Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής"

Transcript

1 P6_TA-PROV(2008)0492 Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (2008/2064(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και κυρίως τα άρθρα της 158 και 159, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το άρθρο 15, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 1 (αποκαλούμενο κατωτέρω «γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία») και ιδίως το άρθρο 11, με τίτλο «εταιρική σχέση», έχοντας υπόψη την Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη της Λειψίας για την ευρωπαϊκή αειφόρο πόλη καθώς και το πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τη μελέτη του θεματικού τμήματος «Διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτική συνοχής» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην περιφερειακή πολιτική», έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (COTER-IV-17) και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση (CESE 1177/2008), έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνώμη της ΕΟΚΕ με τίτλο «Προς μια ισορροπημένη ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος: προκλήσεις και ευκαιρίες» (CESE 737/2008), έχοντας υπόψη τον «Πρακτικό Οδηγό σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας» της Επιτροπής, έχοντας υπόψη τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος URBACT ( ), ευρωπαϊκού προγράμματος που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων και ιδίως μεταξύ των επτά νέων θεματικών δικτύων που αφορούν τη διακυβέρνηση, έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του, 1 ΕΕ L 210, , σ. 25.

2 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0356/2008), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμφέρον και η ευημερία των πολιτών βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, και ότι ένα βελτιωμένο επίπεδο διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης, το οποίο θα στοχεύει στην εδραίωση ενός βελτιωμένου επιπέδου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων αρχών, θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών της Ένωσης, Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές λύσεις που οι συμπολίτες μας αναμένουν στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών (δημόσιες μεταφορές, πόσιμο νερό, κοινωνική στέγαση και δημόσια εκπαίδευση) προϋποθέτουν ορθή διακυβέρνηση σε επίπεδο δύο συμπληρωματικών συστημάτων: αφενός, ενός θεσμικού συστήματος που προβλέπει την κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων μεταξύ του κράτους και των περιφερειακών και τοπικών αρχών αφετέρου, ενός συστήματος εταιρικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο θέμα σε έναν καθορισμένο χώρο, Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να επιστηθεί η προσοχή στον ορισμό της «εταιρικής σχέσης», όπως αυτός περιλαμβάνεται στον γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία, βάσει του οποίου κάθε κράτος μέλος διοργανώνει εταιρική σχέση με τις αρχές και τους φορείς όπως: α) τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις αρχές αστικών περιοχών και άλλες δημόσιες αρχές β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους γ) οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο φορέα που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς αρμόδιους για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές κοινότητες και ομάδες μπορεί να αποφέρει οφέλη και να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής μέσω ενισχυμένης νομιμότητας, εγγυημένης διαφάνειας και καλύτερης απορρόφησης των πόρων, και ότι θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί στη βάση της αξίας που αντιπροσωπεύει για την κοινωνία και τους πολίτες, Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των διαφόρων εταίρων στη χάραξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα διασφαλίσει την παραγωγή ενός εγγράφου το οποίο θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης περιοχής και θα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις στην περιοχή αυτή, ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ενισχυμένη εταιρική σχέση με πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς και με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μπορεί να αποβεί επωφελής για τις στρατηγικές που εντάσσονται στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας, και για πολιτικές της ΕΕ που ασχολούνται με έρευνα και καινοτομία,

3 Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό κεφάλαιο με τη μορφή του ενεργού εθελοντισμού συνδέεται αναμφισβήτητα με την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και συνιστά σημαντικό παράγοντα για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτενής συμμετοχή των εταίρων που αναφέρεται στο γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση των προγραμμάτων και των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλει σε μια αποτελεσματικότερη πολιτική συνοχής και θα ενισχύσει τη θετική τους επίδραση, Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει όχι μόνο να συνυπολογίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της εδαφικής ανάπτυξης, αλλά επιπλέον να συμβάλλει στον συντονισμό των συμφερόντων των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τοπικές και περιφερειακές προκλήσεις, Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας καλύτερος συντονισμός των διαφόρων δημόσιων πολιτικών σε όλα τα εμπλεκόμενα διοικητικά επίπεδα και μια επιτυχημένη διακυβέρνηση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών, ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. ΙΔ. ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης έχει αναδειχθεί πλέον σε αναγκαιότητα και ότι πρέπει να τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή στην πράξη, εκτιμώντας ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές αποτέλεσαν το δεύτερο σημαντικότερο σκέλος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο προγραμματισμού και αποτελούν τις μείζονος σημασίας πολιτικές της Ένωσης για την περίοδο , λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να οργανωθεί μια αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη λειτουργία για όλους τους φορείς μεταξύ των διαφόρων αρχών, και δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, χωρίς υποχρεωτικά να εκχωρηθούν νομικές αρμοδιότητες ούτε να συσταθούν νέοι οργανισμοί αλλά καθιστώντας κάθε οργανισμό πιο αποτελεσματικό χάρη στη συνεργασία του με τους υπολοίπους, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξετασθεί η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών όσο το δυνατό νωρίτερα στις διαπραγματεύσεις για την κοινοτική νομοθεσία και ιδίως στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο κανονιστικό πακέτο για την πολιτική συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια των ζωνών «έλξης» για τη διαβίωση και την απασχόληση συνεπάγεται ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάλληλη εδαφική μονάδα για τον χειρισμό καίριων ζητημάτων που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών (μεταφορές, δημόσιες υπηρεσίες, ποιότητα ζωής, απασχόληση και τοπικές οικονομικές δραστηριότητες, ασφάλεια κλπ.), ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση μπορεί να διευκολυνθεί μέσω της χρήσης κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού,

4 ΙΖ. ΙΗ. ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση των αρχών της διαχείρισης έργου από τους εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής είναι παράγοντας-κλειδί για τη βελτίωση και διευκόλυνση της διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι επιτυχημένες πρακτικές των νέων μεθόδων διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ήδη δοκιμασθεί με επιτυχία σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, όπως η μέθοδος LEADER και η συνολική επιχορήγηση (σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία), εκτιμώντας ότι κατάλληλες διαρθρώσεις και στρατηγικές επικοινωνίας σε όλα τα στάδια (απόφαση, εφαρμογή, αξιολόγηση), που έχουν σχεδιασθεί σε στενή συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, ευνοώντας τη διάδοση της πληροφορίας σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, ενθαρρύνουν τη διαφάνεια, τη συμμετοχή όλων και την ανάπτυξη αισθήματος ίδιας ευθύνης, Διακυβέρνηση και κοινοτικά κονδύλια 1. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των διαφόρων κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, κοινοτικό πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης, και Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) των οποίων σκοπός είναι να προωθήσουν την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη με στόχο τη διευκόλυνση της ολοκληρωμένης χρηματοδότησης 2. καλεί τις εθνικές περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενισχύσουν τη χρήση της ολοκληρωμένης προσέγγισης κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 3. προτείνει, στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, να καταστεί υποχρεωτική η ολοκληρωμένη προσέγγιση θεωρεί ότι η εφαρμογή της αρχής αυτής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 4. προτείνει, για λόγους απλούστευσης και αποτελεσματικότητας, να γίνει μελέτη όσον αφορά τη σκοπιμότητα της συγχώνευσης των διαφόρων κοινοτικών ταμείων, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το σημειώνει ότι διαφανείς και σαφείς διαδικασίες είναι παράγοντες καλής διακυβέρνησης και για το λόγο αυτό καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων, να εξετάσουν αμέσως - βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος που θα καθορισθεί από την Επιτροπή - πώς θα απλουστευθούν και θα εξορθολογισθούν οι διαδικασίες και πώς θα κατανεμηθούν σαφέστερα οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής προκειμένου να ελαττωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος των φυσικών προσώπων και φορέων που εμπλέκονται 6. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την προσφυγή στο άρθρο 56 του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία, που επιτρέπει τις εισφορές σε είδος για τα σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση

5 Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση 7. καλεί την Επιτροπή να προβεί και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απολογισμό της εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εκπόνησης των Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αναδεικνύοντας τους παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας της διακυβέρνησης, ερευνώντας ιδίως εάν οι γνωμοδοτήσεις και υποδείξεις των εταίρων ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 8. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έναν οδηγό που περιλαμβάνει σαφή ορισμό και κριτήρια αξιολόγησης καθώς και τη θέσπιση μέσων, εργαλείων και ορθών πρακτικών (μεταξύ άλλων για την επιλογή εταίρων) σχεδιασμένων για τη διευκόλυνση της εφαρμογής αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων σε συμφωνία με το άρθρο 11 του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία με σεβασμό στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους 9. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες και τους αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων παρέχοντας εγκαίρως στους εταίρους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία, την ίδια πληροφόρηση που παρέχεται στις αρχές και θέτοντας στη διάθεσή τους ένα σαφώς καθορισμένο ποσό από τους πόρους τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης παραδείγματος χάριν για την κατάρτιση, την οικοδόμηση κοινωνικού κεφαλαίου και την επαγγελματικοποίηση των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης 10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο δεν καθορίστηκε μετρήσιμο ελάχιστο ποσό των Διαρθρωτικών Ταμείων για την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καθορίσουν σε μελλοντική νομοθεσία ελάχιστο μετρήσιμο ποσό των Διαρθρωτικών Ταμείων για την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης 11. σημειώνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στη διαδικασία εταιρικής σχέσης και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν το αξιόλογο έργο που επιτελούν οι εθελοντές συνεισφέροντας σ' αυτή τη διαδικασία και την εντονότερη συμμετοχή ατόμων και βασικών οργανώσεων στη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης εταιρικής σχέσης 12. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης με το ευρύ κοινό και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τον προγραμματισμό με στόχο να αντικατοπτρίζονται οι προτάσεις τους και τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών συμβάλλει στη νομιμοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σημειώνει δε ότι οι προσπάθειες για τη συμμετοχή των πολιτών στις προετοιμασίες για τα επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο δεν ήταν τόσο επιτυχείς όσο αναμενόταν καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές και να διευκολύνει την εφαρμογή τους προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των πολιτών ενόψει της επόμενης περιόδου προγραμματισμού 13. επιβάλλει στις διαχειριστικές αρχές να ενημερώσουν τους εταίρους σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις που έγιναν από τους

6 ίδιους κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων 14. υπενθυμίζει ότι η εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλλει στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμότητα και διαφάνεια σε όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και της υλοποίησης των Διαρθρωτικών Ταμείων, και μπορεί να διευρύνει τη δέσμευση και το αίσθημα ίδιας ευθύνης όσον αφορά τα αποτελέσματα του προγράμματος καλεί για το λόγο αυτό τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να προκαλέσουν τη στενότερη συμμετοχή των εταίρων σε ένα αρχικό στάδιο κάθε φάσης του προγραμματισμού του Διαρθρωτικού Ταμείου και στην εφαρμογή προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα η εμπειρία και οι γνώσεις τους 15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη στενότερη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μέσω της εδραίωσης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να υλοποιηθεί η διαρθρωτική χρηματοδότηση, δεδομένου ότι τα δυνητικά οφέλη που απορρέουν από τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα 16. σημειώνει ότι τα νέα κράτη μέλη δεν συμμορφώθηκαν πλήρως με την αρχή της εταιρικής σχέσης και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να ενισχυθεί σταδιακά η εισαγωγή της 17. ζητεί οι επόμενοι κανονισμοί για τα Διαρθρωτικά Ταμεία να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις που θα καθιστούν την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης νομικά δεσμευτική, με σαφώς επαληθεύσιμα κριτήρια Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 18. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν όσο το δυνατό συντομότερα τις συγκεκριμένες δράσεις του πρώτου προγράμματος δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως στο πλαίσιο της γραμμής της 3.1. προκειμένου να ενισχυθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 19. προτείνει τη συμπερίληψη της διάστασης της διακυβέρνησης στο πλαίσιο της γραμμής 4.1 του πρώτου προγράμματος δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της οποίας ζητείται από το Δικτυακό Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας (ORATE) να αναπτύξει νέους δείκτες για την εδαφική συνοχή 20. είναι της άποψης ότι η επιτυχημένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» καλεί στο πλαίσιο αυτό τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να διερευνήσουν μέσα για την ενίσχυση της συνεργασίας τους και της επικοινωνίας με τις εθνικές κυβερνήσεις καθώς και με την Επιτροπή και συνιστά τη διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών 21. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αποκεντρώσουν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ώστε να καταστεί δυνατή η καλή λειτουργία του συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με παράλληλη τήρηση της αρχής της εταιρικής σχέσης και της αρχής της επικουρικότητας και τα καλεί να λάβουν τα αναγκαία νομοθετικά και δημοσιονομικά μέτρα για την εν λόγω αποκέντρωση

7 22. υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακές και τοπικές διοικητικές δυνατότητες καθώς και η σταθερότητα και η συνέχειά τους αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων και τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς διοικητικές δομές και ανθρώπινο κεφάλαιο όσον αφορά τη στελέχωση, τις αποδοχές, την κατάρτιση, τους πόρους, τις διαδικασίες, τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα 23. ζητεί από τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στους μηχανισμούς ελέγχου, να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια δαπανώνται ορθώς, προκειμένου τα εν λόγω ελεγκτικά συνέδρια να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο 24. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναθέσουν την ευθύνη της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων σε περιφερειακές και τοπικές αρχές στη βάση συμπεφωνημένων όρων και κριτηρίων που πρέπει να τηρούν οι εν λόγω αρχές ώστε να εξασφαλισθεί η ενεργότερη συμμετοχή τους μέσω επίσημων συντονιστικών δομών στο έργο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή τουλάχιστον να τους διαθέσουν συνολικές επιχορηγήσεις με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους που θα επιτρέψουν στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενταχθούν πλήρως στο μηχανισμό της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης Διακυβέρνηση και εδαφική διάσταση 25. ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη προσαρμόσει την εθνική τους νομοθεσία κατά τρόπο που επιτρέπει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) να το πράξουν όσο το δυνατόν συντομότερα 26. ζητεί από την Επιτροπή να επισημάνει, κατά την εξέταση του πλέον κατάλληλου επιπέδου ΝUTS την περιοχή στην οποία με βάση την κτηθείσα εμπειρία, μπορεί να εφαρμοσθεί καλύτερα μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ανάπτυξη εδαφικών μονάδων που θα αποτελέσει το υπόβαθρο των ακόλουθων σχεδίων και ειδικότερα: στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» για τη διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των πόλεων και της γύρω υπαίθρου, στην κλίμακα των περιοχών που απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις όπως οι οροσειρές, εκτεταμένες δασώδεις περιοχές, εθνικοί δρυμοί, οι λεκάνες απορροής ποταμών, οι παράκτιες περιοχές, νησιωτικές περιφέρειες και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές για την ανάπτυξη προσεγγίσεων βάσει του τόπου Διακυβέρνηση και θεσμικά όργανα της Ένωσης 27. χαιρετίζει την αυξημένη αναγνώριση των περιφερειακών και τοπικών αρχών και την ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας στη Συνθήκη της Λισαβόνας και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν ήδη από τώρα τις πρακτικές συνέπειες αυτών των εξελίξεων 28. διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει στους κόλπους του Συμβουλίου κάποιο σώμα που να ασχολείται ειδικά με την πολιτική συνοχής ώστε να διασφαλίζεται η στρατηγική παρακολούθηση αυτής της πολιτικής η οποία αποτελεί και την πρώτη θέση του προϋπολογισμού της Ένωσης, και ζητεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν στους

8 κόλπους του Συμβουλίου ειδικές συνεδριάσεις των υπουργών που είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχής 29. χαιρετίζει τη δημιουργία διυπηρεσιακών ομάδων στην Επιτροπή όπως αυτές για την αστική πολιτική και την ολοκληρωμένη προσέγγιση ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω αυτήν τη διατομεακή προσέγγιση και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών των ομάδων 30. δεσμεύεται να μελετήσει την προσαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να καταστεί δυνατή η διατομεακή προσέγγιση θεμάτων που αφορούν πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές (προσωρινές ομάδες ή άλλου τύπου), ιδίως στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση 31. καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών να ενισχύσει τις δράσεις της για την ανάπτυξη των πρακτικών διακυβέρνησης τόσο από ποσοτικής όσο και από ποιοτικής άποψης Μέσα προώθησης της επιτυχημένης διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης 32. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης, σε συνεργασία με το σύνολο των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημόσιων και ιδιωτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κοινοτικές προκλήσεις 33. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με ορθό τρόπο τον χωροταξικό σχεδιασμό προκειμένου να συμβάλουν στη διευκόλυνση της ισορροπημένης περιφερειακής ανάπτυξης 34. καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους και τους υπαλλήλους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων και εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 11 του γενικού Κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία να χρησιμοποιήσουν τους χρηματοδοτικούς πόρους της τεχνικής βοήθειας αυτών των προγραμμάτων για την εκπαίδευσή τους σε θέματα διακυβέρνησης ειδικά για αυτά τα προγράμματα και, πιο συγκεκριμένα, για την εκμάθηση των μεθόδων διαχείρισης σχεδίων καλεί επίσης την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να λογοδοτήσουν λεπτομερώς όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έκαναν χρήση των ειδικών χρηματοδοτικών τους προγραμμάτων 35. εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα ανταλλαγής ορθών πρακτικών θα πρέπει να διευρύνουν τις δράσεις τους στον τομέα της διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης, να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα πολιτικά και στρατηγικά διδάγματα των προηγούμενων κύκλων προγραμμάτων και να διασφαλίζουν δημόσια πρόσβαση στην ανταλλαγή εμπειριών σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στη διασφάλιση της πραγματικής εφαρμογής των ορθών πρακτικών 36. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας της Ένωσης για την εκπόνηση ενός πλαισίου αναφοράς για τη βιώσιμη και αλληλέγγυα πόλη και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτό η διάσταση της διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης 37. προτείνει τη δημιουργία ενός προγράμματος ανάλογου με το πρόγραμμα ERASMUS για τους αιρετούς εκπροσώπους της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης

9 ο ο ο 38. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL In Vielfalt geeint EL 2010/2211(INI) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL In Vielfalt geeint EL 2010/2211(INI) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 24.11.2010 2010/2211(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την ειδική επιτροπή για τις προκλήσεις πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0852/2016 29.6.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τις συνέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0311 Συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 1.3.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ: διαδικασίες συνδρομής και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού (A5-0006/2002),

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού (A5-0006/2002), P5_TA(2002)0059 Περιφερειακή πολιτική και διαρθρωτικά ταµεία Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση της περιφερειακής πολιτικής και τα διαρθρωτικά ταµεία (2001/2066(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2303(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2303(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/2303(INI) 17.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές για παροχή τεχνικής συνδρομής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2011/0273(COD) 4.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-23 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE488.050v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ορισμός Στρατηγικού Έργου Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 προβλέπουν πως τα έργα θα πρέπει να ενσωματώνουν μια στρατηγική διάσταση σύμφωνη με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0055 Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕΤ - επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και πορεία προς τα εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP)) P7_TA(0)059 Το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Ιουνίου 0 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (0/669(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14263/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2011/0273(COD) 2.3.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων

Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων P7_TA(2014)0430 Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0238/2017 30.3.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12255/17 AGRI 481 DEVGEN 199 ENV 752 ONU 115 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Η Ειδική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.1.2014 C(2013) 9651 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.1.2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.12.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (104/2011) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου επί της

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0282(COD) 6.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους του κράτους πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους του κράτους πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους του κράτους πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Δυστυχώς όμως, σε σημαντικούς τομείς το κράτος απουσιάζει. Εδώ και αρκετά χρόνια, το ρόλο του Κράτους στην

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα