ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ZnO ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑÏΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ZnO ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑÏΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ZnO ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑÏΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ. Ταμπακάκη 1, Π. Γεωργίου 1, Θ. Αργυρόπουλος 2, Γ.Β. Γλένης 2, Λ. Ζουμπουλάκης 1 * 1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας ΙΙΙ «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών» * ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πραγματοποιήθηκε υδροθερμική ανάπτυξη νανοδομών ZnO σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα (στους 200 C και πίεση 13 atm ) από αρχικά διαλύματα ZnCl 2 - NaOH και ZnC 4 H 6 O 6 - NaOH σε διάφορες αναλογίες Zn 2+ : OH -. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ηλεκτροχημική απόθεση Zn από ηλεκτρολυτικό διάλυμα ZnCl 2 σε ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία μετασχηματίστηκε σε ZnO μετά από αντίδραση σε υδροθερμικές συνθήκες (200 C). Τα παραχθέντα υλικά χαρακτηρίστηκαν με τη μέθοδο της Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD) και μέσω Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης / Συστήματος Μικροανάλυσης (SEM/EDS). Επίσης, μελετήθηκε η απορρόφηση της UV/Vis ακτινοβολίας στα υλικά από διάλυμα ομοιόμορφης διασποράς τους και χαρακτηρίστηκαν ως προς τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες με τη βοήθεια κλωβού Faraday σε συνθήκες σκοταδιού και φωτός. Η περίθλαση ακτίνων Χ έδειξε ότι το προϊόν που παράχθηκε είναι ZnO κρυσταλλωμένο στο εξαγωνικό σύστημα (wurtzite) και με μέσο μέγεθος κρυστάλλων μταξύ nm. Οι φωτογραφίες SEM έδειξαν καλοσχηματισμένες και ευδιάκριτες ράβδους ZnO, οι οποίες είναι συνενωμένες μεταξύ τους προς σχηματισμό «λουλουδιών», ή αποτελούνται από πολύ λεπτές ράβδους / whiskers, οι οποίες είναι συνενωμένες μεταξύ τους διαμορφώνοντας μη διακριτούς σχηματισμούς ή σχηματισμούς αχινών κουβαριών. Στα φάσματα από τη UV/Vis ακτινοβολία η ύπαρξη απότομης εξιτονικής κορυφής σε όλα τα δείγματα δείχνει την υψηλή κρυσταλλική ποιότητα των νανοδομών ZnO. Η διάμετρος των σωματιδίων υπολογίστηκε με βάση τα UV φάσματα μεταξύ nm. Όσον αφορά τις ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών στο σκοτάδι και στο φως, μόνο τα υλικά τα οποία αποτελούνται από ράβδους συνενωμένες σε σχηματισμούς λουλουδιών εμφανίζουν ανορθωτική συμπεριφορά στο ρεύμα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) είναι ημιαγωγός με ευρύ ενεργειακό διάκενο (3.4 ev). Η δομή που εμφανίζει το ZnO είναι σταθερή τύπου βουρτσίτη (wurtzite) με διαστάσεις μοναδιαίας κυψελίδας a=3.2 Å και c=5.2 Å. Παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον διότι εμφανίζει πολύ καλές χημικές, μηχανικές, ηλεκτρικές, πιεζοηλεκτρικές, θερμικές και οπτικές ιδιότητες. [1-3]. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι σύνθεσης νανοδομών Zno διαφόρων μορφολογιών όπως θερμικές (καταλυόμενες ή όχι), καρβοθερμικές (carbothermal), υδροθερμικές, λιθογραφικές (lithographic), ηλεκτροχημικές, μέθοδοι λύματος-πηκτής (sol-gel), ή μέσω υπερήχων κλπ., οι οποίες οδηγούν σε ανάπτυξη διαφορετικών μορφολογιών ZnO. Οι πιο γνωστές μορφολογίες είναι τα νανοσύρματα, οι νανοράβδοι, νανοέλικες, νανοσωλήνες, νανοταινίες, καθώς και άλλες υπερδομές [1,4-6]. Σκοπός της παρούσας εργασίας αρχικά είναι η παρασκευή οξειδίου του ψευδαργύρου διάφορων μορφολογιών υπό μορφή σκόνης, με την υδροθερμική μέθοδο σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα, καθώς επίσης και η απόθεση ψευδαργύρου μέσω κυκλικής βολταμμετρίας σε μεταλλικό υπόστρωμα και περαιτέρω αντίδρασή του με νερό σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα προς δημιουργία οξειδίου του ψευδαργύρου. Τα υλικά θα χαρακτηρισθούν ως προς τη μορφολογία τους (SEM) και τη κρυσταλλικότητά τους (XRD), καθως επίσης μελετηθούν ως προς την πιθανή εφαρμογή τους σε φωτοβολταϊκά στοιχεία. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Στο μείγμα αντίδρασης ως αρχικά διαλύματα χρησιμοποιούνται υδατικά διαλύματα ZnCl 2 - NaOH και ZnC 4 H 6 O 6 - NaOH σε αναλογίες Zn 2+ :OH - 1:16 ή 1:8 ή 1:5 (για επίτευξη κορεσμένου διαλύματος), πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG), αιθανόλη / μεθανόλη (C 2 H 6 O/CH 3 OH) και δισαπεσταγμένο νερό σε συγκεκριμένες ποσότητες σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Επίσης, πραγματοποιείται απόθεση Zn από ηλεκτρολυτικό

2 διάλυμα ZnCl Μ σε επίπεδη επιφάνεια ανοξείδωτου χάλυβα, με τη βοήθεια της κυκλικής βολταμετρίας και στη συνέχεια τοποθετείται σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα με 45 ml δισαπεσταγμένου νερού και αφήνεται να αντιδράσει σε υδροθερμικές συνθήκες (200 C). Τέλος παραλαμβάνεται το δοκίμιο και παρατηρείται ότι η επικάλυψη Zn έχει χάσει τη μεταλλική της λάμψη, και έχει πάρει ένα λευκό χρώμα, ένδειξη σχηματισμoύ ZnO. Στη συνέχεια τα υλικά ZnO χαρακτηρίζονται με τη μέθοδο της Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD) και μέσω Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης / Συστήματος Μικροανάλυσης (SEM/EDAX). Επίσης, μελετάται η απορρόφηση της UV/Vis ακτινοβολίας στα υλικά από διάλυμα ομοιόμορφης διασποράς τους. Τέλος, εξετάζεται εάν τα υλικά που έχουν παρασκευασθεί είναι φωτοαγώγιμα, για πιθανή εφαρμογή τους σε φωτοβολταϊκά κελία. Για το σκοπό αυτό, αποτίθενται σε κυλινδρικά δοκίμια Νικελίου, Ni, με τη μέθοδο spin coating επιστρώσεις υλικού. Τα δοκίμια χαρακτηρίζονται ως προς τις ηλεκτρικές ιδιότητές τους με τη βοήθεια κλωβού Faraday σε συνθήκες σκοταδιού και φωτός μέσω της λήψης κυματομορφών I-V (καταγράφοντας την ένταση του ρεύματος για διάφορες τιμές τάσεως). Πίνακας 1. Πρώτες ύλες και συνθήκες υδροθερμικής σύνθεσης νανοδομών ZnO Υλικά Διάλυμα Λουτρό Z (ZnCl 2 : NaOH) H 2 O PEG EtOH υπερήχων (ml) (ml) (g) (ml) t (min) Υδροθερμική Αντίδραση στους 200 C (h) 2Z-1: Z-1: Z-1: M (ZnC 4 H 6 O 6 : NaOH) (ml) H 2 O (ml) PEG (g) MeOH (ml) Λουτρό υπερήχων t (min) Υδροθερμική Αντίδραση στους 150 C (h) 1M-1: SS-ZnO-5 SS-ZnO-16 Υπόστρωμα ZnCl M Ανοπτημένος Ανοξείδωτος χάλυβας, απουσία οξυγόνου (SS) Ανοπτημένος Ανοξείδωτος χάλυβας, παρουσία οξυγόνου (SS) απόθεση Zn μέσω κυκλ. βολταμετρίας (-1.3 έως -0.5 V / 10 mv/s / 11 κύκλοι) απόθεση Zn μέσω κυκλ. βολταμετρίας (-1.2 έως -0.5 V / 10 mv/s / 5 κύκλοι) Λουτρό υπερήχων t (min) Υδροθερμική Αντίδραση στους 200 C (h) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η μορφολογία των νανοδομών ZnO παρουσιάζεται στις φωτογραφίες SEM του Σχήματος 1 και ακολούθως στον Πίνακα 2 συνοψίζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Η στοιχειακή ανάλυση (EDS) ταυτοποίησε την ύπαρξη των στοιχείων Zn και Ο.

3 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, Z-1:16-4 (12000x) 2Z-1:16-4 (1000x) 5Z-1:8-7 (5000x) 5Z-1:8-7 (1000x) 9Z-1:8-4 (10000x) 9Z-1:8-4 (1000x)

4 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, Μ-1:5-24 (5000x) 1Μ-1:5-24 (1000x) SS-ZnO-5 (1) (5000x) SS-ZnO-5 (1) (500x) Σχήμα 1. Φωτογραφίες SEM των νανοδομών ZnO σε διάφορες μεγεθύνσεις Πίνακας 2. Μορφολογία των νανοδομών ZnO με βάση τις φωτογραφίες από το SEM ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (πλάτος ράβδων) (μm) ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2Z-1: Ράβδοι, μη προσανατολισμένες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως συνενωμένες μεταξύ τους διαμορφώνοντας σχηματισμούς λουλουδιών 5Z-1:8-7 αδιευκρίνιστο Πολύ λεπτές ράβδοι/whiskers, μη προσανατολισμένες και ενωμένες μεταξύ τους διαμορφώνοντας μη διακριτούς σχηματισμούς ή σχηματισμούς αχινών κουβαριών 9Z-1: (για σχηματισμούς λουλουδιών ) και μικρότερες (για τους σχηματισμούς αχινών κουβαριών ) 1Μ-1: (για μεμονωμένες ράβδους ή ράβδους σε σχηματισμούς λουλουδιών ) Ράβδοι, μη προσανατολισμένες, μεμονωμένες ή ενωμένες μεταξύ τους διαμορφώνοντας ανάμεικτους σχηματισμούς λουλουδιών για μεγάλες ράβδους και αχινών κουβαριών για πολύ λεπτές ράβδους / whiskers Προϊόν κυρίως υπό μορφή ογκωδών συσσωματωμάτων, ελάχιστες ράβδοι, μη προσανατολισμένες, οι οποίες είναι είτε μεμονωμένες ή έχουν συνενωθεί σχηματίζοντας λουλούδια

5 SS-ZnO-5 (1) Στην επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες ράβδοι, μη προσανατολισμένες, μεμονωμένες καθώς και ενωμένες σε σχηματισμούς λουλουδιών. Επίσης, διακρίνονται και κόκκοι επικαλυμμένοι από ράβδους. Η επικάλυψη αυτή δεν χαρακτηρίζεται ομοιόμορφη Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται το ακτινοδιάγραμμα του υλικού ZnO 2Z-1:16-4 που εμφάνισε την υψηλότερη κρυσταλλικότητα. Με βάση τα ακτινοδιαγράμματα ΧRD των υλικών που παράχθησαν, το προϊόν ταυτοποιήθηκε ως ZnO [7,8]. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το σύστημα κρυστάλλωσης του είναι το εξαγωνικό μεγίστης πυκνότητας τύπου βουρτσίτη (wurtzite). Οι διαστάσεις της μοναδιαίας κυψελίδας που υπολογίστηκαν σε κάθε περίπτωση για το εξαγωνικό σύστημα, a=3.2 Å και c=5.2 Å, είναι συγκρίσιμες με αυτές της βιβλιογραφίας [7,8]. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα υλικά SS-ZnO-5 (1) και SS-ZnO-16 (2) δεν έδωσαν αξιοποιήσιμα ακτινοδιαγράμματα, πιθανόν λόγω της παρεμβολής του μεταλλικού υποστρώματος του ανοξείδωτου χάλυβα. 70 counts (arb. units) (002) (100) (101) (102) (110) (103) (200) (112) (201) (004) (202) (104) (203) Theta (degrees) Σχήμα 2. Διάγραμμα XRD για το υλικό ZnO 2Z-1:16-4 Επίσης, υπολογίστηκε σε κάθε υλικό το μέσο μέγεθος των κρυστάλλων μέσω της εξίσωσης Debye Scherrer[9] D=0.89λ/βcosθ (1) Το μέσο μέγεθος των κρυστάλλων που υπολογίστηκαν για τις περιπτώσεις 2Z-1:16-4, 5Z-1:8-7, 9Z-1:8-4 και 1Μ-1:5-24 είναι αντίστοιχα 45.4 nm, 24.2 nm, 21.3 nm και 18.1nm. Τα φάσματα απορρόφησης της UV-Vis ακτινοβολίας (Σχήμα 3) των νανοδομών ZnO (τα οποία μετρήθηκαν από διάλυματα διασποράς της σκόνης ZnO σε μεθανόλη) εμφανίζουν απότομες εξιτονικές (excitonic) κορυφές περίπου τα 300 nm και 400 nm, οι οποίες εξαρτώνται σε πολύ υψηλό βαθμό, από το σχήμα και το μέγεθος των συντιθέντων νανοδομών. Η εμφάνιση της απότομης κορυφής εξιτονίου σε όλα αυτά τα δείγματα, δείχνει την υψηλή κρυσταλλική ποιότητα των νανοδομών ZnO [10]. Τα φάσματα απορρόφησης UV των νανοδομών ZnO δείχνουν ισχυρή κορυφή απορρόφησης με υποχρωμική μετατόπιση ή μπλε μετατόπιση (hypochromic shift, blue shift) διότι η απορρόφηση μετατοπίζεται προς μικρότερα μήκη κύματος (προς την πλευρά του μπλε χρώματος) και εμφανίζει μειωμένη ένταση απορρόφησης.

6 Στη συγκεκριμένη εργασία τα φάσματα UV απορρόφησης χρησιμοποιήθηκαν και για τον υπολογισμό του μεγέθους των νανοσωματιδίων ZnO. Από την εξίσωση Meulenkamp (2) υπολογίζεται η διάμετρος των σωματιδίων, D [11]. 1240/λ 1/2 =a+b/d 2 + c/d (2) (όπου a: 3.301, b: 294, c : και λ 1/2 το μήκος κύματος, σε nm στο οποίο η απορρόφηση γίνεται το μισό της μέγιστης) Η διάμετρος D των σωματιδίων που υπολογίστηκαν για τις περιπτώσεις 2Z-1:16-4, 5Z-1:8-7, 9Z-1:8-4 και 1Μ-1:5-24 είναι αντίστοιχα 22 nm, 20 nm, 22 nm και 20 nm Z-1:16-4 5Z-1:8-7 9Z-1:8-4 1M-1: Απορρόφηση Μήκος κύματος (nm) Σχήμα 3. Φάσματα απορροφήσεως ακτινοβολίας UV-Vis των υλικών ZnO υπό μορφή σκόνης Τέλος, εξετάζεται εάν τα υλικά που έχουν παρασκευασθεί είναι φωτοαγώγιμα, για πιθανή εφαρμογή τους σε φωτοβολταϊκά κελία. Για το σκοπό αυτό, αποτίθενται επιστρώσεις υλικού σε κυλινδρικά δοκίμια Νικελίου, Ni, με τη μέθοδο spin coating. Τα δοκίμια χαρακτηρίζονται ως προς τις ηλεκτρικές ιδιότητές τους με τη βοήθεια κλωβού Faraday σε συνθήκες σκοταδιού και φωτός μέσω της λήψης κυματομορφών I-V (καταγράφοντας την ένταση του ρεύματος για διάφορες τιμές τάσεως). Στα παρακάτω διαγράμματα (Σχήματα 4α,β) παρουσιάζονται τα διαγράμματα I-V που προέκυψαν για το υλικό ZnO 2Z-1:16-4.

7 1.00E E E-06 I-V σκοτάδι Reverse Forward LogI (A) 1.00E E E E-10 (α) 1.00E-11 V (Volt) 1.00E E-05 I-V φως Reverse Forward 1.00E-06 LogI (A) 1.00E E E-09 (β) 1.00E-10 V (Volt) Σχήμα 4. Διαγράμματα I-V του υλικού 2Z-1:16-4 (α) στο σκοτάδι (σε κλωβό Faraday) και (β) στο φως δωματίου Στο σκοτάδι μόνο τα υλικά 2Ζ-1:16-4 και 9Z-1:8-4 (τα οποία αποτελούνται από ράβδους συνενωμένες σε σχηματισμούς λουλουδιών) εμφανίζουν ανορθωτική συμπεριφορά του ρεύματος. Στο φως, το υλικό 2Ζ-1:16-4 εμφάνισε ίδια συμπεριφορά με τη συμπεριφορά του στο σκοτάδι. Το υλικό αυτό δεν είναι αρκετά φωτοευαίσθητο αφού η διαφορά ορθής και ανάστροφης πόλωσης στο φως δεν εμφανίζει μεγάλη διαφορά τάξης μεγέθους και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως έχει, ως ημιαγωγός τύπου p στα φωτοβολταϊκά κελία. Εμφανίζει όμως συμπεριφορά μπαταρίας όταν πολωθεί εξωτερικά (με ηλεκτρική διέγερση). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία έγινε σύνθεση νανοϋλικών οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO) μέσω της υδροθερμικής μεθόδου. Με βάση την περίθλαση ακτίνων Χ το προϊόν που παράχθηκε ταυτοποιήθηκε ως ZnO. κρυσταλλωμένο στο εξαγωνικό σύστημα μεγίστης πυκνότητας τύπου βουρτσίτη (wurtzite). Συγκρίνοντας τις

8 διαστάσεις των υλικών ZnO που υπολογίστηκαν από τα ακτινοδιαγράμματα ακτίνων Χ μέσω της εξίσωσης Debye-Scherrer και από τα φάσματα της απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας μέσω της εξίσωσης Meulenkamp, παρατηρείται ότι οι δύο μέθοδοι συμφωνούν εμφανίζοντας συγκρίσιμες τιμές για τα αντίστοιχα υλικά που κυμαίνονται μεταξύ nm. Οι φωτογραφίες SEM έδειξαν καλοσχηματισμένες και ευδιάκριτες ράβδους ZnO για το σύστημα ZnCl 2 - NaOH. Πολύ σημαντικό ρόλο στις διαστάσεις των ράβδων παίζει η χρήση νερού ως διαλύτη. Η αντίδραση σε αμιγώς υδατικό διάλυμα παρουσία μικρής περιεκτικότητας πολυαιθυλενογλυκόλης οδηγεί σε καλοσχηματισμένες και ευδιάκριτες ράβδους συνενωμένες προς σχηματισμό «λουλουδιών», ενώ η μείωσή του με ταυτόχρονη προσθήκη αιθανόλης οδηγεί σε λεπτότερες ράβδους/whiskers συνενωμένες σε σχηματισμούς αχινών κουβαριών. Η απουσία του νερού και η παρουσία μεθανόλης στο σύστημα ZnC 4 H 6 O 6 -NaOH οδηγεί σε ογκώδη συσσωματώματα με ελάχιστες μεμονωμένες ράβδους ή συνενωμένες σχηματίζοντας λουλούδια. Πολυάριθμες μη προσανατολισμένες ράβδοι σχηματίστηκαν και στο υπόστρωμα ανοξείδωτου χάλυβα. H μορφολογία των νανοϋλικών ZnO δείχνει να επηρεάζει τις ηλεκτρικές ιδιότητες τους και έτσι τα υλικά που αποτελούνται κυρίως από ευδιάκριτες ράβδους συνενωμένες σε σχηματισμούς λουλουδιών εμφανίζουν ανορθωτική συμπεριφορά ρεύματος σε αντίθεση με τα υλικά που αποτελούνται από πολύ λεπτές ράβδους / whiskers σε σχηματισμούς αχινών κουβαριών. Ειδικότερα, το υλικό ZnO 2Ζ-1:16-4 που εμφάνισε την υψηλότερη κρυσταλλικότητα και αποτελείται από καλοσχηματισμένες και ευδιάκριτες ράβδους ZnO σε σχηματισμούς λουλουδιών έδειξε την καλύτερη συμπεριφορά ως προς τις ηλεκτρικές ιδιότητές του, δηλαδή ανορθωτική συπεριφορά ρεύματος. Όμως, στις συνθήκες του πειράματος δεν έδειξε να είναι φωτοευαίσθητο αφού η διαφορά ορθής και ανάστροφης πόλωσης στο φως δεν εμφανίζει μεγάλη διαφορά τάξη μεγέθους και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει ως ημιαγωγός τύπου p στα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Εμφανίζει όμως συμπεριφορά μπαταρίας όταν πολωθεί εξωτερικά (με ηλεκτρική διέγερση). REFERENCES [1]. Z. Fan and J.G. Lu, Review, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 5, 10 (2005) p.25. [2]. P. Georgiou, K.Kolokotronis and J.Simitzis, Journal of Nano Research, 6 (2009) [3]. P.B. Khoza, M.J. Moloto and L.M. Sikhwivhilu, Journal of Nanotechnology, 12 (2012) 6p. [4]. R. Yi, N. Zhang, H. Zhou, R. Shi, G. Qiu, X. Liu, Materials Science and Engineering B, 153 (2008) [5]. X.F. Zhou, Z.L. Hu, Y. Chen, H.Y. Shang, Materials Research Bulletin 43 (2008) [6]. C. Gu, J. Huang, Y. Wu, M. Zhai, Y. Sun, J. Liu, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) [7]. Y. Wang, X. Li, N. Wang, X. Quan, Y. Chen, Separation and Purification Technology 62 (2008) [8]. W. Zheng, F. Gao, Y. Qian, Adv. Funct. Mater. 2 (2005) [9]. S.S. Kumar, P. Venkateswarlu, V.R. Rao, G.N. Rao, International Nano Letters 3:30 (2013) 6p. [10]. S. Bhat, Shrisha B.V., K. G. Naik, Archives of Physics Research 4:2 (2013) [11]. E.A. Meulenkamp, J. Phys. Chem. B 102 (1998)

Α. Πεταλά, Δ. Ι. Κονταρίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Α. Πεταλά, Δ. Ι. Κονταρίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα (Ga 1-x Zn x )(N 1-x Ox), TaON: ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΟΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α. Πεταλά, Δ. Ι. Κονταρίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO) ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Μ. :33 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Διατριβή Ειδίκευσης Σύνθεση Και Χαρακτηρισμός Της Δομής Και Των Οπτικών Ιδιοτήτων Νανοδομών Του ZnO Γκοβάτση Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΑΝΟΔΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ TIO 2 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΑΝΟΔΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ TIO 2 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΑΝΟΔΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ TIO 2 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ευαγγελία Ιωαννίδου, Συμεών Μπεμπέλης, Δημήτρης Ι. Κονταρίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 Παρασκευή Νέσση 1, Γιώργος Κόγιας 2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1517, 54006, Θεσσαλονίκη

Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1517, 54006, Θεσσαλονίκη ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Γ. Καστρινάκη, Ε. Δάσκαλος, Χ. Παγκούρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α. Παλάνη, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Μπικιάρης* Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 1 ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 1 ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Λώρη Ναλμπαντιάν, Ευδοκία Πατρικιάδου, Βασίλης Ζασπάλης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n).

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). Μάγκος

Διαβάστε περισσότερα

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015.

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 15. ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΦΩΤΟΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΙΟ 2 ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε. Μοσχοπούλου 1,2, Ι. Μπούνος 1, Θ. Ιωαννίδης 1, Γ. Βογιατζής 1 1 ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα 2 Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Κ.Μ. Παπαζήση Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μαρία Τρυπαναγνωστοπούλου Πανεπιστήμιο Πατρών Ιωάννης Κούτσελας Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο κτιριακός τομέας αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Cu ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ: ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Cu ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ: ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Cu ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ: ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιβλέπουσα: Αικ. Δενδρινού-Σαμαρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 5. ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Σπαθής Ά.,

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για τη διεκπεραίωσή της. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για τη διεκπεραίωσή της. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΡΑΣΗ RANDOM LASER ΣΕ ΝΑΝΟΫΒΡΙΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Περιεχόμενα τεύχους «ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Βασική Ιδέα 1 Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Περιγραφή Διατριβής 3 Στόχοι Διδακτορικής Διατριβής Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών»

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Διδάσκων: κ. Σιγάλας «Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ 861) Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 Περίληψη Σε αυτήν την εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Μπιορν Χάσα, Ευάγγελος Καλαμαράς, Ιωάννης Βάκρος και Αλέξανδρος Κατσαούνης*

Μπιορν Χάσα, Ευάγγελος Καλαμαράς, Ιωάννης Βάκρος και Αλέξανδρος Κατσαούνης* Aνοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru-TiO 2 για την ηλεκτροχημική οξείδωση αλκοολών σε κυψελίδες καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιών Μπιορν Χάσα, Ευάγγελος Καλαμαράς, Ιωάννης Βάκρος και Αλέξανδρος Κατσαούνης* Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΙΟΥ. Π.Δ. Νάτση, Σ. Ροκίδη, Π.Γ.

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΙΟΥ. Π.Δ. Νάτση, Σ. Ροκίδη, Π.Γ. 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215 ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΙΟΥ ΠΔ Νάτση, Σ Ροκίδη, ΠΓ Κουτσούκος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή νανοσωλήνων TiO 2 και μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την γεωμετρία τους

Κατασκευή νανοσωλήνων TiO 2 και μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την γεωμετρία τους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» Κατασκευή νανοσωλήνων TiO 2 και μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, χαρακτηρισμός και μελέτη νέων φορέων παλλαδίου για βιοϊατρικές εφαρμογές

Παρασκευή, χαρακτηρισμός και μελέτη νέων φορέων παλλαδίου για βιοϊατρικές εφαρμογές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία Παρασκευή, χαρακτηρισμός και μελέτη νέων φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού TiO 2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 249 ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Τίτλος:

Διπλωματική εργασία. ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Τίτλος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα