ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορί στου χρόνου του Εθνικού Τυπογραφείου Καθορισμός αμοιβής ομάδας εργασίας με σκοπό την συλλογή και κωδικοποίηση των προτάσεων των οικονομικών και κοινωνικών φορέων προκειμέ νου να μελετηθούν από νομοπαρασκευαστική επι τροπή στα πλαίσια αναμόρφωσης του ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»... 2 Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Καθορισμός αμοιβής Ομάδας Εργασίας απόφασης Π1/997/ Υπερωριακή απασχόληση, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, των μονίμων φυλάκων του Τ.Π.& Δ. για το έτος Έγκριση νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, καθώς και νυκτερινής εργασίας Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδο μαδιαίας υποχρεωτικής, για τους μονίμους και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. φύλακες του Τ.Π. & Δανείων για το Α εξάμηνο του Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο.Α.Λ.Α.Α Καθορισμός χρηματικού προστίμου σε εφέδρους για μη τήρηση των υποχρεώσεων τους Υπερωριακή εργασία (α) μονίμου προσωπικού ΟΙ ΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.) για το μήνα Ιανουάριο έτους 2006 και (β) μονίμων φυλάκων νυκτοφυλάκων Ο.Ν έτους Υπερωριακή εργασία (α) μονίμου προσωπικού ΝΑΤ για το μήνα Ιανουάριο έτους 2006 και (β) μονίμων φυ λάκων και νυκτοφυλάκων ΝΑΤ για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρό νου του Εθνικού Τυπογραφείου. O YΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες δι ατάξεις». 4. Το π.δ. 188/1996 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογρα φείου» (ΦΕΚ 146/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 13/2005 (ΦΕΚ 11/Α/2005) και 26/2005 (ΦΕΚ 43/Α/ 2005). 5. Την ανάγκη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας τους, σαράντα (40) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη των υπηρε σιακών αναγκών. 6. Την υπ αριθμ. 842/ έγκριση υπερωριακής εργασίας της Επιθεώρησης Εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου του Εθνικού Τυπογραφείου. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο λογισμού ύψους σαράντα μία χιλιάδων (41.000,00) και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0511 του Φ του Εθνικού Τυπογραφείου για την οποία υπάρχει πίστωση, αποφα σίζουμε: Εγκρίνουμε από έως την υπερωρι ακή απασχόληση με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του προσωπικού που αναφέρεται στην παρά γραφο 5 του σκεπτικού για τους αναφερόμενους σ αυτή λόγους, ως ακολούθως: Σαράντα (40) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων του Εθνικού Τυπογραφείου να εργάζονται υπερωριακά μέ χρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ο καθένας το έτος Με μηνιαίες αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου θα ορίζονται οι υπάλληλοι με ονομαστικό κατάλογο και οι αντίστοιχες ώρες απα σχόλησης.

2 2838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας, ορίζονται οι αρμόδιοι Διευθυντές του Εθνικού Τυπογραφείου. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ. 2/4671/0022 (2) Καθορισμός αμοιβής ομάδας εργασίας με σκοπό την συλλογή και κωδικοποίηση των προτάσεων των οι κονομικών και κοινωνικών φορέων προκειμένου να μελετηθούν από νομοπαρασκευαστική επιτροπή στα πλαίσια αναμόρφωσης του ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν : 1.1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) Του άρθρου 6 του ν.2156/1993 Συμπλήρωση του ν. 1703/1987 «Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών και άλλες διατάξεις» Του ν.1256/1981 (ΦΕΚ 65/Α/1981) «Για πολυθεσία κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1326/1995 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.2303/ Το ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολο γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο σίου...κ.τ.λ.» Του άρθρου 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.,2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993) Του π.δ.27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» Του π.δ. 197/1997 (ΦΕΚ 156/Α/ ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» Του ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών». 2. Τις αποφάσεις : 2.1 Την υπ αριθμ. Δ/15/Φ19/4889/ (ΦΕΚ 528/Β/2004) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 2.2 Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι κών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υπουργών Οικο νομίας και Οικονομικών». 2.3 Την υπ αριθμ. Β3/62/ (ΦΕΚ 784/Β/2004) από φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εξουσιοδότη ση για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού», όπως τροποποιήθηκε από την Β3/105/ απόφαση. 2.4 Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Γ.Λ.Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια τάξεων του ν.3205/2003». 2.5 Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 85/2004 (ΦΕΚ 519/ Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών». 2.6 Την υπ αριθμ. Ζ1 1068/ (ΦΕΚ 1378/Β / ) απόφαση, σχετικά με «Σύσταση ομάδας εργασίας με σκοπό τη συλλογή και κωδικοποίηση των προτάσεων των οικονομικών και κοινωνικών φορέων προκειμένου να μελετηθούν από νομοπαρασκευαστική επιτροπή στα πλαίσια αναμόρφωσης τουν.2251/1994». 2.7 Το γεγονός ότι η Επιτροπή εργάσθηκε για το θέμα αυτό από την έκδοση της απόφασης Ζ1 1068/ από έως και ως τα υποβληθέντα την (Ζ1/1649) στην Υπηρεσίας μας πρακτικά αυτής, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε την αμοιβή των μελών της ανωτέρω επιτροπής για το χρονικό διάστημα από έως ως ακολούθως: 1.1. Του Συντονιστή της Επιτροπής σε τριακόσια πε νήντα (350) μηνιαίως και για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (2,5 μήνες x 350 =875 ). 1.2 Των μελών με αύξοντα αριθμό 2,3,4 σε τριακόσια (300) μηνιαίως (τρία μέλη) για τον καθένα και για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (2,5 μήνες x 300 x 3 μέλη = ). 1.3 Του Γραμματέα σε διακόσια πενήντα (250) μη νιαίως και για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (2,5 μήνες x 250 = 625 ). 2. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα από φαση σε θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋ πολογισμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΚΑΕ 0515/35/160). 3. Για την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης θα βεβαιωθεί από τον Γραμματέα της Επιτροπής ότι η παροχή των υπηρεσιών των μελών έχει γίνει ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Δημοσίων Υπηρεσιών και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απα σχόληση. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Aριθμ /2026 (3) Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259/Α/ ) «Οργανισμός Νομαρ χιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» όπως ισχύει. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε δευτερεύοντες διατάκτες, για τις πιστώ σεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλμα τα (Ε.Ε.), τους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών (Χ.Υ.), όπως παρακάτω: Νομός ή α\α Νομαρχία Υπηρεσία Δευτερεύων Διατάκτης 1 Αθηνών Όλες οι Χ.Υ. που ανήκουν Ο Προϊστάμενος της Α Χ.Υ. Αθηνών στη Νομαρχία Αθηνών 2 Αιτωλ/νίας Χ.Υ. Μεσολογγίου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Μεσολογγίου 3 Ανατ. Απικής Όλες οι Χ.Υ. που ανήκουν Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Αγ. Παρασκευής στη Νομαρχία Ανατ. Αττικής. 4 Αργολίδας Χ.Υ. Ναυπλίου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ναυπλίου 5 Αρκαδίας Χ.Υ. Τρίπολης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Τρίπολης 6 Άρτας Χ.Υ. Πρέβεζας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Πρέβεζας 7 Αχαίας Χ.Υ. Πατρών Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ Πατρών 8 Βοιωτίας Όλες οι Χ.Υ. που ανήκουν Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ Λιβαδειάς στο Νομό Βοιωτίας 9 Δράμας Χ.Υ. Δράμας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ Δράμας 10 Δυτ. Απικής Χ.Υ. Ελευσίνας; Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ Ελευσίνας 11 Δωδεκανήσου Χ.Υ. Ρόδου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ Ρόδου 12 Έβρου Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης 13 Εύβοιας Χ.Υ. Χαλκίδας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Χαλκίδας 14 Ηλείας Χ.Υ. Πύργου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Πύργου 15 Ημαθίας Χ.Υ. Βέροιας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Βέροιας 16 Ηρακλείου Χ.Υ. Ηρακλείου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ηρακλείου 17 Θεσσαλονίκης Όλες οι Χ.Υ. που ανήκουν Ο Προϊστάμενος της Α Χ.Υ. Θεσσαλονίκης στο νομό Θεσσαλονίκης 18 Θεσπρωτίας Χ.Υ. Ηγουμενίτσας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ηγουμενίτσας 19 Ιωαννίνων Χ.Υ. Ιωαννίνων Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ιωαννίνων 20 Καβάλας Χ.Υ. Καβάλας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Καβάλας 21 Κέρκυρας Χ.Υ. Κέρκυρας, Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Κέρκυρας 22 Κοζάνης Χ.Υ. Κοζάνης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Κοζάνης 23 Κορινθίας Χ.Υ. Κορίνθου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Κορίνθου 24 Κυκλάδων Χ.Υ. Σύρου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Σύρου 25 Λάρισας Χ.Υ. Λάρισας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Λάρισας 26 Λασηθίου Χ.Υ. Αγ. Νικολάου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Αγ. Νικολάου 27 Λέσβου Χ.Υ. Μυτιλήνης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Μυτιλήνης 28 Μαγνησίας Χ.Υ. Βόλου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Βόλου 29 Μεσσηνίας Χ.Υ. Καλαμάτας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Καλαμάτας 30 Ξάνθης Πειραιά Χ.Υ. Ξάνθης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ξάνθης 31 Πειραιά Όλες οι Χ.Υ. που ανήκουν Ο Προϊστάμενος της Α Χ.Υ. Πειραιά που ανήκουν στη Νομαρχία Πειραιά 32 Πέλλας Χ.Υ. Έδεσσας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Έδεσσας 33 Πιερίας Χ.Υ. Κατερίνης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Κατερίνης 34 Πρέβεζας Χ.Υ. Πρέβεζας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Πρέβεζας 35 Ρεθύμνης Χ.Υ. Ρεθύμνου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ρεθύμνου 36 Σάμου Χ.Υ.Σάμου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Σάμου 37 Σερρών Χ.Υ.Σερρών Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Σερρών 38 Φθιώτιδας Χ.Υ. Λαμίας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Λαμίας 39 Φλώρινας Χ.Υ. Φλώρινας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Φλώρινας 40 Χανίων Χ.Υ. Χανίων Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Χανίων 41 Χίου Χ.Υ. Χίου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Χίου Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

4 2840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. 2/4672/0022 (4) Καθορισμός αμοιβής Ομάδας Εργασίας απόφασης Π1/997/05 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν : 1.1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) Του ν.2286/1995 άρθρο 6 παρ.3 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημοσίου και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε από τον ν.2741/1999 (ΦΕΚ199/Α/1999) Του ν.1256/1981 (ΦΕΚ 65/Α/1981) «Για πολυθεσία κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1326/1995 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.2303/ Του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολο γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο σίου...κ.τ.λ.» Του ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) Του ν.1943 άρθρο 7 παρ.1 (ΦΕΚ 2040/Β/ ) «Περί μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής από Γεν.Γραμ ματείς» Του άρθρου 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993) Του π.δ.27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ ξης» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) Του π.δ.59/1996 (ΦΕΚ 51/Α/ ) «Σύσταση Γε νικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» Του π.δ. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/1995) «Οργανισμός Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών» του Υπουρ γείου Εμπορίου. 2. Τις αποφάσεις : 2.1 Την υπ αριθμ. Δ/15/Φ19/4889/ (ΦΕΚ 528/ Β/2004) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 2.2 Την υπ αριθμ. Β3/62/ (ΦΕΚ 784/Β/2004) από φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εξουσιοδότη ση για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε από την Β3/105/ απόφαση. 2.3 Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Γ.Λ.Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια τάξεων του ν.3205/2003». 2.4 Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 2.5 Την υπ αριθμ. Π1/997/ (ΦΕΚ 306/Β/ ) απόφαση, σχετικά με «Συγκρότηση Ομάδας Εργασί ας» και τις Π1/1250/ (ΦΕΚ 401/Β/ ) και Π1/1608/11/04/2005 (ΦΕΚ 612/Β/ ) τροποποιητικές αυτής. 2.6 Το γεγονός ότι η Ομάδας εργασία εργάσθηκε για το θέμα αυτό από την έκδοση της απόφασης Π1/997/2005 από έως και ως τα υποβληθέντα την (Π1/5866/2005) στην Υπηρεσία μας πρακτικά αυτής, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε την αμοιβή των μελών της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας για το χρονικό διάστημα από έως και , ως ακολούθως : 1.1. Των μελών σε τριακόσια (300) μηνιαίως (πέντε μέλη) για τον καθένα και για ολόκληρη τη χρονική περί οδο εργασίας (Χ 2 μήνες Χ 5 μέλη Χ 300 = ). 2. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα από φαση σε θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπο λογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουρ γείου Ανάπτυξης στον οποίο έχει γίνει πρόβλεψη για το τρέχον οικονομικό έτος (ΚΑΕ 0515/95/140). 3. Για την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης θα βεβαιωθεί από τον Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας (1 μέλος) ότι η παροχή των υπηρεσιών των μελών έχει γίνει ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Δημοσίων Υπηρεσιών και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπε ρωριακή απασχόληση. 4. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2006 Οι Γενικοί Γραμματείς Δημ/κής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Υπουργείου Ανάπτυξης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Εμπορίου ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Aριθμ. 2/66164/0022 (5) Υπερωριακή απασχόληση, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, των μονίμων φυλάκων του Τ.Π.& Δ. για το έτος Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Τ.Π. & Δ., με το οποίο ζητείται η έγκριση καθιέρωσης υπερωρια κής εργασίας, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για 18 φύλακες μονίμους για το έτος 2006, επειδή εργάζονται μισή ώρα επιπλέον καθημερινά σε κάθε βάρδια για την 24ωρη φύλαξη των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων του Τ. Π. & Δανείων. 4. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους , η οποία θα βαρύνει τον Π/Υ του Τ.Π. & Δ. οικ. έτους Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομικών. 6. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για μεταβίβαση αρμοδι οτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2841 Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής, Πολιτικής κ.λ.π., αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί ας, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για 18 φύλακες μονίμους (11 του κλάδου ΔΕ6 Προσωπικού Ασφαλείας και 7 του κλάδου ΥΕ3 Φυλάκων Νυκτοφυλάκων) μέχρι 15 ώρες το μήνα στον καθένα (30 ημέρες x 1/2ώρα την ημέρα) για το έτος Ο χρόνος της παροχής της κατά τα ανωτέρω εργα σίας και οι υπάλληλοι που θα εργασθούν θα ορισθούν με απόφαση του προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας. 3. Η πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας θα βεβαι ώνεται από τον προϊστάμενο της κάθε υπηρεσίας. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Aριθμ. 2/66073/0022 (6) Έγκριση νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, κα θώς και νυκτερινής εργασίας Κυριακών και εξαιρε σίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τους μονίμους και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. φύλακες του Τ.Π. & Δανείων για το Α εξά μηνο του Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Τ.Π. & Δ., με το οποίο ζητείται η έγκριση νυχτερινής εργασί ας εργασίμων ημερών, καθώς και νυκτερινής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τους μονίμους και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. φύλακες του Τ.Π.& Δανείων για το Α εξάμηνο του Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη ύψους για τους μονίμους φύλακες και για τους φύλακες με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ., ήτοι συνολικά , η οποία θα βαρύνει τον Π/Υ του Τ.Π. & Δ. στον Κ.Α. 263 οικ. έτους Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομικών για καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομικών. 6. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για μεταβίβαση αρμοδι οτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής κ.λ.π., αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την νυχτερινή εργασία εργασίμων ημε ρών, καθώς και νυκτερινή εργασία Κυριακών και εξαι ρεσίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για 17 μονίμους φύλακες (11 του κλάδου ΔΕ6 Προσωπικού Ασφαλείας και 6 του κλάδου ΥΕ3 Φυλάκων Νυκτοφυλάκων) και 11 φύλακες με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (11 φύλακες ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας) του Τ.Π.& Δανείων, για το Α εξάμηνο του 2006 ως εξής: α. για νυκτερινή εργασίμων ημερών μέχρι 25 ώρες το μήνα για τον καθένα και β. για νυκτερινή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 25 ώρες το μήνα για τον καθένα. 2. Ο χρόνος της παροχής της κατά τα ανωτέρω εργα σίας και οι υπάλληλοι που θα εργασθούν θα ορισθούν με απόφαση του προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας. 3. Η πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας θα βεβαι ώνεται από τον προϊστάμενο της κάθε υπηρεσίας. 4. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Αριθμ. 598/0051 (7) Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο.Α.Λ.Α.Α. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2860/2000 «Διαχείρι ση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251), όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν.3148/2003 (ΦΕΚ Α 136). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 519). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού στο Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσε ων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (ΦΕΚ Β 1185), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.2/20554/ 0004/ όμοια της (ΦΕΚ Β 556) και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 2/27040/0022/ απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρ θρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν.2860/2000» (ΦΕΚ Β 1170). 5. Την υπ αριθμ. 2/7240/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρ θρου17 (παρ.6) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β 310). 6. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΑ.) για το έτος Το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. σε ενέργειες του Ε.Τ.Π.Α, στο πλαίσιο ελέγχου των προγραμμάτων του Γ Κ.Π.Σ.

6 2842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη ευρώ, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ουσι αστικού ελέγχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ο.ΑΛ. Α.Α.» και συγκεκριμένα στην πράξη: «Περιφερειακός δακτύλιος Αττικής», στο 1ο υποέργο με τίτλο «Κατ αποκοπήν αντικείμενο (ΚΑΑ)» με τελικό δικαι ούχο το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Ε.Υ.Δ.Ε/ΣΕ.ΡΑ. (ΚΩΔ. ΟΠΣ 58326). 2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Άννα Μαργαριτοπούλου, Μηχανικός, υπάλληλος της 51πς Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του ΓΑ.Κ, ως συντονίστρια. Φιλιώ Ζήση, Δημοσιονομικός υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Αναστασία Βασιλείου, Δημοσιονομικός υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Έλσα Αργυροπούλου, Δημοσιονομικός υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστη μα από έως και Συγκεκριμένα: Από έως και από έως και , στα γραφεία του τελικού δικαιούχου Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΥΔΕ/ΣΕΡΑ, καθώς και στο φυσικό αντι κείμενο του ανωτέρω υποέργου, και Στις στα γραφεία της ΕΥΔ/ΕΠ ΟΑΛΑΑ. Για τις διαδοχικές μετακινήσεις της ελεγκτικής ομά δας θα χρησιμοποιηθεί Ι.Χ αυτοκίνητο, ή ταξί (εντός των ορίων του εκάστοτε νομού), ή οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς. 4. Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας ειδικότερα είναι: Ο έλεγχος της διαδικασίας ένταξης της συγκεκρι μένης πράξης στο Ε.Π. ΟΑΛΑΑ Η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης του υποέρ γου, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, Η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και Η επιτόπια εξακρίβωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου. 5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση με τα αποτελέσματα ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ 907/052/ , ΦΕΚ 878/ τ.β ). 6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση από την υπό στοιχείο 4 του προοιμίου απόφαση. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ΚΟΡΙΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Αριθμ. Φ.420/6/80222 (8) Καθορισμός χρηματικού προστίμου σε εφέδρους για μη τήρηση των υποχρεώσεων τους. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7 άρθρου 49 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ 302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες δι ατάξεις». β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. γ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της με αριθμό πρωτ /17 Map 2004 κοινής απόφασης του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 517) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας». δ. Του ν.δ. 356/1974(ΦΕΚΑ 90), «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει. ε. Του ν. 2362/1995(ΦΕΚΑ 247) «Περί Δημοσίου Λογι στικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». στ. Του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚΑ 6) «Κανονισμός λειτουρ γίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και των τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει. ζ. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264 (ΦΕΚΒΊ432/ ) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οι κονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το χρηματικό πρόστιμο που επιβάλλεται σε εφέδρους για μη τήρηση των υποχρεώσεων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 49 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ 302), καθορίζεται σε ενενήντα (90) Ευρώ. Άρθρο 2 1. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολο γισμό και αποδίδονται στον ΚΑΕ Με βάση ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα, που εκδίδεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, τα χρηματικά πρόστιμα καταβάλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ), οι οποίες εκδίδουν σχετικό διπλότυ πο είσπραξης, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν με μεριμνά τους στο Στρατολογικό Γραφείο για την στρατολογική τους τακτοποίηση. 3. Το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα φέρει υποχρεω τικά: α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία καθώς και το στρατιωτικό αριθμό του υπόχρεου σε καταβολή. β. Την αιτία και τη νομική βάση, σύμφωνα με την οποία γίνεται η καταβολή. γ. Τον ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου κατα βάλλεται το χρηματικό ποσό. δ. Το σύνολο του καταβλητέου χρηματικού προστί μου. ε. Την προθεσμία ισχύος του. στ. Την ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπο γραφές των αρμοδίων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου. ζ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του υπο χρέου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εφόσον διαπιστώνεται ότι τα παραπάνω χρηματικά ποσά ή μέρος αυτών καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ακο λουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων. Άρθρο 3 Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ μογή της απόφασης αυτής, σε ότι αφορά διαδικασίες στρατολογικής φύσης, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτε λείου Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 4 Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ /02 (9) Υπερωριακή εργασία (α) μονίμου προσωπικού ΟΙΚΟΥ ΝΑΥ ΤΟΥ (Ο.Ν.) για το μήνα Ιανουάριο έτους 2006 και (β) μο νίμων φυλάκων νυκτοφυλάκων Ο.Ν. έτους ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/002/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/ Γ.Λ.Κ. 3. Τα αποσπάσματα πρακτικού της αρ. 4766/47/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΥ ΝΑΥ ΤΟΥ. 4. Τα υπ αριθμ. 347/ και 348/ έγγραφα ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε ρωριακής εργασίας με αμοιβή δώδεκα χιλιάδες τρια κοσίων εξήντα (12.360) ωρών για διακόσιους έξι (206) μονίμους υπαλλήλους ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, για την αντιμε τώπιση εποχικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, για το μήνα Ιανουάριο έτους 2006 και ειδικότερα : Προετοιμασία και λειτουργία των Παιδικών Κατα σκηνώσεων. Έκτακτη επιδότηση ανέργων ναυτικών τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Μηνιαία επιδότηση ανέργων ναυτικών. Έλεγχος των δαπανών περίθαλψης των ασφαλισμέ νων (συμβεβλημένων Ιατρών Εργαστηρίων Κλινικών Νοσοκομείων, Ορθοπεδικών και Οπτικών Καταστημά των, Φαρμακείων κ.λ.π) η εξόφληση των οποίων εκκρεμεί πέραν του εξαμήνου. Διενέργεια εκτάκτων ελέγχων σε νοσηλευόμενους. Προληπτικοί έλεγχοι σε εντολές ιατροφαρμακευ τικής περίθαλψης. Υποβοήθηση του συνεργείου του Ελεγκτικού Συνε δρίου για τον επιτόπιο κατασταλτικό έλεγχο. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιείται από Δευ τέρα έως Παρασκευή από ώρας μ.μ. Υπεύθυνοι για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας στον Οίκο Ναύτου ορίζονται οι Προϊστάμενοι Διευθύν σεων. 2. Την έγκριση πραγματοποίησης (5.960) ωρών εργασί ας συνολικά προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο χρεωτικής εργασίας, καθώς και (900) ώρες υπερωριακής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής, κατά τις απογευ ματινές και νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για πέντε (05) μονίμους φύλακες νυχτοφύλα κες του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.) για το έτος 2006 με σκοπό την εκ περιτροπής φύλαξη επί 24ώρου βάσεως και όλες τις ημέρες του μήνα, του εννεαρόφου κτιρίου της Υπη ρεσίας δεδομένου ότι μέσα σ αυτό πέραν των άλλων λειτουργούν πολλά Εργαστήρια και Ιατρεία τα οποία είναι εξοπλισμένα με ιατρικά μηχανήματα και εργαλεία αξίας πολλών εκατομμυρίων, καθώς και Ταμειακή Υπη ρεσία, μέσω της οποίας εξοφλούνται υποχρεώσεις του Ο.Ν. προς τους ασφαλισμένους και συναλλασσόμενους γενικότερα. Στο ισόγειο επίσης λειτουργεί υποσταθ μός του ΟΤΕ στον οποίο πρέπει οι τεχνικοί να έχουν πρόσβαση σε κάθε περίπτωση ανάγκης. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) κατά περίπτωση το μήνα. 3. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό ευρώ πε ρίπου, θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ανωτέρω φορέα έτους 2006 στον οποίο υπάρχει σχετική εγγε γραμμένη πίστωση στους ΚΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κα ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της. Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2006 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Aριθμ /01 (10) Υπερωριακή εργασία (α) μονίμου προσωπικού ΝΑΤ για το μήνα Ιανουάριο έτους 2006 και (β) μονίμων φυλά κων και νυκτοφυλάκων ΝΑΤ για το έτος ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομία, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/002/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών / Γ.Λ.Κ.

8 2844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΝΑΤ, με το οποίο διαβιβάσθηκαν τα πρακτικά της 23ης συνεδρί ασης Δ.Σ./ΝΑΤ της , αποφασίζουμε: 1. α. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπερωριακής εργασίας έντεκα χιλιάδων επτακοσίων (11.700) ωρών συνολικά, με αμοιβή, για εκατόν ενενήντα πέντε (195) μονίμους υπαλλήλους ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑ ΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΝΑΤ), όπου υπηρετούν συνολικά δια κόσιοι πενήντα (250) υπάλληλοι, για την αντιμετώπιση εποχικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, για το μήνα Ιανουάριο έτους Οι όλως εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που επι βάλλουν την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού αυτού οφείλονται στους εξής λόγους : Διεκπεραίωση αιτήσεων για έκδοση τρο ποποιητικών αποφάσεων ΝΑΤ ΚΕΑΝ καθώς και διεκπε ραίωση υποθέσεων που αφορούν συμμετοχή του ΝΑΤ στα άλλα Ταμεία. Με τις διατάξεις του ν. 3075/2002 όπου μεταξύ άλλων αυξάνεται η επικουρική σύνταξη των ναυτικών (Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών), δόθηκε παράλληλα η δυνατότητα καταβολής της διαφοράς των καταβληθεισών κατά το τελευταίο 48μηνο εισφορών με τις αντίστοιχες των μισθολογίων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων προκειμένου να αναπροσαρμοστεί αντίστοιχα η δικαιούμενη κύρια σύνταξη των ναυτικών. Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων για αναπροσαρμογή των συντάξεων από 65% στο 67,5% των προσαυξημέ νων με το επίδομα των Κυριακών βασικών μισθών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (άρθρο 13, παρ. 1(α) του ν. 3075/2002) αναμένεται να είναι ανάλογη των προ ηγούμενων χρόνων, δηλαδή , το μήνα, πέραν εκείνων που ήδη εκκρεμούν. Η ολοκλήρωση των ισολογισμών του ΝΑΤ στα πλαί σια της Επιτροπής για τα έτη καθώς και το κλείσιμο των ισολογισμών των ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ για τα έτη 1994 έως και 2005 δημιουργεί την αναγκαι ότητα για τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές για τις μεταφορές, κατανομές, διαμόρφωση συναλλάγματος και αποδόσεις των χρηματικών διαθεσίμων στα άλλα Ταμεία, Κεφάλαια και Λογαριασμούς. Τακτοποιούνται εξάλλου οι Ισολογισμοί των ιδίων χρήσεων των α) Κεφα λαίου Ασθενείας και Ανεργίας Ναυτικών (Οίκου Ναύτου) η διαχείριση του Φορέα 100 του οποίου διενεργείται όπως είναι γνωστό, από το ΝΑΤ, β) Κεφαλαίου Επικου ρικής Ασφάλισης Ναυτικών, γ) του Κλάδου Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων και δ) του Κεφαλαίου Δυτών. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο μηνιαίως. β. Επίσης εγκρίνεται : Υπερωριακή εργασία (576) ωρών συνολικά, για το έτος 2006 για τέσσερις (04) μονίμους φύλακες νυ κτοφύλακες του ΝΑΤ, οι οποίες αφορούν απογευματινή εργασία πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, με σκοπό την επί 24ώρου βάσεως φύλαξη του Κεντρικού κτιρίου ΝΑΤ. 2. Για τη δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία ύψους ευρώ περίπου, υπάρχει εγγεγραμ μένη πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2006 του ανωτέρω φορέα (ΚΑΕ 0261). 3. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί ται υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και θα καθοριστεί σε απόφαση του Προέδρου Δ.Σ./ΝΑΤ. Υπεύθυνοι για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας στο ΝΑΤ ορίζονται οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμη μάτων και αυτοτελών Γραφείων. Κυβέρνησης και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της. Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2006 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 916 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14 Ιουλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των υπ αριθμ. 15413/5.8.2005 (ΦΕΚ 1147/Β /17.8.2005) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 18 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Απόφασης περί συγκρότησης Τεχνικής Επιτροπής για την έκδοση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2394 1 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτή των, οικονομικού έτους 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3049 16 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1586 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα