ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ Αθνξκή γηα ηελ ζεκαηηθή καο ελόηεηα ήηαλ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ην βηβιίν θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο Νηελεθεδνύπνιεο πνπ δηαβάζακε θαη αθνύζακε θάπνηα ζηηγκή ζηελ ηάμε καο. Παξάιιεια ππήξρε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα δώα θαη γηα λα απνθαζίζνπκε κε ηη ζα αζρνιεζνύκε ςεθίζακε ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ. Ζ Νηελεθεδνύπνιε πήξε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. (ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΓΛΩΑ) Έηζη ινηπόλ μέθηλεζε ην ηαμίδη καο!!!! Παξαθνινπζήζακε ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα ηνπ ζρνιείνπ απνζπάζκαηα από ηελ παξάζηαζε ηνπ ΚΘΒΔ «Νηελεθεδνύπνιε» (ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ). ηελ ζπλέρεηα ζπδεηήζακε ζηελ νινκέιεηα γηα απηό πνπ παξαθνινπζήζακε θαη ηα παηδηά καο εμέθξαζαλ ηηο επηζπκίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην ληελεθεδάθη πνπ ζα ήζειαλ λα θαηαζθεπάζνπλ. Μαο δόζεθε ε επθαηξία λα παξαηεξήζνπκε ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ είρακε θέξεη θαη λα δηαπηζηώζνπκε εάλ κπνξνύκε λα ηα κεηακνξθώζνπκε ζε θνύθιεο ηεο Νηελεθεδνύπνιεο (ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΓΛΩΑ). Παίμακε θηλεηηθό παηρλίδη-δηαδξνκή ζην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ όπνπ ηα παηδηά πεξπάηεζαλ θαη ηζνξξόπεζαλ πάλσ ζε δνθνύο, πέξαζαλ κέζα από ηνύλει θαη ζηεθάληα θαη ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο είδαλ κέζα από ηα καγηθά θπάιηα ηνπο ηη έθαλαλ ηα ληελεθεδάθηα θαη καο ην πεξηέγξαθαλ. (ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ, ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΓΛΩΑ, ΑΓΡΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ)

2 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαληαζηηθνύ ηαμηδηνύ καο ζηελ Νηελεθεδνύπνιε απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε όια απηά πνπ είδαλ ηα παηδηά γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ δηθή καο Νηελεθεδνύπνιε (βνπλά, δέληξα, ζπίηηα, ινπινύδηα, αξθνύδεο, ζαξαληαπνδαξνύζεο, αεξνπιάλα & γαηνύιεο). Γηαπηζηώζακε όκσο όηη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ έρνπκε ζηελ ηάμε καο δελ είλαη αξθεηά γηα λα θηηάμνπκε ηηο θαηαζθεπέο καο. Απνθαζίζακε λα ζπληάμνπκε έλα ζεκείσκα ζρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκό. Σν ζεκείσκα απηό απεπζπλόηαλ ζηνπο γνλείο ηνπ θάζε παηδηνύ (ΓΛΩΑ ΓΡΑΦΖ) ηελ ζπλέρεηα πξνέθπςε άιινο έλαο πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθά κε πώο ζα πάξνπκε όινη απηό ην ζεκείσκα αθνύ έρνπκε κόλν έλα. ηόρνο καο ήηαλ λα πξνηείλνπλ ιύζεηο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, θάπνην παηδί πξόηεηλε λα πάκε ζην γξαθείν ηεο θπξίαο Γέζπνηλαο. Πήγακε όινη καδί, καο εμήγεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο θαη καο εθηύπσζε ηα αληίγξαθα πνπ ρξεηαδόκαζηαλ. (ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΓΛΩΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ) Απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε έλαλ πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ νδεγό γηα λα μέξεη ν θαζέλαο ηη έρεη αλαιάβεη λα θάλεη. (ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ) Παξάιιεια ζπγθεληξώλακε ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ ρξεηαδόκαζηαλ θαη ηα παηδηά ηα παξνπζίαδαλ ζηελ νινκέιεηα. (ΓΛΩΑ) Μαο δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηεο απνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηαιια θαη ηηο θαηαγξάςακε ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ. Καιέζακε ινηπόλ ηελ κακά ελόο παηδηνύ ζηελ ηάμε καο, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη από κέηαιιν, γηα λα καο ιύζεη ηηο απνξίεο καο. (ΓΛΩΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηεο κακάο δόζεθε ζηα παηδηά ε επθαηξία: Να δνπλ από θνληά δηάθνξα είδε κεηάιισλ. Να ηα πηάζνπλ γηα λα δηαπηζηώζνπλ πνηά είλαη καιαθά θαη πνηά όρη. Να δνπλ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα θηηάμεη ηα θνζκήκαηα. Να κάζνπλ πνπ βξίζθνπκε ηα κέηαιια βιέπνληαο θσηνγξαθίεο ζε βηβιία. Να καο απαληήζεη ζηηο απνξίεο καο. Να δηαθνζκήζνπλ ην κνλόγξακκκα ηνπ νλόκαηόο ηνπο από ραιθό γηα λα ην θξαηήζνπλ σο ελζύκην.

3 ηε ζπλέρεηα μεθηλήζακε ηηο θαηαζθεπέο καο. Σν θάζε παηδί θηηάρλεη ηελ θαηαζθεπή πνπ έρεη πξνηείλεη αηνκηθά από κεηαιιηθά θαη αλαθπθιώζηκα πιηθά θαζώο θαη όινη καδί θηηάρλνπκε από κία θαηαζθεπή κε δηάθνξα πιηθά, ε νπνία έρεη ην ίδην ζέκα. Οη θαηαζθεπέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο: Φηηάμακε βνπλά ελώλνληαο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο γηα λα ζρεκαηηζηεί ε βνπλνθνξθή θαη δσγξαθίδνληαο ην εζσηεξηθό ηνπ κε θαθέ λεξνκπνγηά ρεδηάζακε έλα ηξέλν κε πξόηππν (παξαιιειόγξακκα γηα βαγόληα, θύθινη γηα ξόδεο θαη επζείεο γξακκέο γηα ξάγεο). Κόςακε κε ην ςαιίδη δύν παξαιιειόγξακκα θαη θνιιήζακε ηηο ξόδεο γηα λα θηάμνπκε ηα απηνθίλεηα. Φηηάμακε όινη ην ζπίηη γηα ην ληελεθεδάθη καο ρξεζηκνπνηώληαο έλα αινπκηλέλην ηαςάθη κηαο ρξήζεο. Κόςακε θαη θνιιήζακε ηελ πόξηα, ηα παξάζπξα θαη ηελ ζηέγε θαη ηελ θακηλάδα. Φηηάμακε δέληξα από ζύξκα θαη θνιιήζακε θπιιαξάθηα από θαλζόλ ραξηόλη θαη θνξδειίηζεο. Λνπινύδηα από θνπηάθηα αινπκηλίνπ θαη ζύξκα Εσγξαθίζακε γάηεο θαη πξνζζέζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο Αξθνύδεο-κάζθεο από ραξηνζαθνύιεο Αεξνπιάλα από ξνιά πγείαο αξαληαπνδαξνύζεο. Σα παηδηά πξνβιεκαηίζηεθαλ ζρεηηθά κε ην πσο είλαη απηό ην εξπεηό θαη αλαδήηεζαλ ιύζεηο ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην Γηαδίθηπν. (ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ-ΓΛΩΑ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ) Αθνύ βξήθακε ηηο ιύζεηο πνπ αλαδεηνύζακε δσγξαθίζακε ζαξαληαπνδαξνύζεο κε λεξνκπνγηά θαη καξθαδόξνπο. (ΔΗΚΑΣΗΚΑ)

4 Παξάιιεια πξαγκαηνπνηνύληαλ νη αηνκηθέο θαηαζθεπέο ησλ παηδηώλ γηα ηελ καθέηα καο από κεηαιιηθά-αινπκηλέληα πιηθά θαζώο θαη δηάθνξα θηλεηηθά παηρλίδηα θαη δξακαηνπνηήζεηο κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο θαηαζθεπέο απηέο. Αλαιπηηθόηεξα: Βνπλά από αινπκηλόραξην Σξέλα από θνπηάθηα αλαςπθηηθώλ Γέληξα από κεηαιιηθά θνπηηά θαη ηαςηά κηαο ρξήζεο Απηνθίλεην από κεηαιιηθό θνπηί θαη αινπκηλόραξην. αξαληαπνδαξνύζα από ιάζηηρν θαη ζύξκα Λνπινύδηα από θάρνπιεο θαθέ Γέληξα από αινπκίλην θαη ηζόρα Γάηα από έλα κπξίθη θαη ξεζώ Αξθνύδα από αινπκίλην Αεξνπιάλν από κεηαιιηθά ληελεθεδάθηα Οινθιεξώζακε ηελ ζεκαηηθή καο ελόηεηα θηηάρλνληαο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Νηελεθεδνύπνιεο (Μειίηζα, Μειέληνο, Βνπηπξέληνο, αξδέιαο, ΟΚ Μπακ-Μπακ, νθόο θαη Λαδέληνο. Σν θάζε παηδί είρε δηαιέμεη κία δηαθνξεηηθή θνύθια (ΔΗΚΑΣΗΚΑ- ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΖ)

5 Όια ήηαλ έηνηκα γηα ηελ παξνπζίαζή καο!!! Μέζσ δξακαηνπνίεζεο, ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη απηνζρεδηαζκνύ, πξνεηνηκάζακε ηελ ηζηνξία καο θαη ζηήζακε ηελ καθέηα καο. Φηηάμακε ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηνπο γνλείο καο θαη καγεηξέςακε γηα λα ηνπο θεξάζνπκε. (ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ- ΓΛΩΑ-ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ-ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΩΓΖ)

6 Έηζη ινηπόλ γνλείο θαη παηδηά ηαμίδεςαλ ζηελ δηθή καο Νηελεθεδνύπνιε!!!!

7 Οη λεπηαγσγνί Έιζα Σζηαδή Διέλε Νηθνιάνπ

ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ

ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ Επηζηξέθνληαο από ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο, ζέζακε αλνηρηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο ζηα παηδηά, ώζηε λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα θάπνην ζέκα πάλσ ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι»

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγμαηα εκπαιδεσηικών ζεναρίων ανά γνωζηικό ανηικείμενο με εθαρμογή ηων αρτών ζτεδίαζης Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» ΣΤΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1009 Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ A. Χπονάκη,. Κούπιαρ Σκήκα Παηδαγσγηθό Πξνζρνιηθήο Εθπαίδεπζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα 1 Γημήηριος Βλάτος τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα [1] Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ ΔΝΑΡΙΟΤ: ΑΝΑΣΑΙΑΓΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΣΟΤ Β ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάζεκα: Δλληνικά

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα