Longhurst & Spink, 1987; Wang & Wiese - Bjornstal, 1996), οι οποίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Longhurst & Spink, 1987; Wang & Wiese - Bjornstal, 1996), οι οποίες"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(1),3-13 ιερεύνηση Κινήτρων Συµµετοχής Μαθητών Αθλητών σε Ακαδηµίες Ποδοσφαίρου Χρήστος Τρικάλης, Ζήσης Παπανικολάου, ηµήτριος Σούλας, ιγγελίδης Νικόλαος & Αστέριος Πατσιαούρας Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν αρχικά η καταγραφή των σηµαντικότερων κινήτρων µαθητών - αθλητών που συµµετείχαν σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου, η διαπίστωση συσχέτισης µεταξύ των κινήτρων και η διερεύνηση αλλαγής των κινήτρων λόγω διαφοροποίησης της ηλικίας των συµµετεχόντων. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 752 µαθητές - νεαροί αθλητές, τριών ηλικιακών οµάδων (8-10 ετών = 305, ετών= 413 & ετών = 34), εγγεγραµµένοι σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας. Ως όργανο καταγραφής των κινήτρων χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Πατσιαούρας και συν., (2004) προσαρµοσµένο στον ελληνικό πληθυσµό ενώ η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ελέγχθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσµατα της έρευνας ανέδειξαν ως σηµαντικότερα κίνητρα συµµετοχής α)τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Μ = ± 4.74), β) τη διασκέδαση (Μ = ± 4.59), γ) την κοινωνική απήχηση (Μ = ± 4.97) και δ) τη δηµιουργία φιλίας (Μ = ± 3.84). Ακόµη όλα τα κίνητρα συµµετοχής έχουν υψηλό βαθµό συσχέτισης µεταξύ των (p<01), ενώ στατιστικά σηµαντικές διαφορές προέκυψαν από την ανάλυση διακύµανσης στα κίνητρα «βελτίωση των ικανοτήτων», «φιλία», «κοινωνική απήχηση» και «διασκέδαση» µεταξύ όλων των ηλικιακών οµάδων 8-10, και (p<.05), καθώς φάνηκε ότι όσο αυξάνει η ηλικία των µαθητών αθλητών τόσο οι παραπάνω τέσσερις παράγοντες συµµετοχής τείνουν να φθίνουν. Τα συµπεράσµατα συζητούνται µε στόχο την αύξηση του αριθµού των µαθητών - αθλητών σε παιδικές ακαδηµίες ποδοσφαίρου και την ανάγκη ενίσχυσης από τις διοικήσεις των ακαδηµιών για περαιτέρω ικανοποίηση των κινήτρων συµµετοχής των µαθητών. Λέξεις κλειδιά: Ακαδηµίες ποδοσφαίρου, κίνητρα συµµετοχής. 3

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ποδόσφαιρο είναι το πλέον δηµοφιλές άθληµα σε ολόκληρο τον κόσµο. Το ποδόσφαιρο παίζεται από άντρες, γυναίκες, παιδιά και ενήλικες µε διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης. Η απόδοση στο ποδόσφαιρο εξαρτάται από πολυάριθµους παράγοντες, όπως τεχνικούς, τακτικής, πνευµατικούς και σωµατικούς. Στην Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής εκατοµµυρίων ανθρώπων. Ιδιαίτερα µετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου του 2004 από την Εθνική µας οµάδα, το ενδιαφέρον του κόσµου και κυρίως των µικρών παιδιών, για το άθληµα πολλαπλασιάστηκε (ΕΠΟ). Χιλιάδες νέα παιδιά κατέκλεισαν τους χώρους των ποδοσφαιρικών ακαδηµιών ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να διερευνήσει κανείς τους λόγους συµµετοχής αυτών των παιδιών που προσήλθαν στις ποδοσφαιρικές ακαδηµίες µετά τη µεγάλη ελληνική επιτυχία. Η ανάγκη για κατανόηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών των νεαρών αθλητών είναι πολύ µεγάλη (Buonamano, Cei, & Mussino, 1995) καθώς έχει αντίκτυπο στην απόδοσή τους και, ενδεχοµένως, στη µελλοντική τους εξέλιξη ως ποδοσφαιριστών. Ερευνώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία διαπιστώνεται στον ορισµό της παρακίνησης να κυριαρχούν τρεις έννοιες - τύποι παρακίνησης: α) εσωτερική παρακίνηση, β) εξωτερική παρακίνηση και γ) έλλειψη παρακίνησης (Ryan & Deci, 2000). Εσωτερική παρακίνηση (intrinsic motivation) σύµφωνα µε τον Deci (1975) ορίζεται η συµπεριφορά που παρακινείται εσωτερικά και είναι εκείνη που παρακινείται από µια έµφυτη ανάγκη του ανθρώπου να αισθάνεται ικανός και αυτόνοµος στο περιβάλλον του και να κάνει κάτι για προσωπική του ευχαρίστηση, χωρίς ανταµοιβή (Deci & Ryan, 1985). Οι Roberts, Spink και Pemberton, (1986) ορίζουν ως εσωτερική παρακίνηση, την τάση που οδηγεί κάποιον να ασχοληθεί µε µια δραστηριότητα για τη δική του προσωπική ευχαρίστηση. Η εσωτερική παρακίνηση πηγάζει από τρεις βασικές έµφυτες ανάγκες των ανθρώπων: α) τον αυτοκαθαρισµό των ενεργειών τους, β) τα άτοµα να αισθάνονται ικανά και αποτελεσµατικά και γ) την ανάγκη ύπαρξης κοινωνικών σχέσεων. Όταν ο άνθρωπος νοιώθει ικανός, περισσότερο αυτόνοµος για τις επιλογές του και είναι ικανοποιηµένος από αυτό που κάνει, τότε έχει υψηλότερη εσωτερική παρακίνηση (Deci & Ryan, 1985). Με τον όρο εξωτερική παρακίνηση εννοούµε τους εξωτερικούς παράγοντες που προάγουν την κάθε δραστηριότητα (Roberts, et al 1986), όταν κάποιος ενεργεί επειδή είναι δεσµευµένος στους άλλους (Deci, 1975). Μέχρι τώρα έχουν προταθεί τέσσερις διαφορετικοί τύποι εξωτερικής παρακίνησης, που είναι ανάλογες µε το βαθµό αυτοκαθαρισµού της συµπεριφοράς του κάθε ανθρώπου. Τα τέσσερα είδη εξωτερικής παρακίνησης που προτείνουν οι Deci και Ryan (1985) και οι Ryan και Connell (1989) είναι: α) η εξωτερική ρύθµιση, κατά την οποία τη συµπεριφορά του ατόµου ρυθµίζουν εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι αµοιβές ή οι εξαναγκασµοί, β) η εσωτερική πίεση, κατά την οποία κάποιο άτοµο πιέζει τον εαυτό του να κάνει κάτι για να µη νιώθει άσχηµα µε τον εαυτό του, γ) η αναγνωρίσιµη ρύθµιση, κατά την οποία κάποιο άτοµο παρακινείται επειδή αυτό που κάνει το θεωρεί πολύ σηµαντικό, χωρίς να ευχαριστιέται, ωστόσο, πάρα πολύ τη δραστηριότητα που κάνει και δ) η ολοκληρωµένη ρύθµιση, όπου µια συµπεριφορά είναι ενσωµατωµένη σε ένα σύνολο συµπεριφορών που εκφράζουν το άτοµο. Τέλος, έλλειψη παρακίνησης έχουµε όταν οι άνθρωποι δεν αντιλαµβάνονται κανέναν λόγο συµµετοχής σε αυτό που κάνουν, οπότε η παρακίνησή τους είναι πολύ χαµηλή (Ryan & Deci, 2000). Αρκετά εργαλεία αξιολόγησης των κινήτρων έχουν χρησιµοποιηθεί ως τώρα, ωστόσο φαίνεται ότι το ερωτηµατολόγιο που αναπτύχθηκε από τους Gill, Gross και Huddleston (1983) εµφανίζεται πολύ συχνά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Οι Gill, 4

3 Gross και συνεργάτες (1983) για να εκτιµήσουν την παρακίνηση για συµµετοχή στον παιδικό αθλητισµό, δηµιούργησαν ένα Ερωτηµατολόγιο Παρακίνησης για Συµµετοχή, το Participation Motivation Questionnaire (PMQ test), το οποίο εξετάζει 30 πιθανούς λόγους, για τους οποίους τα παιδιά συµµετέχουν σε ένα άθληµα. Το χρησιµοποίησαν για πρώτη φορά σε ένα καλοκαιρινό σχολείο της Αϊόβα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής µε µαθητές -τριες, (720 αγόρια και 418 κορίτσια). Η έρευνα έδειξε πως τα παιδιά συµµετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες παιδικού αθλητισµού επειδή: α) ήταν καλοί στις δεξιότητες, β) µάθαιναν νέες δεξιότητες, γ) ήθελαν την πρόκληση της στιγµής στον αγώνα και δ) ενδιαφέρονταν για την καλή φυσική τους κατάσταση. Βρέθηκαν διαφορές στα κίνητρα, τόσο µεταξύ των αθληµάτων, όσο και µεταξύ των δύο φύλων. Οι Stewart και Meyers (2004) εξέτασαν την παρακίνηση 66 κορυφαίων νεαρών ποδοσφαιριστών ηλικίας 14 και 15 ετών αντίστοιχα, και αν η ηλικία και η θέση που αγωνίζονταν είχε κάποια επίδραση στην παρακίνησή τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ηλικία επηρεάζει σηµαντικά την παρακίνηση, αλλά όχι και η θέση που αγωνίζονται µέσα στο γήπεδο οι παίχτες. Πιο συγκεκριµένα, τα µεγαλύτερα παιδιά παρουσίασαν µεγαλύτερο βαθµό παρακίνησης στο να αποφύγουν την ήττα από τα µικρότερα, ενώ παράλληλα η παρακίνησή των µεγαλύτερων προερχόταν από εσωτερικές πηγές και όχι από εξωτερικές εν συγκρίσει µε τους ηλικιακά µικρότερους. Ο Yun (2005) εξέτασε ποιοι ψυχολογικοί παράγοντες επιδρούν στην απόδοση αθλητών ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριµένα κατηγοριοποίησε τους ψυχολογικούς λόγους σε παράγοντες και τους έθεσε ανάλογα µε τη σηµαντικότητά τους ιεραρχικά. Το δείγµα αποτέλεσαν 661 παίκτες ποδοσφαίρου και 75 προπονητές πανεπιστηµιακών και επαγγελµατικών οµάδων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 11 ψυχολογικούς λόγους να επηρεάζουν την απόδοση, οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 παράγοντες: α) Βασικούς, που περιλαµβάνουν ψυχολογικούς λόγους, όπως αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχος, αυτοσυγκέντρωση, β) Νόησης ποδοσφαίρου, που περιλαµβάνει ψυχολογικούς λόγους, όπως σκέψη του παιχνιδιού, δηµιουργικότητα, στιγµιαία κρίση - απόφαση, γ) Παρακίνησης, που περιλαµβάνει ψυχολογικούς λόγους, όπως προθυµία να παίξουν καλά, θέσπιση στόχων, εµπιστοσύνη από τους προπονητές, δ) Πνευµατικής δύναµης, που περιλαµβάνει ψυχολογικούς λόγους, όπως επιθυµία για νίκη, µαχητικό πνεύµα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα και ανάλογα µε τη σηµαντικότητα τους, οι παράγοντες τέθηκαν ιεραρχικά ως εξής: παράγοντας νόησης ποδοσφαίρου, βασικοί παράγοντες, παράγοντας παρακίνησης, παράγοντας πνευµατικής δύναµης. Οι Gürbüz, Altintas και Asci (2007) διερεύνησαν τα κίνητρα συµµετοχής Τούρκων µαθητών στο ποδόσφαιρο. Το δείγµα αποτέλεσαν 304 αγόρια ηλικίας 9-15 χρόνων, που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία και δηµόσια θερινά αθλητικά σχολεία της Άγκυρας. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι τα πέντε πιο σηµαντικά κίνητρα για συµµετοχή στο ποδόσφαιρο ήταν α) η βελτίωση των ικανοτήτων - δεξιοτήτων τους, β) ότι τους αρέσει η οµαδική δουλειά, γ) το γεγονός ότι τους αρέσει να είναι µέλη µιας οµάδας, δ) ότι θέλουν να προχωρήσουν και να ανέβουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο και ε) να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση. Η βελτίωση των ικανοτήτων - δεξιοτήτων ήταν το σηµαντικότερο κίνητρο για τα παιδιά, αφού αυτό το κίνητρο εµφάνισε την υψηλότερη τιµή. Λίγες έρευνες επίσης έχουν γίνει για το ποδόσφαιρο σε χώρους αναψυχής. Για παράδειγµα, οι Γκόλτσος και Κουθούρης (2005) σε έρευνά τους εξέτασαν τους παράγοντες παρακίνησης στη δραστηριότητα αθλητισµού αναψυχής «ποδόσφαιρο σε γήπεδα µικρών διαστάσεων» (5Χ5) και τις διαφορές στην οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία. Στην έρευνα συµµετείχαν 231 άτοµα (6 γυναίκες και 225 άνδρες) όλοι 5

4 κάτοικοι της πόλης της Λάρισας, ηλικίας από 10 έως 48 ετών. Χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µέτρησης παρακίνησης (Manfredo, Driver, & Tarrant, 1996) µε 120 θέµατα εκ των οποίων επιλέχθηκαν τα 30. Αξιολογήθηκαν 12 παράγοντες: 1) επίτευξη, 2) κοινωνικής αναγνώριση, 3) ανάπτυξη δεξιοτήτων, 4) αυτό-αξιολόγηση, 5) έκσταση, 6) αυτοπροβολή, 7) παρέα, 8) κοινωνικοποίηση, 9) απόλαυση της φύσης, 10) φυσική δραστηριοποίηση, 11) χαλάρωση και 12) δραπέτευση. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε κανέναν από τους παράγοντες. Όσον αφορά την ηλικία υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους εξής παράγοντες της παρακίνησης: επίτευξη, κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και παρέα. Το PMQ έχει προσαρµοστεί µε επιτυχία και στην ελληνική γλώσσα (Πατσιαούρας κ.α., 2004). Στην ελληνική βιβλιογραφία έγινε µόνο µία σχετική έρευνα σχετικά µε τη συµµετοχή παιδιών στο ποδόσφαιρο. Πιο συγκεκριµένα, σε έρευνα του ο Κεραµίδας (2004) εξέτασε τη διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής νεαρών αθλητών στο άθληµα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Το δείγµα αποτέλεσαν 398 αγόρια ηλικίας ετών που συµµετείχαν σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο PMQ (Gill, et al 1983). Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι η βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων είναι πρωταρχικός παράγοντας παρακίνησης, ακολουθούµενος σε σπουδαιότητα από τη φιλία και τη διασκέδαση, ενώ ως τελευταίος λόγος - παράγοντας παρακίνησης για συµµετοχή βρέθηκε να είναι η κοινωνική απήχηση. Σε αυτόν τον τέταρτο παράγοντα (κοινωνική απήχηση) διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο ηλικιακών οµάδων. Ανάλογες έρευνες υπάρχουν στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικές µε το χορό. Οι Κυριαζή, Πατσιαούρας και Παπανικολάου (2004) είχαν ως σκοπό στην έρευνά τους τη διερεύνηση των κινήτρων, που οδηγούν τα παιδιά στην ενασχόλησή τους µε τον παραδοσιακό χορό, διερεύνησαν επίσης και τη διαφοροποίηση µεταξύ µοντέρνου και παραδοσιακού χορού ως προς την προτίµηση των παιδιών και στο τι τα παρακινεί σε αυτή την επιλογή τους. Συµµετείχαν 124 µαθητές, αγόρια - κορίτσια, ηλικίας ετών (Μ.Τ=11.58). Οι χορευτές και χορεύτριες που εξετάστηκαν για τα κίνητρα συµµετοχής τους στον παραδοσιακό χορό, ανήκαν σε συλλόγους διαφορετικών νοµών. Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο PMQ (Gill, et al 1983) διαµορφωµένο στα ελληνικά για τον παραδοσιακό χορό. Αξιολογήθηκαν οκτώ παράγοντες: α) η συµµετοχή για τη βελτίωση των δεξιοτήτων (ικανότητες-δεξιότητες), β) η συµµετοχή για την επιτυχία και την αύξηση κύρους (κοινωνική απήχηση), γ) η συµµετοχή για τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων (φίλοι), δ) η συµµετοχή για απελευθέρωση και εκτόνωση ενέργειας (ενέργεια), ε) η συµµετοχή σε µία οµάδα (οµάδα), στ) η συµµετοχή για καλή φυσική κατάσταση (φυσική κατάσταση), ζ) η συµµετοχή για την πρόκληση του χορού και της στιγµής (πρόκληση) και η) η συµµετοχή για διασκέδαση (διασκέδαση). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι, τα παιδιά προτιµούν τον παραδοσιακό χορό για λόγους συµµετοχής σε συγκεκριµένη χορευτική οµάδα, διασκέδασης και φιλίας, καθώς και επειδή προτιµούν κάποιο χορό σε µια συγκεκριµένη στιγµή. εν βλέπουν το χορό σαν γυµναστική ή και δεξιότητα που τους δυσκολεύει και δυσαρεστεί. Η έρευνα των ούλια, Κοσµίδου, Παυλογιάννη, και Πατσιαούρα (2005) αξιολόγησε τα κίνητρα συµµετοχής των εφήβων στο χορό. Το δείγµα αποτέλεσαν 134 αγόρια και κορίτσια και χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο «παρακίνησης για συµµετοχή σε αθλήµατα» προσαρµοσµένο στο αντικείµενο του χορού. Η διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής σε οµάδες παραδοσιακού χορού µπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση µεγάλου αριθµού εφήβων, εντάσσοντας τους έτσι σε κινητικές δραστηριότητες. 6

5 Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο PMQ (Gill, et al, 1983) το οποίο αξιολογεί την παρακίνηση για συµµετοχή σε αθλήµατα και το οποίο έχει προσαρµοστεί για τον ελληνικό πληθυσµό (Πατσιαούρας, κ.ά., 2004). Αξιολογήθηκαν και εδώ όπως στην προηγούµενη έρευνα οκτώ παράγοντες: α) η συµµετοχή για τη βελτίωση των δεξιοτήτων (ικανότητες - δεξιότητες), β) η συµµετοχή για την επιτυχία και την αύξηση κύρους (κοινωνική απήχηση), γ) η συµµετοχή για τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων (φίλοι), δ) η συµµετοχή για απελευθέρωση και εκτόνωση ενέργειας (ενέργεια), ε) η συµµετοχή σε µία οµάδα (οµάδα), στ) η συµµετοχή για καλή φυσική κατάσταση (φυσική κατάσταση), ζ) η συµµετοχή για την πρόκληση του χορού και της στιγµής (πρόκληση) και η) η συµµετοχή για διασκέδαση (διασκέδαση). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι έφηβοι συµµετέχουν κυρίως για να διασκεδάσουν αλλά και για να αισθάνονται ενταγµένοι σε µια οµάδα. Το ερωτηµατολόγιο (PMQ) Participation Motivation Questionnaire έχει χρησιµοποιηθεί σε αρκετές έρευνες του εξωτερικού (π.χ. Kirkby, Kolt & Liu, 1999; Longhurst & Spink, 1987; Wang & Wiese - Bjornstal, 1996), οι οποίες διαπραγµατεύονταν τον παιδικό αθλητισµό. Το ίδιο ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε και σε έρευνες στην Ελλάδα ( ούλιας, κ.ά. 2005; Κεραµίδας, 2004; Κυριαζή, κ.ά. 2004; Πατσιαούρας, κ.α. 2004). εν βρέθηκε όµως να υπάρχει σταθερότητα στους παράγοντες που µετρά. Από κάποιες έρευνες προκύπτουν επτά (Kirkby et al., 1999), από άλλες τέσσερις (Κεραµίδας, 2004; Longhurst & Spink, 1987; Πατσιαούρας, κ.ά. 2004) και από άλλες οκτώ λόγοι παρακίνησης (1996; ούλιας, κ.ά., 2005; Κυριαζή κ.ά., 2004; Wang & Wiese-Bjornstal, 1996). Η διαφοροποίηση αυτή πιθανόν να οφείλεται σε διαφορές της µεθοδολογίας, στην ύπαρξη διαφορετικών αθληµάτων στο δείγµα ή ακόµη και στις διαφορετικές ηλικίες και την πολιτισµική ποικιλία των ατόµων (Kirkby et al., 1999). Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η καταγραφή των σηµαντικότερων κινήτρων µαθητών - νεαρών αθλητών που συµµετέχουν σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου, η διαπίστωση συσχέτισης µεταξύ αυτών των κινήτρων και η διερεύνηση αλλαγής των κινήτρων λόγω διαφοροποίησης της ηλικίας των συµµετεχόντων. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν 752 µαθητές - νεαροί αθλητές, τριών ηλικιακών οµάδων (8-10 ετών=305, ετών=413 & ετών=34), εγγεγραµµένοι σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας. Η επιλογή του δείγµατος έγινε από µια σειρά 20 τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου κατά τα έτη που πραγµατοποιήθηκαν στις παραπάνω περιοχές και επιλέχθηκαν κατόπιν κλήρωσης κάποια τουρνουά, όπου µοιράστηκε το ερωτηµατολόγιο PMQ στους αθλητές, για να συµπληρωθεί. Εργαλεία µέτρησης Για το σκοπό της έρευνας επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί το ερωτηµατολόγιο Participation Motivation Questionnaire (PMQ) των Gill et al. (1983), το οποίο περιέχει 30 πιθανούς λόγους συµµετοχής των παιδιών στον αθλητισµό και έχει προσαρµοστεί για τον Ελληνικό Πληθυσµό (Πατσιαούρας, Κεραµίδας, & Παπανικολάου, 2004). Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 30 ερωτήσεις. Στην αρχή του ερωτηµατολογίου υπήρχε η πρόταση «Ασχολούµαι µε το συγκεκριµένο άθληµα γιατί» και στη συνέχεια οι νεαροί αθλητές απαντούσαν στις 30 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις δινόταν σε 5-βάθµια κλίµακα τύπου Likert από 1=«καθόλου σηµαντικό» έως 5=«πάρα πολύ σηµαντικό». Από το ερωτηµατολόγιο των 30 ερωτήσεων 7

6 προέκυψαν ύστερα από παραγοντική ανάλυση τέσσερις παράγοντες - λόγοι συµµετοχής των αθλητών στο ποδόσφαιρο (Πατσιαούρας κ.ά., 2004). Αυτοί οι παράγοντες κινήτρων είναι: α) Η συµµετοχή για τη βελτίωση των δεξιοτήτων (ικανότητες-δεξιότητες), β) Η συµµετοχή για τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων (φιλία), γ) Η συµµετοχή για την επιτυχία και την αύξηση κύρους (κοινωνική απήχηση) και δ) Η συµµετοχή για διασκέδαση (διασκέδαση). ιαδικασία µέτρησης Οι µαθητές - αθλητές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη συµµετοχή τους στην έρευνα. Οι συµµετέχοντες πληροφορήθηκαν ότι τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και εµπιστευτικά. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιούνταν από τα παιδιά στα γήπεδα ποδοσφαίρου και πριν από την έναρξη των τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου που συµµετείχαν, µε τις ακαδηµίες ποδοσφαίρου που ανήκαν. Ο χρόνος συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων ήταν από 7-15 λεπτά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ος αντικειµενικός στόχος Από τα περιγραφικά στοιχεία του πίνακα 3 φαίνεται ότι από τους τέσσερις (4) παράγοντες παρακίνησης, σηµαντικότερος παράγοντας συµµετοχής, αναδείχτηκε η βελτίωση της επίδοσής τους και των σωµατικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων. Ο παράγοντας διασκέδαση έλαβε τη δεύτερη µεγαλύτερη τιµή. Ακολούθησε ο παράγοντας που αναφέρεται στην κοινωνική απήχηση και την αύξηση του κύρους, ακολουθούµενος από τον παράγοντα που αναφέρεται στη φιλία και τη διατήρηση αυτής. Πίνακας 1. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις. Ηλικία Βελτίωση ικανοτήτων/ Φιλία Κοινωνική ιασκέδαση συµµετεχόντων δεξιοτήτων απήχηση M TA M TA M TA M TA 8-10 έτη έτη έτη ος αντικειµενικός στόχος Η ανάλυση συσχετίσεων (πίνακας 2) έδειξε ότι όλοι οι παράγοντες είχαν µέτριες συσχετίσεις µεταξύ τους. Η βελτίωση ικανοτήτων/δεξιοτήτων συσχετιζόταν θετικά µε τη φιλία (r = 56, p <.01), την κοινωνική απήχηση (r = 53, p <.01) και τη διασκέδαση (r = 66, p <.01). Ακόµη, βρέθηκε ότι η φιλία συσχετιζόταν θετικά µε την κοινωνική απήχηση (r = 56, p <.01) και τη διασκέδαση (r = 55, p <.01). Τέλος, η κοινωνική απήχηση συσχετίζονταν θετικά µε τη διασκέδαση (r = 56, p <.01). Πίνακας 2. Συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων του PMQ Βελτίωση 1.00 ικανοτήτων/δεξιοτήτων 2.Φιλία.56** Κοινωνική απήχηση.53**.56** ιασκέδαση.66**.55**.56** 1.00 ** = p<.01. 8

7 3 ος αντικειµενικός στόχος Για τη διερεύνηση διαφορών στους αθλητές µεταξύ των ηλικιακών οµάδων εφαρµόστηκε ανάλυση διακύµανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way Anova). Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους τρεις από τους τέσσερις παράγοντες των κινήτρων σε σχέση µε τις ηλικιακές οµάδες. Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ηλικιακών οµάδων στον παράγοντα φιλία (F (2,749) = 9.88, p <.001), στην κοινωνική απήχηση (F (2,749) = 10.08, p <.001) και στη διασκέδαση (F (2,749) = 4.87, p <.05). Εξετάζοντας τους µέσους όρους (Πίνακας 3) προέκυψε ότι στη φιλία, την κοινωνική απήχηση και στη διασκέδαση, η ηλικιακή οµάδα 8-10 είχε υψηλότερα σκορ από την και οι δύο είχαν υψηλότερα σκορ από την Αναλυτικότερα η ανάλυση post hoc έδειξε ότι στον παράγοντα βελτίωση ικανοτήτων/δεξιοτήτων, η ηλικιακή οµάδα 8-10 ενδιαφέρεται και συµµετέχει περισσότερο για την ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων από ό,τι οι υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες (p <.05). Στον παράγοντα φιλία διαφέρουν και οι τρεις ηλικιακές οµάδες µεταξύ τους και φαίνεται ότι όσο αυξάνει η ηλικία, µειώνεται σηµαντικά η συµµετοχή στο άθληµα για τη δηµιουργία φιλίας (p <.05). Στον παράγοντα κοινωνική απήχηση διαφέρουν και οι τρεις ηλικιακές οµάδες µεταξύ τους και φαίνεται ότι όσο αυξάνει η ηλικία, µειώνεται σηµαντικά η συµµετοχή στο άθληµα για την επιτυχία και την αύξηση κύρους (κοινωνική απήχηση) (p <.05). Στον παράγοντα διασκέδαση διαφέρουν και οι τρεις ηλικιακές οµάδες µεταξύ τους και φαίνεται ότι όσο αυξάνει η ηλικία, µειώνεται σηµαντικά η συµµετοχή στο άθληµα για τη διασκέδαση (p <.05). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το ερωτηµατολόγιο PMQ, αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τη διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής (παρακίνηση) στο άθληµα του ποδοσφαίρου. Ανάλογες έρευνες καταλήγουν στα ίδια συµπεράσµατα και υποστηρίζουν τη δοµική εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου (Buonamano et al, 1995; Gill et al, 1983; Weiss & Chaumeto, 1992; Πατσιαούρας κ.ά., 2004). Ο κύριος παράγοντας συµµετοχής για τους νεαρούς αθλητές είναι η βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων, ακολουθεί ο παράγοντας της διασκέδασης, έπεται ο παράγοντας της επιτυχίας και της αύξησης κύρους (κοινωνική απήχηση) και ακολουθεί αυτός της δηµιουργίας νέων φίλων, κάτι που αποτελεί εύρηµα και άλλων ερευνών. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµφωνούν µε παλαιότερες έρευνες ότι ο σηµαντικότερος λόγος συµµετοχής στο ποδόσφαιρο, αλλά όπως και σε άλλα αθλήµατα είναι η βελτίωση των σωµατικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων (Dorobantu, 2001; Gürbüz, et al., 2007; MacCracken, Stadulis, & Neal-Barnett, 2001; Πατσιαούρας, κ.ά., 2004). Επίσης, από τις διάφορες έρευνες φαίνεται ότι και η διασκέδαση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παρακίνηση των αθλητών ( ούλιας, κ.α. 2005; MacCracken, et al, 2001; Πατσιαούρας, κ.ά., 2004; Rayan, et al, 1997), όπως και οι παράγοντες κοινωνικής απήχησης (Biddle, Sallis, & Cavill, 1998; Laverie, 1998; Tusak, 2000) και φιλίας (Laverie, 1998; Rayan, et al, 1997). ιαπιστώθηκε θετική µέτρια συσχέτιση όλων των παραγόντων µεταξύ τους, αυτό σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται ο ένας παράγοντας αυξάνεται και ο άλλος. Πιο συγκεκριµένα όταν αυξάνεται η παρακίνηση για τη βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αυξάνεται και η παρακίνηση για φιλία, κοινωνική απήχηση, διασκέδαση και αντίστροφα. Όταν αυξάνεται η παρακίνηση της συµµετοχής για 9

8 δηµιουργία φιλικών σχέσεων, αυξάνεται ταυτόχρονα και η παρακίνηση για κοινωνική απήχηση, διασκέδαση και αντίστροφα. Τέλος όταν αυξάνεται η παρακίνηση για την κοινωνική απήχηση, αυξάνεται και η παρακίνηση για διασκέδαση αλλά και αντίστροφα. Ειδικότερα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ηλικιακών οµάδων 8-10 και στους παράγοντες φιλία και κοινωνική απήχηση. Ακόµη όσο αυξάνει η ηλικία των αθλητών τόσο µειώνεται η επίδραση των φιλικών σχέσεων που αναπτύσσουν µεταξύ τους οι αθλητές. Το ίδιο συµβαίνει µε το κίνητρο συµµετοχή για κοινωνική απήχηση, που αυτό ίσως παρατηρείται επειδή υπεισέρχονται κάποιοι άλλοι παράγοντες παρακίνησης όπως η επίτευξη της νίκης µε κάθε µέσο, η επικέντρωση στη σηµαντικότητα της απόδοσης, αποσκοπώντας έτσι σε πιθανά θετικά µελλοντικά οφέλη, όπως καριέρα. Τέλος τα ευρήµατα της έρευνας δείχνουν ότι όσο αυξάνει η ηλικία των παιδιών τόσο οι παραπάνω τέσσερις παράγοντες συµµετοχής τείνουν να φθίνουν. Προφανώς αυτό συµβαίνει επειδή δίνεται µεγαλύτερη σηµασία σε άλλους παράγοντες όπως οι υποχρεώσεις στο σχολείο ή στα φροντιστήρια. Ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής στο ποδόσφαιρο από αθλήτριες του αθλήµατος µιας και τα τελευταία χρόνια το άθληµα αυτό αποτελεί πόλο έλξης και ενδιαφέροντος και στον γυναικείο πληθυσµό. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στο να έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης. Η παρούσα έρευνα θα βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασµό και την ανάπτυξη του παιδικού ποδόσφαιρου στη χώρα µας. Η συµµετοχή σε οµάδες ποδοσφαίρου µπορεί σε µεγάλο βαθµό να βελτιώσει τη διάθεση, τη διασκέδαση και την αναψυχή των παιδιών και αυτό µε τη σειρά του να οδηγήσει σε µια καλύτερη ποιότητα ζωής. Απώτερος στόχος είναι να κατανοήσουµε τα κίνητρα και για ποιους λόγους τα παιδιά συµµετέχουν και ασχολούνται µε το συγκεκριµένο άθληµα, ώστε να προσπαθήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό και συνετό τρόπο να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες και προσδοκίες τους, έτσι ώστε τα παιδιά να βρίσκουν ευχάριστα διέξοδο στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισµό γενικότερα, αλλά και να τους αποτρέψουµε µε αυτόν τον τρόπο από παραβατικές συµπεριφορές που αποτελούν «µάστιγα» της εποχής µας Μία βασική µορφή άσκησης για τα παιδιά είναι η ενασχόλησή τους µε το ποδόσφαιρο. Για την προσέλκυση όλο και περισσότερων νεαρών και εφήβων είναι αναγκαίο να διερευνηθούν τα κίνητρα για τη συµµετοχή τους στο άθληµα του ποδοσφαίρου στις υπάρχουσες ποδοσφαιρικές ακαδηµίες. Έτσι ώστε µε τα ευρήµατα της έρευνας να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι των ακαδηµιών, οι οποίοι γνωρίζοντας τους λόγους συµµετοχής σε κάθε ηλικιακή οµάδα, θα µπορούν να προσφέρουν στους νέους περισσότερες ευκαιρίες για συµµετοχή στο άθληµα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Biddle, S., Sallis, J., & Cavill, N (1998). Young and activity? Young people and health-enhancing physical activity: Evidence and implications. London: Health Education Authority Buonamano, R., Cei, A., & Mussino, A. (1995). Participation motivation in Italian youth sport. The Sport Psychologist, 9, Deci, E.L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum. 10

9 Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum. Dorobantu, M. (2001). Participation motives and goal orientations in physical activity and sport: Their relationship in a sample of British university students. Proceedings of 10 th World Congress of Sport Psychology, (pp ). Skiathos-Hellas. Gill, D. L., Gross, J. B., & Huddleston, S (1983). Participation motivation in youth sports. International Journal of Sport Psychology, 14, 1-14 Gürbüz, B., Altintas, A., & Asci, F.H. (2007). Participation motives of 9-15 years old Turkish soccer players. Journal of Sports Science and Medicine, Suppl Kirkby, R., Kolt, G., & Liu, J. (1999). Participation motives of young Australian and Chinese gymnasts. Perceptual and Motor Skills, 88, Laverie, A.D. (1998). Motivations for ongoing participation in a fitness activity. Leisures Sciences, 20, Longhurst, K., & Spink, K.S. (1987). Participation motivation of Australian children involved in organized sport. Canadian Journal of Sports Sciences, 12, MacCracken, M.J., Stadulis, E.R., & Neal-Barnett, A. (2001). Children s motives and values concerning sport and physical activity in the new millenium: Ewing and Seefeldt (1989) Revisited (With An Emphasis Upon Race). Proceedings of 10 th World Congress of Sport Psychology, (pp ), Skiathos-Hellas. Manfredo, M., Driver, B., & Tarrant, M. (1996). Recreation experience preferences measuring leisure motivation: A meta-analysis of the recreation experience preference scale. Journal of Leisure Research, 28, Roberts, G.C., Spink, K. L., & Pemberton, C.L. (1986). Learning experiences in sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well being. American Psychologist, 55, Ryan, R.M., & Connell, J.P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57, Stewart, C., & Meyers, M.C. (2004). Motivational Traits of Elite Young Soccer Players. Physical Educator, 61, (4). Tusak, M. (2000). Comparison of Sports motivation of top athletes and young boys. Sportononics, 6 (1),

10 Wang, J., & Wiese-Bjornstal, D.M. (1996). The relationship between school type and gender to motives for sport participation among youth in the People s Republic of China. International Journal of Sport Psychology, 28, Weiss. M., & Chaumenton, N (1992). Motivational orientations in sport. In Horn, T. (Ed). Advances in sport Psychology (pp ). Champaign, Ill: Human Kinetics Publishers. Yun, Y. (2005). Importance of hierarchical structure of psychological factors determing football performance. International Journal of Applied Sports Sciences, 17, (2), Γκόλτσος, Κ., & Κουθούρης, Χ. (2005). Παράγοντες παρακίνησης στη δραστηριότητα αθλητισµού αναψυχής, «ποδόσφαιρο σε γήπεδα µικρών διαστάσεων» (5Χ5). ιαφορές στην οικογενειακή κατάσταση και στην ηλικία. Πρακτικά από το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού, σελ. 9-12, Απριλίου Τρίκαλα. ούλιας Μ., Κοσµίδου Ε., Παυλογιάννης Ο., Πατσιαούρας Α. (2005). ιερεύνηση των παραγόντων παρακίνησης (κίνητρα) για την ένταξη νεαρών εφήβων σε οµάδες παραδοσιακών χορών. Πρακτικά από το 13 ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, σελ. 216., Μαΐου Κοµοτηνή. Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (2007). Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φυτωρίων - Ποδόσφαιρο για όλους. Κεραµίδας, Π. (2004). ιερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής νεαρών αθλητών στο ποδόσφαιρο. Ανέκδοτη µεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Τρικάλων & Κοµοτηνής. Κυριαζή, Μ., Πατσιαούρας, Α., & Παπανικολάου, Ζ. (2004). Παράγοντες παρακίνησης των παιδιών στη συµµετοχή τους στον παραδοσιακό χορό. Πρακτικά από το 3rd International Congress on Sport Psychology & 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, σελ , Νοεµβρίου Τρίκαλα. Παπανικολάου, Ζ. (2004). Το Ποδόσφαιρο, Βασικά βήµατα επιτυχίας. Τελέθριον: Αθήνα. Πατσιαούρας, Α., Κεραµίδας, Π., & Παπανικολάου, Ζ. (2004). Προσαρµογή του ερωτηµατολογίου παρακίνησης για συµµετοχή στον αθλητισµό (PMQ) σε ελληνικό πληθυσµό. Πρακτικά από το 3rd International Congress on Sport Psychology & 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, σελ. 53, Νοεµβρίου Τρίκαλα. Τρικάλης, Χ., Παπανικολάου, Ζ., Σούλας,., & Γεροδήµος, Β. (2007). Αξιολόγηση της ταχύτητας και της αερόβιας ικανότητας των Ελλήνων διαιτητών ποδοσφαίρου Α και Β εθνικής κατηγορίας. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, 5 (3),

11 Title: Investigating student - athlete s motives toward participation in Football Academies Abstract The present work investigated a) the most important motivations for students-athletes who were participated in football academies, b)possible correlations between the incentives and c)explored changes in incentives between different age groups of participants. 752-young athletes- students participated, separated in three age - groups (8-10 years = 305, years = 413 & years = 34), belonging in football academies from Thessaly, Macedonia and Midland Greece prefectures. Incentives were measured by Patsiaouras et al.., (2004) questionnaire after adaptation to the Greek population. Validity and reliability of the instrument were tested successfully. The most important incentives to participation were a) improve the skills and competencies (M = ± 4.74), b) Entertainment (M = ± 4.59), g) social impact (M = ± 4.97) and d) creating friendship (M = ± 3.84). All incentives for participation have a high degree of correlation between them (p < 01), and significant statistically differences emerged from the analysis of variance in following incentives 'improvement of skills', 'friendly', 'social news' and 'fun', between all the age groups 8-10, 11, 12 and (p <.05). Results supported that the higher the age group relatively decline in participation emerged. The findings are discussed with a view to increasing the number of student-athletes in football academies, Keywords: Football academies, incentives to participate. Διεύθυνση για επικοινωνία: Τρικάλης Χρήστος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ, Καρυές, Τρίκαλα, Ελλάδα 13

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 30-40 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 14-27 2010 Ε.Α.Ψ. Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία Χαρίλαος Τσολάκης, Ευτέρπη Ζάχου, Νίκη Καραγεώργη, Φωτεινή Σκαφίδα, Φεβρωνία Καρκαλέτση,

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Προσωπικές πληροφορίες Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Ημερ. Γεννήσεως Οικογ. Κατάσταση Δ/νση μόνιμης κατοικίας e-mail URL : Βασίλειος : Ευαγγελία : 16-2-1972

Διαβάστε περισσότερα

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Soccerlink, οι Γιώργος Τηλιγάδης και Γιάννης Καρνής, σε συνεργασία

Η εταιρεία Soccerlink, οι Γιώργος Τηλιγάδης και Γιάννης Καρνής, σε συνεργασία Η εταιρεία Soccerlink, οι Γιώργος Τηλιγάδης και Γιάννης Καρνής, σε συνεργασία με τον Γιώργο Φίλο, αλλά και με σύμβουλο του τουρνουά τον Κώστα Φρατζέσκο, διοργανώνουν το μεγαλύτερο Καλοκαιρινό Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ aglaiazaf@hotmail.com 1. ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορικό ίπλωµα στη Φυσική Αγωγή του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» των τµηµάτων Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Η αποστολή µας 25 διαφορετικά 25 αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Παγκρήτιο Στάδιο Νέο Κλειστό Ηρακλείου Αθλητικό και Πνευµατικό Κέντρο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΗΡΑΣ 26, ΓΕΡΑΚΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗ T.K. 15344 Τηλέφωνο: 6932.415.327 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Frossopatsou@yahoo.gr Εκπαίδευση ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο»

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» «Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» ΤΕΦΑΑ Σερρών Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής Παραολυμπιακή Ημέρα Σχολείο Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς που στοχεύει να διδάξει

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525 mtsetsel@phyed.duth.gr Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΤΟΥΣΑΝ ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΚΗΣ ΖΗΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.gr Πρόταση συνεργασίας Χορηγία και υποστήριξη της Ακαδημίας ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΝΤΕΛΙΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ MSc ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι.ΙΕΚ ΒΑΪΑ ΜΠΑΛΩΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΘ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη

Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη O σύλλογός µας ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια µε σκοπό την προώθηση του αθλήµατος της πετοσφαίρισης και για να προσφέρει στην νεολαία της Παλλήνης µια δηµιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01). Εισαγωγή Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του εφήβου και η οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ως ο σημαντικότερος μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ (από την προνηπιακή έως στη γυµνασιακή ηλικία) Για τη διατήρηση και διεύρυνση του ενδιαφέροντος των νέων παικτών είναι θεµελιώδες ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ και µάλιστα τακτικά (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1 2 Η επιτυχία της κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Ευρύκλεια Τσαγαλά και Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών tsagala@ceid.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης»

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης» Θέµατα διάλεξης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα 1. Ηδιέγερση στον αγωνιστικό αθλητισµό 2. Τι είναι η διέγερση 3. Ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα