ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Εκπαιδευτι κό κ.λπ. προσωπικό των μαθητικών κατασκηνώ σεων Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής απόφασης 4424/721/ Καθεστώτα Ενισχύ σεων της Προγραμματικής Περιόδου για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Δ4 (1) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Εκπαιδευτικό κ.λπ. προσωπικό των μαθητικών κατασκηνώσεων H YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1787/39 (ΦΕΚ 231/Α ) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας μαθητικών συσσιτίων και μαθητικών εξοχών» 2. Την αρ / ( ΦΕΚ 631/Β ) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των μαθητικών συσσιτίων και εξοχών». 3. Την αριθμ. 1/2010 πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (ΚΕΜΚΦ), με την οποία αποφασίστηκε: η λειτουργία των μαθητικών κατασκηνώσεων αρμο διότητας ΥΠΕΠΘ σε όλη τη χώρα, οι κατασκηνωτικές περίοδοι κατά το καλοκαίρι του 2010, στις οποίες θα φιλοξενηθούν μαθητές από τη χώρα μας και την Κύπρο ηλικίας 6 έως 12 ετών, και η καταβολή ωρών υπερωριακής αποζημίωσης 78 εκ παιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης, για το καλοκαίρι Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ,8 για το έτος 2010 η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 5297 του ΕΦ του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 5. Το γεγονός ότι θα απαιτηθούν συνολικά ώρες υπερωριακής εργασίας και αντίστοιχα υπερωριακής αποζημίωσης των αναφερομένων υπαλλήλων πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους, για την διοικητική οργάνωση και προετοιμασία των κατασκηνωτικών χώρων των μαθητικών κατασκηνώσεων για το καλοκαίρι Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003,(Α 297) αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας ωρών σε 78 εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης, που θα εργαστούν υπερωριακά πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, για την διοικητική οργάνωση και προετοιμασία των κατασκηνωτικών χώρων των μα θητικών κατασκηνώσεων για τη θερινή περίοδο 2010 προκειμένου να φιλοξενηθούν οι μαθητές σε συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας, σύμφωνα με την κατάσταση κα τανομής και αποζημίωσης ως ακολούθως: α) σε οκτώ (8) προϊσταμένους Δ/νσεων ή Γραφείων Π/θμιας Εκπ/σης προέδρων Επιτροπών Μαθητικών Κα τασκηνώσεων και Φιλοξενίας (ΕΜΚΦ) με 20 ώρες στον καθένα για κάθε κατασκηνωτική περίοδο. β) σε οκτώ (8) γραμματείς των ΕΜΚΦ με 20 ώρες στον καθένα για κάθε κατασκηνωτική περίοδο. γ) σε εξήντα δύο (62) εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης μαθητικών κατασκηνώ σεων με 20 ώρες στον καθένα για κάθε κατασκηνωτική περίοδο σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 2. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης για εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες θα γίνει ως ακολούθως: α) 14 ώρες για απογευματινή εργασία μέχρι 22ας ώρας β) 2 ώρες για νυχτερινή εργασία από 22ας μέχρι 6ης πρωινής ώρας γ) 2 ώρες για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων από 6ης πρωινής μέχρι 6ης πρωινής δ) 2 ώρες για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων από 22ας μέχρι 6ης πρωινής της επόμενης μέρας. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολο γισμό των οικείων ΕΜΚΦ οικονομικού έτους 2010 που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των κατασκηνώσεων. 3. Ο υπολογισμός της ωριαίας αποζημίωσης καθενός θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα 2 της αριθμ. 2/12540/ 0022/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης του μέσα στο 24ωρο και το ΜΚ που κατέχει. 4. Η απόφαση ισχύει από (ημερομηνία έναρ ξης των εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία των κα τασκηνώσεων).

2 14766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ 5360 (2) Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής από φασης 4424/721/ Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελ λάδας (ΠΑΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 37 του ν. 3614/2007 (Α 267) 2. Της με αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας », όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιή σεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφασης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ. 3. Της με αριθ / (ΦΕΚ 1886/Β/ ) Κοινής Υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ει δικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ Π, η οποία μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, και με την οποία της ανατίθενται επιπρόσθετες αρμοδιότητες εφαρμογής μέτρων του ΠΑΑ , όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Της υπ αριθ. 8932/ (ΦΕΚ 2153/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγ χου του ΠΑΑ , όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Της με αριθ. 9828/ απόφασης του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτι κής Ανάπτυξης, που μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α /2010), όπως ισχύει κάθε φορά. 6. Της υπ αριθ / (ΦΕΚ 327/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ Της με αριθμό 4424/721/ (ΦΕΚ 772/Β / ) Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονο μίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Καθεστώτα Ενισχύ σεων της Προγραμματικής Περιόδου για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) και ιδιαίτερα του άρθρου 25 παρ. 1 αυτής με το οποίο εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της. 8. Ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζει: Άρθρο 1 Υποβολή των επενδυτικών σχεδίων 1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι των μέτρων/δράσεων της Κ.Υ.Α. 4424/721/ υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης φάκελο υποψηφιότητας στον Φορέα Εφαρμογής ή σε άλλο οριζόμενο στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ ροντος των Μέτρων φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 4424/721/ Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος αποστέλλει ταχυδρο μικώς με συστημένη επιστολή/ή ειδικό ταχυδρομείο ή υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής τα εξής: α) ένα σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», ο οποίος περιέχει την υπογεγραμμένη έντυπη αίτηση ενίσχυσης φάκελο υποψηφιότητας μαζί με ένα αντί γραφο σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και β) ένα δεύτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», ο οποίος περιέχει αντίγραφα του συνόλου των απαιτού μενων δικαιολογητικών καθώς και ένα αντίγραφο της αίτησης ενίσχυσης φακέλου υποψηφιότητας σε ηλε κτρονική μορφή. Επί των σφραγισμένων φακέλων με τις ενδείξεις «ΠΡΩ ΤΟΤΥΠΟ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» επικολλάται έντυπο, στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής: το ονομα τεπώνυμο ή η επωνυμία του υποψήφιου δικαιούχου, ο τίτλος του προτεινόμενου έργου, το Μέτρο/δράση για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης, ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου και η αντί στοιχη Δημόσια Δαπάνη, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η Περιοχή (Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα) στην οποία θα γίνει η επένδυση. 3. Για την περίπτωση υποβολής της αίτησης ενίσχυ σης φακέλου υποψηφιότητας και ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, θα υπάρξει ανα λυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με την εν λόγω διαδικασία στους ενδιαφερόμενους, στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στο δικτυακό τόπο του ΠΑΑ «www.agrotikianaptixi.gr». 4. Ο Φορέας Εφαρμογής με το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας γνωστοποιεί τον αριθμό των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν ανά Μέτρο και το ύψος του προϋπολογι σμού αυτών, μέσω ανακοίνωσης αναρτημένης στην ιστο σελίδα του Π.Α.Α (www.agrotikianaptixi.gr). Άρθρο 2 Αξιολόγηση και έγκριση επενδυτικών σχεδίων 1. Με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής, ορίζονται αξιο λογητές εισηγητές για την εξέταση των αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας ως προς την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής, την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής, όπως αυτά καθορίζονται στους Οδηγούς Υλοποίησης Πράξεων Ενίσχυσης (Οδηγούς Εφαρμογής) και στους Φακέλους Υποψηφιότητας του κάθε Μέτρου. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάθε επεν δυτικού σχεδίου, ο αξιολογητής εισηγητής συντάσσει δελτίο αξιολόγησης εισηγητική έκθεση σχετική με την δυνατότητα υπαγωγής ή μη της αίτησης ενίσχυσης στα καθεστώτα ενισχύσεων του Άξονα 3 του Π.Α.Α.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εισήγηση γίνεται στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 4424/721/ Η πρώτη συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής πραγματοποιείται άμεσα και ανάλογα με την ετοιμότητα εισήγησης του Φορέα Εφαρμογής. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή μπορεί να αναβάλλει την εξέταση κάποιων αιτήσεων ενίσχυσης για επόμενη συ νεδρίαση, όταν διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι διε ρεύνησης στοιχείων της αίτησης για τα οποία καλείται ο υποψήφιος δικαιούχος να προσκομίσει διευκρινιστικά στοιχεία. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την εισηγητική έκθεση του αξιολογητή εισηγητή και απορ ρίπτει ή αποδέχεται αυτήν ως έχει ή τροποποιημένη, με αιτιολογημένο πρακτικό της. 3. Το έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής συνίσταται στα εξής: α) βαθμολογεί τις αιτήσεις ενίσχυσης για τις οποίες δεν συντρέχει κριτήριο αποκλεισμού, β) συντάσσει κατάλογο των αιτήσεων ενίσχυσης που απορρίφθηκαν γιατί εμπίπτουν σε κάποιο ή κάποια από τα κριτήρια αποκλεισμού, συνοδευόμενο από σχετική τεκμηρίωση. Τα πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής διαβιβάζο νται στον Φορέα Εφαρμογής. 4. Ο Φορέας Εφαρμογής αποστέλλει επί αποδείξει: α) στους υποψήφιους δικαιούχους έγγραφο κατ αρ χήν έγκρισης συναρτήσει της βαθμολογίας τους και των διαθέσιμων πιστώσεων, με το οποίο καλούνται να υποβάλουν δήλωση αποδοχής του επενδυτικού τους σχεδίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γνωμοδοτι κής επιτροπής για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, καθώς και τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά. β) στους υποψήφιους δικαιούχους για τους οποίους συντρέχει λόγος απόρριψης, έγγραφο με το οποίο τους γνωστοποιούνται οι λόγοι απόρριψης καθώς και η δυνατότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υποβολής των αντιρρήσεων τους εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, στον Φορέα Εφαρμο γής. Οι προσφυγές που υποβάλλονται εξετάζονται από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 4424/721/ Εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλα βής του εγγράφου κατ αρχήν έγκρισης τους οι υπο ψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν εις διπλούν στον Φορέα Εφαρμογής: i) δήλωση αποδοχής του επενδυτικού τους σχεδίου σε όρους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ii) τα δικαιολογητικά (σε πρωτότυπο και αντίγραφο) όπως προσδιορίζονται στο έγγραφο κατ αρχήν έγκρι σης τους. Είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης υποβο λής των ανωτέρω δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τους δυο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από τον υποψήφιο του ανω τέρω εγγράφου. Η παράταση χορηγείται μόνο κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του υποψηφίου, το οποίο υποβάλλεται μαζί με την δήλωση αποδοχής στον Φορέα Εφαρμογής και εξετάζεται από αυτόν. Μη συμμόρφωση προς τους παραπάνω όρους, σημαί νει μη έγκριση του επενδυτικού σχεδίου στο σχετικό μέτρο/δράση του Άξονα Ο Φορέας Εφαρμογής με την ολοκλήρωση της υπο βολής των απαιτούμενων στοιχείων προωθεί Σχέδιο απόφασης Έγκρισης Πράξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου για την έγκριση του δικαιούχου. Με την έκδοση της απόφασης έγκρισης πράξης αναλαμβά νεται η δέσμευση για την καταβολή των ενισχύσεων. 7. Ο Φορέας Εφαρμογής δημοσιοποιεί τον κατάλογο των δικαιούχων που εγκρίνονται στα πλαίσια των Προ σκλήσεων των καθεστώτων ενίσχυσης της παρούσας, τους τίτλους των πράξεων και τις νομικές δεσμεύσεις αυτών, μέσω ανακοίνωσης αναρτημένης στην ιστοσελί δα του Π.Α.Α (www.agrotikianaptixi.gr). Άρθρο 3 Παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων 1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων αφορά στην πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του δικαιούχου. Η παρακολούθηση γίνεται από τον Φορέα Εφαρμογής με την συνδρομή Επιτροπών Παρακολούθη σης, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση των διοικητικών οργάνων των Υποστηρικτικών Μηχανισμών του άρθρου 19 της ΚΥΑ 4424/721/ Στην συγκρότηση τους λαμ βάνεται υπόψη η φύση του υπό παρακολούθηση έργου, οι κατηγορίες μέτρων και δράσεων, κ.λπ. Η σύνθεση των επιτροπών κοινοποιείται στον Φορέα Εφαρμογής. 2. Με την υλοποίηση κάθε φάσης του επενδυτικού του σχεδίου, ο δικαιούχος καταθέτει στην Επιτροπή Παρα κολούθησης, αίτηση πληρωμής. Η Επιτροπή Παρακολού θησης υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της αίτησης του, να προβεί σε επί σκεψη στον τόπο της επένδυσης, ώστε να πιστοποιήσει την πρόοδο των εργασιών («φυσικό αντικείμενο») και του προϋπολογισμού («οικονομικό αντικείμενο») σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του δικαιούχου. 3. Κατά την επιτόπια μετάβαση οι Επιτροπές Παρα κολούθησης καταγράφουν αναλυτικά τις ποσότητες των εργασιών, υπηρεσιών και εξοπλισμού που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο του έργου, καθώς και το κόστος αυτών και τις συγκρίνουν με τις προβλεπόμενες στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Εάν η τεχνική περιγραφή του έργου στην εγκεκριμένη μελέτη δεν είναι αρκετά αναλυτική ώστε να επιτρέπει τη σύγκριση αυτή, η Επιτροπή αναζη τά τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία στις προσφορές που υπάρχουν στην εγκεκριμένη μελέτη ή σε άλλα στοιχεία της αγοράς. Δαπάνες εργασιών, υπηρεσιών και εξο πλισμού που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας δεν θεωρούνται επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. 4. Μετά την επιτόπια μετάβαση στο έργο, οι Επιτρο πές Παρακολούθησης ελέγχουν τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζουν οι δικαιούχοι όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Ο έλεγχος γίνεται μόνον επί των πρωτότυπων παραστατικών και αυτά που τε λικώς γίνονται αποδεκτά επιλέξιμα σφραγίζονται με ευθύνη της Επιτροπής με ειδική σφραγίδα που φέρει την ένδειξη «Υποβλήθηκε για ενίσχυση στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Π.Α.Α », προκειμένου εν συνεχεία να αναπαραχθούν σε φωτοαντίγραφα.

4 14768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Οι διαπιστώσεις παρατηρήσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης μετά την επιτόπια μετάβαση και τον διοικητικό έλεγχο, αποτυπώνονται σε σχετικό πρακτικό προόδου εργασιών (υπόδειγμα του οποίου διατίθεται από τον Φορέα Εφαρμογής). Οι Επιτροπές διαβιβάζουν στον Φορέα Εφαρμογής, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος πληρωμής από τον δικαιούχο, τα πρακτικά προόδου ερ γασιών μαζί με φωτοαντίγραφα των παραστατικών της προηγούμενης παραγράφου συνοδευόμενα από Υπεύθυ νη Δήλωση του δικαιούχου σύμφωνα με τον Ν.2690/99, άρθρο 11, παρ. 2, όπου: α) αναφέρονται λεπτομερώς τα συνημμένα παραστατικά και β) βεβαιώνεται το ακριβές των στοιχείων τους καθώς και το γεγονός ότι είναι εξοφλημένα. Σε περίπτωση που ο φάκελος των δικαιο λογητικών δεν είναι πλήρης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, ή/και ο δικαιούχος δεν πα ρέχει όλα τα στοιχεία ή τις διευκρινίσεις που τυχόν του έχουν ζητηθεί, η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης για την συγκεκριμένη φάση υλοποίησης του έργου ανα στέλλεται, έως την τακτοποίηση των ανωτέρω και την επανυποβολή του φακέλου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας (αποδεδειγμένη αναγκαιότητα τροποποί ησης του επενδυτικού σχεδίου). Τέλος, αν κατά την πα ρακολούθηση της υλοποίησης προκύψουν παρατυπίες οι οποίες επισείουν την αναστολή της χρηματοδότησης της πράξης, αυτές αποτυπώνονται στο πρακτικό προό δου εργασιών ώστε να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων. 6. Τα πρακτικά των Επιτροπών Παρακολούθησης λαμ βάνονται υπόψη από τον Φορέα Εφαρμογής μαζί με άλλα στοιχεία (πορίσματα ελέγχων, κ.λπ.), προκειμένου αυτός να προβεί στην αναγνώριση εκκαθάριση της δαπάνης για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορί ζεται από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ). 7. Για τις επενδύσεις για τις οποίες ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται έως , απαιτείται μια (1) επίσκεψη στον τόπο της επένδυσης, η οποία θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Πα ρακολούθησης με την υποβολή της σχετικής αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο. 8. Η καταβολή της τελικής δόσης της οικονομικής ενίσχυσης (που δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 20% της εγκεκριμένης ενίσχυσης) γίνεται με την προϋπόθεση προσκόμισης από τον δικαιούχο των απαραίτητων αδειών που βεβαιώνουν την νόμιμη λειτουργία της επένδυσης (εφόσον αυτές απαιτούνται), ανεξάρτητα εάν η πιστοποίηση (διοικητικός και επιτόπου έλεγχος) των δαπανών της τελικής αίτησης πληρωμής από την Επιτροπή Παρακολούθησης πραγματοποιήθηκε πριν την έκδοση τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό της Επιτρο πής Παρακολούθησης. Η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικει μένου των έργων καθώς και η ετοιμότητα λειτουργίας τους βεβαιώνεται από τον Φορέα Εφαρμογής πριν την αποπληρωμή τους και για το σκοπό αυτό συγκροτούνται αρμόδιες επιτροπές. 9. Δεν παρέχεται ενίσχυση σε προβληματικές επιχει ρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διά σωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/ ) και της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Καν(ΕΚ) 800/ Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει για διάστημα τουλά χιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης χρη ματοδότησης της ΕΥΔ ΠΑΑ να μην υποστούν σημαντική τροποποίηση η οποία να επηρεάζει τη φύση ή τους όρους υλοποίησης τους ή να παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση. Επιπλέον και για το ίδιο διάστημα να μην έχουν υποστεί σημαντικές τρο ποποιήσεις που να απορρέουν είτε από μεταβολή της φύσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας υποδομής είτε από τη διακοπή η τη μετεγκατάσταση μιας πα ραγωγικής δραστηριότητας (άρθρο 72 παρ. 1 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1698/2005 και Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ, όπως ισχύει κάθε φορά). 11. Οι επενδύσεις που έχουν συγχρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Άξονα 3 του ΠΑΑ, πρέπει να διατηρηθούν στην περιοχή παρέμβασης για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ή τρία (3) έτη στην περίπτωση των MME, μετά την ολοκλήρωση του συνόλου της επένδυσης (ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008 Άρθρο 13 παρ.2 και Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ, όπως ισχύει κάθε φορά). 12. Είναι δυνατή η αντικατάσταση μονάδας ή εξο πλισμού που κατέστησαν παρωχημένα λόγω ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης, εφόσον η οικονομική δραστη ριότητα διατηρείται στην περιοχή για την ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο που αναφέρεται στην παρ. 11 του παρόντος άρθρου. 13. Οι ανωτέρω χρονικοί περιορισμοί δύναται να επε κτείνονται, με τη σχετική πρόβλεψη να γίνεται στους αντίστοιχους οδηγούς εφαρμογής των επιμέρους Μέ τρων/δράσεων. Άρθρο 4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 1. Η οικονομική ενίσχυση για κάθε εγκεκριμένο επεν δυτικό σχέδιο καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε δόσεις, όπως προσδιορίζεται στην ατομική απόφαση έγκρισης, απο λογιστικά και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της οικο νομικής ενίσχυσης είναι η χορήγηση Αριθμού Μητρώου Συναλλασσομένου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν αίτησης του δικαιούχου. 2. Ο αριθμός των δόσεων δύναται να κυμαίνεται από μια (1) έως τρεις (3), με εξαίρεση τις ενισχύσεις των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα μέτρα 321 και 322, οι οποίες καταβάλλονται εφάπαξ με την ολοκλήρωση τους. Αναλυτικά: Η καταβολή της πρώτης δόσης οικονομικής ενίσχυ σης γίνεται με την ολοκλήρωση του 20% των εγκεκρι μένων δαπανών της επένδυσης και την υποβολή της σχετικής αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο. Η καταβολή της δεύτερης δόσης οικονομικής ενί σχυσης γίνεται με την ολοκλήρωση τουλάχιστον του 60% των εγκεκριμένων δαπανών της επένδυσης και την υποβολή της σχετικής αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο. Η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στον δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει, αθροιστικά με το ποσό της πρώτης δόσης, το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το υπόλοιπο της οικονομικής ενίσχυσης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% της εγκεκριμένης ενίσχυσης, καταβάλλεται στον επενδυτή μετά την ολο κλήρωση της επένδυσης και με την προϋπόθεση προ σκόμισης από τον δικαιούχο των απαραίτητων αδειών που βεβαιώνουν την νόμιμη λειτουργία της επένδυσης (εφόσον αυτές απαιτούνται). Σε περίπτωση που υπάρχει μείωση του επιλέξιμου τε λικού κόστους σε σχέση με το αρχικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης, τα ποσά των ενισχύσεων θα αναπρο σαρμόζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά του άρθρου 23 της ΚΥΑ 4424/721/ Με την 1η αίτηση πληρωμής ο δικαιούχος υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής, εφόσον απαιτούνται από τη φύση του έργου, τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεο δομία αρχιτεκτονικά σχέδια, κ.λπ.) προκειμένου να διευ κολύνεται η παρακολούθηση των εργασιών του έργου. 4. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από τον δικαιούχο της επένδυσης το αργότερο εντός δώδεκα μηνών (12) από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης του έργου, μετά την πραγματοποίηση δαπανών, για εγκεκριμένες εργασίες τουλάχιστον ίσες με το 20% των εγκεκριμένων δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 και 20 παρ.1 της ΚΥΑ 4424/721/ Για τα επενδυ τικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στα μέτρα 321 και 322 το σχετικό αίτημα πληρωμής θα πρέπει να υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης με την ολοκλήρωση τους και εντός του εγκεκριμένου, στην απόφαση έγκρι σης του έργου, χρονοδιαγράμματος. 5. Για την καταβολή της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο απαιτείται η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας. 6. Ο δικαιούχος καταθέτει στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης την αίτηση πληρωμής, κατάλογο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και τα ακόλουθα δι καιολογητικά σε πρωτότυπο, κατά περίπτωση ανάλογα με το ενισχυόμενο έργο (ανάλογα με το εάν περιλαμ βάνονται στην επένδυση εργασίες που απαιτούν την έκδοση τους): α) Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτι ριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις. β) Πίνακες προβλεπομένων τελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με υποδείγματα που θα διατεθούν από τον Φορέα Εφαρμογής γ) Νόμιμα παραστατικά δαπάνης όπως αυτά προβλέ πονται από τον Κ.Β.Σ., τα οποία πρέπει να είναι εξοφλη μένα, σε πρωτότυπα. Παραστατικά από την αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και πρέπει να τηρούν τις διατάξεις που τα διέπουν. Μετά την σφράγισή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 της πα ρούσας και την υποβολή από τον δικαιούχο της υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 της παρούσας, τα πρωτότυπα παραστατικά επιστρέφονται στον δικαιούχο και η Επιτροπή κρατά φωτοαντίγραφα αυτών. δ) απόφαση του οργάνου διοίκησης στην περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι νομικό πρόσωπο, από την οποία προκύπτει η εξουσιοδότηση του νομί μου εκπροσώπου για την είσπραξη της ενίσχυσης και υπογραφής κάθε απαραίτητου εγγράφου. Υποβάλλε ται μόνο κατά την πρώτη αίτηση πληρωμής, εκτός εάν υπάρχει μεταβολή του εξουσιοδοτούμενου προσώπου. ε) Δήλωση για το υποκατάστημα της Τράπεζας και τον αριθμό λογαριασμού στον οποίο ο δικαιούχος επιθυμεί να κατατεθούν οι ενισχύσεις, καθώς και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου. Υποβάλλεται μόνο κατά την πρώτη αίτηση πληρωμής, καθώς και σε κάθε περίπτωση τροποποίησης. 7. Τα πρωτότυπα παραστατικά δαπάνης καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο υπό εκτέλεση έργο, φυλάσσονται από τον δικαιούχο, τουλάχιστον για 3 έτη μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποι ήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΚΥΑ 4424/721/ και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών. 8. Για τις ειδικές περιπτώσεις λήψης προκαταβολής από δικαιούχους των μέτρων 311, 312, 313, 323 και σύμ φωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 2, 3 και 6 της ΚΥΑ 4424/721/ , το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από τον δικαιούχο στον Φορέα Εφαρμογής, μετά την έκδοση της ατομικής απόφασης έγκρισης του επενδυτικού του σχεδίου και με την προϋπόθεση προσκόμισης: Ι. εγγυητικής επιστολής τραπέζης ή άλλου χρηματοπι στωτικού οργανισμού που έχει από το νόμο το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ποσού ίσου με το 110% της αιτούμενης προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή είναι αορίστου χρόνου, εκδίδεται υπέρ του Οργανισμού Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ και επιστρέφεται εγγράφως στο αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με τη λήξη του λόγου για τον οποίο εκδόθηκε. II. όλων των απαιτούμενων για την άμεση έναρξη υλο ποίησης του έργου αδειών (πχ. οικοδομική άδεια, κλπ), εφόσον απαιτούνται. Στις περιπτώσεις λήψης προκαταβολής, το πρώτο αίτημα πληρωμής κατατίθεται από τον δικαιούχο όταν έχει υλοποιηθεί εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντι κείμενο σε όρους δημόσιας δαπάνης, τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής, και με την προϋπόθεση τήρησης των όρων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέ φεται στο αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μετά την αναγνώριση εκκαθάριση δαπάνης από τον Φορέα Εφαρμογής, επιλέξιμων δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη τουλάχιστον ίση με το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στο δικαιούχο. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθούν οι ανωτέρω δαπάνες εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 2 και 3 της ΚΥΑ 4424/721/ η εγγυητική επιστολή καταπίπτει και το έργο απεντάσ σεται. Επισημαίνεται ότι το αίτημα του δικαιούχου για χορήγηση προκαταβολής δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό των αιτημάτων πληρωμής δαπανών που αντι στοιχούν στις δόσεις ενίσχυσης της παρ. 2 του παρό ντος άρθρου. 10. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά την εξέταση της αίτη σης πληρωμής, ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία εκ προθέσεως, η πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και αν έχουν καταβληθεί ποσά, αυτά ανακτώνται.

6 14770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ίδιου μέτρου για το αντί στοιχο και το επόμενο έτος του ΕΓΤΑΑ (Άρθρο 31, παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006). 11. Η ενίσχυση που καταβάλλεται στον επενδυτή δεν επιτρέπεται να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ εξαίρεση και για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στα πλαίσια των μέτρων 311, 312, 313 και 323 είναι δυνατή η εκχώρηση σε πιστωτικό ίδρυμα για την παροχή βρα χυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της ενίσχυσης, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση, στους όρους της εκχώρησης θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν καθίσταται οφειλέτης του πιστωτικού ιδρύματος για το εκάστοτε ποσό της επιχορήγησης και ως εκ τούτου η σύμβαση εκχώρησης δεν αναγγέλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο. 12. Στοιχεία των οικονομικών ενισχύσεων που έχουν λάβει οι δικαιούχοι κατ έτος δημοσιοποιούνται σύμ φωνα με τον ΚΑΝ (ΕΕ) 259/2008, στην ιστοσελίδα www. e enisxyseis.gr του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα δημοσιοποιημένα στοι χεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξερ γασίας από τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές ελέγχου και διερεύνησης για τη διασφάλιση των οικο νομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. Άρθρο 5 Τροποποίηση επενδυτικών σχεδίων 1. Τα επενδυτικά σχέδια εκτελούνται χωρίς παρεκκλί σεις από τα οριζόμενα στην ατομική απόφαση έγκρισης των φορέων τους και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπο νται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 2. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του επενδυ τικού σχεδίου προκύψει η αποδεδειγμένη αναγκαιότητα τροποποίησής του, η εγκριθείσα ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο μόνο μετά από την έγκριση της τροπο ποίησης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα Εφαρμογής. Τροποποίηση των όρων της ισχύουσας απόφασης έγκρι σης του επενδυτικού σχεδίου είναι δυνατή στις κάτωθι περιπτώσεις και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου στα πλαίσια του εγκριμένου προϋπολογισμού: i) Τεκμηριωμένη αναγκαιότητα μεταφοράς επιλέξιμων δαπανών μεταξύ των διακριτών κατηγοριών δαπανών όπως αυτές ορίζονται στην ατομική απόφαση έγκρισης του δικαιούχου. Η εν λόγω μεταφορά γίνεται αποδεκτή μέχρι ορίου 20% του προϋπολογισμού των αντίστοιχων διακριτών κατηγοριών δαπανών. Αλλαγές εντός των διακριτών κατηγοριών δαπανών, οι οποίες δεν προκαλούν αλλοιώσεις στα βασικά μεγέθη του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εμβαδά, όγκοι, δυ ναμικότητες, κ.λπ.) ούτε αλλαγή του βασικού εξοπλισμού παραγωγής, δεν απαιτούν τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου αλλά απεικονίζονται στο αντίστοιχο πρακτικό προόδου εργασιών της αρμόδι ας Επιτροπής Παρακολούθησης και τελούν της έγκρισης ή μη του φορέα εφαρμογής με την αναγνώριση εκκα θάριση του συγκεκριμένου αιτήματος πληρωμής. ii) Τεκμηριωμένη αναγκαιότητα τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης εργασιών. Η εν λόγω τροποποίηση θα λαμβάνει υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους σχετικούς κανόνες του ΠΑΑ iii) Τεκμηριωμένη αναγκαιότητα τροποποίησης αρχι τεκτονικών σχεδίων, αλλαγής βασικού μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού κ.λπ. iν) Τεκμηριωμένη αναγκαιότητα αλλαγής οικοπέδου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση. ν) Μετά από οριστικοποιημένο πόρισμα επιτόπιας ή διοικητικής πιστοποίησης στα πλαίσια των ελέγχων. vi) Κατά τη διαδικασία επίβλεψης της υλοποίησης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα αποκλίσεις της εκτέλεσης του επενδυτικού σχε δίου από τους όρους της απόφασης έγκρισης. νii) Περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικές πε ριστάσεις. Ως τέτοιες ενδεικτικά νοούνται: Θάνατος του φορέα της επένδυσης, Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του φορέα της επένδυσης, Απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος του οικοπέδου επί του οποίου υλοποιείται η επένδυση, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα ανάληψης της δέσμευσης, Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά την επένδυση, Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που οι σχετικές αποδείξεις υποβληθούν από τον δικαιούχο ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, στον Φορέα Εφαρμογής το αργότερο εντός διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που αυτός είναι σε θέσει να το πράξει. 3. Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα τροποποίησης στον Φορέα Εφαρμογής, στο οποίο επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά που το τεκμηριώνουν. Στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, εκδίδεται η σχετική απόφαση τροποποίη σης έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου εξουσιο δοτημένου από αυτόν οργάνου, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Εφαρμογής. Στην περίπτωση μη αποδοχής του ανωτέρω αιτήματος ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγρά φως για την αιτιολογία της απόφασης αυτής καθώς και για την υποχρέωση του να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα απόφαση έγκρισης. 4. Γίνονται δεκτές μέχρι τρεις (3) τροποποιήσεις των αποφάσεων έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων συμπε ριλαμβανομένης της τροποποίησης του χρονοδιαγράμ ματος υλοποίησης του έργου. 5. Σε κάθε περίπτωση, τροποποιήσεις που επηρεάζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, τον σκοπό του επενδυτι κού σχεδίου, ή/και συνεπάγονται αύξηση του αρχικά εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυ τικού σχεδίου δεν γίνονται δεκτές. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού, όπως αυτός προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης αιτιολογημένη ή μη, επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον δικαιούχο. Άρθρο 6 Ανάκληση απόφασης έγκρισης επενδυτικού σχεδίου 1. Η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης έγκρισης πράξης εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης των εργασιών και υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής εκτός του προβλεπομένου στο άρθρο 14 της ΚΥΑ 4424/721/ χρονικού διαστήματος. β. Σε περίπτωση παρέκκλισης από το χρονοδιάγραμ μα εκτέλεσης της επένδυσης χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 παρ. 2 της ΚΥΑ 4424/721/ γ. Σε περίπτωση παραίτησης του δικαιούχου σύμφω να με το άρθρο 17 της ΚΥΑ 4424/721/ Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμέ νο αίτημα στον Φορέα Εφαρμογής, ο οποίος προωθεί σχέδιο απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν ορ γάνου, για την ανάκληση της απόφασης έγκρισης του. δ. Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης και ελέγχου ότι το έργο φέρει χαρα κτηριστικά ουσιωδώς διαφορετικά από την εγκεκριμένη πράξη ενίσχυσης. ε. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιείται η ολοκλήρωση του έργου καθώς και η ετοιμότητα λειτουργίας του. στ. Σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005 εντός χρονικού διαστήματος 5 ετών μετά από την από φαση ένταξης χρηματοδότησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, εκτός αν η υποχρέωση αυτή προβλέπεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ατομική απόφαση έγκρισης του δικαιούχου και τον αντίστοιχο οδηγό υλοποίησης πράξεων (οδηγό εφαρμογής) του Μέτρου/δράσης. ζ. Σε περίπτωση παράτυπης χρηματοδότησης του έρ γου από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές. η. Σε κάθε περίπτωση αθέτησης των όρων της ατομι κής απόφασης έγκρισης του δικαιούχου εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας. θ. Στην περίπτωση μη διατήρησης της επένδυσης στην περιοχή παρέμβασης για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την αποπληρωμή της ή τριών εφόσον πρόκειται για MME σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου όπως ισχύει κάθε φορά. ι. Στην περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοι χείων εκ προθέσεως προκειμένου να τύχουν των ενι σχύσεων του καθεστώτος της ΚΥΑ 4424/721/ , οι δικαιούχοι απεντάσσονται από το καθεστώς (ανάκληση ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης), η δημόσια οικο νομική ενίσχυση που τυχόν τους έχει καταβληθεί ανα κτάται στο σύνολο της ως αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και απο κλείονται για διάστημα δύο (2) ετών, από κάθε μορφής ενισχύσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 2. Η ανάκληση των αποφάσεων έγκρισης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου κατόπιν εισήγησης του Φορέα Εφαρμογής. Τα ποσά της ενίσχυσης που τυχόν έχουν καταβληθεί, ανακτώνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ ενημερώνεται ταυτόχρονα η ΕΥΔ ΠΑΑ και ο Οργανισμός Πληρωμών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση πραγματοποι είται και η επιβολή των κυρώσεων για την περίπτωση αποκλεισμού του δικαιούχου λόγω υποβολής ψευδών στοιχείων εκ προθέσεως στην αίτηση πληρωμής σύμ φωνα με το άρθρο 4, παρ. 10 της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

8 14772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα