Α Α: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφοδ. - Π/Υ απανών Τηλ Φ.604/7/ Σ. 180 Σαλαµίνα, 07 Φεβ 18 Συνηµµένα: Όπως στο κείµενο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφοδ. - Π/Υ απανών Τηλ Φ.604/7/ Σ. 180 Σαλαµίνα, 07 Φεβ 18 Συνηµµένα: Όπως στο κείµενο"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφοδ. - Π/Υ απανών Τηλ Φ.604/7/ Σ. 180 Σαλαµίνα, 07 Φεβ 18 Συνηµµένα: Όπως στο κείµενο ΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/18 1. Έχοντας υπόψη: α. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α// ) «ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» β. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/ ) ιοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα, Τροποποίηση ιατάξεων του Π.. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις. γ. Το Νοµοθετικό ιάταγµα 721/1970 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε..», (ΦΕΚ 251Α /70). δ. Το Νοµοθετικό ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών» ε. Του Π.. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194// ) στ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α 141/ ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» ζ. Ν. 2362/95, άρθρα (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του Κράτους και Άλλες ιατάξεις» η. Ν. 2362/95, άρθρα (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του Κράτους και Άλλες ιατάξεις» θ. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07(ΦΕΚ 2300// ) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της ιοίκησης των Ε και σε προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ.2063/ (ΦΕΚ Β 1753 )» ι. ΠΑ 6-3/17/ΓΕΝ/Ε1-Ι ια. ΝΑΑ Ζ ΙΑΝ 18/ΝΣ ιβ. ΝΑΑ Ζ ΙΑΝ 18/ ΜΝ ιγ. Αίτηµα Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ. Πρωτ. 01/18 από //ΝΣ/ ( 18REQ ) ιδ. Α Φ.815.1/421/18/Σ.2360//24 Ιαν 18/ΓΕΝ/ ΟΥ/.Π/Υ ( 18REQ ) 1. Ανακοινώνεται ότι την 21 Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί στην ιεύθυνση ιοικήσεως του Ναυστάθµου Σαλαµίνας, Τ.Κ.18900, Σαλαµίνα (εφεξής /ΝΣ) Συνοπτικός ιαγωνισµός µε κλειστές ενσφράγιστες προσφορές µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, χωρίς το δικαίωµα αντιπροσφορών, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών µίσθωσης ρυµουλκών (εφεξής Ρ/Κ) για τη ρυµούλκηση, µεθόρµιση και υποβοήθηση χειρισµών απάρσεως-παραβολής πλοίων ΑΣ και ΝΣ, κάλυψης αναγκών Τµήµατος Κίνησης Λιµένος Ναυστάθµου Σαλαµίνας (ΝΣ/ /2200) (ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: ) συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων απαλλασσοµένου ΦΠΑ 24%, χρονικής διάρκειας αρχοµένης από την ηµεροµηνία

2 υπογραφής της σύµβασης µέχρι πέρατος τρέχοντος οικονοµικού έτους ή ανάδειξης αναδόχου µέσω Α.Η.Μ.. ή αναλώσεως του προϋπολογιζόµενου ποσού (όποιο εκ των τριών (3) επέλθει πρώτο). Εν λόγω διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο, που καθορίζεται από τα σχετικά. 2. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισµού και όλα τα απαιτούµενα έντυπα και παραστατικά αναγράφονται στο συνηµµένο Παράρτηµα «Α». Οι Ειδικοί όροι κατισχύουν των Γενικών. Κατά τα λοιπά µη λεπτοµερώς αναφερόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους ισχύουν τα καθοριζόµενα από το νοµοθετικό πλαίσιο περί προµηθειών του ηµοσίου (Ν.4412/16), και τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 3. Τόπος-Χρόνος Αποσφράγισης Προσφορών: ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ναύσταθµος έως Γραφείο Σαλαµίνας 21 Φεβρουαρίου 2018 ΝΣ/ /2020 Γραµµατεία ΝΣ/ και ώρα 09:00 π.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. 4. α. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: (1). Έλληνες Πολίτες (2) Αλλοδαποί (3) Νοµικά Πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά (4) Ενώσεις Προµηθευτών (5) Συνεταιρισµοί β. Τα ως άνω φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένα σε: (1) Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). (3) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ). (4). Τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 5. Η παρούσα, καθώς και όλα τα παραρτήµατα, είναι διαθέσιµα στο τµήµα ΝΣ/ /2020, στο ΚΗΜ ΗΣ και στην ηλεκτρονική σελίδα του Πολεµικού Ναυτικού 5. Τυχόν διευκρινιστικές πληροφορίες θα πρέπει να αιτούνται το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας. εν υφίσταται υποχρέωση για την αναθέτουσα αρχή για παροχή πληροφοριών/διευκρινήσεων πέραν του χρονικού διαστήµατος αυτού.

3 6. Πληροφορίες στους ενδιαφεροµένους για τον ιαγωνισµό, όσον αφορά τις διαδικασίες του ιαγωνισµού και τους Ειδικούς όρους της παρούσης θα δίνονται από τον Προϊστάµενο του Γραφείου Εφοδιασµού - Π/Υ & απανών ΝΣ/ /2020 Υποπλοίαρχο (Ο) Ι. Κοντογιάννη ΠΝ (Τηλ ), ενώ για τεχνικά θέµατα και όρους σχετικούς µε την Τεχνική Προδιαγραφή από τον Αρχιπλοηγό της ιευθύνσεως Πλωτάρχη (Ε) Ι. Γκαµπράνη ΠΝ (Τηλ ). 7. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ' αυτού του λόγου στους συµµετέχοντες. 8. Τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια στα οποία κοινοποιούµε την παρούσα, παρακαλούµε όπως µεριµνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή της στα µέλη τους. 9. H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα παραρτήµατά της. 10. Παρακαλούµε όπως για την συµµετοχή σας στον Συνοπτικό ιαγωνισµό, µας γνωρίσετε µέσω τηλεοµοιοτυπίας στοιχεία εκπροσώπων σας (ονοµατεπώνυµο αριθµός ταυτότητας- αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος) τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν την είσοδο σας στον ΝΣ, προκειµένου εκδοθεί άδεια εισόδου. Ακριβές Αντίγραφο Μ.Π.Υ.Καρβέλλα Προϊστάµενη Γραµ. Επιτελείου Ν Σ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γ. Ν. Μπαµπλένης ΠΝ ιοικητής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» «Β» «Γ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ )

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για ενέργεια - Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (Ακαδηµίας 7, ΤΚ , Αθήνα - Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς (Πλ. Ρούσβελτ 1, ΤΚ , Πειραιάς) - Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Ακτή Μιαούλη 65, ΤΚ.18536, Πειραιάς) - Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού Αποδέκτες για κοινοποίηση - ΜΝ/Γ2 Εσωτερική ιανοµή - ΝΣ/ /2200 (1) Αντίγραφο - ΝΣ/ /2020 (1) Αντίγραφο

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ανήκει στο έγγραφο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Α Φ.604/7/120672/Σ.180// Σαλαµίνα, 07 Φεβ /ΝΣ/ /2020 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α 147) ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης ( - Γεν./ νση Κρατικών Προµηθειών - Νοµοθετικό Πλαίσιο) και την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η παρούσα αφορά την διενέργεια Συνοπτικού ιαγωνισµού που θα διεξαχθεί την 21 Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. µε κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, χωρίς το δικαίωµα αντιπροσφορών, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών µίσθωσης ρυµουλκών (εφεξής Ρ/Κ) για τη ρυµούλκηση, µεθόρµιση και υποβοήθηση χειρισµών απάρσεως-παραβολής πλοίων ΑΣ και ΝΣ, κάλυψης αναγκών Τµήµατος Κίνησης Λιµένος Ναυστάθµου Σαλαµίνας (ΝΣ/ /2200) (ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: ) συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων απαλλασσοµένου ΦΠΑ 24%, χρονικής διάρκειας αρχοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι πέρατος τρέχοντος οικονοµικού έτους ή ανάδειξης αναδόχου µέσω Α.Η.Μ.. ή αναλώσεως του προϋπολογιζόµενου ποσού (όποιο εκ των τριών (3) επέλθει πρώτο). Οι φάκελοι προσφορών θα πρέπει να περιέλθουν ανυπερθέτως στην Γραµµατεία ΝΣ/ µέχρι την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 09:00. ΆΡΘΡΟ 2 Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα ακόλουθα: Επωνυµία: Πολεµικό Ναυτικό, Ναύσταθµος Σαλαµίνας, ιεύθυνση ιοικήσεως ιεύθυνση: Ναύσταθµος Σαλαµίνας, Τ.Κ , Σαλαµίνα Τηλέφωνο Επικοινωνίας: , Αριθµός Τηλεοµοιοτυπίας: ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου: Ιστοσελίδα:

6 Α-2 ΆΡΘΡΟ 3 Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο, και µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο (κύριος φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. γ. Ο τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης, δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών). ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 2. Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής: α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας δικαιολογητικά συµµετοχής (άρθρο 93 του Ν.4412/16), β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της παρούσας (άρθρο 94 του ν.4412/16), γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας (άρθρο 95 του Ν.4412/16). 3. Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ΆΡΘΡΟ 4 Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Εντός του (υπο)φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού, τα αναφερόµενα κατωτέρω: α. Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ ), ως παράρτηµα «Γ», για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/ ), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής βάσει του Ν.4412/16 και τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί, από τα έγγραφα της σύµβασης.

7 Α-3 Επισηµαίνεται ότι σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλουν όλα ή ορισµένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσης, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Στο ΤΕΥ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Αναλυτικότερα, θα πρέπει να συµπληρώσουν τα εξής: 1) Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 2) Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 3) Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής 4) Μέρος VΙ: Τελικές ηλώσεις β. Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 1599/1986 (Α 75), όπου ο οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι: 1) Ως οικονοµικός φορέας, συµµορφώνεται πλήρως µε την ισχύουσα νοµοθεσία κατά την ηµεροµηνία της ιακήρυξης περί αµοιβών του απασχολούµενου προσωπικού για τις εν λόγω εργασίες καθώς και τους Ελληνικούς νόµους, ως προς το ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, µέτρα ασφαλείας, κ.λ.π., έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσει κατά την παροχή των υπηρεσιών. 2) Ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµία τα οποία τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό / υλικά του παρόχου ή το προσωπικό / υλικά οποιουδήποτε τρίτου που εργάζεται στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και µέχρι παράδοσης αυτών, εφόσον το ατύχηµα ή η ζηµιά οφείλονται σε υπαιτιότητα του οικονοµικού φορέα ή των τρίτων που αυτός χρησιµοποιεί. 3) Έχει λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν /73 και δεν θα χρησιµοποιήσει ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους τους, µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των Ε.. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούµενους στην ενέργεια µονίµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς. 4) Έχει λάβει γνώση και αποδέχεται το σύνολο των «Γενικών» και «Ειδικών» Όρων της παρούσας ιακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που διέπουν τους ηµόσιους ιαγωνισµούς. γ. Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του προσφέροντος (Παραστατικό /έγγραφο σύστασης εταιρείας) συµφώνως περ. (γγ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου αυτού ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις επ αυτού.

8 δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους (στο φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής») και παραστατικό εκπροσώπησης, ως περ. (δδ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν σε ΝΣ/ πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους Ν. 2690// (ΦΕΚ 45/99), Ν.3345// (ΦΕΚ 138/05) και Ν.4250// (ΦΕΚ 74/14). Γίνονται αποδεκτά : α. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. β. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία, φέρουν θεώρηση από δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. δ. Η επικύρωση στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από οποιοδήποτε ιοικητική Αρχή, ικηγόρο, Συµβολαιογράφο ή ΚΕΠ. Α-4 ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Εντός του (υπο)φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού, τα αναφερόµενα κατωτέρω: α. Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 1599/1986 (Α 75), όπου ο οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι: 1) Τα προσφερόµενα Ρ/Κ πλοία έχουν σε ισχύ το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) του Κλάδου Ελέγχου Επιθεώρησης Πλοίων (ΚΕΕΠ) ή του οικείου Νηογνώµονα που παρακολουθεί τα πλοία και ότι πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας κ.λπ. για τη εκµίσθωση αυτή και είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα µέσα.

9 Α-5 2) ύναται να διαθέσει ταυτόχρονα σε 24ωρη βάση τουλάχιστον τέσσερα (4) Ρ/Κ. 3) Κατέχει στο στόλο του τέσσερα (4) τουλάχιστον ρυµουλκά µε τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά παραγράφου 4.2 της ΠΕ, συνηµµένου Παραρτήµατος «Β». 4) Τα πληρώµατα των προς εκµίσθωση Ρ/Κ: α) Έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Ρ/Κ και είναι πεπειραµένα και ικανά σε ρυµουλκήσεις. β) Θα µεριµνούν για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. γ) Είναι ασφαλισµένα στο ΝΑΤ. β. Εξουσιοδότηση της πλοιοκτήτριας (εφόσον η ίδια δεν συµµετέχει στον διαγωνισµό) προς την διαγωνιζόµενη εταιρεία µε την οποία θα της παραχωρεί το δικαίωµα να διαθέτει τα Ρ/Κ της στον παρόντα διαγωνισµό. γ. Πιστοποιητικό Κυριότητας, και βαρών του αρµοδίου νηολογίου από το οποίο να προκύπτει ότι τα πλοία φέρουν την ελληνική σηµαία και δεν φέρουν κανένα βάρος, εκτός από υποθήκες. Σε περίπτωση εφοπλιστικής εταιρείας πιστοποιητικό περί εφοπλισµού των πλοίων και την χρονική διάρκεια ισχύος των. δ. Επίσηµα στοιχεία (συµβάσεις, πρωτόκολλα, τιµολόγια) που να πιστοποιούν τον κύκλο συναφών µε το αντικείµενο του διαγωνισµού εργασιών της εταιρείας κατά τα τρία (3) προηγούµενα έτη ή, εφόσον πρόκειται για νεοσύστατες εταιρείες, αντίστοιχα για το χρόνο λειτουργίας τους (ώστε να ανάγεται ο χρόνος και το ποσό), το δε ύψος του κύκλου εργασιών της τριετίας να µην είναι µικρότερο του 50% του προϋπολογισθέντος κόστους του παρόντος διαγωνισµού. ε. Συµπληρωµένο Αναλυτικό ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που βρίσκεται αναρτηµένο στην εφαρµογή "ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ" στο φάκελο "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ" της διαδικτυακής τοποθεσίας Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. Σε όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις, οι ηµεροµηνίες υπογραφής των θα πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν.4250/2014. Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν σε ΝΣ/ πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους Ν. 2690// (ΦΕΚ 45/99), Ν.3345// (ΦΕΚ 138/05) και Ν.4250// (ΦΕΚ 74/14). Γίνονται αποδεκτά : α. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.

10 Α-6 β. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία, φέρουν θεώρηση από δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. δ. Η επικύρωση στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από οποιοδήποτε ιοικητική Αρχή, ικηγόρο, Συµβολαιογράφο ή ΚΕΠ. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Εντός του (υπο)φακέλου της Οικονοµικής Προσφοράς ο οικονοµικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει την τιµή µίσθωσης ανά ώρα (σε Ευρώ ανά ρυµουλκό) για τις εργάσιµες ώρες ( ) και ηµέρες ( ευτέρα έως Παρασκευή) στην περιοχή λιµενολεκάνης ΝΣ και τις λοιπές περιοχές ενδιαφέροντος του ναυλωτή, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 συνηµµένης Τεχνικής Προδιαγραφής Παραρτήµατος «Β». 2. Για τις υπόλοιπες ώρες των καθηµερινών (εκτός εργασίµου) και τις αργίες η ανωτέρω τιµή θα προσαυξάνεται µε ποσοστό 20% επί της ωριαίας τιµής, η οποία θα δηλώνεται εγγράφως στην οικονοµική προσφορά. 3. Στις προσφερόµενες τιµές µίσθωσης, κατά τα ανωτέρω, περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό όπως, έξοδα κίνησης και συντήρησης των Ρ/Κ, αµοιβές πληρωµάτων, φόροι, κ.λπ., οι οποίες και τους βαρύνουν, καθώς και οι κρατήσεις άρθρου 11 της παρούσης. 4. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. 5. Η τιµή µίσθωσης απαλλάσσεται ΦΠΑ 24%. 6. Οι υποβαλλόµενες προσφορές θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11 Α-7 8. Στην Οικονοµική Προσφορά θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ NUMBER), καθώς και η επωνυµία της Τράπεζας. 9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 10. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιµων/ισοδύναµων προσφορών, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1. Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (ήτοι 600,00 ). Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗ 1. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του µειοδότη και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν εντός είκοσι (20) ηµερών, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης είναι τα αναφερόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/ Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, ως παρ. 6 του άρθρου 80 του Ν. 4412/16.

12 Α-8 3. Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν σε ΝΣ/ πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους Ν. 2690// (ΦΕΚ 45/99), Ν.3345// (ΦΕΚ 138/05) και Ν.4250// (ΦΕΚ 74/14). Γίνονται αποδεκτά : α. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. β. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία, φέρουν θεώρηση από δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. δ. Η επικύρωση στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από οποιοδήποτε ιοικητική Αρχή, ικηγόρο, Συµβολαιογράφο ή ΚΕΠ. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΕΣ 1. Η µειοδότρια εταιρεία υποχρεούται όπως προσέλθει στο Γραφείο Εφοδιασµού ΝΣ/ /2020 εντός του χρόνου που θα ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης της Υπηρεσίας για την υπογραφή της σύµβασης / «Συµφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών», προσκοµίζοντας «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως» ποσού ίσου µε το πέντε τοις εκατό (5%) επί της καθαρής αξίας της σύµβασης άνευ ΦΠΑ 24% (ανελαστικός όρος), συµφώνως άρθρου 72 του Ν.4412/ Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση (αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ), στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ι) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.

13 Α-9 ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΧΡΟΝΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης / «Συµφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών» µέχρι πέρατος τρέχοντος οικονοµικού έτους ή ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών µέσω Α.Η.Μ.. ή αναλώσεως του προϋπολογιζόµενου ποσού (όποιο εκ των τριών (3) επέλθει πρώτο), αρχοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής σχετικής σύµβασης. 2. Η Υπηρεσία ( /ΝΣ) µπορεί να διακόψει τη σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια παροχής αυτών οποτεδήποτε θελήσει, µετά από προειδοποίηση ενός (1) µηνός πριν από την επιθυµητή ηµεροµηνία διακοπής, χωρίς δικαίωµα έγερσης από τον οικονοµικό φορέα οποιασδήποτε απαίτησης για αποζηµίωση από την Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ 1. Ο πάροχος των υπηρεσιών βαρύνεται µε τις εξής κρατήσεις του Π.Ν. και δηµοσίου: 4% υπέρ Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (ΜΤΝ), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασµού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν), 0,1236% υπέρ ΟΓΑ, 0,02472% υπέρ Χαρτοσήµου, 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α. Η.ΣΥ.), ήτοι µε συνολικές κρατήσεις 6,26832%. 2. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ποσοστού 8% επί του καθαρού ποσού, µετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων, για εκτέλεση υπηρεσιών, σύµφωνα µε την περίπτωση στ παραγράφου 1 άρθρου 37α του Ν /1955, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α 43), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέτει οποιοδήποτε µέρος ή σύνολο των υπηρεσιών σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στην προσφορά του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 131 του Ν. 4412/ Σε περίπτωση, κατά την υλοποίηση της σύµβασης, αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε υπεργολάβο / υπεργολάβους, που έχει συµπεριλάβει στην προσφορά, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση

14 Α-10 της σύµβασης θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίησή της, µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο Ανάδοχος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 3. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύµβασης φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΤΩΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας παραβεί τους όρους της σύµβασης ή της ισχύουσας νοµοθεσίας η Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 203,217, 218 και 220 του Ν.4412/16. ΑΡΘΡΟ 14 Ο ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗ 1. Το ύψος της δαπάνης για την παροχή των υπηρεσιών, προϋπολογίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και απαλλασσοµένου ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από τον λειτουργικό Π/Υ έτους 2018 και ειδικότερα από πιστώσεις ΚΑΕ 0862 αρµοδιότητας ΜΝ, ως σχετική (ιδ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ). 2. Η πληρωµή του µειοδότη οικονοµικού φορέα θα εκτελείται τµηµατικά, µετά την ολοκλήρωση κάθε παρεχόµενης υπηρεσίας (σε µηνιαία, 45ήµερη ή διµηνιαία βάση), µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, ν.4412/2016 και εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία σύννοµης κατάθεσης του συνόλου των παραστατικών από την υπηρεσία, συµφώνως ν.4152/2013 άρθρο 1 παράγραφος Ζ. 3. Οι τµηµατικές πληρωµές θα γίνονται µέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ µε έκδοση Τ.Χ.Ε και η καταβολή των ποσών µε µέριµνα του ηµοσίου Ταµείου του Ναυτικού (.Τ.Π.Ν.) (Κτίριο ΜΝ - Πλατεία Κλαυθµώνος), κατόπιν ειδοποίησης του µειοδότη οικονοµικού φορέα, έναντι των κάτωθι δικαιολογητικών:

15 Α Για την τακτοποίηση της δαπάνης, απαιτούνται τα ακόλουθα παραστατικά εκδιδόµενα µε µέριµνα του µειοδότη οικονοµικού φορέα: α. Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας, β. Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιµολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται η Τράπεζα καθώς και ο εταιρικός αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ ΝUMΒΕR), γ. Εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου, υποβαλλόµενη στο οικείο ηµόσιο Ταµείο, κατά την εξόφληση του, δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από όλα τα ασφαλιστικά ταµεία κύρια και επικουρικά στα οποία έχει ενταχθεί το προσωπικό (εργατικό διοικητικό επιστηµονικό κ.λ.π) συµπεριλαµβανοµένων και των ιδιοκτητών / εταίρων.. Για την ακρίβεια Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Κοντογιάννης ΠΝ ΝΣ/ /2020

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ανήκει στο έγγραφο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Α Φ.604/7/120672/Σ.180// Σαλαµίνα, 07 Φεβ /ΝΣ/ /2020 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕ Β ΕΚ ΟΣΗ 1 η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρ/Κ ΣΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 11 ΜAΪΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

17 Β-2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 3 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 4 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισµός Υλικού Χαρακτηριστικά Επιδόσεων Περιβάλλον Σχεδιασµός και Κατασκευή Απαιτήσεις Νοµοθεσίας Εναλλαξιµότητα Παρελκόµενα 5 5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά Επιθεωρήσεις/ οκιµές 7 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7 7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 10

18 1. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β-3 Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων υνάµεων (ΠΕ ) έχει ως αντικείµενο την κάλυψη των απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών ρυµούλκησης, µεθόρµισης και υποβοήθησης χειρισµών απάρσεως παραβολής πολεµικών πλοίων στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας (ΝΣ), ευρύτερης περιοχής Σαλαµίνας (συµπεριλαµβανοµένης της περιοχής Μούλκι), προσεγγιζόντων στον λιµένα Πειραιά, Φαλήρου, Ελευσίνας, Ελληνικών ιυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛ Α) (συµπεριλαµβανοµένων καθηκόντων πυρασφάλειας) καθώς και δυνατότητα εκτέλεσης ρυµούλκησης σε περιπτώσεις εκτάκτου ή υπηρεσιακής ανάγκης και κατόπιν αιτήσεως του ναυλωτή σε όλη τη θαλάσσια περιοχή Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους. 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ α. Υπουργική Απόφαση - Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένος µε αριθ. 1 «Περί Ρυµουλκικών Εργασιών Λιµένος και Ρυµουλκών Λιµένος»(ΥΑ /01/93/21/04/1993). β. Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθ. 379/04 Νοεµβρίου 1996 (Π 379/96) «Κανονισµός Πυροσβεστικών Μέσων των Πλοίων». γ. ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων καθώς και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (I.S.M. Code). δ. Εγχειρίδιο Ναυτολογίας- Ποινικό και Πειθαρχικό ίκαιο στη Ναυτική Εργασία (Μάιος 2013) ε. CHARTERING AND SHIPPING TERMS BY BESS, 11ης εκδόσεως στ. Ν /73 (ΦΕΚ 114/Α /28/05/1973) Περί Καταστάσεως των Αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων. ζ. Ν /86 (Άρθρο 8, παρ. 4) Υπεύθυνη ήλωση. η. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19 Β-4 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ο κωδικός CPV για τις περιγραφόµενες υπηρεσίες µε βάση τον Κανονισµό 2195/2002/ΕΚ, είναι «Υπηρεσίες ρυµούλκησης και ώθησης πλοίων». 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.1. Ορισµός Υλικού Τα προς εκµίσθωση Ρ/Κ θα πρέπει να πληρούν/τηρούν όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους περί ρυµουλκήσεων καθώς και όλων των σχετικών ισχυουσών διατάξεων. Επιπλέον, για την παροχή των απαιτουµένων υπηρεσιών στο ΝΣ (αρµοδιότητος /ΝΣ), θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα, µε όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, τα οποία θα αποδεικνύουν το αξιόπλοο, µε όλα τα πιστοποιητικά κλάσεως και ασφαλείας (class and trading) σε ισχύ, ελεύθερα παρατηρήσεων, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν, την ασφάλεια εκτελέσεως της αποστολής. 4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων α. Θα πρέπει να έχουν ιπποδύναµη ίππων και άνω, ενώ ο εκναυλωτής θα πρέπει να διαθέτει στο στόλο του και δύο Ρ/Κ ιπποδύναµης ίππων και άνω (για κάλυψη προαναφερθέντων αναγκών/ παροχή υπηρεσιών παραγράφου 1, όταν και εφόσον απαιτηθεί από το ναυλωτή). β. Σύστηµα 2 κυρίων µηχανών (2 Κ. Μ.). γ. Προωστήρια εγκατάσταση σε δύο (2) άξονες ή άλλο ανάλογο σύστηµα (π.χ. 2 ελικοπηδάλια) που να προσφέρει υψηλές ελικτικές ικανότητες συµπεριλαµβανοµένων των µονέλικων µε bow thruster. δ. Γάντζο ρυµουλκήσεως µε αυτόµατη απασφάλιση από γέφυρα. ε. Σύστηµα ανάδευσης ύδατος και FOAM µε εκτοξευτήρα µίγµατος ή ύδατος (κανονάκι) για ανάγκες πυρόσβεσης και αντιµετώπισης πετρελαιοκηλίδας καθώς και δεξαµενών διαχωρισµού καταλοίπων πετρελαίου.

20 Β-5 στ. Ελάχιστο επικοινωνιακό σχήµα αποτελούµενο από δύο (2) συσκευές VHF. ζ. Ασφάλιση των υπό εκµίσθωση Ρ/Κ, για ζηµιές έναντι τρίτων, ελάχιστου ποσού , Περιβάλλον Τα ρυµουλκά πρόκειται να καλύψουν τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών ρυµούλκησης, µεθόρµισης και υποβοήθησης χειρισµών απάρσεως παραβολής πολεµικών πλοίων εφόσον δεν επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες (ήτοι ταχύτητα ανέµου άνω των τριάντα (30) κόµβων ή κατάσταση θαλάσσης άνω του επτά (7) στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας (ΝΣ), ευρύτερης περιοχής Σαλαµίνας (συµπεριλαµβανοµένης της περιοχής Μούλκι), προσεγγιζόντων στον λιµένα Πειραιά, Φαλήρου, Ελευσίνας, Ελληνικών ιυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛ Α) (συµπεριλαµβανοµένων καθηκόντων πυρασφάλειας) καθώς και δυνατότητα εκτέλεσης ρυµούλκησης σε περιπτώσεις εκτάκτου ή υπηρεσιακής ανάγκης και κατόπιν αιτήσεως του ναυλωτή σε όλη τη θαλάσσια περιοχή Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους. 4.4 Σχεδιασµός και Κατασκευή Απαιτήσεις Νοµοθεσίας Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του ιεθνούς Κώδικα ιαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων καθώς και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (Κώδικας I.S.M.) Εναλλαξιµότητα Αποκλείεται στον εργολάβο η εκχώρηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της µίσθωσης Ρ/Κ σε τρίτο, εν όλο ή εν µέρει. Η ανάθεση συγκεκριµένου έργου σε υπεργολάβους δεν θεωρείται µεταβίβαση και οπωσδήποτε η ευθύνη υλοποίησης της σύµβασης παραµένει στον ανάδοχο µειοδότη εκναυλωτή. 4.5 Παρελκόµενα

21 Β-6 Για την κάλυψη αναγκών του Π.Ν. είναι απαραίτητη η διάθεση Ρ/Κ µε ελληνική σηµαία, σε 24ωρη βάση ανεξαρτήτως πιθανών απεργιακών κινητοποιήσεων τεσσάρων (4) τουλάχιστον Ρ/Κ ταυτόχρονα. Οι ανάγκες του Π.Ν. θα καθορίζονται κάθε φορά από το αρµόδιο Τµήµα Κίνησης της /ΝΣ. Για κάλυψη αναγκών ΝΣ, κατά τις εργάσιµες ηµέρες ( ευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (06.00 έως 14.59), θα διατίθεται ρυµουλκό µετά από σχετική ειδοποίηση (ανάθεση) από τη /ΝΣ τουλάχιστον µία (1) ώρα νωρίτερα από την επιθυµητή ώρα και κατά τις υπόλοιπες ηµέρες (Σαββατοκύριακα αργίες) και ώρες, τουλάχιστον δυο (2) ώρες νωρίτερα. 5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά α. Πιστοποιητικό Ναυτικού Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο πλοιοκτήτης ή πλοιοκτήτρια εφοπλιστική εταιρεία του προαναφερόµενου στο διαγωνισµό πλοίου είναι µέλος του. β. Προβλεπόµενα από Εγχειρίδιο Ναυτολογίας δικαιολογητικά και πιστοποιητικά. γ. Πιστοποιητικό Κυριότητας, και βαρών του αρµοδίου νηολογίου από το οποίο να προκύπτει ότι τα πλοία φέρουν την ελληνική σηµαία και δεν φέρουν κανένα βάρος, εκτός από υποθήκες. Σε περίπτωση εφοπλιστικής εταιρείας πιστοποιητικό περί εφοπλισµού των πλοίων και την χρονική διάρκεια ισχύος των. δ. Παρουσίαση ενός έκαστου διατιθέµενου ρυµουλκού µε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, µεγίστη (max) και υπηρεσιακή (service) ταχύτητα, ελκτική ικανότητα (bollard pull), ηλικία/έτος κατασκευής, κλάση και νηογνώµων (classification and society), άλλες δυνατότητες όπως πρωραίος - πρυµναίος ωθητήρας, συσκευές και µηχανήµατα ρυµούλκησης, εξοπλισµό αντιµετώπισης πυρκαϊάς διαρροής και class fire fighting equipment, χώρο συνήθους ελλιµενισµού, αριθµό προσωπικού ανά ρυµουλκό, ενδιαιτήσεις εντός ρυµουλκού (crew accommodation) καθώς επίσης:

22 (1) Άδεια ρυµουλκού. Β-7 (2) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης. (3) Έγγραφο Εθνικότητας. (4) Πιστοποιητικό Έγγραφο Καταµέτρησης. (5) Πιστοποιητικό ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών. (6) Πιστοποιητικό Συστηµάτων ασφάλειας (safety equipment). τρίτων. (7) Αντίγραφο συµβολαίων ασφάλισης των Ρ/Κ για ζηµιές έναντι (8) Πιστοποιητικό έτους 2016, µη οφειλής όλων των Ρ/Κ στο ΝΑΤ. (9) ISM Certificate. 5.2 Επιθεωρήσεις / οκιµές Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να παρέχουν αδαπάνως στο Π.Ν. την δυνατότητα διαπίστωσης: α. Της γενικής κατάστασης των ρυµουλκών. β. Της ικανότητος ευελιξίας των ρυµουλκών. γ. Της ικανότητας ρυµούλκησης πολεµικού πλοίου, µε πραγµατοποίηση της αντίστοιχης επίδειξης. 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α. Όλοι οι χρησιµοποιούµενοι όροι και οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Εάν χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε όρος στην αλλοδαπή, αυτός θα επεξηγείται, θα αναγράφεται η έκδοση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην οποία αναφέρεται και σε καµία περίπτωση δεν θα µπορεί να του δοθεί διαφορετική ερµηνεία από αυτήν που αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία (CHARTERING AND SHIPPING TERMS BY BESS, 11ης εκδόσεως 1992). β. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι: (1) Τα προσφερόµενα Ρ/Κ πλοία έχουν σε ισχύ το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) του Κλάδου Ελέγχου Επιθεώρησης Πλοίων

23 Β-8 (ΚΕΕΠ) ή του οικείου Νηογνώµονα που παρακολουθεί τα πλοία και ότι πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας κ.λπ. για τη εκµίσθωση αυτή και είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα µέσα. (2) «Ως εργολάβος υποχρεούµαι να τηρώ όλους τους Ελληνικούς Νόµους, τους σχετικούς µε την εκµίσθωση (Εργατική Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών αποζηµιώσεων, φόρων, µέτρων ασφαλείας κ.λπ. έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσω κατά την εκτέλεση της εργολαβίας». (3) Η εταιρεία δύναται να διαθέσει ταυτόχρονα σε 24ωρη βάση, τουλάχιστον τέσσερα (4) Ρ/Κ. (4) Η εταιρεία να κατέχει στο στόλο της τέσσερα (4) τουλάχιστον ρυµουλκά µε τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά ανωτέρω παραγράφου 4.2 (5) Τα πληρώµατα των προς εκµίσθωση Ρ/Κ: (α) Έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Ρ/Κ και είναι πεπειραµένα και ικανά σε ρυµουλκήσεις. περιβάλλοντος. (β) (γ) Θα µεριµνούν για την προστασία του θαλάσσιου Είναι ασφαλισµένα στο ΝΑΤ. (6) Έλαβαν γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν /73 περί καταστάσεως Αξιωµατικών. γ. Εξουσιοδότηση της πλοιοκτήτριας (εφόσον η ίδια δεν συµµετέχει στον διαγωνισµό) προς την διαγωνιζόµενη εταιρεία µε την οποία θα της παραχωρεί το δικαίωµα να διαθέτει τα Ρ/Κ της στον παρόντα διαγωνισµό. δ. Πιστοποιητικό Κυριότητας, και βαρών του αρµοδίου νηολογίου από το οποίο να προκύπτει ότι τα πλοία φέρουν την ελληνική σηµαία και δεν φέρουν κανένα βάρος, εκτός από υποθήκες. Σε περίπτωση εφοπλιστικής εταιρείας πιστοποιητικό περί εφοπλισµού των πλοίων και την χρονική διάρκεια ισχύος των.

24 Β-9 ε. Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποίηση αυτού της διαγωνιζόµενης εταιρείας ή φυσικού προσώπου, καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου αυτής ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις επ αυτού. στ. Ο διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος στην προσφορά του να επισυνάψει ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που βρίσκεται αναρτηµένο στην εφαρµογή "ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ" στο φάκελο "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ" της διαδικτυακής τοποθεσίας ιευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συµµόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προµηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται µε την παρούσα Προδιαγραφή. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ (ΠΕ ) Σχολιασµός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόµενο, µπορεί να γίνει µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής διαχείρισης ΠΕ, στη διαδικτυακή τοποθεσία

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ανήκει στο έγγραφο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Α Φ.604/7/120672/Σ.180// Σαλαµίνα, 07 Φεβ /ΝΣ/ /2020 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία ανάθεσης Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ/ ΤΜΗΜΑ Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ ΗΣ : [...] - ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αρµόδιοι για πληροφορίες: Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Κοντογιάννης ΠΝ/ Πλωτάρχης (Ε) Ι. Γκαµπράνης ΠΝ - Τηλέφωνο: / Ηλ. ταχυδροµείο: - ιεύθυνση στο ιαδίκτυο : Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ, ΜΕΘΟΡΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΑΡΣΕΩΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (CPV : ) - Κωδικός στο ΚΗΜ ΗΣ: [...] - Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [...] - Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ ] ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

26 Γ-2 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα Απάντηση: Στοιχεία αναγνώρισης: Πλήρης Επωνυµία: [ ] Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): [ ] Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει Ταχυδροµική διεύθυνση: Αρµόδιος ή αρµόδιοι ii : Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδροµείο: ιεύθυνση στο ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): Γενικές πληροφορίες: Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση iii ; Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» iv ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης; Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι απασχολούµενοι. Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής); [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Απάντηση: [...] [...] [.] [ ] Άνευ αντικειµένου

27 Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο v : δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Γ-3 α) [ ] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[ ][ ][ ][ ] γ) [ ] δ) ε) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] Απάντηση: Τρόπος συµµετοχής: Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλους vi ; Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.

28 Γ-4 Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) [ ] φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα ): β) Προσδιορίστε τους άλλους β) [ ] οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: γ) [ ] γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. Τµήµατα Απάντηση: Κατά περίπτωση, αναφορά του [ ] τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Ονοµατεπώνυµο συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα Ταχυδροµική διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδροµείο: Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό ): Στήριξη: Απάντηση: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii Απάντηση: Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω; [ ]Ναι [ ]Όχι

29 Γ-5 Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών. Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης. Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. : Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας (Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) Υπεργολαβική ανάθεση : Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; Απάντηση: [ ]Ναι [ ]Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν: [ ] Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

30 Γ-6 Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες viii Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ix 2. δωροδοκία x,xi 3. απάτη xii 4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες xiii 5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας xiv 6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων xv. Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου xvi το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Εάν ναι, αναφέρετε xviii : α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] xvii α) Ηµεροµηνία:[ ], σηµείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [ ] γ) ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [ ] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] xix

31 Γ-7 Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση») xx ; Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν xxi : [ ] Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Πληρωµή φόρων ή εισφορών Απάντηση: κοινωνικής ασφάλισης: 1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης xxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ)πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; - Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 2) Με άλλα µέσα; ιευκρινήστε: δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ; xxiii ΦΟΡΟΙ α)[ ] β)[ ] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[ ] -[ ] γ.2)[ ] δ) Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες [ ] ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α)[ ] β)[ ] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[ ] -[ ] γ.2)[ ] δ) Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες [ ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T..Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Α Α: 76XM6-325 ΠΡΟΣ: Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφοδ. - Π/Υ απανών Τηλ. 210 4649691 Φ. 604/30/ 125150 Σ. 432 Σαλαµίνα, 28 Σεπτεµβρίου 2016 KOIN: Συνηµµένα:

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον αναθέτοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΤΕΥΔ) :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΤΕΥΔ) : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΤΕΥΔ) : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΝΡΑ6-ΡΨΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΩΝΡΑ6-ΡΨΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/ Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣ: Προς κάθε ενδιαφερόμενο ΑΔΑ: ΩΝΡΑ6-ΡΨΚ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφοδ. - Π/Υ Δαπανών Τηλ. 210 4649691 Φ. 604/41/121013 Σ. 345 Σαλαμίνα, 24 Φεβρουαρίου 17 Συνημμένα: Όπως στο

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μελέτη Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης Δημήτριος Βικέλας - Κλειστή Αίθουσα Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφοδ. - Π/Υ Δαπανών Τηλ. 210 4649691 Φ. 604/02 /15 Σ. 5078 ΝΣ, 04 Φεβρουαρίου 2015 Συνημμένα :Παράρτημα «Α» Όροι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφοδ. - Π/Υ Δαπανών Τηλ. 210 4649691 Φ. 604/02 /15 Σ. 5078 ΝΣ, 04 Φεβρουαρίου 2015 Συνημμένα :Παράρτημα «Α» Όροι ΑΔΑ: 79ΚΛ6-ΚΛ0 ΠΡΟΣ: Προς κάθε ενδιαφερόμενο KOIN: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφοδ. - Π/Υ Δαπανών Τηλ. 210 4649691 Φ. 604/02 /15 Σ. 5078 ΝΣ, 04 Φεβρουαρίου 2015 Συνημμένα :Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω2Ν06-ΛΥΕ KOIN: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Ω2Ν06-ΛΥΕ KOIN: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: Ω2Ν06-ΛΥΕ ΠΡΟΣ: Προς κάθε ενδιαφερόμενο KOIN: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφοδ. - Π/Υ Δαπανών Τηλ. 210 4649691 Φ. 604/2/120504 Σ. 62 Σαλαμίνα, 4 Φεβρουαρίου 2016 Συνημμένα: Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/17 Φ.600/17/Σ.17/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/17 Φ.600/50/Σ.50/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 90/17 Φ.600/90/Σ.90/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 78/16 Φ.600/78/Σ.78/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 66/17 Φ.600/66/Σ.66/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 69/17 Φ.600/69/17/Σ.69 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/17 Φ.600/34/Σ.34/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 91/17 Φ.600/91/17/Σ.91 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 96/17 Φ.600/96/Σ.96/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 99/17 Φ.600/99/Σ.99/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 95/17 Φ.600/95/Σ.95/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 84E/17 Φ.600/84E/Σ.84E/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 61EE/17 Φ.600/61EE/Σ.61EE/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΔ. - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

ΤΕΥΔ. - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 60E/17 Φ.600/60E/Σ.60E/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 34ΕE/17 Φ.600/34ΕE/Σ.34ΕE/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/17 Φ.600/10/Σ.10/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Αριθμός της προκήρυξης :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ Πίνακας Αποδεκτών ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝ: Τηλ. 2104581513 Φ.604.6/ 81/16 Σ. 1388 Πειραιάς, 24 Οκτ 2016 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονομασία: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονομασία: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. Α Φ.604/23/Σ667/16-10-17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΕΥΘΗΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/17 Φ.600/02/9377/Σ.600//07-06-17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 91/17 Φ.600/91/Σ.91/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 88/17 Φ.600/88/Σ.88/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 47/17 Φ.600/47/Σ.47/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 19E/17 Φ.600/19E/Σ.19E/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 92/17 Φ.600/92/Σ.92/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/17 Φ.600/25/Σ.25/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΕΥΔ για τον παρόντα διαγωνισμό. ΣΗΜΕΙΩΣ Η: Το παρόν ΤΕΥΔ υπογράφεται και από τα μέλη του Δ.Σ. ή το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ενώσεως. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 16ΕΕ/17 Φ.600/16ΕΕ/Σ.16ΕΕ/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα