ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014. Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης"

Transcript

1

2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης

3

4 Ὁ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος.

5

6 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, κ.κ. Ἰωάννης.

7 ΕΥΛΑΒΙΚΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, κ.κ. Ἰωάννου Τό παρόν ἔτος εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τάς δύο μεγάλας μορφάς πού ἐκλέησαν τόν Θρόνον τῆς ἱστορικῆς Ἐπισκοπῆς Λητῆς καί Ρεντίνης, ἤτοι τούς Ἁγίους Ἀκάκιον καί Δαμασκηνόν. Οἱ δύο αὐτοί μεγάλοι Ἅγιοι ὑπῆρξαν ἔξοχες πατερικές μορφές πού ἔλαμψαν εἰς τό νοητόν στερέωμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί διηκόνησαν τό ὑπόδουλον Γένος κατά τόν 15ον καί 16ον αἰῶνα. Πρόκειται γιά δύο μορφές εἰς τά πρόσωπα τῶν ὁποίων συναντᾶ κανείς τήν ἀκρίβειαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τήν ἀκρίβειαν τῆς ὀρθοπραξίας μέσα ἀπό τό φω

8 τεινόν παράδειγμα τῆς ἁγίας βιοτῆς των. Σέ μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἡ κοινωνία μας διέρχεται τήν δική της δοκιμασίαν καί κρίσιν οἱ δύο Ἅγιοι Ἐπίσκοποι, Ἀκάκιος καί Δαμασκηνός, δείχνουν τόν δρόμον πού πραγματικά μπορεῖ νά ὁδηγήσῃ κλῆρον καί λαόν εἰς τήν ἀληθῆ διέξοδον καί ὁ δρόμος αὐτός δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν ὁδόν Κυρίου, τήν ὁποίαν οἱ ἴδιοι ἐβάδισαν καί διά τῆς ὁποίας ἐξήγαγον εἰς ἀναψυχήν τό ἐμπιστευθέν εἰς αὐτούς παρά Κυρίου χριστεπώνυμον πλήρωμα εἰς τούς δυσχειμέρους καιρούς τούς ὁποίους ἔζησαν. Στούς δύο Ἁγίους πού ἐτίμησαν τήν τοπικήν μας Ἐκκλησίαν καί εὐλογοῦν τήν πορείαν της σήμερα ἀφιεροῦμεν ἐπίσης, ἐν εὐλαβείᾳ, τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐχόμενοι, ὅπως ὁ Κύριος, εἰς τάς χείρας τοῦ Ὁποίου εὑρίσκονται οἱ χρόνοι καί οἱ καιροί, χαρίζῃ ὑγείαν κατ ἄμφω πρός τόν εὐλογημένον λαόν τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας μας διά πρεσβειῶν τῶν δύο Ἁγίων Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἐτίμησαν μέ τήν τιμίαν διακονίαν τους καί ἡγίασαν - 7 -

9 μέ τό ἔργον τους τήν λογικήν ποίμνην τῆς ἱστορικῆς Ἐπισκοπῆς Λητῆς καί Ρεντίνης. Ἠ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά σφραγίζῃ τήν πορείαν ἑνός ἑκάστου ἐξ ἡμῶν, οὕτως ὥστε διερχόμενοι διά τοῦ πυρός καί τοῦ ὕδατος τῶν δοκιμασιῶν τοῦ ἐνεστῶτος χρόνου νά βιώσωμεν τήν αἰσίαν ἔκβασιν πού ὁδηγεῖ εἰς τήν ἔξοδον ἐκ τῆς παρούσης κρίσεως καί δοκιμασίας. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μέσα ἀπό ὅλες αὐτές τίς δοκιμασίες ἔρχεται καί μᾶς δίδει τό χέρι Του, διά νά μᾶς βγάλῃ μέσα ἀπό τό τέλμα καί τήν φαυλότητα τῆς καθημερινότητος, ὅπου ἔχουμε παγιδευθῇ λόγῳ τῆς ἀποστασίας καί τῆς ἁμαρτίας πού ἀτυχῶς ἐπιλέξαμε ὡς τρόπον ζωῆς ζῶντας ὄχι σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τόν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου ἀλλά σύμφωνα μέ τίς ἄστοχες ἐπιλογές τοῦ ἐφαμάρτου βίου. Ἀνταποκρινόμενοι εἰς τήν ἀγάπην τοῦ - 8 -

10 Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τῆς μετανοίας καί τῆς ἐπιστροφῆς μας πρός Αὐτόν νά εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι θά ἐξέλθωμεν ἐκ τῆς παρούσης δοκιμασίας νικῶντες. Καί αὐτό πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἔξοδον τῆς ἐπιτυχίας καί τῆς νίκης δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν δύναμιν τῆς πίστεώς μας. Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Πίστις εἶναι ἐκείνη πού ἐνίκησεν τόν κόσμον καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μαρτυρούμενον καί βιούμενον γεγονός στήν ζωήν καί τό ἔργον τῶν δύο μεγάλων Ἁγίων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Ἀκακίου καί Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου. Ἡ καινούργια χρονιά ἀποτελεῖ μία ἀκόμη εὐκαιρία γιά νά κάνουμε τό καινούργιον ξεκίνημα μέ τήν δύναμιν τῆς ἀκαταισχύντου ἐλπίδος καί μέ τήν βεβαιότητα τῆς πίστεώς μας πρός τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου. Ἐν ἀγάπῃ πολλῇ εὔχομαι τό Νέον Ἔτος 2014 νά εἶναι γιά τήν ζωήν τοῦ καθενός μας, γιά τήν τοπικήν μας Ἐκκλησίαν καί γιά τήν πατρίδα μας ἔτος εὐλογίας καί χάριτος Κυρίου, ἔτος μετανοίας καί ἐπιστροφῆς τῶν πε

11 πλανημένων, γεμάτον ἀπό τίς χορηγίες τῶν οὐρανίων καί ἐπίγειων ἀγαθῶν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά καί εὐλογημένον παρά Κυρίου τό Νέον Ἔτος 2014 ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

12 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ τοῦ Οίκουμενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖου Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης, ὑπέρτιμε καὶ ἔξαρχε Κεντρικῆς Μακεδονίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἰωάννη, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. Μυστήριον μέγα τυγχάνει ὁ χρόνος. Τὸ σήμερον γίνεται αὖθις παρελθὸν ἀμεταστρεπτὶ καὶ τὸ παρὸν διαλύεται ὡς ἐν τάχει, καταλιμπάνον τὸν ἄνθρωπον ἀντιπαλαίοντα τοῖς ἐναλλασσομένοις καὶ πληθεστέροις τοῦ βίου κύμαι καὶ τῇ ὀλιγαριθμοτέρᾳ γαλήνῃ

13 Οὕτω πως κατανοεῖται ἡ διαχρονικότης τῆς προφητανακτοδαβιτικῆς ρήσεως, ὅτι παρὰ τῷ ἀχρόνῳ Κυρίῳ τά «χίλια ἔτη ὡς ἡ «ἡμέρα ἡ ἐχθές», Ὅστις ἐν χρόνῳ σαρκωθείς ἐχαρίσατο ἡμῖν τήν δυνατότητα τῆς θεώσεως καὶ τῆς μετ Αὐτοῦ αἰωνίου καὶ ἀτελεύτητου κοινωνίας διὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ταῦτα λογιζόμεθα, λίαν ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ, λαβόντες τὴν ἀποσταλεῖσαν ἀπό ιθ Μαρτίου ἐ.ἔ. ὑμετέραν ἐπιστολήν, ἀναγγέλλουσαν τὴν πραγματοποίησιν θεολογικῆς ἡμερίδος μὲ θέμα τὰς δύο μεγάλας πνευματικὰς μορφάς, αἱ ὁποῖαι ἐκλέϊσαν διὰ τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου των τὸν θρόνον τῆς ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Λητῆς καὶ Ρεντίνης. Αἱ παρουσιαζόμεναι ἔτι ἐναργέστερον αὗται μορφαὶ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καταδεικνύουν τὴν διαχρονικότητα τοῦ ἔργου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ποιμένος, τὸ ὁποῖον μένει πάντοτε ἐπίκαιρον καὶ πολυωφελές, δυνάμεθα δέ, ζῶντες ἐκκλησιαστικῶς, νὰ εὑρισκώμεθα εἰς διαρκῆ κοινωνίαν μετ αὐτῶν τῶν

14 προαπελθόντων ἀρχιερέων καὶ ποιμένων καὶ νὰ ἑνώμεθα μυστικῶς καθ ἑκάστη Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῇ μνημονεύσει τῆς ἁγίας προσκομιδῆς καὶ ἐν τῷ ἁγίῳ Ποτήρίῳ, ἐν ἀναμονῇ τῆς ἱερουργίας τοῦ ἐπουρανίου θυσιαστηρίου, σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις. Ἡ στενὴ πνευματικὴ σχέσις τοῦ τιμωμένου ἐπισκόπου Ἀκακίου, ἀνδρὸς εὐλαβοῦς καὶ ἐναρέτου, μετὰ τοῦ προκατόχου ἡμῶν ἐν τῷ ἀρχιεπισκοπικῷ θρόνῳ Κωνσταντινουπόλεως ἁγίου Νήφωνος τοῦ Διονυσιάτου, τοῦ χριστομιμήτου καὶ ταπεινόφρονος ποιμένος, ὅστις ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ἐχειροτόνησεν αὐτὸν εἰς ἐπίσκοπον Ρεντίνης, αὐξάνει τὴν χαρὰν ἡμῶν διὰ τὴν ἀνάδειξιν τῆς προσωπικότητος αὐτοῦ ὑπὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὡσαύτως, στενῶς συνδεδεμένος πρὸς τὴν καθ ἡμᾶς Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν τυγχάνει καὶ ὁ μακάριος Δαμασκηνός ὁ Στουδίτης, ἀνήρ ἔμπιστος τῶν προκατόχων ἡμῶν Μητροφάνους τοῦ Γ καὶ τοῦ περιπύστου

15 Ἱερεμίου Β τοῦ Τρανοῦ, οὗ διδάσκαλος καὶ τοποτηρητὴς ἐχρημάτισεν. Εἰς τὸν Δαμασκηνὸν Στουδίτην ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει μεγίστην εὐγνωμοσύνην διὰ τὴν συγγραφὴν τοῦ πολυωφελοῦς «Θησαυροῦ», βιβλίου ἐπηρεάσαντος ὑπὲρ πᾶν ἄλλο τὴν πνευματικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ Γένους ἡμῶν εἰς περιόδους δυσχειμέρους, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ ἐν οὐρανοῖς ἀναπαυόμενος προκάτοχος ὑμῶν, ἅγιε ἀδελφέ, πλείστους ἐστήριξεν εἰς τὴν χριστιανικὴν πίστιν καὶ πολλοὺς ἐνίσχυσεν εἰς τὰς θλίψεις, καὶ εἰς αὐτὸ εἰσέτι τὸ μαρτύριον, γενόμενος καὶ ἀλείπτης μαρτύρων. Χαίρομεν λοιπὸν καὶ συγχαίρομεν, διότι θὰ τιμηθοῦν καθηκόντως οἱ ἐκκλησιαστικοὶ οὗτοι ἐργάται, οἵτινες ἐκ νεότητος, πιστοὶ εἰς τὸ καθημερινὸν παράγγελμα τῆς Ἐκκλησίας «καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα», διδαχθέντες δὲ τὰ ἱερὰ Γράμματα παρὰ τοὺς πόδας σοφῶν καὶ ἁγίων ἀνδρῶν, ἤκουσαν ἔνδοθεν τὴν ἀποστολικὴν πρόσκλησιν τοῦ Κυρίου «Δεῦτε ὀπίσω μου» καὶ κατετάγησαν ὁλοψύχως εἰς τὸ στράτευμα

16 τῶν μοναχῶν, βαδίσαντες ἀκλινῶς ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν ἄχρις αὐτῶν καλλιπάρκως ἐκδαπανηθέντων εἰς τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου ἀξιομακαρίστων πατέρων. Ἐπευλογοῦντες τὰς ἐργασίας τῆς ἀρχομένης Ἡμερίδος, εὐχόμεθα διαπύρως πλούσιον τὸν πνευματικὸν ἀμητὸν αὐτῆς, ταῖς πρεσβείαις τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ καὶ τῶν μακαρίων ἱεραρχῶν Ἀκακίου καὶ Δαμασκηνοῦ καὶ κατασπαζόμενοι ὑμᾶς φιλήματι ἁγίῳ, ἐπικαλούμεθα ἐφ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὸ θεοφιλὲς ποίμνιον ὑμῶν τὴν χάριν καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Μαρτίου κη βιγ

17 Ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Μιχαήλ Τρίτος, κατά τήν ὁμιλία του στήν Θεολογική Ἡμερίδα γιά τούς Ἁγίους Ἀκάκιο & Δαμασκηνό.

18 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ πρός τήν Θεολογική Ἁγιολογική Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ὑπό κεντρικό θέμα: «Οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι Λητῆς καί Ρεντίνης Ἀκάκιος (1482 κ.ἕ.) καί Δαμασκηνός ὁ Στουδίτης ( )» (Λαγκαδᾶς, 31η Μαρτίου 2013) Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἐν Κυρίῳ, ἀποδίδω τόν θερμό μου χαιρετισμό πρός τίς ἐργασίες τῆς Ἡμερίδος, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται στόν εὐλογημένο σας τόπο μέ τήν ἀγαθή εὐκαιρία τῆς σεπτῆς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, μέ σκοπό νά τιμήσει καί νά προβάλει τά φωτεινά παραδείγματα δύο σπουδαίων Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι κόσμησαν τήν ἱστορική Ἱερά Ἐπισκοπή Λητῆς καί Ρεντίνης κατά τό ἀπώτερο παρελθόν. Ἀξίζουν πολλά

19 συγχαρητήρια στόν ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό καί συλλειτουργό, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννη, γιά τήν ἐπαινετή πρωτοβουλία καί μέριμνά του στήν διοργάνωση αὐτῆς τῆς εὐλογητῆς ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία φέρει εἰδική ἀξία στούς δύσκολους καιρούς πού διανύουμε. Ἀκόμη πιό δύσκολοι καί ἀνηφορικοί ὑπῆρξαν οἱ καιροί, κατά τούς ὁποίους προσέφεραν τήν διακονία τους οἱ δύο ἐπιφανεῖς καί ἁγιώτατοι ἐπίσκοποι Ἀκάκιος καί Δαμασκηνός ὁ Στουδίτης. Μολονότι ὅμως ἔπρεπε νά ἀκολουθήσουν τήν ὁδό τῆς ἱερῆς τους ἀποστολῆς σέ συνθῆκες δουλείας καί ὑποτέλειας, ἀναδείχθηκαν σέ ἐξέχουσες ἐκκλησιαστικές φυσιογνωμίες, σέ διαπρεπεῖς καί λόγιους Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι λάμπρυναν μέ τήν προσφορά τους τήν ἱερά ἐπισκοπή Ρεντίνης. «Ὁ Στουδίτης ἐγένετο εἰς τῶν λογιωτέρων καί ἐναρετωτέρων κληρικῶν τοῦ καιροῦ του, πολύ ὠφελήσας τήν πατρίδα διά τῶν συγγραφῶν του, καί τάς καταχρήσεις τοῦ κλήρου ἐξελέγξας», γράφει ὁ Κωνσταντίνος Σάθας, στό σύγγραμμά του μέ τίτλο «Νεοελληνική Φιλολογία: Βιο

20 γραφία τῶν ἐν τοῖς γράμμασι διαλαμψάντων Ἑλλήνων, ἀπό τῆς καταλύσεως τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς ἑλληνικῆς ἐθνεγερσίας (Ἀθῆναι, 1868). Καί στόν Βίο τοῦ Ὁσίου Θεοφίλου τοῦ Μυροβλύτου διαβάζουμε ὅτι «εὑρών τόν ἐπίσκοπον τῆς Ρενδίνης κύριον Ἀκάκιον, ἄνδρα εὐλαβῆ καί ἐνάρετον, συγκατῴκησε μετ αὐτοῦ ὁ Ὅσιος» καί ὅτι «ἦν φίλος γνήσιος τοῦ ἀγίου Νήφωνος ὁ θεῖος Ἀκάκιος». Ἀναψηλαφώντας τόν βίο καί τήν πνευματική διαδρομή τῶν πρό ἡμῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, ἀφ ἑνός καθιστάμεθα ἱκανοί νά ἐκτιμήσουμε τά ἐπιτεύγματά τους, ἀφ ἑτέρου ἀντλοῦμε διδάγματα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ζητημάτων τῆς ἐποχῆς μας. Πνευματικούς ὁδηγούς στήν προσπάθεια αὐτή ἔχουμε τούς δύο προικισμένους ἐκείνους Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι, μέ ἔργα εἰρηνικά καί εὐλαβικά, κατέστσαν ἑαυτούς διαχρονική πηγή δυνάμεως, ἐμπνεύσεως καί εὐλογίας. Τό παράδειγμά τους ἀποτελεῖ γιά μᾶς φωτεινό κανόνα περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας, ἀπ ὅπου ἀποκομίζουμε διδάγματα, τά ὁποῖα ἀπευθύνονται πρῶτα ἀπ ὅλα σ ἐμᾶς τούς ἐπισκόπους, ἔπειτα στό σύνολο

21 τοῦ ἱεροῦ κλήρου, μετά στούς ἄρχοντες καί τέλος στόν δοκιμαζόμενο λαό μας. Σέ ἐποχές κατά τίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία κατέστη πνευματική καί συνεκτική σκέπη τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ καί συνέβαλε καταλυτικά στήν προαγωγή τῆς παιδείας καί τήν καλλιέργεια τοῦ ἐθνικοῦ ὁράματος, οἱ φωτισμένοι αὐτοί Πατέρες ἐπένδυσαν στόν ἀγώνα γιά τήν πραγματική ἐλευθερία, πού δέν νοεῖται μόνο πολιτικά, ἀλλά κυρίως πνευματικά. Κατακλείοντας αὐτές τίς ὀλίγες σκέψεις, δέν ἔχω παρά νά χαιρετίσω μέ ὅλη μου τήν καρδιά καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη τούς ἐκλεκτούς συντελεστές καί συμμετέχοντες, καί να εὐχηθῶ ὁ Κύριος νά στρέψει πλουσίως τήν εὐλογία του σέ αὐτή τήν τόσο πολύτιμη Ἡμερίδα, ὥστε οἱ ἐργασίες της νά συμβάλλουν γόνιμα στήν ἀποτίμηση τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τῶν μεγάλων αὐτῶν Ἱεραρχῶν καί διδασκάλων. Εὔχομαι οἱ δύο θεοφόροι ἐπίσκοποι νά νοηματοδοτοῦν ἀδιάλλειπτα τήν ζωή μας. Μετά πατρικῶν εὐχῶν

22 Ἀριθμ. Πρωτ. 613 Πρᾶξις Κατατάξεως εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν μακαρίων Ἱεραρχῶν Ἀκακίου καὶ Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου, Ἐπισκόπων Λητῆς καὶ Ρεντίνης διατελεσάντων Τοὺς ἐν τῷ μετὰ σώματος βίῳ εὐσεβῶς καὶ ὁσίως πολιτευσαμένους, ζῶντας δὲ καὶ μετὰ τὴν ἐκεῖσε ἀπὸ τῶν ἐνθένδεν ἀποδημίαν ἰσχυρὰν σχόντας τὴν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν, διατηρούντων, διὰ τοῦτο δι ἀδιακόπου ἀπό γενεᾶς εἰς γενεὰν παραδόσεως τὴν περὶ τῆς ὁσιότητος καὶ ἁγιότητος αὐτῶν ἱερὰν ἀνάμνησιν, μετὰ πάσης εὐλαβείας τιμᾶν καί γεραίρειν μετὰ τοῦ περιουσίου τοῦ Θεοῦ

23 λαοῦ οἷδεν ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τῇ χορείᾳ τῶν Ἁγίων αὐτοὺς συναριθμοῦσα καὶ τὴν τούτων ἐπικαλουμένη μεσιτείαν πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν ὑπὲρ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, ἰάσεως ἀσθενῶν, καὶ ἁπαξαπλῶς ὠφελείας ψυχικῆς τοῦ χριστωνύμου πληρώματος. Ἐπειδὴ τοίνυν τοιοῦτοι τὸν βίον καὶ τὴν πολιτείαν κατεδείχθησαν καὶ οἱ Ἱεράρχαι Ἀκάκιος καὶ Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης, Ἐπίσκοποι Λητῆς καὶ Ρεντίνης, ἀκμάσαντες κατὰ τοὺς ΙΕ -ΙϞ αἰώνας, μετὰ θάνατον δὲ ἱσχυρὰν σχόντες τὴν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν, καθ ἃ ἄρτι ὑπέβαλε τῇ Ἐκκλησίᾳ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριος Ἱερώνυμος, ἀναφέρων μὲν ὅτι ὁ ἐπιτόπιος Ἱεράρχης Ἱερώτατος ἀδελφὸς Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κύριος Ἰωάννης καὶ οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ τῆς κατ αὐτὸν ἐπαρχίας στοιχοῦντες τῇ συνεχεῖ καὶ ἀδιακόπῳ διὰ

24 μέσου τῶν τελευταίων δεκαετιῶν παραδόσει ὡς Ἁγίους καὶ Ὁσίους αὐτοὺς τιμῶσι καὶ γεραίρουσι, κατ ἔτος πανδήμως τὰς μνήμας τοῦ μὲν Ἐπισκόπου Ἀκακίου τῇ ις τοῦ μηνὸς Αὐγούστου τοῦ δὲ Ἐπισκόπου Δαμασκηνοῦ τῇ κζ τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τελοῦντες καὶ κατ αὐτὰς ἐν πίστει εἰς τὴν ἀντίληψην αὐτῶν προστρέχοντες, αἰτούμενος δὲ ὅπως ἡ Ἐκκλησία προέλθῃ ἐπισήμως εἰς τὴν ἐν τῷ Ἑορτολογίῳ αὐτῆς ἔνταξιν αὐτῶν ὡς Ὁσίων καὶ Ἁγίων, ἡ Μετριότης ἡμῶν μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν καὶ ὑπερτίμων, τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῖν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, ὑπ ὄψιν λαβόντες τὴν ἀδιάκοπον ζῶσαν μαρτυρίαν τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης περὶ τῆς ὁσιότητος καὶ ἁγιότητος τῶν εἰρημένων Ἱεραρχῶν, καὶ τὴν ἀρχῆθεν ἀποδιδομένην αὐτοῖς ὡς Ἁγίοις τιμήν, τῷ κοινῷ τῆς Ἐκκλησίας ἔθει κατακολουθοῦντες, ὡς εὔλογον

25 καὶ πρέπον τὸ αἴτημα τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος ἐκρίναμέν τε καὶ ἀπεδεξάμεθα. Διὸ καὶ θεσπίζομεν Συνοδικῶς καὶ ἐν Ἁγίῳ διακελευόμεθα Πνεύματι ὅπως οἱ εἰρημένοι Ὅσιοι Ἀκάκιος καὶ Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης συναριθμῶνται τοῖς Ἁγίοις τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μέχρι τοῦδε οὕτω καὶ εἰς τὸ ἑξῆς εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα τιμώμενοι παρὰ τῶν πιστῶν καὶ ὕμνοις ἐγκωμίων γεραιρόμενοι, ὁ μὲν Ὅσιος Ἀκάκιος τῇ ις τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὁ δὲ Ὅσιος Δαμασκηνὸς τῇ κζ τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου ἑκάστου. Εἰς ἔνδειξιν δὲ τούτου καὶ βεβαίωσιν ἐγένετο καὶ ἡ παροῦσα Πατριαρχικὴ ἡμῶν καὶ Συνοδικὴ Πρᾶξις, καταστρωθεῖσα μὲν καὶ ὑπογραφεῖσα ἐν τῷδε τῷ Ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐν ἴσω δὲ καὶ ἀπαραλλάκτῳ τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίῳ Ἱερωνύμῳ πρὸς διαβίβασιν τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κυρίῳ Ἰωάννη, πρὸς ἐπ

26 ἐκκλησίας ἀνάγνωσιν, καὶ κατάθεσιν καὶ ἀσφαλῆ τήρησιν ἐν τοῖς ἀρχείοις τῆς κατ αὐτὸν Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ βιγ, κατὰ μῆνα Ἰούλιον (ι ) Ἐπινεμήσεως Ϟ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος ἀποφαίνεται ὁ Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος ὁ Δέρκων Ἀπόστολος ὁ Πέργης Εὐάγγελος ὁ Θεοδωρουπόλεως, Γερμανός ὁ Μυριοφύτου καὶ Περιστάσεως ὁ Μύρων Χρυσόστομος Εἰρηναῖος ὁ Νέας Ἱεροέης Εὐάγγελος ὁ Σασίμων Γεννάδιος ὁ Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου ὁ Ρόδου Κύριλλος Δαμασκηνός Σιγκαπούρης Κωνσταντῖνος ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος Ὅτι ἀκριβές ἀντίγραφον Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τῇ 19ῃ Ἰουλίου 2013 Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου

27 - 26 -

28 Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ Ο Ἅγιος Ἀκάκιος ἐπίσκοπος Λητῆς καί Ρεντίνης εἶναι ἕνας νέος φωταυγής ἀστέρας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, πού μέ τούς ἀγῶνες του, τήν ταπείνωσή του καί τό ἀσκητικό του πνεῦμα ἀναδείχθηκε, μέ τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ, τό νέκταρ τῶν ἀρετῶν, τό πολύτιμο σκεῦος τῶν θείων Δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὕψος τῆς ταπείνωσης, τό βάθος τῆς ἀγάπης. Μέ τήν ἀσκητική του ζωή καταξιώθηκε νά γίνει τό πανευῶδες ἀλάβαστρο τῆς θείας εὐωδίας τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί ὁ θερμότατος πρεσβευτής τῶν ψυχῶν. Ἀναδείχθηκε ὁ φωτεινός λύχνος, πού φωτίζει πλουσίως τίς ψυχές τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων μέ τό Φῶς τῶν Εὐαγγελικῶν Διδαγμάτων. Ἀναδείχθηκε ὁ ἄξιος ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ Λόγου καί ὁ ἄξιος Ποιμένας καί λειτουργός τῶν θείων Μυστηρί

29 ων. Διά τοῦτο δικαίως ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας καυχᾶται ἐν Κυρίῳ, ὅτι ἐποίμανεν αὐτήν τοιοῦτος ἅγιος Ἀρχιερεύς. Ὁ ἅγιος Ἀκάκιος ἔζησε στά τέλη τοῦ 15ου αἰώνα. Χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος τῆς ἱστορικῆς ἐπισκοπῆς Λητῆς καί Ρεντίνης ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί ἀργότερα Πατριάρχη Κων/πόλεως Ἅγιο Νήφωνα, μέ τόν ὁποῖο συνεδέετο πνευματικῶς. Ὅπως ἐπίσης εἶχε στενή πνευματική σχέση μέ τόν ἐκ Ζίχνης καταγόμενο ὅσιο Θεόφιλο τό Μυροβλύτη, τόν ὁποῖο καί χειροτόνησε ἱερέα. Ὁ ὅσιος Θεόφιλος τόν εἶχε Γέροντα, «διότι εὗρε τόν Ἀκάκιον εὐλαβῆ καί ἐνάρετον», ὄντως δοχεῖο ἀκακίας. Ἔτσι, διά τοῦ Ἀκακίου, ὁ Ὅσιος Θεόφιλος, συνδέθηκε μέ τόν Ἅγιο Νήφωνα, ἀλλά καί μέ ὅλη ἐκείνη τήν ἱερή συντροφιά πού ἀποτελοῦσε τόν περίγυρο τοῦ Ἁγίου Νήφωνος, δηλαδή τούς μετέπειτα ὁσιομάρτυρες Μακάριο καί Ἰωάσαφ, τόν γέροντα Ἰάκωβο τόν Διονυσιάτη καί τόν διάκονο Ἰάκωβο, πού μαρτύρησαν στήν Ἀδριανούπολη, τόν Ἅγιο Θεωνᾶ, τούς αὐταδέλφους Ἀψαράδες Θεοφάνη καί Νεκτάριο, ἀλλά καί τόν γνωστό Ἅγιο Μάξιμο τόν Γραικό

30 Ὅταν ὁ Ἅγιος Νήφων, ὡς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἔμαθε γιά τά μεγάλα καί θαυμαστά, πού συνέβησαν στήν Αἴγυπτο, ἀπέστειλε ἐκεῖ, τό 1486, ἴσως τόν μόνο ἄνθρωπο πού ἐμπιστευόταν ἀπόλυτα καί πού διεκρίνετο γιά τήν σοφία καί τήν ἀρετή του, τόν Ἐπίσκοπο Λητῆς καί Ρεντίνης Ἀκάκιο, πού τόν εὐλαβεῖτο καί ἐσέβετο πολύ, μαζί μέ τόν ὑποτακτικό του, τόν ἅγιο Θεόφιλο, καί μιά ὁμάδα ἀκόμη κληρικῶν, γιά νά μάθουν καταλεπτῶς καί νά πληροφορηθοῦν καλύτερα, διά τῆς ἀκοῆς καί τῶν ὀφθαλμῶν τά γενόμενα. Μετέφεραν δέ γράμμα τοῦ Νήφωνος πρός τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας ἅγιο Ἰωακείμ τόν Πάνυ, ὅπου εὐχαριστοῦσε τόν Κύριο, πού ἐπήκουσε τίς προσευχές τοῦ Ἰωακείμ καί ἐνήργησε διά τρόπου θαυμαστοῦ τά μεγάλα αὐτά θαύματα. Ὁ Πατριάρχης Ἰωακείμ, δέχθηκε μέ πολλή ἀγάπη καί χαρά τούς φιλοξενουμένους του καί τούς κράτησε ἀρκετό καιρό στό Πατριαρχεῖο, ὅπου κατά τόν συναξαριστή «τούς ἐπεριποιεῖτο καί τούς ἐφιλοφρόνει», δείχνοντας τόν θαυμασμό γιά τίς προσωπικότητες πού τοῦ ἔστειλε ὁ Κωνσταντινουπόλεως

31 Κατόπιν οἱ ὅσιοι Ἀκάκιος καί Θεόφιλος μέ τούς λοιπούς τῆς συνοδείας τους ἀνεχώρησαν καί πῆγαν στό Θεοβάδιστο ὄρος Σινᾶ, καί ἀφοῦ προσκύνησαν εὐλαβῶς, πῆγαν καί στήν ἔρημο, γιά νά γνωρίσουν τούς ἀσκητές τῆς ἐρήμου καί κατέληξαν στήν ἁγία Πόλη, τήν Ἱερουσαλήμ, καί ἀφοῦ προσκύνησαν κατά τόν πόθο τους τόν Ζωοδόχον Τάφο τοῦ Κυρίου, ἐπῆγαν στό ὄρος Θαβώρ, κατόπιν στή Δαμασκό, ὅπου συνάντησαν τόν Πατριάρχη Ἀντιοχείας, ὁ ὁποῖος τούς ἔδωσε ἐπιστολή γιά τόν Κωνσταντινουπόλεως, καί ἐπέστρεψαν στά Ἱεροσόλυμα. Ἐκεῖ ὁ ὅσιος Ἀκάκιος αἰφνιδίως ἀσθένησε καί «ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ». Ἐτάφη ἀπό τόν ὑποτακτικό του Θεόφιλο μέ πολλή εὐλάβεια, ὁ ὁποῖος τόν ἔθαψε κατά τίς μοναχικές καί ἀσκητικές παραδόσεις τῆς ἐποχῆς, ἐπειδή δέ ἦταν ἄκρως ἐχθρός τῆς κενοδοξίας καί τῆς ματαιότητας τοῦ κόσμου, πιθανῶς νά τόν ἔθαψε κάπου ταπεινά, ὅπως θά τό ἤθελε ὁ Ἀκάκιος, ὁ ὁποῖος ὑπέγραφε ἄλλωστε ὡς «ὁ ταπεινός ἐπίσκοπος Λητῆς καί Ρεντίνης», κρυμμένος πάντα ἀπό τή δόξα τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ὅσιος Ἀκάκιος ὑπῆρξε ὁ ἰχνηλάτης τῆς

32 ἁγιασμένης πορείας πρός τήν ἀσκητική ζωή καί τή Θέωση. Ἔζησε ἀσκητικά, πνευματικά, ταπεινά, ἀκολουθώντας τό ἡσυχαστικό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς τῶν μεγάλων Πατέρων τοῦ 14ου και 15ου αἰῶνος. Ὑπῆρξε πνευματικός καί γέροντας ἁγίων ἀνθρώπων, ὅπως ὁ Νήφων καί ὁ Θεόφιλος ὁ Μυροβλύτης, ὑπῆρξε φίλος καί συνόμιλος ὅλων τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν καί μαρτύρων τῆς γενιᾶς του, διακρίθηκε γι αὐτή του τήν βιοτή, γι αὐτό καί ἔχαιρε τῆς ἐκτιμήσεως καί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ Πατριάρχου Νήφωνος. Ὁ Κύριος τόν ἀξίωσε νά προσκυνήσει τά ἅγια χώματα τῆς Ἱερουσαλήμ καί νά γίνει ὁδοιπόρος τῆς πρός τό Θαβώρ πορείας Του, «ἐκολλήθη ἡ ψυχή αὐτοῦ ὁπίσω Του, αὐτόν δέ ἀντελάβετο ἡ δεξιά Του», καί τέλος τόν κράτησε κοντά Του, στήν Ἁγία Γῆ, γιά νά ἀναπαυθεῖ ἐκεῖ, πού πόθησε νά προσκυνήσει καί νά βαδίσει, ἐπί τά ἴχνη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 16 Αὐγούστου. Ὁ ὅσιος Ἀκάκιος, ὁ ὁποῖος ἐκλέησε τόν θρόνον τῆς ἱστορικῆς καί παλαιφάτου Ἐπισκοπῆς Λητῆς καί Ρεντίνης, ἀναδείχθηκε μιά ἐξέχουσα ἐκκλησιαστική φυσιογνωμία. Εἶναι μιά συμπα

33 θής καί σεβάσμια μορφή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ. Πρόκειται γιά ἕναν ἐπίσκοπο, πού διακόνησε τήν ἐπισκοπή Λητῆς καί Ρεντίνης κατά τόν 15ο αἰῶνα καί ἔδωσε παράδειγμα ἀσκητικῆς βιοτῆς καί εὐλαβείας. Θεωρεῖται ὅτι καλλιέργησε καί δίδαξε τό ἀσκητικό ἰδεῶδες καί τή νοερά προσευχή στούς ὑποτακτικούς του, καί ἀπετέλεσε τή συνέχεια τῆς πνευματικῆς περιόδου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ ἁγίου Συμεῶνος ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Σέ ἐποχές κατά τίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία κατέστη πνευματική καί συνεκτική σκέπη τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ καί συνέβαλε καταλυτικά στήν προαγωγή τῆς παιδείας καί τήν καλλιέργεια τοῦ ἐθνικοῦ ὁράματος, ὁ θεοφόρος Ἀκάκιος λάμπρυνε μέ τήν προσφορά του τήν ἐπισκοπή Λητῆς καί Ρεντίνης. Οἱ μνῆμες τῶν Ἁγίων ἀποτελοῦν γιά κάθε χριστιανό μιά εὐκαιρία ἐπαλήθευσης καί ἀναζωπύρωσης τῆς πίστεώς μας, μιά εὐκαιρία γιά νά δοξάσουμε τό Θεό καί νά εὐχαριστήσουμε τούς ἁγίους, πού μᾶς βοηθοῦν καθημερινά, κυρίως στόν πνευματικό μας ἀγώνα. Εἶναι μιά εὐκαιρία

34 γιά νά προσευχηθοῦμε πιό ἔντονα, διατηρώντας τήν ἐλπίδα μας στό Θεό καί στή μεσιτεία τῶν φίλων Του, τῶν Ἁγίων. Εἶναι τέλος οἱ μνῆμες τῶν Ἁγίων μιά εὐκαιρία γιά νά ἀναθερμάνουμε τόν πνευματικό μας ἀγώνα, ἔχοντας ὡς παράδειγμα αὐτούς πού μέ τή ζωή τους, μέ τήν πίστη τους, μέ τήν ἀγάπη τους καί μέ τά ἔργα τους εὐαρέστησαν τόν Θεό καί ἔγιναν κληρονόμοι τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ἕνας ἀπό τούς λαμπρότερους ἀστέρες τῆς πίστεώς μας εἶναι καί ὁ Ἅγιος Ἀκάκιος. Μαζί μέ τίς προσευχές μας καί τίς εὐχαριστίες μας, ἄς ἀκολουθήσουμε σταθερά τό παράδειγμά του καί ἄς τό κάνουμε πράξη ὁ καθένας μας στήν καθημερινή του ζωή. Ἄς τόν μιμηθοῦμε στήν πίστη, στήν ἀγάπη, στήν ταπείνωση, στήν προσευχή, στή φιλανθρωπία, στήν ὑπομονή. Κι ἄς τοῦ ζητήσουμε στίς προσευχές μας, πέρα ἀπό κάθε ἄλλο αἴτημα, νά εἶναι βοηθός μας στόν καλό μας ἀγώνα

35

36 Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ Γ έννημα τῆς Θεσσαλονίκης καί ἔχοντας πιθανώτατα τό ὄνομα τοῦ πολιούχου της Ἁγίου Δημητρίου. Τά πρῶτα του γράμματα καί τήν ἀρχαία ἑλληνική γλώσσα τά ἔμαθε σέ ἕνα ἀπό τά πνευ ματικά κέντρα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, στή Θεσσαλονίκη γεγονός πού ἐνισχύει τήν ἄποψη γιά τήν ἐκ Θεσσαλονίκης καταγωγή του, ὅπου τότε λειτουργοῦσε Ἑλ ληνική Σχολή, ἡ ὁποία ἦταν ἀπό τά πιό σημαντικά πνευματικά κέντρα τῆς ἐποχῆς καί εἶχε ἀναδείξει πολλούς ἐπιφανεῖς ἄνδρες. Ἀργότερα μετέβη στήν Κωνσταντινούπολη καί ἐκεί παρακολούθησε τά μαθήματα τοῦ σοφοῦ διδασκάλου Θεοφάνους Ἐλεαβούλκου τοῦ Βεροιέως, ὁ ὁποίος δίδασκε δίπλα στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς, στή συνοικία τοῦ Γαλατᾶ, μέχρι περίπου τό ἔτος

37 Ὁ νεαρός Θεσσαλονικεύς ὑπήρξε ἕνας ἀπό τούς καλύτερους μαθητές τοῦ Ἐλεα βούλκου, ἕνας ἀπό τούς «πολλά καλούς, λογίους και προκομμένους» ὅπως βεβαιώνει ἕνας ἄλλος μαθητής τοῦ Ἐλεαβούλκου, ὁ Ἱερόθεος μητροπολίτης Μονεμβασίας στόν «Χρονόγραφο» του. Προφανῶς μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν του εἰσῆλθε στή Μονή τοῦ Στουδίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐκεῖ ὁ Δαμασκηνός ἔλαβε καί τή χειροθεσία τοῦ ὑποδιακόνου καί ὡς μοναχός καί ὑποδιάκονος ἐκήρυσσε ἐντός καί ἐκτός τῆς μονῆς. Πολλές ἀπό τίς ὁμιλίες τῆς περιόδου ἐκείνης, μετά ἀπό παρακλήσεις καί προτροπές πολλῶν, τίς συγκέντρωσε καί ἐξέδωσε στή Βενετία σέ ἕνα τόμο μέ τόν γενικό τίτλο «Θησαυρός». Ὅμως τό κήρυγμα δέν ἦταν τό μόνο ἔργο του στή μονή Στουδίου. Ἐπεδόθη καί στό διδασκαλικό ἔργο καί προφανῶς διοργάνωσε ἕνα σχολεῖο μέσα στή μονή Στουδίου. Αὐτό συνάγεται ἀπό τίς πληροφορίες πού ἔχουμε, ὅτι ὑπῆρξε «διδάσκαλος γραμματικῆς» τοῦ κατόπιν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμία Β τοῦ Τρανοῦ. Εἶναι προφανές ὅτι στούς μαθητές τοῦ σχο

38 λείου τοῦ Δαμασκηνοῦ συμπεριλαμβάνονταν καί ἀρκετοί ἀπό τούς ἄλλους μοναχούς τῆς μονῆς Στουδίου. Εἶναι λοιπόν πολύ πιθανόν ὅτι ὁ Δαμασκηνός εἶχε ὡς μαθητή του καί τόν τελευταίο γνωστό Στουδίτη, τόν λόγιο Ἅγιο Διονύσιο τόν Ρήτορα, ὁ ὁποῖος μετά τή μονή Στουδίου μετέβη στό Ἅγιο Ὄρος, ὅπου ἐγκαταβίωσε στήν Σκήτη τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης μαζί μέ τόν δικό του μαθητή Ἅγιο Μητροφάνη καί ἐκοιμήθη ὁσίως τό ἔτος 1596 ἤ 1606, κατά διαφορετικές πληροφορίες διαφορετικῶν χειρογράφων. Τό διάστημα 1550 μέ 1558 ὁ Δαμασκηνός βρισκόταν στά Μετέωρα, ἀπό ὅπου ἔστειλε Ἐπιστολή πρός τόν Γεώργιο Αἰτωλό καί πρός τόν συμφοιτητή του Μεθόδιο. Κατά τό διάστημα αὐτό, ἐπίσης, συχνές ἦταν οἱ μετακινήσεις του μεταξύ Μετεώρων, Τρικάλων καί πιθανότατα καί τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τή χρονική αὐτή περίοδο ταξίδευσε ἀκόμη καί στή Βενετία γιά τήν ἔκδοση τοῦ «Θησαυροῦ». Ὁ Δαμασκηνός ὑπῆρξε καί ὑμνογράφος. Κατά τό ἔτος 1558, ὅταν ἤδη εἶχε προαχθεῖ σέ ἱερομόναχο, συνέταξε ἀκολουθία στόν Ἅγιο Νεομάρτυρα Νικόλαο ἀπό τό χωριό Ψάρι τῆς

39 Κορινθίας, μαρτυρήσαντα τό ἔτος 1544 στήν Κωνσταντινούπολη. Το βασικό συμπέρασμα πού συνάγεται ἀπό τήν περίοδο τῆς διαμονῆς τοῦ Δαμασκηνοῦ στή μονή Στουδίου εἶναι ὅτι τόν διακατεῖχε ὁ ἴδιος πόθος πού διέπνεε πολλές ἄλλες φωτεινές προσωπικότητες τῆς νεώτερης ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας μας: ὁ πόθος νά διδαχθεῖ, νά μάθει, καί κατόπιν νά διδάξει τούς ἄλλους. Και ὁ Δαμασκηνός ὁ Στουδίτης, εἴτε ὡς ὑποδιάκονος, εἴτε κατόπιν ὡς ἐπίσκοπος, ἐνσάρκωσε τόν διδακτικό του πόθο σέ πλῆθος συγγραμμάτων, πού τά ἕγραψε μάλιστα σέ ἁπλή γλώσσα, ὥστε νά εἶναι κατανοητά στούς πολλούς. Τόν Αὔγουστο τοῦ ἔτους 1560, ὁ Δαμασκηνός πῆγε στήν Ἀγχίαλο. Λίγο ἀργότερα, κατά τό ἴδιο ἔτος 1560, χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος «Λητῆς καί Ῥεντίνης». Εἶναι ἐκπληκτικό ὅτι ὑπῆρξε γενική ἡ ἐκ μέρους τῶν συγχρόνων του μεγάλη ἐκτίμηση πρός τό πρόσωπό τοῦ Δαμασκηνοῦ. Στόν ἀνώτατο βαθμό ἐκφράστηκε μέ τήν ἀναγνώριση τῆς ἀξίας του καί τήν ἐμπιστοσύνη πρός τήν ἠθική του ἀκεραιότητα ἐκ μέρους τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Μητροφάνους Γ (

40 1572) καί Ἱερεμία Β τοῦ Τρανοῦ ( , α πατριαρχία). Ὁ Πατριάρχης Μητροφάνης Γ, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ ἴδιος πολύ μορφωμένος ἔτρεφε τόση ἐκτίμηση καί ἐμπιστοσύνη πρός τόν Δαμασκηνό, ὥστε ἀνέθεσε σ αὐτόν, τόν ἐπίσκοπο τῆς μικρῆς ἐπισκοπῆς Λιτῆς καί Ρενδίνης, καί ὅχι σέ κάποιον ἀπό τούς ἀρχιερεῖς τῶν μεγάλων μητροπόλεων, τό δύσκολο ἔργο νά ἐπισκεφθεῖ ὡς «Πατριαρχικός ἔξαρχος» τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ρωσίας. Κατ ἀντίθεση πρός τή λεγόμενη «Μεγάλη Ρωσία», δηλαδή τήν αὐτοκρατορία τῶν Ὀρθοδόξων Τσάρων τῆς Μόσχας, ἡ «Μικρά Ρωσία», περιλαμβάνουσα τήν Οὐκρανία καί τήν Λευκορωσία, βρίσκοταν τότε ὑπό τήν κυριαρχία τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ βασιλέως τῆς Πολωνίας καί Λιθουανίας Σιγισμούνδου Β ( ), πράγμα πού δημιουργοῦσε μεγάλα προβλήματα στούς ἐκεῖ κατοικοῦντες πολυαρίθμους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Ὅπως ἦταν φυσικό, ἀκόμη μεγαλύτερη ἐκτίμηση πρός τόν Δαμασκηνό ἔτρεφε ὁ ἑπόμενος πατριάρχης Ἱερεμίας Β, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μαθητής του. Τήν πλήρη ἐμπιστοσύνη πρός τόν ἄλλοτε διδάσκαλό του ἀπέδειξε μέ τήν πρωτο

41 φανή πράξη του νά διορίσει τόν Δαμασκηνό, ἄν καί ἦταν μόνο ἐπίσκοπος καί ὄχι μητροπολίτης, ὡς τοποτηρητή τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν διάρκεια τῆς ἀπουσίας του σέ πατριαρχική περιοδεία στίς μητροπόλεις τοῦ χώρου ὅπου ἐκτείνεται ἡ σημερινή Ἑλλάς, ἀπό τήν 19 η Ὀκτωβρίου τοῦ 1573 μέχρι τόν Ἰούλιο τοῦ Μετά δέ τήν ἐπάνοδό του στήν Κωνσταντινούπολη, ὁ πατριάρχης Ἱερεμίας Β μέ συνοδική ἀπόφαση προήγαγε τόν Δαμασκηνό σέ μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἄρτης. Στήν Ναύπακτο ἐκοιμήθη ὁσίως ὁ Δαμασκηνός καί ἐτάφη τό ἔτος Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 27 Νοεμβρίου. Τή μεγάλη μόρφωση τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὅσο καί τίς ἰδιαίτερες ἀρετές του, ἀποκαλύπτουν καί τά ἴδια τά συγγράμματά του, κατ ἐξοχήν δέ τό γνωστότερο ἀπ ὅλα, ὁ «Θησαυρός», ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο κατέστη ἀγαπητό ἀνάγνωσμα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων μέ πολυάριθμες ἐκδόσεις του, ἀλλά διεδόθη καί στούς ἄλλους Ὀρθοδόξους μέ σερβικές, ρωσικές καί βουλγαρικές μεταφράσεις. Εἰδικά γιά τίς βουλγαρικές μεταφράσεις, τά λεγόμενα «Δαμασκηνάρια», ὑπῆρξε πολύ μεγάλη ἡ συμβολή τους στήν ἐνί

42 σχυση τοῦ Ὀρθοδόξου βουλγαρικοῦ λαοῦ κατά τήν Τουρκοκρατία. Ἐκτός τοῦ «ΘΗΣΑΥΡΟΥ» ἄλλα ἔργα τοῦ Ἁγίου Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου εἶναι τά ἑξῆς: 1. «Στίχοι ἡρωλεγεῖοι εἰς τήν κοίμησιν τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου Μαρίας». Ἀποτελεῖται ἀπό 124 στίχους σέ ὁμηρική διάλεκτο. 2. Ἀκολουθία καί ἐγκώμιο στόν Νεομάρτυρα Νικόλαο (14 Φεβρουαρίου). Ὁ Ἅγιος Νικόλαος καταγόταν ἀπό τήν Ἰχθύν τῆς Κορινθίας καί μαρτύρησε στήν Κωνσταντινούπολη τό Ἡ ἀκολουθία ἐγράφη ἀπό τόν Ἅγιο Δαμασκηνό τό 1558, πού τότε ἦταν ἱερομόναχος. 3. «Μερική διάγνωσις ἐκ τῶν παλαιῶν φιλοσόφων περί φύσεως, καί ἰδιωμάτων τινῶν ζώων, συναθροισθεῖσα παρά τοῦ ἐν ἀρχιερεῦσι λογιωτάτου κυρίου Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου». 4. «Δαμασκηνοῦ ἐπισκόπου Ρονδίνης (Ρενδίνης) διάλογος μετά τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, ἤτοι ταλανισμός κατά τῶν νῦν τῆς Ἑλλάδος ἐπισκόπων». 5. «Παραίνεσις πρός μοναχούς τούς θέλοντας σωθῆναι ἐν συνόπτῳ τοῦ ἐν ἐπισκόποις ἐλαχίστου Δαμασκηνοῦ Λιτῆς καί Ρενδίνης καί Προέδρου Πολυανῆς

43 6. «Λόγος πεζῇ φράσει εἰς τόν Δεκάλογον τοῦ Μωϋσέως». 7. «Ὁμηρόκεντρα εἰς τήν κοίμησιν τῆς Θεοτόκου σύνθετα παρά τοῦ ταπεινοῦ ἐπισκόπου Λιτῆς καί Ρενδίνης Δαμασκηνοῦ». 8. «Προγνωστικά σημεῖα περί βροχῆς, ἀνέμου, ἐκ τῶν ἀστέρων, καί ἐκ τῆς σελήνης ἐκ διαφόρων ποιητῶν καί διδασκάλων, ποίημα κυροῦ Δαμασκηνοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἄρτης». (Σώζεται στόν κώδικα 1325 τῆς Μ. Λαύρας καί ἴσως εἶναι τό τελευταῖο ἔργο τοῦ Δαμασκηνοῦ). 9. Ἐπιστολές. Ὁ Μ. Ἰ. Γεδεών δημοσίευσε 14 ἐπιστολές τοῦ Δαμασκηνοῦ στήν «Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια» Κωνσταντινουπόλεως. Ὅλες εἶναι γραμμένες σέ ὡραία ἀττική διάλεκτο

44 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Παραίνεσις πρός τούς θέλοντας σωθῆναι μοναχούς, Βενετία, 1565 (;) Λόγος πεζῇ τῇ φράσῃ εἰς τόν Δεκάλογον τοῦ Μωυσέως, Βενετία, 1630 Θησαυρός Δαμασκηνοῦ ὑποδιακόνου καί Στουδίτου τοῦ Θεσσαλονικέως Μερική διάγνωσις ἐκ τῶν παλαιῶν φιλοσόφων περί φύσεως καί ἱδιωμάτων τινῶν ζώων (Φυσιολόγιον) Στίχοι ἡρωελεγείοι εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου Προγνωστικά σημεῖα περί βροχῆς, ἀνέμου ἐκ τῶν ἀστέρων καί ἐκ τῆς σελήνης διαφόρων ποιητῶν καί διδασκάλων Κωμωδιάλογος Δαμασκηνοῦ Ρεντίνης κα τά ἀρχιερέων Κατάλογος χρονολογικός τῶν πατριαρ χῶν Κωνσταντινούπολης μέχρις Ἰερε μίου Χρονογράφος Ὁμηρόκεντρα

45 Τ ( Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π ) Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π ( Π ( Νέα Σελήνη Ι Α ΝΟΥΑ ΡΙΟ Σ 2014 ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Καισαρείας Σιλβέστρου Ρώμης, Θεαγένους ἱερομ., Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ὁσ. Μαλαχίου πρ., Γορδίου μ., Θωμαΐδος μάρτ. ἐν Λέσβῳ Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μαρτ., Συγκλητικῆς ὁσ. ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία, Μ. Ἁγιασμός) Ἡ Σύναξις Ἰωάννου Προδρόμου (ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου) Κυράννης νεομ., Δομνίκης ὁσίας, Γεωργίου Χοζεβίτου Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου θαυματ. ὁσ., Παρθένας Ἐδεσσαίας Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανοῡ Μελιτινῆς Θεοδοσίου ὁσ. κοινοβιάρχου, Θεοδοσίου ὁσ. Μ. Φιλοθέου ἐν Ἄθῳ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Τατιανῆς, Μερτίου, Εὐθασίας μαρτύρων Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτ., Μαξίμου ὁσίου Καυσοκαλυβίτου Ἁγίων Ἀββάδων τῶν ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων, Νίνας ἰσαποστ. Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου ὁσίων Προσκύνησις τιμίας ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου Μυτιληναίου νεομ. Ἀντωνίου Μεγάλου, Γεωργίου νεομάρτ. ἐν Ἰωαννίνοις Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας ΙΒ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ), Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομάρτ. ἐξ Ἄρτης Μαξίμου ὁμολ., Νεοφύτου & Ἁγνῆς μ., Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ Τιμοθέου ἀποστ., Ἀναστασίου ὁσιομάρτ. τοῦ Πέρσου Διονυσίου ὁσ. τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, Κλήμεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μ. Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Νεοφύτου Ἐγκλ., Φίλωνος Καρπασίας θαυμ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ. Βελλάς Ἰωαννίνων ΙΕ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ. & συνοδείας Ἀνακομιδή λειψάνων Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς βασιλίσσης Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Χάριτος μαρτύρων Ἀν. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Δημητρίου Χιοπολίτου νεομ. Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ( Ἑορτή Παιδείας), Ἱππολύτου Ρώμης & τῶν σύν αὐτῷ Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσ. τοῦ ἐν Πάρῳ * Πρῶτο Τέταρτο ) Πανσέληνος * Τελ. Τέταρτο

46 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟY Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ ΗΧΟΣ 1 Κολ. β 8-12 Λουκ. β 20-21, Περιτ. Χριστοῦ, - Μ. Βασιλείου 5 Β Τιμ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 ΣΤ γ 6 Τιτ. β 11-14, γ 4-7 Ματθ. γ Ἁγίων Θεοφανείων - 7 Πράξ. ιθ 1-8 Ἰωάν. α Τιμίου Προδρόμου - 12 Ἐφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ Ζ δ 17 Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἁγ. Ἀντωνίου - 18 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Ἀθανασίου & Κυρίλλου - 19 Κολ. γ 4-11 Λουκ. ιζ Η πλ. α 25 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Γρηγ. Θεολόγου - 26 Α Τιμ. δ 9-15 Λουκ. ιθ 1-10 Θ πλ. β 27 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Ἰω. Χρυσοστόμου - 30 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Τριῶν Ἱεραρχῶν - Bαπτίζεται ὁ Χριστός, ἵνα ἁγιάσῃ τά ὕδατα, βαπτίζεται ὁ Χριστός, ἵνα δείξῃ τό μυστήριον, ἡ χείρ τοῦ Προδρόμου ὑπηρετεῖ, ἵνα ἡ χείρ βαπτισθῇ τοῦ Πατρός, χείρ γάρ τοῦ Πατρός ὁ Υἱός καί Λόγος ὀνομάζεται, ἄνθρωπος ὑπηρετεῖ, καί ἄνθρωπος βαπτίζεται, αὐτός γάρ ὁ Πρόδρομος ὡς δοῦλος ὑπηρετεῖ, καί ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος βαπτίζεται. (Αγ. Δαμασκηνος Επισκ. Λητῆς και Ρεντινης)

47 Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π ΦΕΒΡΟΥΑ ΡΙΟ Σ 2014 Τρύφωνος μ., Βασιλείου Θεσ/νίκης, Ἀναστασίου νεομ. ἐκ Ναυπλίου ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀγαθοδώρου, Ἰορδάνου Τραπεζ. Συμεών τοῦ θεοδόχου, Ἄννης πρ., Νικολάου νεομ. ἐκ Σπετσῶν Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Ἰωσήφ Χαλεπλῆ νεομ. Ἀγάθης μάρτ., Θεοδοσίου ὁσίου ἐν Σκοπέλῳ Βουκόλου Σμύρνης, Φωτίου ΚΠόλεως τοῦ μεγάλου Παρθενίου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσ. ἐν Στειρίῳ, Γεωργίου νεομ. Κρήτης Εὕρεσις λειψ. Ἁγίας Ἀκυλίνης, Θεοδώρου Στρατηλάτου μεγαλομάρτ. ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ, ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Ἀρχή Τριωδίου), Νικηφόρου μ. Χαραλάμπους ἱερομάρτ., Ζήνωνος ὁσίου ταχυδρόμου Βλασίου Σεβαστείας ἱερομ., Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης, Βλασίου ἱερομ. ἐν Σκλαβαίνοις Μελετίου Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Β ΚΠόλεως Ἀκύλα & Πρισκίλλης ἀπ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας Αὐξεντίου, Ἀβραάμου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου νεομ. Κορινθίου ) Ὀνησίμου ἀπ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου ν. ὁσιομ. ἐκ Χαλάστρας ΙΖ ΛΟΥΚΑ, ΑΣΩΤΟΥ, Παμφίλου μάρτ., Φλαβιανοῦ KΠόλεως Θεοδώρου Τήρωνος, Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας βασιλ. Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σινάου, Παρηγορίου μάρτ. Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα ν. ἱερομ. τοῦ Ἠπειρώτου Λέοντος Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Τιμοθέου ὁσ., Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων * Ψυχοσάββατον, Εὕρεσις λειψ. τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Ἀθανασίου ὁμολογ. ΑΠΟΚΡΕΩ, Πολυκάρπου Σμύρνης, Γοργονίας ὁσίας Α & Β εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ταρασίου ΚΠόλεως, Ρηγίνου Σκοπέλου ἱερομάρτ. Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς μ. & ἰσαποστ. τῆς Σαμαρείτιδος Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου μίμου Κυράννης νεομ., Βασιλείου ὁσ. ὁμολ., Προτερίου Ἀλεξανδρείας

48 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ ΗΧΟΣ 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκ. β Ὑπαπαντή Κυρίου βαρύς 9 Β Τιμ. γ Λουκ. ιη ΙΑ πλ. δ 10 Β Τιμ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17 - ιστ 2 Ἁγίου Χαραλάμπους 16 Α Κορ. στ Λουκ. ιε Α α 22 Α Θεσ. δ Λουκ. κα 8-9, 25-27, Ψυχοσάββατον - 23 Α Κορ. η 8 - θ 2 Ματθ. κε Β β 24 Β Κορ. δ 6-15 Ματθ. ια 2-15 Προδρόμου Aλλά καί αὐτή ἔκαμε ταῖς διατεταγμέναις σαράντα ἡμέραις, καί ὅταν ταῖς ἀποτελείωσεν, ἐπῆρε τόν Χριστόν βρέφος νά τόν ὑπάγῃ εἰς τά Ἱεροσόλυμα νά τό στήσουν ἐμπροστά εἰς τόν Θεόν, ἤγουν εἴχασι συνήθειαν καί ἔβαναν τά μικρά παιδία μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καί τά ἀφιέρωναν εἰς τό Ἱερόν. (Αγ. Δαμασκηνος Επισκ. Λητῆς και Ρεντινης)

49 1 Σ 2 Κ 3 Δ 4 Τ 5 Τ 6 Π 7 Π 8 Σ 9 Κ 10 Δ 11 Τ 12 Τ 13 Π 14 Π 15 Σ 16 Κ 17 Δ 18 Τ 19 Τ 20 Π 21 Π 22 Σ 23 Κ 24 Δ 25 Τ 26 Τ 27 Π 28 Π 29 Σ 30 Κ 31 Δ ( ) * ( Μ Α ΡΤΙΟ Σ 2014 Εὐδοκίας ὁσ., Μαρκέλλου & Ἀντωνίνης μ., Παρασκευᾶ Τραπεζουντίου νεομ. ΤΥΡΙΝΗΣ, Ἡσυχίου μ., Θεοδότου Κυρηνείας, Νικολάου Πλανᾶ ὁσ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου μαρτ. Γερασίμου ὁσ. Ἰορδανίτου, Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτ. Μάρκου ὁσ. Ἀθηναίου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Ραψάνης, Κόνωνος ὁσιομ. Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 Μαρτ., Μνήμη εὑρ. Τιμίου Σταυροῦ Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Λαυρεντίου ὁσ. Μεγάρων, Ἐφραίμ, Βασιλέως, Εὐγενίου κ.λπ. ἱερομ. Θαῦμα Κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου, Θεοφυλάκτου Νικομηδείας ὁσ. Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Ὀρθοδοξίας), Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας Ἄρτης Θεοφάνους ὁσίου ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου Διαλόγου Πουπλίου Ἀθηνῶν ἱερομ., Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου ΚΠόλεως Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Βενεδίκτου ὁσ., Εὐσχήμονος ὁμολ. Λαμψάκου Ἀγαπίου & τῶν σύν αὐτῷ μ., Ἀριστοβούλου Βρετανίας, Μανουήλ νεομ. Κρητός Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παλαμᾶ), Σαβίνου, Ἰουλιανοῦ μ., Χριστοδούλου ὁσ. ἐν Πάτμῳ Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁσίου τοῦ ὁμολ. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Τροφίμου μαρτ., Ἀνανίου ὁσίου Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτ., Δημητρίου Τορναρᾶ νεομάρτ. Τῶν ἐν Μ. Ἁγ. Σάββα ἀναιρ. ὁσίων, Νικήτα ὁμολ., Ἀπολλωνιάδος Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Θωμᾶ ΚΠόλεως, Ἰακώβου ὁσ. ὁμολ., Μιχαήλ τοῦ Εὐρυτάνος νεομ. Βασιλείου ἱερομ., Καλλινίκης μ., Εὐθυμίου νεομ. ἐκ Δημητσάνης Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως), Νίκωνος & 199 μαθητῶν μαρτ. Ἀρτέμονος Σελευκείας, Παρθενίου Γ ΚΠόλεως ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( Ἐθνική Ἑορτή) Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμολογητοῦ Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, Φιλητοῦ & Λυδίας μαρτ. Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο ἀποστ. Μάρκου Ἀρεθουσίων, Κυρίλλου διακ. & τῶν σύν αὐτοῖς μαρτ. Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Ἰωάν. Κλίμακος), Ἰωάννου ὁσίου τῆς Κλίμακος Ὑπατίου Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμολ., Θεοφίλου Κρητός

50 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ ΗΧΟΣ 2 Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Ματθ. στ Γ γ 8 Β Τιμ. β 1-10 Μάρκ. β 23 - γ 5 Ἁγ. Θεοδώρου Τήρωνος 9 Ἑβρ. ιβ 1-10 Ἰωάν. α Δ δ 16 Ἑβρ. α 10 - β 3 Μάρκ. β 1-12 Ε πλ. α 23 Ἑβρ. δ 14 - ε 6 Μάρκ. η 34 - θ 1 ΣΤ πλ. β 25 Ἑβρ. β Λουκ. α Εὐαγγελισμοῦ - 30 Ἑβρ. στ Μάρκ. θ Ζ βαρύς ΟΓαβριήλ ὑπηρετεῖ, καί ἡ Παρθένος εὐαγγελίζεται, ἡ καθαρά τόν καθαρόν ὑποδέχεται, καί ὁ Ἀσώματος ἀποστέλλεται, ἐπειδή παράδοξος γέννησις ἔμελλε νά γένῃ, καί καί παράδοξος σύλληψις εὐτρεπίζεται, Θεοῦ γέννησις, θεϊκή σύλληψις, Θεοῦ μυστήριον, θεϊκή ὑπηρεσία. (Αγ. Δαμασκηνος Επισκ. Λητῆς και Ρεντινης)

51 1 Τ 2 Τ 3 Π 4 Π 5 Σ 6 Κ 7 Δ 8 Τ 9 Τ 10 Π 11 Π 12 Σ 13 Κ 14 Δ 15 Τ 16 Τ 17 Π 18 Π 19 Σ 20 Κ 21 Δ 22 T 23 T 24 Π 25 Π 26 Σ 27 Κ 28 Δ 29 Τ 30 Τ ) Α Π ΡΙΛ ΙΟ Σ 2014 Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁμολογητοῦ Τίτου ὁσ. θαυμ., Ἀμφιανοῦ & Αἰδεσίου μ., Θεοδώρας παρθενομ. Μ. ΚΑΝΩΝ, Νικήτα ὁσίου ὁμολογητοῦ, Ἰωσήφ ὑμνογράφου ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Γεωργίου ὁσ. ἐν Μαλαιῷ, Ζωσιμᾶ ὁσ., Νικήτα ἐν Σέρραις Κλαυδίου, Διοδώρου, Νικηφόρου κ.λπ. μ., Γεωργίου νεομ. τοῦ ἐν Ν. Ἐφέσῳ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Ὁσ. Μαρίας Αἰγυπτίας, Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ, Εὐτυχίου ΚΠόλεως Καλλιοπίου & Ἀκυλίνης μαρτ., Γεωργίου ὁσ. Μυτιλήνης Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος & Ἑρμοῦ ἐκ τῶν 70 Ἀπ. Εὐψυχίου μάρτ., Βαδίμου ὁσιομ. σύν 7 μαθητῶν Τερεντίου & τῶν σύν αὐτῷ μ., Γρηγορίου Ε Κπόλεως, Δήμου ἐν Σμύρνῃ Ἀντίπα Περγάμου, Τρυφαίνης μ., Ματρώνης ὁσ. τῆς ἐν Κυζίκῳ ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Βασιλείου Παρίου ὁμολ., Ἀνθούσης ὁσ. ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Μαρτίνου πάπα Ρώμης ὁμολ., Ζωΐλου μάρτ. Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ Παγκάλου Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν 10 Παρθένων Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ὁ Μυστικός Δεῖπνος Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ, Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Κυρίου ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου Ἰανουαρίου ἱερ., Ἁγ. Ἀλεξάνδρας Βασ., Ἀναστασίου Σιναΐτου * Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης μ., Θεοδώρου Συκεώτου, Ναθαναήλ ἀπ. Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Κύπρου Ἐλισάβετ ὁσίας θαυμ., Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ Ζωοδόχου Πηγῆς, Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου ΚΠόλεως Βασιλέως Ἀμασείας ἱερομάρτ., Γλαφύρας & Ἰούστας ὁσ. ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Συμεών Ἱεροσολύμων, Ἰωάννου ὁσ. Μονῆς Καθαρῶν Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτ., Μέμνονος θαυματουργοῦ ( Ἰάσονος & Σωσιπάτρου ἀπ. ἐκ τῶν Ο, Κερκύρας μάρτ., Ἰωάννου Καλοκτένους Ἰακώβου ἀπ. υἱοῦ Ζεβεδαίου, Κλήμεντος ὁσ. ὑμνογρ., Δονάτου Εὐροίας * Ὁ Μέγας Κανών ψάλλεται στίς ἐνορίες τήν Τετάρτη τό ἀπόγευμα.

52 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ ΗΧΟΣ 6 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι Η πλ. δ 12 Ἑβρ. ιβ 28 - ιγ 8 Ἰωάν. ια 1-45 Τοῦ Λαζάρου - 13 Φιλιπ. δ 4-9 Ἰωάν. ιβ 1-18 Τῶν Βαΐων - 20 Πράξ. α 1-8 Ἰωάν. α 1-17 Τό Ἅγιον Πάσχα - 23 Πράξ. ιβ 1-11 Ἰωάν. α Ἁγίου Γεωργίου - 27 Πράξ. ε Ἰωάν. κ Τοῦ Θωμᾶ Α - Πᾶσα ἡ γῆ, καί πάντες οἱ ἐν τῇ γῇ εὐφραίνεσθε καί σκιρτᾶτε, ὅτι σήμερον ἡ ἀπαρχή τῆς σωτηρίας μας πεφανέρωται, σήμερον ὁ Χριστός ἀνέστη καί ἡ δύναμις τοῦ διαβόλου κατέπεσε, σήμερον ὁ Χριστός ἀνέστη, καί ὁ ἀντικείμενος ἐχθρός τοῦ γένους μας ἐνικήθη,... ὁ Χριστός ἀνέστη, καί οἱ ἀπ αἰῶνος νεκροί συνανέστησαν, ὁ Χριστός ἀνέστη καί ὁ Ἀδάμ ἐσώθη, ὁ Χριστός ἀνέστη, καί οἱ θανέντες ἀνέστησαν. (Αγ. Δαμασκηνος Επισκ. Λητῆς και Ρεντινης)

53 1 Π 2 Π 3 Σ 4 Κ 5 Δ 6 Τ 7 Τ 8 Π 9 Π 10 Σ 11 Κ 12 Δ 13 Τ 14 Τ 15 Π 16 Π 17 Σ 18 Κ 19 Δ 20 Τ 21 Τ 22 Π 23 Π 24 Σ 25 Κ 26 Δ 27 Τ 28 Τ 29 Π 30 Π 31 Σ.. Μ Α ΙΟ Σ 2014 Ἱερεμίου Προφήτου, Εὐθυμίου νεομ. ἐκ Δημητσάνης Ἀνακ. λειψ. Μ. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Ματρώνης Ρωσίδος Ἀομμάτου Τιμοθέου & Μαύρας μαρτ., Πέτρου Ἄργους, Ξενίας Καλαματιανῆς ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ,Πελαγίας μάρτ., Ἱλαρίου ὁσ. θαυματουργοῦ Εἰρήνης μεγαλομ., Εὐθυμίου Μαδύτου θαυμ., Ἐφραίμ μεγαλομ. θαυμ. Ἰώβ δικαίου & πολυάθλου, Σεραφείμ ὁσ. ἐν τῷ ὄρει Δομβοῦς ἀσκ. Μνήμη τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου μ., Νείλου ὁσ. Μυροβλύτου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσίου Μεγάλου Ἠσαΐου πρ., Χριστοφόρου μεγαλομ., Νικολάου ὁσιομ. τοῦ ἐν Βουνένοις Σίμωνος ἀποστ. τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱερομ. Ἐπιφανίου Κύπρου, Γερμανοῦ ΚΠόλεως, Θεοδώρου ὁσ. ἐν Κυθήροις Γλυκερίας μάρτ., Σεργίου ὁμολ., Εὐθυμίου Μ. Ἰβήρων ὁσίου ) ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος Κύπρου ἱερομ. Παχωμίου ὁσ. μεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου, Γεωργίου Μυτιλήνης ὁμολ. Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως Τριφυλίας ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης Ἡρακλείου & τῶν σύν αὐτῷ Πατρικίου Προύσης & σύν αὐτῷ μαρτ., Ἀκολούθου, Θεοτίμης μαρτ. Θαλλελαίου μ., Λυδίας Φιλιπ., Μετακομ. λειψ. Ἁγ. Νικολάου Μύρων * Κωνσταντίνου & Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων Δημητρίου & Παύλου νεομ. ἐν Τριπόλει, Βασιλίσκου μάρτ. Μιχαήλ Συννάδων, Μαρίας μυροφ. Κλωπᾶ Συμεών ὁσίου ἐν Θαυμαστῷ ὄρει, Μελετίου στρατ. & τῶν σύν αὐτῷ μ. ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Ἡ Γ Εὕρεσις Τιμίας κεφαλῆς Προδρόμου Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 Ἀπ., Ἀλεξάνδρου Δερβίση νεομ. Θεσ/νίκης Ἰωάννου Ρώσου ὁμολ., Ἑλλαδίου ἱερομ., Θεράποντος ἱερομ. ( ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Εὐτυχοῦς Μελιτηνῆς, Ἑλικωνίδος μάρτ. ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Θεοδοσίας Κων/τίσσης ὁσιομ., Ὑπομονῆς ὁσ. Ἰσαακίου ὁσ., Ναταλίου μ., Ἐμμελείας ἁγ. μητρός Μεγ. Βασιλείου Ἑρμείου μάρτ., Εὐσεβίου μάρτ., Εὐσταθίου ΚΠόλεως

54 ΜΑΪΟΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ ΗΧΟΣ 4 Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43 - ιστ 8 Δ β 8 Α Ἰωάν. α 1-7 Ἰωάν. ιθ 25-28, κα Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου - 11 Πράξ. θ Ἰωάν. ε 1-15 Ε γ 14 Πράξ. ιδ 6-18 Ἰωάν. ζ Μεσοπεντηκοστῆς - 18 Πράξ. ια Ἰωάν. δ 5-42 Ζ δ 21 Πράξ. κστ 1, Ἰωάν. ι 1-9 Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης - 25 Β Κορ. δ 6-15 Ἰωάν. θ 1-38 Η πλ. α 28 Πράξ. ιη Ἰωάν. ιβ Ἀπόδοσις Πάσχα - 29 Πράξ. α 1-12 Λουκ. κδ Ἀναλήψεως - Ωσάν ἀνελήφθη ὁ Χριστός, ἐστέκοντο οἱ Μαθηταί καί ἐκοίταζαν εἰς τόν Οὐρανόν, καί δύο ἄνδρες ἐφάνησαν ἔμπροσθέν τους, καί εἶπάν τους: Ὦ ἄνδρες Γαλιλαῖοι, ἤγουν Ἱεροσολυμῖται, τί στέκετε καί κοιτάζετε εἰς τόν Οὐρανόν; Βλέπετε αὐτόν ὁποῦ ἀνελήφθη εἰς τούς Οὐρανούς; Αὐτός πάλιν μέλλει νά ἔλθῃ Κριτής τῶν ἄνθρώπων, ὄχι ταπεινός καί καταφρονεμένος, ἀλλά τιμημένος, ὄχι ὑβρισμένος, ἀλλά δοξασμένος, ὄχι ὀνειδισμένος, ἀλλά ὑμνημένος. (Αγ. Δαμασκηνος Επισκ. Λητῆς και Ρεντινης)

55 1 Κ 2 Δ 3 Τ 4 Τ 5 Π 6 Π 7 Σ 8 Κ 9 Δ 10 Τ 11 Τ 12 Π 13 Π 14 Σ 15 Κ 16 Δ 17 Τ 18 Τ 19 Π 20 Π 21 Σ 22 Κ 23 Δ 24 T 25 T 26 Π 27 Π 28 Σ 29 Κ 30 Δ ) ΙΟΥΝ ΙΟ Σ 2014 ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α Οἰκ. Σύν.), Ἰουστίνου φιλοσόφου μ., Θεσπεσίου μ. Νικηφόρου ΚΠόλεως, Κωνσταντίνου νεομ. τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν Λουκιλλιανοῦ & Παύλης μ. & 4 νηπίων, Ἀθανασίου ὁσ. θαυματ. Μητροφάνους ΚΠόλεως, Μάρθας & Μαρίας Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου ἱερομ., Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ νέου (Μ. Δαλμάτων), Ἀττάλου ὁσ. θαυματ., Γελασίου μ. Ψυχοσάββατον, Θεοδότου Ἀγκύρας, Ζηναΐδος μ., Σεβαστιανῆς ὁσ. ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἀν. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλ., Καλλιόπης μ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος, Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μαρτ., Τιμοθέου Προύσης ἱερομ. Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀπ., Παναγίας Ἄξιόν ἐστιν, Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ Ὀνουφρίου ὁσίου, Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ Ἀκυλίνης μάρτυρος, Ἀντιπάτρου Βόστρων Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου KΠόλεως ὁμολ., Νήφωνος ὁσ. Ἀθωνίτου Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Ἀμώς πρ., Ἱερωνύμου ὁσ. Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθοῦντος Κύπρου Ἰσαύρου διακ., Βασιλείου & Ἰννοκεντίου Ἀθηναίων μαρτ. Λεοντίου Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου μαρτ. * Ἰούδα ἀποστόλου, Παϊσίου ὁσίου τοῦ μεγάλου Μεθοδίου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα Ἰουλιανοῦ μάρτ., Τερεντίου ἱερομ., Νικήτα νεομ. Νισυρίου Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, Εὐσεβίου Σαμοσάτων, Ζήνωνος & Ζηνᾶ μ. Ἀγριππίνης μ., Ἀριστοκλέους πρεσβ., Βαρβάρου ὁσ. τοῦ Πενταπολίτου Γενέθλ. Ἰωάννου Προδρόμου, Ἀθανασίου τοῡ Παρίου Φεβρωνίας ὁσιομ., Ὀρεντίου μ., Διονυσίου ὁσ. ἐκ Κορησσοῦ Καστορίας Δαβίδ ὁσίου ἐν Θεσ/νίκῃ, Ἰωάννου Γοτθίας ( Σαμψών Ξενοδόχου ὁσ., Μαρκίου & Μαρκίας μαρτ. Εὕρεσις λειψ. Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων, Μιχαήλ τοῦ κηπουροῦ τοῦ Ἀθηναίου

56 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ ΗΧΟΣ 1 Πράξ. κ 16-18, Ἰωάν. ιζ 1-13 Ι πλ. β 7 Α Θεσ. δ Ἰωάν. κα Ψυχοσάββατον - 8 Πράξ. β 1-11 Ἰωάν. ζ 37-52, η 12 Τῆς Πεντηκοστῆς - 9 Ἐφεσ. ε 8-19 Ματθ. ιη Ἁγ. Πνεύματος - 15 Ἑβρ. ια 33 - ιβ 2 Ματθ. ι 32-33, 37-38, ιθ Α πλ. δ 22 Ρωμ. β Ματθ. δ Β α 24 Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Λουκ. α 1-25, 57-68, 76, 80 Γεν. Προδρόμου - 29 Β Κορ. ια 21 - ιβ 9 Ματθ. ιστ Γ β 30 Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. θ 36, ι 1-8 Ἁγ. Ἀποστόλων - Εἰς τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, ὁποῦ ἦτον ὅλον τό πλῆθος μαζωμένον διά τήν ἑορτήν, βροντήν μεγάλη ἔγινεν ἐπάνωθεν τοῦ σπιτίου, ὅπου ἐκάθηντο οἱ Ἀπόστολοι καί ὅλα τά ἔθνη εἶδαν δώδεκα γλώσσαις πύριναις, ὁποῦ κατέβησαν ἀπ τούς οὐρανούς, καί διεμερίσθησαν εἰς τά κεφάλια τῶν ἁγίων Ἀπόστόλων. (Αγ. Δαμασκηνος Επισκ. Λητῆς και Ρεντινης)

57 1 Τ 2 Τ 3 Π 4 Π 5 Σ 6 Κ 7 Δ 8 Τ 9 Τ 10 Π 11 Π 12 Σ 13 Κ 14 Δ 15 Τ 16 Τ 17 Π 18 Π 19 Σ 20 Κ 21 Δ 22 Τ 23 Τ 24 Π 25 Π 26 Σ 27 Κ 28 Δ 29 Τ 30 Τ 31 Π ) ΙΟΥΛ ΙΟ Σ 2014 Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώμῃ Παναγίας ἐν Βλαχέρναις, Κοΐντου μάρτ. Ὑακίνθου μ., Ἀνατολίου ΚΠόλεως, Γερασίμου ἐκ Μεγ. Χωρίου νέου ὁσιομ. Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου Ἀθηνῶν Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσ., Κυπριανοῦ νέου ὁσιομ. ἐκ Κλειστοῦ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Λουκίας τῆς Παρθένου Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσίου ἐν Μαλεῷ Προκοπίου μεγαλ., Θεοφίλου Ζίχνης, Ἀναστασίου ἱερομ. τοῦ γουναρᾶ Παγκρατίου ἱερομ., Μιχαήλ (Πακνανᾶ) Ἀθηναίου νεομ. Τῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας 45 μ., Παρθενίου & Εὐμενίου μ. Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ., Νεκταρίου ὁσιομ. Βρυούλων Πρόκλου & Ἱλαρίου μαρτ., Βερονίκης τῆς αἱμορροούσης ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ Οἰκ. Σύνοδος), Σύναξις Ἀρχαγγ. Γαβριήλ Ἀκύλα ἀποστ., Ἰούστου μ., Νικοδήμου ὁσίου τοῦ Ἁγιορείτου Κηρύκου & Ἰουλίττης μ., Βλαδιμήρου ἰσαπ. βασ. τοῦ Ρώσου Ἀθηνογένους ἱερομάρτ., Φαύστου μάρτυρος Μαρίνης μεγαλομάρτυρος, Βερονίκης, Σπεράτου μαρτ. Αἰμιλιανοῦ μ., Παύλου, Θέης & Οὐαλεντίνης μ., Ὑακίνθου μ., Παμβῶ ὁσ. * Μακρίνης & Δίου ὁσίων, Θεοδώρου Σαββαΐτου ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου Ἰωάννου & Συμεών τοῦ Σαλοῦ, Παρθενίου Ἄρτης Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυροφ., Μαρκέλλης παρθενομ. τῆς Χιοπολίτιδος Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ προφ., Πελαγίας ὁσ. ἐν Τήνῳ Χριστίνης μεγαλομάρτ., Θεοφίλου Ζακυνθίου νεομάρτ. Ἡ Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης μητρός Υ. Θ., Ὀλυμπιάδος διακόνου Παρασκευῆς ὁσιομάρτ., Ἑρμολάου ἱερομάρτ. ( Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Παντελεήμονος μεγαλομ. & ἰαματικοῦ, Ἀνθούσης ὁσ. ὁμολ. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος διακ., Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Καλλινίκου μ., Θεοδότης μ. & τέκνων, Θεοδοσίου Β τοῦ Μικροῦ Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ & Ἀνδρονίκου ἐκ τῶν 70 ἀπ. Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας

58 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ ΗΧΟΣ 1 Α Κορ. ιβ 27 - ιγ 8 Ματθ. ι 1, 5-8 Ἁγ. Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ - 6 Ρωμ. στ Ματθ. η 5-13 Δ γ 11 Β Κορ. στ 1-10 Λουκ. ζ Ἁγ. Εὐφημίας - 13 Τίτ. γ 8-15 Ματθ. ε Ε δ 17 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε Ἁγ. Μαρίνης - 20 Ἰακ. ε Ματθ. θ 1-8 ΣΤ πλ. α 25 Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγ. Ἄννης - 26 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε Ἁγ. Παρασκευῆς - 27 Β Τιμ. β 1-10 Ματθ. θ Ζ πλ. β Επειδή αὐτοί (οἱ μάρτυρες) ἔχυσαν τό αἷμά τους διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν καί μεγάλην παρρησίαν πρός αὐτόν, καί εἴ τι τόν ζητήσουν ἐπακούει τους, ἐάν εἷς βασιλεύς ἀκούῃ τούς δούλους του, καί κάμνῃ τό θέλημά τους, ὁποῦ ἀποθνήσκουν διά τό ὄνομά του, πόσον μᾶλλον ὁ Χριστός νά μήν ἀκούῃ τούς Ἁγίους του, ὁποῦ ἀπέθαναν διά τό ὄνομά του; (Αγ. Δαμασκηνος Επισκ. Λητῆς και Ρεντινης)

59 1 Π 2 Σ 3 Κ 4 Δ 5 Τ 6 Τ 7 Π 8 Π 9 Σ 10 Κ 11 Δ 12 Τ 13 Τ 14 Π 15 Π 16 Σ 17 Κ 18 Δ 19 T 20 T 21 Π 22 Π 23 Σ 24 Κ 25 Δ 26 Τ 27 Τ 28 Π 29 Π 30 Σ 31 Κ ) * ( A YGOYSTΟ Σ 2014 Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν 7 παίδων Μακκαβαίων Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ. Δαρδανελλίων Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Δαλματίου, Φαύστου & Ἰσαακίου ὁσ., Θεοδώρα τῆς ἐν Θεσ/κῃ Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσίας Εὐσιγνίου μ., Εὐγενίου ὁσ. τοῦ Αἰτωλοῦ, Νόννης μητρ. Γρ. Θεολόγου Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Δομετίου ὁσιομ., Νικάνορος ὁσ. θαυμ., Θεοδοσίου ὁσ. ἰαματικοῦ Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτης, Τριανταφύλλου Ζαγορᾶς Ματθίου ἀποστ., Ἁγίων 10 μαρτύρων ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου πάπα Ρώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν Εὔπλου διακ. μεγαλομ., Νήφωνος ΚΠόλεως, Ἀναστασίου ἐκ Λέσβου Φωτίου & Ἀνικήτου, Παμφίλου & Καπίτωνος μαρτ. Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Δωροθέου & Δοσιθέου ὁσίων Μιχαίου προφ., Συμεών τοῦ Τραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἀκακίου ἐπισκ. Λητῆς & Ρεντίνης, Διομήδους μ., Τιμοθέου Εὐρίπου Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μύρωνος μάρτ., Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτ. Φλώρου & Λαύρου, Λέοντος & Ἑρμοῦ μ., Ἀν. λειψ. Ἀρσενίου ὁσ. ἐν Πάρῳ Ἀνδρέου μεγαλομ. Στρατηλ., Θεοφάνους ὁσ. τοῦ θαυματουργοῦ Σαμουήλ πρ., Ἡλιοδώρου & Δοσᾶ μαρτ., Ἀβραμίου ὁσ. (Ρῶσος) Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης & τέκνων αὐτῆς Ἀγαθονίκου & σύν αὐτῷ μαρτύρων Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Ὑ.Θ., Παναγίας Προυσιωτίσσης, Εἰρηναίου Σιρμίου ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κοσμᾶ Ἐθνομ. τοῦ Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς ἱερομ. Τίτου ἀπ. Γορτύνης Κρήτης, Ἐπιφανίου, Μηνᾶ ΚΠόλεως Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μ., Ἰωάσαφ ὁσ., Ἀττικοῦ μάρτ., Τιθόη ὁσ. Φανουρίου μεγαλομάρτυρος, Ποιμένος ὁσίου Μωυσέως ὁσ. τοῦ Αἰθίοπος, Διομήδους, Λαυρεντίου μ. Μνήμη ἀποτομῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Βαπτιστοῦ Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου Πατριαρχῶν ΚΠόλεως ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ.

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ. να θυμηθώ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Εθνική γιορτή 27 28 29 30 31 Τετάρτη 1 Μαρτίου Ευδοκίας οσιομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ἡμερολόγιον 2013 Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία, Μ. Ἁγιασµός)

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη, 00 ράµα Τηλ. /Φαξ: 0 email: ecodrama@otenet.gr ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ γοητεία µε φόντο τον αιθέρα 0 Οικολογική Κίνηση ράµας Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π. Ο Παρθενώνας, Οκτώβριος 139 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Θεοκτίστου οσίου Θεοδοσίου Κοιν. - Αγαπίου οσίου Αθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας Γρηγορίου Θεολόγου - Αυξεντίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 14,000 νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου ἀνερεθέντων ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ὁσ. Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΟΣΙΟΥΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Δεκ. 21/3 ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἰουλιανῆς μάρτυρος Δεκ. 28/10 MΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 20,000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων MΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Λατρευτικό Ενοριακό Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...Κάν ἡμεῖς αὐτοί ἤ Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ, εὐαγγελίζεται ὑμῖν, παρ ὁ εὐαγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλάτας Α 8-11) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ +ΑΡΧ/ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Δευτέρα

Δευτέρα Δευτέρα Ημερολόγιο 202 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 27η εβδομάδα Δευτέρα 4 2 Δ Ματθαίου Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων 3 Κατάθεσις εσθήτος Υακίνθου, Θεοδότης μαρτ., Θεοτόκου, Ανατολίου Κων/πόλεως, Ιουβεναλίου Ιεροσ. Ιωακείμ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2012 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α. Ὁ Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015 0 0 0 0 Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς //0 Ότι έγραψα ήθελα µόνο να µπορούν να το µαζέψουν ως µια αγκαλιά αγρολούλουδα ή ένα αµφορέα µε ρέον φως τα παιδιά του κόσµου. Ανδρέας Χατζηχαµπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014 0 0 Σάββας Τρύφωνος Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Επιστηµονικό όνοµα: Ophrys flavomarginata (Renz) Η Baumann & Kǜnkele Σέπαλα πράσινα. Χείλος χρώµατος καφέ, καλυπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛ ΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2 0 1 5 ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου Ἔτους τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ και ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Ημερολόγιο 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης Τηλ.: 210 5021987-6974009294 Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος Τηλ.: 6944599934 nntour@hotmail.com Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη Τηλ.: 210 2132822-6977378707

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ έ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ καί ἐφέτος μαζί σας, θέλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών

Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών Το Άγιον Όρος στην υπερχιλιόχρονη ιστορία του υπήρξε πάντα το άοκνο εργαστήρι της σοφίας και της αρετής με εξέχουσες μορφές λογίων κι εναρέτων ανθρώπων. «Στο πρόσωπο των λίγων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 3 ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 4 «όν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ἀφιέρωμα εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην κυρόν ΝΙΚΟΔΗΜΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος ( )

27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος ( ) 27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος (1995-2014) 337 27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος (1995-2014) 1. «Τό θεραπευτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό βιβλικοπατερική ἄποψη», σέ Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία

Χριστιανική Γραμματεία Χριστιανική Γραμματεία Ενότητα 1-A5: Αποστολικοί Πατέρες Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα