ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα την.. στην.. μεταξύ της ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου το οποίο ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 3 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171, με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην οδό Αμφιπόλεως 11, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία, (στο εξής αναφερόμενη ως «η ΑΗΚ»), ορισμός ο οποίος για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνει και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία ή επιχείρηση ή κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η ΑΗΚ, αφενός και του/της κύριου/ας..., με διεύθυνση στην οδό.., Τ.Τ.., Πόλη/Χωριό, Επαρχία και αρ. ταυτότητας....., στο εξής αναφερόμενος/η ως «ο Παραγωγός/Καταναλωτής», αφετέρου Στο εξής αναφερόμενα ως «τα συμβαλλόμενα Μέρη»

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Προοίμιο Ερμηνεία της Σύμβασης: Αντικείμενο της Σύμβασης Συμμόρφωση με τους Κανόνες και τη σχετική Νομοθεσία Διάρκεια Σύμβασης και Έναρξη Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρεώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας για σκοπούς Συμψηφισμού Μετρήσεις Σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων και Λογαριασμοί Ανώτερα Βία Παράβαση της Σύμβασης Καταγγελία της Σύμβασης Τερματισμός Σύμβασης Εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Παραγωγού/ Καταναλωτή Αποζημιώσεις Επίλυση Διαφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Έγκριση της Αίτησης από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) και υπογεγραμμένη από τον Παραγωγό/Καταναλωτή ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όροι Σύνδεσης) του ΔΣΔ (ΑΗΚ) που συμπεριλαμβάνει, ως Παράρτημα Α, τους τεχνικούς και άλλους όρους σύμφωνα με τους οποίους δύναται να καταστεί δυνατή η Διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης της ΑΗΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΗΚ) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ

3 3 1.0 Προοίμιο ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΗΚ είναι ο ύστατος Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και για την παρούσα Σύμβαση, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ...., σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ αριθ , ημερομηνίας 18/06/2013, υπό την ιδιότητα της ως ο Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει αιτηθεί και έχει λάβει έγκριση από το ΔΣΔ (ΑΗΚ), για τη συμμετοχή του στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), υπό τον τίτλο: «Διευρυμένη Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες και κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών». ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει αποδεχθεί και υπογράψει τη ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα 1) του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) που συμπεριλαμβάνει, ως Παράρτημα Α, τους τεχνικούς και άλλους όρους σύμφωνα με τους οποίους δύναται να καταστεί δυνατή η διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΑΗΚ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει καταβάλει στην ΑΗΚ το σχετικό αντίτιμο. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ τόσο η ΑΗΚ όσο ο Παραγωγός/Καταναλωτής, λαμβάνουν υπόψη, αποδέχονται και δεσμεύονται όπως τηρούν τα ακόλουθα: 1. Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, ως επίσης και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς τροποποιητικούς Νόμους και Κανονισμούς και Αποφάσεις, που εκδίδονται από καιρό σε καιρό. 2. Τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους. 3. Τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2013, Ν.112(Ι)/2013, ως επίσης και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς τροποποιητικούς Νόμους και Κανονισμούς, που εκδίδονται από καιρό σε καιρό. 4. Την Απόφαση 908/2013 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, για Διευρυμένη Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες, και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της Απόφασης ή/και νέας Απόφασης από τη ΡΑΕΚ.

4 4 5. Την Απόφαση 909/2013 της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2013, για τις χρεώσεις Επικουρικών Υπηρεσιών, Χρήσης Δικτύου και άλλων Υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για τη Διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες και σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών, και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της Απόφασης ή/και νέας Απόφασης από τη ΡΑΕΚ. 6. Την Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2013, για την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου Α, για το έτος 2013, υπό τον τίτλο: Διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες και σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών, και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της Ανακοίνωσης ή/και νέας Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ. 7. Την Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2013, υπό τον τίτλο: «Σχέδια Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με τη Μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων για Οικίες και Κτίρια που αποτελούν Έδρα Τοπικών Αρχών και Αυτοπαραγωγής για Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες. Διευκρινίσεις επί της Ανακοίνωσης ημερομηνίας 4/7/2013, αναφορικά με το Σχέδιο Α για τις Κατηγορίες 1 & 2 (Συμψηφισμός μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες)». 8. Την Ανακοίνωση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, υπό το τίτλο: «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΔΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Τροποποίηση Ανακοίνωσης ημερομηνίας 4/7/2013, αναφορικά με το ΣΧΕΔΙΟ Α (Συμψηφισμός Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering)», και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της Ανακοίνωσης ή/και νέας Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ. 9. Το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για Φυσικά Πρόσωπα στο Βαθμό που ΔΕΝ ασκούν Οικονομική Δραστηριότητα, της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε., Αριθμός Φακέλου: Φ, υπό τον τίτλο: «ΦΒ4.1: Μικρά Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα, δυναμικότητας μέχρι 3kW, τα οποία θα εγκατασταθούν σε οροφές κατοικιών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών και θα λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Net-Metering)» και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης του Σχεδίου ή/και Ανακοίνωσης ή/και νέου σχετικού Σχεδίου της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

5 5 10. Το Άρθρο 4 (1) του Διατάγματος του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό Κ.Δ.Π. 218/2013 το οποίο εκδόθηκε στις 26/06/2013 δυνάμει των Άρθρων 93(5) και 94(3) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, με βάση το οποίο καθορίζονται οι ευάλωτοι και ευπαθείς καταναλωτές, και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης του Διατάγματος ή/και οποιοδήποτε άλλο σχετικό Διάταγμα ή/και Απόφαση ή/και Ανακοίνωση του Υπουργού ή/και του Υπουργικού Συμβουλίου. 11. Την καταρχήν έγκριση της αίτησης, για παροχή χορηγίας για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 3kWp, από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., και οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και αναθεώρηση της έγκρισης από την Επιτροπή αυτή (ισχύει για την κατηγορία των ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών). 12. Την Αίτηση του Παραγωγού/Καταναλωτή προς το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, την έγκριση της Αίτησης από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), και την υπογεγραμμένη, από τον Παραγωγό/Καταναλωτή, ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) που συμπεριλαμβάνει, ως Παράρτημα Α, τους τεχνικούς και άλλους όρους σύμφωνα με τους οποίους δύναται να καταστεί δυνατή η Διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ, η οποία επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 13. Τον Τεχνικό Οδηγό (Τεχνικές πρόνοιες, απαιτήσεις και όροι για τη διασύνδεση και την παράλληλη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 14. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Κρατική Ενίσχυση Ν143/2009 Κυπριακή Δημοκρατία, ημερομηνίας 2/7/2009, C(2009) Τις προϋποθέσεις και τους όρους της Εγκυκλίου 3/2008 και του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 123/2011 του Υπουργού Εσωτερικών. 16. Τις προϋποθέσεις και τους όρους του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικού Διατάγματος Εξαίρεσης (Κ.Δ.Π. 281/2013) του Υπουργού Εσωτερικών. 17. Την Σύμβαση Επιδότησης, που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, και οποιασδήποτε σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της Σύμβασης ή/και νέας Σύμβασης που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με την Επιτροπή αυτή (ισχύει για την κατηγορία των ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών).

6 6 ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 2.0 Ερμηνεία της Σύμβασης: «ΑΗΚ» σημαίνει τηv Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρoυ πoυ ιδρύεται βάσει τoυ άρθρoυ 3 του περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171, ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και είναι νομικό πρόσωπο με διαρκή διαδοχή και κoιvή σφραγίδα και με εξουσία vα αποκτά, κατέχει και διαθέτει ιδιοκτησία, vα συvάπτει συμβάσεις, vα εvάγει και εvάγεται στo όνομα της και vα κάνει οτιδήποτε τo oπoίo είναι απαραίτητο για τους σκοπούς τoυ Νόμου αυτού. «Αίτηση» σημαίνει την αίτηση του Παραγωγού/Καταναλωτή προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) για την ένταξη του στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), υπό τον τίτλο «Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες και κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών», και για τη σύνδεση του ΦωτοβολταΪκού Συστήματος του Παραγωγού/Καταναλωτή στο Δίκτυο Διανομής. «Ανωτέρα Βία» έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 9.0. «Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης» έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. «Διαθεσιμότητα» σημαίνει τη μέτρηση του χρόνου κατά τον οποίο το Φωτοβολταϊκό Σύστημα είναι ικανό να τροφοδοτεί την παραγόμενη ενέργεια στο Σημείο Σύνδεσης. «Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ)» είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ασκώντας το ρόλο της αυτό, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)» όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Αριθμός 122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Δίκτυο» σημαίνει το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ. «Έγκριση της Αίτησης» σημαίνει την έγκριση της Αίτησης, από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), για τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής. «Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ)» είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ)» είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού» όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής» όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Η ισχύουσα έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής είναι η που εκδόθηκε τον Ιούλιο 2013.

7 7 «Κατάσταση Ανικανότητας» σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα, σε σχέση με τον Παραγωγό/Καταναλωτή: (α) αρμόδιο Δικαστήριο έχει εκδώσει διάταγμα εκκαθάρισης του Παραγωγού/ Καταναλωτή ή έχει εκδοθεί ψήφισμα για την εκούσια εκκαθάριση του ή για οποιοδήποτε λόγο έχει τεθεί σε ρευστοποίηση. (β) (γ) ο Παραγωγός/Καταναλωτής είναι ανίκανος να πληρώσει τα χρέη του ή έχει συγκαλέσει συνέλευση των πιστωτών του (όχι όμως συνέλευση των χρηματοδοτών του για παράταση της αποπληρωμής των οφειλών του) με σκοπό το συμβιβασμό ή το διακανονισμό ή έχει κάμει οποιαδήποτε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών του ή έχει διοριστεί παραλήπτης ή διευθυντής για σημαντικό στοιχείο της περιουσίας του, χωρίς να αποσυρθεί εντός περιόδου 40 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε κατοχή αυτού. «Καταναλωτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι είτε επιλέγων καταναλωτής είτε µη επιλέγων καταναλωτής, ο οποίος προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια σε συγκεκριμένο υποστατικό για κατανάλωση στο υποστατικό αυτό. «Παράβαση» έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο «ΡΑΕΚ» σημαίνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου που συστάθηκε δυνάμει του Άρθρου 4 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Συμβαλλόμενος» σημαίνει συμβαλλόμενο στη Σύμβαση. «Συμψηφισμός Μετρήσεων» ορίζεται ως η μέθοδος που αφορά Καταναλωτές, που στις οροφές των οικιών τους, (ή εντός του ίδιου τεμαχίου με την οικία), έχει εγκατασταθεί μικρό Φωτοβολταϊκό Σύστημα με ισχύ μέχρι 3kW. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών του υποστατικού από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο για κάθε δίμηνο. Οποιαδήποτε πλεονάσματα θα μεταφέρονται στο επόμενο δίμηνο, ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα θα τιμολογούνται από την ΑΗΚ. Στον τελευταίο λογαριασμό του ημερολογιακού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση. Τυχόν Πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα ημερολογιακό έτος στο επόμενο. «Σύστημα Διανομής» ή «Δίκτυο Διανομής» είναι το σύστημα, που δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος μεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από: (α) ηλεκτρικές γραμμές των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης μεταξύ αυτόματων διακοπτών κυκλώματος ή διακοπτών μέσης τάσης στους υποσταθμούς μεταφοράς που ανήκουν στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και χρησιμοποιούνται για τη διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή άλλους χρήστες, και (β) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ο οποίος ανήκει ή είναι υπό τη διαχείριση του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής σε σχέση με τη διανομή ηλεκτρισμού. «Σύστημα Μεταφοράς» σημαίνει σύστημα μεταφοράς, όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Σχέδιο ΦΒ4.1 της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. σημαίνει: «Μικρά οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW, τα οποία θα εγκατασταθούν σε οροφές κατοικιών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών και θα λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Net Metering). Οικιακά φωτοβολταϊκά είναι τα συστήματα που εγκαθίστανται στην οροφή κατοικιών ή στο έδαφος εντός του ιδίου τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται ή κατοικία».

8 8 «Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων» σημαίνει το σχέδιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), υπό τον τίτλο «Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες και κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών». «Ύστατος προμηθευτής» σημαίνει τον κάτοχο άδειας, ο οποίος καθορίζεται για να παρέχει καθολική υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. «Φωτοβολταϊκό Σύστημα» σημαίνει το Φωτοβολταϊκό Σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τους μετατροπείς τάσης, τις βάσεις στήριξης, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα συστήματα διακοπής, απόζευξης, ελέγχου, προστασίας και γείωσης, τον Μετρητή Συμψηφισμού και τα μηχανήματα του Παραγωγού/ Καταναλωτή. Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια κατευθείαν σε ηλεκτρική ενέργεια, μέσω του φωτοβολταϊκού φαινόμενου, η οποία μπορεί να διοχετευτεί κατευθείαν στο Δίκτυο Διανομής, ή/και να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τις εγκαταστάσεις του Παραγωγού/ Καταναλωτή. 2.1 Ολόκληρο το προοίμιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 2.2 Η γλώσσα η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται και στην οποία πρέπει να ερμηνεύεται η παρούσα Σύμβαση είναι η Ελληνική. 2.3 Σε όλες τις περιπτώσεις, η Σύμβαση διέπεται από και πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το Δίκαιο και τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 2.4 Λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντιστρόφως, όπου το κείμενο το απαιτεί. 2.5 Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις. 2.6 Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, στον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2013, Ν.112(Ι)/2013, ως επίσης και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς Τροποποιητικούς Νόμους και Κανονισμούς που εκδίδονται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τους προαναφερόμενους Νόμους, στις εκάστοτε σχετικές Αποφάσεις και Ανακοινώσεις ή/και τροποποιήσεις ή/και αναθεωρήσεις των Αποφάσεων ή των Ανακοινώσεων της ΡΑΕΚ ή/και της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, ή σε Κανονιστικές Πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των πιο πάνω Νόμων, στους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, στο Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό Κ.Δ.Π. 218/2013 το οποίο εκδόθηκε στις 26/06/2013, στην Εγκύκλιο 3/2008 και στα Διατάγματα Κ.Δ.Π. 123/2011 και Κ.Δ.Π. 281/2013 του Υπουργού Εσωτερικών και σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό Διάταγμα/Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή/και του Υπουργού Εσωτερικών, και στις Υπουργικές Αποφάσεις αρ , 59088, και 1234, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται από καιρό σε καιρό. Άλλες λέξεις, όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο αυτό και δεν ερμηνεύονται από τους πιο πάνω Νόμους ή τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής ή τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή Κανονιστικές Πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των πιο πάνω Νόμων έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο έγγραφο αυτό. 2.7 Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα της παρούσας Σύμβασης.

9 9 2.8 Παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής Νομίμων αποζημιώσεων. 2.9 Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 3.0 Αντικείμενο της Σύμβασης 3.1 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ως Αδειούχος Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόσει τη μέθοδο του Συμψηφισμού των Μετρήσεων στο υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή, σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ με αρ. 908/2013, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013 και 909/2013, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2013, και τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ της, με ημερομηνίες 4 Ιουλίου 2013, 29 Ιουλίου 2013 και 29 Οκτωβρίου 2013, με το Σχέδιο του 2013, ΦΒ4.1 (Μικρά οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW, ενωμένα με το Δίκτυο) της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., με την καταρχήν έγκριση της αίτησης για παροχή χορηγίας από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., με την Σύμβαση Επιδότησης/Παροχής Χορηγίας, που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., με τις εκάστοτε σχετικές Αποφάσεις ή/και Ανακοινώσεις ή/και τροποποιήσεις ή/και αναθεωρήσεις Απόφασης/Ανακοίνωσης ή/και νέου σχετικού Σχεδίου της ΡΑΕΚ ή/και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους, καθώς επίσης και με τους όρους και τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης και ο Παραγωγός/Καταναλωτής, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις, πρόνοιες και όρους, συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει την ΑΗΚ με ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος...kw 1-Φ που είναι εγκατεστημένο στα υποστατικά του Παραγωγού/ Καταναλωτή στην οδό. στο τεμάχιο αρ...., Φύλλο:..., Σχέδιο:, στην περιοχή..., της Επαρχίας, στη Κυπριακή Δημοκρατία. 3.2 Η ηλεκτρική ενέργεια θα παρέχεται με εναλλασσόμενο μονοφασικό/τριφασικό ρεύμα ονομαστικής τάσης 230/400V και ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50Hz), σύμφωνα με τα όρια τάσης και τα όρια συχνότητας που καθορίζονται στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, και το Φωτοβολταϊκό Σύστημα θα ευρίσκεται σε παράλληλη λειτουργία με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του Ιδιοκτήτη του Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), μέσω κατάλληλου Διασυνδετικού Δικτύου, που θα προμηθεύσει ο Ιδιοκτήτης του Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ). 3.3 Με την παρούσα Σύμβαση: (α) Καθορίζονται το Όριο Ιδιοκτησίας, το Όριο Ευθύνης Λειτουργίας και το Όριο Κατασκευής αναφορικά με τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ.

10 10 (β) (γ) (δ) Καθορίζονται τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Παραγωγού/Καταναλωτή που απορρέουν από τη Σύμβαση αναφορικά με τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την παράλληλη λειτουργία του με το Δίκτυο Διανομής, καθώς και με την εφαρμογή, από την ΑΗΚ, της μεθόδου του Συμψηφισμού των Μετρήσεων, στο υποστατικό του Παραγωγού/ Καταναλωτή, της παραγόμενης από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εξάγεται προς το Δίκτυο και της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Δίκτυο προς το υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή. Δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένες πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, των Προτύπων και των Τεχνικών Όρων Σύνδεσης, αναφορικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρεί ο Παραγωγός/Καταναλωτής, χωρίς να σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη πρόνοια τους είναι λιγότερο σημαντική. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του ΔΣΔ (ΑΗΚ).

11 4.0 Συμμόρφωση με τους Κανόνες και τη σχετική Νομοθεσία Τα συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση οφείλουν να ενεργούν και να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις πρόνοιες του συνόλου του Νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003 και όπως τροποποιούνται εκάστοτε, του περί Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 170, του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171, του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2013, Ν.112(Ι)/2013, και όπως τροποποιούνται εκάστοτε, με τις πρόνοιες οποιουδήποτε μεταγενέστερου νέου ή τροποποιητικού Νόμου όπως επίσης και με τις πρόνοιες οποιωνδήποτε νέων ή τροποποιητικών Κανονισμών ή Κανονιστικών Πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των πιο πάνω Νόμων. Ιδιαίτερα, τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν, και να συμμορφώνονται με τους όρους και τις πρόνοιες οποιασδήποτε σχετικής Απόφασης ή/και Ανακοίνωσης ή/και τροποποίησης ή/και αναθεώρησης Απόφασης ή/και Ανακοίνωσης ή/και νέου σχετικού Σχεδίου της ΡΑΕΚ, με τους όρους και τις πρόνοιες του Σχεδίου ΦΒ4.1 (2013): «Μικρά Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW, τα οποία θα εγκατασταθούν σε οροφές κατοικιών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών και θα λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Net Metering)» της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. και οποιασδήποτε σχετικής Ανακοίνωσης ή/και τροποποίησης ή/και αναθεώρησης του Σχεδίου ΦΒ4.1 της Επιτροπής αυτής ή/και της Ανακοίνωσης νέου σχετικού Σχεδίου από την Επιτροπή αυτή, με τους όρους και τις πρόνοιες που περιέχονται στην καταρχήν έγκριση παροχής χορηγίας του Παραγωγού/Καταναλωτή από την Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. για την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και στην Σύμβαση Επιδότησης/Παροχής Χορηγίας που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική αυτή Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., με τους όρους και τις πρόνοιες που περιέχονται στην έγκριση της αίτησης από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) που συμπεριλαμβάνει την υπογεγραμμένη, από τον Παραγωγό/Καταναλωτή, ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όροι Σύνδεσης) του ΔΣΔ και ως Παράρτημα Α, τους τεχνικούς και άλλους όρους σύμφωνα με τους οποίους δύναται να καταστεί δυνατή η Διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ, με τους όρους και τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του Τεχνικού Οδηγού της παρούσας Σύμβασης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2, καθώς επίσης και με τους όρους, τις απαιτήσεις, τις υποδείξεις και τις προδιαγραφές του Ιδιοκτήτη και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ). 4.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αδυναμίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων να έρθουν σε συμφωνία, αναφορικά με τέτοια αλλαγή όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 4.1 πιο πάνω, η ΡΑΕΚ καθορίζει ποιες αλλαγές απαιτούνται, με βάση τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε και οι Συμβαλλόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με την απόφαση αυτή. 4.3 Κάθε τεχνικό και άλλο ζήτημα, που δεν ρυθμίζεται ρητά από την παρούσα Σύμβαση, θα διέπεται από τους όρους και τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής που θα είναι σε ισχύ από καιρό σε καιρό.

12 Συμφωνείται και γίνεται κατανοητό ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διαφωνίας μεταξύ των όρων και προνοιών της Σύμβασης αυτής με τους όρους και πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, που θα είναι σε ισχύ από καιρό σε καιρό, οι τελευταίοι θα υπερισχύουν, εκτός αν ρητά προνοείται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση ή αν ο ΔΣΔ αποφασίσει (ή έχει ήδη αποφασίσει) διαφορετικά μέσω της χορήγησης Παρέκκλισης στον Παραγωγό/Καταναλωτή. 4.5 Βασική προϋπόθεση για τη σύναψη και υπογραφή της παρούσας Σύμβασης είναι ο Παραγωγός/Καταναλωτής: (i) για την Κατηγορία 1, του Σχεδίου Α της ΡΑΕΚ, να έχει λάβει την καταρχήν έγκριση παροχής χορηγίας από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., για τη συμμετοχή του στο Σχέδιο ΦΒ4.1 (2013): «Μικρά οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα, δυναμικότητας μέχρι 3kW, τα οποία θα εγκατασταθούν στις οροφές κατοικιών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών και θα λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Net Metering)», (ii) να έχει υποβάλει Αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) για τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού του Συστήματος στο Σύστημα Διανομής Χαμηλής Τάσης με τη μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering), (iii) να έχει καταβάλει στην ΑΗΚ το σχετικό αντίτιμο, (iv) να έχει την απαραίτητη έγκριση της Αίτησης, από τον ΔΣΔ, για την διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΑΗΚ, καθώς επίσης και να έχει αποδεχθεί και υπογράψει τη ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όροι Σύνδεσης) του ΔΣΔ που συμπεριλαμβάνει, ως Παράρτημα Α, τους τεχνικούς και άλλους όρους σύμφωνα με τους οποίους δύναται να καταστεί δυνατή η Διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ. 4.6 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής συμφωνεί και αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και να υποβάλει αίτηση για έλεγχο και σύνδεση του Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης εντός διαστήματος εξήντα (60) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία εξασφάλισης της έγκρισης από την ΑΗΚ, υπό την ιδιότητα της ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής. Σε αντίθετη περίπτωση, η έγκριση που έχει εξασφαλίσει ο Παραγωγός/Καταναλωτής δεν θα λαμβάνεται υπόψη, θα ακυρωθεί και εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να ενταχθεί σε Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ, σε περίπτωση που υπάρχει σχετικό Σχέδιο σε ισχύ και διαθέσιμη δυναμικότητα, θα πρέπει να υποβάλει νέα Αίτηση και το σχετικό αντίτιμο προς την ΑΗΚ. (Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο διάστημα από την έναρξη του Σχεδίου έως την 20η Νοεμβρίου 2013, έχει εξασφαλιστεί η έγκριση και έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος, ως ημερομηνία έναρξης του διαστήματος των εξήντα (60) εργάσιμων ημερών ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2013). 4.7 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, ο Παραγωγός/Καταναλωτής συμφωνεί και αναλαμβάνει όπως υποβάλει στην ΑΗΚ, υπό την ιδιότητα της ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, αίτηση για έλεγχο και σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ, συνοδευόμενη από πλήρη κατασκευαστικά σχέδια του Φωτοβολταϊκού Συστήματος καθώς και τις σχετικές Βεβαιώσεις, τα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα Έντυπα (Έντυπο Η.Μ.Υ , Έντυπο ΑΗΚ Αρ. 63Κ και Έντυπο ΑΗΚ Αρ. 63Α-Κ), τον Πίνακα και τη Δήλωση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο του Τεχνικού Οδηγού της παρούσας Σύμβασης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ.

13 Διάρκεια Σύμβασης και Έναρξη Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 5.1 Η παρούσα Σύμβαση, και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων αυτής και της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας, έχει διάρκεια ισχύος ίση με τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) της ΡΑΕΚ και ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης από τα Συμβαλλόμενα Μέρη (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και τον Παραγωγό/Καταναλωτή). Ο Συμψηφισμός Μετρήσεων θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του Ιδιοκτήτη του Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), μετά τον έλεγχο της εγκατάστασης από το ΔΣΔ (ΑΗΚ) και την έναρξη της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις του Παραγωγού/ Καταναλωτή, οι όροι και οι πρόνοιες που αναφέρονται στη παρούσα Σύμβαση και για την περίπτωση παροχής χορηγίας θα βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η Σύμβαση Επιδότησης που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Σε περίπτωση άρσης ή αφαίρεσης ή αναστολής της ισχύος της Σύμβασης Επιδότησης/Παροχής Χορηγίας που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, η ισχύς της παρούσας Σύμβασης θα αίρεται αυτοδικαίως, επιφυλασσόμενων των υποχρεώσεων για εκπλήρωση δεσμεύσεων ή αποκατάσταση Παραβάσεων που θα έχει οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος προς τον άλλο ή της τήρησης διατάξεων της Σύμβασης που δεσμεύουν τους Συμβαλλόμενους και μετά τον τερματισμό. 6.0 Χρεώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας για σκοπούς Συμψηφισμού 6.1 Τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι ο συμψηφισμός ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται από την ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως προμηθευτή, ή από τον εκάστοτε προμηθευτή που έχει συμβληθεί ο Παραγωγός/Καταναλωτής, ανά δίμηνο. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας προς το υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή για την κάλυψη των αναγκών του και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο, ανά δίμηνο. Οποιαδήποτε πλεονάσματα θα μεταφέρονται στο επόμενο δίμηνο ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα θα τιμολογούνται. Στον τελευταίο λογαριασμό του ημερολογιακού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση. Τυχόν πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα ημερολογιακό έτος στο επόμενο. 6.2 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής, ο οποίος έχει εγκαταστήσει σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων με Φωτοβολταϊκό Σύστημα στην οικία του, θα καταβάλλει στην ΑΗΚ, τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται από τη PAEK.

14 Μετρήσεις 7.1 Η ΑΗΚ, υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, συμφωνεί και αναλαμβάνει να εγκαταστήσει σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) της εισαγόμενης ενέργειας από το Δίκτυο με την εξερχόμενη προς το Δίκτυο παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα εγκατεστημένο σε οικία ή σε κτίριο τοπικής Αρχής. Ο μετρητής αυτός, θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο μετρητή (Μετρητή Εισαγωγής Import Meter) που καταγράφει την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται κανονικά από την ΑΗΚ. Ο νέος μετρητής θα εγκατασταθεί στην θέση του υφιστάμενου μετρητή που θα αφαιρεθεί ή σε νέα θέση που θα εγκριθεί από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. Ο νέος μετρητής Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Meter) θα είναι μετρητής αμφίδρομης μέτρησης, με δυνατότητα δύο ενδείξεων (δύο registers). Μίαν ένδειξη για την εισαγόμενη ενέργεια από το Δίκτυο προς την οικία ή το κτίριο τοπικής Αρχής και μίαν ένδειξη για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο. Η διαφορά μεταξύ των δύο ενδείξεων αντιστοιχεί με τη Μέτρηση Συμψηφισμού. 7.2 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής συμφωνεί και αναλαμβάνει όπως επικοινωνήσει με τον Τομέα Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, για να συμφωνηθεί η τελική θέση του συστήματος συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) και του άλλου εξοπλισμού ελέγχου/προστασίας. Όλα τα συνεπαγόμενα έξοδα στην ηλεκτρική εγκατάσταση του Παραγωγού/Καταναλωτή, θα επιβαρύνουν τον ίδιο. 7.3 Όλες οι μετρήσεις θα διεκπεραιώνονται από τον ΙΣΔ (ΑΗΚ) σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης, και των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Οι μετρήσεις αυτές θα αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του χρηματικού ποσού που θα πληρώνεται/χρεώνεται ο Παραγωγός/Καταναλωτής από την ΑΗΚ. 7.4 Η ΑΗΚ θα έχει το δικαίωμα απεριόριστης, ελεύθερης και ασφαλούς άδειας εισόδου και παραμονής εντός της περιουσίας του Παραγωγού/Καταναλωτή για σκοπούς καταγραφής των ενδείξεων του μετρητή και της εγκατάστασης και/ή έλεγχου και/ή διόρθωσης και/ή αφαίρεσης και/ή αντικατάστασης του μετρητή και των ασφαλειών/ MCB του. 7.5 Η ΑΗΚ, θα προβαίνει σε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο του μετρητή κατά την κρίση της ή όταν της ζητηθεί από τον Παραγωγό/Καταναλωτή. Εφόσον ο έλεγχος ζητηθεί από τον Παραγωγό/Καταναλωτή και δεν διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα ή μη κανονική λειτουργία του μετρητή, τότε οι δαπάνες του ελέγχου θα επιβαρύνουν τον Παραγωγό/Καταναλωτή. 7.6 Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί σφάλμα στη μετρητική διάταξη μεγαλύτερο των προκαθορισμένων ορίων σφάλματος της μετρητικής διάταξης του μετρητή, ο λογαριασμός θα αναπροσαρμόζεται αναδρομικά κατά το ποσοστό που το σφάλμα αυτό υπερβαίνει τα προαναφερθέντα όρια. 7.7 Αν ο μετρητής σταματήσει να δίνει ενδείξεις, τα μετρούμενα από αυτόν μεγέθη θα προσδιορίζονται για το διάστημα αυτό κατ εκτίμηση. Τόσο ο Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) όσο και ο Παραγωγός/Καταναλωτής υποχρεούνται κατά το μέρος που ο καθένας απ αυτούς ευθύνεται, να αποκαταστήσουν την κανονική και ακριβή μέτρηση μέσα στο κατά το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα. 7.8 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής οφείλει να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες:

15 15 1. Ο Παραγωγός/Καταναλωτής θα εφοδιάσει τον ΔΣΔ με όλα τα στοιχεία/χαρακτηριστικά του εξοπλισμού στον οποίο θα διασυνδεθεί ο μετρητής καθώς και όλου του εξοπλισμού και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού του Συστήματος. 2. Από το αρχικό στάδιο των εργασιών, ο Παραγωγός/Καταναλωτής σε συνεργασία με τον ΔΣΔ θα διασφαλίσει την κατάλληλη σφράγιση των χώρων όπου θα συνδεθούν/ εγκατασταθούν οι μετρητές ώστε να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτούς. 8.0 Σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων και Λογαριασμοί 8.1 Η παραγόμενη από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ηλεκτρική ενέργεια θα συμψηφίζεται με την εισαγόμενη από το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, μετά από καταμέτρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, ανά διμηνία. Ο συμψηφισμός ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται από την ΑΗΚ (υπό την ιδιότητα της ως προμηθευτή), σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ της ΡΑΕΚ 908/2013: «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) Εγκατεστημένα σε Οικίες» και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της πιο πάνω Απόφασης της ΡΑΕΚ ή/και νέας Απόφασης ή Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ. Σύμφωνα με την πιο πάνω μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας προς το υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή για την κάλυψη των αναγκών του και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο, για κάθε δίμηνο. Η εν λόγω μέτρηση θα αποστέλλεται στον Παραγωγό/Καταναλωτή στο διμηνιαίο λογαριασμό της ΑΗΚ, για το εν λόγω υποστατικό. Οποιαδήποτε πλεονάσματα θα μεταφέρονται στο επόμενο δίμηνο ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα θα τιμολογούνται. Στον τελευταίο λογαριασμό του ημερολογιακού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση. Τυχόν πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα ημερολογιακό έτος στο επόμενο. Οι καταναλωτές ή οι τοπικές αρχές που έχουν εγκαταστήσει σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων με φωτοβολταϊκά στο υποστατικό τους, θα καταβάλλουν στον προμηθευτή τους τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ της ΡΑΕΚ 909/2013: «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της πιο πάνω Απόφασης της ΡΑΕΚ ή/και νέας Απόφασης ή Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ. 8.2 Εάν και εφόσον ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει αντιρρήσεις και/ή επιφυλάξεις αναφορικά με τις μετρήσεις και/ή το συμψηφισμό μετρήσεων, και/ή όσον αφορά την ακρίβεια του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, τις γνωστοποιεί στην ΑΗΚ και η ΑΗΚ αναλαμβάνει να διερευνήσει την περίπτωση σφάλματος. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί σφάλμα, ο Παραγωγός/Καταναλωτής αναλαμβάνει και δεσμεύεται να καταβάλει τα έξοδα διερεύνησης της ΑΗΚ. Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί σφάλμα, για το οποίο ευθύνεται η ΑΗΚ, τότε η ΑΗΚ συμφωνεί και αναλαμβάνει να πιστώσει το λογαριασμό του Παραγωγού/ Καταναλωτή με το ορθό ποσό. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι προκύπτει διαφορά εις βάρος της ΑΗΚ, ο Παραγωγός/Καταναλωτής οφείλει να την επιστρέψει στην ΑΗΚ. Το συμβαλλόμενο μέρος σε βάρος του οποίου προκύπτει διαφορά οφείλει να την επιστρέψει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος έντοκα, με το νόμιμο τόκο της υπερημερίας από την ημέρα της πληρωμής μέχρι την ημέρα επιστροφής της διαφοράς.

16 Διευκρινίζεται ότι το Σχέδιο εφαρμόζεται σε Οικιακούς Καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στη Διατίμηση 05 ή στη Διατίμηση 08 της ΑΗΚ. Όσοι καταναλωτές ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων και είναι ενταγμένοι στις Διατιμήσεις 06 ή 07 θα πρέπει, πριν λειτουργήσουν το νέο Σχέδιο, να μεταπηδήσουν στη Διατίμηση 05. Το Σχέδιο αυτό με τους ίδιους ακριβώς όρους χρεώσεων και τελών θα εφαρμόζεται κατ εξαίρεση και σε κτήρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών. Οι τοπικές Αρχές που είναι ενταγμένες στις Διατιμήσεις 16 ή 17 θα πρέπει, πριν λειτουργήσουν το νέο Σχέδιο, να μεταπηδήσουν στην Διατίμηση Ανώτερα Βία 9.1 Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Μερών που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η σοβαρή ανωμαλία στη λειτουργία των εγκαταστάσεων των συμβαλλομένων, η οποία δεν οφείλεται σε πταίσμα αυτών, καθώς και κάθε απρόβλεπτο γεγονός που δεν μπορεί να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. 9.2 Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο Μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις από τη Σύμβαση οριζόμενες υποχρεώσεις του, ανακοινώνει αμέσως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την άρση της. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία ή οι συνέπειες της. 9.3 Η παρούσα Σύμβαση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί το περιστατικό ανωτέρας βίας και εφόσον βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η Σύμβαση Επιδότησης που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. στην περίπτωση παροχής χορηγίας στον Παραγωγό/Καταναλωτή από την Επιτροπή αυτή, εκτός και εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τη ΡΑΕΚ ή τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 9.4 Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης των συμβαλλομένων Μερών. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση εκπλήρωσης από κάποιο υπεργολάβο ή προμηθευτή των υποχρεώσεων του προς τον Παραγωγό/Καταναλωτή δεν θεωρείται περιστατικό ανωτέρας βίας Παράβαση της Σύμβασης 10.1 Σε περίπτωση κατά την οποία η ΑΗΚ παρατηρήσει παράβαση οποιασδήποτε πρόνοιας της παρούσας Σύμβασης, δύναται να ειδοποιήσει τον Παραγωγό/ Καταναλωτή μόλις αυτό είναι εύλογα δυνατό, ούτως ώστε να λάβει διορθωτικά μέτρα εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημέρα της ειδοποίησης Εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει παραβεί οποιαδήποτε πρόνοια της παρούσας Σύμβασης, οφείλει να ειδοποιήσει την ΑΗΚ, παρέχοντας ικανοποιητικές πληροφορίες και λεπτομέρειες.

17 Οι Συμβαλλόμενοι οφείλουν, να διαβουλευτούν με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση επιδιώκοντας κοινά αποδεκτό τρόπο θεραπείας και αποκατάστασης της Παράβασης και εξασφάλισης της μη επανάληψής της. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς διαβούλευσης, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν όπως αποταθούν στη ΡΑΕΚ, με βάση την παράγραφο 15.0 της παρούσας Σύμβασης, υπό τον τίτλο: «Επίλυση Διαφορών» Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Τα ακόλουθα γεγονότα, χωρίς αυτό να εξαντλεί όλα τα ενδεχόμενα για τα οποία πράξεις ή παραλείψεις του Παραγωγού/Καταναλωτή δυνατόν να συνιστούν ουσιώδη Παράβαση της Σύμβασης εκ μέρους του, θα συνιστούν Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης: (α) Εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής αποτύχει να αποκαταστήσει εντός της τεθείσας χρονικής περιόδου των δεκαπέντε (15) ημερών, οποιαδήποτε Παράβαση εκ μέρους του, η οποία δυνατόν να προκαλέσει αρνητική επίδραση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής ή παραβιάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του από τη Σύμβαση, (β) εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής βρεθεί σε Κατάσταση Ανικανότητας Καταγγελία της Σύμβασης 11.1 Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος, δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του άλλου Μέρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση, όλων των εν λόγω υποχρεώσεων θεωρουμένων εξίσου ουσιωδών. Λόγος καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης είναι και η μη εκπλήρωση ή πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Προσφορά (Όροι) του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/ Καταναλωτή για τη Σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής καθώς και από τον Τεχνικό Οδηγό της παρούσας Σύμβασης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2, για την συγκεκριμένη εγκατάσταση Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιδότη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία και επιφέρει τις συνέπειες της μετά τη δέκατη (10) ημέρα από την ημερομηνία της επίδοσης και πάντως όχι μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Αν μέσα στην παραπάνω προθεσμία βεβαιωθεί εγγράφως η άρση των λόγων, η καταγγελία καθίσταται ανενεργός Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, καθένας από τα συμβαλλόμενα Μέρη, υποχρεούται να καταβάλει στο άλλο τα ποσά για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό οφειλόμενο σε άλλη αιτία και να επανορθώσει οποιαδήποτε άλλη ζημιά Τερματισμός Σύμβασης 12.1 Κάθε Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση Παράβασης οποιουδήποτε ουσιώδους όρου, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, η οποία παράβαση μπορεί να θεωρηθεί ως Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης. Το πιο πάνω δικαίωμα τερματισμού της παρούσας Σύμβασης, ισχύει σύμφωνα με την Παράγραφο 10.0 υπό τον τίτλο «Παράβαση της Σύμβασης».

18 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση, αφού δώσει δώδεκα (12) μήνες προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στην ΑΗΚ (ΔΣΔ), και αφού αποζημιώσει την ΑΗΚ ανάλογα Εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Παραγωγού/ Καταναλωτή 13.1 Απαγορεύεται η εκχώρηση και κάθε μεταβίβαση των από τη Σύμβαση απορρεόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Παραγωγού/Καταναλωτή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) και σχετικής ενημέρωσης του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και της ΡΑΕΚ, καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών, εφόσον έχει εγκριθεί/υπογραφεί Συμφωνία Παροχής Χορηγίας/Σύμβαση Επιδότησης. Η παράβαση του παρόντος άρθρου θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και της διακοπής του Συμψηφισμού Μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) Τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, εφόσον λάβουν από το άλλο συμβαλλόμενο Μέρος έγγραφη αίτηση, θα παρέχουν έγγραφη δήλωση σε αυτό ότι η παρούσα Σύμβαση δεν έχει τροποποιηθεί και ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί και ποια είναι η τροποποίηση) και ότι δεν έχει γίνει παράβαση της (ή ότι έχει γίνει, περιγράφοντας και τη φύση των παραβάσεων) Αποζημιώσεις 14.1 Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνα πράξη και θα αποζημιώνει το άλλο συμβαλλόμενο Μέρος για τις άμεσες ζημίες ή απώλειες που θα υποστεί και το βαθμό που οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση, από δόλο ή αμέλεια του. Ειδικότερα ο Παραγωγός/Καταναλωτής θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημιά προκαλέσει ο ίδιος (περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του) στο Σύστημα Μεταφοράς και/ή Διανομής ή σε καταναλωτή ή σε άλλους. Ο Παραγωγός/Καταναλωτής θα επιβαρύνεται με το κόστος για επανόρθωση της ζημιάς κάθε περιστατικού Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζημίωση να αποζημιώσει το άλλο Μέρος, θα μειώνεται αναλογικά στο βαθμό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζημίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση της ζημίας, στον τραυματισμό ή στην περιουσιακή ζημιά. Περαιτέρω κανένα μέρος δεν θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης για ζημία, αστική ευθύνη, τραυματισμό και καταστροφή που προέκυψε μόνο από δική του αμέλεια ή δόλο Κάθε Συμβαλλόμενος φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκαλέσει υπάλληλος του ή εκπρόσωπος του ή εργολάβος του ή σύμβουλος του ή άλλο πρόσωπο για το οποίο ο Συμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος.

19 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την προστασία των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των Έργων του Παραγωγού/Καταναλωτή υπό την Ιδιοκτησία του Παραγωγού/Καταναλωτή (του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και του Πίνακα Μετρητών και Ελέγχου του Παραγωγού/Καταναλωτή), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των και η αποφυγή ζημιών σε αυτές. Μέχρι τη Μεταφορά Κυριαρχίας, ο Παραγωγός/Καταναλωτής είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των Έργων του Παραγωγού/Καταναλωτή υπό την Ιδιοκτησία του ΙΣΔ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των και η αποφυγή ζημιών σε αυτές Κάθε μία από τις υποπαραγράφους αυτής της Παραγράφου 14.0 θα ισχύει και για τη διάρκεια που η Σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ και μετά τη λήξη της Επίλυση Διαφορών 15.1 Η ΑΗΚ και ο Παραγωγός/Καταναλωτής συμφωνούν ότι καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης του Νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Δημοκρατία και ειδικότερα των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, έκαστο συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές διαπραγματεύσεις. Εάν δεν καθίσταται δυνατό να επιλυθεί φιλικά, η διαφορά θα παραπέμπεται σε διαιτησία στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, ως επίσης και οποιοιδήποτε άλλοι Τροποποιητικοί Νόμοι και Κανονισμοί που εκδίδονται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τους προαναφερόμενους Νόμους, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων Μερών. Εάν η διευθέτηση με διαιτησία δεν γίνει αποδεκτή, τότε συμφωνείται ρητά ότι αρμόδια για τη διευθέτηση είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας Τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν επίσης ότι για όσο διάστημα βρίσκονται σε φιλικό διακανονισμό και/ή διαιτησία, δεν αναστέλλεται η ισχύς της παρούσας Σύμβασης.

20 20 Ημερομηνία:.201 Οι Συμβαλλόμενοι ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ. Ονοματεπώνυμο:... Αρ. Ταυτότητας:... Στην παρουσία των ακόλουθων δύο μαρτύρων: (Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή) (Αρ. ελτ. Ταυτ.) (Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή) (Αρ. ελτ. Ταυτ.)

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 357 359, Χαλάνδρι, ΤΚ 152

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα