«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»"

Transcript

1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ... 6 II. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο... 6 III. Μέζνδνο θαη δνκή ηεο εξγαζίαο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: Η αξρή ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηελ εξγαζία θαη εηδηθόηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ Γεληθά Άκεζεο θαη έκκεζεο δηαθξίζεηο Ννκνζεζία Ννκνινγία Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρέζε εζληθνχ δηθαίνπ θαη δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Θεηηθέο δξάζεηο Παξάγσγν δίθαην Μέηξα κε δεζκεπηηθή ηζρχ Καλνληζκνί Οδεγίεο Μέηξα ρσξίο δεζκεπηηθή ηζρχ πζηάζεηο Πξνγξάκκαηα δξάζεο Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ Ννκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ). 30 1

2 3 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ ζηελ εξγαζία Γεληθά Ννκνζεζία γηα ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία Μνξθέο απαζρφιεζεο Θεηηθέο δξάζεηο Βάξνο απφδεημεο Θέκαηα ζηα νπνία εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία Πξφζβαζε-επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο-πξφζιεςε Ακνηβή Καηάηαμε επαγγεικάησλ - Υσξηζηή αγνξά εξγαζίαο Όξνη, ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε Απαγφξεπζε δηάθξηζεο Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε Δξγαζία ηε λχρηα Αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα Γηεπζπληηθφ δηθαίσκα Πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο εμνπαιηθή παξελφριεζε Πξνζηαζία Μεηξφηεηαο Πξνζηαζία εγθχνπ Δηδηθφ επίδνκα κεηξφηεηαο Άδεηα κεηξφηεηαο Πξνζηαζία θαη δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο Γνληθή άδεηα αλαηξνθήο Άδεηα απνπζίαο γηα αζζέλεηα εμαξηψκελσλ κειψλ Μνλνγνλετθή άδεηα Δξγαζία κε κεησκέλν σξάξην Πξνγξακκαηηζκφο αδεηψλ

3 Δπλντθφηεξεο ξπζκίζεηο Καηαγγειία-απφιπζε Άδεηα απνπζίαο γηα παξαθνινχζεζε ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηψλ Τπνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ απνπζίαο Άδεηα ιφγσ ζαλάηνπ ζπγγελνχο Άδεηα ιφγσ κεηάγγηζεο αίκαηνο θαη αηκνθάζαξζεο Άδεηα ζπκκεηνρήο εζεινληηθά ζηνπο νιπκπηαθνχο αγψλεο Καηαγγειία εξγαζηαθήο ζχκβαζεο-απφιπζε Αζθάιηζε Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ Έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ΤΜΠΔΡΑΜΑ

4 1 Δηζαγσγή I. Η απσή ηηρ ιζόηηηαρ ηων θύλων Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ σο εηδηθφηεξε έθθξαζε ηεο ηζφηεηαο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο φισλ ησλ αηφκσλ έλαληη ησλ δηαθξίζεσλ, απνηειεί νηθνπκεληθφ δηθαίσκα ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δμάιεηςε θάζε κνξθήο Γηάθξηζεο εηο βάξνο ησλ Γπλαηθψλ, ηα χκθσλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη γηα ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα θαη απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ.. Σηο δηαθξίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο απαγνξεχεη εηδηθφηεξα ε χκβαζε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο αξηζ. 111, ελψ ε ίζε κεηαρείξηζε δηαηεξήζεθε σο ζεκειηψδεο θνηλσληθφ δηθαίσκα θαη ζηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε, φπνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη: γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ίζε κεηαρείξηζε, πξέπεη λα θαηαπνιεκεζνχλ νη παληφο είδνπο δηαθξίζεηο, ηδίσο ιφγσ θχινπ, ρξψκαηνο, θπιήο, θξνλεκάησλ θαη πεπνηζήζεσλ θαη φηη πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί ε θνηλσληθή απνκφλσζε κε επίδεημε πλεχκαηνο αιιειεγγχεο. ην ίδην θείκελν αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη: "Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε ίζε κεηαρείξηζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Η ηζόηεηα επθαηξηώλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ πξέπεη λα αλαπηπρζεί", θαη φηη γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη, φπνπ απαηηείηαη, "λα εληαζνύλ νη ελέξγεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ζε ζέκαηα ηδίσο πξόζβαζεο ζηελ εξγαζία, ακνηβήο, ζπλζεθώλ εξγαζίαο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, παηδείαο, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηαδηνδξνκίαο. Πξέπεη δε λα ζεζπηζηνύλ κέηξα πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο λα ζπλδπάδνπλ επθνιόηεξα ηηο επαγγεικαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο" (άξζξν 16 ηνπ Υάξηε). ηε πλζήθε, εμάιινπ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξν 6) αλαθέξεηαη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, θαζψο θαη ηνπ θξάηνπο 4

5 δηθαίνπ, αξρέο νη νπνίεο είλαη θνηλέο γηα φια ηα θξάηε κέιε θαη φηη Δ.Δ. ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, φπσο θαηνρπξψλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ Διεπζεξηψλ θαη φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, σο γεληθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ηα πληάγκαηα ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζεζπίδνπλ ηελ αξρή ηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ σο ζεκειηψδε αξρή. 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ Οη δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν παξά ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ σο ζεκειηψδνπο αξρήο, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δσήο ζε κεγαιχηεξν ή ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη εθδειψλνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, άιινηε άκεζα θαη άιινηε έκκεζα. ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε, πάλησο, γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα θαηαξγεζνχλ νη δηαθξίζεηο θχινπ κε δηάθνξα λνκνζεηηθά θαη άιια κέηξα 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζόηεηαο Οη δηαθξίζεηο θχινπ δηαηεξνχληαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ. Δίλαη δε απνηέιεζκα: ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, πνπ νδεγεί ζηελ απνθπγή πξφζιεςεο ησλ γπλαηθψλ ζε θαιά ακεηβφκελεο ζέζεηο ησλ παηξηαξρηθψλ θαη αλδξνθξαηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε εμαιεηθζεί θαη ζπληεινχλ ζεκαληηθά ζηελ ζπληήξεζε ησλ ζηεξενηχπσλ ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθπγή ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο,αθξηβψο ιφγσ ηνπ θφζηνπο ηεο εθαξκνγήο ηεο. ηεο πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιφγσ ηεο απνθιεηζηηθήο ηνπο απαζρφιεζεο ζηελ πξάμε κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ή θαη ηελ θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 5

6 ηεο απμεκέλεο γπλαηθείαο αλεξγίαο ε νπνία εκπνδίδεη ηελ έληνλε δηακαξηπξία ησλ γπλαηθψλ γηα ηηο πθηζηάκελεο δηαθξίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο απέλαληη ζην θξάηνο θαη ηνλ εξγνδφηε, αιιά θαη ζηελ νηθνγέλεηα απέλαληη ζηνλ εξγαδφκελν ζχληξνθν. 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζόηεηαο ησλ θύισλ Ζ δηαηήξεζε ησλ δηαθξίζεσλ θχινπ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο, αθνχ απηέο θαηαιήγνπλ λα απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πην νηθνλνκηθά αδχλαησλ πνιηηψλ,ελψ εμαθνινπζψληαο λα επσκίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηηο νηθνγελεηαθέο επζχλεο, πξνζθέξνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ νηθνλνκία θάζε θνηλσλίαο πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηνπο άλδξεο. II. Ανηικείμενο ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη νη γεληθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο εξγαδφκελεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ε παξνχζα εξγαζία αλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα, αθνξά ζε γεληθέο γξακκέο ηηο εξγαδφκελεο πνπ απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ ηνλ ηνκέα απηνχ, φπσο είλαη κεηαμχ άιισλ νη εξγαδφκελεο ζε πξαθηνξεία ηαμηδηψλ ή ζε θαηαζηήκαηα εηδψλ ιατθήο ηέρλεο. III. Μέθοδορ και δομή ηηρ επγαζίαρ Ζ θαηαγξαθή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο γίλεηαη ζεκαηηθά θαη κε ηε ζεηξά πνπ ηα ζέκαηα αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο απφ ηε πξφζιεςε έσο ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. ε θάζε ζέκα πξνηάζζεηαη κηθξή εηζαγσγή σο γεληθή αξρή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ε αλάιπζε θάπνηαο έλλνηαο αλ απηφ ρξεηάδεηαη. 6

7 Αθνινπζεί αλαθνξά ζηηο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα αλεμάξηεηα απφ ην λφκν ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη. πκπιεξώλεηαη δε, ε λνκνζεζία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κε δηαηάμεηο λφκσλ πνπ δελ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, κπνξνχλ φκσο λα εθαξκνζηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. ε θάζε ζέκα αθνινπζεί επίζεο ζρεηηθή ελδεηθηηθή λνκνινγία, δειαδή απνθάζεηο αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ δεδνκέλνπ φηη ε πάγηα λνκνινγία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ιχζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο.. Γχζθνια δειαδή, κπνξεί λα εθδνζεί δηαθνξεηηθή απφθαζε γηα ην ίδην ζέκα αλ έρνπλ πξνεγεζεί πνιιέο απνθάζεηο κε ηελ ίδηα δηθαληθή θξίζε. Οη απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη εδψ αθνξνχλ ζέκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο. ην ηέινο θάζε ζέκαηνο ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ βαζηζκέλεο ζε θνηλσληνινγηθέο θαη λνκηθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηιεθηηθή βηβιηνγξαθία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο., κε ηε ζθέςε φηη έηζη ζα δηεπθνιχλεηαη ν/ε ρξήζηεο/ηξηα λα αληηιεθζεί ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα απηφλ ή λα αλαγλσξίζεη ηε δηθή ηεο πεξίπησζε. Χο ζπκπέξαζκα θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ηα αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, ηεο δηαηήξεζεο, δειαδή, ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, νη ζπλέπεηέο ηνπο θαη νη ηξφπνη πεξηνξηζκνχ ηνπο. Ζ βηβιηνγξαθία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο είλαη επηιεθηηθή, δεδνκέλνπ φηη εδψ θαηαγξάθνληαη κφλνλ κεξηθά απφ ηα θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Αθνινπζεί παξάξηεκα ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη απηνχζηα ηα θείκελα ησλ λφκσλ ηνπ επξσπατθνχ θαη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία θαη ηα θείκελα ησλ θιαδηθψλ Δ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 7

8 2 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: Η αξρή ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηελ εξγαζία θαη εηδηθόηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ 2.1 Γεληθά Αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο Χο αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο λνείηαη ε απνπζία θάζε άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ (άξζξν 2 παξ.1 Π.Γ 105/2003 Πξνζαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 97/80,ζρεηηθά κε ην βάξνο απφδεημεο ζε πεξηπηψζεηο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ.) Άκεζεο θαη έκκεζεο δηαθξίζεηο Ζ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δχν θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο νδεγεί ζηελ κεηαμχ ηνπο αληζφηεηα, άκεζα, φηαλ κία δηάηαμε, έλα θξηηήξην ή κηα πξαθηηθή αλαθέξεηαη κφλν ζην έλα απφ ηα δχν θχια ή αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά ην έλα θχιν ή έκκεζα, φηαλ κία δηάηαμε, έλα θξηηήξην ή κηα πξαθηηθή εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε, δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην έλα θχιν, αιιά ζηελ πξάμε ζίγεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηφκσλ ελφο θχινπ, εθηφο αλ ν ζηφρνο πνπ επηδηψθεηαη κε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηάηαμεο, θξηηεξίνπ ή πξαθηηθήο, δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο θαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμή ηνπ είλαη θαηάιιεια θαη αλαγθαία. (Οδεγία 97/80). χκθσλα δε κε ηελ πξφζθαηε ξχζκηζε ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ : Άκεζε δηάθξηζε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ ιφγσ θχινπ επηθπιάζζεηαη ζε έλα πξφζσπν κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή απφ απηήλ ηεο νπνίαο ηπγράλεη,έηπρε ή ζα κπνξνχζε λα ηχρεη άιιν πξφζσπν ζε αλάινγε θαηάζηαζε(άξζξν 2 παξ.2α Π.Γ 105/2003.) Έκκεζε δηάθξηζε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ κηα εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή ζα έζεηε ζε ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθή ζέζε πξφζσπα ηνπ ελφο θχινπ ζε ζχγθξηζε κε πξφζσπα ηνπ άιινπ θχινπ, εθηφο αλ απηή ε δηάηαμε ην 8

9 θξηηήξην ή ε πξαθηηθή δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθψο γηα λφκηκν ζθνπφ θαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία(άξζξν 2 παξ.2β Π.Γ 105/2003. Παξαηεξήζεηο Άκεζεο δηαθξίζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ δεκηνπξγνχληαη π.ρ. απφ ηελ αλαθνξά ζην κφλν ζην έλα θχιν ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ π.ρ. θακαξηέξα, πιχληξηα, ζηδεξψηξηα, θαζαξίζηξηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Ννκνζεζία Ζ εξγαηηθή λνκνζεζία ζην ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πεξηιακβάλεηαη: ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ επξσπατθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ επξσπατθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία, ζηηο Δζληθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (ΔΔ) θαη ζηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο(..Δ).θάζε θιάδνπ εξγαδνκέλσλ Ννκνινγία Σν ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία έρεη απαζρνιήζεη ηφζν ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην φζν θαη ηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν ΓΔΚ έρεη κέρξη ζήκεξα εθδψζεη κεγάιν αξηζκφ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ζέκα απηφ, ελψ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα έρνπλ ειάρηζηα αζρνιεζεί κε ην ίδην ζέκα κε ζπλέπεηα ε εζληθή καο λνκνινγία πνπ αθνξά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία λα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε εθηφο απφ έλαλ αξηζκφ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ νξηζκέλα ζέκαηα. Οη πεξηζζφηεξεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, δειαδή, αθνξνχλ ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα θαη ηελ θαηαβνιή ηνπο θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο ή ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο εγθχνπ εξγαδνκέλεο. 9

10 Παξαηεξήζεηο Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμεκέλε γπλαηθεία αλεξγία, ζηνλ απμεκέλν, δειαδή, θφβν ηεο απφιπζεο απφ ηελ εξγαζία πνπ ε πξνζθπγή ζηελ δηθαηνζχλε ζπλεπάγεηαη γηα ηελ εξγαδφκελε, αθφκε θαη αλ απηή έρεη γλψζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαηαη. 2.2 Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρέζε εζληθνύ δηθαίνπ θαη δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Ζ Κνηλφηεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ, λα επηδηψμεη λα εμαιείςεη ηηο αληζφηεηεο θαη λα πξνσζήζεη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηδίσο δηφηη απηέο είλαη ζπρλά ηα ζχκαηα πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ, θαζψο παξαηεξείηαη φηη νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ζπρλφηεξα απφ ηνπο άλδξεο, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ πξνζσξηλέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κε κεξηθή απαζρφιεζε. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο εθθξάδεηαη κε ηελ ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ φια ηα θξάηε-κέιε έρνπλ, δειαδή, δεζκεπηηθή ηζρχ. Σα θξάηε κέιε εγγπψληαη ηελ εθαξκνγή ηεο πην πάλσ αξρήο θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηήξεζή ηεο. Οθείινπλ ζπλεπψο, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ λα θαηαξγνχλ ηηο δηαθξίζεηο θχινπ πνπ απνξξένπλ απφ λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο, ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ππάξρνπλ αθφκε ζην εζληθφ ηνπο δίθαην θαη είλαη αληίζεηεο κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ Σα θξάηε κέιε παίξλνπλ, επίζεο, ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε νη δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ζπιινγηθέο, ζπκβάζεηο, κηζζνιφγηα ή ζπκθσλίεο πεξί κηζζψλ ή ζε αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ λα δχλαληαη λα θεξπρζνχλ άθπξεο. 10

11 2.2.2 Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Θεηηθέο δξάζεηο Πξσηνγελέο δίθαην - πλζήθε ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ηε πλζήθε ηεο ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ην κφλν άξζξν πνπ αθνξνχζε ηελ ηζφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ήηαλ ην άξζξν 119. Ζ έληαμε, φκσο, ηνπ άξζξνπ απηνχ ζηε ζπλζήθε ηεο ΔΟΚ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη ζην θείκελφ ηνπ δηαηεξήζεθε θαη εθθξάζηεθε ε αξρή ηεο ίζεο αμίαο εξγαζίαο. Σν άξζξν 119 ην νπνίν ππήξμε απνηέιεζκα γαιιηθήο πξσηνβνπιίαο, είρε δηπιφ ζηφρν: θνηλσληθό: λα ζεζπίζεη θαη ζην Κνηλνηηθφ Γίθαην ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ε νπνία είρε ήδε ελζσκαησζεί ζηε ζχκβαζε ππ' αξ. 100 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο. νηθνλνκηθό: γηαηί, βάδνληαο εκπφδην ζε θάζε απφπεηξα γηα ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ σο θζελφηεξνπ απφ ην αλδξηθφ, βνήζεζε ζηελ επίηεπμε ελφο απφ ηνπο ζεκειηψδεηο ζηφρνπο ηεο θνηλήο αγνξάο, ηελ εγθαζίδξπζε, δειαδή, ελφο ζπζηήκαηνο πνπ λα εμαζθαιίδεη, φηη ν αληαγσληζκφο δελ ζα ζηξεβιψλεηαη. Σν άξζξν 119 αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 141 Δπξ, Συνθ. ην νπνίν, φπσο θαη νη Οδεγίεο, έρεη γεληθφ πεδίν εθαξκνγήο,, θάηη πνπ πεγάδεη απφ ηε θχζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα κέηξα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 141 θαη ζηηο Οδεγίεο εθαξκφδνληαη ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο. Γεληθά ην άξζξν 141 θαη νη ζρεηηθέο Οδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί, ζρεκαηίδνπλ έλα ζψκα ζην νπνίν αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη εληζρχνληαη, ζπκβάιινληαο απφ θνηλνχ ζε κηα λέα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δπλακηθή. Σν θείκελν ηνπ άξζξνπ 141 Δπξ. πλζ. έρεη σο εμήο: Κάζε θξάηνο κέινο εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ηεο ακνηβήο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ γηα φκνηα εξγαζία ή γηα εξγαζία ηεο απηήο αμίαο. 11

12 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, σο «ακνηβή» λννχληαη νη ζπλήζεηο βαζηθνί ή θαηψηαηνη κηζζνί ή απνδνρέο θαη φια ηα άιια νθέιε, πνπ παξέρνληαη άκεζα ή έκκεζα, ζε ρξήκαηα ή ζε είδνο, απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγαδφκελν, ιφγσ ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο. Ζ ηζφηεηα ακνηβήο, ρσξίο δηαθξίζεηο θχινπ, ζπλεπάγεηαη: α) φηη ε ακνηβή πνπ παξέρεηαη γηα φκνηα εξγαζία πνπ ακείβεηαη θαη απνθνπήλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ίδηα κνλάδα κεηξήζεσο, β) φηη ε ακνηβή πνπ παξέρεηαη γηα εξγαζία πνπ ακείβεηαη κε βάζε ηε ρξνληθή δηάξθεηα είλαη ε ίδηα γηα φκνηα ζέζε εξγαζίαο. Σν πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 251 θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ζεζπίδεη κέηξα κε ηα νπνία εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ακνηβήο γηα φκνηα εξγαζία ή γηα εξγαζία ηεο απηήο αμίαο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί εκπξάθησο ε πιήξεο ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία, ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα δηαηεξήζνπλ ή λα ζεζπίζνπλ κέηξα πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ην ιηγφηεξν εθπξνζσπνχκελν θχιν λα ζπλερίζεη κηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή πξνιακβάλνπλ ή αληηζηαζκίδνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Με ηελ δηάηαμε απηή ζπλεπψο: θαηνρπξψλεηαη ε αξρή ηεο ηζόηεηα ηεο ακνηβήο σο ζεκειηψδεο αξρή ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη δηεπθξηλίδεηαη ε έλλνηα θαη ε εθαξκνγή ηεο. πξνβιέπνληαη ζεηηθέο δξάζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ, πξνβιέπεηαη δειαδή ε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ λα παίξλνπλ επλντθά κέηξα ππέξ ησλ γπλαηθψλ, δειαδή λα ηηο επλννχλ. θπξίσο ζηα επαγγέικαηα πνπ απηέο απνηεινχλ κεηνςεθία. (παξ. 4 ηεο πην πάλσ δηάηαμεο) 12

13 2.2.3 Παξάγσγν δίθαην Μέηξα κε δεζκεπηηθή ηζρύ Με ηα κέηξα απηά εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ακνηβήο γηα φκνηα εξγαζία ή γηα εξγαζία ίζεο αμίαο Κανονιζμοί Ο Καλνληζκφο «έρεη γεληθή ηζρχ, είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε θάζε Κξάηνο-Μέινο» (άξζξν 189, παξ. 2 Δπξ. πλζ.). πλεπψο, ν Καλνληζκφο ππεξηζρχεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, θαη φπνπ ην εζληθφ δίθαην είλαη αληίζεην πξνο ηνλ Καλνληζκφ είλαη άθπξν θαη δελ εθαξκφδεηαη. Ο Καλνληζκφο δειαδή πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηα Κξάηε-Μέιε ρσξίο λα απαηηείηαη πεξαηηέξσ παξέκβαζε, σο επζέσο θαη άκεζα δεζκεπηηθφο θαλφλαο γεληθήο ηζρχνο, φπσο θάζε εζληθφο λφκνο θαη νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ηνλ επηθαινχληαη ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ. Καλνληζκόο αξηζ 2836/98, : πεξί ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζεκάησλ θύινπ ζηε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε. Ο Καλνληζκφο απηφο εθδφζεθε επεηδή θξίζεθε φηη ε αληζφηεηα ησλ θχισλ θαη, εηδηθφηεξα, ε δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ, ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε. Απνηειεί δε ζπλέρεηα πνιπάξηζκσλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα απηφ, φπσο είλαη, θπξίσο, ε Αλαθνίλσζε γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ζεκάησλ ηνπ θχινπ ζηε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ( ) θαη ην Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο πνπ αθνξά ην ίδην ζέκα. ηφρνο ηνπ πην πάλσ Καλνληζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζφηεηαο ζηελ εξγαζία θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφηεξν. Ο Καλνληζκφο απηφο αλαθέξεη επίζεο ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλέιαβε ε Κνηλφηεηα ζηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηηο γπλαίθεο ζην 13

14 Πεθίλν θαη ηελ πιαηθφξκα δξάζεο, πνπ ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε θαηάξγεζεο ησλ εκπνδίσλ, ψζηε λα εθαξκνζηεί ε ηζφηεηα ησλ θχισλ Οδηγίερ Ζ έθδνζε Οδεγηψλ, νη νπνίεο ςεθίδνληαη θαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αξκνδηφηεηαο πνπ έρεη ην πκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 141 ηεο Δπξ. πλζ., φπνπ αθήλεηαη να ελλνεζεί απφ ηελ δηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ, φηη ην φξγαλν απηφ «ζεζπίδεη κέηξα κε ηα νπνία εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ» Ζ Οδεγία είλαη ην ζπλεζέζηεξν κέζν κε ην νπνίν ε Δ.Δ. παίξλεη κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ζηα θξάηε- κέιε. Δθαξκφδεηαη δε απηή, ζπλήζσο, κφλν κέζσ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (άξζξν Η41 παξ.4) ε πεξίπησζε πνπ ξχζκηζε γίλεηαη κε θνηλνηηθή Οδεγία, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ζρεηηθή ειεπζεξία δξάζεο,. Δίλαη, φκσο, ππνρξεσκέλα λα ηελ εθαξκφζνπλ, λα πξνζαξκφζνπλ δειαδή, ηε λνκνζεζία ηνπο ζηελ Οδεγία. Μπνξνχλ δε λα πάξνπλ θαη πην απζηεξά κέηξα ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε αξθεί λα είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ minimum ηεο νδεγίαο. Σα θξάηε-κέιε θξνληίδνπλ, επίζεο, ψζηε ην δίθαηφ ηνπο ( ην εζληθφ δίθαην), λα είλαη φρη κφλν ζχκθσλν κε ην θνηλνηηθφ αιιά θαη λα πξνβιέπεη απνηειεζκαηηθή ηηκσξία γηα ηπρφλ παξαβίαζή ηνπ θαη κάιηζηα, φρη απιψο ζπκβνιηθή πνηλή. [Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ(ΔΕΚ), ππφζεζε Von Colson Kamann ( , 14/83)] Οη κέρξη ζήκεξα Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία είλαη: 1. Οδεγία 75/117, : πεξί ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο ησλ ακνηβώλ κεηαμύ εξγαδνκέλσλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. (10 Φεβξνπαξίνπ 1975, αξ. 75/117, Επίζεκε Εθεκεξίδα, 19 Φεβξνπαξίνπ 1975, L 45, 19). Ζ αξρή απηή ζπλεπάγεηαη, γηα ηελ ίδηα εξγαζία ή γηα εξγαζία ζηελ νπνία απνδίδεηαη ίζε αμία, ηελ θαηάξγεζε θάζε δηάθξηζεο βαζηδφκελεο ζην θχιν γηα ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη φξσλ ακνηβήο. 14

15 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο θαηάηαμεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ, ην ζχζηεκα απηφ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θνηλά θξηηήξηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο. Κάζε εξγαδφκελνο πνπ αδηθείηαη απφ ηε κε εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο, πξέπεη θαη κπνξεί λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ δηα κέζνπ ηεο δηθαζηηθήο νδνχ. Σα θξάηε κέιε θαηαξγνχλ ηηο δηαθξίζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο, ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη αληίζεηεο ζηελ αξρή απηή. Σα θξάηε κέιε παίξλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε νη δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ζπιινγηθέο, ζπκβάζεηο, κηζζνιφγηα ή ζπκθσλίεο πεξί κηζζψλ ή ζε αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη πνπ είλαη αληίζεηεο ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ λα δχλαληαη λα θεξπρζνχλ άθπξεο. Σα θξάηε κέιε εγγπψληαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ ηήξεζή ηεο. Οη εξγαδφκελνη πξνζηαηεχνληαη έλαληη θάζε απφιπζεο πνπ απνηειεί αληίδξαζε ηνπ εξγνδφηε ζε θαηαγγειία δηαηππσκέλε ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ή ζε δηθαζηηθή πξνζθπγή πνπ απνβιέπεη ζην λα θάλεη ζεβαζηή ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ. Σα κέηξα ηα νπνία ιακβάλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο θαη νη ήδε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. 2. Οδεγία 76/207, : πεξί ηεο ηζόηεηαο ζηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη πξνώζεζε θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. (9 Φεβξνπαξίνπ 1976, αξ. 76/207, Επίζεκε Εθεκεξίδα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1976, L39,40). Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ είλαη ην αληηθείκελν ηεο Οδεγίαο απηήο, ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία θάζε δηάθξηζεο πνπ βαζίδεηαη ζην θχιν άκεζα ή έκκεζα, ζε ζπζρεηηζκφ θπξίσο κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Ζ Οδεγία δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο γπλαίθαο (εγθπκνζχλε, κεηξφηεηα), νχηε ηα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ πνπ εθδειψλνληαη ζηελ πξάμε θαη πεξηνξίδνπλ ηηο επθαηξίεο ησλ γπλαηθψλ.(ζεηηθέο δξάζεηο). 15

16 Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο απαζρφιεζεο ή ζέζεσλ εξγαζίαο θαη γηα φιεο ηηο βαζκίδεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο. Έηζη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο θαηάξηηζεο, ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά δε ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ απφιπζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ εμαζθάιηζε ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ησλ απηψλ φξσλ. χκθσλα, επίζεο, κε ην πεξηερφκελν ηεο Οδεγίαο απηήο, ηα θξάηε- κέιε ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε: Να αθπξσζνχλ νη λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη αληίζεηεο πξνο ηελ αξρή απηή, ή λα ηξνπνπνηεζνχλ αλ βαζίδνληαη ζε ιφγνπο πξνζηαζίαο πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη. Να δχλαληαη λα θεξπρζνχλ άθπξεο ή λα ηξνπνπνηεζνχλ νη αληίζεηεο πξνο ηελ αξρή απηή δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ζηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο επηρεηξήζεσλ θαη ζηα θαηαζηαηηθά ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικάησλ. Κάζε πξφζσπν πνπ ζεσξεί φηη ζίγεηαη απφ ηε κε εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο, πξέπεη λα κπνξεί λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ δηα ηεο δηθαζηηθήο νδνχ. Οη εξγαδφκελνη πξνζηαηεχνληαη έλαληη θάζε απφιπζεο, πνπ ζπληζηά αληίδξαζε ηνπ εξγνδφηε ζε θαηαγγειία πνπ έρεη ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ή ζε δηθαζηηθή πξνζθπγή πνπ απνβιέπεη λα θάλεη ζεβαζηή ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Ζ Οδεγία απηή επηηξέπεη,επίζεο, ηελ επλντθή κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο (ζεηηθή δηάθξηζε ππέξ ησλ γπλαηθψλ, εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 141 παξ. 4)Ζ ίδηα Οδεγία φκσο, επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε λα απνθιείζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο γπλαίθεο ζε επαγγέικαηα αζπκβίβαζηα κε ηε γπλαηθεία θχζε ιφγσ ηεο θχζεο ή ησλ ζπλζεθψλ άζθεζήο ηνπο (π.ρ. ζηνλ ρψξν ησλ θπιαθψλ). Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε απφθαζε Kalanke (C 450/93 Kalanke/Freie Hansestadt Bremen) ηνπ Γ.Δ.Κ. δεκηνχξγεζε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ησλ πνζνζηψζεσλ θαη άιισλ κνξθψλ ζεηηθήο δξάζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ή βαζκίδεο απαζρφιεζεο, θαζψο θαηαδίθαζε ηελ πξαθηηθή ηεο απηφκαηεο ρνξήγεζεο ζηηο γπλαίθεο απφιπηεο θαη 16

17 αλεπηθχιαθηεο πξνηεξαηφηεηαο, ρσξίο πάλησο θαη λα θαηαδηθάζεη θαη ηε γεληθφηεξε εθαξκνγή ζεηηθψλ ελεξγεηψλ. Ζ απφθαζε απηή απνηέιεζε ην αληηθείκελν επεμεγεκαηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο πνπ εθδφζεθε ηελ 27 Μαξηίνπ 1996 θαη ε νπνία δηεπθξίληδε φηη αλάκεζα ζηα πηζαλά κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε, σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ πξνψζεζε εξγαδφκελνπ ηνπ θχινπ πνπ ππνεθπξνζσπείηαη, αξθεί ηέηνηα κέηξα λα κελ απνθιείνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. 3. Οδεγία 79/7, : πεξί ηεο ηζόηεηαο ζηελ πξόζβαζε, ζηηο εηζθνξέο θαη παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. (19 Δεθεκβξίνπ 1978, αξ. 79/7, Επίζεκε Εθεκεξίδα, 10 Ιαλνπαξίνπ 1979, L 24). Ζ Οδεγία απηή αθνξά ηελ πξννδεπηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δθαξκφδεηαη ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα έρεη δηαθνπεί (ιφγσ αζζέλεηαο, αηπρήκαηνο, ή κε εζειεκέλεο αλεξγίαο) θαη ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, θαζψο θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ αλάπεξσλ εξγαδνκέλσλ, ελψ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί παξνρψλ πξνο επηδψληεο θαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί νηθνγελεηαθψλ παξνρψλ. Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία θάζε δηαθξίζεσο πνπ βαζίδεηαη ζην θχιν θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά: Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα απηά, Σελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ θαη ησλ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ, Σνλ ππνινγηζκφ ησλ παξνρψλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηάξθεηαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο επί ησλ παξνρψλ πλεπψο θαηαξγνχληαη νη λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη αληίζεηεο πξνο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φκσο δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο γπλαίθαο ιφγσ κεηξφηεηαο. 17

18 Κάζε άηνκν πνπ ζίγεηαη απφ ηε κε εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο, κπνξεί λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ δηα ηεο δηθαζηηθήο νδνχ. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ, εμάιινπ, λα εμαηξνχλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο: Σνλ θαζνξηζκφ ηεο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο (ρνξήγεζε ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη ζπληάμεσλ γεληθψο), Σα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ αλαζξέςεη παηδηά (αζθάιηζε γήξαηνο, θηήζε δηθαησκάησλ παξνρψλ κεηά απφ πεξηφδνπο δηαθνπήο ηεο απαζρφιεζεο, Σελ αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ παξνρψλ γήξαηνο θαη αλαπεξίαο δπλάκεη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχδπγν, Σε ρνξήγεζε πξνζαπμήζεσλ επί καθξνρξφλησλ παξνρψλ αλαπεξίαο, γήξαηνο, εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο γηα ηελ πξνζηαηεπφκελε ζχδπγν. 4. Οδεγία 86/613, : ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ πνπ αζθνύλ αλεμάξηεηε δξαζηεξηόηεηα, (24 Ινπιίνπ 1986, αξ. 86/378, Επίζεκε Εθεκεξίδα, 12 Απγνύζηνπ, L 225,40). Ζ Οδεγία απηή αθνξά ηελ ηζρχ ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηα επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεσξγηθήο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο ζηα ζπζηήκαηα απηά. ηφρνο ηεο είλαη, δειαδή, ε ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ αηφκσλ πνπ αζθνχλ αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα, ε βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο /ηνπ ζπδχγνπ, ε/ν νπνία-νο ζπκκεηέρεη ζπζηεκαηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία ζπδχγνπ ηνπ, ρσξίο λα είλαη κηζζσηφο ή ζπλεηαίξνο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο θαηά ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα. Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία θάζε δηάθξηζεο πνπ βαζίδεηαη ζην θχιν. Με ηνλ φξν «αλεμάξηεηνη επαγγεικαηίεο» λνείηαη θάζε πξφζσπν πνπ αζθεί θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γεσξγψλ θαζψο θαη φζνη αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα. 18

19 Σα θξάηε κέιε θαηαξγνχλ φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ αληηβαίλνπλ ζηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ή ηελ επέθηαζε κηαο επηρείξεζεο ή θάζε άιιεο κνξθήο δξαζηεξηφηεηαο αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία. Δθ φζνλ ππάξρεη ζε θξάηνο κέινο αληαπνδνηηθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ζπλεηζθνξά γηα ηνπο αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο, νη ζχδπγνη πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ, πξέπεη λα κπνξνχλ λα εληάζζνληαη, εθ φζνλ ην επηζπκνχλ, ζε ζχζηεκα πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο κε ζπλεηζθνξά. Σα θξάηε κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάδνπλ φιεο ηηο ελδεηθλπφκελεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο εξγαζίαο πνπ παξέρνπλ νη ζχδπγνη. Σα θξάηε κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάδνπλ ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο νη γπλαίθεο αλεμάξηεηνη επαγγεικαηίεο θαζψο θαη νη ζχδπγνη ησλ αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ έρνπλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο αλαπιήξσζεο ή θνηλσληθέο ππεξεζίεο ή δηθαηνχληαη παξνρέο ζε είδνο (θνηλσληθή αζθάιηζε ή ζχζηεκα δεκφζηαο θνηλσληθήο θάιπςεο) θαηά ηε δηάξθεηα απνπζίαο ηνπο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ιφγσ εγθπκνζχλεο ή ιφγσ κεηξφηεηαο. 5. Οδεγία 92/85, : πεξί πξνζηαζίαο ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηεο κεηξόηεηαο. Επηηξέπεη ζηνλ εζληθό λνκνζέηε λα απαγνξεύζεη ηελ λπρηεξηλή εξγαζία ζηηο εγθύνπο. Ζ Οδεγία απηή έρεη σο ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο βειηίσζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εγθχσλ, ησλ ιερσλψλ ή ησλ ζειαδνπζψλ εξγαδνκέλσλ (νη νπνίεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο νκάδα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο) ζην ρψξν εξγαζίαο. «Έγθπνο εξγαδνκέλε», «ιερψλα εξγαδνκέλε» θαη «ζειάδνπζα εξγαδνκέλε» ζεσξείηαη θάζε έγθπνο, ιερψλα ή ζειάδνπζα εξγαδνκέλε πνπ πιεξνθνξεί ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο απεπζείαο ή κέζσ ηαηξνχ, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο λφκηκεο δηαηάμεηο ή/θαη πξαθηηθέο. Ζ Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηα θξάηε κέιε θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αζθάιεηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο, θαηαξηίδεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε 19

20 ησλ ρεκηθψλ, θπζηθψλ ή βηνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο, ηεο δηαλνεηηθήο θαη ζσκαηηθήο θφπσζεο θαη ησλ άιισλ ζσκαηηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ επηβαξχλζεσλ. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη θίλδπλν, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε θχζε, ν βαζκφο θαη ε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ησλ γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ εξγνδφηε ή κέζσ ππεξεζίαο πξφιεςεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε θάζε θηλδχλνπ θαη λα θαζνξίδνληαη ηα ιεπηέα κέηξα. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο εξγνδφηεο θαη ζηηο εξγαδφκελεο, καδί κε ηα κέηξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ έθζεζε ησλ γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ ζ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο πξέπεη λα απνθεχγεηαη κέζσ πξνζσξηλήο δηεπζέηεζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο θαη/ή ηνπ ρξφλνπο εξγαζίαο ηνπο. Δάλ ε κεηαθνξά ζε άιιε δξαζηεξηφηεηα είλαη ηερληθά θαη/ή αληηθεηκεληθά αδχλαηε, ή δελ κπνξεί λα απαηηεζεί ινγηθά γηα ιφγνπο πνπ ζα φθεηιαλ λα αηηηνινγεζνχλ, ν εξγνδφηεο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ζηηο εξγαδφκελεο απηέο αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο. Δάλ ε κεηαθνξά ζε άιιε δξαζηεξηφηεηα είλαη αδχλαηε, νη εξγαδφκελεο δηαθφπηνπλ ηελ εξγαζία θαηά ηελ αλαγθαία πεξίνδν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ηνπο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αλαηίζεληαη ζηηο έγθπεο εξγαδφκελεο εξγαζίεο πνπ ε εηδηθή εθηίκεζε απνθάιπςε έθζεζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηκήκα α ηεο Οδεγίαο θαη ζηηο ζειάδνπζεο εξγαδφκελεο ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηκήκα β ηεο ίδηαο Οδεγίαο. Σα θξάηε κέιε παίξλνπλ κέηξα ψζηε λα κελ είλαη ππνρξεσκέλεο νη εξγαδφκελεο λα εθηεινχλ λπρηεξηλή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο θαη γηα κηα πεξίνδν κεηά ηνλ ηνθεηφ, θαηφπηλ πξνζθνκίζεσο ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, κε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ζέζε εκεξήζηαο εξγαζίαο ή, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, κε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ή παξάηαζε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο. Ζ άδεηα κεηξφηεηαο πξέπεη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο ζπλερείο εβδνκάδεο πξηλ θαη/ή κεηά ηνλ ηνθεηφ, απφ ηηο νπνίεο δχν ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία. 20

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ / ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΠΑΝΣΔΛΔΡΗ ΓΛΤΚΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 Περιετόμενα Διζαγωγή 3 Μέρος I Η ιζόηηηα ηων δύο θύλων,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΝΟΜΟ Αριθμός: 3488 Έηος: 2006 ΦΕΚ: Α 191 20060911 Σέθηκε ζε ιζτύ: 11.09.2006 Ημ.Τπογραθής: 06.09.2006 Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπνπζα: Αζελά παθνπξή πνπδάζηξηα: Δπηπρία Παπαδνπνχινπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπνπζα: Αζελά παθνπξή πνπδάζηξηα: Δπηπρία Παπαδνπνχινπ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΞΘΟΡΡΟΠΗΗ ΣΗ ΖΩΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΘΑ (WORK-LIFE BALANCE) Από ηην εςπωπαϊκή πολιηική ζηην ελληνική ππαγμαηικόηηηα Δπηβιέπνπζα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Ομιλία ηηρ Πποέδπος ηηρ Σοζιαλιζηικήρ Γςναικείαρ κίνηζηρ Λεμεζού, Λέλιαρ Θεοδώπος ζε εκδήλωζη με θέμα ηην εθαπμογή ηος Εςπωπαικού Χάπηη για ηην Ιζόηηηα ηων Φύλων ζηιρ Τοπικέρ Κοινωνίερ αναθοπικά με ηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο

Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο α) ν πεξί Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ Γηαθξίζεσλ (Δπίηξνπνο) Νφκνο ηνπ 2004 (Ν.42(Ι)2004) β) ν πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηαθξίζεηο / Ιζφηεηα Φχισλ θαη Ιζφηεηα Επθαηξηψλ. Europe for Citizens Δήκνο Λεκεζνχ 24 Απξηιίνπ 2010

Δηαθξίζεηο / Ιζφηεηα Φχισλ θαη Ιζφηεηα Επθαηξηψλ. Europe for Citizens Δήκνο Λεκεζνχ 24 Απξηιίνπ 2010 Δηαθξίζεηο / Ιζφηεηα Φχισλ θαη Ιζφηεηα Επθαηξηψλ Europe for Citizens Δήκνο Λεκεζνχ 24 Απξηιίνπ 2010 Επξσπατθφο Χάξηεο γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο ηνπηθέο Κνηλσλίεο «Φάξηεο γηα ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή

Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή ΠΕΣΡΟ ΣΑΓΚΟ Καθηγηηήρ, Νομική σολή Α.Π.Θ. Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή Γελ ζθνπεχσ λα γίλσ ηηκεηήο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ Δπηβιέπνπζα: Γηαλλαθνύξνπ Μαηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΣΑΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ: Δ ΣΜΗΜΑ: ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Επιβλέποσζα: Αγγελοπούλοσ Όλγα Σίηλος εργαζίας Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα