ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 719 τής 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 719 τής 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ 1"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 719 τής 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ό περί 'Ενοποιήσεως και 'Αναδιανομής 'Αγροτικών Κτημάτων Νόμος τοο 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος 'Αριθμός 24 του" 1969 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : Μέρος Πρώτον.-ΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ενοποιήσεως και Συνοπτικός 'Αναδιανομής 'Αγροτικών Κτημάτων Νόμος του τίτλος. 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοο κειμένου προκύπτη αντί Ερμηνεία, θετός έννοια «άγροτικόν κτήμα» σημαίνει κτήμα καλλιεργούμενον ή τυγχάνον εκμεταλλεύσεως οι' οιονδήποτε γεωργικόν σκοπόν και «αγροτική κτημοσύνη» ερμηνεύεται αναλόγως' «αξία» σημαίνει τήν άξίαν ή ν ή Ιδιοκτησία αναμένεται νά άποφέρη έάν πωληθή έν δημοσία άγορφ ύπό πωλητού δστις εκουσίως πωλεί ταύτην" «'Αρχή 'Ενοποιήσεως και Αναδιανομής» σημαίνει τήν 'Αρχήν Ενοποιήσεως και 'Αναδιανομής 'Αγροτικών Κτημάτων τήν καθιδρυθεΐσαν διά τοΰ άρθρου 3' «γεωργία» περιλαμβάνει κηπουρικήν, καλλιέργειαν όπωρών, καλλιέργειαν σπόρων, γαλακτοκομίαν, κτηνοτροφίαν (περιλαμβάνουσαν πάν είδος ζώων έκτρεφομένων διά τήν παραγωγήν τροφής, έρίου. δερμάτων ή γουναρικών ή προς χρησιμοποίησα' αυτών δια καλλιέργειαν), τήν χρήσιν γης διά 8οσκήν, καλαθοποιΐαν ή ώς λειμώνος, κήπου ή φυτωρίου ή τήν χρήσιν γής ώς δάσους οσάκις ή χρήσις αυτή είναι επικουρική τής καλλιέργειας τής γης διά γεωργικούς σκοπούς και «γεωργικός» μετά των γραμματικών αύτου παραλλαγών ερμηνεύεται αναλόγως' (507)

2 508 *οημυοίευσις* μετά των γραμματικών αυτής παραλλαγών σημαίνει δημοσίευσιν δι ν εκθέσεως είς δημόσιον μέρος έν τη* ΐΐόλει ή τω χωρίω εντός των ορίων τοο οποίου κείται ή περιοχή ήτις υπέστη ή θα ύποστή ένοποίησιν και άναδιανομήν «διευθυντής σημαίνει τόν Διευθυντήν του Κτηματολογικού και Χωρομετρικου Τμήματος' «δικαιούχος ιδιοκτήτη ς»..σημαίνε ι παν πρόσωπον δπερ κέκτηται εντός περιοχής ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής άγροτικόν κτήμα συνολικής αξίας, είτε εγγεγραμμένης εϊτε κατακεχωρημένης είς τά βιβλία του "Επαρχιακού Κτηματολογίου, ουχί Κατωτέρας των δύο χιλιάδων μίλς' Δικαστήριον» σημαίνει τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον τής Επαρχίας εντός των ορίων τής οποίας κείται ή περιοχή ενοποιήσεως και αναδιανομής και οσάκις ή περιοχή αυτή περιλαμβάνεται εντός των ορίων πλειόνων τής μιας επαρχιών σημαίνει τό ύπό τοο Προέδρου τοΰ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου δριζόμενον, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Έπαρχιακόν Δικαστήριον' ^ένοποίησις και αναδιανομή» σημαίνει ένοποίησιν και άναδιανομήν αγροτικού κτήματος γενομένην διά παντός, δυνάμει τοο παρόντος. Νόμου, μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής' «"Επαρχος* σημαίνει τόν "Επαρχον τής επαρχίας εντός τών ορίων τής οποίας κείται ή περιοχή ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής καΐ οσάκις ή περιοχή αυτή περιλαμβάνεται εντός τών ορίων πλειόνων τής μιας επαρχιών σημαίνει τόν ύπό του 'Υπουργού Εσωτερικών όριζόμενον, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, "Επαρχον* «επηρεαζόμενη περιοχή» σημαίνει τήν περιοχήν ήτις επηρεάζεται ή πιθανόν νά έπηρεασθή ύπό μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής' «Επιτροπή Ενοποιήσεως και Αναδιανομής» σημαίνει έπιτροπήν Συνεταιρισμού 'Ενοποιήσεως και. 'Αναδιανομής συσταθεΐσαν έπί τή βάσει του παρόντος Νόμου (έν τοις εφεξής άναφερομένην ως «Έπι ' τροπή»)' «επιτροπή εκτιμήσεως» σημαίνει τήν ύπό του άρθρου 19 προνοουμένην έπιτροπήν εκτιμήσεως' «ιδιοκτησία» σημαίνει άκίνητον ίδιοκτησίαν ως ορίζεται εις τό κεφ άρθρον 2 τοΰ περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη 3 τοΰ i960 κα[ Έκτίμησις) Νόμου' r r 78το ' ' ιοτοο 1966 «ιδιοκτήτης» μετά τών γραμματικών αυτού παραλλαγών έχει τήν είς τόν δρον τούτον άποδιδομένην έννοιαν ύπό του άρθρου 2 του* περί Κεφ 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτίμησις) Νό 3το π θυ 78το r,.. Μ ίο τοΰ τοθΐ968. «καλλιεργητής» μετά των γραμματικών αυτού παραλλαγών σημαίνει πάντα δστις είτε ύπό πλήρη είτε ύπό μερικήν άπασχόλησιν εϊτε αυτοπροσώπως εϊτε διά τών αντιπροσώπων ή υπηρετών αύτοο απασχολείται εις οιονδήποτε είδος γεωργίας εντός τής περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής' «κτήμα» σημαίνει άκίνητον ίδιοκτησίαν ήτις χρησιμοποιείται έν δλω ή έν μέρει διά γεωργικούς σκοπούς και ανήκει εις ίδιοκτήτην εντός περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής και δύναται νά άποτελήται έξ ενός ή πλειόνων τεμαχίων γής ή άλλης ιδιοκτησίας' «μέτρον ενοποιήσεως καΐ ά\αδιανομής» περιλαμβάνει πδν μέτρον έφαρμοζόμενον επί ιδιοκτησίας προς τόν σκοπόν τής βελτιώσεως των συνθηκών γεωργικής εκμεταλλεύσεως (α) διά τής αυξήσεως τής εκτάσεως κτημάτων'

3 509 (β) διά τής εξαλείψεως εις καταλλήλους περιπτώσεις μικρών κτημάτων, Ιδιοκτησίας κατ' αδιανέμητους μερίδας καΐ 'δυαδικής Ιδιοκτησίας γής καΐ των έπ* αυτής δένδρων' καΐ (γ) δι* ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής κτημάτων οϋτως ώστε να συσταθή δι έκαστον Ιδιοκτήτην ε'ν κτήμα ή μικρός αριθμός συγκεντρωμένων κτημάτων Ικανοποιητικού μεγέθους καΐ κανονικοί) σχήματος, άπηλλαγμένων εμπραγμάτων βαρών, κειμένων εϊς θέσιν εύνόοόσοα/ τήν οίκονομικήν των έκμετάλλευσιν διά γεωργικούς σκοπούς καΐ προσφορών διά καλλιέργειαν διά συγχρόνων γεωργικών τεχνικών μεθόδων και διά τήν έκτέλεσιν καΐ άξιοποίησιν έργων εγγείου βελτιώσεως είς τήν περιοχλν, περιλαμβανομένων έργων δι" άρδευσιν, άποχέτευσιν, διατηρηοιν του εδάφους καΐ βελτίωσιν τών μέσων προσπελάσεως. «περιοχή ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής» σημαίνει περιοχήν εντός της οποίας μέτρα ενοποιήσεως κάι αναδιανομής λαμβάνουν χώραν ή πρόκειται νά λάβουν χώραν' «προσωρινή επιτροπή» σημαίνει τήν επί τη βάσει του άρθρου Π (2) συνιστωμένην έπιτροπήν' «Συνεταιρισμός Ενοποιήσεως καΐ Αναδιανομής» (έν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενος ώς «Συνεταιρισμός») σημαίνει Συνεταιρισμόν Ενοποιήσεως καΐ "Αναδιανομής "Αγροτικών Κτημάτων δστις συνιστάται έπι τή βάσει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. Μέρος Δεύτερον. ΑΡΧΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 3. (1) Καθιδρύεται 'Αρχή Ενοποιήσεως καΐ Αναδιανομής Άγρο Κβθίδρυσις τικών Κτημάτων (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένη ώς «ή Αρχή») καΐσύστασις προς άσκησιν τών ύπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένων λειτουρ Α Ρ*^ς γιων. ο (2) Ή Αρχή συνίσταται έκ του Γενικού ΔιευθυντοΟ του Υπουργείου Γεωργίας κάί Φυσικών Πόρων* ώς Προέδρου, του Διευθυντού, του Διευθυντού του Τμήματος Γεωργίας καΐ του Διευθυντού του Τμήματος "Αναπτύξεως Υδάτων, ώς ex officio μελών, και έξ ενός υπαλλήλου τών Υπουργείων 'Εσωτερικών, Οικονομικών και Συγκοινωνιών και "Εργων οριζομένων ύπό τών οικείων Υπουργών αντιστοίχως καΐ τεσσάρων γεωργών διοριζομένων ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, ώς διοριζομένων μελών. Τά διοριζόμενα μέλη τής 'Αρχής διορίζονται διά περίοδον δύο ετών άλλ" ό διορισμός αυτών δύναται νά άνακληθή καΐ πρό τής περιόδου τών δύο ετών υπό τής διοριζούσης "Αρχής. (3) 'Ή 'Αρχή, διά κανονισμών εκδιδομένων ύπ' αυτής, ρυθμίζει τήν ίδίαν αυτής διαδικασίαν καΐ άνευ βλάβης ή επηρεασμού τής γενικότητος τής διατάξεως ταύτης ρυθμίζει τόν τρόπον τής συγκλήσεως τών συνεδριάσεων αυτής, τήν κατά τάς συνεδριάσεις άπαιτουμένην άπαρτίαν και έν γένει τήν άκολουθητέαν διαδικασίαν, τήν τήρησιν πρακτικών καΐ τόν τρόπον τής τηρήσεως τών άλλων λογιστικών βιβλίων τής 'Αρχής. (4)."Εκ τών διοριζομένων μελών τής 'Αρχής ot μή δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουσι τοιαύτην άμοιβήν οϊαν ήθελεν ορίσει τό Υπουργικόν Συμβούλιον. (5) Ή 'Αρχή λειτουργεί ανεξαρτήτως οίασδήποτε κενής έδρας τών μελών αυτής.

4 Λειτουργία. 4. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή!αρχή ι% Αρχής. άσκεΐ τάς κάτωθι λειτουργίας : (α) φέρει την εύθύνην τοο συντονισμού, διαχειρίσεως καΐ εκτελέσεως μέτρων ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής συμφώνως προς την άγροτικήν πολιτικήν της Κυβερνήσεως και συμβουλεύει ταύτην, είτε τη αιτήσει τής Κυβερνήσεως είτε αυτεπαγγέλτως, έπί της πολιτικής της σχετιζόμενης προς μεταρρύθμισιν αγροτικής κτημοσύνης (περιλαμβανομένων των μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής) καΐ πάντων τών συναφών θεμάτων" (β) διορίζει υπαλλήλους καΐ αντιπροσώπους ύπό τοιούτους Ορους οίους θά έκρινε πρέπον προς πραγμάτωσιν τών σκοπών τής 'Αρχής τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου' (γ) κέκτηται έξουσίαν δπως διακατέχη ώς Ιδιοκτήτης, πωλή, άνταλλάσση, ΰποθηκεύη καΐ έν γένει διαθέτη ΙδιοκτησΙαν πάσης φύσεως κινητής ή ακινήτου καΐ δπως κτάται είτε δι' αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή άλλως οίανδήποτε ΙδιοκτησΙαν διά τους σκοπούς οιουδήποτε μέτρου ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής : Νοείται δτι ουδεμία υποθήκη ή διάθεσις ακινήτου Ιδιοκτησίας δύναται νά γίνη άνευ εγκρίσεως του ΎπουργικοΟ Συμβουλίου' (δ) έν τή ασκήσει των λειτουργιών αυτής κέκτηται έξουσίαν δπως τή έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου συναπτή δάνεια καΐ προκαταβάλλη χρήματα' (ε) συναλλάττεται καΐ ενάγει ή ενάγεται u<o\apro0 Προέδρου αυτής'. " '" "[ ''*" " (στ) διαχειρίζεται τά είς αυτήν ύπό τής Κυβερνήσεως ή άλλως καταβαλλόμενα χρήματα έν σχέσει προς μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής καΐ τό έπί τή βάσει τοο παρόντος Νόμου ίδρυόμενον Ταμεΐον" (ζ) ζητεί και λαμβάνει πληροφορίας παρά τών οικείων κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών και όίασδήποτε διευκολύνσεις παρ' αυτών αΐτινες ήθελον άπαιτηθή διά τήν πραγμάτωσιν μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής' (η) καθορίζει την φύσιν, τόν σκοπόν, τό ϋψος καΐ τόν τρόπον διαθέσεως τών δαπανών αυτής έπί τή βάσει του παρόντος Νόμου" (θ) οίανδήποτε άλλην λειτουργίαν ήτις καθίσταται αναγκαία προς έπίτευξιν τών σκοπών τοο παρόντος Νόμου. (2) Ή 'Αρχή συμμορφουται προς τάς εκάστοτε έκδιδομένας προς αυτήν οδηγίας ύπό τοο ΎπουργικοΟ Συμβουλίου. 510 Ταμβΐον. 5. (1) Ή 'Αρχή καθιδρύει ταμεΐον (έν τώ παρόντι Νόμω καλούμενον «τό Ταμεΐον») έπί τω σκοπώ τής προαγωγής μέτρων ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής καΐ προς άσκησιν τών λειτουργιών τής "Αρχής έπί τή βάσει τοο παρόντος Νόμου. (2) Τά έσοδα τοο Ταμείου συνίστανται (α) έξ οίωνδήποτε ποσών άτινα ήθελον τή έγκρίσει τοο Υπουργικού Συμβουλίου είδικευθή έκ τών δημοσίων εσόδων προς τόν σκοπόν τούτον ή έκ προϊόντων δανείου συναφθέντος. τή έγκρίσει τόυ ΎπουργικοΟ Συμβουλίου, έπί τή βάσει τοο παρόντος Νόμου' (β) έξ οίωνδήποτε ποσών oftiva ήθελον είσπραχθή έκ τής πωλήσεως ή ενοικιάσεως κτημάτων τελούντων υπό τόν λεγχον τής "Αρχής"

5 511 (γ) έκ προστίμων επιβαλλομένων συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου' (δ) έξ οιωνδήποτε χορηγιών ή δωρεών. (3) Πληρωμαί έκ του Ταμείου γίνονται δια τους ακολούθους σκοπούς : (α) δι' άγοράν γαιών, δικαιωμάτων καΐ άλλης ιδιοκτησίας διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου' (β) διά την πληρωμήν τόκων έπί δανείων συναφθέντων ύπό της 'Αρχής (γ) διά τήν πληρωμήν μισθών και άλλων αμοιβών καΐ χορηγημάτων είς υπαλλήλους καί προσωπικόν της 'Αρχής' (δ) δι' έξοδα βελτιώσεως καί αναπτύξεως γαιών καί άλλης Ιδιοκτησίας τελούσης ύπό τόν έλεγχον τής Αρχής" (ε) διά δάνεια, προκαταβολάς καί πληρωμάς προς Συνεταιρισμούς. 6. Ή 'Αρχή προπαρασκευάζει ετησίως προβλέψεις τών εσόδων καί Ετήσιος δαπανών αυτής αΐτινες υποβάλλονται είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον προο πολοπρός έγκρισιν ουχί βραδύτερον του ενός μηνός πρό τής ενάρξεως έκά ν 10^στου έτους. Αϊ προβλέψεις αύται συμμορφοΰνται έφ' δσον είναι τούτο δυνατόν προς τάς απόψεις καί συστάσεις του 'Υπουργού Οικονομικών δσον άφορα τό ϋψος τών δαπανών καί τά προς έκτέλεσιν σχέδια. 7. (1) Ή "Αρχή τηρεί ακριβείς λογαριασμούς Λογαριασμό (α) τών εισπραχθέντων ή δαπανηθέντων ύπό τής 'Αρχής ποσών καί τών αντικειμένων δι* ά ή τοιαύτη εΐσπραξις ή δαπάνη ί * ' λαμβάνει χώραντ,ρ; >. (β) του ενεργητικού καί παθητικοο τής Αρχής άτινα προπαρασκευάζονται ώστε νά δεικνύωσι κεχωρισμένως τό πάγιον ή κεφαλαιουχικόν ένεργητικόν τής 'Αρχής καί τά δανεισθέντα ποσά ή τά οφειλόμενα έπί δανείων ή προκαταβολών. (2) Ή 'Αρχή υποβάλλει ευθύς μετά τήν λήξιν έκαστου έτους είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον έκθεσιν τής διαχειρίσεως τών υποθέσεων τής 'Αρχής κατά τό προηγούμενον έτος όμου.μετά Ισολογισμού* και εκθέσεως τών εσόδων καί δαπανών τής 'Αρχής δεόντως έξηλεγμένων ύπό τοΰ Γενικού Ελεγκτού. 8. Οιαδήποτε τέλη καί δικαιώματα καταβλητέα προς τό Κτηματο Τέλη,κ.λ.τ λογικόν καί Χωρομετρικόν Τμήμα δυ\άμει οιουδήποτε έν ίσχύϊ Νόμου έν σχέσει προς παν μέτρον ενοποιήσεως καί αναδιανομής έπί τή βάσει τοο παρόντος Νόμου καί οιαδήποτε τέλη χαρτοσήμου έν σχέσει προς οιανδήποτε συναλλαγήν άφορώσαν είς άκίνητον Ιδιοκτησίαν έπί τή βάσει του παρόντος Νόμου καταβάλλονται ύπό τής 'Αρχής, έπί τή υποβολή δέ σχετίκοο λογαριασμού ύπ' αυτής καταβάλλεται ύπό τής Κυβερνήσεως ίσον χρηματικό ν ποσόν είς τήν 'Αρχήν ώς τμήμα τής προς αυτήν κυβερνητικής χορηγίας. Μέρος Τρίτον. ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙ ΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ 9. Ένοποίησις καί 'Αναδιανομή αγροτικών κτημάτων δύναται νά Ενοποίησις έπιτευχθή διά μιας τών κάτωθι μεθόδων : καί Άνα (α) εκουσίως διά.συμφωνίας τών Ιδιοκτητών" διανομή. (β) άναγκαστικώς δι' αποφάσεως τής πλειοψηφίας τών Ιδιοκτητών' (γ) άναγκαστικώς διά κυβερνητικού διατάγματος.

6 ίνοποίησις και ΆναίΉανομή διό Μ>μψων(ας. καταρκτικι' ιτ.δρίασις i προσωρινή ι τροπή 512 ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΤΧ\Η;ΔΙΑ'^ΥΜΦΩΝΙΑΣ1 10. (1) 'Οσάκις δύο ή πλείονες Ιδιοκτηται συμφωνώσι ; καί. άναλαμβάνωσι τήν ένοποίησιν και αναδιανομών ωρισμένης Ιδιοκτησίας ανηκούσης είς αυτούς, ή συμφωνία αΰτη διατυπόυται εγγράφως καί υπογράφεται ύπό των ενδιαφερομένων Ιδιοκτήτων οΐτινες δι' έγγραφου αιτήσεως αυτών προς τόν Διευθυντήντοΰ Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων πληροφορούσιν αυτόν περί της γενομένης συμφωνίας καί έπισυ,νάπτουσι τήν γε\ομένην έγγραφον συμφωνίαν. ' ;^ν/ ; : ' ν: Γ (2) Ό Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας του 'Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, έάν ίκανοποιηθή δτι ή συμφωνία πληροί τους σκοπούς καί τάς διατάξεις του παρόντος Μόμου, υποβάλλει τήν συμφωνίαν μετά τών συστάσεων αυτού προς τήν "Αρχήν προς Ιγκρισιν. (3) Ή Αρχή εξετάζει τήν συμφωνίαν και τάς συστάσεις του Διευθυντού και έάν ίκανοποιηθή δτι αυτή πληροί τους σκοπούς καί τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου εγκρίνει, τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 37, ταύτην μετά ή άνευ τροποποιήσεων, ως θα έκρινε πρέπον : Νοείται δτι έάν ή περί ενοποιήσεως κάί αναδιανομής συμφωνία καλύπτη ίδιοκτησίαν έπιβεβαρημένην μέ.τήν πληρωμήν χρημάτων ή έπί της όποίάς υφίσταται δικαίωμα διόδου, προνόμιον, εξουσία, δουλεία ή άλλο δικαίωμα ή ωφέλημα έγγεγραμμένον ή κατακεχωρημένον είς τά βιβλία του Κτηματολογίου, ή 'Αρχή δέν εγκρίνει ταύτην έάν δέν ύποβληθή είς αύτή,ν ή έγγραφος συγκατάθεσις τοο προσώπου υπέρ οδ υφίσταται ή έπιβάρυνσις περί πληρωμής χρημάτων ή του Ιδιοκτήτου της 'ιδιοκτησίας υπέρ ής υφίσταται τό δικαίωμα διόδου, τό προνόμιον, ή εξουσία, ή δουλεία ή τό άλλο ωφέλημα ώς θά ήτο ή περίπτωσις. (4) 'Επί τη έγκρίσει συμφωνίας ύπό της 'Αρχής συμφώνως προς τό αμέσως προηγούμενον εδάφιον οί συμμετέχοντες είς τήν περί ενοποιήσεως καί αναδιανομής συμφωνίαν ίδιοκτήται δύνανται νά αίτήσωνται παρά της? Αρχής τήν έκδοσιν δανείου ή τήν παροχήν άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων έπί σκοπώ εκτελέσεως της συμφωνηθείσης ενοποιήσεως καί αναδιανομής καί ή Αρχή δύναται νά έκδώση τό αΐτηθέν δάνειον, ή νά παράσχη τάς πιστωτικάς διευκολύνσεις ύπό τοιούτους δρους οίους θά έκρινε πρέπον. (5) Συμφωνία γενομένη έπί τη βάσει καί συμφώνως τών διατάξεων του παρόντος άρθρου δέν θά έκτελήται κατά τρόπον παρεμποδίζοντα τήν σύστασιν Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως καί 'Αναδιανομής Άγρο τικών Κτημάτων έπί τη βάσει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου εις τήν περιοχήν του οποίου περιλαμβάνονται γαία ι ή μέρος αυτών καλυπτόμενοι ύπό συμφωνίας περί ενοποιήσεως καί αναδιανομής αγροτικού κτήματος. (6) Έπί τη έπιτεύξει συμφωνίας έπί τή βάσει του παρόντος άρθρου, αϊ διατάξεις του άρθρου 35 εφαρμόζονται, τηρουμένων τών αναλογιών, έπί πάσης Ιδιοκτησίας καλυπτόμενης ύπό τής συμφωνίας καί πάσης.έπ' αυτής επιβαρύνσεως, νοουμένου δτι δ Πρόεδρος τής 'Αρχής υποκαθιστά τόν έν τω άρθρω 35 άναφερόμενον Πρόεδρον τής "Επιτροπής. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣ Σ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΉ Δ Γ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 11. (1) Όσάκις ήθελε φανή είς τόν "Επαρχον δτι αριθμός δικαι ούχων ιδιοκτητών επιθυμεί τήν έφαρμογήν μέτρων ενοποιήσεως καί αναδιανομής έπί τής Ιδιοκτησίας αυτών καί καθίσταται επιθυμητή ή τοιαύτη ένοποίησις καί αναδιανομή, οδτος δύναται νά συγκάλεση προκαταρκτικήν συνεδρίασιν τών δικαιούχων Ιδιοκτητών τής περιοχής ένθα καθίσταται πιθανή ή ένοποίησις καί αναδιανομή.

7 513 (2) Έάν ή πλειοψηφία των παρόντων κατά την τχροκαταρκτικήν συνεδρίασιν εύνοή τήν λήψιν μέτρων ενοποιήσεως καϊ αναδιανομής οΰτοι προβαίνουσιν είς έκλογήν τριών δικαιούχων ιδιοκτητών, οΐτινες όμου μετά τών έν τω έδαφίω (1) τοο άρθρου 15 αναφερομένων δημοσίων υπαλλήλων θά άποτελέσωσιν έπιτροπήν ήτις θα είναι γνωστή ως προσωρινή επιτροπή της περιοχής. 12. (1 ) Ή' προσωρινή επιτροπή προβαίνει, ως οΐόν τε τάχιον, Κατάλογος εις καθορισμόν τής υπό ένοποίησιν καΐ άναδιανομήν περιοχής και ιδιοκτητών. λαμβάνει παρά του Επαρχιακού Κτηματολογίου κάτάλογον τών ονομάτων τών δικαιούχων Ιδιοκτητών τής επηρεαζόμενης περιοχής, τής εκτάσεως τοο κτήματος έκαστου τούτων και τής ολικής εγγεγραμμένης ή κατακεχωρημένης αξίας κατά τήν ήμερομηνίαν τής αιτήσεως καϊ δημοσιεύει τόν κάτάλογον και οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δύναται, εντός είκοσι καϊ μιας ήμερων άπό της δημοσιεύσεως του καταλόγου, νά ύποβάλη ένστασιν προς τόν Διευθυντή ν. μέσω τής προσωρινής επιτροπής, υποδεικνύων τους λόγους δι', ους οιαδήποτε Ιδιοκτησία έμφαινομένη εις τόν κάτάλογον ως ανήκουσα είς δικαιοοχον ίδιοκτήτην δέον νά θεωρηθή ώς μή ανήκουσα είς τόν δικαιοϋχον Ιδιοκτήτην και επίσης υποδεικνύων λόγους δι' ους τό δνομα αύτοο δέον νά συμπεριληφθή είς τόν κάτάλογον και έπί τη υποβολή τοιαύτης ενστάσεως, ό Διευθυντής διερευνά, ώς οτόν τε τάχιον, ταύτην και γνωστοποιεί τήν άπόφασιν αύτου είς τόν ένιστάμενον και δλους τους άλλους ενδιαφερομένους και δημοσιεύει τόν τυχόν τροποποιηθέντα κάτάλογον. Οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δστις ήθελε θεωρήσει δτι παραβλάπτεται έκ τής αποφάσεως δύναται, εντός είκοσι και μιας ήμερων άπό τής είς αυτόν κοινοποιήσεως αυτής, νά έφεσιβάλη ταύτην εις τό Δικαστήριον :' Νοείται δτι '.,...'.. (α)^ήν κ,αταχώρησις εφέσεως είς τό Δικαστήριον ώς ανωτέρω προνοείται δεν θά*κωλύη τήν σύγκλησιν τής πρώτης συνεδριάσεως τών δικαιούχων ιδιοκτητών ή οιανδήποτε άλλην ένέργειαν έπί τή βάσει του παρόντος Νόμου' " (β) οσάκις ήθελε γίνει έφεσις είς τό Δικαστήριον ώς ανωτέρω προνοείται, ό κατάλογος τών δικαιούχων ιδιοκτητών θάτροποποιήται συμφώνως προς τήν άπόφασιν του Δικαστηρίου έν τή κατ' φεσιν διαδικασία' (γ) θά είναι νό'μιμον δπως πληρωθή άποζημίωσις τοις μετρητοίς αντί τής παροχής Ιδιοκτησίας είς οιονδήποτε πρόσωπον δπερ ήθελεν άναγνωρισθή ύπό του Δικαστηρίου ώς δικαιούχος Ιδιοκτήτης. (2) Ό Διευθυντής τηρεί συνεχώς τόν έν τω έδαφίω (1) άναφερόμενον κάτάλογον ιδιοκτητών πλήρως, ένημερωμένον έν δψει τροποποιήσεων αί όποΐαι άναγκαιουσιν ώς έν τή παραγράφω (β) τής επιφυλάξεως του ρηθέντος εδαφίου καϊ μεταβιβάσεων Ιδιοκτησιών γενομένων, μετά τήν υπ* αύτου κατάρτισιν του καταλόγου, εκουσίως, αναγκαστικούς ή κατόπιν θανάτου Ιδιοκτήτου τινός. 13. (1) Μετά πάροδον δεκαπέντε ήμερων άπό τής δημοσιεύσεως Πρώτη συνετού καταλόγου ώς έτροποποιήθη ύπό του Διευθυντού, ό "Επαρχος δρίασιςτων συγκαλεί τήν πρώτην συνεδρίασιν τών δικαιούχων Ιδιοκτητών τών 1οιοκΤ π τ^! οποίων τά ονόματα εμφαίνονται είς τόν κάτάλογον. (2) Κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν οι δικαιούχοι ίδιοκτήται καλούνται δπως άποφασίσωσιν υπέρ ή κατά τής εφαρμογής οιουδήποτε μέτρου ενοποιήσεως καϊ αναδιανομής έπί τής Ιδιοκτησίας άύτών. Έάν φανή είς τόν Έπαρχον δτι ή πλειοψηφία τών δικαιούχων Ιδιοκτητών

8 Απόφασις ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής καΐ Συνεταιρισμός 'Ενοποιήσεως καΐ 'Αναδιανομής. ' Επιτροπή ' Ενοποιήσεως και'αναδιανομής 514 της επηρεαζόμενης περιοχής εύνοεΐ το μέτρον τούτο, οδτος συντάσσει έκθεσιν έπί τούτω υπογραφομένη ν ύφ' δλω ν των δικαιούχων Ιδιοκτητών οίτινες εύνοουσι τήν τοιαύτην ένέργείαν. 14. (1) 'Οσάκις κατά τήν πρώτην ταύτην συνεδρίασιν ή μεταγενεστέρως Λ τοιαύτη ίκθεσις υπογράφεται ύπό της πλειοψηφίας των δικαιούχων Ιδιοκτητών και οσάκις ol οϋτως υπογράφοντες δικαιούχοι Ιδιοκτήται κέκτηνται Ιδιοκτησίαν ήτις έν συνόλω ανταποκρίνεται προς πλέον του ήμίσεος της ολικής εγγεγραμμένης αξίας της επηρεαζόμενης περιοχής, θά τεκμαίρεται δτι ελήφθη άπόφασις ενοποιήσεως καί αναδιανομής καί δτι συνεστήθη Συνεταιρισμός 'Ενοποιήσεως καί Αναδιανομής (έν τοις εφεξής αναφερόμενος ώς «ό Συνεταιρισμός»). (2) Γνωστοποίησις επί τούτω δημοσιεύεται ύπό του Έπαρχου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. (3) Κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τών δικαιούχων Ιδιοκτητών ή καθ' οίανδήποτε μεταγένεστέραν συνεδρίασιν κληθεΐσαν προς έξέτασιν του* ενδεχομένου υΐοθετήσεως αποφάσεως ενοποιήσεως καί αναδιανομής δικαιούχος Ιδιοκτήτης δύναται δπως άντιπροσωπεύηται ύφ' δλας τάς απόψεις ύπό αντιπροσώπου άλλ' ουδείς αντιπρόσωπος δύναται νά άντιπροσωπεύη πλέον του ενός εικοστού του όλικοο αριθμού τών δικαιούχων ιδιοκτητών. (4) Ληφθείσα άπόφασις περί «ενοποιήσεως καί αναδιανομής δεσμεύει πάντας τους Ιδιοκτήτας εντός τής περιοχής ενοποιήσεως καί αναδιανομής καί δέν δύναται νά άνακληθή είμή κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου. (5) Μετά τήν λήψιν αποφάσεως περί ενοποιήσεως καί αναδιανομής πάντες ol εντός τής περιοχής ενοποιήσεως καί αναδιανομής δικαιοοχοι ίδιοκτήται καθίστανται μέλη του Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως καί 'Αναδιανομής. 15. (1) Πάντα τά μέτρα ενοποιήσεως καί αναδιανομής τελουσιν ύπό τόν λεγχον καί έπίβλεψιν τής Επιτροπής Ενοποιήσεως καί Α ναδιανομής (έν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς «ή Επιτροπή») πρόεδρος τής Οποίας είναι ό Διευθυντής τοο Τμήματος Γεωργίας, καί μέλη ό "Επαρχος, ό Διευθυντής, υπάλληλος του Τμήματος Γεωργίας υποδεικνυόμενος ύπό του 'Υπουργού, ό Διευθυντής του Τμήματος 'Αναπτύξεως Υδάτων καί τρεις δικαιούχοι ίδιοκτήται εκλεγόμενοι ώς προνοείται είς τό άρθρον 16. (2) Καθ* οιανδήποτε δεόντως συγκληθεΐσαν συνεδρίασιν τής 'Επιτροπής θεωρείται δτι υφίσταται απαρτία έάν είναι παρόντες ή πλειοψηφία τών μελών τής Επιτροπής εφόσον καί ό πρόεδρος ταύτης είναι παρών : Νοείται δτι έάν δέν υφίσταται απαρτία κατά τίνα συνεδρίασιν τότε συγκαλείται μεταγενέστερα συνεδρίασις εντός δεκαπενθημέρου έχουσα τήν αυτήν ήμερησίαν διάταξιν οπότε οσαδήποτε μέλη ήθελον παραστή λογίζεται δτι άποτελόυσιν άπαρτίαν. (3) Έάν αίρετόν μέλος τής Επιτροπής παύση νά εΐναι δικαιούχος ιδιοκτήτης ή έάν άνευ ευλόγου αιτίας Ικανοποιούσης τόν Πρόεδρον τής "Επιτροπής παραλείπη νά παραστή είς τρεις συνεχείς συνεδριάσεις τής Επιτροπής τότε παύει άπό τοο νά ετναι μέλος τής Ε πιτροπής. (4) Έν περιπτώσει κενωθείσης θέσεως αιρετού μέλους τής Επιτροπής αϋτη πληρούται δι' αναπληρωματικής εκλογής ύπό τών δικαιούχων ιδιοκτητών λαμδανούσης χώραν ώς προνοείται είς τό άρθρον 16. Ή θητεία του οϋτω εκλεγέντος μέλους θά εΐναι διά τήν μή έκπνεύσασαν περίοδον θητείας του αρχικού μέλους.

9 515. (5) Τόν Πρόεδρον άσθενοΰντα, απουσιάζοντα, ή άλλως κωλυόμενον άναπληροΐ ό Διευθυντής. 16. (1) Μετά τήν λήψιν αποφάσεως περί ενοποιήσεως καΐ άνα Εκλογή διανομής είτε κατά τήν συνεδρίασιν τήν συγκληθεΐσαν ως προνοείται αίρετών εις το εδάφιον (1) του άρθρου 13 είτε εις μεταγενεστέραν συνεδρία ί^πιτρο^ σιν συγκληθεΐσαν υπό τοο Έπαρχου οι δικαιούχοι ίδιοκτήται προβαίνουσα/ είς τήν έκλογήν τριών έξ αυτών ώς μελών της Επιτροπής Ενοποιήσεως καΐ Αναδιανομής. (2) "Εκαστος δικαιούχος Ιδιοκτήτης παρών ή άντιπροσωπευόμενος δι' αντιπροσώπου ώς προνοείται είς τό εδάφιον (3) του άρθρου 14 δικαιούται είς μίαν ψήφον. 17. (1).Ή 'Επιτροπή φέρει τήν εύθύνην της οργανώσεως και δια Εξουσίακαΐ χειρίσεως τών υποθέσεων του Συνεταιρισμού καί γενικώς προβαίνει καθήκοντα της είς τοιαύτην ένέργειαν ήτις καθίσταται αναγκαία διά τήν δέουσαν 'Επιτροπής έκτέλεσιν μέτρων ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής έν τη επηρεαζόμενη κα^ναδ7ό> ς περιοχή ώς προνοείται υπό του παρόντος Νόμου. νομής. (2) Ή 'Επιτροπή ενεργεί ώς αντιπρόσωπος της 'Αρχής έπί παντός ζητήματος άφορώντος είς τόν Συνεταιρισμόν και τά μέλη αύτου περιλαμβανομένων της αγοράς, ανταλλαγής, πωλήσεως, μισθώσεως, ύποθηκεύσεως, άνοπττύξεως καΐ διαχειρίσεως πάσης Ιδιοκτησίας έν τη επηρεαζόμενη περιοχή, της εκδόσεως δανείων είς μέλη καΐ της είσπράξεως τών δόσεων τών δανείων, άλλων οφειλών καί προστίμων παρά τών μελών. (3) Ή Επιτροπή είναι υπεύθυνος διά τάς διευθετήσεις προπαρασκευής τών καταλόγων τών δικαιούχων Ιδιοκτητών καί καλλιεργητών,* <3^τόζημιώσεις, σχέδια δρόμων, έξωραΐσμοο τοπίων κάι άλλων έργων αναπτύξεως καί διά πάν άλλο θέμα μέχρι καί συμπεριλαμβανομένης της προπαρασκευής σχεδίου ενοποιήσεως κάι αναδιανομής καί διά τήν έκτέλεσιν τοο τοιούτου σχεδίου καί οίασδήποτε άλλης ενεργείας προνοουμένης ύπό τοο παρόντος Νόμου. / (4) Ή 'Επιτροπή είς πάσας τάς μετά τών τρίτων σχέσεις αυτής ενεργεί διά του προέδρου αυτής. 18. 'Εφέσεις καθ' οιουδήποτε μέτρου ενοποιήσεως καί άναδιανο Εφέσεις, μής ή καθ* οίασδήποτε ενεργείας, πορίσματος ή αποφάσεως της Ε πιτροπής υποβάλλονται κατά τόν καθώρισμένον τρόπον προς τήν ^Αρχήν καί ακούονται ύπ' αυτής. Πας ενδιαφερόμενος μή Ικανοποιηθείς έκ της αποφάσεως της "Αρχής δύναται νά έφεσιβάλη είς τό Δι. καστήριον εντός τριάκοντα ήμερων άπό τής είς αυτόν κοινοποιήσεως τής τελικής αποφάσεως της 'Αρχής. 19. (1) Οιαδήποτε έκτίμησις έπί τή βάσει τοο παρόντος Νόμου 'Επιτροπή ενεργείται ύπό τής επιτροπής εκτιμήσεως συνισταμένης έκ τριών Ακτιμήσβως. ex officio μελών ήτοι ενός υπαλλήλου του Κτηματολογικού καί ΧωρομετρικοΟ Τμήματος υποδεικνυομένου ύπό τοο Διευθυντού, δστις θά είναι καί δ πρόεδρος τής επιτροπής, ενός υπαλλήλου του Γεωργικοί) Τμήμοπος υποδεικνυομένου ύπό του Διευθυντού του Τμήματος τούτου καί ενός υπαλλήλου τής επαρχιακής διοικήσεως υποδεικνυομένου'ύπό τοο Έπαρχου καί δύο αίρετών μελών, εκλεγομένων ύπό τών δικαιούχων Ιδιοκτητών, ή θητεία τών οποίων θά είναι διετής. (2) Ή εκλογή τών αίρετών μελών τής επιτροπής εκτιμήσεως λαμβάνει χώραν είς τήν έπί τούτω καλουμένην ύπό του Έπαρχου συνεδρίασιν τών δικαιούχων Ιδιοκτητών καί διά μυστικής ψηφοφορίας. Έν περιπτώσει κενωθείσης θέσεως αίρετου μέλους τής επιτροπής αυτή πληρούται δι* αναπληρωματικής εκλογής ύπό τών δικαιούχων

10 516 Ιδιοκτητών λαμβανούσης χώραν κατά τόν ανωτέρω τρόπον. Ή θητεία τοο οΰτω εκλεγέντος μέλους θά είναι δια την μή έκπνεύσασαν περίοδον θητείας τοο άρχικοο μέλους. (3) Τόν πρόεδρον άσθενοοντα, απουσιάζοντα ή άλλως κωλυόμενον άναπληροΐ ό έν τω έδαφίω (1) αναφερόμενος. υπάλληλος του ΓεωργικοΟ Τμήματος. (4) Μέλος της 'Επιτροπής αδικαιολογήτως απουσίασαν έκ τριών συνεχών συνεδριάσεων της επιτροπής παύει νά είναι μέλος ταύτης. (5) Καθ* οίο:νδήποτε δεόντως συγκληθεΐσαν συνεδρίασιν της επιτροπής απαρτία υφίσταται δταν εΐναι παροοσα ή πλειοψηφία των μελών τής επιτροπής συμπεριλαμβάνουσα απαραιτήτως τόν πρόεδρον ταύτης. Έάν δέν έπιτευχθή απαρτία κατά τίνα συνεδρίασα/ τότε συγκαλείται έτερα συνεδρίασις τής επιτροπής εντός δεκαπενθημέρου μέ' τήν αυτήν ήμερησίαν διάταξιν οπόταν οσαδήποτε μέλη ήθελον παραστή άποτελοοσιν άπαρτίαν. (6) At αποφάσεις τής επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. ι κ.ιμ.ιπε,ς 20. (1) Ή επιτροπή εκτιμήσεως ενεργεί τάς εκτιμήσεις πάσης Ιδιοκτησίας εντός τής περιοχής τής επιλεγόμενης υπό του Συνεταιρισμού καθ' ύπόδειξιν τής Επιτροπής. (2) Κατά τάς εκτιμήσεις ή επιτροπή εκτιμήσεως ακολουθεί κατά το δυνατόν κ α! τηρουμένων τών αναλογιών τ ά ς α ρ χ ά ς τάς προβλεπόμενος υπό του άρθρου 10 του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσει!:....ο 1962, ως Νόμου τοο (3) Μετά τήν συμπλήρωσιν τών εκτιμήσεων πάσης ιδιοκτησίας εντός τής επηρεαζόμενης περιοχής, ή επιτροπή εκτιμήσεως καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογον δεικνύοντα τήν έκτιμηθεΐσαν άξίαν έκαστης τοιαύτης ιδιοκτησίας, οίοσδήποτε δέ ενδιαφερόμενος έν οίςκδήποτε Ιδιοκτησία δύναται, εντός είκοσι και μιας ήμερων άπό τής δημοσιεύσεως του καταλόγου, νά ύποβάλη ήτιολογημένην έν στασιν προς τήν έπϊτροπήν εκτιμήσεως κατά τής γενομένης διά τήν ρηθεΐσαν Ίδιοκτησίαν εκτιμήσεως. ΈπΙ τή υποβολή τοιαύτης ενστάσεως ή επιτροπή εκτιμήσεως διερευνά, ώς οτόν τε τάχιον, ταύτην και γνωστοποιεί τήν άπόφασιν αυτής είς τόν ένιστάμενον καΐ δημοσιεύει τόν τυχόν τροποποιηθέντα κατάλογον. Οίοσδήποτε ενδιαφερόμενος δστις ήξελε θεωρήσει δτι παραβλάπτεται έκ τής αποφάσεως δύναται, εντός είκοσι καΐ μιας ήμερων άπό τής είς αυτόν γνωστοποιήσεως αυτής,, νά έφεσιδάλη ταύτην εις τό Δικαστήριον. 21. (1) Ή Επιτροπή λαμβάνει παρά μέν του Επαρχιακού Κτη ματολογίου σχέδιον δεικνΰον τάς προς ένοποίησιν καΐ άναδιανομήν Ιδιοκτησίας καΐ τόν έν τω έδαφίω (2) του άρθρου 12 άναφερόμενον ένημερωμένον κοπτάλογον τών ονομάτων τών Ιδιοκτητών και.τών εντός τής ενδιαφερόμενης περιοχής Ιδιοκτησιών αυτών, διακρινομένων δι' αναφοράς προς τήν τοποθεσίαν και τά χωρομετρικά σχέδια, παρά δέ τής επιτροπής εκτιμήσεως τόν τελικόν κατάλογον ό όποιος δεικνύει τήν έκτιμηθεΐσαν άξίαν έκαστης Ιδιοκτησίας έν τή επηρεαζόμενη περιοχή. λχέδ.ον. έκτίμηο.ς και κατάλογοι. (2) Μετά τήν λήψιν τών έν τω έδαφίω (1) αναφερομένων σχεδίου καϊ καταλόγων, ή 'Επιτροπή παρασκευάζει (α) κατάλογον περιέχοντα τό δνομα έκαστου Ιδιοκτήτου έν τή έπηρεζομένη περιοχή, τό σύνολον τής έν αύτη Ιδιοκτησίας αύτου καϊ τήν όλικήν αυτής άξίαν ώς καθωρίσθηέπί τή βά ' σει τοο ποίρόντος Νόμου'

11 517 (β) κατάλογον των καλλιεργητών έκαστης Ιδιοκτησίας έν τη επηρεαζόμενη περιοχή έάν δ καλλιεργητής δέν ει ναι συγχρόνως και Ο Ιδιοκτήτης" (γ) χάρτην προπαρασκευασθέντα έπί τή βάσει ιής συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον γενομένης έκτιμήσεω( και δεικνύοντα τήν έπηρεαζομένην περιοχήν ύποδιηρημένηι είς ευρείας κατηγορίας άξιας, μετ' ενδείξεως της σχετικής αξίας έκαστης κατηγορίας έναντι οίασδήποτε άλλης κατηγορίας έν τή επηρεαζόμενη περιοχή' (5) χάρτην δεικνύοντα τήν έπηρεαζομένην περιοχήν διηρημένην εις ουχί πλείονας των τριών ζωνών εκμεταλλεύσεως έξ ών οί ίδιοκτήται δύνανται νά λάβωσι τά κτήματα αυτών (ε) χάρτην εξωραϊσμού τοπίων. 22. (1) Δια τους σκοπούς του άρθρου 21 ή οίασδήποτε άλλης Εξουσία της ενεργείας της Επιτροπής έμπιπτούσης εντός των αρμοδιοτήτων αύ Επιτροπής τής, ό Πρόεδρος ταύτης ή οίοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος ΰπ' αύτοΰ δύναται δι' ειδοποιήσεως να απαίτηση δπως οίοσδήποτε Ιδιοκτήτης ή οιονδήποτε άλλο πρόσωπον ένδιαφερόμενον είς Ιδιοκτησίαν εντός τής επηρεαζόμενης περιοχής έμφανισθή ενώπιον αύτου είς ήμέραν, ώραν και τόπον καθωρισμένον έν τή ειδοποιήσει καί παράσχη πασαν πληροφορίαν έν σχέσει προς τήν ίδιοκτησίαν ήν δύναται νά παράσχη καί προσαγάγη πάντα τά ύπό τόν έλεγχον ή κατοχήν αύτου έγγραφα έν σχέσει προς ταύτην, νοουμένου 8τι ή τοιαύτη πληροφορία ή τά τοιαύτα έγγραφα απαιτούνται δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. (2) Έπί τω σκοπώ ασκήσεως τών είς αυτήν ανατιθεμένων αρμοδιοτήτων ή Επιτροπή ή παν πρόσωπον εξουσιοδοτημένο ν ύπ' αυτής κέκτηται έξουσίαν δπως είσέρχηται, καταμετρή, χωρομέτρη, διατρέχη ή άνασκάπτη διά σκοπούς εξετάσεως τοο εδάφους ή εκτιμήσεως οιανδήποτε ίδιοκτησίαν και τοποθετή έπ' αυτής τοιαύτα ορόσημα οτα θα έκρινε πρέπον : Νοείται δτι άνευ τής συγκαταθέσεως του ίδιοκτήτου ή του κατόχου ή Επιτροπή ή τό ύπ* αυτής έξουσιοδοτημένον πρόσωπον δέν θά είσέρχηται (α) εις οιανδήποτε κατοικίαν άνευ δεόντως ήτιολογημένου δι καστικου εντάλματος* (δ) είς οιανδήποτε οίκοδομήν άλλην ή κατοικίαν άνευ προηγουμένης οκταημέρου ειδοποιήσεως προς τούτο προς τον κάτοχον ταύτης' (γ) είς οιανδήποτε άλλην άκίνητον ίδιοκτησίαν άνευ ειδοποιήσεως, διδομένης προς τούτο προς τόν κάτοχον ταύτης τουλάχιστον πρό μιας ή μέρας. (3) Ευθύς ως τούτο ήθελε καταστή πρόσφορον μετά τήν τοιαύτη ν εΐσοδον ή 'Επιτροπή καταβάλλει άποζημίωσιν δι' οιονδήποτε προκληθεϊσαν ζημίαν καί έν περιπτώσει διαφωνίας ώς προς τό ποσόν ταύτης τοοτο καθορίζεται ύπό του Δικαστηρίου. (4) Πας δστις αρνείται ή παραλείπει νά έμφανισθή ή νά παράσχη πληροφορίαν ή προσαγάγη έγγραφα ώς έν τω έδάφίω (1) προνοείται ή όστις έσκεμμένως εμποδίζει παν πρόσωπον έν τή νομίμω έκτε ;' λέσει οιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας αύτου έπί τή βάσει τοο εδαφίου (2) διαπράττει αδίκημα καί υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντήκοντα λίρας. 23. Ή Επιτροπή, έάν νομίση τούτο πρέπον, καταβάλλει άποζη Αποζη μ ίωο,< μίωσιν είς καλλιεργητάς διά ζημίαν προκληθεγσαν είς σπαρτά?\ διάζημίαν οσάκις τά έργα παρεμποδίζωσι τήν χρήσιν Ιδιοκτησίας καί τό ποσόν βίςσιταρχά τής τοιαύτης αποζημιώσεως λογίζεται ώς μέρος τών δαπα\ώ\ τών κ λ π μέτρων ενοποιήσεως καί αναδιανομής.

12 Έπιθεώρησις έγγραφων ύπό των ενδιαφερομένων. Σχέδιον οδών, υδραγωγών, αύλάκων καΐ έργων αναπτύξεως. Σχέδιον ένοποι ήσεως καΐ αναδιανομής Πρώτος ΠΙναζ. 5ΙΘ 24. (1) Ή Επιτροπή δημοσιεύει γνωστοποίησιν περί τής παρασκευής των έν τφ έδαφίω (3) του άρθρου 21 αναφερομένων έγγραφων μεθ' όλων των αναγκαίων λεπτομερειών και περί του τόπου καΐ χρόνου τής επιθεωρήσεως αυτών. (2) Τά έν τω έδαφίω (1) αναφερόμενα έγγραφα δύνανται να έπιθεωρηθώσιν 6tt6 παντός ενδιαφερομένου εντός είκοσι καΐ μιας ήμερων από τής δημοσιεύσεως τής έν τφ έν λόγφ έδαφίω αναφερομένης γνωστοποιήσεως. (3) Πας ενδιαφερόμενος υποβάλλει οίονδήποτε παράπονον ή προβαίνει είς οιασδήποτε παραστάσεις εντός είκοσι καί μιας ήμερων άπό τής δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως τής αναφερομένης είς τό εδάφιον (1). (4) Μετά πάροδον είκοσι καΐ μιας ήμερων ώς αναφέρεται είς τό εδάφιον (3) ή Επιτροπή εξετάζει τά παράπονα ή παραστάσεις και προβαίνει είς οίασδηποτε τροποποιήσεις τών έγγραφων ήθελε κρίνει αναγκαίας και δημοσιεύει γνωστοποίησιν τών τοιούτων τροποποιήσεων δηλουσα δτι τά έγγραφα ώς έτροποποιήθησαν δύνανται νά έπιθεωρηθώσιν εντός δέκα πέντε ήμερων άπό της ημερομηνίας της γνωστοποιήσεως και οίονδήποτε παραβλαπτόμενον πρόσωπον δύναται εντός της περιόδου ταύτης νά έφεσιβάλη διά της Επιτροπής προς τήν Αρχήν. (5) Ή 'Αρχή εξετάζει τάς τοιαύτας εφέσεις και αποφασίζει έπί τούτων καΐ μετά τήν ένσωμάτωσιν της αποφάσεως της 'Αρχής είς τά έγγραφα ταύτα καθίστανται τελικά. 25. (1) "Οταν τά έν τω άρθρω 24 αναφερόμενα έγγραφα καταστώσι τελικά ή 'Επιτροπή προβαίνει είς τήν προπαρασκευή ν σχεδίου νέων οδών, υδραγωγών, αύλάκων, άλλων έργων και δουλειών, λαμβανομένων ύπ' δψιν τών παρουσών καΐ μελλουσών αναγκών προσπελάσεως, τών αρδευτικών, αποχετευτικών καΐ διαφυλάξεως του εδάφους έργων ή έκτέλεσις τών όποιων διεξήχθη ή θά διεξαχθη έπί τη βάσει της Ισχυούσης νομοθεσίας ώς καΐ της έν γένει αναπτύξεως της περιοχής. (2) Τό έν λόγφ σχέδιον σημειοΐ ωσαύτως τάς ύφισταμένας οδούς, υδραγωγούς, αϋλακας, τά έργα τά σχετιζόμενα μέ αύτάς καΐ τάς δουλείας αττινες δέον νά άποσβεσθώσιν. (3) "Αμα τω καταρτισμω τοο σχεδίου τούτο δημοσιεύεται κατά τόν καθωρισμένον τρόπον οπότε δύναται νά έπιθεωρηθή και ενστάσεις δύνανται νά ύποβληθώσι κατ' αύτοο μέσω της 'Επιτροπής είς τήν 'Αρχήν εντός είκοσι και μιας ήμερων ύπό της ημερομηνίας της τοιαύτης δημοσιεύσεως. (4) Μετά τήν λήξιν της προθεσμίας τών είκοσι και μιας ήμερων ή 'Επιτροπή υποβάλλει είς τήν 'Αρχήν τό σχέδιον όμοο μετά τών ύποβληθεισων ενστάσεων κατ' αύτοο καί τών έπί τούτων σχολίων της Επιτροπής καί ή 'Αρχή εγκρίνει τό σχέδιον μέ τοιαύτας τροποποιήσεις οίας ήθελε κρίνει αναγκαίας. (5) Μετά τήν έγκρισιν του σχεδίου ύπό της 'Αρχής ή Επιτροπή προβαίνει είς τήν κατασκευήν νέων οδών, υδραγωγών, αύλάκων καί άλλων έργων καί τήν σύστασιν δουλειών ώς απαιτείται ύπό του σχεδίου. 26. Μετά τήν έγκρισιν τοο είς τό προηγούμενον άρθρον αναφερομένου σχεδίου ώς είς τό άρθρον τοοτο προνοείται ή 'Επιτροπή προβαίνει είς τήν προπαρασκευήν σχεδίου «ενοποιήσεως καί αναδιανομής διά τήν έπηρεαζομένην περιοχήν καί τό σχέδιον τούτο δέον κατά τό δυνατόν νά συμμορφοοται προς τάς έν τω Πρώτω Πίνακι έκτι θεμένας αρχάς.

13 519 $7. 'Επί τη έγκρίσει του είς το άρθρον 25 αναφερομένου σχεδίου "Αναδιανομή ώς έν τω" άρθρω τούτω προνοείται αϊ εντός της περιοχής ένοποιή Ιδιοκτησίας. σεως καΐ αναδιανομής έμπίπτουσαι ίδιοκτησίαι αναδιανέμονται συμφώνως προς τάς διατάξεις του Δευτέρου Πίνακος. ^ύτ^ρος 28. (1) Πας όστις θεωρεί δτι υφίσταται ζημίαν ή άπώλειαν συ Μισθώσεις νεπεία οιασδήποτε ενεργείας τής Επιτροπής επί τη βάσει τοο άρθρου «αΐάποζη 26 διά τής τροποποιήσεως, μεταβιβάσεως ή ακυρώσεως υφισταμένης ^ιωσει <; μισθώσεως, δύναται νά ύποβάλη διά τής 'Επιτροπής προς τήν 'Αρχήν άπαίτησιν καΐ ή 'Αρχή αποφασίζει επί ταύτης. (2) 'Οσάκις άποφασισθήή πληρωμή αποζημιώσεως αϋτη θά πληρώ νηται αμέσως ύπό τής Επιτροπής καΐ θά είσπράττηται αϋτη παρ' οιουδήποτε προσώπου όπερ άντλει δφελος έκ τής τροποποιήσεως, μεταβιβάσεως ή ακυρώσεως υφισταμένης μισθώσεως νοουμένου δτι οσάκις ή Επιτροπή αδυνατεί νά άποφασίση έάν ώρισμένον πρόσωπον άντλή δφελος έκ τών νέων διευθετήσεων ώς προς τάς μισθώσεις, όλόκληρον τό ποσόν τής αποζημιώσεως ή τό ύπόλοιπον ταύτης θά θεωρήται ώς μέρος τών δαπανών τών μέτρων ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής. 29. (1) Ή 'Επιτροπή προβαίνει είς έξακρίβωσιν και έξέτασιν τών Έπιβαρύν επιβαρύνσεων έπί Ιδιοκτησίας εντός τής επηρεαζόμενης περιοχής σεις, κλπ. καΐ συμβουλεύει τους Ιδιοκτήτας έπί τών μέσων απαλλαγής αυτών από τών επιβαρύνσεων τούτων. Κατά τήν προπαρασκευήν του σχεδίου ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής ή Επιτροπή κέκτηται έξουσίαν δπως προβλέπη έν αΰτφ τήν μεταβίβασιν επιβαρύνσεων έπί τών κτημάτων ή τροποποίησιν τούτων ή και έν ανάγκη άπόσβεσιν τούτων ύπό τόν δρον δτι έν τοιαύτη περιπτώσει θά καταβάλληται άποζημίωσις. (2) Πάσα πρόβλεψις μεταβιβάσεως, τροποποιήσεως ή αποσβέσεως υφισταμένης επιβαρύνσεως καΐ πάσα τυχόν προβλεπομένη άποζημίωσις δημοσιεύεται κατά τόν καθοριζόμενον τρόπον όμοο μετά του σχεδίου ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής. <Λ (3) Κρ:τά πάσης μεταβιβάσεως, τροποποιήσεως ή αποσβέσεως ύφιστάμένης επιβαρύνσεως ^προβλέψεως περί τής καταβλητέας αποζημιώσεως χωρεί έφεσις προς τήν 'Αρχήν διά τής Επιτροπής καταχωρουμένη εντός είκοσι καΐ μιας ήμερων άπό τής είς τό προηγούμενον εδάφιον προνοουμένης δημοσιεύσεως. (4) Αί αποφάσεις τής Αρχής εΐναι τελικαΐ και δύνανται νά προσβληθώσιν ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου. (5) Όσάκις έκδοθη άπόφασις έπί βλων τών έκκρεμουσών εφέσεων ή έάν δέν έγινοη/ εφέσεις μετά πάροβον είκοσι καΐ μιας ήμερων άπό τής δημοσιεύσεως τής προνοουμένης είς τό εδάφιον (2) ή 'Επιτροπή γνωστοποιεί είς τόν Διευθυντήν τάς μεταβιβάσεις, τροποποιήσεις και αποσβέσεις επιβαρύνσεων έπί Ιδιοκτησίας έν τή επηρεαζόμενη περιοχή και ή γνωστοποίησις παρέχει έξουσίαν είς τόν Διευθυντήν όπως προβή είς τάς σχετικάς τροποποιήσεις τών αρχείων αύτοο : Νοείται βτι ό Διευθυντής έν τή τροποποιήσει τών αρχείων αύτοο δύναται νά έκδώση αντί μιας πλείονας έγγραφάς έν σχέσει προς τάς θιγομένας Ιδιοκτησίας έφ' δσον έκαστη τούτων θά έπιβαρυνθή μέ σχετικάς επιβαρύνσεις : Νοείται περαιτέρω δτι έπί τη έκδόσει πλειόνων έγγραφων αντί μιας, συμφώνως προς τήν προηγουμένην έπιφύλαξιν, τό υπέρ οο αδται έξεδόθησαν πρόσωπον οέν δικαιούται δπως ιτροφή είς έκουσίαν qo* ναλλαγήν έν σχέσει προς μίαν τφν έγγραφφν τούτων καΐ έπί «cf άποσβέσει τών τοιούτων επιβαρύνσεων ο Διευθυντής κέκτηται έξουσίαν

14 520 βπως προβή είς ένοποίησιν τών τοιούτων έγγραφων άκυρων τάς 6φισταμένας χωριστάς τοιαύτας καΐ εκδίδων ένιαίαν έγγραφων αντί τούτων.. (6) Παν δικαίωμα διόδου, προνόμιον, εξουσία, δουλεία ή οίονδήποτε άλλο δικαίωμα ή δφελος έν σχέσει προς οδούς, αολακας καΐ υδραγωγούς δπερ άποσβέννυται, θά άποσβέννυται όμοο μετά των οδών, αύλάκων καΐ υδραγωγών. ' Αντιπροσωπεία απόντων, κ.λ."π. 30. 'Οσάκις γίνονται παραστάσεις 8τί πρόσωπον ένδιαφερόμενον είς Ιδιοκτησίαν ήτις ένοποιήθη καΐ άναδιενεμήθη ή πρόκειται νά ένοποιήθη καΐ άναδιανεμηθη συμφώνως προς τάς διατάξεις τοο παρόντος Νόμου, λόγω απουσίας αύτοο έκ Κύπρου ή λόγω τόο δτι τελεί ύπό ανικανότητα, είναι ένδεχόμενον νά εύρεθή είς μειονεκτικήν θέσιν δσον άφορα* τήν άσκησα/ τών δικαιωμάτων, καθηκόντων ή υποχρεώσεων αύτοο ώς ενδιαφερομένου έπί τη βάσει τών διατάξεων τοο παρόντος Νόμου, τό Δικαστήριον τη αίτήσει τοο Προέδρου τής Επιτροπής ή καί αυτεπαγγέλτως, διατάσσει δπως τό πρόσωπον τοοτο άντιπροσωπευθή καί δίδει τοιαύτας οδηγίας αΐτινες θά διασφαλίσωσι τήν πρέπουσαν καί δικαίαν άσκησιν τών δικαιωμάτων καί καθηκόντων αύτοο. Αναγκαστική 31. Πασαι αϊ γαΐαι έν τη επηρεαζόμενη περιοχή αί άνήκουσαι είς άπαλλοτρίωσις ν πρόσωπον αΐτινες έν συνόλω είναι όλιγώτεραι τών περιοχών τών ιδιοκτησίας. διαγραφομένων ύπό τοο άρθρου 27(1) (β) καί (γ) του περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή καί Έκτίμησις) Νόμου, Κεφ τοο 1960 ώς θά ήτο ή περίπτωσις, καί τά δένδρα καί τό ϋδωρ τά ανήκοντα 78 του του είς πρόσωπα άτινα δέν κέκτηνται γαΐαν δύνανται νά άπαλλοτριωθώσιν άναγκαστικώς ύπό της 'Αρχής, συμφώνως προς τάς διατάξεις του 15το περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962, προς χρησιμοποίήσιν διά σκοπούς τών μέτρων ενοποιήσεως καί αναδιανομής. ΔημοσΙευσις τοο σχεδίου ενοποιήσεως καί αναδιανομής. Οροθέτησις των ένοποιηθέντων καί άναδιανεμηθέντων κτημάτων καί έγγραφη 32. (1) Τό σχέδιον ενοποιήσεως και αναδιανομής άμα τη συμπληρώσει αύτου δημοσιεύεται κατά τόν καθωρισμένον τρόπον καί δύναται νά έπιθεωρηθη ύφ* όλων τών ενδιαφερομένων μερών διά περίοδον είκοσι καί μιας ήμερων άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. (2) Ενστάσεις καί παραστάσεις έν σχέσει προς τοοτο υποβάλλονται είς τήν Έπιτροπήν εντός τής προρρηθείσης περιόδου τών είκοσι καί μιας ήμερων. (3) Άφου ή άνω ρηθείσα προθεσμία τών είκοσι καί μιας ήμερων έκπνεύση ή Επιτροπή εξετάζει τάς υποβληθείσας ύπό τών ενδιαφερομένων ενστάσεις καί παραστάσεις καί προβαίνει είς τοιαύτας τροποποιήσεις του σχεδίου οίας θά ένόμιζεν αναγκαίας καί δημοσιεύει κατά τόν καθωρισμένον τρόπον τάς απόψεις αυτής. 33. Τό τελικόν σχέδιον ενοποιήσεως καί αναδιανομής κατατίθεται παρά τω Διευθυντή δστις προβαίνει είς τήν έπί τόπου όροθέτησιν τών κτημάτων καί εγγράφει ταύτα έν τοϊς άρχείοις αύτόο. Κτήοις κατοχής. 34. Τήν κατοχήν τών νέων τεμαχίων κτώνται τά ενδιαφερόμενα μέρη είς ήμερομηνίαν καθοριζομένην ύπό τής Επιτροπής έν συνεννοηθεί μετά τοο Διευθυντού. Τά ενδιαφερόμενα μέρη είδοποιοονται τουλάχιστον να μήνα πρό τής έν λόγω ημερομηνίας.

15 Κατά τό μεσολαβούν χρονικόν διάστημα μεταξύ της λήψεως Συναλλαγή αποφάσεως ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής καΐ τής κτήσεως ττΐς κα JJ"* Τ* 1 * λ^ψιν τοχής των νέων τεμαχίων ουδεμία συναλλαγή αψορώσα είς οίανδή ^ta^*" ποτέ ίδιοκτησίαν ή τροποποίησις επιβαρύνσεως επί Ιδιοκτησίας συμ συμφωνίας, περιλαμβανομένης είς τήν έπηρεαζομένην περιοχήν επιτρέπεται άνευ της έγγραφου συγκαταθέσεως ή εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Επιτροπής. Νοείται δτι αϊ ανωτέρω διατάξεις δέν άφορώσιν είς άναγκαστικάς πωλήσεις επί τη βάσει των διατάξεων του περί Πωλήσεως Ενυπόθηκου 'Ιδιοκτησίας Νόμου ή τοο περί Μεταβιβάσεως καΐ Ύποθηκεύ κεφ σεως 'Ακινήτων Νόμου του 1965, 6ταν οΰτος τεθή έν ίσχύΐ, ή πω 9 τοϋ λήσεις είς έκτέλεσιν αποφάσεων επί τη βάσει των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας^ Νόμου : Κε< Ρ 6 Νοείται περαιτέρω δτι κατόπιν οίασδήποτε τοιαύτης πωλήσεως, είτε έκουσίας είτε αναγκαστικής, ή 'Αρχή κέκτηται δικαίωμα, άσκούμενον εντός τής καθορισμένης προθεσμίας καΐ κατά τόν καθωρισμένον τρόπον, άγορας οίουδήποτε κτήματος κατά πρότίμησιν οίουδήποτε άλλου προσώπου. 36. Όσάκις ή πραγμάτωσις σχεδίου ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής 'Αναγκαστική χρήζει τήν έκτέλεσιν έργων έκτος τής επηρεαζόμενης περιοχής ή άπαλλοτρίωσις 'Αρχή κέκτηται έξουσίαν, έν απουσία φιλικού διακανονισμού, αναγ ιδιοκτησίας καστικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίας συμφώνως προς τάς διατά κ^ςν.^ς έπη. ξεις τοό περί Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου τοο 1962, ήτις ρεαζομένης θά έχρειάζετο δια τήν έκτέλεσιν των τοιούτων έργων. περιοχής. 15 τοϋ (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 38, ή Επιτροπή Εκτέλεσις προβαίνει είς τήν έκτέλεσιν τοο ύπό τής 'Αρχής εγκριθέντος, ώς έν σχεδίου οδών. τω άρθρω 25, σχεδίου διά τής κατασκευής νέων οδών, υδραγωγών, υ δραγωγων, αύλάκων καΐ άλλων έργων και τής συστάσεως δουλειών, ώς άπαι Ρ γ ωνανο: τεϊται ύπό τοο σχεδίου. πτύξεως. (2) Τή αίτήσει τής 'Επιτροπής, ό Διευθυντής δύναται κατά νόμον νά προβή είς πάσαν ένέργειαν προς ένημέρωσιν ή τροποποίησιν των κτηματολογικών βιβλίων καΐ αρχείων, σχεδίων, πιστοποιητικών έγγραφης καΐ άλλων έγγραφων ή όπόία απαιτείται συνεπεία τής έν τω έδαφίω (1) αναφερομένης εκτελέσεως του σχεδίου καί, έάν τοιαύτη εΐναι ή περίπτωσις, προς κατάργησιν υφισταμένων δδών, υδραγωγών, αύλάκων ή έργων καί τήν άπόσβεσιν υφισταμένων δουλειών. 38. Ουδέν τών έν τώ άρθρω 37 διαλαμβανομένων επενεργεί ώστε νά μή άπαιτήται ή έκ τών προτέρων λήψις, κατόπιν αίτήσεως, πάσης αδείας, εγκρίσεως ή πιστοποιητικοο απαιτουμένων δυνάμει οίουδήποτε εκάστοτε έν Ισχύΐ νόμου, είδικώς δέ καί άνευ περιορισμού τής γενικότητος τών προαναφερθέντων (α) πάσης αδείας, εγκρίσεως ή πιστοποιητικοο περί τών οποίων γίνεται ή δυνατόν νά γένηται πρόνοια έν τφ περί Ρυθμίσεως "Οδών καί ΟΙκοδομών Νόμω ή οίωδήποτε Νόμω τροποποιοοντι τοοτον, ή έν τυχόν ψηφισθησομένω περί Πολεοδομίας Νόμω, ή έν οίοισδήποτε δυνάμει παντός τών προαναφερθέντων Νόμων Κανονισμοΐς : Νοείται δτι ουδέν ύφ* οίουδήποτε τοιούτου Νόμου ή Κανονισμού προνοούμενον τέλος ή δικαίωμα επιβάλλεται ή είσπράττεται διά τήν χορήγησιν ή έκδοσιν πάσης τοιαύτης αδείας, εγκρίσεως ή πιστοποιητικοο' "Εγκρισις δημιουργίας ή καταργήσεως οδών. Κεφ τοϋ το τοϋ τοϋ τοϋ 1969.

16 rtf(p 224 i τοϋ I τοο τοο τοΰ 1968 Διάρκεια Συνεταιρι ομοϋ ' Ενοιιοιή >εως και Ά να διανομής. Δικαστική διαδικασία. Τέλη. θεσμοί. 522 (β) της υπό της πρώτης επιφυλάξεως του άρθρου 18 τοο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή καΐ Έκτίμησις) Νόμου προνοουμένης εγκρίσεως τοο ΎπουργικοΟ Συμβουλίου δι* άνταλλαγήν ή άποξένωσιν τμήματος δημοσίας όδου είς περιπτώσεις καθ' ας το σχέδιον προβλέπει τήν κατάργησιν υφισταμένων οδών. 39. Συνεταιρισμός Ενοποιήσεως και Ά\αδιανομής και ή 'Επιτροπή αύτου υφίστανται έφ' δσον ή 'Αρχή είναι της γνώμης δτι έξακολουθοΰσι νά έπιτελώσι χρήσιμον λειτουργίαν. 40. (1) Πάσα αγωγή ή άλλη δικαστική διαδικασία ύπό ή κατά Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως και 'Αναδιανομής εγείρεται ή φέρεται ύπό ή κατά του Προέδρου της 'Επιτροπής. (2) Πάσα αγωγή ή, άλλη δικαστική διαδικασία ύπό ή κατά της 'Επιτροπής εγείρεται ή φέρεται ύπό ή κατά του Ταμίου τής Επιτροπής. 41. Οι εντός τής περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής δικαιούχοι ίδιοκτήται υποχρεούνται είς τήν καταβολήν τελών επιβαλλομένων ύπό θεσμών εκδιδομένων δυνάμει του άρθρου (ί) Ή Επιτροπή εκδίδει θεσμούς διά πραγμάτωσιν των σκοπών δι' ους ή 'Επιτροπή συνεστήθη επί τη βάσει των διατάξεων τοο παρόντος Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένους ώς «ol θεσμοί»). (2) ΕΙδικώς και άνευ επηρεασμού τής γενικότητος τής διά του εδαφίου (1) χορηγούμενης εξουσίας οι θεσμοί δύνανται (α) νά προνοήσωσι περί του διορισμού Ταμίου καΐ άλλων υπαλλήλων οΐτινες θά έχρειάζοντο καΐ διά τά καθήκοντα καΐ τήν άνταμοιβήν αύτων' (β) νά καθορίσωσι τό άνώτερον δριον των τελών τών επιβαλλομένων είς τους δικαιούχους Ιδιοκτήτας καΐ πληρωτέων ύπ' αυτών δυνάμει του άρθρου 41, ώς τελικώς ήθελον καθορισθή επί τη βάσει του παρόντςς Νόμου έν σχέσει προς τήν έφαρμογήν μέτρων ενοποιήσεως^ κάι άναδιφ>ομη<ςνδιά τα όποια Ιχει γίνει πρόβλεψις είς τόν ύπό τής Άρχης εγκριθέντα προϋπολογισμόν : Νοείται δτι έν τώ καθορισμώ τών πληρωτέων τελών δέον νά λαμβάνηται ύπ* δψιν τό όφελος δπερ έκαστος δικαιοοχος Ιδιοκτήτης απολαύει ή δυνατόν νά άπολαύη έκ μέτρου ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής' (γ) νά καθορίσωσι τόν τρόπον καΐ τήν ήμερομηνίαν επιβολής καΐ καταβολής τών τελών' (δ) νά καθορίσωσι τήν ήμεροιιηνίαν υποβολής τοο προϋπολο. γισμοο της Επιτροπής προς 8γκρισιν' (ε) νά προβλέψωσι περί τής μεθόδου τή\ υποβολής ενστάσεων καΐ τών θεμάτων έφ* ών ενστάσεις δύνανται νά ύποβληθώσι. (3) "Αμα τή καταρτίσει τών θεσμών απογράφονται οδτοι ύπό τοο Προέδρου τής Επιτροπής και τοίχοκολλώνται είς περίοπτονμέρος ή μέρη εντός τοϋ επηρεαζόμενου χωρίου ή* χωρίων. (4) Εντός ενός μηνός άπό τής τοιαύτης τοιχοκολλήσεως οίοσδήποτε ένιστάμενος καθ* οιωνδήποτε θεσμών δύναται νά αΐτήσητοα παρά της 'Αρχής τροποποίησιν καΐ διόρθωσιν τούτων. Δικαίωμα ενστάσεως περιορίζεται μόνον κατά μέτρου ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής ή τών επιβληθέντων τελών επί δικαιούχου Ιδιοκτήτου. (5) "Η Αρχή εξετάζει έκάστην ί νστασιν καΐ αποφασίζει έπ* αυτής.

17 523 (6) 'Εάν ώς αποτέλεσμα της αποφάσεως της Αρχής καθίσταται αναγκαία ή τροποποίησις καΐ διόρθωσις των θεσμών, ή Αρχή προβαίνει είς τήν άμεσον τροποποίησιν καΐ διόρθωσιν τούτων καθ* δν τρόπον ήθελε κρίνει πρέπον καΐ προβαίνει είς τοιαύτην άναπροσαρμογήν των θεσμών οΐαν ή τοιαύτη τροποποίησις καΐ διόρθωσις θά καθίστα άναγκαίαν καΐ τήν οποίαν ή "Αρχή ύπό τάς περιστάσεις θά έθεώρει ώς δικαίαν καΐ πρέπουσαν. (7) Μετά τήν έξέτασιν των ενστάσεων καΐ τάς επί τούτων αποφάσεις, ol θεσμοί υποβάλλονται είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον προς ί γκρισιν, έάν δέ έγκριθώσιν όπ* αύτοο δημοσιεύονται είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας καΐ επί τη τοιαύτη δημοσιεύσει καθίστανται δεσμευτικοί έν σχέσει προς τό περιεχόμενον αυτών. (8) Οι θεσμοί υπόκεινται είς τροποποίησιν ύπό τής 'Επιτροπής καΐ ή ύπό του παρόντος Νόμου προνοουμένη διαδικασία διά τήν Ικδοσιν τούτων, καΐ αϊ διατάξεις έν σχέσει προς ενστάσεις κατά τών αρχικών θεσμών θά τηρώνται έν πασιν δσον άφορα είς τάς τοιαύτας τροποποιήσεις. 43. (1) Έφ' δσον μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής είναι προς Δημοσιονομιδφελος τής εθνικής οίκονομίας διά ταύτα αϊ κάτωθι δαπάναι βαρύ και διατάξεις νουσι τήν Δημοκρατίαν, νοουμένου δτι τά συνεπαγόμενα τάς τοιαύτας δαπανάς μέτρα ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής άνεφέροντο είς τον δυνάμει του άρθρου 6 υποβληθέντα και εγκριθέντα προϋπολογισμόν τής 'Αρχής : (α) αί δαπάναι διοικήσεως καΐ διαχειρίσεως τής Αρχής, τών 'Επιτροπών, τών επιτροπών εκτιμήσεως και τών Συνεταιρισμών Ενοποιήσεως και Αναδιανομής" (β) αί δαπάναι τών δημοσίων υπαλλήλων τών έκτελούντων καθήκοντα έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου' (γ) αϊ δαπάναι εκτιμητών, χωρομετρών και άλλων προσώπων απασχολουμένων ύπό τής Επιτροπής προς προπαρασκευήν του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής" (δ) αϊ δαπάναι όροθετήσεως τών νέων ένοποιηθέντων τεμαχίων* (ε) τά έν τω άρθρω 8 αναφερόμενα τέλη και δικαιώματα. (2) Ή Κυδέρνησις τής Δημοκρατίας δύναται νά συνεισφέρω διά (α) τήν καταβλητέαν άποζημίωσιν προς άπόσδεσιν δικαιωμάτων, προνομίων καΐ άλλης Ιδιοκτησίας ήτις δέν δύναται νά μεταβιβασθή' (β) καταβλητέαν άποζημίωσιν έν σχέσει προς μισθώσεις ώς προνοείται ύπό του άρθρου 28(2), νοουμένου δτι τά συνεπαγόμενα τάς τοιαύτας αποζημιώσεις μέτρα ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής άνεφέροντο είς τον δυνάμει του άρθρου 6 υποβληθέντα και εγκριθέντα προϋπολόγισμόν τής "Αρχής. (3) Αί δαπάναι άναφορικώς προς άλλα Ιργα σχετιζόμενα μέ μέτρα ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής επιβαρύνονται ώς ακολούθως : (α) διά τήν κατασκευήν νέων αρδευτικών, διατηρήσεως του εδάφους και αποχετευτικών Μργων άτινα εκτελούνται έπΐ τη βάσει ισχυούσης νομοθεσίας ή διοικητικών διευθετήσεων. οί επηρεαζόμενοι δικαιούχοι ίδιοκτήται λαμβάνουσι τήν συ. νήθη διά τοιαύτα ργα χορηγουμένην ύπό της Κυβερνήσεως έπιχορήγησιν*

18 524 (β) 6Γ οιαδήποτε άλλα έργα βελτιώσεως έκτελούμενα ύιτό της 'Επιτροπής δια δημοσίους ή ιδιωτικούς σκοπούς θά βαρύνονται οί ιδιοκτήται κατ' άναλογίαν της άξιας των μετά ιήν έν'χιοίησιν και άναδιανομήν κτημάτων αυτών ή κατ' άνα λογίαν του οφέλους δπερ θά απολαύσουν έκ τούτων άλλ* ή Αρχή δύναται \ά έπιχορηγή οιονδήποτε τοιούτον ργον θά έ νόμιζε πρέπον' (γ) διά γαίαν. ήτις προορίζεται δπως χρησιμοποιηθώ διά κατασκευήν οδών, αρδευτικών ή διατηρήσεως του εδάφους έργων ή δι' άλλους δημοσίους σκοπούς καταβάλλεται άποζημίωσις τοις μετρητοίς άλλα θά άφαιρήται ή έκτασις ταύτης έκ της εκτάσεως του παραχωρουμένου είς τόν ίδιοκτήτην μετά τήν ένοποίησιν και άναδιανομήν κτήματος νοουμένου δτι ή ούτω αφαιρούμενη έκτασις δέν θά ύπερβαίνη τά πέντε τοις εκατόν της αξίας τοο κτήματος προ της ενοποιήσεως και αναδιανομής' (δ) άποζημίωσις διά κτηθεΐσαν Ίδιοκτησίαν είτε εκουσίως εϊτε άναγκαστικώς κατά τόν περιορισμόν καΐ έξάλειψιν μικρών κτημάτων ή δι' άλλους σκοπούς καταβάλλεται τοΐς μετρητοίς ύπό της Αρχής διά της 'Επιτροπής. (4) Ή έν τη παραγράφω (δ) του* εδαφίου (3) αναφερομένη δαπάνη λόγω αποζημιώσεως διά κτηθεΐσαν ίδιοκτησίαν εισπράττεται διά δόσεων παρά τών ιδιοκτητών είς τους οποίους ή έν λόγω Ιδιοκτησία θέλει παραχωρηθή κατά τήν έκτέλεσιν τών μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής, επιβαρύνεται δέ τόκος μή υπερβαίνων τα επτά τοΐς εκατόν, ώς ήθελε καθορισθή ύπό της 'Αρχής. Ή αυτή μέθοδος εισπράξεως ακολουθείται έν περιπτώσει κυβερνητικής γης διατεθείσης είς τήν 'Αρχήν και παραχωρηθείσης ύπ* αυτής είς Ιδιοκτήτας κατά τήν έκτέλεσιν τών μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής. 'Ψ* >»^ 45. (1) Ή 'Επιτροπή προπαρασκευάζει ουχί βραδύτερον τών τρι ών μηνών πρό της ενάρξεως έκαστου έτους προβλέψεις δαπανών καΐ εσόδων και υποβάλλει ταύτας εις τήν 'Αρχήν προς έγκρισιν. Είσπραξη τελων. 53τοθΐ963. Προβλέψεις δαπανώνκαί εσόδων. Έξουοία ιρό<. isavri.i t.6v 44. (1) Έάν τά ύπό τών θεσμών οριζόμενα τέλη δέν καταβληθώ σι κατά τήν ύπό τών θεσμών προνοουμένην ήμερομηνίαν τό ποσόν τούτων θά αύξάνηται κατά δέκα τοΐς εκατόν και τό άρχικόν ποσόν τών τελών όμοΰ μετά τής τοιαύτης αυξήσεως θά είσπράττηται κατά τόν αυτόν τρόπον ώς και οί φόροι έπί τη βάσει τών διατάξεων τοο πε ρί Εισπράξεως τών Φόρων Νόμου του (2) Πάν ποσόν είσπραττόμενον ώς έν τω έδαφίω (1) προνοείται θά καταβάλληται είς τόν Ταμίαν τής 'Επιτροπής προς τόν όποιον τά τέλη ήσαν πληρωτέα. (2) Μετά τήν έγκρισιν τούτων ύπό της 'Αρχής οδτοι άποτελοον τόν προϋπολογισμών τής 'Επιτροπής και ουδεμία πληρωμή έκ τών πόρων της 'Επιτροπής θά γίνηται έκτος έάν πρόκειται περί δαπάνης προνοουμένης έν τω προϋπολογισμό) Ή Επιτροπή ΐ\α δυνηθή νά άσκηση τάς λειτουργίας αυτής έπϊ τη β ασει το ο παρόντος Νόμου ή τών έπί τη βάσει αύτου γενομένων Κανονισμών δύναται, τή συγκαταθέσει ή συμφώνως προς γενικήν έπί τούτω έξουσιοδότησιν τής 'Αρχής, νά δανείζητάι παρ* οιουδήποτε προσώπου ή παρά τής Κυβερνήσεως ποσά κατά τοιούτον τρόπον καΐ ύπό τοιούτους δρους οϊους ήθελεν εγκρίνει ή 'Αρχή. vm

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 600 Ό περί "Αρχής Κρατικών 'Εκθέσεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 93 τοο 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 165/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2235 της 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 165 Κανονισμοί για την Ενοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 120/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2236 της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων) Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 31/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1281 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικοΰ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115.

'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. 910 'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. Δυνάμει των προνοιών του άρθρου 12 του περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων ('Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. 115, οί ακόλουθοι κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 366/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3205 της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 366 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115.

'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115. 178 'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115. Συμφώνως των προνοιών τοϋ άρθρου 12 τοϋ περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων ('Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. Ι 15, οί ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115.

'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115. 126 'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115. Συμφώνώς τών προνοιών τοϋ άρθρου 12 τοϋ περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. 115, οί ακόλουθοι κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4331, 11/5/2012. Αρ. 4331, (Ι)/2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4331, 11/5/2012. Αρ. 4331, (Ι)/2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Αρ. 4331, 11.5.2012 42(Ι)/2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 24 του 1969 52 του 1971

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Ε.Ε. Παρ. HI (I) 547 Κ.Δ.Π. 182/86 Αρ. 2155, 27.6.86 Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος «Λαούμια» Μελίνης Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 142(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4534 Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015 1179 Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

603 Ν. 30/77. 'Αριθμός 30 του 1977

603 Ν. 30/77. 'Αριθμός 30 του 1977 Ε.Ε., Παρ. Ι, *Αρ. 1357, 10.6.77 603 Ν. 30/77 Ό περί Φορολογίας "Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος του 1977 εκδίδεται διό δημσσιεύοεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115.

'Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. 645 Κανονισμός 13. Ούχι βραδύτερον της Ι ης 'Ιουλίου εκάστου έτους, ή 'Επιτροπή Υδάτων θα τοιχοκολλά ή θά φροντίζη νά τόιχοκολλάται εις δύο περίοπτα μέρη τοΰ χωρίου γνωστοποίησις υπογραφομένη ύπό τοϋ Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007, Κ.Δ.Π. 254/95

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007, Κ.Δ.Π. 254/95 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007,13.10.95 1231 Κ.Δ.Π. 254/95 Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Κανονισμοί του Αρδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 164 του 1987

Διαβάστε περισσότερα

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός E.E., Παρ. I, Άρ. 942, 9.6.72 509 Ν. 40/72 Ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Νόμος τοΰ 1972 εκδίδεται δια- δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 13/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 13 Αρ. 2110 της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Συμβουλίου Αμπελουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 800 Ν. 71(Ι)/2016 Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 193/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2237 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 193 ; ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Α.Π. 464/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3558 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 464 Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 508 τής 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί 'Ελέγχου Ένοικιαγορας, Πωλήσεως έπί Πιστώσει και Μισθώσεως 'Ιδιοκτησίας Νόμος του 1966,

Διαβάστε περισσότερα

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Π I (I) Αρ. 919, 4.2.72 69 Δ.Π. 33/72 'Αριθμός 33 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 638 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115.

Αριθμός 638 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. 693 Κανονισμός 10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε κατοικίας ή οικήματος έφωδιασμένου με 'ύδωρ θα πληρώνη φόρον, όριζόμενον εις έκάστην περίπτωσιν υπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μή υπερβαίνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90 E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, 29.6.90 1341 Ν. 111/90 Ο περί Εκτάκτου-Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 91/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 1568 της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

(γ), δι' οιανδήποτε άττοζημίωσιν δυνάμει του άρθρου 24 του Νόμου, οποτεδήποτε υπάρχου ν χρή ματα εις την διάθεσιν του Ταμίου ή της 'Επιτροπείας

(γ), δι' οιανδήποτε άττοζημίωσιν δυνάμει του άρθρου 24 του Νόμου, οποτεδήποτε υπάρχου ν χρή ματα εις την διάθεσιν του Ταμίου ή της 'Επιτροπείας 488 του Νόμου τούτου, εν σχέσει προς οιαδήποτε φράγματα ή αυλάκια τα όποια χρησιμοποιούνται άπό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, την διατήρησιν τούτων καΐ τήν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε., Παρ. Ι, "Αρ. 932, Ν. 19/72

Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 932, Ν. 19/72 Ε.Ε., Παρ. Ι, "Αρ. 932, 14.4.72 Ν. 19/72 Ό περί 'Ιδρύσεως Συνδέσμων και Ταμείου διά Προστασίαν των Φυτών Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 24 του 1980 60 του 1980 68 του 1980

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90 του 1972 56 του 1982 7 του 1990 28 του 1991 91(Ι) του 1992 55(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ II. (Κανονισμός 2 (3).) Κανονισμοί 2, 10, 1.2 και 13. Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοϋ Έπαρχου τής 'Επαρχίας Λεμεσοϋ.

ΜΕΡΟΣ II. (Κανονισμός 2 (3).) Κανονισμοί 2, 10, 1.2 και 13. Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοϋ Έπαρχου τής 'Επαρχίας Λεμεσοϋ. 100 Κανονισμός 12. Καθ' εκαστον έτος ή 'Επιτροπή Υδάτων θά όρίζη όμοιόμόρφον φόρον μη υπερβαίνοντα 5, ό όποιος θα πληρώνεται ύφ' εκάστου οϊκοδέσπότου τοϋ χωρίου δια την διατήρησιν της ύδατοπρομηθείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον E.E., Παρ. I, Αρ. 2419,17.6.89 2551 Ν. 96/89 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000 Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 78(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

1648 Κ.Δ.Π. 224/98. Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ NOMOL130 ΤΟΥ 1968,5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991)

1648 Κ.Δ.Π. 224/98. Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ NOMOL130 ΤΟΥ 1968,5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3271, 25.9.98 1648 Κ.Δ.Π. 224/98 Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ NOMOL130 ΤΟΥ 1968,5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Κεφ. 342. 130 του 1968

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 13 ΜΕΡΟΣ III ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς Του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας υπογράφοντος την 29ην Σεπτεμβρίου, I960, τον παρόντα κοινοτικόν νόμον δημοσιεύεται ούτος συμφώνως τη παραγράφω

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015 Ανεπίσημη Ενοποίηση των περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 με τον περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1999 («βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 130 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΑ) ΝΟΜΟΝ Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :

'Αριθμός 130 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΑ) ΝΟΜΟΝ Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 948 Ό περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 'Αριθμός 130

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 6 ο Τροποποίηση του άρθρου 8 (Διοικητικό Συμβούλιο) Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε (5) έως έντεκα (11) μελών, εκλεγομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 44(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

''Αριθμός 68.. Ο ΠΕΡΙ:ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115

''Αριθμός 68.. Ο ΠΕΡΙ:ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115 85 Κανονισμός 13.. Ουχί βραδύτερον της 1ης Ιουλίου έκαστου έτους ;ή:.; Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας Οά τοιχοκολλή ή. θα φροντίζη να,τοιχοκολλήται εις δύο περίοπτα μέρη τοϋ χωρίου γνωστοποίησις υπογραφομένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, Ν. 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, Ν. 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, 20.6.2014 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Ν. 80(Ι)/2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 31 του 1962.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων (Έκπαίδευσις 'Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 83(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3196 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τον 1997

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 223/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3271 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017 21 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 4(Ι)/2017 Αρ. 4588, 3.2.2017 Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

2355 Κ.Δ.Π. 255/97. Αριθμός 255 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991)

2355 Κ.Δ.Π. 255/97. Αριθμός 255 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3179, 29.8.97 2355 Κ.Δ.Π. 255/97 Αριθμός 255 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Κανονισμοί του Αρδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 117(1) του 2009

Αριθμός 117(1) του 2009 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4218,6.11.2009 823 Ν. 117(Ι)/2009 Ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3458, 22/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3458, 22/12/2000 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 56/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1478 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Ενοικιάσεως Ακινήτων δια Κατοικίαν Προοφύγων (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος τοϋ 1978

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 514 τής 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 514 τής 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 514 τής 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Κήπων Εσπεριδοειδών (Έπισκόπησις και Καταγραφή) Νόμος του 1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟ Για τους σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 31 και 86(1) της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί θεατρικού 'Οργανισμού Κύπρου Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. -------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα