ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο"

Transcript

1 ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ Τπάξρνπλ δύν παξαδόζεηο πνπ ε κηα ζέιεη νη Μπαξπαξεγένη λα θαηάγνληαη από ην Βπδάληην. Απηή καο ηελ κεηέθεξαλ πξνθνξηθά νη γηαηξνί Γηώξγεο θαη Γηάλλεο Κ. Ζγνπκελάθεο. H άιιε παξάδνζε ζέιεη νη Μπαξπαξεγένη λα θαηάγνληαη από ηε Βελεηία. Απηή καο ηελ κεηέθεξε πξνθνξηθά ν παηέξαο κνπ Μαλόιεο Κσλζη. Ζγνπκελάθεο ( ) θαη ν Εαραξνπιάζηεο ηνπ Ζξαθιείνπ Μπαξπαξήγνο πνπ ηνπ ην κεηέθεξε ν θαζεγεηήο Αιεμίνπ. Οη πξώηεο γξαπηέο αλαθνξέο ην όηη ζηνπο Απνζηόινπο θαηνηθνύζαλ Μπαξπαξεγένη ππάξρεη ζηα Δλεηηθά αξρεία ηεο Βηθειαίαο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο 1

2 Αθόκα έλα πξσηόηππν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό πνπ ππάξρεη ζηελ Βηθειαία βηβιηνζήθε είλαη ην παξαθάησ: 2

3 Ζ κεηάθξαζε έγηλε από ηνλ θ. Μαλόιε Γξαθάθε Γηεπζπληή ηνπ γεληθνύ αξρείνπ ηνπ θξάηνπο λνκνύ Ζξαθιείνπ Απγνύζηνπ 22 Φαλεξόλ θάκλσ εγώ ν Ησλλάο Μπαξπαξίγνο πνηέ θπξ Μαλόιε θαηνηθνύκελνο εηο ην ρσξίνλ Απνζηόινπο ηελ ζήκεξνλ εκέξα επξηζθόκελνο εηο ην Κάζηξνλ πξνζήιζα εηο ηελ παξνύζα ζύκβαζε κεηά ζέλα ηνλ θπξ Φίιηο Κνληντσάλλε θαη κε δπλάκεη ηνπ παξόληνο ηζηξνπκέληνπ ζνπ δίλσ ζπκηζαθόλ εθείλν κνπ ην ρσξάθη κνπδνπξίσλ δπόκηζε ηδίξθα βαικέλν εηο ην ρσξίνλ ην άλσζελ δηα ην ρξόλν ηνλ εξρόκελνλ λα είζαη θξαηεκέλνο λα ην ζπείξεηο ηνλ απηόλ ρξόλoλ ζηηάξη. Με ζπόξνπο εηδηθνύ ζνπ εμόδεο ρεηκσληθέο θαη θαινθαηξηλέο εηο ηελ κέζε θαη εηο ηα αιώληα λα κνηξάδνκελ θαξπό θαη άρπξα όηη πέκςεη θύξηνο ν Θεόο ίζα ίζα εηο ηελ κέζε καο. Γελ αηεληέξνληαο λα ην ζπείξεηο θαη εηο ηνλ θαηξόλ ηνπ λα ην ξεζπνληέξεηο εκέλα εηο ην εηδηθόλ κνπ θαζώο ζέινπζεη πξνληνύξεη θαη άιια ρσξάθηα ηεο θαη απηνπλνύ ηα νπνία όηη ζέιεη κπαηάξεη ην κεξδηθό κνπ λα κπνξώ λα ην ζθνξδέλσ από ζέλα θαη από ηα θαιά κε ζηξάηα δηθαζηηθά. Αθόκε ηελ ζήκεξνλ κνπ έδσθεο θαη κέηξεζεο εζύ ν άλσζελ Φίιηο έκπξνζζελ ηνύηνπ. Αιιά θαη ηα παξαθάησ κεηαθξαζκέλα έγγξαθα από ηελ θ. Σόληα Μαξκαξέιε θαη ηνλ θ. Μαλόιε Γξαθάθε δείρλνπλ όηη ππήξραλ Μπαξπαξεγένη ζην Ζξάθιεην. 3

4 O Γηάλλεο Γεσξγίνπ Πιεπξάθεο ζηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη ζηελ ελόηεηα <<Ηζηνξηθόλ ηνπ ρσξίνπ >>γξάθεη : Ο ηειεπηαίνο Μπαξπαξήγνο, πξηλ αιιάμνπλ ην επίζεην ζε Γνπκελάθεο, ήηαλ ν παηέξαο ηνπ γέξνπ Γνπκέλνπ. Πξέπεη λα είρε γελλεζεί γύξσ ζηα Έκελε ζην ρσξίν θαη είρε κάληξα ζηηο Μπατξεο πνπ ιέγεηαη θαη ζήκεξα ηνπ Μπαξπαξήγνπ ε κάληξα θαη είλαη βνξηλά από ην ιηόθπην ηνπ Γηάλλε E. Ζγνπκελάθε θαη δπηηθά από ην θξαρηώ ηνπ Πξαηηθαληώλε. Ο Μπαξπαξήγνο παληξεύηεθε ηελ αδειθή ηνπ Γηάλλε Καληέξε ή Κνπηζνγηάλλε από ηνπ Ξπδά. Οη Κάηνηθνη ηνπ Ξπδά ιέγεηαη όηη είλαη από ηα απνκεηλάξηα ησλ θαηνίθσλ ηεο αξραίαο Λύθηνπ, κηα θακίιηα ιέλε όηη είλαη θαη νη Καληέξεδεο. Τπάξρνπλ θαη ζήκεξα ηνπσλύκηα σο Καληεξηαλά κε ζπνπδαηόηεξν απηό πνπ είλαη δπηηθά από ην ρσξηό Ακαξηαλό. Ζ εθθιεζία πνπ αθνύγεηαη σο Παλαγία ζησλ Καληεξγηαλώ ππάξρεη εθεί. 4

5 Ο θαζεγεηήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Θενράξεο Γεηνξάθεο γξάθεη γηα ηελ Παλαγία ζησλ Καληεξγηαλώ. 5

6 Καη ν Μελέιανο αββάθεο έρεη γξάςεη γηα ηνπο Καληέξηδεο ηα παξαθάησ : Ο Γηάλλεο Καληέξεο είρε κεηόρη ζην ρσξίν καο ζηελ ζέζε (ιηκλή )κε πεγάδη πνπ είρε θιεβηθό λεξό θαη κάληξα θαη όιν ην θηήκα ήηαλ κε ςειό ηξάθν πεξηθξαγκέλν, ήηαλ εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην λεθξνηαθείν θαη ησλ ακπαζηαλώλ ηα πεξβόιηα. Δίρε αθόκα θαη ιηόθπηα ζηελ πεξηνρή πνπ θαη ζήκεξα ιέγνληαη ηνπ Ξπδηαλνύ ηα ιηόθπηα. 6

7 Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : Από ηνλ γάκν ηνπ ν Μπαξπαξήγνο κε ηελ αδειθή ηνπ Γηάλλε Καληέξε απέθηεζε δύν παηδία ηνλ Νίθν θαη ηελ Μαξία ηνπ( γέξν Μαξαγθνύ) Γεσξγίνπ Μαξαγθάθε ηελ γπλαίθα. Ο Mπακπαξήγνο ήηαλ ηδηόξξπζκνο άλζξσπνο κεζνύζε θαζεκεξηλά θαη ήηαλ ηδηαίηεξα θαγαπηδήο κε ηνπο Σνύξθνπο. Ο παηέξαο κνπ Μαλόιεο Κ.Ζγνπκελάθεο ( ) όηαλ ηνλ ξώηαγα γηα ηνλ δηο πάππνπ ηνπ δελ κνπ έιεγε ηη άλζξσπνο ήηαλ, κεηά από πνιιέο πηέζεηο κνπ ιέεη: «άζε κε κσξέ θαη απηόο ήηαλε έλαο κεζύζηαθαο θαη κηζόο θαη όπνπ γηλόηαλε θαπγάο ήηαλε πξώηνο, έλαο ραίλεο,ην θαηαιαβαίλεηο >> ηνπ παηέξα κνπ ηα πξόηππα ήηαλ όηη έλαο λνηθνθύξεο πξέπεη λα έρεη δεπγάξη (γηα λα θάλεη ρσξάθηα) θαη θάκεξα ( απνζήθε γηα ιάδη, θξαζί θαη ζηηεξά) θαη όρη λα κεζά θαη λα ηζαθώλεηαη. Ζ γπλαίθα ηνπ Μπαξπαξήγνπ πέζαλε ιίγν κεηά ηελ ηειεπηαία γέλλα ηεο. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : 7

8 Ο Μπαξπαξήγνο έθακε έλα θνξίηζη κε κηα άγλσζηε γπλαίθα πνπ όηαλ κεγάισζε παληξεύηεθε έλα γηό ηνπ Βαζηιάθε από ην ρσξίν. Σα παηδία ηνπ ηα αλέζξεθε ν παππνύο θαη ν ζείνο ηνπο Γηάλλεο Καληέξεο. Ο Μπαξπαξήγνο πνπ δελ κπόξεζε θαλείο λα μέξεη ηη απέγηλε εμαθαλίζηεθε γύξσ ζηα 1828 ή 1829 από ην ρσξηό δίρσο λα μαλαδώζεη ζεκεία δσήο, όινη ιέλε πεξίπνπ ην ίδην,όηη ηνλ ζθόησζαλ νη Σνύξθνη ή νη αληίδεινη βνζθνί ή έθπγε από ην λεζί θαη δελ ηνλ βξήθαλε πνπζελά νύηε άθνπζε θαλείο ηίπνηα πνηέ γηα απηόλ. ηηο 26 επηεκβξίνπ ηνπ 1828 έγηλε ε κεγάιε κάρε ζηνλ Ατ. Γηάλλε ηα ζηελά κεηαμύ ησλ Σνύξθσλ θαη Κξεηηθώλ επαλαζηαηώλ θαη έιεμε κε ηελ ήηα θαη ζθαγή ησλ Κξεηηθώλ. Ο Μπαξπαξήγνο ζαλ ρατλεο ζα πήξε κέξνο ζηελ κάρε ηνπ Ατ Γηάλλε θαη πηζαλόλ λα ζθνηώζεθε ζε απηή αιιά δελ βξέζεθε ην πηώκα ηνπ ή λα κελ ζθνηώζεθε ζηελ κάρε θαη λα ηνλ εθηέιεζαλ κεηά νη Σνύξθνη ή λα ηνλ θπλήγεζαλ νη Σνύξθνη θαη αλαγθάζηεθε λα θύγεη. O Γηάλλεο Γ. Πεηξνδαζθαιάθεο έγξαςε ην 2006, <<Ζ ηζηνξία ηνπ ρσξίνπ Απνζηόισλ Πεδηάδνο>>, ηα παξαθάησ γηα ηνλ Μπαξπαξήγν. 8

9 Ακέζσο κεηά ή ιίγν αξγόηεξα από ηελ κάρε ηνπ Ατ Γηάλλε πνπ έγηλε ζηηο νη Σνύξθνη ηξνκνθξαηνύζαλ ηνπο Κξεηηθνύο θαη ν Σνύξθνο Αγάο ηνπ ρσξηνύ πνπ ιεγόηαλ Σαξαμήο ζηέιλεη ζηνλ Γηάλλε Καληέξε, θνπληάδν ηνπ Μπαξπαξήγνπ, έλα καληήιη πνπ είρε κέζα κηα κπάιια θαη ηξία κεηδίθηα (λόκηζκα ηεο επνρήο) θαη ηνπ κελνύζε, αλ δελ ηνπ δώζεη ην κεηόρη ηνπ ζην ιηκλή,ζα ηνλ ζθνηώζεη. Σν κεηόρη ηνπ Καληέξε ήηαλ μαθνπζηό κε πεγάδη πνπ είρε θιεβηθό λεξό θαη ηελ θαηνρή νη ακπαζηαλήδεο θαη νη Βαζηιάθεδεο, πνπ ηνπο αλήθεη θαη ζήκεξα, είραλ πεξβόιη θαη έβγαδαλ 13 ληελέθεο ζηηο 24 ώξεο θαη πόηηδαλ ηα ηζεξηζεβαηηθά ηνπο. Όηαλ ην κεγάισλαλ ην 1970 πεξλνύζε έλαο Λαζηώηεο θαη όηαλ είδε ηα ρώκαηα πνπ έβγαδαλ ηνπο είπε λα κελ ην βαζύλνπλ άιιν γηαηί δελ ζα βξνπλ παξαπάλσ λεξό. Σν βάζπλαλ ζηα 12 κέηξα αιιά δελ βξήθαλ άιιε βιέβα. Ο Καληέξεο δελ αξλήζεθε ζηνλ Αγά θαη ηνπ κήλπζε λα μεκεξώζεη ν Θεόο ηε κέξα θαη λα πάλε ζην Καζηέιιη λα ηνπ ην γξάςεη. Ακέζσο θαβαιηθεύεη ηε θνξάδα ηνπ θαη πάεη ζην κνλαζηήξη ηεο Μνλήο Αγθαξάζνπ θαη γξάθεη ην κεηόρη ζηε κνλή θαη κέλεη ζαλ εξγάηεο ζην κνλαζηήξη. Μεηά ηνλ δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν ε 9

10 Μνλή Αγθαξάζνπ παξερώξεζε ζηε θνηλόηεηα Απνζηόισλ έλα κέξνο, από απηό ηνπ δώξηζε ν Καληέξεο ζηε κνλή Αγθαξάζνπ θαη έγηλε ην ζεκεξηλό λεθξνηαθείν. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : Ο αγάο πνπ παξαπάλσ αλαθέξακε δελ ήηαλ άιινο από ηνλ Γεξβίο αγά Σαξαμή. Απηό θαίλεηαη από ηελ πξόηαζε πνπ έθαλε ν Γεξβίο αγάο Σαξαμή ζην Σνύξηθν ζπκβνύιην Ζξαθιείνπ λα αγνξάζεη έλα ειαηνηξηβείν πνπ έρεη ζηνπο Απνζηόινπο. 10

11 Σν παξαπάλσ ειαηνηξηβείν αιιά θαη άιιε πεξηνπζία θαη ζπίηηα αγόξαζε Ο Μηράιεο Πέηξνπ Αξράβιεο θαη κεηέπεηηα Πεηξνκηρειάθεο Μηράιεο.Απηό γξάθεηαη θαη από ηνλ Γηάλλε Πεηξνδαζθαιάθε. Σν 1830, από όηη θαίλεηαη ζηα αξρεία ηεο κνλήο,ηνλ ρεηξνηνλνύλ θαιόγεξν θαη παίξλεη ην όλνκα Γαβξηήι Ο Καιόγεξνο Γαβξηήι Καληέξεο γξήγνξα γίλεηαη Ζγνύκελνο θαη παίξλεη καδί ηνπ ζην κνλαζηήξη ηνλ κηθξό αλεςό ηνπ Νίθν. Σελ αδειθή ηνπ Μαξία, κάιινλ ιόγσ ηνλ γλσξηκηώλ ηνπ,ηελ έδσζε ζην ζπίηη ηνπ Αλεκνγηάλλε ζην Ζξάθιεην λα κάζεη λνηθνθπξνζύλε. Όηαλ ήιζε ζαλ θνπέια ζην ρσξίν ε Μαξία από ην Ζξάθιεην ήηαλ ζαλ ην γάια άζπξε θαη όηαλ ηελ είδε ν Γηώξγεο Μαξαγθάθεο ηελ εξσηεύηεθε θαη επεηδή ήηαλ θαιόο κάζηνξαο, καξαγθόο, ηνπ ηελ δώζαλε θαη ηελ παληξεύηεθε. Σν κηθξό Νίθν ηνλ θώλαδαλ ζην κνλαζηήξη ηνπ Γνπκέλνπ ην αλεςάθη ηνπ Γνπκέλνπ ην αλεςάθη θαη κεηά ην Γνπκελάθε ην Γνπκελάθε θαη ν Νίθνο Μπαξπαξήγνο γξάθηεθε Νηθόιανο Γνπκελάθεο θαη αξγόηεξα πξόζζεζαλ θαη ην Ζ θαη έγηλε Ζγνπκελάθεο. Απηό θαίλεηαη, από έγγξαθν ηεο Γεκνγεξνληίαο ησλ Απνζηόισλ ηνπ 1869, πνπ ήηαλ Γεκνγέξνληαο θαη γξάθεηαη ζαλ Νηθνι. Γνπκελάθεο. 11

12 Ο αδειθόο κνπ Κσζηήο Δ. Ζγνπκελάθεο έρεη έλα δαθηπιίδη ηνπ παππνύ καο Κσλζηαληίλνπ Ζγνπκελάθε θαη έρεη ηα αξρηθά Κ. Γ. Ο Νίθνο Γνπκελάθεο ζαλ παηδί κάιινλ δελ ηνπ άξεζε ζην κνλαζηήξη θαη ν ζείνο ηνπ Γνύκελνο ηνλ έδσζε ζε έλαλ θίιν ηνπ θξππηνρξηζηηαλό Σνύξθν αγά ζηνπο Εσθόξνπο, πνπ ήηαλε θαη άθιεξνο, λα ηνλ κεγαιώζεη. Ο Νίθνο ήηαλ πνιύ δπλαηό θαη πξνθνκκέλν θνπέιη θαη θάζε Κπξηαθή ε λελέ ηνπ Αγά μππλνύζε ην Νίθν πξσί πξσί λα πάεη ζηελ εθθιεζία. Μηα θνξά ηνπ είπε ν Αγάο λα ζεθσζεί πξσί λα ζπείξεη ξνβίζηα Ο Νίθνο ζεθώζεθε κεζάλπθηα έδεςε ην δεπγάξη,δίρσο λα ην θαηαιάβεη ν Αγάο, έζπεηξε ηα ξεβίζηα ηα ζβάξληζε θαη κεηά πήγε γηα ύπλν. Ο Αγάο πξηλ μεκεξώζεη θσλάδεη ην Νίθν λα ζεθσζεί λα πάεη λα ζπείξεη ηα ξoβύζηα, γηαηί κε ηνλ ήιην ζα κπγηάληνπζαλ ηα βνύγηα,ν Νίθνο ηνπ απαληά πάιη ζα μαλαπάσ; Ο Αγάο παξαμελεύηεθε κε ηα ιεγόκελα ηνπ θνπειηνύ θαη πεξίκελε λα μεκεξώζεη, όηαλ μεκέξσζε θαη είδε ην ζόρσξν ζηαξκέλν θαη ζβαξληζκέλν δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηνπ. Ο Νίθνο κε ηελ βνήζεηα ηνπ Αγά θαη ηνπ κπάξπα ηνπ Γνπκέλνπ αγνξάδεη ιίγα κεξόλπθηα ζην κύιν ηνπ Καξά Μνπζηαθά ζηνπο θάησ Βαξβάξνπο. Ο κύινο ηνπ Καξά Μνπζηαθά είρε πνιύ κεγάιε αμία ζαλ πνιύ κεγάιν αλαπηπμηαθό. Γηα λα αιέζεη θάπνηνο κπνξνύζε λα πεξηκέλεη θαη κηα βδνκάδα. Ο γέξν Γνύκελνο αγόξαζε θαη άιια κεξόλπρηα ζην κύιν ηνπ Καξά Μνπζηαθά θαη έθηαζε ηα είθνζη είρε αθόκα αγνξάζεη θαη θήπνπο ζην κύιν, έρσ έλα πηζηνπνηεηηθό ηνπ δήκνπ Δπηζθνπήο πνπ πηζηνπνηεί όηη ν Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο αγόξαζε έλα ζαλίδη θαη θαίλνληαη θαζαξά νη ηξεηο βνύιεο ησλ Σνύξθσλ θαη δύν ησλ Διιήλσλ δεκνγεξόλησλ ηνπ δήκνπ Δπηζθνπήο πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ αγνξά. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : 12

13 13

14 Αιιά θαη ηα παηδία ηνπ ζπλέρηζαλ λα αζρνινύληαη κε ηνλ λεξόκπιν θαη λα αγνξάδνπλ θαη άιινπο θήπνπο όπσο θαίλεηαη ζην ζπκβόιαην πνπ έγηλε από ηνλ παππνύ κνπ Κσλζηαληίλν Ν. Ζγνπκελάθε. 14

15 Μηα θνξά ν Αγάο ηεο Δπηζθνπήο ηνπ είπε ε λελέ (γπλαίθα) ηνπ όηη πξέπεη λα δπκώζνπλ θαη πξέπεη λα πάεη ζην κύιν, ηεο ιέεη λα εηνηκάζεη ηνλ θνπλελό θαη απηόο ζα πάεη ην άιεζκα ζην κύιν θαη ηνπ ιέεη θαη αλ αξγήζεηο θαη αλέβεη ν θνπλελόο ήληα ζα ηνλ θάλνπκε ; Σόηε κπνξνύζε λα πεξηκέλεη θάπνηνο θαη κηα βδνκάδα γηα λα αιέζεη. Φηάλεη ν Αγάο ζην κύιν θαη πεξίκελε πνιιήο θόζκνο παξακέξηζαλ θαη θηάλεη ν Αγάο ζηε πόξηα ηνπ κύινπ θαη ιέεη ζην κπισλά Νίθν Ζγνπκελάθε, μάδηαμε θηανύξε (μάδηαδε ζήκαηλε λα ζηακαηήζεη ζηε κέζε ην άιεζκα θαη λα αιέζεη ην δηθό ηνπ ) ν Νίθνο θάλεη πσο δελ γξηθά θαη ν Αγά πνίν δπλαηά ηνπ μαλά ιέεη μάδηαδε θηανύξη ηόηε ν Νίθνο πηάλεη ηελ πάλσ κπιόπεηξα κε ην δεμί ηνπ ρέξη θαη ηελ ζηακαηά θαη βάδεη ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη ζην απηί ηνπ θαη ηνπ ιέεη ήληα ιεο ; Μόιηο θαηάιαβε ν ηνύξθνο ηη είρε γίλεη παίξλεη ηελ θνξάδα ηνπ θαη θεύγεη γηα ηελ Δπηζθνπή κόιηο έθζαζε ζην ζπίηη ηνπ θαη ηνλ βιέπεη ε λελέ ηνπ ιέεη νγιήγνξα εγηάγεξεο αγά κνπ εηζά γιήγνξα άιεζεο ; θαη ηεο απαληάεη ν αγάο (ήληα λα ζνπ πσ λελέ κνπ, πνπ θάζε άληξαο έρεη ηνλ άληξα ηνπ ) Ο παηέξαο κνπ έδεημε κηα θνξά έλα θαιάκη από ην ζηηβάλη ηνπ γέξνπ Γνπκέλνπ θαη ην έβαια ζην πόδη κνπ θαη πεξλνύζε κέρξη ηα ζθέιηα κνπ. Ο Γεκνζζέλεο Γ. Ζγνπκελάθεο όηαλ έβιεπε ηνλ Μαλώιε Αλδνπιάθε από ην Μνπθηάξσ πνπ είλαη εγθνλόο ηεο Μαιακαηέληαο Υ. Ζγνπκελάθε ηνπ έιεγε ζαλ λα βιέπσ ηνλ παππνύ κνπ ην γέξν Γνύκελν. Ο Μαλόιεο Αλδξνπιάθεο είλαη δηπιόο άλδξαο θαη έρεη ύςνο 1,90 κ θαη θνξά 47 λνύκεξν παπνύηζη. Ο Γνύκελνο Καληέξεο κπάξκπαο ηνπ Νίθνπ ηνπ πξνμέλεςε ηελ θόξε ηνπ παπά Γηάλλε Βξεηνύ από ηνπο Απνζηόινπο. Ζ γλσξηκία κε ηνλ παηέξα ηεο Αξγπξήο έγηλε όηαλ ν Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο πήγε ζηνπο Απνζηόινπο από ηνπο Εσθόξνπο ζηνλ Αη. Γηώξγε ηελ πξσηνρξνληά λα ιεηηνπξγεζεί, δελ ππήξρε ε εθθιεζία ησλ Αγ, Απνζηόισλ,ε εθθιεζία ησλ Αγ. Απνζηόισλ ζξνληάζηεθε ην 1876 ηελ εκέξα πνπ γελλήζεθε ν Γηάλλεο θαθηαλάθεο (Σξνύκαλ) Ο Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο θνξνύζε ξαζίδε κε ζεθσκέλε ηελ θνπθνύια θαη κπαίλνληαο ζηελ εθθιεζία ηελ θαηέβαζε θαη ηόηε όινη ζαπκάζαλε ηελ ιεβεληηά ηνπ κα πην πνιύ ν παπάο Γηάλλεο Βξεηόο πνπ ηνλ ήζειε θαη γακπξό ηνπ. Ο Νηθόιναο Ζγνπκελάθεο παληξεύηεθε ηελ Αξγπξή θόξε ηνπ παπά Γηάλλε Βξεηνύ, ηνπο Βξεηνύο ηνπο έθεξαλ νη ελεηνί από ηελ Κάζν, γηαηί ήηαλ ρεξνδύλακνη θαη κπνξνύζαλ λα θάλνπλ βαξηέο δνπιείεο. Ζ Αξγπξή είρε ηξεηο αδειθνύο ηνλ ηαύξν ηνλ Εαραξία θαη ηνλ Νίθν θαη δύν αδειθέο ζην Αξθαινρώξη 15

16 ε κηα είρε παληξεπηεί ηνλ Φαξάθε θαη ήηαλε πξνγηαγηά ηνπ Βνπιεπηή θαη ηνπ Γηαηξνύ Φαξάθε θαη ε άιιε ε κάλα ηνπ θαπεηάλ Κσλζηαληή. Όηαλ νη Σνύξθνη ππνρξέσζαλ ηνπ έιιελεο λα έρνπλ επίζεηα ν ηαύξνο πνπ ήηαλε παπάο γξάθηεθε Παπαζηαπξάθεο θαη ν Εαραξίαο Παπαδάθεο ζαλ γηνο παπά θαη ν Νίθνο είρε παληξεπηεί κηα Σνπξθάια ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηνλ Νίθν έβαιε ν παηέξαο ηεο Σνπξθάιαο θαη ηνλ ζθάμαλε όηαλ θαηάιαβε όηη ζα έπαηξλε ηελ θόξε ηνπ λα θύγνπλ γηα ηελ Κξήηε. Οη Βξεηνί είραλ παξάδνζε ην λα γίλνληαη παπάδεο θαη ιέγεηαη όηη είραλ γίλεη 74 παπάδεο Βξεηνί. Ο ηειεπηαίνο παπάο από ηνπο Βξεηνύο ήηαλ ν παπά Μαλόιεο Γακηαλάθεο ζαλ εγθνλόο ηεο θόξεο ηνπ παπά ηαύξνπ Παπαζηαπξάθε ( Βξεηνύ ) Απγνπζηίλαο. Τπήξρε ζηα αξρνληηθά κπξνζηά από ην ζπίηη ηνπ Νίθνπ Α. Πεξηνκηρειάθε κηα κεγάιε κνπξηά θαη ηελ ιέγαλε ε κνπξηά ηνπ Βξεηνύ. Σα ζπίηηα ησλ Γνπκέλεδσλ ήηαλ κεηαμύ θαη γύξσ από δύν ζεκαληηθέο Δθθιεζίεο ηνλ Αη. Γηώξγε θαη ηνπο Αγ. Απνζηόινπο. Ζ ζεκεξηλή εθθιεζία ηνπ Αη. Γεώξγε θηίζηεθε ζηηο αξρέο ή ηα κέζα ηνπ 14 α πάλσ ζε παιαηόηεξν λαό όπσο θαίλεηαη από ηα ζεκέιηα ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο. Ο παιαηόηεξνο λαόο είρε θηηζηή ιίγν κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κξήηεο από ηνπο Άξαβεο ην 961 κρ από ηνλ Νηθεθόξν Φσθά, ηνηρνγξαθήζεθε ζηα κέζα ηνπ 14 αηώλα θαη ε ηνηρνγξαθηθή δηαθόζκεζε είλαη αλώηεξεο πνηόηεηαο. 16

17 Ζ ηερλνηξνπία ησλ αγηνγξαθηώλ είλαη ηεο ( νγθεξήο) παξάδνζεο ηεο πξώηκεο παιαηνιόγεηαο δσγξαθηθήο κε ππεξκεγέζεο θαη αζπλήζηζηα ηνπνζεηεκέλεο ηνηρνγξαθίεο ζην ρώξν ηνπ λανύ. Οη εμαηξεηηθά νγθώδεο κνξθέο κε θαξδηά ελδύκαηα θαη νη κνξθέο κε ηελ ξσκαιέα ζσκαηηθή δηάπιαζε απνηεινύλ ηππηθό παξάδεηγκα ηεο ιεγόκελεο νγθεξήο ζρνιήο. Δπηθξαηνύλ ηα θσηεηλά ρξώκαηα θαη νη πξάζηλεο ζθηέο ζην πιαίζην ησλ πξνζώπσλ. Πξνεμέρεη ε ππεξκεγέζεο ηνηρνγξαθία ηνπ θαβαιάξε Αη. Γηώξγε ζηελ δεμηά πιεπξά θαη ε ηαθή ηνπ Υξηζηνύ κε δύν ηνηρνγξαθίεο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά πάλσ από ην παξάζπξν. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ νη ζθελέο ησλ παζώλ Οη δύν ηνηρνγξαθίεο απηέο, ηνπ άγλσζηνπ Απνζηνιηαλνύ δσγξάθνπ απνηππώλνπλ ηνλ αλζξώπηλν πόλν ζην Θείν Γξάκα κε ηηο ζηάζεηο, ηηο απειπηζκέλεο θηλήζεηο θαη ηηο γεκάηεο νδύλε ζπζπάζεηο ηνπ πξνζώπνπ κε ηόζε θπζηθόηεηα πνπ απνηεινύλ πξόηππν γηα θάπνην θαιιηηέρλε πνπ ζέιεη λα απνηππώζεη ηνλ αλζξώπηλν πόλν ζην Θείν Γξάκα. Τπάξρεη ηέιεην ζύζηεκα απόζβεζεο ηνπ αληίιαινπ κέζα ζηνλ λαό γηαηί έρνπλ ηνπνζεηήζεη κέζα ζηνπο ηνίρνπ πύιελεο ζσιελώζεηο γηα ην ζθνπό απηό αιιά θαίλνληαη κόλν κηθξέο νπέο. Ζ θακπάλα είλαη δσξεά ηνπ αείκλεζηνπ ηαύξνπ Μηρ. Υαιθηαδάθε θαη γξάθεη ΥΧΡΗΟΝ ΑΠΟΣΟΛΟΗ ΓΧΡΔΑΝ ΣΑΤΡΟΤ ΜΗΥ. ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ Τπάξρνπλ ηζηνξίεο πνπ πξέπεη λα ζσζνύλ γηαηί απνηεινύζαλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ Γνπκέληδσλ κηαο θαη πνιύο από ην ρξόλν ηνπ απηώλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπ ήηαλ ν ρώξνο κέζα θαη έμσ από ηεο εθθιεζίεο. Μηα Κπξηαθή ν πεζεξόο ηνπ γέξνπ Γνπκέλνπ πνπ ήηαλ ν Παπά Γηάλλεο Βξεηόο ζεθώζεθε πξσί άλαςε θσηηά πήξε θάξβνπλα, λα βάιεη ζην ζπκηαηήξη θαη πήγε ζηνλ Αη. Γηώξγε λα ιεηηνπξγήζεη όηαλ κπήθε ζηνλ λαό είδε όηη έιεηπαλ ηα άγηα δηζθνπόηεξα θη ηα ηεξά άκθηα, πιεζηάδεη ζηνλ ππεξκεγέζε Αη. Γηώξγε θαη ηνλ θηππνύζε κε ηελ θαηζνύλα ηνπ ιέγνληαο ηνπ γηαηί ηνπο άθεζεο λα ηα πάξνπλ ; Σόηε κηα δίλε ηνλ ηξάβεμε έμσ από ηελ εθθιεζία θαη ηνλ νδήγεζε ζηελ κνλή Καιιέξγε ζε κηα ζπειηά όπνπ ηα βξήθε, πήγε λα ηα πάξεη αιιά δελ κεηαθηλνύληαλ έθακε ηνλ ζηαπξό ηνπ έςαιε ην ηξνπάξην ηνπ Αγίνπ αιιά απηά εθεί. Σόηε θώλαμε έλαλ εξγάηε πνπ ήηαλ ζηελ Μνλή ηνλ έζηεηιε ζην ρσξηό θαη είπε ηη είρε ζπκβεί ζηνπο ρσξηαλνύο θαη όινη καδί πήγαλ ζηνπ Καιιέξγε θαη κεηά από δεήζεηο θαη πξνζεπρέο κπόξεζαλ λα ηα πάξνπλ θαη λα ηα επηζηξέςνπλ ζηελ εθθιεζία. ην ρσξίν Καξδνπιηαλό ππήξρε έλαο Σνύξθνο Αγάο πνπ ηνλ ιέγαλε Μπνπιηθάηζην, πεξλνύζε κηα κέξα από ην ρσξηό θαη ζηακάηεζε ζηνλ 17

18 Αη. Γηώξγε. Εήηεζε ην θιεηδί ηεο εθθιεζία από ηνλ Μπαινιή (Πξαηηθάθεο ) θαη απηόο από ηνλ θόβν ηνπ πνπ είδε ηνλ Αγά ρέζηεθε θαη ηνπ ιέεη όηη ην θιεηδί ην έρεη ν παπάο. Σόηε ν Αγάο πεδεύεη από ην άινγν ηνπ βάδεη ηελ πηζηόια ηνπ ζηελ θιεηδαξηά θαη ππξνβνιεί ηόηε έλα θνκκάηη ζίδεξν ηνλ ρηππά ζην κάηη θαη ηνπ ην βγάδεη. Σελ πεξίνδν ηεο απηνλνκίαο ηεο Κξήηεο ν Μπνπιηθάζηην δελ έθπγε από ηνλ Καξδνπιηαλό θαη όηαλ πεξλνύζε από ην ρσξίν ν Υαξάιακπνο Η.αββάθεο ηνλ θπλεγνύζε θαη ηνλ θώλαδε κπνπξκά-κπνπξκαά θαη ν Μπνπιηθάζηηνο είρε ζθάζεη από ην θαθό ηνπ θαη ηξειαηλόηαλ αιιά δελ κπνξνύζε λα θάλεη ηίπνηα. Άιιε ηζηνξία γηα ηνλ Αγ. Γηώξγε είλαη ε παξαθάησ : Ζ άιιε ζεκαληηθή εθθιεζία γηα ηνπο Γνπκέληδεο ήηαλ ησλ Αγ.Απνζηόισλ γλσξίδνπκε όηη ζηελ ζέζε ηεο ζεκεξηλήο εθθιεζίαο ππήξρε άιιε αιιά πόηε θηίζζεθε θαη πόηε θαηαζηξάθεθε δελ ην γλσξίδνπκε πηζαλόλ λα θαηαζηξάθεθε από ηνπο Άξαβεο καδί κε ηνλ Ατ Γηώξγε θαη παξέκελε άγλσζηε ε ύπαξμε ηεο κέρξη πνπ νη άλζξσπνη ηεο γεηηνληάο Κεθάιη παξαηήξεζαλ, ηα βξάδηα πνπ θαζόληνπζαλ έμσ, έλα θσο ζηνλ ρώξν ηεο ζεκεξηλήο εθθιεζίαο πνπ είρε γίλεη ιόγγνο. Καζάξηζαλ ηνλ ρώξν θαη βξήθαλ ηα ζεκέιηα ηεο παιηάο εθθιεζίαο. Απνθάζηζαλ ηόηε λα θηίζνπλ ηελ ζεκεξηλή εθθιεζία Έθηηαμαλ θακίλη, πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα ζην αιώλη ηνπ Νηθνιάνπ Γ.Πεηξνκηρειάθε (Καξλόιε), γηα λα ςήλνπλ αζβέζηε θαη θηίζαλε ηνπο Αγ. Απνζηόινπο. Ζ εθθιεζία ζξνληάζηεθε ην 1876 ηελ εκέξα απηή γελλήζεθε ν Γηάλλεο θαθηαλάθεο(σξνύκαλ). Έλαο γηνο ηνπ Σνύξθνπ αγά πνπ έκελε ζην ζπίηη ηνπ Αξρνληνύιε γύξηζε κηα κέξα ζην ζπίηη ηνπο από ηα πξόβαηα ηξνκαγκέλνο θαη θιαίγνληαο έιεγε ζηνπο γνληνύο ηνπ όηη ηνλ θπλεγνύζαλ θαη ήζειαλ λα ηνλ ζθνηώζνπλ δύν αξάπεδεο, ηόηε δύν άλζξσπνη κε γέληα ηνλ γιίησζαλ από ηα ρέξηα ηνπο, θαη ηνλ ξσηάλε ηνπο γλσξίδεηο απηνύο ; θαη ηνπο ιέεη λαη θαη πνίνη ήηαλ ηνλ ξσηνύλ; θαη ηνπο 18

19 παίξλεη θαη ηνπο πάεη ζηνπο Αγ. Απνζηόινπο θαη ηνπο δείρλεη ηελ εηθόλα ηνπ Πέηξνπ θαη Παύινπ. Από ηόηε ενξηάδνληαη θαη ν Πέηξνο θαη Παύινο θαη ηελ άιιε κέξα νη 12 Απόζηνινη. Ο Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο απέθηεζε κεγάιε πεξηνπζία κε ηε εξγαηηθόηεηα ηνπ θαη αζθαιώο κε ηελ βνήζεηα ηνπ κπάξκπα ηνπ Γνπκέλνπ ηεο Μνλήο Αγθαξάζνπ Γαβξηήι Καληέξε. Λέγεηαη όηη κπνξνύζε λα θξάμεη από ηνλ Ατ Γηάλλε ηα ζηελά κέρξη ηα άιια ζηελά πξνο Εσθόξνπο ζηα ρνλάξηα γηαηί όινο ν θάκπνο ήηαλε δηθόο ηνπ. Ήηαλ ν πινπζηόηεξνο άλζξσπνο ηεο πεξηνρήο ηελ επνρήο απηή. Δίρε πνιινύο εξγάηεο κόληκνπο θαη επνρηθνύο δύν από ηνπο κόληκνπο κείλαλε θαη παληξεύηεθαλ ζην ρσξηό ν Παληειήο από ην Θξαςαλό από όπνπ πξνέξρνληαη νη Παληειάθεδεο θαη ν Γηάλλεο Μαξθάθεο (Ενπκάθεο)από ηνλ Αγ. Βαζίιεην Βηάλνπ. Οη εξγάηεο κέλαλε ζην ζεκεξηλό ζπίηη ηεο Καξνπδόθαιεο. Από ηνλ γάκν ηνπ κε ηελ Αξγπξή Παπαδάθε (Βξεηνύ) έθακε 4 παηδία ηνλ Μαλώιε, Γηώξγε, Κσζηή θαη ηελ Εαθείξα. Ο Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο θάζε Υξηζηνύγελλα κάδεπε όια ηα παηδία θαη εγθόληα ηνπ θαη ηξώγαλε καδί ζην ζπίηη ηνπ θαη θάζε έλαο έθαλε απνινγηζκό γηα απηά πνπ έθαλαλ θαη δελ έθαλαλ ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. Ο Υαηδή Νηθόιανο Ζγνπκελάθεο ( γέξν Γνύκελνο), καδί κε ηνλ Υαηδή Μηράιε θαθηαλάθε θαη ηνλ Υαηδή Πέηξν αθειιαξίδε, νη ηξεηο απηνί ραηδήδεο έθηηζαλ, ηελ εθθιεζία ηνπ Αη Γηάλλε γηα λα ηηκήζνπλ ηνπο Απνζηνιηαλνύο λεθξνύο θαη ηνπο άιινπο Κξεηηθνύο επαλαζηάηεο πνπ ζθάρηεθαλ από ηνπο Σνύξθνπο ζηελ κάρε ζηηο Ζ άπνςε κνπ είλαη όηη ελδερνκέλσο ν Μπαξπαξήγνο λα ζθνηώζεθε ζηελ παξαπάλσ κάρε θαη γηα απηό ηνλ επηπξόζζεην ιόγσ λα ζπκκεηείρε ζην θηίζηκν ηνπ Αη. Γηάλλε ν Γέξν Γνύκελνο θαη έηζη λα ηηκήζεη ηνλ παηέξα ηνπ. Ζ κάλα ηνπ Κσζηή Φπιιάθε ηνπ έιεγε όηη ε γηαγηά ηνπ Γακηαλνζηαπξνύιελα θνπβαινύζε καδί κε άιια θνξαζνπνύιηα λεξό κε ηα ζηακληά από ην ρσξίν ζηνλ Αη. Γηάλλε όηαλ θηηδόηαλ ε εθθιεζία. Όηαλ πέζαλε ε γπλαίθα ηνπ Αξγπξή ν Νηθόιανο Ζγνπκελάθε κνίξαζε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηα παηδία ηνπ. Ξαλαπαληξεύηεθε κηα ρήξα από ην θαιό Υσξίν θαη ήιζε ζην ρσξηό κε δύν παηδία. Σνλ κεγάιν γηό ηεο θαινρσξηαλήο ηνλ ιέγαλε Κεθαιά θαη ήηαλ πνιύ δπλαηόο θαη πξνθνκκέλνο, ν γέξνο Γνύκελνο ηνλ έβαιε βνζθό ζην ζσξό θαη όπσο θαίλεηαη ηνλ αγαπνύζε πξάγκα πνπ δελ άξεζε ζηνπο άιινπο βνζθνύο ζηα παηδία ηνπ θαη ζηα εγθόληα ηνπ. Λέγεηε όηη κηα κέξα έλαο παιηθαξάο πνπ ηνλ ιέγαλε Πνιύβην από ην 19

20 πάλσ ρσξηό αθνύ ηνλ κέζπζαλ ηνλ καραίξσζαλ, ηνλ θόξησζαλ ζε έλα κνπιάξη θαη ηνλ πέηαμαλ ζηελ ραιέπα ζηε ζέζε ( Πξίλνο πνπ είλαη βνξηλά από ην γέξν Λάθν) ηνπο είδε όκσο έλαο (Καξλόιεο) Πεξηνκηρειάθεο θαη ηνλ παίξλνπλ θαη ηνλ πάλε θαη ηνλ πεηνύλ ζηελ πάλσ ραιέπα. Μηα θνπειηά από ην πάλσ ρσξηό ηνλ βιέπεη από καθξηά λα θείηεηαη απνύκπνπξα θαη ηνλ πείξαδε λα κελ ηεο θάλεη ηνλ πεζακέλν όηαλ ζίκσζε πνην θνληά είδε όηη ήηαλ πεζακέλνο. Ο Πνιύβηνο ιίγν αξγόηεξα απηνθηόλεζε. Ο Μελέιανο αββάθεο γξάθεη γηα ηνλ Κεθάια : 20

21 Ο Γέξνο Γνύκελνο ζηελνρσξήζεθε πνιύ θαη απεθάζηζε θαη πήγε κε ηελ γπλαίθα ηνπ ζηνπο Άγηνπο Σόπνπο καδί κε έλα θίιν ηνπ θαπεηάλην πνπ ηνλ έιεγαλ Πνιπμύγθε. Σνλ ζπλόδεπε ν εγθνλόο ηνπ Γηώξγνο Δ. Ζγνπκελάθεο (ραηδήο) είρε ζπνπδάζεη καδί κε ηνλ Γεκήηξην Κ. Ζγνπκελάθε ζηελ εκπνξηθή ζρνιή ηεο κύξλεο θαη ήμεξε όπσο ιέγαλε 7 γιώζζεο αθόκα θαη Αξαβηθά. Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : 21

22 Λέγεηαη όηη ε θαινρσξηαλή όηαλ αξξώζηεζε θαη ήηαλ θαηάθνηηνο ν γέξνο Γνύκελνο γηα λα κελ πάξεη ηεο ιίξεο ηνπ ν γηνο ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ ν Γνπκελνγηώξγεο ηεο έδσζε ζηελ Γνπκελνθσζηαληίλα γπλαίθα ηνπ γηνπ ηνπ Κσζηή Ζγνπκελάθε λα ηηο θπιάμεη θαη λα ηηο κνηξαζζνύλ αξγόηεξα. Λέγεηαη όκσο αθόκα όηη ε Γνπκελνκαλόιελα ε Γνπκελνθσζηαληίλα ε γπλαίθα ηνπ εγθνλνύ ηνπ Υαξήδεκνπ Παξαζθεπή θαη ν εγθνλόο ηνπ Γνπκελνληθόιεο άλνημαλ κηα ηξύπα από ην θνπξλόζπηην θαη πέξαζαλ ζην πόξηεγν θαη πήξαλε ηηο ιίξεο. Ο Γέξν Γνύκελνο πέζαλε όπσο θαίλεηαη από ηo εμώδηθν πνπ έθαλε ε θόξε ηνπ Εαθείξα ζηνλ αδειθό ηεο Κσλζηαληίλν. ηελ θεδεία ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ ήιζαλ όινη νη παπάδεο ηεο επαξρίαο θαη πήξαλ κέξνο ζηελ αθνινπζία ηεο θεδείαο γηαηί ήιπηδαλ ζε πνιύ θαιή ακνηβή ιόγσ ηεο θήκεο ηνπ πινύζηνπ λεθξνύ. Απνγνεηεύηεθαλ όκσο όηαλ ηνπο κνίξαζαλ πεληαξνδεθάξεο νη απόγνλνη ηνπ. Μεηά ηελ θεδεία ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ νη απόγνλνη ηνπ έςαμαλ παληνύ ζην ζπίηη ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ κέρξη πνπ αλάζθαςαλ ην δάπεδν ηνπ πόξηεγν γηα λα βξνπλ ηεο ιίξεο αιιά δελ βξήθαλ ηίπνηα. Απηόο ήηαλ ν Παηξηάξρεο ησλ Απνζηνιηαλώλ Γνπκέλεδσλ. 22

23 Ζ θαινρσξηαλή κεηά ην ζάλαην ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ γύξηζε ζην Καιό Υσξγηό. Σα παηδία ηνπ Γέξνπ Γνπκέλνπ πήξαλ ζεκαληηθή πεξηνπζία θαη είραλ απνθαηαζηαζεί νηθνλνκηθά. Ο Μαλόιεο Ν. Ζγνπκελάθεο πνπ είρε ζαλ θύξην επάγγεικα ηνπ βνζθνύ πήξε ηεο ραιέπεο θαη ηεο κάληξεο θάησ κάλδξα θαη Μνπιά θαη ιηγόηεξα ρσξάθηα, ν Γεώξγηνο Ν. Ζγνπκελάθεο πήξε ζε 45 ηόπνπο ρσξάθηα, ειηέο θαη ακπέιηα, ην ίδην θαη ηα άιια παηδία Ο Μελέιανο αββάθεο έγξαςε : Ο Μαλόιεο παληξεύηεθε ηελ Καηεξίλα Νηθνιαθάθε θαη έθακαλ έμε θόξεο θαη δύν γηνύο. Ζ Γνπκελνκαλόιελα πέζαλε 117 ρξνλώλ θαη επηύρεζε λα δεη 64 παηδία θαη εγθόληα.σα παηδηά ηνπο ήηαλ ε Μαξία γπλαίθα ηνπ Γηάλλε Καινγεξάθε, ν Υαξίδεκνο παληεύηεθε ηελ Παξαζθεπή Γαιαλάθε από ην Λαζίζη, ε Αξγπξή ήηαλ δίδπκε κε ηνλ Υαξίδεκν θαη ήηαλ γπλαίθα ηνπ Γηάλλε αββάθε, ε Δπαγγειία ήηαλ γπλαίθα ηνπ Γηάλλε Πξαηηθάθε, ε Πειαγία γπλαίθα ηνπ Γηάλλε Αξρνληνπιάθε ε νθηά γπλαίθα ηνπ Γηώξγε Γαβάθε θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην, 23

24 ε Δηξήλε γπλαίθα ηνπ Πεξηνπγάθε Μηράιε θαη ν Γηώξγεο παληξεύηεθε ηελ δαζθάια Βηθησξία Παηεξάθε θαη κέλαλε ζηελ Αζήλα. Ο Γεώξγηνο παληξεύηεθε ηελ Μαξία Μαραηξγηαλάθε. Σα παηδηά ηνπο ήηαλ ν Νηθόιανο θαη παληξεύηεθε ηελ Καηεξίλα Γαιαλάθε από ην Λαζίζη θαη ήηαλ αδειθή ηεο Παξαζθεπήο Ζγνπκελάθε, ν Γξεγόξε παληξεύηεθε ηελ Δηξήλε καξηαλάθε,ν Γεκνζζέλε παληξεύηεθε ηελ Δπγγειία Καξνπδάθε, ε Υξπζάλζε παληξεύηεθε ηνλ παπά Δκκ. Παπαδξαθάθε θαη κέλαλε ζην Βαξβάξσ θαη ε Δπαγγειία παληξεύηεθε ηνλ δηθεγόξν Ησαλλίδε θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην. Ο Κσζηαληίλνο παληξεύηεθε ηελ Μαξία ηαύξνπ Πεηξνκηρειάθε. Σα παηδία ηνπο ήηαλ o Γηώξγεο θαη παληξεύηεθε ηελ Αιθκήλε Μεηκάξε από ηελ Αζήλα θαη κέλαλε ζηελ Αζήλα, ν Γεκήηξεο παληξεύηεθε ηελ νθία Γηακαληή από ηελ κύξλε θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην θαη Αζήλα, ν Μαλόιεο παληξεύηεθε ηελ Υξπζή Μαξθάθε από ηελ Πνιπζέα, ν Γηάλλεο παληξεύηεθε ηελ Φηιία Παπαδνγηάλλε από Ηεξάπεηξα θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην, ε Δπαγγειία παληξεύηεθε ηνλ Αιέθν Μαξθνδεκεηξάθε από Αξράλεο θαη κέλαλε ζην Ζξάθιεην θαη ε Διέλε πέζαλε θνξαζνπνύιη ζηελ γξύπε ηνπ Ζ Εαθήξα παληξεύηεθε ηνλ Γεκήηξε Κνιπβάθε από ην Βαξβάξσ θαη κέλαλε ζην θιαβεξνρώξη. Σα παηδία ηνπο ήηαλ ε Μαξία πνπ παληξεύηεθε ηνλ Mηράιε Πξνεζηάθε από ηα Υαληά θαη κέλαλε ζην ιαβεξνρώξη ε Δηξήλε παληξεύηεθε ηνλ Γξεγόξε Πεξηζειάθε θαη κέλακε ζηνπο Απνζηόινπο θαη ν Γηώξγεο πνπ παληξεύηεθε ηελ Μαξία Γξαθάθε θαη κέλαλε ζησ Βαξβάξσ. Απνζηόινπο Φεβξνπάξηνο 2014 Νίθνο Μαλόια Ζγνπκελάθεο Σει

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο Μέξνο A 1. Πεξηγξάςηε ην δσκάηην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε Φξαγθνγηαλλνύ κε ην κσξό θαη ηε ιερώλα; 2. Πεξηγξάςηε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη θπξίσο ηνπο γνλείο ηεο. 3. Τη ζπλέβε ζηε Γειραξώ, ηε κεηέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα