ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή Απασχόληση Μονίμων και με Σχέση Ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υπαλ λήλων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ κατά το έτος Πρόγραμμα εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοει δών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.847.1/1/842431/Σ.113 (1) Υπερωριακή Απασχόληση Μονίμων και με Σχέση Εργα σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ κατά το έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 «Συ νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα τηγικής » (ΦΕΚ 226/ , τ.α ). β. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 «Ρυθ μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/ , τ.α ). γ. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν.4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστω τικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 107/ , τ.α ). δ. Τη Φ.451/41/10623/Σ. 144/ /ΕΠΥΕΘΑ/ΔΣΣΑΔ Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, που επανα καθορίζει τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυ νας που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη βάση. ε. Την ανάγκη αντιμετώπισης από το Γενικό Επιτελείο Στρατού της υπερωριακής απασχόλησης των Μονίμων και με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων του, για κάλυψη εποχικών, έκτα κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Τάγματος Επικοινωνιών Πληροφορικής ΓΕΕΘΑ, Εργοστασίου Παραγωγής Οξυγόνου του 691 Βιομηχανικού Εργοστασίου Βάσεως, Ταγμάτων ΓΕΕΘΑ ΓΕΣ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, που λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου και δωδεκαώρου βάσεως, Στρατιωτικών Εργοστασίων, Μεταφορικών Μονάδων, ΓΕΕΘΑ κ.λπ. στ. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 0511 και 0512 Π/Υ ΓΕΣ οικονομικού έτους ζ. Το υπ αρ. Π.Δ. 158/ «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 240/ , τ.α ), αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή, νυκτε ρινή, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία με αμοιβή, πέρα από το κανονικό ωράριο καθώς και προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα σίας, τριών χιλιάδων (3.000) περίπου, Μονίμων και με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων Μονάδων και Υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ και Γενικού Επιτελείου Στρατού, που κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών έτους 2015: α. Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι ογδό ντα εννέα χιλιάδες (89.000) ώρες. β. Για νυχτερινή εργασία και για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) ώρες. 2. Με τις παραπάνω ώρες θα καλυφθούν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες: α. Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Τάγματος Επικοινω νιών Πληροφορικής ΓΕΕΘΑ, Τ/ΓΕΕΘΑ, Εργοστασίου Παραγωγής Οξυγόνου του 691 BEB, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη βάση. β. Στρατιωτικών Εργοστασίων στελεχωμένων με μειωμένο τεχνικό προσωπικό, εξαιτίας των συνεχών αποχωρήσεων, λόγω συνταξιοδότησης, και μη αναπλή ρωσής του. γ. Μειζόνων Σχηματισμών και Επιτελικών Γραφείων, των οποίων το πολιτικό προσωπικό, καλύπτει αυξημέ νες, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συμμετέχει σε προγραμματισμένες ασκήσεις. δ. Τ/ ΓΕΕΘΑ,Τ/ΓΕΣ, Μεταφορικών Μονάδων, Αποθηκών Βάσεως Υλικού Πολέμου και Εφοδιασμού Τροφίμων Καυσίμων των οποίων οι υπάλληλοι οδηγοί κινούνται σε όλη την επικράτεια για τη μεταφορά προσωπικού, τροφίμων, υλικών, καυσίμων, πυρομαχικών κ.λπ. ε. Στρατιωτικών Σχολών το προσωπικό των οποίων

2 2226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εργάζεται σε βάρδιες, ανάλογα με τα προγράμματα εκπαίδευσης. στ. Στρατιωτικών Λεσχών το προσωπικό των οποίων εργάζεται σε βάρδιες. ζ. Υπηρεσιών Μονάδων του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, των οποίων το προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων, καλύπτει έκτα κτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εντός του κανονικού ωραρίου. 3. Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους οδηγούς κατά το διάστημα της μετακίνησής τους εκτός έδρας, για εκτέλεση δρο μολογίων σε όλη την επικράτεια και τη λήψη υπερω ριακής αποζημίωσης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/ , τ.α ), όπως τρο ποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/ , τ.α ). 4. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο. Σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτε τράωρη βάση, στην καθ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυ κτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο. 5. Στην παραπάνω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συ νολικού αριθμού των εγκρινόμενων ωρών, με πράξη των οικείων Δντών Διοικητών Δνσεων, Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ. 6. Υπεύθυνοι για την διαπίστωση των πραγματικών αναγκών και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπε ρωριακής απασχόλησης θα είναι οι Δντές Δκτες των Δνσεων Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ, που εδρεύ ουν σε όλη την Επικράτεια και στις οποίες υπηρετεί πολιτικό προσωπικό. 7. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των εγκρι θεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης έτους 2015, ύψους επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) περίπου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0511 και 0512 ΕΦ προϋπολογισμού ΓΕΣ οικονομικού έτους 2015, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με το ποσοστό αποδέσμευσης, που θα εγκριθεί. 8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ F Αριθ. 30/3430 (2) Πρόγραμμα εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβου λίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία». 2) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊό ντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)». 3) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004 «για την εφαρμογή του Κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβα τήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων». 4) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 5) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης». 6) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000, «για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και κατα γραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου». 7) To ΠΔ 115/2010 (ΦΕΚ Α 196), Άρθρο 2 «Τροποποίηση του ΠΔ 308/2000 (ΦΕΚ Α 252) όπως ισχύει». 8) Το άρθρο 5 του ΠΔ 41/2006 (ΦΕΚ Α 44) «Παρακο λούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων πα ραγόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/99/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 9) Το ΠΔ 308/2000 (ΦΕΚ Α 252) «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώ ντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432/ ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως ισχύει. 10) Το ΠΔ 84/1995 (ΦΕΚ Β 343) «Αναγνώριση και κα ταγραφή των ζώων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 11) Το άρθρο 1 του ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ Α 66) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασι τικά νοσήματα των ζώων». 12) Το ΠΔ 101/ (ΦΕΚ Α 32) «Λήψη υγειονο μικών και λοιπών μέτρων προς πρόληψη και καταστολή της φυματίωσης, φυματίωσης και ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών» όπως ισχύει. 13) Την υπ αρ. ΥΑ 92/ (ΦΕΚ Β 19) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου». 14) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη και οι προκαλούμενες δαπάνες για την εφαρμο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2227 γή του προγράμματος θα καθορίζονται σε ετήσια βάση με την εκάστοτε κοινή απόφαση οικονομικών αποζημιώ σεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων (ΚΑΕ 5329). 15) Τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την ανά γκη εξυγίανσης και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας καθώς και την ανάγκη για την προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. 16) Την από 22/12/2014 σχετική εισήγηση της Διεύθυν σης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ για την ανάγκη εφαρ μογής του παραπάνω προγράμματος, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την εφαρμογή του προγράμματος εκρί ζωσης της φυματίωσης των βοοειδών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός και διάρκεια του προγράμματος Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η υποχρεωτική εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της φυματί ωσης των βοοειδών (εφεξής Πρόγραμμα) σε όλες τις εκμεταλλεύσεις βοοειδών, εκτός από τις εκμεταλλεύ σεις με αμιγώς παχυνόμενα βοοειδή, όπως ορίζονται στο άρθρο 2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η μείωση του επι πολασμού της φυματίωσης στον πληθυσμό βοοειδών της χώρας και η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω της παραγωγής ασφαλών προϊόντων από τα ζώα αυτά. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλη την Ελλάδα από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής (ΔΚ) κάθε Πε ριφέρειας, τα Τμήματα Κτηνιατρικής και τις Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές των Διευθύνσεων Αγροτικής Οι κονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ). Δύναται να καθοριστεί από την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ φορέας εφαρμογής του Προγράμματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οπότε η πολιτική αντιμετώπισης της φυματίωσης μπορεί να επανακαθοριστεί. Απαγορεύονται όλες οι ενέργειες που αποσκοπούν στην απευαισθητοποίηση των βοοειδών ως προς τη φυματίωση. Επίσης, απαγορεύεται ο εμβολιασμός και η θεραπεία κατά της φυματίωσης και ο εμβολιασμός κατά της παραφυματίωσης των βοοειδών. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί: Βοοειδή χαρακτηρίζονται όλα τα βοοειδή των ειδών Boss taurus και Boss indicus, Bison bison και Bubalus bubalus. Εκμεταλλεύσεις αμιγώς παχυνόμενων βοοειδών χα ρακτηρίζονται οι ενσταβλισμένες εκμεταλλεύσεις που αποκλειστικό σκοπό έχουν την πάχυνση μόσχων με τελικό προορισμό τους μόνο το σφαγείο. Στις εκμε ταλλεύσεις αυτές όλα τα βοοειδή που εισέρχονται, προέρχονται μόνο από εκτροφές υγειονομικού καθε στώτος Τ3. Στις εκμεταλλεύσεις αυτές δεν πραγματο ποιείται αναπαραγωγή, δηλαδή δεν πραγματοποιούνται γεννήσεις και κανένα βοοειδές δε μετακινείται προς άλλη εκμετάλλευση, δηλαδή δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις ζώων. Ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδεται στην εκμετάλλευση από το Τμήμα Κτηνιατρικής, κατόπιν αιτήματος του κατόχου της εκμετάλλευσης και ισχύει για ένα (1) έτος ή λιγότερο εφόσον το κρίνει η ΤΚΑ. Στις εκμεταλλεύσεις αυτές το πρόγραμμα φυματίωσης είναι προαιρετικό βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας και διενεργούνται περιοδικοί έλεγχοι από το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής. Άρθρο 3 Υπεύθυνοι φορείς για την εφαρμογή του προγράμματος και αρμοδιότητές τους Α) Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύ θυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, του ΥΠΑΑΤ (ΔΥΖ) είναι αρμόδια για την έγκαιρη κατάρ τιση και δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) βάσει της οποίας καλύπτονται οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος. Β) Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγεί ας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, του ΥΠΑΑΤ (ΤΖΥΖ) είναι αρμόδιο για: i) το σχεδιασμό του προγράμματος, ii) τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο και το συντονισμό όλων των λοιπών αρμοδίων φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος, σε όλη τη χώρα, iii) τον ορισμό των αρχών και φορέων εφαρμογής του προγράμματος και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, iv) την παροχή κατάλληλων οδηγιών και διευκρινίσεων στους φορείς εφαρμογής του προγράμματος, με σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου του, v) τη συλλογή των στοιχείων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος ελέγχου, την αξιολόγηση αυτών, καθώς και για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, vi) την έγκαιρη προμήθεια φυματινών (ορνίθειας και βόειας) και αντιδραστηρίων διάγνωσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ. Γ) Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, του ΥΠΑ ΑΤ είναι αρμόδια σύμφωνα με το ΠΔ 84/1995 (ΦΕΚ Α 52) για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1760/2000 και 911/2004. Δ) Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Περιφέρειας (ΔΚ) είναι αρμόδιες: i) για το συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος στην περιφέρειά τους, ii) για τη συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα Κτη νιατρικής των ΠΕ της περιφέρειάς τους και με το ΤΖΥΖ, iii) για τη διμηνιαία συλλογή των Δελτίων Διμηνιαίας Εποπτείας (ΔΔΕ) του προγράμματος φυματίωσης βοο ειδών από τις ΠΕ δικαιοδοσίας τους και την αποστολή τους στο ΤΖΥΖ εντός της 2ης εβδομάδας από τη λήξη του αναφερόμενου μήνα στο ΔΔΕ. iv) Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής του Προγράμ ματος μόνο από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περι

4 2228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φερειακών Ενοτήτων της χώρας θα υπάρχει συνδρομή από υπαλλήλους των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. Ε) Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες (ΤΚΑ) των Περιφερεια κών Ενοτήτων (ΠΕ) είναι αρμόδιες: i) για τον ορισμό του υπεύθυνου εφαρμογής και πα ρακολούθησης του προγράμματος, ii) για τη διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων (για τον έλεγχο της σήμανσης των ζώων, την ειδική σήμανση των μολυσμένων ζώων, τον έλεγχο της τήρησης των μητρώων των εκμεταλλεύσεων, όλων των απαραίτητων δελτίων που αφορούν στην εφαρμογή του προγράμμα τος και προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και την έκδοση των υγειονομικών πιστοποιητικών, για τη μετακίνηση των ζώων ή των εκμεταλλεύσεων) και τη συνεργασία με κρεοσκόπους κτηνίατρους της περιοχής αρμοδιότητάς τους, iii) για την πρακτική εφαρμογή (φυματινισμοί/αιμολη ψίες) και την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμ ματος σε επίπεδο ΠΕ, iv) για την έγκαιρη αίτηση αποστολής απαιτούμενων δόσεων ορνίθιων και βόειων φυματινών, παραλαβή, σω στή συντήρηση και χορήγηση των φυματινών, καθώς και για την ενημέρωση του ΤΖΥΖ σχετικά με τις ετήσιες ανάγκες σε φυματίνες στο τέλος κάθε έτους για το επόμενο έτος, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο καλύ τερος προγραμματισμός της προμήθειας σε φυματίνες. v) για την αποστολή των ζητούμενων στατιστικών στοιχείων του προγράμματος στη ΔΚ της Περιφέρειας και στο ΤΖΥΖ, σε διμηνιαία, εξαμηνιαία βάση ή όπως αλλιώς καθορισθεί από το ΤΖΥΖ, vi) για τη συμπλήρωση και αποστολή των Δελτίων Διμηνιαίας Εποπτείας (ΔΔΕ) της ΠΕ τους εντός της 1ης εβδομάδας από τη λήξη του αναφερόμενου μήνα στο ΔΔΕ και την ενημέρωση της διαδικτυακής κτηνιατρικής βάσης δεδομένων για τους φυματινισμούς/αιμοληψίες, vii) για την ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των κτηνία τρων των κτηνοτροφικών και αγροτικών συνεταιρισμών και των ιδιωτών κτηνίατρων σχετικά με το Πρόγραμμα και για τη συνεργασία και την ενημέρωση άλλων αρ μόδιων αρχών και φορέων σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. viii) Οι κρεοσκόποι κτηνίατροι οφείλουν να ενημερώ νουν εγγράφως τον υπεύθυνο εφαρμογής του Προγράμ ματος σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης αλλοιώσεων χαρακτηριστικών της φυματίωσης στα σφάγια. ΣΤ) Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Φυματίωσης (ΕΕΑΦ), Τμήμα Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας Μα στού της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών είναι αρμόδιο για: i) τον επίσημο έλεγχο των φυματινών ή αντιδραστη ρίων ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω φυματίνες ή αντιδραστήρια είναι κατάλληλα (Άρθρο 2, ΠΔ 115/2010 (ΦΕΚ Α 196), ii) την παραλαβή του αποστελλόμενου παθολογικού υλικού για ιστολογική, βακτηριολογική εξέταση και μο ριακές δοκιμές, iii) να συνεργάζεται στο πλαίσιο του δικτύου της ΕΕ με τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τη φυματίωση, iv) να παρέχει επιστημονική και τεχνική συνδρομή στη ΔΥΖ του ΥΠΑΑΤ για την εφαρμογή συντονισμένων σχεδίων ελέγχου, v) να συγκεντρώνει από τα εργαστήρια που συμμετέ χουν στο πρόγραμμα και υποβάλλει τα εξαμηνιαία και ετήσια συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και αποτε λέσματα στην ΔΥΖ και να διοργανώνει διεργαστηρια κές δοκιμές για τα υπόλοιπα εθνικά εργαστήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ζ) Το Τμήμα Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικρο βιολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων και Βρουκελλώσεων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για: i) την παραλαβή του αποστελλόμενου παθολογικού υλικού για βακτηριολογική και ιστολογική εξέταση σύμ φωνα με τις οδηγίες του ΕΕΑΦ, ii) την αποστολή των στατιστικών και οικονομικών στοιχείων στο ΕΕΑΦ. Η) Για το συντονισμό, τον έλεγχο και την αποτελε σματική εφαρμογή του προγράμματος συγκροτείται κεντρική επιτροπή, η οποία ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο στο ΤΖΥΖ. Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από: 1. τον/την προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων ο οποίος είναι και ο/η Πρόεδρος, 2. τον/την προϊστάμενο/η του Τμήματος Ζωοανθρω πονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων ο οποίος είναι και ο/η Αντιπρόεδρος, 3. τον/την προϊστάμενο/η του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, 4. τον/την υπεύθυνο/η κτηνίατρο του Προγράμματος από το ΤΖΥΖ, 5. έναν/μία κτηνίατρο υπεύθυνο/η του ΔΙΚΕΖΩΚ της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτη νιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, του ΥΠΑΑΤ, 6. τον/την υπεύθυνο/η κτηνίατρο του Εθνικού Εργα στηρίου Αναφοράς Φυματίωσης. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρ μογή του προγράμματος σε κάθε περιοχή της χώρας και σε ολόκληρη τη χώρα. Σε περίπτωση που οι στόχοι του προγράμματος δεν επιτυγχάνονται σε κάποια περι οχή, η επιτροπή εξετάζει την κατάσταση, σχεδιάζει και προτείνει μέτρα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων. Στην παραπάνω περίπτωση, στην επιτροπή είναι δυ νατόν να συμμετέχουν επιπλέον: α) η Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία αποτελείται από: 1. τον/την προϊστάμενο/η του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, 2. τους/τις προϊστάμενους των Τμημάτων Κτηνιατρι κής των ΔΑΟΚ των ΠΕ, 3. τους/τις υπεύθυνους κτηνιάτρους για την εφαρμογή του προγράμματος που έχουν ορισθεί από τα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των ΠΕ, 4. έναν/μία κτηνίατρο του πλησιέστερου Κτηνιατρικού Εργαστηρίου της περιοχής. β) η Επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ), η οποία αποτελείται από: 1. τον/την προϊστάμενο/η του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της ΠΕ,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τον/την υπεύθυνο/η κτηνίατρο για την εφαρμογή του προγράμματος που έχει ορισθεί από το Τμήμα Κτη νιατρικής της ΔΑΟΚ της ΠΕ, 3. έναν/μία κτηνίατρο του πλησιέστερου Κτηνιατρικού Εργαστηρίου της περιοχής. Άρθρο 4 Προαπαιτούμενα για την εφαρμογή του προγράμματος Προκειμένου να εφαρμοσθεί το Πρόγραμμα είναι υπο χρεωτικό: 1) Οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών και το ζωικό τους κεφάλαιο πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Σύστη μα Αναγνώρισης και Καταγραφής και να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1760/2000 και 911/2004, όπως ισχύουν. 2) Ο κτηνοτρόφος οφείλει να συλλαμβάνει και να συγκρατεί το ζώο για την εφαρμογή όλων των κτη νιατρικών πράξεων με τον ασφαλέστερο τρόπο για την αποφυγή τραυματισμού των συμμετεχόντων στην πράξη και τη μικρότερη καταπόνηση του ζώου και να παίρνει τα ίδια μέτρα βιοασφάλειας που παίρνει και ο κτηνίατρος (γάντια, γυαλιά, μάσκα κτλ). Ο κτηνίατρος μπορεί να αρνηθεί το φυματινισμό ή οποιαδήποτε άλλη κτηνιατρική πράξη, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η ασφάλεια των συμμετεχόντων ή η ευζωία του ζώου. 3) Οι ΤΚΑ της ΠΕ να έχουν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα (αυτοκίνητα) για την εφαρμογή του προγράμματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΤΡΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Άρθρο 5 Χαρακτηρισμός των εκμεταλλεύσεων βοοειδών σε σχέση με τη Φυματίωση Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Προγράμματος οι εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται ως εξής: Α) Εκμετάλλευση άγνωστου υγειονομικού καθεστώτος (Τ1) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση βοοειδών για την οποία δεν υπάρχει καμία πληροφορία όσον αφορά τη φυματίωση τα τελευταία πέντε (5) έτη. Β) Εκμετάλλευση βοοειδών αρνητική ως προς τη φυ ματίωση (Τ2) χαρακτηρίζεται: α) η εκμετάλλευση άγνωστου υγειονομικού καθεστώ τος ως προς τη φυματίωση (Τ1), της οποίας όλα τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων αντέδρασαν αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό ή β) η εκμετάλλευση Τ+ στην οποία διενεργούνται σε όλα τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων οι διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσης. Στη φάση εξυγίανσης δεν επιτρέπεται η είσοδος/ έξοδος ζώων παρά μόνο η μετακίνηση ζώων, με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, για άμεση σφαγή, καθώς και η μετακίνηση σύμφωνα με την παρέκκλιση του άρθρου 13 της παρούσης για τις μετακινήσεις ζώων. Γ) Εκμετάλλευση βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη φυ ματίωσης (Τ3) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση στην οποία: 1. α) όλα τα βοοειδή είναι απαλλαγμένα από κλινικά συμπτώματα φυματίωσης, β) όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα στις δοκιμές φυματινι σμού με τη διαδικασία που προβλέπεται λαμβάνοντας υπόψη το αρχικό καθεστώς της εγκατάστασης σύμ φωνα με τα άρθρα 7,8 και 9 της παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, διενεργείται φυματινισμός σε όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων κάθε 6 12 μήνες με αρνητικά αποτελέσματα, γ) στα σφάγια των βοοειδών της εκμετάλλευσης δε βρίσκονται παθογνωμονικές αλλοιώσεις του νοσήματος, δ) όλα τα νεοεισερχόμενα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων προέρχονται από Τ3 εκμεταλλεύσεις. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον τα βοοειδή δεν προέρχονται από περιοχή απαλλαγμένη φυματίωσης, πρέπει να έχουν υποβληθεί σε δοκιμή φυματινισμού τον τελευταίο μήνα πριν την εισαγωγή τους ή μέσα σε ένα (1) μήνα από την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση παραμένοντας σε απομόνωση από τα υπόλοιπα ζώα και κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης και έγκρισης της ΤΚΑ. 2. Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας νέας βοοτρο φικής μονάδας, τα βοοειδή πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση Τ3, να έχουν υποβληθεί σε δοκιμή φυμα τινισμού τον τελευταίο μήνα πριν την εισαγωγή τους ή μέσα σε ένα (1) μήνα από την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση και κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης και έγκρισης της ΤΚΑ. Στη συνέχεια τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων υπόκεινται σε φυματινισμό δύο (2) μήνες μετά την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση και εφό σον τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Τ3. Το χρονικό διάστημα που μεσο λαβεί από την σύσταση της νέας εκμετάλλευσης μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων, η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Τ3 σε αναστολή. Για τη διατήρηση του καθεστώτος T3 πρέπει να τη ρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Δ) Εκμετάλλευση βοοειδών μολυσμένη από φυματίω ση (Τ+) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση: 1) στην οποία ανήκει έστω και ένα βοοειδές με επιβε βαιωμένη βακτηριολογική ή ιστολογική εξέταση, 2) στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, το οποίο κατά τη δοκιμή φυματινισμού έδωσε θετικό αποτέλεσμα και δεν έχει διενεργηθεί ιστολογική και βακτηριολογική εξέταση, 3) στην οποία βρέθηκε έστω και ένα βοοειδές που κατά τη μεταθανάτια εξέταση διαπιστώθηκαν κλασικές οργανικές βλάβες από φυματίωση, ή που τα αποτε λέσματα επιδημιολογικής έρευνας δηλώνουν πιθανή ύπαρξη φυματίωσης, 4) στην οποία βρέθηκε έστω και ένα βοοειδές που κατά τη μεταθανάτια εξέταση σχηματισθούν υπόνοιες για κρούσμα φυματίωσης και δεν έχουν διενεργηθεί ιστολογικές και βακτηριολογικές εξετάσεις. Η βακτηριολογική εξέταση όπου αναφέρεται ισχύει εφόσον υπάρχει δυνατότητα διενέργειάς της από αρ μόδιο Κτηνιατρικό Εργαστήριο. Ε) Εκμετάλλευση βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη φυ ματίωσης σε αναστολή (Τ3 αναστολή) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση όταν: α) δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του προγράμματος σε εκμεταλλεύσεις Τ3, καθώς και οι υπόλοιποι όροι της παραγράφου Γ) του άρθρου 5 της παρούσης. β) υπάρχουν βοοειδή με ακατάληκτη αντίδραση στη δοκιμή απλού φυματινισμού εν αναμονή της επανεξέ τασης ή

6 2230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) υπάρχουν βοοειδή θετικά στη δοκιμή απλού φυμα τινισμού, αλλά αναμένουν επανεξέταση με ενδοδερμική συγκριτική δοκιμασία σε περίπτωση που υπάρχουν υπο ψίες για ψευδή θετική αντίδραση ή αντίδραση κατόπιν παρεμβολής άλλου παράγοντα ή δ) υπάρχουν βοοειδή με ακατάληκτη αντίδραση στην ενδοδερμική συγκριτική δοκιμασία εν αναμονή της επα νεξέτασης ή ε) υπάρχουν βοοειδή που αντέδρασαν θετικά στο φυματινισμό με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από την αγέλη και να οδηγηθούν προς σφαγή με σκοπό τη διεξαγωγή των ενδεδειγμένων μεταθανάτιων, εργαστη ριακών και επιδημιολογικών εξετάσεων και αναμένεται το αποτέλεσμα των ιστολογικών και των βακτηριολο γικών εξετάσεων. Σε μη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων,όπως περιγράφεται ανωτέρω, η εκμετάλ λευση χαρακτηρίζεται ως Τ+ εφόσον τα αποτελέσμα τα επιδημιολογικής έρευνας δηλώνουν πιθανή ύπαρξη φυματίωσης. στ) υπάρχουν βοοειδή που κατά την μεταθανάτια επι θεώρηση των σφαγίων τους σχηματίσθηκαν υπόνοιες για κρούσμα φυματίωσης και αναμένεται το αποτέλεσμα των ιστολογικών και των βακτηριολογικών εξετάσεων. Σε μη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων όπως περιγράφεται ανωτέρω, η εκμετάλλευση χαρακτηρίζε ται ως Τ+ εφόσον τα αποτελέσματα επιδημιολογικής έρευνας δηλώνουν πιθανή ύπαρξη φυματίωσης. ζ) σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας νέας βοοτρο φικής μονάδας, τα βοοειδή πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση Τ3, να έχουν υποβληθεί σε δοκιμή φυμα τινισμού τον τελευταίο μήνα πριν την εισαγωγή τους ή μέσα σε ένα (1) μήνα από την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση και κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης και έγκρισης της ΤΚΑ. Στη συνέχεια τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων υπόκεινται σε φυματινισμό δύο (2) μήνες μετά την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση και εφό σον τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Τ3. Το χρονικό διάστημα που μεσο λαβεί από την σύσταση της νέας εκμετάλλευσης μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων, η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Τ3 σε αναστολή. Η βακτηριολογική εξέταση όπου αναφέρεται ισχύει εφόσον υπάρχει δυνατότητα διενέργειάς της από αρ μόδιο Κτηνιατρικό Εργαστήριο. Άρθρο 6 Διαδικασία Φυματινισμού (Σύμφωνα με το Παράρτημα Β του ΠΔ 308/2000, όπως ισχύει) Κάθε 12 μήνες ελέγχονται με δοκιμή φυματινισμού (με βόεια φυματίνη απλός φυματινισμός) όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων, εκτός από την περίπτω ση του άρθρου 2. Οι φυματινισμοί εκτελούνται με ένεση φυματίνης στο δέρμα του αυχένα. Τα σημεία ένεσης πρέπει να βρί σκονται στο όριο μεταξύ πρόσθιου και μέσου τρίτου του αυχένα. Σε περίπτωση που ενίονται και οι δύο τύ ποι φυματίνης στο ίδιο ζώο, το σημείο για την ένεση φυματίνης avium θα απέχει περίπου 10 cm από την αυχενιαία ακρολοφία, ενώ το σημείο για την ένεση της φυματίνης bovis περίπου 12,5 cm χαμηλότερα σε γραμμή περίπου παράλληλη προς τη γραμμή του ώμου ή σε διαφορετικές πλευρές του αυχένα. Σε νεαρά ζώα στα οποία δεν υπάρχει αρκετός χώρος, ώστε να διαχωρί ζονται επαρκώς τα σημεία σε μια πλευρά του αυχένα, πραγματοποιείται μια ένεση σε κάθε πλευρά του αυχένα σε πανομοιότυπα σημεία στο κέντρο του μέσου τρίτου του αυχένα. Τα σημεία ένεσης πρέπει να αποτριχώνονται και να καθαρίζονται. Σε κάθε αποτριχωμένη περιοχή σχημα τίζεται μεταξύ δείκτη και αντίχειρα πτυχή δέρματος η οποία μετριέται με παχύμετρο και το αποτέλεσμα της μέτρησης καταγράφεται. Στη συνέχεια ενίεται η δόση φυματίνης με μέθοδο η οποία εξασφαλίζει ότι η φυματίνη χορηγείται ενδοδερμικά. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μικρού μήκους αποστειρωμένη βελόνα, λοξοτμημένη στην άκρη, τοποθετημένη σε βαθμολογη μένη σύριγγα όπου περιέχεται η φυματίνη. Η βελόνα εισάγεται πλαγίως στα βαθύτερα στρώματα του δέρ ματος. Η ορθή εκτέλεση της ένεσης επαληθεύεται με ψηλάφηση μικρής διόγκωσης, όπως το πίσο, σε κάθε σημείο ένεσης. 72 ώρες (+/ 4 ώρες) μετά την ένεση πρέ πει να πραγματοποιηθεί και πάλι μέτρηση του πάχους της πτυχής του δέρματος σε κάθε σημείο ένεσης και το αποτέλεσμα της μέτρησης να καταγραφεί. Η ερμηνεία αντιδράσεων βασίζεται σε κλινικές παρα τηρήσεις και στην(στις) καταγραφείσα( ες) αύξηση( εις) του πάχους των πτυχών δέρματος στα σημεία ένεσης 72 ώρες μετά την ένεση φυματίνης (φυματινών). α) Αρνητική αντίδραση: εφόσον παρατηρηθεί μόνον περιγραμμένη διόγκωση με αύξηση του πάχους της πτυ χής του δέρματος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm, χωρίς κλινικά σημεία, όπως μη περιγραμμένο ή εκτεταμένο οίδημα, εξίδρωση, νέκρωση, άλγος ή φλεγμονή των λεμ φαδένων της περιοχής ή των γαγγλίων. β) Ακατάληκτη αντίδραση: σε περίπτωση που δεν πα ρατηρηθούν κλινικά σημεία όπως τα αναφερόμενα στο στοιχείο α) και υπάρχει αύξηση του πάχους της δερμα τικής πτυχής μεγαλύτερη από 2 και μικρότερη από 4 mm. γ) Θετική αντίδραση: εάν παρατηρηθούν κλινικά ση μεία όπως μη περιγραμμένο ή εκτεταμένο οίδημα, εξί δρωση, νέκρωση, άλγος ή φλεγμονή των λεμφαδένων της περιοχής ή των γαγγλίων ή αύξηση του πάχους της δερματικής πτυχής κατά τουλάχιστον 4 mm στο σημείο ένεσης. Ζώα με ακατάληκτη αντίδραση στο μοναδικό φυμα τινισμό υποβάλλονται σε νέα δοκιμή φυματινισμού (με βόεια φυματίνη) μετά από ημέρες. Ζώα με όχι αρνητική αντίδραση στη δεύτερη αυτή δοκιμασία θεωρούνται ως θετικά στη δοκιμασία. Ζώα με θετική αντίδραση στο μοναδικό ενδοδερμικό φυματινισμό είναι δυνατόν να υποβληθούν σε συγκριτική ενδοδερμική δοκιμασία, σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες για ψευδή θετική αντίδραση ή αντίδραση κα τόπιν παρεμβολής άλλου παράγοντα. Ενδοδερμική συγκριτική διαδικασία (συγκριτικός φυ ματινισμός με bovis και avium) γίνεται σε περίπτωση που μετά από θετική αντίδραση στον απλό ενδοδερ μικό φυματινισμό, υπάρχουν υποψίες για ψευδή θετική αντίδραση ή αντίδραση κατόπιν παρεμβολής άλλου πα ράγοντα, κατόπιν αξιολόγησης της επιζωοτιολογικής εικόνας της εκμετάλλευσης: α) θετική: θετική αντίδραση για bovis, η οποία είναι περισσότερο από 4 mm μεγαλύτερη από την αντίδραση για avium, ή παρουσία κλινικών σημείων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2231 β) ακατάληκτη: θετική ή ακατάληκτη αντίδραση για bovis, η οποία είναι από 1 έως 4 mm μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίδραση για avium, και απουσία κλινι κών σημείων. γ) αρνητική: αρνητική αντίδραση για bovis ή θετική ή ακατάληκτη αντίδραση για bovis, η οποία όμως είναι ίση ή μικρότερη από θετική ή ακατάληκτη αντίδραση για avium και απουσία κλινικών σημείων και στις δύο περιπτώσεις. Ζώα με ακατάληκτη αντίδραση στo συγκριτικό φυ ματινισμό υποβάλλονται σε νέο συγκριτικό φυματινι σμό μετά από ημέρες. Τα βοοειδή που δεν είναι αρνητικά στο δεύτερο αυτό συγκριτικό φυματινισμό, θεωρούνται θετικά στη δοκιμασία. Άρθρο 7 Διαδικασία χαρακτηρισμού εκμετάλλευσης βοοειδών άγνωστου υγειονομικού καθεστώτος (Τ1) σε εκμετάλλευση επίσημα απαλλαγμένη (Τ3) Στα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων εκτελείται απλός ενδοδερμικός φυματινισμός. Σε περίπτωση που τα απο τελέσματα του πρώτου ενδοδερμικού φυματινισμού είναι αρνητικά, τότε η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται αρνητική (Τ2) ως προς τη φυματίωση. Σε διάστημα 6 8 μηνών από τον προηγούμενο διενεργείται απλός ενδο δερμικός φυματινισμός σε όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων. Εφόσον και τα αποτελέσματα και του δεύτερου ενδοδερμικού φυματινισμού είναι αρνητικά, η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμέ νη φυματίωσης (Τ3) υπό την προϋπόθεση ότι: α) Στο διάστημα μεταξύ των δύο ελέγχων, τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων που εισέρχονται στην εκ μετάλλευση από περιοχές που δεν είναι επίσημα απαλ λαγμένες φυματίωσης, θα πρέπει να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε δοκιμή φυματινισμού εντός 30 ημερών πριν από την εισαγωγή ή εντός 30 ημερών μετά την εισαγω γή στην εκμετάλλευση. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της ΤΚΑ και το ζώο να είναι σε απομόνωση και να μην έχει έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης. β) Τα βοοειδή της εκμετάλλευσης δεν έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή που ανήκουν σε εκμετάλλευση χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση. Άρθρο 8 Διαδικασία αποκατάστασης εκμετάλλευσης με καθεστώς Τ3 αναστολή σε εκμετάλλευση Τ3 Στην εκμετάλλευση Τ3 σε αναστολή, το καθεστώς αποκαθίσταται εφόσον: α) στην περίπτωση που η αναστολή οφείλεται σε θετική αντίδραση στο φυματινισμό ή σε υπόνοιες για κρούσμα φυματίωσης που σχηματίσθηκαν κατά τη μεταθανάτια επιθεώρηση τότε: ακολουθεί θανάτωση των θετικών ζώων (που αντέδρασαν θετικά στο φυ ματινισμό), κρεοσκοπικός έλεγχος, διενέργεια εργα στηριακών δοκιμών (ιστολογικές και βακτηριολογικές). Εφόσον διενεργηθούν όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις και δεν επιβεβαιωθεί η παρουσία της φυματίωσης, τότε, διενεργείται απλός φυματινισμός σε όλα τα βοοειδή ηλι κίας άνω των 6 εβδομάδων σε διάστημα ημέρες μετά τη σφαγή και του τελευταίου ζώου που αντέδρασε θετικά και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κα θαρισμού και απολύμανσης. Αν αυτός ο φυματινισμός δώσει αρνητικά αποτελέσματα, τότε το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου αποκαθίσταται. Σε μη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων όπως περιγράφεται ανωτέρω η εκμετάλλευση χαρακτηρίζε ται ως Τ+ εφόσον τα αποτελέσματα επιδημιολογικής έρευνας δηλώνουν πιθανή ύπαρξη φυματίωσης. β) στην περίπτωση που έχει γίνει αναστολή λόγω μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων διενεργείται φυμα τινισμός σε όλα τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων με αρνητικά αποτελέσματα. γ) στην περίπτωση που η αναστολή οφείλεται στην αναμονή δεύτερης ενδοδερμικής δοκιμής μετά από ακατάληκτη αντίδραση (είτε απλού είτε συγκριτικού φυματινισμού) ή σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες για ψευδή θετική αντίδραση ή αντίδραση κατόπιν πα ρεμβολής άλλου παράγοντα κατά τον απλό ενδοδερμικό φυματινισμό και αναμένεται συγκριτικός φυματινισμός. Το καθεστώς Τ3 σε αναστολή παραμένει μέχρι την ολοκλήρωση των δοκιμών με αρνητικά αποτελέσματα. δ) στην περίπτωση που η αναστολή οφείλεται σε έναρξη λειτουργίας νέας βοοτροφικής μονάδας, γίνει είσοδος βοοειδών από εκμετάλλευση Τ3, και αφού ολο κληρωθούν οι διαδικασίες και τηρηθούν τα χρονοδια γράμματα που προβλέπονται στο σημείο ζ, παράγραφος Ε, άρθρο 5 της παρούσας. Η βακτηριολογική εξέταση όπου αναφέρεται ισχύει εφόσον υπάρχει δυνατότητα διενέργειάς της από αρ μόδιο Κτηνιατρικό Εργαστήριο. Άρθρο 9 Διαδικασία για την εξυγίανση μολυσμένης εκμετάλλευσης βοοειδών από φυματίωση (Τ+) σε επίσημα απαλλαγμένη (Τ3) I) Σε εκμετάλλευση βοοειδών Τ+, η οποία άνηκε σε καθεστώς Τ1 ή Τ2, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: Διενεργείται δοκιμή φυματινισμού σε όλα τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων τουλάχιστον 60 ημέρες μετά τη σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου βοοειδούς και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης της εκμετάλλευσης. Εφόσον τα απο τελέσματα είναι αρνητικά, διενεργείται επαναληπτικός απλός ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων σε διάστημα 6 8 μηνών. Εφόσον τα αποτελέσματα και του παραπάνω επαναληπτικού φυματινισμού είναι αρνητικά η εκμετάλλευση χαρακτη ρίζεται ως Τ2. Έξι οκτώ (6 8) μήνες μετά από το χαρακτηρισμό της εκτροφής ως εκτροφή κατηγορίας Τ2 διενεργείται ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων. Εφόσον τα αποτελέσματα του παραπάνω φυματινισμού είναι αρνητικά, η εκμετάλλευση χαρακτη ρίζεται ως Τ3, υπό την προϋπόθεση ότι τα βοοειδή της εκμετάλλευσης δεν έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή που ανήκουν σε εκμεταλλεύσεις χαμηλότερου υγειονο μικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση. II) Σε εκμετάλλευση βοοειδών Τ+, η οποία άνηκε σε καθεστώς Τ3, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: Διενεργείται δοκιμή φυματινισμού σε όλα τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων τουλάχιστον 60 ημέρες μετά τη σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου βοοειδούς και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθαρισμού

8 2232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και απολύμανσης της εκμετάλλευσης. Εφόσον τα απο τελέσματα είναι αρνητικά, διενεργείται επαναληπτικός ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων σε διάστημα 4 6 μηνών. Εφόσον τα απο τελέσματα και του παραπάνω επαναληπτικού φυματι νισμού είναι αρνητικά η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Τ3, υπό την προϋπόθεση ότι τα βοοειδή της εκμε τάλλευσης δεν έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή που ανήκουν σε εκμεταλλεύσεις χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση. Άρθρο 10 Μέτρα σε εκμετάλλευση βοοειδών μολυσμένη από φυματίωση (Τ+) ή σε εκμετάλλευση Τ1 ή σε εκμετάλλευση Τ3 σε αναστολή ή σε εκμετάλλευση Τ2 Α) Τα μέτρα που λαμβάνονται στη μολυσμένη εκμε τάλλευση (Τ+), περιγράφονται στην Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων (ΑΛΥΜ). Η έκδοση της ΑΛΥΜ δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση του θετικού αποτελέσματος. Τα μέτρα είναι τα ακόλουθα: 1) η εκμετάλλευση τίθεται σε απομόνωση και απαγο ρεύεται η είσοδος και η έξοδος ζώων από αυτήν, 2) στις εισόδους και εξόδους της εκμετάλλευσης τοποθετούνται λεκάνες απολύμανσης για τα οχήματα και για τα υποδήματα ατόμων που κυκλοφορούν στην εκμετάλλευση, 3) εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου τα ζώα που προορίζονται για άμεση σφαγή, 4) τα μολυσμένα ζώα καταγράφονται, σημαίνονται με διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα Τ και απομονώ νονται από τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης μέχρι τη σφαγή τους με ευθύνη του κτηνοτρόφου, 5) διενεργείται επιζωοτιολογική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης, όπως επίσης και να επισημανθούν εκμεταλλεύσεις βοοειδών οι οποίες είναι επιδημιολογικά συνδεδεμένες με τη μολυσμένη εκμε τάλλευση. Τα στοιχεία της επιδημιολογικής έρευνας θα καταγράφονται στο «Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης» που έχει καθοριστεί με εγκύκλιο από το ΤΖΥΖ, 6) απαγορεύεται η συνύπαρξη στην εκμετάλλευση ζώων ευαίσθητων στη φυματίωση. Εφόσον υπάρχουν (πχ αιγοπρόβατα, άλογα, χοίροι, οικόσιτα πτηνά), αυτά απομακρύνονται εκτός της εκμετάλλευσης, 7) το γάλα που προέρχεται από τα βοοειδή που έδω σαν θετική ή ακατάληκτη αντίδραση σε φυματινισμό δε χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συ γκεντρώνεται σε ξεχωριστό δοχείο και καταστρέφεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ και τον Κα νονισμό 142/2011/ΕΕ ή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για διατροφή των ζώων, αφού προηγουμένως υποστεί την κατάλληλη θερμική επεξεργασία και ενημερωθεί εγγράφως η ΤΚΑ από τον κτηνοτρόφο, 8) το γάλα που προέρχεται από τα βοοειδή της μολυ σμένης εκμετάλλευσης τα οποία έχουν δώσει αρνητική αντίδραση στο φυματινισμό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 853/2004 ΕΕ, Παράρ τημα ΙΙΙ, τμήμα ΙΧ, κεφάλαιο Ι, παρ. 3α, 9) η κόπρος και η στρωμνή των ζώων συγκεντρώνεται σε ειδικό σημείο και ψεκάζεται καθημερινά με κατάλλη λο απολυμαντικό εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, εκτός εάν αυτή καλύπτεται με στρώμα χώματος. Απαγορεύεται η μεταφορά της κόπρου και της στρωμνής εκτός εκμε τάλλευσης πριν περάσουν τουλάχιστο τρεις εβδομάδες από τον ψεκασμό τους, 10) η σφαγή των μολυσμένων ζώων ή των ζώων που έδωσαν ακατάληκτη αντίδραση σε φυματινισμό πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον Καν. 854/2004 κεφ. ΙΧ ΣΤ και το ΠΔ 79/2007 (ΦΕΚ 95Α/ ), το αργό τερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης λήψης μέτρων στον κτηνοτρόφο ή όπως ορίζει η εκάστοτε ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων. Η μεταφορά των βοοειδών στο σφαγείο γίνεται βάσει της παραγράφου 2 άρθρο 13 της παρού σας και αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επεκταθεί η μόλυνση, 11) στο σφάγιο των μολυσμένων ζώων εκτελείται λε πτομερής κρεοσκοπικός έλεγχος και κατάσχονται τα όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Συγκεκριμένα, όλο το κρέας των ζώων στα οποία η επιθεώρηση μετά τη σφαγή απεκάλυψε φυματιώδεις αλ λοιώσεις σε ορισμένα όργανα ή περιοχές του σφαγίου πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλω ση από τον άνθρωπο. Ωστόσο, όταν έχει διαπιστωθεί φυματιώδης αλλοίωση στα λεμφογάγγλια ενός μόνο οργάνου ή μέρους του σφαγίου, μπορούν να χαρακτη ρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο μόνον το πληγέν όργανο ή το μέρος του σφαγίου και τα συναφή λεμφογάγγλια, 12) κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή, συλλέγονται δείγματα από τις αλλοιώσεις των σφάγιων και αποστέλ λονται στο αρμόδιο εργαστήριο για ιστολογική ή και βακτηριολογική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της νόσου, 13) μετά τη σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου ζώου διενεργούνται δυο διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων και των εργαλείων της εκμε τάλλευσης, υπό την επίβλεψη κτηνίατρου όπως περι γράφεται στο άρθρο 14δ της παρούσας, 14) μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών απολύ μανσης στην εκμετάλλευση εκδίδεται βεβαίωση απο λύμανσης που έχει καθοριστεί με εγκύκλιο του ΤΖΥΖ σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης και το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο της ΤΚΑ, 15) μετά την ανάγνωση του φυματινισμού και εφόσον διαπιστωθεί θετική ή ακατάληκτη αντίδραση, ο κτηνί ατρος προσκομίζει προς υπογραφή στον κτηνοτρόφο έγγραφο «Δήλωσης Τήρησης Προσωρινών Μέτρων» μέ χρι την έκδοση της ΑΛΥΜ. Β) Τα μέτρα που λαμβάνονται στην εκμετάλλευση (Τ1) περιγράφονται στην Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων για Τ1 εκμεταλλεύσεις (ΑΛΥΜ Τ1) και είναι τα ακόλουθα: 1) απαγορεύεται η διάθεση γάλακτος για ανθρώπινη κατανάλωση, 2) απαγορεύονται οι μετακινήσεις των βοοειδών για σφαγή/αναπαραγωγή/ πάχυνση. Εξαιρούνται της απα γόρευσης εξόδου τα ζώα που προορίζονται για άμεση σφαγή ή μετακινούνται βάσει της παραγράφου 2β του άρθρου 13, της παρούσας. Γ) Τα μέτρα που λαμβάνονται στην εκμετάλλευση (Τ3 σε αναστολή) περιγράφονται στην Απόφαση Λήψης

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2233 Υγειονομικών Μέτρων για Τ3 σε αναστολή εκμεταλλεύ σεις (ΑΛΥΜ Τ3 σε αναστολή) και είναι τα ακόλουθα: 1) απαγορεύεται η διάθεση γάλακτος για ανθρώπινη κατανάλωση, 2) απαγορεύονται οι μετακινήσεις των βοοειδών για σφαγή/αναπαραγωγή/ πάχυνση. Εξαιρούνται της απα γόρευσης εξόδου τα ζώα που προορίζονται για άμεση σφαγή ή μετακινούνται βάσει της παραγράφου 2β, άρ θρο 13, της παρούσας. Δ) Τα μέτρα που λαμβάνονται στην εκμετάλλευση (Τ2) περιγράφονται στην Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων για Τ2 εκμεταλλεύσεις (ΑΛΥΜ Τ2) και είναι τα ακόλουθα: 1) απαγορεύονται οι μετακινήσεις των βοοειδών για σφαγή/αναπαραγωγή/ πάχυνση. Εξαιρούνται της απα γόρευσης εξόδου τα ζώα που προορίζονται για άμεση σφαγή ή μετακινούνται βάσει της παραγράφου 2β, άρ θρο 13, της παρούσας. Άρθρο 11 Χαρακτηρισμός περιοχής (Δήμος ή ΠΕ) ως επίσημα απαλλαγμένης φυματίωσης Προκειμένου να χαρακτηριστεί μια περιοχή (Δήμος ή ΠΕ) ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης είναι απα ραίτητο: α) το ποσοστό των Τ+ εκμεταλλεύσεων να μην υπερ βαίνει κάθε έτος το 0,1 % των ενεργών εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν στην περιοχή για έξι (6) συνεχή έτη και τουλάχιστον το 99,9% των εκμεταλλεύσεων να είναι χα ρακτηρισμένες ως (Τ3) κάθε έτος και για έξι (6) συνεχή έτη. Ο υπολογισμός των ποσοστών θα γίνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, β) να είναι σε εφαρμογή στην περιοχή σύστημα ανα γνώρισης των βοοειδών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των μετακινήσεων και η διαπίστωση της εκμετάλλευσης προέλευσης και προορισμού κάθε μετακινούμενου βοοειδούς, γ) όλα τα βοοειδή που σφάζονται να υφίστανται επί σημο κρεοσκοπικό έλεγχο, Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής αποδίδεται από το ΤΖΥΖ, μετά από μελέτη των στοιχείων που αφορούν τη μέχρι πρόσφατα πορεία εφαρμογής του προγράμμα τος και αφού εκτιμηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε ΠΕ. Ο χαρακτηρισμός αναστέλλεται ή αίρεται σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το παρόν. Άρθρο 12 Μεταβολή της συχνότητας ελέγχου των εκμεταλλεύσεων (Τ3) σε μια περιοχή (Δήμο ή ΠΕ) για τη διατήρηση του καθεστώτος Σε ένα Δήμο ή ΠΕ που δεν είναι χαρακτηρισμένος ως επίσημα απαλλαγμένος φυματίωσης, η συχνότητα διε ξαγωγής των ελέγχων για τη διατήρηση του καθεστώ τος στις εκμεταλλεύσεις Τ3, είναι δυνατό να μεταβληθεί ως ακολούθως, με την προϋπόθεση να έχει ελεγχθεί τουλάχιστον το 90% των ενεργών εκμεταλλεύσεων της περιοχής: α) να μειωθεί και να γίνεται κάθε δύο έτη, εφόσον ο μέσος όρος των ποσοστών των μολυσμένων εκτροφών στον νομό την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στους δύο τελευταίους ετήσιους ελέγχους δεν υπερβαίνει το 1%. β) να μειωθεί και να γίνεται κάθε τρία έτη ή η ηλικία των ζώων που υπόκεινται σε ενδοδερμικό φυματινισμό μπορεί να είναι 24 μήνες, εφόσον ο μέσος όρος των ποσοστών των μολυσμένων εκτροφών στον νομό την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στους δύο τελευταίους ελέγ χους διετούς συχνότητας δεν υπερβαίνει το 0,2%. γ) να μειωθεί και να γίνεται κάθε τέσσερα έτη εφόσον ο μέσος όρος των ποσοστών των μολυσμένων εκτρο φών στον νομό την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στους δύο τελευταίους ελέγχους τριετούς συχνότητας δεν υπερβαίνει το 0,1%. Στην περίπτωση αυτή η ΤΚΑ μπορεί να σταματήσει τους ελέγχους στις εκμεταλλεύσεις της εφόσον: i) όλα τα βοοειδή που εισέρχονται στις εκμεταλλεύ σεις της ΠΕ υφίστανται ενδοδερμικό φυματινισμό με αρνητικά αποτελέσματα. ii) όλα τα βοοειδή που σφάζονται στην ΠΕ υπόκεινται σε επίσημο κρεοσκοπικό έλεγχο για την ύπαρξη αλλοι ώσεων φυματίωσης και εφόσον διαπιστωθούν, αυτές υπόκεινται σε ιστολογικό και βακτηριολογικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν οφείλονται σε μόλυνση από M. bovis. Η συχνότητα του ελέγχου σε κάθε νομό μεταβάλλεται μετά από άδεια του ΤΖΥΖ, η οποία δίνεται μετά από μελέτη των στοιχείων που αφορούν τη μέχρι πρόσφατα πορεία εφαρμογής του προγράμματος και αφού εκτιμη θούν τα επιζωοτιολογικά δεδομένα κάθε ΠΕ. Η άδεια αναστέλλεται σε περίπτωση που δεν τηρη θούν τα προβλεπόμενα. Άρθρο 13 Μετακινήσεις βοοειδών και εκμεταλλεύσεων 1) επιτρέπονται μετακινήσεις εντός της Ελλάδας για σφαγή/αναπαραγωγή/ πάχυνση μόνο σε βοοειδή προ ερχόμενα από εκμεταλλεύσεις Τ3 συνοδευόμενα με το Υγειονομικό Πιστοποιητικό του Παραρτήματος ΣΤ Υπόδειγμα 1 του ΠΔ 308/2000 (ΦΕΚ Α 252). Επίσημο αντίγραφο του Υγειονομικού Πιστοποιητικού θα παραδί δεται εντός 7 εργάσιμων ημερών στην ΤΚΑ προορισμού σε περίπτωση μετακίνησης του/των ζώου/ων ή άμεσα στον κρεοσκόπο κτηνίατρο του σφαγείου σε περίπτωση σφαγής του/των ζώου/ων, έτσι ώστε να ελέγχεται η άφιξη του/των ζώου/ων της εκμετάλλευσης. Τα ζώα κατά τις μετακινήσεις προς άλλη εκμετάλλευ ση θα πρέπει να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε δοκιμή φυματινισμού εντός 30 ημερών πριν από την εισαγωγή ή εντός 30 ημερών μετά την εισαγωγή στην εκμετάλλευση με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά θα βρίσκονται σε απομόνωση στην νέα εκμετάλλευση για χρονικό διάστη μα 30 ημερών και εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεση από την ΤΚΑ προορισμού κατά τις μετακινήσεις ζώων από μια ΠΕ σε άλλη ΠΕ. 2) α) σε βοοειδή προερχόμενα από εκμεταλλεύσεις Τ+, Τ1, Τ2 και Τ3 σε αναστολή επιτρέπεται μόνο η διακίνηση ζώων που προορίζονται για άμεση σφαγή συνοδευόμενα με το «Έγγραφο Κυκλοφορίας Υγειονομικό Πιστοποι ητικό για Άμεση Σφαγή Βρουκέλλωσης/Φυματίωσης/ Ενζωοτικής Λεύκωσης». β) κατά παρέκκλιση δύνανται τα βοοειδή εκμεταλλεύ σεων Τ1, Τ2, Τ3 σε αναστολή να μετακινούνται για θερινή ή χειμερινή διαβίωση σε άλλους βοσκότοπους όπου συ νυπάρχουν άλλα ευπαθή είδη ζώων ιδίου υγειονομικού καθεστώτος από πλευράς φυματίωσης βρουκέλλωσης

10 2234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενζωοτικής λεύκωσης και να εξασφαλίζεται ότι δεν θα είναι δυνατή η επαφή με ζώα διαφορετικού υγειονομικού καθεστώτος και τα ζώα στον τόπο της νέας διαμονής θα είναι κάτω από απόλυτο κτηνιατρικό έλεγχο. Στην ανωτέρω περίπτωση η μετακίνηση διενεργείται κατόπιν έκδοσης «Εγγράφου Κυκλοφορίας Υγειονο μικού Πιστοποιητικού Βοοειδών από μη επίσημα απαλ λαγμένες εκμεταλλεύσεις» για Μετακίνηση Βοοειδών της ΤΚΑ και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν σφαγεί όλα τα θετικά για φυματίωση/βρουκέλλωση/ενζωοτική λεύκωση βοοειδή της εκμετάλλευσης προέλευσης. Εφόσον ο προορισμός των βοοειδών είναι σε διαφορε τική ΠΕ από την ΠΕ προέλευσης αυτών, τότε απαιτείται επιπρόσθετα έγγραφη συναίνεση της ΤΚΑ προορισμού και υποχρέωσή της για την εφαρμογή των προγραμ μάτων σε αυτά. Για την παραπάνω περίπτωση το «Έγγραφο Κυκλο φορίας Υγειονομικό Πιστοποιητικό Βοοειδών από μη επίσημα απαλλαγμένες εκμεταλλεύσεις» θα εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα από την ΤΚΑ προέλευσης της εκμετάλλευσης, αφού προηγηθεί έγγραφη συναί νεση της ΤΚΑ προορισμού στην περίπτωση που η ΠΕ προέλευσης είναι διαφορετική από την ΠΕ προορισμού. Άρθρο 14 Τεκμηρίωση ελέγχων α) Δελτίο Φυματινισμού: μετά τη διενέργεια της δο κιμής φυματινισμού συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο της ΤΚΑ στον αντί στοιχο φάκελο του κτηνοτρόφου. β) Δελτίο Διμηνιαίας Εποπτείας (ΔΔΕ) προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης: η εξέλιξη του προγράμμα τος ελέγχου της φυματίωσης σε κάθε ΠΕ και η επιζω οτιολογική κατάσταση αποτυπώνονται στο σχετικό έγ γραφο. Κάθε ΠΕ συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αποστέλλει το ΔΔΕ στο ΤΖΥΖ ανά δίμηνο. γ) Δελτίο επιζωοτιολογικής διερεύνησης: σε κάθε εκ μετάλλευση Τ+ διεξάγεται επιζωοτιολογική έρευνα, τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο σχετικό έντυπο το οποίο τηρείται στην ΤΚΑ προκειμένου να εκτιμηθεί το πρόβλημα της μόλυνσης στη περιοχή και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ. Σε περίπτωση καθολικής σφαγής αποστέλλεται αντίγραφο του δελτίου επιζωοτιολογικής διερεύνησης στο ΤΖΥΖ. δ) Βεβαίωση απολύμανσης: Ο πρώτος καθαρισμός και απολύμανση διενεργούνται 1 7 ημέρες μετά τη σφαγή του τελευταίου θετικού βοοειδούς. Ο δεύτερος καθα ρισμός και απολύμανση στην εκμετάλλευση διενεργού νται σε χρονικό διάστημα το αργότερο 15 ημερών από την σφαγή του τελευταίου θετικού βοοειδούς και αφού έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 7 ημέρες από την ολο κλήρωση του πρώτου. Μετά τη διενέργεια εργασιών καθαρισμού και απολύ μανσης συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο σε δύο αντί τυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο της ΤΚΑ στον αντίστοιχο φάκελο του κτηνοτρόφου. Η βεβαίωση απολύμανσης συνοδεύεται από πρόσφατο τιμολόγιο αγοράς απολυ μαντικού τύπου 3 για κτηνιατρική χρήση εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Η απολύμανση αποτελεί υποχρεωτικό μέτρο στo πλαί σιo καταπολέμησης της ασθένειας, διενεργείται στα χρονικά όρια που αναφέρει η «απόφαση λήψης μέτρων εξυγίανσης σε μολυσμένη εκμετάλλευση» και ακολου θείται πιστά η διαδικασία που καθορίζεται με σχετική εγκύκλιο του ΤΖΥΖ. Ο καθορισμός και η απολύμανση δύναται να διενεργη θεί και από ιδιώτη κτηνίατρο υπό την εποπτεία της ΤΚΑ. Η μορφή των παραπάνω εντύπων καθορίζεται με σχε τική εγκύκλιο του ΤΖΥΖ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Άρθρο 15 Σφαγή ζώων από εκμετάλλευση μη επίσημα απαλλαγμένη 1) Τα βοοειδή που έδωσαν θετική αντίδραση στη δοκι μή φυματινισμού, σημαίνονται με διάτρηση στο δεξί αυτί σε σχήμα «Τ» και σφάζονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από την ημερομη νία επίδοσης της απόφασης λήψης μέτρων στον κτη νοτρόφο. Κατά παρέκκλιση, σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης στην αγορά κρέατος, τα βοοειδή μπορούν να οδηγηθούν στο σφαγείο σε χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα (60) ημερών, όπως ορίζεται στην ετήσια ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων. Η έκδοση της απόφασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση του θετικού αποτελέ σματος. 2) Τα βοοειδή που έδωσαν αρνητική αντίδραση στη δοκιμή φυματινισμού, προέρχονται από εκμεταλλεύσεις κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος (Τ+, Τ1, Τ2, Τ3 σε αναστολή) και ο κτηνοτρόφος επιθυμεί να τα οδηγήσει στο σφαγείο μετακινούνται με το «Έγγραφο Κυκλο φορίας Υγειονομικό Πιστοποιητικό για Άμεση Σφαγή Βρουκέλλωσης/Φυματίωσης/Ενζωοτικής Λεύκωσης». 3) Η σφαγή των παραπάνω βοοειδών γίνεται σε προ καθορισμένο σφαγείο και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει με απόφαση του το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ. Εφόσον κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο διαπι στωθούν αλλοιώσεις φυματιώδους τύπου, συλλέγονται και αποστέλλονται για εργαστηριακό έλεγχο στο ΕΕΑΦ στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών ή στο αρμόδιο Τμήμα στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Τα βοοειδή σφάζονται μετά την ολοκλή ρωση των σφαγών των υπόλοιπων ζώων του σφαγείου κατ εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας. Το όχημα μεταφοράς των βοοειδών καθαρίζεται, απο λυμαίνεται και εκδίδεται από τον Επίσημο Κτηνίατρο του σφαγείου «Βεβαίωση Καθαρισμού Απολύμανσης Μεταφορικού Μέσου». Άρθρο 16 Καθολική σφαγή μολυσμένης από φυματίωση εκμετάλλευσης Σε περίπτωση που σε μια κτηνοτροφική εγκατάσταση (δηλαδή στην ίδια επιδημιολογική μονάδα) συνυπάρχουν περισσότερες από μια βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τότε η ΤΚΑ μπορεί να εισηγηθεί την καθολική σφαγή των βοοειδών της εκμετάλλευσης μόνο εφόσον το πο σοστό των βοοειδών άνω των 6 εβδομάδων που αντέ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2235 δρασαν θετικά στο φυματινισμό υπερβαίνει το 50% επί του συνόλου των ζώων όλων των εκμεταλλεύσεων. Η καταβολή αποζημίωσης στον κάτοχο των ζώων διενερ γείται μόνο για τα θετικά ζώα και τα αρνητικά θηλυκά βοοειδή της εκμετάλλευσης, εφόσον τηρούνται τα υγει ονομικά μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ετήσια ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων. Το ποσοστό μόλυνσης του 50% προκύπτει από το λόγο του αριθμού των θετικών βοοειδών προς τον συνολικό αριθμό των βοοειδών, από τα οποία έγινε φυματινισμός, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απόφαση λήψης υγει ονομικών μέτρων (ΑΛΥΜ) για τα θετικά ζώα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 432/20486 (ΦΕΚ Β 345/ , όπως ισχύει). Εντός 30 ημερών συνεδριάζει η επιτροπή της ΠΕ του άρθρου 3, παράγραφος Η της παρούσας και συντάσσει άμεσα το πρακτικό επιτροπής. Στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται με σχετική εγκύκλιο από το ΤΖΥΖ, το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ ζητάει την έγκριση για καθολική σφαγή από τη ΔΥΖ του ΥΠΑΑΤ. Μετά την έγκριση από τη ΔΥΖ του ΥΠΑΑΤ εκδίδεται νέα ΑΛΥΜ για τα αρνητικά ζώα. Άρθρο 17 Επανασύσταση εκμετάλλευσης βοοειδών Σε περίπτωση που όλα τα βοοειδή μιας εκμετάλ λευσης έχουν σφαγεί, πριν την επανεισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και τα εργαλεία της εκμετάλλευσης πρέπει να καθαριστούν και να απολυμανθούν υποχρεωτικά άσχετα εάν γίνει επανασύσταση της εκμετάλλευσης, υπό την επίβλεψη κτηνίατρου. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων της εκμετάλλευσης εκδί δεται το σχετικό πιστοποιητικό από τον υπεύθυνο κτη νίατρο της ΤΚΑ. Η επανασύσταση της εκμετάλλευσης διενεργείται τουλάχιστον 60 ημέρες μετά τη σφαγή των ζώων της εκμετάλλευσης και αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. Προκειμένου αυτή να χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη (Τ3) θα πρέπει όλα τα ζώα που θα τη συγκροτήσουν να προ έρχονται από εκμεταλλεύσεις Τ3 και να ακολουθούνται οι διαδικασίες του σημείου Γ, άρθρο 5 της παρούσας και του άρθρου 9 της παρούσας. Άρθρο 18 Αποζημιώσεις ζώων που σφάχτηκαν σε εφαρμογή του Προγράμματος Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος όλα τα ζώα που θα σφαγούν μετά το θετικό αποτέλεσμα του φυ ματινισμού αποζημιώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ετήσιες ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα από πλευράς των κτηνοτρόφων. Η αποζημίωση των ζώων καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημέρα υποβολής αίτησης για αποζη μίωση προς την ΤΚΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 19 Κυρώσεις Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της πα ρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ εφαρμογή της, καθώς και των κτηνοτρόφων που δε συνεργάζονται με την ΤΚΑ δεν καταβάλλονται απο ζημιώσεις και επιπλέον επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν (ΦΕΚ Α 32/ ), όπως ισχύει. Άρθρο 20 Κατάργηση διατάξεων Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα ταργείται η υπ αρ. ΥΑ / (ΦΕΚ Β 1216). Το επισυναπτόμενο παράρτημα αποτελεί αναπόσπα στο μέρος της παρούσας απόφασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συντμήσεις ΑΛΥΜ: Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων ΓΔΚ: Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ ΔΑΟΚ: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια τρικής (της ΠΕ) ΔΔΕ: Δελτίο Διμηνιαίας Εποπτείας ΔΙΚΕΖΩΚ: Καταγραφή και Επιτήρηση Ζωικού Κεφα λαίου ΔΚ: Διεύθυνση Κτηνιατρικής (της Περιφέρειας) ΔΥΖ: Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕΑΦ: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Φυματίωσης στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθήνας ΕΟΦ: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση ΠΔ: Προεδρικό Διάταγμα ΠΕ: Περιφερειακή Ενότητα ΤΖΥΖ: Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ ΤΚΑ: Τοπική Κτηνιατρική Αρχή, όπως προβλέπεται από το σχέδιο «Καλλικράτης». ΥΑ: Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΑΤ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

12 2236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Τεύχος Έντυπη μορφή Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Τεύχος Έντυπη μορφή Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών». ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών». ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ.: 30/3430 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ BΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1216 17 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοει δών... 1 Πρόγραμμα εκρίζωσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 16 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4224/120089 Πρόγραμμα εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36375 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. πρωτ.: 3339/117339 Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση άρσης περιοριστικών μέτρων λόγω Οζώδους Δερματίτιδας στην ΠΕ Φλώρινας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση άρσης περιοριστικών μέτρων λόγω Οζώδους Δερματίτιδας στην ΠΕ Φλώρινας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Φλώρινα Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 16/11/2016 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ.πρωτ.: 4004/128453 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ MΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1158 24 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 289667 (1) Τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2015 L 300/31 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό των όρων θέσπισης του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού των βοοειδών κατά της οζώδους δερματίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3545 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4888/130873 Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης 65 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Σαμοθρακή Μυρσίνη Τηλέφωνο: FΑΧ:

Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης 65 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Σαμοθρακή Μυρσίνη Τηλέφωνο: FΑΧ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 16 08 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 12109 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ. 135329 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ. 135329 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ. 135329 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ : Προϊστάμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελευσίνα, 31 Iουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 16-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 498 1 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 393/33759 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 412013/2000 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2016 L 195/75 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1183 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για την έγκριση του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 13/01/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ. Αριθμ. Πρωτ.: 87/4086 ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 13/01/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ. Αριθμ. Πρωτ.: 87/4086 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13/01/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ. 87/4086 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3544 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4887/130865 Πρόγραμμα ελέγχου της βρουκέλλωσης των αγελαίων βοοειδών από το βακτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων»

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 / 10 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ: 2 7 1 4 / 1 0 0 9 4 7 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Φ.Ε. Τμήμα Β Ταχ. δ/νση : Αχαρνών 2 Ταχ. κωδ. : 10176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 1. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως αποστολή τη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στο Νοµό, την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2720/88459 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2016 L 310/51 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2016 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 57/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 57 Αρ. 2689 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υγιεινής του Κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 16/1973. ΠΡΟΣ: Πίνακα διανομής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 16/1973. ΠΡΟΣ: Πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 16/1973 ΓΕΝ Δ/ΝΣΗΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΩΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία: Διεύθυνση/Εδρα εκμετάλλευσης: Κωδικός εκτροφής: Τηλέφωνο: Fax/

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία: Διεύθυνση/Εδρα εκμετάλλευσης: Κωδικός εκτροφής: Τηλέφωνο: Fax/ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 «ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗ ΣΗ Σ Π ΡΟ Α ΙΡΕΤΙΚ Η Σ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦ Α ΡΜ Ο ΓΗ Σ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Π ΡΟ Α ΙΡΕΤΙΚ Η ΕΠΙΣΗΜ ΑΝΣΗ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ» Π ΡΟΣ: Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-EN.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΘΕΜΑ: 16 ο Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις και για Υπερωριακή Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής»

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» KΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 665/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πιο κάτω πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17.

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα, το μέρος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΜΕΡΟΣ 1 Υπόδειγμα υγειονομικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών ΧΩΡΑ: Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα