Παράλληλος προγραμματισμός: Σχεδίαση παράλληλων προγραμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράλληλος προγραμματισμός: Σχεδίαση παράλληλων προγραμμάτων"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Παράλληλος προγραμματισμός: Σχεδίαση παράλληλων προγραμμάτων 9 ο Εξάμηνο

2 Σχεδιασμός παράλληλων προγραμμάτων Δεν υπάρχει αυστηρά ορισμένη διαδικασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παράλληλων προγραμμάτων It s more art than science Μετρικές αξιολόγησης: Επίδοση του παραγόμενου κώδικα Επιτάχυνση Αποδοτικότητα Κλιμακωσιμότητα Παραγωγικότητα (code productivity) Χαμηλός χρόνος υλοποίησης Μεταφερσιμότητα (portability) Ευκολία στη συντήρηση (maintainability) 2

3 4 βασικά στάδια (όχι τελείως ανεξάρτητα) Στάδιο 1: Κατανομή υπολογισμών και δεδομένων Στάδια σχεδιασμού Στάδιο 2: Σχεδιασμός αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα tasks Στάδιο 3: Απεικόνισητωνtasks σεδιεργασίες (ή threads) Στάδιο 4: Ενορχήστρωση της επικοινωνίας ή/και του συγχρονισμού Σημείωση: Πολλέςαπότιςεπιλογέςσεκάθεστάδιοεξαρτώνται στάδιο εξαρτώνται από την τελική πλατφόρμα εκτέλεσης 3

4 Στάδιο 1: Κατανομή υπολογισμών και δεδομένων Στόχος: κατανομή των υπολογισμών και των δεδομένων σε επεξεργαστικά στοιχεία Τι να μοιράσω πρώτα; Υπολογισμούς ή δεδομένα; Προσέγγιση παραλληλοποίησης task centric: πρώτα μοιράζονται οι υπολογισμοί και βάσει αυτού τα δεδομένα data centric: πρώτα μοιράζονται τα δεδομένα, και βάσει αυτού οι υπολογισμοί Τελικά θα προκύψουν tasks και κατανομή δεδομένων Παράδειγμα: Πολλαπλασιασμός πινάκων (C = A B) task centric: διαμοιρασμός των υπολογισμών με βάση τα γινόμενα διανυσμάτων, δηλ. 1 task = ένα γινόμενο διανυσμάτων data centric: διαμοιρασμός των υπολογισμών ανά στοιχείο του πίνακα C, δηλ. 1 task = πράξεις που χρειάζονται για τον υπολογισμό ενός στοιχείου C ij του πίνακα C Ειδική περίπτωση της task centric προσέγγισης είναι η function centric: η κατανομή γίνεται με βάση τις συναρτήσεις (διαφορετικές λειτουργίες) function centric: διαμοιρασμός των υπολογισμών ανά πράξη: 1 task = πολλαπλασιαμός, 1 task = πρόσθεση 4

5 Επιλογή στρατηγικής ανάλογα με τον αλγόριθμο Η task centric προσέγγιση είναι η πιο γενική Στάδιο 1: Κατανομή υπολογισμών και δεδομένων Οι task centric και data centric μπορεί να οδηγήσουν σε ακριβώς την ίδια κατανομή Απαιτήσεις: Αποδοτικότητα Μεγιστοποίηση παραλληλίας Ελαχιστοποίηση επιβαρύνσεων λόγω διαχείρισης tasks, συγχρονισμού, επικοινωνίας Ισοκατανομή φορτίου Απλότητα Ευελιξία (ανεξαρτησία από απαιτήσεις υλοποίησης) 5

6 Αναλογία: παρασκευή πίτσας Μάγειρας Processing element Υλικά (ζύμη, σάλτσα, topping) data Στόχος: παραλληλοποίηση της παρασκευής Ν ταψιών πίτσας Υπόθεση: Συνεργάζονται >1 μάγειρες task centric προσέγγιση: «μοιράζω τη δουλειά» 1 task = παρασκευή 1 ταψιού πίτσας data centric προσέγγιση: «μοιράζω τα δεδομένα (υλικά)» η κατανομή της δουλειάς προκύπτει σαν φυσικό επακόλουθο του διαμοιρασμού των δεδομένων μοιράζω τα υλικά σε τμήματα (σε Κ μέρη / ανά μάγειρα / ανά πίτσα, θα αποφασιστεί αργότερα) function centric προσέγγιση: διαχωρίζω τις διαφορετικές δουλειές παρασκευή ζύμης, παρασκευή σάλτσας, προετοιμασία topping, άπλωμα ζύμης, τοποθέτηση σάλτσας, τοποθέτηση topping 6

7 Rule of thumb Αλγόριθμοι σε κανονικές δομές δεδομένων (π.χ. regular computational grids, αλγεβρικοί πίνακες) ευνοούν τη data centric κατανομή: Πολλαπλασιασμός πινάκων (γενικά βασικές αλγεβρικές ρουτίνες) Επίλυση γραμμικών συστημάτων Stencil computations Όταν μπορεί να εφαρμοστεί, η data centric προσέγγιση οδηγεί σε κομψές λύσεις: δοκιμάζουμε πρώτα την data centric και αν δεν πετύχει, καταφεύγουμε στην task centric 7

8 Rule of thumb H task centric προσέγγιση αποτελεί λύση για πιο δυναμικούς αλγορίθμους σε ακανόνιστες δομές δεδομένων (irregular data structures) Αλγόριθμοι σε λίστες, δέντρα, γράφους, κλπ Αναδρομικοί αλγόριθμοι Event based εφαρμογές 8

9 Παράδειγμα: Εξίσωση θερμότητας Αλγόριθμος του Jacobi (2 διάστατο πλέγμα Χ Υ) A[step+1][i][j] = 1/5 (A[step][i][j] + A[step][i-1][j] + A[step][i+1][j] + A[step][i][j-1] + A[step][i][j+1]) Data centric Task centric Μοιράζουμε τα δεδομένα ανά σημείο / 1 task = υπολογισμός θερμότητας για κάθε γραμμή / στήλη / μπλοκ σημείο του χωρίου Κάθε task αναλαμβάνει να υπολογίσει την τιμή σε κάθε διαμοιρασμένο δεδομένο 1 task = υπολογισμός θερμότητας για κάθε χρονικό βήμα 1 task = υπολογισμός θερμότητας για μία γραμμή / στήλη / block του δισδιάστατου πλέγματος για όλες τις χρονικές στιγμές 1 task = υπολογισμός θερμότητας για μία γραμμή / στήλη / block του δισδιάστατου πλέγματος για μία χρονική στιγμή Κατανομή δεδομένων: Κάθε task κατέχει (owns) τα δεδομένα που γράφει 9

10 Κατανομή δεδομένων Τα δεδομένα του προβλήματος μπορούν να κατανεμηθούν ως: Μοιραζόμενα δεδομένα (shared data): Μπορεί να υποστηριχθεί μόνο από προγραμματιστικά μοντέλα κοινού χώρου διευθύνσεων Αποτελεί ένα πολύ βολικό τρόπο «κατανομής» Χρειάζεται ιδιαίτερη πρόνοια όταν τα δεδομένα εγγράφονται από διαφορετικά tasks Κατανεμημένα δεδομένα (distributed data): ) Τα δεδομένα διαμοιράζονται ανάμεσα στα tasks Αποτελεί τη βασική προσέγγιση στα προγραμματιστικά μοντέλα ανταλλαγής μηνυμάτων Επιβάλλει επιπλέον προγραμματιστικό κόστος Αντιγραμμένα δεδομένα (replicated data): Για αντιγραφή μικρών read only δομών δεδομένων Για αντιγραφή υπολογισμών 10

11 Κατανομή κανονικών δομών 1 dimensional 2 dimensional 11

12 Ανάγκη για αλληλεπίδραση: Στάδιο 2: Σχεδιασμός αλληλεπίδρασης ης ανάμεσα στα tasks Κοινά δεδομένα προσπελαύνονται από διαφορετικά tasks Τουλάχιστον μία πρόσβαση είναι εγγραφή Race condition: Το αποτέλεσμα της (παράλληλης) εκτέλεσης εξαρτάται από τη σειρά με την οποία τα tasks προσπελαύνουν τα κοινά δεδομένα Π.χ. producer consumer (counter++, counter ) critical section Εξάρτηση ανάμεσα σε tasks: Η σημασιολογικά ορθή εκτέλεση απαιτεί συγκεκριμένα σειρά πρόσβασης στα δεδομένα ordering 12

13 Εξαρτήσεις Εξαρτήσεις δεδομένων υπάρχουν ήδη από το σειριακό πρόγραμμα Εξάρτηση ηυπάρχει όταν 2 εντολές αναφέρονται στα ίδια δεδομένα (θέση η μνήμης) 4 είδη εξαρτήσεων Read After Write Wi (RAW) ή true dependenced Write After Read (WAR) ή anti dependence Write After Write (WAW) )ήή output dependence Read After Read (not really a dependence) Η παράλληλη εκτέλεση πρέπει να σεβαστεί τις εξαρτήσεις του προβλήματος Η κατανομή των δεδομένων στα tasks δημιουργεί κατά κανόνα εξαρτήσεις ανάμεσα στα tasks (π.χ. το task1 πρέπει να διαβάσει δεδομένα που παράγει το task2) 13

14 Ή απλά task graph Κορυφές: tasks Label κορυφής: κόστος υπολογισμού του task Ακμές: εξαρτήσεις ανάμεσα στα tasks Γράφος εξαρτήσεων (task dependence graph) Βάρος ακμής: όγκος δεδομένων που πρέπει να μεταφερθούν (στην περίπτωση της επικοινωνίας) 14

15 Εξαρτήσεις στην εξίσωση θερμότητας 1 task = υπολογισμός θερμότητας για κάθε σημείο του χωρίου A[step+1][i][j] = 1/5 (A[step][i][j] + A[step][i-1][j] + A[step][i+1][j] + A[step][i][j-1] + A[step][i][j+1]) 15

16 Εξαρτήσεις στην εξίσωση θερμότητας 1 task = υπολογισμός θερμότητας για κάθε χρονικό βήμα Δεν υπάρχουν ταυτόχρονα tasks! A[step+1][i][j] = 1/5 (A[step][i][j] + A[step][i-1][j] + A[step][i+1][j] + A[step][i][j-1] + A[step][i][j+1]) 16

17 Εξαρτήσεις στην εξίσωση θερμότητας 1 task = υπολογισμός θερμότητας για μία γραμμή του δισδιάστατου πλέγματος για όλες τις χρονικές στιγμές Δεν υπάρχει έγκυρη παράλληλη εκτέλεση! A[step+1][i][j] = 1/5 (A[step][i][j] + A[step][i-1][j] + A[step][i+1][j] + A[step][i][j-1] + A[step][i][j+1]) 17

18 Εξαρτήσεις στην εξίσωση θερμότητας 1 task = υπολογισμός θερμότητας για μία γραμμή του δισδιάστατου πλέγματος για μία χρονική στιγμή A[step+1][i][j] = 1/5 (A[step][i][j] + A[step][i-1][j] + A[step][i+1][j] + A[step][i][j-1] + A[step][i][j+1]) 18

19 Στάδιο 3: Απεικόνιση των tasks σε διεργασίες (ή threads) Κατάλληλη ομαδοποίηση tasks μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή και σε εξάλειψη εξαρτήσεων (ελαχιστοποίηση αναγκών συγχρονισμού επικοινωνίας) 19

20 Ομαδοποίηση tasks Κατάλληλη ομαδοποίηση tasks μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή και σε εξάλειψη εξαρτήσεων (ελαχιστοποίηση αναγκών συγχρονισμού επικοινωνίας) 20

21 Ομαδοποίηση tasks Κατάλληλη ομαδοποίηση tasks μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή και σε εξάλειψη εξαρτήσεων (ελαχιστοποίηση αναγκών συγχρονισμού επικοινωνίας) 21

22 Ομαδοποίηση tasks Η ομαδοποίηση των tasks κάνει τη συνέχεια της υλοποίησης πιο ευέλικτη (π.χ. ανεξάρτητη από το μέγεθος του προβλήματος) Π.χ. στην εξίσωση διάχυσης η ομαδοποίηση tasks σε δύο διαστάσεις του χωρικού πλέγματος παραμετρικά (π.χ. B 1 B 2 αρχικά tasks δημιουργούν ένα νέο task) παρέχει ευελιξία στη συνέχεια της υλοποίησης 22

23 Στατική απεικόνιση: Στατική vs. Δυναμική απεικόνιση tasks Διαμοιρασμός των tasks σε threads πριν την έναρξη της εκτέλεσης Κατάλληλη στρατηγική για εφαρμογές με: ομοιόμορφη και γνωστή εξαρχής κατανομή φορτίου ανομοιόμορφη αλλά προβλέψιμη κατανομή φορτίου Πλεονεκτήματα : Απλή στην υλοποίηση Καλή επίδοση για «κανονικές εφαρμογές» Μηδενικό overhead Μειονεκτήματα: Κακή επίδοση για δυναμικές και ακανόνιστες εφαρμογές 23

24 Δυναμική απεικόνιση: Στατική vs. Δυναμική απεικόνιση tasks Διαμοιρασμός των tasks σε threads κατά την εκτέλεση Κατάλληλη στρατηγική για εφαρμογές με: μη προβλέψιμο φορτίο δυναμικά δημιουργούμενα tasks Πλεονεκτήματα: Εξισορρόπηση φορτίου σε δυναμικές και ακανόνιστες εφαρμογές Μειονεκτήματα: Δύσκολη στην υλοποίηση (συνήθως το αναλαμβάνει το run time σύστημα) Μπορεί να δημιουργήσει bottleneck σε περίπτωση υλοποίησης με ένα κεντρικό scheduling thread (απαιτούνται κατανεμημένοι αλγόριθμοι) 24

25 data centric, στατική απεικόνιση 1-dim 2-dim (block) sequential cyclic sequential cyclic 25

26 //LU decomposition kernel for(k=0; k<n-1; k++) for(i=k+1; i<n; i++){ L[i] = A[i][k] / A[k][k]; for(j=k+1; j<n; j++) A[i][j]=A[i][j]-L[i]*A[j][i]; } Παράδειγμα: Επιλογή απεικόνισης για LU και stencil //stencil for (t=1; t<t; t++){ for (i=1; i<x; i++) for (j=1; j<y; j++) A[t][i][j] = 0.2*(A[t-1][i][j] + A[t-1][i-1][j] + A[t-1][i+1][j] + A[t-1][i][j-1] + A[t-1][i][j]); } 26

27 Στάδιο 4: Ενορχήστρωση της επικοινωνίας ή/και του συγχρονισμού Η κατανομή των υπολογισμών και των δεδομένων δημιουργεί ανάγκες για επικοινωνία και συγχρονισμό Επικοινωνία: Κατανεμημένα δεδομένα 1 task χρειάζεται να διαβάσει δεδομένα που κατέχει ένα άλλο task Σημείο προς σημείο και συλλογική Συγχρονισμός: Διατήρηση των εξαρτήσεων: σειριοποίηση μεταξύ tasks Αμοιβαίος αποκλεισμός: ελεγχόμενη πρόσβαση σε shared δεδομένα Τυπικά patterns συγχρονισμού: critical section ordering barrier 27

28 Στάδιο 4: Ενορχήστρωση της επικοινωνίας ή/και του συγχρονισμού Συχνή επικοινωνία / συγχρονισμός μπορούν να «σκοτώσουν» την επίδοση ενός παράλληλου προγράμματος Βελτιστοποίηση επικοινωνίας Κατάλληλη κατανομή δεδομένων μείωση αναγκών επικοινωνίας Επικάλυψη υπολογισμών επικοινωνίας Ζητήματα συγχρονισμού Δύσκολη υλοποίηση ορθά συγχρονισμένων προγραμμάτων Κόστος εκτέλεσης: fine grain vs coarse grain συγχρονισμός Εναλλακτικές προσεγγίσεις: Non blocking data structures Transactional memory 28

29 Σύνοψη σχεδιασμού παράλληλων προγραμμάτων Δεν υπάρχει ξεκάθαρη μεθοδολογία παραλληλοποίησης προγραμμάτων Δύο σημαντικά βήματα (συχνά όχι σειριακά): Σχεδιασμός Αναζήτηση παραλληληλίας (κατανομή υπολογισμού και δεδομένων σε tasks) Δεν λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα εργαλεία προγραμματισμού και η πλατφόρμα εκτέλεσης Υλοποίηση (επόμενο μάθημα) Έκφραση παραλληλίας Επιλογή προγραμματιστικού μοντέλου και εργαλείων Λαμβάνεται υπόψη η πλατφόρμα εκτέλεσης 2 βασικές προσεγγίσεις σχεδιασμού: task parallelism: κατανέμονται πρώτα οι υπολογισμοί και μετά τα δεδομένα data parallelism: κατανέμονται πρώτα τα δεδομένα και μετά οι υπολογισμοί Σημαντική προσέγγιση: functional parallelism (υποπερίπτωση του task parallelism) Επιλογή προσέγγισης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής 29

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Ζώης Βασίλειος 4183 Επιβλέπων: Γαροφαλάκης Ιωάννης Εξεταστές: Γαροφολάκης Ιωάννης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος - Κορνήλιος Κούρτης

Αντώνιος - Κορνήλιος Κούρτης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνικών Συμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Συγγραφέας: Πάσχος Ανδρέας Επιβλέπων: Ψαράκης Εμμανουήλ 2

Διαβάστε περισσότερα

***Computer Organization & Design the Hardware/Software Interface, David Patterson & John Hennessy, Morgan Kaufmann Publishers, 4thed. 2008.

***Computer Organization & Design the Hardware/Software Interface, David Patterson & John Hennessy, Morgan Kaufmann Publishers, 4thed. 2008. «Οι υπολογιστές όλων των μεγεθών θα ενσωματώσουν τον παραλληλισμό ακόμα περισσότερο από ότι σήμερα αυτοί οι οποίοι κατανοούν από εφαρμογές,αλγόριθμούς και αρχιτεκτονικές θα βρεθούν προετοιμασμένοι γι αυτή

Διαβάστε περισσότερα

5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή

5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή Κεφάλαιο 5: Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή 116 5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια υπάρχει όλο και αυξανόμενη ζήτηση για αύξηση της απόδοσης των υπολογιστικών συστημάτων. Ταυτόχρονα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση του Υπολογιστικού Πυρήνα Πολλαπλασιασμού Αραιού Πίνακα με Διάνυσμα σε Σύγχρονες Πολυπύρηνες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Βελτιστοποίηση του Υπολογιστικού Πυρήνα Πολλαπλασιασμού Αραιού Πίνακα με Διάνυσμα σε Σύγχρονες Πολυπύρηνες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Βελτιστοποίηση του Υπολογιστικού Πυρήνα Πολλαπλασιασμού Αραιού Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλέξανδρος N. Χατζηγεωργίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 008 Περιεχόμενα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Χρονικός Προγραμματισμός....

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση ιδιάστατης Ροής µε Κεντροκυψελική ιατύπωση σε Μη- οµηµένα Πλέγµατα. Προγραµµατισµός σε Επεξεργαστές Καρτών Γραφικών.

Επίλυση ιδιάστατης Ροής µε Κεντροκυψελική ιατύπωση σε Μη- οµηµένα Πλέγµατα. Προγραµµατισµός σε Επεξεργαστές Καρτών Γραφικών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τοµέας Ρευστών Εργαστήριο Θερµικών Στροβιλοµηχανών Μονάδα Παράλληλης Υπολογιστικής Ρευστοδυναµικής & Βελτιστοποίησης Επίλυση ιδιάστατης Ροής µε Κεντροκυψελική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή Εργασία Συγκριτική Δοκιμή Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008 με Server Ανοιχτού Κώδικα (Ubuntu Server) σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 10: Υποκλέπτοντα πρωτόκολλα. 2-state,3-state,4-state (MESI, dragon) cache coherent protocols. Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α Πρώτο μάθημα Αλγόριθμοι: Κεντρική θέση στο θέμα του μαθήματος (αλλά και στην επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα) κατέχουν έννοιες όπως αλγόριθμοι, δεδομένα, τύποι και αναπαράσταση δεδομένων, πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

2.1.5 Computanional Fluid Dynamics... 14. 2.3 Princeton Ocean Model... 21. 3.1 Profiling... 26

2.1.5 Computanional Fluid Dynamics... 14. 2.3 Princeton Ocean Model... 21. 3.1 Profiling... 26 Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ανάπτυξη παράλληλων αρχιτεκτονικών αναδιατασσόμενης λογικής για οικολογικά μοντέλα Μαραγκός Κωνσταντίνος εξεταστικη επιτροπη Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 25 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 25 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 25 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; 34 1.1.1 Το λειτουργικό σύστημα ως επεκτεταμένη μηχανή 34 1.1.2 Το λειτουργικό σύστημα ως διαχειριστής πόρων 36 1.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 13: Είδη συστοιχιών. Διανυσματικοί Υπολογιστές. Επεξεργαστές μητρώου, Επεξεργαστές Blitzen, Επεξεργαστές

Διαβάστε περισσότερα