Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής"

Transcript

1 144 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα λουλούδια της ειρήνης ανθίζουν στον υπολογιστή µου. Η φιλοσοφία, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση µιας διδακτικής παρέµβασης για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο ηµοτικό είναι η εξοικείωση των µαθητών µε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και η πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας στο πλαίσιο των καθηµερινών τους σχολικών δραστηριοτήτων. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση µιας διδακτικής παρέµβασης ακολουθώντας το µοντέλο των συνθετικών εργασιών (project-based learning).το σχήµα της συγκεκριµένης διδακτικής προσέγγισης ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση βασίζεται στην κοινωνικο-εποικοδοµητιστική θεωρία και προτείνει µια γόνιµη συνεργασία των διδακτικών πρακτικών που αφορούν την «Εκπαίδευση στην Πληροφορική»και την «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» µε σκοπό την «εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη». ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση στην Πληροφορική, project-based learning, Εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινωνία Εισαγωγή και θέση του προβληµατισµού Το κρίσιµο σηµείο, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία για την εξασφάλιση της ποιότητας ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος µάθησης (Αρχοντίδης κ.α., 2003) και ο πλέον σηµαντικός παράγοντας για το σχεδιασµό του, είναι η θεωρητική του στήριξη και οι απαραίτητες αναλύσεις που προηγούνται και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του ( ηµητρακοπούλου, 2000). εδοµένου ότι η ενσωµάτωση της Πληροφορικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση προϋποθέτει όχι µόνο την ύπαρξη αλλά και την αξιοποίηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος, η πρόσκληση προς τους γράφοντες για διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής σε δηµοτικό σχολείο εκτός σχολικού ωραρίου αποτέλεσε και µια πρόκληση για µια διδακτική παρέµβαση βασισµένη σε µελέτη αντίστοιχης βιβλιογραφίας για τις πρακτικές που ακολουθούνται διεθνώς, αλλά και τις εµπειρίες- συµπεράσµατα που προκύπτουν από εφαρµογές που έχουν γίνει στη χώρα µας. Ο αρχικός προβληµατισµός, ο οποίος βασίστηκε στην αδυναµία επίτευξης των στόχων του προγράµµατος µε διάχυση της Πληροφορικής στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα (ολιστική προσέγγιση) (Ράπτης & Ράπτη, 2001) καθώς και η αναγκαιότητα εναρµόνισης της διδακτικής παρέµβασης µε τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου µαθησιακού περιβάλλοντος (βιωµατικές- επικοινωνιακές µεθόδους διδασκαλίας µε βάση οµαδοσυνεργατικά µοντέλα µάθησης (Lehtinen & Repo, 1996, Αρχοντίδης κ.α., 2003), διεπιστηµονικές και διαθεµατικές προσεγγίσεις της παρεχόµενης γνώσης (Παναγάκος, 2002)), είχε σαν αποτέλεσµα την έναρξη της βιβλιογραφικής έρευνας από τον σκοπό της εισαγωγής της Πληροφορικής στην Α/θµια εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.

2 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 145 Το θεωρητικό πλαίσιο Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο ηµοτικό είναι να εξοικειωθούν οι µαθητές και οι µαθήτριες µε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε µια πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας στο πλαίσιο των καθηµερινών τους σχολικών δραστηριοτήτων. (.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής, 2002). Σύµφωνα µε το σκοπό αυτό η εισαγωγή της Πληροφορικής στην Α/θµια Εκπαίδευση αποτελεί έναν προθάλαµο για την κάλυψη στόχων όπως η εξοικείωση µε τους υπολογιστές και τη βασική χρήση τους («Πληροφορική εξοικείωση») και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση πακέτων εφαρµογών («Πληροφορική δεξιότητα»), η οποία ολοκληρώνεται σε υψηλότερες βαθµίδες εκπαίδευσης, στις οποίες οι µαθητές επιπλέον αποκτούν γνώσεις για την επιστήµη της Πληροφορικής και τον προγραµµατισµό («Πληροφορική επιστήµη»). Η επίτευξη των στόχων αυτών δίνει στους µαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για προσωπική χρήση του υπολογιστή στη τεχνολογική κοινωνία (Κοινωνική λογική) ή και να αποτελέσουν επαγγελµατίες, που είναι ικανοί χρήστες της τεχνολογίας ή ασχολούνται µε το αντικείµενο της Πληροφορικής στην εργασία τους (Επαγγελµατική λογική) (Βαβουράκη, 1999). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται όµως στο γεγονός ότι ο υπολογιστής στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί ως γνωστικό αντικείµενο αλλά ως γνωστικό εργαλείο δηλαδή τα µαθήµατα της Πληροφορικής καλούνται να καλύψουν και στόχους «παιδαγωγικούς», όπου ο υπολογιστής έρχεται να βελτιώσει εκπαιδευτικές πρακτικές ή ακόµα περισσότερο να προτείνει νέους εκπαιδευτικούς στόχους και διαδικασίες µάθησης (Εκπαιδευτική λογική) (Βαβουράκη, 1999). Εποµένως σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο σκοπό τα µαθήµατα Πληροφορικής στο ηµοτικό καλούνται να συµβάλλουν στην επίτευξη στόχων που αφορούν δύο διαφορετικές θεµατικές: Αφ ενός στόχους που αφορούν την απόκτηση γνώσεων για τον υπολογιστή («Εκπαίδευση στην Πληροφορική») και αφ ετέρου στόχους που αφορούν την µάθηση και διδασκαλία µέσα από τον υπολογιστή («Πληροφορική στην Εκπαίδευση»). Εστιάζοντας τώρα στις συνέπειες που οι δύο αυτές χρήσεις του υπολογιστή µπορεί να έχουν στη διαδικασία εισαγωγής τους στα σχολεία, είναι φανερό ότι και οι δύο και πολύ περισσότερο ο συνδυασµός τους απαιτούν πολύπλοκες ενέργειες, αποτελώντας ιδιαίτερη µορφή καινοτοµίας. Επιπλέον απαιτούν αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η αλλαγή του ρόλου των µαθητών σε πρωταγωνιστές της µάθησης και του εκπαιδευτικού σε σύµβουλο και διευκολύνων (Pelgrum & Plomp, 1993) αλλά και στις φιλοσοφικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης εισάγοντας αρχές από το χώρο της κοινωνικο-εποικοδοµιστικής θεωρίας και της εκπαίδευσης για την παγκόσµια κοινωνία (Ράπτης & Ράπτη, 1996, Μακράκης, 2001). Στη διδακτική πράξη αυτό µεταφράζεται σε µαθησιακές δραστηριότητες που συνδέονται άµεσα µε καταστάσεις που θα αντιµετωπίσουν οι µαθητές στην κοινωνική τους ζωή, οι οποίες δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για συµµετοχή στη διαδικασία της µάθησης και τη δόµηση του προσωπικού µαθησιακού χάρτη βασιζόµενου στις εµπειρίες και τις αλληλεπιδράσεις τους µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό σε ότι αφορά τα µαθήµατα Πληροφορικής διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν περισσότερο µια θετικιστική αντίληψη (εστιασµένη σε προβλήµατα αλγοριθµικής φύσης ) όχι µόνο παραγνωρίζουν την κοινωνικο-πολιτική και ηθική διάσταση της εκπαίδευσης αλλά αποτελούν και χαρακτηριστικό σύµπτωµα αναντιστοιχίας µεταξύ πρακτικών επιλογών και θεωρητικών διακυρήξεων σύµφωνα µε τις οποίες η διασύνδεση του σχολείου µε την τοπική, εθνική και την παγκόσµια

3 146 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» κοινωνία θα πρέπει να αποτελέσει µια από τις σηµαντικότερες διαστάσεις στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πράξης. Η έννοια της «εκπαίδευσης για την παγκόσµια κοινωνία» (Μακράκης, 2001) βασίζεται σε προηγούµενες προσεγγίσεις που αναφέρονται ως «εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη» (UNESCO, 1974). Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε ότι η αγωγή ειρήνης δεν είναι µόνο στενά συνυφασµένη µε την περιβαλλοντική αγωγή (Weil, 1990, Brock, 1991) αλλά αποτελεί και αναπόσπαστο συστατικό της διαπολιτισµικής αγωγής καθώς και της αγωγής για διεθνή κατανόηση (Fien,1991). Είναι επίσης σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι ο ρόλος και η χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µπορεί να είναι καθοριστικός ως µέθοδος εκπαίδευσης για την παγκόσµια κοινωνία συνδέοντας λειτουργικά όλους τους τοµείς του σχολικού προγράµµατος όταν γίνεται διαθεµατικά και διεπιστηµονικά, δηµιουργώντας κίνητρα, ερεθίσµατα και ενδιαφέροντα για ατοµική και συλλογική δράση(μακράκης, 2001). Στο πλαίσιο αυτό είναι προφανές ότι η διδασκαλία της Πληροφορικής στο ηµοτικό σχολείο αποτελεί ένα ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την εφαρµογή καινοτοµικών µοντέλων σχολικών δραστηριοτήτων όπως αυτό των συνθετικών εργασιών (project-based learning). Αν και για τις βασικές αρχές και τα στοιχεία των συνθετικών εργασιών γίνονται αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και για τα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα χρήσης του µοντέλου αυτού στη περίπτωση της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπάρχει ήδη σαφής αναφορά στην ελληνική βιβλιογραφία (Πολίτης κ.α., 2001), εν τούτοις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν αναφέρονται προσπάθειες που αφορούν την ένταξη του στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση του σχεδιασµού, της ανάπτυξης και της υλοποίησης µιας διδακτικής παρέµβασης ακολουθώντας το µοντέλο των συνθετικών εργασιών (project-based learning).το σχήµα της συγκεκριµένης διδακτικής προσέγγισης ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση βασίζεται στην κοινωνικο-εποικοδοµητιστική θεωρία και προτείνει µια γόνιµη συνεργασία των διδακτικών πρακτικών που αφορούν την «Εκπαίδευση στην Πληροφορική»και την «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» µε σκοπό την «εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη». Το πλαίσιο του προγράµµατος Η συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε κατά το σχολικό έτος στα πλαίσια προγράµµατος που εκπονήθηκε στο 8ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Αττικής ως πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σε συνεργασία µε την ιεύθυνση του σχολείου και τους συγγραφείς του παρόντος άρθρου. Στο πρόγραµµα, το οποίο υλοποιήθηκε εκτός σχολικού ωραρίου -µία ώρα εβδοµαδιαίας διδασκαλίας- κατά την περίοδο 1/12-30/5/2003, συµµετείχαν συνολικά 32 µαθητές και µαθήτριες όλων των τάξεων. Στόχοι του προγράµµατος Για την επίτευξη του γενικού σκοπού διδασκαλίας του προγράµµατος, οι γενικοί στόχοι ταξινοµήθηκαν σε τρεις άξονες : Α)Γνωστικοί: α) προσέγγιση βασικών εννοιών της Πληροφορικής, αναγνώριση και κατανόηση της χρησιµότητας της Κεντρικής Μονάδας και των Περιφερειακών συσκευών καθώς και εξοικείωση µε τον υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές και το χρησιµοποιούµενο λογισµικό ως ενιαίο σύστηµα, β) χρήση εφαρµογών πολυµέσων

4 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 147 εκπαιδευτικού περιεχοµένου και κατανόηση των εννοιών πλοήγησης και αλληλεπίδρασης, γ) κατανόηση της λειτουργίας και της χρήσης των περιφερειακών συσκευών, εργασία µε σχετική αυτονοµία σε γραφικό περιβάλλον επεξεργασίας, χρήση του λογισµικού γενικής χρήσης για την έκφραση ιδεών µε πολλούς τρόπους και πολλά µέσα, δ) αναζήτηση πληροφοριών σε απλές βάσεις δεδοµένων ή στο διαδίκτυο, επικοινωνία µέσω διαδικτύου, ε) συσχετισµός απλών επιστηµονικών γνώσεων µε τις εµπειρίες και τα βιώµατα των παιδιών, παρατήρηση µέσω των αισθήσεων και καταγραφή των παρατηρήσεων αυτών, συλλογή πληροφοριών που αφορούν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και αξιολόγηση τους, δηµιουργία συλλογισµών, προβληµατισµών και ερωτήσεων πάνω σε οικουµενικές έννοιες, διατύπωση απόψεων και προτάσεων Β)Συναισθηµατικοί: ανάπτυξη συλλογικότητας και συνεργασίας στα πλαίσια οµαδικών συνθετικών εργασιών, αναγνώριση της συµβολής της οµαδικής εργασίας στην παραγωγή ενός έργου, ανάπτυξη σεβασµού στην εργασία των άλλων και δηµιουργία κώδικα δεοντολογίας που αφορά την συµπεριφορά και την εργασία στο εργαστήριο και όχι µόνο, ευαισθητοποίηση για την τοπική και παγκόσµια διάσταση των σύγχρονων προβληµάτων της ανθρωπότητας των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων τους. Γ)Ψυχοκινητικοί: ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την χρήση απλών οδηγιών για την εκτέλεση εργασιών, ορθολογική επεξεργασία των απόψεων της οµάδας ώστε να αναδεικνύεται η δυναµική του διαλόγου, ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν την χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, συναισθηµάτων, συµπερασµάτων µε τρόπο που οι µαθητές επιλέγουν Επιπλέον εξοικείωση των µαθητών µε την διαθεµατική και διεπιστηµονική διάσταση της πληροφορικής αφού µε ζητούµενο τη γνώση, τη διαµόρφωση άποψης και γνώµης και την έκφραση, συνδέεται µε όλα τα γνωστικά αντικείµενα τα οποία υποστηρίζει αλλά και µε τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Σχεδιασµός και µεθοδολογία της παρέµβασης Ο σχεδιασµός της συγκεκριµένης παρέµβασης στηρίχθηκε κατά µεγάλο µέρος στο µοντέλο των συνθετικών εργασιών (Πολίτης κ.ά., 2001), το οποίο αντίθετα µε το δασκαλοκεντρικό δοµηµένο σε διδακτικές ώρες µοντέλο διδασκαλίας, δίνει έµφαση σε µαθητοκεντρικές, διαθεµατικές δραστηριότητες, µακράς χρονικής διάρκειας που αντλούν την θεµατολογία τους από ζητήµατα και πρακτικές του πραγµατικού κόσµου. Οι µαθητές µέσω της εµπλοκής τους σε δραστηριότητες της αρεσκείας τους αναζητούν την απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών γνώση, αναπτύσσοντας έτσι τα πεδία των ενδιαφερόντων τους και οικοδοµώντας µε αυτόν τον τρόπο το γνωστικό τους µοντέλο. Σ αυτό το σηµείο είναι καίρια η συµβολή του εκπαιδευτικού- συντονιστή (Mercer and Fisher, 1992), ο οποίος όχι µόνο θα κληθεί να προσφέρει την νέα τεχνογνωσία που οι µαθητές αναζητούν για την υλοποίηση του σκοπού τους αλλά πρέπει επιπλέον να µετουσιώσει τις επιλογές των µαθητών σε διδακτικά σενάρια που βασιζόµενα σε βιωµατικές καταστάσεις των µαθητών θα παρέχουν ταυτόχρονα γόνιµη και χρήσιµη γνώση και θα προβάλλουν την διδασκαλία της Πληροφορικής όχι ως αυτοσκοπό αλλά ως µια επιστήµη µε διαθεµατική και διεπιστηµονική διάσταση. Επιπλέον σύµφωνα µε το προαναφερόµενο µοντέλο ένα σηµαντικό στοιχείο για την επίτευξη των γνωστικών αλλά και παιδαγωγικών του στόχων είναι η δηµιουργία των οµάδων εργασίας στη συγκρότηση των οποίων ζητείται η γνώµη των µαθητών. Στη συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση λόγω της ηλικίας των µαθητών αποφασίστηκε τόσο στη συγκρότηση των οµάδων όσο και σε άλλες δράσεις (χρήση εκπαιδευτικών

5 148 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» λογισµικών, συµπλήρωση φύλλων εργασίας κτλ) να δοθεί η µορφή οµαδικού παιχνιδιού, που αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της παιδικής δραστηριότητας (οµαδικό παιχνίδι). Συγκεκριµένα η µεθοδολογία υλοποίησης της παρέµβασης είχε τους εξής τέσσερις άξονες: ηµιουργία οµάδων Κατά την έναρξη του προγράµµατος συζητήθηκε µε τους µαθητές το ενδεχόµενο διαίρεσης τους σε οµάδες (οµαδοσυνεργατικό µοντέλο) (Cousinet, 1925). όθηκε έµφαση στα πλεονεκτήµατα µιας τέτοιας διαίρεσης, ( χρήση του εργαστηρίου κατά οµάδες / δυνατότητα ατοµικού υπολογιστή / περισσότερα περιθώρια δηµιουργικής δράσης και πειραµατισµού, ελεύθερης έκφρασης και πρωτοβουλίας / περισσότερες δυνατότητες συνεργασιών είτε στα πλαίσια των οµάδων είτε µεταξύ των οµάδων). Οι µαθητές αποφάσισαν για την ύπαρξη ή µη οµάδων, το µέγεθος τους και τα κριτήρια δηµιουργίας τους. Παροχή υποστηρικτικού έντυπου υλικού Α)φύλλα εργασίας: Τα φύλλα εργασίας, τα οποία απευθύνθηκαν στις µικρότερες ηλικιακά οµάδες, περιελάµβαναν παιγνιώδεις δραστηριότητες αντιστοίχησης, συµπλήρωσης, ζωγραφικής κτλ και αποσκοπούσαν στην εξοικείωση των µαθητών µε βασικές έννοιες της πληροφορικής (πχ. δεδοµένα, επεξεργασία, πληροφορία) αλλά και την αναγνώριση και κατανόηση της χρησιµότητας της Κεντρικής Μονάδας και των Περιφερειακών συσκευών. Τα φύλλα εργασίας, τα οποία απευθύνονταν στις µεγαλύτερες ηλικιακά οµάδες, χρησιµοποιήθηκαν ως υποστηρικτικό υλικό για την χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών. Β)πληροφοριακό υλικό: Το πληροφοριακό υλικό που απευθυνόταν κυρίως στις µεγαλύτερες ηλικιακά οµάδες αφορούσε περισσότερο την κατανόηση της λειτουργίας των περιφερειακών συσκευών, τα είδη των µέσων αποθήκευσης κτλ. Χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών Η χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών στα πλαίσια του προγράµµατος στόχευε σε µια ελκυστική εξοικείωση των µαθητών µε τον υπολογιστή, τις περιφερειακές µονάδες και το χρησιµοποιούµενο λογισµικό ως ενιαίο σύστηµα. Επιπλέον στην δηµιουργία ενδιαφέροντος των µικρότερων µαθητών για το γραφικό περιβάλλον επεξεργασίας και στην κατανόηση των εννοιών πλοήγησης και αλληλεπίδρασης. Τα χρησιµοποιούµενα λογισµικά επιλέχθηκαν µε κριτήρια τόσο τον παιδαγωγικό σχεδιασµό τους, την διαθεµατική προσέγγιση του παρουσιαζόµενου αντικειµένου όσο και την ποιότητα αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο των παρουσιαζόµενων δεξιοτήτων. ηµιουργία διδακτικών σεναρίων Τα διδακτικά σενάρια, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, βασίστηκαν σε βιωµατικές καταστάσεις και προβληµατισµούς των µαθητών. Αφόρµηση για την δηµιουργία ενός διδακτικού σεναρίου αποτέλεσαν γεγονότα της σχολικής ζωής και της επικαιρότητας τα οποία είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα πλαίσια «της εκπαίδευσης για την παγκόσµια κοινωνία». Έτσι οι προσέγγιση των γνωστικών στόχων έγινε έµµεσα, καθώς οι µαθητές αναζήτησαν την απαραίτητη γι αυτούς γνώση που θα τους καθιστούσε ικανούς να χρησιµοποιήσουν το λογισµικό γενικής χρήσης για να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους, να επικοινωνήσουν, να δηµιουργήσουν και να εκφραστούν.

6 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 149 Υλοποίηση της εφαρµογής από τη θεωρία στην πράξη Οι οµάδες Το βασικό κριτήριο για την απόφαση και την συµφωνία των παιδιών στην διαίρεση τους σε οµάδες ήταν τα διαφορετικά επίπεδα γνώσεων πάνω στο αντικείµενο, διαφορετικές ανάγκες λόγω διαφορετικών ηλικιών και η παρεχόµενη δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας στο πλαίσιο µικρότερων οµάδων. Επιπλέον τέθηκε από τα παιδιά και το ζήτηµα της κοινής οµάδας στην περίπτωση προσωπικών σχέσεων, το οποίο έγινε απόλυτα σεβαστό δεδοµένου ότι στις σχετικές περιπτώσεις δεν παρουσιάστηκε πρόβληµα λόγω µεγάλων αποκλίσεων σε θέµατα γνωστικού επιπέδου. Συναποφασίστηκε µε τα παιδιά το πλήθος των οµάδων (4), οι συµµετέχοντες σε κάθε οµάδα καθώς και οι διδακτικές ώρες της κάθε οµάδας. Μετά από πρόταση των µαθητών ιδιαίτερα θετική- κάθε οµάδα απέκτησε το δικό της όνοµα, γεγονός που βοήθησε σηµαντικά τόσο στην οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και της εργασίας των παιδιών όσο και σε θέµατα συνεργασίας, αναγνώριση της συµβολής της οµαδικής εργασίας στην παραγωγή ενός έργου, ανάπτυξη σεβασµού στην εργασία των άλλων (ίδιας ή διαφορετικής οµάδας) και δηµιουργία κώδικα δεοντολογίας που αφορούσε την συµπεριφορά και την εργασία (πχ κάθε χρήστης-µαθητής είχε στον υπολογιστή του έναν φάκελο µε το όνοµα της οµάδας του µέσα στον οποίο υπήρχε ο προσωπικός φάκελος µε τα έργα του. Σύµφωνα µε τον συµφωνηµένο κώδικα δεοντολογίας δεν επιτρεπόταν κανενός είδους παρέµβαση σε φάκελο άλλης οµάδας ή προσωπικό φάκελο εκτός εάν γινόταν παρουσία του µαθητή-δηµιουργού). Οι τέσσερις δηµιουργούµενες οµάδες ήταν :Η Οµάδα «Ειρήνη» (δυναµικότητας 8 ατόµων Α, Β, Γ τάξης που ερχόντουσαν για πρώτη φορά σε επαφή µε το αντικείµενο), η Οµάδα «Ατρόµητοι» (δυναµικότητας 6 ατόµων, Ε τάξης µε κάποιες δεξιότητες όπως χρήση ποντικιού, πληκτρολογίου, στοιχειώδη εξοικείωση µε τον επεξεργαστή κειµένου και µε προηγούµενη επαφή µε χρήση παιχνιδιών εκπαιδευτικών λογισµικών), η Οµάδα «Ανίκητοι» (δυναµικότητας 6 ατόµων ΣΤ τάξης µε σχετικά καλές γνώσεις πάνω στο λογισµικό γενικής χρήσης και ελάχιστες γνώσεις στο λογισµικό συστήµατος) και η Οµάδα «Λοξή Φάλαγγα» (δυναµικότητας 11 ατόµων Β, Γ, τάξης µε ελάχιστες έως µέτριες δεξιότητες στη χρήση λογισµικού γενικής χρήσης). Υποστηρικτικό έντυπο υλικό Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος χρησιµοποιήθηκαν τα προαναφερόµενα στην µεθοδολογία δύο είδη έντυπου συνοδευτικού υλικού: Α)φύλλα εργασίας: Τα φύλλα εργασίας δόθηκαν στους µαθητές µε την µορφή φωτοτυπιών µετά από τις σύντοµες συζητήσεις- παρουσιάσεις του εκάστοτε διδακτέου θέµατος και η επεξεργασία τους - µε την µορφή παιχνιδιού- ολοκληρώθηκε στα πλαίσια ατοµικών ή οµαδικών εργασιών κατά της διάρκεια της διδακτικής ώρας. Β)πληροφοριακό υλικό: Το υποστηρικτικό πληροφοριακό υλικό δόθηκε στους µαθητές µετά το πέρας της αντίστοιχης διδακτικής ώρας. Εκπαιδευτικά υλικά Τα εκπαιδευτικά λογισµικά χρησιµοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές φάσεις του προγράµµατος. Στην αρχή του προγράµµατος ως µέσο υποστήριξης της διδασκαλίας, κατά την διάρκεια του προγράµµατος ως επιβράβευση για την εργασία των µαθητών, στο τέλος του προγράµµατος προς αξιολόγηση ως βάση για την αξιολόγηση του προσωπικού τους έργου.

7 150 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: Α) Socrates1 (Α, Β τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη καλλιέργεια δεξιοτήτων (Lascaux, Belgium, 1996), Β) Ανάλεκτα παιδαγωγικών δραστηριοτήτων) (Α, Β τάξη) (Pάπτης & Ράπτη, 2002), Γ) Περσέας (Γ, τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη προσέγγιση µαθηµατικών εννοιών (Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Προσχολικής Αγωγής, 2000), ) Socrates2 (Γ, τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη καλλιέργεια δεξιοτήτων (Lascaux, Belgium, 1996), Ε) Μύθος και Πραγµατικότητα (Ε, ΣΤ τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διαθεµατική προσέγγιση της αστρονοµίας (ΜΠΣ ΠΤ Ε Αθηνών), ΣΤ) Πληροφορική Γυµνασίου (Ε, ΣΤ τάξη) Εκπαιδευτικό λογισµικό για την ιδασκαλία της Πληροφορικής (ΥπΕΠΘ- ΠΙ). Για το λογισµικό Πληροφορική κριτήριο αποτέλεσε η δυνατότητα οπτικοποίησης µέσω προσοµοιώσεων του τρόπου λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας, των περιφερειακών συσκευών και των µέσων αποθήκευσης. ιδακτικά σενάρια Κατά την διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος υλοποιήθηκαν αρχικά δύο διδακτικά σενάρια, ενώ προς το τέλος δηµιουργήθηκε η ανάγκη υλοποίησης και ενός τρίτου, το οποίο θα περιγραφεί αναλυτικότερα στη συνέχεια (βλ. Μια απροσδόκητη εξέλιξη). Όσον αφορά το πρώτο σενάριο, αφόρµηση στάθηκε το επίκαιρο τότε θέµα του πολέµου στο Ιράκ, ενώ για το δεύτερο σενάριο η αφόρµηση ήταν το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου µε θέµα : «Η αυλή του σχολείου». Και τα δύο θέµατα µονοπωλούσαν κατά την περίοδο διδασκαλίας το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις των παιδιών. εδοµένου ότι και τα δύο θέµατα αφορούσαν συνδυασµούς και αλληλεξάρτηση µεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στη περίπτωση διδασκαλίας εντός σχολικού προγράµµατος θα µπορούσαν να ενταχθούν στα πλαίσια του γνωστικού αντικειµένου «Μελέτη Περιβάλλοντος», το οποίο όπως έχει προαναφερθεί συνδέεται πολύ στενά µε την «εκπαίδευση για την παγκόσµια κοινωνία». Συγκεκριµένα το πρώτο διδακτικό σενάριο θα µπορούσε να ενταχθεί στον άξονα: Γεγονότα από τη ζωή της ανθρωπότητας Πολεµικές συγκρούσεις µε αποτελέσµατα που επηρεάζουν τη ζωή και το περιβάλλον ολόκληρου του πλανήτη και το δεύτερο στον άξονα: Το σχολείο µου-φροντίδα περιβάλλοντος του σχολείου µου. Η υλοποίηση του πρώτου διδακτικού σεναρίου ξεκίνησε µε αφορµή µια αφίσα των σχολείων της Ν. Ιωνίας για µια αντιπολεµική πορεία. Ακολούθησαν πολλαπλές συζητήσεις µε τα παιδιά όλων των οµάδων πάνω στις πολλαπλές παραµέτρους (περιβ/κες -κοινωνικο-οικονοµικές) της πολεµικής σύρραξης, έγινε σχολιασµός της συγκεκριµένης αφίσας (αισθητική, περιεχόµενο) και ζητήθηκε από τα παιδιά να δηµιουργήσουν τις δικές τους αντιπολεµικές αφίσες µε χρήση Η/Υ. Η συνθετική αυτή εργασία προϋπέθετε την χρήση τόσο του προγράµµατος επεξεργαστή κειµένου όσο και του προγράµµατος ζωγραφικής, τη συνεργασία των προγραµµάτων αλλά και άλλες βασικές δεξιότητες πάνω στην χρήση των Windows (δηµιουργία, είδη και µεγέθη αρχείων κτλ). Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, δηµιουργήθηκε η αναγκαιότητα µιας σειράς µαθηµάτων, η θεµατολογία των οποίων ήταν στα µεγαλύτερο µέρος της επιλογή των µαθητών, οι οποίοι πειραµατιζόµενοι µε τεχνικές ή αισθητικές παρεµβάσεις πάνω στο έργο τους επιζητούσαν την απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου τους τεχνική γνώση. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές άρχισαν να ακολουθούν απλές οδηγίες για την εκτέλεση εργασιών, να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις και να αναγνωρίζουν την δυναµική και την συµβολή του διαλόγου στην ολοκλήρωση ενός έργου ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούσαν τα εργαλεία της πληροφορικής

8 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 151 (λογισµικό συστήµατος, λογισµικό εφαρµογών και περιφερειακές συσκευές) για να παρουσιάσουν σκέψεις, απόψεις και συναισθήµατα µε τον τρόπο που οι ίδιοι επέλεγαν. Στο δεύτερο διδακτικό σενάριο, ο υπολογιστής απέκτησε έναν ακόµα πιο σηµαντικό ρόλο στα πλαίσια της σύγχρονης εκπαίδευσης, αυτόν του εργαλείου για την διαµόρφωση εγγράφων και οπτικοποιηµένων προτάσεων (στην προκειµένη περίπτωση για την βελτίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος). Η µετάβαση και σύνδεση του πρώτου µε το δεύτερο διδακτικό σενάριο έγινε µε αφορµή ένα πανό για την ειρήνη, το οποίο υπήρχε κρεµασµένο στην αυλή του σχολείου. Στις συζητήσεις µε τους µαθητές παρουσιάστηκε ως θέµα η µετάβαση από την ατοµική εργασία στην συλλογική πρόταση και δραστηριοποίηση µε θέµα την ειρήνη. Η ύπαρξη του πανό, ως µέσο έκφρασης µιας συλλογικής άποψης συνδυάσθηκε µε άλλες δραστηριότητες που λάµβαναν χώρα στην αυλή του σχολείου λόγω του προγράµµατος περ/κης εκπ/σης (αποτύπωση, συλλογή πληροφοριών για είδη δέντρων και φυτών, δεντροφύτευση κτλ). Το θέµα που προέκυψε ήταν αν η ίδια η αυλή του σχολείου µε κατάλληλη διαµόρφωση, εκτός από χώρο δράσης ή ανάπαυλας θα µπορούσε να αποτελέσει και χώρο έκφρασης αποτελώντας η ίδια ένα σύµβολο ειρήνης. Οι µαθητές ανέλαβαν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους µε τη µορφή κειµένων και εικόνων, οι οποίες θα ενσωµατωνόντουσαν και στο πρόγραµµα περ/κης εκπ/σης και θα παρουσιαζόντουσαν στην σχετική εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η συγκεκριµένη εργασία απαιτούσε από τα παιδιά να συσχετίσουν επιστηµονικές γνώσεις µε τα βιώµατα τους, να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους δηµιουργώντας ταυτόχρονα συλλογισµούς και διαµορφώνοντας απόψεις και προτάσεις. Η ολοκλήρωση των προσωπικών έργων επιβραβεύτηκε µε την χρήση οπτικοακουστικών µέσων (επιλογή µουσικής επένδυσης για την οπτικοποιηµένη τους πρόταση και προσωπική ηχογράφηση της έγγραφης πρότασης τους µε την βοήθεια του υπολογιστή). Εντυπώσεις των µαθητών κατά την ολοκλήρωση του προγράµµατος Τόσο η συµµετοχή των παιδιών κατά την διάρκεια του προγράµµατος όσο και οι εντυπώσεις τους κατά το τέλος υπήρξαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Αν και λόγω κάποιων τεχνικών δυσκολιών και χρονικών περιορισµών δεν καλύφθηκαν οι γνωστικοί στόχοι που αφορούσαν την χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία και αποστολή εργασιών µε µορφή PowerPoint σε άλλα σχολεία και η συνολική αξιολόγηση του προγράµµατος, εν τούτοις η θετική έκβαση του προγράµµατος φάνηκε τόσο από τις έγγραφες αξιολογήσεις των παιδιών όσο και από µια απροσδόκητη εξέλιξη κατά την διάρκεια των τελευταίων διδακτικών ωρών. Αποσπάσµατα από τις αξιολογήσεις των παιδιών:.. Μου άρεσε πολύ το µάθηµα που κάναµε (Ηλιάνα)... Το µάθηµα µας άρεσε πάρα πολύ αυτόν τον χρόνο. Μου άρεσε πιο πολύ η αφίσα που φτιάξαµε (Μαρία) Το µάθηµα στους υπολογιστές µας µου άρεσε πολύ. Μου άρεσαν όλα αλλά πιο πολύ όταν παίξαµε µαζί τον Περσέα. Θα ήθελα να είχαµε πάλι µάθηµα (Άρµπρι)... Το µάθηµα µου άρεσε πολύ και πιο πολύ µου άρεσε η ζωγραφική και η αφίσα που φτιάξαµε (Σοφία)... Τα φετινά µαθήµατα στην πληροφορική ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Έµαθα αρκετά πράγµατα που δεν ήξερα. Έτσι έγινα πολύ καλύτερη σχετικά µε τα κοµπιούτερ. Αυτή η χρονιά θα µου µείνει πραγµατικά αξέχαστη (Ιωάννα) Τα µαθήµατα που κάναµε µε την κυρία ήταν πολύ ωραία. Πιο πολύ µου άρεσε που ζωγραφίζαµε και η άλλη οµάδα προσπαθούσε να βρει τι ζωγραφίζαµε. Του χρόνου θα ήθελα να έχουµε αυτή την κυρία (Ναταλία) Θα ήθελα να κάναµε περισσότερο µάθηµα (Γιάννης) Θα ήθελα να παίζουµε κάθε µέρα. Μου άρεσε και η αφίσα αλλά περισσότερο το κείµενο για την αυλή (Νίκος) Την τελευταία µέρα, αλλά και τις άλλες µέρες κάναµε όµορφες εργασίες γι αυτό µ άρεσε (Σπύρος)

9 152 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια απροσδόκητη εξέλιξη Καθώς το πρόγραµµα όδευε προς το τέλος του, οι µαθητές του προσέφεραν µια νέα διάσταση. Ζητώντας α) να κρατήσουν ως αναµνηστικό την προσωπική τους δουλειά µαζί µε την δουλειά όλων των συµµαθητών τους και β) θέτοντας το ζήτηµα κατασκευής ενός παιχνιδιού (εκπ/κου λογισµικού) δικής τους έµπνευσης. Έτσι δηµιουργήθηκε η αναγκαιότητα ενός τρίτου διδακτικού σεναρίου, που ήταν η δηµιουργία και η εικονογράφηση ενός παραµυθιού, το οποίο θα µπορούσε να ενσωµατώσει το δικό τους έργο. Στα τελευταία µαθήµατα δηµιουργήσαµε από κοινού µε κάποια παιδιά το σενάριο ενώ ταυτόχρονα µέρος του ξεκίνησαν να εικονογραφούν άλλα µέλη των οµάδων. Την υπόλοιπη εικονογράφηση ανέλαβαν να την ολοκληρώσουν οι γράφοντες. Το λογισµικό και η αξιολόγησή του υστυχώς η εξ ολοκλήρου κατασκευή του παραµυθιού σε ηλεκτρονική µορφή από τα παιδιά δεν µπορούσε να καλυφθεί στα υπάρχοντα χρονικά περιθώρια. Γι αυτό οι συγγραφείς του άρθρου αυτού, µεταπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» αποφάσισαν να συνδράµουν στην ολοκλήρωση του έργου αυτού. Τα τµήµατα του λογισµικού που ολοκληρώθηκαν παρουσιάστηκαν στους µαθητές στο τελευταίο µάθηµα του προγράµµατος για την αρχική αξιολόγηση, η οποία ήταν πολύ ενθαρρυντική. Εκτός από την µεγάλη ικανοποίηση των παιδιών για την ενσωµάτωση των έργων τους στο παραγόµενο λογισµικό, η πρόταση των µαθητών η οποία ελήφθη πολύ σοβαρά υπόψη για την ολοκλήρωση του έργου, ήταν η επιπλέον δηµιουργία πολλών δραστηριοτήτων. Η διαµορφωτική αξιολόγηση του λογισµικού έγινε κάποιες εβδοµάδες αργότερα κατά την εορτή λήξης της σχολικής χρονιάς. Στη φάση αυτή παρουσιάστηκαν στα παιδιά πολλές από τις δραστηριότητες που εµπλούτισαν το σενάριο τους, ώστε αυτό να αποκτήσει µια παιγνιώδη µορφή. Όσες από τις δραστηριότητες δεν ήταν έτοιµες παρουσιάστηκαν επί χάρτου και συζητήθηκαν. Η νέα πρόταση των µαθητών ήταν οι δραστηριότητες να ενσωµατωθούν στο βασικό σενάριο αποτελώντας αναπόσπαστο κοµµάτι της εξέλιξης του (ιδέα από λογισµικό που είχαν χρησιµοποιήσει κατά τη διάρκεια του προγράµµατος). Επιπλέον προτάθηκε η προσπέλαση στα µέρη του λογισµικού να είναι τόσο σειριακή όσο και κατ επιλογή στα τµήµατα που περιέχουν τις διάφορες δραστηριότητες. Οι προτάσεις αυτές υιοθετήθηκαν και το λογισµικό απέκτησε σπονδυλωτή διάρθρωση µε δέκα ανεξάρτητα τµήµατα σχεδόν ισαρίθµων δραστηριοτήτων που αφορούσαν, την εξοικείωση µε τα ονόµατα των πρωταγωνιστών (γλώσσα), τη δηµιουργία και χρήση χάρτη (γεωγραφικές δεξιότητες), την αξία της οικογένειας (κατανόηση κειµένου), την καλλιέργεια του σεβασµού απέναντι σε άλλους πολιτισµούς και την κατανόηση της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, συγγραφή κειµένου και ζωγραφική (δηµιουργική έκφραση), την αναγνώριση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, την καλλιέργεια θετικής στάσης για την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, το ιστορικό παρελθόν καθώς και την ιστορική συνέχεια (ιστορία) και τέλος προσοµοίωση χρήσης διαδικτύου για την προώθηση της οµαδικότητας αλλά και της ενεργού συµµετοχής και αυτοεκτίµησης. Σκοπός του εµπλουτισµού του λογισµικού µε τις δραστηριότητες αυτές, των οποίων βασικό παιδαγωγικό χαρακτηριστικό είναι η ηχητική ή οπτική επιβράβευση αλλά η απουσία αποδοκιµασίας, είναι το λογισµικό πέρα από τον αρχικό σκοπό του να αποτελέσει συνοδευτικό υλικό για το µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος λειτουργώντας ως αφόρµηση στην κάλυψη ενοτήτων όπως: το σχολείο µου, η οικογένεια µου, ο άνθρωπος

10 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 153 και ο χρόνος, ο τόπος µου, πολιτισµός και διαπολιτισµικότητα κτλ. Προγραµµατίζεται επίσης η συµπλήρωση του µε µια δραστηριότητα που σκοπό έχει µέσα από µια εικονική παρουσίαση της αυλής του σχολείου, να δώσει στα παιδιά την δυνατότητα γνωριµίας µε ιδιότητες του φυσικού του περιβάλλοντος µέσα από µια εικονική εγκυκλοπαίδεια. Αυτή η συµπλήρωση θα οριοθετήσει και το χρόνο παράδοσης του λογισµικού στους µαθητές για την τελική αξιολόγηση. Συµπεράσµατα Η ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο για όλους τους µαχόµενους εκπαιδευτικούς που καθηµερινά έρχονται σε επαφή µε την ελληνική πραγµατικότητα, µια πραγµατικότητα µε διαρκείς ελλείψεις σε θέµατα υποδοµής και επιµόρφωσης αλλά κυρίως παιδαγωγικού σχεδιασµού. Ελπίδα των συγγραφέων του άρθρου αυτού είναι το παρουσιαζόµενο παράδειγµα να αποτελέσει α) µιαν αφορµή για µιαν ανοικτή συζήτηση στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας πάνω σε θέµατα εκπαιδευτικού σχεδιασµού, β) ένα επιπλέον στοιχείο εµπλουτισµού της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να στηρίξουν την ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και γ) έναυσµα για περαιτέρω διερεύνηση και αποτίµηση µαθησιακών και άλλων αποτελεσµάτων µε σκοπό τη δηµιουργία ενός µοντέλου διαθεµατικής προσέγγισης της διδασκαλίας της Πληροφορικής µέσω άλλων γνωστικών αντικειµένων. Βιβλιογραφία Brock L.(1991) Peace through Parks : the environment on the peace research agenda. Journal of Peace Research, Vol 28 (4), Cousinet R.(1925), La methode de travail libre par groups pour les enfants de 9-12, Nouvelle Education- Η Νέα Αγωγή (µετ. Γ. Βασδέκη), Αθήνα, 1957 στο Αφεντάκης ανασσής Α.(1993) Η εξέλιξη της παιδαγωγικής και διδακτικής σκέψης (17 ος -20 ος αι.), τ.β., Αθήνα σ Fien J. (1991) Education for peace in the secondary schools: the contribution of one subject to an across-the-curriculum perspective. International Review of Education Vol. 37(3), Lehtinen E. & Repo S. (1996), Activity, social interaction and reflective abstraction: Learning advanced mathematical concepts in computer environment, In S. Jarvela (Ed.) What are the possibilities of technology in learning? E-publication of symposium Learning and Technology- dimensions to learning processes in different learning environments, Department of Teacher Education, University of Oulou, Finland, 1997 Αρχοντίδης Θ., Ζυµπίδης., Ξεναρίου Κ., Παρκοσίδης Ι.(υπό έκδοση 2003), Όταν η Νύµφη Καλλιστώ συνάντησε τον Κέπλερ: Μια πρόταση αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαθεµατικού σχεδίου εργασίας για την ΣΤ ηµοτικού, Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη, 9-11 Μαίου 2003, Σύρος Βαβουράκη Α., (2001) Πολιτικές για την ένταξη των υπολογιστών στα γυµνάσια, Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την ιδακτική των Μαθηµατικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 1-3 Οκτωβρίου 1999, Ρέθυµνο εκδ. Πανεπιστήµιο Κρήτης ηµητρακοπούλου Α.(υπό έκδοση 2003),Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών εφαρµογών της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του

11 154 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές Θεωρήσεις (Επιµ) Α. Λιοναράκης Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Μαίου, 2001, Πάτρα Μακράκης Β.(2001), Τα αποτελέσµατα ενός διδακτικού υποδείγµατος µε την υποστήριξη της Νέας Τεχνολογίας, Πρακτικά πανελληνίου Συνεδρίου «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυµνο, εκδ. Ατραπός Mercer N. & Fisher E. (1992), How do teachers help children to learn? An analysis of teachers interventions in computer based activities Learning and Instruction Vol.2, Παναγάκος Ι.(2002), Η σπουδαιότητα της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης και η προοπτική της στο ηµοτικό Σχολείο στην Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, τ.7, Ειδικό αφιέρωµα στη ιαθεµατικότητα, Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Pelgrum W.J. and Plomp T. (1993) The use of computers in education in 18 countries Studies in Educational Evaluation Vol. 19, Πολίτης Π., Κόµης Β., Καραµάνης Μ.(2001) Συνθετικές Εργασίες: Μοντέλο διδασκαλίας και µάθησης στην περίπτωση µαθηµάτων Πληροφορικής Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη Μαϊου 2001, Σύρος εκδ. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα Ράπτης Α.& Ράπτη Α. (1996), Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση Παιδαγωγική Προσέγγιση, Αθήνα, εκδ. Συµεών,σ.4-7 Ράπτης Α.& Ράπτη Α. (2001), Μάθηση και ιδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας τ. Α, Αθήνα.σ.63, 81-91, , ΥπΕΠΘ-Π.Ι.(2002), ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σ. 274 UNESCO (1974), Recommendation Concerning Education for International Understanding, Co-operation, Peace and Education Relating to Human Rights and Fundamental Freedoms. Adopted by the General Conference at its 18 th Session. Paris. UNESCO Weil P. (1990) The Art of Living in Peace: Towards a New Peace Consciousness. Paris UNESCO

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ

ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ Αγγέλαινα Σοφία, Μίχα Γεωργία 1 ο ΤΕΕ Άργους sangelaina@sch.gr, miha_georgia@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 176 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ OΤΑΝ Η ΝΥΜΦΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΚΕΠΛΕΡ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΑΠΣ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5. 3 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (19/3/2007) 1) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5. 3 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (19/3/2007) 1) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5. 3 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (19/3/2007) Στο ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ 2 ης και 3 ης τηλεδιάσκεψης οι µαθητές ασχολήθηκαν µε τη θεµατική ενότητα που τους είχε ανατεθεί ανά οµάδες. Συζήτησαν µεταξύ τους για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα