Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής"

Transcript

1 144 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα λουλούδια της ειρήνης ανθίζουν στον υπολογιστή µου. Η φιλοσοφία, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση µιας διδακτικής παρέµβασης για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο ηµοτικό είναι η εξοικείωση των µαθητών µε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και η πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας στο πλαίσιο των καθηµερινών τους σχολικών δραστηριοτήτων. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση µιας διδακτικής παρέµβασης ακολουθώντας το µοντέλο των συνθετικών εργασιών (project-based learning).το σχήµα της συγκεκριµένης διδακτικής προσέγγισης ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση βασίζεται στην κοινωνικο-εποικοδοµητιστική θεωρία και προτείνει µια γόνιµη συνεργασία των διδακτικών πρακτικών που αφορούν την «Εκπαίδευση στην Πληροφορική»και την «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» µε σκοπό την «εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη». ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση στην Πληροφορική, project-based learning, Εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινωνία Εισαγωγή και θέση του προβληµατισµού Το κρίσιµο σηµείο, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία για την εξασφάλιση της ποιότητας ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος µάθησης (Αρχοντίδης κ.α., 2003) και ο πλέον σηµαντικός παράγοντας για το σχεδιασµό του, είναι η θεωρητική του στήριξη και οι απαραίτητες αναλύσεις που προηγούνται και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του ( ηµητρακοπούλου, 2000). εδοµένου ότι η ενσωµάτωση της Πληροφορικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση προϋποθέτει όχι µόνο την ύπαρξη αλλά και την αξιοποίηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος, η πρόσκληση προς τους γράφοντες για διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής σε δηµοτικό σχολείο εκτός σχολικού ωραρίου αποτέλεσε και µια πρόκληση για µια διδακτική παρέµβαση βασισµένη σε µελέτη αντίστοιχης βιβλιογραφίας για τις πρακτικές που ακολουθούνται διεθνώς, αλλά και τις εµπειρίες- συµπεράσµατα που προκύπτουν από εφαρµογές που έχουν γίνει στη χώρα µας. Ο αρχικός προβληµατισµός, ο οποίος βασίστηκε στην αδυναµία επίτευξης των στόχων του προγράµµατος µε διάχυση της Πληροφορικής στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα (ολιστική προσέγγιση) (Ράπτης & Ράπτη, 2001) καθώς και η αναγκαιότητα εναρµόνισης της διδακτικής παρέµβασης µε τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου µαθησιακού περιβάλλοντος (βιωµατικές- επικοινωνιακές µεθόδους διδασκαλίας µε βάση οµαδοσυνεργατικά µοντέλα µάθησης (Lehtinen & Repo, 1996, Αρχοντίδης κ.α., 2003), διεπιστηµονικές και διαθεµατικές προσεγγίσεις της παρεχόµενης γνώσης (Παναγάκος, 2002)), είχε σαν αποτέλεσµα την έναρξη της βιβλιογραφικής έρευνας από τον σκοπό της εισαγωγής της Πληροφορικής στην Α/θµια εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.

2 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 145 Το θεωρητικό πλαίσιο Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο ηµοτικό είναι να εξοικειωθούν οι µαθητές και οι µαθήτριες µε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε µια πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας στο πλαίσιο των καθηµερινών τους σχολικών δραστηριοτήτων. (.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής, 2002). Σύµφωνα µε το σκοπό αυτό η εισαγωγή της Πληροφορικής στην Α/θµια Εκπαίδευση αποτελεί έναν προθάλαµο για την κάλυψη στόχων όπως η εξοικείωση µε τους υπολογιστές και τη βασική χρήση τους («Πληροφορική εξοικείωση») και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση πακέτων εφαρµογών («Πληροφορική δεξιότητα»), η οποία ολοκληρώνεται σε υψηλότερες βαθµίδες εκπαίδευσης, στις οποίες οι µαθητές επιπλέον αποκτούν γνώσεις για την επιστήµη της Πληροφορικής και τον προγραµµατισµό («Πληροφορική επιστήµη»). Η επίτευξη των στόχων αυτών δίνει στους µαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για προσωπική χρήση του υπολογιστή στη τεχνολογική κοινωνία (Κοινωνική λογική) ή και να αποτελέσουν επαγγελµατίες, που είναι ικανοί χρήστες της τεχνολογίας ή ασχολούνται µε το αντικείµενο της Πληροφορικής στην εργασία τους (Επαγγελµατική λογική) (Βαβουράκη, 1999). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται όµως στο γεγονός ότι ο υπολογιστής στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί ως γνωστικό αντικείµενο αλλά ως γνωστικό εργαλείο δηλαδή τα µαθήµατα της Πληροφορικής καλούνται να καλύψουν και στόχους «παιδαγωγικούς», όπου ο υπολογιστής έρχεται να βελτιώσει εκπαιδευτικές πρακτικές ή ακόµα περισσότερο να προτείνει νέους εκπαιδευτικούς στόχους και διαδικασίες µάθησης (Εκπαιδευτική λογική) (Βαβουράκη, 1999). Εποµένως σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο σκοπό τα µαθήµατα Πληροφορικής στο ηµοτικό καλούνται να συµβάλλουν στην επίτευξη στόχων που αφορούν δύο διαφορετικές θεµατικές: Αφ ενός στόχους που αφορούν την απόκτηση γνώσεων για τον υπολογιστή («Εκπαίδευση στην Πληροφορική») και αφ ετέρου στόχους που αφορούν την µάθηση και διδασκαλία µέσα από τον υπολογιστή («Πληροφορική στην Εκπαίδευση»). Εστιάζοντας τώρα στις συνέπειες που οι δύο αυτές χρήσεις του υπολογιστή µπορεί να έχουν στη διαδικασία εισαγωγής τους στα σχολεία, είναι φανερό ότι και οι δύο και πολύ περισσότερο ο συνδυασµός τους απαιτούν πολύπλοκες ενέργειες, αποτελώντας ιδιαίτερη µορφή καινοτοµίας. Επιπλέον απαιτούν αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η αλλαγή του ρόλου των µαθητών σε πρωταγωνιστές της µάθησης και του εκπαιδευτικού σε σύµβουλο και διευκολύνων (Pelgrum & Plomp, 1993) αλλά και στις φιλοσοφικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης εισάγοντας αρχές από το χώρο της κοινωνικο-εποικοδοµιστικής θεωρίας και της εκπαίδευσης για την παγκόσµια κοινωνία (Ράπτης & Ράπτη, 1996, Μακράκης, 2001). Στη διδακτική πράξη αυτό µεταφράζεται σε µαθησιακές δραστηριότητες που συνδέονται άµεσα µε καταστάσεις που θα αντιµετωπίσουν οι µαθητές στην κοινωνική τους ζωή, οι οποίες δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για συµµετοχή στη διαδικασία της µάθησης και τη δόµηση του προσωπικού µαθησιακού χάρτη βασιζόµενου στις εµπειρίες και τις αλληλεπιδράσεις τους µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό σε ότι αφορά τα µαθήµατα Πληροφορικής διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν περισσότερο µια θετικιστική αντίληψη (εστιασµένη σε προβλήµατα αλγοριθµικής φύσης ) όχι µόνο παραγνωρίζουν την κοινωνικο-πολιτική και ηθική διάσταση της εκπαίδευσης αλλά αποτελούν και χαρακτηριστικό σύµπτωµα αναντιστοιχίας µεταξύ πρακτικών επιλογών και θεωρητικών διακυρήξεων σύµφωνα µε τις οποίες η διασύνδεση του σχολείου µε την τοπική, εθνική και την παγκόσµια

3 146 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» κοινωνία θα πρέπει να αποτελέσει µια από τις σηµαντικότερες διαστάσεις στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πράξης. Η έννοια της «εκπαίδευσης για την παγκόσµια κοινωνία» (Μακράκης, 2001) βασίζεται σε προηγούµενες προσεγγίσεις που αναφέρονται ως «εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη» (UNESCO, 1974). Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε ότι η αγωγή ειρήνης δεν είναι µόνο στενά συνυφασµένη µε την περιβαλλοντική αγωγή (Weil, 1990, Brock, 1991) αλλά αποτελεί και αναπόσπαστο συστατικό της διαπολιτισµικής αγωγής καθώς και της αγωγής για διεθνή κατανόηση (Fien,1991). Είναι επίσης σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι ο ρόλος και η χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µπορεί να είναι καθοριστικός ως µέθοδος εκπαίδευσης για την παγκόσµια κοινωνία συνδέοντας λειτουργικά όλους τους τοµείς του σχολικού προγράµµατος όταν γίνεται διαθεµατικά και διεπιστηµονικά, δηµιουργώντας κίνητρα, ερεθίσµατα και ενδιαφέροντα για ατοµική και συλλογική δράση(μακράκης, 2001). Στο πλαίσιο αυτό είναι προφανές ότι η διδασκαλία της Πληροφορικής στο ηµοτικό σχολείο αποτελεί ένα ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την εφαρµογή καινοτοµικών µοντέλων σχολικών δραστηριοτήτων όπως αυτό των συνθετικών εργασιών (project-based learning). Αν και για τις βασικές αρχές και τα στοιχεία των συνθετικών εργασιών γίνονται αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και για τα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα χρήσης του µοντέλου αυτού στη περίπτωση της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπάρχει ήδη σαφής αναφορά στην ελληνική βιβλιογραφία (Πολίτης κ.α., 2001), εν τούτοις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν αναφέρονται προσπάθειες που αφορούν την ένταξη του στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση του σχεδιασµού, της ανάπτυξης και της υλοποίησης µιας διδακτικής παρέµβασης ακολουθώντας το µοντέλο των συνθετικών εργασιών (project-based learning).το σχήµα της συγκεκριµένης διδακτικής προσέγγισης ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση βασίζεται στην κοινωνικο-εποικοδοµητιστική θεωρία και προτείνει µια γόνιµη συνεργασία των διδακτικών πρακτικών που αφορούν την «Εκπαίδευση στην Πληροφορική»και την «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» µε σκοπό την «εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη». Το πλαίσιο του προγράµµατος Η συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε κατά το σχολικό έτος στα πλαίσια προγράµµατος που εκπονήθηκε στο 8ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Αττικής ως πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σε συνεργασία µε την ιεύθυνση του σχολείου και τους συγγραφείς του παρόντος άρθρου. Στο πρόγραµµα, το οποίο υλοποιήθηκε εκτός σχολικού ωραρίου -µία ώρα εβδοµαδιαίας διδασκαλίας- κατά την περίοδο 1/12-30/5/2003, συµµετείχαν συνολικά 32 µαθητές και µαθήτριες όλων των τάξεων. Στόχοι του προγράµµατος Για την επίτευξη του γενικού σκοπού διδασκαλίας του προγράµµατος, οι γενικοί στόχοι ταξινοµήθηκαν σε τρεις άξονες : Α)Γνωστικοί: α) προσέγγιση βασικών εννοιών της Πληροφορικής, αναγνώριση και κατανόηση της χρησιµότητας της Κεντρικής Μονάδας και των Περιφερειακών συσκευών καθώς και εξοικείωση µε τον υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές και το χρησιµοποιούµενο λογισµικό ως ενιαίο σύστηµα, β) χρήση εφαρµογών πολυµέσων

4 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 147 εκπαιδευτικού περιεχοµένου και κατανόηση των εννοιών πλοήγησης και αλληλεπίδρασης, γ) κατανόηση της λειτουργίας και της χρήσης των περιφερειακών συσκευών, εργασία µε σχετική αυτονοµία σε γραφικό περιβάλλον επεξεργασίας, χρήση του λογισµικού γενικής χρήσης για την έκφραση ιδεών µε πολλούς τρόπους και πολλά µέσα, δ) αναζήτηση πληροφοριών σε απλές βάσεις δεδοµένων ή στο διαδίκτυο, επικοινωνία µέσω διαδικτύου, ε) συσχετισµός απλών επιστηµονικών γνώσεων µε τις εµπειρίες και τα βιώµατα των παιδιών, παρατήρηση µέσω των αισθήσεων και καταγραφή των παρατηρήσεων αυτών, συλλογή πληροφοριών που αφορούν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και αξιολόγηση τους, δηµιουργία συλλογισµών, προβληµατισµών και ερωτήσεων πάνω σε οικουµενικές έννοιες, διατύπωση απόψεων και προτάσεων Β)Συναισθηµατικοί: ανάπτυξη συλλογικότητας και συνεργασίας στα πλαίσια οµαδικών συνθετικών εργασιών, αναγνώριση της συµβολής της οµαδικής εργασίας στην παραγωγή ενός έργου, ανάπτυξη σεβασµού στην εργασία των άλλων και δηµιουργία κώδικα δεοντολογίας που αφορά την συµπεριφορά και την εργασία στο εργαστήριο και όχι µόνο, ευαισθητοποίηση για την τοπική και παγκόσµια διάσταση των σύγχρονων προβληµάτων της ανθρωπότητας των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων τους. Γ)Ψυχοκινητικοί: ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την χρήση απλών οδηγιών για την εκτέλεση εργασιών, ορθολογική επεξεργασία των απόψεων της οµάδας ώστε να αναδεικνύεται η δυναµική του διαλόγου, ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν την χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, συναισθηµάτων, συµπερασµάτων µε τρόπο που οι µαθητές επιλέγουν Επιπλέον εξοικείωση των µαθητών µε την διαθεµατική και διεπιστηµονική διάσταση της πληροφορικής αφού µε ζητούµενο τη γνώση, τη διαµόρφωση άποψης και γνώµης και την έκφραση, συνδέεται µε όλα τα γνωστικά αντικείµενα τα οποία υποστηρίζει αλλά και µε τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Σχεδιασµός και µεθοδολογία της παρέµβασης Ο σχεδιασµός της συγκεκριµένης παρέµβασης στηρίχθηκε κατά µεγάλο µέρος στο µοντέλο των συνθετικών εργασιών (Πολίτης κ.ά., 2001), το οποίο αντίθετα µε το δασκαλοκεντρικό δοµηµένο σε διδακτικές ώρες µοντέλο διδασκαλίας, δίνει έµφαση σε µαθητοκεντρικές, διαθεµατικές δραστηριότητες, µακράς χρονικής διάρκειας που αντλούν την θεµατολογία τους από ζητήµατα και πρακτικές του πραγµατικού κόσµου. Οι µαθητές µέσω της εµπλοκής τους σε δραστηριότητες της αρεσκείας τους αναζητούν την απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών γνώση, αναπτύσσοντας έτσι τα πεδία των ενδιαφερόντων τους και οικοδοµώντας µε αυτόν τον τρόπο το γνωστικό τους µοντέλο. Σ αυτό το σηµείο είναι καίρια η συµβολή του εκπαιδευτικού- συντονιστή (Mercer and Fisher, 1992), ο οποίος όχι µόνο θα κληθεί να προσφέρει την νέα τεχνογνωσία που οι µαθητές αναζητούν για την υλοποίηση του σκοπού τους αλλά πρέπει επιπλέον να µετουσιώσει τις επιλογές των µαθητών σε διδακτικά σενάρια που βασιζόµενα σε βιωµατικές καταστάσεις των µαθητών θα παρέχουν ταυτόχρονα γόνιµη και χρήσιµη γνώση και θα προβάλλουν την διδασκαλία της Πληροφορικής όχι ως αυτοσκοπό αλλά ως µια επιστήµη µε διαθεµατική και διεπιστηµονική διάσταση. Επιπλέον σύµφωνα µε το προαναφερόµενο µοντέλο ένα σηµαντικό στοιχείο για την επίτευξη των γνωστικών αλλά και παιδαγωγικών του στόχων είναι η δηµιουργία των οµάδων εργασίας στη συγκρότηση των οποίων ζητείται η γνώµη των µαθητών. Στη συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση λόγω της ηλικίας των µαθητών αποφασίστηκε τόσο στη συγκρότηση των οµάδων όσο και σε άλλες δράσεις (χρήση εκπαιδευτικών

5 148 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» λογισµικών, συµπλήρωση φύλλων εργασίας κτλ) να δοθεί η µορφή οµαδικού παιχνιδιού, που αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της παιδικής δραστηριότητας (οµαδικό παιχνίδι). Συγκεκριµένα η µεθοδολογία υλοποίησης της παρέµβασης είχε τους εξής τέσσερις άξονες: ηµιουργία οµάδων Κατά την έναρξη του προγράµµατος συζητήθηκε µε τους µαθητές το ενδεχόµενο διαίρεσης τους σε οµάδες (οµαδοσυνεργατικό µοντέλο) (Cousinet, 1925). όθηκε έµφαση στα πλεονεκτήµατα µιας τέτοιας διαίρεσης, ( χρήση του εργαστηρίου κατά οµάδες / δυνατότητα ατοµικού υπολογιστή / περισσότερα περιθώρια δηµιουργικής δράσης και πειραµατισµού, ελεύθερης έκφρασης και πρωτοβουλίας / περισσότερες δυνατότητες συνεργασιών είτε στα πλαίσια των οµάδων είτε µεταξύ των οµάδων). Οι µαθητές αποφάσισαν για την ύπαρξη ή µη οµάδων, το µέγεθος τους και τα κριτήρια δηµιουργίας τους. Παροχή υποστηρικτικού έντυπου υλικού Α)φύλλα εργασίας: Τα φύλλα εργασίας, τα οποία απευθύνθηκαν στις µικρότερες ηλικιακά οµάδες, περιελάµβαναν παιγνιώδεις δραστηριότητες αντιστοίχησης, συµπλήρωσης, ζωγραφικής κτλ και αποσκοπούσαν στην εξοικείωση των µαθητών µε βασικές έννοιες της πληροφορικής (πχ. δεδοµένα, επεξεργασία, πληροφορία) αλλά και την αναγνώριση και κατανόηση της χρησιµότητας της Κεντρικής Μονάδας και των Περιφερειακών συσκευών. Τα φύλλα εργασίας, τα οποία απευθύνονταν στις µεγαλύτερες ηλικιακά οµάδες, χρησιµοποιήθηκαν ως υποστηρικτικό υλικό για την χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών. Β)πληροφοριακό υλικό: Το πληροφοριακό υλικό που απευθυνόταν κυρίως στις µεγαλύτερες ηλικιακά οµάδες αφορούσε περισσότερο την κατανόηση της λειτουργίας των περιφερειακών συσκευών, τα είδη των µέσων αποθήκευσης κτλ. Χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών Η χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών στα πλαίσια του προγράµµατος στόχευε σε µια ελκυστική εξοικείωση των µαθητών µε τον υπολογιστή, τις περιφερειακές µονάδες και το χρησιµοποιούµενο λογισµικό ως ενιαίο σύστηµα. Επιπλέον στην δηµιουργία ενδιαφέροντος των µικρότερων µαθητών για το γραφικό περιβάλλον επεξεργασίας και στην κατανόηση των εννοιών πλοήγησης και αλληλεπίδρασης. Τα χρησιµοποιούµενα λογισµικά επιλέχθηκαν µε κριτήρια τόσο τον παιδαγωγικό σχεδιασµό τους, την διαθεµατική προσέγγιση του παρουσιαζόµενου αντικειµένου όσο και την ποιότητα αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο των παρουσιαζόµενων δεξιοτήτων. ηµιουργία διδακτικών σεναρίων Τα διδακτικά σενάρια, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, βασίστηκαν σε βιωµατικές καταστάσεις και προβληµατισµούς των µαθητών. Αφόρµηση για την δηµιουργία ενός διδακτικού σεναρίου αποτέλεσαν γεγονότα της σχολικής ζωής και της επικαιρότητας τα οποία είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα πλαίσια «της εκπαίδευσης για την παγκόσµια κοινωνία». Έτσι οι προσέγγιση των γνωστικών στόχων έγινε έµµεσα, καθώς οι µαθητές αναζήτησαν την απαραίτητη γι αυτούς γνώση που θα τους καθιστούσε ικανούς να χρησιµοποιήσουν το λογισµικό γενικής χρήσης για να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους, να επικοινωνήσουν, να δηµιουργήσουν και να εκφραστούν.

6 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 149 Υλοποίηση της εφαρµογής από τη θεωρία στην πράξη Οι οµάδες Το βασικό κριτήριο για την απόφαση και την συµφωνία των παιδιών στην διαίρεση τους σε οµάδες ήταν τα διαφορετικά επίπεδα γνώσεων πάνω στο αντικείµενο, διαφορετικές ανάγκες λόγω διαφορετικών ηλικιών και η παρεχόµενη δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας στο πλαίσιο µικρότερων οµάδων. Επιπλέον τέθηκε από τα παιδιά και το ζήτηµα της κοινής οµάδας στην περίπτωση προσωπικών σχέσεων, το οποίο έγινε απόλυτα σεβαστό δεδοµένου ότι στις σχετικές περιπτώσεις δεν παρουσιάστηκε πρόβληµα λόγω µεγάλων αποκλίσεων σε θέµατα γνωστικού επιπέδου. Συναποφασίστηκε µε τα παιδιά το πλήθος των οµάδων (4), οι συµµετέχοντες σε κάθε οµάδα καθώς και οι διδακτικές ώρες της κάθε οµάδας. Μετά από πρόταση των µαθητών ιδιαίτερα θετική- κάθε οµάδα απέκτησε το δικό της όνοµα, γεγονός που βοήθησε σηµαντικά τόσο στην οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και της εργασίας των παιδιών όσο και σε θέµατα συνεργασίας, αναγνώριση της συµβολής της οµαδικής εργασίας στην παραγωγή ενός έργου, ανάπτυξη σεβασµού στην εργασία των άλλων (ίδιας ή διαφορετικής οµάδας) και δηµιουργία κώδικα δεοντολογίας που αφορούσε την συµπεριφορά και την εργασία (πχ κάθε χρήστης-µαθητής είχε στον υπολογιστή του έναν φάκελο µε το όνοµα της οµάδας του µέσα στον οποίο υπήρχε ο προσωπικός φάκελος µε τα έργα του. Σύµφωνα µε τον συµφωνηµένο κώδικα δεοντολογίας δεν επιτρεπόταν κανενός είδους παρέµβαση σε φάκελο άλλης οµάδας ή προσωπικό φάκελο εκτός εάν γινόταν παρουσία του µαθητή-δηµιουργού). Οι τέσσερις δηµιουργούµενες οµάδες ήταν :Η Οµάδα «Ειρήνη» (δυναµικότητας 8 ατόµων Α, Β, Γ τάξης που ερχόντουσαν για πρώτη φορά σε επαφή µε το αντικείµενο), η Οµάδα «Ατρόµητοι» (δυναµικότητας 6 ατόµων, Ε τάξης µε κάποιες δεξιότητες όπως χρήση ποντικιού, πληκτρολογίου, στοιχειώδη εξοικείωση µε τον επεξεργαστή κειµένου και µε προηγούµενη επαφή µε χρήση παιχνιδιών εκπαιδευτικών λογισµικών), η Οµάδα «Ανίκητοι» (δυναµικότητας 6 ατόµων ΣΤ τάξης µε σχετικά καλές γνώσεις πάνω στο λογισµικό γενικής χρήσης και ελάχιστες γνώσεις στο λογισµικό συστήµατος) και η Οµάδα «Λοξή Φάλαγγα» (δυναµικότητας 11 ατόµων Β, Γ, τάξης µε ελάχιστες έως µέτριες δεξιότητες στη χρήση λογισµικού γενικής χρήσης). Υποστηρικτικό έντυπο υλικό Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος χρησιµοποιήθηκαν τα προαναφερόµενα στην µεθοδολογία δύο είδη έντυπου συνοδευτικού υλικού: Α)φύλλα εργασίας: Τα φύλλα εργασίας δόθηκαν στους µαθητές µε την µορφή φωτοτυπιών µετά από τις σύντοµες συζητήσεις- παρουσιάσεις του εκάστοτε διδακτέου θέµατος και η επεξεργασία τους - µε την µορφή παιχνιδιού- ολοκληρώθηκε στα πλαίσια ατοµικών ή οµαδικών εργασιών κατά της διάρκεια της διδακτικής ώρας. Β)πληροφοριακό υλικό: Το υποστηρικτικό πληροφοριακό υλικό δόθηκε στους µαθητές µετά το πέρας της αντίστοιχης διδακτικής ώρας. Εκπαιδευτικά υλικά Τα εκπαιδευτικά λογισµικά χρησιµοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές φάσεις του προγράµµατος. Στην αρχή του προγράµµατος ως µέσο υποστήριξης της διδασκαλίας, κατά την διάρκεια του προγράµµατος ως επιβράβευση για την εργασία των µαθητών, στο τέλος του προγράµµατος προς αξιολόγηση ως βάση για την αξιολόγηση του προσωπικού τους έργου.

7 150 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: Α) Socrates1 (Α, Β τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη καλλιέργεια δεξιοτήτων (Lascaux, Belgium, 1996), Β) Ανάλεκτα παιδαγωγικών δραστηριοτήτων) (Α, Β τάξη) (Pάπτης & Ράπτη, 2002), Γ) Περσέας (Γ, τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη προσέγγιση µαθηµατικών εννοιών (Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Προσχολικής Αγωγής, 2000), ) Socrates2 (Γ, τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη καλλιέργεια δεξιοτήτων (Lascaux, Belgium, 1996), Ε) Μύθος και Πραγµατικότητα (Ε, ΣΤ τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διαθεµατική προσέγγιση της αστρονοµίας (ΜΠΣ ΠΤ Ε Αθηνών), ΣΤ) Πληροφορική Γυµνασίου (Ε, ΣΤ τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για την ιδασκαλία της Πληροφορικής (ΥπΕΠΘ- ΠΙ). Για το λογισµικό Πληροφορική κριτήριο αποτέλεσε η δυνατότητα οπτικοποίησης µέσω προσοµοιώσεων του τρόπου λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας, των περιφερειακών συσκευών και των µέσων αποθήκευσης. ιδακτικά σενάρια Κατά την διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος υλοποιήθηκαν αρχικά δύο διδακτικά σενάρια, ενώ προς το τέλος δηµιουργήθηκε η ανάγκη υλοποίησης και ενός τρίτου, το οποίο θα περιγραφεί αναλυτικότερα στη συνέχεια (βλ. Μια απροσδόκητη εξέλιξη). Όσον αφορά το πρώτο σενάριο, αφόρµηση στάθηκε το επίκαιρο τότε θέµα του πολέµου στο Ιράκ, ενώ για το δεύτερο σενάριο η αφόρµηση ήταν το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου µε θέµα : «Η αυλή του σχολείου». Και τα δύο θέµατα µονοπωλούσαν κατά την περίοδο διδασκαλίας το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις των παιδιών. εδοµένου ότι και τα δύο θέµατα αφορούσαν συνδυασµούς και αλληλεξάρτηση µεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στη περίπτωση διδασκαλίας εντός σχολικού προγράµµατος θα µπορούσαν να ενταχθούν στα πλαίσια του γνωστικού αντικειµένου «Μελέτη Περιβάλλοντος», το οποίο όπως έχει προαναφερθεί συνδέεται πολύ στενά µε την «εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινωνία». Συγκεκριµένα το πρώτο διδακτικό σενάριο θα µπορούσε να ενταχθεί στον άξονα: Γεγονότα από τη ζωή της ανθρωπότητας Πολεµικές συγκρούσεις µε αποτελέσµατα που επηρεάζουν τη ζωή και το περιβάλλον ολόκληρου του πλανήτη και το δεύτερο στον άξονα: Το σχολείο µου-φροντίδα περιβάλλοντος του σχολείου µου. Η υλοποίηση του πρώτου διδακτικού σεναρίου ξεκίνησε µε αφορµή µια αφίσα των σχολείων της Ν. Ιωνίας για µια αντιπολεµική πορεία. Ακολούθησαν πολλαπλές συζητήσεις µε τα παιδιά όλων των οµάδων πάνω στις πολλαπλές παραµέτρους (περιβ/κες -κοινωνικο-οικονοµικές) της πολεµικής σύρραξης, έγινε σχολιασµός της συγκεκριµένης αφίσας (αισθητική, περιεχόµενο) και ζητήθηκε από τα παιδιά να δηµιουργήσουν τις δικές τους αντιπολεµικές αφίσες µε χρήση Η/Υ. Η συνθετική αυτή εργασία προϋπέθετε την χρήση τόσο του προγράµµατος επεξεργαστή κειµένου όσο και του προγράµµατος ζωγραφικής, τη συνεργασία των προγραµµάτων αλλά και άλλες βασικές δεξιότητες πάνω στην χρήση των Windows (δηµιουργία, είδη και µεγέθη αρχείων κτλ). Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, δηµιουργήθηκε η αναγκαιότητα µιας σειράς µαθηµάτων, η θεµατολογία των οποίων ήταν στα µεγαλύτερο µέρος της επιλογή των µαθητών, οι οποίοι πειραµατιζόµενοι µε τεχνικές ή αισθητικές παρεµβάσεις πάνω στο έργο τους επιζητούσαν την απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου τους τεχνική γνώση. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές άρχισαν να ακολουθούν απλές οδηγίες για την εκτέλεση εργασιών, να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις και να αναγνωρίζουν την δυναµική και την συµβολή του διαλόγου στην ολοκλήρωση ενός έργου ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούσαν τα εργαλεία της πληροφορικής

8 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 151 (λογισµικό συστήµατος, λογισµικό εφαρµογών και περιφερειακές συσκευές) για να παρουσιάσουν σκέψεις, απόψεις και συναισθήµατα µε τον τρόπο που οι ίδιοι επέλεγαν. Στο δεύτερο διδακτικό σενάριο, ο υπολογιστής απέκτησε έναν ακόµα πιο σηµαντικό ρόλο στα πλαίσια της σύγχρονης εκπαίδευσης, αυτόν του εργαλείου για την διαµόρφωση εγγράφων και οπτικοποιηµένων προτάσεων (στην προκειµένη περίπτωση για την βελτίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος). Η µετάβαση και σύνδεση του πρώτου µε το δεύτερο διδακτικό σενάριο έγινε µε αφορµή ένα πανό για την ειρήνη, το οποίο υπήρχε κρεµασµένο στην αυλή του σχολείου. Στις συζητήσεις µε τους µαθητές παρουσιάστηκε ως θέµα η µετάβαση από την ατοµική εργασία στην συλλογική πρόταση και δραστηριοποίηση µε θέµα την ειρήνη. Η ύπαρξη του πανό, ως µέσο έκφρασης µιας συλλογικής άποψης συνδυάσθηκε µε άλλες δραστηριότητες που λάµβαναν χώρα στην αυλή του σχολείου λόγω του προγράµµατος περ/κης εκπ/σης (αποτύπωση, συλλογή πληροφοριών για είδη δέντρων και φυτών, δεντροφύτευση κτλ). Το θέµα που προέκυψε ήταν αν η ίδια η αυλή του σχολείου µε κατάλληλη διαµόρφωση, εκτός από χώρο δράσης ή ανάπαυλας θα µπορούσε να αποτελέσει και χώρο έκφρασης αποτελώντας η ίδια ένα σύµβολο ειρήνης. Οι µαθητές ανέλαβαν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους µε τη µορφή κειµένων και εικόνων, οι οποίες θα ενσωµατωνόντουσαν και στο πρόγραµµα περ/κης εκπ/σης και θα παρουσιαζόντουσαν στην σχετική εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η συγκεκριµένη εργασία απαιτούσε από τα παιδιά να συσχετίσουν επιστηµονικές γνώσεις µε τα βιώµατα τους, να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους δηµιουργώντας ταυτόχρονα συλλογισµούς και διαµορφώνοντας απόψεις και προτάσεις. Η ολοκλήρωση των προσωπικών έργων επιβραβεύτηκε µε την χρήση οπτικοακουστικών µέσων (επιλογή µουσικής επένδυσης για την οπτικοποιηµένη τους πρόταση και προσωπική ηχογράφηση της έγγραφης πρότασης τους µε την βοήθεια του υπολογιστή). Εντυπώσεις των µαθητών κατά την ολοκλήρωση του προγράµµατος Τόσο η συµµετοχή των παιδιών κατά την διάρκεια του προγράµµατος όσο και οι εντυπώσεις τους κατά το τέλος υπήρξαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Αν και λόγω κάποιων τεχνικών δυσκολιών και χρονικών περιορισµών δεν καλύφθηκαν οι γνωστικοί στόχοι που αφορούσαν την χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία και αποστολή εργασιών µε µορφή PowerPoint σε άλλα σχολεία και η συνολική αξιολόγηση του προγράµµατος, εν τούτοις η θετική έκβαση του προγράµµατος φάνηκε τόσο από τις έγγραφες αξιολογήσεις των παιδιών όσο και από µια απροσδόκητη εξέλιξη κατά την διάρκεια των τελευταίων διδακτικών ωρών. Αποσπάσµατα από τις αξιολογήσεις των παιδιών:.. Μου άρεσε πολύ το µάθηµα που κάναµε (Ηλιάνα)... Το µάθηµα µας άρεσε πάρα πολύ αυτόν τον χρόνο. Μου άρεσε πιο πολύ η αφίσα που φτιάξαµε (Μαρία) Το µάθηµα στους υπολογιστές µας µου άρεσε πολύ. Μου άρεσαν όλα αλλά πιο πολύ όταν παίξαµε µαζί τον Περσέα. Θα ήθελα να είχαµε πάλι µάθηµα (Άρµπρι)... Το µάθηµα µου άρεσε πολύ και πιο πολύ µου άρεσε η ζωγραφική και η αφίσα που φτιάξαµε (Σοφία)... Τα φετινά µαθήµατα στην πληροφορική ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Έµαθα αρκετά πράγµατα που δεν ήξερα. Έτσι έγινα πολύ καλύτερη σχετικά µε τα κοµπιούτερ. Αυτή η χρονιά θα µου µείνει πραγµατικά αξέχαστη (Ιωάννα) Τα µαθήµατα που κάναµε µε την κυρία ήταν πολύ ωραία. Πιο πολύ µου άρεσε που ζωγραφίζαµε και η άλλη οµάδα προσπαθούσε να βρει τι ζωγραφίζαµε. Του χρόνου θα ήθελα να έχουµε αυτή την κυρία (Ναταλία) Θα ήθελα να κάναµε περισσότερο µάθηµα (Γιάννης) Θα ήθελα να παίζουµε κάθε µέρα. Μου άρεσε και η αφίσα αλλά περισσότερο το κείµενο για την αυλή (Νίκος) Την τελευταία µέρα, αλλά και τις άλλες µέρες κάναµε όµορφες εργασίες γι αυτό µ άρεσε (Σπύρος)

9 152 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια απροσδόκητη εξέλιξη Καθώς το πρόγραµµα όδευε προς το τέλος του, οι µαθητές του προσέφεραν µια νέα διάσταση. Ζητώντας α) να κρατήσουν ως αναµνηστικό την προσωπική τους δουλειά µαζί µε την δουλειά όλων των συµµαθητών τους και β) θέτοντας το ζήτηµα κατασκευής ενός παιχνιδιού (εκπ/κου λογισµικού) δικής τους έµπνευσης. Έτσι δηµιουργήθηκε η αναγκαιότητα ενός τρίτου διδακτικού σεναρίου, που ήταν η δηµιουργία και η εικονογράφηση ενός παραµυθιού, το οποίο θα µπορούσε να ενσωµατώσει το δικό τους έργο. Στα τελευταία µαθήµατα δηµιουργήσαµε από κοινού µε κάποια παιδιά το σενάριο ενώ ταυτόχρονα µέρος του ξεκίνησαν να εικονογραφούν άλλα µέλη των οµάδων. Την υπόλοιπη εικονογράφηση ανέλαβαν να την ολοκληρώσουν οι γράφοντες. Το λογισµικό και η αξιολόγησή του υστυχώς η εξ ολοκλήρου κατασκευή του παραµυθιού σε ηλεκτρονική µορφή από τα παιδιά δεν µπορούσε να καλυφθεί στα υπάρχοντα χρονικά περιθώρια. Γι αυτό οι συγγραφείς του άρθρου αυτού, µεταπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» αποφάσισαν να συνδράµουν στην ολοκλήρωση του έργου αυτού. Τα τµήµατα του λογισµικού που ολοκληρώθηκαν παρουσιάστηκαν στους µαθητές στο τελευταίο µάθηµα του προγράµµατος για την αρχική αξιολόγηση, η οποία ήταν πολύ ενθαρρυντική. Εκτός από την µεγάλη ικανοποίηση των παιδιών για την ενσωµάτωση των έργων τους στο παραγόµενο λογισµικό, η πρόταση των µαθητών η οποία ελήφθη πολύ σοβαρά υπόψη για την ολοκλήρωση του έργου, ήταν η επιπλέον δηµιουργία πολλών δραστηριοτήτων. Η διαµορφωτική αξιολόγηση του λογισµικού έγινε κάποιες εβδοµάδες αργότερα κατά την εορτή λήξης της σχολικής χρονιάς. Στη φάση αυτή παρουσιάστηκαν στα παιδιά πολλές από τις δραστηριότητες που εµπλούτισαν το σενάριο τους, ώστε αυτό να αποκτήσει µια παιγνιώδη µορφή. Όσες από τις δραστηριότητες δεν ήταν έτοιµες παρουσιάστηκαν επί χάρτου και συζητήθηκαν. Η νέα πρόταση των µαθητών ήταν οι δραστηριότητες να ενσωµατωθούν στο βασικό σενάριο αποτελώντας αναπόσπαστο κοµµάτι της εξέλιξης του (ιδέα από λογισµικό που είχαν χρησιµοποιήσει κατά τη διάρκεια του προγράµµατος). Επιπλέον προτάθηκε η προσπέλαση στα µέρη του λογισµικού να είναι τόσο σειριακή όσο και κατ επιλογή στα τµήµατα που περιέχουν τις διάφορες δραστηριότητες. Οι προτάσεις αυτές υιοθετήθηκαν και το λογισµικό απέκτησε σπονδυλωτή διάρθρωση µε δέκα ανεξάρτητα τµήµατα σχεδόν ισαρίθµων δραστηριοτήτων που αφορούσαν, την εξοικείωση µε τα ονόµατα των πρωταγωνιστών (γλώσσα), τη δηµιουργία και χρήση χάρτη (γεωγραφικές δεξιότητες), την αξία της οικογένειας (κατανόηση κειµένου), την καλλιέργεια του σεβασµού απέναντι σε άλλους πολιτισµούς και την κατανόηση της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, συγγραφή κειµένου και ζωγραφική (δηµιουργική έκφραση), την αναγνώριση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, την καλλιέργεια θετικής στάσης για την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, το ιστορικό παρελθόν καθώς και την ιστορική συνέχεια (ιστορία) και τέλος προσοµοίωση χρήσης διαδικτύου για την προώθηση της οµαδικότητας αλλά και της ενεργού συµµετοχής και αυτοεκτίµησης. Σκοπός του εµπλουτισµού του λογισµικού µε τις δραστηριότητες αυτές, των οποίων βασικό παιδαγωγικό χαρακτηριστικό είναι η ηχητική ή οπτική επιβράβευση αλλά η απουσία αποδοκιµασίας, είναι το λογισµικό πέρα από τον αρχικό σκοπό του να αποτελέσει συνοδευτικό υλικό για το µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος λειτουργώντας ως αφόρµηση στην κάλυψη ενοτήτων όπως: το σχολείο µου, η οικογένεια µου, ο άνθρωπος

10 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 153 και ο χρόνος, ο τόπος µου, πολιτισµός και διαπολιτισµικότητα κτλ. Προγραµµατίζεται επίσης η συµπλήρωση του µε µια δραστηριότητα που σκοπό έχει µέσα από µια εικονική παρουσίαση της αυλής του σχολείου, να δώσει στα παιδιά την δυνατότητα γνωριµίας µε ιδιότητες του φυσικού του περιβάλλοντος µέσα από µια εικονική εγκυκλοπαίδεια. Αυτή η συµπλήρωση θα οριοθετήσει και το χρόνο παράδοσης του λογισµικού στους µαθητές για την τελική αξιολόγηση. Συµπεράσµατα Η ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο για όλους τους µαχόµενους εκπαιδευτικούς που καθηµερινά έρχονται σε επαφή µε την ελληνική πραγµατικότητα, µια πραγµατικότητα µε διαρκείς ελλείψεις σε θέµατα υποδοµής και επιµόρφωσης αλλά κυρίως παιδαγωγικού σχεδιασµού. Ελπίδα των συγγραφέων του άρθρου αυτού είναι το παρουσιαζόµενο παράδειγµα να αποτελέσει α) µιαν αφορµή για µιαν ανοικτή συζήτηση στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας πάνω σε θέµατα εκπαιδευτικού σχεδιασµού, β) ένα επιπλέον στοιχείο εµπλουτισµού της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να στηρίξουν την ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και γ) έναυσµα για περαιτέρω διερεύνηση και αποτίµηση µαθησιακών και άλλων αποτελεσµάτων µε σκοπό τη δηµιουργία ενός µοντέλου διαθεµατικής προσέγγισης της διδασκαλίας της Πληροφορικής µέσω άλλων γνωστικών αντικειµένων. Βιβλιογραφία Brock L.(1991) Peace through Parks : the environment on the peace research agenda. Journal of Peace Research, Vol 28 (4), Cousinet R.(1925), La methode de travail libre par groups pour les enfants de 9-12, Nouvelle Education- Η Νέα Αγωγή (µετ. Γ. Βασδέκη), Αθήνα, 1957 στο Αφεντάκης ανασσής Α.(1993) Η εξέλιξη της παιδαγωγικής και διδακτικής σκέψης (17 ος -20 ος αι.), τ.β., Αθήνα σ Fien J. (1991) Education for peace in the secondary schools: the contribution of one subject to an across-the-curriculum perspective. International Review of Education Vol. 37(3), Lehtinen E. & Repo S. (1996), Activity, social interaction and reflective abstraction: Learning advanced mathematical concepts in computer environment, In S. Jarvela (Ed.) What are the possibilities of technology in learning? E-publication of symposium Learning and Technology- dimensions to learning processes in different learning environments, Department of Teacher Education, University of Oulou, Finland, 1997 Αρχοντίδης Θ., Ζυµπίδης., Ξεναρίου Κ., Παρκοσίδης Ι.(υπό έκδοση 2003), Όταν η Νύµφη Καλλιστώ συνάντησε τον Κέπλερ: Μια πρόταση αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαθεµατικού σχεδίου εργασίας για την ΣΤ ηµοτικού, Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη, 9-11 Μαίου 2003, Σύρος Βαβουράκη Α., (2001) Πολιτικές για την ένταξη των υπολογιστών στα γυµνάσια, Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την ιδακτική των Μαθηµατικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 1-3 Οκτωβρίου 1999, Ρέθυµνο εκδ. Πανεπιστήµιο Κρήτης ηµητρακοπούλου Α.(υπό έκδοση 2003),Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών εφαρµογών της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του

11 154 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές Θεωρήσεις (Επιµ) Α. Λιοναράκης Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Μαίου, 2001, Πάτρα Μακράκης Β.(2001), Τα αποτελέσµατα ενός διδακτικού υποδείγµατος µε την υποστήριξη της Νέας Τεχνολογίας, Πρακτικά πανελληνίου Συνεδρίου «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυµνο, εκδ. Ατραπός Mercer N. & Fisher E. (1992), How do teachers help children to learn? An analysis of teachers interventions in computer based activities Learning and Instruction Vol.2, Παναγάκος Ι.(2002), Η σπουδαιότητα της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης και η προοπτική της στο ηµοτικό Σχολείο στην Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, τ.7, Ειδικό αφιέρωµα στη ιαθεµατικότητα, Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Pelgrum W.J. and Plomp T. (1993) The use of computers in education in 18 countries Studies in Educational Evaluation Vol. 19, Πολίτης Π., Κόµης Β., Καραµάνης Μ.(2001) Συνθετικές Εργασίες: Μοντέλο διδασκαλίας και µάθησης στην περίπτωση µαθηµάτων Πληροφορικής Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη Μαϊου 2001, Σύρος εκδ. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα Ράπτης Α.& Ράπτη Α. (1996), Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση Παιδαγωγική Προσέγγιση, Αθήνα, εκδ. Συµεών,σ.4-7 Ράπτης Α.& Ράπτη Α. (2001), Μάθηση και ιδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας τ. Α, Αθήνα.σ.63, 81-91, , ΥπΕΠΘ-Π.Ι.(2002), ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σ. 274 UNESCO (1974), Recommendation Concerning Education for International Understanding, Co-operation, Peace and Education Relating to Human Rights and Fundamental Freedoms. Adopted by the General Conference at its 18 th Session. Paris. UNESCO Weil P. (1990) The Art of Living in Peace: Towards a New Peace Consciousness. Paris UNESCO

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

Καψιµάλη Βασιλική. vkapsimali@gmail.com Msc, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Καψιµάλη Βασιλική. vkapsimali@gmail.com Msc, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ιερεύνηση των απόψεων των µαθητών που διδάχθηκαν το µάθηµα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στα Ολοήµερα ηµοτικά Σχολεία µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (Ε.Α.Ε.Π)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 82 ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ε Ν O Τ Η Τ Α Γ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ 83 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ» Ο απόηχος του μύθου της ωραίας Ελένης στην εποχή της τεχνολογίας, στο μεταίχμιο του 20ου με τον 21ο αι.

«Η ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ» Ο απόηχος του μύθου της ωραίας Ελένης στην εποχή της τεχνολογίας, στο μεταίχμιο του 20ου με τον 21ο αι. «Η ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ» Ο απόηχος του μύθου της ωραίας Ελένης στην εποχή της τεχνολογίας, στο μεταίχμιο του 20ου με τον 21ο αι. Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα: Ιδέα για συμμετοχή στο Β Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα