ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορί στου χρόνου του Εθνικού Τυπογραφείου Καθορισμός αμοιβής ομάδας εργασίας με σκοπό την συλλογή και κωδικοποίηση των προτάσεων των οικονομικών και κοινωνικών φορέων προκειμέ νου να μελετηθούν από νομοπαρασκευαστική επι τροπή στα πλαίσια αναμόρφωσης του ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»... 2 Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Καθορισμός αμοιβής Ομάδας Εργασίας απόφασης Π1/997/ Υπερωριακή απασχόληση, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, των μονίμων φυλάκων του Τ.Π.& Δ. για το έτος Έγκριση νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, καθώς και νυκτερινής εργασίας Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδο μαδιαίας υποχρεωτικής, για τους μονίμους και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. φύλακες του Τ.Π. & Δανείων για το Α εξάμηνο του Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο.Α.Λ.Α.Α Καθορισμός χρηματικού προστίμου σε εφέδρους για μη τήρηση των υποχρεώσεων τους Υπερωριακή εργασία (α) μονίμου προσωπικού ΟΙ ΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.) για το μήνα Ιανουάριο έτους 2006 και (β) μονίμων φυλάκων νυκτοφυλάκων Ο.Ν έτους Υπερωριακή εργασία (α) μονίμου προσωπικού ΝΑΤ για το μήνα Ιανουάριο έτους 2006 και (β) μονίμων φυ λάκων και νυκτοφυλάκων ΝΑΤ για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρό νου του Εθνικού Τυπογραφείου. O YΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες δι ατάξεις». 4. Το π.δ. 188/1996 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογρα φείου» (ΦΕΚ 146/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 13/2005 (ΦΕΚ 11/Α/2005) και 26/2005 (ΦΕΚ 43/Α/ 2005). 5. Την ανάγκη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας τους, σαράντα (40) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη των υπηρε σιακών αναγκών. 6. Την υπ αριθμ. 842/ έγκριση υπερωριακής εργασίας της Επιθεώρησης Εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου του Εθνικού Τυπογραφείου. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο λογισμού ύψους σαράντα μία χιλιάδων (41.000,00) και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0511 του Φ του Εθνικού Τυπογραφείου για την οποία υπάρχει πίστωση, αποφα σίζουμε: Εγκρίνουμε από έως την υπερωρι ακή απασχόληση με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του προσωπικού που αναφέρεται στην παρά γραφο 5 του σκεπτικού για τους αναφερόμενους σ αυτή λόγους, ως ακολούθως: Σαράντα (40) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων του Εθνικού Τυπογραφείου να εργάζονται υπερωριακά μέ χρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ο καθένας το έτος Με μηνιαίες αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου θα ορίζονται οι υπάλληλοι με ονομαστικό κατάλογο και οι αντίστοιχες ώρες απα σχόλησης.

2 2838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας, ορίζονται οι αρμόδιοι Διευθυντές του Εθνικού Τυπογραφείου. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ. 2/4671/0022 (2) Καθορισμός αμοιβής ομάδας εργασίας με σκοπό την συλλογή και κωδικοποίηση των προτάσεων των οι κονομικών και κοινωνικών φορέων προκειμένου να μελετηθούν από νομοπαρασκευαστική επιτροπή στα πλαίσια αναμόρφωσης του ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν : 1.1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) Του άρθρου 6 του ν.2156/1993 Συμπλήρωση του ν. 1703/1987 «Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών και άλλες διατάξεις» Του ν.1256/1981 (ΦΕΚ 65/Α/1981) «Για πολυθεσία κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1326/1995 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.2303/ Το ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολο γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο σίου...κ.τ.λ.» Του άρθρου 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.,2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993) Του π.δ.27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» Του π.δ. 197/1997 (ΦΕΚ 156/Α/ ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» Του ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών». 2. Τις αποφάσεις : 2.1 Την υπ αριθμ. Δ/15/Φ19/4889/ (ΦΕΚ 528/Β/2004) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 2.2 Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι κών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υπουργών Οικο νομίας και Οικονομικών». 2.3 Την υπ αριθμ. Β3/62/ (ΦΕΚ 784/Β/2004) από φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εξουσιοδότη ση για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού», όπως τροποποιήθηκε από την Β3/105/ απόφαση. 2.4 Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Γ.Λ.Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια τάξεων του ν.3205/2003». 2.5 Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 85/2004 (ΦΕΚ 519/ Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών». 2.6 Την υπ αριθμ. Ζ1 1068/ (ΦΕΚ 1378/Β / ) απόφαση, σχετικά με «Σύσταση ομάδας εργασίας με σκοπό τη συλλογή και κωδικοποίηση των προτάσεων των οικονομικών και κοινωνικών φορέων προκειμένου να μελετηθούν από νομοπαρασκευαστική επιτροπή στα πλαίσια αναμόρφωσης τουν.2251/1994». 2.7 Το γεγονός ότι η Επιτροπή εργάσθηκε για το θέμα αυτό από την έκδοση της απόφασης Ζ1 1068/ από έως και ως τα υποβληθέντα την (Ζ1/1649) στην Υπηρεσίας μας πρακτικά αυτής, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε την αμοιβή των μελών της ανωτέρω επιτροπής για το χρονικό διάστημα από έως ως ακολούθως: 1.1. Του Συντονιστή της Επιτροπής σε τριακόσια πε νήντα (350) μηνιαίως και για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (2,5 μήνες x 350 =875 ). 1.2 Των μελών με αύξοντα αριθμό 2,3,4 σε τριακόσια (300) μηνιαίως (τρία μέλη) για τον καθένα και για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (2,5 μήνες x 300 x 3 μέλη = ). 1.3 Του Γραμματέα σε διακόσια πενήντα (250) μη νιαίως και για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (2,5 μήνες x 250 = 625 ). 2. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα από φαση σε θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋ πολογισμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΚΑΕ 0515/35/160). 3. Για την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης θα βεβαιωθεί από τον Γραμματέα της Επιτροπής ότι η παροχή των υπηρεσιών των μελών έχει γίνει ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Δημοσίων Υπηρεσιών και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απα σχόληση. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Aριθμ /2026 (3) Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259/Α/ ) «Οργανισμός Νομαρ χιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» όπως ισχύει. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε δευτερεύοντες διατάκτες, για τις πιστώ σεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλμα τα (Ε.Ε.), τους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών (Χ.Υ.), όπως παρακάτω: Νομός ή α\α Νομαρχία Υπηρεσία Δευτερεύων Διατάκτης 1 Αθηνών Όλες οι Χ.Υ. που ανήκουν Ο Προϊστάμενος της Α Χ.Υ. Αθηνών στη Νομαρχία Αθηνών 2 Αιτωλ/νίας Χ.Υ. Μεσολογγίου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Μεσολογγίου 3 Ανατ. Απικής Όλες οι Χ.Υ. που ανήκουν Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Αγ. Παρασκευής στη Νομαρχία Ανατ. Αττικής. 4 Αργολίδας Χ.Υ. Ναυπλίου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ναυπλίου 5 Αρκαδίας Χ.Υ. Τρίπολης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Τρίπολης 6 Άρτας Χ.Υ. Πρέβεζας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Πρέβεζας 7 Αχαίας Χ.Υ. Πατρών Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ Πατρών 8 Βοιωτίας Όλες οι Χ.Υ. που ανήκουν Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ Λιβαδειάς στο Νομό Βοιωτίας 9 Δράμας Χ.Υ. Δράμας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ Δράμας 10 Δυτ. Απικής Χ.Υ. Ελευσίνας; Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ Ελευσίνας 11 Δωδεκανήσου Χ.Υ. Ρόδου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ Ρόδου 12 Έβρου Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης 13 Εύβοιας Χ.Υ. Χαλκίδας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Χαλκίδας 14 Ηλείας Χ.Υ. Πύργου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Πύργου 15 Ημαθίας Χ.Υ. Βέροιας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Βέροιας 16 Ηρακλείου Χ.Υ. Ηρακλείου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ηρακλείου 17 Θεσσαλονίκης Όλες οι Χ.Υ. που ανήκουν Ο Προϊστάμενος της Α Χ.Υ. Θεσσαλονίκης στο νομό Θεσσαλονίκης 18 Θεσπρωτίας Χ.Υ. Ηγουμενίτσας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ηγουμενίτσας 19 Ιωαννίνων Χ.Υ. Ιωαννίνων Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ιωαννίνων 20 Καβάλας Χ.Υ. Καβάλας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Καβάλας 21 Κέρκυρας Χ.Υ. Κέρκυρας, Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Κέρκυρας 22 Κοζάνης Χ.Υ. Κοζάνης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Κοζάνης 23 Κορινθίας Χ.Υ. Κορίνθου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Κορίνθου 24 Κυκλάδων Χ.Υ. Σύρου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Σύρου 25 Λάρισας Χ.Υ. Λάρισας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Λάρισας 26 Λασηθίου Χ.Υ. Αγ. Νικολάου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Αγ. Νικολάου 27 Λέσβου Χ.Υ. Μυτιλήνης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Μυτιλήνης 28 Μαγνησίας Χ.Υ. Βόλου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Βόλου 29 Μεσσηνίας Χ.Υ. Καλαμάτας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Καλαμάτας 30 Ξάνθης Πειραιά Χ.Υ. Ξάνθης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ξάνθης 31 Πειραιά Όλες οι Χ.Υ. που ανήκουν Ο Προϊστάμενος της Α Χ.Υ. Πειραιά που ανήκουν στη Νομαρχία Πειραιά 32 Πέλλας Χ.Υ. Έδεσσας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Έδεσσας 33 Πιερίας Χ.Υ. Κατερίνης Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Κατερίνης 34 Πρέβεζας Χ.Υ. Πρέβεζας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Πρέβεζας 35 Ρεθύμνης Χ.Υ. Ρεθύμνου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Ρεθύμνου 36 Σάμου Χ.Υ.Σάμου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Σάμου 37 Σερρών Χ.Υ.Σερρών Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Σερρών 38 Φθιώτιδας Χ.Υ. Λαμίας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Λαμίας 39 Φλώρινας Χ.Υ. Φλώρινας Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Φλώρινας 40 Χανίων Χ.Υ. Χανίων Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Χανίων 41 Χίου Χ.Υ. Χίου Ο Προϊστάμενος της Χ.Υ. Χίου Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

4 2840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. 2/4672/0022 (4) Καθορισμός αμοιβής Ομάδας Εργασίας απόφασης Π1/997/05 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν : 1.1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) Του ν.2286/1995 άρθρο 6 παρ.3 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημοσίου και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε από τον ν.2741/1999 (ΦΕΚ199/Α/1999) Του ν.1256/1981 (ΦΕΚ 65/Α/1981) «Για πολυθεσία κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1326/1995 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.2303/ Του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολο γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο σίου...κ.τ.λ.» Του ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) Του ν.1943 άρθρο 7 παρ.1 (ΦΕΚ 2040/Β/ ) «Περί μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής από Γεν.Γραμ ματείς» Του άρθρου 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993) Του π.δ.27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ ξης» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) Του π.δ.59/1996 (ΦΕΚ 51/Α/ ) «Σύσταση Γε νικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» Του π.δ. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/1995) «Οργανισμός Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών» του Υπουρ γείου Εμπορίου. 2. Τις αποφάσεις : 2.1 Την υπ αριθμ. Δ/15/Φ19/4889/ (ΦΕΚ 528/ Β/2004) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 2.2 Την υπ αριθμ. Β3/62/ (ΦΕΚ 784/Β/2004) από φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εξουσιοδότη ση για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε από την Β3/105/ απόφαση. 2.3 Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Γ.Λ.Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια τάξεων του ν.3205/2003». 2.4 Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 2.5 Την υπ αριθμ. Π1/997/ (ΦΕΚ 306/Β/ ) απόφαση, σχετικά με «Συγκρότηση Ομάδας Εργασί ας» και τις Π1/1250/ (ΦΕΚ 401/Β/ ) και Π1/1608/11/04/2005 (ΦΕΚ 612/Β/ ) τροποποιητικές αυτής. 2.6 Το γεγονός ότι η Ομάδας εργασία εργάσθηκε για το θέμα αυτό από την έκδοση της απόφασης Π1/997/2005 από έως και ως τα υποβληθέντα την (Π1/5866/2005) στην Υπηρεσία μας πρακτικά αυτής, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε την αμοιβή των μελών της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας για το χρονικό διάστημα από έως και , ως ακολούθως : 1.1. Των μελών σε τριακόσια (300) μηνιαίως (πέντε μέλη) για τον καθένα και για ολόκληρη τη χρονική περί οδο εργασίας (Χ 2 μήνες Χ 5 μέλη Χ 300 = ). 2. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα από φαση σε θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπο λογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουρ γείου Ανάπτυξης στον οποίο έχει γίνει πρόβλεψη για το τρέχον οικονομικό έτος (ΚΑΕ 0515/95/140). 3. Για την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης θα βεβαιωθεί από τον Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας (1 μέλος) ότι η παροχή των υπηρεσιών των μελών έχει γίνει ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Δημοσίων Υπηρεσιών και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπε ρωριακή απασχόληση. 4. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2006 Οι Γενικοί Γραμματείς Δημ/κής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Υπουργείου Ανάπτυξης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Εμπορίου ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Aριθμ. 2/66164/0022 (5) Υπερωριακή απασχόληση, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, των μονίμων φυλάκων του Τ.Π.& Δ. για το έτος Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Τ.Π. & Δ., με το οποίο ζητείται η έγκριση καθιέρωσης υπερωρια κής εργασίας, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για 18 φύλακες μονίμους για το έτος 2006, επειδή εργάζονται μισή ώρα επιπλέον καθημερινά σε κάθε βάρδια για την 24ωρη φύλαξη των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων του Τ. Π. & Δανείων. 4. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους , η οποία θα βαρύνει τον Π/Υ του Τ.Π. & Δ. οικ. έτους Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομικών. 6. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για μεταβίβαση αρμοδι οτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2841 Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής, Πολιτικής κ.λ.π., αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί ας, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για 18 φύλακες μονίμους (11 του κλάδου ΔΕ6 Προσωπικού Ασφαλείας και 7 του κλάδου ΥΕ3 Φυλάκων Νυκτοφυλάκων) μέχρι 15 ώρες το μήνα στον καθένα (30 ημέρες x 1/2ώρα την ημέρα) για το έτος Ο χρόνος της παροχής της κατά τα ανωτέρω εργα σίας και οι υπάλληλοι που θα εργασθούν θα ορισθούν με απόφαση του προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας. 3. Η πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας θα βεβαι ώνεται από τον προϊστάμενο της κάθε υπηρεσίας. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Aριθμ. 2/66073/0022 (6) Έγκριση νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, κα θώς και νυκτερινής εργασίας Κυριακών και εξαιρε σίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τους μονίμους και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. φύλακες του Τ.Π. & Δανείων για το Α εξά μηνο του Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Τ.Π. & Δ., με το οποίο ζητείται η έγκριση νυχτερινής εργασί ας εργασίμων ημερών, καθώς και νυκτερινής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τους μονίμους και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. φύλακες του Τ.Π.& Δανείων για το Α εξάμηνο του Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη ύψους για τους μονίμους φύλακες και για τους φύλακες με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ., ήτοι συνολικά , η οποία θα βαρύνει τον Π/Υ του Τ.Π. & Δ. στον Κ.Α. 263 οικ. έτους Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομικών για καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομικών. 6. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για μεταβίβαση αρμοδι οτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής κ.λ.π., αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την νυχτερινή εργασία εργασίμων ημε ρών, καθώς και νυκτερινή εργασία Κυριακών και εξαι ρεσίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για 17 μονίμους φύλακες (11 του κλάδου ΔΕ6 Προσωπικού Ασφαλείας και 6 του κλάδου ΥΕ3 Φυλάκων Νυκτοφυλάκων) και 11 φύλακες με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (11 φύλακες ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας) του Τ.Π.& Δανείων, για το Α εξάμηνο του 2006 ως εξής: α. για νυκτερινή εργασίμων ημερών μέχρι 25 ώρες το μήνα για τον καθένα και β. για νυκτερινή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 25 ώρες το μήνα για τον καθένα. 2. Ο χρόνος της παροχής της κατά τα ανωτέρω εργα σίας και οι υπάλληλοι που θα εργασθούν θα ορισθούν με απόφαση του προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας. 3. Η πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας θα βεβαι ώνεται από τον προϊστάμενο της κάθε υπηρεσίας. 4. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Αριθμ. 598/0051 (7) Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο.Α.Λ.Α.Α. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2860/2000 «Διαχείρι ση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251), όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν.3148/2003 (ΦΕΚ Α 136). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 519). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού στο Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσε ων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (ΦΕΚ Β 1185), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.2/20554/ 0004/ όμοια της (ΦΕΚ Β 556) και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 2/27040/0022/ απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρ θρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν.2860/2000» (ΦΕΚ Β 1170). 5. Την υπ αριθμ. 2/7240/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρ θρου17 (παρ.6) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β 310). 6. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΑ.) για το έτος Το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. σε ενέργειες του Ε.Τ.Π.Α, στο πλαίσιο ελέγχου των προγραμμάτων του Γ Κ.Π.Σ.

6 2842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη ευρώ, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ουσι αστικού ελέγχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ο.ΑΛ. Α.Α.» και συγκεκριμένα στην πράξη: «Περιφερειακός δακτύλιος Αττικής», στο 1ο υποέργο με τίτλο «Κατ αποκοπήν αντικείμενο (ΚΑΑ)» με τελικό δικαι ούχο το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Ε.Υ.Δ.Ε/ΣΕ.ΡΑ. (ΚΩΔ. ΟΠΣ 58326). 2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Άννα Μαργαριτοπούλου, Μηχανικός, υπάλληλος της 51πς Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του ΓΑ.Κ, ως συντονίστρια. Φιλιώ Ζήση, Δημοσιονομικός υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Αναστασία Βασιλείου, Δημοσιονομικός υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Έλσα Αργυροπούλου, Δημοσιονομικός υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστη μα από έως και Συγκεκριμένα: Από έως και από έως και , στα γραφεία του τελικού δικαιούχου Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΥΔΕ/ΣΕΡΑ, καθώς και στο φυσικό αντι κείμενο του ανωτέρω υποέργου, και Στις στα γραφεία της ΕΥΔ/ΕΠ ΟΑΛΑΑ. Για τις διαδοχικές μετακινήσεις της ελεγκτικής ομά δας θα χρησιμοποιηθεί Ι.Χ αυτοκίνητο, ή ταξί (εντός των ορίων του εκάστοτε νομού), ή οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς. 4. Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας ειδικότερα είναι: Ο έλεγχος της διαδικασίας ένταξης της συγκεκρι μένης πράξης στο Ε.Π. ΟΑΛΑΑ Η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης του υποέρ γου, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, Η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και Η επιτόπια εξακρίβωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου. 5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση με τα αποτελέσματα ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ 907/052/ , ΦΕΚ 878/ τ.β ). 6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση από την υπό στοιχείο 4 του προοιμίου απόφαση. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ΚΟΡΙΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Αριθμ. Φ.420/6/80222 (8) Καθορισμός χρηματικού προστίμου σε εφέδρους για μη τήρηση των υποχρεώσεων τους. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7 άρθρου 49 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ 302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες δι ατάξεις». β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. γ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της με αριθμό πρωτ /17 Map 2004 κοινής απόφασης του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 517) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας». δ. Του ν.δ. 356/1974(ΦΕΚΑ 90), «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει. ε. Του ν. 2362/1995(ΦΕΚΑ 247) «Περί Δημοσίου Λογι στικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». στ. Του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚΑ 6) «Κανονισμός λειτουρ γίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και των τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει. ζ. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264 (ΦΕΚΒΊ432/ ) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οι κονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το χρηματικό πρόστιμο που επιβάλλεται σε εφέδρους για μη τήρηση των υποχρεώσεων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 49 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚΑ 302), καθορίζεται σε ενενήντα (90) Ευρώ. Άρθρο 2 1. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολο γισμό και αποδίδονται στον ΚΑΕ Με βάση ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα, που εκδίδεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, τα χρηματικά πρόστιμα καταβάλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ), οι οποίες εκδίδουν σχετικό διπλότυ πο είσπραξης, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν με μεριμνά τους στο Στρατολογικό Γραφείο για την στρατολογική τους τακτοποίηση. 3. Το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα φέρει υποχρεω τικά: α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία καθώς και το στρατιωτικό αριθμό του υπόχρεου σε καταβολή. β. Την αιτία και τη νομική βάση, σύμφωνα με την οποία γίνεται η καταβολή. γ. Τον ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου κατα βάλλεται το χρηματικό ποσό. δ. Το σύνολο του καταβλητέου χρηματικού προστί μου. ε. Την προθεσμία ισχύος του. στ. Την ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπο γραφές των αρμοδίων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου. ζ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του υπο χρέου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εφόσον διαπιστώνεται ότι τα παραπάνω χρηματικά ποσά ή μέρος αυτών καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ακο λουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων. Άρθρο 3 Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ μογή της απόφασης αυτής, σε ότι αφορά διαδικασίες στρατολογικής φύσης, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτε λείου Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 4 Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ /02 (9) Υπερωριακή εργασία (α) μονίμου προσωπικού ΟΙΚΟΥ ΝΑΥ ΤΟΥ (Ο.Ν.) για το μήνα Ιανουάριο έτους 2006 και (β) μο νίμων φυλάκων νυκτοφυλάκων Ο.Ν. έτους ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/002/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/ Γ.Λ.Κ. 3. Τα αποσπάσματα πρακτικού της αρ. 4766/47/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΥ ΝΑΥ ΤΟΥ. 4. Τα υπ αριθμ. 347/ και 348/ έγγραφα ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε ρωριακής εργασίας με αμοιβή δώδεκα χιλιάδες τρια κοσίων εξήντα (12.360) ωρών για διακόσιους έξι (206) μονίμους υπαλλήλους ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, για την αντιμε τώπιση εποχικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, για το μήνα Ιανουάριο έτους 2006 και ειδικότερα : Προετοιμασία και λειτουργία των Παιδικών Κατα σκηνώσεων. Έκτακτη επιδότηση ανέργων ναυτικών τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Μηνιαία επιδότηση ανέργων ναυτικών. Έλεγχος των δαπανών περίθαλψης των ασφαλισμέ νων (συμβεβλημένων Ιατρών Εργαστηρίων Κλινικών Νοσοκομείων, Ορθοπεδικών και Οπτικών Καταστημά των, Φαρμακείων κ.λ.π) η εξόφληση των οποίων εκκρεμεί πέραν του εξαμήνου. Διενέργεια εκτάκτων ελέγχων σε νοσηλευόμενους. Προληπτικοί έλεγχοι σε εντολές ιατροφαρμακευ τικής περίθαλψης. Υποβοήθηση του συνεργείου του Ελεγκτικού Συνε δρίου για τον επιτόπιο κατασταλτικό έλεγχο. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιείται από Δευ τέρα έως Παρασκευή από ώρας μ.μ. Υπεύθυνοι για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας στον Οίκο Ναύτου ορίζονται οι Προϊστάμενοι Διευθύν σεων. 2. Την έγκριση πραγματοποίησης (5.960) ωρών εργασί ας συνολικά προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο χρεωτικής εργασίας, καθώς και (900) ώρες υπερωριακής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής, κατά τις απογευ ματινές και νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για πέντε (05) μονίμους φύλακες νυχτοφύλα κες του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.) για το έτος 2006 με σκοπό την εκ περιτροπής φύλαξη επί 24ώρου βάσεως και όλες τις ημέρες του μήνα, του εννεαρόφου κτιρίου της Υπη ρεσίας δεδομένου ότι μέσα σ αυτό πέραν των άλλων λειτουργούν πολλά Εργαστήρια και Ιατρεία τα οποία είναι εξοπλισμένα με ιατρικά μηχανήματα και εργαλεία αξίας πολλών εκατομμυρίων, καθώς και Ταμειακή Υπη ρεσία, μέσω της οποίας εξοφλούνται υποχρεώσεις του Ο.Ν. προς τους ασφαλισμένους και συναλλασσόμενους γενικότερα. Στο ισόγειο επίσης λειτουργεί υποσταθ μός του ΟΤΕ στον οποίο πρέπει οι τεχνικοί να έχουν πρόσβαση σε κάθε περίπτωση ανάγκης. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) κατά περίπτωση το μήνα. 3. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό ευρώ πε ρίπου, θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ανωτέρω φορέα έτους 2006 στον οποίο υπάρχει σχετική εγγε γραμμένη πίστωση στους ΚΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κα ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της. Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2006 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Aριθμ /01 (10) Υπερωριακή εργασία (α) μονίμου προσωπικού ΝΑΤ για το μήνα Ιανουάριο έτους 2006 και (β) μονίμων φυλά κων και νυκτοφυλάκων ΝΑΤ για το έτος ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομία, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/002/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών / Γ.Λ.Κ.

8 2844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΝΑΤ, με το οποίο διαβιβάσθηκαν τα πρακτικά της 23ης συνεδρί ασης Δ.Σ./ΝΑΤ της , αποφασίζουμε: 1. α. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπερωριακής εργασίας έντεκα χιλιάδων επτακοσίων (11.700) ωρών συνολικά, με αμοιβή, για εκατόν ενενήντα πέντε (195) μονίμους υπαλλήλους ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑ ΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΝΑΤ), όπου υπηρετούν συνολικά δια κόσιοι πενήντα (250) υπάλληλοι, για την αντιμετώπιση εποχικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, για το μήνα Ιανουάριο έτους Οι όλως εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που επι βάλλουν την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού αυτού οφείλονται στους εξής λόγους : Διεκπεραίωση αιτήσεων για έκδοση τρο ποποιητικών αποφάσεων ΝΑΤ ΚΕΑΝ καθώς και διεκπε ραίωση υποθέσεων που αφορούν συμμετοχή του ΝΑΤ στα άλλα Ταμεία. Με τις διατάξεις του ν. 3075/2002 όπου μεταξύ άλλων αυξάνεται η επικουρική σύνταξη των ναυτικών (Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών), δόθηκε παράλληλα η δυνατότητα καταβολής της διαφοράς των καταβληθεισών κατά το τελευταίο 48μηνο εισφορών με τις αντίστοιχες των μισθολογίων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων προκειμένου να αναπροσαρμοστεί αντίστοιχα η δικαιούμενη κύρια σύνταξη των ναυτικών. Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων για αναπροσαρμογή των συντάξεων από 65% στο 67,5% των προσαυξημέ νων με το επίδομα των Κυριακών βασικών μισθών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (άρθρο 13, παρ. 1(α) του ν. 3075/2002) αναμένεται να είναι ανάλογη των προ ηγούμενων χρόνων, δηλαδή , το μήνα, πέραν εκείνων που ήδη εκκρεμούν. Η ολοκλήρωση των ισολογισμών του ΝΑΤ στα πλαί σια της Επιτροπής για τα έτη καθώς και το κλείσιμο των ισολογισμών των ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ για τα έτη 1994 έως και 2005 δημιουργεί την αναγκαι ότητα για τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές για τις μεταφορές, κατανομές, διαμόρφωση συναλλάγματος και αποδόσεις των χρηματικών διαθεσίμων στα άλλα Ταμεία, Κεφάλαια και Λογαριασμούς. Τακτοποιούνται εξάλλου οι Ισολογισμοί των ιδίων χρήσεων των α) Κεφα λαίου Ασθενείας και Ανεργίας Ναυτικών (Οίκου Ναύτου) η διαχείριση του Φορέα 100 του οποίου διενεργείται όπως είναι γνωστό, από το ΝΑΤ, β) Κεφαλαίου Επικου ρικής Ασφάλισης Ναυτικών, γ) του Κλάδου Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων και δ) του Κεφαλαίου Δυτών. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο μηνιαίως. β. Επίσης εγκρίνεται : Υπερωριακή εργασία (576) ωρών συνολικά, για το έτος 2006 για τέσσερις (04) μονίμους φύλακες νυ κτοφύλακες του ΝΑΤ, οι οποίες αφορούν απογευματινή εργασία πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, με σκοπό την επί 24ώρου βάσεως φύλαξη του Κεντρικού κτιρίου ΝΑΤ. 2. Για τη δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία ύψους ευρώ περίπου, υπάρχει εγγεγραμ μένη πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2006 του ανωτέρω φορέα (ΚΑΕ 0261). 3. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί ται υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και θα καθοριστεί σε απόφαση του Προέδρου Δ.Σ./ΝΑΤ. Υπεύθυνοι για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας στο ΝΑΤ ορίζονται οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμη μάτων και αυτοτελών Γραφείων. Κυβέρνησης και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της. Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2006 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 36 ο από 3/9 έως 7/9) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 10 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μεσογείων 14-18 115 10 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1379 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλ λήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 269 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/07/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 177170 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2013 16 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλ λήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα