15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002713543 2015-04-17"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: Πληροφορίες: Παν.Ηλίας Τηλέφωνο: FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµος Μαραθώνος προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής για την προµήθεια εκχιονιστικής λεπίδας και αλατοδιανοµέα για την κάλυψη των αναγκών του ήµου Μαραθώνος, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού ,70 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη της προµήθειας θα καλυφθεί από χρηµατοδότηση της Πολιτικής Προστασίας. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα της ηµοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του ήµου Μαραθώνος επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104 από την αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού την 4 Μαΐου 2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 έως ώρα 10:30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά τις 10:30 καµία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν κατά την ηµεροµηνία αυτή δεν υποβληθεί καµία προσφορά ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί την 11 Μαΐου 2015 ηµέρα ευτέρα την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα επαναληπτική ηµεροµηνία ή αν κατά την ηµεροµηνία αυτή δεν υποβληθεί καµία προσφορά ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί την 18 Μαΐου 2015 ηµέρα ευτέρα την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Επίσης δύναται οι προσφορές να σταλούν ταχυδροµικά και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο αρκεί να έχουν παραληφθεί από την ανωτέρω αρµόδια επιτροπή ως την ηµεροµηνία και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών. Προσφορές που κατατέθηκαν µε τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συµµετοχής που θα αναλογεί σε

2 ποσοστό 5% (πέντε) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι 609,50 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισµού από την ιστοσελίδα του ήµου ή από το ιαύγεια ή από το Κ.Η.Μ. Η.Σ. ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το Τµήµα Προµηθειών του ήµου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη στις κ. Σ.Βασταρδή τηλ , Α.Κατερέλου τηλ , Χ.Αλεξανδρή τηλ , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο ήµαρχος ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

3 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή Τηλέφωνο : FAX : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµαρχος Μαραθώνος διακηρύσσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ ΦΕΚ Β185/ ) πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, η προµήθεια µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ & ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ» συνολικού προϋπολογισµού ,70 µε ΦΠΑ ευρώ µε τους παρακάτω όρους: Άρθρο 1ο ΑΡΜΟ ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ Φορέας της προµήθειας και αρµόδια υπηρεσία είναι ο ήµος Μαραθώνος. Άρθρο 2ο ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Το προς προµήθεια είδος περιγράφεται και προδιαγράφεται στις συνηµµένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική υπηρεσία. Άρθρο 3ο TΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Τα προς προµήθεια είδη, λεπίδα αποχιονισµού και διασκορπιστής άλατος θα παραδοθούν τοποθετηµένα προς λειτουργία επί ηµιφορτηγού οχήµατος MITSUBISHI L 200 του ήµου Μαραθώνος, και θα παραληφθούν από αρµόδια επιτροπή. Η προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται σε 30 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Άρθρο 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική γλώσσα και η τιµή σε ευρώ.

4 Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούµενων ειδών. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ τριών µηνών από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή µέσα στην προθεσµία που ορίζει η διακήρυξη. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην αρµόδια Ε... του ήµου Μαραθώνος, µέσα σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ & ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» β) Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. γ) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Μέσα σε αυτόν το κυρίως φάκελο, θα περιέχονται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο επόµενο άρθρο. Καλό είναι αυτά να βρίσκονται µε τη σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε ντοσιέ, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα απώλειάς τους. Ο κυρίως φάκελος θα περιλαµβάνει: 1. Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και όλα τα προηγούµενα στοιχεία (α) έως (γ). Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται εις διπλούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 2. Καλά σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" καθώς και όλα τα προηγούµενα στοιχεία (α) έως (γ). Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα είδη, σε ευρώ. Στην τιµή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός του ΦΠΑ) για παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά. Οι προσφορές πρέπει να είναι ευδιάκριτες χωρίς ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά για το υπό προµήθεια είδη, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις οµάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης και βάσει της λεπτοµερούς ανάλυσης του τεύχους µε τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

5 Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της ιακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του, τους όρους της προσφοράς, που είναι διαφορετικοί από τους όρους της ιακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Θα συµπληρωθούν µε την προσφερόµενη τιµή τα έντυπα του προϋπολογισµού προσφοράς που χορηγούνται από την Υπηρεσία. Αξιολόγηση προσφορών. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην ιακήρυξη ουσιώδεις όρους βάσει της παρακάτω διαδικασίας: ηµιουργούνται οι δυο παρακάτω οµάδες που η κάθε µια περιλαµβάνει τα εξής: Α. Η ποιότητα µε βάση τα Τεχνικά στοιχεία του µηχανήµατος θρυµµατιστή ξύλου και κλαδιών του κάθε προµηθευτή σε σχέση µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. Η συνολική βαθµολογία της οµάδος καθορίζεται στους 60 βαθµούς, για την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της ιακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο συντελεστής βαρύτητας για την πρώτη οµάδα ορίζεται στο 70%. Β. Η υποστήριξη, επίδειξη µηχανήµατος, ο χρόνος παράδοσης,η εγγύηση καλής λειτουργίας ανταλλακτικά κλπ, του κάθε προµηθευτή σε σχέση µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. Η συνολική βαθµολογία της οµάδος καθορίζεται στους 30 βαθµούς, για την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της ιακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο συντελεστής βαρύτητας για την δεύτερη οµάδα ορίζεται στο 30%. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας και προκύπτει ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= 0,70 Χ (βαθµ. Οµάδας Α) + 0,30 Χ(βαθµ. οµάδας Β ) Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ προς την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η διαδικασία περιγράφεται λεπτοµερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ-ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ» της παρούσας. Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του ιαγωνισµού µε γνωµοδότησή του προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει προτείνει σχετικά: α) Κατακύρωση της προµήθειας, β) Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τους ίδιους όρους γ) Την κατανοµή της προµήθειας εφ όσον πρόκειται για διαιρετό υλικό ή διαφορετικά υλικά.

6 Άρθρο 5ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Α) 1. Στο διαγωνισµό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα γραµµένα στα οικεία µητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών. Κάθε προµηθευτής που επιθυµεί να λάβει µέρος στο διαγωνισµό καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νοµούς της χώρας που είναι εγκαταστηµένος. 2. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: α. Οι Έλληνες πολίτες. 1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι 609,50. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 2.Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή,τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Για αλλοδαπούς, τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισµούς, ενώσεις προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. Εφ όσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους του, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή Συµβολαιογράφο. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια ηµοπρασία περισσότερες από µια εταιρεία ή ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µια µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. 6.Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν κατασκευάζει το προς προµήθεια µηχάνηµα, µερικώς ή ολικώς σε δικό του εργοστάσιο, σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ ( άρθρο 18 παρ.3 του 1993), πρέπει να επισυνάψει δήλωση του εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας στην οποία θα δηλώνονται: Ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση που θα κατακυρωθεί η προµήθεια στον διαγωνιζόµενο. 7. ήλωση ότι θα παρέχει στον ήµο Μαραθώνος τεχνική κάλυψη σε περίπτωση ανάγκης. ηλαδή σε περίπτωση που ο προµηθευτής ή ο κατασκευαστής δεν διαθέτει σχετικό κατάστηµα εντός των ορίων του ήµου Μαραθώνος, αλλά και όµορων ήµων, υποχρεούται εγγράφως να δηλώσει, (µε σχετική αποδοχή από το συνεργαζόµενο

7 κατάστηµα), µε πιο κατάστηµα συνεργάζεται, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής κάλυψης (service κ.λ.π.). 8.Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή για σχεδιασµό και κατασκευή των προσφερόµενων ειδών. 9. ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι αποδέχεται τους όρους της ιακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών, εάν δεν αποδέχεται τους όρους ο διαγωνιζόµενος, όσο και οι κατασκευαστές των προς προµήθεια µηχανηµάτων, υποβάλλουν ρητή δήλωση που θα αναφέρονται τα σηµεία εκείνα που διαφωνεί προκειµένου να αξιολογηθούν παρ. 5 άρθρου 12ΥΑ /93 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. 3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Β) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 609,50 και κατατίθεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τραπέζης, η οποία θα αντικατασταθεί από τον προµηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση µε άλλη καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Άρθρο 6ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Είναι δυνατή η προσφορά εναλλακτικών λύσεων. Στην περίπτωση αυτή στο φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα αναγράφονται σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις (χωρίς το οικονοµικό µέρος που παραµένει στον κλειστό φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"). Άρθρο 7ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Για την αξιολόγηση των προσφορών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ. Προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα ή επαγγελµατική αξιοπιστία η χρηµατοδοτική & οικονοµική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες των συµµετεχόντων απαιτούνται τα εξής

8 1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85 µε την οποία θα δηλώνεται από τον προµηθευτή: Ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί, λειτουργίας της επιχείρησης Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµοσίου & των Ο.Τ.Α.. Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Ότι έχουν συνέπεια στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσον και των υποχρεώσεων των προς υπηρεσία του ηµοσίου τοµέα και των Ο.Τ.Α. Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβή δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι Ότι συνεργάζονται µε τις Τράπεζες Ότι έχει λάβει γνώση των όρων της δηµοπρασίας όπως αναφέρει η διακήρυξη. 2. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και ειδικά τα υλικά, το ποσοστό, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας, παράδοσης. Εάν ο παραλήπτης ανήκει στον ηµόσιο Τοµέα θα αναφέρεται & η εµπρόθεσµη παράδοση που θα αποδεικνύεται µε τα σχετικά έγγραφα. Στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύεται µε επίσηµα παραστατικά πώλησης. 3. Περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού 4. Ακριβής περιγραφή των υλικών, φωτογραφίες, σχέδια προδιαγραφής. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής που συµµετέχει δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή µερικά για το υπό προµήθεια είδος τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται τόσο από τον ίδιο όσο και από τον κατασκευαστή. Άρθρο 8ο ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πίστωση για την υπόψη προµήθεια προέρχεται από πόρους της Πολιτικής προστασίας. Η πληρωµή θα γίνει όπως ορίζει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών. Άρθρο 9ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα της ηµοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του ήµου Μαραθώνος επί της οδού Λ. Μαραθώνος 104 1ος όροφος (πλησίον του τµήµατος προµηθειών), από την αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού (της παρ. 3 του άρθρου 46 της Υπ. Απόφασης 11389/1993 όπως ισχύει), την 4 Μαΐου 2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. έως ώρα 10:30 π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά τις 10:30 π.µ. καµία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν κατά την ηµεροµηνία αυτή δεν υποβληθεί καµία προσφορά ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί την 11 Μαΐου 2015 ηµέρα ευτέρα την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα επαναληπτική ηµεροµηνία ή αν κατά την ηµεροµηνία αυτή δεν υποβληθεί καµία προσφορά, ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί την 18 Μαΐου 2015 ηµέρα ευτέρα την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Επίσης δύναται οι προσφορές να σταλούν ταχυδροµικά και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αρκεί να έχουν παραληφθεί από την ανωτέρω αρµόδια επιτροπή ως την ηµεροµηνία και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών. Προσφορές που κατατέθηκαν µε τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές.

9 Επίσης δύναται οι προσφορές να σταλούν ταχυδροµικά ή δι άλλου τρόπου αρκεί να έχουν παραληφθεί από την ανωτέρω αρµόδια επιτροπή ως την ηµεροµηνία και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών. Προσφορές που κατατέθηκαν µε τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές. Η ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών θα γίνει δηµόσια και θα γνωστοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή µε την εξέλιξη των σταδίων του διαγωνισµού. Άρθρο 10ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις: α) Του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β/ ). β) Του εν ισχύει.κ.κ. (Π.. 410/95) γ) Του Ν. 2286/1995 (προµήθειες των Ο.Τ.Α. που δεν ενσωµατώνονται σε έργα) δ) Η παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 11ο ΛΟΙΠΑ Οι δαπάνες δηµοσιεύσεων βαρύνουν το φορέα της προµήθειας. Σε περίπτωση εισαγωγής εκ της αλλοδαπής ο ανάδοχος θα ενεργήσει έγκαιρα στις αρµόδιες αρχές για την απαλλαγή του από τους δασµούς και λοιπούς φόρους. Ο εκτελωνισµός καθώς και κάθε λογής διαδικασία µέχρι της παραδόσεως του είδους θα γίνει µε ευθύνη µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή. Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης επιλύονται ως το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο ήµαρχος ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

10 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αρ. Μελέτης: 8 / 2015 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ & ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» Χρηµατοδότηση: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προϋπολογισµός: ,70 ΜΕ ΦΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ & ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

11 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αρ. Μελέτης: 8 / 2015 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ & ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» Χρηµατοδότηση: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προϋπολογισµός: ,70 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στην προµήθεια εκχιονιστικής λεπίδας και αλατοδιανοµέα, εξαρτήσεις που είναι απαραίτητες για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων στην περιοχή του ήµου Μαραθώνος. Οι ανωτέρω εξαρτήσεις πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης και συνεργασίας µε το ηµιφορτηγό όχηµα MITSUBISHI L200 που διαθέτει ο ήµος για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας. Η υλοποίηση της προµήθειας θα γίνει µε τις διατάξεις της υπ. Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/06 (.Κ.Κ.) και την Π1/7445/02 και Π1 7446/02 αποφάσεων του Υπ. Ανάπτυξης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά. Μαραθώνας 17/02/2015 Μαραθώνας 17/02/2015 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Παναγιώτης Ηλίας Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. Μιχάλης Τσαγλιώτης Αρχιτέκνων Μηχανικός

12 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αρ. Μελέτης: 8 / 2015 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ & ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» Χρηµατοδότηση: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προϋπολογισµός: ,70 ΜΕ ΦΠΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΤΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΑ ΜΟΝΑ ΟΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ 3 ΣΕΤ ΠΟ ΑΡΙΚΩΝ 3 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 390,00 390,00 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ Μαραθώνας 17/02/2015 Μαραθώνας 17/02/2015 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της /σης ΤεχνικήςΥπηρεσίας Παναγιώτης Ηλίας Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. Μιχάλης Τσαγλιώτης Αρχιτέκνων Μηχανικός

13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αρ. Μελέτης: 8 / 2015 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ & ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» Χρηµατοδότηση: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προϋπολογισµός: ,70 ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση προς λειτουργία επί ηµιφορτηγού οχήµατος MITSUBISHI L 200 του ήµου Μαραθώνος, λεπίδας αποχιονισµού διαστάσεων 2,30 χ0,55 µ., κ.λ.π. προδιαγραφών αναφέρονται αναλυτικά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) Τεµάχιο 1 ΕΥΡΟ: ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (6.950,00) ΑΡΘΡΟ 2 Ο : Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση προς λειτουργία επί ηµιφορτηγού οχήµατος MITSUBISHI L 200 του ήµου Μαραθώνος, διασκορπιστή άλατος, χωρητικότητας 400 λίτρων περίπου, κ.λ.π. προδιαγραφών αναφέρονται αναλυτικά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) Τεµάχιο 1 ΕΥΡΟ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (4.850,00) ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Για την προµήθεια σετ ποδαρικών για τον διασκορπιστή άλατος για ταχεία προσθαφαίρεση επάνω στο όχηµα. Τεµάχιο 1 ΕΥΡΟ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΟ (390,00) Μαραθώνας 17/02/2015 Μαραθώνας 17/02/2015 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της /σης ΤεχνικήςΥπηρεσίας Παναγιώτης Ηλίας Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. Μιχάλης Τσαγλιώτης Αρχιτέκνων Μηχανικός

14 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αρ. Μελέτης: 8 / 2015 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ & ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» Χρηµατοδότηση: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προϋπολογισµός: ,70 ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΤΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ 3 ΣΕΤ ΠΟ ΑΡΙΚΩΝ 3 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ / / 2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αρ. Μελέτης: 8 / 2015 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ & ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» Χρηµατοδότηση: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προϋπολογισµός: ,70 ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση προς λειτουργία επί ηµιφορτηγού οχήµατος MITSUBISHI L 200 του ήµου Μαραθώνος, λεπίδας αποχιονισµού διαστάσεων 2,30 χ0,55 µ., κ.λ.π. προδιαγραφών αναφέρονται αναλυτικά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) Τεµάχιο 1 ΕΥΡΟ: ( ) ΑΡΘΡΟ 2 Ο : Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση προς λειτουργία επί ηµιφορτηγού οχήµατος MITSUBISHI L 200 του ήµου Μαραθώνος, διασκορπιστή άλατος, χωρητικότητας 400 λίτρων περίπου, κ.λ.π. προδιαγραφών αναφέρονται αναλυτικά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) Τεµάχιο 1 ΕΥΡΟ: ( ) ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Για την προµήθεια σετ ποδαρικών για τον διασκορπιστή άλατος για ταχεία προσθαφαίρεση επάνω στο όχηµα. Τεµάχιο 1 ΕΥΡΟ: ( ) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ / / 2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αρ. Μελέτης: 8 / 2015 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ & ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» Χρηµατοδότηση: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προϋπολογισµός: ,70 ΜΕ ΦΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Αντικείµενο της παρούσης συγγραφής είναι η προµήθεια λεπίδας αποχιονισµού και αλατοδιανοµέα, εξαρτήσεις που χρειάζεται ο ήµος για την αντιµετώπιση συναφών αναγκών. ΑΡΘΡΟ 2 Ο : Η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των: 2.1. Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) 2.2. Νόµου 3463/06 (..Κ. Κώδικας) 2.3. Αποφάσεων του Το. Ανάπτυξης Π1/7445/02 και Π1/7446/02. ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Οι υπό προµήθεια εξαρτήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται κατ ελάχιστον στις παρακάτω προδιαγραφές ΛΕΠΙ Α ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ Η λεπίδα πρέπει να είναι εύχρηστη και µικρού βάρους. Να αποτελείται από το πλαίσιο στήριξης, το οποίο θα βιδώνεται µόνιµα στο πλαίσιο του οχήµατος και την κυρίως λεπίδα η οποία πρέπει να προσαρµόζεται στο όχηµα σε µικρό χρόνο (περίπου 10 min). Το µήκος της πρέπει να είναι τουλάχιστον 230 cm και το ύψος 55 cm και θα έχει την δυνατότητα κίνησης προς τέσσερις (4) κατευθύνσεις. Ο χειρισµός της λεπίδας θα γίνεται ηλεκτροϋδραυλικά από τη θέση του οδηγού. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισµός για νυχτερινή εργασία. Η λεπίδα στο κάτω µέρος, όπου εφάπτεται µε το έδαφος, πρέπει να φέρει κατάλληλη λωρίδα ξύστρα, από ειδικό ανθεκτικό πλαστικό, η οποία και θα προστατεύει το οδόστρωµα κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισµού και η οποία εύκολα θα µπορεί να αντικατασταθεί. Επίσης η λεπίδα πρέπει να συνοδεύεται από ISO 9001 του κατασκευαστή της. Με την λεπίδα πρέπει να παραδοθούν το υδραυλικό σύστηµα χειρισµού, τα φώτα πορείας και το ελαστικό κάλυµµα. 3.2 ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑΣ Ο υπό προµήθεια αλατοδιανοµέας (δισκορπιστής άλατος) πρέπει να έχει την δυνατότητα της άµεσης και εύκολης τοποθέτησης επί της καρότσας οχήµατος. Πρέπει να είναι σχετικά ελαφρύς και να έχει χωρητικότητα περίπου 400 λίτρων. Ο δίσκος διασκορπισµού να φέρει ρυθµιζόµενα πτερύγια ανάκλησης και να έχει την δυνατότητα διασκόρπισης από 1,50 έως 9,00 µ.

17 Πρέπει να συνοδεύεται από αδιάβροχο χειριστήριο το οποίο να λειτουργεί από τον θάλαµο οδήγησης. Θα λειτουργεί ηλεκτρικά από το ηλεκτρικό σύστηµα του οχήµατος. Θα πρέπει να φέρει κατάλληλα σηµεία ανάρτησης για την µεταφορά του καθώς και κατάλληλα σηµεία για την στερέωση του επί του οχήµατος. Οι ανωτέρω εξαρτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, χρόνο παράδοσης και χρόνο παροχής ανταλλακτικών. Επίσης πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη οργάνων µενού SERVICE. Μαραθώνας 17/02/2015 Μαραθώνας 17/02/2015 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της /σης ΤεχνικήςΥπηρεσίας Παναγιώτης Ηλίας Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. Μιχάλης Τσαγλιώτης Αρχιτέκνων Μηχανικός

18 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αρ. Μελέτης: 8 / 2015 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙ ΑΣ & ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» Χρηµατοδότηση: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προϋπολογισµός: ,70 ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑ Α Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ.Β. 70%. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α1. Συµφωνία προσφοράς µε προδιαγραφές µελέτης. 10 Α2. Στοιχεία προσφερόµενου αλατοδιανοµέα 15 Α3. Στοιχεία προσφερόµενης εκχιονιστικής λεπίδας 15 Α4. Πώληση οµοίων ειδών. Αξιοπιστία κατασκευαστή 10 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50 ΟΜΑ Α Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σ.Β. 30% Β1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 15 Β2 Ανταλλακτικά SERVICE 20 Β3 Χρόνος παράδοσης 15 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ είναι: Γ.Β.(0,70Χ βαθµ. Α οµάδας) + (0,30 χ βαθ,. Β οµάδας) Και η ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ). Α.Τ. = ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προκριτέα είναι η προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ προς την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Μαραθώνας 17/02/2015 Μαραθώνας 17/02/2015 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της /σης ΤεχνικήςΥπηρεσίας Παναγιώτης Ηλίας Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. Μιχάλης Τσαγλιώτης Αρχιτέκνων Μηχανικός

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 131008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα