ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο"

Transcript

1 ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ Τπάξρνπλ δύν παξαδόζεηο πνπ ε κηα ζέιεη νη Μπαξπαξεγένη λα θαηάγνληαη από ην Βπδάληην. Απηή καο ηελ κεηέθεξαλ πξνθνξηθά νη γηαηξνί Γηώξγεο θαη Γηάλλεο Κ. Ζγνπκελάθεο. H άιιε παξάδνζε ζέιεη νη Μπαξπαξεγένη λα θαηάγνληαη από ηε Βελεηία. Απηή καο ηελ κεηέθεξε πξνθνξηθά ν παηέξαο κνπ Μαλόιεο Κσλζη. Ζγνπκελάθεο ( ) θαη ν Εαραξνπιάζηεο ηνπ Ζξαθιείνπ Μπαξπαξήγνο πνπ ηνπ ην κεηέθεξε ν θαζεγεηήο Αιεμίνπ. Οη πξώηεο γξαπηέο αλαθνξέο ην όηη ζηνπο Απνζηόινπο θαηνηθνύζαλ Μπαξπαξεγένη ππάξρεη ζηα Δλεηηθά αξρεία ηεο Βηθειαίαο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο 1

2 Αθόκα έλα πξσηόηππν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό πνπ ππάξρεη ζηελ Βηθειαία βηβιηνζήθε είλαη ην παξαθάησ: 2

3 Ζ κεηάθξαζε έγηλε από ηνλ θ. Μαλόιε Γξαθάθε Γηεπζπληή ηνπ γεληθνύ αξρείνπ ηνπ θξάηνπο λνκνύ Ζξαθιείνπ Απγνύζηνπ 22 Φαλεξόλ θάκλσ εγώ ν Ησλλάο Μπαξπαξίγνο πνηέ θπξ Μαλόιε θαηνηθνύκελνο εηο ην ρσξίνλ Απνζηόινπο ηελ ζήκεξνλ εκέξα επξηζθόκελνο εηο ην Κάζηξνλ πξνζήιζα εηο ηελ παξνύζα ζύκβαζε κεηά ζέλα ηνλ θπξ Φίιηο Κνληντσάλλε θαη κε δπλάκεη ηνπ παξόληνο ηζηξνπκέληνπ ζνπ δίλσ ζπκηζαθόλ εθείλν κνπ ην ρσξάθη κνπδνπξίσλ δπόκηζε ηδίξθα βαικέλν εηο ην ρσξίνλ ην άλσζελ δηα ην ρξόλν ηνλ εξρόκελνλ λα είζαη θξαηεκέλνο λα ην ζπείξεηο ηνλ απηόλ ρξόλoλ ζηηάξη. Με ζπόξνπο εηδηθνύ ζνπ εμόδεο ρεηκσληθέο θαη θαινθαηξηλέο εηο ηελ κέζε θαη εηο ηα αιώληα λα κνηξάδνκελ θαξπό θαη άρπξα όηη πέκςεη θύξηνο ν Θεόο ίζα ίζα εηο ηελ κέζε καο. Γελ αηεληέξνληαο λα ην ζπείξεηο θαη εηο ηνλ θαηξόλ ηνπ λα ην ξεζπνληέξεηο εκέλα εηο ην εηδηθόλ κνπ θαζώο ζέινπζεη πξνληνύξεη θαη άιια ρσξάθηα ηεο θαη απηνπλνύ ηα νπνία όηη ζέιεη κπαηάξεη ην κεξδηθό κνπ λα κπνξώ λα ην ζθνξδέλσ από ζέλα θαη από ηα θαιά κε ζηξάηα δηθαζηηθά. Αθόκε ηελ ζήκεξνλ κνπ έδσθεο θαη κέηξεζεο εζύ ν άλσζελ Φίιηο έκπξνζζελ ηνύηνπ. Αιιά θαη ηα παξαθάησ κεηαθξαζκέλα έγγξαθα από ηελ θ. Σόληα Μαξκαξέιε θαη ηνλ θ. Μαλόιε Γξαθάθε δείρλνπλ όηη ππήξραλ Μπαξπαξεγένη ζην Ζξάθιεην. 3

4 O Γηάλλεο Γεσξγίνπ Πιεπξάθεο ζηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη ζηελ ελόηεηα <<Ηζηνξηθόλ ηνπ ρσξίνπ >>γξάθεη : Ο ηειεπηαίνο Μπαξπαξήγνο, πξηλ αιιάμνπλ ην επίζεην ζε Γνπκελάθεο, ήηαλ ν παηέξαο ηνπ γέξνπ Γνπκέλνπ. Πξέπεη λα είρε γελλεζεί γύξσ ζηα Έκελε ζην ρσξίν θαη είρε κάληξα ζηηο Μπατξεο πνπ ιέγεηαη θαη ζήκεξα ηνπ Μπαξπαξήγνπ ε κάληξα θαη είλαη βνξηλά από ην ιηόθπην ηνπ Γηάλλε E. Ζγνπκελάθε θαη δπηηθά από ην θξαρηώ ηνπ Πξαηηθαληώλε. Ο Μπαξπαξήγνο παληξεύηεθε ηελ αδειθή ηνπ Γηάλλε Καληέξε ή Κνπηζνγηάλλε από ηνπ Ξπδά. Οη Κάηνηθνη ηνπ Ξπδά ιέγεηαη όηη είλαη από ηα απνκεηλάξηα ησλ θαηνίθσλ ηεο αξραίαο Λύθηνπ, κηα θακίιηα ιέλε όηη είλαη θαη νη Καληέξεδεο. Τπάξρνπλ θαη ζήκεξα ηνπσλύκηα σο Καληεξηαλά κε ζπνπδαηόηεξν απηό πνπ είλαη δπηηθά από ην ρσξηό Ακαξηαλό. Ζ εθθιεζία πνπ αθνύγεηαη σο Παλαγία ζησλ Καληεξγηαλώ ππάξρεη εθεί. 4

5 Ο θαζεγεηήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Θενράξεο Γεηνξάθεο γξάθεη γηα ηελ Παλαγία ζησλ Καληεξγηαλώ. 5

6 Καη ν Μελέιανο αββάθεο έρεη γξάςεη γηα ηνπο Καληέξηδεο ηα παξαθάησ : Ο Γηάλλεο Καληέξεο είρε κεηόρη ζην ρσξίν καο ζηελ ζέζε (ιηκλή )κε πεγάδη πνπ είρε θιεβηθό λεξό θαη κάληξα θαη όιν ην θηήκα ήηαλ κε ςειό ηξάθν πεξηθξαγκέλν, ήηαλ εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην λεθξνηαθείν θαη ησλ ακπαζηαλώλ ηα πεξβόιηα. Δίρε αθόκα θαη ιηόθπηα ζηελ πεξηνρή πνπ θαη ζήκεξα ιέγνληαη ηνπ Ξπδηαλνύ ηα ιηόθπηα. 6

7 Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : Από ηνλ γάκν ηνπ ν Μπαξπαξήγνο κε ηελ αδειθή ηνπ Γηάλλε Καληέξε απέθηεζε δύν παηδία ηνλ Νίθν θαη ηελ Μαξία ηνπ( γέξν Μαξαγθνύ) Γεσξγίνπ Μαξαγθάθε ηελ γπλαίθα. Ο Mπακπαξήγνο ήηαλ ηδηόξξπζκνο άλζξσπνο κεζνύζε θαζεκεξηλά θαη ήηαλ ηδηαίηεξα θαγαπηδήο κε ηνπο Σνύξθνπο. Ο παηέξαο κνπ Μαλόιεο Κ.Ζγνπκελάθεο ( ) όηαλ ηνλ ξώηαγα γηα ηνλ δηο πάππνπ ηνπ δελ κνπ έιεγε ηη άλζξσπνο ήηαλ, κεηά από πνιιέο πηέζεηο κνπ ιέεη: «άζε κε κσξέ θαη απηόο ήηαλε έλαο κεζύζηαθαο θαη κηζόο θαη όπνπ γηλόηαλε θαπγάο ήηαλε πξώηνο, έλαο ραίλεο,ην θαηαιαβαίλεηο >> ηνπ παηέξα κνπ ηα πξόηππα ήηαλ όηη έλαο λνηθνθύξεο πξέπεη λα έρεη δεπγάξη (γηα λα θάλεη ρσξάθηα) θαη θάκεξα ( απνζήθε γηα ιάδη, θξαζί θαη ζηηεξά) θαη όρη λα κεζά θαη λα ηζαθώλεηαη. Ζ γπλαίθα ηνπ Μπαξπαξήγνπ πέζαλε ιίγν κεηά ηελ ηειεπηαία γέλλα ηεο. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : 7

8 Ο Μπαξπαξήγνο έθακε έλα θνξίηζη κε κηα άγλσζηε γπλαίθα πνπ όηαλ κεγάισζε παληξεύηεθε έλα γηό ηνπ Βαζηιάθε από ην ρσξίν. Σα παηδία ηνπ ηα αλέζξεθε ν παππνύο θαη ν ζείνο ηνπο Γηάλλεο Καληέξεο. Ο Μπαξπαξήγνο πνπ δελ κπόξεζε θαλείο λα μέξεη ηη απέγηλε εμαθαλίζηεθε γύξσ ζηα 1828 ή 1829 από ην ρσξηό δίρσο λα μαλαδώζεη ζεκεία δσήο, όινη ιέλε πεξίπνπ ην ίδην,όηη ηνλ ζθόησζαλ νη Σνύξθνη ή νη αληίδεινη βνζθνί ή έθπγε από ην λεζί θαη δελ ηνλ βξήθαλε πνπζελά νύηε άθνπζε θαλείο ηίπνηα πνηέ γηα απηόλ. ηηο 26 επηεκβξίνπ ηνπ 1828 έγηλε ε κεγάιε κάρε ζηνλ Ατ. Γηάλλε ηα ζηελά κεηαμύ ησλ Σνύξθσλ θαη Κξεηηθώλ επαλαζηαηώλ θαη έιεμε κε ηελ ήηα θαη ζθαγή ησλ Κξεηηθώλ. Ο Μπαξπαξήγνο ζαλ ρατλεο ζα πήξε κέξνο ζηελ κάρε ηνπ Ατ Γηάλλε θαη πηζαλόλ λα ζθνηώζεθε ζε απηή αιιά δελ βξέζεθε ην πηώκα ηνπ ή λα κελ ζθνηώζεθε ζηελ κάρε θαη λα ηνλ εθηέιεζαλ κεηά νη Σνύξθνη ή λα ηνλ θπλήγεζαλ νη Σνύξθνη θαη αλαγθάζηεθε λα θύγεη. O Γηάλλεο Γ. Πεηξνδαζθαιάθεο έγξαςε ην 2006, <<Ζ ηζηνξία ηνπ ρσξίνπ Απνζηόισλ Πεδηάδνο>>, ηα παξαθάησ γηα ηνλ Μπαξπαξήγν. 8

9 Ακέζσο κεηά ή ιίγν αξγόηεξα από ηελ κάρε ηνπ Ατ Γηάλλε πνπ έγηλε ζηηο νη Σνύξθνη ηξνκνθξαηνύζαλ ηνπο Κξεηηθνύο θαη ν Σνύξθνο Αγάο ηνπ ρσξηνύ πνπ ιεγόηαλ Σαξαμήο ζηέιλεη ζηνλ Γηάλλε Καληέξε, θνπληάδν ηνπ Μπαξπαξήγνπ, έλα καληήιη πνπ είρε κέζα κηα κπάιια θαη ηξία κεηδίθηα (λόκηζκα ηεο επνρήο) θαη ηνπ κελνύζε, αλ δελ ηνπ δώζεη ην κεηόρη ηνπ ζην ιηκλή,ζα ηνλ ζθνηώζεη. Σν κεηόρη ηνπ Καληέξε ήηαλ μαθνπζηό κε πεγάδη πνπ είρε θιεβηθό λεξό θαη ηελ θαηνρή νη ακπαζηαλήδεο θαη νη Βαζηιάθεδεο, πνπ ηνπο αλήθεη θαη ζήκεξα, είραλ πεξβόιη θαη έβγαδαλ 13 ληελέθεο ζηηο 24 ώξεο θαη πόηηδαλ ηα ηζεξηζεβαηηθά ηνπο. Όηαλ ην κεγάισλαλ ην 1970 πεξλνύζε έλαο Λαζηώηεο θαη όηαλ είδε ηα ρώκαηα πνπ έβγαδαλ ηνπο είπε λα κελ ην βαζύλνπλ άιιν γηαηί δελ ζα βξνπλ παξαπάλσ λεξό. Σν βάζπλαλ ζηα 12 κέηξα αιιά δελ βξήθαλ άιιε βιέβα. Ο Καληέξεο δελ αξλήζεθε ζηνλ Αγά θαη ηνπ κήλπζε λα μεκεξώζεη ν Θεόο ηε κέξα θαη λα πάλε ζην Καζηέιιη λα ηνπ ην γξάςεη. Ακέζσο θαβαιηθεύεη ηε θνξάδα ηνπ θαη πάεη ζην κνλαζηήξη ηεο Μνλήο Αγθαξάζνπ θαη γξάθεη ην κεηόρη ζηε κνλή θαη κέλεη ζαλ εξγάηεο ζην κνλαζηήξη. Μεηά ηνλ δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν ε 9

10 Μνλή Αγθαξάζνπ παξερώξεζε ζηε θνηλόηεηα Απνζηόισλ έλα κέξνο, από απηό ηνπ δώξηζε ν Καληέξεο ζηε κνλή Αγθαξάζνπ θαη έγηλε ην ζεκεξηλό λεθξνηαθείν. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : Ο αγάο πνπ παξαπάλσ αλαθέξακε δελ ήηαλ άιινο από ηνλ Γεξβίο αγά Σαξαμή. Απηό θαίλεηαη από ηελ πξόηαζε πνπ έθαλε ν Γεξβίο αγάο Σαξαμή ζην Σνύξηθν ζπκβνύιην Ζξαθιείνπ λα αγνξάζεη έλα ειαηνηξηβείν πνπ έρεη ζηνπο Απνζηόινπο. 10

11 Σν παξαπάλσ ειαηνηξηβείν αιιά θαη άιιε πεξηνπζία θαη ζπίηηα αγόξαζε Ο Μηράιεο Πέηξνπ Αξράβιεο θαη κεηέπεηηα Πεηξνκηρειάθεο Μηράιεο.Απηό γξάθεηαη θαη από ηνλ Γηάλλε Πεηξνδαζθαιάθε. Σν 1830, από όηη θαίλεηαη ζηα αξρεία ηεο κνλήο,ηνλ ρεηξνηνλνύλ θαιόγεξν θαη παίξλεη ην όλνκα Γαβξηήι Ο Καιόγεξνο Γαβξηήι Καληέξεο γξήγνξα γίλεηαη Ζγνύκελνο θαη παίξλεη καδί ηνπ ζην κνλαζηήξη ηνλ κηθξό αλεςό ηνπ Νίθν. Σελ αδειθή ηνπ Μαξία, κάιινλ ιόγσ ηνλ γλσξηκηώλ ηνπ,ηελ έδσζε ζην ζπίηη ηνπ Αλεκνγηάλλε ζην Ζξάθιεην λα κάζεη λνηθνθπξνζύλε. Όηαλ ήιζε ζαλ θνπέια ζην ρσξίν ε Μαξία από ην Ζξάθιεην ήηαλ ζαλ ην γάια άζπξε θαη όηαλ ηελ είδε ν Γηώξγεο Μαξαγθάθεο ηελ εξσηεύηεθε θαη επεηδή ήηαλ θαιόο κάζηνξαο, καξαγθόο, ηνπ ηελ δώζαλε θαη ηελ παληξεύηεθε. Σν κηθξό Νίθν ηνλ θώλαδαλ ζην κνλαζηήξη ηνπ Γνπκέλνπ ην αλεςάθη ηνπ Γνπκέλνπ ην αλεςάθη θαη κεηά ην Γνπκελάθε ην Γνπκελάθε θαη ν Νίθνο Μπαξπαξήγνο γξάθηεθε Νηθόιανο Γνπκελάθεο θαη αξγόηεξα πξόζζεζαλ θαη ην Ζ θαη έγηλε Ζγνπκελάθεο. Απηό θαίλεηαη, από έγγξαθν ηεο Γεκνγεξνληίαο ησλ Απνζηόισλ ηνπ 1869, πνπ ήηαλ Γεκνγέξνληαο θαη γξάθεηαη ζαλ Νηθνι. Γνπκελάθεο. 11

12 Ο αδειθόο κνπ Κσζηήο Δ. Ζγνπκελάθεο έρεη έλα δαθηπιίδη ηνπ παππνύ καο Κσλζηαληίλνπ Ζγνπκελάθε θαη έρεη ηα αξρηθά Κ. Γ. Ο Νίθνο Γνπκελάθεο ζαλ παηδί κάιινλ δελ ηνπ άξεζε ζην κνλαζηήξη θαη ν ζείνο ηνπ Γνύκελνο ηνλ έδσζε ζε έλαλ θίιν ηνπ θξππηνρξηζηηαλό Σνύξθν αγά ζηνπο Εσθόξνπο, πνπ ήηαλε θαη άθιεξνο, λα ηνλ κεγαιώζεη. Ο Νίθνο ήηαλ πνιύ δπλαηό θαη πξνθνκκέλν θνπέιη θαη θάζε Κπξηαθή ε λελέ ηνπ Αγά μππλνύζε ην Νίθν πξσί πξσί λα πάεη ζηελ εθθιεζία. Μηα θνξά ηνπ είπε ν Αγάο λα ζεθσζεί πξσί λα ζπείξεη ξνβίζηα Ο Νίθνο ζεθώζεθε κεζάλπθηα έδεςε ην δεπγάξη,δίρσο λα ην θαηαιάβεη ν Αγάο, έζπεηξε ηα ξεβίζηα ηα ζβάξληζε θαη κεηά πήγε γηα ύπλν. Ο Αγάο πξηλ μεκεξώζεη θσλάδεη ην Νίθν λα ζεθσζεί λα πάεη λα ζπείξεη ηα ξoβύζηα, γηαηί κε ηνλ ήιην ζα κπγηάληνπζαλ ηα βνύγηα,ν Νίθνο ηνπ απαληά πάιη ζα μαλαπάσ; Ο Αγάο παξαμελεύηεθε κε ηα ιεγόκελα ηνπ θνπειηνύ θαη πεξίκελε λα μεκεξώζεη, όηαλ μεκέξσζε θαη είδε ην ζόρσξν ζηαξκέλν θαη ζβαξληζκέλν δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηνπ. Ο Νίθνο κε ηελ βνήζεηα ηνπ Αγά θαη ηνπ κπάξπα ηνπ Γνπκέλνπ αγνξάδεη ιίγα κεξόλπθηα ζην κύιν ηνπ Καξά Μνπζηαθά ζηνπο θάησ Βαξβάξνπο. Ο κύινο ηνπ Καξά Μνπζηαθά είρε πνιύ κεγάιε αμία ζαλ πνιύ κεγάιν αλαπηπμηαθό. Γηα λα αιέζεη θάπνηνο κπνξνύζε λα πεξηκέλεη θαη κηα βδνκάδα. Ο γέξν Γνύκελνο αγόξαζε θαη άιια κεξόλπρηα ζην κύιν ηνπ Καξά Μνπζηαθά θαη έθηαζε ηα είθνζη είρε αθόκα αγνξάζεη θαη θήπνπο ζην κύιν, έρσ έλα πηζηνπνηεηηθό ηνπ δήκνπ Δπηζθνπήο πνπ πηζηνπνηεί όηη ν Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο αγόξαζε έλα ζαλίδη θαη θαίλνληαη θαζαξά νη ηξεηο βνύιεο ησλ Σνύξθσλ θαη δύν ησλ Διιήλσλ δεκνγεξόλησλ ηνπ δήκνπ Δπηζθνπήο πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ αγνξά. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : 12

13 13

14 Αιιά θαη ηα παηδία ηνπ ζπλέρηζαλ λα αζρνινύληαη κε ηνλ λεξόκπιν θαη λα αγνξάδνπλ θαη άιινπο θήπνπο όπσο θαίλεηαη ζην ζπκβόιαην πνπ έγηλε από ηνλ παππνύ κνπ Κσλζηαληίλν Ν. Ζγνπκελάθε. 14

15 Μηα θνξά ν Αγάο ηεο Δπηζθνπήο ηνπ είπε ε λελέ (γπλαίθα) ηνπ όηη πξέπεη λα δπκώζνπλ θαη πξέπεη λα πάεη ζην κύιν, ηεο ιέεη λα εηνηκάζεη ηνλ θνπλελό θαη απηόο ζα πάεη ην άιεζκα ζην κύιν θαη ηνπ ιέεη θαη αλ αξγήζεηο θαη αλέβεη ν θνπλελόο ήληα ζα ηνλ θάλνπκε ; Σόηε κπνξνύζε λα πεξηκέλεη θάπνηνο θαη κηα βδνκάδα γηα λα αιέζεη. Φηάλεη ν Αγάο ζην κύιν θαη πεξίκελε πνιιήο θόζκνο παξακέξηζαλ θαη θηάλεη ν Αγάο ζηε πόξηα ηνπ κύινπ θαη ιέεη ζην κπισλά Νίθν Ζγνπκελάθε, μάδηαμε θηανύξε (μάδηαδε ζήκαηλε λα ζηακαηήζεη ζηε κέζε ην άιεζκα θαη λα αιέζεη ην δηθό ηνπ ) ν Νίθνο θάλεη πσο δελ γξηθά θαη ν Αγά πνίν δπλαηά ηνπ μαλά ιέεη μάδηαδε θηανύξη ηόηε ν Νίθνο πηάλεη ηελ πάλσ κπιόπεηξα κε ην δεμί ηνπ ρέξη θαη ηελ ζηακαηά θαη βάδεη ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη ζην απηί ηνπ θαη ηνπ ιέεη ήληα ιεο ; Μόιηο θαηάιαβε ν ηνύξθνο ηη είρε γίλεη παίξλεη ηελ θνξάδα ηνπ θαη θεύγεη γηα ηελ Δπηζθνπή κόιηο έθζαζε ζην ζπίηη ηνπ θαη ηνλ βιέπεη ε λελέ ηνπ ιέεη νγιήγνξα εγηάγεξεο αγά κνπ εηζά γιήγνξα άιεζεο ; θαη ηεο απαληάεη ν αγάο (ήληα λα ζνπ πσ λελέ κνπ, πνπ θάζε άληξαο έρεη ηνλ άληξα ηνπ ) Ο παηέξαο κνπ έδεημε κηα θνξά έλα θαιάκη από ην ζηηβάλη ηνπ γέξνπ Γνπκέλνπ θαη ην έβαια ζην πόδη κνπ θαη πεξλνύζε κέρξη ηα ζθέιηα κνπ. Ο Γεκνζζέλεο Γ. Ζγνπκελάθεο όηαλ έβιεπε ηνλ Μαλώιε Αλδνπιάθε από ην Μνπθηάξσ πνπ είλαη εγθνλόο ηεο Μαιακαηέληαο Υ. Ζγνπκελάθε ηνπ έιεγε ζαλ λα βιέπσ ηνλ παππνύ κνπ ην γέξν Γνύκελν. Ο Μαλόιεο Αλδξνπιάθεο είλαη δηπιόο άλδξαο θαη έρεη ύςνο 1,90 κ θαη θνξά 47 λνύκεξν παπνύηζη. Ο Γνύκελνο Καληέξεο κπάξκπαο ηνπ Νίθνπ ηνπ πξνμέλεςε ηελ θόξε ηνπ παπά Γηάλλε Βξεηνύ από ηνπο Απνζηόινπο. Ζ γλσξηκία κε ηνλ παηέξα ηεο Αξγπξήο έγηλε όηαλ ν Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο πήγε ζηνπο Απνζηόινπο από ηνπο Εσθόξνπο ζηνλ Αη. Γηώξγε ηελ πξσηνρξνληά λα ιεηηνπξγεζεί, δελ ππήξρε ε εθθιεζία ησλ Αγ, Απνζηόισλ,ε εθθιεζία ησλ Αγ. Απνζηόισλ ζξνληάζηεθε ην 1876 ηελ εκέξα πνπ γελλήζεθε ν Γηάλλεο θαθηαλάθεο (Σξνύκαλ) Ο Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο θνξνύζε ξαζίδε κε ζεθσκέλε ηελ θνπθνύια θαη κπαίλνληαο ζηελ εθθιεζία ηελ θαηέβαζε θαη ηόηε όινη ζαπκάζαλε ηελ ιεβεληηά ηνπ κα πην πνιύ ν παπάο Γηάλλεο Βξεηόο πνπ ηνλ ήζειε θαη γακπξό ηνπ. Ο Νηθόιναο Ζγνπκελάθεο παληξεύηεθε ηελ Αξγπξή θόξε ηνπ παπά Γηάλλε Βξεηνύ, ηνπο Βξεηνύο ηνπο έθεξαλ νη ελεηνί από ηελ Κάζν, γηαηί ήηαλ ρεξνδύλακνη θαη κπνξνύζαλ λα θάλνπλ βαξηέο δνπιείεο. Ζ Αξγπξή είρε ηξεηο αδειθνύο ηνλ ηαύξν ηνλ Εαραξία θαη ηνλ Νίθν θαη δύν αδειθέο ζην Αξθαινρώξη 15

16 ε κηα είρε παληξεπηεί ηνλ Φαξάθε θαη ήηαλε πξνγηαγηά ηνπ Βνπιεπηή θαη ηνπ Γηαηξνύ Φαξάθε θαη ε άιιε ε κάλα ηνπ θαπεηάλ Κσλζηαληή. Όηαλ νη Σνύξθνη ππνρξέσζαλ ηνπ έιιελεο λα έρνπλ επίζεηα ν ηαύξνο πνπ ήηαλε παπάο γξάθηεθε Παπαζηαπξάθεο θαη ν Εαραξίαο Παπαδάθεο ζαλ γηνο παπά θαη ν Νίθνο είρε παληξεπηεί κηα Σνπξθάια ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηνλ Νίθν έβαιε ν παηέξαο ηεο Σνπξθάιαο θαη ηνλ ζθάμαλε όηαλ θαηάιαβε όηη ζα έπαηξλε ηελ θόξε ηνπ λα θύγνπλ γηα ηελ Κξήηε. Οη Βξεηνί είραλ παξάδνζε ην λα γίλνληαη παπάδεο θαη ιέγεηαη όηη είραλ γίλεη 74 παπάδεο Βξεηνί. Ο ηειεπηαίνο παπάο από ηνπο Βξεηνύο ήηαλ ν παπά Μαλόιεο Γακηαλάθεο ζαλ εγθνλόο ηεο θόξεο ηνπ παπά ηαύξνπ Παπαζηαπξάθε ( Βξεηνύ ) Απγνπζηίλαο. Τπήξρε ζηα αξρνληηθά κπξνζηά από ην ζπίηη ηνπ Νίθνπ Α. Πεξηνκηρειάθε κηα κεγάιε κνπξηά θαη ηελ ιέγαλε ε κνπξηά ηνπ Βξεηνύ. Σα ζπίηηα ησλ Γνπκέλεδσλ ήηαλ κεηαμύ θαη γύξσ από δύν ζεκαληηθέο Δθθιεζίεο ηνλ Αη. Γηώξγε θαη ηνπο Αγ. Απνζηόινπο. Ζ ζεκεξηλή εθθιεζία ηνπ Αη. Γεώξγε θηίζηεθε ζηηο αξρέο ή ηα κέζα ηνπ 14 α πάλσ ζε παιαηόηεξν λαό όπσο θαίλεηαη από ηα ζεκέιηα ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο. Ο παιαηόηεξνο λαόο είρε θηηζηή ιίγν κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κξήηεο από ηνπο Άξαβεο ην 961 κρ από ηνλ Νηθεθόξν Φσθά, ηνηρνγξαθήζεθε ζηα κέζα ηνπ 14 αηώλα θαη ε ηνηρνγξαθηθή δηαθόζκεζε είλαη αλώηεξεο πνηόηεηαο. 16

17 Ζ ηερλνηξνπία ησλ αγηνγξαθηώλ είλαη ηεο ( νγθεξήο) παξάδνζεο ηεο πξώηκεο παιαηνιόγεηαο δσγξαθηθήο κε ππεξκεγέζεο θαη αζπλήζηζηα ηνπνζεηεκέλεο ηνηρνγξαθίεο ζην ρώξν ηνπ λανύ. Οη εμαηξεηηθά νγθώδεο κνξθέο κε θαξδηά ελδύκαηα θαη νη κνξθέο κε ηελ ξσκαιέα ζσκαηηθή δηάπιαζε απνηεινύλ ηππηθό παξάδεηγκα ηεο ιεγόκελεο νγθεξήο ζρνιήο. Δπηθξαηνύλ ηα θσηεηλά ρξώκαηα θαη νη πξάζηλεο ζθηέο ζην πιαίζην ησλ πξνζώπσλ. Πξνεμέρεη ε ππεξκεγέζεο ηνηρνγξαθία ηνπ θαβαιάξε Αη. Γηώξγε ζηελ δεμηά πιεπξά θαη ε ηαθή ηνπ Υξηζηνύ κε δύν ηνηρνγξαθίεο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά πάλσ από ην παξάζπξν. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ νη ζθελέο ησλ παζώλ Οη δύν ηνηρνγξαθίεο απηέο, ηνπ άγλσζηνπ Απνζηνιηαλνύ δσγξάθνπ απνηππώλνπλ ηνλ αλζξώπηλν πόλν ζην Θείν Γξάκα κε ηηο ζηάζεηο, ηηο απειπηζκέλεο θηλήζεηο θαη ηηο γεκάηεο νδύλε ζπζπάζεηο ηνπ πξνζώπνπ κε ηόζε θπζηθόηεηα πνπ απνηεινύλ πξόηππν γηα θάπνην θαιιηηέρλε πνπ ζέιεη λα απνηππώζεη ηνλ αλζξώπηλν πόλν ζην Θείν Γξάκα. Τπάξρεη ηέιεην ζύζηεκα απόζβεζεο ηνπ αληίιαινπ κέζα ζηνλ λαό γηαηί έρνπλ ηνπνζεηήζεη κέζα ζηνπο ηνίρνπ πύιελεο ζσιελώζεηο γηα ην ζθνπό απηό αιιά θαίλνληαη κόλν κηθξέο νπέο. Ζ θακπάλα είλαη δσξεά ηνπ αείκλεζηνπ ηαύξνπ Μηρ. Υαιθηαδάθε θαη γξάθεη ΥΧΡΗΟΝ ΑΠΟΣΟΛΟΗ ΓΧΡΔΑΝ ΣΑΤΡΟΤ ΜΗΥ. ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ Τπάξρνπλ ηζηνξίεο πνπ πξέπεη λα ζσζνύλ γηαηί απνηεινύζαλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ Γνπκέληδσλ κηαο θαη πνιύο από ην ρξόλν ηνπ απηώλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπ ήηαλ ν ρώξνο κέζα θαη έμσ από ηεο εθθιεζίεο. Μηα Κπξηαθή ν πεζεξόο ηνπ γέξνπ Γνπκέλνπ πνπ ήηαλ ν Παπά Γηάλλεο Βξεηόο ζεθώζεθε πξσί άλαςε θσηηά πήξε θάξβνπλα, λα βάιεη ζην ζπκηαηήξη θαη πήγε ζηνλ Αη. Γηώξγε λα ιεηηνπξγήζεη όηαλ κπήθε ζηνλ λαό είδε όηη έιεηπαλ ηα άγηα δηζθνπόηεξα θη ηα ηεξά άκθηα, πιεζηάδεη ζηνλ ππεξκεγέζε Αη. Γηώξγε θαη ηνλ θηππνύζε κε ηελ θαηζνύλα ηνπ ιέγνληαο ηνπ γηαηί ηνπο άθεζεο λα ηα πάξνπλ ; Σόηε κηα δίλε ηνλ ηξάβεμε έμσ από ηελ εθθιεζία θαη ηνλ νδήγεζε ζηελ κνλή Καιιέξγε ζε κηα ζπειηά όπνπ ηα βξήθε, πήγε λα ηα πάξεη αιιά δελ κεηαθηλνύληαλ έθακε ηνλ ζηαπξό ηνπ έςαιε ην ηξνπάξην ηνπ Αγίνπ αιιά απηά εθεί. Σόηε θώλαμε έλαλ εξγάηε πνπ ήηαλ ζηελ Μνλή ηνλ έζηεηιε ζην ρσξηό θαη είπε ηη είρε ζπκβεί ζηνπο ρσξηαλνύο θαη όινη καδί πήγαλ ζηνπ Καιιέξγε θαη κεηά από δεήζεηο θαη πξνζεπρέο κπόξεζαλ λα ηα πάξνπλ θαη λα ηα επηζηξέςνπλ ζηελ εθθιεζία. ην ρσξίν Καξδνπιηαλό ππήξρε έλαο Σνύξθνο Αγάο πνπ ηνλ ιέγαλε Μπνπιηθάηζην, πεξλνύζε κηα κέξα από ην ρσξηό θαη ζηακάηεζε ζηνλ 17

18 Αη. Γηώξγε. Εήηεζε ην θιεηδί ηεο εθθιεζία από ηνλ Μπαινιή (Πξαηηθάθεο ) θαη απηόο από ηνλ θόβν ηνπ πνπ είδε ηνλ Αγά ρέζηεθε θαη ηνπ ιέεη όηη ην θιεηδί ην έρεη ν παπάο. Σόηε ν Αγάο πεδεύεη από ην άινγν ηνπ βάδεη ηελ πηζηόια ηνπ ζηελ θιεηδαξηά θαη ππξνβνιεί ηόηε έλα θνκκάηη ζίδεξν ηνλ ρηππά ζην κάηη θαη ηνπ ην βγάδεη. Σελ πεξίνδν ηεο απηνλνκίαο ηεο Κξήηεο ν Μπνπιηθάζηην δελ έθπγε από ηνλ Καξδνπιηαλό θαη όηαλ πεξλνύζε από ην ρσξίν ν Υαξάιακπνο Η.αββάθεο ηνλ θπλεγνύζε θαη ηνλ θώλαδε κπνπξκά-κπνπξκαά θαη ν Μπνπιηθάζηηνο είρε ζθάζεη από ην θαθό ηνπ θαη ηξειαηλόηαλ αιιά δελ κπνξνύζε λα θάλεη ηίπνηα. Άιιε ηζηνξία γηα ηνλ Αγ. Γηώξγε είλαη ε παξαθάησ : Ζ άιιε ζεκαληηθή εθθιεζία γηα ηνπο Γνπκέληδεο ήηαλ ησλ Αγ.Απνζηόισλ γλσξίδνπκε όηη ζηελ ζέζε ηεο ζεκεξηλήο εθθιεζίαο ππήξρε άιιε αιιά πόηε θηίζζεθε θαη πόηε θαηαζηξάθεθε δελ ην γλσξίδνπκε πηζαλόλ λα θαηαζηξάθεθε από ηνπο Άξαβεο καδί κε ηνλ Ατ Γηώξγε θαη παξέκελε άγλσζηε ε ύπαξμε ηεο κέρξη πνπ νη άλζξσπνη ηεο γεηηνληάο Κεθάιη παξαηήξεζαλ, ηα βξάδηα πνπ θαζόληνπζαλ έμσ, έλα θσο ζηνλ ρώξν ηεο ζεκεξηλήο εθθιεζίαο πνπ είρε γίλεη ιόγγνο. Καζάξηζαλ ηνλ ρώξν θαη βξήθαλ ηα ζεκέιηα ηεο παιηάο εθθιεζίαο. Απνθάζηζαλ ηόηε λα θηίζνπλ ηελ ζεκεξηλή εθθιεζία Έθηηαμαλ θακίλη, πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα ζην αιώλη ηνπ Νηθνιάνπ Γ.Πεηξνκηρειάθε (Καξλόιε), γηα λα ςήλνπλ αζβέζηε θαη θηίζαλε ηνπο Αγ. Απνζηόινπο. Ζ εθθιεζία ζξνληάζηεθε ην 1876 ηελ εκέξα απηή γελλήζεθε ν Γηάλλεο θαθηαλάθεο(σξνύκαλ). Έλαο γηνο ηνπ Σνύξθνπ αγά πνπ έκελε ζην ζπίηη ηνπ Αξρνληνύιε γύξηζε κηα κέξα ζην ζπίηη ηνπο από ηα πξόβαηα ηξνκαγκέλνο θαη θιαίγνληαο έιεγε ζηνπο γνληνύο ηνπ όηη ηνλ θπλεγνύζαλ θαη ήζειαλ λα ηνλ ζθνηώζνπλ δύν αξάπεδεο, ηόηε δύν άλζξσπνη κε γέληα ηνλ γιίησζαλ από ηα ρέξηα ηνπο, θαη ηνλ ξσηάλε ηνπο γλσξίδεηο απηνύο ; θαη ηνπο ιέεη λαη θαη πνίνη ήηαλ ηνλ ξσηνύλ; θαη ηνπο 18

19 παίξλεη θαη ηνπο πάεη ζηνπο Αγ. Απνζηόινπο θαη ηνπο δείρλεη ηελ εηθόλα ηνπ Πέηξνπ θαη Παύινπ. Από ηόηε ενξηάδνληαη θαη ν Πέηξνο θαη Παύινο θαη ηελ άιιε κέξα νη 12 Απόζηνινη. Ο Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο απέθηεζε κεγάιε πεξηνπζία κε ηε εξγαηηθόηεηα ηνπ θαη αζθαιώο κε ηελ βνήζεηα ηνπ κπάξκπα ηνπ Γνπκέλνπ ηεο Μνλήο Αγθαξάζνπ Γαβξηήι Καληέξε. Λέγεηαη όηη κπνξνύζε λα θξάμεη από ηνλ Ατ Γηάλλε ηα ζηελά κέρξη ηα άιια ζηελά πξνο Εσθόξνπο ζηα ρνλάξηα γηαηί όινο ν θάκπνο ήηαλε δηθόο ηνπ. Ήηαλ ν πινπζηόηεξνο άλζξσπνο ηεο πεξηνρήο ηελ επνρήο απηή. Δίρε πνιινύο εξγάηεο κόληκνπο θαη επνρηθνύο δύν από ηνπο κόληκνπο κείλαλε θαη παληξεύηεθαλ ζην ρσξηό ν Παληειήο από ην Θξαςαλό από όπνπ πξνέξρνληαη νη Παληειάθεδεο θαη ν Γηάλλεο Μαξθάθεο (Ενπκάθεο)από ηνλ Αγ. Βαζίιεην Βηάλνπ. Οη εξγάηεο κέλαλε ζην ζεκεξηλό ζπίηη ηεο Καξνπδόθαιεο. Από ηνλ γάκν ηνπ κε ηελ Αξγπξή Παπαδάθε (Βξεηνύ) έθακε 4 παηδία ηνλ Μαλώιε, Γηώξγε, Κσζηή θαη ηελ Εαθείξα. Ο Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο θάζε Υξηζηνύγελλα κάδεπε όια ηα παηδία θαη εγθόληα ηνπ θαη ηξώγαλε καδί ζην ζπίηη ηνπ θαη θάζε έλαο έθαλε απνινγηζκό γηα απηά πνπ έθαλαλ θαη δελ έθαλαλ ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. Ο Υαηδή Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο ( γέξν Γνύκελνο), καδί κε ηνλ Υαηδή Μηράιε θαθηαλάθε θαη ηνλ Υαηδή Πέηξν αθειιαξίδε, νη ηξεηο απηνί ραηδήδεο έθηηζαλ, ηελ εθθιεζία ηνπ Αη Γηάλλε γηα λα ηηκήζνπλ ηνπο Απνζηνιηαλνύο λεθξνύο θαη ηνπο άιινπο Κξεηηθνύο επαλαζηάηεο πνπ ζθάρηεθαλ από ηνπο Σνύξθνπο ζηελ κάρε ζηηο Ζ άπνςε κνπ είλαη όηη ελδερνκέλσο ν Μπαξπαξήγνο λα ζθνηώζεθε ζηελ παξαπάλσ κάρε θαη γηα απηό ηνλ επηπξόζζεην ιόγσ λα ζπκκεηείρε ζην θηίζηκν ηνπ Αη. Γηάλλε ν Γέξν Γνύκελνο θαη έηζη λα ηηκήζεη ηνλ παηέξα ηνπ. Ζ κάλα ηνπ Κσζηή Φπιιάθε ηνπ έιεγε όηη ε γηαγηά ηνπ Γακηαλνζηαπξνύιελα θνπβαινύζε καδί κε άιια θνξαζνπνύιηα λεξό κε ηα ζηακληά από ην ρσξίν ζηνλ Αη. Γηάλλε όηαλ θηηδόηαλ ε εθθιεζία. Όηαλ πέζαλε ε γπλαίθα ηνπ Αξγπξή ν Νηθόιανο Ζγνπκελάθε κνίξαζε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηα παηδία ηνπ. Ξαλαπαληξεύηεθε κηα ρήξα από ην θαιό Υσξίν θαη ήιζε ζην ρσξηό κε δύν παηδία. Σνλ κεγάιν γηό ηεο θαινρσξηαλήο ηνλ ιέγαλε Κεθαιά θαη ήηαλ πνιύ δπλαηόο θαη πξνθνκκέλνο, ν γέξνο Γνύκελνο ηνλ έβαιε βνζθό ζην ζσξό θαη όπσο θαίλεηαη ηνλ αγαπνύζε πξάγκα πνπ δελ άξεζε ζηνπο άιινπο βνζθνύο ζηα παηδία ηνπ θαη ζηα εγθόληα ηνπ. Λέγεηε όηη κηα κέξα έλαο παιηθαξάο πνπ ηνλ ιέγαλε Πνιύβην από ην 19

20 πάλσ ρσξηό αθνύ ηνλ κέζπζαλ ηνλ καραίξσζαλ, ηνλ θόξησζαλ ζε έλα κνπιάξη θαη ηνλ πέηαμαλ ζηελ ραιέπα ζηε ζέζε ( Πξίλνο πνπ είλαη βνξηλά από ην γέξν Λάθν) ηνπο είδε όκσο έλαο (Καξλόιεο) Πεξηνκηρειάθεο θαη ηνλ παίξλνπλ θαη ηνλ πάλε θαη ηνλ πεηνύλ ζηελ πάλσ ραιέπα. Μηα θνπειηά από ην πάλσ ρσξηό ηνλ βιέπεη από καθξηά λα θείηεηαη απνύκπνπξα θαη ηνλ πείξαδε λα κελ ηεο θάλεη ηνλ πεζακέλν όηαλ ζίκσζε πνην θνληά είδε όηη ήηαλ πεζακέλνο. Ο Πνιύβηνο ιίγν αξγόηεξα απηνθηόλεζε. Ο Μελέιανο αββάθεο γξάθεη γηα ηνλ Κεθάια : 20

21 Ο Γέξνο Γνύκελνο ζηελνρσξήζεθε πνιύ θαη απεθάζηζε θαη πήγε κε ηελ γπλαίθα ηνπ ζηνπο Άγηνπο Σόπνπο καδί κε έλα θίιν ηνπ θαπεηάλην πνπ ηνλ έιεγαλ Πνιπμύγθε. Σνλ ζπλόδεπε ν εγθνλόο ηνπ Γηώξγνο Δ. Ζγνπκελάθεο (ραηδήο) είρε ζπνπδάζεη καδί κε ηνλ Γεκήηξην Κ. Ζγνπκελάθε ζηελ εκπνξηθή ζρνιή ηεο κύξλεο θαη ήμεξε όπσο ιέγαλε 7 γιώζζεο αθόκα θαη Αξαβηθά. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : 21

22 Λέγεηαη όηη ε θαινρσξηαλή όηαλ αξξώζηεζε θαη ήηαλ θαηάθνηηνο ν γέξνο Γνύκελνο γηα λα κελ πάξεη ηεο ιίξεο ηνπ ν γηνο ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ ν Γνπκελνγηώξγεο ηεο έδσζε ζηελ Γνπκελνθσζηαληίλα γπλαίθα ηνπ γηνπ ηνπ Κσζηή Ζγνπκελάθε λα ηηο θπιάμεη θαη λα ηηο κνηξαζζνύλ αξγόηεξα. Λέγεηαη όκσο αθόκα όηη ε Γνπκελνκαλόιελα ε Γνπκελνθσζηαληίλα ε γπλαίθα ηνπ εγθνλνύ ηνπ Υαξήδεκνπ Παξαζθεπή θαη ν εγθνλόο ηνπ Γνπκελνληθόιεο άλνημαλ κηα ηξύπα από ην θνπξλόζπηην θαη πέξαζαλ ζην πόξηεγν θαη πήξαλε ηηο ιίξεο. Ο Γέξν Γνύκελνο πέζαλε όπσο θαίλεηαη από ηo εμώδηθν πνπ έθαλε ε θόξε ηνπ Εαθείξα ζηνλ αδειθό ηεο Κσλζηαληίλν. ηελ θεδεία ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ ήιζαλ όινη νη παπάδεο ηεο επαξρίαο θαη πήξαλ κέξνο ζηελ αθνινπζία ηεο θεδείαο γηαηί ήιπηδαλ ζε πνιύ θαιή ακνηβή ιόγσ ηεο θήκεο ηνπ πινύζηνπ λεθξνύ. Απνγνεηεύηεθαλ όκσο όηαλ ηνπο κνίξαζαλ πεληαξνδεθάξεο νη απόγνλνη ηνπ. Μεηά ηελ θεδεία ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ νη απόγνλνη ηνπ έςαμαλ παληνύ ζην ζπίηη ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ κέρξη πνπ αλάζθαςαλ ην δάπεδν ηνπ πόξηεγν γηα λα βξνπλ ηεο ιίξεο αιιά δελ βξήθαλ ηίπνηα. Απηόο ήηαλ ν Παηξηάξρεο ησλ Απνζηνιηαλώλ Γνπκέλεδσλ. 22

23 Ζ θαινρσξηαλή κεηά ην ζάλαην ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ γύξηζε ζην Καιό Υσξγηό. Σα παηδία ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ πήξαλ ζεκαληηθή πεξηνπζία θαη είραλ απνθαηαζηαζεί νηθνλνκηθά. Ο Μαλόιεο Ν. Ζγνπκελάθεο πνπ είρε ζαλ θύξην επάγγεικα ηνπ βνζθνύ πήξε ηεο ραιέπεο θαη ηεο κάληξεο θάησ κάλδξα θαη Μνπιά θαη ιηγόηεξα ρσξάθηα, ν Γεώξγηνο Ν. Ζγνπκελάθεο πήξε ζε 45 ηόπνπο ρσξάθηα, ειηέο θαη ακπέιηα, ην ίδην θαη ηα άιια παηδία Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : Ο Μαλόιεο παληξεύηεθε ηελ Καηεξίλα Νηθνιαθάθε θαη έθακαλ έμε θόξεο θαη δύν γηνύο. Ζ Γνπκελνκαλόιελα πέζαλε 117 ρξνλώλ θαη επηύρεζε λα δεη 64 παηδία θαη εγθόληα.σα παηδηά ηνπο ήηαλ ε Μαξία γπλαίθα ηνπ Γηάλλε Καινγεξάθε, ν Υαξίδεκνο παληεύηεθε ηελ Παξαζθεπή Γαιαλάθε από ην Λαζίζη, ε Αξγπξή ήηαλ δίδπκε κε ηνλ Υαξίδεκν θαη ήηαλ γπλαίθα ηνπ Γηάλλε αββάθε, ε Δπαγγειία ήηαλ γπλαίθα ηνπ Γηάλλε Πξαηηθάθε, ε Πειαγία γπλαίθα ηνπ Γηάλλε Αξρνληνπιάθε ε νθηά γπλαίθα ηνπ Γηώξγε Γαβάθε θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην, 23

24 ε Δηξήλε γπλαίθα ηνπ Πεξηνπγάθε Μηράιε θαη ν Γηώξγεο παληξεύηεθε ηελ δαζθάια Βηθησξία Παηεξάθε θαη κέλαλε ζηελ Αζήλα. Ο Γεώξγηνο παληξεύηεθε ηελ Μαξία Μαραηξγηαλάθε. Σα παηδηά ηνπο ήηαλ ν Νηθόιανο θαη παληξεύηεθε ηελ Καηεξίλα Γαιαλάθε από ην Λαζίζη θαη ήηαλ αδειθή ηεο Παξαζθεπήο Ζγνπκελάθε, ν Γξεγόξε παληξεύηεθε ηελ Δηξήλε καξηαλάθε,ν Γεκνζζέλε παληξεύηεθε ηελ Δπγγειία Καξνπδάθε, ε Υξπζάλζε παληξεύηεθε ηνλ παπά Δκκ. Παπαδξαθάθε θαη κέλαλε ζην Βαξβάξσ θαη ε Δπαγγειία παληξεύηεθε ηνλ δηθεγόξν Ησαλλίδε θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην. Ο Κσζηαληίλνο παληξεύηεθε ηελ Μαξία ηαύξνπ Πεηξνκηρειάθε. Σα παηδία ηνπο ήηαλ o Γηώξγεο θαη παληξεύηεθε ηελ Αιθκήλε Μεηκάξε από ηελ Αζήλα θαη κέλαλε ζηελ Αζήλα, ν Γεκήηξεο παληξεύηεθε ηελ νθία Γηακαληή από ηελ κύξλε θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην θαη Αζήλα, ν Μαλόιεο παληξεύηεθε ηελ Υξπζή Μαξθάθε από ηελ Πνιπζέα, ν Γηάλλεο παληξεύηεθε ηελ Φηιία Παπαδνγηάλλε από Ηεξάπεηξα θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην, ε Δπαγγειία παληξεύηεθε ηνλ Αιέθν Μαξθνδεκεηξάθε από Αξράλεο θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην θαη ε Διέλε πέζαλε θνξαζνπνύιη ζηελ γξύπε ηνπ Ζ Εαθήξα παληξεύηεθε ηνλ Γεκήηξε Κνιπβάθε από ην Βαξβάξσ θαη κέλαλε ζην θιαβεξνρώξη. Σα παηδία ηνπο ήηαλ ε Μαξία πνπ παληξεύηεθε ηνλ Mηράιε Πξνεζηάθε από ηα Υαληά θαη κέλαλε ζην ιαβεξνρώξη ε Δηξήλε παληξεύηεθε ηνλ Γξεγόξε Πεξηζειάθε θαη κέλακε ζηνπο Απνζηόινπο θαη ν Γηώξγεο πνπ παληξεύηεθε ηελ Μαξία Γξαθάθε θαη κέλαλε ζησ Βαξβάξσ. Απνζηόινπο Φεβξνπάξηνο 2014 Νίθνο Μαλόια Ζγνπκελάθεο Σει

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα