώς διαβάζετε τις οδηγίες: Urmaţi indicaţiile de mai jos pe măsură ce citiţi instrucţiunile: w c Q R & Warning: Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury. Caution: Cautions must be observed to avoid damage to your equipment. Must be observed to avoid bodily injury and damage to your equipment. Note: Notes contain important information and hints for using the printer. Indicates a page number where additional information can be found. Uyarı: Bedensel hasarlardan korunmak için uyarılar dikkate alınmalıdır. Dikkat: Ekipmanınızın zarar görmesini engellemek için dikkat başlıklı uyarılara uyulmalıdır. Fiziksel yaralanmaları ve ekipman hasarlarını önlemek için uyulmalıdır. Not: Notlar yazıcının kullanımına ilişkin önemli bilgiler ve ipuçları içerir. Ek bilginin bulunduğu sayfa numarasını gösterir. Προειδοποίηση: Πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις ενδείξεις προειδοποίησης για την αποφυγή σωματικής βλάβης. Προσοχή: Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις ενδείξεις προσοχής για την αποφυγή ζημιάς στον εξοπλισμό. Οι υποδείξεις που φέρουν αυτήν την ένδειξη θα πρέπει να τηρούνται ώστε να αποφευχθούν τυχόν σωματικοί τραυματισμοί και ζημιές στον εξοπλισμό. Σημείωση: Οι σημειώσεις περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές για τη χρήση του εκτυπωτή. Υποδεικνύει τον αριθμό σελίδας όπου μπορούν να βρεθούν πρόσθετες πληροφορίες. Avertisment: Avertismentele trebuie respectate cu atenţie pentru a preveni vătămările corporale. Atenţionare: Atenţionările trebuie respectate pentru a evita deteriorarea echipamentului. Trebuie respectate pentru a evita vătămările corporale şi deteriorarea echipamentului. Notă: Notele cuprind informaţii importante şi sugestii privind utilizarea imprimantei. Indică un număr de pagină unde puteţi găsi informaţii suplimentare.

3 R & 17 R & 27 Handling İşleme Χειρισμός Utilizarea Copy mode Photos/Documents Color restoration Kopyalama modu Fotoğraflar/Belgeler Renkleri Aslına Döndürme Κατάσταση λειτουργίας Αντιγραφή Φωτογραφίες/έγγραφα Επαναφορά χρωμάτων Modul Copiere Fotografii/Documente Restaurare culoare R & 37 Photos mode Photos Index Sheet Greeting Card Fotoğraf modu Fotoğraflar Dizin Sayfası Tebrik Kartı Κατάσταση λειτουργίας Φωτογραφίες Φωτογραφίες Φύλλο ευρετηρίου Ευχετήρια κάρτα Modul Fotografii Fotografii Foaie index Felicitare R & 53 Fax mode Faks modu Κατάσταση λειτουργίας Φαξ Modul Fax Backup Data Scan mode Print Ruled Papers Yedek Veri Tara modu Kurallı Kağıtları Yazdır Εφεδρ. δεδ. Κατάσταση λειτουργίας Σάρ. Εκτυπ. διαγραμ. χαρτιού Creare copii de siguranţă date Modul Scanare Tipărire hârtii liniate

4 EN Contents Important Safety Instructions... 6 Guide to Control Panel... 8 Adjusting the Angle of the Panel...11 Power Saving Function...11 Using the LCD Screen...12 Restarting Automatically after a Power Failure...15 Handling Media Selecting Paper...18 Loading Paper...20 Inserting a Memory Card...22 Placing riginals...24 Copying Copying Documents...28 Reprint/Restore Photos...30 Copy Mode Menu List...33 Photos Mode Printing Photos...38 Printing in Various Layouts...40 Printing Photo Greeting Cards...42 Printing Photos from an Index Sheet...45 Photos Mode Menu List...48 ther Mode Printing Ruled Paper...54 Scanning to a Memory Card...56 Scanning to a Computer...57 Backup to External Storage Device...58 ther Mode Menu List...60 Setup Mode (Maintenance) Checking the Ink Cartridge Status...64 Checking/Cleaning the Print Head...66 Aligning the Print Head...68 PictBridge Setup...70 Setup Mode Menu List...72 Solving Problems Error Messages...76 Replacing Ink Cartridges...80 Paper Jam...84 Print Quality Problems...87 Print Layout Problems...88 Contacting Customer Support...89 Index...90 TR İçindekiler Önemli Güvenlik Talimatları... 6 Kumanda Paneli Kılavuzu... 8 Panelin Açısını Ayarlama...11 Güç Tasarrufu Fonksiyonu...11 LCD Ekranı kullanma...12 Bir Elektrik Kesintisinden sonra Yeniden Başlatma...15 rtamın İşlenmesi Kağıt Seçimi...18 Kağıt Yükleme...20 Bir Bellek Kartı takma...22 rijinalleri Yerleştirme...24 Kopyalama Belgeleri Kopyalama...28 Fotoğrafları Yeniden Yazdır / Geri Yükle...30 Kpy. Modu Menü Listesi...33 Fotolar Modu Fotoğraf Yazdırma...38 Çeşitli Düzenlerde Yazdırma...40 Fotoğraflı Tebrik Kartları Yazdırma...42 Bir Dizin Sayfasından Fotoğraflar Yazdırma...45 Fotolar Modu Menü Listesi...48 Diğer Modu Çizgili Kağıtlar Yazdırma...54 Bir Bellek Kartına Tarama...56 Bir Bilgisayara tarama...57 Harici Depolama Aygıtına Yedekle...58 Diğer Modu Menü Listesi...60 Ayar Modu (Bakım) Mürekkep Kartuşunun Durumunu Kontrol Etme...64 Yazıcı Kafasını Kontrol Etme/Temizleme...66 Yazıcı Kafasının Hizalanması...68 PictBridge Ayarı...70 Ayar Modu Menü Listesi...72 Sorun Giderme Hata Mesajları...76 Mürekkep Kartuşlarının Değiştirilmesi...80 Kağıt Sıkışması...84 Yazdırma Kalitesi Sorunları...87 Çıktı Sayfa Düzeni Sorunları...88 Müşteri Destek ile İrtibat Kurma...89 Dizin...91

5 EL Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 6 Οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου... 8 Ρύθμιση της γωνίας του πίνακα...11 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας...11 Χρήση της οθόνης LCD...12 Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος...15 Χειρισμός των μέσων Επιλογή χαρτιού...18 Τοποθέτηση χαρτιού...20 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης...22 Τοποθέτηση πρωτοτύπων...24 Αντιγραφή Αντιγραφή εγγράφων...28 Επανεκτύπωση / Επαναφορά φωτογραφιών...30 Λίστα μενού κατάστασης λειτουργίας Αντ...33 Κατάσταση λειτουργίας Φωτο. Εκτύπωση φωτογραφιών...38 Εκτύπωση σε διάφορες διατάξεις...40 Εκτύπωση φωτογραφιών ως ευχετήριες κάρτες...42 Εκτύπωση φωτογραφιών από φύλλο ευρετηρίου...45 Λίστα μενού κατάστασης λειτουργίας Φωτο...48 Κατάσταση λειτουργίας Άλλο Εκτύπωση διαγραμμισμένου χαρτιού...54 Σάρωση στην κάρτα μνήμης...56 Σάρωση σε υπολογιστή...57 Εφεδρική αντιγραφή σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης...58 Λίστα μενού κατάστασης λειτουργίας Άλλο...60 Κατάσταση λειτουργίας Ρύθμ. (Συντήρηση) Έλεγχος της κατάστασης του δοχείου μελάνης...64 Έλεγχος/Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης...66 Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης...68 Ρύθμιση PictBridge...70 Λίστα μενού κατάστασης λειτουργίας Ρύθμ...72 Επίλυση προβλημάτων Μηνύματα σφάλματος...76 Αντικατάσταση δοχείων μελάνης...80 Εμπλοκή χαρτιού...84 Προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης...87 Προβλήματα διάταξης εκτύπωσης...88 Επικοινωνία με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών...89 Ευρετήριο...92 R Cuprins Instrucţiuni importante privind siguranţa... 6 Ghid pentru panoul de control... 8 Reglarea unghiului panoului...11 Funcţia de economisire a energiei...11 Utilizarea ecranului LCD...12 Repornirea automată după întreruperea alimentării...15 Utilizarea suporturilor de tipărire Selectarea hârtiei...18 Încărcarea hârtiei...20 Introducerea unui card de memorie...22 Amplasarea originalelor...24 Copierea Copierea documentelor...28 Retipărirea/Restaurarea fotografiilor...30 Lista meniului pentru modul Copiere...33 Modul Fotografii Tipărirea fotografiilor...38 Tipărirea în diverse aspecte...40 Tipărirea felicitărilor foto...42 Tipărirea fotografiilor cu o foaie de index...45 Lista meniului pentru modul Fotografii...48 Modul Altele Tipărirea hârtiilor liniate...54 Scanarea pe un card de memorie...56 Scanarea pe un calculator...57 Crearea de copii de siguranţă pe un dispozitiv extern de stocare...58 Lista meniului pentru modul Altele...60 Modul Instalare (Întreţinere) Verificarea stării cartuşelor de cerneală...64 Verificarea/Curăţarea capului de imprimare...66 Alinierea capului de imprimare...68 Configurare PictBridge...70 Lista meniului pentru modul Instalare...72 Rezolvarea problemelor Mesaje de eroare...76 Înlocuirea cartuşelor de cerneală...80 Blocarea hârtiei...84 Probleme de calitate a tipăririi...87 Probleme de orientare a paginii la tipărire...88 Contactarea serviciilor de suport tehnic...89 Index...93

6 Important Safety Instructions Önemli Güvenlik Talimatları Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Instrucţiuni importante privind siguranţa Make sure the power cord meets all relevant local safety standards. Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged. Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment. Use only the type of power source indicated on the label. Do not let the power cord become damaged or frayed. Do not open the scanner unit while copying, printing, or scanning. Elektrik kablosunun bütün yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun. Kablonun kolaylıkla prizden çekilebilmesi için yazıcıyı bir prizin yakınına koyun. Sadece yazıcıyla birlikte gelen elektrik kablosunu kullann. Başka bir kablo yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Sadece etikette gösterilen türden bir güç kaynağı kullanın. Elektrik kablosunun zarar görmesini veya aşınmasını önleyin. Kopyalama, yazdırma veya tarama esnasında tarayıcı birimini açmayın. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ικανοποιεί όλα τα σχετικά τοπικά πρότυπα ασφαλείας. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά σε μια πρίζα από όπου να είναι εύκολη η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τον εκτυπωτή. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο με άλλο εξοπλισμό. Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναφέρεται στην ετικέτα. Προσέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μην καταστραφεί ή φθαρεί. Μην ανοίγετε τη μονάδα σάρωσης κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, της εκτύπωσης ή της σάρωσης. Asiguraţi-vă că acest cablu de alimentare respectă toate standardele locale de siguranţă aplicabile. Amplasaţi imprimanta lângă o priză de perete, de unde cablul de alimentare poate fi deconectat uşor. Utilizaţi numai cablul de alimentare livrat împreună cu imprimanta. Utilizarea unui alt cablu poate provoca incendii sau şocuri electrice. Nu utilizaţi cablul cu alte echipamente. Utilizaţi numai curent cu specificaţiile indicate pe etichetă. Nu permiteţi ruperea sau deteriorarea cablului de alimentare. Nu deschideţi unitatea de scanare în timpul copierii, imprimării sau scanării.

7 Do not use aerosol products that contain flammable gases inside or around the printer. Doing so may cause fire. Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself. Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink the ink. If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If it gets in your eyes, flush them immediately with water. If you still have discomfort or vision problems, see a doctor immediately. Do not shake ink cartridges after opening their packages; this can cause leakage. If you remove an ink cartridge for later use, protect the ink supply area from dirt and dust and store it in the same environment as the printer. Do not touch the ink supply port or surrounding area. Yazıcının içinde veya yakınında yanıcı gazlar içeren sprey ürünler kullanmayın. Bu yangın çıkmasına neden olabilir. Belgelerinizde özel olarak belirtildiği durumlar dışında yazıcının bakımını kendiniz yapmaya kalkmayın. Mürekkep kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve mürekkebi içmelerine izin vermeyin. Mürekkep cildinize bulaşırsa, cildinizi su ve sabunla yıkayın. Mürekkep gözlerinizle temas ederse, hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlık hissi devam ederse veya görme problemleri ortaya çıkarsa, hemen bir doktora başvurun. Pakedini açtıktan sonra mürekkep kartuşlarını çalkalamayın; bu sızıntıya neden olabilir. Daha sonra kullanmak üzere herhangi bir mürekkep kartuşunu çıkarırsanız, mürekkep besleme alanını kir ve tozdan koruyun ve yazıcı ile aynı yerde muhafaza edin. Mürekkep besleme portuna veya etrafına dokunmayın. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα σε μορφή σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια, στο εσωτερικό του εκτυπωτή ή κοντά του. Εάν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στην τεκμηρίωση, μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τον εκτυπωτή μόνοι σας. Φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού μακριά από παιδιά και μην πίνετε το μελάνι. Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετέ το με νερό και σαπούνι. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας, επισκεφθείτε αμέσως ένα γιατρό. Μην ανακινείτε τα δοχεία μελανιού αφού ανοίξετε τη συσκευασία τους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διαρροή τους. Εάν μετακινήσετε ένα δοχείο μελανιού για μελλοντική χρήση, προστατέψτε από τυχόν σκόνη και βρωμιά την περιοχή παροχής μελανιού και αποθηκεύστε το δοχείο στον ίδιο χώρο με τον εκτυπωτή. Μην αγγίζετε τη θύρα παροχής μελανιού ή την περιοχή που την περιβάλλει. Nu utilizaţi produse de tip aerosol care conţin gaze inflamabile în interiorul sau în jurul imprimantei. Acest lucru poate provoca incendii. Nu încercaţi să reparaţi imprimanta personal, decât în situaţiile descrise detaliat în documentaţie. Nu lăsaţi cartuşele de cerneală la îndemâna copiilor şi nu beţi cerneala. Dacă cerneala ajunge pe piele, îndepărtaţi-o cu săpun şi apă. Dacă ajunge în ochi, clătiţi imediat cu apă. Dacă iritaţiile sau problemele de vedere persistă, consultaţi imediat un medic. Nu agitaţi cartuşele de cerneală după deschiderea ambalajelor; acest lucru poate provoca scurgeri. Dacă scoateţi un cartuş de cerneală pentru a îl utiliza ulterior, protejaţi zona de alimentare cu cerneală de impurităţi şi praf şi depozitaţi cartuşul într-un mediu asemănător cu imprimanta. Nu atingeţi portul de alimentare cu cerneală sau zona din jur.

8 Guide to Control Panel Kumanda Paneli Kılavuzu Οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου Ghid pentru panoul de control a b c d e P Home Turns on/off printer. Returns to the top menu. When on the top menu, switches between Copy, Photos, Scan, and Fax mode. Changes the view of photos or crops the photos. Switches View PhotoEnhance n or ff. For details, see R & 12 Displays a preview of the selected images, or displays settings. Yazıcıyı açar/kapatır. Üst menüye döner. Üst menüdeyken, Kpy., Fotolar, Tara ve Fks modu arasında geçiş yapar. Fotoğrafların görünümünü değiştirir veya fotoğrafları kırpar. FotoZngnlştme Grn için n veya ff arasında geçiş yapar. Ayrıntılar için, bkz. R & 12 Seçili görüntülerin bir önizlemesini görüntüler veya ayarları görüntüler. Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον εκτυπωτή. Επιστρέφει στο ανώτερο μενού. Όταν βρίσκεστε στο ανώτερο μενού, πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της κατάστασης λειτουργίας Αντ., Φωτο., Σάρ. και Φαξ. Αλλάζει την προβολή φωτογραφιών ή περικόπτει τις φωτογραφίες. Αλλάζει την επιλογή Εμφάνιση PhotoEnhance μεταξύ των τιμών n και ff. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα R & 12 Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των επιλεγμένων εικόνων ή εμφανίζει τις ρυθμίσεις. Porneşte/preşte imprimanta. Revine la meniul principal. Din meniul principal, comută între modurile Copiere, Fotografii, Scanare şi Fax. Modifică vizualizarea fotografiilor sau trunchiază fotografiile. Comută Vizualizare ÎmbunătăţireFoto între valorile Activat sau Dezactivat. Pentru detalii, consultaţi R & 12 Afişează o previzualizare a imaginilor selectate sau afişează setările.

9 Control panel design varies by area. Kumanda paneli tasarımı bölgeye göre değişir. Ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Designul panoului de control variază în funcţie de zonă. f g h i j x l, u, r, d, K y +, - Displays detailed settings for each mode. Selects photos and menus. Cancels/returns to the previous menu. Sets the number of copies. Specifies the date/time or the number of copies, as well as fax numbers. Her bir modun ayrıntılı ayarlarını görüntüler. Fotoğrafları ve menüleri seçer. İşlemi iptal eder/önceki menüye geri döner. Kopya sayısını belirler. Tarihi/saati veya kopya sayısını ve aynı zamanda faks numaralarını belirtir. Εμφανίζει τις αναλυτικές ρυθμίσεις για κάθε κατάσταση λειτουργίας. Επιλέγει φωτογραφίες και μενού. Ακυρώνει/επιστρέφει στο προηγούμενο μενού. Ορίζει τον αριθμό των αντιγράφων. Καθορίζει την ημερομηνία/ώρα ή τον αριθμό των αντιγράφων, καθώς και τους αριθμούς φαξ. Afişează setările detaliate pentru fiecare mod. Selectează fotografiile şi meniurile. Anulează/Revine la meniul anterior. Setează numărul de copii. Specifică data/ora sau numărul de copii, precum şi numerele de fax.

10 k l m n o x y Displays last dialed number dialed. Enters a pause when entering or editing numbers. You can also use -. Displays speed dial list in Fax mode. Enters a back space when entering/editing numbers/ characters. Turns Auto Answer on/off. Enters a space when entering/editing numbers/characters. Starts copying/printing. Stops copying/printing/faxing or reset settings. Son çevrilen numarayı görüntüler. Numaraları girerken veya düzenlerken bir duraklama girer. Aynı zamanda - yi de kullanabilirsiniz. Faks modunda hızlı çevirme listesini görüntüler. Numaralar/ karakterler girerken/düzenlerken bir geri alma karakteri girer. tomatik Cevaplama yı açar/ kapatır. Numaralar/karakterler girerken/düzenlerken bir boşluk girer. Kopyalamayı/yazdırmayı başlatır. Kopyalamayı/yazdırmayı/faks göndermeyi durdurur veya ayarları sıfırlar. Εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που πληκτρολογήσατε. Εισαγάγει μια παύση κατά την καταχώρηση ή την επεξεργασία αριθμών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε -. Εμφανίζει τη λίστα των αριθμών της μνήμης στην κατάσταση λειτουργίας Φαξ. Διαγράφει τον τελευταίο χαρακτήρα κατά την καταχώρηση/ επεξεργασία αριθμών/χαρακτήρων. Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αυτόματη απάντηση. Εισαγάγει ένα κενό κατά την καταχώρηση/ επεξεργασία αριθμών/ χαρακτήρων. Ξεκινά την αντιγραφή/ την εκτύπωση. Διακόπτει την αντιγραφή/ εκτύπωση/αποστολή φαξ ή επαναφέρει τις ρυθμίσεις. Afişează ultimul număr apelat. Inserează o pauză la introducerea sau editarea numerelor. De asemenea, puteţi folosi -. Afişează lista de apelare rapidă în modul Fax. Inserează un spaţiu la introducerea/editarea numerelor/caracterelor. Activează/Dezactivează funcţia de răspuns automat. Inserează un spaţiu la introducerea/ editarea numerelor/caracterelor. Porneşte copierea/tipărirea. preşte copierea/tipărirea/ operaţiunile prin fax sau resetează setările. 10

11 Adjusting the Angle of the Panel Panelin Açısını Ayarlama Ρύθμιση της γωνίας του πίνακα Reglarea unghiului panoului Power Saving Function Güç Tasarrufu Fonksiyonu Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Funcţia de economisire a energiei To lower or close the panel, unlock by pulling the lever on the rear until it clicks, and then lower down. Simply lift the panel to raise it. Paneli alçaltmak veya kapatmak için, arkadaki kolu tık sesi çıkarana dek çekerek kilidi açın, ardından aşağı doğru alçaltın. Paneli yükseltmek için kaldırmanız yeter. Για να χαμηλώσετε ή να κλείσετε τον πίνακα, απασφαλίστε τον τραβώντας το μοχλό στο πίσω μέρος μέχρι να ακουστεί ένα κλικ και, έπειτα, κατεβάστε τον. Για να ανεβάσετε τον πίνακα, απλώς ανασηκώστε τον. Pentru a coborî sau a închide panoul, deblocaţi prin tragere pârghia din spate până se aude un clic şi apoi coborâţi-o. Ridicaţi panoul pentru a mări poziţia acestuia. After 13 minutes of inactivity, the screen turns black to save energy. Press any button (except P n) to return the screen to its previous state. 13 dakika boyunca kullanılmadıktan sonra, ekran enerji tasarrufu sağlamak üzere kararır. Ekranı önceki durumuna döndürmek için (P n dışında) herhangi bir tuşa basın. Μετά από 13 λεπτά αδράνειας, η οθόνη μαυρίζει για να εξοικονομήσει ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός του P n) για να επαναφέρετε την οθόνη στην προηγούμενή της κατάσταση. După 13 minute de inactivitate, ecranul devine negru pentru a economisi energie. Apăsaţi orice buton (cu excepţia butonului P n) pentru a readuce ecranul la starea anterioară. 11

12 Using the LCD Screen LCD Ekranı kullanma Χρήση της οθόνης LCD Utilizarea ecranului LCD a b c d e Press Copies + or - to set the number of copies for the selected photo. Press l or r to set the density. Press u or d to select the menu item. The highlight moves up or down. Press r to open the setting item list. Press l or r to change the photo displayed on the LCD screen. Seçilen fotoğrafın kopya sayısını ayarlamak için Copies + veya - ye basın. Yoğunluğu ayarlamak için l veya r düğmesine basın. Menü öğesini seçmek için u veya d düğmesine basın. Vurgulanan öğe yukarı veya aşağı hareket eder. Ayar öğesi listesini açmak için r düğmesine basın. LCD ekranda görüntülenen fotoğrafı değiştirmek için l veya r düğmesine basın. Πατήστε Copies ή τα κουμπιά + ή - για να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων για την επιλεγμένη φωτογραφία. Πατήστε l ή r για να ορίσετε την πυκνότητα. Πατήστε u ή d για να επιλέξετε το στοιχείο μενού. Η επιλογή μετακινείται επάνω ή κάτω. Πατήστε r για να ανοίξετε τη λίστα στοιχείων ρύθμισης. Πατήστε l ή r για να αλλάξετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Apăsaţi butoanele + sau de la Copies pentru a seta numărul de copii pentru fotografia selectată. Apăsaţi l sau r pentru a seta densitatea. Apăsaţi u sau d pentru a selecta elementul din meniu. Marcajul de evidenţiere urcă sau coboară. Apăsaţi r pentru a deschide lista elementelor pentru setare. Apăsaţi l sau r pentru a schimba fotografia de pe ecranul LCD. 12

13 The PhotoEnhance function automatically corrects color and improves the quality of your images. You can preview the adjusted images by pressing the button and changing View PhotoEnhance to n. When the Fix Red-Eye setting is set to n-this Photo or n-all Photos, the The icon is displayed on a cropped image. When the image is cropped, an icon is displayed. f icon is displayed. g In Fax mode and Copy mode, the ADF icon is displayed in the upper right of the LCD screen when there is a document in the automatic document feeder. FotoGeliştir fonksiyonu rengi otomatik olarak düzeltir ve görüntülerinizin kalitesini artırır. Ayarlanan görüntüleri basarak ve FotoZngnlştme Grn i n şeklinde değiştirerek önizleyebilirsiniz. Kır.Göz Düz. ayarı Aç - Bu foto veya Açık - Tüm foto. olarak ayarlandığında, simgesi görüntülenir. simgesi, kesilmiş bir görüntü üzerinde görüntülenir. Görüntü kesildiğinde, bir simgesi görüntülenir. düğmesine Faks modunda ve Kopyalama modunda, otomatik belge besleyicisinde bir belge olduğunda, ADF simgesi LCD ekranının üst sağ kısmında görüntülenir. Η λειτουργία PhotoEnhance διορθώνει αυτόματα το χρώμα και βελτιώνει την ποιότητα των εικόνων σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση των ρυθμισμένων εικόνων πατώντας το κουμπί και αλλάζοντας τη ρύθμιση Εμφάνιση PhotoEnhance σε n. Όταν η ρύθμιση Επ. κόκ. ματ. οριστεί σε Εν.- Αυτή η Φωτ. ή Εν.- Όλες οι Φωτ., εμφανίζεται το εικονίδιο. Το εικονίδιο εμφανίζεται σε μια εικόνα που έχει περικοπεί. Όταν η εικόνα έχει περικοπεί, εμφανίζεται το εικονίδιο. Στις καταστάσεις λειτουργίας Φαξ και Αντιγραφή, το εικονίδιο ADF εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης LCD όταν υπάρχει έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Funcţia ÎmbunătăţireFoto corectează automat culoarea şi îmbunătăţeşte calitatea imaginilor. Puteţi previzualiza imaginile ajustate apăsând butonul şi setând Vizualizare ÎmbunătăţireFoto la Activat. Când opţiunea Eliminare efect ochi roşii este setată la Activat - Această foto sau Activat - Toate foto, se afişează pictograma. Pictograma se afişează pe o imagine trunchiată. Când imaginea este trunchiată, se afişează pictograma. În modurile Fax şi Copiere, pictograma pentru ADF se afişează în partea din dreapta sus a ecranului LCD dacă există un document în alimentatorul automat de documente. 13

14 When you have more than 999 photos on your memory card, the LCD screen displays a message to let you select a group. Images are sorted by the date they were taken. To select and show images in a group, press u or d to select a group and then press K. To re-select a group or folder, select Setup, Select Location, and then select Group Select or Folder Select. h Bellek kartınızda 999 dan fazla fotoğrafınız olduğunda, bir grubu seçebilmeniz için LCD ekranı bir mesaj görüntüler. Görüntüler çekildikleri tarihe göre sıralanır. Bir grubun içinde görüntüler seçip göstermek ve bir grubu seçmek için u veya d düğmesine basın ve ardından K düğmesine basın. Bir grubu veya klasörü tekrar seçmek için, Ayar, Lokasyon Seç i seçin, ardından Grup Seçimi veya Klasör Seçimi ni seçin. Q The actual screen display may differ slightly from those shown in this guide. Gerçek ekran görüntüsü bu kılavuzda gösterilenlerden biraz farklı olabilir. Η πραγματική εμφάνιση της οθόνης ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τα στιγμιότυπα που εμφανίζονται σε αυτόν τον οδηγό. Afişajul efectiv de pe ecran poate diferi uşor de imaginile afişate în acest ghid. Όταν έχετε περισσότερες από 999 φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης σας, η οθόνη LCD εμφανίζει ένα μήνυμα, υποδεικνύοντάς σας να επιλέξετε μια ομάδα. Οι εικόνες ταξινομούνται βάσει της ημερομηνίας λήψης. Για επιλογή και εμφάνιση των εικόνων σε ομάδα, πατήστε u ή d για να επιλέξετε μια ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε K. Για επανεπιλογή μιας ομάδας ή φακέλου, επιλέξτε Ρύθμ., Επιλογή τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλ. ομάδας ή Επιλ. φακέλου. Dacă aveţi peste 999 de fotografii pe cardul de memorie, pe ecranul LCD va apărea un mesaj pentru a putea selecta un grup. Imaginile sunt sortate după data la care au fost realizate. Pentru a selecta şi afişa imaginile dintr-un grup, apăsaţi u sau d pentru a selecta un grup şi apoi apăsaţi K. Pentru a reselecta un grup sau un director, selectaţi Instalare, Selectare locaţie şi apoi selectaţi Selectare grup sau Selectare director. 14

15 Restarting Automatically after a Power Failure Bir Elektrik Kesintisinden sonra Yeniden Başlatma Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος Repornirea automată după întreruperea alimentării If the power supply fails while the printer is in fax standby mode or printing, it restarts automatically when the power is reconnected. The printer beeps for about two seconds. Eğer yazıcı faks bekleme modundayken veya yazarken güç kaynağında kesinti meydana gelirse, güç tekrar bağlandığında yazıcı otomatik olarak yeniden başlar. Yazıcı yaklaşık iki saniye boyunca bip sesi çıkartır. Αν παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος ενώ ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής φαξ ή εκτυπώνει, γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση όταν αποκατασταθεί η διακοπή. Ο εκτυπωτής ηχεί για περίπου δύο δευτερόλεπτα. Dacă se întrerupe alimentarea cu energie în timp ce imprimanta este în modul de aşteptare pentru fax sau tipăreşte, aceasta reporneşte automat la reconectarea alimentării cu energie. Imprimanta emite un sunet timp de aproximativ două secunde. c Do not put your hand inside the printer until the print head stopped moving. Yazdırma kafası hareket etmeyi durdurmadan önce elinizi yazıcının içine koymayın. Μην βάλετε το χέρι σας στο εσωτερικό του εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει να κινείται η κεφαλή εκτύπωσης. Nu introduceţi mâna în imprimantă până când capul de imprimare nu s-a oprit. 15

16 Q Restart is stopped if any of the buttons on the control panel are pressed before the LCD turns on. LCD açılmadan önce kumanda panelindeki düğmelerden herhangi birine basılırsa yeniden başlatma işlemi durdurulur. Η επανεκκίνηση διακόπτεται αν πατηθεί οποιοδήποτε από τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου προτού ανάψει η οθόνη LCD. Repornirea este întreruptă dacă se apasă unul dintre butoanele de pe panoul de control înainte de pornirea ecranului LCD. Q Depending on the circumstances before the power failure occurred, it may not restart. In this case, you can restart by pressing P n. Elektrik kesintisi meydana gelmeden önceki koşullara bağlı olarak yeniden başlamayabilir. Bu durumda, P n düğmesine basarak yeniden başlatabilirsiniz. Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν τη διακοπή ρεύματος, ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε εσείς να τον επανεκκινήσετε πατώντας P n. Este posibil ca imprimanta să nu repornească, în funcţie de împrejurările existente înainte de întreruperea alimentării cu energie. În acest caz, puteţi reporni imprimanta apăsând butonul P n. 16

17 Handling Media rtamın İşlenmesi Χειρισμός των μέσων Utilizarea suporturilor de tipărire 17

18 Selecting Paper Kağıt Seçimi Επιλογή χαρτιού Selectarea hârtiei The availability of special paper varies by area. Özel kağıdın bulunabilirliği bölgeye göre değişir. Η διαθεσιμότητα των ειδικών χαρτιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Disponibilitatea tipurilor speciale de hârtie variază în funcţie de zonă. If you want to print on this paper... Choose this Paper Type on the LCD screen Loading capacity (sheets) (a) Plain paper Plain Paper [12 mm] *¹ (b) Epson Premium Ink Jet Plain Paper (c) Epson Bright White Ink Jet Paper (d) Epson Matte Paper Heavyweight (e) Epson Photo Quality Ink Jet Paper (f) Epson Premium Glossy Photo Paper (g) Epson Premium Semigloss Photo Paper (h) Epson Photo Paper (i) Epson Ultra Glossy Photo Paper (j) Epson Glossy Photo Paper Plain Paper 80 Plain Paper 80 Matte 20 Matte 80 Prem.Glossy 20 Prem.Glossy 20 Photo Paper 20 Ultra Glossy 20 Photo Paper 20 *1 Paper with a weight of 64 to 90 g/m². Bu kağıda yazdırmak istiyorsanız... LCD ekrandan bu Kağıt Türü nü seçin Yükleme kapasitesi (sayfa) (a) Düz kağıt Düz Kağıt [12 mm] *¹ (b) Epson Premium Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Düz Kağıdı (c) Epson Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı (d) Epson Mat Kağıt - Ağır (e) Epson Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı (f) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı (g) Epson Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı (h) Epson Fotoğraf Kağıdı (i) Epson Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı Düz Kağıt 80 Düz Kağıt 80 Mat 20 Mat 80 Prem.Parlak 20 Prem.Parlak 20 Foto. Kağıdı 20 Ultra Parlak 20 (j) Epson Parlak Fotoğraf Kağıdı Foto. Kağıdı 20 *1 Ağırlığı 64 ile 90 g/m² arasında değişen kağıt. 18

19 Εάν θέλετε να εκτυπώσετε σε αυτό το χαρτί... Επιλέξτε αυτόν τον τύπο χαρτιού στην οθόνη LCD Χωρητικότητα τοποθέτησης (φύλλα) (a) Απλό χαρτί Απλό χαρτί [12 mm] *¹ (b) Epson Κοινό χαρτί Premium (c) Epson Χαρτί Bright White (d) Epson Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους (e) Epson Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινίρισμα (f) Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium (g) Epson Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium (h) Epson Φωτογραφικό χαρτί (i) Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra (j) Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Απλό χαρτί 80 Απλό χαρτί 80 Matte 20 Matte 80 Prem.Glossy 20 Prem.Glossy 20 Φωτ. χαρτί 20 Ultra Glossy 20 Φωτ. χαρτί 20 *1 Χαρτί με βάρος 64 έως 90 g/m². Dacă doriţi să tipăriţi pe acest tip de hârtie... Selectaţi acest tip de hârtie pe ecranul LCD Capacitate de încărcare (coli) (a) Hârtie simplă Hârtie simplă [12 mm] *¹ (b) Hârtie normală calitate premium pentru imprimantă cu jet de cerneală Epson (c) Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală Epson (d) Hârtie mată greutate mare Epson (e) Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală Epson (f) Hârtie foto lucioasă premium Epson (g) Hârtie foto semilucioasă premium Epson (h) Hârtie foto Epson (i) Hârtie foto ultralucioasă Epson (j) Hârtie foto lucioasă Epson Hârtie simplă 80 Hârtie simplă 80 Mată 20 Mată 80 Lucioasă prem. 20 Lucioasă prem. 20 Hârtie foto 20 Ultralucioasă 20 Hârtie foto 20 *1 Hârtie cu greutatea între 64 şi 90 g/m². If you want to print on this paper... (a) Plain paper (b) Epson Premium Ink Jet Plain Paper (c) Epson Bright White Ink Jet Paper (d) Epson Matte Paper Heavyweight (e) Epson Photo Quality Ink Jet Paper (f) Epson Premium Glossy Photo Paper (g) Epson Premium Semigloss Photo Paper (h) Epson Photo Paper (i) Epson Ultra Glossy Photo Paper (j) Epson Glossy Photo Paper 19

20 Loading Paper Kağıt Yükleme Τοποθέτηση χαρτιού Încărcarea hârtiei A B Q See the online User s Guide when using Legal size paper. Legal boyutta kağıt kullanırken çevrimiçi Kullanım Kılavuzu na bakın. Ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές Οδηγίες χρήστη για τη χρήση χαρτιού μεγέθους Legal. pen and slide out. Açın ve dışa doğru çekin. Ανοίξτε και σύρετε προς τα έξω. Deschideţi şi glisaţi în afară. pen. Açın. Ανοίξτε. Deschideţi. Consultaţi Ghidul utilizatorului online când folosiţi hârtie cu dimensiunea Legal. C D E F 20 Flip forward. İleriye doğru çevirin. Γυρίστε προς τα εμπρός. Înclinaţi în faţă. Pinch and slide. Parmaklarınızın arasında sıkıştırıp kaydırın. Πιάστε και σύρετε. Strângeţi şi glisaţi. Load printable side up. Yazdırılabilir kısım yukarı bakacak şekilde yükleyin. Τοποθετήστε την εκτυπώσιμη όψη προς τα πάνω. Încărcaţi cu faţa de tipărit în sus. Fit. Uydurun. Προσαρμόστε. Aliniaţi.

21 Q Do not load paper above the H arrow mark inside the edge guide. Kenar kılavuzunun içindeki H ok işaretinin üzerinden kağıt yüklemeyin. Μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από την ένδειξη βέλους H στο εσωτερικό του οδηγού πλευράς. Nu încărcaţi hârtie peste marcajul cu săgeată H din interiorul ghidajului lateral. G Flip back. Geriye doğru çevirin. Γυρίστε ανάποδα. Înclinaţi la loc. Q Align the edges of the paper before loading. Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını hizalayın. Ευθυγραμμίστε τις πλευρές του χαρτιού πριν από την τοποθέτηση. Aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca. Q Do not use paper with binder holes. Kenarı delikli kağıt kullanmayın. Μην χρησιμοποιείτε χαρτί με οπές βιβλιοδεσίας. Nu utilizaţi hârtie perforată. 21

22 Inserting a Memory Card Bir Bellek Kartı takma Τοποθέτηση κάρτας μνήμης Introducerea unui card de memorie A Insert one card at a time. Bir seferde bir kart takın. Τοποθετείτε μία κάρτα κάθε φορά. Introduceţi un singur card. B Check the light. Işığı kontrol edin. Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη. Verificaţi indicatorul luminos. c Do not try to force the card all the way into the slot. It should not be fully inserted. Kartı, yuvasının sonuna kadar itmeye çalışmayın. Tamamen itilmemelidir. Μην επιχειρήσετε να σπρώξετε με δύναμη την κάρτα μέχρι μέσα στη σχισμή. Δεν πρέπει να μπει τελείως μέσα. Nu încercaţi să forţaţi cardul până la capăt în slot. Cardul nu trebuie introdus complet. Removing a Memory Card A B Q Bir Bellek Kartını Çıkartma Αφαίρεση κάρτας μνήμης Scoaterea unui card de memorie Check the light. Işığı kontrol edin. Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη. Verificaţi indicatorul luminos. Remove. Çıkarın. Αφαιρέστε. Scoateţi. n Açık Αναμμένη Aprins Flashing Yanıp Sönüyor Αναβοσβήνει Intermitent 22

23 xd-picture Card xd-picture Card Type M xd-picture Card Type M+ xd-picture Card Type H SD Memory Card SDHC Memory Card MultiMediaCard MMCplus MMCmobile * Compact Flash Microdrive MMCmicro * minisd * minisdhc * *Adapter required *Bağdaştırıcı gerekli *Απαιτείται προσαρμογέας *Este necesar un adaptor. microsd * microsdhc * Memory Stick Memory Stick Pro MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo * Memory Stick Pro Duo * Memory Stick Pro-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo * Memory Stick Micro * c If the memory card needs an adapter then attach it before inserting the card into the slot, otherwise the card may get stuck. Bellek kartı için bir bağdaştırıcı gerekiyorsa kartı yuvasına takmadan önce bağdaştırıcıyı takın, aksi takdirde kart sıkışıp kalabilir. Εάν η κάρτα μνήμης απαιτεί προσαρμογέα, τοποθετήστε τον πριν από την εισαγωγή της κάρτας στην υποδοχή, διαφορετικά, η κάρτα ενδέχεται να κολλήσει. Dacă este necesar un adaptor pentru cardul de memorie, conectaţi adaptorul înainte de a introduce cardul în slot, pentru a evita blocarea cardului. 23

24 Placing riginals rijinalleri Yerleştirme Τοποθέτηση πρωτοτύπων Amplasarea originalelor Automatic Document Feeder (ADF) tomatik Belge Besleyicisi (ADF) Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Alimentator automat de documente (ADF) Usable originals Size A4/Letter/Legal Type Plain paper Weight 60 g/m² to 95 g/m² Capacity Kullanılabilir orijinaller Boyut 30 sheets or 3 mm or less (A4, Letter) /10 sheets (Legal) A4/Mektup/Knuni Tür Düz kağıt Ağırlık 60 g/m² ile 95 g/m² arası Kapasite 30 yaprak veya 3 mm veya daha az (A4, Mektup) /10 yaprak (Knuni) Πρωτότυπα που χρησιμοποιούνται Μέγεθος A4/Letter/Legal Τύπος Απλό χαρτί Βάρος 60 g/m² έως 95 g/m² Χωρητικότητα riginale de utilizat Dimensiune 30 φύλλα ή 3 mm ή λιγότερα (A4, Letter) /10 φύλλα (Legal) A4/Letter/Legal Tip Hârtie simplă Greutate 60 g/m² - 95 g/m² Capacitate 30 coli sau maximum 3 mm (A4, Letter) / 10 coli (Legal) c To prevent paper jams avoid the following documents. For these types, use the document table. Documents held together with paper clips, staples, and so on. Documents that have tape or paper stuck to them. Photos, HPs, or thermal transfer paper. Paper that is torn, wrinkled, or has holes. c Kağıt sıkışmalarını önlemek için, aşağıdaki belgelerden sakının. Bu türden belgeler için doküman tablasını kullanın. Kağıt ataşları, zımba telleri vs. ile birlikte tutturulmuş belgeler. Üzerlerine bant veya kağıt yapıştırılmış olan belgeler. Fotoğraflar, HP transparanları veya termal transfer kağıdı. Yırtılmış, kırışık veya delikler içeren kağıt. c Για να αποφύγετε την εμπλοκή χαρτιού, αποφύγετε τα ακόλουθα έγγραφα. Για αυτούς τους τύπους, χρησιμοποιήστε την επιφάνεια σάρωσης. Έγγραφα που συνδέονται με συνδετήρες, κλιπ συρραπτικού κ.ο.κ. Έγγραφα στα οποία υπάρχει κολλημένο σελοτέιπ ή χαρτί. Φωτογραφίες, HP ή θερμικό χαρτί. Χαρτί σκισμένο, τσαλακωμένο ή με οπές. c Pentru a preveni blocajele de hârtie, evitaţi folosirea următoarelor documente. Pentru aceste tipuri, utilizaţi panoul de scanare. Documente prinse cu agrafe, capse etc. Documente cu bandă sau hârtie lipită. Fotografii, hârtie pentru retroproiector sau hârtie de termotransfer. Hârtie ruptă, şifonată sau perforată. 24

25 A B C D Tap to even edges. Kenarları düzleştirmek hafifçe vurun. Ευθυγραμμίστε τις πλευρές. Aranjaţi marginile. pen. Açın. Ανοίξτε. Deschideţi. Slide. Kaydırın. Σύρετε. Glisaţi. Insert facing-up. Yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Τοποθετήστε την όψη προς τα πάνω. Introduceţi hârtia cu faţa în sus. E Fit. Uydurun. Προσαρμόστε. Aliniaţi. Q When you use the copy function with the automatic document feeder, the print settings are fixed at zoom - 100%, Paper Type -Plain Paper, and Paper Size - A4. The print out is cropped if you copy an original larger than A4. Kopyalama fonksiyonunu otomatik belge besleyicisi ile birlikte kullandığınızda, yazdırma ayarları %100 lük bir yakınlaştırma üzerine sabitleştirilir, Sayfa Tipi -Düz Kağıt ve Kağıt Boyutu - A4. A4 ten büyük bir orijinali kopyaladığınızda, çıktı kesilir. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αντιγραφής με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, οι ρυθμίσεις εκτύπωσης καθορίζονται σε ζουμ - 100%, Τύπ. χαρτ. -Απλό χαρτί και Μέγεθος χαρτιού - A4. Η εκτύπωση θα περικοπεί αν αντιγράψετε πρωτότυπο μεγαλύτερο από A4. Când utilizaţi funcţia de copiere cu ajutorul alimentatorului automat de documente, setările de tipărire sunt fixate la valoarea de zoom - 100%, Tip hârtie - hârtie simplă şi format hârtie - A4. Rezultatul tipărit este trunchiat în cazul în care copiaţi un original cu un format mai mare decât A4. 25

26 Document Table Doküman Tablası Επιφάνεια σάρωσης Panou de scanare A B Place face-down horizontally. Ön yüzü aşağı doğru yatay bakacak şekilde yerleştirin. Τοποθετήστε οριζόντια, με την όψη προς τα κάτω. Amplasaţi documentul în poziţie orizontală, cu faţa în jos. Fit to the corner. Köşeye uydurun. Προσαρμόστε στη γωνία. Aliniaţi documentul în colţ. Place photos 5 mm apart. Fotoğrafları 5 mm aralıklarla yerleştirin. Τοποθετήστε τις φωτογραφίες με απόσταση 5 mm. Amplasaţi fotografiile la 5 mm distanţă. Q You can reprint one photo or multiple photos of different sizes at the same time, as long as they are larger than mm. 30 x 40 mm den büyük olmaları kaydıyla, aynı anda bir fotoğrafı veya farklı boyutlardaki birkaç fotoğrafı yeniden yazdırabilirsiniz. Μπορείτε να εκτυπώσετε ταυτόχρονα μία φωτογραφία ή πολλές φωτογραφίες διαφορετικών μεγεθών, εφόσον είναι μεγαλύτερες από mm. Puteţi retipări una sau mai multe fotografii de dimensiuni diferite în acelaşi timp dacă au dimensiuni mai mari de mm. Q When there is a document in the automatic document feeder and on the document table, priority is given to the document in the automatic document feeder. tomatik belge besleyicisinde ve doküman tablasında bir belge bulunduğunda, öncelik otomatik belge besleyicisindeki belgeye verilir. Όταν υπάρχει έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων και στην επιφάνεια σάρωσης, δίνεται προτεραιότητα στο έγγραφο του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων. Dacă există un document în alimentatorul automat de documente şi pe panoul de scanare, se acordă prioritate documentului din alimentatorul automat de documente. 26

27 Copying Kopyalama Αντιγραφή Copierea 27

28 Copying Documents Belgeleri Kopyalama Αντιγραφή εγγράφων Copierea documentelor A R & 20 B R & 24 C Load paper. Kağıt yükleyin. Τοποθετήστε χαρτί. Încărcaţi hârtia. Place original horizontally. rijinali yatay olarak yerleştirin. Τοποθετήστε το πρωτότυπο οριζόντια. Amplasaţi originalul în poziţie orizontală. Select Copy. Kpy. yı seçin. Επιλέξτε Αντ. Selectaţi Copiere. D E F G Set the number of copies. Kopya sayısını belirleyin. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων. Setaţi numărul de copii. Select a color mode. Bir renk modu seçin. Επιλέξτε κατάσταση λειτουργίας χρώματος. Selectaţi un mod de culoare. Set the density. Yoğunluğu ayarlayın. Ορίστε την πυκνότητα. Setaţi densitatea. Proceed. İlerleyin. Συνεχίστε. Continuaţi. 28

29 H I J R & 33 Q Make sure you set the Paper Size and Paper Type. Sayfa Byt. unu ve Sayfa Tipi ni ayarladığınızdan emin olun. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει Μέγ. χαρτ. και Τύπ. χαρτ. Asiguraţi-vă că aţi setat valorile pentru Format hârtie şi Tip hârtie. Enter the copy setting menu. Kopya ayarı menüsüne girin. Μεταβείτε στο μενού ρύθμισης αντιγραφής. Accesaţi meniul de setări pentru copiere. Select Paper and Copy settings. Kağıt ve Kopya Ayarları nı seçin. Επιλέξτε Ρυθμ. χαρτιού και αντ. Selectaţi Setări hârtie şi copiere. Make the appropriate copy settings. Uygun kopya ayarlarını yapın. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις αντιγραφής. Efectuaţi setările de copiere corespunzătoare. K L Finish the settings. Ayarları tamamlayın. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις. Finalizaţi setările. Start copying. Kopyalamaya başlayın. Αρχίστε την αντιγραφή. Începeţi copierea. 29

30 Reprint/Restore Photos Fotoğrafları Yeniden Yazdır / Geri Yükle Επανεκτύπωση / Επαναφορά φωτογραφιών Retipărirea/ Restaurarea fotografiilor A R & 20 B R & 26 C Load paper. Kağıt yükleyin. Τοποθετήστε χαρτί. Încărcaţi hârtia. Place original horizontally. rijinali yatay olarak yerleştirin. Τοποθετήστε το πρωτότυπο οριζόντια. Amplasaţi originalul în poziţie orizontală. Select Copy. Kpy. yı seçin. Επιλέξτε Αντ. Selectaţi Copiere. D E F G 30 Enter the copy setting menu. Kopya ayarı menüsüne girin. Μεταβείτε στο μενού ρύθμισης αντιγραφής. Accesaţi meniul de setări pentru copiere. Select Copy/Restore Photos. Foto. Kopyala/Geri Al ı seçin. Επιλέξτε Αντ./Αποκατ. Φωτο. Selectaţi Copiere/Restabilire foto. Select n or ff. n u veya ff u seçin. Επιλέξτε n ή ff. Selectaţi Activat sau Dezactivat. Proceed. İlerleyin. Συνεχίστε. Continuaţi.

31 H Q If you scanned two photos, repeat step 8 for the second photo. I J İki fotoğraf taradıysanız, ikinci fotoğraf için 8. adımı tekrarlayın. Αν έχετε σαρώσει δύο φωτογραφίες, επαναλάβετε το βήμα 8 για τη δεύτερη φωτογραφία. Set the number of copies. Kopya sayısını belirleyin. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων. Setaţi numărul de copii. Dacă aţi scanat două fotografii, repetaţi pasul 8 pentru a doua fotografie. Proceed. İlerleyin. Συνεχίστε. Continuaţi. Enter the copy setting menu. Kopya ayarı menüsüne girin. Μεταβείτε στο μενού ρύθμισης αντιγραφής. Accesaţi meniul de setări pentru copiere. K L R & 33 Q Make sure you set the Paper Size and Paper Type. M Sayfa Byt. unu ve Sayfa Tipi ni ayarladığınızdan emin olun. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει Μέγ. χαρτ. και Τύπ. χαρτ. Asiguraţi-vă că aţi setat valorile pentru Format hârtie şi Tip hârtie. Proceed. İlerleyin. Συνεχίστε. Continuaţi. Make the appropriate print settings. Uygun yazdırma ayarlarını yapın. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Efectuaţi setările de tipărire corespunzătoare. Finish the settings. Ayarları tamamlayın. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις. Finalizaţi setările. 31

32 N Start copying. Kopyalamaya başlayın. Αρχίστε την αντιγραφή. Începeţi copierea. 32

33 Copy Mode Menu List Kpy. Modu Menü Listesi Λίστα μενού κατάστασης λειτουργίας Αντ. Lista meniului pentru modul Copiere EN R & 34 TR R & 34 EL R & 35 R R & 35 33

34 EN x Print settings for Copy Mode Paper and Copy settings Copy/Restore Photos Copy Layout Wizard Layout Reduce/Enlarge Paper Size Paper Type Document Type Quality Expansion *² Paper and Copy settings Maintenance R & 72 Problem Solver With Border, Borderless *¹, 2-up Copy Actual, Auto Fit Page, 10 15cm->A4, A4->10 15cm, >10 15, >13 18, A5->A4, A4->A5 A4, 13 18(5 7in), 10 15cm(4 6in), A5 Plain Paper, Ultra Glossy, Prem. Glossy, Glossy, Photo Paper, Matte Text, Text & Image, Photo Draft, Standard Quality, Best Standard, Medium, Minimum Paper Size Paper Type Borderless Expansion *² Filter *1 Your image is slightly enlarged and cropped to fill the sheet of paper. Print quality may decline in the top and bottom areas of the printout, or the area may be smeared when printing. *2 Select the amount the image is expanded when printing Borderless photos. TR x Kopyalama Modu için Yazdırma ayarları Kağıt ve Kopya Ayarları Foto. Kopyala/ Geri Al Kopya Düzen Sih. Dnm. Yknlş Sayfa Byt. Sayfa Tipi Doküman Kalite Gnşlme *² Kağıt ve Kopya Ayarları Bakım R & 72 Problem Çözücü Bordürlü, Bordürsüz *¹, 2-up Kpy Fiili, to. Ayr. Syf., 10 15cm->A4, A4->10 15cm, 13 18cm->10 15cm, 10 15cm->13 18cm, A5->A4, A4->A5 A4, (5x7 inç), 10 15cm (4x6 inç), A5 Düz Kağıt, Ultra Parlak, Prem.Parlak, Parlak, Foto. Kağıdı, Mat Tekst, Grafikler, Foto Tslk, Standart Kalite, Eiyi Standart, rta, Minimum Sayfa Byt. Sayfa Tipi Bordürsüz Gnşlme *² Filtre *1 Görüntünüz, kağıdı dolduracak şekilde hafifçe genişletilmiş ve kesilmiştir. Çıktının üst ve alt bölümlerinde yazdırma kalitesi düşebilir veya yazdırma sırasında alan lekeli olabilir. *2 Bordürsüz fotoğrafları yazdırırken görüntünün genişleme miktarını seçin. 34

35 EL x Ρυθμίσεις για την κατάσταση λειτουργίας αντιγραφής Ρυθμ. χαρτιού και αντ. Αντ./Αποκατ. Φωτο. Οδηγός αντ. διάτ. Διάταξ. Με περίγρ., Χωρίς περ. *¹, Αντ. 2 σε 1 Ζουμ Μέγ. χαρτ. Τύπ. χαρτ. Έγγραφο Ποιότ. Επέκταση *² Συντήρηση R & 72 Επιλυτής προβλημ. Ρυθμ. χαρτιού και αντ. Πραγμ., Αυτ.Προσ.σελ., 10 15cm->A4, A4->10 15cm, 13 18cm->10 15cm, 10 15cm->13 18cm, A5->A4, A4->A5 A4, 13 18(5 7in), 10 15cm(4 6in), A5 Απλό χαρτί, Ultra Glossy, Prem.Glossy, Glossy, Φωτ. χαρτί, Matte Κείμ., Γραφικά, Φωτο. Πρόχ., Κανονική Ποιότ., Βέλτ. Κανονικό, Μεσαίο, Ελάχ. Μέγ. χαρτ. Τύπ. χαρτ. Χωρίς περ. Επέκταση *² Φίλτρο *1 Η εικόνα σας μεγεθύνεται ελαφρώς και περικόπτεται ώστε να ταιριάζει στο φύλλο χαρτιού. Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να είναι χειρότερη στο πάνω και στο κάτω μέρος του εκτυπωμένου αντιγράφου, ή μπορεί να δημιουργηθεί μουντζούρα κατά την εκτύπωση. *2 Επιλέξτε την ποσότητα επέκτασης της εικόνας κατά την εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώριο. R x Setările de tipărire pentru modul Copiere Setări hârtie şi copiere Copiere/ Restabilire foto Expertul Aspect copie Aspect Redimensionare Format hârtie Tip hârtie Document Calitate Extins *² Setări hârtie şi copiere Întreţinere R & 72 Depanare Cu margini, Fără margini *¹, 2 copii pe pagină Actual, Adaptare automată la pagină, cm->a4, A4->10 15 cm, >10 15, >13 18, A5->A4, A4->A5 A4, cm(5x7 in), cm(4x6 in), A5 Hârtie simplă, Ultralucioasă, Lucioasă prem., Lucioasă, Hârtie foto, Mată Text, Grafice, Foto Schiţă, Calitate standard, Cel mai bun Standard, Mediu, Minimum Format hârtie Tip hârtie Fără margini Extins *² Filtru *1 Imaginea este uşor mărită şi trunchiată pentru a umple coala de hârtie. Calitatea tipăririi poate fi mai redusă în partea de sus şi de jos a paginii tipărire sau zona poate fi pătată în timpul tipăririi. *2 Selectaţi valoarea pentru extinderea imaginii când tipăriţi fotografii fără margini. 35

36 36

37 Photos Mode Fotolar Modu Κατάσταση λειτουργίας Φωτο. Modul Fotografii 37

38 Printing Photos Fotoğraf Yazdırma Εκτύπωση φωτογραφιών Tipărirea fotografiilor A R & 20 B R & 22 C Load photo paper. Fotoğraf kağıdını yükleyin. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί. Încărcaţi hârtia foto. Insert a memory card. Bir bellek kartı takın. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης. Introduceţi un card de memorie. Select Photos. Fotolar ı seçin. Επιλέξτε Φωτο. Selectaţi Fotografii. D E F Q To select more photos, repeat steps 5 and 6. Daha fazla fotoğraf seçmek için 5 ve 6. adımları tekrarlayın. Για να επιλέξετε περισσότερες φωτογραφίες, επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6. Select View and Print Photos. Foto. Görntle. ve Bast. seceneğini tercih edin. Επιλέξτε Προβ.και Εκτ. Φωτο. Selectaţi Vizualizare şi tipărire foto. Select a photo. Bir fotoğraf seçin. Επιλέξτε μια φωτογραφία. Selectaţi o fotografie. Set the number of copies. Kopya sayısını belirleyin. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων. Setaţi numărul de copii. Pentru a selecta mai multe fotografii, repetaţi paşii 5 şi 6. 38

39 G H I R & 48 Q Make sure you set the Paper Size and Paper Type. Sayfa Byt. unu ve Sayfa Tipi ni ayarladığınızdan emin olun. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει Μέγ. χαρτ. και Τύπ. χαρτ. Asiguraţi-vă că aţi setat valorile pentru Format hârtie şi Tip hârtie. Enter the print setting menu. Yazdırma ayarları menüsüne girin. Μεταβείτε στο μενού ρύθμισης εκτύπωσης. Accesaţi meniul de setări pentru tipărire. Select Print Settings. Baskı Ayarları nı seçin. Επιλέξτε Ρυθμίσ. Εκτ. Selectaţi Setări tipărire. Select appropriate print settings. Uygun baskı ayarlarını seçin. Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Selectaţi setările de tipărire corespunzătoare. Q To adjust photos, press x and make the appropriate settings. R & 48 Fotoğraflar ayarlamak için x düğmesine basın ve uygun ayarları yapın. R & 48 Για τη ρύθμιση των φωτογραφιών, πατήστε x και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. R & 48 Pentru a ajusta fotografiile, apăsaţi x şi efectuaţi setările corespunzătoare. R & 48 J Start printing. Yazdırmaya başlayın. Ξεκινήστε την εκτύπωση. Începeţi tipărirea. Q After step 5, you can crop and enlarge your photo. Press and make the settings. 5. adımın ardından fotoğrafınızı kesebilir ve büyütebilirsiniz. simgesine basıp ayarları yapın. Μετά το βήμα 5, μπορείτε να περικόψετε και να μεγεθύνετε τη φωτογραφία σας. Πατήστε και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις. După pasul 5, puteţi trunchia şi mări fotografia. Apăsaţi şi efectuaţi setările. 39

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - bilgisayarsız kullanım için -

Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - bilgisayarsız kullanım için - TR EL RO Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Bu Kılavuz

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için - EN TR EL Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - About This Guide

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής)

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Σελίδα 1 από 5 Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Οδηγίες ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Πίνακας ελέγχου...4 Χειρισμός χαρτιού Επιλογή χαρτιού...7

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Εισαγωγή Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Προσωπικές πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη... 4 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Σμίκρυνση ή μεγέθυνση εικόνας αντιγράφου 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή. 2. Πατήστε το κουμπί Σμίκρυνση/Μεγέθυνση. 3. Επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικής λειτουργίας

Οδηγός βασικής λειτουργίας Προϊόν όλα σε ένα Οδηγός βασικής λειτουργίας Οδηγίες ασφαλείας.............................. 3 Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας........................... 3 Προειδοποιήσεις, Προσοχή και Σηµειώσεις.................

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция

Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция Lütfen bilgisayarınızdan yazdırma ve tarama yapmanız için hazırlanmış, CD den yüklenen

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP DeskJet 2130 series... 1 2 Έναρξη χρήσης... 3 Εξαρτήματα του εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινές ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band Οδηγός χρήσης AE6000 Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band a Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά 1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου Wi-Fi Protected Setup

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα Windows 1. Από το μενού Αρχείο της εφαρμογής λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες 1. Στο μενού File (Αρχείο) του προγράμματος λογισμικού, κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Windows

Οδηγός Χρήσης για Windows Οδηγός Χρήσης για Windows Περιεχόμενα Γρήγορο ξεκίνημα... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού... 1 Χρήση του Εικονιδίου στην Περιοχή Ειδοποιήσεων... 6 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... 8 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP DeskJet 3630 series... 1 2 Έναρξη χρήσης... 3 Εξαρτήματα του εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινές ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται Ξεκινήστε εδώ 1 Χρήστες με καλώδιο USB : Μη συνδέετε το καλώδιο USB έως ότου αυτό σας ζητηθεί. Οι οδηγίες για ενσύρματη και ασύρματη εγκατάσταση παρέχονται μετά από τις οδηγίες για σύνδεση USB. 2 Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Πού µπορείτε να βρείτε πληροφορίες

Πού µπορείτε να βρείτε πληροφορίες Πού µπορείτε να βρείτε πληροφορίες Εγκατάσταση Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή σας. Περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 6 COMPANY ONE (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ).

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 6 COMPANY ONE (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). ΜΑΘΗΜΑ 9 ο ΕΚΘΕΣΕΙΣ Α. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ Ο ΗΓΟ 1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 6 COMPANY ONE (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). 2. ΠΑΤΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή...2 Τα µέρη της συσκευής... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Χειρισµός του χαρτιού...4 Επιλογή χαρτιού... 4 Τοποθέτηση χαρτιού... 4 Χειρισµός ενός CD/DVD...6 Τοποθέτηση ενός CD/DVD...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4600 series. Βοήθεια Windows

HP Photosmart C4600 series. Βοήθεια Windows HP Photosmart C4600 series Βοήθεια Windows HP Photosmart C4600 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart C4600 series...3 2 Γνωριµία µε το HP Photosmart Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη Εισαγωγή Η Διαχείριση Πλήκτρων Μacro αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό εφαρμογής της ταμπλέτας. Χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή Πλήκτρων Μacro, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4671-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4671-00 EL NPD4671-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4676-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4676-00 EL NPD4676-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4966-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4966-00 EL NPD4966-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP Άνοιγμα συσκευασίας και hardware setup Η συσκευασία του duplicator i3 δείχνει πόσο προσεκτικά έχει πακεταριστεί για εσάς! Ελπίζουμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Εγκατάσταση λογισμικού Σημείωση για τη σύνδεση USB: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση. Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί δοχείων μελανιού

Κωδικοί δοχείων μελανιού Βασικός οδηγός Κωδικοί δοχείων μελανιού BK C M Y Μαύρο Κυανό Ματζέντα Κίτρινο T6641 T6642 T6643 T6644 http://www.epson.eu/pageyield Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των δοχείων μελανιού της Epson,

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών. Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν.

Οδηγός βασικών λειτουργιών. Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν. ip3600 series Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο Стр. 1 из 389 стр. Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου MC-2615-V1.00 Οδηγός βασικών λειτουργιών Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

350 Series. Οδηγός χρήσης

350 Series. Οδηγός χρήσης 350 Series Οδηγός χρήσης Ιούλιος 2006 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών. Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν.

Οδηγός βασικών λειτουργιών. Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν. ip4600 series Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο Стр. 1 из 421 стр. Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου MC-2991-V1.00 Οδηγός βασικών λειτουργιών Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα