ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο"

Transcript

1 ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ Τπάξρνπλ δύν παξαδόζεηο πνπ ε κηα ζέιεη νη Μπαξπαξεγένη λα θαηάγνληαη από ην Βπδάληην. Απηή καο ηελ κεηέθεξαλ πξνθνξηθά νη γηαηξνί Γηώξγεο θαη Γηάλλεο Κ. Ζγνπκελάθεο. H άιιε παξάδνζε ζέιεη νη Μπαξπαξεγένη λα θαηάγνληαη από ηε Βελεηία. Απηή καο ηελ κεηέθεξε πξνθνξηθά ν παηέξαο κνπ Μαλόιεο Κσλζη. Ζγνπκελάθεο ( ) θαη ν Εαραξνπιάζηεο ηνπ Ζξαθιείνπ Μπαξπαξήγνο πνπ ηνπ ην κεηέθεξε ν θαζεγεηήο Αιεμίνπ. Οη πξώηεο γξαπηέο αλαθνξέο ην όηη ζηνπο Απνζηόινπο θαηνηθνύζαλ Μπαξπαξεγένη ππάξρεη ζηα Δλεηηθά αξρεία ηεο Βηθειαίαο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο 1

2 Αθόκα έλα πξσηόηππν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό πνπ ππάξρεη ζηελ Βηθειαία βηβιηνζήθε είλαη ην παξαθάησ: 2

3 Ζ κεηάθξαζε έγηλε από ηνλ θ. Μαλόιε Γξαθάθε Γηεπζπληή ηνπ γεληθνύ αξρείνπ ηνπ θξάηνπο λνκνύ Ζξαθιείνπ Απγνύζηνπ 22 Φαλεξόλ θάκλσ εγώ ν Ησλλάο Μπαξπαξίγνο πνηέ θπξ Μαλόιε θαηνηθνύκελνο εηο ην ρσξίνλ Απνζηόινπο ηελ ζήκεξνλ εκέξα επξηζθόκελνο εηο ην Κάζηξνλ πξνζήιζα εηο ηελ παξνύζα ζύκβαζε κεηά ζέλα ηνλ θπξ Φίιηο Κνληντσάλλε θαη κε δπλάκεη ηνπ παξόληνο ηζηξνπκέληνπ ζνπ δίλσ ζπκηζαθόλ εθείλν κνπ ην ρσξάθη κνπδνπξίσλ δπόκηζε ηδίξθα βαικέλν εηο ην ρσξίνλ ην άλσζελ δηα ην ρξόλν ηνλ εξρόκελνλ λα είζαη θξαηεκέλνο λα ην ζπείξεηο ηνλ απηόλ ρξόλoλ ζηηάξη. Με ζπόξνπο εηδηθνύ ζνπ εμόδεο ρεηκσληθέο θαη θαινθαηξηλέο εηο ηελ κέζε θαη εηο ηα αιώληα λα κνηξάδνκελ θαξπό θαη άρπξα όηη πέκςεη θύξηνο ν Θεόο ίζα ίζα εηο ηελ κέζε καο. Γελ αηεληέξνληαο λα ην ζπείξεηο θαη εηο ηνλ θαηξόλ ηνπ λα ην ξεζπνληέξεηο εκέλα εηο ην εηδηθόλ κνπ θαζώο ζέινπζεη πξνληνύξεη θαη άιια ρσξάθηα ηεο θαη απηνπλνύ ηα νπνία όηη ζέιεη κπαηάξεη ην κεξδηθό κνπ λα κπνξώ λα ην ζθνξδέλσ από ζέλα θαη από ηα θαιά κε ζηξάηα δηθαζηηθά. Αθόκε ηελ ζήκεξνλ κνπ έδσθεο θαη κέηξεζεο εζύ ν άλσζελ Φίιηο έκπξνζζελ ηνύηνπ. Αιιά θαη ηα παξαθάησ κεηαθξαζκέλα έγγξαθα από ηελ θ. Σόληα Μαξκαξέιε θαη ηνλ θ. Μαλόιε Γξαθάθε δείρλνπλ όηη ππήξραλ Μπαξπαξεγένη ζην Ζξάθιεην. 3

4 O Γηάλλεο Γεσξγίνπ Πιεπξάθεο ζηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη ζηελ ελόηεηα <<Ηζηνξηθόλ ηνπ ρσξίνπ >>γξάθεη : Ο ηειεπηαίνο Μπαξπαξήγνο, πξηλ αιιάμνπλ ην επίζεην ζε Γνπκελάθεο, ήηαλ ν παηέξαο ηνπ γέξνπ Γνπκέλνπ. Πξέπεη λα είρε γελλεζεί γύξσ ζηα Έκελε ζην ρσξίν θαη είρε κάληξα ζηηο Μπατξεο πνπ ιέγεηαη θαη ζήκεξα ηνπ Μπαξπαξήγνπ ε κάληξα θαη είλαη βνξηλά από ην ιηόθπην ηνπ Γηάλλε E. Ζγνπκελάθε θαη δπηηθά από ην θξαρηώ ηνπ Πξαηηθαληώλε. Ο Μπαξπαξήγνο παληξεύηεθε ηελ αδειθή ηνπ Γηάλλε Καληέξε ή Κνπηζνγηάλλε από ηνπ Ξπδά. Οη Κάηνηθνη ηνπ Ξπδά ιέγεηαη όηη είλαη από ηα απνκεηλάξηα ησλ θαηνίθσλ ηεο αξραίαο Λύθηνπ, κηα θακίιηα ιέλε όηη είλαη θαη νη Καληέξεδεο. Τπάξρνπλ θαη ζήκεξα ηνπσλύκηα σο Καληεξηαλά κε ζπνπδαηόηεξν απηό πνπ είλαη δπηηθά από ην ρσξηό Ακαξηαλό. Ζ εθθιεζία πνπ αθνύγεηαη σο Παλαγία ζησλ Καληεξγηαλώ ππάξρεη εθεί. 4

5 Ο θαζεγεηήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Θενράξεο Γεηνξάθεο γξάθεη γηα ηελ Παλαγία ζησλ Καληεξγηαλώ. 5

6 Καη ν Μελέιανο αββάθεο έρεη γξάςεη γηα ηνπο Καληέξηδεο ηα παξαθάησ : Ο Γηάλλεο Καληέξεο είρε κεηόρη ζην ρσξίν καο ζηελ ζέζε (ιηκλή )κε πεγάδη πνπ είρε θιεβηθό λεξό θαη κάληξα θαη όιν ην θηήκα ήηαλ κε ςειό ηξάθν πεξηθξαγκέλν, ήηαλ εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην λεθξνηαθείν θαη ησλ ακπαζηαλώλ ηα πεξβόιηα. Δίρε αθόκα θαη ιηόθπηα ζηελ πεξηνρή πνπ θαη ζήκεξα ιέγνληαη ηνπ Ξπδηαλνύ ηα ιηόθπηα. 6

7 Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : Από ηνλ γάκν ηνπ ν Μπαξπαξήγνο κε ηελ αδειθή ηνπ Γηάλλε Καληέξε απέθηεζε δύν παηδία ηνλ Νίθν θαη ηελ Μαξία ηνπ( γέξν Μαξαγθνύ) Γεσξγίνπ Μαξαγθάθε ηελ γπλαίθα. Ο Mπακπαξήγνο ήηαλ ηδηόξξπζκνο άλζξσπνο κεζνύζε θαζεκεξηλά θαη ήηαλ ηδηαίηεξα θαγαπηδήο κε ηνπο Σνύξθνπο. Ο παηέξαο κνπ Μαλόιεο Κ.Ζγνπκελάθεο ( ) όηαλ ηνλ ξώηαγα γηα ηνλ δηο πάππνπ ηνπ δελ κνπ έιεγε ηη άλζξσπνο ήηαλ, κεηά από πνιιέο πηέζεηο κνπ ιέεη: «άζε κε κσξέ θαη απηόο ήηαλε έλαο κεζύζηαθαο θαη κηζόο θαη όπνπ γηλόηαλε θαπγάο ήηαλε πξώηνο, έλαο ραίλεο,ην θαηαιαβαίλεηο >> ηνπ παηέξα κνπ ηα πξόηππα ήηαλ όηη έλαο λνηθνθύξεο πξέπεη λα έρεη δεπγάξη (γηα λα θάλεη ρσξάθηα) θαη θάκεξα ( απνζήθε γηα ιάδη, θξαζί θαη ζηηεξά) θαη όρη λα κεζά θαη λα ηζαθώλεηαη. Ζ γπλαίθα ηνπ Μπαξπαξήγνπ πέζαλε ιίγν κεηά ηελ ηειεπηαία γέλλα ηεο. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : 7

8 Ο Μπαξπαξήγνο έθακε έλα θνξίηζη κε κηα άγλσζηε γπλαίθα πνπ όηαλ κεγάισζε παληξεύηεθε έλα γηό ηνπ Βαζηιάθε από ην ρσξίν. Σα παηδία ηνπ ηα αλέζξεθε ν παππνύο θαη ν ζείνο ηνπο Γηάλλεο Καληέξεο. Ο Μπαξπαξήγνο πνπ δελ κπόξεζε θαλείο λα μέξεη ηη απέγηλε εμαθαλίζηεθε γύξσ ζηα 1828 ή 1829 από ην ρσξηό δίρσο λα μαλαδώζεη ζεκεία δσήο, όινη ιέλε πεξίπνπ ην ίδην,όηη ηνλ ζθόησζαλ νη Σνύξθνη ή νη αληίδεινη βνζθνί ή έθπγε από ην λεζί θαη δελ ηνλ βξήθαλε πνπζελά νύηε άθνπζε θαλείο ηίπνηα πνηέ γηα απηόλ. ηηο 26 επηεκβξίνπ ηνπ 1828 έγηλε ε κεγάιε κάρε ζηνλ Ατ. Γηάλλε ηα ζηελά κεηαμύ ησλ Σνύξθσλ θαη Κξεηηθώλ επαλαζηαηώλ θαη έιεμε κε ηελ ήηα θαη ζθαγή ησλ Κξεηηθώλ. Ο Μπαξπαξήγνο ζαλ ρατλεο ζα πήξε κέξνο ζηελ κάρε ηνπ Ατ Γηάλλε θαη πηζαλόλ λα ζθνηώζεθε ζε απηή αιιά δελ βξέζεθε ην πηώκα ηνπ ή λα κελ ζθνηώζεθε ζηελ κάρε θαη λα ηνλ εθηέιεζαλ κεηά νη Σνύξθνη ή λα ηνλ θπλήγεζαλ νη Σνύξθνη θαη αλαγθάζηεθε λα θύγεη. O Γηάλλεο Γ. Πεηξνδαζθαιάθεο έγξαςε ην 2006, <<Ζ ηζηνξία ηνπ ρσξίνπ Απνζηόισλ Πεδηάδνο>>, ηα παξαθάησ γηα ηνλ Μπαξπαξήγν. 8

9 Ακέζσο κεηά ή ιίγν αξγόηεξα από ηελ κάρε ηνπ Ατ Γηάλλε πνπ έγηλε ζηηο νη Σνύξθνη ηξνκνθξαηνύζαλ ηνπο Κξεηηθνύο θαη ν Σνύξθνο Αγάο ηνπ ρσξηνύ πνπ ιεγόηαλ Σαξαμήο ζηέιλεη ζηνλ Γηάλλε Καληέξε, θνπληάδν ηνπ Μπαξπαξήγνπ, έλα καληήιη πνπ είρε κέζα κηα κπάιια θαη ηξία κεηδίθηα (λόκηζκα ηεο επνρήο) θαη ηνπ κελνύζε, αλ δελ ηνπ δώζεη ην κεηόρη ηνπ ζην ιηκλή,ζα ηνλ ζθνηώζεη. Σν κεηόρη ηνπ Καληέξε ήηαλ μαθνπζηό κε πεγάδη πνπ είρε θιεβηθό λεξό θαη ηελ θαηνρή νη ακπαζηαλήδεο θαη νη Βαζηιάθεδεο, πνπ ηνπο αλήθεη θαη ζήκεξα, είραλ πεξβόιη θαη έβγαδαλ 13 ληελέθεο ζηηο 24 ώξεο θαη πόηηδαλ ηα ηζεξηζεβαηηθά ηνπο. Όηαλ ην κεγάισλαλ ην 1970 πεξλνύζε έλαο Λαζηώηεο θαη όηαλ είδε ηα ρώκαηα πνπ έβγαδαλ ηνπο είπε λα κελ ην βαζύλνπλ άιιν γηαηί δελ ζα βξνπλ παξαπάλσ λεξό. Σν βάζπλαλ ζηα 12 κέηξα αιιά δελ βξήθαλ άιιε βιέβα. Ο Καληέξεο δελ αξλήζεθε ζηνλ Αγά θαη ηνπ κήλπζε λα μεκεξώζεη ν Θεόο ηε κέξα θαη λα πάλε ζην Καζηέιιη λα ηνπ ην γξάςεη. Ακέζσο θαβαιηθεύεη ηε θνξάδα ηνπ θαη πάεη ζην κνλαζηήξη ηεο Μνλήο Αγθαξάζνπ θαη γξάθεη ην κεηόρη ζηε κνλή θαη κέλεη ζαλ εξγάηεο ζην κνλαζηήξη. Μεηά ηνλ δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν ε 9

10 Μνλή Αγθαξάζνπ παξερώξεζε ζηε θνηλόηεηα Απνζηόισλ έλα κέξνο, από απηό ηνπ δώξηζε ν Καληέξεο ζηε κνλή Αγθαξάζνπ θαη έγηλε ην ζεκεξηλό λεθξνηαθείν. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : Ο αγάο πνπ παξαπάλσ αλαθέξακε δελ ήηαλ άιινο από ηνλ Γεξβίο αγά Σαξαμή. Απηό θαίλεηαη από ηελ πξόηαζε πνπ έθαλε ν Γεξβίο αγάο Σαξαμή ζην Σνύξηθν ζπκβνύιην Ζξαθιείνπ λα αγνξάζεη έλα ειαηνηξηβείν πνπ έρεη ζηνπο Απνζηόινπο. 10

11 Σν παξαπάλσ ειαηνηξηβείν αιιά θαη άιιε πεξηνπζία θαη ζπίηηα αγόξαζε Ο Μηράιεο Πέηξνπ Αξράβιεο θαη κεηέπεηηα Πεηξνκηρειάθεο Μηράιεο.Απηό γξάθεηαη θαη από ηνλ Γηάλλε Πεηξνδαζθαιάθε. Σν 1830, από όηη θαίλεηαη ζηα αξρεία ηεο κνλήο,ηνλ ρεηξνηνλνύλ θαιόγεξν θαη παίξλεη ην όλνκα Γαβξηήι Ο Καιόγεξνο Γαβξηήι Καληέξεο γξήγνξα γίλεηαη Ζγνύκελνο θαη παίξλεη καδί ηνπ ζην κνλαζηήξη ηνλ κηθξό αλεςό ηνπ Νίθν. Σελ αδειθή ηνπ Μαξία, κάιινλ ιόγσ ηνλ γλσξηκηώλ ηνπ,ηελ έδσζε ζην ζπίηη ηνπ Αλεκνγηάλλε ζην Ζξάθιεην λα κάζεη λνηθνθπξνζύλε. Όηαλ ήιζε ζαλ θνπέια ζην ρσξίν ε Μαξία από ην Ζξάθιεην ήηαλ ζαλ ην γάια άζπξε θαη όηαλ ηελ είδε ν Γηώξγεο Μαξαγθάθεο ηελ εξσηεύηεθε θαη επεηδή ήηαλ θαιόο κάζηνξαο, καξαγθόο, ηνπ ηελ δώζαλε θαη ηελ παληξεύηεθε. Σν κηθξό Νίθν ηνλ θώλαδαλ ζην κνλαζηήξη ηνπ Γνπκέλνπ ην αλεςάθη ηνπ Γνπκέλνπ ην αλεςάθη θαη κεηά ην Γνπκελάθε ην Γνπκελάθε θαη ν Νίθνο Μπαξπαξήγνο γξάθηεθε Νηθόιανο Γνπκελάθεο θαη αξγόηεξα πξόζζεζαλ θαη ην Ζ θαη έγηλε Ζγνπκελάθεο. Απηό θαίλεηαη, από έγγξαθν ηεο Γεκνγεξνληίαο ησλ Απνζηόισλ ηνπ 1869, πνπ ήηαλ Γεκνγέξνληαο θαη γξάθεηαη ζαλ Νηθνι. Γνπκελάθεο. 11

12 Ο αδειθόο κνπ Κσζηήο Δ. Ζγνπκελάθεο έρεη έλα δαθηπιίδη ηνπ παππνύ καο Κσλζηαληίλνπ Ζγνπκελάθε θαη έρεη ηα αξρηθά Κ. Γ. Ο Νίθνο Γνπκελάθεο ζαλ παηδί κάιινλ δελ ηνπ άξεζε ζην κνλαζηήξη θαη ν ζείνο ηνπ Γνύκελνο ηνλ έδσζε ζε έλαλ θίιν ηνπ θξππηνρξηζηηαλό Σνύξθν αγά ζηνπο Εσθόξνπο, πνπ ήηαλε θαη άθιεξνο, λα ηνλ κεγαιώζεη. Ο Νίθνο ήηαλ πνιύ δπλαηό θαη πξνθνκκέλν θνπέιη θαη θάζε Κπξηαθή ε λελέ ηνπ Αγά μππλνύζε ην Νίθν πξσί πξσί λα πάεη ζηελ εθθιεζία. Μηα θνξά ηνπ είπε ν Αγάο λα ζεθσζεί πξσί λα ζπείξεη ξνβίζηα Ο Νίθνο ζεθώζεθε κεζάλπθηα έδεςε ην δεπγάξη,δίρσο λα ην θαηαιάβεη ν Αγάο, έζπεηξε ηα ξεβίζηα ηα ζβάξληζε θαη κεηά πήγε γηα ύπλν. Ο Αγάο πξηλ μεκεξώζεη θσλάδεη ην Νίθν λα ζεθσζεί λα πάεη λα ζπείξεη ηα ξoβύζηα, γηαηί κε ηνλ ήιην ζα κπγηάληνπζαλ ηα βνύγηα,ν Νίθνο ηνπ απαληά πάιη ζα μαλαπάσ; Ο Αγάο παξαμελεύηεθε κε ηα ιεγόκελα ηνπ θνπειηνύ θαη πεξίκελε λα μεκεξώζεη, όηαλ μεκέξσζε θαη είδε ην ζόρσξν ζηαξκέλν θαη ζβαξληζκέλν δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηνπ. Ο Νίθνο κε ηελ βνήζεηα ηνπ Αγά θαη ηνπ κπάξπα ηνπ Γνπκέλνπ αγνξάδεη ιίγα κεξόλπθηα ζην κύιν ηνπ Καξά Μνπζηαθά ζηνπο θάησ Βαξβάξνπο. Ο κύινο ηνπ Καξά Μνπζηαθά είρε πνιύ κεγάιε αμία ζαλ πνιύ κεγάιν αλαπηπμηαθό. Γηα λα αιέζεη θάπνηνο κπνξνύζε λα πεξηκέλεη θαη κηα βδνκάδα. Ο γέξν Γνύκελνο αγόξαζε θαη άιια κεξόλπρηα ζην κύιν ηνπ Καξά Μνπζηαθά θαη έθηαζε ηα είθνζη είρε αθόκα αγνξάζεη θαη θήπνπο ζην κύιν, έρσ έλα πηζηνπνηεηηθό ηνπ δήκνπ Δπηζθνπήο πνπ πηζηνπνηεί όηη ν Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο αγόξαζε έλα ζαλίδη θαη θαίλνληαη θαζαξά νη ηξεηο βνύιεο ησλ Σνύξθσλ θαη δύν ησλ Διιήλσλ δεκνγεξόλησλ ηνπ δήκνπ Δπηζθνπήο πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ αγνξά. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : 12

13 13

14 Αιιά θαη ηα παηδία ηνπ ζπλέρηζαλ λα αζρνινύληαη κε ηνλ λεξόκπιν θαη λα αγνξάδνπλ θαη άιινπο θήπνπο όπσο θαίλεηαη ζην ζπκβόιαην πνπ έγηλε από ηνλ παππνύ κνπ Κσλζηαληίλν Ν. Ζγνπκελάθε. 14

15 Μηα θνξά ν Αγάο ηεο Δπηζθνπήο ηνπ είπε ε λελέ (γπλαίθα) ηνπ όηη πξέπεη λα δπκώζνπλ θαη πξέπεη λα πάεη ζην κύιν, ηεο ιέεη λα εηνηκάζεη ηνλ θνπλελό θαη απηόο ζα πάεη ην άιεζκα ζην κύιν θαη ηνπ ιέεη θαη αλ αξγήζεηο θαη αλέβεη ν θνπλελόο ήληα ζα ηνλ θάλνπκε ; Σόηε κπνξνύζε λα πεξηκέλεη θάπνηνο θαη κηα βδνκάδα γηα λα αιέζεη. Φηάλεη ν Αγάο ζην κύιν θαη πεξίκελε πνιιήο θόζκνο παξακέξηζαλ θαη θηάλεη ν Αγάο ζηε πόξηα ηνπ κύινπ θαη ιέεη ζην κπισλά Νίθν Ζγνπκελάθε, μάδηαμε θηανύξε (μάδηαδε ζήκαηλε λα ζηακαηήζεη ζηε κέζε ην άιεζκα θαη λα αιέζεη ην δηθό ηνπ ) ν Νίθνο θάλεη πσο δελ γξηθά θαη ν Αγά πνίν δπλαηά ηνπ μαλά ιέεη μάδηαδε θηανύξη ηόηε ν Νίθνο πηάλεη ηελ πάλσ κπιόπεηξα κε ην δεμί ηνπ ρέξη θαη ηελ ζηακαηά θαη βάδεη ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη ζην απηί ηνπ θαη ηνπ ιέεη ήληα ιεο ; Μόιηο θαηάιαβε ν ηνύξθνο ηη είρε γίλεη παίξλεη ηελ θνξάδα ηνπ θαη θεύγεη γηα ηελ Δπηζθνπή κόιηο έθζαζε ζην ζπίηη ηνπ θαη ηνλ βιέπεη ε λελέ ηνπ ιέεη νγιήγνξα εγηάγεξεο αγά κνπ εηζά γιήγνξα άιεζεο ; θαη ηεο απαληάεη ν αγάο (ήληα λα ζνπ πσ λελέ κνπ, πνπ θάζε άληξαο έρεη ηνλ άληξα ηνπ ) Ο παηέξαο κνπ έδεημε κηα θνξά έλα θαιάκη από ην ζηηβάλη ηνπ γέξνπ Γνπκέλνπ θαη ην έβαια ζην πόδη κνπ θαη πεξλνύζε κέρξη ηα ζθέιηα κνπ. Ο Γεκνζζέλεο Γ. Ζγνπκελάθεο όηαλ έβιεπε ηνλ Μαλώιε Αλδνπιάθε από ην Μνπθηάξσ πνπ είλαη εγθνλόο ηεο Μαιακαηέληαο Υ. Ζγνπκελάθε ηνπ έιεγε ζαλ λα βιέπσ ηνλ παππνύ κνπ ην γέξν Γνύκελν. Ο Μαλόιεο Αλδξνπιάθεο είλαη δηπιόο άλδξαο θαη έρεη ύςνο 1,90 κ θαη θνξά 47 λνύκεξν παπνύηζη. Ο Γνύκελνο Καληέξεο κπάξκπαο ηνπ Νίθνπ ηνπ πξνμέλεςε ηελ θόξε ηνπ παπά Γηάλλε Βξεηνύ από ηνπο Απνζηόινπο. Ζ γλσξηκία κε ηνλ παηέξα ηεο Αξγπξήο έγηλε όηαλ ν Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο πήγε ζηνπο Απνζηόινπο από ηνπο Εσθόξνπο ζηνλ Αη. Γηώξγε ηελ πξσηνρξνληά λα ιεηηνπξγεζεί, δελ ππήξρε ε εθθιεζία ησλ Αγ, Απνζηόισλ,ε εθθιεζία ησλ Αγ. Απνζηόισλ ζξνληάζηεθε ην 1876 ηελ εκέξα πνπ γελλήζεθε ν Γηάλλεο θαθηαλάθεο (Σξνύκαλ) Ο Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο θνξνύζε ξαζίδε κε ζεθσκέλε ηελ θνπθνύια θαη κπαίλνληαο ζηελ εθθιεζία ηελ θαηέβαζε θαη ηόηε όινη ζαπκάζαλε ηελ ιεβεληηά ηνπ κα πην πνιύ ν παπάο Γηάλλεο Βξεηόο πνπ ηνλ ήζειε θαη γακπξό ηνπ. Ο Νηθόιναο Ζγνπκελάθεο παληξεύηεθε ηελ Αξγπξή θόξε ηνπ παπά Γηάλλε Βξεηνύ, ηνπο Βξεηνύο ηνπο έθεξαλ νη ελεηνί από ηελ Κάζν, γηαηί ήηαλ ρεξνδύλακνη θαη κπνξνύζαλ λα θάλνπλ βαξηέο δνπιείεο. Ζ Αξγπξή είρε ηξεηο αδειθνύο ηνλ ηαύξν ηνλ Εαραξία θαη ηνλ Νίθν θαη δύν αδειθέο ζην Αξθαινρώξη 15

16 ε κηα είρε παληξεπηεί ηνλ Φαξάθε θαη ήηαλε πξνγηαγηά ηνπ Βνπιεπηή θαη ηνπ Γηαηξνύ Φαξάθε θαη ε άιιε ε κάλα ηνπ θαπεηάλ Κσλζηαληή. Όηαλ νη Σνύξθνη ππνρξέσζαλ ηνπ έιιελεο λα έρνπλ επίζεηα ν ηαύξνο πνπ ήηαλε παπάο γξάθηεθε Παπαζηαπξάθεο θαη ν Εαραξίαο Παπαδάθεο ζαλ γηνο παπά θαη ν Νίθνο είρε παληξεπηεί κηα Σνπξθάια ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηνλ Νίθν έβαιε ν παηέξαο ηεο Σνπξθάιαο θαη ηνλ ζθάμαλε όηαλ θαηάιαβε όηη ζα έπαηξλε ηελ θόξε ηνπ λα θύγνπλ γηα ηελ Κξήηε. Οη Βξεηνί είραλ παξάδνζε ην λα γίλνληαη παπάδεο θαη ιέγεηαη όηη είραλ γίλεη 74 παπάδεο Βξεηνί. Ο ηειεπηαίνο παπάο από ηνπο Βξεηνύο ήηαλ ν παπά Μαλόιεο Γακηαλάθεο ζαλ εγθνλόο ηεο θόξεο ηνπ παπά ηαύξνπ Παπαζηαπξάθε ( Βξεηνύ ) Απγνπζηίλαο. Τπήξρε ζηα αξρνληηθά κπξνζηά από ην ζπίηη ηνπ Νίθνπ Α. Πεξηνκηρειάθε κηα κεγάιε κνπξηά θαη ηελ ιέγαλε ε κνπξηά ηνπ Βξεηνύ. Σα ζπίηηα ησλ Γνπκέλεδσλ ήηαλ κεηαμύ θαη γύξσ από δύν ζεκαληηθέο Δθθιεζίεο ηνλ Αη. Γηώξγε θαη ηνπο Αγ. Απνζηόινπο. Ζ ζεκεξηλή εθθιεζία ηνπ Αη. Γεώξγε θηίζηεθε ζηηο αξρέο ή ηα κέζα ηνπ 14 α πάλσ ζε παιαηόηεξν λαό όπσο θαίλεηαη από ηα ζεκέιηα ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο. Ο παιαηόηεξνο λαόο είρε θηηζηή ιίγν κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κξήηεο από ηνπο Άξαβεο ην 961 κρ από ηνλ Νηθεθόξν Φσθά, ηνηρνγξαθήζεθε ζηα κέζα ηνπ 14 αηώλα θαη ε ηνηρνγξαθηθή δηαθόζκεζε είλαη αλώηεξεο πνηόηεηαο. 16

17 Ζ ηερλνηξνπία ησλ αγηνγξαθηώλ είλαη ηεο ( νγθεξήο) παξάδνζεο ηεο πξώηκεο παιαηνιόγεηαο δσγξαθηθήο κε ππεξκεγέζεο θαη αζπλήζηζηα ηνπνζεηεκέλεο ηνηρνγξαθίεο ζην ρώξν ηνπ λανύ. Οη εμαηξεηηθά νγθώδεο κνξθέο κε θαξδηά ελδύκαηα θαη νη κνξθέο κε ηελ ξσκαιέα ζσκαηηθή δηάπιαζε απνηεινύλ ηππηθό παξάδεηγκα ηεο ιεγόκελεο νγθεξήο ζρνιήο. Δπηθξαηνύλ ηα θσηεηλά ρξώκαηα θαη νη πξάζηλεο ζθηέο ζην πιαίζην ησλ πξνζώπσλ. Πξνεμέρεη ε ππεξκεγέζεο ηνηρνγξαθία ηνπ θαβαιάξε Αη. Γηώξγε ζηελ δεμηά πιεπξά θαη ε ηαθή ηνπ Υξηζηνύ κε δύν ηνηρνγξαθίεο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά πάλσ από ην παξάζπξν. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ νη ζθελέο ησλ παζώλ Οη δύν ηνηρνγξαθίεο απηέο, ηνπ άγλσζηνπ Απνζηνιηαλνύ δσγξάθνπ απνηππώλνπλ ηνλ αλζξώπηλν πόλν ζην Θείν Γξάκα κε ηηο ζηάζεηο, ηηο απειπηζκέλεο θηλήζεηο θαη ηηο γεκάηεο νδύλε ζπζπάζεηο ηνπ πξνζώπνπ κε ηόζε θπζηθόηεηα πνπ απνηεινύλ πξόηππν γηα θάπνην θαιιηηέρλε πνπ ζέιεη λα απνηππώζεη ηνλ αλζξώπηλν πόλν ζην Θείν Γξάκα. Τπάξρεη ηέιεην ζύζηεκα απόζβεζεο ηνπ αληίιαινπ κέζα ζηνλ λαό γηαηί έρνπλ ηνπνζεηήζεη κέζα ζηνπο ηνίρνπ πύιελεο ζσιελώζεηο γηα ην ζθνπό απηό αιιά θαίλνληαη κόλν κηθξέο νπέο. Ζ θακπάλα είλαη δσξεά ηνπ αείκλεζηνπ ηαύξνπ Μηρ. Υαιθηαδάθε θαη γξάθεη ΥΧΡΗΟΝ ΑΠΟΣΟΛΟΗ ΓΧΡΔΑΝ ΣΑΤΡΟΤ ΜΗΥ. ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ Τπάξρνπλ ηζηνξίεο πνπ πξέπεη λα ζσζνύλ γηαηί απνηεινύζαλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ Γνπκέληδσλ κηαο θαη πνιύο από ην ρξόλν ηνπ απηώλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπ ήηαλ ν ρώξνο κέζα θαη έμσ από ηεο εθθιεζίεο. Μηα Κπξηαθή ν πεζεξόο ηνπ γέξνπ Γνπκέλνπ πνπ ήηαλ ν Παπά Γηάλλεο Βξεηόο ζεθώζεθε πξσί άλαςε θσηηά πήξε θάξβνπλα, λα βάιεη ζην ζπκηαηήξη θαη πήγε ζηνλ Αη. Γηώξγε λα ιεηηνπξγήζεη όηαλ κπήθε ζηνλ λαό είδε όηη έιεηπαλ ηα άγηα δηζθνπόηεξα θη ηα ηεξά άκθηα, πιεζηάδεη ζηνλ ππεξκεγέζε Αη. Γηώξγε θαη ηνλ θηππνύζε κε ηελ θαηζνύλα ηνπ ιέγνληαο ηνπ γηαηί ηνπο άθεζεο λα ηα πάξνπλ ; Σόηε κηα δίλε ηνλ ηξάβεμε έμσ από ηελ εθθιεζία θαη ηνλ νδήγεζε ζηελ κνλή Καιιέξγε ζε κηα ζπειηά όπνπ ηα βξήθε, πήγε λα ηα πάξεη αιιά δελ κεηαθηλνύληαλ έθακε ηνλ ζηαπξό ηνπ έςαιε ην ηξνπάξην ηνπ Αγίνπ αιιά απηά εθεί. Σόηε θώλαμε έλαλ εξγάηε πνπ ήηαλ ζηελ Μνλή ηνλ έζηεηιε ζην ρσξηό θαη είπε ηη είρε ζπκβεί ζηνπο ρσξηαλνύο θαη όινη καδί πήγαλ ζηνπ Καιιέξγε θαη κεηά από δεήζεηο θαη πξνζεπρέο κπόξεζαλ λα ηα πάξνπλ θαη λα ηα επηζηξέςνπλ ζηελ εθθιεζία. ην ρσξίν Καξδνπιηαλό ππήξρε έλαο Σνύξθνο Αγάο πνπ ηνλ ιέγαλε Μπνπιηθάηζην, πεξλνύζε κηα κέξα από ην ρσξηό θαη ζηακάηεζε ζηνλ 17

18 Αη. Γηώξγε. Εήηεζε ην θιεηδί ηεο εθθιεζία από ηνλ Μπαινιή (Πξαηηθάθεο ) θαη απηόο από ηνλ θόβν ηνπ πνπ είδε ηνλ Αγά ρέζηεθε θαη ηνπ ιέεη όηη ην θιεηδί ην έρεη ν παπάο. Σόηε ν Αγάο πεδεύεη από ην άινγν ηνπ βάδεη ηελ πηζηόια ηνπ ζηελ θιεηδαξηά θαη ππξνβνιεί ηόηε έλα θνκκάηη ζίδεξν ηνλ ρηππά ζην κάηη θαη ηνπ ην βγάδεη. Σελ πεξίνδν ηεο απηνλνκίαο ηεο Κξήηεο ν Μπνπιηθάζηην δελ έθπγε από ηνλ Καξδνπιηαλό θαη όηαλ πεξλνύζε από ην ρσξίν ν Υαξάιακπνο Η.αββάθεο ηνλ θπλεγνύζε θαη ηνλ θώλαδε κπνπξκά-κπνπξκαά θαη ν Μπνπιηθάζηηνο είρε ζθάζεη από ην θαθό ηνπ θαη ηξειαηλόηαλ αιιά δελ κπνξνύζε λα θάλεη ηίπνηα. Άιιε ηζηνξία γηα ηνλ Αγ. Γηώξγε είλαη ε παξαθάησ : Ζ άιιε ζεκαληηθή εθθιεζία γηα ηνπο Γνπκέληδεο ήηαλ ησλ Αγ.Απνζηόισλ γλσξίδνπκε όηη ζηελ ζέζε ηεο ζεκεξηλήο εθθιεζίαο ππήξρε άιιε αιιά πόηε θηίζζεθε θαη πόηε θαηαζηξάθεθε δελ ην γλσξίδνπκε πηζαλόλ λα θαηαζηξάθεθε από ηνπο Άξαβεο καδί κε ηνλ Ατ Γηώξγε θαη παξέκελε άγλσζηε ε ύπαξμε ηεο κέρξη πνπ νη άλζξσπνη ηεο γεηηνληάο Κεθάιη παξαηήξεζαλ, ηα βξάδηα πνπ θαζόληνπζαλ έμσ, έλα θσο ζηνλ ρώξν ηεο ζεκεξηλήο εθθιεζίαο πνπ είρε γίλεη ιόγγνο. Καζάξηζαλ ηνλ ρώξν θαη βξήθαλ ηα ζεκέιηα ηεο παιηάο εθθιεζίαο. Απνθάζηζαλ ηόηε λα θηίζνπλ ηελ ζεκεξηλή εθθιεζία Έθηηαμαλ θακίλη, πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα ζην αιώλη ηνπ Νηθνιάνπ Γ.Πεηξνκηρειάθε (Καξλόιε), γηα λα ςήλνπλ αζβέζηε θαη θηίζαλε ηνπο Αγ. Απνζηόινπο. Ζ εθθιεζία ζξνληάζηεθε ην 1876 ηελ εκέξα απηή γελλήζεθε ν Γηάλλεο θαθηαλάθεο(σξνύκαλ). Έλαο γηνο ηνπ Σνύξθνπ αγά πνπ έκελε ζην ζπίηη ηνπ Αξρνληνύιε γύξηζε κηα κέξα ζην ζπίηη ηνπο από ηα πξόβαηα ηξνκαγκέλνο θαη θιαίγνληαο έιεγε ζηνπο γνληνύο ηνπ όηη ηνλ θπλεγνύζαλ θαη ήζειαλ λα ηνλ ζθνηώζνπλ δύν αξάπεδεο, ηόηε δύν άλζξσπνη κε γέληα ηνλ γιίησζαλ από ηα ρέξηα ηνπο, θαη ηνλ ξσηάλε ηνπο γλσξίδεηο απηνύο ; θαη ηνπο ιέεη λαη θαη πνίνη ήηαλ ηνλ ξσηνύλ; θαη ηνπο 18

19 παίξλεη θαη ηνπο πάεη ζηνπο Αγ. Απνζηόινπο θαη ηνπο δείρλεη ηελ εηθόλα ηνπ Πέηξνπ θαη Παύινπ. Από ηόηε ενξηάδνληαη θαη ν Πέηξνο θαη Παύινο θαη ηελ άιιε κέξα νη 12 Απόζηνινη. Ο Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο απέθηεζε κεγάιε πεξηνπζία κε ηε εξγαηηθόηεηα ηνπ θαη αζθαιώο κε ηελ βνήζεηα ηνπ κπάξκπα ηνπ Γνπκέλνπ ηεο Μνλήο Αγθαξάζνπ Γαβξηήι Καληέξε. Λέγεηαη όηη κπνξνύζε λα θξάμεη από ηνλ Ατ Γηάλλε ηα ζηελά κέρξη ηα άιια ζηελά πξνο Εσθόξνπο ζηα ρνλάξηα γηαηί όινο ν θάκπνο ήηαλε δηθόο ηνπ. Ήηαλ ν πινπζηόηεξνο άλζξσπνο ηεο πεξηνρήο ηελ επνρήο απηή. Δίρε πνιινύο εξγάηεο κόληκνπο θαη επνρηθνύο δύν από ηνπο κόληκνπο κείλαλε θαη παληξεύηεθαλ ζην ρσξηό ν Παληειήο από ην Θξαςαλό από όπνπ πξνέξρνληαη νη Παληειάθεδεο θαη ν Γηάλλεο Μαξθάθεο (Ενπκάθεο)από ηνλ Αγ. Βαζίιεην Βηάλνπ. Οη εξγάηεο κέλαλε ζην ζεκεξηλό ζπίηη ηεο Καξνπδόθαιεο. Από ηνλ γάκν ηνπ κε ηελ Αξγπξή Παπαδάθε (Βξεηνύ) έθακε 4 παηδία ηνλ Μαλώιε, Γηώξγε, Κσζηή θαη ηελ Εαθείξα. Ο Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο θάζε Υξηζηνύγελλα κάδεπε όια ηα παηδία θαη εγθόληα ηνπ θαη ηξώγαλε καδί ζην ζπίηη ηνπ θαη θάζε έλαο έθαλε απνινγηζκό γηα απηά πνπ έθαλαλ θαη δελ έθαλαλ ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. Ο Υαηδή Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο ( γέξν Γνύκελνο), καδί κε ηνλ Υαηδή Μηράιε θαθηαλάθε θαη ηνλ Υαηδή Πέηξν αθειιαξίδε, νη ηξεηο απηνί ραηδήδεο έθηηζαλ, ηελ εθθιεζία ηνπ Αη Γηάλλε γηα λα ηηκήζνπλ ηνπο Απνζηνιηαλνύο λεθξνύο θαη ηνπο άιινπο Κξεηηθνύο επαλαζηάηεο πνπ ζθάρηεθαλ από ηνπο Σνύξθνπο ζηελ κάρε ζηηο Ζ άπνςε κνπ είλαη όηη ελδερνκέλσο ν Μπαξπαξήγνο λα ζθνηώζεθε ζηελ παξαπάλσ κάρε θαη γηα απηό ηνλ επηπξόζζεην ιόγσ λα ζπκκεηείρε ζην θηίζηκν ηνπ Αη. Γηάλλε ν Γέξν Γνύκελνο θαη έηζη λα ηηκήζεη ηνλ παηέξα ηνπ. Ζ κάλα ηνπ Κσζηή Φπιιάθε ηνπ έιεγε όηη ε γηαγηά ηνπ Γακηαλνζηαπξνύιελα θνπβαινύζε καδί κε άιια θνξαζνπνύιηα λεξό κε ηα ζηακληά από ην ρσξίν ζηνλ Αη. Γηάλλε όηαλ θηηδόηαλ ε εθθιεζία. Όηαλ πέζαλε ε γπλαίθα ηνπ Αξγπξή ν Νηθόιανο Ζγνπκελάθε κνίξαζε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηα παηδία ηνπ. Ξαλαπαληξεύηεθε κηα ρήξα από ην θαιό Υσξίν θαη ήιζε ζην ρσξηό κε δύν παηδία. Σνλ κεγάιν γηό ηεο θαινρσξηαλήο ηνλ ιέγαλε Κεθαιά θαη ήηαλ πνιύ δπλαηόο θαη πξνθνκκέλνο, ν γέξνο Γνύκελνο ηνλ έβαιε βνζθό ζην ζσξό θαη όπσο θαίλεηαη ηνλ αγαπνύζε πξάγκα πνπ δελ άξεζε ζηνπο άιινπο βνζθνύο ζηα παηδία ηνπ θαη ζηα εγθόληα ηνπ. Λέγεηε όηη κηα κέξα έλαο παιηθαξάο πνπ ηνλ ιέγαλε Πνιύβην από ην 19

20 πάλσ ρσξηό αθνύ ηνλ κέζπζαλ ηνλ καραίξσζαλ, ηνλ θόξησζαλ ζε έλα κνπιάξη θαη ηνλ πέηαμαλ ζηελ ραιέπα ζηε ζέζε ( Πξίλνο πνπ είλαη βνξηλά από ην γέξν Λάθν) ηνπο είδε όκσο έλαο (Καξλόιεο) Πεξηνκηρειάθεο θαη ηνλ παίξλνπλ θαη ηνλ πάλε θαη ηνλ πεηνύλ ζηελ πάλσ ραιέπα. Μηα θνπειηά από ην πάλσ ρσξηό ηνλ βιέπεη από καθξηά λα θείηεηαη απνύκπνπξα θαη ηνλ πείξαδε λα κελ ηεο θάλεη ηνλ πεζακέλν όηαλ ζίκσζε πνην θνληά είδε όηη ήηαλ πεζακέλνο. Ο Πνιύβηνο ιίγν αξγόηεξα απηνθηόλεζε. Ο Μελέιανο αββάθεο γξάθεη γηα ηνλ Κεθάια : 20

21 Ο Γέξνο Γνύκελνο ζηελνρσξήζεθε πνιύ θαη απεθάζηζε θαη πήγε κε ηελ γπλαίθα ηνπ ζηνπο Άγηνπο Σόπνπο καδί κε έλα θίιν ηνπ θαπεηάλην πνπ ηνλ έιεγαλ Πνιπμύγθε. Σνλ ζπλόδεπε ν εγθνλόο ηνπ Γηώξγνο Δ. Ζγνπκελάθεο (ραηδήο) είρε ζπνπδάζεη καδί κε ηνλ Γεκήηξην Κ. Ζγνπκελάθε ζηελ εκπνξηθή ζρνιή ηεο κύξλεο θαη ήμεξε όπσο ιέγαλε 7 γιώζζεο αθόκα θαη Αξαβηθά. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : 21

22 Λέγεηαη όηη ε θαινρσξηαλή όηαλ αξξώζηεζε θαη ήηαλ θαηάθνηηνο ν γέξνο Γνύκελνο γηα λα κελ πάξεη ηεο ιίξεο ηνπ ν γηνο ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ ν Γνπκελνγηώξγεο ηεο έδσζε ζηελ Γνπκελνθσζηαληίλα γπλαίθα ηνπ γηνπ ηνπ Κσζηή Ζγνπκελάθε λα ηηο θπιάμεη θαη λα ηηο κνηξαζζνύλ αξγόηεξα. Λέγεηαη όκσο αθόκα όηη ε Γνπκελνκαλόιελα ε Γνπκελνθσζηαληίλα ε γπλαίθα ηνπ εγθνλνύ ηνπ Υαξήδεκνπ Παξαζθεπή θαη ν εγθνλόο ηνπ Γνπκελνληθόιεο άλνημαλ κηα ηξύπα από ην θνπξλόζπηην θαη πέξαζαλ ζην πόξηεγν θαη πήξαλε ηηο ιίξεο. Ο Γέξν Γνύκελνο πέζαλε όπσο θαίλεηαη από ηo εμώδηθν πνπ έθαλε ε θόξε ηνπ Εαθείξα ζηνλ αδειθό ηεο Κσλζηαληίλν. ηελ θεδεία ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ ήιζαλ όινη νη παπάδεο ηεο επαξρίαο θαη πήξαλ κέξνο ζηελ αθνινπζία ηεο θεδείαο γηαηί ήιπηδαλ ζε πνιύ θαιή ακνηβή ιόγσ ηεο θήκεο ηνπ πινύζηνπ λεθξνύ. Απνγνεηεύηεθαλ όκσο όηαλ ηνπο κνίξαζαλ πεληαξνδεθάξεο νη απόγνλνη ηνπ. Μεηά ηελ θεδεία ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ νη απόγνλνη ηνπ έςαμαλ παληνύ ζην ζπίηη ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ κέρξη πνπ αλάζθαςαλ ην δάπεδν ηνπ πόξηεγν γηα λα βξνπλ ηεο ιίξεο αιιά δελ βξήθαλ ηίπνηα. Απηόο ήηαλ ν Παηξηάξρεο ησλ Απνζηνιηαλώλ Γνπκέλεδσλ. 22

23 Ζ θαινρσξηαλή κεηά ην ζάλαην ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ γύξηζε ζην Καιό Υσξγηό. Σα παηδία ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ πήξαλ ζεκαληηθή πεξηνπζία θαη είραλ απνθαηαζηαζεί νηθνλνκηθά. Ο Μαλόιεο Ν. Ζγνπκελάθεο πνπ είρε ζαλ θύξην επάγγεικα ηνπ βνζθνύ πήξε ηεο ραιέπεο θαη ηεο κάληξεο θάησ κάλδξα θαη Μνπιά θαη ιηγόηεξα ρσξάθηα, ν Γεώξγηνο Ν. Ζγνπκελάθεο πήξε ζε 45 ηόπνπο ρσξάθηα, ειηέο θαη ακπέιηα, ην ίδην θαη ηα άιια παηδία Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : Ο Μαλόιεο παληξεύηεθε ηελ Καηεξίλα Νηθνιαθάθε θαη έθακαλ έμε θόξεο θαη δύν γηνύο. Ζ Γνπκελνκαλόιελα πέζαλε 117 ρξνλώλ θαη επηύρεζε λα δεη 64 παηδία θαη εγθόληα.σα παηδηά ηνπο ήηαλ ε Μαξία γπλαίθα ηνπ Γηάλλε Καινγεξάθε, ν Υαξίδεκνο παληεύηεθε ηελ Παξαζθεπή Γαιαλάθε από ην Λαζίζη, ε Αξγπξή ήηαλ δίδπκε κε ηνλ Υαξίδεκν θαη ήηαλ γπλαίθα ηνπ Γηάλλε αββάθε, ε Δπαγγειία ήηαλ γπλαίθα ηνπ Γηάλλε Πξαηηθάθε, ε Πειαγία γπλαίθα ηνπ Γηάλλε Αξρνληνπιάθε ε νθηά γπλαίθα ηνπ Γηώξγε Γαβάθε θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην, 23

24 ε Δηξήλε γπλαίθα ηνπ Πεξηνπγάθε Μηράιε θαη ν Γηώξγεο παληξεύηεθε ηελ δαζθάια Βηθησξία Παηεξάθε θαη κέλαλε ζηελ Αζήλα. Ο Γεώξγηνο παληξεύηεθε ηελ Μαξία Μαραηξγηαλάθε. Σα παηδηά ηνπο ήηαλ ν Νηθόιανο θαη παληξεύηεθε ηελ Καηεξίλα Γαιαλάθε από ην Λαζίζη θαη ήηαλ αδειθή ηεο Παξαζθεπήο Ζγνπκελάθε, ν Γξεγόξε παληξεύηεθε ηελ Δηξήλε καξηαλάθε,ν Γεκνζζέλε παληξεύηεθε ηελ Δπγγειία Καξνπδάθε, ε Υξπζάλζε παληξεύηεθε ηνλ παπά Δκκ. Παπαδξαθάθε θαη κέλαλε ζην Βαξβάξσ θαη ε Δπαγγειία παληξεύηεθε ηνλ δηθεγόξν Ησαλλίδε θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην. Ο Κσζηαληίλνο παληξεύηεθε ηελ Μαξία ηαύξνπ Πεηξνκηρειάθε. Σα παηδία ηνπο ήηαλ o Γηώξγεο θαη παληξεύηεθε ηελ Αιθκήλε Μεηκάξε από ηελ Αζήλα θαη κέλαλε ζηελ Αζήλα, ν Γεκήηξεο παληξεύηεθε ηελ νθία Γηακαληή από ηελ κύξλε θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην θαη Αζήλα, ν Μαλόιεο παληξεύηεθε ηελ Υξπζή Μαξθάθε από ηελ Πνιπζέα, ν Γηάλλεο παληξεύηεθε ηελ Φηιία Παπαδνγηάλλε από Ηεξάπεηξα θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην, ε Δπαγγειία παληξεύηεθε ηνλ Αιέθν Μαξθνδεκεηξάθε από Αξράλεο θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην θαη ε Διέλε πέζαλε θνξαζνπνύιη ζηελ γξύπε ηνπ Ζ Εαθήξα παληξεύηεθε ηνλ Γεκήηξε Κνιπβάθε από ην Βαξβάξσ θαη κέλαλε ζην θιαβεξνρώξη. Σα παηδία ηνπο ήηαλ ε Μαξία πνπ παληξεύηεθε ηνλ Mηράιε Πξνεζηάθε από ηα Υαληά θαη κέλαλε ζην ιαβεξνρώξη ε Δηξήλε παληξεύηεθε ηνλ Γξεγόξε Πεξηζειάθε θαη κέλακε ζηνπο Απνζηόινπο θαη ν Γηώξγεο πνπ παληξεύηεθε ηελ Μαξία Γξαθάθε θαη κέλαλε ζησ Βαξβάξσ. Απνζηόινπο Φεβξνπάξηνο 2014 Νίθνο Μαλόια Ζγνπκελάθεο Σει

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ Ψεθηαθή επεμεξγαζία Άρες Γιαβρής Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο 10.000 (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Θέκα: Γπλαίθεο ζθελνζέηεο ζηελ Διιάδα 1957-1990. Μηα πξώηε θαηαγξαθή Δηξήλε-αιάκ Ακπνπκόγιη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο Μέξνο A 1. Πεξηγξάςηε ην δσκάηην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε Φξαγθνγηαλλνύ κε ην κσξό θαη ηε ιερώλα; 2. Πεξηγξάςηε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη θπξίσο ηνπο γνλείο ηεο. 3. Τη ζπλέβε ζηε Γειραξώ, ηε κεηέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα