A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)"

Transcript

1 A TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) 01 Identifikačné údaje Názov dokumentácie : Urbanistická štúdia zóny NU20 Modra - Harmónia Stupeň: Urbanistická štúdia zóny Miesto stavby : Modra - Harmónia - regulačná zóna NU20 v zmysle platného ÚPN SÚ a Zmenami a doplnkami ÚPN SÚ Modra (2005) Katastrálne územie : Modra - Harmónia Účel stavby : Bývanie v rodinných domoch, prístupové cesty, inžinierske siete a prípojky Predpokl roddomov : 11 v rámci Ietapy výstavby (z toho 2 dvojdomy) 9 v rámci IIetapy výstavby Dátum : čistopis Obstarávateľ UŠ : IngarchIvan Móro CSc, Račianska 109/C, Bratislava ako odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie UPD a UPP registračné číslo 166, Ministerstvo životného prostredia SR Objednávateľ UŠ : Vlastníci dotknutých pozemkov - etapy I : Henrich Balejík, Linda Balejíková, Cpinova 22, Modra Michal Sucháň, Marcela Sucháňová, Trnavská 45, Modra Henrich Balejík, Linda Balejíková, Cpinova 22, Modra MUDr Mária Balejíková, Linda Balejíková, Cpinova 22, Modra Michal Lančarič, Zuzana Lančaričová, Národná 4, Modra Mária Köröšiová, Puškinova 21, Modra Patrik Adámek, Fraňa Kráľa 9, Modra Ing Ľubomír Kočí, Martina Kočíová, Jesenského 7, Modra Miroslav Demovič, Myslenická 31, Pezinok Zuzana Hagerová, Viliam Hager, Dr I Horvátha 4, Senica Ing Marián Janata, Nám Slobody 7, Modra Vlastníci dotknutých pozemkov - etapy II: Odruš, Šimovič, Švantnerová, Kratochvílová, Juranová, Uherčíková, Poloncová, Fiala, Urbanovič, Viteková, Baláž Spracovateľ UŠ : IngarchMarian Rusnák, Hrnčiarska 12, Modra Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov 1449 AA Zásobovanie vodou B-project / IngMarián Trník, Bratislava Zásobovanie plynom B-project / IngMarián Trník, Bratislava Odkanalizovanie B-project / IngMarián Trník, Bratislava Zásobovanie el energiou Enermont / IngDušan Držík, Bratislava Dopravné riešenie R-project / IngUrban, Bratislava Požiarna ochrana Pyros-ing / IngSilvia Vámošová, Bratislava Vymedzenie územie NU20 : Katastrálne územie Modra - Harmónia : Ietapa : 5391/1, 5391/2, 5391/3, 5391/6, 5391/7, 5391/8, 5391/9, 5391/10, 5391/11, 5391/12, 5391/13, 5391/14, 5391/15, 5391/16, 5391/17, 5391/18, 5391/19, 5391/20, 5391/21, 5391/22, 5391/25, 5335/3, 5335/4 IIetapa : 5384/2, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5366, 5365, 5381/1, 5381/2, 5380, 5373, 5374, 5372, 5364/4, 5335/2, 5384/2 Stabilizované územie : 5328/1, 5395, 5399/1, 5399/2, 5399/3, 5400, 5401, 5402, 5403, 5369/2, 5396, (neriešené) 5397, 5398, 5394, 5393, 5392, 5383, 5384/1, 5382/2, 5382/1, 5382/3, 5370, 5368, 5381/1, 5369/3, 5379/1, 5379/2, 5369/4, 5369/1, 5378/1, 5378/2, 5377, 5375, 5363/3, 5363/2, 5371, 5328/5, 5328/4, 5362/1, 5362/2, 5362/3, 5364/2, 5367, 5364/1, 5364/3 UŠ je vypracovaná v zmysle požiadavky platného územného plánu Mesta Modra na základe objednávky vlastníkov parciel Ietapy a IIetapy regulačného bloku NU 20 Jej vypracovanie stanovujú Nároky na spracovanie následných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v platnom UPN SÚ Modra, ktoré stanovujú vypracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu regulačného charakteru UŠ je vypracovaná v zmysle zákona č 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č 55/2001 Zz o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, vyhlášky č 453/2000 Zz ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov a požiadaviek ostatných osobitných predpisov UŠ je vypracovaná v súlade s platným ÚPN SÚ a Zmenami a doplnkami ÚPN SÚ Modra rok 2005 a je vypracovaná ako územnoplánovací podklad, ktorý bude tvoriť podklad pre územné rozhodovanie v území, pričom má regulačný charakter 03 Určenie hlavných cieľov riešenia UŠ Hlavným cieľom UŠ je doplniť a spresniť urbanisticko-architektonické riešenie predmetného územia regulačného bloku NU20 v zmysle platného územného plánu Mesta Modra Predmetom UŠ je regulačný blok NU20, pričom kontextovo je vyriešený celý nezastavaný a nestabilizovaný blok NU20 - Ietapa a IIetapa výstavby Ostatná časť NU20 nie je v návrhu UŠ riešená, je stabilizovaná s vystavanými rodinnými domami alebo rekreačnými objektmi so existujúcimi vjazdmi z príjazdových komunikácií 04 Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územno-plánovacej dokumentácie Doposiaľ spracovaná územno-plánovacia dokumentácia, územno-plánovacie podklady a projektové dokumentácie : - Miestny územný systém ekologickej stability katastrálneho územia Modra (spracovateľ : IngarchŠímová, a kolektív, 1996 Bratislava) - Územný plán sídelného útvaru Modra (spracovateľ : IngarchŠímová, IngarchVaškovič, 1996 Bratislava) schválený MsZ mesta Modra Uznesením č12/05/c-2 zo dňa Územný plán zóny Modra - Harmónia (spracovateľ : IngarchŠímová, IngarchVaškovič, 1998 Bratislava) schválený MsZ mesta Modra Uznesením č09/01/c-3 zo dňa Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Modra (spracovateľ : AŽ projekt, august 2005) schválené Uznesením MsZ v Modre č 17/02/B-3 zo dňa V textovej časti ÚPN-SÚ Modra Harmónia je regulačný blok NU20 ako celok charakterizovaný nasledovne : REGULAČNÝ LIST ZÓNY NU I Identifikačné číslo zóny N U 2 0 ( r e g u l ač n á zó n a Z a D ) II Regulácia funkčného využitia zóny II1 II2 II3 základná funkcia územia doplnková funkcia územia účelovo viazané plochy Ab1, X1 Ab2, X2 Ab3, X3 III Regulácia urbanistickej štruktúry voľná zástavba solitérov IV Regulácia intervenčných zásahov V Regulatívy intenzity využitia územia V1 hodnotenie súčasnej intenzity využitia územia V2 regulatívy navrhovanej intenzity využitia územia VI Regulácia zelene v území realizácia novej urbanistickej štruktúry formou úplne novej výstavby maximálny koeficient zastavania pozemku 0,25 minimálna výmera pozemku 900 m 2 maximálna výmera pozemku 1500 m 2 maximálny nadzemných podlaží vrátane podkrovia 2

2 VII Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov VIII Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia IX Nároky na spracovanie následných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Legenda regulačného listu zóny Ab Ab1 Ab2 Ab3 výkres verejnoprospešných stavieb opatrenia na odvedenie dažďových vôd urbanisticko-architektonická štúdia regulačného charakteru PLOCHY BÝVANIA - NÍZKO - A STREDNOPODLAŽNÁ ZÁSTAVBA Legenda - grafický znak č 1 Základná funkcia: individuálne bývanie v rodinných domoch (ktorej súčasťou môžu byť i súčasné bytové domy) Doplnková funkcia: doplnková obchodno-obslužná vybavenosť formou samostatných prevádzkových jednotiek - do 10 % celkovej podlažnej plochy v území zóny Účelovo viazané funkcie a plochy: doplnková rekreačno-zotavovacia vybavenosť (nenáročné športoviská a rekreačné plochy, malé športové ihriská), doplnková zeleň vo forme vyhradenej súkromnej zelene (predzáhradky, okrasná zeleň a hospodárska zeleň záhrad), obslužné, príjazdové a zásobovacie komunikácie, izolované a vstavané objekty pre odstavovanie a garážovanie vozidiel na pozemkoch rodinných domov, cyklistické a pešie trasy, nižšie rády rozvodov inžinierskych sietí, lokálne energetické zariadenia, vodohospodárske čerpacie a prečerpávacie stanice X OSTATNÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE Legenda - grafický znak č 25 X1 Základná funkcia: líniové stavby prevažne spoločenského významu s úplnou priamou obsluhou územia vo funkčných triedach C2 a C3, nadväzujúce na cesty II a III triedy za hranicou zastavaného územia mesta, vnútorné miestne komunikácie v extraviláne prechádzajúce do prístupových a účelových ciest X2 Doplňujúca funkcia: parkovacie a odstavné pruhy, pešie chodníky a cyklistické trasy ako súčasť dopravného priestoru, technická vybavenosť okrem vyšších rádov inžinierskych sietí X3 Účelovo viazané funkcie a plochy: sprievodná zeleň Návrh parcelácie regulačného bloku v tejto štúdii v zmysle ÚPN SÚ Modra pre etapy : Ietapa : IIetapa : 1 = 1024 m², 2 = 1242 m², 3 = 1236 m², 4 = 901 m², 5 = 902 m², 6 = 900 m², 7 = 900 m², 8 = 901 m², 9 = 900 m², 10 = 901 m², 11 = 1081 m² (číslo parcely v UŠ = plocha v m²) Návrh parciel IIetapy v návrhu UŠ NU20 nie je riešený V zmysle platného ÚPN SÚ Modra - limity územia a dodržania minimálnej výmery pozemku 900 m 2, v rámci územia IIetapy NU20 prepodkladám a navrhujem 9 samostatných parciel, ktoré budú spĺňať regulatívy ÚPN 05 Vymedzenie riešeného územia Územie vyčlenené pre riešenie širších vzťahov je regulačný blok podľa platného ÚPN SÚ Modra Územie vymedzené pre riešenie je definované podľa nasledovných parciel : Ietapa : 5391/1, 5391/2, 5391/3, 5391/6, 5391/7, 5391/8, 5391/9, 5391/10, 5391/11, 5391/12, 5391/13, 5391/14, 5391/15, 5391/16, 5391/17, 5391/18, 5391/19, 5391/20, 5391/21, 5391/22, 5391/25, 5335/3, 5335/4 IIetapa : 5384/2, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5366, 5365, 5381/1, 5381/2, 5380, 5373, 5374, 5372, 5364/4, 5335/2, 5384/2 Stabilizované územie : 5328/1, 5395, 5399/1, 5399/2, 5399/3, 5400, 5401, 5402, 5403, 5369/2, 5396, (neriešené) 5397, 5398, 5394, 5393, 5392, 5383, 5384/1, 5382/2, 5382/1, 5382/3, 5370, 5368, 5381/1, 5369/3, 5379/1, 5379/2, 5369/4, 5369/1, 5378/1, 5378/2, 5377, 5375, 5363/3, 5363/2, 5371, 5328/5, 5328/4, 5362/1, 5362/2, 5362/3, 5364/2, 5367, 5364/1, 5364/3 06 Analýza územia a limity prostredia Funkčno-prevádzkové vzťahy V súčasnosti sa na území lokality NU20 v nezastavanej časti (I a IIetapa) nachádzajú vinice Zo západnej strany ohraničuje lokalitu štátna cesta, z južnej miestna obslužná komunikácia a rodinný dom, z východnej strany pozemok - nespevnená komunikácia Slovenského vodohospodárskeho podniku Zo severnej strany pozemky a budovy rodinných domov a rekreačných objektov Hmotovo-priestorová kompozícia Územiu dominuje 6podlažná budova bývalej politickej školy s objektom zariadenia UK a parkoviska Budova sa nachádza na návrší pod ktorým sa terén plynulo zvažuje, vrátane lokality NU20 V bezprostrednej blízkosti NU20 sa nachádza zástavba samostatne stojacich dvojpodlažných rodinných domov Šimle, ktorej charakter pri NU20 zostane zachovaný a kompozične budú tvoriť jeden celok Dopravné vzťahy NU 20 je zo západnej strany ohraničená štátnou cestou B3 - M7 9/50, z južnej strany miestnou obslužnou komunikáciou - ukľudnená D1, z východnej strany pozemkom Slovenského vodohospodárskeho podniku nespevneným líniovým pozemkom, ktorú využívajú majitelia záhradných chatiek na území regulačného bloku NU 20 IIetapy, ktoré sa nachádzajú za časťou NU20 Technická infraštruktúra V bezprostrednom okolí NU20 sa nachádzajú inžinierske siete - strednotlakový plynovod, vodovod,kanalizácia, vedenia NN, VN a káblové vedenie telekomunikačnej a optickej siete Nadzemné káblové vedenie NN sa nachádza priamo v lokalite NU20 Majetkovo-právne vzťahy Pozemky v riešenej lokalite v nezastavanej časti NU20 (I a IIetapa) bude nutné reparcelovať z dôvodu zreálnenia plochy a riešenia komunikácií v lokalite NU20 Návrh komunikácií vychádzal z reálnych tvarov pozemkov, majetkoprávnych vzťahov v území a z vyčlenených plôch pre komunikácie Majitelia pozemkov etapy I súhlasia s úpravou parciel, parcely v rámci IIetapy neboli riešené, prepodkladám a navrhujem 9 parciel a 9 rodinných domov, ktoré budú spĺňať regulatívy ÚPN Zeleň Na území NU20 v nezastavanej časti NU20 (I a IIetapa) sa v súčasnosti nachádzajú vinice Zo severnej a východnej strany lemuje lokalitu zeleň pozemkov rodinných domov alebo rekreačných objektov Limity územia v zmysle ÚPN SÚ Modra maximálny koeficient zastavania pozemku 0,25 minimálna výmera pozemku 900 m 2 maximálna výmera pozemku 1500 m 2 maximálny nadzemných podlaží vrátane podkrovia 2 Ochranné pásma s výnimkou existujúceho nadzemného káblového vedenia 22 kv sa v lokalite NU20 nenachádzajú UŠ NU 20 navrhuje preložku nadzemného káblového vedenia 22 kv, nové vedenie bude osadené v teréne - ochranné pásmo nadzemného vedenia tak bude dodržané 07 Návrh urbanisticko - architektonického riešenia UŠ NU20 je spracovaná na základe objednávky vlastníkov pozemkov parciel Ietapy a IIetapy NU20 a v najvyššej možnej miere rešpektuje majetkovo-právne vzťahy v danej lokalite Princípom návrhu bolo požadované dopravné vyriešenie a sprístupnenie parciel a pozemkov NU20 ako celku Urbanistický návrh časti NU20 - Ietapa spolu s IIetapou - tento princíp dodržiava Obe etapy sú dopravne prepojené dvojicou spoločných ukľudnených dvojsmerných komunikácií ktoré sú napojené na hlavnú cestu funkčnej triedy B3 - M7 9/50 Polohovanie týchto komunikácií čiastočne definuje tvar pozemkov a vjazdov na pozemky rodinných domov 2

3 Základná funkcia návrhu UŠ NU20 ako aj lokality NU20 v zmysle platného územného plánu mesta Modra : Individuálne bývanie v rodinných domoch Návrh predpokladá výstavbu 11 samostatne stojacich rodinných domov (z toho 2 dvojdomy) v rámci Ietapy výstavby a 9 samostatne stojacich rodinných domov v rámci IIetapy výstavby Návrh vjazdu a prípojok k rodinnému domu na parcele pč 5391/22 a 5391/25 predpokladá čiastočný záber pozemku pč5335/3 - Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) pre výstavbu komunikácie a zriadenie neverejného prístupu k rodinnému domu pč 5391/22 a /25 V časti pozemku SVP je pozdĺž celej jeho dĺžky ponechaná 1m široká rezervná plocha - nezastaviteľný pozemok, ktorý bude výlučne ponechaný ako územná rezerva pre možnosť opätovného sfunkčnenia prepojovacieho kanála medzi Vištuckým a Stoličným potokom V zmysle platného územného plánu ochranné pásmo cesty II-hej triedy je vo vzdialenosti 25 m od stredu krajného jazdného pásu a ochranné pásmo ciest III-tích tied je 20 m od stredu krajného jazdného pásu Polohy rodinných domov budú v plnej miere tieto ochranné pásma rešpektovať, vrátane ostatných ochranných pásiem inžinierskych sietí Strešná rovina rodinných domov je doporučená ako atypická sedlová členená v dvoch výškach alebo ako sedlová v kombinácii s plochou strechou v pomere 1:1 Strechu je doporučené orientovať štítom do ulice so sklonom Strecha môže byť doplnená pultovými alebo sedlovými vikiermi v rozsahu max 30% plochy strechy Uličná čiara rodinných domov je stanovená na 6 metrov je definovaná ako čiara kde bude umiestnená čelná fasáda rodinných domov Oplotenie bude navrhnuté v max výške 1,5 m v kombinácii kameň, tehla (30%) a živý plot s oporou, drevo (70%) Návrh financovania technickej infraštruktúry a komunikácií : financovanie technickej infraštruktúry a komunikácií bude realizované z prostriedkov vlastníkov dotknutých pozemkov Majetko-právne vzťahy k budúcej komunikácii prepodkladajú dve alternatívy : 1po skolaudovaní komunikácie ostane komunikácia vo vlastníctve vlastníkov dotknutých pozemkov a 2 po skolaudovaní komunikácie sa komunikácia prevedenie do vlastníctva mesta Modra Výber alternatívy bude stanovený v budúcom období na základe spoločného rokovania medzi mestom Modra a majiteľmi pozemkov, takisto ako presný režim užívania a údržby Trasa novej komunikácie je smerovo určená navrhovanou alebo prepodkladanou parcelizáciou a reparcelizáciou pozemkov Výškovo bude trasa prispôsobená existujúcej konfigurácii terénu Priečny sklon prístupovej komunikácie bude jednostranný 2% Konštrukcia vozovky - asfaltový betón AB III hr 50 mm - obaľované kamenivo OK I hr 50 mm - obaľované kamenivo OK III hr 60 mm - kamenivo spevené cementom KSC II hr 190 mm - štrkodrvina fr 0-63 ŠDhr 150 mm - spolu hr 500 mm Parkovacie niky: - zámková dlažba DL 80 mm - podsyp zo štrkodrviny fr mm - podkladový betón PB III 150 mm - štrkodrvina fr 0-63 ŠD 230 mm - spolu hr 500 mm Odvodnenie komunikácie : Odvodnenie prístupovej komunikácie je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom vyspádovaním do vsakovacieho drénu (zahumusovanie, filtračné vrstvy a štrkové vrstvy) Ako predpríprava bude realizované odvodnenie na navrhnutý rozvod dažďovej kanalizácie v navrhnutej D1 ukľudnenej komunikácii s prepojením do existujúcej delenej dažďovej kanalizácie v existujúcej zbernej komunikácii funkčnej triedy B3 - M7 9/50 (pod starším označením štátna cesta III/50217) v zmysle grafickej časti tejto dokumentácie, pričom prepojenie na verejnú sieť dažďovej kanalizácie bude realizované po rekonštrukcii existujúcej verejnej siete 08 Návrh dopravného riešenia Prístupová komunikácia do lokality NU20 : Predmetom objektu je riešenie dopravného napojenia skupiny 20 rodinných domov v nezastavanej časti regulačného bloku NU20 (z toho 2 dvojdomy) v Modre - Harmónii Prístupové komunikácie sú napojené na existujúcu zbernú komunikáciu funkčnej triedy B3 - M7 9/50 (pod starším označením štátna cesta III/50217) Komunikácie sa vybudujú v dvoch etapách v zmysle etapizácie samotného regulačného bloku NU20 V rámci budovania Ietapy pre 11 rodinných domov (z toho 2 dvojdomy) sa vybudujú dva výjazdy na existujúcu komunikáciu Komunikácie budú obojsmerné zakončené obratiskami, na hranici medzi I a IIetapou výstavby Dobudovanie komunikácií do IIetapy predpokladá plynulé dopojenie na komunikácie Ietapy so zakončením obratiskami na pozemkoch IIetapy Prístupové komunikácie sa vybudujú ako ukľudnené - funkčnej triedy D1 - obytná zóna, so vzdialenosťou oboch vjazdov / križovatiek je 80m Šírka uličného priestoru je 12 m (9,75m v rámci IIetapy v pri pozemku pč 5335/3, 5335/4), šírka komunikácie je 5,00 m, šírka zelených pásov je 2,00 m, komunikácia pre peších je 1,50 m obojstranná tam, kde sa nachádzajú rodinné domy po oboch stranách Na začiatku úseku sa vybuduje chodníkový prejazd vybudovaný zo sklopenej betónovej tvárnice 50/50/10 osadenej do betónového lôžka s prevýšením 15 cm Po trase sa vybudujú prvky upokojenia dopravy v podobe spomaľovacích prahov zo zámkovej dlažby s nábehovými rampami dĺžky 10 m s prevýšením 15 cm Celá zóna je navrhnutá svojími parametrami pre autá do dĺžky 9,0 m Statická doprava bude riešená na pozemkoch jednotlivých vlastníkov, kde budú pre každý rodinný dom zabezpečené 2 parkovacie stojiská Okrem toho sa vybuduje v mieste vjazdu na pozemok nika šírky 2,0 m, dĺžky 9,0 m v zelenom páse na zabezpečenie rozhľadu pri vychádzaní z pozemku, resp na núdzové parkovanie Prístup na pozemok rodinného domu pč 5391/22 a 2391/25 je navrhnutý vybudovaním účelovej neverejnej komunikácie čiastočne na pozemku SVP pč 5335/3 a pč 5360/3, z ktorými vlastník rodinného domu uzavrie dohodu a zmluvu, ktorá bude predmetom ďalších postupov Navrhnutá účelová neverejná komunikácia bude mať vstup z ukľudnenej komunikácie D1 Uličný priestor je doplnený priestorom pre pozdĺžne odstavenie automobilov mimo vlastného telesa cesty, v rozsahu 1,2 parkovacieho miesta pre 1 rodinný dom, t zn celkom 27 parkovacích miest (Pre Ietapu 16 parkovacich miest a pre II etapu 11 parkovacich miest) Výškové a smerové riešenie 09 Návrh riešenia technickej infraštruktúry Zásobovanie vodou Súčasný stav : V blízkosti riešenej lokality sa zo západnej strany nachádza tlakové potrubie DN 250 a potrubia DN 100 Predmetné územie patrí do 1tlakového pásma ( mnm) Akumuláciu tlakového potrubia tvoria vodojemy Harmónia I (50 m³) a Harmónia Dolný (2 x 650 m³), do ktorých je voda dodávaná výtlačným potrubím DN 250 z vodojemu Modra - Široké cez čerpaciu stanicu (29 l/s) Návrh riešenia : V riešenom území sú navrhnuté 2 etapy realizácie rodinných domov Ietapa predpokladá výstavbu 11 rodinných domov (z toho 2dvojdomy), IIetapa predpokladá výstavbu ďalších 9 rodinných domov Vý potreby vody je prevedený v zmysle platných predpisov, 1bytová jednotka predstavuje spotrebu vody 145 na obyvateľa a deň 1) Spotreba vody jedného rodinného domu : a) denná potreba vody celkom : Q p = 145 l/deň x 4 osoby = 580 l/deň b) max denná potreba vody : Q m = 580 l/deň x 2,0 = l/deň c) max hodinová potreba vody : Q h = l/deň x 1,8 : 16 h = 130,5 l/hod d) ročná potreba vody : Q rok = 0,580 m 3 /deň x 365 dní = 212 m 3 /rok 2) Spotreba vody 23 rodinných domov : a) denná potreba vody celkom : Q p = 580 l/deň x 22 rodinných domov = l/deň b) max denná potreba vody : Q m = l/deň x 2,0 = l/deň = 0,2552 l/sec c) max hodinová potreba vody : Q h = l/deň x 1,8 : 16 h = l/hod d) ročná potreba vody : Q rok = 12,76 m 3 /deň x 365 dní = 4 657,4 m 3 /rok Uvedenú potrebu vody navrhujem zabezpečiť výstavbou vodovodného rádu DN 100 HDPE napojenom na jestvujúce verejné vodovody DN 100 (nie DN250) v zmysle grafickej časti tejto dokumentácie Napojenie rodinných domov bude riešené 2 spôsobmi : 3

4 1 Navrhnutých 6 rodinných domov pre obe etapy (dvojdom bude mať jedno fakturačné meranie) v kratšej hornej komunikácii bude samostatnými 6 areálovými rozvodmi vody prepojených s centrálnou spoločnou vodomernou šachtou umiestnenou vo verejnej časti komunikácie v ktorej sa bude nachádzať 6 vodomerov Šachta bude osadená do 10m od vodovodného rádu a spoločnou prípojkou DN 40 bude prepojená na novovybudovaný vodovodný rád DN 100 HDPE V rámci budovania etáp bude pri výstavbe Ietapy zrealizovaná spoločná vodomerná šachta so 4 vodomermi a areálovými rozvodmi pre 4 rodinné domy Ietapy a s areálovými rozvodmi pre 2 rodinné domy IIetapy dovedenými na hranicu pozemkov Ietapy a IIetapy s pripojovacím bodom na hranici etáp v rámci grafickej časti tejto dokumentácie Po dobudovaní IIetapy budú do šachty osadené 2 vodomery pre 2 rodinné domy IIetapy 2 V rámci dlhšej spodnej komunikácie bude pre zásobovanie vodou pre obe etapy uložený zaslepený vodovodný rád DN 100 HDPE pre navrhnutých 14 rodinných domov oboch etáp (dvojdom bude mať jedno fakturačné meranie) Každý rodinný dom bude mať svoje meranie spotreby vody a vodomernú šachtu umiestnenú na pozemku rodinného domu 1 meter za hranicou pozemku s vybudovanými prípojkami do zaslepeného vodovodného rádu DN 100 HDPE, ktorý bude po výstavbe odovzdaný BVS as V rámci budovania etáp bude pri výstavbe Ietapy zrealizovaná časť zaslepeného vodovodného rádu DN 100 HDPE na pozemkoch Ietapy ako predpríprava pre dopojenie IIetapy, dovedená na hranicu pozemkov Ietapy a IIetapy s pripojovacím bodom na hranici etáp v rámci grafickej časti tejto dokumentácie Pre 7 rodinných domov Ietapy budú zriadené 2 spoločné vodomerné šachty so 7 vodomermi a areálovými rozvodmi pre 7 rodinných domov Ietapy Po dobudovaní IIetapy bude zaslepený vodovodný rád DN 100 HDPE dokončený po koniec komunikácie v rámci IIetapy, prepojený na verejný rozvod vody a odovzdaný BVS as Odkanalizovanie splaškových vôd Súčasný stav : V blízkosti riešenej lokality sa zo západnej strany nachádza delené verejné dažďové a splaškové potrubie DN 300 Splaškové potrubie pri spodnej úrovni predmetnej lokality ústi do zberača H DN 250 Obe potrubia sú v nevyhovujúcom stave a prepojenie rodinných domov Ia IIetapy bude možné až po ich rekonštrukcii Návrh riešenia : Splaškové vody z rodinných domov I a IIetapy budú odvádzané prípojkami pri každom rodinnom dome do navrhnutých vnútrozonálnych splaškových zberačov v novonavrhnutej D1 ukľudnenej komunikácii s prepojením na existujúcu delenú verejnú splaškovú kanalizáciu DN300 v štátnej ceste Vnútrozonálny zberač sa v rámci výstavby oboch etáp zrealizuje v cestnom telese ako predpríprava vrátane prípojok k rodinným domom - k dopojeniu na verejný rozvod splaškovej kanalizácie dôjde po rekonštrukcii nevyhovujúceho verejného potrubia splaškovej kanalizácie Kanalizácia bude po pripojení na verejné potrubie odovzdaná BVS as Do doby rekonštrukcie verejnej siete splaškovej kanalizácie, každý rodinný dom bude mať kanalizačnú prípojku s prepojením do dočasnej žumpy alt čističky, ukončenú revíznou šachtou umiestnenou na pozemku rodinného domu 1 meter za hranicou pozemku V rámci etapizácie výstavby bude pri výstavbe Ietapy vnútrozonálny zberač uložený do cestného telesa Ietapy Bude dovedený na hranicu pozemkov Ietapy a IIetapy s pripojovacím bodom na hranici etáp v rámci grafickej časti tejto dokumentácie 1) Množstvo odpadových vôd z jedného rodinného domu : a) denné : Q p = 145 l/deň x 4 osoby = 580 l/deň b) max denné : Q m = 580 l/deň x 2,0 = l/deň c) max hodinové : Q h = 1,16 m 3 /deň x 7,2 : 16 h = 0,15 l/sec d) ročné : Q rok = 0,580 m 3 /deň x 365 dní = 212 m 3 /rok 2 Množstvo odpadových vôd z 23 rodinných domov : a) denné : Q p = 580 l/deň x 22 rodinných domov = l/deň b) max denné : Q m = l/deň x 2,0 = l/deň = 0,2552 l/sec c) max hodinové : Q h = l/deň x 1,8 : 16 h = l/hod d) ročné : Q rok = 12,76 m 3 /deň x 365 dní = 4 657,4 m 3 /rok Odkanalizovanie dažďových vôd Dažďová voda zo striech, spevnených plôch rodinných domov a prístupovej komunikácie bude odvádzaná prípojkami dažďovej kanalizácie s prepojením na navrhnutý rozvod dažďovej kanalizácie v navrhnutej D1 ukľudnenej komunikácii s prepojením do existujúcej delenej dažďovej kanalizácie v existujúcej zbernej komunikácii funkčnej triedy B3 - M7 9/50 (pod starším označením štátna cesta III/50217) v zmysle grafickej časti tejto dokumentácie Rozvod dažďovej kanalizácie sa v rámci výstavby oboch etáp zrealizuje v cestnom telese ako predpríprava vrátane prípojok k rodinným domom - k dopojeniu na verejný rozvod dažďovej kanalizácie dôjde po rekonštrukcii nevyhovujúceho verejného potrubia dažďovej kanalizácie Kanalizácia bude po pripojení na verejné potrubie odovzdaná BVS as Do doby rekonštrukcie verejnej siete dažďovej kanalizácie, každý rodinný dom bude dažďové vody odvádzať do vsakovacích zariadení na pozemku rodinného domu, cestné teleso bude odvodnené do vsakovacieho drenu pozdĺž celej dĺžky komunikácie V rámci etapizácie výstavby bude pri výstavbe Ietapy rozvod dažďovej kanalizácie uložený do cestného telesa Ietapy Bude dovedený na hranicu pozemkov Ietapy a IIetapy s pripojovacím bodom na hranici etáp v rámci grafickej časti tejto dokumentácie Zásobovanie plynom Súčasný stav : V blízkosti riešenej lokality sa zo západnej strany nachádza plynové potrubie STL d90 90/90 kpa z PE rúr Návrh riešenia : V riešenom území sú navrhnuté II etapy realizácie území s rodinnými domami Ietapa predpokladá výstavbu 11 rodinných domov (z toho 2 dvojdomy), IIetapa predpokladá výstavbu ďalších 9 rodiných domov Zásobovanie plynom pre navrhované rodinné domy je navrhnuté STL plynovodom d 63 (rozšírením verejnej siete plynu) uloženom v oboch novonavrhnutých komunikáciách Po výstavbe bude plynovod odovzdaný SPP, pričom každý rodinný dom bude mať svoju samostatnú prípojku plynu, samostatný hlavný uzáver plynu s regulátorom a plynomerom osadenými v skrinke v oplotení na hranici pozemku, prístupný z budúcej verejnej komunikácie Potreba zemného plynu pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody: 22 rodinných domov x 1,4 m³/hod = 30,8 m³/hod 22 rodinných domov x m³/rok = m³/rok V rámci etapizácie výstavby bude pri výstavbe Ietapy rozvod plynovodu uložený do cestného telesa Ietapy Bude dovedený na hranicu pozemkov Ietapy a IIetapy s pripojovacím bodom na hranici etáp v rámci grafickej časti tejto dokumentácie 095 Zásobovanie elektrickou energiou Základné údaje: Napäťová sústava: VN: 3 fáz str50 Hz, V, IT NN: 3+PEN,str 50 Hz 230/400V/ TN-C Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke VN: krytmi, zábranou, umiest mimo dosah NN: izoláciou živých častí, krytmi, umiest mimo dosah Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche VN: zemnením NN: samočinným odpojením napájania Prostredie Stanovené protokolom o prosterdí Uzemnenie STN Meranie odberu el energie V elektromerových rozvádzačoch, umiestnených na verejne prístupnom mieste - v oplotení objektov Vykurovanie a príp Túv Na báze zemného plynu, stupeň elektrizácie A Ochranné pásma elektrických vedení V zmysle zákona Zákona o energetike a o zmene zákona č 656/2004 Zbo živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sú ochranné pásma elektrických vedení definované nasledovne: 1 VN káblové rozvody majú ochranné pásmo 1m od osi vedenia na obidve strany 2 NN rozvody ochranné pásma nemajú Meranie odberu elenergie V elektromerových rozvádzačoch, umiestnených na verejne prístupnom 4

5 mieste - v oplotení objektov Vykurovanie a príprava TÚV Na báze zemného plynu, stupeň elektrizácie A Energetická bilancia typ objektu Pi /kw/ Na bj bj Pi /kw/ Ps /kw/ nabj β Pp /kw/ Hlavný istič rodinné domy 17, ,5 11,2 0, ,95 25 A verejné osv ,19 0,07 1 1,19 25 A SPOLU: 380,69 105,1484 Výkon novopostavenej TS transf 160kVA VYHOVUJE pred ELM Vý zaťaženia Pp (kw ) na transformátor: Vý zaťaženia Pp (kw) na transformátor: bol prepočítaný na celú lokalitu územia (Ietapa + IIetapa) bytových jednotiek n β (rodinné domy) = 0,20 + 0,8/ n Pp (rodinné domy) = βpi - kw β (verejné osvetlenie) = 1,0 Rozvody VN a trafostanica Pre požiadavky novej lokality 22 rodinných domov je navrhovaná nová kiosková trafostanica typu EH 8 s osadeným transformátorom o výkone 160kVA Kiosk trafostanice ako aj technológia je prispôsobená pre ďalšie navyšovanie výkonu trafostanice v prípade rozširovania novej obytnej zóny až na hodnotu 630 kva Napojenie kioskovej trafostanice z distribučnej sústavy 22 kv je navrhované káblovou slučkou 2xNA2XS(F)2Y 3x1x 240 mm 2, realizovanou ako odbočka z VN linky č217 na druhej strane cesty na Harmóniu Rozvody NN NN rozvody - pripojenie navrhujem dvoma samostatnými vývodmi z novopostavenej TS v ktorej je osadené trafo o výkone 160 kva, s vytvorenou rezervou pre prípadné ďalšie rozširovanie distribučného NN rozvodu v danej lokalite - konkrétne z rozvádzača NN dvoma navrhovanými káblovými vývodmi, ktoré napájajú jednotlivé pilierové skrine SR stavebnej lokality vzájomne prepojenou slučkou V stavebnej lokalite sa nachádza existujúce NN vzdušné vedenie, ktoré navrhujem z dôvodu vybudovania nových NN rozvodov zdemontovať Káblový rozvod NN je navrhovaný káblami jednotného prierezu 1-NAYY-J 4x240 mm 2, ktoré slučkované v poistkových rozpojovacích skriniach typu SR a sú zokruhované Uzemnenie navrhovaných skríň bude zemnou páskou pripojenou na spoločnú uzemňovaciu sieť TS a verejného osvetlenia Celková dĺžka NN rozvodov je 710m Prípojky pre plánované rodinné domy Nie sú súčasťou dodávky ZSE Rodinné domy budú pripájané z hlavných rozvodov distribučnej siete, konkrétne z poistkových skríň SR samostatnými prípojkami ukončenými priamo v plastových elektromerových rozvádzačoch, alebo v prípojkových skrinkách SP0 s nadstavbou RE Osadia sa na hranici parciel prístupných z verejnej komunikácie, prípadne v oplotení pozemkov, spodnou hranou 0,6m nad ÚT Verejné osvetlenie Navrhované sú osvetľovacie stožiare rúrové výšky 5m so zdrojom SHC 70W Napájanie a ovládanie rozvodu verejného osvetlenia bude z existujúceho typového rozvádzača RVO, z ktorého je napájaná už existujúca lokalita Pre navrhovanú lokalitu sa rozvody VO predĺžia podľa návrhu tejto PD káblami 1-NAYY-J 4x16 Jednotlivé stožiare sa osadia vo vzdialenosti 25-30m Napojenie jednotlivých uličných stožiarov VO bude realizované slučkovaním a pravidelným striedaním jednotlivých fáz z rozvádzača Všetky stožiare budú vzájomne pospájané zemným pásikom FeZn 30/4, uloženým do spoločného výkopu s napájacím káblom, káblami NN rozvodu Celková dĺžka VO rozvodov je 503m Všeobecne Navrhované káble NN a VO budú uložené v zelenom páse alebo telese chodníka, súbežne s prístupovými cestami v navrhovanej stavebnej lokalite Uloženie navrhovaných káblov, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN za dodržania STN Pri križovaní komunikácií budú káble zatiahnuté do chráničky FXKV Ietapa výstavby bude vybudovaná tak, aby budovaní IIetapy došlo k plynulému prepojeniu rozvodov NN v cestnom telese V rámci etapizácie výstavby budú pri výstavbe Ietapy káble NN a VO dovedené na hranicu pozemkov Ietapy a IIetapy s pripojovacím bodom na hranici etáp v rámci grafickej časti tejto dokumentácie 096 Telekomunikácie Riešené územie predstavuje lokalitu začlenenú z hľadiska verejnej telekomunikačnej siete do atrakčného obvodu RSU Harmónia Uvažovaná etapizácia je následovná : Ietapa : 11 rodinných domov (2 dvojdomy), IIetapa : 9 rodinných domov Pre výstavbu I etapy 11 RD (2x dvojdomy) a II etapy 9 RD v lokalite Harmónia bude potrebné zabezpečiť cca 22 štátnych telefónnych liniek Napojenie na verejnú telekomunikačnú sieť /VTS/ Bude realizované z jestvujúceho kábla č 3/RSU Harmónia V hlavnom rozvode je kábel pripojený na pozíciu 3/1 Pre hore uvedenú stavbu budú z tohto kábla rezervované páry č Pridelené páry budú vypichnuté z kábla č 3 v spojke označenej 3DS5 Primárna aj sekundárna telekomunikačná sieť bude realizovaná metalickými káblami typu TCEPKPFLE, dimenzie 04 Pre spojkovanie káblov bude použité káblové spojky typu NITTO JCSA V jednotlivých domoch budú káble ukončené v káblových skriniach typu MUR 061Súbežne s káblom č 3 sú vedené rúrky HDPE 40/33 označené OOK1 a OOK2 V rúrke OOK1 je zafúknutý optický kábel V trase sekundárnej siete budú v riešenej lokalite k metalickým káblom priložené multirúry typu DB, ktoré budú takisto ukončené v káblových skriniach MUR pre perspektívnu možnosť pripojenia optickej prístupovej siete Káblové prepojenie primárnej a sekundárnej siete bude realizované v zemných káblových ryhách v chodníkoch, resp v trávnatých plochách Pod komunikáciami a pod spevnenými plochami budú káble uložené do chráničiek FXKVR 110 V prípade križovania, alebo súbehu tf vedenia s inými inžinierskymi sieťami bude nutné dodržať platné normy STN a STN Telekomunikačná sieť bude budovaná ako pevná s použitím montážnych prvkov a káblov tendra telekomunikačných služeb, realizovaná etapovite V rámci etapizácie výstavby bude pri výstavbe Ietapy káble telekomunikačná sieť dovedená na hranicu pozemkov Ietapy a IIetapy s pripojovacím bodom na hranici etáp v rámci grafickej časti tejto dokumentácie 097 Vykurovanie Vykurovanie predstavuje vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody 20 rodinných domov (z toho 2 dvojdomy) v danej lokalite Rodinné domy budú mať svoje samostatné zdroje tepla s maximálnym výkonom 35 kw V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude potreba tepla každého rodinného domu upresnená podľa platných predpisov a noriem 098 Požiarna ochrana Predmetom posúdenia protipožiarnej bezpečnosti je riešenie potreby požiarnej vody a posúdenie prístupových komunikácii k územiu výstavby 20 samostatne stojacich rodinných domov (z toho 2 dvojdomy) v Modre - Harmónii, v nezastavenej časti regulačnej zóny NU20 Nakoľko predmetom riešenia je výlučne technická infraštruktúra pre novostavby rodinných domov, riešenie protipožiarnej bezpečnosti sa týka iba príjazdových komunikácií a zabezpečenie rodinných domov požiarnou vodou Riešenie protipožiarnej bezpečnosti technickej infraštruktúry je vykonané v zmysle vyhl MV SR č 94/2004 Zz, vyhl MV SR č 669/2004 Zz, ďalej v zmysle STN , STN a ďalších dotknutých a platných STN z oboru ochrany pred požiarmi Stavebné a architektonické riešenie Novostavby rodinných domov budú samostatne posúdené z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v samostatných riešenia PO s uplatnením plných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich z STN a ďalších noriem PBS Prístupová komunikácia Za prístupovú komunikáciu k zástavbe rodinných domov možno považovať existujúcu hlavnú komunikáciu B3 - M7 9/50, a budované prístupové komunikácie, ktoré v plnej miere spĺňajú požiadavky 82 vyhl MV SR č 94/2004 Zz, tj sú široké min 3,0 m, nachádzajú sa vo vzdialenosti max 50 m od každého navrhovaného rodinného domu a sú dimenzované na tiaž min 80 kn, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla Do šírky prístupovej komunikácie (min 3,0 m) sa nesmie započítať parkovací pruh Zásobovanie požiarnou vodou Potreba požiarnej vody je stanovená nasledovne: Pre požiarne úseky stavby na bývanie a ubytovanie sk A tj rodinného domu s najviac dvomi bytovými jednotkami s plochou max do 200 m 2 každého bytu je potreba požiarnej vody stanovená podľa čl 41 a tab 2 pol 1 a) STN na Q = 7,5 l/s Uvedená potreba musí byť zabezpečená minimálne z jedného novonavrhovaného vonkajšieho podzemného požiarneho hydrantu DN 80 umiestneného na potrubí min DN 80 v uličnom a areálovom rozvode vody pred 5

6 predmetnými objektami RD vo vzdialenosti zodpovedajúcej čl 42 STN (tj min 5 m a max 200 metrov od všetkých rodinných domov riešenej bytovej zóny vo vzájomnej vzdialenosti max 400 m medzi sebou s požadovaným pretlakom 0,25 Mpa) Podzemné hydranty sa nesmú navrhnúť v pozemnej komunikácii určenej na státie a parkovanie motorových vozidiel!!! Pre požiarne úseky stavby na bývanie a ubytovanie sk A tj rodinného domu s najviac dvomi bytovými jednotkami s plochou viac ako 200 m 2 každého bytu je potreba požiarnej vody stanovená podľa čl 41 a tab 2 pol 1 a) STN na Q = 12,0 l/s Uvedená potreba musí byť zabezpečená z jedného novonavrhovaného vonkajšieho nadzemného hydrantu DN 100 umiestneného na potrubí min DN 100 v uličnom a areálovom rozvode vody pred predmetnými objektami RD vo vzdialenosti zodpovedajúcej čl 42 STN (tj min 5 m a max 200 metrov od všetkých rodinných domov riešenej bytovej zóny vo vzájomnej vzdialenosti max 400 m medzi sebou s požadovaným pretlakom 0,25 Mp) Nadzemné požiarne hydranty musia byť umiestnené mimo cestnej komunikáce, napr v zelených pásoch alebo ostrovčekoch V zmysle čl 342 STN písm c) a 10 ods 2 písm a) vyhl MV SR č 699/2004 Zz nie je nutné zabezpečiť objekty rodinných domov vnútornými požiarnymi hadicovými zariadeniami Odstupové vzdialenosti Odstupové vzdialenosti požiarnych úsekov rodinných domov (vymedzujúce požiarno-nebezpečný priestor) budú podrobne posúdené z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v samostatných riešeniach protipožiarnej bezpečnosti (pre každý typ domu bude spracované samostatné riešenie) Predbežné odstupové vzdialenosti sú stanovené v zmysle tab 6 STN nasledovne: - pre rodinné domy s dĺžkou max 15m a výškou 9m pre 30 % požiarne otvorenú plochu na 3 m Veľkosť úplne požiarne otvorených plôch bude započítaná u okien a dverí požiarnych úsekov ich skutočnou plochou Navrhované osadenie objektov vyhovuje 10 Návrh riešenia zelene Návrh riešenia zelene v lokalite rešpektuje limity podľa platného územného plánu mesta Modra Prírodná plocha pozemkov rodinných domov bude riešená individuálne stromovou a kríkovou vegetáciou ako zeleň rodinných domov Dopravná organizácia územia je voči požadovaným chráneným pásmom zelene bezkonfliktná Komunikácia pre peších bude riešená po oboch stranách cestného telesa s minimálnou šírkou 1,2 m len tam, kde sa súčasne po oboch stranách cesty plánuje výstavba rodinných domov Uličný priestor je doplnený priestorom pre pozdĺžne odstavenie automobilov mimo vlastného telesa cesty, v rozsahu minimálne 1,2 parkovacieho miesta pre 1rodinný dom Medzi oplotením parcely rodinných domov, komunikácie pre peších, pozdĺžnym parkovaním pre automobily sa budú nachádzať pásy zelene V týchto pásoch zelene a v páse zelene medzi existujúcou zbernou komunikáciou funkčnej triedy B3 - M7 9/50 a nezastavanou časťou regulačného bloku NU20 je navrhnuté uličné stromoradie s nasledovnými tvarovými formami : Crataegus Laevigata, Acer Platanoides Columnare, Cappinus Betulus Fastigiata, Quercus Robur Fastigiata Koruny stromov budú založené v 2,2 m V stromoradí pozdĺž štátnej cesty budú použité pôvodné domáce dreviny napr: Tilia Cordata, Acer Platanoides a pod 11 Návrh etapizácie výstavby Ietapa regulačného bloku NU20 Parcelné čísla : 5391/1, 5391/2, 5391/3, 5391/6, 5391/7, 5391/8, 5391/9, 5391/10, 5391/11, 5391/12, 5391/13, 5391/14, 5391/15, 5391/16, 5391/17, 5391/18, 5391/19, 5391/20, 5391/21, 5391/22, 5391/25, 5335/3, 5335/4 A Výstavba rozšírenia verejných sietí a prípojok B Výstavba dopravných stavieb s obratiskami v priestore Ietapy - komunikácie, chodníky a vjazdy na pozemky rodinných domov C Výstavba objektov rodinných domov IIetapa regulačného bloku NU20 Parcelné čísla : 5384/2, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5366, 5365, 5381/1, 5381/2, 5380, 5374, 5372, 5373, 5364/4, 5335/2, 5384/2 D Dostavba rozšírenia verejných sietí a prípojok z pozícií pripojenia sietí IIetapy E Dostavba dopravných stavieb s obratiskami v priestore IIetapy - komunikácie, chodníky a vjazdy na pozemky rodinných domov F Výstavba objektov rodinných domov B TABUĽKOVÁ ČASŤ Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Modra (spracovateľ : AŽ projekt, august 2005) schválené Uznesením MsZ v Modre č 17/02/B-3 zo dňa Predpokladaný vývoj obyvateľstva v meste Modra Podľa prognózy (ÚPN SÚ Modra) počtu obyvateľov v meste Modra sa predpokladalo v roku 2000 prirodzeným prírastkom obyvateľov a migráciou Podľa sčítania obyvateľov domov a bytov v roku bolo obyvateľov (nedosiahol sa 8 880) V súčasnosti ako poukazuje aj tabuľka demografických zmien za roky 1996 až 2002, od 1998 sa zastavil prirodzený prírastok a min prírastky obyvateľstva sa získavajú iba prisťahovaním Z uvedeného vyplýva, že na základe vývoja obyvateľov prirodzeným rastom nie je možné dosiahnuť predpokladaný nárast mesta (podľa ÚPN SÚ Modra) z vlastných zdrojov na cca 8600 obyvateľov k r 2010 Vo vzťahu na vyššie uvedené, zvýšenie počtu obyvateľom v meste je možné len na základe prílevu obyvateľstva, ktoré je možné predpokladať vo vzťahu na vytvorenie rozvojových plôch na bývanie Na základe ponukových rozvojových plôch pre funkciu bývania, špecifikovaných v zmenách a doplnkoch ÚPN SÚ Modra možno predpokladať nasledovný prírastok obyvateľstva pri obložnosti 3,0 - obyvateľov/1 trvale obývaný byt: Por č Lokalita Charakter bytovej výstavby Spolu malopodlažná bytové domy byt počt obyv rodinné domy byt počt obyv byt počt obyv 1 Pažite (pokračovanie) 2 Pažite I - Kráľová Pažite II - Kráľová Regulač zóna NU Harmónia 5 Regulač zóna U Modra 6 Hliny 1) Spolu Výhľadová potreba bytov, priestorové podmienky a územný rozvoj Výhľadová potreba bytov, priestorové podmienky a územný rozvoj sa dopĺňa nasledovných textom Zmeny a doplnky územného plánu mesta sa zameriavajú predovšetkým na vytvorenie dostatočnej ponuky pre rozvoj funkcie bývania a najmä skvalitnenie obytného prostredia Rozvojové plochy pre možnosť realizácie funkcie bývania sú nasledovné : Por č Lokalita byt rozloha (ha) 1 Pažite (pokračovanie) 48 0,87 2 Pažite I - Kráľová 18 1,9 3 Pažite II - Kráľová ,5 4 Regulač zóna NU ,69 Harmónia 5 Regulač zóna U3 - Modra 10 0,99 6 Hliny bude vyplývať z ÚPN -Z 130,4 Rozvojové plochy pre možnosť realizácie funkcie bývania podľa charakteru výstavby Por č Lokalita Charakter bytovej výstavby malopodlažná domy bytové rodinné domy 6

7 byt rozloh a byt rozloha 1 Pažite (pokračovanie) 48 0,87 2 Pažite I - Kráľová 18 1,9 3 Pažite II - Kráľová ,5 4 Regulač zóna NU ,69 Harmónia 5 Regulač zóna U3 - Modra 10 0,99 6 Hliny bude vyplývať bude vyplývať z ÚPN -Z z ÚPN -Z Spolu Do celkového počtu nových bytov je potrebné zahrnúť aj využitie neobývaného bytového fondu V priebehu rokov sa neobývaných bytov zvýšil v meste z cca 350 na úroveň 440 Predpokladá sa, že pôsobením dokonalejšieho trhu s bytmi z celkového počtu neobývaných bytov minimálne 20 bytov je obývateľných a v budúcnosti bude obývaných, čo sa môže zohľadniť v období rokov spôsobom zníženia potrieb výstavby nových bytov napr v miere 1 byt ročne (uvádzané - Program rozvoja bývania mesta Modra 2004) 933 Odvedenie dažďových vôd Katastrálne územie Modry a Modry Kráľovej a Harmónie patrí do povodia Kamenného a Stoličného potoka Dažďové vody sú zvádzané buď rigolmi vedľa komunikácií alebo jednotnou kanalizačnou sieťou a odľahčovacími stokami do Stoličného potoka Všetky novovo urbanizované plochy je potrebné riešiť jednotlivo po podrobnom zameraní a upresnení zastavanej plochy a charakteru zástavby V zastavanej časti, kde je vybudovaná jednotná kanalizácia je možné tieto dažďové vody zaústiť do kanalizácie ide o zónu NU 20 Harmónia a U 3 Modra s množstvom 214 a 72 l/s Odvádzanie dažďových vôd je možné riešiť aj priamo v oblasti resp priamo na konkrétnych pozemkoch tak, aby sa dažďové vody využívali na zavlažovanie (dažďové nádrže s rozvodmi dažďovej vody) Pre určenie množstva odtoku dažďových vôd z jednotlivých navrhovaných rozvojových lokalít sa uvažuje s 15- minútovým dažďom, čo predstavuje intenzitu dažďa v oblasti Modry q =142 l/s/ha, pričom sa vychádzalo z rozlohy navrhovaných plôch a koeficientu zastavanosti, ktorý orientačne vyjadruje predpokladanú hustotu zastavania v území Množstvo odtoku Q = S-xΨxq, (Q odtok dažďových vôd, S plocha, Ψ vrcholový odtokový koeficient, q = intenzita 15 min dažďa) V nasledovnom prehľade je špecifikované predpokladané množstvo dažďových vôd odvedené do recipientu Stoličného potoka výroba ,271 SPOLU 6,599 Medziobjektový koef súčasnosti 0,8 Celkom výkon 5,28 Požiadavka naviac dodávky elektrickej energie vo výhľadovom období pre Sídlo Modra je 5,28 MW Celková bilancia zaťaženia (existujúceho a nového) pre napájajúce elektrické 22kV rozvody bude predstavovať 11,44 MW Predmetné napájanie bude zabezpečené z existujúcej rozvodne RZ 110/22kV Pezinok, s možnosťou presmerovania napájania na RZ Trnava resp Smolenice Súčasné vedenie č 217 vzhľadom na nevyhovujúci technicko-prevádzkový stav je potrebné rekonštruovať (pri výmene stožiarov) V rámci rekonštrukcie je potrebné pretrasovať vedenie mimo obytné územie - súčasné i rozvojové V lokalitách, kde je uvažovaná výstavba bytová, objekty vybavenosti a plochy navrhnuté pre rozvoj podnikateľských aktivít, je navrhnuté budovať kábelovú 22 kv, sieť s kompaktnými betónovými trafobunkami Nové distribučné transformačné stanice 22/0,42kV sú navrhované budovať v menovanom prevedení s inštalovaným výkonom kva v závislosti na požiadavkách Územie IBV v severnej časti sídla je navrhnuté na zásobovanie elektrickou energiou zo súčasných stĺpových TS, rekonštruovaných na vyšší výkon (630 kva), alebo vybudovaním nových TS Návrh Zmien a doplnkov ÚPN SÚ uvažuje v rámci rozvoja mesta nasledovným riešením: lokalitu č 4 Reg zóna NU 20 Harmónia sa navrhuje zásobovať z trafostanice TS kva, ktorá sa vymení za 1x 400 kva Zásobovanie lokality Hliny bude z VN vedení č kv a kv, pričom obe vedenia budú vzájomne prepojené navrhovaným kábelovým vedením cez nové TS Lokalita Plocha koef zastavanosti Pažite 0,87 0,25 0,41 107,0 (pokračovanie) Pažite I 1,9 0,20 0,38 103,0 Pažite II 11,5 0,25 0,41 670,0 Zóna NU 20-3,69 0,25 0,41 214,0 Harmónia Zóna U 3 - Modra 0,99 0,30 0,50 0,51 72,0 Výrobná zóna 1) 1456,0 Zóna NU 18 Hliny 2) 130,4 Spolu 2622,0 Ψ Odtokové množstvo (Q=l/s) Poznámka: 1) Odtokové množstvá sú prevzaté zo Urbanistickej štúdie Podnikateľská zóna Modra FORM-A Bratislava - Ingarch Peter Vaškovič, Architektonická kancelária, Bratislava Navrhovaná bilancia nového zásobovania elektrickou energiou Odber MWh/rok Doba využ maxima hod/rok bytový odber ,996 vybavenosť: ,332 Max súč výkon P trafo (MW) V Modre , IngarchMarián Rusnák 7

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra Ing. Zlatica Muchová, PhD. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre http://fzki.uniag.sk Kontaktná

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Názov stavby : Spišská Stará Ves - úprava NN siete a DP na ul. Štúrovej Miesto stavby (k.ú.) : Spišská Stará Ves Okres : Kežmarok Kraj : Prešovský Charakter

Διαβάστε περισσότερα

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ:

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ: A ) T E C H N I C K Á S P R Á V A AKCIA: BYTOVÝ DOM - HEAVEN OBJEKT: HLAVNÝ OBJEKT PROFESIA: ELEKTROINŠTALÁCIA MIESTO STAVBY: KAZANSKÁ UL., BRATISLAVA, P.Č. 5265/1, 5265/2, 5266/1, 5266/2 INVESTOR: HEAVEN

Διαβάστε περισσότερα

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM Predmetom predkladaného u je výstavba obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov, zákazníkov. Navrhovateľ plánuje tento

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V MUČÍNE Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Audit verejného osvetlenia obce Špačince

Audit verejného osvetlenia obce Špačince Audit verejného osvetlenia obce Špačince Dátum spracovania: Január 2015 Obsah: 1. Základné údaje o obci... - 3-2. Ciele a rozsah auditu... - 4-2.1. Popis súčasného stavu... - 4-2.2. Technická špecifikácia

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch.

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Záverečná správa Október 2006 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Objednávateľ:

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, 4. - 5. december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov Ing. Matej Kerestúr

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1. Technická správa

Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1. Technická správa Stavba: Ružomberok - Černová - MVE Radičiná 1 MW Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1 Technická správa Investor: Energia prírody s.r.o.,

Διαβάστε περισσότερα

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE SGB - SK, spol. s r.o. Karola Adlera 4, SK-841 02 Bratislava, Slovakia kancelária: Stará Vajnorská 4, SK-831 04 Bratislava Phone: +421 2 44632838 Fax: +421 2 33204572 Mobil: +421 905 411 973 E-mail: info@sgbsk.sk,

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA 1 VÝVOJ A CHARAKTERISTIKA POĽNOHOSPODÁRSKEJ DOPRAVY

KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA 1 VÝVOJ A CHARAKTERISTIKA POĽNOHOSPODÁRSKEJ DOPRAVY KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA Poľné cesty a ich postranné vegetačné pásy dotvárajú krajinný ráz, zvyšujú biodiverzitu územia a trvalým spôsobom ohraničujú pozemky a katastrálne hranice. Poľné cesty

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα