ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ ΣΖ ΒΗΑΛΣΗΑ. Δηζαγσγηθό ζεκείσκα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ ΣΖ ΒΗΑΛΣΗΑ. Δηζαγσγηθό ζεκείσκα"

Transcript

1 ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ ΣΖ ΒΗΑΛΣΗΑ Πξνζζήθε ζην βηβιίν ΣΑ ΣΔΡΠΝΗΩΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΝΗΓΡΗΣΗΝΑ Δηζαγσγηθό ζεκείσκα Σν ηδησκαηηθό γισζζηθό πιηθό πνπ θαηαρσξίδεηαη ζε απηό ην αξρείν, δελ είλαη πξντόλ ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο. Δίλαη ην πιηθό πνπ ζπγθεληξώζεθε θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξάδνζεο ηεο Βηζαιηίαο θαη αλαξηάηαη σο πξνζζήθε ζην βηβιίν ΣΑ ΣΔΡΠΝΗΩΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΝΗΓΡΗΣΗΝΑ. Θα ζπκπιεξώλεηαη ζπλερώο, κε ό,ηη γισζζηθό ιηθό ηεο Βηζαιηίαο ζα θαηάγξάθεηαη ζην κέιινλ, γηα λα ζπκπιεξσζεί θαηά ην δπλαηό ην γισζζηθό πιηθό πνπ αλαθέξεηαη κόλν ζηελ Σεξπλή θαη ηε Νηγξίηα. Τπάξρνπλ θαη ζ απηό αξθεηέο αμηνζεκείσηεο γηα ηελ πξνέιεπζή ηνπο ιέμεηο, όπσο: απθάζ(ε)θα, βνπθόινο, δηνξύρλνληαλ, ζάι(ε), ιηρλά, ιηνλ, ινπρηά, ιπκαίλνπλ, κακάξαο, ζέπεηη, ζηληάδσ, ζηξίγα θ.ά. Καηαρσξίδνληαη επίζεο θαη δείγκαηα γιώζζαο, όπσο παξνηκίεο θ.ιπ. πληνκνγξαθίεο θαη ζπκβνιηζκνί ΣΝ = ΣΑ ΣΔΡΠΝΗΩΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΝΗΓΡΗΣΗΝΑ, αξρ. = αξραία ειιεληθή, ει. = ειεύζεξε, ηηαι. = ηηαιηθή, θαη. = θαηάιεμε, θ. = θνηλόο, -ή, -ό, ι. = ιέμε, κζλ. = κεζαησληθή, κεη. = κεηάθξαζε, πξόζ. = πξόζεζε, ηνπξ. = ηνπξθηθή, ππνθ. = ππνθνξηζηηθή -ό. Νγ.= Νηγξίηα, ΑΠ.= Αγία Παξαζθεπή, ΆΓ.= Άγηνο Γεκήηξηνο, Αε.= Αεδνλνρώξη, Άκ.= Άκπεινη, Βέ.= Βέξγε, Γε.= Γεκεηξίηζη, Λπ.= Λπγαξηά, ΝΚ.= Νέα Κεξδύιιηα, Νη.= Νηθόθιεηα, Πα.= Παηξίθη, Σε.= Σεξπλή, Υν.= Υνπκληθό. Οη «δεθαδηθνί» αξηζκνί, πνπ αθνινπζνύλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο ησλ ρσξηώλ, δείρλνπλ ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ ζην βηβιίν ηνπ ζπγγξαθέα «ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ». [ ] Πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ ιέμεσλ. >, < Γείρλνπλ ηε θνξά ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο κηαο ιέμεο. ** Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνύλ είλαη επζύλε ηνπ ζπγγξαθέα.

2 2 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ Α, α αβιαληίδνπ ξ., αβιάληδα, αβιάηζα, αθθξηέκη ζην θπλήγη θαη ζηγά-ζηγά δπγώλσ ηα αγξηνγνύξνπλα, η. αγθξηληηά, ε μύιηλν νξηδόληην δνθάξη, Γσ ηνπ ηέξγηνπ κ, θεη ηνπ ηέξγηνπ κ, ηέξγηνπο πα ζη λ αγθξηληηά, ΑΠ , [ΣΝ. γθξηληηά]. αγλάδηβη ξ., αγλάληεπε, θη κάλα η ηνπλ αγλάδηβη πνύ έλα ςειό κπαιθόλη, Νη , [ΣΝ. αγλαδεύνπ]. Αγόξνπ, ε θύξην όλνκα, Αγόξνπ ζηέθεη ζηνπ ζνπθάθ(η), Νη αγξνπγηόζκνο, ν θ. πνπ κνηάδεη κε ηνλ θαιιηεξγνύκελν δπόζκν, έρεη όκσο πην θαξδηά θύιια, [γηόζκνπο]. αδεηαζηάο, ν απηόο πνπ αδεηάδεη ην θαπλό ζηα ζαξίθηα, [ΣΝ. αδεηάδνπ]. αδηξθνπκνίξηα, ηα κεξίδηα αδεξθώλ, η. άζηα, ηα άλζε, ινπινύδηα, λα θόςνπλ ηα ηξηαληάθπιια η άζηα ηα θαξνπθύιιηα, Βέ , [αξρ. ἄλζνο,]. αίκαηα, ηα πνηθηιία ζηαθπιηώλ. αθαιλά ξ. θαιεί, εκέλα δξάθνο κ αθαιλά λα πάσ λα κε πξνπγέςεη, Κα , [ΣΝ. αθαιλώ]. άιαληα ζηνλ ηόπν, [ηνπξ. alan (= πεξηνρή, ηνκέαο, δίνδνο)+ ta]. άιαληα κπαλά ζε ει. κεηαθξαζε: λα ήμεξα δελ πήγαηλα, ΑΠ αιεηξόθηα, ηα μύιηλα θνκκάηηα πίζσ από ην πλί, πνπ άλνηγαλ ηελ απιαθηά. Αιηζάβε, ε πξνθαλώο είλαη ε κεηέξα ηνπ Βαπηηζηή Ησάλλε Διηζάβεη, θσλάμηε ηε ζεία κνπ ηε Μαξηώ ηε ζεηα κ ηελ Αιηζάβε, Λπ αιόγηαζα ξ., ινγάξηαζα, ζαλ ηα ζθα ζ ηα καύξα κάηηα δελ αιόγηαζα, Νη , [θ. ινγηάδσ > ιόγηαζα]. αινγόπξεζεο, νη κεραλήκαηα πνπ ζπκπίεδαλ ην άρπξν ζε δέκαηα, ζηηο κπάιεο, κε ηε δύλακε αιόγσλ. ακπσρόο, ν: είδνο ελδύκαηνο ή θαιύκκαηνο ι. γλσζηή από δεκνηηθά ηξαγνύδηα ζηα παλεγύξηα ηεο Νηγξίηαο, αιι. ακπνράο, ράκπνπθαο, θακπνπράο 1. «Ζκείο δελ ζα πεξάζσκελ ηνπ ράξνληα ηελ πόξηα ζα ηξίμνπλ ηα ζαλδάιηα ηνπ ζα βαμ ν ακπσρόο ηνπ» (Αηιαληίο Νέαο Τόξθεο, 1913, εθεκ. Νηγξίηα, , Γηάλλεο Θ. Μπάθαο). 2. α) «λα παο ρακπέξ ζηε κάλα κνπ λα θνπθαιίζεη ηηο απιέο, λα ζηξώζεη θαη ηνλ ακπνρά, πνπ ηνλ έβαια ηξείο θνξέο», (πκεώλ Μαλαζζείδεο κε ηε «πιινγή δώλησλ κλεκείσλ ηνπ Διιεληζκνύ, 1917», αξρεία ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ. ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ), ζεκ. 4, β) «λα πάεη ρακπέξ(η) ζηε κάλα κ λα θνπθαιίζεη ηηο απιέο λα ζηξώζεη θη ηνπ ράκπνπθα», 673.0, γ) «ρακπέξη λα πάηε η κάλα κνπ ρακπέξη ηελ αδειθή κνπ λα θνπθαιίζεη ηηο απιέο λα ζηξώζεη θακπνπράδεο λα ζηξώζεη θαη ην θνπζηάλη κνπ ην ιακπξνθνξεκέλν», 673.1, [αξρ. ἀκπέρσ (= θαιύπησ, ηπιίγσ, αγθαιηάδσ, πεξηηπιίγνκαη, θνξώ), δεο θαη κπέρνπ].

3 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 3 αλαγθαζκέλνπο, -(ε), -νπ άξξσζηνο, έρνπ ηνπλ άληξα κ άξξνπζηνπλ, βαξηά αλαγθαζκέλνπλ, Νη , [αξρ. ἀλάγθε].. αλάκ δπζάξεζην επεηζόδην, θαθή αλάκλεζε, [ΣΝ. λάκληα]. αλαζζελείο ξ., είζαη άξξσζηε, δελ καο ιεο, θαιέ Μαξία, από πνηνλ αλαζζελείο; Αε , [αξρ. ἀζζελέω]. αλη όηαλ, Ίβ. αληίξα, ε ληίξα, η., [ΣΝ. ληίξα]. αληξαιίδνληαη ξ., δαιίδνληαη, θάλεηο ηνπο ληνπο δαιίδνληαη, ηνπο γέξνπο θη αληξαιίδνληαη, Εε , [ΣΝ. ληξαιίδνπκη]. απθάζ(ε)θα, απθάζθη ξ., ηύπνη ηνπ αξρ. ἀπεηθάδω(= απεηθνλίδσ, παξαβάιισ πξνο θάηη), αόξ. ἀπείθαζα, Αε., [ΣΝ. απεηθνπζηάλνπο]. απόζηα, ηα ην αλήιην κέξνο ηνπ δάζνπο, όινπ π η απόζηα πεξπαηεί θη αξηζηεξά πιαγηάδεη, Νη , [θ. απόζθηνο > απόζθηα > απόζηα]. απνπγπξίζκαηα, ηα δώξα πνπ δίλεη θάπνηνο σο αληαπόδνζε γηα δώξα πνπ δέρηεθε, θη ζηα απνπγπξίζκαηα κπνπρηζηάδηο λα ηα θέξλεηο, Γε , [ΣΝ. απνπγύξδκα, γύξδκα 2]. απνπκεηλάδηα, ηα απνκεηλάξηα, Νη. αξγπξνπιάιεζη ξ., ζύξη παλ ζην πεγάδη θη αξγπξνπιάιεζη, πξνθαλώο είλαη ν ηύπνο αξγνπιάιεζη, Γε , [ΣΝ. αξγνπιαιώ]. αξζνύλ έξζνπλ, θη αλ δελ αξζνύλ η αδέξθηα ζνπ θη αλ δελ ηνπ καξηπξήζνπ, Νη. 96.0, [ΣΝ. έξρνπκη]. αξηάδ(η), ην θ. πνπ κνηάδεη κε ηε δάθλε (βάγηα), δελ θάλεη όκσο θισλάξηα, Αε. αξηδηθηά, ε ε ρσξίο ξηδηθό, ε άηπρε, θαη κέλα απηήλ αξηδηθηά, πνπ ξηδηθό δελ έρνπ, Νη , [θ. ξηδηθό]. αξληζνηζηθιηά, ε αξξώζηηα ησλ κηθξώλ παηδηώλ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο δελ έβιεπαλ ην ζνύξνππν θαη καδεύνληαλ κέζα λσξίο. όπσο νη θόηεο ιέγεηαη όηη νθεηιόηαλ ζηελ έιιεηςε δάραξεο από ηε δηαηξνθή ησλ παηδηώλ, Αε.,**[ΣΝ. αξλίζα + ηπθιόο > (αξληζνηπθιηά) > αξληζνηζηθιηά]. αξλίηζ(η), ην αξλάθη, π αξλί ζ αξλίηζ(η) λα ηα θάληο, ρίιηα λα ηα απνπζώζεηο, Νη , [θ. αξλί + ΣΝ. θαη. -ίηζ(η)]. άξρνπο, ν άξρνληαο, άξρνπο κη ηελ αξρόληηζζα ηε ζθάια π αληβαίλνπλ, Νη , [αξρ. ἄξρωλ]. αζεκνπγθέξληαλα, ηα αζεκέληα γηνξληάληα, πεξηδέξαηα, θη βγάδ(εη) η αζεκνπγθέξληαλα η ο θη ζηα ζθπιηά ηα βάδεη Νη , [ηνπξ. yordan > γηνξληάλη]. αζεκνπηζόξαθα, ηα αζεκέληα ζθνπιαξίθηα, βγάδ(εη) ηα αζεκνπηζόξαθα η ο ζηα πξόβαηα ηα βάδεη, Νη., 404.0, [θ. αζήκη + ΣΝ. ηζηνπξάθ(η) < ηνπξ. çurak( = ζθνπιαξίθη)]. αζεκνπηζνπξαθιίζθα, ηα απηά πνπ έρνπλ/θνξνύλ αζεκνπηζόξαθα, πνηνπλνύ είλη απηά ηα πξόβαηα η αζεκνπηζνπξαθιίζθα, Νη αζηαξιίθ(η), ην ζην πάπισκα ήηαλ ε εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ, Νη., [ΣΝ. αζηάξ(η) + - ιίθ(η)].

4 4 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο Β, β βαΐηζα, ε ππεξέηξηα, δνύιε, ε κηα βαΐηζα κάληζη θη δελ ηνπλ παξαζηέθεη, Υν , [αξρ. βαΐα (= ηξνθόο, παξακάλα)+ -ίηζα]. βάληο (άκα) άκα βάιεηο. [ΣΝ. βάδνπ 2]. βαξάθηα, ηα ήηαλ ιεπηόηαηα θύιια, ζαλ ην αινπκηλόραξην, από ρξπζό ή ςεπδόρξπζν (θξάκα ραιθνύ θαη ςεπδαξγύξνπ). Σα ρξεζηκνπνηνύζαλ θπξίσο νη επηγξαθνπνηνί θαη νη βηβιηνδέηεο γηα δηαθόζκεζε. βαξέλνπ ξ., θηππώ, παζ. αόξ. βαξέζθα, έπηζα θη βαξέζθα, Νη., [ΣΝ. βαξάνπ]. βαξηά πθάζκαηα, ηα πνιπηειή πθάζκαηα γηα ηελ ηνπηθή ελδπκαζία. βαξηνζθακκαηίδεη ξ., θάλεη πνιιή ζαπνπλάδα, βξίζθσ ηελ θόξε πνπ πιελε θαη βαξηνζθακκαηίδεη, Άκ , [αξρ. βάξνο + ΣΝ. ζθάκκα = ζαπνπλάδα]. βάξκα, ην βάξνο/βάξεκα, βάξνο ζηελ ςπρή, αλ έρσ θαη θαλέλα ζθάικα λα κε κνπ ην πάξεηο βάξκα, Πα , [αξρ. βάξνο/τν. βάξηκα]. βαξνγθνηκάζη ξ., θνηκάζαη βαξηά, μύπλα, μύπλα, γξακκαηηθέ, θαη κελ βαξνγθνηκάζη, Γε , [αξρ. βάξνο + ΣΝ. θνηκνύκη]. βάζθαληνο, ν αβάζθαληνο, θη θαηηβαίλ(εη) ε βάζθαληνο θη πίλεη ην λεξάθη, Λπ , [αξρ. βαζθαίλω]. βαζιηθηάο, ν ν ςαιίθνπξαο, Νη. βάςη ξ., έβαςε, ζη θππαξίζζη η άπινπζα βάςη ηνπ θππαξίζζη, Νη , [αξρ. βάπηω > θ. βάθσ]. βηξγνπθαιακίδεη ξ. πεξλά ην ζηεκόλη ζηα θαιάκηα θαη από θεη ζηηο βηξγνύδηο γηα ην ίδηαζκα, καζνύξηδη, θαιάκηδη θη βηξγνπθαιακίδεη, Νη , [ΣΝ. βηξγνύδηο + θαιακίδνπ]. βόζεηνπ, ην ε βνήζεηα, Νη., [ΣΝ. βόζκα]. βνιέο, νη θνξέο, Εε., [θ. βνιά]. βνξγά/βνπξγά επηξ. γνξγά, απηό είλη αληξόγπλνπ βνπξγά ζηηθαλνπκέλνπ, (Νη ), θαη βγάδεη θόξε όκνξθε, βνξγά ζαβαλσκέλε, Βέ , [αξρ. γνξγόο]. βνπθόινο, ν ν βνζθόο ησλ βνδηώλ, Αε., [αξρ. βνπθόινο, νη βνζθνί ησλ άιισλ δώσλ ιέγνληαλ ηζνκπάλεδεο]. βνπξάηα, ε ή ην κπνπξάην, κεράλεκα κε ην νπνίν ρώξηδαλ ηα πίηπξα από ηα άιεπξα θαη κάιηζηα ρώξηδαλ ηα άιεπξα ζε πνηόηεηεο (ρνληξό, ςηιό). βνπζθνύζη έβνζθε, Γε., [ΣΝ. βνπζθάνπ]. βξόρηα, ηα βξόρνη, παγίδεο, ζηέιλνπλ ηα βξόρηα ζηα βνπλά, ρξπζέο βηξγίηζηο η ο θάκπνη, Νη , [αξρ. βξόρνο]. βπηίλα κνπιπβέληα βπηίλα κε παιώδε εζσηεξηθή επίζηξσζε, γηα απνζήθεπζε πγξώλ.

5 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 5 Γ, γ γαιιηθά, ηα πνηθηιία ζηαθπιηώλ. γαξνύθαιεο, νη πέξδηθεο γαξνύθαιεο, πέξδηθεο ζαλ ην γαξίθαιν, δελ ήηαλ κόλνλ πέξδηθεο γαξνύθαιεο ιεβέληηθεο, η , [αξρ, θαξπόθπιινλ > βελ. garofolo > γαξνύθαιν/ γαξίθαιν]. γεξ επηθ., αέξαο, πή- σρ ακάλ γεξ ακάλ, αέξαο πήξη ηε θνπλή, Νη , δεο γηεξ. γηάγνξνο, ν αγόξη, κήλα γηάγνξνο θίιεκα ζνπ δσζε; Βέ , [δεο θαη άγνπξνπο]. γηα ια ήζεια λα, γηα ια πάνπ ζ Νηγξίηα = ήζεια λα πάσ ζηε Νηγξίηα, Νη., [ΣΝ. γηα 3]. γηα ινύζηεθα λα ινύζηεθα, γηα ινύζηεθα ρηηλίζηεθα λα πάνπ γηα λα ηελ πάξνπ, Νη , [ΣΝ. γηα 3 + ινύδνπ]. γηαθνίηαρηνπο, ν αθνίηαρηνο, απηόο πνπ δελ ηνλ θξόληηζε θαλέλαο, γηαλάιιαγνπο γηαθνίηαρηνπο πνπιύ ήηαλ μηληηηκέλνπο, Νη , [ΣΝ. θηάδνπ]. γηαλάιιαγνπο, ν αλάιιαγνο, δεο γηαθνίηαρηνπο, [θ. αλάιιαγνο]. γηαξάδεο/-δηο, νη πιεγέο, πέληε βάιηε ζάβαλν θη η άιιν ζηνπο γηαξάδεο, Αε , [ΣΝ. γηαξάο]. γηαζαηδή ιέγεηαη γη απηόλ πνπ ηνπ αμίδεη ην κπξάβν, ην γηαζηά, είλαη ν αμηέπαηλνο, κηα θη ρατδηκέλε, ηδηάλα κ γηαζαηδή, Νη , [ηνπξ. yaşa]. γίδηαδαλ ίδηαδαλ, έθαλαλ ην ίδηαζκα ηνπ ζηεκνληνύ, ζηνπο νπξαλνύο ηα γίδηαδαλ ζηνπο θάκπνπο ηα ηπινύζαλ, Λπ , [ΣΝ. ίδηαζκα]. γηεξ εξαζηήο, θίινο, λα βιέπνπ ηνπ ιηβέληε κνπ, ακάλ ακάλ, γηεξ γηαξέλ, ιηβέληε κ γηεξ, Νη , [ηνπξ. yâr(= θίινο, εξαζηήο)]. γηνπιηδήο, o δηαβάηεο, κν έλαο γηνπιηδήο, θαιόο γηνπιηδήο, ζηέθεη θαη ηελ ξσηάεη, η , [ηνπξ. yol (= δξόκνο)]. γθαγθάθθηο, oη πιεζ. ηεο ι. γθαγθάθνπ (Νγ.), ζηελ Σε. γθαγθαθνύζηο. γθαδέιηα, ηα ακαλέδεο, Νη , αλ ζέιηο ηελ πην κηθξόηηξε πνπ μέξ(εη) πνπιιά γθαδέιηα, [ηνπξ. gazel (= ιπξηθό πνίεκα)]. γθει έια, ρξεζ. ζηα ρνξεπηηθά επηθ., ζην γηαιό, ακάλ γθει ακάλ ακάλ, ζην γηαιό γηαιό πεηνύζε, η. 4.5, [ηνπξ. gelen (=έξρνκαη)]. γθηβξέλη, ην ζην Αεδνλνρώξη ρξεζ. ζήκεξα ηε ι. γηα λα ραξαθηεξίζνπλ άηνκν ή δών είλαη ν πξώηνο, ν πην δπλαηόο, ν αξρεγόο κηαο νκάδαο ζπκπεξαίλεηαη επνκέλσο όηη ζην ζηίρν ελλνείηαη ην πην κεγάιν ραιάδη, πέθηνπλ ηα βόιηα ζα βξνρή, ραιάδη ζαλ γθηβξέλη, Αε , **[θπβεξλώ, κε θ > γθ, ζπλεζηζκέλν ζην ηνπηθό ηδίσκα, θαη κεηάζεζε ηνπ ξ].. γθηλίζ(η), ην εξγαιείν πνπ άλνηγε ηελ ππνδνρή, ε νπνία δερόηαλ ηνλ πάην ηνπ βαξειηνύ, Αε., [ηνπξ.geniş (= θαξδύο, επξύρσξνο)]. γθηνπιηδήο, ν δηαβάηεο, αιι. γηνπιηδήο, η., [ηνπξ. yol (=δξόκνο)]. γθλησ ξ., {ην «λη», όπσο ζηε ι. ληανύιη}, γθληνύζα, γθνύηζα, ζθνπληώ, ζπξώρλσ, πξ. γθνύληα, γθληάηη, Αε., [ΣΝ. θνπληάνπ]. γθνπγθδηά, ε είδνο δέληξνπ κε κηθξνύο καύξνπο θαξπνύο, πνπ κνηάδνπλ ζην ζρήκα κε αριάδη, Αε., [ΣΝ. γθνπγθληάο].

6 6 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο γθνύγθδνπο, ν ζηξνγγπιή ιαβή ζε ζθεύε, Αε., [ΣΝ. γθνπγθληάο]. γθνύληα ξ. ζπξώμε, ζθνύληα, [ΣΝ. θνπληάνπ]. γθνύζθα, ε ιαηκάθη, Γε., [ΣΝ. γθάδγθα]. γθξάλνπαξ, ηα πνηθηιία ζηαθπιηώλ. γθξεκλόο ξ., αλαγλσξίδεηαη σο πξνζηαθηηθή ην ξ. γθξεκίδσ, γξεκίζνπ, ζήθσ, καξάδη κ, θάη θη πηε, ζήθνπ γθξεκλόο θη πέζη, Νη , [αξρ. θξεκλὸο > κηγλ. θξεκλίδω > γθξεκλίδω > γθξεκίδσ]. γθξίηζα γθξίηζα ηζέια ζηα ηηαιηθά greca = δηαθνζκεηηθή γξακκή δηθ-δαθ, δεο θαη ηζέια (= ε ηζόηξα). γιαξί, ην πειαξγόο, Γε., [αξρ. γιάξνο]. γιπθάδηα, ηα ηεγαληζκέλα θνκκάηηα θύιισλ δύκεο, πνπ ήηαλ δηπισκέλα ζαλ λα ήηαλ θηόγθνη, γη απηό ιέγνληαλ θαη θιηνπγθνύδηα. γνπληέκη ξ., βηάδνκαη, ζπεύδσ, δελ έρσ θαηξό, αγσλίδνκαη, Νη., [ΣΝ. αγνπληέκη]. γξνπλνύδηα, ηα 1. κηθξά γνπξνύληα, 2. αγξηόρνξην κε θαξπνύο ζαλ θαξύδηα από ην νπνίν θάλνπλ θάξκαθν παπζίπνλν, Νη., [ην 2 είλαη νη θαξπνί ηνπ θπηνύ ηάηνπιαο, ζηξακώληνλ, Datura stramonium, ΣΝ. ηάηιαο]. γύξνο πξνζσξηλή ζπζθεπαζία μεξώλ θύιισλ θαπλνύ, [ΣΝ. γύξνπο]. γπξνύδ(η), ην ην γύξσ κέξνο από ηελ πίηα, ην γνπληάδ(η) ηεο Σεξπλήο, Νη., [θ. γύξνο + ππνθ. θαη. -νύδ(η)].

7 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 7 Γ, δ δα κ., ζα, ζη δηθαπέληη κέξηο πάιη δα έξηνπ γσ, Νη. 13.1, [δεο ΣΝ. δα]. δάζηα, ηα ηα δάζε, ην δάζνο, γξακκαηηθόο καο πιάγηαζη θαη π ηα δαζηά ηα δάζηα, Γε , [αξρ. δάζνο, δεο αλάινγν ζηα ΣΝ. θάιιηα < αξρ. ην θάιινο]. δεπηεξαίν, ην ην θόξεκα ηεο λύθεο γηα ηε Γεπηέξα κεηά ην γάκν. δηάζνπ ξ., πξνζηαθηηθή ηνπ δηάδνκαη, θαη ην ζθνληύιη θώλαμε δηάζνπ θαη κέλα ξόθα, Υν , [ΣΝ. ηδηάδνπκη]. δηνξύρλνληαλ ξ. ζρεκάηηδε κεγάια θύκαηα, θη ε ζάιαζζα δηνξύρλνληαλ ηα θύκαηα δαθξύδαλ, ζα κπνξνύζε λα γξαθεί θαη δησξύρλνληαλ (=κνύγθξηδε), ΆΓ , [< αξρ. δηνξύζζνκαη (= αλαζθάπησ) < αξρ. δηωξύνκαη (= βξπρώκαη)]. δίπιεο, νη ην γιπθό γιπθάδηα, νη γύξνη πνπ γίλνληαλ ζηνπο θπθιηθνύο ρνξνύο, όηαλ νη ρνξεπηέο ήηαλ πνιινί θαη δε ρσξνύζαλ ζε έλα γύξν, έθαλαλ δπν δίπιηο ρνπξό, [αξρ. δηπινῦο > δηπιώλσ]. δηπινπηά, ηα δηόξνθα, λα θάλνπ ζπίηηα δηπινπηά θη αλώηα πην κηγάια, Νη , [αξρ. δηπινῦο]. δνπθζώ ξ., όηαλ δνζθζώ = όηαλ ζπκεζώ, όηαλ βάισ ζην κπαιό κνπ, όηαλ δνπθζώ θη όηαλ ζπκεζώ, Νη , [ΣΝ. δνπθηνύκη < αξρ. δνθέω]. Δ, ε έεηο ξ., ηύπνο ηνπ έρσ, έρεηο, Γε., [ΣΝ. έρνπ]. έεηο δγηεη έρεηο δεη, Γε., [δεο έεηο + ΣΝ. δγησ]. έθα ξ., ηύπνο ηνπ ζηακαηώ, ζηάκαηα, ζηέθα, η. **[ζηέθα]. εθινπζάκη ξ., αθνινπζνύζακε, Γε., [θ. αθνινπζώ]. ειληέξη κνπ ρξεζ. σο γύξηζκα ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα θαη θείλνπ ζέλα κνηάδεη, ειληέξη κνπ, ΑΠ , **[ηνπξ. el (= ρέξη) + deri(=δέξκα)]. έληηξ καο γύξηζκα ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ρξεζ. όπσο ην θνηλό «θαιέ κνπ», έλα πνπιί θακπίζηνπ, έληηξ έληηξ καο, Νη , **[ηνπξ. ender (= ζπάληνο, δπζεύξεηνο)]. εξεζύκεζα ξ., πεζύκεζα, κσξ, δελ είδα ηελ Παγώλα κ, εξ, ηελ εξεζύκεζα, Αε. 42.6, [ΣΝ. αξαζπκώ]. έζπηξληζθακη ξ., ζπέξλακε, Νη., [ΣΝ. ζπέξλνπ, γηα ηε ζεκ. ηνπ -ζθ- δεο ΣΝ., ζην αξρείν ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 31, γ. εθξάκ θόζκνο, ζαλ ην καζε ν Ρνπζάκ κπέεο, εθξάκ καδεύεη, Αε , **[ηνπξ. evren(=ζύκπαλ, θόζκνο)].

8 8 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο Ε, δ δαθόλη, ην έζηκν, ζπλήζεηα, ηκείο αληέη(η) δελ ην ρνπκη, δαθόλη ζηνπ ρνπξηό καο, Νη , [κζλ. δαθόληλ]. δηάβηηθνπ, ην ην απάλεκν κέξνο, ην ζνππέξ(η), ΣΝ., Αε., [ΣΝ. δηάβηληθνπ, ηνπξ. zaviye(= γσλία, θειί εξεκίηε) + -ηθνπ]. δλάξ(η) η ο Παλαΐαο, ην ην δσλάξη ηεο παλαγίαο, ην νπξάλην ηόμν, Γε. [ΣΝ. δλάξ(η)]. δνύκπνπξ πηζαλώο είλαη από ην ηνπξ. cümbür (=όινη καδί), έλα αββάην βξάδπ, δνύκπνπξ ηάκπνπξ θαξηνθίιη, Νη δπγηέο, νη δεπγάξηα, ζπγθξνηήκαηα κε δνπξλάδεο θαη ληανύιηα, θη δηθαπέληη θιάκπνπξα θη ηλληά δπγηέο ληανύιηα, Νη , [αξρ. δπγόλ > δπγόο (=δηπιόο)]. Ζ, ε εξζνύο ξ., πξ. ηνπ έξρνκαη, Νη., [ΣΝ. έξρνπκη πξ. έξρνπλ /ήξρνπλ]. ήξρνπο ξ., ηύπνο ηνπ έξρνκαη, λα έξζεηο, Νη. [ΣΝ. έξρνπκη, δεο θαη εξζνύο]. ήθηξληζθακη ξ., θέξλακε, Νη., [ΣΝ. θέξλνπ, δεο θαη έζπηξληζθακη]. Θ, ζ ζάι(ε), ε ε ζπίζα, ηα πνπξλάξηα βγάδνπλ πνπιιέο ζάιηο, Αε., [αξρ. αηζάιε/αίζαινο (=θιόγα πνπ θαπλίδεη)]. ζάκαμαλ αλαγλσξίδεηαη σο ηύπνο ηνπ θ. ξ. ζαπκάδσ, γ πιεζ. πξνζ. ζηνλ ανξ., ρξεζ. όκσο κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξνληαη ζηε βαζθαλία ηνπ ζάκαμαλ ηνπ θνπξηζνύδ(η) θη γίλθη ράιηα = ην ζαύκαζαλ (θαη σο εθ ηνύηνπ ην βάζθαλαλ) ην θνξηηζάθη, Νγ., [αξρ. ζαύκα > ιατθ. ζάκα > ζάκαζκα (Μπακπηληώηεο), ζαπκάδσ > ζακάδσ > ζηνλ αόξ. ζάκαμα, (όπσο θσλάδσ > θώλαμα, ηηλάδσ > ηίλαμα θ.ά.) > θαη γ πιεζ. ζάκαμαλ]. ζειά ξ. ηύπνο ηνπ ζέισ, ζέισ λα, θη πόςη ζειά θαηεβείο ζηεο εθθιεζηάο ηελ πόξηα, Λπ , [ΣΝ. ζαιά]. ζθα ζ δηθά ζνπ, ζαλ ηα ζθα ζ ηα καύξα κάηηα δελ αιόγηαζα Νη , [ΣΝ. ζθνο]. ζξαζθηάο, ν ν βόξεηνο άλεκνο, ν αλαηδήο, ν ζξαζύο άλζξσπνο, Αε. ζπκίζκαηνο (ρνξόο) ρνξόο δεηζηδαηκνλίαο, (7 δεπγάξηα ρνξεύνπλ ην ρνξό ηνπ ζπκίζκαηνο θαη θάλνπλ 7 γύξνπο, από 7 βξύζεο παίξλνπλ λεξό γηα ην βιακκέλν, Σξη., Λ.Β.).

9 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 9 Η, η ηιαιάρ έλαο είλαη ν Θεόο, θηάλεη πηα, Μηα ηνπξθνπνύια ζην ηδηακί -γηαξ, γηαξ ακάλην ηιαιάρ θσλάδεη, η , [ηνπξ. illallah]. ηιηέ κε, καδί κε, έια, έια, θίιε, κη λη ηιηέ λα ζε πσ δπν ιόγηα θξπθνύηζηθα, Λπ , [ηνπξ. ile]. ηλ-θαιή, ηλ-θαιό ε ζπιιαβή ηλ-, ρσξίο λα είλαη ζηνηρείν ηεο ηδησκ. γιώζζαο, ιέγεηαη ζηα ηξαγνύδηα, αιιά πξνθέξεηαη θαη ζηνπο ζηίρνπο, μηθίλεζη θη πήγηλη ζηελ ηλ-θαιή η λα πάεη, Νη ηζαξκαεύηζη ξ., ζε ει. κεη. ζεκ. έξρεζαη ζε καο, ζπ, Μπνύια κ, δελ ξνπκεύηζη θη δελ ηζαξκαεύηζη, Νη , **[ηνπξ. sarmak(= παξαδέρνκαη, πηνζεηώ, θιπ.) + ειιελ. θαη. -εύνκαη > ζαξκαεύνπκη > ηζαξκαεύνπκη]. ηζηξαλάθηα, ηα αγνξαζκέλα, άζπξα ηζηξαλάθηα έπιπλε θαη καύξα εθνξνύζε, Βέ , [ηνπξ. iştira (= αγνξά)]. ηζηξαηηά, ε δξόκνο, ζηξάηα, αλάκηζα ζηελ ηζηξαηηά δπν δέληξα θπηηκέλα, Νη , [ΣΝ. ζηξάηα]. ηζρξάκ παξαδώζνπ, ηζρξάκ, σξέ Μεηξνύζε, εηνύηε ηε ζηηγκή, Νη , **[ηνπξ. ıska (=απνηπρία) + ram(= δακάδσ)].

10 10 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο Κ, θ θαβαιάξηα, ηα νξηδόληηα μύια ηεο ζηέγεο, πνπ ζπλδένπλ ηνπο παπάδεο ζηελ θνξπθή ηνπο. θάεθηνπζα, -ζη θάθησζα, -ζε, θη γσ ν ληνο ηνπ θάεθηνπζα, πήγα ζηε κάλα κνπ θιαίκηλνπο, Νη , [αξρ. θαθόο > θαθηώλσ]. θαζόληα ρξεζ. σο επηξξ. κεηνρή, θαζηζκέλνο, θαζόληα ηξώλ, θαζόληα πίλ, θαζόληα ηξαγνπδνύζαλ, Αε , [ΣΝ. θαζόληαο]. θατιηάο, ν ρνξηαξηθό κε άζπξα ινπινύδηα ζαλ ρσλάθηα, δσ ηνπ ηέξγηνπ κ, θεη ηνπ ηέξγηνπ κ, ηέξγηνπο θαη απ ηνπλ θατιηά, ΑΠ θαιάκηδη ξ., ηύιηγε ην ζηεκόλη ζηα θαιάκηα, καζνύξηδη, θαιάκηδη θη βηξγνπθαιακίδεη, Νη , [ΣΝ. θαιακίδνπ]. θαιακπόθη ηνπ θηδηνύ ην θ. θηδόρνξην. θαιεζηάξεδεο, νη απηνί πνπ πεγαίλνπλ ηα θαιέζκαηα ηνπ γάκνπ. θαιηζηαξνί, νη νη θαιεζηάξεδεο/νη θαιηζηάδεο. θακπνπράο, ν δεο ακπσρόο. θακπξάλ(η), ην ην ληνπιάπ(η) ηνπ θαθέ, Γε. θαπλαηδίζθα, ηα (ξνύρα) ηνπ θαπλνύ, ηα θαπλαηδήδηθα, [ΣΝ. θαπλαηδήο]. θαπλόπαλα, ηα ηα παληά γηα ην ζθέπαζκα ηνπ θαπλνύ. θαξθηιηάδνπ ξ., ρηππώ ηελ θαξθέια ηεο εμώπνξηαο, ηελ πόξηα εθαξθέιηαδαλ, ηελ πόξηα θαξθηιηάδνπλ, Νη , [ΣΝ. θαξθειίδνπ, θαξθέια]. θαξνπιάθηα, ηα είδνο ζπζθεπαζίαο. θαξνπθπιινύδη, ην γαξηθαιάθη, ζαξξείο δε ζη ζπκνύκη, θαξνπθπιινύδη κνπ, Νη , [ΣΝ. θαξνπθύιι(η)]. θαζαβέηηα, ηα ζηελνρώξηεο, κνλ κε βαξνύλ ηα ληέξηηα κνπ η αληξνύ κ ηα θαζαβέηηα, ΝΚ , [ηνπξ. kasavet]. θαζίδα, ε ην παηρλ. κνπληδνύξεο, Νη., [θ. θαζίδα]. θαηαήο επίξξ. θαηαγήο, απ ηα καιιηά ηνλ πηάζαλε θαη θαηαήο ηνλ βάδνπλ, η , [ΣΝ. θαηαή]. θαηαιείο κε ξ., ηύπνο ηνπ θαηαιύσ, αλ είζαη Σνύξθνο θάγε κε, Οβξαίνο θαηαιείο κε, Αε , [θ. θαηαιύσ]. θαηαπάηζη ηνπ ξ., θέξδηζέ ην, ζύξη γύξηςί ηνπ, κάλα κ, θαηαπάηζη ηνπ, Νη , [ΣΝ. θαηαπαηάνπ]. θαηαζάξθ(η), ην ε θαλέια, Νη., [θ. πξόζ. θαηά + θ. ζάξθα]. θαηέιπζέ κε ξ., θάγε κε, αλ είζη μέλνπο θάη κη, ζθύινπο θαηέιπζέ κε, Αε , [θ. θαηαιύσ]. θάηζη ξ., ανξ. ηνπ θάζνκαη, έθαηζε, θάηζη ζηνπ δξόκνπ θαη ιαιεί, Νη , [ΣΝ. θάζνπκη]. Καηζηώηηζζα, ε δειώλεη θαηαγσγή, άγλσζηε όκσο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ηξαγνύδεζαλ, κηα θόξε κηα Καηζηώηηζζα θη κηα Καηζηνπηνππνύια, Νη , [ε ληαξλάθηθν δεκνηηθό ηξαγνύδη, (δεο εξξατθά Αλάιεθηα , ζει. 237, άξζξν ηεο Έ. Παπαδεκεηξίνπ), ππάξρεη ν ζηίρνο «κηα θόξε κηα Καξζηώηηζζα θη κηα Καξζησ-

11 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 11 ηνπνύια», πνπ νδεγεί ζην ρσξηό ηεο Ζπείξνπ Καξίηζα, νπόηε ην ζρήκα είλαη, Καξίηζα > Καξηηζηώηηζζα > Καξηζηώηηζζα > Καηζηώηηζζα]. θαςόιαδν, ην ην έθαλαλ ξίρλνληαο κέζα ζε ιάδη θαγεηνύ ην ρπκό πνπ είραλ νη θεθίδεο ηεο θηειηάο, θαη ην ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα θάξκαθν, ζε θνςίκαηα από δξεπάλη, ηζεθνύξη ή καραίξη. θεθαιάξ(η), ην ην θεληξηθό κέξνο ηεο ξόδαο ηνπ θάξνπ, πνπ γηλόηαλ θπξίσο από πνπξλαξίζηνπ μύινπ, πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδνληαλ ηα παξκάθηα θαη ε πνπξεηά ε κπνξληνύξα ζηα πθαληά θηιίκηα θαη ζηλδόληα. θηνπκέξ(η), ην δεξκάηηλν πνξηνθόιη. θιαίκηλνπο, ν θιακέλνο, θη γσ ν ληνο ηνπ θάεθηνπζα, πήγα ζηε κάλα κνπ θιαίκηλνπο, Νη [ΣΝ. θιαίνπ]. θινύηζα, ε ε γθιίηζα ηνπ βνζθνύ, Γε., [ΣΝ. θινύηζα]. θισληήξ(η), ην κπνπθάιη γεκάην κε θξαζί ζθεπαζκέλν κε έλα γαξίθαιν, πνπ ην είραλ καδί κε ηα δώξα πνπ πήγαηλαλ ζηηο νπθλέο, Νη., [κζλ. θξπσηήξηνλ > θξνληήξη (=πήιηλν αγγείν λεξνύ) θαη ξ>ι, δεο θαη θξνπληήξ(η)]. θλνύδα, ε ιίγε ηεκπειηά, κηθξή θληα, Αε., [ΣΝ. θληα]. θνι βαπόξη, ην πεξίπνινο ζηε ζάιαζζα, λα θαη ην θνι βαπόξη πνπ βγαίλ(εη) από κπξνζηά, Ίβ , [ηνπξθ. kol (= πεξίπνινο) + θ. βαπόξη]. θόληςαλ ξ., ηύπνο ηνπ θ. θνλεύσ, θάζεζαλ ζηα θιαδηά, ζαλ θόληςαλ θη νη πέξδηθηο βάςαλ θη ηα λπρνύδηα η ο, Νη , [ηνπξ. konak > θνλάθη]. θνλνύζηηβε ξ., ζύρλαδε, ζπλαλαζηξεθόηαλ, κε ηελ ηνπξθηά θνλνύζηηβε θαη κε η ο Αξβαληηάδεο ΑΠ , [δεο θνπλνύζηηδε]. θνλνύζηηβε/ θνπλνύζηηδε ξ., ζύρλαδε, ζπλαλαζηξεθόηαλ, κε ηελ ηνπξθηά θνλνύζηηβε θαη κε η ο Αξβαληηάδεο, ΑΠ , κε ηελ Σνπξθηά, αρ, κε ηελ Σνπξθηά θνπλνύζηηδε, Βέ., 292.1, [ηνπξ. konuş (= εγθαζίζηακαη πξνζσξηλά)]. θνξόλεο, νη ζρέδηα ζηελ ύθαλζε. θνζθηλάδηα, ηα δώξα ζην γάκν, [ΣΝ. θνπζθλάδηα]. θνζθηλάξα, ε ζπζθεπή γηα λα απνκαθξύλνπλ από ηα θαξδίηζηα ηνπ βακβαθηνύ ηα μεξά θύιια ηνπ θπηνύ. θνπθνπκάθθα, ε θνπθνπβάγηα, Γε. [ΣΝ. θνπθνπβάηα]. θνπκπάθα θηδίζηα, ε ην θ. θηδόρνξην. θνπκπαληέο, νη ζσξνί, θάκλεη ηα ρηόληα θνπκπαληέο ραιάδη πηηξνπκέλνπ, Νη , [ΣΝ. θνύπνπο]. θνύκπηια, ηα ηα δώξα πνπ έδηλαλ ζηα παηδηά όηαλ έιεγαλ ηα θάιαληα, θη θόζκνπο θη ηα θνύκπηια θη ν βαζηιηάο αηόο ηνπ, Λπ , [ιαη. cubilis (= ην δώξν)]. θνπλόκζα νηθνλόκεζα, [ΣΝ. θνπλνπκάνπ]. θνπξηαζηήο, ν ην κεγάιν πξηόλη γηα δπν άηνκα, ν θαηαξξάθηεο ηεο Νηγξίηαο, Αε. θνπξηινύζηο, νη νη θνπξεινύδεο. θνπξκνύδ(η), ην θνξκάθη, ηίλνπο θνπξκνύδ(η) ηνπλ παξαζηέθ(εη) θη ηνπ δηθό κνπ ιηώλεη, Νη , [θ. θνξκί + ΣΝ. θαη. -νύδ(η)]. θνπξηνπινύζ(η), ην ζσηεξία, άιαληα ληνπζ(η)κάλ(ε), άιαληα πηζ(η)κάλ(ε), θνπξηνπινύζ(η) κπαλά, ΑΠ , [ηνπξ. kurtuluş]. θνπηάδ(η), ην ην ρνληξό ζππξί από ην ζηάξη. Σα ρνληξά ζηάρπα, ηα πην δπλακσκέλα, πνπ δελ αισλίδνληαλ κε ηε δνθάλε θαιά, ηα κάδεπαλ από θάζε αιώληζκα θαη

12 12 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο ζην ηέινο όια καδί ηα παηνύζαλ κε ηελ πέηξα, ηνλ εηδηθό πέηξηλν θύιηλδξν γηα ηα αιώληα. Σα ζππξηά πνπ κάδεπαλ από απηήλ ηε δηαδηθαζία, επεηδή ήηαλ ηα πην θαιά, ηα θξαηνύζαλ γηα ζπόξν, Αε. θνπηνπινύθ(η), ην ζέζε θπλεγνύ ςειά. θνπηζ(η)ιάδηο, νη βξηζηά, Αε., [ΣΝ. θνπηζηιηά]. θνπςόρξνπλνπο, ν αλαθέξεηαη ζε θαθό κήλα, όπσο ε θνςνρξνληά ζε θαθή ρξνληά. [Σε. θόβσ + ρξόλνο]. θξάμηκν ζηελ ςπρή έβαδε ε ζεξαπεύηξηα ην αθηί ηεο ζην ζηήζνο ηνπ αξξώζηνπ, έιεγε θάπνηα ιόγηα πνπ δελ ηα μέξνπκε, θαη ηνλ θαινύζε γηα ηελ άιιε κέξα ηξεηο θνξέο πήγαηλε ν άξξσζηνο ζηε ζεξαπεύηξηα θαη γιίησλε από ηηο θνβίεο ηνπ. θξαζί παηαηξάβα θξαζί δειαδή πνπ γηλόηαλ από κνύζην πνπ ηξάβεμαλ ακέζσο κεηά ην πάηεκα ησλ ζηαθπιηώλ, όπσο ε ξεηζίλα. θξνπληήξ(η), ην πνηήξη, Γε., [κζλ. θξπσηήξηνλ(=εθείλν πνπ θξπώλεη ην λεξό) > θξνληήξη, δεο θαη θισληήξ(η)]. Κξνπζνπβλνύδηα, ηα παηδηά από ηα Νέα Κεξδύιιηα, ηξηα Κξνπζνπβλνύδηα πηάζαλε, πάηζαλ λα ηα θξεκάζνπλ, Αε , [ΣΝ. Κξνύζνπβνπ, ην παιηό όλνκα ησλ Νέσλ Κεξδπιιίσλ]. θξπβνύκη, ζα ξ., ζα θξπθηνύκε, Γε., [ΣΝ. θξύβνπ].

13 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 13 Λ, ι ιάβαλν, ην ιίβαλν, παξάδεηζν θαη ιάβαλν θαη θαζαξή ςπρνύια. ΆΓ , **[ζπκθ. ησλ ι. ιίβαλνλ θαη αξρ. ιάδαλνλ/ιάβδαλνλ]. ιάηλα, ηα νη θαξπνί ηεο αγξηνηξηαληαθπιιηάο, νη κπακπνπξόθηο ηεο Σεξπλήο, Νη. ιαληδαξί ζηαθύιη, ην ό,ηη ην ξαληδαιί ζηαθύιη, θάλεη ζηαθύιη ιαληδαξί θαη ην θξαζί κνζράην, η , **[ξαληδαιί, θαη αληηκεηάζεζε ησλ «ξ», «ι»]. ιαθνπκίζηα, ηα ηα ειαθάθηα, βιέπνπ ηα ιάθηα λα βνπζθνύλ καδί κε ιαθνπκίζηα, Νη ιαρηηληνύδη, ην ην κηθξό δών πνπ ζειάδεη, λα μππλάεη ζα ιαρηηληνύδη, Νη , [ιαη. lax, lactis > lactendus]. ιε, ιέη επηθ., αληίζηνηρν ηνπ «βξε», ε ξε, πν ρ(εη) αζεκέληνλ, κα ιέη κα, αξγαιεηό θαη θηιληηζέλην ρηέλη, η ιεκληόλαο, ν πνηθηιία ζηαθπιηνύ. ιηαλόξακκν, ην ξακκέλν κε ιεπηή θισζηή, θνπζηάλη κνπ ιηαλόξακκν θαη ππθλνηζαηηζκέλν, Αε , [ιηαλόο (=ιεπηόο) + ξάκκα]. ιηαλνππηξπαηζηά, ε πεξπαηεζηά κε κηθξά θαη ραξηησκέλα βήκαηα, ε ηξίηε ε κηθξόηεξε ζηε ιηαλνππηξπαηζηά ηεο, Νη , [θ. ιηαλόο + ΣΝ. πηξπαηζηά]. ιηαλνθάζνπια, ηα ηα ιηαλνθάζια. ιηβέληξα, ε ιεβέληηζζα, άζπξε θη θνπξηζηά ζνπ, ιηβέληξα κνπ, Νη , [ηηαι. leventi > ιεβέληεο]. ιηιίηζη, ην ζηεθάλη ζηνιηζκέλν κε ινπινύδηα, ην ζηεθάλη ηνπ γάκνπ, ην ινπινύδη πνπ βάδνπλ ζην πέην ηνπ γακπξνύ, ΝΗ., άληξη ιηιίηζη δξνζεξό θαη λην ζηεθαλσκέλν, Βέ., Γε , [ιηιί + ΣΝ. θαη. -ίηζ(η)]. ιηνλ θαιό, παίξλνπ ηε ζηξάηα ηνπ ζηξαηί ηνπ ιηνλ ηνπ κνπλνππάηη, Νη , **[αξρ. ὡξαῖνλ > ὡξηόλ > σξγηόλ > γηνλ > ιηνλ, κε γ > ι, δεο θαη Δηπκ. Λεμηθό ηνπ Αλδξηώηε ζηα ιήκκαηα ὡξηά, ὥξηνο]. ιηνπθθάδηα, ηα ηα ιηθθάδηα. ιηρλά, ηα ηα ιεξσκέλα από ην ζηόκα, όπσο πεηζέηεο θιπ., μέληο πιέλνπλ ηα ξνύρα κνπ μέληο θη ηα ιηρλά κνπ, Υν , [αξρ. ιηρλάδωλ (= ν πεξηιείρωλ ην ζηόκα)]. ιηρλέ αγαπεηέ, γιπθέ, γηαηί Χξηζηέ κ, γηαηί ιηρλέ κ, ζηνπλ θόζκνπ ζηαπξνπκέλνπο, Λπ , [κηγλ. ιηρλεύω (= επηζπκώ πάξα πνιύ)]. ιόγηαζα ζπιινγίζηεθα, ρξόλνπλ έρ(εη) πνπ δελ ηελ είδα, δελ ηε ιόγηαζα, Νη , [θ. ινγηάδσ]. ιόζξεο, νη ηα θαξθηά ηνπ πέηαινπ, βάλεη αζεκέληα πέηαια καιακαηέλεο ιόζξεο. Σξ ζην ηνπηθό ηδίσκα νη ιόηξεο/ιόηξηο, εληθόο ε ιόηξα, ήηαλ πιατλά ζηεξίγκαηα ζηελ θάζα ηνπ θάξνπ, πνπ έκνηαδαλ κε ζθάιεο, θαη είραλ ηα «ζθαινπάηηα» ηνπο λα πξνεμέρνπλ από ηε κηα πιεπξά, ζαλ κεγάια θαξθηά ε ρξήζε ηνπο έδηλε κεγαιύηεξεο δηαζηάζεηο ζην θάξν θαη εμαζθάιηδε θαιύηεξε θαη αζθαιέζηεξε θόξησζε γηα δεκάηηα ζηηεξώλ, ρόξηνπ θιπ., [ΣΝ. ιόηξα > ιόηξεο > ιόζξεο, κε η > ζ].

14 14 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο ιόηαζακη ινγηάζακε, ζθεθηήθακε, ηκείο, θπξά κ, ηνπλ είδακη, ηκείο ηνπλ ιόηαζακη, Νη , [θ. ινγηάδσ]. ινύιαληο ξ., ηξέιαλεο, βάςη θη ηνπ δηθό κνπ, ζπ κη ινύιαληο, Νη , [θ. ισιαίλσ, δεο ΣΝ. ινπιακάξα]. ινύξηνπζα ηελ πξνίθα θξέκαζα όξζηα ηελ πξνίθα, εηνίκαζα ηελ πξνίθα κνπ γηα ην γάκν, ηγώ ηελ πξνίθα κ η ινύξηνπζα θη ηνπ ληαξό κ θνπλόκζα, Νη , [ΣΝ. αιόξηνπο (= νιόξζνο, όξζηνο), επεηδή πξηλ από ην γάκν άπισλαλ ηελ πξνίθα γηα λα ηελ επηδείμνπλ θαη ηα κεγάια θνκκάηηα, όπσο ηα θηιίκηα, ηα θξεκνύζαλ όξζηα πάλσ ζε ςειά έπηπια ή ζε ζρνηληά]. ινπρηά, ε απηή πνπ παξαθπιάεη, βξίζθεη κηα όρηληξα ινπρηά πηάλεη ηε καγεηξεύεη, Νη , [αξρ. ινράω (= ελεδξεύσ, παξαθπιάσ)]. ιπκαίλνπλ ξ., μεπιέλνπλ, μέληο λα πιέλ ηα ξνύρα κνπ μέληο λα ηα ιπκαίλνπλ, Υν , [αξρ. ην ιύκα( = ην λεξό πνπ ρξεζηκεύεη ζην λίςηκν, ην λεξό πνπ βγαίλεη από ηα ξνύρα όηαλ ηα μεπιέλνπλ, ην μέπιπκα)]. ιπζίδ(η), ην δέζκε από θισζηέο ζην ίδηαζκα ηνπ ζηεκνληνύ.

15 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 15 Μ, κ καγγαζκέλν, -ληζκέλν (βακβάθη) ην βακβάθη ρσξίο ην βακβαθόζπνξν, όπσο ην έδηλε ην εθθνθθηζηήξην. καγηάζηξηζζα, ε κάγηζζα, λ αξξαβνπληαζηεί κη ηεο ρήξαο ηνλ πγηό θη κε ηεο καγηάζηξηζζαο, Νη καθαηιίθ(η), ην είδνο πθαληνύ, Νη., [ΣΝ. καθάη(η), + -ιίθ(η)]. καθαξόληα, ηα νη γηνπθθάδηο. καθξηάο καθξηά, δελ ζέισ λύθ(ε) από καθξηάο, ΑΠ καιάθηα, ηα ηα βνπβαιάθηα. καιακαηέλεο ιόζξεο ηα καιακαηέληα θαξθηά ζηα πέηαια. κακάξαο, ν θνληόο, Νη., [αξρ. κακεξά/κακηξά/κακηξάο= ξίδηνλ ηὶ πόαο ἐζηί]. κάλα γηα ην μίδη ε καγηά. καξαληό, ην ακάξαλην, ηα ινπινύδηα η ο ηα πνπηνύζη θη ηνπ βαζιηθό η ο θη ηνπ καξαληό η ο, Νη καξνύδα, ε ην έληνκν ιακπξίηζα, ε παζραινύδα. καξηηληά, ε ηνπθεθηά, έλαο Σνπξθαξβαλίηεο ηξαβάεη κηα καξηηληά, Ίβ , [ηνπξθ. martin (= ηνπθέθη)]. καηάιιαδη μαλάιιαδε, αληηθαζηζηνύζε, θη πάιη ηελ καηάιαδη κη ηελ καιακαηέληα, Νη , [ΣΝ καηα- + θ. αιιάδσ]. κέληαζη ξ., κήλπζε, έζηεηιε κήλπκα, λ αθνύο θη ηη ζη κέληαζη αξξαβνπληαζηηθόο ζνπ, Νη , [ΣΝ. κελώ]. κεζηάξεδεο, νη ζπλεηαίξνη ζηελ παξαγσγή θαπλνύ, [ΣΝ. κηζηάξο]. κη λη ηιηέ κε εκέλα, όπσο ζην ηδησκ. «κη ηηκέλα», ηξέκεη ην ρηξάθη κη λη ηιηέ πνύζη λα ζε πηάζσ ζαιά θαώ, Λπ ,, [δεο ηιηέ, η > λη ]. κη ηηπνηόλαλ κε πνηνλ, κη ηηπνηόλαλ γηα, κη ηηπνηόλαλ γηα; Νη , [ΣΝ. ηη-, κη ηηκέλα]. κηιάεηο ξ., κηιάο, λπθνύδα κ, ηη καο κάληζεο θη πιηα δελ καο κηιάεηο; Νη , [ΣΝ. νπκηιάνπ]. κηιάεηο αζπλαίξεηνο ηύπνο ηνπ κηιώ, ζώπαζη Γηάλλε κελ κηιάο πξόζημη ηη κηιάεηο, Νη , [ΣΝ. κηιάνπ]. κηξηδηάληα, ηα ζηνιίδηα από θνξάιιηα, λα ιάκπνπλ ηα κηξηδηάληα ζνπ ζηνπλ άζπξνπ ηνπ ιηκό ζνπ, Νη , [ηνπξ. mercan (=θνξάιιη)]. κηηδίθηα, ηα ελλνεί κηηδίηηα πνπ ήηαλ ηνπξ. λνκίζκαηα, ηξία κηηδίθηα θνπζηνύκ(η) - κπξε ηέξγηνπ κ - πάππνπο αγόξαζη, ΑΠ , [ΣΝ. κηηδίηηα-λνκίζκαηα (< ηνπξ. mecit) κηηδίθηα-θεληεκέλα ηειεηώκαηα ζε θεληήκαηα (< ηνπξ. menzil)]. κλέζθ(εη) ξ., ηύπνο ηνπ κέλσ, παξακέλεη, Γε. [ΣΝ. κέλνπ/ κλήζθνπ]. κνπλνπζθέπ(ε), ε ε πνδηά, Αε., [θ. κνπλί + ζθέπε]. κνπξαθηηηά, ε ηέρλε, επηλόεζε, Αε., [ΣΝ. καξαθέη(η)]. κνπξηάβα, ε ν αξγόο, ν ηεκπέιεο, Αε., **[Γεο ΣΝ. κόιηαβνπο, κε ι > ξ]. κνπζηόπηα, ε ε κνπζηαιεπξηά.

16 16 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο κπαιακπάλη, ην ην ζήκαληξν, κνπ θάλεθε πσο άθνπζα ρηππάεη ην κπαιακπάλη, ΑΠ , [ηνπξ. balaban (= γηγαληόζσκνο)]. Μπαινπκπαζηά, ε ε Μνλεκβαζηά, Λνπινύδη ηεο Μπαινπκπαζηάο θαη θάζηξν ηεο Λακίαο Κα , [ηνπξ. malum (= γλσζηόο, αιεζήο) + κπαζηά < θ. εκπαζηά ]. κπαλά εγώ, άιαληα πηζ(η)κάλ(ε), θνπξηνπινύζ(η) κπαλά. ΑΠ , [ηνπξ. bana/ben]. κπαξάθ(η), ην ην θνληό θαη κπνπζηαθιίζθνπ θπλεγόζθπιν, η. κπαζηά, ε πέξαζκα, [κζλ. ἐκβαζία > θ. εκπαζηά]. κπηικπίδηα, ηα κπηριηκπίδηα, κπηκπιηά (=ζηξαγάιηα), ηνπλ πήξη ηνπλ μηγέιαζη κπηικπίδηα λα ηνπλ δώζεη, Νη , [ηνπξ. leblebi]. κπίλκπαζεο, ν ηαγκαηάξρεο, παλάζηκα ηνπλ κπίλκπαζε, ην πξώην παιηθάξη, Κα , [ηνπξ. binbaşı]. κπηξαηνπκέληο, νη ακπαξσκέλεο, βξίζθνπ ηηο πόξηηο ζθαιηζηέο βαξηά κπηξαηνπκέληο, Νη , [ΣΝ. πηξαηώλνπ]. κπηη ηίπνηε, Αε. [ΣΝ. ληηπ]. κπίηζαλ ηέιεησζαλ. κπινπγθνπξόπηηξηο, νη νη πέηξεο ηνπ ρεηξόκπινπ, κε ηηο πνίεο άιεζαλ ην ζηηάξη θαη έθαλαλ ην κπινπγθνύξ(η), ηα ρεηξόκπια, Νη., [ΣΝ. κπινπγθνύξ(η) + θ. πέηξα]. Μπνπγθιίζηξα, ε Σνπσλύκην Αε., **[αξρ. βνπο + ΣΝ. γθιίζηξα > βνπγθιίζηξα > κπνπγθιίζηξα (ηα βόδηα δελ γθιηνύληη, όκσο γιηζηξνύλ δεο θαη γαδξνπγθιίζηξα]. κπνύηνπξ επηθ., έλα πνπιί θακπίζηνπ, κπνύηνπξ κπνύηνπξ καο, Νη , **[ηνπξ. buyur-mak (= δηαηάδσ, πξνζηάδσ, παξαγγέιισ), buyurma (= δηαηαγή, πξνζηαγή, έληνιή)]. κπνπκπιάδηο, νη απηνί πνπ ζπλήζηδαλ λα ηξώλε θόιιπβα, κπνπκπόιηα, Αε., [ΣΝ. κπνπκπόιηα]. κπνπξηδηάθ(η), ην θπηό πνπ ν ζπόξνο ηνπ κνηάδεη κε θαθή, ζαλ ην βίθν, πνπ ην έβξαδαλ γηα δσνηξνθή, Αε., [ηνπξ. burcak(= βίθνο, ιαζνύξη)]. κπξάηκη ζνπ θίιν ζνπ, θάλε ηνλ άληξα κνπ κπξάηκη ζνπ, ηελ πηζεξά κνπ κάλα, η. 65.2, [ΣΝ. κπξάηηκνπο]. κπξαηνί, νη νη θίινη, νη ζύληξνθνη, θαη λα ζθπξίμσ θιέθηηθα λα καδεπηνύλ κπξαηνί κνπ, Ίβ , [ΣΝ. κπξάηηκνπο]. κπξνύηζνο, ν ηξάγνο, Γε., [ΣΝ. πνύξηζηνπο **κπνύξηζηνπο > κπξνύηζηνπο].

17 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 17 Ν, λ λήκαηα, ηα δίρηπα γηα θόξησκα άρπξνπ ζε δών κε ζακάξη. ληακάηδαλ έθαλαλ ληάκαηα, [ΣΝ. ληακαηίδνπ]. ληβαηή, ε όηη είλαη ζήκεξα ε βαζηιόπηηα, γιπθόςσκν ζην νπνίν έβαδαλ ην λόκηζκα ηηο παξακνλέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηεο Πξσηνρξνληάο, η. [θ. αλεβαηή, ίζσο γηαηί αλέβαηλε-θνύζθσλε κε ην ςήζηκν]. λίζθηα, ηα ν ίζθηνο, γξακκαηηθόο καο πιάγηαζη θαη π ηα δαζηά ηα λίζθηα, Γε , [ηνλ ίζθην > (ην λίζθην) > ηα λίζθηα]. λίηηθν, ην πνηθηιία ηνπ βακπαθηνύ πνπ θαιιηεξγνύζαλ παιηόηεξα, αιι. ην ληόπην. ληαταλόο, ν αξγόζπξηνο ρνξόο, αιι. ν ηζηαξπηζλόο (ρνξόο), Αε., ην ζηξγηάλ(η) ηεο Νηγξίηαο, [ηνπξ. dayan/mak (= αθνπκπώ, αληέρσ, δηαξθώ), δεο ΣΝ. ληαταληάνπ]. ληαπηηάδηο, νη νη πηζηνί, λα θαξκαθώζεη ηνπο ερηξνύο ηνπο Σνύξθνπο ληαπηηάδηο, Νη , [ηνπξ. tapı(= είδσιν), tapınç(=ιαηξεία)]. ληαξί(εη)ζο ξ., ηύπνο ηνπ ληαξίδνπ, λα δσξίζεηο, πξώηα η αδέξθηα ζ λα ληαξί(εη)ζο θη ύζηηξα η αληξαδέξθηα ζ, Γε , [ΣΝ. ληαξίδνπ]. ληάξηζκα, ην ην δώξηζκα, [ΣΝ. ληάξζκα]. ληαξόο, ν ην δώξν ηεο λύθεο ζην γάκν, [ΣΝ. ληαξό]. ληαο, όηαλ, ληαο ήκαλ ληνο θαη ιεύζεξνο, ληαο ήκαλ παιηθάξη, Κα , [ΣΝ. όληαο]. ληεγθηζήο, -ηζήδεο ν ζηνηβαδόξνο θαπλεξγάηεο, [ΣΝ ληηγθηζήο]. ληεικπέξη ρξεζ. σο γύξηζκα ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα, θείλ ηνπ πηδνύδ(η) απ ην θαληο, ληεικπέξη κ, ΑΠ , **[ηνπξ. dilber (=γνεηεπηηθόο, γνεηεία, σξαία γπλαίθα, εξσκέλε)]. ληνύικνπκα, ην ην απνηέιεζκα ηνπ ληνπικώλνπ. ληηνπικπέξηθνπ, ην γνεηεπηηθό, όκνξθν, Φηζνύδη κνπ ληηνπικπέξηθνπ θη άιηθνπ βακκέλνπ, Νη , [ληεικπέξη]. ληνπζ(η)κάλνπο, ν ερζξόο, άιαληα ληνπζ(η)κάλ(ε), άιαληα πηζ(η)κάλ(ε), ΑΠ , [ΣΝ. ληνπζκάλνπο]. ληξαγθαλίδεη (ε πόξηα) ξ., βξνληά (ε πόξηα), πόξηα ληξαγθαλίδεη Βάηνπο έξρηηη, Νη , [ΣΝ. ερνπ. ι.]. λπθνζηόι(η), ην ην κέξνο ηνπ ζπηηηνύ όπνπ ζηνιίδεηαη ε λύθε, Νη., [θ. λύθε + ζηνιίδσ].

18 18 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο Ξ, μ μα θινπξηά, ηα ρξπζά θινπξηά, πήξακε πνύ ηνπλ αθέληε καο έλα θνύξλνπ ςσκί, ρίιηα μα θινπξηά ζηώληη, Λπ , [ΣΝ. μάθηα]. μέζπξη ξ., ζύξε, ηξάβα, παπά κνπ, μέζπξη ηα ζηέθαλα θη ξίμηα παλ ζηνπ λνύλνπ, Νη. 30.0, [ΣΝ. μηζέξλνπ]. μεθνύληηαζκα, ην ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνύ, ε ελέξγεηα ηνπ μηθνπληηάδνπ. μεξνπληακάηδαλ ε ελέξγεηα ηνπ μεξνπληακαηίδνπ. μηαγνπξάζνπ, -ζ(εη) ξ., εμαγνξάζσ, -ζεη, ηγώ είκη άμηνπο θη ληηιήο ηελ θόξ(ε) λα μηαγνπξάζνπ, Νη , [ΣΝ. μηαγνπξαζκόο]. μηαληηξεύνπ ςάρλσ γηα ίρλε ζεξάκαηνο, γηα ληίξηο, η, [ΣΝ. μη- 1 + ληίξα]. μηάζηπςα ξ., μέζηπςα, έραζα ηνπο ρπκνύο, πνπ ζε ειεύζεξε απόδνζε ζεκαίλεη γηα ην θνξίηζη, «δελ είκαη πιένλ παηδί, έγηλα γπλαίθα», πσο μηάζηπςα θη ηξάληςα θη έγηλα θνππέια, Νη , [με- + ζηύβσ > μέζηπςα]. μηπιαλέςηη ξ., πιαλέςηε, ζύξηη ζεηο, θαιέο θνππέιηο, μηγηιάζηη ηελ, μηπιαλέςηη ηελ, Νη , [ΣΝ. μη- + θ. πιαλεύσ]. μηζαληάιηαζκα, ην ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνύ, ε ελέξγεηα ηνπ μηζαληαιηάδνπ. μηζνπηέθθακη αλαγλσξίδεηαη σο αόξ., πηζαλώο ηνπ αγλώζηνπ ξ. μηζνπηεύνπ ράιαζε ην ζόη καο, ιέγεηαη όηαλ νη ζπγγελείο δελ έρνπλ πιένλ ηαθηηθά γεηηνλέκαηα, μαδέξθ(ε) ληηπ μηζνπηέθθακη θη δε γεηηνπλεύνπκηζη πιηα, Σε., [μη- + ζόη, ε αλαγλώξηζε ζηεξίρηεθε ζην γλσζηό ζρήκα γεηηνπλ-εύνπ > γεηηνπλ-εύνπκηζηη > γεηηνπλ-έθθακη θαη αλάινγα (μηζνπ-ηεύνπ > μηζνπ-ηεύνπκηζηη >) μηζνπ-ηέθθακη]. μόγαλν, ην άκπαινο, θνπηόο, θείλ ηα μόγαλα κελ ηα αθνύο = εθείλνπο ηνπο αλόεηνπο κελ ηνπο αθνύο, Αε., [αξρ. μόαλνλ]. όηδη αθξηβώο, κηα πηξδηθνύδα αγαπώ όηδη πό δσ ινπγύξνπ, Νη , [ΣΝ. όδη, ώδη]. νιάθ(η), ην θαηζηθάθη, Γε. όκνπλα ξ., νξθηδόκνπλ, εγώ ζηνπλ ήιηνπ όκνπλα πνηέ δε δα ηξαγνπδήζνπ, Νη , [αξρ. ὀκλύω]. Ο, ν νύγθημη ξ., βόγγεμε, θη καξαδηάξεο νύγθημη θη θόξ(ε) βαξνζηελάδεη, Νη , [ΣΝ. νπγγώ]. νπκπιηά, ην ην ίρλνο ηνπ πνδηνύ, ε ληίξα Νη., **[αξρ. ὁπιὴ > (νπιή > νπιηά > νπκπιηά)]. νπληαιίθ(η), ην ην θαιιηγξαθέληνπ θηιίκ(η), πνπ ην έζηξσλαλ ζην δσκάηην ππνδνρήο, Νη., [ΣΝ. νπληάο + -ιίθ(η)].

19 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 19 Π, π παιηάο επίξξ., παιηά, παιηάο κύξδη = κύξηδε ζαλ παιηό, Νη., [ΣΝ., αλζξνππηέο /αλζξνππηάο]. πάλα ηνπ θαπλνύ παλί γηα δέζηκν ηεο ηζηνπηζηνύιαο ηνπ θαπλνύ ζην θνθίλη. πάληξεςέο κε ξ., πάληξεςέ κε, ζε είπα, κάλα κ, κεηέξα, πάληξεςέο κε, Κα πάλσκα, ην ε πάλα ηνπ θαπλνύ. παπάδεο, νη ηα θεληξηθά θαηαθόξπθα μύια ζηε ζηέγε. παπνύδεο, νη είδνο θαγεηνύ, νη ηδγηεξνζαξκάδεο, [ΣΝ. παπνύδηο]. παξαθάκλνπλ ξ., θεληνύλ, πιέθνπλ, θάλνπλ δνπιεηέο πνπ γηλόηαλ ζην λπρηέξη, αθήλνπ ηηο ζπληξόθζηο κνπ ζηελ πόξηα κ παξαθάκλνπλ, Νη , [ΣΝ. παξαθακληό]. παξαλνύλεο, νη νη γπλαίθεο ζπλνδνί ηνπ λνύλνπ, [ΣΝ. παξαλνπλαίνη]. παξαζηαζόο, ν πεδνύιη ηεο πόξηαο, Γε., [ΣΝ. παξαζηαηόο]. παξαηξαβά(εη)δο ξ., ηύπνο ηνπ παξαηξαβώ, παξαηξαβάο, κπαξκέξε κ ηα μνπξάθηα ζνπ κελ ηα παξαηξαβά(εη)δο, Νη , [θ. παξά + ΣΝ. ηξαβάνπ]. παξζέληα, ηα ην αίκα ηεο παξζελίαο κεηά ηελ πξώηε λύρηα ηνπ γάκνπ. παζηαιηδήζθν, ην ν ρώξνο όπνπ γηλόηαλ ην παζηάιηαζκα ηνπ θαπλνύ. παο ρνλ ζέξεο, ν ζε ει. απ. είλαη ν αξρεγόο πνπ πεξλά, πνπ έξρεηαη, σο λα ξζεη ν παο ρνλ ζέξεο γηα λα παξαδνζείο, η , [< ηνπξ. pas(=δηαβαίλσ, πεξλώ) + o nu (=απηόο) + ser(=αξρεγόο) + ειι. θαη. -εο]. πεηθαζηάλνπο, ν απηόο πνπ κπνξεί λα δώζεη εξκελεία, ν εκπεηξνγλώκσλ, Αε., [ΣΝ. απεηθνπζηάλνπο]. πέηαζη πέηαμε. πέηη ξ., πεηνύζε, πέηαγε, πέηη πάπηα ζηνπ γηαιό θη πέξδηθα ζηνπλ θάκπνπ, Νη , [ΣΝ. πηηάνπ]. πηινπήζθη, πηινπηέηη ξ., απάληεζε, απαληά, ηύπνη ηνπ απινπηνύκη, θαλείο δελ πηινπήζεθη θαλείο δελ πηινπηέηη, Νη [ΣΝ. απινπγηνύκη, απινπηέκη]. πιάζεο/πιάζηξεο, νη νη πιάζηο πνπ έβγαηλαλ από ην ληαξάθ(η). πιεμνύδα ζηεκνληνύ, ε ην καδεκέλν ζηεκόλη κεηά ην ίδηαζκα.» θη έπιεθαλ ηελ πιεύνπ ξ., πιέσ, θνιπκπώ, γσ ςαξάθη ζα γηλώ ζηε ζάιαζζα ζα πιεύνπ, Νη , [θ. πιέσ]. πιηάιημη ξ., πήγε γξήγνξα, πειάιεζε, θη ζηνπλ άληξα η ο πιηάιημη λεξό γηα λα ηε δώζεη, Νη [ΣΝ. πιαιάνπ]. πόκλη ξ., απόκεηλε, κόλ έλα πνπιί πόκλη κνλαρό, Νη , [ΣΝ. απνπκλήζθνπ]. πόζηαζα ξ., θνπξάζηεθα, απόζηαζα, Γε., [αξρ. ἀθίζηακαη > κζλ. ἀπνζηέθω > απνζηαίλσ]. πνπγαιηάηη ξ., άληε πεγαίλεηε ζηγά-ζηγά, η., [ΣΝ. πνπγάιηα]. πνπξιηάθ(η) επίξξ. ηνπ πήξη πνξιηάθ(η) = βαδίδεη γξήγνξα, Αε. πνπξιηάληηο, νη ηζηκπεξάθηα κε θξόζζηα θαη θινπξάθηα, Γε. πνπξόζθαια, ε ζθάια εηζόδνπ, π ηε ζθάια ηελ πνπξόζθαια ζηνλ γθηνπι κπαμέ ζηβαίλνπλ, Βέ , [θ. πόξνο (= πέξαζκα) + θ. ζθάια].

20 20 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο πνπηνύζη ξ., πόηηδε, ηα ινπινύδηα η ο ηα πνπηνύζη, Νη , [ΣΝ. πνπηίδνπ]. πξαζθαιλώ ξ. εθζθελδνλίδσ, Γε. πξέζεο, νη κεραλήκαηα πνπ ιεηηνύξγεζαλ θνληά ζηηο παηόδεο θαη ζπκπίεδαλ ην άρπξν ζε δέκαηα. πξνβνπηδώ ξ., πξνβνδίδσ, απ ηε Γηθηέξα σο ηελ Σξίηε πάιη ηα πξνβνπηδώ, Νη , [ΣΝ. πξνπβνπδάνπ]. πξνδύκηα,. ηα δηαδηθαζία γηα ην δύκσκα ηνπ γάκνπ, [ΣΝ. πξνπδύκ(η)]. πξνδπκώηξα, ε ε δπκώηξα ηνπ γάκνπ. πξόηκα, ην πξόγεπκα, πξσί, ηγώ πνπιύ δελ θάζνπκη, π ηνπ πξόηκα σο ηνπ γηόκα, Νη , [αξρ. πξόγεπκα]. πξόκε επίξξ. πξηλ αθόκε, πξόκε μ(η)θέμ(εη) ζη λ αλαηνιή είρε ραξάμ(εη) ζηελ Πόιε, Αε , [θ. πξ(ηλ αθ)όκε μεθέμεη > πξόκε μ(η)θέμ(εη)]. πξνο ώξαο ηώξα, απηήλ ηε ζηηγκή, πξνο ώξαο δελ είλη δσ. η. πξνπές (εηο), λα λα πξνγεπκαηίζεηο, θάηζη, αθέληε κ, λα πξνπές (εηο) θη όπνπ είλη ζα έξηεη, Νη , [αξρ. πξνγεύνκαη]. πξνπκή πξνηνύ, Νη., Αε., [δεο πξόκε]. ππθλνηζαηηζκέλν, ην ππθλνξακκέλν, θνπζηάλη κνπ ιηαλόξακκν θαη ππθλνηζαηηζκέλν, Αε , [θ. ππθλόο + ηνπξ. çatişmak (= ηαηξηάδσ)].

21 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 21 Ρ, ξ ξαβνπληάο, ν αξξαβώλαο, ζηνπ ξαβνπληά η ο λα ραίξηζη ζηνπ γάκνπο η ο λα η αιιάδεηο, Γε , [θ. αξξαβώλαο]. ξαληδαιί ζηαθύιη ζηαθύιη ξάληδαινπ, θάλεη ζηαθύιηα ξαληδαιί θαη ην θξαζί κνζράην, η , [ΣΝ. ξάληδαινπ]. ξαρλάδα, ε ε αξαρληά, λα κπαηλνβγαίλνπλ ηα πνπιηά λα παίξλνπλ ηε ξαρλάδα, Αε , [θ. αξαρληά]. ξέβη, ην ην πηζηόιη, ην ξνπβέι(η),ξέβη λα ηνπο ζθνηώζεηο ηα άηηκα ζθπιηά, η , [ΣΝ. ξνπβέι(η)]. ξηληάεη ξ., ξαληίδεη, θη βξέρεη ηε θηηξνύδα ηνπ ξηληάεη θαη ηελ θπξά ηνπ, Λπ , [αξρ. ῥαληίδω > ῥαίλω πξθ. πιεζ. ἔξαληαη]. ξνδόηζηνθιν, ην ξνδνπέηαιν, θη έλα θαπθί ξνδόηζηνθιν λα πηεη λα μαγξππλήζεη, Λπ , [θ. ξόδν + ΣΝ. ηζέθι(η)]. ξντάζηεθα ξ., πήγα ππάιιεινο κε κηζζό, ξνγηάζηεθα, θαη πάηζα θαη ξντάζηεθα ζε κηα ρήξα Βνπξγάξα, Βέ , [ιαη. roga > θ. ξνγεύσ]. ξνπβίδηα, ηα ξεβίζηα, Γε., [ΣΝ. ξνπβίζ(η), θαη ζ>δ]. ξνπκ ειιεληθό, γξακκαηηθόο θνηκήζεθε πάλ ζ έλα ξνπκ πεγάδ(η), Νη , [ηνπξ. Rum (= νη Ρσκηνί, νη Έιιελεο)]. ξνπκεύηζη ξ., γίλεζαη Ρσκηόο, ζπ, Μπνύια κ, δελ ξνπκεύηζη θη δελ ηζαξκαεύηζη, Νη , [δεο ξνπκ]. ξνπηά(εη)δο ξ., ξσηάο, θη όζνη δηαβάηηο θη αλ πηξλνύλ όινπο δα ηνπο ξνπηά(εη)δο, Νη , [ΣΝ. ξνπηάνπ]. ξνπηή(εη)ζο ξ., ξσηήζεηο, λεξό λα κε ηε δώζεηο, κν λα ηε ξνπηή(εη)ζο, Νη , [ΣΝ. ξνπηάνπ].

22 22 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο, ζ ζαιαβάηη, ην ην «πηζηεύσ» ηνπ Ηζιάκ, ζην ηξ. ζεκ. ην κνπξκνπξεηό από ηηο πξνζεπρέο, πν ρνπλ Ιβξαίνη ηελ Παζθαιηά, έρνπλ ηνπ ζαιαβάηη, Νη , [ηνπξ. salavat]. ζακνιαδόκπινη, ζακόκπινη, νη νη κύινη πνπ έβγαδαλ ζακόιαδν. ζαξάκπαζεο, ν ν μαλζνθέθαινο,, έρνπ θη ηνπλ ζαξάκπαζε κη ηηο ηλληά αιζίδηο, Νη , [δεο ζαξίκπαζεο]. ζαξηκπαιάθεο, ν ππνθ. ηνπ ζαξίκπαιε, ζήθσ, ζαξηκπαιάθε κνπ, ζήθσ λα παο ζηε ρώξα, Βέ ζαξίκπαιεο, ν ν ζαξίκπαζεο, αγάπα(η) ην ζαξίκπαιε άληξα γηα λα ηνλ πάξεη, Βέ ζαξηκπαζάθεο, ν ππνθ. ηνπ ζαξίκπαζε, ζήθνπ, ζαξηκπαζάθε κνπ, ζήθνπ λα παο ζηε ρώξα, Νη ζαξίκπαζεο, ν θνθθηλνκάιιεο, αγάπα(ε) ην ζαξίκπαζε άληξα γηα λα ηνλ πάξεη, Νη , [ΣΝ. ζαξήο + baş(= θεθάιη)]. αηηώηηο, νη νη ατηηώηεο, κη ηνπο αηηώηηο κάινπλη θη κη η ο αηηώη(νη) καιώλεη, Υν , [ατηά = ην παιηό όλνκα ηνπ ρσξηνύ Λαγθάδη]. ζαρίλ(η),ην είδνο γεξαθηνύ, ην ζαΐλη, Milvus milvus, Νη., [ΣΝ. ζηαΐλ(η)]. ζβεξθόπηαζκα, ην αιιηώο ην αδξαρηίηζ(η). ζέβη κ αγάπε κνπ, ζην γηαιό, ζέβη κ ακάλ ακάλ, ζην γηαιό γηαιό πεηνύζε, η. 4.4, [ηνπξ. sevi/sevim]. ζέληνπο/ζεληο, ν ραξνύκελνο, ζέληνπο θίλεζη ζηνπ δεπγάξ(η), Νη , ζεληο θίληζη ζηνπ δηβγάξ(η) λα πάεη, Νη , [ηνπξ. şen]. ζέληηθλνπ, ηνπ ηνλ θνπκπάξν, ηαΐδνπλ θη ηνπ ζέληηθλνπ κέιη κη ηνπ θαξύδη. Νη , [κζλ. ζύληεθλνο]. ζέπεηη ξ., ζαπίδεη, ζήπεηαη, ζη ζηέιλνπ κήινπ ζέπεηη θπδώλη καξαγθηάδεη, Υν , [αξρ. ζήπνκαη]. ζέξεο, ν αξρεγόο, σο λα ξζεη ν παο ρνλ ζέξεο γηα λα παξαδνζείο, η , [δεο παο ρνλ ζέξεο]. ζέξλνπλ ξ., δηαδίδνπλ, θη όζνη ζηξαηηώηηο θη αλ πηξλνύλ όιλνη ηνπ ζάκα ζέξλνπλ, Νη , [θ. ζέξλσ]. ζηα κέζα, ζηακέο πξνο ηα κέζα, πήγα ζηακέο ζηελ Πόιε, ζηα κέζα ζηα λεζηά, Κα , [ΣΝ. ζηακέζα]. ζηκηγηαξέ ζε ει. κεη., επθαηξία λα αθνύζσ ηνπο ζπληξόθνπο κνπ, Πα. Πα , [ηνπξ. semi (=αθνύσ κε πξνζνρή, αθξνώκαη) + yaren(=θίινο, ζύληξνθνο)]. ζηληάδσ ξ., θνπλώ πέξα δώζε όπσο ζην θνζθίληζκα, ζθνπληώ, πάσ θαη ηε ζηληάδσ, Βάζσ κνπ, Βάζσ κνπ λα ηεο θσλάδσ, ΑΠ , [αξρ. ζηληάδσ (= θνζθηλίδσ)]. ζηώληη ξ., θνπληνύληαη, ζείνληαη.ρίιηα μα θινπξηά ζηώληη, Λπ , [θ. ζείσ]. ζθακληώηηθν, ην ην πξνεξρόκελν από ην ρσξηό θακληέο ηεο Αλαη. Θξάθεο, Πα ζεκ. ζθαληδειήζξηο, νη ζπίζεο, Γε., [ΣΝ. ζθαληδαιήζξα].

23 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 23 ζθαληδόρνηξνπ η αγθάζ(η)/πνπδαξνύδ(η), η ζάκλνο πνπ ρξεζηκνπνηεηιηαη σο θάξκαθν γηα ηηο αηκνξξνΐδεο. ζθαθαδνπηή, ε πηζαλώο από παξαθζνξά ηεο ι. θαθαζνπηή, λα ηαλ θη γεο ζθαθαδνπηή λα ρη θη παξαζύξηα, Νη , [ΣΝ. θαθάζ(η)]. ζθεληδέξεο, ν θαξκαθνπνηόο, ην γηαηξό θαη ηνλ ζθεληδέξε, πν ρ(εη) ηα θάξκαθα ζην ρέξη, Κα. 11.0, **[ΣΝ. ζπηηζηέξεο]. ζθκαο ξ. ηύπνο, ζθνξπάο, κελ ηα ζθκάο = κελ ηα ζθνξπάο, η., **[ίζσο από ην αξρ. ζεθάδω (= νδεγώ ζηε κάληξα)]. ζθνληάιηζε ξ., κπόδηζε, ζθνληάιηζε ηνπλ ήιηνπ ζνπ θη αξγεί λα βαζηιέςεη, Λπ , [θ. ζθόληακα]. ζκπνξίδεηο θνπβεληηάδεηο, ζπδεηάο, νκηιείο, λπθνύδα κ, ηη καο κάληζηο θη πιηα δελ καο ζκπνξίδεηο; Νη , [ΣΝ. ζκπνπξίδνπ]. ζνύθνο, ν ε ιέξα από ην καιιί ηνπ πξόβαηνπ, [ΣΝ. ζνύθνπ]. ζνπινύθ(η), ην ζεξί, αξάδα, Αε., [θ. ζσιήλ (= θπιηλδξηθή ζήθε ηεο νπνίαο έλα θνκκάηη ηεο είλαη επζύ, L.Sc.), + ΣΝ. νπινύθ(η)]. ζνύξβα,, ηα νη θαξπνί ηεο ζνπξβηάο, πνπ κνίξαδαλ ζηα παηδηά πνπ έιεγαλ ηα θάιαληα ηεο πξσηνρξνληάο, ζνύξβα, ζνύξβα θόιηληα, η., [ΣΝ. ζνύξκπα]. ζνπξβίδνπ ξ., ζνύξβηδα, -ηζα, ιέγσ ηα θάιαληα ηεο πξσηνρξνληάο, η., [δεο ζνύξβα]. ζνπξκπηηάδα, ε ζβειηάδα, η., [θ. ζεξπεηόο]. ζνύξκπηηνπο, ν γξήγνξνο, ζβέιηνο, η., [θ. ζεξπεηόο]. ζπξέγθια, ε ην εξγαιείν ηνπ ζθακαγγά, Νη., [ΣΝ. ζπξέγια]. ζηάβηαζκα, ην ε δεκηνπξγία ηεο ζηάβαο, [ΣΝ. ζηαβηάδνπ]. ζηέιλνπλ ην νξζό πξέπεη λα είλαη ζηέλνπλ(=ζηήλνπλ), ζηέιλνπλ ηα βξόρηα ζηα βνπλά, ρξπζέο βηξγίηζηο η ο θάκπνη, Νη , [θ. ζηήλσ]. ζηξάληα, ηα ηα εζώξνπρα, ζηελ πόι(ε) ρσξίδ(εη) θνξέκαηα ηα έξεκά κνπ ζηξάληα, Βέ , [βνπι. strana = (πιεπξά, πιαγηά)]. ζηξαηηώηηο, νη ζηξαηνθόπνη, δηαβάηεο, όζνη ζηξαηηώηηο θη αλ πηξλνύλ όινη θαισζθακλίδνπλ, Υν , [αξρ. ζηξαηηώηεο]. ζηξίγα, ε θαληαζηηθό νλ, θόβεηξν ησλ παηδηώλ, η., [αξρ. ζηξίμ-ζηξηγόο (έλα λπρηνπνύιη, πνπ νλνκαδόηαλ έηζη από ηελ νμεία θξαπγή ηνπ)]. ζηξηγνπζθηά, ε ζπθηά ζηελ νπνία πίζηεπαλ όηη δνύζε ε ζηξίγα θαη ηα παηδηά δελ πήγαηλαλ λα πάξνπλ ζύθα, η., [ζηξίγα + ΣΝ. ζ(π)θηά]. ζ(π)θακλόθια, ηα ηα θύια ηεο κνπξηάο. ζπληξόθ(η), ην ην ζώβξαθν, Νη., [αξρ. ζύληξνθνο > θ. ζπληξόθη]. ζπξίθηα, ηα ηα ρξπζνθέληεηα ζηνιίζκαηα ζην ηζεπθέλη/ηζηπρέλ(η). ζύξη(ε)ο, ν εξγαιείν ηνπ αισληζκνύ. ζθόξα, ε ν ζπάγθνο, ην θλάπ(η), η. ζρηαρηνύλ, λα λα ζεηζηνύλ, αγάιηα αγάιηα λα ξρηζη λα κε ζρηαρηνύλ η αλώηα, Νη , [θ. ζείσ]. ζρύκκα, ην ζθύκκα, πξνζθύλεκα, ζην βαζηιηά πεγαίλεη ζρύκκα γηα λα ηνλ θάλ(εη), Κα , [ΣΝ. ζθύκκα].

24 24 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο Σ, η ηαβηξληάδεη ξ., πξνζθέξεη γεύκα ή δείπλν, ηίλνπο ηξαπέδ(η) ηνπλ ηαβηξληάδ(εη) θη ηνπ δηθό κ ξεκάδεη, Νη , [θ. ηαβέξλα]. ηάκπνπξ πηζαλώο είλαη ν ηακπνπξάο, έλα αββάην βξάδπ, δνύκπνπξ ηάκπνπξ θαξηνθίιη, Νη. 41.0, [ηνπξ. tambur(= ηακπνπξάο)]. ηαξηάθ(η), ην δηαδηθαζία ζπληήξεζεο ησλ δεκάησλ ηνπ θαπλνύ, [ΣΝ. ηαξάθ(η)]. ηαρλό, ην ην απξηαλό, η., [ΣΝ. ηαρηά]. ηεζιίκ, ηεζιίκ(η) απηό πνπ δίλεηαη ζην ρέξη, απηό πνπ παξαδίλεηαη, παξάδνζε, ηεζιίκ, κσξέ Μεηξνύζε, εηνύηε ηε ζηηγκή, η , [ΣΝ. ηηζιίκ(η)]. ηδηακπιηαθνύδ(η), ην ην βαηξαράθη. ηδηάλα κ ηδάλεκ, θαιέ κνπ, ςπρή κνπ, ηδηάλα κ, ζηέιλνπλ ηα βξόρηα ζηα βνπλά, Νη , [ΣΝ. ηδηάλνπκ]. ηδηιέπεο, ν δσέκπνξνο, λα θέξεηο λύθ(ε) απνύ καθξηά ηδηιέπε ζπγαηέξα, Νη , [ηνπξ. celep]. ηίθα-ηίθα θσλή γηα λα θαινύλ ηηο θόηεο, Νη. ηίλνπλ πνηνλ; θνππέια κ, ηίλνπλ ζέιεηο ηίλνπλ αγαπάο; Νη , [ΣΝ. ηηλο, ηηληο]. ηηζιίκη παξάδνζε, ηηζιίκη, βξε Μεηξνύζε, δελ παξαδίληζη, ΑΠ , [δεο ηεζιίκ(η)]. ηνπ κπξνο ην εκπξόο κέξνο, ηνπ κπξνο πνπδηνύδα κ θόληηλη (= είκαη έγθπνο) η απίζνπ όινπ ηξαλεύεη, Νη , [θ. εκπξόο, κε ην θνύζθσκα ηεο θνηιηάο θνληαίλεη ε πνδηά]. ηξάθνπο, ν απιάθη, Γε., [αξρ. ηξάθνο(= ηάθξνο)]. ηξηα, ηξηά ηξία, ηξηα Κξνπζνπβλνύδηα πηάζαλε, πάηζαλ λα ηα θξεκάζνπλ, Αε , Αλάζεκα πνπ δνύιεςε ηα ηξηά ηξαλά αββάηα, Υν , [θ. ηξία]. ηξηώξηδαλ δνύιεπαλ κε ην ηξηώξ(η). ηξηώξηζκα ε εξγαζία κε ην ηξηώξ(η). Σζακαληάο, ν άγλσζην επώλπκν ζην Υνπκληθό, κάιινλ είλαη πξνζσλύκην, ηνπ θξίκα λά ρεη νπ Σζακαληάο, κη ηνπλ ληξνπβά ηα δίλεη, Υν Σζαλάθαιη, ε ε πόιε ηεο Σνπξθίαο Σζαλάθαιε, θάησ ζηνπ Σζαλάθαιη κε ζθνηώζαλε, Αε ηζαπθαλέο, ν ε θαζαξία, ην παλεγύξη, κηθ. ν πόιεκνο, ν ηζαπθαλέο παηδηά ηειείσζε, ζθαίξα δελ έρεη κία. Κα , [βνπι. tsapkanes, ηνπξ. capkanlı(= νινδώληαλνο)]. ηζέια, ε κηθξό μύιηλν πδξνδνρείν, ηζόηξα, γθξίηζα, γθξίηζα ηζέια, κεο ζηελ αγξνηζέια, Υν , [κζλ. βνπηζίλ > βνπηζί > βνπηζέια (=βαξέιη) > ** ηζέια, βιαρ. ι.]. ηζεπθέλη, ην ε δαθέηα ηνπ εύδσλα, [ΣΝ. ηζηπθέλ(η)]. ηζηαγθιί, ην ην ριηκπνύξ(η). ηζηαθ(η )ξ-κάλα ε κεηξηά, ξνπηάεη θη ηελ ηζηαθ(η )ξ-κάλα η ο, απηή ζέιεη λα πιέλεη, Νη , [δεο ΣΝ. ηζηαθίξθνπο]. ηζηάλη(η), ην είδνο θνπδνπληνύ γηα δώα, Νη., [ηνπξ. çan (= θακπάλα)]. ηζηαξζί, ην ε πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, βγήθα λα ζεξγηαλίζσ ζ ηβξαίηθνπ ηζηαξζί, Νη. 41.0, [ΣΝ. ηζηαξζί].

25 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 25 ηζηαηέι(η)-παηέι(η) ηζηάηξα πάηξα, Νη. [ΣΝ.ηζηαη-παη]. ηζίλνπκα ην ζηαύξνπκα ηνπ ζηεκνληνύ, Νη, [αξρ. ηηλάζζω >... > κζλ. ηζηλῶ]. ηζηνπβξέο, ν ν ηζεβξέο. ηζηνπξλνύδα, ε ε κηθξή ηζηνύξλα. ηζηπρέλ(η), ην δεο ηζεπθέλη. ηζκέλ(η), ην όηη θάλεη κεκβξάλε, θάπαξνπ ζαλ ηζκέλ(η), Αε., **[θ. ηζηκέλην]. ηζνπηζνύιθα, ε θάλνπια, Γε., [βνπι. ε βξύζε πνπ ηξέρεη]. ηπινύζαλ ξ., ηύιηγαλ, ζηνπο νπξαλνύο ηα γίδηαδαλ ζηνπο θάκπνπο ηα ηπινύζαλ, Λπ , [ΣΝ. ηιίγνπ]. Τ, π πγηάλνπ, λα ξ., λα θάλσ θαιά / λα γίλσ θαιά, λα θέξνπ θη ζηνπλ άξξνπζηνπ ίζνπο θη ηνπλ πγηάλνπ, Νη , [θ. πγηαίλσ]. ππληάδνπκη ξ., παξ. ππληάδνπκαλ, λπζηάδσ, Νη., [αξρ. ὔπλνο, δεο θαη θ. ππλώλσ]. ύζζσπνο, ν θαξκαθεπηηθό θπηό ύζζσπνο, ηεο νηθνγέλεηαο Υεηιαλζώλ ή Λακπηαηώλ (Hyisopus L.), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πιήζνο παζήζεσλ. Φ, θ θάη ξ., θάγε, ζήθσ, καξάδη κ, θάη θη πηε, ζήθνπ γθξεκλόο θη πέζη, Νη , [ΣΝ. ηξώνπ]. θαλαξόπηα, ε θαλέξσλε ζηα όλεηξα ησλ θνξηηζηώλ ηνύο κέιινληεο ζπδύγνπο ηνπο, [ΣΝ. θαληξόπηα]. θαξθάξαο, ν ν αλόεηνο πνιπινγάο, [ηνπξ. farfara(= θνκπαζκόο, θακθαξνληζκόο]. θίζε, ε θζίζε, θπκαηίσζε, γηαηί βαξηά ηνλ ρηύπεζε ε άηηκε ε θίζε, ΑΠ , [θ. θζίζε]. θνληάο, ν ην ρόξην Αγξηκνλία ε εππαηνξία, [ΣΝ. θνπληάο]. θηήλαλ απηήλ, λα ξζεη θαη θείλ(ε) πνπ ζέιεηο θηήλαλ π αγαπάο, Γε [ΣΝ. θηνο, θηελ, θην].

26 26 Νίθνο Λ. Παζραινύδεο Υ, ρ ραιαΐηζα, ε ππεξέηξηα, θη ηώξα πώο θαηάληεζα ζηνπλ θόζκνπ ραιαΐηζα, Νη , [ηνπξ. halayik]. ράιης ηελ ξ., δήηεζέ ηελ, θη αλ δε ζηε δώζνπλ πάιη ζύξη ράιης ηελ, ε , [ΣΝ. ραιεύνπ]. ράκπνπθαο, ν δεο ακπσρόο. ραλ(η )κηζζα, ε ραλνύκηζζα, θπξία, θιαίεη θαη κηα ραλ(η )κηζζα, θιαίεη γηα ηνλ πγηό ηεο, ΑΠ , [ηνπξ. hanım]. ράλνπκε, ε ραλνύκηζζα, θπξία, καξή ζθύια, κάξ ράλνπκε, καξή αθνπξηζκέλε, Νη , [ηνπξ. hanım]. ράξεηε, ε ράξε, κνλ ζέισ ράξεηε πν ρνπ ηξηάληα ρξόληα, ΑΠ , [αξρ. ράξηο > ράξηηνο]. ραξνπηέζαη ξ., ραίξεζαη, γηαηί, Γηάλλε κ, δελ ηξσο, δελ πίληο θαη δελ ραξνπηέζαη; Κα , [θ. ραξνπνηώ]. ραζιακόηνπνο, ν ν ηόπνο κε θπηώξηα θαπλνύ, ηνπο ραζιακάδεο. ρίληδα επίξξ., πιήξεο, ηίγθα, Αε. ρίξηζα ξ., άξρηζα, Πα ζε άζπξε πέηξα έθαηζα θαη ρίξηζα λα θιαίσ, ΝΚ , [ΣΝ. ρηξλώ]. ριηώκνο, ν ην δέληξν ακπνύθνο ν κειαλόο, Sambucus nigra, θ. θνπθνμπιηά, αθξνμπιηά, Νη., [ΣΝ. βνύδ(η)]. ριόηζθα, ε ιόμπγθαο, Γε., [ΣΝ. γθιώμα, αιι. γιόηζθαο, γιώηζθα, ιόηζθαο]. ριπζαξθέο, νη νη πνιύ ζηελέο ηαηλίεο κε αζεκί ή ρξπζαθί ρξώκα γηα ην ζηόιηζκα ηεο λύθεο, Νη., [ΣΝ. ρξπζαιθέο θαη αληκ. ησλ «ξ» θαη «ι»]. ρνλ δεο παο ρνλ ζέξεο, η ρνπρινπηήξ(η), ην ν αλαδεπηήξαο, Νη., [θ. ρνριάδσ]. ρξηιίδνπ ξ., ξνραιίδσ, Νη., [θ. γξπιίδσ = (κνπξκνπξίδσ)]. ρηηθνύηζηθα, ηα ηα κηθξά, λα ζε πσ δπν ιόγηα θξπθνύηζηθα κέζα εηο η αθηάθηα ζ ρηηθνύηζηθα, Λπ Φ,ς ςπρνπκάεζη ξ., ςπρνκάρεζε, θη ηνπ ρακπέξ(η) κε ην θηξαλ θη θείλνπο ςπρνπκάεζη, Νη , [θ. ςπρνκαρώ].

27 Λεμηιόγην ηεο Βηζαιηίαο 27 ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΛΩΑ (παξνηκίεο θ.ιπ.) 1. Καηά ηνπλ θηξό θη ηνπ ρνπξό (Νγ.). Οη ιέμεηο «θηξόο» (θαηξόο) θαη «ρνπξόο» (ρνξόο) ρξεζ. θαη κεηαθνξηθώο. ε ειεύζεξε απόδνζε κε κηα γεληθή δηαηύπσζε ζεκαίλεη, όηη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο (θηξό) θάλνπκε ηηο αλάινγεο ελέξγεηέο καο (ρνπξό), π.ρ. δελ βγαίλνπκε ρσξίο νκπξέια όηαλ βξέρεη, δελ πάκε ζε γηνξηή ληπκέλνη πξόρεηξα θ.ιπ.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Έθνίηαα, θη ήηαλε καθξηά αθόκε ηα αθξνγηάιη Παξήρεζε ηνπ «α» «Αζηξνπειέθη κνπ θαιό, γηα μαλαθέμε πάιη!» Πξνζσπνπνίεζε ηνπ αζηξνπειεθηνύ. Απνζηξνθή ζην Αζηξνπειέθη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟ 1 Μηθξό ζηάδην Σηόρνη IPSC Χάξηηλνη ζηόρνη 2 IPSC Mίλη Φάξτηλνη στόρνη 1 IPSC Mίλη στόρνη πνηλήο 1 IPSC Mίλη Πόπεξ 3 8-14 m Βαζκνινγίζεκεο βνιέο 9 Μέγηζηνη πόληνη 45 Θέζε εθθίλεζεο: Οξζηνο ραιαξόο,

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα